Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Φεβρουαρίου 2012

Αὐτό τό κείμενο ἔχει σκοπό νά δώσει ἐν συντομία μέσα ἀπό ἁπλή γραφίδα, κατά τό ἐφικτό, σέ ἁγιογραφικό πλαίσιο τή σημασία πού πρέπει νά κατέχει στήν ψυχή τοῦ κάθε χριστιανοῦ τό Σῶμα καί τό Αἷμα Τοῦ Κυρίου.

      Τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἶναι ἂρρηκτα συνδεδεμένο μέ τή Θεία Λειτουργία.  Ἡ Θεία Εὐχαριστία σκοπό ἔχει νά θρέψει τήν ἀνθρώπινη ψυχή μέ τήν ἀθάνατη καί αἰώνια τροφή ὥστε νά τήν ὁδηγήσει στήν κατά χάρη θέωση. Στούς πρώτους αἰῶνες τοῦ Χριστιανισμοῦ ὅλα τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ἐτελοῦντο κατά τήν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας καί ἦταν συνδεδεμένα μέ τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. 

      άν τοποθετήσουμε ἱεραρχικά τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, θά λέγαμε πολύ εὔστοχα ὅτι ἡ Θεία Εὐχαριστία εἶναι τό πρῶτο καί ὕψιστο μυστήριο.  Εἶναι τό μυστήριο τῶν μυστηρίων.  Εἶναι τό αἰώνιο μυστήριο, τοῦ ὁποίου ἡ θέση στή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας μαζί μέ τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως, εἶναι μοναδική καί ἀσύγκριτη. Αὐτό συμβάλλει στήν αἰώνια σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.  Αὐτό τό μέγα μυστήριο συνέστησε καί παρέδωσε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός κατά τό Μυστικό Δεῖπνο.  Τοῦτο ἔλαβε χώρα στό ὑπερῶο πρίν τά Ἅγια Πάθη.

      Ἐκκλησία διά μέσου τῶν αἰώνων συνεχίζει, καί θά συνεχίζει  μέχρι τῆς συντέλειας τῶν αἰώνων, νά τελεῖ τό μυστήριο τοῦτο ὡς πηγή ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ κόσμου καί ὡς κοινωνία τοῦ πανάχραντου Σώματος καί τοῦ πανασπίλου Αἵματος τοῦ Κυρίου.  Θά πράττει τοῦτο γιά νά μεταλαμβάνουμε οἱ πιστοί καί νά δεχόμαστε μέσα μας ὁλόσωμο τόν Ἴδιο τό Θεό καί Λυτρωτή μας.  Ἔτσι γινόμαστε μέτοχοι τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

            Οἱ ἱεροί συνοπτικοί Εὐαγγελιστές ἀναφέρουν στά ἱερά Εὐαγγέλια τή σύσταση τοῦ θειοτάτου αὐτοῦ μυστηρίου.  Ὁ Ματθαῖος στό κεφ. Κστ΄ 20-29, ὁ Μᾶρκος στό κεφ. ιδ΄ 17 – 25 καί ὁ Λουκᾶς στό κεφ. κβ΄ 14 – 20.  Ἄς διαβάσουμε τί μᾶς λέει ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος: «Ἐσθιόντων δέ αὐτῶν λαβών ὁ Ἰησοῦς τόν ἄρτον καί εὐχαριστήσας ἔκλασε καί ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς καί εἶπε· λάβετε, φάγετε· τοῦτό ἐστι τό σῶμά μου·  καί λαβών τό ποτήριον καί εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες·  τοῦτο γάρ ἐστι τό αἷμά μου τό τῆς καινῆς διαθήκης τό περί πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.  λέγω δέ ὑμῖν ὅτι οὐ μή πίω ἀπ’ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ὅταν αὐτό πίνω μεθ’ ὑμῶν καινόν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου». (Ματθ. κστ΄ 26 – 29)

      νάμνηση τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἔχουμε σέ κάθε Θεία Λειτουργία.  Ἀφοῦ προηγουμένως ὁ λειτουργός προσκομίσει τόν ἄρτο καί τόν οἶνο στήν Ἁγία Πρόθεση καί στή συνέχεια κατά τή Θεία Λειτουργία, στή Μεγάλη Εἴσοδο μεταφέρει τά Τίμια Δῶρα ἀπό τήν Πρόθεση στήν Ἁγία Τράπεζα.  Τότε ἀρχίζει ἡ Ἁγία Ἀναφορά καί ἱερουργεῖται τό μυστήριο.  Ὁ Κύριος, χρησιμοποίησε τό ψωμί καί τό κρασί κατά τό Μυστικό Δεῖπνο, ὅταν παρέδωσε τό ἱερό αὐτό μυστήριο τῆς σωτηρίας στούς Μαθητές Του καί διά μέσου τῶν Μαθητῶν στήν Ἐκκλησία.

      Μετά τήν πλήρωση του συμβόλου τῆς πίστεως ἀκολουθεῖ ἡ Ἁγία Ἀναφορά  κατά τήν ὁποία ὁ διάκονος ἐκφωνεῖ:  «Στῶμεν καλῶς· στῶμεν μετά φόβου· πρόσχωμεν τῇ ἁγίᾳ ἀναφορᾷ ἐν εἰρήνῃ προσφέρειν».  Στή συνέχεια ὁ λειτουργός Ἀρχιερεύς ἤ Ἱερεύς προσευχόμενος ζητᾶ ἀπό τό Θεό τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πάνω στά τίμια δῶρα, γιά νά μεταβληθεῖ ὁ ἄρτος σέ Σῶμα καί ὁ οἶνος σέ Αἷμα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Αὐτή εἶναι ἡ Ἱερότερη στιγμή τῆς Θείας Λειτουργίας.  Προτοῦ φθάσει στή φοβερή αὐτή ὥρα, ὁ τελῶν τό μυστήριο ἀναφέρει τούς συστατικούς λόγους τοῦ Κυρίου, ὅταν γιά πρώτη φορά ὁ Κύριος ἱερούργησε καί παρέδωσε στούς Μαθητές Του τό μυστήριο τοῦτο: “Ἔδωκε τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ μαθηταῖς καί Ἀποστόλοις εἰπών· λάβετε, φάγετε, τοῦτό μού ἐστι τό σῶμα, τό ὑπέρ ὑμῶν κλώμενον, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν”. Καί γιά τό Ποτήριο· “Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτό ἐστι τό Αἷμα μου, τό τῆς Καινῆς Διαθήκης, τό ὑπέρ ὑμῶν καί πολλῶν ἐκχυνόμενον, εἴς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν”. (ἀπό τή Θεία Λειτουργία)

      Μετά τήν εὐχή, τήν ὁποία ὁ λειτουργός του μυστηρίου ἐκφωνεῖ: “Τά σά ἐκ τῶν σῶν Σοί προσφέροντες, κατά πάντα καί διά πάντα”.(ἀπό τή Θεία Λειτουργία) Ὁ ἱερουργός εὔχεται γονατιστός καί δεόμενος μέ βαθιά κατάνυξη πρός τόν Οὐράνιο Πατέρα καί λέει: “καί ποίησον τόν μέν Ἄρτον τοῦτον, τίμιον Σῶμα τοῦ Χριστοῦ σου· τό δέ ἐν τῷ Ποτηρίῳ τούτῳ, τίμιον Αἷμα τοῦ Χριστοῦ σου. Μεταβαλών τῷ Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ”. (ἀπό τή Θεία Λειτουργία)

        Τή στιγμή αὐτή κατέρχεται τό Πνεῦμα τό Ἅγιο καί μεταβάλλει τόν μέν ἄρτο σέ Σῶμα Χριστοῦ, τό δέ οἶνο, πού περιέχει τό Ποτήριο, σέ Αἷμα Χριστοῦ. Τότε ἔχουμε ὁλόσωμη καί αἰσθητή τήν παρουσία τοῦ Θεανθρώπου Σωτήρα μας, καί ὅσοι εἶναι ἕτοιμοι νά κοινωνήσουν θά προσκληθοῦν σέ λίγο νά μεταλάβουν, παίρνοντας μέσα τους ὄχι ἄρτο καί οἶνο, ἀλλά τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, καί τότε γίνονται κατά τήν πατερική διδασκαλία “σύσσωμοι, σύναιμοι, θεοφόροι καί Χριστοφόροι”.

                Στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας δέ συντελεῖται μόνο ἡ μεταβολή τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, ἀλλά ὅλος ὁ βίος τοῦ Κυρίου καί ὅλο τό ἀπολυτρωτικό ἔργο Του ἀναπαρίσταται καί ἱερουργεῖται.  Δηλαδή ἡ Σάρκωση, ἡ Γέννηση, ἡ Σταύρωση, ἡ Ταφή, ἡ Ἀνάσταση, ἡ Ἀνάληψη καί ἡ ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καθέδρα Του, γιά νά πρεσβεύει γιά ὅλους ἐμᾶς.

        άν κάθε Μυστήριο μεταδίδει τή θεία Χάρη στόν ἄνθρωπο καί τόν καθιστᾶ καρποφόρο δένδρο, πολύ περισσότερο συμβαίνει αὐτό μέ τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Οἱ καρποί πού λαμβάνουμε μέ τή συμμετοχή μας στή Θεία Εὐχαριστία εἶναι κυρίως  πνευματικοί.  Ὅπως χωρίς ψωμί καί νερό εἶναι ἀδύνατη ἡ συντήρηση τοῦ σώματος, ἔτσι καί χωρίς τήν Θεία Κοινωνία εἶναι ἀδύνατη ἡ συντήρηση τῆς ψυχῆς.  Μεταλαμβάνουμε «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον».  Ἁγιάζεται ἡ ψυχή καί τό σῶμα.

        ννοεῖται βέβαια, ὅτι ὁ Χριστιανός πρέπει νά προσέρχεται στό ἅγιο ποτήριο ἔπειτα ἀπό κατάλληλη ἑτοιμασία. Μιλώντας αὐστηρά, κανένας δέν εἶναι ἄξιος νά μεταλάβει τῶν ἀχράντων καί ζωοποιῶν φρικτῶν τοῦ Χριστοῦ μυστηρίων, ἀλλά μεταλαμβάνουμε γιατί αἰσθανόμαστε τήν ἀναξιότητά μας καί τήν ἀνάγκη γιά ἐσωτερική ἐνίσχυση.  Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μιλοῦν γιά συχνή προσέλευση στό Ἱερό τοῦτο μυστήριο, ἀλλά πάντοτε “μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης”.  Στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας μποροῦν νά προσέρχονται μόνο Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί κάθε ἡλικίας, ἀφοῦ ἔχει προηγηθεῖ τό μυστήριο τῆς Βαπτίσεως καί τοῦ Χρίσματος.

        συμμετοχή μας στό δεῖπνο πού τελεῖ ἡ Ἐκκλησία σέ κάθε Θεία Λειτουργία εἶναι ἀνανέωση τῆς ὑποσχέσεως πού ἔδωσε ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο γιά τή συμμετοχή τοῦ δεύτερου στό πανηγύρι τῆς Οὐράνιας Βασιλείας καί τῆς κατάταξης στούς φίλους τοῦ Χριστοῦ.  Ἀμήν.

Πηγές:

–       ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

–       ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.         ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 1955

–       ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΙΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ

–       ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ν.Β. ΓΚΟΓΚΟΛ  1999

–       Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ  ΝΕΝΑΝΤ ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ          ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

(Κείμενο του Διακόνου Κωνσταντίνου Θεοχάρους)

Read Full Post »

ΕΠΙΤΥΧΕΣ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΓΕΥΜΑ

 Τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω (19-02-12) πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτυχία τό ἐτήσιο γεῦμα, τό ὁποῖο προσφέρεται δωρεάν  ἀπό μέρους τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, πρός τιμή τῶν προσφιλῶν καί σεβαστῶν ἡλικιωμένων μας.  Οἱ Κυρίες καί Δεσποινίδες μέλη τῆς Παντάνασσας μέ νοικοκυροσύνη καί προθυμία ἀλλά καί ἀρχοντιά μαγείρεψαν τά φαγητά καί ἑτοίμασαν τή φιλοξενία μέ χάρη καί ἐπιμέλεια καί τήν προσέφεραν στίς δύο αἴθουσες δεξιώσεως τῆς κοινότητός μας ἀμέσως μετά τή θεία Λειτουργία.  Στήν αἴθουσα Ἀποστόλου Βαρνάβα ὁ Οἰκονόμος π. Παναγιώτης Ντίκ εὐλόγησε τήν τράπεζα καί συνέφαγε μέ τούς συνδαιτυμόνες, στούς ὁποίους ἡ Παντάνασσα διένειμε καί κάποια δῶρα μέ κλῆρο. 

 

                   Στήν αἴθουσα τοῦ Καθεδρικοῦ μας ναοῦ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος εὐλόγησε τήν τράπεζα καί συνέφαγε μαζί μέ τούς προσελθόντες.  Προσεφέρθησαν ἐπίσης δῶρα ἀπό τήν ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ μέ κλῆρο.  Στά δύο γεύματα παρεκάθησαν περί τά 200 πρόσωπα.  Συγχαίρουμε τήν Ἀδελφότητα γιά τήν πρωτοβουλία της καί εὐχαριστοῦμε καί ἐπαινοῦμε ὅλες καί ὅλους, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν, προσέφεραν καί κοπίασαν γιά τήν ἐπιτυχία τῆς συνεστιάσεως. 

 

Read Full Post »

 

Ο   Θ Ε Σ Μ Ο Σ   Τ Η Σ   Ν Η Σ Τ Ε Ι Α Σ

 

«Ὁ ἐσθίων τόν μή ἐσθίοντα μή ἐξουθενείτω, καί ὁ μή ἐσθίων τόν ἐσθίοντα μή κρινέτω· ὁ Θεός γάρ αὐτόν προσελάβετο.»                      (Ρωμ. ιδ΄ 3)

 

            Μᾶς ἀξίωσε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὁ Θεός μέ τή χάρη του νά φθάσουμε γιά ἄλλη μιά φορά στήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μ. Τεσσαρακοστῆς.  Ἀπό αὔριο ἀνοίγει ἐνώπιόν μας τό πνευματικό αὐτό στάδιο, ἡ νηστήσιμη περίοδος τοῦ Τριῳδίου, ἡ ὁποία ἐγκαινιάζεται μέ τήν Καθαρή Δευτέρα.  Μέ τήν ἔναρξη αὐτῆς τῆς περιόδου τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας ἐξασκοῦμε κατά δύναμη τήν ἀρετή τῆς νηστείας.  Βεβαίως οἱ ὕμνοι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς προτρέπουν νά νηστεύουμε, ὄχι μόνο «σωματικῶς», ἀλλά καί «πνευματικῶς».

 

            Ἴσως οἱ πιό πολλοί νά τό εὑρίσκουν πρακτικά εὔκολο νά προβοῦν στήν ἄσκηση κάποιας ὑλικῆς νηστείας, δηλαδή νά ἀπέχουν ἀπό ἀρτύσιμες τροφές.  Ὡς πρός τήν πνευματική νηστεία ὅμως, πιθανόν νά μήν κατανοοῦν οὔτε τήν ἀνάγκη οὔτε τήν ὠφέλειά της.  Ἡ νηστεία ἀπό τροφές δέν ἀποτελεῖ αὐτοσκοπό, οὔτε εἶναι δυνατό νά τήν ἀσκήσουν ὅλοι.  Ἕνεκα ἡλικίας, καταστάσεως ὑγείας καί περιστάσεων διαβιώσεως δυνατόν νά ὑπάρχουν δυσκολίες γιά τήν ὑλική νηστεία.  Τήν πνευματική νηστεία ὅμως ἐνισχύει ἡ ὑλική νηστεία, γιατί μᾶς βοηθᾶ νά τιθασεύσουμε τίς διάφορες ἁμαρτωλές τάσεις καί ὁρμές, οἱ ὁποῖες βασιλεύουν μέσα μας.  Ἡ νηστεία μᾶς ἐνισχύει νά ψαλιδίσουμε τή φιλαργυρία ἐξασκώντας ἐλεημοσύνη, νά προβοῦμε στόν καθαρισμό τῆς συνειδήσεως μέ τή διά βίου μετάνοια.  Νά ἀνεβοῦμε σέ καλύτερες σφαῖρες σκέψεως, ἀποφάσεως καί ἐξασκήσεως τῶν ἀρετῶν μέ τή συμμετοχή μας στίς ἀκολουθίες, τίς ὁποῖες τελεῖ ἡ Ἐκκλησία αὐτήν τήν περίοδο, γιά νά μᾶς προσφέρει πνευματικές ἐνέσεις. 

 

            Αὐτές εἶναι τό Μικρό καί τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο, ὁ Μέγας Κανόνας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης, ἡ Προηγιασμένη θ. Λειτουργία τῶν καθημερινῶν, ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου τῶν Κυριακῶν, οἱ Χαιρετισμοί τῆς Παναγίας τίς Παρασκευές, οἱ Κατανυχτικοί Ἑσπερινοί τῶν Κυριακῶν, ἡ καθημερινή ἀνάγνωση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ καί ἡ ταχτική προσωπική προσευχή.  Ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν τά πνευματικά ὅπλα τά ὁποῖα μᾶς προσφέρει ἡ Ἐκκλησία, ὥστε νά μποροῦμε νά ἀντιμετωπίζουμε νικηφόρα τίς παγίδες τοῦ ἐχθροῦ καί νά ἀποφεύγουμε τίς πλεκτάνες τοῦ πονηροῦ.

 

            Ἡ ἀνεπιτυχής ἄσκηση τῆς νηστείας ἀπό μέρους τῶν Πρωτοπλάστων τούς ἐξέβαλε ἀπό τόν παράδεισο καί μαζί τους ἐξέπεσε ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος καί ἐξεβλήθη τοῦ παραδείσου.  Ἀντίθετα ἡ νηστεία καί ἡ μετάνοια γέμισε τίς ἐρήμους, τίς πόλεις, τά χωριά καί τήν οἰκουμένη ὅλη ἀπό ἁγίους καί φίλους τοῦ Θεοῦ. 

 

            Ἡ περίοδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἀποτελεῖ πεδίο πνευματικῶν ἀγώνων, στούς ὁποίους ἡ Ἐκκλησία καλεῖ ὅλους ἐμᾶς νά εἰσέλθουμε, νά συμμετάσχουμε καί νά ἀγωνισθοῦμε.  Ὁ ἀγώνας μας συνίσταται στό νά ἐντείνουμε τήν προσευχή μας.  Νά ἐλέγξουμε τά αἰσθήματά μας.  Νά χειραγωγήσουμε τίς σκέψεις μας, ὥστε νά στρέφονται στή δόξα τοῦ Θεοῦ καί νά ὑπηρετοῦν τό θέλημά του.  Νά ἐμποδίσουμε τά μάτια μας νά βλέπουν τίς ἀσχήμιες τίς ὁποῖες συναντοῦμε.  Νά σταματήσουμε τά χέρια μας νά πράττουν κακά.  Νά ἀλλάξουμε πορεία μέ τά πόδια μας, ὅταν μᾶς ὁδηγοῦν στούς χώρους τῆς ἁμαρτίας.  Νά ἀξιοποιήσουμε τίς δυνατότητες καί νά αὐξήσουμε τίς δυνάμεις μας μέ τή συχνή ἔμπρακτη ἀγάπη πρός τούς συνανθρώπους μας.

 

            Μέ αὐτούς τούς τρόπους μποροῦμε νά εὐαρεστήσουμε τό κατά δύναμη στό Θεό καί νά κινήσουμε τό πλούσιο ἔλεός του.  Ἔτσι θά βροῦμε λύτρωση ἀπό τίς ἁμαρτίες μας, ἐλευθερία ἀπό τά πλοκάμια τοῦ διαβόλου καί πνευματική χαρά στήν ἀγκάλη τῆς ἄπειρης ἀγάπης καί ἀπύθμενης φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ.  Ἡ Ἐκκλησία ψάλλει: «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε».  Ὁ Ἅγιος Θεός νά μᾶς ἀξιώσει νά διέλθουμε μέ ὑγεία τό πνευματικό στάδιο τῆς Ἁγίας καί Μ. Τεσσαρακοστῆς καί νά φθάσουμε νά γιορτάσουμε καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἀπό τούς νεκρούς.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθησαν τήν Τρίτη, 21η Φεβρουαρίου ἡ Εὐγενία Χριστοφίδου στή μνήμη τῶν ἀειμνήστων γονέων της Ἀντώνη καί Μαρίνας καί ἀδελφῆς της Γιαννούλας καί ἡ Μαρούλα Μενελάου.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 23η Φεβρουαρίου 2012, ἐνίσχυσε μέ δωρεά της ἡ Φούλα Κυριάκου στή μνήμη τῆς ἀείμνηστης μητρός της Ἀνδρούλας Κυπριανοῦ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, στόν Καθεδρικό μας ναό, προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἀειμνήστων Μωυσῆ Μωυσέως καί Γεωργίου Καρσᾶ τήν Τετάρτη, 22α Φεβρουαρίου 2012.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΕΠΙΤΥΧΕΣ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΓΕΥΜΑ:  Τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω (19-02-12) πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτυχία τό ἐτήσιο γεῦμα, τό ὁποῖο προσφέρεται δωρεάν  ἀπό μέρους τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, πρός τιμή τῶν προσφιλῶν καί σεβαστῶν ἡλικιωμένων μας.  Οἱ Κυρίες καί Δεσποινίδες μέλη τῆς Παντάνασσας μέ νοικοκυροσύνη καί προθυμία ἀλλά καί ἀρχοντιά μαγείρεψαν τά φαγητά καί ἑτοίμασαν τή φιλοξενία μέ χάρη καί ἐπιμέλεια καί τήν προσέφεραν στίς δύο αἴθουσες δεξιώσεως τῆς κοινότητός μας ἀμέσως μετά τή θεία Λειτουργία.  Στήν αἴθουσα Ἀποστόλου Βαρνάβα ὁ Οἰκονόμος π. Παναγιώτης Ντίκ εὐλόγησε τήν τράπεζα καί συνέφαγε μέ τούς συνδαιτυμόνες, στούς ὁποίους ἡ Παντάνασσα διένειμε καί κάποια δῶρα μέ κλῆρο. 

 

                        Στήν αἴθουσα τοῦ Καθεδρικοῦ μας ναοῦ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος εὐλόγησε τήν τράπεζα καί συνέφαγε μαζί μέ τούς προσελθόντες.  Προσεφέρθησαν ἐπίσης δῶρα ἀπό τήν ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ μέ κλῆρο.  Στά δύο γεύματα παρεκάθησαν περί τά 200 πρόσωπα.  Συγχαίρουμε τήν Ἀδελφότητα γιά τήν πρωτοβουλία της καί εὐχαριστοῦμε καί ἐπαινοῦμε ὅλες καί ὅλους, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν, προσέφεραν καί κοπίασαν γιά τήν ἐπιτυχία τῆς συνεστιάσεως. 

 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ: Διατίθενται δίγλωσσα βιβλία:

α)         Προσευχητάριο           £  5.00             β)         Θ. Λειτουργία                         £  5.00

γ)         Μεγάλη Ἑβδομάδα    £ 25.00                        δ)         Ἀκάθιστος Ὕμνος      £10.00

καί Ἁγία Γραφή (Ἀγγλικά)   £ 50.00

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Ἡ Σχολική Ἐφορεία τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα σᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἔχει κυκλοφορήσει τόν ἐτήσιο σχολικό λαχνό.  Ἔχουν ἐκδοθεῖ 12,000 λαχνοί καί τιμῶνται £ 1.00 ἕκαστος.  Ἄν ἔχουμε 1,200 ἐθελοντές, θά διαθέσουν £ 10.00 ἕκαστος.  Ἄν ἔχουμε 600 ἐθελοντές, θά χρειασθεῖ νά διαθέσουν £20.00 ἤ ἄν ἔχουμε 300 ἐθελοντές καί διαθέσουν £40.00 ἕκαστος, θά καλύψουμε τό στόχο.  Κάθε ἑβδομάδα θά σᾶς ἐνημερώνουμε γιά τήν πρόοδο τῶν πωλήσεων.  Προσβλέπουμε στήν ἄμεση ὑποστήριξη, τήν ἀμέριστη βοήθειά σας καί τήν ἔμπρακτη ἀγάπη σας γιά τό σχολεῖο καί τό ἔργο του.  Μέχρι τώρα πωλήθησαν λαχνοί ἀξίας £200.00.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

27η Φεβρουαρίου Καθαρά Δευτέρα. Εἴσοδος στήν Ἁγία καί Μ. Τεσσαρακοστή. 

                  Σύντομη ἀκολουθία ὥρα 9.00 π.μ. 

                  Μεγάλο Ἀπόδειπνο, Τμῆμα Μεγάλου Κανόνος ὥρα 6.00 μ.μ.

28η Φεβρουαρίου Τρίτη

                  Μεγάλο Ἀπόδειπνο, Τμῆμα Μεγάλου Κανόνος ὥρα 6.00 μ.μ.

29η Φεβρουαρίου Τετάρτη.  Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία ὥρα 8.45 – 11.00 π.μ.  Μεγ. Ἀπόδειπνο, Τμῆμα Μεγ. Κανόνος ὥρα 6.00 μ.μ.

1η Μαρτίου Πέμπτη. Ἁγιασμός Πρωτομηνιᾶς ὥρα 10.00 π.μ. 

                  Μεγάλο Ἀπόδειπνο, Τμῆμα Μεγάλου Κανόνος ὥρα 6.00 μ.μ.

2α Μαρτίου Παρασκευή Α΄ ΣΤΑΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 6.00 – 7.15 μ.μ. 

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 6.30 – 8.00 μ.μ.

3η Μαρτίου Πρῶτο Σάββατο Νηστειῶν. 

                  Ἀνάμνηση τοῦ διά κολλύβων θαύματος Ἁγίου Θεοδώρου Τήρωνος. 

                  Ὄρθρος, Θ Λειτουργία καί Μνημόσυνα ὥρα 8.30 – 10.30 π.μ.  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

4η Μαρτίου Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. 

                  Ἀνάμνηση Ἀναστηλώσεως Ἁγίων Εἰκόνων

                  Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου καί λιτάνευση εἰκόνων. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σύνδεσμος Ἀποδήμων Τρικώμου     £ 50.00                        Νῖκος Γεωργίου     £ 20.00

Μάριος καί Κυριακή Μηναΐδη         £300.00           Δέσποινα Βάκχου  £ 20.00

Σύνδεσμος Ἀγνοουμένων                 £150.00           Μαρία Θεοχάρους £ 30.00

Σταυρούλα Γεωργίου στή μνήμη τοῦ υἱοῦ της Ἠλία                           £ 25.00

Prega στή μνήμη Παρασκευῆς                                                               £ 50.00

Παναγιώτα Χατζηχριστοφῆ στή μνήμη Λουκίας                                  £200.00

 

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

Read Full Post »

 

Η   Α Γ Α Π Η   Π Ρ Ο Σ   Τ Ο Ν   Α Δ Ε Λ Φ Ο   Μ Α Σ

 

«διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τόν ἀδελφόν μου, οὐ μή φάγω κρέα εἰς τόν αἰῶνα, ἵνα μή τόν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω.»            (Α΄ Κορ. η΄ 13)

 

            Σταδιακά, ἀγαπητοί ἀδελφοί, διερχόμεθα τίς πρῶτες τέσσερις Κυριακές τοῦ Τριῳδίου, τίς μή νηστήσιμες.  Ἔπειτα θά προχωρήσουμε γιά νά εἰσέλθουμε στό πιό πνευματικό στάδιο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή.  Τοῦτο τό στάδιο, ὡς γνωστό, ἀποτελεῖ ἕνα μοναδικό ἐκκολαπτήριο ἀνθρώπων ἀρετῆς καί μιά ἰδανική εὐκαιρία ἐμβαθύνσεως καί αὐξήσεως τοῦ θρησκευτικοῦ βιώματος μέσα στήν ψυχή ἑκάστου μέλους τῆς Ἐκκλησίας.  Ἡ Ἐκκλησιαστική ἱστορία ἀναφέρει προσωπικότητες οἱ ὁποῖες πέτυχαν τήν ἁγιότητα ἐπιδιδόμενες ὁλοκάρδια στούς πνευματικούς ἀγῶνες τῆς Ἁγίας καί Μ. Τεσσαρακοστῆς.

 

            Μέχρι τώρα ἔχουμε διέλθει τίς δύο πρῶτες Κυριακές τοῦ μή νηστησίμου Τριῳδίου, τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου καί τήν Κυριακή τοῦ Ἀσώτου υἱοῦ.  Ἡ μέν πρώτη μᾶς διδάσκει νά ἀποφεύγουμε τή θεομίσητη ὑπερηφάνεια τοῦ φαρισαίου καί νά μιμούμεθα τήν ἀξιομίμητη ταπείνωση τοῦ τελώνη. Ἡ δέ δεύτερη μᾶς ὑποδεικνύει νά ἐξασκοῦμε συνεχῶς τή μετάνοια καί ἐπίσης προβάλλει τήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο.

2

            Ἡ παρούσα Κυριακή, τρίτη στή σειρά τοῦ μή νηστησίμου Τριῳδίου, μᾶς ὁμιλεῖ γιά τή δεύτερη καί ἔνδοξη παρουσία τοῦ Κυρίου, τῆς ὁποίας ἀγνοοῦμε τόν ἐρχομό χρονικά.  Τότε Ἐκεῖνος θά κρίνει  ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, μέ κριτήριο καί βάση τήν ἔμπρακτη ἄσκηση ἤ τήν ἀποφυγή τῆς ἀρετῆς τῆς ἀγάπης.

 

            Ὁ Ἀπόστολος τούτης τῆς Κυριακῆς ἔχει σάν βάση τῆς διδασκαλίας του τήν ἔμπρακτη ἀγάπη τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας πρός τούς ὁμοπίστους ἀδελφούς τους καί γενικά τούς συνανθρώπους τους.  Μέ κριτήριο τήν ἀγάπη προτρέπει ὁ Παῦλος νά ἀντιμετωπίζονται τά διάφορα περιστατικά τῆς ζωῆς τους.

 

            Ἄν τώρα μεταφερθοῦμε νοερά στίς μέρες τοῦ θείου Παύλου καί ἀτενίσουμε τή ζωή τῶν μελῶν τῶν κοινοτήτων τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, θά συνειδητοποιήσουμε ὅτι αὐτά ζοῦσαν μεταξύ πολλῶν ἄλλων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι δέν εἶχαν ἀκόμη δεχθεῖ τό φωτισμό τοῦ Εὐαγγελίου.  Ὅσοι λοιπόν δέν ἦταν ἀκόμη χριστιανοί προέβαιναν σέ αἱματηρές θυσίες στά εἴδωλα, δηλαδή τούς ψευτοθεούς τους.  Μέ τόν τρόπο αὐτόν λάτρευαν τούς ἀνύπαρκτους καί νεκρούς θεούς τους.

 

            Οἱ εἰδωλολάτρες μετά τή θυσία ζώων κατανάλισκαν ἀπό τά κρέατα τῆς θυσίας, τά ὁποῖα εἶχαν ψηθεῖ πάνω στούς βωμούς τῶν εἰδώλων καί δέν καταναλώθησαν ἀπό τίς φλόγες τῆς φωτιᾶς.  Μερικοί δέ καί ἀπό τούς χριστιανούς ἔπρατταν τό ἴδιο.  Οἱ μέν ὅμως εἰδωλολάτρες μέ τήν πράξη τους πίστευαν ὅτι προέβαιναν σέ κάποια θρησκευτική ἐνέργεια, ἀπό τήν ὁποία ἀνέμεναν κάποιο ὄφελος.  Οἱ χριστιανοί ὅμως δέν παρεδέχοντο τήν ὕπαρξη τῶν εἰδώλων καί κατά συνέπεια ἐτρέφοντο ἀπό αὐτά χωρίς φόβο, δίχα καμιά προκατάληψη καί χωρίς νά ἀναμένουν κάποια ἐξέλιξη. 

 

            Τό πρόβλημα ὅμως ἐδῶ ἔκειτο στή συνείδηση κάποιων ἀπό τούς νεόφυτους χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι βλέποντας ἄλλους νά τρῶνε ἀπό αὐτά τά κρέατα τῶν θυσιῶν στά εἴδωλα ἐσκανδαλίζοντο.  Ἔχοντας τοῦτο ὑπόψη ὁ θεῖος Παῦλος τονίζει ὅτι ἡ ἀγάπη πρός αὐτούς τούς ἀδύνατους στό χαρακτήρα ἀδελφούς δέν ἐπιτρέπει μιά τέτοια ἐνέργεια.  Δηλώνει δέ ἀπερίφραστα γιά τόν ἑαυτό του, ὅτι προτιμᾶ νά μή βάλει στό στόμα του ποτέ κρέας παρά νά σκανδαλίσει μέ τίς ἐνέργειες καί πρωτοβουλίες του τόν ἀδύνατο ἀδελφό του. 

 

3

            Μέ αὐτήν τήν προτροπή ὁ θεῖος Παῦλος συστήνει μιά πράξη θυσίας καί ἀποποιήσεως ἐνεργειῶν καί δικαιωμάτων μας.  Τοῦτο πρέπει νά συμβαίνει γιά χάρη τῆς οἰκοδομῆς καί σωτηρίας τῶν ἀδελφῶν μας.  Ὅλα ὅσα ἐπιτρέπονται δέν ἀποβαίνουν πάντοτε ὠφέλιμα.  Γιά τοῦτο στή ζωή μας χρειάζεται νά λειτουργεῖ ἐπισταμένα ἡ ἀρετή τῆς σοφίας καί τῆς διακρίσεως, ὥστε ὅσους συναναστρεφόμεθα νά ὠφελοῦνται καί νά διδάσκονται.  Ὁ Χριστός εἶπε: «ὑμεῖς ἐστε τό φῶς τοῦ κόσμου.» (Ματθ. ε΄ 14)

 

            Πόσοι ἄραγε ἀπό μᾶς προβαίνουμε σέ τέτοιες πρωτοβουλίες καί παρόμοιες θυσίες καί πράξεις προκειμένου νά διαφυλάξουμε ἀσκανδάλιστη καί ἀναπαυμένη τή συνείδηση, εἰδικά τοῦ ἀδύνατου ἀδελφοῦ μας;  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 11ης καί 12ης Φεβρουαρίου 2012, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ὁ Στέφανος, υἱός τῶν Γεωργίου Καντάρη καί Ἰωάννας, τό γένος Στρατῆ, μέ ἀναδόχους τούς Μάριο καί Ἀγγελική Ἀντωνίου.

                        Ὁ Σωτήριος-Χριστόφορος, υἱός τῶν Κυριάκου Χατζησωτήρη καί Παναγιώτας τό γένος Χριστοφῆ, μέ ἀνάδοχο τό Γεράσιμο Δημόπουλο.

                        Ὁ Γεώργιος-Grant, υἱός τῶν Ματθαίου Humphreys καί Εὐθυμίας, τό γένος Γεωργακάκου, μέ ἀνάδοχο τή Μάρθα Γαρδίκας καί

                        Ὁ Χαράλαμπος-Edwart, υἱός τῶν Richard Avery καί Θεοφανοῦς, τό γένος Τσαγκαρίδου, μέ ἀνάδοχο τήν Ἑλένη Τσαγκαρίδου.

                        Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τοῦ Σωτηρίου-Χριστοφόρου.

                        Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκαν, τήν Τρίτη, 14η Φεβρουαρίου οἱ ἀδελφές Σωτήρα Κωνσταντίνου καί Λέλλα Χρυσάνθου, στή μνήμη τῶν γονέων τους Δήμου, Σοφίας, Χρυσταλλοῦς, Χρυσάνθου, Παύλου καί Νίκης.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης προσέφερε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Ἀγγέλου Ἀναστασίου, τή Δευτέρα 13η Φεβρουαρίου καί Δέσποινας Χατζηττοφῆ τήν Παρασκευή, 17η Φεβρουαρίου 2012.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Ἀγγέλου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ: Διατίθενται δίγλωσσα βιβλία:

                        α)         Προσευχητάτιο                       £ 5.00

                        β)         Θ. Λειτουργία                                     £5.00

                        γ)         Μεγάλη Ἑβδομάδα                £25.00

                        δ)         Ἀκάθιστος Ὕμνος                  £10.00

                        καί       Ἁγία Γραφή (Ἀγγλικά)          £50.00

 

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Μόλις κυκλοφόρησε τό σχολικό μας περιοδικό «Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ».

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

23η Φεβρουαρίου Πέμπτη Ἁγίου Πολυκάρπου Ἐπισκόπου Σμύρνης.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

24η Φεβρουαρίου Παρασκευή Α΄ καί Β΄ Εὕρεση τῆς Τιμίας κεφαλῆς τοῦ προφήτου Προδρόμου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

25η Φεβρουαρίου Σάββατο τῆς Τυρινῆς.  Μνήμη πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων πατέρων ἡμῶν Ταρασίου Κωνσταντινουπόλεως Μαρκέλλου Ἀπαμείας Κύπρου καί Ρηγίνου Ἐπισκόπου Σκοπέλου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός καί Μνημόσυνα ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα ὥρα 8.30 – 10.30 π.μ.  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

26η Φεβρουαρίου Κυριακή τῆς Τυρινῆς.  Μνεία τῆς ἐξορίας τῶν πρωτοπλάστων ἐκ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς.  Πορφυρίου Γάζης, Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος καί τῶν τέκνων αὐτῆς, Θεοκλήτου μάρτυρος.

                  Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

A. Perry                      £100.00           Ἀνώνυμος                               £ 70.00

Ἀνώνυμος                   £120.00           Oracle Shipping Services Ltd.,     £200.00

Μηλίτσα Σάββα         £ 40.00                        Ἀντρονίκη                              £ 10.00

Κώστας Νικολάου στή μνήμη τοῦ ἀδελφοῦ του Ἀνδρέα               £ 50.00

Θεόδουλος Χρυσοῦ στή μνήμη Εἰρηνούλας Χρυσοῦ                     £200.00

 

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

 

WE  OWE  RESPECT  TO  OUR  BODY

 

“or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own?”                              (1 Cor. 6: 19) 

 

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

 

                        According to the Bible, God during the process of creation, created everything from nihil (nothing) in six days or in six periods of time.  The creation of man followed after this.  The Triune God appearing as having a meeting between the Three Persons, said “Let us make man in our image, according to our likeness.” (Gen. A: 26).

 

                        The Bible states that “then God formed man out of dust from the ground, and breathed in his face the breath of life, and man became a living soul. (Gen.2: 7).  The Bible speaks in this anthropomorphic way when referring to the creation of the immortal part of man, that is his soul.

                  From then onwards the body became the inseparable companion of the soul.  We learn, therefore, that man consists of two elements, the body and the soul.  Our body, as the dwelling of our soul, is something unique;  it is holy and we must respect it.  At the same time the body needs protection, care and good  nutrition, in order to be clean, healthy and serve the purpose for which it was created, the glory of God.

 

                        The natural death separates the body from the soul.  We, as Orthodox Christians, bury the bodies with respect and honour.  After death we take the body to the Church, we say prayers using the appropriate petitions, readings and singing.  We offer incense both in Church and at the grave.  At the grave we light a lamp and also place a cross.  We pay regular visits to the grave.  We place flowers and decorate the grave, planting various plants.  We go through all these expressing our respect and our honour, our gratitude and our love towards our beloved departed.

 

                        Unfortunately, in the course of our life, we human beings, do not always give the necessary or appropriate attention and honour to our soul or to our body.  Through our sins and misuse we damage both.  For this reason we damage our bodies as well as our souls, through over-drinking, over-eating, through many other excesses and additionally through our many faults and omissions.

 

                        The protection of our environment and generally the protection of nature, is a contemporary subject.  If now we see under this focus the behaviour of man towards his body, we will come to realise that many a time we make unnecessary and dangerous interventions because we believe that we will correct “the wrongs” of the Creator.  However, we need to be careful because those who are in favour of such things today, will come back tomorrow to withdraw what they suggested and admit that they were wrong.

 

                        Through spiritual exercises, the continuous striving and through the help of the grace of God, we try to tame our souls and channel our various sinful impulses which might rule within us, which try to oppress and distance us from the way to God.

 

3

                        When our beloved ones die, in accordance with the practice of the Orthodox Church, we do not cremate their bodies because we do not look upon them in contempt.  On the contrary, as has already been mentioned, love and respect belong to them.  If the bodies of the faithful were cremated then we would not have in our possession the invaluable and inestimable spiritual treasures of the holy relics and other things belonging to the saints, because these are receivers and carriers of the Divine Grace and characteristics and signs of the sainthood of the friends of Christ.

 

                        Contemporary man, in his attempt to serve his own will and to hide his personal sins, many a time makes use of science in order to avoid child-bearing within or outside marriage.  He does not hesitate to proceed with abortions in order to hide unwanted pregnancies, ignoring the consequences of the health of the soul, especially that of the mother and also the damage to the body.

 

                  Following these, I think each one of us must remember that our bodies are the dwelling of God and the dwelling of our souls and their task is to serve the glory of our Creator.  Amen!

 

C O M M U N I T Y   N E W S

 

MEALS FOR  THE  ELDERLY:     The meals for the elderly during the months of January and February were subsidised by the following donors:  Merope Kelepeshi in memory of her beloved husband Stelios, her parents and relatives;  Androulla Stavrou in memory of her beloved husband Nicos;  Erotokrita Livera in memory of her beloved parents Andreas and Anna;  Costas and Elli Ktori in memory of their beloved daughter Irene;  Anastasia Sophocleous in memory of her beloved husband Athanasios;  Sotera Arnaoutis and Lella Chrysanthou in memory of their beloved parents;  Maroula Menelaou in memory of her beloved husband;  Eugenia Christophidou in memory of her beloved parents Antonis and Marina and her sister Yiannoulla;  Foula Kyriacou in memory of her mother Androulla Kyprianou and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA.  We thank all the kind donors for their generosity and consideration towards this cause.

 

CALENDARS:  The Archdiocese’s large calendars are available from our offices and both our churches.  If you would like to purchase your own copy you may call at the offices, price £6.00 each.

4

MEATFARE  SUNDAY  MEAL  FOR  THE  ELDERLY:             On Sunday, 19th February 2012, the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA are organising the annual meal given in honour of our elderly.  This will take place in both our churches as follows:

a                Those who will attend the Divine Liturgy at St Barnabas Church will be served at 11.10 a.m.

b                Those who will attend the Divine Liturgy at St Mary’s Cathedral will be served at 12.40 p.m.

                  We look forward to seeing all our elderly on the day when the young people as well as the Pantanassa members will gladly serve you.  If any of you would like to contribute in any way we will appreciate it very much.

 

BOOKS  FOR  HOLY  WEEK  AND  SALUTATIONS:  We are pleased to announce to our faithful that the book of the Akathist Hymn and the book of Holy Week and Easter are both available for purchase.  The Akathist Hymn is sung on the first five Fridays of Lent.  These are written in Greek and English and are priced as follows:

      The Akathist Hymn  £10.00 each; Holy Week and Easter £25.00 each

 

                        If you wish to purchase either or both of these books you may do so from our community office.

 

ANNUAL  SCHOOL  RAFFLE:     St Barnabas Greek Schools are once again issuing the annual school raffle in aid of our Greek Schools.  12,000 tickets will be issued at £1.00 each, thus raising £12,000.00 towards the school funds.  We need 300 friends who will each purchase 40 tickets in order to sell the whole amount.  If you are not able to purchase 40 you are welcome to buy whatever amount you can.  We do hope that this year we will be able to sell all 12,000 tickets in good time and not leave it until the last Sunday.  The raffles are available from the school office.

 

A  SECONDARY  SCHOOL  IS  NEEDED:  A group of people is et by our Archdiocese and is working very hard to make all preparations so as to be able to obtain permission from the British Ministry of Education to create a secondary school for our young generation.  At this stage all the parents who have children of school age of ten years and downwards are asked to give your details in order to present the requirements for such an institution for our people.

 

Read Full Post »