Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Οκτώβριος 2011

ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑ

 

Ο   Κ Υ Ρ Ι Ο Σ   Ε Κ Δ Ι Ω Κ Ε Ι   Τ Ο Υ Σ   Δ Α Ι Μ Ο Ν Ε Σ

 

«ὑπόστρεφε εἰς τόν οἶκόν σου καί διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός.  καί ἀπῆλθε καθ’ ὅλην τήν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.»                                                       (Λουκ. η΄ 39)

 

                                Ἡ περιοχή τῶν Γαδαρηνῶν, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὅπου μᾶς λέγει τό ἱερό Εὐαγγέλιο ὅτι εὑρισκόταν ὁ Κύριος μετά τήν ἐπιβολή γαλήνης στήν τρικυμισμένη λίμνη τῆς Γαλιλαίας, τελοῦσε ὑπό τή δυναστεία ἑνός δαιμονιζομένου ἀνθρώπου.  Ὁ ἱερός εὐαγγελιστής Λουκᾶς μέ σύντομο ἀλλά ἔντονο τρόπο μᾶς περιγράφει αὐτήν τήν κατάσταση, λέγοντας ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτός σέ ὧρες κρίσεως ἔσπαζε τίς ἁλυσίδες καί τίς χειροπέδες, ἐγκατέλειπε τό σπίτι του, κυκλοφοροῦσε ὁλόγυμνος καί κατοικοῦσε μέσα σέ τάφους.  Αὐτή ἡ εἰκόνα γέμιζε ὅλους τούς ἀνθρώπους τῆς περιοχῆς ἀπό φόβο καί δημιουργοῦσε κάποιο ἀδιέξοδο στή ζωή τοῦ τόπου.

            Ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου ἐκεῖ ὁδηγεῖ τό δαιμονιζόμενο κοντά του.  Τό δαιμόνιο ὁμιλεῖ μέ τό στόμα τοῦ ἀνθρώπου καί ἐπιδιώκει διάλογο μέ τόν Κύριο.  Τότε ὁ Κύριος διέταξε τό δαιμόνιο νά ἐγκαταλείψει τό θῦμά του καί νά τό ἀφήσει ἐλεύθερο.  Ὅταν δέ ἠρώτησε τόν ἄνθρωπο πῶς λεγόταν, ἐκεῖνος ἀπάντησε: λεγεών, δηλαδή πολλές χιλιάδες δαιμόνων κατοικοῦσαν μέσα του.  Οἱ δαίμονες γνώριζαν ὅτι δέν μποροῦσαν νά ἀντισταθοῦν, γιά τοῦτο παρακαλοῦσαν τόν Κύριο νά μήν τούς διατάξει νά πέσουν στήν ἄβυσσο.

            Οἱ πονηροί δαίμονες ζήτησαν ἄδεια νά ἀποχωρήσουν μέν, ἀλλά νά μποῦν στούς χοίρους, οἱ ὁποῖοι ἔβοσκαν ἐκεῖ πάνω στό ὄρος.  Ὁ Κύριος τούς ἐπέτρεψε.  Τότε μόλις τά γουρούνια κατέστησαν δαιμονόπληκτα ἄρχισαν νά τρέχουν καί ἀφοῦ πήδηξαν ἀπό τόν κρημνό στά νερά τῆς λίμνης, ἐπνίγησαν.

            Οἱ γουρουνοβοσκοί ὅταν ἀντίκρυσαν τοῦτο τό θέαμα, ἔντρομοι ἐγκατέλειψαν τόν τόπο καί ἀνήγγειλαν παντοῦ τά συμβάντα.  Τότε οἱ ἄνθρωποι τῆς περιοχῆς καί οἱ ἰδιοκτῆτες τοῦ κοπαδιοῦ τῶν χοίρων προσέτρεξαν νά δοῦν μέ τά μάτια τους καί νά πληροφορηθοῦν ἀπό πρῶτο χέρι τά γενόμενα.  Ὅταν δέ πλησίασαν, βρῆκαν τόν πρώην δαιμονιζόμενο ἄνθρωπο ἐνδεδυμένο καί σωφρονοῦντα νά κάθεται πλησίον τοῦ Κυρίου καί τούς κατέλαβε φόβος.  Ἀπό τό στόμα δέ τῶν ὅσων ἐβίωσαν τό γεγονός ἔμαθαν τά σχετικά. 

            Ἐνώπιον αὐτῆς τῆς καταστάσεως θά περίμενε κάποιος νά ἀκούσει λόγους εὐγνωμοσύνης καί εὐχαριστίας γιά τήν εὐεργεσία τοῦ Κυρίου στόν τόπο τους καί στόν πάσχοντα συνάνθρωπό τους.  Ἀντίθετα ὅμως ὅλος ὁ κόσμος, μέ ἕνα στόμα καί μιά φωνή, ζήτησαν ἀπό τόν Κύριο νά ἐγκαταλείψει τή γῆ τους, γιατί εὑρίσκοντο σέ κατάσταση φόβου.  Ὁ φόβος τῶν κατοίκων τῶν Γαδαρηνῶν προερχόταν ἀπό τίς ἁμαρτίες τους, γιατί ἦταν παραβάτες τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου. 

            Ὁ Μωσαϊκός Νόμος ἀπαγόρευε τήν ἐκτροφή γουρουνιῶν καί τήν κατανάλωση γουρουνίσιου κρέατος, γιατί τά γουρούνια λειτουργικά ἐθεωροῦντο ἀκάθαρτα ζῶα.  Αὐτοί ἐξέτρεφαν χοίρους καί τούς πουλοῦσαν στούς εἰδωλολάτρες, γιά νά κερδίζουν πολλά χρήματα.  Ἦταν λοιπόν καί πλεονέκτες.  Ὁ θεῖος Παῦλος λέγει: «Νεκρώσατε τά μέλη ὑμῶν τά ἐπί τῆς γῆς… καί τήν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστίν εἰδωλολατρία» (Κολ. γ΄ 5). Κατά συνέπεια αὐτοί θεωρητικά γνώριζαν τόν ἕναν καί Ἀληθινό Θεό.  Στήν πράξη ὅμως εἶχαν εἰδωλολατρική ζωή.

            Ὁ Κύριος δέχθηκε τήν ὑπόδειξη καί ἀπαίτησή τους καί ἀναχώρησε.  Ἐδῶ μποροῦμε νά παρατηρήσουμε πόσο πραγματικά ὁ Θεός σέβεται τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου!  Μοναδική ἐξαίρεση στή συμπεριφορά τοῦ πλήθους ὑπῆρξε ὁ θεραπευθείς, ὁ ὁποῖος θερμοπαρακαλοῦσε τόν Κύριο νά τόν δεχθεῖ στή συνοδεία του.  Ὁ Κύριος ὅμως δέν ἀπέβλεπε στό νά μεγαλώσει τόν ἀριθμό τῆς συνοδείας του.  Ἐπιθυμοῦσε περισσότερο ν’ ἀφήσει κάποιο ὡς μαρτυρία σ’ αὐτούς οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν μέσα στό σκοτάδι.  Ἴσως κάποια μέρα νά ἐφωτίζοντο, νά ἀναζητοῦσαν τήν ἀλήθεια καί νά εὕρισκαν τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό.

            Γιά τοῦτο, ὁ Κύριος δέν πῆρε τόν ἄνθρωπο μαζί του.  Τόν προέτρεψε ὅμως νά παραμείνει κοντά στούς δικούς του, στόν τόπο του καί νά διηγεῖται τά ὅσα συνέβησαν στόν ἴδιο ἀπό τό Θεό, ὥστε αὐτός νά ἐπιτελεῖ ἱεραποστολικό ἔργο.  Ὁ ἄνθρωπος ὑπάκουσε καί γυρνοῦσε σ’ ὅλη τήν πόλη κάνοντας λόγο γιά ὅσα ἔκανε σ’ αὐτόν ὁ Ἰησοῦς Χριστός.  Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ τιμή καί ἡ δόξα στούς αἰῶνες.  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 15ης καί 16ης Ὀκτωβρίου 2011, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ἡ Ἀναστασία-Μία, θυγατέρα τῶν Tom Peacock καί Νίκης, τό γένος Χριστοδούλου, μέ ἀνάδοχο τήν Ἀλεξάνδρα Χριστοδούλου.

                        Ἡ Σοφία, θυγατέρα τῶν Νικολάου Γιάννη καί Ἄντρης, τό γένος Κάιζερ, μέ ἀναδόχους τούς Ἀνδρέα καί Μαρία Γιαννῆ, καί

                        Ὁ Διονύσιος, υἱός τῶν Μιχαήλ Ἀλεξίου καί Ἀγγέλας, τό γένος Ἀντωνίου, μέ ἀναδόχους τούς Ἀνδρέα καί Παναγιώτα Τσαρούλα.

                        Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ:  Τό Σαββατοκύριακο τῶν 15ης καί 16ης Ὀκτωβρίου 2011, στούς ναούς τῆς κοινότητός μας εὐλογήθησαν οἱ γάμοι τῶν:

            Παναγιώτου Ν. Ἰορδάνου καί Βαλεντίνας-Ροξάνας, τό γένος Mirgaii, καί

            Μαρίου Κ. Παναγῆ καί Πολυξένης, τό γένος Ἀλεξίου.

            Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Λέλλας Κανάρη, τή Δευτέρα, 17η Ὀκτωβρίου, Ἀνδρέα Παντελῆ, τήν Τρίτη, 18η Ὀκτωβρίου, Μαρίας Κωνσταντίνου καί John Kwaku Akore, τήν Πέμπτη, 20η Ὀκτωβρίου, Λάμπρου Ττοφῆ, τήν Παρασκευή, 21η Ὀκτωβρίου καί Ἀλεξάνδρου Κωνσταντίνου, τό Σάββατο, 22α Ὀκτωβρίου 2011.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἀειμνήστων Λέλλας, Μαρίας καί Ἀλεξάνδρου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθησαν τήν Τρίτη, 18η Ὀκτωβρίου, ἡ οἰκογένεια τῆς Σοφίας Λιβέρα, ὑπέρ ὑγείας τῶν τέκνων της, Ἀλέξη, Ἀνδρέου, Λουκᾶ καί Ἄννας-Λίζας.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 20η Ὀκτωβρίου 2011, προσέφερε ὁ Σύλλογος Κυριῶν Finchley/Barnet.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει ἰδιαίτερα καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ:  Ἀπό πέρυσι ὅσοι γονεῖς ἐκκλησιάζονται μέ τά μικρά παιδιά τους κάθε Κυριακή στόν Ἀπόστολο Βαρνάβα, ἀμέσως μετά τή θεία Λειτουργία κατεβαίνουν στό χώλ.  Ἔτσι δίδεται ἡ εὐκαιρία στά παιδιά νά παίξουν γιά λίγο, νά γνωριστοῦν μεταξύ τους, νά πιοῦν καί νά φᾶν κάτι καί νά κοινωνικοποιηθοῦν.  Ὅσοι ἄλλοι ἐπιθυμοῦν νά συμμετέχουν εἶναι εὐπρόσδεχτοι.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ:  Τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, τήν Κυριακή, 30η Ὀκτωβρίου 2011, ὥρα 4.00 μ.μ., προγραμματίζουν ἑορτασμούς τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 στή μεγάλη αἴθουσα τῆς Παναγίας.  Οἱ ἑορτασμοί περιλαμβάνουν χαιρετισμούς, ποιήματα, δραματάκια, χορούς, τραγούδια καί πανηγυρικό λόγο.  Τόν ἐπετειακό λόγο τῆς ἡμέρας θά ἐκφωνήσει ὁ δάσκαλος τοῦ σχολείου κ. Παναγιώτης Ττοφῆς, φιλόλογος.                 Ο Λ Ο Ι   Ε Υ Π Ρ ΟΣ Δ Ε Χ Τ Ο Ι

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

26η Ὀκτωβρίου Τετάρτη Ἁγίου Δημητρίου μεγαλομάρτυρος τοῦ μυροβλήτου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

28η Ὀκτωβρίου Παρασκευή Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Ἀρτοκλασία καί Δοξολογία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

29η Ὀκτωβρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

30η Ὀκτωβρίου Κυριακή Πέμπτη Λουκᾶ.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.  

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Ἀνώνυμος                   £200.00           Μαρία Στυλιανοῦ                        £100.00

Λεωνίδας Ἰωάννου    £ 30.00                        Κυπριακή ΕΣΤΙΑ Λονδίνου       £200.00

Ἀνδρούλα Ἰωαννίδου£100.00                      Μαρίτσα Γεωργιάδου                              £ 10.00

Μίκης Ἀγαπίου στή μνήμη συζύγου του Ἠοῦς καί θυγατέρας Μαρίας £ 50.00

Παναγιώτης στή μνήμη συζύγου του                                                   £ 10.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Advertisement

Read Full Post »

(The Holy Fathers of the Seventh Ecumenical Council)

 

T H E   P O W E R   O F   T H E   D I V I N E   W O R D

“The seed is the word of God.”  (Luke 8: 11)

 

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

 

                        Today the Church honours and presents the Holy Fathers, who in the year 787 A.D. convened the Seventh Ecumenical Council in Nicea of Bethany.  This Council dealt with the Holy Icons, a matter which at that time troubled the conscience of many faithful.  This problem arose as a result of the various heresies which found it difficult to comprehend the dimensions of christology and thus they created confusion regarding the Person of our Lord Jesus Christ.

 

                        The question at hand was how far it was possible to depict the Person of Christ, who is God, on a picture.  The answer is that the Lord is painted on an icon since He was incarnate and we human-beings saw Him in the form of a man and, therefore, we present what we saw and what we got to know.

 

                        St John the Theologian referring to our Lord, the Second Person of the Holy Trinity, expresses himself as follows:  “That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, concerning the Word of Life.” (1 John 1).

 

                        The rest of the icons depict the person of our Lady and the events of her life, the images of the Saints and their martyrdoms and the Holy Angels.  The honour we the faithful offer to the Saints depicted on the icons is not any kind of worship but respect.  Worship belongs only to God and the honour we offer to the Saints refers to God because the honour to an icon goes to the prototype, according to St Basil.  Additionally, the icons present the contents of the Holy Bible in a different language, the tongue of iconography, as St Gregory the Theologian said: “the icons are the books for the illiterate.”

 

                        The Holy and God-bearing Fathers of the Seventh Ecumenical Council, who we honour today and all the fathers through all the centuries, spread the word of God throughout the globe with much love, numerous labours, ceaseless sacrifices and a humble attitude.  They did this in order to illuminate their fellowmen and to lead them to the truth and salvation.

 

                        The word of God in today’s parable is presented as seed.  This is a very vivid and a very didactic picture.  When the seed falls to the ground, then it shoots up, where the appropriate situations allow and when the time comes, it gives much fruit.

 

                        The message of the Gospel, either oral or written, falls into the souls of men and being accepted there, finds hospitality, warmth and it sprouts.  After it grows and matures, it gives spiritual fruits and nurtures with these the whole of our being.

 

                        The Church in our times has to launch new ways of communication among men.  In this way the word of God will be spread wider, quicker, simpler and ceaselessly to nations and people who up to this day have not had the opportunity to hear the words of life.  This is for those who still live in darkness and remain uninformed regarding the truth of the Gospel.

 

                  At the same time those who are already baptised need to become better acquainted with the truths of the faith and acquire a deeper knowledge of them.  For this reason the simple sermon, either oral or written, the reading and interpreting of the word of God and the use of contemporary technology contribute towards informing more systematically the members of the Church.  On the other hand the use of the icons transmits more easily the message to the infants and the young generation, which is the continuation and the future within the fold and life of the Church.  Let us now conclude with the following prayer:  Lord, through the prayers and intercessions of our Holy Fathers, have mercy on us ad save us.  Amen! 

 

C O M M U N I T Y   N E W S

 

MEALS FOR  THE  ELDERLY:     The meals for the elderly during the month of October were subsidised by the following:  the family of Sophia Livera;  Androulla Joannides in memory of her beloved departed Savvas, Christophis and Christina;  the Greek Women’s Philanthropic Association (Finchley & Barnet) and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA.  We thank all the kind donors for their generosity and consideration towards this worthy cause.

 

RENEWAL  OF  SUBSCRIPTIONS:  The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine (£15.00) are now due.  If you have not already paid your subscriptions or wish to subscribe to any or all of these you may contact our Community’s offices.

 

NEW  SCHOOL  GOVERNING  BODY:    On Thursday, 13th October 2011, a meeting was held in the community’s offices in order to elect a new Governing Body for St Barnabas Greek Schools.  His Grace, Athanasios, Bishop of Tropaeou, presided at the meeting and after prayers the following were elected:  Chairman:  Demetrios Angeletos;  Vice-Chairman:  Marios Georgiades;  Secretary:  Demetrios Androutsos;  Treasurer:  Petros Scordellis;  Members:  Georgios Blandos, Kyriacos Vasileiou and Vasilis Demetriou.

 

THE  FEAST  OF  THE  SAINTS  OF  CYPRUS:              On Sunday, 9th October 2011, the annual Feast of the Saints of Cyprus was celebrated at St Mary’s Cathedral.  The celebration of the Feast was organised jointly by The Cyprus Estia (London) and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA.  His Grace, Athanasios, Bishop of Tropaeou, presided at the divine Liturgy and gave an address referring to the Saints of Cyprus throughout the centuries.  At the end of the divine Liturgy a reception was held in St Mary’s Church Hall.  We congratulate and warmly thank the organisers for their participation and offering and we pray to our Saints to intercede for Cyprus and for each one of us.

 

SPIRITUAL  GATHERINGS:  For many years, with the exception of the previous year, we tried to offer to all those who were interested and had the time, a brief account of the truths of our faith.  These gatherings resumed on Tuesday, 11th October 2011 and they are  held at the Community’s offices between        7.30 – 8.30 p.m.  We look forward to seeing all those of you who are interested in deepening further in our Orthodox faith and tradition.

 

YOUTH  CLUB:  The Community of St Barnabas from the beginning of its establishment and throughout the years of its existence has tried to offer help and information to our young generation.  Within these frames a gathering of the youth is held every Tuesday evening, between 7.30 –  9.00 p.m.  Apart from the opportunity which is given to the young people to socialise and get to know each other within a friendly and happy atmosphere, at the same time they are able to get to know the clergy better and also ask questions and receive answers in an unhurried manner to their queries.  These gatherings have resumed on Tuesday,   11th October 2011.  We look forward to seeing the young people aged between 14-25.  A young lady-teacher has been appointed to assist.

 

THE  SCHOOL  CONCERT:  The Schools of Saint Barnabas on Sunday, 23rd October 2011, will attend the divine Liturgy as well as the prayers offered for the national day of the 28th October 1940 in our Cathedral of Saint Mary.

 

                        Additionally on Sunday, 30th October 2011, a concert prepared by the pupils of our Schools will take place in our hall at 4.00 p.m.  Poems, songs, plays and dancing will decorate and enrich the celebrations.  We trust that a good number of you will turn up to honour the event and encourage the children.

 

THE  BISHOP  VISITS  CYPRUS:  His Grace, Athanasios, Bishop of Tropaeou, visited Cyprus from Thursday, 29th September 2011, till Monday, 3rd October 2011.  During his visit he blessed the marriage of Oliver-Solomon Goodman and Maria, nee Michaelides.  The wedding took place at St Catherine’s Chapel, Aphrodite Hill’s Resort, Kouklia, Paphos, Cyprus.

 

Read Full Post »

 

Η   Δ Υ Ν Α Μ Η   Τ Ο Υ   Θ Ε Ι Ο Υ   Λ Ο Γ Ο Υ

«ὁ σπόρος ἐστίν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ»  (Λουκ. η΄ 11)

 

                Ἡ Ἐκκλησία, ἀγαπητοί ἀδελφοί, σήμερον τιμᾶ καί προβάλλει τούς Ἁγίους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι τό ἔτος 787 μ.Χ., ἀφοῦ συνῆλθαν στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας, ἀσχολήθησαν μέ τό ζήτημα τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, τό ὁποῖο ταλαιπωροῦσε τίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν τήν ἐποχή ἐκείνη.  Τοῦτο τό πρόβλημα προέκυψε ὡς καρπός τῶν διαφόρων αἱρέσεων, οἱ ὁποῖες δυσκολευόμενες νά κατανοήσουν τίς προεκτάσεις τῆς χριστολογίας, δημιουργοῦσαν σύγχυση σχετικά μέ τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

 

              Τό τιθέμενο ἐρώτημα ἦταν κατά πόσο μποροῦσε νά ἐξεικονίζεται τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι Θεός.  Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι ὁ Κύριος εἰκονίζεται ἐπειδή ἐνηνθρώπησε καί οἱ ἄνθρωποι τόν εἴδαμε νά ἔχει ἀνθρώπινη μορφή καί κατά συνέπεια ἐξεικονίζουμε αὐτό τό ὁποῖο εἴδαμε, αὐτό τό ὁποῖο γνωρίσαμε. 

 

              Ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ἀναφερόμενος στό Δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, τόν Κύριο, ἐκφράζεται ὡς ἀκολούθως: «Ὅ ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, ὅ ἀκηκόαμεν, ὅ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὅ ἐθεασάμεθα καί αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περί τοῦ λόγου τῆς ζωῆς·»  (Ἰωάν. α΄ 1) Μέ ἁπλᾶ λόγια: Σᾶς γράφουμε γιά τό ζωοποιό Λόγο πού ὑπῆρχε αἰώνια, τόν ἀκούσαμε μέ τά αὐτιά μας καί τόν εἴδαμε μέ τά ἴδια μας τά μάτια.  Μάλιστα τόν εἴδαμε ἀπό κοντά καί τά χέρια μας τόν ψηλάφησαν.

 

              Οἱ ὑπόλοιπες εἰκόνες παρουσιάζουν τό πρόσωπο τῆς Παναγίας καί τά γεγονότα τῆς ζωῆς της, τά πρόσωπα τῶν Ἁγίων καί τά μαρτύρια τους καί τούς Ἁγίους Ἀγγέλους.  Ἡ τιμή τήν ὁποία οἱ πιστοί ἀποδίδουμε στά πρόσωπα τῶν Ἁγίων τῶν εἰκόνων δέν εἶναι λατρευτική ἀλλά τιμητική.  Ἡ λατρεία ἀνήκει μόνο στό Θεό καί ἡ τιμή τήν ὁποία ἀποδίδουμε στά πρόσωπα τῶν Ἁγίων ἀναφέρεται στό Θεό «ἡ γάρ τιμή τῆς εἰκόνος ἐπί τό πρωτότυπον διαβαίνει» κατά τό Μέγα Βασίλειο.  Ἐπιπρόσθετα οἱ εἰκόνες παρουσιάζουν τό περιεχόμενο τῆς Ἁγίας Γραφῆς μέ ἄλλη γλῶσσα, τή γλῶσσα τῆς ἁγιογραφίας, ὥστε ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος νά λέγει ὅτι: «αἱ εἰκόνες εἰσιν αἱ βίβλοι τῶν ἀγραμμάτων.»

 

                Οἱ Ἅγιοι καί Θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἑβδόμης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τούς ὁποίους τιμοῦμε σήμερα καί οἱ Πατέρες ὅλων τῶν αἰώνων, διέδωσαν τό λόγο τοῦ Θεοῦ ἀνά τά πέρατα τῆς Οἰκουμένης μέ πολλή ἀγάπη, ἀμέτρητους κόπους, ἀδιάκοπες θυσίες καί ταπεινό φρόνημα.  Τοῦτο ἔπραξαν γιά νά φωτίσουν τούς συνανθρώπους τους καί νά τούς ὁδηγήσουν στήν ἀλήθεια καί τή σωτηρία.  Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ «ἡ τά ἀσθενῆ θεραπεύουσα καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα», ὅπου ὑπῆρχε πρόσφορο ἔδαφος, συνέβαλλε στό νά προκόψουν πνευματικά τά νέα μέλη τῆς Ἐκκλησίας.

 

              Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ στή σημερινή παραβολή παρομοιάζεται μέ τό σπόρο.  Αὐτή εἶναι μιά πολύ ζωντανή εἰκόνα καί πολύ διδακτική.  Ὁ σπόρος ἀφοῦ πέσει στή γῆ, φυτρώνει ὅπου ὑπάρχουν οἱ κατάλληλες συνθῆκες καί σάν ἔρθει ὁ κατάλληλος καιρός ἀποδίδει πλούσιους καρπούς.

 

              Ὁ λόγος τοῦ εὐαγγελίου εἴτε προφορικός εἴτε γραπτός πέφτει στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί ἀφοῦ γίνει δεχτός, ἐκεῖ φιλοξενεῖται, θερμαίνεται καί φυτρώνει.  Ἀφοῦ μεγαλώσει καί ὡριμάσει, ἀποδίδει καρπούς πνευματικούς καί γαλουχεῖ μέ αὐτούς ὅλη τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξή μας.

 

              Ἡ Ἐκκλησία στήν ἐποχή μας εἶναι ὑποχρεωμένη νά ἐπιστρατεύσει τούς νέους τρόπους ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν ἀνθρώπων.  Ἔτσι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ θά διαδίδεται εὐρύτερα, γρηγορότερα, ἀπλούστερα καί ἀδιάκοπα σέ ἔθνη καί λαούς, πού μέχρι σήμερα δέν ἀξιώθησαν νά ἀκούσουν τά ρήματα ζωῆς.  Αὐτά ἀναφέρονται σέ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ζοῦν στό σκοτάδι καί παραμένουν ἀκόμα ἀμύητοι ὡς πρός τίς ἀλήθειες τοῦ εὐαγγελίου. 

              Παράλληλα ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἤδη βαπτισμένοι ἔχουν ἀνάγκη καλύτερης καί βαθύτερης γνωριμίας μέ τίς ἀλήθειες τῆς πίστεως.  Γιά τοῦτο τό ἀνεπιτήδευτο κήρυγμα, προφορικό καί γραπτό, ἡ ἀνάγνωση καί ἡ ἑρμηνεία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί ἡ χρήση τῆς σύγχρονης τεχνολογίας, συντελοῦν στό νά κατηχηθοῦν πιό ἐπισταμένα τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας.  Ἡ δέ ἐπιστράτευση τῆς εἰκόνας μεταδίδει πιό εὔκολα τά μηνύματα στήν παιδική καί νεανική ἡλικία, ἡ ὁποία ὁπωσδήποτε ἀποτελεῖ τή συνέχεια καί τό μέλλον μέσα στό χῶρο καί τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.  Κύριε, μέ τίς προσευχές καί δεήσεις τῶν Ἁγίων Πατέρων, σῶσε τίς ψυχές μας.  Ἀμήν!    

 

K O I N O T I K A   N E A

ΓΑΜΟΣ:  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, τό Σάββατο, 8η Ὀκτωβρίου 2011, εὐλόγησε τό μυστήριο τῶν γάμων τῶν Χριστοφόρου Κ. Μιχαήλ καί Ἰωάννας, τό γένος Κουμῆ. Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Bernard Jack Sparrow, τήν Τρίτη, 11η Ὀκτωβρίου καί Χρήστου Σπύρου Πιερέττη, τήν Πέμπτη, 13η Ὀκτωβρίου 2011.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Bernard Jack Sparrow.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Πρός τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας τήν Τρίτη, 11η Ὀκτωβρίου καί τήν Πέμπτη, 13η Ὀκτωβρίου τό γεῦμα προσέφερε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς εὐλαβεῖς δωρήτριες.

 

ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ:  Τήν Πέμπτή, 13η Ὀκτωβρίου 2011, συνῆλθε σέ συνεδρία τό νεοσυσταθέν σῶμα τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Μετά τήν προσευχή ἐγένοντο ἀρχαιρεσίες καί τό σῶμα προέβη στήν ἐκλογή προέδρου, ἀντιπροέδρου, ταμίου, γραμματέως καί μελῶν, ὡς ἀκολούθως: Πρόεδρος: Δημήτριος Ἀγγελέτος, Ἀντιπρόεδρος: Μάριος Γεωργιάδης,

Γραμματέας: Δημήτριος Ἀνδρούτσος,     Ταμίας:    Πέτρος Σκορδέλης, Μέλη: Γεώργιος Μπλάντος, Κυριάκος Βασιλείου καί Βασίλης Δημητρίου.  

 

            Ἀπό τίς στῆλες τῆς Διακονίας ἀπευθύνουμε θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νέους ἀξιωματούχους ἤ μέλη τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας καί τούς εὐχόμεθα κάθε ἐπιτυχία στή διεξαγωγή τῶν νέων τους καθηκόντων.

 

ΕΟΡΤΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΙΩΝ:  Μέ σεμνότητα καί εὐλαβική διάθεση ἑορτάσθη τήν Κυριακή, 9η Ὀκτωβρίου 2011, στόν Καθεδρικό μας ναό ἡ ἐτήσια μνήμη πάντων τῶν ἐν Κύπρῳ διαλαμψάντων Ἁγίων.  Γιά τή διοργάνωση τῶν ἑορτασμῶν συνεργάσθησαν ἡ Ἐστία Λονδίνου καί ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Τῆς θείας Λειτουργίας καί λοιπῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς ἑορτῆς προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος ἔκαμε σχετική ὁμιλία ἀναφερομένη στούς Ἁγίους τῆς Κύπρου ὅλων τῶν αἰώνων.  Οἱ ἑορτασμοί ἐπισφραγίσθησαν μέ ἁπλή δεξίωση στή μεγάλη αἴθουσα τῆς Παναγίας.  Συγχαίρουμε καί εὐχαριστοῦμε θερμά τούς διοργανωτές γιά τή συμμετοχή καί τήν προσφορά τους καί παρακαλοῦμε τούς Ἁγίους μας νά πρεσβεύουν γιά τήν Κύπρο καί τόν καθένα μας.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

18η Ὀκτωβρίου Τρίτη Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. 

            Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

19η Ὀκτωβρίου Τετάρτη Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κροστάνδης. 

            Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

20η Ὀκτωβρίου Πέμπτη Ἀρτεμίου μεγαλομάρτυρος καί Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. 

            Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

22α Ὀκτωβρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

23η Ὀκτωβρίου Κυριακή Ἕκτη Λουκᾶ. 

(Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου).

          Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

          Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

          Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Ἀνώνυμος              £ 20.00           Νεοφύτα Ἰακώβου               £ 20.00

Οἰκ. Ἀρπάπη           £ 20.00           Νίκη Γραικοῦ                 £ 20.00

Ἀνώνυμος              £100.00  Ἀνώνυμος                      £100.00

Γεώργιος καί Παναγιώτα στή μνήμη Ἀνδρέου Ἀναστασίου             £ 20.00

Χριστοθέα Γεωργίου στή μνήμη Ἐρωτοκρίτου Γεωργίου        £ 40.00

              Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

ΕΟΡΤΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΙΩΝ:  Μέ σεμνότητα καί εὐλαβική διάθεση ἑορτάσθη τήν Κυριακή, 9η Ὀκτωβρίου 2011, στόν Καθεδρικό μας ναό ἡ ἐτήσια μνήμη πάντων τῶν ἐν Κύπρῳ διαλαμψάντων Ἁγίων.  Γιά τή διοργάνωση τῶν ἑορτασμῶν συνεργάσθησαν ἡ Ἐστία Λονδίνου καί ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Τῆς θείας Λειτουργίας καί λοιπῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς ἑορτῆς προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος ἔκαμε σχετική ὁμιλία ἀναφερομένη στούς Ἁγίους τῆς Κύπρου ὅλων τῶν αἰώνων.  Οἱ ἑορτασμοί ἐπισφραγίσθησαν μέ ἁπλή δεξίωση στή μεγάλη αἴθουσα τῆς Παναγίας.  Συγχαίρουμε καί εὐχαριστοῦμε θερμά τούς διοργανωτές γιά τή συμμετοχή καί τήν προσφορά τους καί παρακαλοῦμε τούς Ἁγίους μας νά πρεσβεύουν γιά τήν Κύπρο καί τόν καθένα μας.

Read Full Post »

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ

  Τήν Τρίτη βράδυ, 27η Σεπτεμβρίου 2011, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ διοργάνωσε ἐκδήλωση δεῖπνο στήν αἴθουσα Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Σκοπός τῆς ἐκδηλώσεως ὁ ἐμπλουτισμός τοῦ φωτισμοῦ τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Τό προσωπικό τῆς κοινότητος σέ ἀγαστή συνεργασία μέ τίς ἐθελόντριες κυρίες προέβησαν σέ θαυμάσιες προετοιμασίες.  Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος καί ἔκαμε σύντομο λόγο γιά τόν Ἅγιο Νεόφυτο ἕνεκα τῆς ἐπικείμενης ἑορτῆς του, ὁ εἰσηγητής τοῦ ναοῦ Ἀπ. Βαρνάβα, οἱ πρόεδροι τῆς Παντάνασσας κες Μαίρη Κυριάκου-Λιβέρα καί Ἀνδρούλα Χριστάκη, οἱ Ἱερεῖς καί Διάκονοι τῆς κοινότητος καί ἀρκετοί ἄλλοι.  Συμμετεῖχαν 65 πρόσωπα. 

 

                        Τούς θαμῶνες διασκέδασε μέ τό βιολί του παίζοντας μέ μαεστρία καί μεράκι ὁ κ. Παναγιώτης Τοφῆς.  Συγκεντρώθηκε ποσό £ 2,500.00.  Ἀπό τίς στῆλες τῆς διακονίας ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια καί εὐγνώμονες εὐχαριστίες πρός ὅλους τούς συμμετάσχοντες, τούς ἐργασθέντες καί προσφέροντες δῶρα καί ἄλλα ὥστε νά πραγματοποιηθεῖ ἡ ἐκδήλωση αὐτή.

 

Read Full Post »

 

Ο   Χ Ο Ρ Η Γ Ο Σ   Τ Η Σ   Ζ Ω Η Σ

«νεανίσκε, σοί λέγω, ἐγέρθητι» (Λουκ. ζ΄ 14)

 

            Ὁ θάνατος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μιᾶς νέας ὑπάρξεως κινεῖ πάντοτε τόν οἶκτο τῶν ἀνθρώπων, συγκινεῖ τίς καρδιές τους, προκαλεῖ θλίψη, φέρνει ἀβίαστα δάκρυα στά μάτια, δημιουργεῖ πόνο στήν ψυχή καί καλλιεργεῖ τή συμπάθεια.  Αὐτό ἀκριβῶς συνέβη στήν ὄμορφη πόλη, – ἔτσι ἑρμηνεύεται τό ὄνομα τῆς Ναΐν τῆς Ἰουδαίας.  Στή συνέχεια ἔχουμε μιά νεκροπομπή νά ἐξέρχεται ἀπό τήν πύλη τῆς ὄμορφης πόλης.  Ἀλήθεια, τί ὀξύμωρο σχῆμα!  Μιά ὄμορφη πόλη θρηνεῖ ἕνα νεκρό κάτοικό της.

 

            Ἡ ξαφνική ἀναχώρηση ἀπό τή σκηνή τοῦ κόσμου τούτου τοῦ μονάκριβου υἱοῦ τῆς χήρας ἀπό τή Ναΐν συγκέντρωσε πλῆθος κόσμου νά τῆς συμπαρασταθοῦν καί νά μοιραστοῦν τό πένθος καί τή λύπη της.  Ὅλοι ὅμως αὐτοί δέν μποροῦσαν νά κάνουν τίποτε περισσότερο.  Ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ θεάματος, αὐτῆς τῆς σπαραξικάρδιας σκηνῆς, ἔχουμε τήν παρουσία τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος διεκήρυξε: «ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή» (Ἰωάν. ια΄ 25).  Ὁ θάνατος βρέθηκε ἀντιμέτωπος μέ τό Ζωοδότη Κύριο.

 

            Ὁ Κύριος, ἀντικρύζοντας τό φέρετρο μέ τήν ἄψυχο σορό τοῦ νέου, τή δακρύβρεχτη μάνα ἀπαρηγόρητη καί τό πενθηφόρο πλῆθος, δέν ἔμεινε ἀσυγκίνητος.  Ἀντίθετα «ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτῇ»  καί τῆς παράγγειλε «μή κλαῖε».  Στή συνέχεια ὁ Κύριος δέν ἔλαβε ὑπόψη του τίς ἰουδαϊκές συνήθειες, περί ἀκαθαρσίας τοῦ νεκροῦ.  Μέ ἀποφασιστικότητα πλησίασε καί ἄγγιξε τό φέρετρο.  Ἡ Ζωή πλησίασε τό θάνατο γιά νά τόν καταργήσει.

2

 

 

            Αὐτοί οἱ ὁποῖοι μετέφεραν τό φέρετρο σταμάτησαν.  Ὁ Κύριος διέταξε: Νεαρέ, σέ προστάζω νά σηκωθεῖς,  «νεανίσκε, σοί λέγω ἐγέρθητι.»  Ὁ νεκρός ὑπάκουσε καί ἀφοῦ ἐπανῆλθε στή ζωή, κάθισε στό φέρετρο καί ἄρχισε νά μιλᾶ.  Τοῦτο ἀκριβῶς βεβαίωνε καί ὑποδήλωνε τήν πραγματική του νεκρανάσταση.  Τότε ὁ Κύριος τόν πῆρε ἀπό τό χέρι καί τόν παρέδωσε ζωντανό καί ὑγιῆ στή μέχρι τή στιγμή ἐκείνη πενθοῦσα καί κλαίουσα μητέρα του.

 

            Μετά ἀπό αὐτά οἱ παρόντες κατελήφθησαν ἀπό ἱερό δέος καί ἐδόξαζαν τό Θεό.  Ἔλεγαν δέ ὅτι ἀνάμεσά μας ἐμφανίσθηκε Μεγάλος προφήτης καί ὁ Θεός ἦλθε νά σώσει τό λαό του.  Ἀλήθεια, πόσο μεταβάλλει τά πράγματα ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή τῶν ἀνθρώπων!

 

            Ἄν προβοῦμε σέ μιά σύντομη ἀναδρομή στή ζωή τῆς ἀνθρωπότητος, πόσους δακρύβρεκτους γονεῖς ἆραγε θά συναντήσουμε ἕνεκα τοῦ πνευματικοῦ θανάτου τῶν υἱῶν καί τῶν θυγατέρων τους; Τά ναρκωτικά δυστυχῶς θερίζουν πολλά παιδιά, πρίν καλά καλά τά μπουμπούκια τους ἀρχίσουν νά ἀνοίγουν χαρωπά μπροστά στόν ἥλιο τῆς ζωῆς. 

 

            Παρακάτω ἄλλοι εὑρίσκονται ζαλισμένοι ἀπό τήν κατάχρηση τοῦ ποτοῦ.  Κάποιοι ἄλλοι κατάντησαν ράκη τῶν τυχερῶν παιγνιδιῶν.  Πολλούς δέ ἄλλους συναντᾶ κανένας νά κυλίονται ὡς ἄλλα γουρούνια στό βοῦρκο τῆς κάθε εἴδους ἁμαρτίας.  Ὅλοι αὐτοί ἀποτελοῦν ζωντανούς νεκρούς.  Μόνο ὁ Κύριος τοῦ θανάτου καί τῆς ζωῆς ἔχει τή δύναμη νά τούς ἀναστήσει καί νά τούς ἐπαναφέρει στόν κόσμο τῆς κοσμιότητος, τῆς τιμῆς καί τῆς πνευματικῆς εὐεξίας καί ἀνέλιξης.

 

            Ποῖος ὅμως θά τούς ὁδηγήσει κοντά στό Χριστό; Ἐκεῖνος φωνάζει καί προσκαλεῖ: «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι, κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς». (Ματθ. ια΄ 28)  Ἐλᾶτε σ’ ἐμένα ὅλοι ὅσοι κοπιάζετε καί εἶστε φορτωμένοι, κι’ ἐγώ θά σᾶς ξεκουράσω. Ὁ χορηγός τῆς ζωῆς περιμένει ὅλους ἰδιαίτερα τούς νέους νά σπεύσουν πλησίον του γιά νά βροῦν ἀνάπαυση καί χαρά.  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΓΑΜΟΙ:  α) Τό Σάββατο, 1η Ὀκτωβρίου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας, στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας, εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Κωστάκη Βάσου Πογιατζιῆ καί Βικτώριας, τό γένος Victor Evans. 

3

β) Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος μετέβη στήν Κύπρο, ὅπου τό Σάββατο, 1η Ὀκτωβρίου 2011, εὐλόγησε τό μυστήριο τῶν γάμων τῶν Oliver Solomon Goodman καί τῆς Μαρίας, τό γένος Μιχαηλίδου.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας, ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ Στέλιου Παύλου, τό Σάββατο, 1η Ὀκτωβρίου, Ἀποστόλου Οὐλούπη καί Παναγιώτη Ἰακώβου, τή Δευτέρα, 3η Ὀκτωβρίου καί Ἀριστοδήμου Στυλιανοῦ, τήν Τετάρτη, 5η Ὀκτωβρίου 2011.   Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Τροπαίου προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Ἀριστοδήμου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε, τήν Τρίτη, 4η Ὀκτωβρίου καί τήν Πέμπτη, 6η Ὀκτωβρίου 2011, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς εὐλαβεῖς δωρήτριες.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Τρίτη βράδυ, 27η Σεπτεμβρίου 2011, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ διοργάνωσε ἐκδήλωση δεῖπνο στήν αἴθουσα Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Σκοπός τῆς ἐκδηλώσεως ὁ ἐμπλουτισμός τοῦ φωτισμοῦ τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Τό προσωπικό τῆς κοινότητος σέ ἀγαστή συνεργασία μέ τίς ἐθελόντριες κυρίες προέβησαν σέ θαυμάσιες προετοιμασίες.  Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος καί ἔκαμε σύντομο λόγο γιά τόν Ἅγιο Νεόφυτο ἕνεκα τῆς ἐπικείμενης ἑορτῆς του, ὁ εἰσηγητής τοῦ ναοῦ Ἀπ. Βαρνάβα, οἱ πρόεδροι τῆς Παντάνασσας κες Μαίρη Κυριάκου-Λιβέρα καί Ἀνδρούλα Χριστάκη, οἱ Ἱερεῖς καί Διάκονοι τῆς κοινότητος καί ἀρκετοί ἄλλοι.  Συμμετεῖχαν 65 πρόσωπα. 

 

                        Τούς θαμῶνες διασκέδασε μέ τό βιολί του παίζοντας μέ μαεστρία καί μεράκι ὁ κ. Παναγιώτης Τοφῆς.  Συγκεντρώθηκε ποσό £ 2,500.00.  Ἀπό τίς στῆλες τῆς διακονίας ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια καί εὐγνώμονες εὐχαριστίες πρός ὅλους τούς συμμετάσχοντες, τούς ἐργασθέντες καί προσφέροντες δῶρα καί ἄλλα ὥστε νά πραγματοποιηθεῖ ἡ ἐκδήλωση αὐτή.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Τετάρτη, 5η Ὀκτωβρίου 2011, τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος, συνῆλθε, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, γιά τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του.  Οἱ σύνεδροι μετά τά καθιερωμένα ἀσχολήθησαν μέ τά ἀκόλουθα ζητήματα: Τίς ἐργασίες στούς κοινοτικούς χώρους, τούς ἐπικείμενους ἐθνικούς ἑορτασμούς, τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων τῆς Κύπρου, τά σχολικά μας πράγματα καί διάφορα ἄλλα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.  Προσῆλθαν 16 πρόσωπα.

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ:  Γιά πολλά χρόνια, μέ ἐξαίρεση τήν περασμένη χρονιά, καταβάλαμε προσπάθεια νά προσφέρουμε σέ ὅσα πρόσωπα εἶχαν ἐνδιαφέρον καί τόν ἀνάλογο χρόνο, κάποια πιό συστηματική θρησκευτική κατάρτιση.  Οἱ συγκεντρώσεις αὐτές θά ἐπαναλειτουργήσουν ἀπό τήν ἐρχομένη Τρίτη, 11η Ὀκτωβρίου 2011.  Αὐτές λαμβάνουν χώρα κάθε Τρίτη βράδυ στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος ὥρα 7.30 – 8.30 μ.μ.  Προσβλέπουμε νά ἔχουμε τήν ἀνταπόκριση ὅσων ἐπιθυμοῦν νά ἐμβαθύνουν πιό πολύ στήν Ὀρθόδοξη πίστη καί παράδοσή μας. 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ:  Ἡ Κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της καί ὅλα τά χρόνια τῆς ὕπαρξης καί παρουσίας της ἐπεδίωξε νά προσφέρει βοήθεια καί ἐνημέρωση στή νέα γενιά τῶν παιδιῶν της.  Μέσα σέ τοῦτα τά πλαίσια πραγματοποιεῖ συγκεντρώσεις τῶν νέων καί νεανίδων κάθε Τρίτη βράδυ ὥρα 7.30 – 9.00 μ.μ.  Ἐκτός ἀπό τήν εὐκαιρία, ἡ ὁποία δίδεται στά παιδιά νά συναναστραφοῦν καί νά γνωριστοῦν μεταξύ τους μέσα σέ μιά φιλική καί εὐχάριστη ἀτμόσφαιρα, παράλληλα μποροῦν σ’ αὐτές νά γνωρίσουν πιό καλά τούς κληρικούς τους, νά συνδεθοῦν μαζί τους, νά ὑποβάλουν τά ἐρωτήματά τους καί νά λύσουν ἀβίαστα πολλές ἀπορίες τους.  Οἱ συγκεντρώσεις θά ἀρχίσουν ἀπό τήν Τρίτη, 11η Ὀκτωβρίου 2011.  Θά περιμένουμε τά παιδιά ἡλικίας 14 -25 ἐτῶν ὅπως προσέλθουν.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

12η Ὀκτωβρίου Τετάρτη Ἁγίου Ἐπικτήτου. 

                  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

14η Ὀκτωβρίου Παρασκευή Θεράποντος Ἱερομάρτυρος Ἐπισκόπου Κύπρου. 

                  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

15η Ὀκτωβρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

16η Ὀκτωβρίου Κυριακή Τετάρτη Λουκᾶ. 

                  Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου στή Νίκαια.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                   £ 10.00                        M. Edwards                            £ 50.00

Ἀνώνυμος                   £250.00           Σωτηρούλα Χριστοφόρου     £ 20.00

Νεοφύτα Ἰακώβου     £ 20.00                        Χριστίνα Γεωργαλλᾶ             £ 12.00

Ἀνώνυμοι δωρητές στή μνήμη Παναγιώτη Κούρτουλου              £272.00

 

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

 

 

 

Read Full Post »