Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Δεκέμβριος 2010

 Στό παρεκκλήσι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, τήν Παρασκευή, 31η Δεκεμβρίου 2010, θά τελεσθεῖ ἑσπερινός καί θά ἀκολουθήσει ἡ εὐλογία καί διανομή βασιλόπιττας, στίς 6.30 μ.μ.

 

Read Full Post »

«ὅτε δέ ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν Θεός τόν υἱόν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπό νόμον, ἵνα τούς ὑπό νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.»          (Γαλ. δ΄ 4 – 5) 

            Τό ἐξαίσιο γεγονός, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τῆς ἑορτῆς τῶν Γενεθλίων τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μᾶς ὑπενθυμίζει τό μέγεθος τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα πρίν εἴκοσι καί ἕνα αἰῶνες.  Αὐτό τό γεγονός, παρά τήν πολλή κοσμικότητα, πού μᾶς περιβάλλει καί μᾶς περισφίγγει, μέσα στήν τύρβη τῆς ζωῆς, ὅλο καί περισσότερο πρυτανεύει στή σκέψη τῶν ἀνθρώπων.  Οἱ ἄνθρωποι καταπιεσμένοι μέ πολλά προβλήματα διανύουμε τήν τρίτη χιλιετία προσβλέποντας στήν ἐπικράτηση τοῦ θείου θελήματος καί τοῦ φωτός τοῦ Χριστοῦ. 

            Οἱ αἰῶνες ἀσταμάτητα διαδέχονται ὁ ἕνας τόν ἄλλο καί ἡ Ἐκκλησία πανηγυρικά ψάλλει καί χαρμόσυνα διαλαλεῖ: «Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε».  Γιά ἄλλη μιά φορά οἱ πόρτες τῶν ναῶν ἀνοιχτές θά ὑποδεχθοῦν τούς πιστούς νά γιορτάσουμε ὅλοι μαζί τή θεία τοῦ Χριστοῦ Γέννηση.  Νά συμφιλιωθοῦμε μέ τόν Πλάστη Θεό.  Νά ἐπικοινωνήσουμε μέ τούς συνανθρώπους μας καί νά εἰρηνεύσουμε μέ ὅλη τή δημιουργία.

            Ὁ ἐρχομός τοῦ Θείου Λυτρωτῆ καί ἀναμενόμενου Μεσσία ἀποτελοῦσε τόν ἰσχυρό πόθο καί τή δυνατή ἐπιθυμία πολλῶν γενεῶν μέσα στά σπλάγχνα τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ.  Λυτρωτή, βέβαια, ἀναζητοῦσε καί ἀνέμενε καί ἡ ὑπόλοιπη ἀνθρωπότητα.  Ἄς ἐνθυμούμεθα ὅτι ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα ὑπῆρξε παραβάτης τῆς θείας ἐντολῆς καί δέχτης τῶν συνεπειῶν τῆς παρακοῆς στό πρόσωπο τῶν Ἀδάμ καί Εὔας.  Ἀνέμεναν, λοιπόν, ὅλοι μέ ἀνυπομονησία τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία. 

            Ὁ Θεός, ὡς φιλάνθρωπος, ἐξήγγειλε ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς παρακοῆς, τό σχέδιο τῆς σωτηρίας, μέ τό Πρωτευαγγέλιο: «καί ἔχθραν θήσω ἀνά μέσον σοῦ καί ἀνά μέσον τῆς γυναικός καί ἀνά μέσον τοῦ σπέρματός σου καί ἀνά μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς·  αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καί σύ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν.»  (Γεν. Γ΄ 15)  Θά θέσω ἄσβεστη ἐχθρότητα καί μῖσος μεταξύ ἐσένα καί τῆς γυναίκας, μεταξύ τῶν ἀπογόνων σου καί τῶν ἀπογόνων της.  Ἕνας δέ ἀπόγονος τῆς γυναίκας θά σοῦ συνθλίψει τό κεφάλι καί σύ θά τραυματίσεις μόνο τήν πτέρνα του.  Αὐτά τά λόγια εἶπε ὁ Θεός στό Σατανᾶ.

            Μέσα στά λόγια αὐτά ὑποδηλώνεται ἡ ὁλοκληρωτική νίκη, τήν ὁποία θά ἐπιτύγχανε ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός τοῦ Θεοῦ, σέ βάρος τοῦ διαβόλου, ὡς ἀπόγονος τῆς Παναγίας.  Ἐπίσης ἐδῶ γίνεται ὑπαινιγμός γιά τό ἀνέβασμα πάνω στό σταυρό, στό ὁποῖο θά ὁδηγοῦσε τόν Ἰησοῦ Χριστό ἡ κακία τοῦ Σατανᾶ καί τῶν ὀργάνων του. 

            Ὀκτώ αἰῶνες πρό Χριστοῦ ὁ προφήτης Ἡσαΐας φανέρωσε καί εἶπε καί ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος ἐπανέλαβε: «Ἰδού ἡ Παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καί τέξεται υἱόν, καί καλέσουσι τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνεύομενον μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός»  (Ματθ. α΄ 23 καί Ἡσ. Ζ΄ 14)  Οἱ λεπτομέρειες, οἱ ὁποῖες μᾶς προσφέρει ὁ μεγαλοφωνότατος προφήτης Ἡσαΐας γιά τό Μεσσία, εἶναι τόσες πολλές, ὥστε κέρδισε τήν προσωνυμία «πέμπτος εὐαγγελιστής».

            Ὁ ἐρχομός τοῦ Μεσσία συνέβη στήν πιό κατάλληλη στιγμή.  Αὐτός ἔλαβε χώρα ὄχι ἐνωρίς ἀλλά οὔτε καί καθυστερημένα, παρά μόνο «ὅτε ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου».  Ἡ ἀνθρωπότητα στό σύνολό της εἶχε ἤδη προετοιμασθεῖ ἀνάλογα.  Οἱ μέν Ἰουδαῖοι μέ τούς προφῆτες καί ἄλλους θεοφώτιστους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι προηγήθησαν, οἱ δέ εἰδωλολάτρες μέ τό σπερματικό λόγο, δηλαδή κομμάτια ἀλήθειας, τά ὁποῖα κάποιοι ἄνθρωποι προηγμένοι πνευματικά τούς προσέφεραν.

            Ὁ θεῖος Λυτρωτής προτοῦ πλησιάσει τό ἀνθρώπινο γένος σαρκοφόρησε.  Ὁ ἄσαρκος Λόγος, «σάρξ ἐγένετο».  Ἦρθε κοντά μας μέ μορφή δούλου γιά νά μή ξαφνιαστοῦμε.  Ἦταν κατά τά πάντα ὅμοιος μαζί μας ἀλλά χωρίς ἁμαρτία.  Μέσα στήν ἀνθρώπινη φύση ἔκρυψε τή θεότητα.  Ὁ Ἰωάννης ὁ θεολόγος καί εὐαγγελιστής θά πεῖ: «ὅ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὅ ἐθεασάμεθα καί αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περί τοῦ λόγου τῆς ζωῆς»           (Α΄ Ἰωαν. α΄ 1).

            Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ θείου Λόγου στή γῆ ἔφερε τό τέλος τῆς ἀποστολῆς τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου, «τέλος γάρ νόμου Χριστός», ἀλλά καί τό τέλος τῆς πλάνης καί τῆς εἰδωλολατρίαςὉ Νόμος εἶχε παιδαγωγικό χαρακτήρα, ὡς πρός τήν ὑπηρεσία καί ἀποστολή του γιά τόν Ἰουδαϊκό λαό.  Ἡ ἐνανθρώπηση ὁλοκλήρωσε καί συμπλήρωσε τήν ἀποστολή τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου.  Ζοῦμε πιά στήν περίοδο ὄχι τοῦ Νόμου ἀλλά τῆς χάριτος.  Τά εἰδωλα ἀποτελοῦν θεούς ἀνύπαρκτους.  Οἱ ἄνθρωποι μέσα στήν ἀγκάλη τῆς Ἐκκλησίας διδασκόμεθα τήν ἀλήθεια, γνωρίζουμε τό φῶς, τά ὁποῖα μᾶς ἔφερε ὁ Νηπιάσας στή Βηθλεέμ Κύριος.  Αὐτοῦ ἡ τιμή καί ἡ δόξα στούς αἰῶνες.  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:  Πληροφοροῦμε τούς εὐλαβεῖς ἐνορῖτες ὅτι ἤδη κυκλοφοροῦν: α) Ἡμερολόγια τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (σχῆμα μικρό) £1.50 καί (σχῆμα μεγάλο) £ 6.00.  β)  Ἡμερολόγια τῆς κοινότητος (τοίχου) £ 2.00.

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ: Παρακαλοῦμε ὅλες τίς εὐλαβεῖς ἐνορίτισσες ὅπως ἑτοιμάσουν βασιλόπιττα γιά τήν Ἐκκλησία.  Μπορεῖτε νά τή φέρετε τήν παραμονή.  Τήν Πρωτοχρονιά οἱ βασιλόπιττες θά εὐλογηθοῦν, θά κοποῦν καί θά διανεμηθοῦν σέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα.

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ:  Στό παρεκκλήσι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, τήν Παρασκευή, 31η Δεκεμβρίου 2010, θά τελεσθεῖ ἑσπερινός καί θά ἀκολουθήσει ἡ εὐλογία καί διανομή βασιλόπιττας, στίς 6.30 μ.μ.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

27η Δεκεμβρίου Δευτέρα Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, Θεοδώρου τοῦ Γραπτοῦ.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ. 

                  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία               ὥρα 9.00 – 11.30 μ.μ.

31η Δεκεμβρίου Παρασκευή Ἀπόδοση Χριστουγέννων Ὁσίας Μελανῆς τῆς Ρωμαίας, ὁσίου Ζωτικοῦ τοῦ Πρεσβυτέρου.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ

                  Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

1η Ἰανουαρίου Σάββατο Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.  Μνήμη Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου εὐλογία, κοπή καί διανομή Ἁγιοβασιλόπιττας. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ. 

                  Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

2α Ἰανουαρίου Κυριακή Πρό τῶν Φώτων.  Ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

                  Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Διάφοροι ἀνώνυμοι δωρητές            £193.00           Robain                                    £ 50.00

Κυριακή Χρυσάνθου                        £ 10.00                        Ἀντιγόνη                    £ 10.00

Χριστίνα Γιωργαλλᾶ             £ 10.00                        Εἰρήνη Κάτζ              £ 10.00

Παναγιώτης Χαριτίδης         £ 30.00                        Φωτεινή Νικολάου    £ 10.00

Τούλλα Σάββα στή μνήμη Σταυρούλας Χριστοδούλου                 £ 20.00

Λοΐζος Κοϊζᾶ στή μνήμη τῆς συζύγου του Κατερίνας                  £300.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 

THE  FAITH  OF  ABRAHAM  THE  PROGENITOR

“Brethren, Abraham by faith dwelt in the land of promise as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise”                                             (Heb. 11: 9) 

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

                        With God’s help we are at the Sunday which precedes the Feast of the Nativity of Christ the Saviour.  On this day in the two readings, the Apostolic as well as that from the Gospel, many personalities are mentioned.  All these persons having their faith in the One and Only True God as their only weapon, became esteemed in their lifetime and pleased God.  For these reasons these personalities are important examples for imitation.

                        Of course there is not enough time nor sufficient space in our Community’s leaflet to mention all these illumined personalities in detail.  However, since during this year which shortly will come to an end, we dealt with the Apostolic readings, for this reason in to-day’s sermon we choose our theme from the text of the Apostle.  We are going to refer to some incidents in the manifold life of Patriarch Abraham so that his faith becomes apparent.

2

 

                        This highly esteemed person is introduced by divine Paul as a unique example of faith in God.  Patriarch Abraham in the beginning bore the name Abram.  Soon afterwards he was re-named by God from Abram to Abraham.  The additional syllable “ha” denoted the blessing and promise the progenitor Abraham received from God regarding the multiplication of his descendants.  God made promises to Abraham and additionally made a covenant with him.

                        When Abraham became very old and in human terms it was impossible for him to become a father, then God granted him Isaac as a reward for his faith.  The promises of God included Sarah, who also was re-named from Sarai to Sarah.  This second name denoted that she would become a mother of many people.

                        Abraham was totally dedicated to God regarding his relationship with Him and for this reason he was not reluctant to leave the place where he dwelt and go where God instructed him.  Additionally, when God asked Abraham to sacrifice his only child Isaac, who was given to him through the promise, Abraham did not protest, despite the fact that in implementing this he understood that the future of his family was coming to an end.  Abraham did not face God with disbelief, finding excuse that the promise of God was not to be implemented.

                        The Jewish nation gave many people who followed the faith of Abraham regarding the coming of the Messiah.  However, the nation as a whole did not follow the faith of Abraham in practice.  They always referred to the name of Abraham but they had it only on their lips.  In reality they were very hard-hearted.

                        Every year we celebrate with all Christians the Nativity of Christ the Saviour.  If the celebrations take place in a godly way then we walk on the right path and we believe in the right way.  In the course of the centuries many tried to strangle the message of Christmas by hiding themselves under many cloaks.  However, the Church sings:  “Christ is born, glorify Him” and “Let us,

oh faithful, hasten to see where Christ was born”.  With these few words we greet you and we await to see you in Church to con-celebrate the coming of the Divine Redeemer.  Amen!

C O M M U N I T Y   N E W S

 

MEALS FOR  THE  ELDERLY:     The meals for the elderly during the month of December were subsidised by the following kind donors:  Costas and Elli Ktori in memory of their beloved daughter Irene;  Eleni Antoniou in memory of her beloved husband Evangelos;  Greek Women’s Philanthropic Association (Finchley & Barnet);  Koula Minaides, Onoufrios Onoufriou and Maria Christophi in memory of their beloved uncle Alexandros;  Lakis and Stella Christodoulou for their family’s health and in memory of their beloved parents Panayiotis, Maria, Christodoulos and Marianna and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA.  We thank all the kind donors for their generosity and consideration towards this cause.

A  SHORT  BREAK  FROM  THE  MEALS:  The meals given in honour of our elderly have now stopped for the Christmas festivities.  These will resume once again in the New Year, on Tuesday, 11th January 2011.

NEW  YEAR’S  CALENDARS:  The calendars for the new year 2011 are now available.  You may obtain these from our office and our two churches.  The prices are as follow:  Archdiocese pocket diary (£1.50) the large-sized diary £6.00) and the Community’s wall calendar (£2.00).

GREEK  SCHOOLS  CHRISTMAS  HOLIDAYS:  The Greek Schools of Saint         Barnabas will stop their lessons on Sunday, 19th December 2010, for the Christmas festivities.  The First and Second School will resume their lessons on Thursday, 6th January and the Third and Fourth School will resume on Saturday, 8th January 2011.  We look forward to seeing all the pupils at their respective schools on the set dates.

SCHOOL  FETE,  A  SUCCESS:    On Saturday, 4th December 2010, the Parent/Teachers Association of St Barnabas Greek Schools held a successful Christmas fete.  All the parents and friends of the school donated their time and gifts.  The pupils had a wonderful opportunity to enjoy the day.  The event raised

4

£2,000.00 which replenished our school funds.  We thank all the organisers and supporters of the school and wish them every success in the future.

 

RENEWAL  OF  SUBSCRIPTIONS:  The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine (£15.00) are now due.  If you have not already paid your subscriptions or wish to subscribe to any or all of these you may contact our Community’s offices.

A  SCHOOL  CHRISTMAS  CONCERT:  On Thursday, 16th December 2010, the 1st and 2nd schools held their Christmas concert, which took place at 6.30 p.m. in the Church hall, in the presence of His Grace, Athanasios, Bishop of Tropaeou and Mr Savvas Pavlides, the Supervisor of the Cyprus Educational Mission.  The children very successfully presented their plays and songs with a Christmas theme.  Everyone present was very impressed and the concert was video-taped so that some extracts of it will be shown on Hellenic TV.  Look out for it!

BISHOPS’  PANORTHODOX CONFERENCE:  On Tuesday, 14th December 2010, His Eminence, Gregorios, Archbishop of Thyateira and Great Britain, chaired the Panorthodox meeting of the Orthodox Bishops, whose flock is in Great Britain and Ireland.  This meeting was held at the Holy Archdiocese in Craven Hill.  The three groups of the conference spoke on Educational, Pastoral and Theological subjects and afterwards various topics were discussed concerning their Sees.  At the end of the conference His Eminence offered hospitality as well as Christmas gifts.

NEWS  FROM  THE  BOOKSHOP:   The weekly leaflet of the Community in the Greek language this year completes forty years in circulation.  Each year’s leaflets are bound in one volume.  For various reasons it has not been possible to do this with every year.  However, most of them have now been bound.  Those of you who are interested can obtain them.  Price: £10.00 each volume.  The volumes which have not yet been bound, we expect to prepare them soon.

                        Our English Diaconia completes so far thirty-one years in circulation.  The whole work is bound in six volumes.  Those interested to have these in their library can buy them from our headquarters.  Price:  £10.00 each.

VASILOPITTA:          The New Year is fast approaching.  Can we remind the ladies of our parish to kindly prepare an extra vasilopitta for the Church.

Read Full Post »

:Τά μαθήματα τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα διακόπτονται γιά τίς ἑορτές τῆς περιόδου καί θά ἐπαναρχίσουν τήν Πέμπτη, 6η Ἰανουαρίου 2011.

Read Full Post »

 

 

Τ Α   Κ Α Τ O Ρ Θ Ω Μ Α Τ Α    Τ Ω Ν   Η Ρ Ω Ω Ν   Τ Η Σ   Π Ι Σ Τ Ε Ω Σ

«οἵ διά πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπό ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροί ἐν πολέμῳ, παρεμβολάς ἔκλιναν ἀλλοτρίων.»                     (Ἑβρ. ια΄ 33 – 34)

 

            Ἡ παρούσα ἡμέρα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀποτελεῖ τήν τελευταία Κυριακή τοῦ μηνός Δεκεμβρίου, πρίν νά γιορτάσουμε τά Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.  Ἡ Ἐκκλησία σήμερα, στή θέση τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος, κατά τή θεία Λειτουργία, ἀπαγγέλλει τό τμῆμα ἐκεῖνο, ἀπό τήν ἐπιστολή τοῦ θείου Παύλου, τήν ὁποία ἐκεῖνος ἀπηύθυνε πρός τούς χριστιανούς μέ ἑβραϊκή καταγωγή, τό ὁποῖο τμῆμα ὑπενθυμίζει τούς ἥρωες τῆς πίστεως καί τά κατορθώματά τους. 

 

            Τοῦτο τό ἀνάγνωσμα μᾶς ὁμιλεῖ γιά τήν πίστη στόν Ἀληθινό Θεό καί γιά τά πολλά κατορθώματα τά ὁποῖα πέτυχαν, ὅσοι ἔμειναν σταθεροί καί ἀταλάντευτοι στήν πίστη.  Ἰδιαίτερα μέσα στούς πιό πάνω στίχους ὁ Παῦλος ἀπαριθμεῖ μερικά ἀπό τά κατορθώματα τῶν ἡρώων τῆς Ἀληθινῆς πίστεως, τά ὁποῖα ἐκεῖνοι ἐπετέλεσαν διά μέσου τῆς ροῆς τῶν αἰώνων.

            Ἡ δύναμη καί ἡ βεβαιότητα τῆς πίστεώς τους, τούς ὅπλισε ἔτσι, ὥστε ἐκεῖνοι ἀκατάβλητοι καί θαρραλέοι κήρυξαν πόλεμο ἐναντίον ἰσχυρῶν βασιλείων.  Τό ἀποτέλεσμα ὑπῆρξε νά τά κατατροπώσουν καί νά τά ὑποτάξουν.  Ὅταν δέ ὁ Θεός τούς ἀξίωνε νά ἀναλάβουν ἐκεῖνοι τή διακυβέρνηση τοῦ λαοῦ, τότε ἐφέροντο μέ δικαιοσύνη καί εὐθυκρισία.  Ἔτσι ὁ λαός τούς σεβόταν, τούς ἐκτιμοῦσε, τούς ἀγαποῦσε καί τούς ἀποδεχόταν μέ εὐκολία. 

 

            Μέ τήν ἐμμονή τους στήν πίστη ἀξιώθησαν νά βιώσουν τήν ἐκπλήρωση τῶν ὑποσχέσεων, τίς ὁποῖες τούς ἔκαμε ὁ Θεός, ὅπως στήν περίπτωση τοῦ Ἀβραάμ.  Ὁ Δανιήλ, μαζί μέ τούς Τρεῖς Παῖδες ἐνώπιον τῶν λιονταριῶν μέσα στό λάκκο, παρέμειναν ἀνέπαφοι καί ἀβλαβεῖς, ὡσάν ἄνθρωποι καί θηρία νά ἦσαν παλαιοί φίλοι.  Ἐπίσης οἱ ἴδιοι μέσα στό πυρωμένο καμίνι, ἀντί νά καοῦν, ἐδροσίζοντο καί μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς τους δοξολογοῦσαν τό Θεό καί ἀνελύοντο σέ προσευχή.

 

            Ἡ δύναμη τῆς πίστεως τούς ἐνίσχυσε σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε νά μπορέσουν νά ξεφύγουν ἀπό τή σφαγή μέ μαχαίρια.  Ἡ πίστη τούς δυνάμωσε νά ξεπεράσουν ἀρρώστιες.Ὅταν δέ βρέθησαν ἀντιμέτωποι μέ πόλεμο, ἀπεδείχθησαν δυνατοί καί ἔτρεψαν σέ φυγή πολυάριθμες στρατιές ξένων καί ἐχθρῶν.

 

            Ὁ ἐρχομός τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ στή γῆ σαρκοφορεμένου ἐγκαινίασε μιά νέα ἐποχή διωγμῶν, οἱ ὁποῖοι ἐστρέφοντο κατά πρῶτο λόγο ἐναντίον τοῦ Ἰδίου καί στή συνέχεια ἐναντίον ὅσων ἀπεδέχοντο τή νέα πίστη.  Ἔτσι μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία μέ ὅλα αὐτά τά παραδείγματα προετοιμάζει ψυχολογικά τούς ἀκολούθους τοῦ Κυρίου καί τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας.  Τούς προετοιμάζει καί προδιαθέτει ὡς πρός τό τί τούς περιμένει, ὕστερα ἀπό τήν ἀποδοχή καί τόν ἀσπασμό τῆς νέας πίστεως.  

 

            Αὐτή ἡ κατάσταση ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν καί στολίζει τό πέπλο τῆς Ἐκκλησίας μέ πολλές ἐκλεκτές προσωπικότητες ἡρώων τῆς πίστεως.  Μέ αὐτόν τόν τρόπο οἱ πιστοί βιώνουν τήν οὐσία καί τό βάθος τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὡς πίστεως τῆς ταπεινώσεως, τῆς κενώσεως καί τῆς θυσίας.  Κύριε, Σύ ὁ ὁποῖος κένωσες τόν Ἑαυτό σου καί ἔγινες ἄνθρωπος, φώτισε τόν καθένα μας νά κατανοήσει καλύτερα τήν πίστη μας.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τήν Κυριακή, 12η Δεκεμβρίου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στό ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ὁ Παναγιώτης-Ρένος, υἱός τῶν Παναγιώτη Παπαδοπούλου καί Elizabeth-Μαρία, τό γένος Shi, μέ ἀνάδοχο τό Νικόλαο Ἀνεμούρη, καί

                        Ἡ Μαρία-Alyssa, θυγατέρα τῶν Joel Calhoun καί Ἑλένης, τό γένος Χρυσάνθου, μέ ἀναδόχους τίς Θεοδώρα καί Χριστίνα, τό γένος Παναγῆ.                            Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθησαν τήν Τρίτη, 14η Δεκεμβρίου οἱ Κούλα Μηναΐδη, Ὀνούφριος Ὀνουφρίου καί Μαρία Χριστοφῆ, στή μνήμη τοῦ ἀειμνήστου θείου τους Ἀλεξάνδρου.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 16η Δεκεμβρίου 2010, προσέφερε ἡ οἰκογένεια τῶν Λάκη καί Στέλλας Χριστοδούλου ὑπέρ ὑγείας τῶν μελῶν της καί στή μνήμη τῶν προσφιλῶν τους γονέων Παναγιώτη, Μαρίας, Χριστοδούλου καί Μαριάννας.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων μας συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

 

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

α) Διακοπή γευμάτων:  Τά γεύματα, τά ὁποία προσφέρονται πρός τιμή τῶν προσφιλῶν μας ἡλικιωμένων, διακόπτονται γιά τό διάστημα τῶν ἑορτῶν.  Θά ἐπαναλειτουργήσουν τήν Τρίτη, 11η Ἰανουαρίου 2011.

β) Διακοπή μαθημάτων: Τά μαθήματα τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα διακόπτονται γιά τίς ἑορτές τῆς περιόδου καί θά ἐπαναρχίσουν τήν Πέμπτη, 6η Ἰανουαρίου 2011.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τή Δευτέρα, 13η Δεκεμβρίου 2010, τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς κοινότητος πραγματοποίησε, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του.  Τό σῶμα μετά τά προκαταρτικά ἀσχολήθηκε μέ τά ἀκόλουθα: Πορεία ἐργασιῶν στά κοινοτικά κτήρια, Ἱερές Ἀκολουθίες τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, σχολικά ζητήματα, προετοιμασίες γιά τό Νέο Χρόνο καί διάφορα ἄλλα.  Συμμετεῖχαν 20 πρόσωπα.

 

ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΗ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ:  Ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγορίου, τήν Τρίτη, 14η Δεκεμβρίου 2010, πραγματοποιήθηκε στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή ἡ Σύναξη τῶν Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι διαθέτουν ποίμνιο στή Μεγάλη Βρετανία καί τήν Ἰρλανδία.  Οἱ σύνεδροι ἀσχολήθησαν, ἀφοῦ ἤκουσαν τίς ἐκθέσεις τῶν τριῶν Ἐπιτροπῶν – Ἐκπαιδευτικῆς, Ποιμαντικῆς καί Θεολογικῆς – συνεζήτησαν ποικιλία ἄλλων θεμάτων ἀπτομένων τῆς δικαιοδοσίας τους καί ἀναφερομένων στίς ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου των καί προέβησαν σέ σχετικές ἀποφάσεις.  Ἡ Ἀρχιεπισκοπή δεξιώθηκε ὅλους.  Ἡ σύναξη ἔκλεισε μέ  ἀνταλλαγή ἐπίκαιρων εὐχῶν.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:  Πληροφοροῦμε τούς εὐλαβεῖς ἐνορῖτες ὅτι ἤδη κυκλοφοροῦν: α) Ἡμερολόγια τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (σχῆμα μικρό) £1.50 καί (σχῆμα μεγάλο) £ 6.00.  β)  Ἡμερολόγια τῆς κοινότητος (τοίχου) £ 2.50 καί (Ἁγιολόγιο) £ 2.50.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

20η Δεκεμβρίου Δευτέρα Ἁγίου Ἰγνατίου Ἱερομάρτυρος τοῦ Θεοφόρου.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

21η Δεκεμβρίου Τρίτη Ἁγίων μαρτύρων Ἰουλιανῆς τῆς ἐν Νικομηδείᾳ καί Θεμιστοκλέους.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

22α Δεκεμβρίου Τετάρτη Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας μεγαλ.  Χρυσογόνου καί Θεοδότης μαρτύρων.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

23η Δεκεμβρίου Πέμπτη Τῶν ἐν Κρήτῃ Δέκα Μαρτύρων, Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντίνης.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ

                  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

24η Δεκεμβρίου Παρασκευή Παραμονή τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως.  Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν ὥρα 8.00 – 9.30 π.μ.  Ἑσπερινός τῶν Χριστουγέννων καί θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου ὥρα 9.30 – 11.15 π.μ.

25η Δεκεμβρίου Σάββατο ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

                  Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

                  Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

26η Δεκεμβρίου Κυριακή μετά τή Γέννηση.  Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος, Δαυίδ τοῦ βασιλέως καί Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.  Ἡ Σύναξη τῆς Θεοτόκου.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 9.00 – 12.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἑλένη Πέτρου                       £100.00           Μ. Edwards                £ 25.00

Ἀνδρούλα Χριστάκη              £200.00           Ἀνώνυμος                   £250.00

Κυριάκος Γεωργίου               £ 10.00                        Ἀνώνυμος                   £100.00

Διάφοροι ἀνώνυμοι δωρητές στή μνήμη Χρίστου Δημητρίου       £1,100.00

Ἀνδρέας Ξενῆ στή μνήμη Ἀλεξάνδρου Ξενῆ                                              £ 50.00

Κυριακή Παφίτη στή μνήμη Θεοδώρας μοναχῆς                           £ 10.00           

Δημητράκης καί Ἀνδρούλα Νικολαΐδου στή μνήμη γονέων τους £  40.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

 

 

“Let us, angels and men, honour the entry of the Virgin into the Holy of Holies in glory.”

                        The Church invites us once more, dear Brothers and Sisters in the Lord, to celebrate joyfully and resplendently tocommemorate the unique event of the entry of the Virgin Mary into the temple.  Joakeim and Anna, after the fulfilment of their request to God, to grant them a child, had the blessed privilege to enjoy the presence of the infant Mariam in their home for three years.  However, the time was passing by and they had to implement their promise and give to God their offering in the person of their only daughter.

 

                        When Mariam had completed her third year of age, her parents Joakeim and Anna, pleased and eager offered her to God as a “three year heiffer”, as we sing in the Akathist Hymn.  Up until then the animals were sacrificed so as to propitiate God.  Now Mary the Theotokos, a living and spotless sacrifice and offering to God, Who, through His mercy saves the human race.

 

                        “The chosen one from all generations” was prepared from the moment she came into the world.  Regarding her age she was in a position as a human-being to look after herself as far as food and other necessities were concerned.  In accordance with the Judaic custom the infants were breast-fed up until the third year of their life.  This was followed by a kind of family celebration.

2

 

 

                        This took place either to glorify God for the new member of the family or to lead this young person to his/her first steps of independence in life from the family environment and especially the guardianship of their mother.  Panayia, as far as this was concerned, could not be an exception whilst at the same time she occupied the privileged and unique position, since she had an exceptional role to play, as the future mother of God.  Her weaning launched the start of her new life.

 

                        Thus, the village of Panayia, the whole of Nazareth, was in a state of alertness.  A great feast was prepared and the graced by God Virgin, accompanied by little and young girls, relatives and friends all singing psalms and hymns, was led into the temple of Solomon where she was to remain for the next stage of her life.

 

                        The High Priest, Zacharias, emotionally and with trembling, elderly hands, welcomed her, received her and led her into the Holy of Holies.  In there the High Priest entered “once a year” to offer incense.  However, the living temple, the comprehensible heaven, was established there, she lived and prayed there, was fed by the Angel of the Lord and studied the divine will daily, in order to enjoy the appropriate preparation and readiness so as to serve the salvific plans of God in obedience.

 

                        The comprehensible Ark of God in which the Son and Logos of God is to dwell and remain during her pregnancy and, her stay and tuition within the Holy of Holies, was prepared appropriately so that the plan and salvation of the human race will operate without obstacles and with certainty.  Our Lady, through your prayers towards your Son and God, save us.  Amen!

 

                        C O M M U N I T Y   N E W S

 

3

MEALS FOR  THE  ELDERLY:     The meals for the elderly during the months of October and November were subsidised by the following:  Theodora Minaides in memory of her beloved husband Georgios;  Soteroula Nicolaides in memory of her beloved parents Nicolas and Meropi;  Nicos and Georgoula Artemiou in memory of their beloved departed Artemios, Katerina, Despina, Nicolas and Anastasia;  Stelios Tsangarides in celebration of his name-day;  Erotokrita Livera in memory of her beloved parents Andreas and Anna and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA.  We thank all the kind donors for their generosity and consideration towards this cause.

 

CLERGY-LAITY  CONFERENCE:             On Friday, 5th November 2010, the Clergy-Laity Conference took place on our premises.  Clergy and Laity from the communities around the United Kingdom attended.  The three-day conference discussed many topics of general interest regarding our communities’ life and progress in this land.  His Eminence, Gregorios, Archbishop of Thyateira, chaired the conference assisted by His Graces Metropolitan Kallistos of Diokleia, Bishop Chrysostomos of Kyaneon and Bishop Athanasios of Tropaeou.

 

RENEWAL  OF  SUBSCRIPTIONS:  The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine (£15.00) are now due.  If you have not already paid your subscriptions or wish to subscribe to any or all of these you may contact our Community’s offices.

 

NEW  YEAR’S  CALENDARS:  The calendars for the new year 2011 are now available.  You may obtain these from our office and our two churches.  The prices are as follows: Archdiocese pocket diary at £2.00 each and the Community’s wall calendar at £2.50 each.  The large-sized diary is due to arrive within a few days.

 

 MORE MOSAICS:  On Tuesday, 23rd November 2010, the artist and iconographer, Mr Sozos Yiannoudis, with his team, arrived from Greece and placed mosaics on the wall by the font.  These depict the Nativity of the Lord in Bethlehem and His Baptism in the river Jordan, presented in the traditional Byzantine practice.  The mosaics are donated by the Liveras family in memory of their beloved parents, Andreas and Anna.  We express our warm thanks to the donors and join with them in prayer for the eternal rest of their parents.

 

DIVINE  LITURGY  FOR  FORTY  DAYS:  In our Community prior to Christmas the Divine Liturgy is celebrated daily for forty days, beginning from Monday, 15th November 2010.  During this period the faithful are encouraged to

4

remember their living and departed loved ones and to give their names to the clergymen for prayer.

 

CHRISTMAS  FAST:  The foty days’ fasting for Christmas began on Monday, 15th November 2010.  Fish is allowed up to and including the 17th December 2010.  However, there are people who, due to their early or late years of age, find it difficult to practise fasting.  Among these we can add the sick.  Needless to say that the Church treats each case appropriately and with leniency.

 

THE  LATE  THEODORA SHIANTONA:  The late Theodora Shiantona, who served our Community in the capacity of a nun, passed away on Friday, 22nd October 2010.  Her funeral took place on Thursday, 11th November 2010.  The late Theodora served the Community of    St Barnabas for many years quietly and unobtrusively.  She will be greatly missed.  We pray to God to comfort her relatives and grant her his gifts as well as eternal rest.

 

SCHOOL SOCIAL  EVENING:  On Thursday evening, 11th November 2010, the Parent/Teachers Association held their social event in the Church Hall.  His Grace, Athanasios, Bishop of Tropaeou attended together with the Chairman of             St Mary’s Cathedral, Mr Marios Minaides as well as the Chairwomen of Pantanassa, Mrs Androulla Christaki and Mrs Meropi Kyriacou.  Parents, teachers and pupils were also present.  His Grace and Mrs Ioanna Onoufriou, the chairwoman of the Parent/Teachers Association, greeted the gathering.  The children, under the guidance of the deputy-head Mrs Machi Neofytou and to the sweet sound of the violin played by their teacher Mr Panayiotis Tofis, danced, sang and generally enjoyed themselves.  Prizes for the raffle draw were plentiful.  The evening raised £1,500.00 towards the school funds.  We express our warm gratitude and  many thanks to all who contributed towards this worthy cause.

 

LIGHTNING-CONDUCTOR:  Scaffolding has recently been installed at the bell-tower of St Barnabas Church.  Experts re-joined and repaired the lightning-conductor, which protects the building.

 

2006  GREEK  DIACONIA:   The volume of the Greek diaconia which covers the year 2006 has been published in book form.  This is the 36th volume of the diaconia collection.  It contains all the sermons which have been addressed to the faithful of St Barnabas community during that year.  All those who are interested in obtaining a copy may apply at our community office.  Price:  £10.00 each.

 

Read Full Post »

 

 

Η   ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ

«Ἀδελφοί, ἐάν καί προληφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοί καταρτίζετε τόν τοιοῦτον ἐν πνεύματι πρᾳότητος, σκοπῶν σεαυτόν, μή καί σύ πειρασθῇς.»           (Γαλ. στ΄ 1)

            Ἡ διάπραξη λαθῶν, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀπό μέρους μας, ὡς ἀνθρώπων μεταπτωτικῶν, ἴσως εἶναι κάτι τό ὁποῖο δύσκολα μποροῦμε νά ἀποφύγουμε.  Γιά τοῦτο χρειάζεται νά συμπεριφερόμεθα ὁ ἕνας πρός τόν ἄλλο μέ πνεῦμα συμπαθείας, συγκαταβάσεως, κατανοήσεως καί ἐπιεικείας, ἰδιαίτερα μάλιστα ὅταν εὑρισκόμεθα κάτω ἀπό συνθῆκες σφαλμάτων καί παραβάσεων. 

 

            Αὐτό δέν εἶναι εὔκολο νά κατανοηθεῖ καί νά γίνει καλά ἀντιληπτό ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους.  Μόνο ἄνθρωποι πνευματοφόροι μποροῦν νά συλλάβουν αὐτά τά ζητήματα στήν ὀρθή τους διάσταση καί νά ἀνταποκριθοῦν κατάλληλα.  Μέ πνεῦμα δέ καταλλαγῆς καί συμβιβασμοῦ δύνανται νά βοηθήσουν ὅσους σφάλλουν νά ξεπεράσουν τίς δυσκολίες, νά ὀρθοποδήσουν καί νά βροῦν τόν ἑαυτό τους. 

 

            Μέσα ὅμως στά πλαίσια προσπαθείας γιά τή διόρθωση τοῦ συνανθρώπου τους ἀναφύονται κάποιοι κίνδυνοι, ὅπως συμβαίνει ὅταν κάποιος ἀποπειρᾶται νά σώσει ἕναν ὁ ὁποῖος πνίγεται.  Γιά τοῦτο χρειάζεται κατά τή διεξαγωγή τῆς προσπαθείας τους, νά ἐπαγρυπνοῦν οἱ ἴδιοι, ὥστε νά μή λοξοδρομήσουν ἀπό τή δική τους ὀρθή πορεία, νά μήν ἀκολουθήσουν λανθασμένους δρόμους καί νά μήν πορευθοῦν σέ μονοπάτια ἀποπροσανατολισμοῦ.

 

 

            Μέσα στό κατά Ματθαῖο ἱερό εὐαγγέλιο ὁ Κύριος συμβουλεύει ὡς ἑξῆς:  «Ἐάν δέ ἁμαρτήσῃ εἰς σέ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καί ἔλεγξον αὐτόν μεταξύ σοῦ καί αὐτοῦ μόνου·  ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τόν ἀδελφόν σου·  ἐάν δέ μή ἀκούσῃ, παράλαβε μετά σοῦ ἔτι ἕνα ἤ δύο, ἵνα ἐπί στόματος δύο μαρτύρων ἤ τριῶν σταθῇ πᾶν ρῆμα·  ἐάν δέ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπέ, τῇ ἐκκλησίᾳ·  ἐάν δέ καί τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικός καί ὁ τελώνης.» (Ματθ. ιη΄ 15-17)  Ἄν σφάλει ἀπέναντί σου ὁ ἀδελφός σου, πήγαινε κι ἐπίπληξέ τον χωρίς νά εἶναι ἄλλος μπροστά.  Ἄν σέ ἀκούσει, τόν κέρδισες.  Ἄν ὅμως δέν σ’ ἀκούσει, πάρε μαζί σου ἀκόμα ἕναν ἤ δύο ἄλλους, γιά νά μπορεῖ ν’ ἀποδειχθεῖ ὅ,τι εἰπωθεῖ, ἀφοῦ θά τό βεβαιώνουν δύο ἤ τρεῖς μάρτυρες.  Ἄν κι αὐτούς δέν τούς ἀκούσει, πές το στή συνάθροιση τῆς ἐκκλησίας·  κι ἄν παρακούσει καί τήν ἐκκλησία, τότε πιά ἄς εἶναι γιά σένα ὅπως ὁ εἰδωλολάτρης ἤ ὁ τελώνης.

 

            Μέσα στά πιό πάνω χωρία ὁ Κύριος μᾶς προσφέρει ἕνα θαυμάσιο παιδαγωγικό καί μοναδικό τρόπο ἀντιμετωπίσεως ὅσων σφάλλουν ἀπέναντί μας.  Στό τέλος δέ γιά ὅσους ἀρνηθοῦν τή συνεργασία καί διόρθωση συστήνει τήν ὁλοκληρωτική ἀποχή ἀπό τήν παρέα τους καί κάθε διακοπή σχέσεως μαζί τους. 

 

            Στίς περιπτώσεις ἐκπτώσεως κάποιου ἀδελφοῦ ὡς πρός τήν πίστη ἡ ἀρετή τῆς ἀγάπης ἐπιβάλλει, ὅπως προβοῦμε σέ τέτοιες ἐνέργειες καί πρωτοβουλίες, ὥστε νά τόν ἐπαναφέρουμε στήν ἀλήθεια.  Γιά τοῦτο ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος στήν ἐπιστολή του, ἡ ὁποία εἶναι πλήρης πρακτικῶν συμβουλῶν μᾶς προσφέρει καί τά ἀκόλουθα:  «Ἀδελφοί, ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ ἀπό τῆς ἀληθείας, καί ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν, γινωσκέτῳ ὅτι ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλόν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχήν ἐκ θανάτου καί καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν»  (Ἰακ. ε΄ 19)  Ἀδελφοί μου, ἄν κάποιος ἀπό σᾶς ξεστρατίσει ἀπό τήν ἀλήθεια καί κάποιος ἄλλος τόν ἐπαναφέρει πρέπει νά ξέρει ὅτι αὐτός πού ἐπανέφερε ἕναν ἁμαρτωλό ἀπό τόν πλανεμένο δρόμο του θά σώσει μιά ψυχή ἀπό τό θάνατο καί θά τήν ἀπαλλάξει ἀπό πλῆθος ἁμαρτίες.

 

3

            Ὁ δέ θεῖος Παῦλος τονίζει ὅτι ἡ στάση τῆς αὐτάρκειας καί ἡ σκέψη τῆς ὑπερηφάνειας εἶναι ἐπικίνδυνες.  Γιατί ἄν ὁ Θεός ἐγκαταλείψει τόν ὑπερήφανο καί κομπορρήμονα, ἐνώπιόν του ἐλλοχεύει πλῆθος κινδύνων καί ἡ συντριβή του εἶναι πέραν ἀπό βεβαία.  «Ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μή πέσῃ.»                      (Α΄ Κορ. ι΄12)  Ἑπομένως, ὅποιος νομίζει ὅτι στέκεται καλά στά πόδια του, καλύτερα ἄς προσέχει νά μήν πέσει.

 

            Εὐελπιστοῦμε ἡ προσπάθεια, ἡ ὁποία καταβλήθηκε μέ τό παρόν κήρυγμα, νά ἀποβεῖ διαφωτιστική πρός τούς ἀδελφούς μας σχετικά μέ τή στάση τους πρός τούς ἄλλους καί ἡ ζωή τους στολισμένη μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά μεταδίδει πνευματική εὐωδία, ἡ ὁποία νά ὁδηγεῖ πιό πολλούς στόν Ἰησοῦ Χριστό.  Ἀμήν!   

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τή Δευτέρα, 22α Νοεμβρίου καί τήν Κυριακή 28η Νοεμβρίου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ὁ Τιμόθεος, υἱός τῶν Richard Brennan καί Gloria, τό γένος Bianco, μέ ἀνάδοχο τόν Ἑρμῆ Κυπριανοῦ, καί

                        Ἡ Αἰμιλία, θυγατέρα τῶν Κωστάκη Γεωργίου καί Karina, τό γένος Vinnicenko, μέ ἀνάδοχο τόν Κυριάκο Ἰωάννου.

                        Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τοῦ Τιμοθέου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας, τήν Τρίτη, 30η Νοεμβρίου, δεξιώθηκε ἡ Δίδα Ἐρωτοκρίτα Λιβέρα, στή μνήμη τῶν γονέων της ἀειμνήστων Ἀνδρέου καί Ἄννης.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 2α Δεκεμβρίου 2010, προσέφεραν οἱ οἰκογένειες τῶν Κώστα καί Ἕλλης Κτωρῆ, στή μνήμη τῆς θυγατέρας τους μ. Εἰρήνης, καί Μηλίτσας Σταύρου, στή μνήμη τοῦ συζύγου καί πατέρα τους Γιαννάκη.  Εὐχαριστοῦμε θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές καί προσευχόμεθα μαζί τους γιά τήν ἀνάπαυση τῶν προσφιλῶν τους.

 

ΚΗΔΕΙΑ: Τήν Τρίτη, 30η Νοεμβρίου 2010, στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς ἀείμνηστης Δήμητρας Νικολάου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ἐκλιπούσης καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους της.

ΤΟΜΟΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ 2006:  Πρόσφατα ἑτοιμάστηκαν καί κυκλοφόρησαν σέ ἕναν τόμο,  τόν 36ο, ὅλα τά κηρύγματα, τά ὁποῖα ἀπευθύνθησαν πρός τό θεοφιλές ποίμνιο τῆς κοινότητος Ἀπ. Βαρνάβα τό ἔτος 2006.  Ὅσοι ἐπιθυμοῦν μποροῦν νά τά προμηθευθοῦν ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο μας.  Τιμή £ 10.00.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:  Πληροφοροῦμε τούς εὐλαβεῖς ἐνορῖτες ὅτι ἤδη κυκλοφοροῦν: α) Ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (σχῆμα μικρό) £1.50. β)  Ἡμερολόγια τῆς κοινότητος (τοίχου) £ 2.50 καί (Ἁγιολόγιο) £2.50.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

6η Δεκεμβρίου Δευτέρα Ἁγίου Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

7η Δεκεμβρίου Τρίτη Ἁγίου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων καί Ἀθηνοδώρου μάρτυρος.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

8η Δεκεμβρίου Τετάρτη Προεόρτια Συλλήψεως Ἁγίας Ἄννης, Ὁσίου Παταπίου, Σωφρονίου καί Δαμιανοῦ Ἐπισκόπων Κύπρου.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

9η Δεκεμβρίου Πέμπτη Σύλληψη Ἁγίας Ἄννας, Μητρός τῆς Θεοτόκου. 

                  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

10η Δεκεμβρίου Παρασκευή Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου, Ἑρμογένους καί Εὐγράφου μαρτύρων.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

11η Δεκεμβρίου Σάββατο Δανιήλ τοῦ Στυλίτου, Νόμωνος καί Βηχιανοῦ ὁσίων.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ. 

                  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

12η Δεκεμβρίου Κυριακή τῶν Προπατόρων Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος θαυματουργοῦ.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Στέλλα Α. Φώτη         £ 20.00                        Μελανή Χατζῆ-Κωνσταντῆ             £  5.00

Ἀνδρούλα Πορνάρη  £1,000.00        Μιχαήλ Μιχαήλ                                £ 30.00

Κωστῆ                                    £ 50.00                        Μίκης Ἀγαπίου                                 £ 10.00

Ἀνώνυμος                   £ 10.00                        Ἀνώνυμος                                          £ 50.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 

Τήν Τρίτη, 23η Νοεμβρίου 2010, ἀφίχθησαν ἀπό τήν Ἑλλάδα ὁ καλλιτέχνης κ. Σώζων Γιαννούδης μέ τό συνεργεῖο του, μέ σκοπό τήν τοποθέτηση ψηφιδωτῶν στόν Καθεδρικό μας ναό στόν τοῖχο δίπλα τῆς κολυμβήθρας.  Τά ψηφιδωτά αὐτά εἰκονίζουν τή Γέννηση τοῦ Κυρίου στή Βηθλεέμ καί τή Βάπτισή του στόν Ἰορδάνη ποταμό.  Αὐτά ἀποτελοῦν δωρεά τῆς οἰκογένειας Λιβέρα, στή μνήμη τῶν προσφιλῶν τους γονέων Ἀνδρέα καί Ἄννας.  Ἐκφράζουμε θερμές εὐχαριστίες πρός τούς δωρητές καί ἑνώνουμε μαζί τους τίς προσευχές μας γιά τήν ἀνάπαυση τῶν γονέων τους.

Read Full Post »

 

Ο   Α Δ Ι Α Κ Ο Π Ο Σ   Α Γ Ω Ν Α Σ   Τ Ω Ν   Π Ι Σ Τ Ω Ν

«ἐνδύσασθε τήν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρός τό δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρός τάς μεθοδείας τοῦ διαβόλου·»                                          (Ἐφεσ. στ΄ 11)

 

                        Κάθε ζωντανός ὀργανισμός, ἀγαπητοί ἀδελφοί, γιά νά εὑρίσκεται στή ζωή, νά προοδεύει καί νά ἐκπληρώνει τήν ἀποστολή του διεξάγει, ἕναν καθημερινό ἀγώνα.  Προβαίνει σέ μιά διαρκῆ πάλη καί διατηρεῖται σέ μιά συνειδητή καί ὑποσυνείδητη ἐπαγρύπνηση, ἄν εἶναι δυνατό νά ἐκφραστοῦμε κατ’ αὐτόν τόν τρόπο, ὥστε νά ὑπερβαίνει ὅσα παρουσιάζονται στό δρόμο του.

 

                        Αὐτή ἡ πραγματικότητα ἐπαληθεύεται καθημερινά καί μέ τό δισύνθετο καί διφυή ὀργανισμό, ὁ ὁποῖος λέγεται ἄνθρωπος.  Ἰδιαίτερα ἀπό τή στιγμή κατά τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος εἰσέρχεται, μέ τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως, στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας καί πολιτογραφεῖται ὡς μέλος της, καθίσταται ἕνας μόνιμος στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ.  Τό στράτευμα, στά σχήματα τοῦ κόσμου τούτου, εἶναι γυμνασμένο καί ἐξοπλισμένο, γιά νά ἀντιστέκεται καί νά πολεμᾶ τόν ἐχθρό ἀνά πάσα στιγμή. 

 

                        Κάποιοι ἀπό τούς στρατιῶτες μπορεῖ νά ἡσυχάζουν.  Ταυτόχρονα ὅμως ἄλλοι παραμένουν ἄγρυπνοι καί ἐξοπλισμένοι καί προσέχουν τούς ἑαυτούς τους καί τούς συντρόφους τους, γιά νά ἔχουν ἀσφάλεια καί νά εἶναι ξέγνοιαστοι.  Ἡ ἴδια ἀκριβῶς εἰκόνα ἰσχύει μεταφορικά καί γιά τό στράτευμα τοῦ Χριστοῦ.  Οἱ στρατιῶτες τοῦ βασιλέα φέρουν ὁπλισμό καί ἐξαρτίσεις καί γνωρίζουν τή χρήση τους.  Οἱ στρατιῶτες τοῦ βασιλέα Χριστοῦ φέρουν ὅπλα τήν πίστη καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τό λόγο τοῦ εὐαγγελίου, τήν προσευχή καί πολλές ἄλλες ἀρετές. 

 

                        Μέ αὐτά ἀντιμετωπίζουν τούς ἐχθρούς τους καί τίς ἐπιθέσεις τους.  Ποῖοι ὅμως εἶναι οἱ ἐχθροί τοῦ πιστοῦ χριστιανοῦ;  Ἐχθροί τοῦ χριστιανοῦ εἶναι ὁπωσδήποτε οἱ διάβολοι, οἱ ὁποῖοι πλανοῦν τόν κόσμο ὁλόκληρο.  Μέ τίς πλεκτάνες καί τίς δολοπλοκίες τους προσπαθοῦν νά συγχύζουν τόν ἄνθρωπο, νά τόν ρίχνουν στήν ἁμαρτία καί νά τόν ἀπομακρύνουν ἀπό τό Θεό. 

 

                        Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος συμβουλεύει τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν εὑρίσκονται ἐνώπιον τῶν πειρασμῶν, νά μήν ὑποχωροῦν ἀλλά νά ἀντιστέκονται.  «ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ, καί φεύξεται ἀφ’ ὑμῶν·  (Ἰακ. δ΄ 7)  Ὁ γέροντας Παΐσιος συμβουλεύει τούς πιστούς, ὅταν δέχονται πειρασμούς τοῦ διαβόλου, νά τόν περιφρονοῦν, νά μή γελιοῦνται νά ἀπασχολοῦν τούς ἑαυτούς τους μαζί του καί νά καταπιάνονται μέ τίς παγίδες του. 

 

                        Ὁπωσδήποτε, κάτι τό ὁποῖο δέν πρέπει νά μᾶς διαφεύγει εἶναι ὅτι ὁ Θεός ἐνώπιον τῶν πειρασμῶν δέ μᾶς ἐγκαταλείπει καί δέν ἀφήνει τό Σατανᾶ νά μᾶς πειράξει πέραν αὐτῶν ἀπό τά ὁποῖα, μποροῦμε νά ἀνθέξουμε.  Ὁ Ἀπ. Παῦλος γράφει: «πιστός ὁ Θεός, ὅς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπέρ ὅ δύνασθε, ἀλλά ποιήσει σύν τῷ πειρασμῷ καί τήν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν.»  (Α΄ Κορ. ι΄ 13)  Ὁ Θεός κρατάει τίς ὑποσχέσεις του, δέν θά ἐπιτρέψει σέ κανένα πειρασμό νά  ξεπεράσει τίς δυνάμεις σας·  ἀλλά ὅταν θά ἔρθει ὁ πειρασμός θά δώσει μαζί καί τή διέξοδο, ὥστε νά μπορέσετε νά τόν ἀντέξετε.  Αὐτά μᾶς ὑπενθυμίζουν τήν περίπτωση τοῦ Ἰώβ, τόν ὁποῖο ὁ Θεός στό τέλος τόν ἀποκατέστησε στήν πρώτη του τιμή καί δόξα.  Ὁ Θεός, λοιπόν, ὅσους  τόν ὑπομένουν μέ ὑπομονή τούς βραβεύει ἀνάλογα, ὅπως συνέβη μέ τόν Ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ.  Ἀμήν!

                                               

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τήν Κυριακή, 21η Νοεμβρίου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ἡ Νικολέττα, θυγατέρα τῶν Χρίστου Χρίστου καί Αἰκατερίνης, τό γένος Γιαννακοῦ, μέ ἀνάδοχο τό Νικόλαο Γιαννακοῦ.

                   Ἡ Ἀριέττα, θυγατέρα τῶν Βασίλη Βάσσου καί Μάρθας, τό γένος Τριανταφυλλίδου, μέ ἀνάδοχο τό Δημήτριο Ἀνδροῦτσο, καί

                   Ἡ Αἰμιλία, θυγατέρα τῶν Ivan Stuber καί Γεωργούλας, τό γένος Γεωργίου, μέ ἀνάδοχο τό Σταῦρο Γεωργίου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στίς νεοφώτιστες νά ζήσουν.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝΠαρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθησαν τήν Τρίτη, 23η Νοεμβρίου, ἡ οἰκογένεια τῶν Νίκου καί Γεωργούλας Ἀρτεμίου, στή μνήμη τῶν προσφιλῶν τους Ἀρτεμίου, Κατερίνας, Δέσποινας, Νικόλα καί Ἀναστασίας.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 25η Νοεμβρίου 2010, προσέφερε ὁ Στέλιος Τσαγκαρίδης, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν ὀνομαστηρίων του.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Στούς ναούς τῆς κοινότητός μας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Χρίστου Παναγῆ Δημήτρη, τή Δευτέρα, 22α Νοεμβρίου, Νίκου Λοΐζου καί Χρυσοστόμου Μιχαήλ Σκαρπάρη, τήν Πέμπτη, 25η Νοεμβρίου 2010.  Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Χρίστου.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Χρυσοστόμου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ: Τήν Τρίτη, 23η Νοεμβρίου 2010, ἀφίχθησαν ἀπό τήν Ἑλλάδα ὁ καλλιτέχνης κ. Σώζων Γιαννούδης μέ τό συνεργεῖο του, μέ σκοπό τήν τοποθέτηση ψηφιδωτῶν στόν Καθεδρικό μας ναό στόν τοῖχο δίπλα τῆς κολυμβήθρας.  Τά ψηφιδωτά αὐτά εἰκονίζουν τή Γέννηση τοῦ Κυρίου στή Βηθλεέμ καί τή Βάπτισή του στόν Ἰορδάνη ποταμό.  Αὐτά ἀποτελοῦν δωρεά τῆς οἰκογένειας Λιβέρα, στή μνήμη τῶν προσφιλῶν τους γονέων Ἀνδρέα καί Ἄννας.  Ἐκφράζουμε θερμές εὐχαριστίες πρός τούς δωρητές καί ἑνώνουμε μαζί τους τίς προσευχές μας γιά τήν ἀνάπαυση τῶν γονέων τους.

 

ΤΟ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΑΠ. ΒΑΡΝΑΒΑ:   Τήν παρελθοῦσα ἑβδομάδα ὕστερα ἀπό διευθετήσεις, στήθησαν σκαλωσιές στό καμπαναριό τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα καί ἐγένετο ἐπανένωση καί ἐπιδιόρθωση τοῦ ἀλεξικέραυνου, τό ὁποῖο προστατεύει τό κτίριο.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:  Πληροφοροῦμε τούς εὐλαβεῖς ἐνορῖτες ὅτι ἤδη κυκλοφοροῦν: α) Ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (σχῆμα μικρό) £1.50. β)  Ἡμερολόγια τῆς κοινότητος (τοίχου) £ 2.50 καί (Ἁγιολόγιο) £2.50.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

29η Νοεμβρίου Δευτέρα Παραμόνου καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτύρων.  Διονυσίου Κορίνθου, Νικολάου Θεσσαλονίκης, Φιλουμένου μάρτυρος.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

30η Νοεμβρίου Τρίτη Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πρωτοκλήτου Φρουμεντίου μάρτυρος.  Τήν παραμονή πανηγυρικός ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία              ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

1η Δεκεμβρίου Τετάρτη Ναούμ προφήτου, Φιλαρέτου ἐλεήμονος

              Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἁγιασμός Πρωτομηνιᾶς ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

2α Δεκεμβρίου Πέμπτη Ἀββακούμ Προφήτου Μυρόπης μάρτυρος, ὁσίου Ἀββακούμ τοῦ ἀσκήσαντος παρά τό χωρίο Φτερικούδι ἐν Καλαμιθάσῃ.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

3η Δεκεμβρίου Παρασκευή Σοφονίου προφήτου ὁσίου Θεοδούλου, Θεοδούλου τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ τοῦ Κυπρίου καί Ἀγγελῆ νεομάρτυρος.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

4η Δεκεμβρίου Σάββατο Βαρβάρας μεγαλ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ καί ὁσίου Κασσιανοῦ τοῦ Κυπρίου.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ. 

                  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

5η Δεκεμβρίου Κυριακή Δεκάτη Λουκᾶ. 

                  Σάββα ἡγιασμένου, Διογένους μάρτυρος.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ:

 

Α)       ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Μαρίνα Εὐαγόρου   £ 15.00                     Ἀνδρέας Φωτίου                 £ 20.00

Φούλα Νεοκλέους  £1,000.00    Ἀντώνιος Πουμπουρῆς     £ 20.00

Ἀνώνυμος                 £350.00        Ἑλένη Παπαδούρη              £ 30.00

Β)       ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Μάχη Νεοφύτου    £ 20.00                     Στέλλα Δημητρίου              £ 10.00

Λίζα Πηγιώτου         £ 10.00                     Ἑλένη Βραχιμίδου              £ 20.00

Γ)       ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ

Ἑλένη Πέτρου         £ 10.00                     Στέλλα Δημητρίου              £ 10.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »«Ἄγγελοι καί ἄνθρωποι τῆς Παρθένου τήν εἴσοδον τιμήσωμεν, ὅτι ἐν δόξῃ εἰσῆλθεν εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων.»

Ἡ Ἐκκλησία, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μᾶς καλεῖ γιά ἄλλη μιά φορά νά πανηγυρίσουμε χαρμόσυνα καί νά ἑορτάσουμε περίλαμπρα τό ἐξαίσιο γεγονός τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μαρίας. Ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα ὕστερα ἀπό τήν ἐκπλήρωση τοῦ αἰτήματός τους ἀπό τό Θεό, ὁ ὁποῖος τούς χάρισε παιδί, εἶχαν τό εὐλογημένο προνόμιο νά χαροῦν τήν παιδική παρουσία τῆς Μαριάμ μέσα στό σπίτι τους γιά μιά τριετία. Ἡ ὥρα ὅμως πλησίαζε καί ἐκεῖνοι ἔπρεπε νά ἐκπληρώσουν τήν ὑπόσχεσή τους πρός τό Θεό, νά τοῦ προσφέρουν τό τάμα τους στό πρόσωπο τῆς μοναχοκόρης τους.

Ἀφοῦ, λοιπόν, ἡ Μαριάμ συμπλήρωσε τό τρίτο ἔτος ζωῆς της, οἱ γονεῖς, Ἰωακείμ καί Ἄννα, μέ εὐχαρίστηση καί προθυμία τήν προσφέρουν στό Θεό «ὡς τριετίζουσα δάμαλιν», ψάλλουμε στόν Ἀκάθιστο Ὕμνο. Τά ἄλογα ζῶα μέχρι τότε ἐγένοντο θυσία γιά νά ἐξευμενίσουν τό Θεό. Τώρα ἡ Θεοτόκος Μαρία ἀποτελεῖ μιά ζωντανή καί ἄμωμη θυσία καί προσφορά πρός τό Θεό, ὁ ὁποῖος διά τοῦ ἐλέους του σώζει τό ἀνθρώπινο γένος.

«Ἡ ἐκ πασῶν τῶν γενεῶν προεκλεχθεῖσα» ἀπό τή στιγμή πού ἦρθε στόν κόσμο προετοιμάζεται. Ἡλικιακά εἶναι πλέον ὡς ἄνθρωπος σέ θέση νά τραφεῖ καί νά κοιτάξει τόν ἑαυτό της ἀπό μόνη της. Σύμφωνα δέ μέ τά κρατοῦντα στόν Ἰουαδαϊσμό τά βρέφη ἐθήλαζαν γάλα ἀπό τή μητέρα τους μέχρι τό τρίτο ἔτος τῆς ἡλικίας τους. Μετά ἀκολουθοῦσε ἕνα εἶδος ἑορτῆς οἰκογενειακῆς.

Αὐτό συνέβαινε εἴτε γιά νά δοξάσουν τό Θεό, γιά τό νέο μέλος τῆς οἰκογένειας, εἴτε γιά νά ὁδηγήσουν τό νέο αὐτόν ἄνθρωπο στά πρῶτα βήματα ἀνεξαρτητοποιήσεως τῆς ζωῆς του ἀπό τό οἰκογενειακό περιβάλλον καί εἰδικά ἀπό τήν κηδεμονία τῆς μητέρας του. Ἡ Παναγία γύρω ἀπό τό κεφάλαιο αὐτό δέν ἐπρόκειτο νά ἀποτελέσει ἐξαίρεση ἀλλά ταυτόχρονα κατεῖχε ξεχωριστή καί ἐξέχουσα θέση καί εἰδικά ἡ Μαριάμ εἶχε μοναδικό ρόλο νά διαδραματίσει ὡς μέλλουσα θεοδόχος Κόρη. Ὁ ἀπογαλακτισμός της χάρασσε πιά τήν πορεία τῆς ζωῆς της.

Ἔτσι, τό χωριό τῆς Παναγίας, ὅλη ἡ Ναζαρέτ εὑρίσκεται ἐπί ποδός. Ἑτοιμάζεται μεγαλειώδης ἑορτή καί μέ τή συνοδεία νεανίδων καί κορασίδων, συγγενῶν καί φίλων, μέ ψαλμούς καί ὕμνους ὁδηγοῦν τή θεοχαρίτωτη Κόρη στό ναό τοῦ Σολομῶντος, ὅπου πρόκειται νά ἐγκατασταθεῖ γιά τό ἑπόμενο στάδιο τῆς ζωῆς της.

Ὁ μέγας Ἀρχιερέας Ζαχαρίας μέ συγκίνηση καί τρεμάμενα γεροντικά χέρια τήν ὑποδέχεται, τήν παραλαμβάνει καί τήν ὁδηγεῖ στά Ἅγια τῶν Ἁγίων. Ἐκεῖ «ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ», μιά φορά τό χρόνο, εἰσέρχεται ὁ Ἀρχιερέας γιά νά προσφέρει θυμίαμα. Ὁ ἔμψυχος ναός ὅμως, ὁ οὐρανός ὁ νοητός, ἐκεῖ ἐγκαθίσταται, ἐκεί ζεῖ καί προσεύχεται, ἐκεῖ τρέφεται ἀπό τόν Ἄγγελο Κυρίου καί μελετᾶ καθημερινά τό θεῖο θέλημα γιά νά τύχει τῆς ἀνάλογης προπαρασκευῆς καί ἑτοιμασίας, ὥστε μέ ὑπακοή νά ὑπηρετήσει τά σωτηριώδη σχέδια τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἔμψυχος κιβωτός τοῦ Θεοῦ στήν ὁποία πρόκειται νά ἐγκατασταθεῖ καί νά κυοφορηθεῖ ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, κατά τό χρονικό διάστημα τῆς παραμονῆς καί φοιτήσεώς της μέσα στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, προετοιμάζεται κατάλληλα ὥστε τό σχέδιο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους νά λειτουργήσει ἀπρόσκοπτα καί ἀταλάντευτα. Ὑπεραγία Θεοτόκε μέ τίς πρεσβεῖες σου πρός τόν Υἱό καί Θεό σου σῶσε μας. Ἀμήν!

K O I N O T I K A N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: Τό Σαββατοκύριακο τῶν 13ης καί 14ης Νοεμβρίου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό μας ναό, οἱ ἀκόλουθοι:
Ὁ Κυριάκος-Ἀνδρέας, υἱός τῶν Ἰωάννη Μιχαήλ καί Χάριτος, τό γένος Χαραλάμπους, μέ ἀνάδοχο τό Μιχαήλ Μιχαήλ.
Ὁ Παῦλος-Μιχαήλ, υἱός τῶν Εὐτυχίου Εὐτυχίου καί Κορίνας, τό γένος King, μέ ἀνάδοχο τή Μαρία Σιδερᾶ, καί
Ὁ Ἀνδρέας-Κωνσταντῖνος, υἱός τῶν Vasile Manea καί Florentina, τό γένος, Isarii, μέ ἀνάδοχο τήν Catalina Craciun. Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ: Στούς ναούς τῆς κοινότητός μας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Ἀνδρέα Ἀντωνίου Τοουλῆ καί Ἐκβάνιου Ἰωάννου, τή Δευτέρα, 15η Νοεμβρίου καί Ἠλιάδας Ἀγγελῆ καί Ἀγάθης Νικολάου, τήν Τρίτη, 16η Νοεμβρίου 2010. Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τήν Τρίτη, 16η Νοεμβρίου καί τήν Πέμπτη, 18η Νοεμβρίου 2010, τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ. Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Τήν Πέμπτη βράδυ, 11η Νοεμβρίου 2010, ὁ Σύλλογος Γονέων Δασκάλων πραγματοποίησε κοινωνική ἐκδήλωση στό χόλ τῆς κοινότητος. Παρευρέθησαν ὁ Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, οἱ λοιποί κληρικοί μας, ὁ εἰσηγητής τοῦ Καθεδρικοῦ μας ναοῦ κ. Μάριος Μηναΐδης, οἱ πρόεδροι τῆς Παντάνασσας κες Ἀνδρούλα Χριστάκη καί Μερόπη Κυριάκου, ἀρκετοί γονεῖς, δάσκαλοι καί παιδιά. Τούς συνδαιτυμόνες χαιρέτισαν ἡ κα Ἰωάννα Ὀνουφρίου, νεοεκλεγεῖσα Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Γονέων/Δασκάλων καί ὁ Ἐπίσκοπος. Τά παιδιά, ὑπό τήν καθοδήγηση τῆς ὑποδιευθύντριας τῶν σχολείων κας Μάχης Νεοφύτου καί κάτω ἀπό τίς γλυκύφθογγες δοξαριές τοῦ βιολιοῦ τοῦ δασκάλου τους κου Παναγιώτη Τοφῆ, χόρεψαν, τραγούδησαν καί διασκέδασαν μέ χάρη τή συντροφιά τῆς βραδιᾶς. Ἡ κλήρωση σκόρπισε πολλά δῶρα καί ἡ ἐκδήλωση ἀπέφερε στό ταμεῖο ποσό £1,500.00. Ἐκφράζονται συγχαρητήρια θερμά καί πλούσιες εὐχαριστίες σέ ὅλους καί ὅλες, οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν στήν ἐπιτυχία καί τήν ὅλη παρουσία.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τήν Τετάρτη, 17η Νοεμβρίου 2010, τό Δ. Συμβούλιο τῆς κοινότητος πραγματοποίησε ὑπό τήν προεδρία τοῦ Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του. Οἱ σύνεδροι μετά τά καθιερωμένα ἐνημερώθησαν γιά τίς διεξαγόμενες ἐργασίες συντηρήσεως καί προστασίας τῶν κοινοτικῶν κτηρίων, τήν ἐπικείμενη ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τήν ἀποπληρωμή τῶν ἀσφαλειῶν τῶν κτηρίων, γιά τούς λογαριασμούς χρήσεως τῶν κοινοτικῶν πραγμάτων τοῦ ἔτους 2009, γιά τή σχολική ἐκδήλωση, τήν τέλεση τῆς θ. Λειτουργίας κάθε μέρα μέχρι τά Χριστούγεννα, τήν ἐπανέκδοση τῆς θ. Λειτουργίας, τήν ἄφιξη καί τοποθέτηση καί ἄλλων ψηφιδωτῶν καί τή συμμετοχή τῆς κοινότητος στό Remembrance Sunday. Συμμετεῖχαν 15 πρόσωπα.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ: Τά Ἑλληνικά Σχολεῖα Ἀπ. Βαρνάβα γιόρτασαν μέ ἐθνική περηφάνια τό Ἔπος τοῦ Σαράντα μέ καλλιτεχνικό πρόγραμμα διανθισμένο μέ λόγους, δραματάκια, ποιήματα, χορούς καί τραγούδια. Τούς ἑορτασμούς τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ἡ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Γονέων Δασκάλων κα Ἰωάννα Ὀνουφρίου, ἡ πρόεδρος τῆς Παντάνασσας κα Ἀνδρούλα Χριστάκη, οἱ ἱερεῖς τῆς κοινότητος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος καί ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἡ ἐκπαιδευτικός κα Ἀλεξία Χαραλάμπους. Τήν παρουσίαση ἔκαμε ἡ ἐκπαιδευτικός Κατερίνα Παπαλουκᾶ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
22α Νοεμβρίου Δευτέρα Φιλήμονος Ἀπ. Ἀρχίππου, Ὀνησίμου, Κικιλίας μάρτυρος. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
23η Νοεμβρίου Τρίτη Ἀμφιλοχίου Ἰκονίου, Γρηγορίου Ἀκραγαντίνων, Ἑλένου Ταρσοῦ. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Ἀπογευματινή θεία Λειτουργία ὥρα 5.30 – 6.30 μ.μ.
24η Νοεμβρίου Τετάρτη Κλήμεντος Ρώμης, Πέτρου Ἀλεξανδρείας καί Φιλουμένου μάρτυρος.
Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
25η Νοεμβρίου Πέμπτη Ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων. Ἁγίων Αἰκατερίνης καί Μερκουρίου Μεγαλομαρτύρων. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.
26η Νοεμβρίου Παρασκευή Στυλιανοῦ Παφλαγόνος, Νίκωνος «Μετανοεῖτε». Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυρώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
27η Νοεμβρίου Σάββατο Ἰακώβου τοῦ Πέρσου καί ὁσίου Ναθαναήλ. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.
28η Νοεμβρίου Κυριακή Δεκάτη Τρίτη Λουκᾶ. Στεφάνου ὁμολογητοῦ καί Εἰρηνάρχου μάρτυρος.
Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα.
Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.
Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ
Ἀνώνυμος £ 30.00 Σῶτος Λούκα £100.00
Ἀνώνυμος £100.00 Ἀνώνυμος £ 20.00
Διάφοροι δωρητές £456.00 Μυροφόρα Βασιλείου £ 5.00

Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »