Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Αύγουστος 2012

 

Σ Τ Α Θ Ε Ρ Ο Ι   Σ Τ Η Ν   Π Ι Σ Τ Η

«στήκετε ἐν τῇ πίστει»

                                                                                    (Α΄ Κορ. ιστ΄ 13)

 

                        Μέσα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, στό δεύτερο τμῆμα τῆς πρώτης πρός Κορινθίους ἐπιστολῆς του, ὁ θεῖος Παῦλος τοποθετεῖ τίς προτροπές καί συμβουλές του, πρός τούς νεόφυτους Χριστιανούς τῆς Κορίνθου.  Ὁ Παῦλος ἔπραττε αὐτό κατά τή συνήθειά του σ’ ὅλες τίς ἐπιστολές του.  Διά μέσου αὐτῶν τῶν προτροπῶν ἀπευθύνεται καί πρός κάθε πιστό ὅλων τῶν αἰώνων.  Ὁ Παῦλος συστήνει πρός ὅλους νά μένουν σταθεροί, ἑδραῖοι καί ἀμετακίνητοι στήν πίστη.

 

                        Νά μνημονεύσουμε ὅτι οἱ Κορίνθιοι μόλις πρόσφατα εἶχαν ἐγκαταλείψει τήν εἰδωλολατρία.  Ἔτσι, ἦταν ἐπιρρεπεῖς στό κακό καί ἀδύνατοι νά ἀντισταθοῦν σέ κάθε εἴδους ἁμαρτία.  Ἦταν εὔκολο γι’ αὐτούς νά ἐπανακάμψουν στό σκοτάδι, ἀπό ὄπου μόλις ἀνεχώρησαν.  Γιά τοῦτο τό λόγο ὁ Παῦλος τούς συμβουλεύει νά παραμένουν σταθεροί στήν πίστη καί νά ἐμμένουν σ’ αὐτή κάτω ἀπό ὁποιεσδήποτε δυσκολίες καί ἄν εὑρίσκονται.  Δυνατόν νά ἀντιμετωπίσουν διωγμούς καί περιφρονήσεις ἀπό μέρους ὅσων ἐμφοροῦνται ἀπό κοσμικότητα, νά δεχθοῦν καταπιέσεις ἀπό ἰσχυρούς κατά κόσμο καί ἄλλα πολλά.

 

                        Ἄν τώρα κάνουμε μιά ἱστορική ἀναδρομή μέσα στούς εἰκοσιένα αἰῶνες τῆς ζωῆς τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἀτενίζουμε τούς ἀμέτρητους μάρτυρες τῶν πρώτων αἰώνων, κάθε τάξεως καί ἡλικίας, νά πεθαίνουν στό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀλλά νά μήν ἀλλαξοπιστοῦν.  Ἔχουμε ἔπειτα τούς σταυροφόρους, οἱ ὁποῖοι ἔγραψαν μελανές σελίδες ἱστορίας σέ βάρος ἀδελφῶν τους Χριστιανῶν, προσποιούμενοι τούς φύλακες τῆς πίστεως.  Στή συνέχεια συναντοῦμε τό νέφος τῶν νεομαρτύρων, οἱ ὁποῖοι ἔχυσαν τό αἷμά τους τίς μέρες τῶν τετρακοσίων ἐτῶν κάτω ἀπό τήν μπότα τοῦ Τούρκου κατακτητῆ, καταπιεζόμενοι ἀπό τούς ἐξισλαμισμούς, τή βαριά φορολογία καί τό παιδομάζωμα.

2

 

 

                        Πρόσφατα δέ ἔχουμε τό πλῆθος τῶν μαρτύρων στή Ρωσσία και τίς λοιπές σλαυικές χῶρες τοῦ σιδηροῦ παραπετάσματος.  Αὐτοί ὡς γνήσιοι μαθητές καί ἀκόλουθοι τοῦ Χριστοῦ ἀντιμετώπισαν γενναία τήν ἀθεΐα καί τά φρικτά βασανιστήρια στά ὁποῖα ὑπεβάλλοντο κληρικοί καί λαϊκοί.  Εὐτυχῶς ὅμως προτοῦ συμπληρωθεῖ ἕνας αἰῶνας ἀπό τήν ἐμφάνισή τους, τό σκηνικό ἄλλαξε ἄρδην καί ἡ πίστη ἀναγεννημένη διαπρέπει πιά στίς χῶρες αὐτές.

 

                        Ὁ ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ Θεοῦ, ὁ ἀρχηγός τοῦ ψεύδους, ὁ διάβολος καί Σατανᾶς, ὁ ὁποῖος ἔρριξε τήν πρώτη γυναῖκα, τήν προμήτορα Εὔα, μέ ἡμιαλήθειες καί ψεύδη, καταφέρνει νά πλανᾶ τούς ὑπερήφανους καί ἡμιμαθεῖς καί νά τούς συγχύζει τό νοῦ μέ τίς αἱρέσεις.  Μέ τόν τρόπο αὐτό τούς πείθει νά ἐξέλθουν ἀπό τή μάνδρα τῆς Ἐκκλησίας καί νά ἀπομακρύνονται ἀπό τό καράβι-Ἐκκλησία, τό ὁποῖο προσφέρει μέ βεβαιότητα τή σωτηρία.

 

                        Στίς μέρες μας, δυστυχῶς, πολεμεῖται καί πάλι ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ μέ πολλές ἄλλες μεθόδους καί τρόπους.  Σέ τοῦτο τό ἀνοσιούργημα ὑπάρχει ἡ συνυπουργία τῶν μέσων μαζικῆς ἐπικοινωνίας.  Καταβάλλεται συντονισμένη προσπάθεια προβολῆς κάθε εἴδους ἁμαρτίας. Αὐτή διαδίδεται ξεδιάντροπα καί ἐλεύθερα σέ ὅλα τά πλάτη καί μήκη τοῦ πλανήτη, μήν τυχών καί ξεφύγει καμμιά νεαρή ὕπαρξη ἀπό τίς πλεκτάνες τοῦ πονηροῦ.

 

                        Τά πάντα ἔχουν συστρατευτεῖ γιά νά συντρίψουν κάθε ἀρετή, νά ρίξουν κάθε ἠθικό φραγμό καί νά ταπεινώσουν κάθε πρόσωπο, τό ὁποῖο διέρχεται τή ζωή του εἰρηνικά καί ἀθόρυβα χωρίς νά ἐπιθυμεῖ νά συνταχθεῖ μέ ὅσους κατεργάζονται καί προωθοῦν τά φαῦλα πράγματα.  Τό κακό φαίνεται νά ἐπιβάλλεται παντοῦ καί νά ἐπικρατεῖ ἄνετα, οἱ ἀναστεναγμοί ἀνεβαίνουν στό Θεό καί ἀναφωνοῦν: Κύριε, μέχρι πότε θά συμβαίνει ἔτσι;

 

3

                        Βεβαίως ὁ Θεός ὁ Ἀληθινός δέν τελεῖ ὑπό κατάσταση ὕπνου.  Κάποια ὥρα σέ ἀνύποπτο χρόνο, θά ἠχήσουν οἱ σάλπιγγες, θά ἀκουσθοῦν ἠχηρά οἱ καμπάνες.  Τό θέλημα τοῦ Ἐσφαγμένου Ἀρνίου καί ἡ δόξα τοῦ προδομένου Δασκάλου θά λειτουργήσουν ἀπρόσκοπτα καί οἱ φίλοι του θά χαροῦν καί θά ζήσουν μαζί του στήν αἰωνιότητα.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:   Τό Σαββατοκύριακο τῶν 25ης καί 26ης καί τή Δευτέρα 27ης Αὐγούστου 2012, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ὁ Λεωνίδας, υἱός τῶν Ἰωάννη Κυριάκου καί Φραντζέσκας, τό γένος Ἕλληνα, μέ ἀναδόχους τούς Μιχαήλ καί Μαρία Ἔλληνα.

                        Ὁ Ἀνδρέας-Χριστόφορος, υἱός τῶν Τάσου Ι. Παρασκευᾶ, καί Νικολέττας τό γένος Χαραλάμπους, μέ ἀνάδοχο τή Νικολέττα Betton.

                        Ὁ Σάββας-Νικόλαος, υἱός τῶν Τάσου Ι. Παρασκευᾶ καί Νικολέττας, τό γένος Χαραλάμπους, μέ ἀνάδοχο τό Σάββα Betton, καί

                        Ὁ Παῦλος-Jayden, υἱός τῶν Παύλου Κωνσταντίνου καί Ζωῆς, τό γένος Mazhar, μέ ἀνάδοχο τήν Προκοπία Alba.

                        Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΓΑΜΟΣ:          Τήν Κυριακή, 26η Αὐγούστου 2012, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος εὐλόγησε στόν Καθεδρικό μας ναό τούς γάμους τῶν Εὐθυμίου Α. Θεοδώρου καί Sarah, τό γένος Burrows.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  Δ.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τή Δευτέρα, 3η Σεπτεμβρίου 2012, τό Δ. Συμβούλιο τῆς κοινότητος θά πραγματοποιήσει τήν ταχτική του μηνιαία συνεδρία στά κεντρικά γραφεῖα, ὥρα 7.30 μ.μ.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΚΑΙ  ΕΝΑΡΞΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:  Πληροφοροῦμε τίς οἰκογένειες ὅτι ἀναμένουμε νά πραγματοποιήσουν τίς ἐγγραφές τῶν παιδιῶν γιά τό ἑπόμενο σχολικό ἔτος.  Ἡ κοινότητα καί ἡ Σχολική Ἐφορεία ἐπειδή ἔχουν ὑπόψη τους τήν ὑπάρχουσα οἰκονομική κρίση, ἀποφάσισαν νά ἀφήσουν τά ἴδια δίδακτρα γιά τή νέα σχολική χρονιά.  Τά μαθήματα ἀρχίζουν γιά τό καθημερινό σχολεῖο τῆς Τρίτης-Πέμπτης, τήν Πέμπτη, 6η Σεπτεμβρίου 2012, ὥρα 5.30 μ.μ.  Γιά τά δύο Σαββατιανά σχολεῖα, τά μαθήματα ἀρχίζουν τό Σάββατο, 8η Σεπτεμβρίου 2012. 

 

4

ΑΓΙΑΣΜΌΣ:  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τό Σάββατο, 15η Σεπτεμβρίου 2012, ρα 10.30 π.μ. θά τελέσει τόν καθιερωμένο σχολικό Ἁγιασμό, θά εὐλογήσει τό ἔργο τοῦ Σχολείου καί θά χαιρετίσει τούς ἐπισήμους, τά παιδιά, τούς γονεῖς καί δασκάλους.  Θά παρευρεθοῦν οἱ σύμβουλοι τῶν Ἀποστολῶν Ἑλλάδας καί Κύπρου, οἱ κοινοτικοί Ἄρχοντες, ἐκπρόσωποι τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν, Γονεῖς καί Κηδεμόνες.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ  ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:    Τοῦτο τό μήνα θά ἐπαναλειτουργήσουν τά γεύματα, τά ὁποῖα προσφέρονται ἀπό μέρους τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος, Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ καί πολλῶν ἄλλων ἀνωνύμων καί ἐπωνύμων δωρητῶν.  Τό πρῶτο γεῦμα μετά τίς καλοκαιρινές διακοπές θά δοθεῖ τήν Τρίτη 18η Σεπτεμβρίου 2012, στήν αἴθουσα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, ρα 1.00 μ.μ.  Θά περιμένουμε παλαιούς καί νέους συνδαιτυμόνες καί τά πρόσωπα τῶν ἐθελοντῶν ὅπως προσέλθουν.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

6η Σεπτεμβρίου Πέμπτη νάμνηση Θαύματος ρχαγγέλου Μιχαήλ στίς Χνες

                   Τήν παραμονή Ἑσπερινός ρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα                      Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ρα 9.00 – 11.00 π.μ.

8η Σεπτεμβρίου Σάββατο  ΤΑ  ΓΕΝΕΘΛΙΑ  ΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ

                    Τήν παραμονή πανηγυρικός Ἑσπερινός ρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη           μέρα Ὄρθρος, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία               ρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

Σββατο Ἑσπερινός ρα 6.00 μ.μ.

9η Σεπτεμβρου Κυριακ πρό τς ψώσεως

                   Σύναξη τν γίων Θεοπατόρων ωακείμ καί ννας.  Τν

                    μαρτυρησάντων στή Μικρά σία, μεταξύ ατν καί Χρυσόστομος

                    Σμύρνης

                  Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Κωνσταντνος                         £ 50.00                        λένη Μιχαήλ            £ 10.00

λλη                                      £ 20.00                        νώνυμος                   £300.00

. Χαραλάμπους                     £ 50.00                        Παναγιώτα                  £  10.00

νδρέαςΖωγράφου                £ 10.00                        νώνυμος                   £100.00

CelebrationDinnersLtd.       £100.00                       νώνυμος                   £  10.00

νδρούλα Γρηγορίου             £ 40.00                        νώνυμος                   £  50.00

Κυριακούλα & Κωνσταντνος£50.00             νώνυμος                   £  60.00

 

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 

 Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως ἡ κοινότητα θά πραγματοποιήσει τό ἐτήσιο πανηγύρι.  Θά πουλοῦνται βέβαια σουβλάκια, γλυκά καί ἁλμυρά παραδοσιακά, βιβλία διάφορα καί πολλά ἄλλα εἴδη.  Ὅσες κυρίες ἐπιθυμοῦν μποροῦν νά ἑτοιμάσουν δικά τους δῶρα καί νά τά προσφέρουν γιά νά πουληθοῦν στό πανηγύρι

Read Full Post »

 

Ο  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ   Κ Ε Φ Α Λ Η   Τ Η Σ   Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ

 

 «Θεμέλιον γάρ ἄλλον οὐδείς δύναται θεῖναι παρά τόν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός.»

                                    (Α΄ Κορ. γ΄ 11)

 

            Ὅταν, ἀγαπητοί ἀδελφοί, οἱ ἄνθρωποι ἐπιθυμοῦμε νά κατασκευάσουμε κάποιο οἰκοδόμημα, ἔγνοια καί φροντίδα μας εἶναι αὐτό νά ἔχει γερά θεμέλια, ὥστε νά μπορέσει νά ἀνταπεξέλθει σέ ὅ,τι ἐπακολουθήσει ἀπό πλευρᾶς καιρικῶν φαινομένων καί συνθηκῶν.  Γιά τοῦτο ἀναζητοῦμε τόν κατάλληλο χῶρο, ἀγοράζουμε τά κατάλληλα ὑλικά καί ἀναθέτουμε τό ἔργο σέ εἰδικούς ἀνθρώπους.  Ἰδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται, ὥστε ἡ οἰκοδομή νά καθίσει πάνω σέ γερά θεμέλια, ὥστε νά εἶναι σταθερή καί ἀνθεκτική.

 

            Ἡ Ἐκκλησία ἀποτελεῖ ἕνα πνευματικό οἰκοδόμημα, τό ὁποῖο ἔχει ὡς ἀκρογωνιαῖο λίθο τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί ὡς ὑπόλοιπα συστατικά ὅλους ἐμᾶς τούς βαπτισμένους στό ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ζῶντες καί κεκοιμημένους.  Ἐμεῖς εἴμεθα οἱ ζωντανές πέτρες «οἱ λίθοι ζῶντες» (Α΄ Πέτρ. β΄ 5) κατά τόν Ἀπόστολο Πέτρο.  Ὅπως σέ κάθε οἰκοδομή τά θεμέλια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στό νά ἀνθέξει αὐτή στή ροή τοῦ χρόνου, ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία τῆς ὁποίας «πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν» (Ματθ. ιστ΄ 18),ἔχει ἀκρογωνιαῖο λίθο, δηλαδή κεφαλόπετρα, τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐπίσης «λίθος ζῶν»

            Ὁ Χριστός εἶναι ὁ «λίθος ὅν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες»  (Ματθ. κα΄ 42).  Ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας ὅταν ἐνηνθρώπησε καί ἦλθε στόν κόσμο ὡς Θεάνθρωπος, ὁ μέχρι τότε περιούσιος λαός τοῦ Θεοῦ, οἱ Ἰουδαῖοι, δέν τόν ἀπεδέχθησαν, τόν περιφρόνησαν, τόν πολέμησαν συστηματικά, τόν διέβαλαν, τόν συνέλαβαν, τόν παρέδωσαν στή ρωμαϊκή ἐξουσία, τόν ταπείνωσαν μέ ραβδισμούς, ἐμπτυσμούς καί κολαφισμούς καί τόν καταδίκασαν σέ σταυρικό θάνατο.  Ὁ Κύριος, ὅμως, ὡς λίθος ζωντανός (Α΄ Πέτρ. β΄ 4), ἐπάνω σέ ὅποιον πέσει τόν κομματιάζει.  Ἔτσι ὁ λαός αὐτός αὐτοκαταράσθηκε καί ταλαιπωρήθηκε κάτω ἀπό σκλαβιές καί δυσκολίες δυό χιλιάδες σχεδόν χρόνια.

 

            Στή συνέχεια τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι γνωστό πόσοι διωγμοί καί κατατρεγμοί μέσα στή ροή τοῦ χρόνου ἀνακινήθησαν ἀπό τίς κατά καιρούς διάφορες κοσμικές ἐξουσίες, χωρίς αὐτές νά δυνηθοῦν νά τήν καταβάλουν καί νά τήν ἐξαλείψουν.  Τά ἁγνίζοντα αἵματα τῶν μαρτύρων καί τῶν ἡρώων τῆς πίστεως κάθε ἡλικίας καί τάξεως πότισαν δαψιλῶς τό δένδρο τῆς πίστεως καί ἐνέπνευσαν ἀμέτρητα πλήθη νά ἀσπασθοῦν τήν πίστη τοῦ Ναζωραίου.  Ἡ Ἐκκλησία ἀκάθεκτη συνεχίζει τό ἀπολυτρωτικό ἔργο τοῦ Κυρίου ἀλλά οἱ πολέμιοί της ἔσβησαν καί ἡ μνήμη τους χάθηκε.

 

            Οἱ διάφοροι, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται κατά καιρούς ὡς σωτῆρες τῆς ἀνθρωπότητος, ξοδεύουν ἀλόγιστα ποσά καί χύνουν συνεχῶς μελάνι στό ἄψυχο χαρτί γιά νά διαφημίσουν τήν παρουσία καί νά ἀποθανατίσουν τό πέρασμά τους.  Παρ’ ὅλα ὅμως αὐτά ὁ ὁδοστρωτήρας τοῦ χρόνου τούς ρίχνει ἀλύπητα στή λήθη καί οἱ ἄνθρωποι δέν ἐπιθυμοῦν οὔτε νά τούς γνωρίζουν.  Ἀντίθετα, ὁ Κύριος παραμένει πάντοτε ζωντανός καί ἀκμαῖος μέσα στίς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων, χωρίς ὁ Ἴδιος νά ἐπιστρατεύει ἀνθρώπους νά τόν ὑπερασπίζονται ἤ μέσα ἐπικοινωνίας νά τόν διαφημίζουν. 

 

            Ὁ Κύριος δίδαξε καί εἶπε: «ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθώς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοί ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος.»  (Ἰωάν. ζ΄ 38)  Τό ὄνομα καί τό πέρασμά του ἠλεκτρίζει τίς ψυχές, ἐνισχύει τούς ἀδυνάτους καί ὑψώνει τούς καθηλωμένους στό σκοτάδι καί τούς ὁδηγεῖ στό φῶς.  Ὅσοι ἐλεύθερα καί αὐτόβουλα προσχωροῦν στό στρατόπεδο τοῦ Ναζωραίου, καθίστανται πλήρεις χάριτος καί ἐνισχυμένοι ἄνωθεν δέ δειλιοῦν ἐνώπιον ἀρχόντων καί βασιλέων.  Ἡ δέ ἀνάστασή του μεταβάλλει τά πάντα καί ἀνακαινίζει ὅλη τή δημιουργία.  Οἱ ἀκόλουθοι τοῦ Κυρίου δέν παρασύρονται ἀπό τίς χαρές καί τά θέλγητρα τοῦ κόσμου τούτου.  Ἡ παρουσία καί ὁ λόγος τους σαγηνεύουν τούς ἀκροατές καί ἡ συναναστροφή τους χαρίζει ἀνάπαυση καί προσφέρει γαλήνη στήν ψυχή τῶν συνανθρώπων τους πρός δόξα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἀμήν.  

 

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο τῶν 28ης καί 29ης καί τή Δευτέρα, 30ης Ἰουλίου 2012, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ἡ Αἰκατερίνα – Ἕλενα, θυγατέρα τῶν Κωνσταντίνου Ταντῆ καί Carly, τό γένος Kwok, μέ ἀνάδοχο τή Ξάνθη Παπαγεωργίου.

                        Ἡ Ἑλένη, θυγατέρα τῶν Ἀναστάση Παντελῆ καί Danielle, τό γένος Giles, μέ ἀνάδοχο τήν Αἰκατερίνη Παντελῆ, καί

                        Ἡ Ἀναστασία – Μαίρη, θυγατέρα τῶν Δημητράκη Δημητρίου καί Joanna, τό γένος Spooner, μέ ἀνάδοχο τή Μαρία Κοϊζᾶ.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στίς νεοφώτιστες νά ζήσουν.

 

 

 

ΓΑΜΟΙ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 28ης καί 29ης Ἰουλίου 2012, στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας, εὐλογήθησαν οἱ γάμοι τῶν: 

                        Σταύρου Γ. Σταύρου καί Ἑλένης, τό γένος Νεοκλέους, καί

                        Μιχαήλ Λ. Θεοκλήτου καί Μαρίας, τό γένος Παναγῆ.  Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Σταύρου καί Ἑλένης Σταύρου.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Τετάρτη, 1η Αὐγούστου 2012, τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς κοινότητος πραγματοποίησε τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Τό σῶμα μετά τά καθιερωμένα ἀσχολήθηκε μέ τά ἀκόλουθα: Ἐργασίες στούς κοινοτικούς χώρους, Δεκαπενταύγουστος (Ἱερές Παρακλήσεις, Θεῖες Λειτουργίες, Πανηγύρι καί Φιλοξενία), Ἀπόδοση τῆς Κοιμήσεως, Πέμπτη, 23/08/12, ἑορτή Ἁγίου Φανουρίου, Δευτέρα, 27/08/12, σχολικά ζητήματα καί διάφορα ἄλλα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.  Παρευρέθησαν 16 πρόσωπα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Πέμπτη, 2α Αὐγούστου 2012, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, πραγματοποίησε συνεδρία στό σπίτι τῆς Παναγίας, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Τό σῶμα μετά τά καθιερωμένα ἀσχολήθηκε μέ τά ἀκόλουθα:  Τά μεθέορτα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα καί τῆς Ἡμέρας Κύπρου, τό Δεκαπενταύγουστο, τίς Ἱερές Παρακλήσεις, τίς θεῖες Λειτουργίες, σχολικά ζητήματα καί διάφορα ἄλλα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.  Παρευρέθησαν 17 πρόσωπα.

 

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ:  Μόλις κυκλοφόρησαν δεμένα σέ ἕνα τόμο (38ος τόμος) τά κηρύγματα καί τά κοινοτικά νέα τοῦ ἔτους 2008, τά ὁποῖα περιλαμβάνονται στό κοινοτικό μας Δελτίο ΔΙΑΚΟΝΙΑ.  Τιμή £10.00.   

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:  Πληροφοροῦμε τίς οἰκογένειες ὅτι μποροῦν νά προβοῦν στίς ἐγγραφές τῶν παιδιῶν γιά τό ἑπόμενο σχολικό ἔτος.  Ἡ κοινότητα καί ἡ Σχολική Ἐφορεία ἐπειδή ἔχουν ὑπόψη τους τήν ὑπάρχουσα οἰκονομική κρίση ἀποφάσισαν νά ἀφήσουν τά ἴδια δίδακτρα γιά τή νέα σχολική χρονιά. 

 

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ:  Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως ἡ κοινότητα θά πραγματοποιήσει τό ἐτήσιο πανηγύρι.  Θά πουλοῦνται βέβαια σουβλάκια, γλυκά καί ἁλμυρά παραδοσιακά, βιβλία διάφορα καί πολλά ἄλλα εἴδη.  Ὅσες κυρίες ἐπιθυμοῦν μποροῦν νά ἑτοιμάσουν δικά τους δῶρα καί νά τά προσφέρουν γιά νά πουληθοῦν στό πανηγύρι.    

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΡΕΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ

 

6η Αὐγούστου Δευτέρα Η ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ.  Τήν παραμονή πανηγυρικός Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. 

                  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

                  Μικρή Παράκληση ὥρα 6.30 μ.μ.

7η Αὐγούστου Τρίτη Μεγάλη Παράκληση ὥρα 6.30 μ.μ.

8η Αὐγούστου Τετάρτη Αἰμιλιανοῦ Ἐπισκόπου Κυζίκου. 

                  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ. 

                  Μικρή Παράκληση ὥρα 6.30 μ.μ.

9η Αὐγούστου Πέμπτη Ματθία Ἀποστόλου.  Μεγάλη Παράκληση ὥρα 6.30 μ.μ.

10η Αὐγούστου Παρασκευή Μικρή Παράκληση ὥρα 6.30 μ.μ.

11η Αὐγούστου Σάββατο Εὔπλου διακόνου Ἀνάμνηση τοῦ θαύματος τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.  Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

12η Αὐγούστου Κυριακή Δεκάτη Ματθαίου.

                  Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Α. Χαραλάμπους        £ 50.00                        Ἀνδρέας Κοντογιάννη         £ 50.00

Ἑλένη καί Γεώργιος  £ 20.00                        Ἄννα Μιχαηλίδη                   £100.00

Dr Diana Brown στήμνήμηἈνδρέου                                             £100.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

ST BARNABAS GREEK AND SUNDAY SCHOOLS

 

To All

Parents and Guardians of school age children

of the Community of St Barnabas, North London

 

A N   O P E N   L E T T E R  –  I N V I T A T I O N

 

Dear Parents and Guardians,

 

                        The Greek Schools of St Barnabas are blessed to be in operation continuously for the last forty-eight years.  Within this long period they have been privileged to nurture the values of our people and the teachings of our Orthodox faith, to some thousands of children.  Some of those children now bring their own children to school.  This fills our soul with joy and it also gives us great pleasure as it confirms the good work which takes place at this ecclesiastical school.

 

                        Therefore, we extend an invitation to you to lead the children of your families and your circle to the Greek classes, to learn the Greek language and listen to the Word of God.  Please remember that we all invest in the future.  Through time some things get old and others wither.  However, we take care that the young generation will be supplied with information and ideas which time will not wither and will prove useful in the life of the children.

 

                        You as families must insist on the regular attendance of your children to the GreekSchool, for this broadens their horizon, widens their knowledge and reveals additional dimensions of the life of man.  The mastering of a second language is priceless.  However, at the same time it cultivates and improves the intelligence of man on a large scale.  The current economic conditions show that the future of man comes with extra demands.  Only those who are prepared from an early age will succeed in the course of their life.

                       

                        We await for you to come and register your children for the new school year 2012-2013.  At the same time we will inform you that the Greek Schools of St Barnabas commence their lessons on Thursday, 6th September 2012 (week-days) and Saturday, 8th September 2012 (morning and afternoon).  The School Governing Body, in order to facilitate the families to send their children to the Greek classes, have not increased the fees for the third year running.  The blessing for the formal opening of the lessons will take place on Saturday, 15th September 2012 at 10.30 a.m.  We trust that you will make arrangements to be with us on that day.

 

                                                                                    Best wishes and blessings in the Lord,

2nd August 2012

 

                                                                                       † Bishop Athanasios of Tropaeou

 

P.S.  We would appreciate it if you could enrol your children as soon as possible.

Read Full Post »

 

 

 

 

 

 

 

Προς τους Γονείς και Κηδεμόνες των Μαθητών και Μαθητριών

των Ελληνικών Σχολείων Αποστόλου Βαρνάβα

και τους Φίλους και Χορηγούς της Ελληνικής Παιδείας

 

Αγαπητοί μας,

Τα Ελληνικά καί Κατηχητικά Σχολεία Ἀποστόλου Βαρνάβα λειτουργούν αδιάκοπα για 48 χρόνια.  Σύντομα μπαίνουμε στη νέα σχολική χρονιά 2012-2013.  Καλούμεθα λοιπόν όλοι, όπως φροντίσουμε ώστε τα παιδιά σχολικής ηλικίας να εγγραφούν στο σχολείο.  Τα Σχολεία της κοινότητος αρχίζουν τα μαθήματά τους, την Πέμπτη, 6η Σεπτεμβρίου 2012 και αναμένουν πάντοτε τη συνεργασία σας.

 

Ευχαριστούμε για τη μέχρι τώρα αμέριστη ανταπόκρισή σας.  Ελπίζουμε να έχετε επιστρέψει ανανεωμένοι και δυνατοί στις επάλξεις του αγώνα, έτοιμοι για εργασία και προσφορά.  Θέλουμε να γνωρίζετε ότι επιζητούμε τη δική σας συμμετοχή στις δραστηριότητες του σχολείου. 

 

We are delighted to communicate with you at this time of the year to invite you to enrol your children to our Greek School to learn the Greek language, the Greek culture and our Christian Orthodox faith and ethos in general.  This leaflet provides you with the necessary information regarding times, dates, school fees and other details.  Our school will begin its lessons on Thursday 6th September 2012.  We look forward to having your active involvement in the school activities.

                    

   Με φιλικούς χαιρετισμούς

                                 Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Σχολικής Εφορείας

 

Μ Ε Ρ Ε Σ   Κ Α Ι   Ω Ρ Ε Σ   Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ   Τ Ω Ν   Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ω Ν

 

TIMETABLE FOR THE SCHOOL YEAR 2012 – 2013

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ / NURSERY/ PRE-SCHOOL CLASS                   

Α΄ + Β΄ Σχολείο                   Τρίτη – Πέμπτη                   5.30 μμ – 7.30 μμ

Τρίτο Σχολείο                      Σάββατο πρωί                     9.30 πμ – 1.00 μμ

Τέταρτο Σχολείο Σάββατο απόγευμα            2.30 μμ – 6.00 μμ

                                                               

 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ / PRIMARY SCHOOL

Α´ + Β´ Σχολείο   Τρίτη – Πέμπτη    – Μαθήματα                         5.30 μμ – 7.30 μμ

Τρίτο Σχολείο                      Σάββατο πρωί    – Μαθήματα                          9.30 πμ – 1.00 μμ

Τέταρτο Σχολείο Σάββατο απόγευμα

                                                                              – Μαθήματα                           2.30 μμ – 6.00 μμ

                               

**********

ΓΥΜΝΑΣΙΟ / SECONDARYSCHOOL / PRE-GCSE

Α΄+ Β΄ Σχολείο                    Τρίτη – Πέμπτη                                    5.30 μμ – 7.30 μμ

Τρίτο Σχολείο                      Σάββατο πρωί                                     9.30 πμ – 1.00 μμ

Τέταρτο Σχολείο Σάββατο απόγευμα                            2.30 μμ – 6.00 μμ

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ    
1)  GCSE

Α΄+ Β΄ Σχολείο                    Τρίτη -Πέμπτη                                     5.30 μμ – 7.30 μμ

Τρίτο Σχολείο                      Σάββατο πρωί                                     9.30 πμ – 1.00 μμ

Τέταρτο Σχολείο Σάββατο απόγευμα                            2.30 μμ – 6.00 μμ

 

2)  ADVANCEDLEVEL

Τρίτο Σχολείο                      Σάββατο πρωί                                     9.30 πμ – 1.00 μμ

Τέταρτο Σχολείο Σάββατο απόγευμα                            2.30 μμ – 6.00 μμ

 

 

AFEWWORDSABOUT SCHOOL TERMS

 

The Schools of St Barnabas operate (for three terms per annum) without half term.

The dates are as follows:

 

Autumn Term:                   Thursday, 6th September to Sunday, 23rd December 2012                                                          

                                     (The Christmas Concert will take place on Sunday, 23rd December 2012)

 

Spring Term:                       Tuesday, 8th January 2013 to Saturday, 27th April 2013

 

Summer Term:                   Tuesday, 14th May 2013 to Sunday, 30th June 2013

    (The end of year school concert will take place on Sunday, 30th June2013)

 

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΤΗΘ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/PARTICIPATION IN THE D. LITURGY

                        Τα παιδιά των Ελληνικών Σχολείων Αποστόλου Βαρνάβα εκκλησιάζονται ομαδικά και κοινωνούν μια φορά το μήνα.  Τα βιβλία της θείας Λειτουργίας και του Προσευχηταρίου, τα οποία έχει ετοιμάσει η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων στα Ελληνικά και Αγγλικά, είναι ανάγκη να γίνουν κτήμα όλων.  Πιστεύουμε ότι αυτά βοηθούν τα παιδιά να μυσταγωγούνται και να μαθαίνουν σταδιακά τη θεία Λειτουργία και τις προσευχές της Εκκλησίας μας.

                                All our pupils attend the Divine Liturgy monthly.  We therefore ask the families to obtain the book of the Divine Liturgy in Greek and English which is very helpful for this purpose.

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / OTHER ACTIVITIES

 

α)         Χορός-Μουσική/Dancing-Μusic:

                                                            Στη ροή του προγράμματος / During lessons.

β)         Κατηχητικό Σχολείο:            Κατά τη θ. Λειτουργία της Κυριακής

                                                            Ναός Αποστόλου Βαρνάβα    10.15 π.μ.

                                                            Καθεδρικός Ναός Παναγίας  11.45 π.μ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES

1)            ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / NURSERY: Στο Νηπιαγωγείο φοιτούν παιδιά 3½ ετών.  Children of 3½ are accepted. 

 

2)            ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ / PRESCHOOLYEAR: Μετά το Νηπιαγωγείο ακολουθεί η Προδημοτική τάξη, που σκοπό έχει να διευκολύνει τη φυσιολογική ένταξη των παιδιών στο Σχολείο.  This class receives the children from the nursery.

 

3)                  ΔΗΜΟΤΙΚΟ / PRIMARYSCHOOL: Λειτουργούν 7 τάξεις και όταν ο αριθμός των παιδιών είναι μεγάλος λειτουργούν διπλά τμήματα.  The school operates seven levels for the primary classes.

 

4)                  GCSE 1 & 2 CLASSES: Οι τάξεις αυτές εμπλουτίζουν τις γνώσεις των παιδιών και πλαταίνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες.  Επίσης τα προπαρασκευάζουν ανάλογα για τις κρατικές εξετάσεις GCSE.  These classes mainly prepare the students for the exams and at the same time broaden their educational horizon. 

 

5)                  ΤΑΞΕΙΣ GCE AS & A LEVEL: Οι Λυκειακές τάξεις ετοιμάζουν τα παιδιά για τις κρατικές εξετάσεις επιπέδου GCE AS και A LEVEL (General Certificate of Education in Advanced Supplementary and Advanced Level).  Επιπρόσθετα τα παιδιά  μπορούν να καθίσουν στις εξετάσεις για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας, αφού βεβαίως ετοιμαστούν ανάλογα.  These classes offer an advanced level of the language which can be taken into account towards a university entry.

 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ / ST. BARNABASEXAMINATIONCENTRE

Τα Ελληνικά Σχολεία Αποστόλου Βαρνάβα με το Εξεταστικό τους Κέντρο παρέχουν τη δυνατότητα στους υποψηφίους για τις εξετάσεις, των GCSE, GCE AS και A LEVEL, στα Ελληνικά, να εξετάζονται στους χώρους του Σχολείου.  Αυτό πιστεύουμε συμβάλλει στην επίδοση των παιδιών σε σημαντικό βαθμό.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ENROLMENTS

Οι εγγραφές των μαθητών και μαθητριών των Σχολείων μας άρχισαν με το τέλος της περασμένης σχολικής χρονιάς.  Τα γραφεία της Κοινότητας και του Σχολείου παραμένουν ανοιχτά καθημερινά (εκτός Κυριακής), από τις 9.00 π.μ. –  6.00 μ.μ.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ / SCHOOLFEES

Η Σχολική Εφορεία αποφάσισε, για την τρέχουσα χρονιά 2012 – 2013, τα ποσά των διδάκτρων να παραμείνουν τα ίδια:

 

                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ/PRIMARY       ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ SECONDARY

  GCSE & Advanced Level

1 παιδί            (1 child)                                 £ 210.00                      £ 260.00

2 παιδιά (2 children)                         £ 320.00                      £ 360.00

3 καιπερισσότεραπαιδιά (more)     £ 360.00                      £ 420.00

 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ / REQUEST

Η Σχολική Εφορεία παρακαλεί όσες οικογένειες μπορούν, να εξοφλούν τα δίδακτρα από την αρχή του σχολικού χρόνου.  Οι υπόλοιποι μπορούν να πληρώνουν τουλάχιστο το ένα τρίτο των χρημάτων κατά την εγγραφή και τα υπόλοιπα να καταβάλλονται το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο.  Όσων οι προσωπικές συνθήκες επιτρέπουν, να γνωρίζουν ότι το σχολείο έχει ανάγκη από προαιρετικές εισφορές και δωρεές.

 

ΤΑΚΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΑ/LESSONS FOR THE NEW SCHOOL YEAR

Τα τακτικά μαθήματα των Σχολείων Απ. Βαρνάβα αρχίζουν την Πέμπτη, 6η Σεπτεμβρίου 2012, ώρα 5.30 μ.μ.  Οι κοινοτικοί χώροι θα είναι έτοιμοι για να υποδεχθούν και πάλι τα παιδιά.

 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ/BLESSING FOR THE NEW SCHOOL YEAR

O Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου κ. Αθανάσιος το Σάββατο, 15η Σεπτεμβρίου 2012, ώρα 10.30 π.μ., θα τελέσει τον καθιερωμένο σχολικό Αγιασμό, θα ευλογήσει το έργο του Σχολείου και θα χαιρετίσει τους επισήμους, τα παιδιά, τους γονείς και δασκάλους.  Θα παρευρεθούν οι Σύμβουλοι των Αποστολών Ελλάδας και Κύπρου, οι κοινοτικοί Άρχοντες, εκπρόσωποι των Τοπικών Αρχών, Γονείς και Κηδεμόνες.

Read Full Post »

 

Πρός τούς Γονεῖς καί Κηδεμόνες

τῶν Μαθητῶν καί Μαθητριῶν

τῶν Ἑλληνικῶν καί Κατηχητικῶν Σχολείων

Κοινότητος Ἀποστόλου Βαρνάβα Βορείου Λονδίνου

 

Ἀγαπητοί Γονεῖς καί Κηδεμόνες,

 

Α Ν Ο Ι Κ Τ Η   Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η   –  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

                        Τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα ἔχουν τήν εὐλογία νά λειτουργοῦν ἀδιάκοπα τά τελευταῖα 48 χρόνια.  Μέσα σέ τοῦτο τό μεγάλο διάστημα εὐτύχησαν νά γαλουχήσουν στά ἰδεώδη τοῦ Γένους καί τά ἱερά νάματα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας κάποιες χιλιάδες παιδιῶν.  Μερικά ἀπό τά παιδιά αὐτά τώρα φέρνουν στό σχολεῖο τά δικά τους παιδιά.  Αὐτό γεμίζει τήν ψυχή μας χαρά καί ἀποτελεῖ δική μας εὐχαρίστηση.  Ἀπό μέρους δέ τῶν παλιῶν μαθητῶν μας παρέχει τήν ἐπιβεβαίωση τοῦ καλοῦ ἔργου, τό ὁποῖο ἐπιτελεῖται σέ τοῦτο τό ἐκκλησιαστικό ἐκπαιδευτήριο.

 

                        Ἀπευθύνουμε, λοιπόν, πρόσκληση ὅπως ὁδηγήσετε τά παιδιά τῆς οἰκογένειας καί τοῦ κύκλου σας στίς ἑλληνικές τάξεις γιά νά μάθουν τήν ἑλληνική γλώσσα καί νά ἀκούσουν γιά τό Εὐαγγέλιο.  Νά ἐνθυμεῖσθε ὅτι ὅλοι ἐπενδύουμε στό μέλλον.  Ὁ χρόνος κάποια πράγματα τά παλαιώνει καί τά ἀχρηστεύει.  Ἐμεῖς ὅμως φροντίζουμε ἡ νέα γενιά νά ἐφοδιασθεῖ μέ πράγματα καί ἰδέες, τά ὁποῖα δέ μαραίνονται μέ τό χρόνο καί θά ἀποδειχθοῦν χρήσιμα στή ζωή τῶν παιδιῶν.

 

                        Οἱ οἰκογένειες πρέπει νά ἐπιμείνετε στήν ταχτική φοίτηση τῶν παιδιῶν σας στό ἑλληνικό σχολεῖο, γιατί αὐτό πλαταίνει τούς ὁρίζοντές τους, πλουτίζει τίς γνώσεις τους καί φανερώνει καί ἄλλες διαστάσεις τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου.  Ἡ κατοχή μιᾶς δεύτερης γλώσσας ἀποτελεῖ μιά περιουσία.  Παράλληλα ὅμως καλλιεργεῖ καί ἀναπτύσσει τήν ἐξυπνάδα τοῦ ἀνθρώπου σέ μεγάλη κλίμακα.  Οἱ παροῦσες οἰκονομικές συνθῆκες τῆς ζωῆς φανερώνουν ὅτι τό μέλλον τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται μέ πολύ περισσότερες ἀπαιτήσεις.  Μόνο ὅσοι κοπιάζουν ἀπό μικροί θά μπορέσουν νά προκόψουν στήν πορεία τῆς ζωῆς.

 

                        Σᾶς περιμένουμε νά πραγματοποιήσετε τήν ἐγγραφή τῶν παιδιῶν γιά τό νέο σχολικό χρόνο 2012 -2013.  Σᾶς πληροφοροῦμε συγχρόνως ὅτι στά Ἑλληνικά Σχολεῖα  Ἀποστόλου Βαρνάβα τά μαθήματα ἀρχίζουν τήν Πέμπτη, 6η Σεπτεμβρίου (καθημερινό) και τό Σάββατο, 8η Σεπτεμβρίου 2012, (πρωινό καί ἀπογευματινό).  Ἡ Σχολική Ἐφορεία γιά νά διευκολύνει τίς οἰκογένειες νά στέλλουν τά παιδιά τους στίς ἑλληνικές τάξεις, δέν αὔξησε τά δίδακτρα οὔτε αὐτόν τό χρόνο.  Ὁ Ἁγιασμός γιά τήν ἐπίσημη ἔναρξη τῶν μαθημάτων θά τελεσθεῖ τό Σάββατο, 15η Σεπτεμβρίου 2012, ὥρα 10.30 π.μ.

 

                                                                                    Μέ πλούσιες εὐλογίες καί εὐχές θερμές,

2α Αὐγούστου 2012

                                                                                                † Ὁ Τροπαίου Ἀθανάσιος 

Υ. Γ.    Παρακαλοῦμε ὅπως κάμετε τίς ἐγγραφές τῶν παιδιῶν ὅσο πιό σύντομα γίνεται.

Read Full Post »