Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Ιουλίου 2009

Αγάπη

Στόν εἰκοστό πρῶτο αἰῶνα πού ζοῦμε ἡ πολιτισμένη κοινωνία στερεῖται τοῦ πολυτιμότερου ἀγαθοῦ τῆς ἀγάπης.  Ἀκοῦμε καθημερινά γιά μίση μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, γιά πολέμους μεταξύ τῶν κρατῶν. Ἀδελφός σκοτώνει τόν ἀδελφό.  Δηλαδή κάποιος φυσιολογικός ἄνθρωπος μπορεῖ νά σκεφτεῖ ὅτι ζοῦμε σέ μιά κοινωνία ζούγκλας καί ὄχι ἀνθρώπων.         

                    ς ἔλθουμε ὅμως στήν ἀνάλυση τοῦ παραπάνω σπουδαίου χωρίου. Ἡ προτροπή αὐτή γίνεται ἀπό τόν ἱερέα ἤ τό διάκονο, στή Θεία Λειτουργία, πρίν τήν ἀπαγγελία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως πρός τούς πιστούς, πού συμμετέχουν στή Θεία Λειτουργία.

ξίζει νά θυμηθοῦμε τήν προτροπή τοῦ Κυρίου πού μᾶς λέει, ὅτι πρίν προσφέρουμε τό δῶρο μας στό θυσιαστήριο πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τόν ἀδελφό μας. «Ἐάν οὖν προσφέρῃς τό δῶρόν σου ἐπί τό θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατά σοῦ, ἄφες ἐκεῖ τό δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καί ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καί τότε ἐλθών πρόσφερε τό δῶρόν σου.» (Ματθ. ε΄23-24).

συμμετοχή μας στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἀπαιτεῖ νά καθαρίσουμε τίς καρδιές μας ἀπό κάθε ρύπο.  Ὁ ρύπος τῆς καρδίας εἶναι τά ἁμαρτήματα πού κάνουμε καί οἱ πονηροί λογισμοί. Σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή τά ἁμαρτήματα προέρχονται ἀπό τή διαστροφή τοῦ νοῦ. Αὐτή εἶναι ἡ ρίζα τῆς ἁμαρτίας, ἡ ὁποία προξενεῖ τή διαστροφή τῆς ἀλήθειας πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Ἑπομένως ἔχουμε ὡς ἀποτέλεσμα τήν στασιμότητα πρός τή θεία τελείωση. Βασικό στοιχεῖο γιά τήν προσέλευσή μας στό μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας εἶναι ἡ ἐκτίμηση, ὁ ἀλληλοσεβασμός, ἡ ἁγνή καρδιά.   

Τήν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅταν ἀναφέρεται τό συγκεκριμένο παράγγελμα,  τούς τέσσερις πρώτους αἰῶνες τοῦ Χριστιανισμοῦ, οἱ Χριστιανοί ἀσπάζονταν ὁ ἕνας τόν ἄλλο.  Αὐτό τώρα ἐπικράτησε νά γίνεται μόνο μεταξύ τῶν λειτουργῶν κληρικῶν.  Ὁ ἀσπασμός αὐτός πρέπει νά γίνεται μέ εὐσυνειδησία καί ὄχι τυπικά. Μέ τόν τρόπο αὐτό δηλώνουμε τήν ἀγάπη καί τήν ἑνότητα μεταξύ μας ἀλλά καί μέ τό Θεό.  Ἐάν δέν ὑπάρχει ἀγάπη καί  ἑνότητα εἶναι ἀδύνατο νά καταστεῖ κάποιος μέτοχος τῆς ὠφέλειας, τήν ὁποία προσφέρει ἡ τέλεση τοῦ μυστηρίου.

Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, μέσα ἀπό τό κείμενο του, στήν πρώτη πρός Κορινθίους ἐπιστολή, στό δέκατο τρίτο κεφάλαιο, προβάλλει τό παγκόσμιο φαινόμενο τῆς ἀγάπης.  Τό φαινόμενο αὐτό παρατηρεῖται σέ ὅλες τίς πολιτισμένες κοινωνίες. Ἡ αἰτία πού ἐμπνέει τόν ἄνθρωπο νά ἐκτελεῖ τήν ἀρετή τῆς ἀγάπης καί πού ρυθμίζει τίς ἀνθρώπινες σχέσεις, ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα κάθε ἄνθρωπος νά θεωρεῖται ἑαυτός μας. Μέσα σέ λίγους στίχους προβάλλονται οἱ ἰδιότητες τῆς συνοχῆς τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, τῆς ἀγάπης, πού μέ ὅπλο τήν ἀνιδιοτέλεια, μᾶς καλεῖ νά ξεπεράσουμε τόν ἑαυτό μας καί νά συντονίσουμε τίς ἀνθρώπινες σχέσεις, δηλαδή νά ξεπεράσουμε τίς διακρίσεις τοῦ ἀλλόγλωσσου, τοῦ ἀλλόφυλου, τοῦ ἀλλόχρωμου. 

          Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀναφέρει ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ κορωνίδα τῶν ἀρετῶν. Μάλιστα μᾶς προτρέπει νά εὐεργετοῦμε καί νά προσευχόμαστε γιά ἐκείνους πού μᾶς μισοῦν. Χωρίς τήν τέλεια ἀγάπη δέν ὑπάρχει σωτηρία. Ἡ ἀγάπη  εἶναι ἡ ἀρετή τῶν ἀρετῶν, ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος καί μᾶς κάνει πλουσιότερους στήν καρδιά.

Τό «ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν» μᾶς προτρέπει στήν ὁμολογία τῆς πίστεως, πού αὐτή γίνεται στή συνέχεια μέ τήν ἀπαγγελία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως.  Γιά τήν πραγμάτωση ὅμως τῆς ὁμολογίας τῆς πίστεως πρέπει στήν καρδία μας νά νεκρώσουμε κάθε τί ἀντίθετο πρός τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί νά τήν πλημμυρίσουμε ἀπό ἀγάπη γιά τήν κτίση ὁλόκληρη. Νά μήν ξεχωρίζουμε τούς ἀνθρώπους σύμφωνα μέ τό χρῶμα, τήν ἐθνικότητα ἤ ὁποιαδήποτε ἄλλη διάκριση. Ἡ ἀγάπη αὐτή πρέπει νά εἶναι καί γι’ αὐτούς πού ἴσως μᾶς διώκουν.  Αὐτό ἔκανε καί ὁ Χριστός ὅταν ἦταν πάνω στό σταυρό.  Ζήτησε ἀπό τόν Οὐράνιο Πατέρα Του νά συγχωρέσει τούς σταυρωτές Του.  Τό ἴδιο ἔκαναν οἱ Ἅγιοι καί οἱ  μάρτυρες τῆς ἐκκλησίας μας.  Ἐνῶ τούς βασάνιζαν δέ θέλησαν τό κακό τῶν βασανιστῶν τους ἀλλά προσεύχονταν ὑπέρ αὐτῶν. Ἀπό αὐτή τήν πράξη κατανοοῦμε τήν οἰκουμενικότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς μπορεῖ νά ἀπαγγείλει μέ τά χείλη πολύ εὔκολα τό Σύμβολο τῆς Πίστεως. Ὅμως εἶναι δύσκολο στούς πιό πολλούς ἀπό ἐμᾶς νά ἀγαπήσουμε  πραγματικά τό συνάνθρωπό μας. Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος μᾶς λέει ὅτι «οὕτω καί ἡ πίστις, ἐάν μή ἔργα ἔχῃ, νεκρά ἐστι καθ’ ἑαυτήν», «ἡ πίστη χωρίς τά ἔργα εἶναι νεκρή πίστη» (Ἰακ. β΄ 17).  Δηλαδή, μπορεῖ νά ἐκκλησιαζόμαστε συχνά, νά βάζουμε μεγάλους σταυρούς, νά κάνουμε τούς εὐσεβεῖς καί τούς καλούς Χριστιανούς, ἀλλά νά μήν ἔχουμε ἀγάπη πρός τόν πλησίον μας.  Τότε μᾶς λέει ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὅτι ὅλα αὐτά πού κάνουμε πᾶνε χαμένα, δέν ἔχουν κανένα νόημα.

          Πρέπει νά ἀπαλλάξουμε τήν καρδία μας ἀπό τό νά ἀποστρέφεται κάποιους ἀνθρώπους πού ἴσως γιά διάφορους λόγους νά ἔχουμε κάτι μαζί τους.  Αὐτό μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ ἐάν ἀγαπήσουμε πραγματικά τό Θεό.  Ἡ ἀγάπη πρός τό Θεό εἶναι ἡ ἀγάπη πού δείχνουμε πρός τούς ἄλλους, στόν κάθε φυλακισμένο, στόν κάθε πονεμένο ψυχικά ἤ σωματικά, στόν κάθε ταλαιπωρημένο, στόν κάθε Κώστα ἤ στήν κάθε Μαρία, δεχόμενοι τά ἐλαττώματά τους.  Δέν μποροῦμε νά λέμε ὅτι ἀγαπᾶμε τό Θεό ἀλλά δέν ἀγαπᾶμε τούς ἀνθρώπους.  Ἀφοῦ τό Θεό τόν βλέπουμε στό πρόσωπο τῶν συνανθρώπων μας καί σέ ὁλόκληρη τήν κτίση γενικότερα. Μόνο ἔτσι μποροῦμε νά κάνουμε πραγματική καί εἰλικρινή ὁμολογία Πίστεως.  Ἡ ἀγάπη πού πρέπει νά δείχνουμε στούς συνανθρώπους μας πρέπει νά εἶναι ὅπως τήν ἀγάπη πού ἔδειξε ὁ Χριστός στούς λεπρούς καί στή Σαμαρείτισσα καί ὄχι σάν αὐτή τοῦ Ἰούδα.

ταν ἀκοῦμε τόν ἱερέα νά λέει, <ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους>, νά θυμόμαστε ὅτι ἡ καρδία μας πρέπει νά εἶναι γεμάτη ἀπό ἁγνή καί πραγματική ἀγάπη.  Οἱ δύο πρῶτες ἐντολές στήν Παλαιά Διαθήκη εἶναι ξεκάθαρες. «ἀγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου  καί ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καί ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου.», «ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν».                    

ς ἀγαπήσουμε τούς ἀδελφούς μας γιά νά εἴμαστε ἄξιοι μιμητές τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ.

(Κείμενο τοῦ Θεολόγου Κωνσταντίνου Θεοχάρους)

Read Full Post »

            Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου, Αρχιερατικώς Προϊστάμενος της Κοινότητας Απ. Βαρνάβα και Διευθυντής των Σχολείων, κατά τη διάρκεια της Τελικής Γιορτής των Εξετάσεων, δημόσια αποχαιρέτησε την εκπαιδευτικό της Ε.Ε.Α. κα Αικατερίνη Κωνσταντάγκα και της χάρισε αναμνηστικό δώρο.  

 

                        Η κα Αικ. Κωνσταντάγκα εργάστηκε στα Ελληνικά Σχολεία Απ. Βαρνάβα για πέντε συνεχόμενα χρόνια με επαγγελματική προσήλωση και συνέπεια.  Με πλήρη αφοσίωση και προσαρμογή στις ανάγκες και απαιτήσεις των σχολείων μας αξιέπαινα επιτέλεσε το έργο της προσφέροντας τον εαυτό της στην εκπαίδευση των μαθητών μας, πάντα με αγάπη και περισσή φροντίδα.

 

                        Καλή της τύχη εκεί που πάει!

 

(Παρακάτω η αντιφώνηση της εκπαιδευτικού στην προσφώνηση του Θεοφιλεστάτου, Κυριακή, 5/7/2009).

Θεοφιλέστατε,

 

                        Αποτελεί ξεχωριστή τιμή για μένα να ακούγονται από εσάς τόσο επαινετικά λόγια, αλλά θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως, ό,τι έκανα ήταν μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων και των υποχρεώσεών μου και τίποτα περισσότερο.

 

                        Θα ήθελα να εκφράσω από τα βάθη της ψυχής μου, σε σας πρώτα, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία, τη στοργή και την εμπνευσμένη καθοδήγησή σας και για όλα όσα μαθήτευσα κοντά σας, όχι μόνο ως Αρχιερατικού Προϊσταμένου αλλά και ως Διευθυντή του Σχολείου μας, όλα αυτά τα χρόνια της παραμονής μου εδώ.

 

                        Με πολλή συγκίνηση, επίσης, αποχαιρετώντας τους συναδέλφους μου, θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία και να τους ευχηθώ να έχουν υγεία και δύναμη για να συνεχίσουν το δύσκολο έργο της αγωγής και εκπαίδευσης των μαθητών μας για να έχουμε στο μέλλον σ’ αυτήν τήν ξένη και φιλόξενη χώρα πολίτες Έλληνες «Παιδεία κεκοσμημένους».

 

                        Ιδιαίτερα ευχαριστώ την κ. Μάχη, υποδιευθύντρια των Σχολείων μας για την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια σε ό,τι κι αν της ζήτησα καθ’  όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας μου εδώ.  Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο, τους Σεβαστούς ιερείς και το προσωπικό του Γραφείου για τη φιλοξενία και αμέριστη βοήθειά τους.

 

                        Σε εσάς τους γονείς εύχομαι ο Θεός να σας δίνει δύναμη να εκπληρώσετε το δύσκολο έργο σας, αυτό της ανατροφής και αγωγής των παιδιών σας.

 

                        Τέλος, εύχομαι σ’ όλους τους μαθητές των Σχολείων μας και ιδιαίτερα σ’ αυτούς που δίδαξα, να έχουν υγεία και καλή πρόοδο στη ζωή τους.

 

                        Με πολλή συγκίνηση σας αποχαιρετώ παίρνοντας μαζί μου τις αναμνήσεις που σημάδεψαν ανεξίτηλα τη συνείδηση μου, κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως εκπαιδευτικού εδώ στα Σχολεία του Αποστόλου Βαρνάβα.

 

Κ Α Λ Ο   Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι   Σ Ε    Ο Λ Ο Υ Σ !

 

(Αικατερίνη Κωνσταντάγκα, εκπαιδευτικός της Ε.Ε.Α.)

 

 

Read Full Post »

 

(ἀπό τόν Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενο τῆς κοινότητος καί διευθυντή τῶν Ἑλληνικῶν 

 καί Kατηχητικῶν Σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα,

Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Τροπαίου κ. Ἀθανάσιο)

 

 

Ἀξιότιμε Μορφωτικέ Σύμβουλε τῆς Κυπριακῆς Ὑπάτης Ἁρμοστείας καί Προϊστάμενε τῆς Κ.Ε.Α.,  κ. Νῖκο Κωνσταντίνου,

Αἰδεσιμολογιώτατε καί ἀγαπητέ Πρωτ/ρε π. Σωτήριε Παναγιωτόπουλε καί κα Πρεσβυτέρα Ἐρασμία,

Λοιποί Ἅγιοι Πατέρες,

Ἀξιότιμη καί ἀγαπητή κα Ἑλένη Βραχιμίδου, ὑπεύθυνη Γραφείου Παιδείας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς στό Βόρειο Λονδῖνο,

Ἀξιότιμες πρόεδροι τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος Κυριῶν καί Δεσποινίδων κα Ἀνδρούλα Χριστάκη καί κα Μαίρη Κυριάκου,

Ἀξιότιμη πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Γονέων/Δασκάλων κ. Κούλα Νικολάου,

Ἀγαπητοί Γονεῖς, Δάσκαλοι, Παιδιά καί Φίλοι τῶν Σχολείων μας,

 

 

            Τριαδικός Θεός μᾶς ἀξίωσε νά συμπληρώσουμε αἰσίως ἕνα ἀκόμη σχολικό ἔτος, τό 2008 – 2009.  Μέσα στή ροή, λοιπόν, τοῦ πανδαμάτορα χρόνου προσετέθη ἄλλη μιά χάντρα στήν ἁλυσίδα τῶν ἐτῶν τῆς ὕπαρξης καί λειτουργίας τῆς ἐκπαιδευτικῆς μονάδας τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Ἔτσι αὐτό τό ἐκπαιδευτήριο συνεχίζει ἀπρόσκοπτα, ἀφειδώλευτα καί ἀνοδικά τήν προσφορά καί τά φῶτα του πρός τούς νεοσσούς τῆς ὁμογένειας γιά 44 συναπτά χρόνια.  Νά δοξολογήσουμε καί νά εὐχαριστήσουμε τόν πανάγαθο Θεό γιά τοῦτο τό δῶρο καί νά τόν παρακαλέσουμε νά εὐλογήσει τή συνέχεια ὥστε νά εἶναι ἐξίσου εὐδόκιμη, χαρούμενη καί ἐπιτυχημένη.

 

            Ἐφέτος ἡ κοινότητά μας διατήρησε σέ λειτουργία τά πιό κάτω τρία σχολεῖα.  Τό συνδυασμό πρῶτο καί δεύτερο σχολεῖο (Α΄ + Β΄), Τρίτης καί Πέμπτης, μέ ὧρες λειτουργίας, 5.30 – 7.30 μ.μ.  Ἐπίσης κάθε Σάββατο πρωί λειτούργησε τό τρίτο (Γ΄) σχολεῖο, μέ ὧρες λειτουργίας, 9.30 – 1.00 μ.μ. καί τό τέταρτο (Δ΄) κάθε Σάββατο ἀπόγευμα, μέ ὧρες λειτουργίας, 2.30 – 6.00 μ.μ.

 

Κατά τό ἀπερχόμενο σχολικό ἔτος ἐνεγράφησαν συνολικά 273 μαθητές καί μαθήτριες.  Τό ἐκπαιδευτικό προσωπικό ἀπαρτίσθηκε ὡς ἀκολούθως:  Ἡ κοινότητα ἐργοδότησε ὀκτώ (8) ὡρομίσθιους ἐκπαιδευτικούς καί ἑφτά (7) βοηθούς.  Ἡ Ἑλληνική Ἐκπαιδευτική Ἀποστολή (Ε.Ε.Α.) μᾶς παραχώρησε τέσσερεις ἐκπαιδευτικούς.  Μιά δασκάλα ἀπό τούς τέσσερεις ὑπηρέτησε σέ ὅλα τά σχολεῖα τῆς κοινότητος. Ἐπίσης τήν Τρίτη-Πέμπτη ἄλλη μία ἐκπαιδευτικός κάλυψε τίς ὑπάρχουσες ἀνάγκες.  Τό Σάββατο πρωί καί Σάββατο ἀπόγευμα ὑπηρέτησαν οἱ ἄλλοι δύο ἐκπαιδευτικοί τῆς Ε.Ε.Α.  Ἡ Κυπριακή Ἐκπαιδευτική Ἀποστολή τοποθέτησε στά σχολεῖα μας δύο (2) ἐκπαιδευτικούς στό καθημερινό σχολεῖο, δύο (2) τό Σάββατο πρωί καί τό Σάββατο ἀπόγευμα τέσσερεις (4).  Ἐπιπρόσθετα μᾶς παραχώρησε πέντε (5) ὡρομισθίους, τῶν ὁποίων, βέβαια, ἡ κοινότητα συμπληρώνει τίς ἀπολαβές. 

 

Τό σχολεῖο ἐκφράζει τήν πλούσια εὐγνωμοσύνη καί τίς θερμές εὐχαριστίες πρός τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί ταυτόχρονα πρός τό κυπριακό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Πολιτισμοῦ γιά τήν παραχώρηση τῶν ἐκπαιδευτικῶν, τῶν βιβλίων καί ἐπίσης γιά ὁ,τιδήποτε ἄλλο μᾶς ἔδωσε ὑπό τή μορφή τοῦ ἐποπτικοῦ ὑλικοῦ.  Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης τή συντονίστρια τῶν δασκάλων τῆς Ἑλληνικῆς Ἀποστολῆς κα Μαρία Τσιραμπίδου καί τόν Προϊστάμενο Ἐπιθεωρητή τῆς Κυπριακῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἀποστολῆς κ. Νῖκο Κωνσταντίνου γιά τή συνεργασία καί προσφορά τους.

                 

λα τά σχολεῖα μας περιελάμβαναν τάξεις ἀπό τό νηπιαγωγεῖο μέχρι τό Α Level.  Κρατήσαμε μικρό τόν ἀριθμό τῶν παιδιῶν κατά τάξη, παρά τή δαπάνη πού ὑφίστατο τό ταμεῖο τοῦ σχολείου, γιατί ἔτσι ὑπῆρχε δυνατότητα νά γίνεται καλύτερη, ἐπιμελημένη καί ἀποδοτική δουλειά.

 

            Ἴσως ἐμεῖς νά εἴμαστε τό πιό προνομιοῦχο σχολεῖο, γιατί ὄχι μόνο διαθέτουμε δικούς μας χώρους ἀλλά ἔχουμε πολλούς χώρους, ἄνετους, ἐξοπλισμένους μέ τά ἀπαραίτητα καί ἐπιμελημένους.  Παράλληλα ἔχουμε τήν εὐλογία νά χρησιμοποιοῦμε τή μεγάλη αἴθουσα τῆς Παναγίας, τήν αὐλή καί τούς δύο ναούς μας.  Οἱ ἐξωτερικοί χῶροι εἶναι ὅλοι περιφραγμένοι.  Γιά τοῦτο μποροῦμε να λειτουργοῦμε ευχάριστα, με απόλυτη ασφάλεια καί χωρίς κανένα εμπόδιο. 

 

Σ’ αὐτό τό σημεῖο τοῦ ἀπολογισμοῦ ἄς ἐπιτραπεῖ στόν ὁμιλοῦντα νά σᾶς πληροφορήσει ὅτι μέσα στή ροή τοῦ σχολικοῦ ἔτους ἀνανεώθηκε ὁ φωτισμός τῶν τάξεων, ὅπου ἦταν ἀνάγκη.  Παράλληλα ἀντικαταστάθησαν ὅλα τά σώματα τῆς κεντρικῆς θέρμανσης τῶν τάξεων.  Πρόσφατα ἐβάφησαν οἱ αἴθουσες διδασκαλίας, ἀνανεώθησαν τά θρανία τῶν μικρῶν τάξεων, ἀγοράστηκαν καρέκλες, μικρές καί μεγάλες, γιά ὅλο τό σχολεῖο καί ἐπίσης ἀγοράσθηκε εἰδικό διαχωριστικό γιά τό νηπιαγωγεῖο.  Ἡ ἀνακαίνιση, Θεοῦ θέλοντος, θά συνεχισθεῖ ὅπου βέβαια ὑπάρχει ἀνάγκη. 

 

Στά πλαίσια τῆς προσπάθειας τοῦ σχολείου νά ἐξυπηρετηθοῦν τά παιδιά κατά τόν καλύτερο τρόπο στή διάρκεια τῆς φοιτήσεώς τους, καταλήξαμε σέ μόνιμους χώρους νηπιαγωγείου καί προδημοτικῆς καί πιστεύουμε ὅτι ἔτσι ἔγινε ἡ καλύτερη διευθέτηση γιά τά μικρά παιδιά.

 

Μέσα στούς στόχους τοῦ σχολείου περιλαμβάνονται τά ἀκόλουθα: Τά παιδιά νά μάθουν τήν ἑλληνική γλῶσσα ὅσο γίνεται καλύτερα.  Νά διδαχθοῦν κατά τό δυνατό τήν Ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη μας.  Νά τούς δοθεῖ ὁ τρόπος καί ἡ εὐκαιρία νά συνειδητοποιήσουν τήν ταυτότητά τους καί νά γνωρίσουν τήν καταγωγή τους.  Νά εἶναι δεμένοι μέ τίς ρίζες τους καί νά ἀγαποῦν τήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο καί νά εἶναι ὑπερήφανοι γιά τά ἤθη καί τά ἔθιμά τους.  Παράλληλα μέ ὅλα αὐτά καταβάλλεται προσπάθεια νά χειραγωγηθοῦν τά παιδιά ἔτσι ὥστε νά γίνουν ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι στή ζωή καί νά φιλοδοξοῦν νά προσφέρουν πρός τήν κοινωνία ὅ,τι καλό, ὄχι ἁπλῶς ὡς πομποί ἀλλά καί χωρίς νά γίνονται παθητικοί δέχτες σέ ὁ,τιδήποτε κατευθύνεται πρός αὐτούς.

 

δάσκαλος στήν προσπάθειά του νά διδάξει τήν ἑλληνική γλῶσσα προβαίνει στό ἔργο του μέ εὐσυνειδησία καί δίνει ξεχωριστό βάρος σ’ αὐτό τό κεφάλαιο.  Ἡ ἑλληνική γλῶσσα διδάσκεται τόσο στήν προφορική της μορφή ὅσο καί στή γραπτή.  Τά παιδιά διδάσκονται ἐπιπρόσθετα καί κάποια στοιχεῖα Γεωγραφίας καί Ἱστορίας τῆς πατρίδας, καθώς καί τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.  Παράλληλα τά παιδιά μαθαίνουν ἑλληνικά τραγούδια γιά 15΄ στήν ἀρχή τῶν μαθημάτων.  Διδάσκεται δέ χορός γιά 30΄ μετά τά μαθήματα στό Γ΄ σχολεῖο καί γιά 30΄ πρίν τά μαθήματα στό Δ΄ σχολεῖο.

 

Στήν πορεία τοῦ προγράμματος τῆς χρονιᾶς ἐγένετο κοινός ἐκκλησιασμός μιά φορά κάθε μήνα καί συμμετοχή στίς δοξολογίες τῶν ἐθνικῶν ἐπετείων 28ης Οκτωβρίου, Γιορτῆς τῶν Ἑλληνικῶν καί Χριστιανικῶν Γραμμάτων-τῶν Τριῶν Ιεραρχῶν, 25ης Μαρτίου 1821 καί 1ης Απριλίου 1955.  Τό σχολεῖο  προετοίμασε καί γιόρτασε μέ πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα τίς πιό πάνω ἑορτές καί ἐπιπρόσθετα τή σημερινή Τελική Γιορτή τῶν Ἐξετάσεων.

 

            ἀπερχόμενη χρονιά πιστεύουμε ὅτι ὑπῆρξε καλύτερη καί μέ ἀναβαθμισμένο αἰσθητά ἐπίπεδο.  Κοντά στίς ἄλλες δραστηριότητες ἐγένοντο τρεῖς συγκεντρώσεις Γονέων/Δασκάλων, μία κάθε τρίμηνο.

 

Τό σχολικό περιοδικό συνεχίζει νά ἐκδίδεται σέ τρία τεύχη τό χρόνο, δηλαδή, Χριστούγεννα, Πάσχα καί Καλοκαίρι.  Τό σχολεῖο προσφέρει σέ κάθε παιδί τήν εὐαγγελική περικοπή τῆς ἑβδομάδος, σέ τρεῖς στῆλες, στό πρωτότυπο, τό νεοελληνικό καί ἀγγλικό κείμενο.  Ὅλα τά παιδιά λαμβάνουν τό κοινοτικό φυλλάδιο «ΔΙΑΚΟΝΙΑ», κάθε ἑβδομάδα στά Ἑλληνικά καί μιά φορά τό μῆνα στά Ἀγγλικά.

 

            Ὁ σχολικός λαχνός κάθε χρόνο κυκλοφορεῖ ἀπό τό μῆνα Φεβρουάριο.  Μέ πολλή δέ προσπάθεια καταφέρνουμε νά καλύψουμε τό στόχο, δηλαδή ξεπερνοῦμε τίς £ 10,000.00, μέχρι τήν Τελική Γιορτή.   

                       

Στό Ἐξεταστικό μας κέντρο ἔλαβαν χώρα οἱ Κρατικές Ἐξετάσεις στό ἐπίπεδο GCSE, ὅπου παρεκάθησαν 33 παιδιά, στό GCE, γιά τό μέν AS, παρεκάθησαν 10 παιδιά, στό ἐπίπεδο δέ ALevel 14 παιδιά.  Ἀπό ἄλλα σχολεῖα παρεκάθησαν στό δικό μας κέντρο 13 παιδιά στά GCSE, 3 παιδιά στό GCE AS καί 4 παιδιά στό ALevel.

 

Κάθε Παρασκευή, ὥρα 5.30 μ.μ. – 8.00 μ.μ., λειτουργεῖ ἡ Λέσχη γιά τά παιδιά ὅλων τῶν ἑλληνικῶν σχολείων τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Σ’ αὐτήν μποροῦν νά προσέρχονται δωρεάν παιδιά κάθε ἡλικίας, ἀπό 4 χρονῶν μέχρι καί 16 χρονῶν.  Τό πρόγραμμα τῆς λέσχης περιλαμβάνει ποικιλία εὐχάριστων θεμάτων, ὅπως παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια, τέχνη, θέατρο, παιχνίδια καθώς καί ἐλεύθερο παιχνίδι.  Τήν εὐθύνη τῆς λέσχης εἶχαν τέσσερεις προσοντοῦχοι δάσκαλοι.  Δυστυχῶς ἡ προσφορά αὐτή δέν ἐκτιμήθηκε ἀπό τίς οἰκογένειες στό βαθμό πού ἔπρεπε.  Συμμετεῖχαν μόνο 15 παιδιά.

 

            Θεωρῶ ἐδῶ ὀρθό νά ἐνημερώσω ὅτι κάθε Τρίτη βράδυ λειτουργεῖ μέ πολλή ἐπιτυχία ὁ Σύλλογος Νεολαίας.  Τίς τελευταῖες ἑβδομάδες συγκεντρώνει περί τά 60 παιδιά.  Ἐκτός ἀπό τά παιχνίδια, τά ὁποῖα τούς διασκεδάζουν καί καλλιεργοῦν τή συντροφικότητα καί φιλία μεταξύ τους, κάθε βδομάδα, προτοῦ ἀναχωρήσουν, λαμβάνει χώρα κοινή συγκέντρωση.  Ὅταν οἱ ὑποχρεώσεις τοῦ  Ἐπισκόπου τό ἐπιτρέπουν, τότε προσέρχεται στήν προσευχή καί συμμετέχει στή συγκέντρωση. Δέχεται τίς ἐρωτήσεις καί ἀπορίες τῶν παιδιῶν, πάνω σέ ποικιλία θεμάτων, τούς δίνει ἀπαντήσεις σύμφωνα μέ τή θέση τῆς Ἐκκλησίας καί ἀκολουθεῖ ὠφέλιμη συζήτηση.

           

            Ἐπιθυμῶ νά διευκρινίσω ὅτι τά σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα δέ συμφωνοῦν μέ τίς διακοπές τοῦ ἡμιτριμήνου (Half Term).  Οἱ διακοπές τίς ὁποῖες κάνουν, ἐκτός ἀπό τίς καλοκαιρινές, εἶναι δύο ἑβδομάδες τά Χριστούγεννα καί μία ἤ δύο ἐβδομάδες τό Πάσχα.  Πιστεύουμε ὅτι ἡ συχνή διακοπή τοῦ σχολικοῦ χρόνου γιά τό παροικιακό σχολεῖο εἶναι ἀντιπαιδαγωγική καί δυσκολεύει τή μάθηση καί τήν προοδευτική συνέχεια τοῦ ἔργου.  Ὅσοι βέβαια, δέν ἔχουν δικούς τους χώρους ἔχουν εὔλογη δικαιολογία, δέν μποροῦν νά κάνουν διαφορετικά καί κατανοοῦμε τό πρόβλημά τους.   Ὅσοι ὅμως ἔχουμε δικούς μας χώρους, πιστεύω εἶναι μεγάλο λάθος καί ἀμέλεια σέ μεγάλο βαθμό καί δέν εἶναι ὄμορφο πράγμα νά κλείνουμε τίς πόρτες τοῦ σχολείου κάθε ἡμιτρίμηνο. 

 

πιπρόσθετα ἐρωτῶ ποιά κυβέρνηση μπορεῖ νά πεισθεῖ ὅτι ὁ ἐκπαιδευτικός εἶναι ἀδικημένος, ὡς προς τίς ἀπολαβές του, ὅταν διαρκοῦντος τοῦ σχολικοῦ χρόνου δέν κατεβαίνει ἀπό τό ἀεροπλάνο;  Εἶναι αὐτός ὀρθός τρόπος νά ἐκτελέσει κατά τόν καλύτερο δυνατό βαθμό τό ἔργο του, ὡς μέλος ἀποστολῆς;  Ποῦ εἶναι τό πνεῦμα τῆς προσφορᾶς, τῆς θυσίας, τῆς φιλοπατρίας καί τῆς ἀγάπης πρός αὐτό πού λέγεται ἔθνος καί ἰδιαίτερα πρός τά παιδιά τῆς νέας γενιᾶς, τά ὁποῖα βομβαρδίζονται καί πιέζονται ἀπό τόσα πολλά στή σύχρονη ζωή;  Νομίζω εἶχα καθῆκον νά σᾶς ἐκφράσω τήν πολιτική τοῦ δικοῦ μας σχολείου καί αὐτό προσεπάθησα νά κάνω μέσα στόν ἀπολογισμό. 

 

ποτελεῖ ἀγαθή καί εὐλογημένη συγκυρία ἡ παρουσία σήμερα μεταξύ μας τοῦ Πρωτ/ρου π. Σωτηρίου Παναγιωτοπούλου, ὁ ὁποῖος μαζί μέ τήν πρεσβυτέρα σύζυγό του κα Ἐρασμία, ὑπηρέτησαν εὐσυνείδητα, πρόσχαρα, εὐδόκιμα, μέ πιστότητα καί ἀφοσίωση γιά σαράντα χρόνια, τήν Ἁγία Τράπεζα τῶν ἑλληνικῶν σχολείων Ἀπ. Βαρνάβα.  Αὐτά, βέβαια, παράλληλα πρός τήν ὑπόλοιπη διακονία τους.  Τούς καλωσορίζω ἐγκάρδια καί ἐκφράζω τή μεγάλη χαρά μας γιά τήν παρουσία τους ἀνάμεσά μας αὐτήν τήνεὔσημη ὥρα.

 

            Προτοῦ ὅμως ἀφήσω τοῦτο τό βῆμα ἐπιβάλλεται νομίζω νά εὐχαριστήσω ἔνθερμα τήν Α. Σεβασμιότητα τό Σεπτό Ποιμενάρχη μας, Ἀρχιεπίσκοπο Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας καί Πρόεδρο τοῦ ΕΦΕΠΕ κ.κ. Γρηγόριο γιά τό ἀδιάκοπο καί συνεχές ἐνδιαφέρον του, ἐκτός ὅλων τῶν ἄλλων κοινῶν μας πραγμάτων, εἰδικά γιά τό κεφάλαιο τῆς Παιδείας.

 

            Τό σχολεῖο καί ὁ ὑποφαινόμενος χρωστοῦν εὐγνωμοσύνη καί εὐχαριστίες πρός τήν κα Ἑλένη Βραχιμίδου καί τήν ὑποδιευθύντριά μας κα Ἀνδριομάχη Νεοφύτου γιά τή συνεργασία, τούς κόπους καί τήν προσφορά τους.  Εὐχαριστίες ἐπίσης ἀπευθύνω πρός ὅλους τούς ἐκπαιδευτικούς καί βοηθούς γιά τούς κόπους καί τή συμμετοχή τους στό σχολικό ἔργο.  Θά ἦταν ὅμως παράλειψη νά μήν εὐχαριστήσω τό γραμματειακό μας προσωπικό, τούς κληρικούς μας καί τά προεδρεῖα, τά Μέλη τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας καί τοῦ Συλλόγου Γονέων/Δασκάλων.

 

            Τέλος, εὐχαριστῶ τούς γονεῖς γιά τή συνεργασία καί τά παιδιά γιά τή φοίτησή τους, ὅταν οἱ συνομήλικοί τους ξέγνοιαστα διασκεδάζουν τόν ἐλεύθερο χρόνο τους, αὐτά φοιτοῦν στίς ἑλληνικές τάξεις.  Εὔχομαι σέ ὅλους ὑγεία, καλές διακοπές καί ἀνανεωμένοι νά ἐπιστρέψουμε στίς πνευματικές μας ἐπάλξεις, στίς 5 Σεπτεμβρίου 2009. 

 

 

 

 (Κυριακή, 5η Ἰουλίου 2009)

Read Full Post »

                                   Ο   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ   Κ Α Ι   Τ Α   Α Γ Α Θ Α   Τ Ο Υ   Θ Ε Ο Υ

«καί ἔφαγον πάντες καί ἐχορτάσθησαν, καί ἦραν τό περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις.»                          (Ματθ. ιδ΄ 20)

 

                        Τό θαῦμα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου εἶναι γνωστό ὡς ὁ χορτασμός τῶν πεντακισχιλίων.  Βαρύτητα δέν χρειάζεται νά δώσουμε στόν ἀριθμό τῶν ἀνθρώπων τούς ὁποίους ἔθρεψε ὁ Κύριος, ὕστερα ἀπό τήν εὐλογία τῶν πέντε ψωμιῶν καί τῶν δύο ψαριῶν.  Θά πρέπει ὅμως νά ἀναζητήσουμε ποῖα διδάγματα μπορεῖ νά ἀντλήσουμε μέσα ἀπό τή διήγηση τῆς παρούσας περικοπῆς τοῦ εὐαγγελίου. 

 

Τό θαῦμα τοῦτο μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ Κύριος ἐξουσιάζει καί κυβερνᾶ μέ τό λόγο του ὅλη τή δημιουργία.  Ὅταν ἔκαμε τά σύμπαντα καί τή γῆ βεβαίως, τότε ἔθεσε σέ λειτουργία τούς φυσικούς νόμους.  Ὅταν ὅμως Ἐκεῖνος θέλει, τότε ἀναστέλλει αὐτούς τούς νόμους προσωρινά, ἐπεμβαίνει κάνοντας κάποιο θαῦμα ἤ θαύματα καί ἔπειτα τούς ἐπιτρέπει νά ἐπανέλθουν στήν κανονική τους πορεία καί λειτουργία.

 

                        Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δέν θέλει δυστυχῶς νά κινεῖται καί νά ζεῖ μέσα στά ὅρια καί κάτω ἀπό τούς νόμους, τούς ὁποίους ἔχει θεσπίσει ὁ Θεός.  Μέ τήν ἀπελευθέρωση τοῦ πλήθους τῶν στοιχείων τῆς γνώσεως καί τίς δυνατότητες, τίς ὁποῖες παρέχει ἡ σύγχρονη τεχνολογία πρός τόν ἄνθρωπο, αὐτός ἐπιθυμεῖ καί προσπαθεῖ, ἄν εἶναι δυνατόν, νά ξεπεράσει κάθε περιορισμό.  Κάποιος μπορεῖ νά ἰσχυρισθεῖ ὅτι αὐτό εἶναι ἐπιτρεπτό καί εὑρίσκεται μέσα στά πλαίσια τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ πρός τόν πρῶτο ἄνθρωπο, πρός τόν ὁποῖο ὁ Θεός εἶπε: «αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί πληρώσατε τήν γῆν καί κατακυριεύσατε αὐτῆς καί ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης…» (Γεν. α΄ 29)

 

                        Κάποιος ἄλλος ὅμως μπορεῖ νά ἰσχυρισθεῖ ὅτι τέτοια συμπεριφορά εἶναι καρπός ἐγωισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία θά ὁδηγήσει, μέ τετραγωνική ἀκρίβεια, στό ἀποτέλεσμα τῆς συγχύσεως, τό ὁποῖο δέν θά διαφέρει ἀπό ἐκεῖνο τοῦ Πύργου τῆς Βαβέλ.  Ὁ ἄνθρωπος πολλές φορές θυσιάζει τά πάντα, γιά νά φθάσει γρήγορα στό εὔκολο κέρδος.  Γιά τοῦτο ζεῖ κάτω ἀπό ἕνα συνεχές ἄγχος, τό ὁποῖο τοῦ δημιουργεῖ καρδιακά καί ἐγκεφαλικά προβλήματα καί πολλή ἀβεβαιότητα γιά τό μέλλον.

 

                        Οἱ ἀρχαῖοι ἕλληνες εἶχαν ὡς ρυθμιστή τῆς ζωῆς τους, τήν ἀρχή τοῦ  «πᾶν μέτρον ἄριστον».  Δυστυχῶς οἱ ἄνθρωποι σήμερα πολυτρώγουν καί πολυπίνουν σάν νά ἔχουν ζήσει τή στέρηση τῶν ἡμερῶν τῆς κατοχῆς τοῦ σαράντα.  Πολλοί ἔχουν περιορίσει τή ζωή τους στήν ὁριζόντια διάσταση.  Ἀσχολοῦνται μέ τό πόσα θά ξοδέψουν, τί θά φορέσουν καί γενικά σέ ποιά κοινωνική τάξη θά ὑπαχθοῦν, ἔχοντας ὡς κριτήριο τήν οἰκονομική τους δύναμη. 

 

Στήν ἀρχαία Ἑλλάδα οἱ Ἐπικούριοι φιλόσοφοι εἶχαν ὡς σύνθημά τους τό «φάγωμεν, πίωμεν, αὔριον γάρ ἀποθνήσκωμεν».  Δυστυχῶς καί σήμερα ὑπάρχουν ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἐμφοροῦνται καί κινοῦνται μέσα στά ἴδια πλαίσια.   Ὁ λόγος ὅμως τοῦ Θεοῦ δέν παύει νά βροντοφωνάζει καί νά λέγει: «οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ» (Ματθ. ιδ΄ 4).

 

                        Ὁ τρόπος ζωῆς τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου παραμένει ἑτεροβαρής.  Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ μιά ψυχοσωματική ὀντότητα.  Τόσο τό σῶμα ὅσο καί ἡ ψυχή ἔχουν τίς δικές τους ἀνάγκες.  Ὅποιο ἀπό τά δύο αὐτά μέρη παραμεληθεῖ, τότε δημιουργεῖ πρόβλημα στό ἄλλο.  Γιαυτό καί ἡ Ἐκκλησία ψάλλει: «ἀσθενεῖ μου τό σῶμα, ἀσθενεῖ μου καί ἡ ψυχή».  Ἡ φροντίδα γιά τό σῶμα εἶναι ἐπιβεβλημένο καθῆκον ἀλλά παράλληλα καί ἡ μέριμνα γιά τήν ψυχή παραμένει πολύ ἀναγκαία καί ἀπαραίτητη.

 

3

                        Οἱ σύγχρονες κοινωνίες ἔχουν ἐπιδοθεῖ στό νά ἀντιμετωπήσουν τό γνωστό ὡς οἰκολογικό πρόβλημα, τό σεβασμό τῆς φύσεως καί τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος.  Ἀκοῦμε ἐπίσης σήμερα γιά τίς προσπάθειες, τίς ὁποῖες καταβάλλουν οἱ διάφορες ἀρχές, ὡς πρός τήν διαλογή καί ἀνάλογη ἀξιοποίηση τῶν σκουπιδιῶν μέ τόν τρόπο, γνωστό ὡς ἀνακύκλωση.  Στό σημερινό θαῦμα προσέχουμε ὅτι ὁ Κύριος ἀνέθεσε στούς μαθητές νά περισυλλέξουν τά περισσεύματα.  Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά συγκεντρώσουν δώδεκα κοφίνια γεμάτα.  Ὁ ἄνθρωπος μέ βάση αὐτό τό σημεῖο τοῦ εὐαγγελίου ἀπαιτεῖται νά ἀποβαίνει καλός οἰκονόμος καί ἀντάξιος διαχειριστής ὅλων τῶν δώρων καί τῶν ἀγαθῶν τά ὁποῖα μᾶς χαρίζει πλουσιοπάροχα ὁ Θεός.  Ἀμήν!       

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 25ης καί 26ης Ἰουλίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ἡ Ἀνναλίζα-Ἀγγελίνα, θυγατέρα τῶν Frederic Margues καί Νίκης, τό γένος Τάσου, μέ ἀνάδοχο τήν Ἑλένη Τάσου.

                   Ὁ Σωτήρης, υἱός τῶν Δημήτρη Γεωργίου καί Sheila, τό γένος Balloomeeah, μέ ἀνάδοχο τή Σωτηρούλα Παπαδοπούλου.

                   Ὁ Φῶτος-Μιχαήλ, υἱός τῶν Γεωργίου Παναγιώτου καί Ἄνθης, τό γένος Ἰωάννου, μέ ἀναδόχους τούς Χριστίνα Ἰωάννου καί Χριστοφόρο Μάρκου.

                   Ὁ Ἀλέξανδρος, υἱός τῶν Ἀνδρέα Σιακαλλῆ καί Κωνσταντίνας, τό γένος Παναγιώτου, μέ ἀνάδοχο τό Γεώργιο Σιακαλλῆ, καί

                   Ὁ Μᾶρκος-Σταῦρος, υἱός τῶν Σταύρου Σιγούρα καί Σταυρούλας, τό γένος Σταύρου, μέ ἀνάδοχο τήν Ἑλένη Νικολάου.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τῆς Ἀνναλίζας-Ἀγγελίνας. 

Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΓΑΜΟΣ:  Τήν Κυριακή, 26η Ἰουλίου 2009, στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας, εὐλογήθηκαν οἱ γάμοι τῶν Δημητρίου Μιχαήλ Ἀνδρέου καί Rita, τό γένος Yiannis Trule.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Ἀνδρούλας Ποντίκα, τήν Τρίτη, 28η Ἰουλίου καί Νικολάου Θεοδώρου Καραμαλλάκη, τήν Πέμπτη, 30η Ἰουλίου 2009.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς κηδείας τοῦ μ. Νικολάου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τό Δ. Συμβούλιο τῆς Κοινότητος θά πραγματοποιήσει τήν τακτική συνεδρία του, τή Δευτέρα, 3η Αὐγούστου 2009, στά κεντρικά γραφεῖα, ὥρα 7.30 μ.μ.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, καλεῖ ὅλα τά μέλη της σέ συνεδρία, στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος, τήν Τρίτη, 4η Αὐγούστου 2009, ὥρα 7.30 μ.μ.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ:  Ὅσοι γονεῖς καί κηδεμόνες ἐπιθυμοῦν νά ἐγγράψουν τά παιδιά τους γιά τό σχολικό ἔτος 2009-2010 μποροῦν ἀπό τώρα νά τό πράξουν.  Τά σχολεῖα Ἀπ. Βαρνάβα ἀρχίζουν τά μαθήματά τους τό Σάββατο, 5η Σεπτεμβρίου 2009.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

2α Αὐγούστου Κυριακή Μεγάλη Παράκληση ὥρα 6.00 μ.μ.

3η Αὐγούστου Δευτέρα Μικρή Παράκληση ὥρα 6.00 μ.μ.

4η Αὐγούστου Τρίτη Μεγάλη Παράκληση ὥρα 6.00 μ.μ.

5η Αὐγούστου Τετάρτη Πανηγυρικός Ἑσπερινός Μεταμορφώσεως ὥρα 6.00 μ.μ.

6η Αὐγούστου Πέμπτη Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ. 

Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

Μεγάλη Παράκληση ὥρα 6.00 μ.μ.

7η Αὐγούστου Παρασκευή  Ἑσπερινός καί Μικρή Παράκληση ὥρα 6.00 μ.μ.

8η Αὐγούστου Σάββατο Αἰμιλιανοῦ Ἐπισκόπου Κυζίκου, Μύρωνος Κρήτης καί Ὁσίου Εὐτυχίου.

Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

9η Αὐγούστου Κυριακή ἐνάτη Ματθαίου.

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Παρασκευή Χαριτίδη          £100.00        Μιχαλάκης Τρύφωνος                £ 15.00

Φανούλα Ἀγρότη     £ 20.00                     Α. Βασίλη                                      £100.00

Ἀνδρέας Φρυδᾶς     £220.00        Μερόπη Κυριάκου                        £ 10.00

Οἰκ. Ἀρπάπη              £ 20.00                     Μαρία Καφετζῆ καί Μίλτος Στυλιανοῦ £ 80.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

THE  HOLY  FATHERS  RECEIVERS  OF  THE  DIVINE  LIGHT

 

“You are the light of the world.”

                                                                                    (Matthew 5:14)

 

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

 

                        The Lord, in the course of teaching His disciples and followers on the mount, pointed out to them that all who believe in Him are the light of the world.  However, how can we comprehend and interpret this when He Himself on another occasion taught and stated about Himself: “I am the light of the world.  He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life.” (John 8: 12)?

 

                        It is necessary to emphasise here that Jesus Christ, in accordance with what we recite and confess in the Symbol of Faith, is the source of light:  “Light from light, true God from true God”.  He Himself is self-illuminating whereas we the faithful members of the church become the light of the world because of our connection and our relation with Jesus Christ.  Our light is lent to us and given to us through grace and not because we are entitled to it.  We, ourselves, are illumined by someone else.  We understand this somewhat better if we bear in mind the planetary system.  The sun, for instance, has its own light and thus is called ‘self-illuminating’.  The moon, however, receives its light from a reflection and is called ‘illumined by some other source’, the sun.

2

 

                        The Second Person of the Holy Trinity, Jesus Christ, is light in His nature.  He sends forth light.  He is the projector of light.  His presence illumines the whole of the universe.  For this reason in the hymn of the Easter canon we sing:  “Now the whole of the universe is filled with light, heaven and earth and the underworld”Through the resurrection of the Lord, everything has become full of light:  heaven and earth and the underworld.

 

                        In the dialogue in which our Lord had with His secret disciple Nicodemus, we read as follows:  “And this is the condemnation, that the light has come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.” (John 3: 19) These words remind us that Jesus Christ, through His incarnation, came to earth in order to approach the fallen man, to lead him to salvation.  However, He was not received by the whole of humanity.  Some of them welcomed Him and others rejected Him and persecuted Him.  He Himself associated with those who welcomed Him and walked away from those who rejected Him because He respected and respects the freedom of the will of every man.

 

                        In the course of over two thousand years in the Church’s life, the Holy Fathers of all centuries were “the light of the world”.  How do we know this?  When the Church needed their service to emerge, to defend and to record its correct teaching, they were present with stamina and boldness.  Guided by the Holy Spirit they composed the decisions of the Ecumenical Councils and they struggled to persuade the faithful to put these into practice in their soul and body.

 

3

                        Today the Church commemorates the 630 God-bearing Fathers who participated in the Fourth Ecumenical Council and presented their orthodox teaching.  This Council took place in Chalcedon near Constantinople, in the year 451 A.D. following the invitation of the Emperors Marcian and Poulcheria.  The Synod had as its task to deal with Monophyticism.  The leaders of the monophysite teaching were the Archimandrite of Constantinople, Eftychis, and the Patriarch of Alexandria, Dioskoros.

 

                        The Synod in the volume which concludes its teachings, taught about the Person of Jesus Christ that the two natures, human and divine, co-exist: “unchanged, inseparable, unaltered, undivided and non-confused” in the Person of Jesus Christ, Who we believe and preach as perfect God and perfect man.  Each nature maintains its own characteristics.  The human nature submits to the divine whereas the divine allows the human nature to implement its own rights.

 

                        In Chalcedon there were the relics of Saint Euphemia the Great Martyr.  After mutual agreement, the two sides placed the volumes of their teaching on her relics and prayed.  The following day when they opened the coffin where the relics lay, the volume of the teaching of the orthodox was in Saint Euphemia’s hands on her bosom, whereas the teaching of the Monophysites lay by her feet.  This was considered as the answer from the Saint that the teaching of the orthodox side was approved whereas the Monophysite teaching was rejected.

 

                        Chalcedon today comprises one of the four Sees of the Ecumenical Patriarchate in Turkey which still has some faithful.  The holy relics of St Euphemia are laid in a coffin in the Patriarchate Church of St George in Fanar.  Therefore, the pilgrims and the people who visit the Patriarchate have the opportunity to pay their homage to the holy relics of St Euphemia.

 

                        Our Ecumenical Patriarchate experienced and still lives under many difficulties.  However, it continues carrying with patience, like another Simon of Cyrene, the cross of Christ, preaching the truths of the Gospel to those who live near and those who live far away and sends the Light of Christ to the minds, the hearts and the souls of people.  Amen!

Read Full Post »

Ο   Θ Ε Ι Ο Σ   Λ Υ Τ Ρ Ω Τ Η Σ   Π Λ Η Σ Ι Ο Ν   Τ Ω Ν   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ω Ν

«καί περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τάς πόλεις πάσας καί τάς κώμας διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καί κηρύσσων τό εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καί θεραπεύων πᾶσαν νόσον καί πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.»                                                                                                                                (Ματθ. θ΄ 35)

 

                        Οἱ ἄνθρωποι, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μέ τήν παρακοή μας στό θεῖο θέλημα γίναμε ἡ αἰτία τοῦ χωρισμοῦ μας ἀπό τό Θεό καί Πλάστη μας.  Ἐπιπρόσθετα στήν παρακοή μας ὀφείλεται ὁ ἐρχομός τοῦ φυσικοῦ θανάτου καί ἡ εἴσοδος τῶν διαφόρων ἀσθενειῶν στή ζωή μας, οἱ ὁποῖες ταλαιπωροῦν τό ἀνθρώπινο γένος.  Ὁ Κύριος μέ τήν ἐνανθρώπησή του προσέλαβε τήν ἀσθενοῦσα ἀνθρώπινη φύση γιά νά τή θεραπεύσει καί νά μᾶς ἀποκαταστήσει στήν ἀρχαία μακαριότητα καί παραδεισιακή κατάσταση.  Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος,  προσέλαβε ὅλη τήν ἀνθρώπινη φύση, χωρίς νά ἀποβάλει τή Θεότητά Του.

 

                        Ἀπό τή σημερινή εὐαγγελική περικοπή πληροφορούμεθα γιά μιά σειρά θεραπειῶν, τίς ὁποῖες ἔκαμε ὁ Κύριος ἐλευθερώνοντας ἔτσι τούς ἀνθρώπους ἀπό ποικίλες ἀσθένειες, νοσήματα καί παθήσεις.  Μαθαίνουμε γιά τή θεραπεία τῶν δύο τυφλῶν, τή θεραπεία ἑνός κωφαλάλου καί δαιμονιζομένου καί γιά ὁμαδικές θεραπεῖες.  Στή συνέχεια θά ἐπιχειρήσουμε νά σχολιάσουμε τίς τρεῖς αὐτές περιπτώσεις ξεχωριστά.

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΥΦΛΩΝ

                        Μετά τή θεραπεία τῆς αἱμορροούσας γυναίκας καί τήν ἀνάσταση τῆς κόρης τοῦ Ἰαείρου, ὁ Κύριος συνέχισε τήν πορεία του γιά νά διδάξει ὅτι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι πιά ἀνοικτή γιά τούς ἀνθρώπους.  Στό δρόμο του συναντᾶται μέ δύο τυφλούς.  Οἱ τυφλοί τόν ἀκολούθησαν καί φώναζαν δυνατά ζητώντας νά τούς ἐλεήσει καί ἐκδηλώνοντας πίστη ὅτι Αὐτός εἶναι ἀπόγονος τοῦ βασιλέα Δαυίδ.  Ἡ τελευταία φράση ἀποτελεῖ χαρακτηριστικό τοῦ ἀναμενόμενου Μεσσία καί ὁμολογία γιά τήν κατά ἄνθρωπο καταγωγή του.

 

                        Φαίνεται ὅτι ὁ Κύριος κατ’ ἀρχάς δέν ἀνταποκρίθηκε στίς παρακλήσεις τῶν τυφλῶν.  Συνεχίζοντας τήν πορεία του μετέβη σέ κάποιο σπίτι.  Οἱ τυφλοί μπῆκαν καί αὐτοί στήν οἰκία.  Τότε ὁ Κύριος τούς ρώτησε: «πιστεύετε ὅτι μπορῶ νά κάμω αὐτό πού ζητᾶτε;» Ἐκεῖνοι ἀπάντησαν: « Ναί, Κύριε».  Μετά ἀπό τήν ἀπάντησή τους ὁ Κύριος τούς ἄγγιξε στά μάτια καί εἶπε: «Ἄς γίνει σύμφωνα μέ τήν πίστη σας».  Τότε τά μάτια τῶν τυφλῶν ἄνοιξαν.  Ὁ Ἰησοῦς τούς διέταξε: «προσέξετε νά μήν τό μάθει κανένας».  Ἐκεῖνοι ὅμως, ἀφοῦ βγῆκαν ἔξω, διέδωσαν τή φήμη τοῦ Κυρίου σέ ὅλη τήν περιοχή ἐκείνη.

 

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΦΑΛΑΛΟΥ

                        Πρίν καλά καλά προλάβουν νά φύγουν οἱ τυφλοί, κάποιοι ἔφεραν στόν Κύριο ἕναν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἦταν κωφάλαλος καί δαιμονισμένος.  Ὁ Κύριος τόν θεράπευσε καί ὁ ἄνθρωπος ἄρχισε ἀμέσως νά μιλᾶ.  Ὅσοι ἔζησαν τό θαῦμα ἐθαύμασαν καί ἔλεγαν ὅτι οὐδέποτε ὡς τώρα εἶχαν συμβεῖ τέτοια πράγματα μεταξύ τῶν Ἰσραηλιτῶν.  Οἱ Φαρισαῖοι ὅμως κατηγοροῦσαν τόν Κύριο ὅτι διώχνει τά δαιμόνια μέ τή δύναμη τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν δαιμονίων.

 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

                         Μετά τίς θεραπεῖες πού ἀναφέραμε, ὁ Κύριος συνέχισε τήν πορεία του στίς πόλεις καί τά χωριά προσφέροντας διδασκαλία πρός τούς πιστούς στούς χώρους τῆς προσευχῆς, κηρύσσοντας τό χαρμόσυνο μήνυμα τοῦ ἐρχομοῦ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί θεραπεύοντας κάθε ἀσθένεια καί ἀδυναμία τοῦ λαοῦ. 

 

3

                        Ἀπό ὅλη τήν Ἁγία Γραφή καί χαρακτηριστικά μέσα ἀπό τίς θαυματουργίες, τίς ὁποῖες ἀναφέρει τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ὁ ἄνθρωπος βεβαιώνεται γιά τήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ.  Οὔτε ὁ θάνατος, οὔτε τά μικρόβια, μήτε τά δαιμόνια εἶναι σέ θέση νά καταβάλουν τόν Κύριο.  Γιά τοῦτο βλέπουμε ὅλα ἐνώπιόν του νά ὑποτάσσονται καί νά ὑποχωροῦν.  Εὐκαιριακά νά μνημονεύσουμε ὅτι ἡ θεία Κοινωνία ἀποτελεῖ τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.  Κατά συνέπεια δέν μεταδίδει τό θάνατο καί τήν ποικιλία τῶν μικροβίων.  Ἀντίθετα μεταδίδει ζωή, χαρά καί ἀποτελεῖ νίκη ἐναντίον ὅλων τῶν κακῶν, πρός δόξαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.   Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 18ης καί 19ης Ἰουλίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ὁ Ραφαήλ, υἱός τῶν Andrew Tudor καί Ἤβης Γεωργίου, μέ ἀνάδοχο τό Γεώργιο Γεωργίου, καί

                   Ὁ Χριστόφορος, υἱός τῶν Μιχαήλ Χρυσοστόμου καί Nokyoong Butsan, μέ ἀνάδοχο τό Φίλιππο Pitt.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΓΑΜΟΣ:  Τό Σάββατο, 18η Ἰουλίου 2009, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Μιχαήλ Κωνσταντίνου Φλωρίδη καί Ἀγγέλας, τό γένος Γεωργίου Σάββα.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό μας ναό, ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία, τῶν ἀειμνήστων Χρυσῆς Βασιλείου, τήν Τετάρτη, 22α Ἰουλίου καί Σάββα Ματθαίου, τήν Πέμπτη, 23η Ἰουλίου 2009.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἀκολουθίας τῆς κηδείας τοῦ μ. Σάββα.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:  Τό Σάββατο βράδυ, 18η Ἰουλίου 2009, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος μετέβη στήν Κύπρο.  Ὁ Ἐπίσκοπος μετέβη πρός ἐπίσκεψη τῶν οἰκείων του, γιά ὀλιγοήμερη ἀνάπαυση καί χοροστασία στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τοῦ Προφήτη Ἠλία, πολιούχου Ἁγίου τοῦ κατεχόμενου Μαραθοβούνου, τόν ὁποῖο Ἅγιο οἱ ὁμοχώριοί του τιμοῦν καί εὐλαβοῦνται ἰδιαίτερα.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: Ὅσοι γονεῖς καί κηδεμόνες ἐπιθυμοῦν νά ἐγγράψουν τά παιδιά τους, γιά τό σχολικό ἔτος 2009 – 2010, μποροῦν ἀπό τώρα νά τό πράξουν.

 

ΟΙ ΙΕΡΕΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ:  Ὁλόκληρος ὁ Αὔγουστος μήνας διανθίζεται ἀπό προσευχές καί ἑορτές, οἱ ὁποῖες τιμοῦν καί ἐκθειάζουν τό πρόσωπο τῆς Ἀειπάρθενης Κόρης.  Τό πρῶτο δεκαπενθήμερο ψάλλονται οἱ Ἱερές Παρακλήσεις, Μικρή καί Μεγάλη, ἐναλλακτικά.  Σκοπός αὐτῶν τῶν βαθυστόχαστων καί θεολογικῶν προσευχῶν παραμένει ἡ παρηγορία τοῦ ἀνθρώπου ἐνώπιον τῶν ποικίλων περιστάσεων, οἱ ὁποῖες ἀδιάκοπα τόν δέρνουν.  Οἱ Παρακλήσεις ἀποτελοῦν πρόσκληση καί παρέχουν βοήθεια ὥστε αὐτός νά προβεῖ σέ πνευματική ἀνασύνταξη καί νά προχωρήσει σέ μετάνοια.  Ἄν οἱ μηχανές χρειάζονται διακοπή καί περιποίηση, γιά νά ἔχουν διάρκεια ζωῆς καί ἀπόδοση προσφορᾶς, τότε πολύ περισσότερο ἔχει αὐτῶν ἀνάγκη ὁ ἄνθρωπος.

 

                   Ἄς προστρέξουμε λοιπόν ὅλοι στούς ναούς νά συμπροσευχηθοῦμε μέ ταπείνωση καί πνεῦμα μετανοίας.  Νά τιμήσουμε τή Μάνα Παναγία καί νά τήν παρακαλέσουμε νά παρηγορήσει τά πονεμένα παιδιά της.  Νά τά στηρίξει στούς πειρασμούς καί τίς πτώσεις τους καί μέ τήν προστασία καί παρρησία της νά ἐπιφέρει τό πλούσιο ἒλεος τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ της ἐπάνω σ’ ὃλους μας.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τό Δ. Συμβούλιο τῆς Κοινότητος θά πραγματοποιήσει τήν τακτική συνεδρία του, τή Δευτέρα, 3η Αὐγούστου 2009, στά κεντρικά γραφεῖα, ὥρα 7.30 μ.μ.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, καλεῖ ὅλα τά μέλη της σέ συνεδρία, στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος, τήν Τρίτη, 4η Αὐγούστου 2009, ὥρα 7.30 μ.μ.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

27η Ἰουλίου Δευτέρα Ἁγίου Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος τοῦ Ἰαματικοῦ.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

28η Ἰουλίου Τρίτη Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου. 

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

1η Αὐγούστου Σάββατο Ἡ Πρόοδος Τιμίου Σταυροῦ.  Τῶν ἑπτά Μακκαβαίων Παίδων, μητρός των Σολομονῆς καί διδασκάλου των Ἐλεαζάρου. 

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Ἀρτοκλασία καί Ἁγιασμός Πρωτομηνιᾶς ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.   Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

2α Αὐγούστου Κυριακή Ὀγδόη Ματθαίου.  Ἀνακομιδή λειψάνων Ἁγίου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου.  Ὁσίας Φωτεινῆς Κυπρίας.

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

                  Μεγάλος Παρακλητικός Κανόνας ὥρα 6.00 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                 £ 20.00                     Οἰκογ. Shanahan                 £ 20.00

Ἀνώνυμος                 £ 10.00                     Ἀνώνυμος                             £500.00

Martin Edwards       £ 25.00                     Αἰμιλία Θεοδώρου               £100.00

Παναγιώτης Λουκαΐδης στή μνήμη Μαρίας                                           £ 10.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 

Ο Ι   Α Γ Ι Ο Ι   Π Α Τ Ε Ρ Ε Σ   Δ Ε Κ Τ Ε Σ   Τ Ο Υ   Θ Ε Ι Ο Υ   Φ Ω Τ Ο Σ

 

«Ὑμεῖς ἐστε τό φῶς τοῦ κόσμου» 

                                                                                       (Ματθ. ε΄ 14)

 

                        Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μέσα στή ροή τῆς διδασκαλίας πρός τούς Μαθητές καί ἀκολούθους του ἐπάνω στό βουνό, δηλαδή στήν «Ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία», τόνισε ὅτι ὅλοι οἱ δικοί του ἀποτελοῦν τό φῶς τοῦ κόσμου.  Πῶς ὅμως νά κατανοήσουμε καί νά ἑρμηνεύσουμε τοῦτο, ὅταν ὁ Ἴδιος σέ ἄλλη εὐκαιρία δίδαξε καί εἶπε γιά τόν ἑαυτό του: «ἐγώ εἰμι τό φῶς τοῦ κόσμου·  ὁ ἀκολουθῶν ἐμοί οὐ μή περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ΄ ἕξει τό φῶς τῆς ζωῆς.»; 

(Ἰωαν. η΄ 12)

 

                        Ἐδῶ χρειάζεται νά τονισθεῖ ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, σύμφωνα μέ ὅσα ἀπαγγέλλουμε καί ὁμολογοῦμε στό Σύμβολο τῆς Πίστεως, ἀποτελεῖ τήν πηγή τοῦ φωτός.  «Φῶς ἐκ φωτός, Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ».  Ἐκεῖνος εἶναι Αὐτόφωτος.  Ἐνῶ ἐμεῖς οἱ πιστοί, τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, καθιστάμεθα φῶς τοῦ κόσμου, ἕνεκα τοῦ δεσμοῦ καί τῆς σχέσεώς μας μέ τό Χριστό.  Τό δικό μας φῶς εἶναι δανεικό καί δοσμένο σ’ ἐμᾶς κατά χάρη.  Ἐμεῖς εἴμαστε ἑτερόφωτοι.  Κατανοοῦμε αὐτά κάπως καλύτερα, ἄν φέρουμε στή σκέψη μας τά πλανητικά συστήματα.  Ὁ ἥλιος, φερ’ εἰπεῖν, ἔχει δικό του φῶς καί ἔτσι καλεῖται αὐτόφωτος.  Ἡ σελήνη ὅμως δέχεται ἀντανάκλαση τοῦ φωτός καί ὀνομάζεται ἑτερόφωτη. 

 

Τό Δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι φῶς ἀπό τή φύση του.  Ἐκπέμπει φῶς, εἶναι προβολέας φωτός.  Ἡ δική του παρουσία φωτίζει τά σύμπαντα.  Γιά τοῦτο στόν κανόνα τῆς Ἀναστάσεως ψάλλουμε: «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ, καί τά καταχθόνια».  Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου τά πάντα ἔχουν πλημμυρίσει ἀπό φῶς, καί ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ καί ὁ κάτω κόσμος.

 

                        Στό διάλογο δέ μέ τό μυστικό μαθητή τοῦ Κυρίου Νικόδημο, διαβάζουμε: «αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τό φῶς ἐλήλυθεν εἰς τόν κόσμον, καί ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τό σκότος ἤ τό φῶς·  ἦν γάρ πονηρά αὐτῶν τά ἔργα.»  (Ἰωαν. γ΄ 19)  Αὐτά τά λόγια μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός μέ τήν ἐνανθρώπησή του κατέβη στή γῆ γιά νά πλησιάσει τόν ἀποστάτη ἄνθρωπο, καί νά τόν ὁδηγήσει στή σωτηρία.  Ὅμως δέν ἐγένετο δεκτός ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους.  Κάποιοι τόν ὑπεδέχοντο καί ἄλλοι τόν ἀπέρριπταν καί τόν κατεδίωκαν.  Ἐκεῖνος συναναστρέφετο τούς πρώτους καί ἀπομακρύνετο ἀπό τούς δεύτερους γιατί σεβόταν καί σέβεται τήν ἐλευθερία τῆς βουλήσεως τοῦ ἀνθρώπου.

 

                        Μέσα στίς δύο χιλιάδες χρόνια καί πλέον, τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, οἱ Ἅγιοι Πατέρες ὅλων τῶν αἰώνων ὑπῆρξαν «τό φῶς τοῦ κόσμου».  Ἀπό ποῦ ὅμως πληροφορούμεθα τοῦτο;  Ὅταν ἡ Ἐκκλησία χρειάσθηκε τή διακονία τους γιά νά προβάλουν, νά ὑπερασπισθοῦν καί νά καταγράψουν τήν ὀρθή διδασκαλία της, ἔδωκαν μέ σθένος καί παρρησία τό παρόν.  Καθοδηγημένοι ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα διετύπωσαν τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί ἠγωνίσθησαν νά καταστοῦν αὐτές συνειδητές μέσα στήν ψυχή καί τή ζωή τοῦ ποιμνίου. 

 

                        Σήμερον ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τούς 630 Θεοφόρους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν μέρος στήν Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο καί προβάλλει τήν ὀρθόδοξη διδασκαλίας τους.  Αὐτή ἡ Σύνοδος συνῆλθε στή Χαλκηδόνα κοντά στήν Κωνσταντινούπολη, τό ἔτος 451 μ.Χ., κατόπιν προσκλήσεως τῶν αὐτοκρατόρων Μαρκιανοῦ καί Πουλχερίας.  Ἔργο τῆς Συνόδου ὑπῆρξε ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ μονοφυσιτισμοῦ.  Μονοφυσιτική διδασκαλία προσέφεραν ὁ Ἀρχιμανδρίτης Εὐτυχής τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Διόσκορος.

 

                        Ἡ Σύνοδος στόν τόμο της, δηλαδή τήν ἀπόφασή της, δίδαξε ὅτι στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ οἱ δύο φύσεις, θεία καί ἀνθρωπίνη, συνυπάρχουν, «ἀτρέπτως, ἀχωρίστως, ἀπαραλλάκτως, ἀδιαιρέτως, ἀσυγχύτως» σέ ἕνα πρόσωπο, τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν ὁποῖο πιστεύουμε καί κηρύσσουμε τέλειο Θεό καί τέλειο ἄνθρωπο.  Ἑκάστη φύση διατηρεῖ τά χαρακτηριστικά γνωρίσματά της.  Ἡ ἀνθρώπινη φύση ὑποτάσσεται στή θεία καί ἡ θεία ἐπιτρέπει στήν ἀνθρώπινη νά ἐκτελεῖ τά δικά της.

 

                        Ἐκεῖ στή Χαλκηδόνα ὑπῆρχε τό λείψανο τῆς Ἁγίας καί πανευφήμου Εὐφημίας.  Κατόπιν κοινῆς συμφωνίας τῶν δύο μερίδων ἡ διδασκαλία τους τοποθετήθηκε ἐπάνω στό λείψανό της καί ἐγένετο προσευχή.  Τήν ἑπομένη ἡμέρα ὁ τόμος τῆς διδασκαλίας τῶν Ὀρθοδόξων εὑρέθη στά χέρια καί ἐπάνω στό στῆθος τῆς Ἁγίας Εὐφημίας, ἐνῶ ἡ διδασκαλία τῶν Μονοφυσιτῶν εὑρέθη στά πόδια της.  Τοῦτο ἐθεωρήθη ὡς ἀπάντηση ἀπό μέρους τῆς Ἁγίας, ὡς πρός τήν ἀποδοχή τῆς ὀρθοδόξου διδασκαλίας καί τήν ἀπόρριψη τῆς μονοφυσιτικῆς.  

 

                        Ἡ Χαλκηδόνα σήμερον ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς τέσσερις Μητροπόλεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου, οἱ ὁποῖες διατηροῦν ποίμνιο.  Τά δέ λείψανα τῆς Ἁγίας Εὐφημίας εὑρίσκονται τοποθετημένα μέσα σέ λάρνακα στόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Φανάρι.  Οἱ ἐπισκέπτες καί προσκυνητές τοῦ Πατριαρχείου ἀξιώνονται νά ἀσπασθοῦν τά τίμια λείψανα τῆς Ἁγίας Εὐφημίας.

 

                        Τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο ἔζησε καί ζεῖ κάτω ἀπό πολλές δυσκολίες.  Συνεχίζει ὅμως νά μεταφέρει ὡς ἄλλος Κυρηναῖος τό σταυρό τοῦ Χριστοῦ μέ ὑπομονή, νά κηρύσσει τίς ἀλήθειες τοῦ εὐαγγελίου στούς μακράν καί τούς ἐγγύς καί νά ἐκπέμπει τό φῶς τοῦ Χριστοῦ στό νοῦ, τίς καρδιές καί τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τήν Κυριακή, 12η Ἰουλίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ὁ David, υἱός τῶν Denis-John Horkan καί Lorraine, τό γένος Travis, μέ ἀνάδοχο τόν Πέτρο Παναγῆ, καί

                   Ἡ Σοφία-Παναγιώτα, θυγατέρα τῶν Νικόλα Ἀναστασίου καί Θεονίτσας, τό γένος Παναγιώτου, μέ ἀναδόχους τούς Γεώργιο Ἀναστασίου καί Θεανώ Παναγιώτου.

                   Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τοῦ David Horkan. 

Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΚΗΔΕΙΕΣΣτόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Βύρωνος Νικολάου, τήν Τρίτη, 14η Ἰουλίου καί Ττοφαλλῆ Ἀχιλλέα, τήν Πέμπτη, 16η Ἰουλίου 2009.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: £ 50.00, £ 25.00 καί £ 15.00.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ:  Ὅσοι ἀπό τούς γονεῖς καί κηδεμόνες ἐπιθυμοῦν νά ἐγγράψουν τά παιδιά τους στά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, γιά τό νέο σχολικό ἔτος, τούς προτρέπουμε νά προβοῦν στήν ἐγγραφή ἀπό τώρα, ὥστε τό σχολεῖο νά μπορεῖ νά κάνει τόν προγραμματισμό τῆς χρονιᾶς ἔγκαιρα καί χωρίς δυσκολίες. 

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

20η Ἰουλίου Δευτέρα Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ

22α Ἰουλίου Τετάρτη Μαρίας Μαγδαληνῆς τῆς Μυροφόρου καί Ἰσαποστόλου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

24η Ἰουλίου Παρασκευή Ἁγίας Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος. 

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

25η Ἰουλίου Σάββατο Ἡ κοίμηση τῆς Ἁγίας Ἄννης, Ὀλυμπιάδος διακόνου καί ὁσίας Εὐπραξίας.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. 

Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία      ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

26η Ἰουλίου Κυριακή Ἑβδόμη Ματθαίου.

 Ἁγίων Παρασκευῆς Ὁσιομάρτυρος καί Ἑρμολάου Ἱερομάρτυρος.

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σωτηρούλα Χριστοφόρου £ 20.00                     Μαρίνα Νικολάου        £ 10.00

Γεώργιος καί Φούλα Νεοκλέους £1,000.00     Ἀμαλία Πετρίδου         £ 70.00

Ὄλγα Ἀγαμέμνωνος στή μνήμη συζύγου καί υἱοῦ της Παναγιώτη     £100.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

 

 

Read Full Post »

Ο   Ι Η Σ Ο Υ Σ   Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ   Κ Ο Ν Τ Α   Σ Τ Ο Υ Σ   Γ Ε Ρ Γ Ε Σ Η Ν Ο Υ Σ

 

Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μετά τή γαλήνη τήν ὁποία ἐπέβαλε μέ τό λόγο του στά τρικυμισμένα νερά τῆς θάλασσας τῆς Τιβεριάδος ἤ τῆς λίμνης τῆς Γεννησαρέτ, ὅπως διαφορετικά λέγεται, καί τήν κατάπαυση τοῦ ἰσχυροῦ ἀνέμου, κατέβηκε ἀπό τό πλοῖο καί περπάτησε στή γῆ τῶν Γεργεσηνῶν.  Ἐκεῖ βρέθηκε ἀντιμέτωπος μέ δύο δαιμονισμένους ἀνθρώπους.

 

Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΩΝ: Αὐτές οἱ δύο ἀνθρώπινες ὑπάρξεις κατεδυναστεύοντο φοβερά ἀπό τά δαιμόνια.  Ζοῦσαν μέσα σέ τάφους, ἦταν τρομερά ἐπικίνδυνοι καί ἔτσι κανένας ἄνθρωπος δέν τολμοῦσε νά διαβεῖ ἀπό τό δρόμο ἐκεῖνο.  Στό ἀντίκρυσμα τοῦ Ἰησοῦ, οἱ δύο ἄνθρωποι, ἄρχισαν νά κραυγάζουν δυνατά:  Ἰησοῦ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἦρθες ἐδῶ νά μᾶς βασανίσεις πρίν τήν ὥρα μας;  Δηλαδή ἔφθασες κοντά μας πρίν τή δεύτερη παρουσία, ὅπου θά τιμωρηθοῦμε γιά πάντα;

 

Ο ΠΝΙΓΜΟΣ ΤΩΝ ΓΟΥΡΟΥΝΙΩΝ: Κάπου πιό μακρυά ἀπό τόν Κύριο καί τούς δύο δαιμονιζομένους, ἔβοσκε ἕνα μεγάλο κοπάδι γουρούνια.  Οἱ δαίμονες ὑπέβαλαν παράκληση θερμή πρός τόν Κύριο νά τούς ἐπιτρέψει, ἄν ἐπρόκειτο νά τούς ἐκδιώξει ἀπό τούς ἀνθρώπους, νά μποῦν στούς χοίρους.  Ὁ Κύριος συγκατετέθη.  Οἱ δαίμονες κατέλαβαν τούς χοίρους.  Τά γουρούνια κάτω ἀπό τή δαιμονοπληξία τους ὅρμησαν πρός τή θάλασσα, πήδηξαν ἀπό τούς κρημνούς καί πνίγησαν ὅλα μέσα στά νερά.  Ἦταν περίπου δύο χιλιάδες.  Οἱ γουρουνοβοσκοί ἐνώπιον τῆς ἁλυσίδας τῶν γεγονότων φοβισμένοι ἐγκατέλειψαν τόν τόπο, πῆγαν στήν πόλη, διηγήθησαν ὅλα τά συμβάντα καί  ἰδιαίτερα τή θεραπεία τῶν δύο δαιμονιζομένων.

2

 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΩΚΕΤΑΙ: Οἱ ἰδιοκτῆτες τοῦ κοπαδιοῦ, μαζί καί ὅλοι οἱ συμπολῖτες τους, βγῆκαν ἀπό τήν πόλη καί ἔσπευσαν κοντά στό Χριστό.  Ὅταν τόν ἀντίκρυσαν ὅλοι μέ μιά φωνή, τοῦ ζήτησαν νά ἐκαταλείψει τόν τόπο τους.  Ἡ συμπεριφορά τῶν Γεργεσηνῶν γεννᾶ μιά ἀπορία.  Ὅλη ἡ περιοχή ἐδυναστεύετο ἀπό τούς δύο δαιμονόπληκτους.  Ὁ Κύριος τούς θεράπευσε καί ἔτσι τό πρόβλημα τῆς περιοχῆς ἔληξε.  Γιατί οἱ Γεργεσηνοί δέν εὐχαριστήθησαν καί δέν συγκινήθησαν;  Αὐτοί ὡς Ἰουδαῖοι δέν εἶχαν δικαίωμα ἀπό τό θρησκευτικό τους νόμο νά ἐκτρέφουν γουρούνια.  Γιατί τό ἔκαμναν; 

 

Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: Ἡ ἐκτροφή τῶν γουρουνιῶν τούς ἀπέφερε μεγάλα κέρδη, γιατί πουλοῦσαν τό κρέας στούς εἰδωλολάτρες τῆς περιοχῆς καί κέρδιζαν.  Τό πνίξιμο τῶν γουρουνιῶν τούς προκάλεσε οἰκονομική ζημιά.  Θά περίμενε κάποιος, ἕνεκα τούτου, νά συναισθανθοῦν τήν ἐνοχή τους καί νά μετανοήσουν.  Βλέπουμε ὅμως ὅτι ἐπέμεναν νά συνεχίσουν νά εἶναι παραβάτες τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ.  Ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου τούς ὑπενθύμιζε τήν ἐνοχή τους.  Αὐτοί ὅμως δέν ἤθελαν νά μετανοήσουν.  Γιαυτό ζήτησαν ἀπό τό Φῶς νά ἀπομακρυνθεῖ  ἀπό κοντά τους, γιά νά παραμείνουν στό σκοτάδι.

 

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ: Ὕστερα ἀπό αὐτήν τή διαγωγή τῶν Γεργεσηνῶν ὁ Κύριος δέν ἀντιστάθηκε ἀλλά ἀναχώρησε ἀμέσως καί πῆγε σέ ἄλλο μέρος, τήν Καπερναούμ, τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι ἦταν δεχτικοί τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ.  Ἦταν πρόθυμοι νά παραχωρήσουν θέση στό Χριστό μέσα στήν καρδιά τους.  Γιά τοῦτο τό λόγο ὁ Κύριος ἐκεῖ ἐπετέλεσε πολλά θαύματα. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ:  Ἀπό τό σημερινό θαῦμα μαθαίνουμε ὅτι ὁ Θεός παραχωρεῖ στόν κάθε ἁμαρτωλό ἄνθρωπο εὐκαιρίες μετανοίας μέ διάφορους τρόπους.  Ἄν ὅμως οἱ πνευματικές μας κεραῖες δέν εἶναι δεκτικές καί δέ συλλαμβάνουν τά μηνύματα, τότε ὁ Θεός δέν ἐκβιάζει τήν ἐλευθερία τῆς βουλήσεώς μας.  Ὁ Θεός μᾶς ὁδηγεῖ στή σωτηρία μέ τή δική μας συγκατάθεση καί συνεργασία.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 4ης καί 5ης Ἰουλίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας, οἱ ἀκόλουθοι:

3

                   Ὁ Δαυίδ-Θωμᾶς, υἱός τῶν Στέλιου King καί Sarah, τό γένος Booth, μέ ἀναδόχους τούς Ἀθηνᾶ Ματθαίου καί Ἀντώνιο Σανταμᾶ, καί

                   Ἡ Νικολέττα, θυγατέρα τῶν Gersham Thomas καί Ἑλένης, τό γένος Κωστῆ, μέ ἀνάδοχο τή Σαββούλα Κωστῆ.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΓΑΜΟΣ:  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τήν Κυριακή, 5η Ἰουλίου 2009, στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας, εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Ἀνδρέου Χρ. Στυλιανοῦ καί Παναγιώτας, τό γένος Ἀβραάμ.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Ἀνδρέα Παναγιώτη, τή Δευτέρα, 29η Ἰουνίου, Θωμᾶ Ἠλία Καράβη, τήν Πέμπτη, 2α Ἰουλίου καί Μελανῆς Ἀνδρέα Harper, τήν Παρασκευή, 3η Ἰουλίου 2009.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἀκολουθίας τῆς κηδείας τοῦ ἀειμνήστου Θωμᾶ.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: £ 50.00, £ 25.00 καί £ 15.00.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Οἱ πωλήσεις τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ ἔφθασαν τό ποσό τῶν £10,266.00.  Εὐχαριστίες θερμές καί πλούσια εὐγνωμοσύνη ἀπό τά παιδιά καί τίς οἰκογένειές τους πρός ὅλους γιά τήν ἀγάπη καί συμπαράστασή σας.

 

ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  Τήν Κυριακή ἀπόγευμα τῆς 5ης Ἰουλίου 2009, ἔλαβε χώρα μέ θαυμαστή ἐπιτυχία, στή μεγάλη κοινοτική αἴθουσα τῆς Παναγίας, ἡ Τελική Γιορτή τῶν Ἐξετάσεων τῶν Ἑλληνικῶν καί Κατηχητικῶν Σχολείων Ἀπ. Βαρνάβα.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς κοινότητος καί διευθυντής τῶν σχολείων της, ἔκαμε τόν ἐτήσιο σύντομο ἀπολογισμό.  Τό πρόγραμμα διανθίστηκε ἀπό ποιήματα, τραγούδια, χορούς καί θεατράκια, τά ὁποῖα τά παιδιά παρουσίασαν μέ κέφι, πολλή χάρη καί ὡραία ἄνεση. 

 

Τήν ἑορτή τίμησαν μέ τήν παρουσία καί χαιρετισμό τους ὁ Προϊστάμενος – Ἐπιθεωρητής τῆς ΚΕΑ κ. Νῖκος Κωνσταντίνου, ὁ παρεπιδημών στό Λονδῖνο Πρωτ/ρος Σωτήριος Παναγιωτόπουλος μετά τῆς πρεσβυτέρας κας Ἐρασμίας καί τοῦ ἐγγονοῦ τους Σωτηράκη.  Ἐπίσης παρευρέθησαν ἡ κα Ἑλένη Βραχιμίδου, ὑπεύθυνη γραφείου Παιδείας Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς στό Βόρειο Λονδῖνο, οἱ Πρόεδροι τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ κα Ἀνδρούλα Χριστάκη καί κα Μαίρη Κυριάκου καί τοῦ Συλλόγου Γονέων Δασκάλων κα Κούλα Νικολάου καί πλῆθος γονέων καί κηδεμόνων. 

 

Ἡ ἑορτή ἐπισφραγίσθηκε μέ τήν κλήρωση τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ.  Οἱ κάτοχοι τῶν ἀριθμῶν μποροῦν νά ἀποταθοῦν στό γραφεῖο τοῦ σχολείου ὥρα 9.00 – 6.00 μ.μ. Τυχεροί ἀριθμοί: 02980, 10090, 02968, 03706, 09779, 07676. 

 

ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΜΗ 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1821:  Τήν Πέμπτη βράδυ, 9η Ἰουλίου 2009, ἡ κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα, μέ ἐπί κεφαλῆς τή Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, ὀργάνωσε ὁμιλία καί συνεστίαση.  Ἡ ὁμιλία περιεστράφη γύρω ἀπό τά γεγονότα, τά ὁποῖα προηγήθησαν τῶν ἡμερῶν τῆς 9ης Ἰουλίου 1821.  Ἐγένετο δέ σύντομη ἀναφορά στά παρασκήνια τῆς διαδοχῆς τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου ἀπό τόν κατοπινό ἐθνομάρτυρα Κυπριανό καθώς καί τή θυσία τοῦ Κυπριανοῦ καί τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων καί Προκρίτων τῆς Κύπρου.  Ὁμιλητής ἦταν ὁ Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος ἔκανε λόγο γιά τόν ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη καί τό ἀνεπανάληπτο ποίημά του, μέ τό ὁποῖο ἐκεῖνος ἀποθανάτισε τή θυσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τῶν λοιπῶν 470 θυσιασθέντων ἀπό τούς Τούρκους.  Κατά τά ἄλλα ἡ βραδιά κύλησε ὄμορφα καί ἐπισφραγίσθηκε μέ τήν κλήρωση λαχνοῦ.  Ἡ ἐκδήλωση ἀπέφερε ποσό £3,000.00.  Προσῆλθαν 90 πρόσωπα.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: Ὅσοι γονεῖς καί κηδεμόνες ἐπιθυμοῦν νά ἐγγράψουν τά παιδιά τους γιά τό νέο σχολικό ἔτος μποροῦν ἀπό τώρα νά τό πράξουν.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

14η Ἰουλίου Τρίτη Ἀκύλα τοῦ Ἀποστόλου (ἐκ τῶν Ο΄) καί Νικοδήμου Ἀγιορείτου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

17η Ἰουλίου Παρασκευή Ἁγίας Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

18η Ἰουλίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

19η Ἰουλίου Κυριακή Τῶν Ἁγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Τετάρτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου (451).

(Μακρίνης ἀδελφῆς τοῦ Μ. Βασιλείου)

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                 £ 90.00                     Λένια Μαυρομάτη                £ 10.00        

Ἀνδρέας Φρυδᾶ       £ 20.00                     Beth Ἄννα Hollis                 £ 10.00        

Ἀνώνυμος                 £500.00        Ἀνώνυμος                             £300.00

Θεοδώρα Μηναΐδη στή μνήμη τοῦ συζύγου της Γεωργίου                £100.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

Ο   Ι Η Σ Ο Υ Σ   Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ   Κ Ο Ν Τ Α   Σ Τ Ο Υ Σ   Γ Ε Ρ Γ Ε Σ Η Ν Ο Υ Σ

 

Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μετά τή γαλήνη τήν ὁποία ἐπέβαλε μέ τό λόγο του στά τρικυμισμένα νερά τῆς θάλασσας τῆς Τιβεριάδος ἤ τῆς λίμνης τῆς Γεννησαρέτ, ὅπως διαφορετικά λέγεται, καί τήν κατάπαυση τοῦ ἰσχυροῦ ἀνέμου, κατέβηκε ἀπό τό πλοῖο καί περπάτησε στή γῆ τῶν Γεργεσηνῶν.  Ἐκεῖ βρέθηκε ἀντιμέτωπος μέ δύο δαιμονισμένους ἀνθρώπους.

 

Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΩΝ: Αὐτές οἱ δύο ἀνθρώπινες ὑπάρξεις κατεδυναστεύοντο φοβερά ἀπό τά δαιμόνια.  Ζοῦσαν μέσα σέ τάφους, ἦταν τρομερά ἐπικίνδυνοι καί ἔτσι κανένας ἄνθρωπος δέν τολμοῦσε νά διαβεῖ ἀπό τό δρόμο ἐκεῖνο.  Στό ἀντίκρυσμα τοῦ Ἰησοῦ, οἱ δύο ἄνθρωποι, ἄρχισαν νά κραυγάζουν δυνατά:  Ἰησοῦ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἦρθες ἐδῶ νά μᾶς βασανίσεις πρίν τήν ὥρα μας;  Δηλαδή ἔφθασες κοντά μας πρίν τή δεύτερη παρουσία, ὅπου θά τιμωρηθοῦμε γιά πάντα;

 

Ο ΠΝΙΓΜΟΣ ΤΩΝ ΓΟΥΡΟΥΝΙΩΝ: Κάπου πιό μακρυά ἀπό τόν Κύριο καί τούς δύο δαιμονιζομένους, ἔβοσκε ἕνα μεγάλο κοπάδι γουρούνια.  Οἱ δαίμονες ὑπέβαλαν παράκληση θερμή πρός τόν Κύριο νά τούς ἐπιτρέψει, ἄν ἐπρόκειτο νά τούς ἐκδιώξει ἀπό τούς ἀνθρώπους, νά μποῦν στούς χοίρους.  Ὁ Κύριος συγκατετέθη.  Οἱ δαίμονες κατέλαβαν τούς χοίρους.  Τά γουρούνια κάτω ἀπό τή δαιμονοπληξία τους ὅρμησαν πρός τή θάλασσα, πήδηξαν ἀπό τούς κρημνούς καί πνίγησαν ὅλα μέσα στά νερά.  Ἦταν περίπου δύο χιλιάδες.  Οἱ γουρουνοβοσκοί ἐνώπιον τῆς ἁλυσίδας τῶν γεγονότων φοβισμένοι ἐγκατέλειψαν τόν τόπο, πῆγαν στήν πόλη, διηγήθησαν ὅλα τά συμβάντα καί  ἰδιαίτερα τή θεραπεία τῶν δύο δαιμονιζομένων.

 

 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΩΚΕΤΑΙ: Οἱ ἰδιοκτῆτες τοῦ κοπαδιοῦ, μαζί καί ὅλοι οἱ συμπολῖτες τους, βγῆκαν ἀπό τήν πόλη καί ἔσπευσαν κοντά στό Χριστό.  Ὅταν τόν ἀντίκρυσαν ὅλοι μέ μιά φωνή, τοῦ ζήτησαν νά ἐκαταλείψει τόν τόπο τους.  Ἡ συμπεριφορά τῶν Γεργεσηνῶν γεννᾶ μιά ἀπορία.  Ὅλη ἡ περιοχή ἐδυναστεύετο ἀπό τούς δύο δαιμονόπληκτους.  Ὁ Κύριος τούς θεράπευσε καί ἔτσι τό πρόβλημα τῆς περιοχῆς ἔληξε.  Γιατί οἱ Γεργεσηνοί δέν εὐχαριστήθησαν καί δέν συγκινήθησαν;  Αὐτοί ὡς Ἰουδαῖοι δέν εἶχαν δικαίωμα ἀπό τό θρησκευτικό τους νόμο νά ἐκτρέφουν γουρούνια.  Γιατί τό ἔκαμναν; 

 

Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: Ἡ ἐκτροφή τῶν γουρουνιῶν τούς ἀπέφερε μεγάλα κέρδη, γιατί πουλοῦσαν τό κρέας στούς εἰδωλολάτρες τῆς περιοχῆς καί κέρδιζαν.  Τό πνίξιμο τῶν γουρουνιῶν τούς προκάλεσε οἰκονομική ζημιά.  Θά περίμενε κάποιος, ἕνεκα τούτου, νά συναισθανθοῦν τήν ἐνοχή τους καί νά μετανοήσουν.  Βλέπουμε ὅμως ὅτι ἐπέμεναν νά συνεχίσουν νά εἶναι παραβάτες τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ.  Ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου τούς ὑπενθύμιζε τήν ἐνοχή τους.  Αὐτοί ὅμως δέν ἤθελαν νά μετανοήσουν.  Γιαυτό ζήτησαν ἀπό τό Φῶς νά ἀπομακρυνθεῖ  ἀπό κοντά τους, γιά νά παραμείνουν στό σκοτάδι.

 

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ: Ὕστερα ἀπό αὐτήν τή διαγωγή τῶν Γεργεσηνῶν ὁ Κύριος δέν ἀντιστάθηκε ἀλλά ἀναχώρησε ἀμέσως καί πῆγε σέ ἄλλο μέρος, τήν Καπερναούμ, τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι ἦταν δεχτικοί τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ.  Ἦταν πρόθυμοι νά παραχωρήσουν θέση στό Χριστό μέσα στήν καρδιά τους.  Γιά τοῦτο τό λόγο ὁ Κύριος ἐκεῖ ἐπετέλεσε πολλά θαύματα. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ:  Ἀπό τό σημερινό θαῦμα μαθαίνουμε ὅτι ὁ Θεός παραχωρεῖ στόν κάθε ἁμαρτωλό ἄνθρωπο εὐκαιρίες μετανοίας μέ διάφορους τρόπους.  Ἄν ὅμως οἱ πνευματικές μας κεραῖες δέν εἶναι δεκτικές καί δέ συλλαμβάνουν τά μηνύματα, τότε ὁ Θεός δέν ἐκβιάζει τήν ἐλευθερία τῆς βουλήσεώς μας.  Ὁ Θεός μᾶς ὁδηγεῖ στή σωτηρία μέ τή δική μας συγκατάθεση καί συνεργασία.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 4ης καί 5ης Ἰουλίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας, οἱ ἀκόλουθοι:

 

                   Ὁ Δαυίδ-Θωμᾶς, υἱός τῶν Στέλιου King καί Sarah, τό γένος Booth, μέ ἀναδόχους τούς Ἀθηνᾶ Ματθαίου καί Ἀντώνιο Σανταμᾶ, καί

                   Ἡ Νικολέττα, θυγατέρα τῶν Gersham Thomas καί Ἑλένης, τό γένος Κωστῆ, μέ ἀνάδοχο τή Σαββούλα Κωστῆ.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΓΑΜΟΣ:  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τήν Κυριακή, 5η Ἰουλίου 2009, στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας, εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Ἀνδρέου Χρ. Στυλιανοῦ καί Παναγιώτας, τό γένος Ἀβραάμ.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Ἀνδρέα Παναγιώτη, τή Δευτέρα, 29η Ἰουνίου, Θωμᾶ Ἠλία Καράβη, τήν Πέμπτη, 2α Ἰουλίου καί Μελανῆς Ἀνδρέα Harper, τήν Παρασκευή, 3η Ἰουλίου 2009.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἀκολουθίας τῆς κηδείας τοῦ ἀειμνήστου Θωμᾶ.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: £ 50.00, £ 25.00 καί £ 15.00.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Οἱ πωλήσεις τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ ἔφθασαν τό ποσό τῶν £10,266.00.  Εὐχαριστίες θερμές καί πλούσια εὐγνωμοσύνη ἀπό τά παιδιά καί τίς οἰκογένειές τους πρός ὅλους γιά τήν ἀγάπη καί συμπαράστασή σας.

 

ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  Τήν Κυριακή ἀπόγευμα τῆς 5ης Ἰουλίου 2009, ἔλαβε χώρα μέ θαυμαστή ἐπιτυχία, στή μεγάλη κοινοτική αἴθουσα τῆς Παναγίας, ἡ Τελική Γιορτή τῶν Ἐξετάσεων τῶν Ἑλληνικῶν καί Κατηχητικῶν Σχολείων Ἀπ. Βαρνάβα.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς κοινότητος καί διευθυντής τῶν σχολείων της, ἔκαμε τόν ἐτήσιο σύντομο ἀπολογισμό.  Τό πρόγραμμα διανθίστηκε ἀπό ποιήματα, τραγούδια, χορούς καί θεατράκια, τά ὁποῖα τά παιδιά παρουσίασαν μέ κέφι, πολλή χάρη καί ὡραία ἄνεση. 

 

Τήν ἑορτή τίμησαν μέ τήν παρουσία καί χαιρετισμό τους ὁ Προϊστάμενος – Ἐπιθεωρητής τῆς ΚΕΑ κ. Νῖκος Κωνσταντίνου, ὁ παρεπιδημών στό Λονδῖνο Πρωτ/ρος Σωτήριος Παναγιωτόπουλος μετά τῆς πρεσβυτέρας κας Ἐρασμίας καί τοῦ ἐγγονοῦ τους Σωτηράκη.  Ἐπίσης παρευρέθησαν ἡ κα Ἑλένη Βραχιμίδου, ὑπεύθυνη γραφείου Παιδείας Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς στό Βόρειο Λονδῖνο, οἱ Πρόεδροι τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ κα Ἀνδρούλα Χριστάκη καί κα Μαίρη Κυριάκου καί τοῦ Συλλόγου Γονέων Δασκάλων κα Κούλα Νικολάου καί πλῆθος γονέων καί κηδεμόνων. 

 

Ἡ ἑορτή ἐπισφραγίσθηκε μέ τήν κλήρωση τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ.  Οἱ κάτοχοι τῶν ἀριθμῶν μποροῦν νά ἀποταθοῦν στό γραφεῖο τοῦ σχολείου ὥρα 9.00 – 6.00 μ.μ. Τυχεροί ἀριθμοί: 02980, 10090, 02968, 03706, 09779, 07676. 

 

ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΜΗ 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1821:  Τήν Πέμπτη βράδυ, 9η Ἰουλίου 2009, ἡ κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα, μέ ἐπί κεφαλῆς τή Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, ὀργάνωσε ὁμιλία καί συνεστίαση.  Ἡ ὁμιλία περιεστράφη γύρω ἀπό τά γεγονότα, τά ὁποῖα προηγήθησαν τῶν ἡμερῶν τῆς 9ης Ἰουλίου 1821.  Ἐγένετο δέ σύντομη ἀναφορά στά παρασκήνια τῆς διαδοχῆς τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου ἀπό τόν κατοπινό ἐθνομάρτυρα Κυπριανό καθώς καί τή θυσία τοῦ Κυπριανοῦ καί τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων καί Προκρίτων τῆς Κύπρου.  Ὁμιλητής ἦταν ὁ Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος ἔκανε λόγο γιά τόν ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη καί τό ἀνεπανάληπτο ποίημά του, μέ τό ὁποῖο ἐκεῖνος ἀποθανάτισε τή θυσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τῶν λοιπῶν 470 θυσιασθέντων ἀπό τούς Τούρκους.  Κατά τά ἄλλα ἡ βραδιά κύλησε ὄμορφα καί ἐπισφραγίσθηκε μέ τήν κλήρωση λαχνοῦ.  Ἡ ἐκδήλωση ἀπέφερε ποσό £3,000.00.  Προσῆλθαν 90 πρόσωπα.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: Ὅσοι γονεῖς καί κηδεμόνες ἐπιθυμοῦν νά ἐγγράψουν τά παιδιά τους γιά τό νέο σχολικό ἔτος μποροῦν ἀπό τώρα νά τό πράξουν.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

14η Ἰουλίου Τρίτη Ἀκύλα τοῦ Ἀποστόλου (ἐκ τῶν Ο΄) καί Νικοδήμου Ἀγιορείτου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

17η Ἰουλίου Παρασκευή Ἁγίας Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

18η Ἰουλίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

19η Ἰουλίου Κυριακή Τῶν Ἁγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Τετάρτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου (451).

(Μακρίνης ἀδελφῆς τοῦ Μ. Βασιλείου)

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                 £ 90.00                     Λένια Μαυρομάτη                £ 10.00        

Ἀνδρέας Φρυδᾶ       £ 20.00                     Beth Ἄννα Hollis                 £ 10.00        

Ἀνώνυμος                 £500.00        Ἀνώνυμος                             £300.00

Θεοδώρα Μηναΐδη στή μνήμη τοῦ συζύγου της Γεωργίου                £100.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 

Τ Ο   Ε Ξ Α Τ Ο Μ Ι Κ Ε Υ Μ Ε Ν Ο   Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν

«καί λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ ἐλθών θεραπεύσω αὐτόν.»                          (Ματθ. η΄ 7)

 

            Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, εὑρίσκεται στήν πόλη Καπερναούμ τῆς Γαλιλαίας.  Ἀπό τά ἱερά εὐαγγέλια γνωρίζουμε τή δεχτικότητα, τήν ὁποία εἶχαν ἐπιδείξει οἱ κάτοικοι τῆς Καπερναούμ στή θεία χάρη.  Γιά τοῦτο ὁ Κύριος ἐκεῖ ἐπετέλεσε πλῆθος θαυμάτων.  Ἀπό τήν εὐαγγελική περικοπή σήμερα πληροφορούμεθα γιά τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου.

 

            Ὁ ἑκατόνταρχος ἦταν ἀξιωματικός τοῦ ρωμαϊκοῦ στρατοῦ.  Αὐτός εἶχε ἑκατό στρατιῶτες ὑπό τήν ἐξουσία του.  Ἀπό ἐκεῖ προκύπτει καί ὁ τίτλος του.  Πρόκειται, βέβαια, γιά κάποιο εἰδωλολάτρη ἀλλά μέ πίστη πρός τόν Ἰησοῦ Χριστό.  Ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς ἀναφέρει ὅτι ὁ ἑκατόνταρχος ζήτησε ἀπό τούς πρεσβυτέρους, θά ἐλέγαμε σήμερα ἀπό τούς εὐυπόληπτους ἄνδρες καί ἄρχοντες τοῦ τόπου, νά ἐπισκεφθοῦν αὐτοί τόν Κύριο καί νά ὑποβάλουν γιά λογαριασμό του, αἴτημα θεραπίας τοῦ δούλου του.

 

            Σύμφωνα μέ ὅσα παραθέτει ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς, ὁ ἑκατόνταρχος ἀπέφυγε νά πλησιάσει τόν Κύριο προσωπικά καί νά τοῦ ζητήσει ἐπίσκεψη, γιατί δέ θεωροῦσε τόν ἑαυτό του ἄξιο μιᾶς τέτοιας τιμῆς.  Συμπλήρωσε μάλιστα ὅτι πίστευε πώς ἔστω καί ἕνας λόγος τοῦ Κυρίου, ἦταν ἀρκετός γιά νά ἀποκατασταθεῖ ἡ ὑγεία τοῦ δούλου του. 

 

Κάποιος μπορεῖ νά διατυπώσει τό ἐρώτημα:  Γιατί ὁ ἑκατόνταρχος δέ μετέβη προσωπικά πρός τόν Κύριο;  Ἀπό ὅσα εἶπαν οἱ πρεσβύτεροι πρός τόν Κύριο γιά τό πρόσωπο τοῦ ἑκατοντάρχου φαίνεται ὅτι ἐπρόκειτο γιά ἄνθρωπο καλλιεργημένο, πλουτισμένο μέ λεπτά αἰσθήματα, θρησκευτική φύση ἀλλά ταυτόχρονα καί συνεσταλμένο.

 

            Οἱ πρεσβύτεροι μέ θερμοπαρακάλια ἐπεδίωξαν νά πείσουν τόν Κύριο νά ἐνδιαφερθεῖ γιά τόν ἑτοιμοθάνατο δοῦλο τοῦ ἑκατοντάρχου.  Ἔτσι τόνισαν ὅτι ὁ ἑκατόνταρχος ἔτρεφε μέσα του πλούσια ἀγάπη πρός τό ἰουδαϊκό γένος καί μάλιστα συνέβαλε ὥστε αὐτοί νά ἀποκτήσουν ἰδιόκτητο χῶρο προσευχῆς καί λατρείας τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τούς ἔκτισε τή Συναγωγή τους.

 

            Ἐνῶ ὁ Κύριος φαίνεται προχωροῦσε μέ κατεύθυνση τό σπίτι τοῦ ἑκατοντάρχου, τότε καταφθάνουν ἄλλοι φίλοι του καί ζητοῦν ἀπό τόν Κύριο νά μήν ἐνοχλεῖται καί νά μή μπαίνει στόν κόπο νά πάει σπίτι του.  Ὁ ἑκατόνταρχος πίστευε ὅτι ὅπως ἐκεῖνος διηύθυνε τούς ἀνθρώπους του μέ ἕνα μόνο λόγο του, ἔτσι καί ὁ Κύριος μποροῦσε τόσο ἁπλά καί γρήγορα νά ἀποκαταστήσει τήν ὑγεία τοῦ δικοῦ του δούλου.

 

            Ὁ Κύριος εὑρισκόταν ἀρκετά κοντά.  Ἀφοῦ ἄκουσε τά λόγια τοῦ ἑκατοντάρχου, ἐπαίνεσε τή μεγάλη πίστη του καί θεράπευσε ἀμέσως καί ἀπό ἀπόσταση τό δοῦλο του.  Μποροῦμε ἐδῶ νά προσέξουμε τή στάση τοῦ Κυρίου καί τό ἐνδιαφέρον του νά προτείνει νά μεταβεῖ κοντά σ’ ἕνα ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος τήν ἐποχή ἐκείνη, ὡς δοῦλος, δέ στεκόταν τόσο ψηλά στήν κοινωνία.  Ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς ἀναφέρει ὅτι ὁ δοῦλος αὐτός ἦταν ἔντιμο πρόσωπο.  Κατά συνέπεια τό ἀφεντικό του ἔτρεφε ἐκτίμηση πρός το πρόσωπό του.

 

Γιά τόν Κύριο ὅμως ἡ κάθε ἀνθρώπινη ὕπαρξη ἀξίζει πιό πολλά ἀπό ὅλο τόν ὑπόλοιπο κόσμο.  Ἄς μάθουμε, λοιπόν, νά ἔχουμε προσωπική εὐαισθησία, ἀνάλογη ἐκτίμηση καί ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ὡς πρός τίς περιστάσεις τῶν ἀδελφῶν τοῦ Κυρίου, τῶν συνανθρώπων μας.  Νά γνοιαζόμαστε γιά τόν πόνο καί τίς θλίψεις τους καί νά συμμετέχουμε στίς χαρές τους.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΗ:     Τήν Κυριακή, 28η Ἰουνίου 2009, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, τέλεσε στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τοῦ Σεβαστιανοῦ-Ἀντωνίου, υἱοῦ τοῦ Εὐαγόρα Μανδρίδη καί Ἰφιγένειας, τό γένος Βασιλείου, μέ ἀναδόχους τούς Ἀριστείδη καί Ὑβόνη Oliver.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στό νεοφώτιστο νά ζήσει.

 

 

ΓΑΜΟΙ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 27ης καί 28ης Ἰουνίου 2009, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας, εὐλόγησε τούς γάμους τῶν:

                        Jermaine-Joseph Smith καί Κάτιας, τό γένος Στεφάνου καί

                        Κυριάκου Λοΐζου καί Ἄννας-Ananta, τό γένος Patel.

                        Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε τήν Τρίτη, 30η Ἰουνίου, ἡ οἰκογένεια τῆς κας Ἀρτέμιδος Κακολύρη, στή μνήμη τοῦ ἀειμνήστου συζύγου, πατέρα καί παπποῦ τους Παναγιώτη.  Τήν Πέμπτη, 1η Ἰουλίου 2009, τό γεῦμα προσέφεραν οἱ κυρίες μέλη τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου Finchley/Barnet.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Τετάρτη, 1η Ἰουλίου 2009, πραγματοποιήθηκε ἡ τακτική μηνιαία συνεδρία τοῦ Δ. Συμβουλίου, στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Μετά τά καθιερωμένα οἱ σύνεδροι ἀσχολήθησαν μέ τά ἀκόλουθα θέματα: Μεθέορτα ἑορτασμῶν Ἀποστόλου Βαρνάβα/Ἡμέρας Κύπρου, ἐνημέρωση γιά ἐργασίες στούς κοινοτικούς χώρους, διάφορα σχολικά θέματα, καί ἄλλα.  Παρευρέθησαν 14 πρόσωπα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Πέμπτη, 2α Ἰουλίου 2009, πραγματοποιήθηκε ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, συνεδρία τοῦ σώματος τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, στά κεντρικά γραφεῖα.  Μετά τά καθιερωμένα καί ἀφοῦ ἐγένετο ἐνημέρωση τῶν μελῶν γιά διάφορα τρέχοντα κοινοτικά καί σχολικά ζητήματα, ἐγένετο ἐκτενής συζήτηση γιά τή διοργάνωση τῆς ἐκδήλωσης-δεῖπνο τῆς Πέμπτης, 9η Ἰουλίου 2009.  Παρευρέθησαν 17 πρόσωπα.

 

ΤΡΙΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ:  Τό Σάββατο βράδυ, 27η Ἰουνίου 2009, μετά τό πέρας τῶν μαθημάτων, πραγματοποιήθηκε, στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, ἡ Τρίτη Συνάντηση τῶν Ἐκπαιδευτικῶν τῶν σχολείων Ἀπ. Βαρνάβα.  Μετά τήν προσευχή ὁ Θεοφιλέστατος καλωσόρισε καί χαιρέτισε τούς ἐκπαιδευτικούς καί ἀκολούθησε ἡ ἀνάγνωση καί ἐπικύρωση τῶν πρακτικῶν τῆς Β΄ Συνάντησης.  Στή συνέχεια ἕκαστος ἐκπαιδευτικός προέβη στήν ἀξιολόγηση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου στήν τάξη του.  Τέλος ἐξετέθησαν διάφορες σκέψεις καί ἐγένοντο σχετικές ἀνακοινώσεις. 

 

ΠΑΝΔΗΜΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ:  Τό Σάββατο, 11η Ἰουλίου 2009, στό Παρεκκλήσι τοῦ κοιμητηρίου, New Southgate, θά τελεσθεῖ Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία καί θά γίνουν πάνδημα μνημόσυνα.

 

ΔΙΕΚΟΠΗΣΑΝ:        

                        α)         Τά γεύματα πού προσφέρονται, πρός τιμή τῶν Ἡλικιωμένων μας, κάθε Τρίτη καί Πέμπτη, τήν Πέμπτη, 2α Ἰουλίου 2009.

                        β)         Μετά τήν Τελική Γιορτή τῶν Ἐξετάσεων, τήν Κυριακή, 5η Ἰουλίου 2009, τά μαθήματα τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων Ἀπ. Βαρνάβα.

 

ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΟΥΝ:  Οἱ συγκεντρώσεις τῆς Τρίτης τοῦ Συλλόγου Νεολαίας τῆς Κοινότητος γιά τίς καλοκαιρινές διακοπές, τήν Τρίτη, 7η Ἰουλίου 2009. 

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Οἱ πωλήσεις τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ ἔχουν φθάσει τό ποσό τῶν £9,850.00.  Εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀνταπόκρισή σας.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  Τήν Πέμπτη, 9η ’Ιουλίου 2009, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ προγραμματίζει κοινωνική ἐκδήλωση.  Ἡ ἐκδήλωση αὐτή ἔχει δύο σκοπούς.  Πρῶτος σκοπός νά ἐνθυμηθοῦμε καί νά μνημονεύσουμε μέ εὐγνωμοσύνη τούς Κληρικούς καί τούς Ἄρχοντες, τούς ὁποίους οἱ Τοῦρκοι, τήν 9η Ἰουλίου 1821, ἀπηγχόνισαν, δολοφόνησαν καί καρατόμησαν στήν Κύπρο.  Δεύτερος σκοπός νά συγκεντρώσουμε χρήματα γιά τίς ἐπικείμενες ἐργασίες στό καμπαναριό τοῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας.  Θά ὑπάρχει γεῦμα μέ σουβλάκια κ.λ.π.  Τιμή £20.00. 

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

7η Ἰουλίου Τρίτη Ἁγίας Κυριακῆς Μεγαλομάρτυρος. 

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

8η Ἰουλίου Τετάρτη Ἁγίου Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος. 

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

11η Ἰουλίου Σάββατο Ἁγίων Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος καί Ὄλγας Ἰσαποστόλου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. 

Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία          ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ. 

Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

12η Ἰουλίου Κυριακή Πέμπτη Ματθαίου.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ε. Α. Χριστοδούλου               £ 50.00                        Ἀνώνυμος                   £ 50.00

Γλαῦκος Βασιλείου                £100.00           Κωνσταντίνου                       £100.00

Μαρία                                     £ 20.00                        M. Edwards                £ 25.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

Older Posts »