Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Απρίλιος 2011

 

«ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καί ὁ Λόγος ἦν πρός τόν Θεόν, καί Θεός ἦν ὁ Λόγος.»           (Ἰωαν. α΄ 1)

            Τό πνευματικό ταξίδι, τό ὁποῖο ἀναλάβαμε μέσα στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεός νά διανύσουμε, μᾶς ὁδήγησε στήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τελικά στήν λαμπροφόρο καί ζωηφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.  Περιχαρεῖς λοιπόν καί λαμπαδηφόροι σπεύδουμε στούς ναούς νά συναντήσουμε τό Νικητή τοῦ θανάτου καί Χορηγό τῆς ζωῆς.

 

            Ὑπενθυμίζουμε ὅτι τό Δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος ὑπῆρχε αἰώνια καί παντοτινά.  Κατά συνέπεια προϋπῆρχε ὅλης τῆς δημιουργίας.  Βεβαίως ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ συνυπῆρχε μέ τό πρῶτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, τόν Θεό Πατέρα καί μαζί μέ τό Τρίτο πρόσωπο, τό Ἅγιο Πνεῦμα.  Ἐμεῖς πιστεύουμε σέ Θεό Τριαδικό, ὁ ὁποῖος διακρίνεται σέ τρία πρόσωπα καί μέ μιά καί τήν αὐτή οὐσία.

 

            Ὁ αἰώνιος καί ἄσαρκος Λόγος τοῦ Θεοῦ στήν Παλαιά Διαθήκη ἀναφέρεται ὡς ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ.  Οἱ προφῆτες μιλοῦσαν καί ἔβλεπαν τόν ἄσαρκο Λόγο τοῦ Θεοῦ «ἐν ἐσόπτρῳ καί ἐν αἰνίγματι».  Ὅταν ὅμως ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ὁ Υἱός καί Λόγος κατῆλθε ἀπό τούς οὐρανούς καί ἐνηνθρώπησε «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου».  Ὁ ἄσαρκος Λόγος ἔλαβε σάρκα καί ὀστᾶ ἀπό τά ἁγνά αἵματα τῆς Παρθένου Κόρης τῆς Ναζαρέτ καί κατέβη στόν πλανήτη μας νά ψάξει, νά βρεῖ καί νά καλέσει τό ὀρειάλωτο πρόβατο, τόν πλανηθέντα ἄνθρωπο, νά ἐπανέλθει στή θεία ἀγκάλη καί νά ἐπανασυνδεθεῖ μέ τό Δημιουργό του.

 

            Ἐμεῖς ὅμως οἱ ἐπαναστάτες ἄνθρωποι παρά τίς πολλές εὐεργεσίες, τίς ὁποῖες Ἐκεῖνος μᾶς προσέφερε ἀφειδώλευτα καί ἐμεῖς ἀπολαύσαμε πλουσιοπάροχα, τόν κατηγορήσαμε ἄδικα, τόν προδώσαμε καί τόν παραδώσαμε στήν ἐγκόσμια ἐξουσία, τόν ἐμπαίξαμε, τόν πτύσαμε, τόν ἀρνηθήκαμε, τό ραπίσαμε καί ἀφοῦ τόν ἀνεβάσαμε στό σταυρό, τόν ἐγκαταλείψαμε.  Ὅλα αὐτά ἐγένοντο ἀπό μέρους τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ καί ἐξ ὀνόματος ὅλης τῆς ἁμαρτωλῆς ἀνθρωπότητος, ἡ ὁποία «ἠγάπησε τό σκότος παρά τό φῶς».

 

            Ὁ Θεῖος ὅμως Λυτρωτής «ὅς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησε οὐδέ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ» μίλησε ἀπό τό σταυρό καί προσέφερε ἄφεση ἁμαρτιῶν καί σ’ αὐτούς τούς σταυρωτές του.  Στή συνέχεια ὁ τάφος, ὅπου τέθηκε τό τεθεωμένο σῶμα του, δέ στάθηκε ἱκανός νά τόν κρατήσει γιά πάντα.  Ὁ σταυρωθείς Ἰησοῦς νίκησε τό θάνατο καί ἀνέστη τριήμερος.  Ἄνοιξε τίς κλειστές γιά τόν ἄνθρωπο πόρτες τοῦ παραδείσου καί μᾶς χάρισε ζωή αἰώνιο.  Ἔτσι μέ χαροποιό τό πρόσωπο καί τό βῆμα γοργό κατακλύζουμε τούς χώρους λατρείας τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ καί ψάλλουμε τήν Ἔγερση ἀπό τόν τάφο Χριστοῦ τοῦ Ζωοδότου.

 

            Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου διαλύει τά σκότη στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, διώχνει τό φόβο ἀπό τή ζωή μας, καταβάλλει τό θάνατο, χαρίζει ἐλπίδα στούς ἀσθενεῖς, παρηγορεῖ τούς ἀπελπισμένους, τούς ἀδικημένους, τούς σκλάβους, τούς πτωχούς, τούς ὀρφανούς, τούς δυστυχισμένους καί πονεμένους.  Ὁ Κύριος εἶπε: «ἰδού καινά ποιῶ τά πάντα».  Μέσα σέ αὐτά τά πλαίσια τῆς καινῆς κτίσεως, τῆς νέας δημιουργίας, ζεῖ ἡ ἀνθρωπότητα ἀπό τώρα καί προσβλέπει τή συνέχεια τῆς ζωῆς της στήν ἀτμόσφαιρα καί κατάσταση τῆς ὄγδοης ἡμέρας, τήν κατάσταση τῆς αἰωνιότητος, ὅπου «τά πάντα καί ἐν πᾶσι Χριστός»

 

            Ἄς παρακαλέσουμε τόν Ἀναστάντα Κύριο, τό Νικητή τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου, τόν καθαιρέτη τῆς κατάρας καί ἀναιρέτη κάθε κακίας, νά εὐλογήσει τή ζωή καί τά ἔργα κάθε φιλόθεης ψυχῆς, ἡ ὁποία τόν ἀκολουθεῖ.  Ἡ ἀνθρωπότητα εὑρίσκεται ἀντιμέτωπη μέ πολλά προβλήματα, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν καρπό τῆς μεταπτωτικῆς καταστάσεως καί ζωῆς.  Μόνο, ὁ Ἀναστάς Ἰησοῦς εἶναι σέ θέση νά προσφέρει λύσεις στά προβλήματα καί νά παράσχει ἔξοδο ἀπό τά πολλά ἀδιέξοδα.  «Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς ἀπό τοῦ τάφου καθώς προεῖπεν ἔδωκεν ἡμῖν τήν αἰώνιον ζωήν καί μέγα ἔλεος».  Ἀμήν!

                       

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΗ:     Τήν Κυριακή, 17η Ἀπριλίου 2011, ἐγένετο μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως, τό ὁποῖο τελέσθηκε στό ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὁ Λεωνίδας, υἱός τῶν Νίκου Ἀνεμούρη καί τῆς Μαρίας, τό γένος Νικόλα, μέ ἀναδόχους τούς Σοφοκλῆ Χαραλάμπους καί Γεώργιο Παναγῆ.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στό νεοφώτιστο νά ζήσει.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Στούς ναούς τῆς κοινότητός μας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Εὐσταθίου Εὐαγγέλου, τή Δευτέρα, 18η Ἀπριλίου, Χρυστάλλας Χριστοφίδη, τήν Τρίτη, 19η Ἀπριλίου καί Ἀνδρέου Δημητρίου, τήν Τετάρτη, 19η Ἀπριλίου 2011.  Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος, συμπαραστατούμενος ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Τροπαίου κ. Ἀθανάσιο, προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ μ. Ἀνδρέου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ:  Τό βιβλιοπωλεῖο τῆς κοινότητός μας διαθέτει τά ἑξῆς βιβλία:

α) Δίγλωσσα: Προσευχητάριο           £ 05.00,           Ἀκάθιστος Ὕμνος      £ 10.00

                        Μεγάλη Ἑβδομάδα    £ 25.00,           Θ. Λειτουργία                         £ 05.00

γ) Στήν Ἀγγλική:       Diaconia         £ 10.00                        Ἁγία Γραφή                £ 50.00

β) Στήν Ἑλληνική:     Διακονία         £ 10.00

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

24η Ἀπριλίου Κυριακή τοῦ Πάσχα.  Ὄρθρος καί Ἀναστάσιμη θ. Λειτουργία.

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 10.00 – 12.30 μ.μ.

                  Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης καί μνήμη Ἁγίου Γεωργίου, Ἀρτοκλασία καί   ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου σέ διάφορες γλῶσσες ὥρα 4.00 – 5.00 μ.μ.

25η Ἀπριλίου Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου. Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ. 

26η Ἀπριλίου Τρίτη τῆς Διακαινησίμου.  Μνήμη Ἁγίων Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου καί νεομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

29η Ἀπριλίου Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου.  Τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. 

                  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

30η Ἀπριλίου Σάββατο τῆς Διακαινησίμου.  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

1η Μαΐου Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα (τοῦ Θωμᾶ).

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σωτηρούλα Χριστοφόρου     £ 20.00                        Σύνδ. Ἁγίου Θεοδώρου £200.00

Κώστας Νικολάου στή μνήμη Ἀνδρέα                                               £ 60.00

Κυριάκος Μακρῆς στή μνήμη συζύγου του Βέλας Μακρῆ                          £ 20.00

 

ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ἑρμῆς Κυπριανοῦ,                Μαρία Ἀχιλλέως,       Οἰκ. Πατσαλίδη,

Οἰκ. Ἰωάννου,                                    Κυριάκος Κυριάκου, Γεώργιος Κυριάκου,

Ἀνώνυμος,                              Ἀντώνης Ζευκῆς,       Ἀνδριανή Παπαρέστη

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Advertisement

Read Full Post »

Ἀγαπητοί ἀδελφοί ἀκροατές καί ἀκροάτριες τοῦ Ἑλληνικοῦ Ραδιοφώνου Λονδίνου καλημέρα σας.

          Βρισκόμαστε ἤδη στή τελευταία Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Σήμερα γιορτάζουμε τήν πανηγυρική εἴσοδο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν Ἱερουσαλήμ καί ἀπό τό ἀπόγευμα εἰσερχόμεθα στή Μεγάλη Ἑβδομάδα. Κατά τούς πρώτους αἰῶνες τοῦ Χριστιανισμοῦ ἡ ἑορτή τῆς εἰσόδου τοῦ Χριστοῦ στήν Ἱερουσαλήμ   ἑορταζόταν μαζί μέ τήν ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου. Ἀργότερα μετατέθηκε κατά μία ἡμέρα μετά, δηλαδή τήν έπομένη τού Σαββάτου τοῦ Λαζάρου. Οἱ δυό αὐτές γιορτές ἔχουν ἕνα κοινό θέμα: τό θρίαμβο καί τή νίκη.

          Σύμφωνα μέ τούς Ἱερούς Εὐαγγελιστές, ἐρχόμενος ὁ Ἰησοῦς ἀπό τή Βηθανία στήν Ἱερουσαλήμ, ἔστειλε δυό ἀπό τούς Μαθητές του νά φέρουν ἕνα γαϊδουράκι γιά νά πάει στούς ἑορτασμούς γιά τό Ἑβραϊκό Πάσχα. Ἀφοῦ τοῦ τό ἔφεραν καί τοῦ τό παρέδωσαν ἄρχιζέ ἡ εἴσοδός του στήν πόλη.

          Ὁ λαός ἀκούγοντας γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου καί γιά τήν ὑπόλοιπη δράση τοῦ Ἰησοῦ ἔτρεξε νά τόν ὑποδεχτεῖ. Εἶχε σχηματίσει λανθασμένη ἄποψη γιά τόν ρόλο τοῦ Χριστοῦ.  Νόμισε ὄτι ἦταν πολιτικός αρχηγός ὁ ὁποῑος θά τόν ἐλευθέρωνε άπό τήν δυναστεία τῶν Ρωμαίων καί τήν σκλαβιά. Γιά τόν λόγο τοῦτο τοῦ ἔκαναν ὑποδοχή ὄπως ὅριζε τό τυπικό τῆς ἐποχῆς γιά τούς βασιλιάδες. Πῆραν στά χέρια τους κλαδιά ἀπό φοινικόδεντρα καί βγῆκαν νά τόν ὑποδεχτοῦν. Ἄλλοι ἀπλώνοντας τά ροῦχα τους, ἄλλοι δέ κόβοντας κλαδιά ἀπό τά δέντρα, ἔστρωναν ὅλοι τό δρόμο ἀπ’ ὅπου ὁ Ἰησοῦς θά περνοῦσε.  Ὅλοι φώναζαν:  «Ὡσαννά· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ».

          Νά σημειώσουμε ὅτι ἡ Βηθανία ἀπό τά Ἱεροσόλυμα ἀπέχει μόνο δυόμιση χιλιόμετρα. Ἔνεκα τούτου εὔκολα ὁ κόσμος μάθαινε τά συμβάντα. Σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἐπίγειας ζωῆς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ σεμνή εἴσοδός Του στήν Ἁγία Πόλη ἦταν τό μόνο ὁρατό σημεῖο θριάμβου. Μέχρι αὐτή τή στιγμή ὁ Ἰησοῦς ἀπόφευγε κάθε εἴδους θριαμβολογίες καί τιμές.

           Μέ τήν εἴσοδο τοῦ Ἰησοῦ στά Ἱεροσόλυμα καθημένου στή ράχη ἑνός γαϊδουριοῦ φανερωνόταν ἡ ταπείνωσή Του καί ταυτόχρονα  πραγματωνόταν ἡ προφητεία  τοῦ προφήτου Ζαχαρία: «ἰδού ὁ Βασιλεύς σου ἔρχεται σοί πραΰς καί ἐπιβεβηκώς ἐπί ὑποζύγιον καί πῶλον νέον» (Ζάχ. 9, 9).

          Ὁ Χριστός λοιπόν, εἰσέρχεται στά Ἱεροσόλυμα «ἐπί πῶλον ὄνου» (Ιωαν. 12,15). Πορεύεται καί οἱ Ἰσραηλῖτες τόν ὑποδέχονται μέ τιμές ἐπίγειου Βασιλιά. Ἐκεῖνος δέν δίνει σημασία στίς τιμές, δέν περιορίζεται στά πανηγύρια, στήν πρόσκαιρη δόξα ἀφοῦ σκοπός του ἦταν να ελευθερώσει τόν ἄνθρωπον ἀπό τήν ἁμαρτία καί ὄχι ἀπό τήν ἀνθρώπινη δουλεία.

          Ἡ εἴσοδος τοῦ Χριστοῦ στά Ἱεροσόλυμα συμβολίζει τήν εἴσοδος τοῦ μαρτυρίου στήν ἐπίγεια ζωή τοῦ Κυρίου. Σέ λίγες ἡμέρες θά μαρτυρήσει καί θά θανατωθεῖ πάνω στό Σταυρό, γιά νά νικήσει τό θάνατο καί νά χαρίσει τή ζωή σέ ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος.

          Ἡ Κυριακή τῶν Βαΐων μᾶς θυμίζει νά τιμᾶμε αὐτό τό ἱερό καί μέγιστο ταυτόχρονα γεγονός. Ταυτιζόμαστε μέ τό λαό τῆς Ἱερουσαλήμ. Χαιρετίζουμε τόν Κύριο καί Βασιλέα ψάλοντας στους ναούς: «Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου».  Μέ τά λόγια αὐτά  κάνουμε ὁμολογία ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Βασιλέας καί Κύριός μας. Πολύ συχνά, στήν καθημερινή ζωή μας, ξεχνᾶμε ὅτι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔχει ἤδη ἐγκατασταθεῖ στή γῆ ἀπό τή μέρα τῆς Ἀναστάσεως Του καί ὅτι ἀπό τήν ἡμέρα τῆς βαπτίσεώς μας προγευόμαστε αὐτή τή Βασιλεία.

          Τό βιβλικό νόημα τῆς πόλης Ἱερουσαλήμ, εἶναι ὄτι γίνεται σημεῖο ὅλης της ἱστορίας τῆς σωτηρίας καί τοῦ λυτρωμοῦ, εἶναι ἡ Ἁγία Πόλη τῆς ἔλευσης τοῦ Θεοῦ στή γῆ. Ἔτσι λοιπόν ἡ Βασιλεία πού ἐγκαταστάθηκε στήν Ἱερουσαλήμ εἶναι μία παγκόσμια Βασιλεία πού ἀγκαλιάζει οἰκουμενικά τόν ἄνθρωπο καί ὅλη τή δημιουργία. Σέ λίγο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε ἡ ἐκπλήρωση ὅλων τῶν ὑποσχέσεων πού εἶχε δώσει ὁ Θεός στόν ἄνθρωπό.

           Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος τοῦ Ἰησοῦ στά Ἱεροσόλυμα ἀποκτάει ἕνα αἰώνιο νόημα. Εἰσάγει τόν ἄνθρωπο στήν πραγματικότητα τῆς θείας καί αἰώνιας Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἡ Βασιλεία δίνει νόημα στό χρόνο καί γίνεται ὁ ἀπώτερος καί αἰώνιος σκοπός του. Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀποκαλύφθηκε στόν κόσμο μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί ἡ παρουσία της μεταμορφώνει τήν ἀνθρώπινη ἱστορία.

          Μέ τήν συμμετοχή μας στήν τήν Κυριακή τῶν Βαΐων ἀνανεώνουμε καί ὁμολογοῦμε, ὅτι ἡ Βασιλεία Τοῦ Θεοῦ δίνει τό τελικό νόημα καί περιεχόμενο στή ζωή μας. Ὁμολογοῦμε ὅτι τό καθετί στή ζωή μας καί στόν κόσμο ἀνήκει στόν Χριστό καί τίποτε δέν μπορεῖ νά ἀφαιρεθεῖ ἀπό τόν μοναδικό, ἀληθινό Κτήτορά του, γιατί δέν ὑπάρχει περιοχή ὅπου δέν κυβερνᾶ Ἐκεῖνος, δέ σώζει, δέ λυτρώνει. Διακηρύττουμε ἔτσι τήν παγκόσμια καί οἰκουμενική εὐθύνη τοῦ καθένα μας γιά τήν ἀνθρώπινη ἱστορία καί ἐπιβεβαιώνεται ἡ παγκόσμια ἀποστολή τῆς έκκλησίας. Αὐτό γίνεται γιατί ἡ ἐκκλησία εἶναι ὁ σίγουρος δρόμος πού ὁδηγεῖ στή σωτηρία μέ ὅλη τήν μυστηριακή ζωή της.

          Ξέρουμε, βέβαια, ὅτι ὁ Βασιλέας τόν ὁποῖο οἱ Ἰουδαῖοι ζητωκραύγαζαν τότε καί τόν ὁποῖο ἐμεῖς σήμερα ἐπιδοκιμάζουμε μέ τόν τρόπο πού ζοῦμε, βρίσκεται στό δρόμο πρός τό Γολγοθά, πρός τό Σταυρό καί τόν τάφο. Ξέρουμε, ἐπίσης, πώς αὐτός ὁ σύντομος θρίαμβος εἶναι ὁ πρόλογος τῆς θυσίας Του. Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι φανερή ἄλλά ὁ κόσμος τήν ἀγνοεῖ καί ζεῖ σήμερα σάν νά μήν ἔχουν συμβεῖ ὅλα αὐτά τά συγκλονιστικά γεγονότα. Σάν νά μήν ἔχει πεθάνει στό Σταυρό καί νά μήν ἔχει Ἀναστηθεῖ ὁ Θεάνθρωπος. Ὅμως ἐμεῖς οἱ χριστιανοί πιστεύουμε στήν ἐρχόμενη Βασιλεία καί τό ὁμολογοῦμε συνεχῶς μέ τήν ἀπαγγελία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως. Στή Βασιλεία αὐτή ὁ Θεός εἶναι καί θά εἶναι «ὁ τά πάντα πληρῶν» καί ὁ Χριστός ὁ μόνος Βασιλέας.

          Στη Θεία Λειτουργία θυμόμαστε τά γεγονότα τοῦ παρελθόντος. Ἀλλά ὅλο τό νόημα καί ἡ δύναμη τῆς Θείας Λειτουργίας βρίσκεται στό γεγονός ὅτι μετατρέπει τήν ἀνάμνηση σέ παρόν, σέ παροῦσα πραγματικότητα. Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων αὐτή ἡ πραγματικότητα φαίνετε μέ τή συμμετοχή μας στά γεγονότα καί τή ἀνταπόκρισή μας σέ αὐτά. Ὁ Χριστός δέν μπαίνει πιά στά Ἱεροσόλυμα θριαμβευτής. Τό ἔκανε μία φορᾶ γιά πάντα.  Δέν χρειάζεται πιά «σύμβολα», γιατί δέν πέθανε στό Σταυρό γιά νά μποροῦμε ἐμεῖς αἰώνια νά «συμβολίζουμε» τή ζωή Του. Ἀλλά ζητάει ἀπό μᾶς μία πραγματική, εἰλικρινή ἀποδοχή τῆς Βασιλείας πού μᾶς δώρισε μέ τήν Σταύρωσή Του καί τήν Ανάστασή Του.

          Καλό εἶναι νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά κρατήσουμε τήν ἱερή ὑπόσχεση πού δώσαμε μέ τό βάπτισμά μας. Αὐτή τήν ἀνανεώνουμε κάθε χρόνο τήν Κυριακή τῶν Βαΐων. Ἀς ἐπιμένουμε νά κάνουμε τή Βασιλεία τοῦ θεοῦ κανόνα ὅλης της ζωῆς μας, ὦστε τά Βάια πού παίρνουμε ἀπό τήν Ἐκκλησία γιά τό σπίτι μας νά άποκτούν τό πραγματικό τους νόημα.

           Ἄν πράγματι θέλουμε νά πλησιάσουμε τόν Χριστό, πρέπει νά δοῦμε τήν ζωή στήν ὀριζόντια καί κατακόρυφη διαστασή της. Τότε μόνο θά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε ὅτι ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ σωτήριος ὀδός γιά ὅλους τους ἀνθρώπους.

          Εἰσερχόμενοι στήν ἱερότερη ἑβδομάδα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χρόνου, τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἀς ὑποδεχθοῦμε τόν Κύριό μας ὁ ὁποῖος πορεύεται πρός τό ἑκούσιο Πάθος. Νά μήν μείνουμε ἀπλοί θεατές σέ ἐξωτερικές συγκινήσεις καθώς θά Τόν βλέπουμε ὀδυνώμενο στό Σταυρό. Οὔτε νά μιμηθοῦμε τούς ὄχλους τῆς Ἱερουσαλήμ στίς μεταπτώσεις τους καί τήν ἐπιπολαιότητά τους. Ἀλλά νά λατρεύσουμε τόν Νυμφίο τῆς Ἐκκλησίας μας μέ πίστη ἀταλάντευτη. Κατανοώντας ὅτι αὐτός ὁ Κύριος πού πάσχει γιά μᾶς, πού πεθαίνει γιά μᾶς, εἶναι ὁ Κύριος τῶν κυριευόντων καί βασιλεύς τῶν βασιλευόντων.  Ἅς Τόν ὑποδεχθοῦμε ὡς Ἀρχηγό τῆς ζωῆς μας καί μόνιμο κατακτητή τῆς καρδιᾶς μας.

          Ἡ ἐκκλησία ἀναμένει τή συμμετοχή ὅλων μας στὶς ἱερές ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, γιά νά βιώσουμε «τά πάθη τά σεπτά» τοῦ Κυρίου. Εὔχομαι ὅλοι μέ ὑγεία καί προθυμία νά δώσουμε τό παρόν μας στίς Ἱερές Ἀκολουθείες γιά νά ὠφεληθοῦμε πνευματικά καί νά εὐλογηθοῦμε ἀπό τόν Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα Κύριο. Ἀμήν.

 

Read Full Post »

 

THE  TRIUMPHANT  ENTRY  OF  THE  LORD  TO  JERUSALEM

 

“Hosanna!  Blessed is He who comes in the name of the Lord!  The King of Israel.”  (John 12: 13)

 

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

 

                        We have arrived at Palm Sunday.  The Holy Gospel of the day speaks to us of the visit of the Lord to the town of Bethany, where He raised Lazarus, who lay dead in the tomb for four days.  This event took place six days prior to the Judaic Pascha.  The family of Lazarus, after his resurrection, offered hospitality to the Lord in their home.

 

                        The raised Lazarus was included among the guests.  Mary, the sister of Lazarus, approached the Lord and anointed His feet with a very expensive perfume and wiped them with her hair.  This task which Mary did, up until that time was the job of the servants of the host or hostess.  Thus, the action of Mary showed her humility, her love towards Christ and the feelings of gratitude and affection of her family towards Christ, Who raised her brother.  The scent of the myrrh was so strong that it filled the whole house.

2

 

 

                        The gesture of Mary scandalised Judas Iscariot, the son of Simon.  Of course, the reason that he was scandalised was neither the great amount spent nor his concern towards the poor.  In reality Judas was the treasurer of the apostolic group.  This gave him the opportunity to steal from the common purse.  However, the buying of myrrh stopped him from having the opportunity to take money.  The Lord advised him not to bother Mary and not to worry her.  Her action prefigured the anointing of the body of the Lord before His burial which was due to take place.  What is more, the Lord said that if Judas was really concerned for the poor, they would always be around and they could, if they wanted, to take care of them.

 

                        The people, when they heard of the presence of the Lord to Bethany, hastened to see Him.  Additionally, they wanted to see Lazarus, who had recently been raised.  On the other hand, the archpriests of the Jews plotted to kill both, Christ and Lazarus.  The presence of the raised Lazarus made many Jews abandon their faith and follow Christ.

 

                        The following day many of the people who went to Jerusalem for the feast of the Pascha, when they heard about the coming of Jesus took branches of palms, went out to meet Him and shouted:  “Hosanna!  Blessed is He who comes in the name of the Lord!  The King of Israel!” (Jn 12:13).  Since Jesus found a colt, He sat on his back according to the prophecy “Fear not, daughter of Zion;  Behold, your King is coming;  Sitting on a donkey’s colt.”              (Jn 12: 15).

 

                        The disciples witnessed all these events but without comprehending them.  However, after the Resurrection, the Ascension into heaven and the descent of the Holy Spirit, the disciples were illuminated, remembered that everything was recorded in the Bible and understood them correctly.  All who were present at the raising of Lazarus gave their living and undisputable witness.  The people hastened to meet Him for this reason, since they learnt about this exceptional miracle.

 

3

                        The Lord entered Jerusalem sitting on the back of a colt.  This animal is an unclean one and symbolises the entry of the gentiles in the fold of the Church.  At the same time this action declared the humility of the Lord for He did not use a horse as it was the case for earthly kings.  The Church invites us to welcome Him as the eternal King and to offer Him our souls as His Throne.  Amen!

 

C O M M U N I T Y   N E W S

 

MEALS FOR  THE  ELDERLY:     The meals for the elderly during the month of April were subsidised by the children of the late Amaryllis and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA.  We thank the kind donors for their generosity and consideration towards this cause.

 

BREAK  FOR  EASTER:     We would like to inform all our honoured elderly that the meals stopped on Thursday, 14th April 2011 for the Easter festivities.  They will resume on Tuesday, 3rd May 2011.  We look forward to seeing all our elderly as well as our helpers for the meals on that day.

 

RENEWAL  OF  SUBSCRIPTIONS:  The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine (£15.00) are now due.  If you have not already paid your subscriptions or wish to subscribe to any or all of these you may contact our Community’s offices.

 

NEWS  FROM  OUR  BOOKSHOP:  Our bookshop has the following books in stock:

Greek and English

The Akathist Hymn    £10.00                         Prayer Book                £  5.00

Holy Week                  £25.00                         Divine Liturgy                        £  5.00

 

English only

Holy Bible (Old and New Testament)£50.00             Diaconia          £10.00

Our Orthodox Christian Faith                        £10.00

 

A  PIECE  OF  ADVICE:     You may purchase any of the above books from the Community office.  We know that some people complain that they do not understand the Church Services and whatever else is said.  We advise people to buy the relative books, study them and come forward with their questions so they can be helped.

 

4

DIVINE  LITURGY (GREEK AND  ENGLISH):  We recently received the new edition of the Divine Liturgy which is bilingual (Greek and English).  This new edition has been updated and contains the Service of Preparation (Proskomidi), a letter of commendation by His All Holiness Bartholomew, Patriarch of Constantinople and New Rome and a Preface by His Eminence, Gregorios, Archbishop of Thyateira and Great Britain.  It is a very useful book to have in Church during the Divine Liturgy.  Price £5.00 for the small paperback copy and £10.00 for the hardback.

 

ANNUAL  SCHOOL  RAFFLE:     Once a year the School Governing Body issues and circulates raffle tickets in aid of the School.  This year so far 135 volunteers have bought raffle tickets of £40.00 each in aid of the school funds.  We still need another 165 persons to buy the remaining raffles.  We hope that you will respond to this worthy cause.  Remember that the young generation is our future.  We therefore need to educate them properly and at the appropriate time.

 

PROGRAMME  FOR  HOLY  WEEK  AND  EASTER:   The programme for Holy Week and Easter services is now available.  This shows the times of the services in the two churches, St Mary’s Cathedral and St Barnabas Church.  You can obtain a copy for your guidance and information.

 

COLLECTIONS  FOR  THE  ECUMENICAL  PATRIARCHATE,  OUR  COMMUNITY  AND  FLOWERS:                  This festive period there will be collections for our Ecumenical Patriarchate, the needs of our church and for the flowers for the two epitaphions.  We would kindly ask you to contribute generously towards these purposes.

 

GREEK  SCHOOL  LESSONS  STOP  FOR  EASTER:  St Barnabas Greek School lessons have stopped for the Easter festivities.  They will resume after Easter on Tuesday, 3rd May 2011 for the 1st and 2nd schools and on Saturday, 7th May 2011 for the 3rd and 4th schools.  We look forward to seeing all the pupils in school on the relevant dates.

 

VOLUMES  OF  THE  ENGLISH  DIACONIA:  We are pleased to announce that so far five volumes of the English Diaconia are available, covering the years from 1980 – 2005.  The sixth volume of the English Diaconia covering the years 2006-2010 will shortly be available for purchase.  This volume contains, as is the case with the other five volumes, the Sermons and the Community News.

 

Read Full Post »

 

Η ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

 

«Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.»                                                        (Ἰωαν. ιβ΄ 13)

 

                        Ἰδού, ἀγαπητοί ἀδελφοί, Κυριακή τῶν Βαΐων σήμερον.  Τό ἱερό εὐαγγέλιο μᾶς ὁμιλεῖ γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Κυρίου στήν πόλη Βηθανία, ἐκεῖ ὅπου ἀνάστησε τό Λάζαρο, ἀφοῦ ἐκεῖνος παρέμεινε νεκρός στόν τάφο τέσσερις μέρες.  Αὐτή ἡ ἐπίσκεψη ἔλαβε χώρα ἕξη μέρες πρίν τό ἰουδαϊκό Πάσχα.  Ἡ οἰκογένεια τοῦ Λαζάρου μετά τήν ἀνάστασή του φιλοξένησε τόν Κύριο σπίτι της. 

 

            Μεταξύ τῶν συνδαιτυμόνων ἦταν καί ὁ Λάζαρος μετά τήν ἀνάστασή του.  Ἡ Μαρία, ἀδελφή τοῦ Λαζάρου, πλησίασε τόν Κύριο καί μέ πανάκριβο μύρο ἄλειψε τά πόδια του καί τά σκούπισε μέ τά μαλιά της.  Τό ἔργο τό ὁποῖο ἔκαμε ἡ Μαρία, τήν ἐποχή ἐκείνη γινόταν ἀπό μέρους τῶν ὑπηρετῶν τοῦ οἰκοδεσπότη.  Ἔτσι ἡ ἐνέργεια τῆς Μαρίας μαρτυροῦσε τήν ταπείνωσή της, τήν ἀγάπη της πρός τόν Χριστό καί τά αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί στοργῆς τῆς οἰκογένειάς της, γιατί ἀνάστησε τόν ἀδελφό της.  Ἡ μυρωδιά τοῦ μύρου ἦταν τόσο δυνατή ὥστε κάλυψε ὅλο τό σπίτι. 

 

            Ἡ χειρονομία τῆς Μαρίας σκανδάλισε τόν Ἰούδα τόν Ἰσκαριώτη τόν υἱό τοῦ Σίμωνα.  Αἰτία τοῦ σκανδαλισμοῦ του δέν ἦταν φυσικά ἡ μεγάλη δαπάνη τῶν χρημάτων, οὔτε τό ἐνδιαφέρον του γιά τούς πτωχούς.  Στήν πραγματικότητα ὁ Ἰούδας ἦταν ὁ ταμίας τῆς Ἀποστολικῆς ὁμάδος.  Αὐτό τοῦ ἔδιδε τή δυνατότητα νά κλέβει ἀπό τό κοινό ταμεῖο.  Μέ τήν ἀγορά ὅμως τοῦ μύρου δέν τοῦ παρείχετο εὐκαιρία νά οἰκειοποιηθεῖ χρήματα.  Ὁ Κύριος τοῦ συνέστησε νά μήν ἐνοχλεῖ τή Μαρία καί νά μήν τή στενοχωρεῖ.  Ἡ πράξη  της μαρτυροῦσε τήν ἄλειψη τοῦ σώματος τοῦ Κυρίου πρίν τήν ταφή του, ἡ ὁποία ἦταν ἐπικείμενη.  Εἶπε μάλιστα ὅτι ἄν πράγματι τόν ἐνδιέφεραν οἱ πτωχοί, αὐτοί θά ἦταν ἐκεῖ πάντοτε καί μποροῦσαν ἄν ἤθελαν νά τούς συντρέχουν καί νά τούς σκέπτονται.

2

 

 

            Ὁ κόσμος ἀφοῦ ἔμαθε γιά τήν παρουσία τοῦ Κυρίου στή Βηθανία ἔσπευσαν νά τόν δοῦν.  Ἐπιπρόσθετα ἤθελαν νά δοῦν καί τόν πρόσφατα ἀναστηθέντα Λάζαρο.  Οἱ δέ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων συνομώτησαν νά δολοφονήσουν καί τούς δύο, τό Χριστό καί τό Λάζαρο.  Ἕνεκα τῆς παρουσίας τοῦ ἀναστηθέντος Λαζάρου, πολλοί Ἰουδαῖοι ἐγκατέλειπαν τή δική τους πίστη καί ἀκολουθοῦσαν τό Χριστό.

 

            Τήν ἄλλη μέρα πολλοί ἀπό τόν κόσμο, οἱ ὁποῖοι πῆγαν στά Ἱεροσόλυμα γιά τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα, ὅταν πληροφορήθησαν τόν ἐρχομό τοῦ Ἰησοῦ, πῆραν κλαδιά τῆς φοινικιᾶς, βγῆκαν νά τόν συναντήσουν καί φώναζαν: «Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ» (Ἰωαν. ιβ΄ 13).  Ἀφοῦ δέ ὁ Ἰησοῦς βρῆκε κάποιο γαϊδουράκι κάθισε πάνω του, σύμφωνα μέ τήν προφητεία: «μή φοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδού ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπί πῶλον ὄνου.» (Ἰωαν.  ιβ΄ 15)

 

            Οἱ Μαθητές ὑπῆρξαν θεατές ὅλων αὐτῶν τῶν γεγονότων ἀλλά δέν τά κατανοοῦσαν.  Μετά ὅμως τήν Ἀνάσταση, τήν Ἀνάληψη καί τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος οἱ Μαθητές φωτίσθησαν, θυμήθησαν ὅτι ὅλα μαρτυροῦνται μέσα στή Γραφή καί τά κατανόησαν ὀρθά.  Ὅλοι δέ οἱ παρόντες κατά τήν ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου κατέθεταν τή ζωντανή καί ἀδιάψευστη μαρτυρία τους.  Γιά τοῦτο ὁ κόσμος ἔσπευσε νά τόν προϋπαντήσει, ἐπειδή ἔμαθαν γιά τό ξεχωριστό αὐτό θαῦμα.

 

            Ὁ Κύριος μπῆκε στά Ἱεροσόλυμα καθισμένος στήν πλάτη ἑνός γαϊδουριοῦ.  Τό ζῶο αὐτό ὡς ἀκάθαρτο συμβόλιζε τήν εἴσοδο τῶν εἰδωλολατρῶν στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας.  Παράλληλα δήλωνε τήν ταπείνωση τοῦ Κυρίου, γιατί δέ χρησιμοποίησε κάποιο ἄλογο, ὅπως συνέβαινε μέ τούς ἐπίγειους βασιλεῖς.  Ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά τόν ὑποδεχθοῦμε ὡς τόν αἰώνιο βασιλέα καί νά τόν θρονιάσουμε βασιλέα τῶν ψυχῶν μας.  Ἀμήν!

3

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 9ης καί 10ης Ἀπριλίου 2011, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό μας ναό, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ὁ Χριστιανός, υἱός τῶν Φιλίππου Δημητρίου καί Ἠλιάδας, τό γένος Ἠλία, μέ ἀνάδοχο τόν Πέτρο Δημητρίου.

                        Ὁ Δημήτριος, υἱός τῶν Ricky Smith καί Νικολέττας, τό γένος Δημητρίου, μέ ἀνάδοχο τήν Κασάνδρα Herschell.

                        Ἡ Δέσποινα, θυγατέρα τῶν Ricky Smith καί Νικολέττας, τό γένος Δημητρίου, μέ ἀνάδοχο τήν Ἑλένη Ρούσου, καί

                        Ὁ Χαράλαμπος, υἱός τῶν Ἀνδρέου Στυλιανοῦ καί Παναγιώτας, τό γένος Μιχαήλ, μέ ἀνάδοχο τό Ζήνωνα Βρυωνίδη. 

                        Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΓΑΜΟΣ:  Τό Σάββατο, 9η Ἀπριλίου 2011, στόν Καθεδρικό μας ναό εὐλογήθησαν οἱ γάμοι τῶν Γεωργίου Σ. Κασσίρα καί Σοφίας-Μαρίας, τό γένος Χρίστου.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Σολωμοῦ Ν. Φερεκίδη και Σωκράτους Ζαβροῦ, τήν Πέμπτη, 14η Ἀπριλίου καί Γρηγορίας Μενοίκου, τήν Παρασκευή, 15η Ἀπριλίου 2011.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἀειμνήστων Σολωμοῦ καί Σωκράτους.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας, τήν Τρίτη, 12η Ἀπριλίου καί τήν Πέμπτη, 14η Ἀπριλίου 2011, δεξιώθηκε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Πέμπτη, 14η Ἀπριλίου 2011, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, πραγματοποίησε συνεδρία, στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος.  Τό σῶμα μετά τά καθιερωμένα ἀσχολήθηκε μέ τά ἀκόλουθα:  Ὅλα τά σχετικά γιά τίς προετοιμασίες τοῦ Πάσχα, τόν καθαρισμό τῶν ἐκκλησιῶν, τίς ἐπισκέψεις στά νοσοκομεῖα καί ἄλλα ἱδρύματα καί διάφορα ἄλλα θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.  Παρευρέθησαν 23 πρόσωπα.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Μέχρι τώρα ἔχουν διατεθεῖ λαχνοί ἀξίας £5,320.00. Ἔχουν ἀνταποκριθεῖ 133 πρόσωπα. Μπορεῖτε καί ἐσεῖς νά ἀγοράσετε λαχνούς £40.00 καί ἔτσι θά εἶστε ἕνας ἀπό τούς τριακοσίους φίλους τοῦ σχολείου.  Ὅσοι ἐπιθυμοῦν πιό μικρό ἀριθμό λαχνῶν, μποροῦν ἐπίσης νά βοηθήσουν.  Θερμές εὐχαριστίες καί πλούσια συγχαρητήρια σέ ὅσους ὑποστηρίζουν τήν προσπάθεια τοῦ σχολείου καί τή διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας.

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ:  Τήν Ἁγία Ἑβδομάδα καί τή Διακαινήσιμη Ἑβδομάδα τά γεύματα πρός τιμή τῶν προσφιλῶν μας ἡλικιωμένων διακόπτονται καί θά  ἐπαναλειτουργήσουν τήν Τρίτη, 3η Μαΐου 2011.  Εὐχαριστοῦμε θερμά καί συγχαίρουμε ὅλους τούς φίλους καί ὑποστηριχτές τῶν ἡλικιωμένων μας.

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:  Τά μαθήματα τῶν Ἑλληνικῶν Κατηχητικῶν Σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα διακόπτονται ἀπό τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου γιά τό διάστημα τῶν ἑορτῶν.  Θά ἐπαναρχίσουν, γιά τό καθημερινό σχολεῖο, τήν Τρίτη, 3η Μαΐου καί τό Σαββατιανό, τήν 7η Μαΐου 2011.

 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ:  Τό βιβλιοπωλεῖο τῆς κοινότητός μας διαθέτει βιβλία:

α) Δίγλωσσα: Προσευχητάριο           £ 05.00,           Ἀκάθιστος Ὕμνος      £ 10.00

                        Μεγάλη Ἑβδομάδα    £ 25.00,           Θ. Λειτουργία                         £ 05.00

γ) Στήν Ἀγγλική:       Diaconia         £ 10.00                       Ἁγία Γραφή                £ 50.00

β) Στήν Ἑλληνική:     Διακονία         £ 10.00

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ:   Τό γραφεῖο τῆς κοινότητος ἔχει ἤδη ἑτοιμάσει καί κυκλοφορεῖ καί στίς δύο γλῶσσες τό Πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, τοῦ Πάσχα καί τῆς Διακαινήσιμης Ἑβδομάδος.  Μπορεῖτε νά τό προμηθευθεῖτε καί νά τό συμβουλεύεσθε.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Δρ. Α. Penglis                                    £ 20.00                        Ἀνώνυμος                     £100.00

Ἀνώνυμος                               £300.00           Ἀνώνυμος                     £ 10.00

Μάριος καί Κούλα Μηναΐδη            £300.00           Ἠλία Ἠλία                   £ 20.00

Σωτηρούλα Χριστοφόρου     £ 20.00                        Δέσποινα Ἀντωνιάδου £ 20.00

Διάφοροι Ἀνώνυμοι Δωρητές στή μνήμη Ναυσικᾶς Νικολάου       £ 99.00

 

ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ἕλλη Σταύρου,         Ἀνδρούλα Χατζημιχαήλ,      Δέσπω Gopalla,

Κύπρος Νικόλας,       Μάχη Νεοφύτου,                   Ἀνώνυμος,

Κώστας Ἀντωνίου,    Χρῖστος Σταύρου,                  Δρ. Ἀνδρέας Πελενδρίτης,

Ἑλένη Πελενδρίτη,   Χαρούλα Πελενδρίτη,                       Ἀνδρούλα Γεωργίου 

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

 

(ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ)

 

Η   Τ Α Π Ε Ι Ν Ω Σ Η   Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ   Τ Ω Ν   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ω Ν

                        «ὅς ἐάν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος.»                                                                                                                   (Μαρκ. ι΄ 43)

 

                        Ἐνώπιόν μας, ἀγαπητοί ἀδελφοί, εὑρίσκεται ἡ Πέμπτη Κυριακή τῶν Nηστειῶν.  Τούτη τή μέρα προβάλλεται τό πρόσωπο τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας ὄχι ὡς μεγάλης ἁμαρτωλῆς, ἀλλά ὡς ὑπόδειγμα μετανοίας καί ταπείνωσης.  Αὐτό συμβαίνει γιά νά τονισθεῖ ἡ ἀνάγκη τῆς μετανοίας καί μεταβολῆς ἀπό τήν προτέρα ζωή τῆς ἁμαρτίας τοῦ καθενός καί τή δρομολόγηση νέου τρόπου ζωῆς, ὁ ὁποῖος φέρνει πιό κοντά στό Χριστό.

 

                        Παράλληλα, στήν εὐαγγελική περικοπή γίνεται λόγος γιά τήν τρίτη πρόρρηση τοῦ Πάθους, ἀπό μέρους τοῦ Κυρίου.  Αὐτό συμβαίνει ἐνῶ ἡ Ἀποστολική ὁμάδα μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἰησοῦ Χριστό πορεύονται πρός τά Ἱεροσόλυμα.  Ὁ Κύριος μέ θάρρος προχωρεῖ πιό μπροστά ἀπό τούς Μαθητές καί τό πλῆθος.  Ἐκεῖνοι εἶναι κυριευμένοι ἀπό δέος καί συνάμα ἀπό φόβο. 

 

                        Ὁ Κύριος παραλαμβάνει τούς Δώδεκα ἰδιαιτέρως καί τούς πληροφορεῖ γύρω ἀπό ὅσα συνδέονται μέ τό ἐπικείμενο πάθος του.  Τούς λέγει: Νά τώρα μεταβαίνουμε στά Ἱεροσόλυμα καί ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου θά παραδοθεῖ στούς ἀρχιερεῖς καί γραμματεῖς τῶν Ἰουδαίων καί ἐκεῖνοι θά τόν καταδικάσουν σέ θάνατο καί θά τόν παραδώσουν στούς εἰδωλολάτρες, δηλαδή στίς ρωμαϊκές ἀρχές.  Θά τόν περιγελάσουν, θά τόν μαστιγώσουν, θά τόν πτύσουν καί θά τόν θανατώσουν καί τήν Τρίτη ἡμέρα θά ἀναστηθεῖ.

 

                        Μετά ἀπό αὐτά οἱ υἱοί τοῦ Ζεβεδαίου, Ἰάκωβος καί Ἰωάννης, πλησιάζουν τόν Κύριο καί ἐπιζητοῦν ὑπόσχεση ὅτι, αὐτό τό ὁποῖο θά ζητήσουν θά γίνει.  Τότε ὁ Κύριος ρώτησε:  Τί εἶναι αὐτό τό ὁποῖο θέλετε;  Ἐκεῖνοι τοῦ εἶπαν: Κύριε, ἐπιθυμοῦμε νά καθίσουμε ὁ ἕνας δεξιά σου καί ὁ ἄλλος ἀριστερά σου, ὅταν θά βρεθεῖς στή βασιλεία σου.  Ὁ Κύριος ἀντέταξε: Δέν ξέρετε τί ζητᾶτε.  Μπορεῖτε ἐσεῖς νά ὑποστεῖτε τό μαρτύριο τό ὁποῖο μέ περιμένει καί τό θάνατο ὁ ὁποῖος θά μέ βρεῖ;  Ἐκεῖνοι ἐγωϊστικά ἀπάντησαν.  Ναί, μποροῦμε.  Ὁ Κύριος τούς εἶπε: Tό μαρτύριο καί τό θάνατο μπορεῖτε νά τά ὑποστεῖτε ἀλλά τό νά καθίσετε δεξιά μου καί ἀριστερά μου δέν ἐξαρτᾶται ἀπό ἐμέ νά σᾶς τό δώσω, ἀλλά θά δοθεῖ σέ αὐτούς γιά τούς ὁποίους ἔχει ἑτοιμασθεῖ

 

                        Οἱ ἄλλοι δέκα σάν ἄκουσαν τά γενόμενα στράφησαν ἐναντίον τῶν δύο ἀδελφῶν.  Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἐνώπιον αὐτῆς τῆς καταστάσεως, τούς κάλεσε καί τούς εἶπε:  Γνωρίζετε ὅτι αὐτοί οἱ ὁποῖοι θεωροῦνται ἡγέτες τῶν λαῶν, ἀσκοῦν ἀπόλυτη ἐξουσία πάνω τους καί οἱ ἄρχοντες τους, τούς καταδυναστεύουν.  Σ’ ἐσᾶς ὅμως δέν πρέπει νά συμβαίνει ἔτσι, ἀλλά ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά γίνει μεγάλος μεταξύ σας, πρέπει νά γίνει ὑπηρέτης σας, καί ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά εἶναι πρῶτος, πρέπει νά γίνει δοῦλος ὅλων.  Γιατί καί ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου δέν ἦλθε νά τόν ὑπηρετήσουν ἀλλά γιά νά ὑπηρετήσει καί νά προσφέρει τή ζωή του λύτρο γιά τή σωτηρία ὅλων.

 

                        Ὁ ἐγωισμός καί ἡ αὐτοπροβολή εἶναι ἐκεῖνα τά ὁποῖα ὁδήγησαν στήν πτώση τοῦ δεκάτου τάγματος τῶν Ἀγγέλων, τοῦ τάγματος τοῦ Σατανᾶ.  Αὐτά ὁδήγησαν ἐπίσης στήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων Ἀδάμ καί Εὔας.  Ἔκτοτε ὑπάρχει αὐτός ὁ ἐσωτερικός πόλεμος μέσα στόν ἄνθρωπο.  Αὐτός ἐκδηλώνεται σέ διάφορες εὐκαιρίες καί μέ διάφορους τρόπους μέ κατάληξη τήν πτώση.  Ὅπου δέ δέν ὑπάρχει μετάνοια ὁ πεπτωκώς καταλήγει στή συντριβή. 

 

                        Οἱ Μαθητές δέν ἦταν ἀκόμη φωτισμένοι ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα καί ἐξεδήλωσαν τόν πραγματικό ἑαυτό τους.  Ἀργότερα ὅμως, μετά τήν Πεντηκοστή, τό Ἅγιο Πνεῦμα θά τούς φωτίσει, θά τούς καθαρίσει καί ἕτοιμοι πιά θά διαδόσουν τό εὐαγγέλιο σ’ ὅλο τόν τότε γνωστό κόσμο.  Ἄς κλείσουμε τήν ἐπικοινωνία μας μέ τήν ἀκόλουθη προσευχή:  Κύριε φώτιζε τούς ἐργάτες τοῦ εὐαγγελίου νά ἐκτελοῦν τήν ἀποστολή τους μέ ταπείνωση καί γιά τή δική σου τιμή καί δόξα.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΗ:    Τήν Κυριακή, 3η Ἀπριλίου 2011, στόν Καθεδρικό μας ναό, ἐγένετο μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, ὁ Παρασκευᾶς-Πάρης, υἱός τοῦ Δημητρίου Ν. Σωφρονίου καί Ἄντριας, τό γένος Δημοσθένους, μέ ἀναδόχους τούς Ἀντώνη καί Λουκᾶ Χριστοδούλου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στό νεοφώτιστο νά ζήσει.

 

ΓΑΜΟΣ:  Τό Σάββατο, 2α Ἀπριλίου 2011, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, εὐλόγησε στόν Καθεδρικό μας ναό τούς γάμους τῶν Ἀνδρέου  Φλωρίδη καί Χαραλαμπίας, τό γένος Λοΐζου.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΚΗΔΕΙΑ:  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, τήν Παρασκευή, 8η Ἀπριλίου 2011, τέλεσε τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τῆς ἀείμνηστης Μαρίνας Σάββα, στόν Καθεδρικό μας ναό.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῆς μεταστάσης καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους της.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας, τήν Τρίτη, 5η Ἀπριλίου 2011, δεξιώθησαν, στή μνήμη τῆς ἀείμνηστης μητέρα τους Ἀμαρυλλίδος Λουκαΐδη, τά παιδιά της Γαβριέλλα Παμπουλίδου, Ἄντζελα Ἠλιάδου καί Ντῖνος Λουκαΐδης.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 7η Ἀπριλίου 2011, προσέφερε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τήν Τρίτη, 5η Ἀπριλίου 2011, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, πραγματοποιήθηκε ἡ τακτική μηνιαία συνεδρία τοῦ Δ. Συμβουλίου τῆς κοινότητος στά κεντρικά γραφεῖα.  Οἱ σύνεδροι μετά τά καθιερωμένα ἐνημερώθησαν γιά τά ἑξῆς:  Προσφορά γιά τήν ἀνοικοδόμηση τῶν γραφείων, οἱ ἐπικείμενες ἑορτές τῶν Ἁγίων Ἡμερῶν καί τά σχετικά μέ αὐτές, ἡ διάθεση τοῦ βιβλίου τῆς θείας Λειτουργίας, σχολικά ζητήματα καί διάφορα ἄλλα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.  Παρευρέθησαν 18 πρόσωπα.   

 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ:  Τό βιβλιοπωλεῖο τῆς κοινότητός μας διαθέτει:

α) Δίγλωσσα:                   Προσευχητάριο         £ 05.00,        Ἀκάθιστος Ὕμνος      £10.00

                             Μεγάλη Ἑβδομάδα    £ 25.00,        Θ. Λειτουργία                    £05.00

β) Στήν Ἀγγλική:    Ἁγία Γραφή              £ 50.00.                  Diaconia                    £10.00

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣΜέχρι τώρα ἔχουν διατεθεῖ λαχνοί ἀξίας £5,200.00. Ἔχουν ἀνταποκριθεῖ 130 πρόσωπα. Μπορεῖτε καί ἐσεῖς νά ἀγοράσετε λαχνούς £40.00 καί ἔτσι θά εἶστε ἕνας ἀπό τούς τριακοσίους φίλους τοῦ σχολείου.  Ὅσοι ἐπιθυμοῦν πιό μικρό ἀριθμό λαχνῶν, μποροῦν ἐπίσης νά βοηθήσουν.  Θερμές εὐχαριστίες καί πλούσια συγχαρητήρια σέ ὅσους ὑποστηρίζουν τήν προσπάθεια τοῦ σχολείου καί τή διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Πέμπτη, 14η Ἀπριλίου 2011, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ θά πραγματοποιήσει συνεδρία στά κεντρικά γραφεῖα, ὥρα 7.30 μ.μ.  Καλεῖ ὅλα τά μέλη νά συμμετέχουν.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ:   Τό γραφεῖο τῆς κοινότητος ἔχει ἤδη ἑτοιμάσει καί κυκλοφορεῖ καί στίς δύο γλῶσσες τό Πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, τοῦ Πάσχα καί τῆς ἑβδομάδος τῆς Διακαινησίμου.  Μπορεῖτε νά τό προμηθευθεῖτε καί νά τό συμβουλεύεστε.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

11η Ἀπριλίου Δευτέρα Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

12η Ἀπριλίου Τρίτη Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

13η Ἀπριλίου Τετάρτη.

              Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη θ. Λειτουργία ὥρα 8.45 -10.30 π.μ.

14η Ἀπριλίου Πέμπτη Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

15η Ἀπριλίου Παρασκευή πρό τῶν Βαΐων. 

              Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη θ. Λειτουργία ὥρα 8.45 -10.30 π.μ.          

              Μικρό Ἀπόδειπνο καί Κανόνας Ἁγίου Λαζάρου ὥρα 6.00 μ.μ.

16η Ἀπριλίου Σάββατο πρό τῶν Βαΐων.  Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἁγίου Λαζάρου.          

                  Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία Ι. Χρυσοστόμου ὥρα 8.30 – 11.00 π.μ.      

              Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

17η Ἀπριλίου Κυριακή τῶν Βαΐων.

              Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                 £ 30.00                     Κ. Παναγιώτης                     £ 20.00

Ἀνώνυμος             £ 20.00                     Ἀνώνυμος                             £ 50.00

Σ.Π.Ε. Ἀκανθοῦς     £200.00        Κοινότητα Κοντέας             £ 20.00

Ἀνώνυμος                 £ 10.00                     Ἐλευθέριος Σάββα              £ 40.00

Ἑλένη Γεωργίου στή μνήμη Geoff C. Price                                          £ 60.00

Ξενούλα Μακρηνικόλα στή μνήμη Χριστάκη                          £350.00

ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ἀνδρούλα Μιχαηλίδου,      Κυριάκος Πιτσιελῆς,          Ἀντώνης Προδρόμου,

Γεωργία Μάρκου,                Ἀνδρέας Σφήκας,    Ἐλπινίκη Σπύρου,

Ἄννα Κλεάνθους,                Εὐδοκία Ἀδάμου,     Ἀνώνυμος,

Ἁγνή Γεωργαλίδου,                        Ἀνδρούλα Perry,     Οἰκ. Λοΐζου,

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

 

T H E   E M B L E M   O F   T H E   H O L Y   C R O S S

Lord, save your people and bless your inheritance, granting to faithful Christians victories over their enemies, and protecting your commonwealth by your Cross.                                            (Apolytikion)

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

                        The grace of God enabled us once more to pass through the first half of Great and Holy Lent and to arrive at the Sunday of the Veneration of the Holy Cross.  This third Sunday of Lent is called the Veneration of the Holy Cross because of the procession and the lifting of the Holy and Life-Giving Cross, which take place in the Churches on this day.  This ancient custom of the Church was launched in the days of St John Chrysostom.

                        The reason for presenting the Holy Cross is due to the care and concern of the Church who wants to strengthen the faithful and give steadfastness to their morale so that we are able to continue with stamina and patience, the fasting, the prayer and the exercises of the Holy Days of Lent.  This spiritual exercise creates weakness and labour.  For this reason the faithful need to be encouraged, supported and strengthened.  The Cross of the Lord does exactly that.  It grants courage and strength to every struggling existence so as he/she will manage to reach the end of Great and Holy Lent triumphantly.

                        On this day of the Veneration of the Holy Cross, the faithful are invited to gaze devoutly at the Cross of the Lord so as to take courage.  They will have their faith strengthened and at the same time will remember how much the Lord emptied Himself to become salvation.  Additionally the faithful will remember the humiliating death which the slaves and villains underwent and understand that Christ, out of extreme love towards the human race, became curse and shame for our sake.  However, the Cross at the same time is an ornament to the Church, a symbol of joy, a flag of victory, a source of inspiration, a sign of the way, a hope for sinners, support for the just, glory for the angels, strength for the kings and rulers, a title of honour, a call of sacrifice and a prize of the Resurrection.

                        Then, Christ on Golgotha shed His spotless blood on the Cross and sanctified it.  Now, the faithful decorate the Cross with the fragrant flowers of spring and wet it with their tears of repentance, the crowns of honour, with their feelings of adoration and their pleasing worship towards the Lord, Who became a curse for our sake.

                        The worshipping members of the Church during the Great and Holy Week in Matins of Holy Friday sing as follows:  “You have ransomed us from the curse of the law by Your precious blood.  Nailed to the Cross and pierced with the lance, You have poured forth immortality on humankind, Glory to You, our Redeemer.”  The crucifixion of the Lord dissolved the curse and brought the blessing.  The death of the Lord on the Cross led to life.

                        Today then, the Church with festive splendour and with feelings of joy, triumph, victory of life against death, proclaims:  “We venerate your Cross Lord, and glorify your Holy Resurrection.”  The whole of the flock proceeds to venerate the Holy Cross with humility and devoutness so as to receive the divine grace and accept some blessed flowers from the grace of the Cross and take them home as a blessing of the Church.

The various feasts of the Holy Cross during the ecclesiastical year remind us that Christianity is a faith of the humble spirit and the teaching of kenosis (emptiness).  The Orthodox Church as a genuine successor of the intact (unchanged), teaching of Christ, presents continuously and in many places this kenotic message and experience.  The Church invites all of us, her members, to live in the shadow of the Cross, gazing on the crucified Jesus Christ.  Amen!

C O M M U N I T Y   N E W S

 

MEALS FOR  THE  ELDERLY:     The meals for the elderly during the month of March were subsidised by the following:  Eugenia Christophidou in memory of her beloved departed Marina, Antonis and Yiannoulla;  Angela Loizou in memory of her beloved departed Andreas and Loukia;  Erotokrita Livera in memory of her beloved parents Andreas and Anna;  Stelios and Artemis Christou for the health of their family;  Eleni Antoniou in memory of her beloved parents Prodromos, Elizabeth, Antonis, Eftychia and her beloved husband Evangelos and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA.  We thank all the kind donors for their generosity and consideration towards this cause.

RENEWAL  OF  SUBSCRIPTIONS:  The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine (£15.00) are now due.  If you have not already paid your subscriptions or wish to subscribe to any or all of these you may contact our Community’s offices.

ANNUAL  SCHOOL  RAFFLE:    The School Governing Body is pleased to announce that the annual school raffle is in circulation.  You are kindly asked to support the selling of the school raffle.  Please bear in mind that the raffle is a means whereby the school covers a number of its financial obligations.  We trust that, as in the previous years, you will show your support in this venture.  Price per raffle: £1.00.  The school accommodates in its classes about 300 children.  In order to sell all the raffles we need 300 volunteers to buy raffles of £40.00 each.  So far 100 volunteers have contributed.  We need 200 further volunteers to come forward.

DOXOLOGY:              On Sunday, 27th March 2011, a doxology marking the two national events of 25th March 1821 and 1st April 1955 will take place in both our churches.  At St Barnabas the doxology will take place at about 10.30 a.m. and at St Mary’s Greek Orthodox Cathedral at 11.30 a.m.  The pupils of St Barnabas Greek Schools will take part at the doxology in St Mary’s Cathedral.  We look forward to seeing as many parents as possible accompanying their children.

NATIONAL  SCHOOL  CONCERT:  St Barnabas Greek Schools will commemorate the two National days, 25th March 1821 and 1st April 1955 by presenting a concert.  The concert will take place in St Mary’s Church hall on Sunday, 3rd April 2011 at 4.00 p.m.  It will comprise of plays, songs, poems and dances relating to the two events.  Please come forward to encourage the children by your attendance and support.

NEW  EDITION  OF  THE  DIVINE  LITURGY:               Our Archdiocese has now prepared and will soon be circulating a new edition of the Divine Liturgy of       St John Chrysostom, in Greek and English.  This edition is more extensive than the previous one so that it can be more helpful, especially to the clergy.  We advise all the faithful to have this in mind and obtain their own copy for their own spiritual benefit.

HOLY  WEEK  AND  EASTER:      We trust that in a few days’ time we will have a limited number of copies of Holy Week and Easter in Greek and English.  Those interested can contact the Community office for more details.

PARENT/TEACHERS’  MEETING: On Thursday, 7th April as well as on Saturday, 9th April 2011, the teachers of St Barnabas Greek School are to meet with the parents to discuss with them the progress which their children are making at school.  We trust that all parents will turn up in time so as to facilitate the task of the teachers.  The times of the meetings are as follows:

1st and 2nd Schools    Thursday 7th April 2011           7.00 p.m.

3rd School                   Saturday, 9th April 2011        12.00 noon

4th School                   Saturday, 9th April 2011          5.15 p.m.

BINDING  OF  THE  ENGLISH  DIACONIA:     We are happy to announce that our English Diaconia will be bound before Easter.  This is the sixth volume to be bound and covers the years from 2006-2010.  The other five volumes are in our offices and those who are interested may obtain these.  Price per each volume is £10.00.

Read Full Post »

 

 

Η  Ε Υ Α Λ Ω Τ Η   Π Α Ι Δ Ι Κ Η   Η Λ Ι Κ Ι Α

«καί ἐπηρώτησε τόν πατέρα αὐτοῦ·  πόσος χρόνος ἐστίν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δέ εἶπε·  παιδιόθεν.»                                         (Μάρκ. θ΄ 21)

 

                        Δακρυσμένος καί πονεμένος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὁ δύστυχος ἐκεῖνος πατέρας τοῦ δαιμονιζομένου νέου πλησίασε τόν Κύριο καί στή συνέχεια τόν πληροφόρησε ὅτι ὁ υἱός του εὑρισκόταν σ’αὐτήν τήν κατάσταση ἀπό τά παιδικά του χρόνια.  «παιδιόθεν», τοῦ εἶπε.  Σκεφθήκαμε, λοιπόν, ὅτι αὐτή ἡ ἀπάντηση ἀποτελεῖ βασική ἀλήθεια ὅσον ἀφορᾶ τήν κατοπινή ἐξέλιξη τῆς κάθε ἀνθρώπινης ὕπαρξης.  Γιά τοῦτο θεωρήσαμε εὐκαιρία νά ποῦμε λίγα λόγια γιά τήν προστασία τῆς παιδικῆς ἡλικίας καί τήν ἐπίδραση τοῦ παραδείγματος σ’ αὐτήν τήν τρυφερή, εὐαίσθητη καί εὐάλωτη ἡλικία. 

 

                        Τά πιό παλιά χρόνια, ὅπως εἶναι γνωστόν, ἡ ζωή γενικά ἦταν ἁπλούστερη καί θά τολμοῦσε κάποιος νά πεῖ, πιό ἀθῷα σέ πολλούς τομεῖς.  Σήμερα τά πράγματα δυστυχῶς ἄλλαξαν σέ πολύ μεγάλη κλίμακα καί ὄχι πάντοτε πρός τό καλύτερο.  Τά παιδιά βομβαρδίζονται συνεχῶς ἀπό τίς τηλεοράσεις, τά τραγούδια χωρίς νόημα καί αἰσιοδοξία, τίς ἄσεμνες διαφημίσεις, τή συγχυσμένη κοινωνία, ἀπό πολλά θεάματα καί ἀκούσματα ὄχι τόσο ὠφέλιμα, τά ὁποῖα  σπρώχνουν τή νεολαία καί τήν προκαλοῦν νά μεγαλώσει πρίν ἀκόμη βηματίσει καλά-καλά.

                        Ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη ἀκοῦμε ὅτι μελετᾶ τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἐμβρυακή του ἡλικία καί προσπαθεῖ νά χειραγωγήσει τήν κατοπινή του ἐξέλιξη καί πορεία.  Παράλληλα ἡ ψυχολογική κατάσταση τῆς ζωῆς τῆς κυοφορούσας μητέρας συνδέεται ἄρρηκτα μέ τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου, τόν ὁποῖο ἐκείνη γαλακτοτροφεῖ καί αὐτή ἡ κατάσταση ἐπιδρᾶ πολύ στή μετέπειτα ζωή του. 

 

                        Πολλοί ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος ψυχολογικά χαράσσει τήν ὅλη πορεία του γύρω στά πρῶτα τέσσερα χρόνια τοῦ βίου του.  Ἄλλοι μελετῶντας τά διαζύγια, ἀπό πλευρᾶς τῆς συζύγου, ὑποστηρίζουν ὅτι τά πρῶτα παιδικά χρόνια τῆς γυναίκας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σ’ αὐτό τό κεφάλαιο.  Ὁ χαρούμενος ἄνθρωπος ἐκφράζει στό πρόσωπό του τό χαμόγελο τῆς μάνας του.

 

                        Ὁ θεῖος Παῦλος συμβουλεύει τούς γονεῖς, ὅπως ἐκτρέφουν τά παιδιά τους «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» (Ἐφεσ. στ΄ 4).  Ὁ δέ ἐθναπόστολος  Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός προτρέπει τούς γονεῖς τό πρωί νά τοποθετοῦν τό ψωμί μπροστά στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί νά ὁδηγοῦν τά παιδιά νά τό λαμβάνουν ἀπό ἐκεῖ, ὥστε νά διδαχθοῦν ὅτι ἐκεῖνος πού μᾶς τρέφει εἶναι ὁ Θεός.

 

                        Ἡ νεολαία ἔχει ἀνάγκη τῆς γνώσεως τῆς ζωῆς τῶν ἡρώων τῆς πατρίδος καί τῶν μαρτύρων τῆς πίστεως γιά νά μεγαλώσει μέσα στά πλαίσια αὐτῶν τῶν ἰνδαλμάτων καί ἰδανικῶν καί νά ἔχει στόχο νά τούς μιμηθεῖ καί νά τούς ἀκολουθήσει.  Δυστυχῶς τό πλεονάζον σύχρονο κοσμικό φρόνημα ὁδηγεῖ τά παιδιά σέ βιαιότητες καί παραλογισμούς, στά γήπεδα, στούς δρόμους, στά θέατρα, στούς χώρους διασκεδάσεως καί ἀλλαχοῦ.  Ὁ Χριστός εἶπε στούς μαθητές του καί μέσῳ αὐτῶν προτρέπει ὅλους ἐμᾶς: «ἄφετε τά παιδία ἐλθεῖν πρός μέ καί μή κωλύετε αὐτά» (Ματθ. ιθ΄ 14). Τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἡ τιμή καί ἡ δόξα στούς αἰῶνες.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τήν Τετάρτη, 23η καί τήν Πέμπτη, 24η Μαρτίου καί τό Σαββατοκύριακο, τῶν 26ης καί 27ης Μαρτίου 2011, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ὁ Θεόδωρος, υἱός τῶν Μαρίου Σκούρου καί Εὔκλειας, τό γένος Ἀριστείδου, μέ ἀνάδοχο τή Μαρία Ἀριστείδου.

                   Ὁ Λεωνίδας-Στυλιανός, υἱός τῶν Ἀλεξάνδρου Γιαννίδη καί Γεωργίας, τό γένος Ἰωάννου, μέ ἀναδόχους τούς Ἀπόστολο Ἰωάννου καί Ἀρτέμιδα Εὐαγγέλου.

                   Ἡ Μαρία-Παναγιώτα, θυγατέρα τῶν Χρίστου Πέτρου καί Θεοδώρας, τό γένος Χριστοφίδου, μέ ἀνάδοχο τό Μάριο Χριστοφίδη.

                   Ἡ Χάρις-Ἑλένη-Ἀνδρούλα, θυγατέρα τῶν Κυριάκου Νικολάου καί Αἰκατερίνης, τό γένος Κτωρῆ, μέ ἀνάδοχο τόν Ἀντώνη Ἀντωνίου.

                   Ἡ Ἀλεξάνδρα, θυγατέρα τῶν Antony Kravitz καί Simone, τό γένος Waller, μέ ἀνάδοχο τήν Πηνελόπη Παπαδημητρίου.

                   Ἡ Ἀγάπη, θυγατέρα τῶν Jagadish Chandra Bose καί Maitreyi, τό γένος Choudhury, μέ ἀνάδοχο τή Γεωργούλα MacDade, καί

                   Ὁ Λεωνίδας, υἱός τῶν Χριστάκη Ζαχαρίου καί Χριστίνας, τό γένος Χατζῆ-Γεωργίου, μέ ἀναδόχους τούς Λοΐζο Ζαχαρίου καί Ἑλένη Χατζῆ-Γεωργίου.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τῆς Ἀγάπης Bose.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝΠαρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε τήν Τρίτη, 29η Μαρτίου, ἡ κα Ἑλένη Ἀντωνίου, στή μνήμη τῶν προσφιλῶν της γονέων Προδρόμου, Ἐλισάβετ, Ἀντωνίου καί Εὐτυχίας καί τοῦ ἀειμνήστου συζύγου της Εὐαγγέλου.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 31η Μαρτίου 2011, προσεφέρθη ἀπό τή Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς εὐλαβεῖς δωρήτριες.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Στόν Καθεδρικό μας ναό, ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Κώστα Κυριακίδη, τή Δευτέρα, 28η Μαρτίου καί Φώτη Προκοπίου τήν Τρίτη, 29η Μαρτίου 2011.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ μ. Φώτη.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ:  Τήν Κυριακή ἀπόγευμα, 27η Μαρτίου 2011, ὁ Σύνδεσμος Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων πραγματοποίησε τήν 9η Διάσκεψή του στούς δικούς μας χώρους.  Τή Διάσκεψη τίμησαν μέ τήν παρουσία τους καί ἀπηύθυναν χαιρετισμό ὁ Σεπτός Ποιμενάρχης ἡμῶν, Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος καί ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Κύπρου κ. Γεώργιος Γεωργίου.  Ὁ κ. Κύπρος Νίκολας, ὡς πρόεδρος, ἔκαμε ἔκθεση τῶν πεπραγμένων τῆς θητείας του καί ζήτησε ἀπό τό σῶμα, ὅπως κάμει δεχτή τήν παραίτησή του καί προβεῖ στήν ἐκλογή ἄλλου προσώπου ὥστε νά τόν διαδεχθεῖ.  Μοναδικός ὑποψήφιος ὑπῆρξε ὁ κ. Μάριος Μηναΐδης, ὁ ὁποῖος ἐγένετο καθολικά ἀποδεχτός καί ἐξελέγη παμψηφεί.  Συγχαίρουμε θερμά τό νέο πρόεδρο καί τοῦ εὐχόμεθα κάθε ἐπιτυχία στό ἔργο του.  Ἡ κοινότητα δεξιώθηκε τούς ἐπισήμους καί ὅλους τούς συνέδρους στούς δικούς της χώρους.  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Τρίτη, 5η Ἀπριλίου 2011 τό Δ. Συμβούλιο τῆς κοινότητος θά πραγματοποιήσει τήν ταχτική του μηνιαία συνεδρία στό σπίτι τῆς Παναγίας ὥρα 7.30 μ.μ.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Μέχρι τώρα ἔχουν διατεθεῖ λαχνοί ἀξίας £4,400.00. Ἔχουν ἀνταποκριθεῖ 110 πρόσωπα. Μπορεῖτε καί ἐσεῖς νά ἀγοράσετε λαχνούς £40.00 καί ἔτσι θά εἶστε ἕνας ἀπό τούς τριακοσίους φίλους τοῦ σχολείου.  Ὅσοι ἐπιθυμοῦν πιό μικρό ἀριθμό λαχνῶν, μποροῦν ἐπίσης νά βοηθήσουν.  Θερμές εὐχαριστίες καί πλούσια συγχαρητήρια σέ ὅσους ὑποστηρίζουν τήν προσπάθεια τοῦ σχολείου καί τή διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

4η Ἀπριλίου Δευτέρα Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

5η Ἀπριλίου Τρίτη Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

6η Ἀπριλίου Τετάρτη  Προηγιασμένη θ. Λειτουργία ὥρα 8.45 -10.15 π.μ

              Μικρό Ἀπόδειπνο καί Μεγάλος Κανόνας ὥρα 6.00 – 7.30 μ.μ.

7η Ἀπριλίου Πέμπτη Προηγιασμένη θ. Λειτουργία ὥρα 8.45 – 10.15 π.μ.

8η Ἀπριλίου Παρασκευή Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 6.00 – 8.00 μ.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 7.00 – 9.00 μ.μ.

9η Ἀπριλίου Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. 

              Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 8.45 – 10.30 π.μ

              Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

10η Ἀπριλίου Κυριακή Πέμπτη τῶν Νηστειῶν.  Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. 

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Φανούλλα                             £ 14.00                     Ἀνώνυμος                 £ 40.00

Ξενοφών Χρυσοστόμου   £100.00        Φρῖξος Χαραλάμπους         £ 30.00

Ἀνώνυμος                             £ 20.00                     Ἑλένη Κρασᾶ                        £ 10.00

Μ. Ἰακωβίδης                                  £ 25.00                     Ἀνώνυμος                 £ 10.00

Γιαννάκης Γεωργίου                  £ 10.00                     Ἀνώνυμος                 £ 10.00

ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ἑλένη Κατσαροῦ,    Ντῖνος Λύτρας,                                Ἀνώνυμος,

Ἑλένη Λαζαρῆ,         Κωνσταντῖνος Πορνάρης,             Ἀνδρούλα Πορνάρη

Θωμᾶς,                      Ἀνδρέας Χριστάκη,                         Κτωρίδης,

Δημήτρης Σταύρου,           Σωτηρούλα Νικολαΐδου,               Μαρία Βασιλείου

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »