Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Ιουνίου 2009

 

Τ Ο   Α Π Ο Λ Υ Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Ο   Ε Ρ Γ Ο   Τ Ο Υ   Κ Υ Ρ Ι Ο Υ

«Καί περιῆγεν ὅλην τήν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καί κηρύσσων τό εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καί θεραπεύων πᾶσαν νόσον καί πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.»                                                (Ματθ. δ΄ 23)

 

                        Ὁ Θεῖος Λυτρωτής, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἦλθε στή γῆ μέ τήν ἐνανθρώπησή του, ἔχοντας σκοπό νά πλησιάσει τήν ταλαιπωρημένη καί ξεπεσμένη ἀνθρωπότητα.  Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ φόρεσε τήν ἀνθρώπινη φύση ὥστε πλησιάζοντας τόν ἄνθρωπο νά μήν τόν θορυβήσει καί νά μήν τόν ξαφνιάσει, ἀλλά νά τόν πείσει καί νά τόν ἐπαναφέρει στήν πατρική ἀγκάλη.  Ἀφοῦ, λοιπόν, ἔλαβε χώρα ἡ βάπτιση στόν Ἰορδάνη ποταμό, ἀκολούθησαν οἱ πειρασμοί στήν ἔρημο γιά σαράντα ἡμέρες.  Ἀμέσως μετά ὁ Κύριος ἐγκαινιάζει τό ἀπολυτρωτικό καί σωτηριολογικό ἔργο του.

 

                        Ὁ Κύριος κάμνει ἔναρξη τοῦ ἔργου τῆς σωτηρίας στήν ἐπαρχία τῆς Γαλιλαίας.  Τίποτε δέν γίνεται ἀπό μέρους τοῦ Κυρίου στήν τύχη.  Γιατί, λοιπόν, ἡ ἐκλογή τῆς Γαλιλαίας, ὡς πρώτου χώρου τοῦ κηρύγματός του.  Αὐτή εἶναι γνωστή καί ὡς «ἡ Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν» (Ματθ. δ΄ 15).  Οἱ δύο φυλές, ἀπό τίς δώδεκα φυλές τοῦ Ἰσραήλ, τοῦ Ζαβουλών καί Νεφθαλείμ, κατοικοῦσαν ἐκεῖ.  Ἐκεῖ ὑπῆρχαν πολλοί λαοί εἰδωλολατρικοί, μέ τούς ὁποίους ἀνεμίχθησαν.  Γιά τοῦτο τό λόγο ὀνομάζεται Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν.  Ὡς ἦταν φυσικό, συνέβαιναν μικτοί γάμοι μεταξύ Ἰουδαίων καί εἰδωλολατρῶν.  Κατά συνέπεια ὅσοι θεωροῦσαν τούς ἑαυτούς των καθαρόαιμους Ἰουδαίους, περιφρονοῦσαν τούς Ἰουδαίους κατοίκους τῆς Γαλιλαίας, ὡς ὑποδεέστερους. 

 

Ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου στή γῆ τῆς Γαλιλαίας προσφέρει κάποια μηνύματα.  Τό πρῶτο εἶναι ἡ πανανθρώπινη ἐμβέλεια καί διάσταση τοῦ κηρύγματος τοῦ Κυρίου.  Χωρίς αὐτό τό μήνυμα νά ὑπερτονίζεται, εὑρίσκεται ἐκεῖ καταγεγραμμένο.  Τό ἄλλο μήνυμα εἶναι ἡ προθυμία καί ἡ δεχτικότητα τῶν Γαλιλαίων στό νά ἀκούσουν τό μήνυμα τῆς σωτηρίας.  Ἡ Καπερναούμ ἦταν μιά ἀπό τίς πόλεις τῆς Γαλιλαίας.  Οἱ κάτοικοί της εἶχαν μιάν ξεχωριστή δεχτικότητα.  Ἔτσι ἐκεῖ ἐγένοντο πολλά θαύματα καί θεραπεῖες ὥστε ἡ πόλη αὐτή νά ὀνομάζεται ἡ πόλη τοῦ Χριστοῦ.  Ὅταν οἱ Γεργεσηνοί ἀπαίτησαν τήν ἀναχώρηση τοῦ Κυρίου ἀπό τά μέρη τους, ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος, μᾶς λέγει: «καί ἐμβάς εἰς πλοῖον διεπέρασε καί ἦλθεν εἰς τήν ἰδίαν πόλιν.» (Ματθ. θ΄ 1)

 

Ὅταν κάποιος ἀκούει ἤ μελετᾶ αὐτά τά λόγια τοῦ εὐαγγελίου, εἶναι φυσικό νά τοῦ γεννηθεῖ τό ἐρώτημα: Ὁ Κύριος, ὡς Θεός, εἶχε ἀνάγκη νά τοῦ ἀνήκει κάποιος ἐπίγειος χῶρος;  Βεβαίως ὄχι!  Ἐξ ἄλλου «τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καί τό πλήρωμα αὐτῆς ἡ οἰκουμένη καί πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ».  Σ’ Ἐκεῖνο ἀνήκουν τά πάντα.  Τί ἐννοεῖ, λοιπόν, αὐτή ἡ φράση;  «ἰδίαν πόλιν».  Αὐτό φανερώνει τήν προθυμία καί τήν ἀγαθή διάθεση τῶν κατοίκων τῆς Καπερναούμ, ὅπου ὁ Κύριος ἕνεκα αὐτῆς τῆς τοποθετήσεως τῶν κατοίκων της ἐπετέλεσε πλῆθος θεραπειῶν καί θαυμάτων.  Οἱ καρδιές τῶν ἀνθρώπων τῆς Καπερναούμ ἀποτελοῦσαν πρόσφορο ἔδαφος στό νά δεχθοῦν τό μήνυμα τοῦ ἐρχομοῦ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.  Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ συνέθετε τό περιεχόμενο τοῦ κηρύγματος τοῦ Κυρίου.  Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι καί ὁ Ἴδιος.  «Ἰδού γάρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν ἐστι» (Λουκ. ιζ΄ 21).  Γιατί ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι κιόλας ἀνάμεσά σας.

 

Ὁ Κύριος μέ τά ἐπιτελούμενα θαύματα ἁπάλυνε τόν ἀνθρώπινο πόνο καί παρηγοροῦσε τό λαό.  Κεντρικός σκοπός τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Κυρίου στή γῆ δέν ἦταν βέβαια νά θαυματουργεῖ ἀλλά νά ἐπαναφέρει τόν πεπτωκότα ἄνθρωπο στήν ἀγκάλη τοῦ Θεοῦ.

 

3

Οἱ χῶροι τούς ὁποίους ὁ Κύριος χρησιμοποιοῦσε γιά νά κηρύττει ἦταν οἱ συναγωγές.  Ὡς γνωστόν οἱ συναγωγές ἀποτελοῦσαν καί ἀποτελοῦν τούς χώρους προσευχῆς τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ.  Ἐκεῖ μετέβαινε ὁ Κύριος, συμμετεῖχε στήν προσευχή, ἑρμήνευε τίς Γραφές καί δίδασκε τό λαό κατά τά Σάββατα.  Ἡ Ἐκκλησία συγκεντρώνει τό λαό στούς ναούς.  Ἐκεῖ ὁ λαός λατρεύει ὁμαδικά τόν Τριαδικό Θεό, ἀκούει τό λόγο τοῦ Θεοῦ καί συμμετέχει στή Θεία Εὐχαριστία γιά νά ἐξαγιάζεται.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τήν Παρασκευή, 12η Ἰουνίου καί τήν Κυριακή,  14η Ἰουνίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ἡ Ἀγγελίνα, θυγατέρα τῶν Kemal Mahmut καί Ἄννας, τό γένος Φρυδᾶ, μέ ἀνάδοχο τό Δημήτριο Μούζουρου.

                   Ἡ Μελίσσα, θυγατέρα τῶν Kemal Mahmut καί Ἄννας, τό γένος Φρυδᾶ, μέ ἀνάδοχο τή Μαρία Φρυδᾶ.

                   Ἡ Βασιλική, θυγατέρα τῶν Πέτρου Σαμψών καί Χρυστάλλας, τό γένος Τρύφωνος, μέ ἀνάδοχο τή Μαριάννα Λουκᾶ.

                   Ἡ Ζάρα-Σοφία, θυγατέρα τῶν Ἀνδρέα Μηνᾶ καί Lucy, τό γένος Price, μέ ἀνάδοχο τήν Κατερίνα Εὐλαμπίου.

                   Ὁ Αἰμίλιος, υἱός τῶν Μαρίου Κωνσταντίνου καί Dzulietta, τό γένος Lile, μέ ἀνάδοχο τό Νῖκο Γιάννη.

                   Ὁ Ἠλίας, υἱός τῶν Selim Romdhame καί Εὐθυμίας, τό γένος Εὐθυμίου, μέ ἀνάδοχο τό Νῖκο Εὐθυμίου, καί

                   Ὁ Θεόδωρος, υἱός τῶν Simon Patrick Burns καί Αἰκατερίνης, τό γένος Παναγῆ, μέ ἀνάδοχο τή Χριστίνα Γεωργίου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΓΑΜΟΙ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 13ης καί 14ης Ἰουνίου 2009, στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, εὐλογήθησαν οἱ γάμοι τῶν:

Μάρκου Γ. Βασιλείου καί Amber-Stephanie, τό γένος Peers,

          Δημητρίου Π. Βασιλείου καί Μαρίας-Σωτήρας, τό γένος Λάμπρου καί

          Νεοφύτου Χρ. Λοΐζου καί Ἀθηνᾶς, τό γένος Λεοντίου.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Μάρκου καί Amber-Stephanie Βασιλείου καί Δημητρίου καί Μαρίας-Σωτήρας Λοΐζου.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε τήν Τρίτη, 16η Ἰουνίου, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 18η Ἰουνίου 2009, προσέφερε ἡ οἰκογένεια τῶν Κυριάκου καί Μαίρης Κυριάκου, ὑπέρ ὑγείας τῶν θυγατέρων τους Νατάσας καί Τάνυας.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Οἱ πωλήσεις τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ συνεχίζoνται μέ ἐπιτυχία.  Ἔχουν φθάσει τό ποσό τῶν £8,686.00. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: £ 50.00, £ 25.00 καί £ 15.00.

 

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:  Τό σχολεῖο ἔχει ἀγοράσει καινούργιες καρέκλες γιά ὅλες τίς τάξεις.  Ἔτσι μετά τήν ἀγορά τῶν μικρῶν καρεκλῶν, συμπληρώνεται ἡ ἀνανέωση ὅλων τῶν καρεκλῶν.

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ:  Τό Σάββατο, 13η Ἰουνίου καί τήν Πέμπτη, 18η Ἰουνίου 2009, ἔλαβαν χώρα οἱ ἐτήσιες συγκεντρώσεις γονέων/δασκάλων.  Σκοπός τῶν συγκεντρώσεων εἶναι ἡ ἐνημέρωση τῶν γονέων καί κηδεμόνων ἀπό μέρους τοῦ διευθυντῆ καί ἡ εὐκαιρία , ἡ ὁποία δίδεται σέ κείνους νά ἐκφράσουν τίς γνῶμες καί τίς ἀπόψεις τους γιά τό ἔργο καί τίς ἀνάγκες τοῦ σχολείου.  Ἐφέτος ἡ ἀντίδραση τῶν γονέων ὑπῆρξε πολύ θετική καί ἐποικοδομητική.  Γιά τοῦτο τούς εὐχαριστοῦμε καί τούς συγχαίρουμε.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: Ὅσοι γονεῖς καί κηδεμόνες ἐπιθυμοῦν νά ἐγγράψουν τά παιδιά τους στό σχολεῖο γιά τό νέο ἀκαδημαϊκό ἔτος μποροῦν ἀπό τώρα νά τό πράξουν.

 

ΚΗΔΕΙΑ:  Τήν Παρασκευή, 19η Ἰουνίου 2009, στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς ἀείμνηστης Κατερίνας Σάββα.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ἐκλιπούσας καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους της.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

24η Ἰουνίου Τετάρτη Τά Γενέθλια τοῦ Προδρόμου. 

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

27η Ἰουνίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

28η Ἰουνίου Κυριακή Τρίτη Ματθαίου.

(Ἀνακομιδή λειψάνων Κύρου καί Ἰωάννου Ἀναργύρων).

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                 £400.00        Κωνσταντῖνα Κυπράκη      £ 80.00

Ἀνώνυμος                 £200.00        Ἕλλη Σταύρου                     £ 15.00

Ἀνώνυμος                 £ 10.00                     Ἀνώνυμος                             £ 10.00

Ἀνώνυμος                 £ 50.00                     Ἀνώνυμος                             £ 10.00

Ἀνώνυμοι δωρητές στή μνήμη Φωστήρας Λουκᾶ                               £320.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Advertisement

Read Full Post »

JUNE  2009 – ENGLISH  DIACONIA

 

When the Most High came down and confused the tongues, he parted the nations;  when he divided out the tongues of fire, he called all to unity;  and with one voice we glorify the All-holy Spirit.

                                                                        (Pentecost Kontakion)

 

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

 

                        Among the many ecclesiastical hymns which the worshipping conscience of the faithful composed and used in the course of the centuries, there are some which are called ‘kontakia’.  In accordance with one opinion they were given this name because they offer very briefly the meaning of the feast to which they refer.  However, in accordance with some other opinion their name is due to the way the papyri and skins, where the text was depicted, were rolled on a pole.

 

                        We thought it then beneficial to attempt a brief interpretation of the kontakion of the feast of Pentecost.  “When the Most High came down and confused the tongues”.  This hymn does not denote any specific date.  However, the hymn is referring to some event about which the Old Testament speaks and which took place after the flood of Noah.  It reminds us about the behaviour of men when they decided out of selfishness to build the Tower of Babel, whose height they intended to reach heaven.  God was not very pleased with this selfish attitude of men.  Thus, He descended and confused their languages.  Following the confusion of the languages the dispersion of the people to all the lands of the world took place.

 

                        Through this energy God brought about confusion and incomprehensiveness among men.  Thus, the word ‘Babel’ means confusion.  The task of building the tower could not then continue.  Let us notice what the Bible says:  “Come, let us go down there and confuse their speech, so that they will not understand what they say to one another.” (Gen. 11: 7).  At this point we can notice that there is a dialogue between the three Persons of the Holy Trinity.  This is the reason plural is used here.

 

                        Now regarding the matter of date, certainly there is a specific time at which this event took place.  However, it is not known when but on the other hand it is difficult to specify the time.  Perhaps we are speaking in terms of millions or thousands of years.  What is important is that the Bible gives witness that this event took place during the course of time.

 

                        “When he divided out the tongues of fire…”  On the day of Pentecost we have the descent of the Holy Spirit on the heads of the disciples in the form of fiery tongues.  The visit and energy of God the first time created confusion, division and isolation.  This time, however, the descent of the Holy Spirit put aside the obstacles, raised the limitations, stopped the confusion and everyone understood what the Apostle Peter was saying in his sermon.  “…he called all to unity”.  The presence of the Holy Spirit among men brought unity and communication among men, among the Church members.  Within this frame of this unity we glorify and honour the Holy Spirit.  Amen!

 

C O M M U N I T Y   N E W S

 

MEALS FOR  THE  ELDERLY:     The meals for the elderly during the month of June so far were subsidised by Christos Joannides and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA.   We thank the kind donors for their generosity and consideration towards this worthy cause.

 

                  As you will have noticed, at the beginning of the year a good number of donors have responded.  However, in recent weeks we have had very few donors for the meals given in honour of our elderly.  We, therefore, appeal to your generosity, if you are able and interested in contributing towards the meals please do so by contacting our offices.

 

RENEWAL  OF  SUBSCRIPTIONS:  The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine (£15.00) are now due.  If you have not already paid your subscriptions or wish to subscribe to any or all of these you may contact our Community’s offices.

 

THIRTY-NINE YEARS  OF  GREEK  DIACONIA:         This Sunday the Greek leaflet “Diaconia” entered its thirty-ninth year of publication.  We thank God for its uninterrupted circulation and we trust that it will continue for many more years to sustain our faithful with the truths of the faith in Christ and to also put on record the historic events of our ecclesiastical and communal life.

 

I  PHONI  TOU   SCHOLIOU:  St Barnabas Greek Schools are pleased to announce the circulation of the 104th issue of its School Magazine ‘I Phoni tou Scholiou’.  The magazine contains a greeting and an Easter article by the headmaster, His Grace Athanasios, Bishop of Tropaeou, suggestions and essays by the teaching staff, numerous works by the pupils of all ages on a variety of topics, the chronicle of our School and Community, advertisements and photographs.  A copy of the magazine is given to each pupil attending the School as well as to all our advertisers.

 

                        The existence of this magazine encourages the children to write and cultivate their abilities.  In life, the cleverest people are few and the weak ones are equally few.  The majority of people fall between the two extremes.  Therefore, there is plenty of scope for those who want to advance in life to work and progress.  Let us remind you of the story of the hare and the tortoise.  The hare, depending on his speed, enjoyed his sleep but lost the race.  Whereas the tortoise, knowing its difficulty to walk quickly, remained alert and continued its journey, winning the race.

 

SCHOOL  SOCIAL  EVENT:  The Greek Schools of St Barnabas with the co-operation of the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA, are organizing a

4

social event at 7.30 p.m. on Thursday, 11th June 2009.  It will be a hot meal consisting of souvla, etc.  The purpose of the function is to complete the furnishing of the school with desks and chairs.  We look forward to having your generous support for this event.  Price per ticket: £20.00.

 

ANNUAL  SCHOOL  RAFFLE:     The sale of the annual school raffle has now reached the sum of £7,500.00.  We hope to have your continued support for the remaining four weeks so that we can reach our target of £11,000.00.  Let us remind you that the draw will take place during the end-of-term School Concert, on Sunday, the 5th July 2009 at 4.00 p.m.

 

                        Please bear in mind that this is the only source of money coming into the school account, complementing the symbolic amount of fees each family gives annually.  Let us point out that the existence and operation of our Greek school classes is a matter which concerns all of us.  The children coming to school learn about their roots, remain balanced people, good citizens of the land and will continue to keep our faith and culture.

 

ENROLMENTS:       We would like to bring to your attention that those of you who wish to enroll your children for the new academic year the office is ready to accept your enrolments.  The new school year 2009-2010, begins on Saturday, 5th September 2009.

 

THE  THIRD  GATHERING  OF  THE  SCHOOL  PARENTS: On Saturday, 13rh June 2009 the parents of the school children are invited to come to the third and last gathering of the school year.  The purpose is to meet the head teacher and the rest of the educational personnel and offer their comments on the closing school year.  Those parents whose children attend in the morning are invited to come at 12.00 noon whereas those parents whose children attend in the afternoon are invited to come at 5.15 p.m.

 

FUTURE  WORKS  ON  THE  COMMUNITY  PREMISES:  Due to the age, the weather, the state of some of the Community buildings, works need to be carried out soon.  These are the tower-spire of our Cathedral, the main offices, the rear wall of St Barnabas’ Church and two of the houses also need refurbishing.  Meetings have been programmed to deal with these matters in order to decide how to proceed.

Read Full Post »

Ο Ι Ε Σ Τ Α Υ Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Ι

« καί ὅς οὐ λαμβάνει τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος.» (Ματθ. ι΄ 38)

Τό κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀποτελεῖ ἕναν ἐσταυρωμένο. Kάποιοι ἴσως ἀδυνατοῦν νά ἀντικρύσουν μιά τέτοια εἰκόνα, δειλιοῦν ἐνώπιον αὐτῆς τῆς τοποθετήσεως καί στρέφουν τό πρόσωπο ἀλλοῦ, ὅταν εὑρεθοῦν ἀντιμέτωποι μέ παρόμοιες καταστάσεις. Ὅσοι ὅμως ἀνοίγουν καλά τά αὐτιά τους στό κάλεσμα, τό ὁποῖο ἀπευθύνει ὁ θεῖος Λυτρωτής, τόν ἀκοῦν νά λέγει: «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ, καί ἀκολουθείτω μοι.» (Μαρκ. η΄ 34) Ὁταν ὁ Κύριος καλεῖ τούς ἀνθρώπους νά τόν ἀκολουθήσουν, τούς πληροφορεῖ ἐξ ἀρχῆς ὅτι θά πρέπει, ὡς ἄλλοι Κυρηναῖοι, νά κουβαλήσουν τό δικό τους σταυρό μέχρι τό Γολγοθᾶ τους. Ἡ ἀπόφαση εἶναι καθαρά δική τους καί αὐτοί εἶναι ἐλεύθεροι νά ἀκολουθήσουν τό δρόμο τοῦ Κυρίου ἤ νά τόν ἀποφύγουν. Ἔτσι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος προβαίνει στήν ἀπόφαση νά συνταχθεῖ μέ ὅσους ἀκολουθοῦν τόν Κύριο, γνωρίζει ὅτι τόν ἀναμένει ὁ δικός του σταυρός. Ἡ ζωή τῶν πιστῶν δοκιμάζεται «ὡς χρυσός ἐν χωνευτηρίῳ». Τό μετάλλευμα τοῦ χρυσοῦ, ὡς γνωστόν, μέσα στή δυνατή φωτιά τοῦ καμινιοῦ λειώνει καί ξεχωρίζει ἀπό τίς διάφορες ἄχρηστες οὐσίες. Ἀφοῦ, λοιπόν, ξεχωρίσει καί συγκεντρωθεῖ σέ ἕνα μέρος, τότε ἀποβαίνει κατάλληλο γιά χρήση καί παράλληλα ἀποκτᾶ μεγάλη ἀξία. Μέ τόν ἴδιο τρόπο ὁ Θεός δοκιμάζει τούς δικούς του, ἐπιτρέποντας νά τούς βροῦν διάφορες δοκιμασίες ὥστε νά ἐλευθερωθοῦν ἀπό τίς ποικίλες ἀδυναμίες καί τά πολλά ἐλαττώματα, τά ὁποῖα τούς κατατρύχουν καί νά ἐξαγνισθοῦν. Οἱ Ἅγιοι Πάντες καί φίλοι τοῦ Θεοῦ, τούς ὁποίους ἡ Ἐκκλησία σήμερα τιμᾶ καί προβάλλει, διῆλθαν τό στάδιο αὐτῆς τῆς ἐφημέρου ζωῆς ὡς ἐσταυρωμένοι, δηλαδή ὡς νεκροί μέσα στόν κόσμο. Ὑπῆρξαν νεκροί, ὡς πρός τό κοσμικό φρόνημα καί τά δελεάσματα τῆς πολυκέφαλης ἁμαρτίας καί γενικά τά πράγματα τοῦ κόσμου τούτου. Βεβαίως αὐτοί ὑπέστησαν, μέχρι νά δεχθοῦν τό ἁμαράντινο στεφάνι τῆς δόξης, πολλές δοκιμασίες, πόνους, στερήσεις, θλίψεις, διωγμούς καί παθήματα. Ὅλα, ὅμως, αὐτά τά θεώρησαν σκύβαλα (σκουπίδια) καί τίποτε δέν μπόρεσε νά τούς χωρίσει ἀπό τήν ἀγάπη πρός τό Νυμφίο τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ψυχῆς τους, τόν Ἰησοῦ Χριστό. Ὁ θεῖος Παῦλος λέγει: «τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. θλῖψις ἤ στενοχωρία ἤ διωγμός ἤ λιμός ἤ γυμνότης ἤ κίνδυνος ἤ μάχαιρα;» (Ρωμ. η΄ 35) Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι ὁ κλῆρος τῶν πιστῶν δέν εἶναι ἕνας ἀνθόσπαρτος περίπατος. Ἀντίθετα ἀποτελεῖ μιά πορεία μετ’ ἐμποδίων. Γιά τοῦτο καί «ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται» (Ματθ. ι΄ 22). Δυστυχῶς κάποιοι ἀγνοοῦν αὐτήν τή μοναδική ἀλήθεια, ὡς πρός τήν οὐσία καί τό βάθος τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Ἔτσι ὅταν τούς βροῦν δεινά καί περιπέτειες στό διάβα τῆς ζωῆς τους, ἀντί νά ἐνσκύψουν στόν ἐσωτερικό τους κόσμο, νά τόν μελετήσουν καί νά διορθωθοῦν, πολλές φορές στρέφονται ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καί ἐναντίον τῶν συνανθρώπων τους. Ὁ θεῖος Παῦλος λέγει: «πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι μοι Ἰησοῦ Χριστῷ». (Φιλ. δ΄ 13) Ἄν οἱ πιστοί ἔμεναν ἀβοήθητοι ἀπό τόν Κύριο, θά ἀδυνατοῦσαν νά σηκώσουν τό σταυρό τους. Ὁ Κύριος, ὅμως, γνωρίζει ὅτι οἱ ἄνθρωποι εἴμεθα ἀδύνατοι, γιά τοῦτο δέν ἐπιτρέπει νά πειρασθοῦμε πέραν τῶν δυνάμεών μας. Ὁ θεῖος Παῦλος λέγει: «πιστός δέ ὁ Θεός, ὅς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπέρ ὅ δύνασθε, ἀλλά ποιήσει σύν τῷ πειρασμῷ καί τήν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν». (Α΄ Κορ. ι΄ 13) Ἀφοῦ ἐκεῖνος ἐπιτρέπει τόν πειρασμό, ταυτόχρονα παρέχει καί τούς τρόπους νά ἀντιμετωπισθεῖ καί νά ξεπερασθεῖ. Κύριε, μέγα Σου τό ἔλεος. Δόξα σοι!

K O I N O T I K A N E A ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: Τήν Κυριακή, 7η Ἰουνίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι: Ἡ Ἐλισσία, θυγατέρα τῶν Ἀντωνίου Παναγῆ καί Μελίνας, τό γένος Κωστῆ, μέ ἀνάδοχο τή Σοφία Κωστῆ. Ἡ Χριστίνα, θυγατέρα τῶν Jonathan Alexander καί Ἀγλαΐας, τό γένος Ἀναστασίου, μέ ἀνάδοχο τή Ρωξάνα Στυλιανοῦ, καί Ὁ Λουκᾶς-Κωνσταντῖνος, υἱός τῶν Χριστάκη Κυριάκου καί Ἀνδρούλας, τό γένος Νικολάου, μέ ἀνάδοχο τόν Κυριάκο Κυριάκου. Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε, τήν Τρίτη, 9η Ἰουνίου, ὁ Χρῖστος Ἰωαννίδης, στή μνήμη τῆς προσφιλοῦς γιαγιάς του Μαρίας Στρούθου. Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 11η Ἰουνίου 2009, προσέφερε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ. Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

ΚΗΔΕΙΑ: Τή Δευτέρα, 8η Ἰουνίου 2009, στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου Ἰωσήφ (Buttigieg) Πατίχη. Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τοῦ ἐκλιπόντος καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους του. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ: Οἱ πωλήσεις τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ συνεχίζoνται μέ ἐπιτυχία. Ἔχουν φθάσει τό ποσό τῶν £8,136.00

 ΜΕΘΕΟΡΤΑ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΑΠ. ΒΑΡΝΑΒΑ: Ἀνήμερα τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς στήν μεγαλώνυμη κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα, Βορείου Λονδίνου, γιορτάστηκε μέ περισσή λαμπρότητα καί βαθιά εὐλάβεια ἡ Ἡμέρα Κύπρου. Γιορτάστηκε μέ Ἀρχιερατική θ. λειτουργία στό φερώνυμο ναό της, στήν ὁποία προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος καί μέ συνεστίαση στή συνέχεια, στή μεγάλη αἴθουσα τῆς Παναγίας, ὅπου παρεκάθησε πλῆθος καλεσμένων. Ὁμιλητής τῆς ἡμέρας ἦταν ὁ ἐξοχώτατος Ὕπατος Ἁρμοστής τῆς Κύπρου κ. Ἀλέξανδρος Ζήνων. Ἡ Ἑλληνική Πρεσβεία ἐκπροσωπήθηκε ἀπό τόν Α΄ Γραμματέα της, τόν κ. Ἰωάννη Φερεντῖνο. Στούς ἑορτασμούς προσῆλθαν ἐπίσης οἱ Δήμαρχοι Ealing Cllr Barbara Γερολέμου καί Enfield Cllr Ἐλευθέριος Σάββα, δικοί μας δημοτικοί σύμβουλοι καί ἡ συμπατριώτισσά μας νεοεκλεγεῖσα Εὐρωβουλευτίνα κα Μαρίνα Γιαννακουδάκη, τήν ὁποία συγχαίρουμε καί εὐχόμεθα κάθε ἐπιτυχία στό ἔργο της. Παρόντες ἐπίσης ἦταν ὁ πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων ἐντιμολογιώτατος κ. Κύπρος Νίκολας, ἀρκετοί Πρόεδροι Κοινοτήτων καί Βοηθητικῶν Ἀδελφοτήτων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἀρχηγοί τοπικῶν πολιτικῶν κομμάτων ἀντιστοίχων μέ ἐκεῖνα τῆς Κύπρου καί ἐκπρόσωποι σωματείων καί συλλόγων τῆς Ὁμογένειας. Κατά τή συνεστίαση τήν ὁμήγυρη χαιρέτισαν, μετά τό καλωσόρισμα ἀπό μέρους τοῦ κ. Μαρίου Μηναΐδη, εἰσηγητοῦ τοῦ Καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας, ὁ κος Κύπρος Νίκολας καί οἱ δύο παρόντες δήμαρχοι. Τίς ὁμιλίες ἐπεσφράγισε ὁ Ἐπίσκοπος, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε ὅλους καί ὅλες γιά τήν παρουσία. Παράλληλα εὐχαρίστησε τούς κοινοτικούς παράγοντες, ἄνδρες καί γυναῖκες, γιά τούς κόπους, τήν οἰκονομική συνεισφορά καί τά ἄλλα δῶρά τους, ὥστε νά καλυφθοῦν οἱ σχετικές δαπάνες. Ὅλοι νοερά μεταφερθήκαμε πλησίον τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος εἶχε τά ὀνομαστήριά του. Προσευχηθήκαμε γιά τήν καλή του ὑγεία καί ζητήσαμε τίς θεοπειθεῖς εὐχές καί πατρικές καί Πατριαρχικές εὐλογίες του. Συνάμα ἡ σκέψη μας μετέβη στά κατεχόμενα μνημεῖα τῆς πίστεώς μας στήν Κύπρο, ἰδιαίτερα τό Μοναστήρι καί τόν τάφο τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα, ὅπου τήν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας καί τήν ἐκεῖ ἐπίσκεψη τοῦ εὐλαβοῦς Κλήρου καί φιλοθέου Λαοῦ, «τά’ σκιαζε ἡ φοβέρα καί τά πλάκωνε ἡ σκλαβιά», σύμφωνα μέ τόν ἐθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό. Προσευχηθήκαμε καί ζητήσαμε τήν προσευχή καί μεσιτεία τοῦ θείου Βαρνάβα, ὥστε ὁ Ἅγιος Θεός νά φανεῖ ἵλεως, νά κολοβώσει καί νά συντάμει τόν χρόνο τῆς κατοχῆς καί τῆς σκλαβιᾶς τοῦ Μοναστηριοῦ καί λοιπῶν ἐκκλησιῶν καί χώρων, τῶν πόλεων καί χωριῶν μας. Οἱ ἑορτασμοί ὁλοκληρώθησαν μέ τήν Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία, ἡ ὁποία τελέσθηκε τήν Πέμπτη, ἀνήμερα τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου καί τήν κοινοτική συνεστίαση τό βράδυ, ἡ ὁποία ἐγένετο γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ σχολικοῦ ταμείου, ὥστε νά καλυφθοῦν τά ἔξοδα ἀνανεώσεως καρεκλῶν καί θρανίων γιά τά σχεδόν τριακόσια παιδιά, τά ὁποῖα φοιτοῦν στίς τάξεις τοῦ σχολείου τῆς κοινότητος.

 ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 20η Ἰουνίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. 21η Ἰουνίου Κυριακή Δευτέρα Ματθαίου. Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ. Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ἀνώνυμος £ 50.00 Mr and Mrs G. P. Sole £100.00 Ἀνώνυμος £ 50.00 Ἀνώνυμος £ 45.00 Ἀνώνυμος £ 20.00 Ἀνώνυμος £ 10.00 Διάφοροι Ἀνώνυμοι στή μνήμη Δήμου Παπαδημοσθένους £216.00 Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 

 

 

ΜΕΘΕΟΡΤΑ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΑΠ. ΒΑΡΝΑΒΑ:  Ἀνήμερα τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς στήν μεγαλώνυμη κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα, Βορείου Λονδίνου, γιορτάστηκε μέ περισσή λαμπρότητα καί βαθιά εὐλάβεια ἡ Ἡμέρα Κύπρου.  Γιορτάστηκε μέ Ἀρχιερατική θ. λειτουργία στό φερώνυμο ναό της, στήν ὁποία προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος καί μέ συνεστίαση στή συνέχεια, στή μεγάλη αἴθουσα τῆς Παναγίας, ὅπου παρεκάθησε πλῆθος καλεσμένων.  Ὁμιλητής τῆς ἡμέρας ἦταν ὁ ἐξοχώτατος Ὕπατος Ἁρμοστής τῆς Κύπρου κ. Ἀλέξανδρος Ζήνων.  Ἡ Ἑλληνική Πρεσβεία ἐκπροσωπήθηκε ἀπό τόν  Α΄ Γραμματέα της, τόν κ. Ἰωάννη Φερεντῖνο. 

                  

                   Στούς ἑορτασμούς προσῆλθαν ἐπίσης οἱ Δήμαρχοι Ealing Cllr Barbara Γερολέμου καί Enfield Cllr Ἐλευθέριος Σάββα, δικοί μας δημοτικοί σύμβουλοι καί ἡ συμπατριώτισσά μας νεοεκλεγεῖσα Εὐρωβουλευτίνα κα Μαρίνα Γιαννακουδάκη, τήν ὁποία συγχαίρουμε καί εὐχόμεθα κάθε ἐπιτυχία στό ἔργο της.  Παρόντες ἐπίσης ἦταν ὁ πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων ἐντιμολογιώτατος κ. Κύπρος Νίκολας, ἀρκετοί Πρόεδροι Κοινοτήτων καί Βοηθητικῶν Ἀδελφοτήτων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἀρχηγοί τοπικῶν πολιτικῶν κομμάτων ἀντιστοίχων μέ ἐκεῖνα τῆς Κύπρου καί ἐκπρόσωποι σωματείων καί συλλόγων τῆς Ὁμογένειας. 

 

                   Κατά τή συνεστίαση τήν ὁμήγυρη χαιρέτισαν, μετά τό καλωσόρισμα ἀπό μέρους τοῦ κ. Μαρίου Μηναΐδη, εἰσηγητοῦ τοῦ Καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας, ὁ κος Κύπρος Νίκολας καί οἱ δύο παρόντες δήμαρχοι.  Τίς ὁμιλίες ἐπεσφράγισε ὁ Ἐπίσκοπος, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε ὅλους καί ὅλες γιά τήν παρουσία.  Παράλληλα εὐχαρίστησε τούς κοινοτικούς παράγοντες, ἄνδρες καί γυναῖκες, γιά τούς κόπους, τήν οἰκονομική συνεισφορά καί τά ἄλλα δῶρά τους, ὥστε νά καλυφθοῦν οἱ σχετικές δαπάνες.  Ὅλοι νοερά μεταφερθήκαμε πλησίον τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος εἶχε τά ὀνομαστήριά του.  Προσευχηθήκαμε γιά τήν καλή του ὑγεία καί ζητήσαμε τίς θεοπειθεῖς εὐχές καί πατρικές καί Πατριαρχικές εὐλογίες του. 

 

                   Συνάμα ἡ σκέψη μας μετέβη στά κατεχόμενα μνημεῖα τῆς πίστεώς μας στήν Κύπρο, ἰδιαίτερα τό Μοναστήρι καί τόν τάφο τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα, ὅπου τήν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας καί τήν ἐκεῖ ἐπίσκεψη τοῦ εὐλαβοῦς Κλήρου καί φιλοθέου Λαοῦ, «τά’ σκιαζε ἡ φοβέρα καί τά πλάκωνε ἡ σκλαβιά», σύμφωνα μέ τόν ἐθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό.  Προσευχηθήκαμε καί ζητήσαμε τήν προσευχή καί μεσιτεία τοῦ θείου Βαρνάβα, ὥστε ὁ Ἅγιος Θεός νά φανεῖ ἵλεως, νά κολοβώσει καί νά συντάμει τόν χρόνο τῆς κατοχῆς καί τῆς σκλαβιᾶς τοῦ Μοναστηριοῦ καί λοιπῶν ἐκκλησιῶν καί χώρων, τῶν πόλεων καί χωριῶν μας.

 

                   Οἱ ἑορτασμοί ὁλοκληρώθησαν μέ τήν Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία, ἡ ὁποία τελέσθηκε τήν Πέμπτη, ἀνήμερα τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου καί τήν κοινοτική συνεστίαση τό βράδυ, ἡ ὁποία ἐγένετο γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ σχολικοῦ ταμείου, ὥστε νά καλυφθοῦν τά ἔξοδα ἀνανεώσεως καρεκλῶν καί θρανίων γιά τά σχεδόν τριακόσια παιδιά, τά ὁποῖα φοιτοῦν στίς τάξεις τοῦ σχολείου τῆς κοινότητος. 

 

.

Read Full Post »

 

«Ὅτε καταβάς τάς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος·  ὅτε τοῦ πυρός τάς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε, καί συμφώνως δοξάζομεν τό Πανάγιον Πνεῦμα.»

                                      (Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς)

 

Μέσα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, στό πλῆθος τῶν ὕμνων τῆς Ἐκκλησίας, τούς ὁποίους ἡ λατρεύουσα συνείδηση τῶν πιστῶν συνέθεσε καί διά μέσου τῶν αἰώνων χρησιμοποιεῖ, ὑπάρχουν αὐτοί οἱ ὁποῖοι ὀνομάζονται κοντάκια.  Κατά μία γνώμη τό ὄνομα τοῦτο τούς δόθηκε, γιατί προσφέρουν – περιέχουν – τό νόημα τῆς ἑορτῆς μέσα σέ λίγες γραμμές.  Σύμφωνα ὅμως μέ μία ἄλλη τοποθέτηση τό ὄνομά τους ὀφείλεται στό ὅτι οἱ πάπυροι ἤ τά δέρματα, ὅπου ἦταν γραμμένο τό κείμενό τους, τυλίγοντο πάνω στόν κοντό, στό κοντάρι.

 

Θεωρήσαμε, λοιπόν, ὅτι θά ἦταν ὠφέλιμο νά ἐπιχειρήσουμε μιά σύντομη ἑρμηνεία τοῦ κοντακίου τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς, στήν ὁποία προβαίνουμε ἀμέσως.  «Ὅτε καταβάς τάς γλώσσας συνέχεε».  Ὁ ὕμνος δέν ἀναφέρεται σέ κάποια συγκεκριμένη χρονολογία.  Ἀναφέρεται ὅμως σέ κάποιο γεγονός, περί τοῦ ὁποίου μᾶς ὁμιλεῖ ἡ Παλαιά Διαθήκη καί τό ὁποῖο συνέβη μετά τόν κατακλυσμό τοῦ Νῶε.  Μᾶς ὁμιλεῖ γιά τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων, ὅταν αὐτοί θέλησαν ἀπό ἐγωισμό νά οἰκοδομήσουν τόν Πύργο τῆς Βαβέλ, τοῦ ὁποίου τό ὕψος ἤλπιζαν ὅτι θά ἔφθανε μέχρι τόν οὐρανό.  Τότε ὁ Θεός δέν εὐχαριστήθηκε ἀπό αὐτήν τήν ἐγωιστική διαγωγή τῶν ἀνθρώπων.  Γιά τοῦτο κατῆλθε καί σύγχυσε τίς γλῶσσες τους. Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν ἀκολούθησε ὁ διασκορπισμός τῶν ἐθνῶν ἀνά τά πέρατα τῆς οἰκουμένης. 

 

Μέ τούτη τήν ἐνέργειά Του, ὁ Τριαδικός Θεός προκάλεσε σύγχυση καί ἀσυνεννοησία μεταξύ τῶν ἀνθρώπων.  Ἔτσι ἡ λέξη «Βαβέλ» σημαίνει σύγχυση.  Τό ἔργο τοῦ κτισίματος τοῦ Πύργου δέν μποροῦσε πιά νά συνεχισθεῖ.  Νά προσέξουμε τί λέγει ἡ Γραφή: «δεῦτε καί καταβάντες συγχέωμεν αὐτῶν ἐκεῖ τήν γλῶσσαν, ἵνα μή ἀκούσωσιν ἕκαστος τήν φωνήν τοῦ πλησίον.» (Γεν. ια΄ 7)  Νά παρατηρήσουμε ὅτι ὁ Θεός κάνει διάλογο μεταξύ τῶν τριῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος.  Γι’ αὐτό ἔχουμε χρήση τοῦ πληθυντικοῦ ἀριθμοῦ.

 

Ὡς πρός τό ζήτημα τῆς χρονολογίας ὑπάρχει φυσικά συγκεκριμένος χρόνος κατά τόν ὁποῖο τοῦτο τό γεγονός συνέβη.  Μᾶς εἶναι ὅμως ἄγνωστο τό πότε ἀλλά καί δύσκολο νά καθορίσουμε τό χρόνο.  Ἴσως νά πρόκειται γιά ἑκατομμύρια ἤ καί γιά χιλιάδες ἔτη.  Ἐκεῖνο τό ὁποῖο ἔχει σημασία εἶναι ἡ μαρτυρία τῆς Γραφῆς, ὅτι τό γεγονός τοῦτο ἔλαβε κάποτε χώρα μέσα στή ροή τοῦ χρόνου.

 

«ὅτε τοῦ πυρός τάς γλώσσας διένειμεν»  Τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἔχουμε τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πάνω στά κεφάλια τῶν Μαθητῶν ὑπό τή μορφή τῶν πυρίνων γλωσσῶν.  Ἡ ἐπίσκεψη καί ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ τήν πρώτη φορά δημιούργησε σύγχυση, χωρισμό, ἀπομόνωση.  Τώρα ὅμως ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἦρε τά ἐμπόδια, σήκωσε τούς περιορισμούς, σταμάτησε τή σύγχυση καί ὅλοι κατανοοῦσαν αὐτά τά ὁποῖα ἔλεγε στό κήρυγμά του ὁ Ἀπ. Πέτρος «εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε».  Ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔφερε μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, μεταξύ τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἑνότητα καί ἐπικοινωνία.  Μέσα στά πλαίσια αὐτῆς τῆς ἑνότητας δοξάζουμε καί τιμοῦμε τό Πανάγιο Πνεῦμα.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 30ης καί 31ης Μαΐου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ὁ Ἄγγελος, υἱός τῶν Σωτήρη Ξανθέα καί Jenny, τό γένος Madle, μέ ἀνάδοχο τή Μαρία Ξανθέα.

                   Ὁ Δανιήλ-Γεώργιος, υἱός τῶν Stewart Greer καί Χριστίνας, τό γένος Ἀρσαλίδη, μέ ἀνάδοχο τό Γεώργιο Ἀρσαλίδη.

                   Ἡ Ἑλένη, θυγατέρα τῶν Πέτρου Παύλου καί Κυριακῆς, τό γένος Λοΐζου, μέ ἀναδόχους τούς Ἀνδρέα καί Πόπη Χριστοδούλου.

                   Ἡ Ἐλισάβετ, θυγατέρα τῶν Angus Roselt-Mitchell καί Μαρίας, τό γένος Akore, μέ ἀνάδοχο τόν Πέτρο Akore.

                   Ἡ Κωνσταντῖνα-Sienna, θυγατέρα τῶν Πέτρου Akore καί Jenny, τό γένος Daniels, μέ ἀναδόχους τίς Ρεβέκκα Daniels καί Ἰωάννα McIntosh.

                   Ἡ Ὀλίβια-Κωνσταντῖνα-Pearl, θυγατέρα τῶν Ἰωσήφ Akore καί Mandy, τό γένος Lecointe, μέ ἀναδόχους τίς Ἑλένη Kovacevic καί Μαρία Akore.

                   Ὁ Ἀντώνιος-Μιχαήλ, υἱός τῶν Γεωργίου Σκαρπάρη καί Eve, τό γένος Goodger, μέ ἀνάδοχο τή Γεωργία Χαραλάμπους.

                   Ἡ Ἑλένη, θυγατέρα τῶν Παναγιώτη Παύλου καί Μαρίας, τό γένος Σωφρονίου, μέ ἀναδόχους τούς Στέλλα Σωφρονίου καί Ἀνδρέα Θεοκλήτου, καί

                   Ἡ Στεφανία-Alice, θυγατέρα τῶν Eddie Κονέ καί Χαμπούλας, τό γένος Κονέ, μέ ἀνάδοχο τή Βασούλα Κονέ.

                   Ὁ Ἐπίσκοπος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τῶν Ἑλένης, Ἐλισάβετ, Κωνσταντίνας-Sienna, Ὀλίβιας-Κωνσταντίνας-Pearl καί Ἀγγέλου-Θωμᾶ.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε τήν Τρίτη, 2α Ἰουνίου καί τήν Πέμπτη, 4η Ἰουνίου 2009, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, στόν Καθεδρικό μας Ναό, προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἀειμνήστων Φωστήρας Λουκᾶ, τήν Πέμπτη, 4η Ἰουνίου καί Παναγιώτη Κακολύρη, τήν Παρασκευή, 5η Ἰουνίου 2009.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ / ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ:  Τήν Τρίτη, 2α Ἰουνίου 2009, ὁ Σύλλογος Γονέων/Δασκάλων καί ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ πραγματοποίησαν κοινή συνεδρία γιά τή διοργάνωση ἐκδηλώσεως, τό βράδυ, 11η Ἰουνίου 2009, μέ σκοπό τήν ἐνίσχυση τοῦ σχολικοῦ ταμείου.  Τῆς συνεδρίας προήδρευσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος.  Προσῆλθαν 22 πρόσωπα.  Ὅλα τά μέλη τά ὁποῖα συμμετεῖχαν συνεισέφεραν χρήματα γιά τήν κάλυψη τῶν δαπανῶν τῶν ἑορτασμῶν ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ καί Ἀπ. Βαρνάβα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Τετάρτη, 3η Ἰουνίου 2009, πραγματοποιήθηκε στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος ἡ τακτική συνεδρία τοῦ Δ. Συμβουλίου, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Μετά τά καθιερωμένα οἱ σύνεδροι ἀσχολήθησαν μέ τά ἀκόλουθα:  Ἑορτασμοί Ἡμέρας Κύπρου καί Ἀποστόλου Βαρνάβα, σχολικά ζητήματα καί διάφορα ἄλλα.  Παρευρέθησαν 16 πρόσωπα.  

 

Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΤΟ 390 ΕΤΟΣ:  Τό κοινοτικό μας φυλλάδιο μέ τό παρόν ἔντυπο ἐγκαινιάζει τό 390 ἔτος κυκλοφορίας του.  Νά εὐχαριστήσουμε τό Θεό γιά τήν ἀδιάκοπη ἔκδοσή του καί νά εὐχηθοῦμε νά συνεχίζει γιά πολλά χρόνια ἀκόμη νά γαλουχεῖ τό φιλόθεο λαό μας μέ τίς ἀλήθειες τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ καί νά καταγράφει τήν ἱστορική πορεία τῶν ἐκκλησιαστικῶν μας πραγμάτων.

 

ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ:  Τά Ἑλληνικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα μέ χαρά ἀνακοινώνουν τήν κυκλοφορία τῆς Ἀναστάσιμης ἔκδοσης τοῦ περιοδικοῦ τους.  Τοῦτο περιλαμβάνει χαιρετισμό καί πασχαλινό κείμενο ἀπό τό Θεοφιλέστατο, εἰσηγήσεις καί λόγους ἀπό τούς ἐκπαιδευτικούς καί πλῆθος ἐργασιῶν τῶν παιδιῶν ὅλων τῶν τάξεων μέ ποικιλία θεμάτων, χρονικό, διαφημίσεις καί φωτογραφίες.  Μέ τήν ἔκδοση αὐτήν τό σχολεῖο κυκλοφορεῖ τό ἑκατοστό τέταρτο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Ἡ διάθεση τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ συνεχίζεται μέ ἐπιτυχία.  Οἱ πωλήσεις ἔχουν φθάσει τό ποσό τῶν £7,500.00. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  Τά Ἑλληνικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα, σέ συνεργασία μέ τήν ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, τήν Πέμπτη, 11η Ἰουνίου 2009, ὥρα 7.30 μ.μ., προγραμματίζουν κοινωνική ἐκδήλωση, στήν αἴθουσα τῆς Παναγίας, μέ σκοπό τή συμπλήρωση τῶν σχολικῶν ἐπίπλων (καρέκλες καί θρανία).  Θά ἀναμένουμε τή γενναιόφρονα ὑποστήριξή σας.  Τιμή εἰσιτηρίου £ 20.00. 

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

8η Ἰουνίου Δευτέρα ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (κατακλυσμοῦ). 

Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

11η Ἰουνίου Πέμπτη Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου

Τήν παραμονή πανηγυρικός Ἀρχιερατικός ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μεσημέρι.

13η Ἰουνίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

14η Ἰουνίου Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων.

(Προφήτου Ἐλισσαίου καί Μεθοδίου Κων/πόλεως)

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Δημήτριος Κοντογιώργη   £ 50.00                     Ἀνώνυμος                    £300.00

Ἑλένη Μαυροκόκη              £ 10.00                     Σωτήρης Ξανθέας      £ 15.00

Στέλιος Στυλιανοῦ              £ 50.00                     Ἀνδρέας Παναγιώτου            £100.00

Cyplon στή μνήμη Ἀνδρέα Βασιλείου                                            £ 20.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

Read Full Post »

 

Η   Ε Ν Ο Τ Η Τ Α   Σ Τ Ο   Χ Ω Ρ Ο   Τ Η Σ   Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ

 

«πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτούς ἐν τῷ ὀνόματί σου δέδωκάς μοι, ἵνα ὧσιν ἕν καθώς ἡμεῖς.»                                            (Ἰωαν. ιζ΄ 11)

 

                        Τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, προέρχεται ἀπό τήν Ἀρχιερατική προσευχή τοῦ Κυρίου, τήν ὁποία ἔκαμε στόν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ λίγο πρίν ἀπό τό πάθος.  Ἡ προσευχή αὐτή ἐγένετο προφητικά ἀπό μέρους τοῦ Κυρίου καί ἀνεφέρετο στά ὅσα ἀνέμεναν τούς Δώδεκα Ἀποστόλους ἀλλά καί ὅλους ὅσοι ἐπρόκειτο νά καταστοῦν μέλη τῆς Ἐκκλησίας.  Ἡ ἑνότητα τῶν πιστῶν εἶναι ἀπαραίτητο στοιχεῖο γιά τήν πνευματική προκοπή καί παραμονή τους στό δρόμο τῆς σωτηρίας.

 

                        Ἡ Ἐκκλησία συνεχῶς καί σέ κάθε θεία Λειτουργία προσεύχεται γιά τήν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης σέ ὅλο τόν κόσμο καί τήν ἑνότητα ὅλων τῶν ἐκκλησιῶν.  Δυστυχῶς οὔτε εἰρήνη ὑπάρχει ἀκόμη σέ ὅλο τόν κόσμο ἀλλά οὔτε καί ἑνότητα μεταξύ τῶν χριστιανῶν ὅλης τῆς γῆς ἔχει ἐπικρατήσει.  Ἔτσι ἡ προσευχή συνεχίζεται καί τό αἴτημα γιά τήν ἑνότητα ὑποβάλλεται ταπεινά καί ἀδιάκοπα καί παραμένει μόνιμο.

 

                        Μέσα ἀπό τά εὐαγγέλια γνωρίζουμε ὅλοι τό ρόλο τοῦ Ἰούδα τοῦ προδότη καί καταδότη τοῦ Κυρίου.  Ἀπό τίς πρῶτες δεκαετίες τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας ἔχουμε καί ἄλλους αἰρετικούς, ὅπως ὁ Κήρυνθος, ὁ ὁποῖος ἔζησε στίς μέρες τοῦ Ἰωάννου τοῦ εὐαγγελιστοῦ καί θεολόγου, ὁ Δημήτριος ὁ Ἀργυροκόπος, ὁ ὁποῖος ἔδρασε στίς μέρες τοῦ θείου Παύλου καί ἄλλοι. 

 

Φθάνουμε ἔπειτα στόν τέταρτο αἰῶνα, τό χρυσό αἰῶνα τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, ὅπου ὅλες οἱ τέχνες καί ἐπιστῆμες συναγωνίζονται νά προσφέρουν ἡ καθεμιά τίς ὑπηρεσίες της γιά τήν προβολή τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.  Αὐτό ἦταν τό θετικό σημεῖο, τό ὁποῖο ὀφείλετο στό βασιλικό διάταγμα τῶν Μεδιολάνων.  Τοῦτο ἐξεδόθη τό 313 μ.Χ. κατόπιν συμφωνίας μεταξύ Λικινίου καί Μ. Κωνσταντίνου καί παραχωροῦσε ἐλευθερία στούς ὑπηκόους τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Ρώμης νά λατρεύουν τό Θεό τους.

 

Τό διάταγμα τῶν Μεδιολάνων ἀνέβασε τούς χώρους λατρείας ἀπό τίς κατακόμβες στήν ἐπιφάνεια τῆς γῆς.  Ἔτσι ἡ ἀρχιτεκτονική παρουσιάζει μεγαλοπρεπῆ κτίρια.  Ἡ μεταλλουργική, ἡ ὑφαντουργική, ἡ ξυλογλυπτική καί ὅλες οἱ τέχνες δημιουργοῦν διάφορα καλλιτεχνήματα γιά νά τιμήσουν τό σαρκωθέντα Υἱό καί Λόγο.  Ἡ ὑμνολογία συνθέτει ὕμνους μέ περιεχόμενο δοξολογικό, δογματικό, εὐχαριστιακό καί ἱστορικό γιά νά θέσει τίς ἀλήθειες τῆς πίστεως στό στόμα τῶν πιστῶν μέ ποιητικό τρόπο.  Ἡ ρητορική ἔχει νά ἐπιδείξει λόγους μακροσκελεῖς, καλλιεπεῖς καί δογματικούς.

 

Τήν παροῦσα Κυριακή ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τούς 318 θεοφόρους πατέρες, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν μέρος στίς ἐργασίες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου.  Ἡ σύνοδος συνεκλήθη ἀπό τόν αὐτοκράτορα Μ. Κωνσταντῖνο μέ σκοπό νά ἀντιμετωπίσει τήν αἵρεση καί κακοδοξία τοῦ Ἀρείου.  Ὁ Ἄρειος ἦταν ἕνας κληρικός τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας μορφωμένος, νέος, φιλόδοξος καί ἐγωιστής.  Μέσα στά πλαίσια τῆς προσπαθείας του νά προβάλει πιό πολύ τόν ἑαυτό του παρά τό Χριστό κατέληξε νά ἀρνηθεῖ τή θεότητα τοῦ προσώπου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

 

Ἡ τοπική ἐκκλησία τῆς Ἀλεξανδρείας τόν ἀντιμετώπισε μέ δύο τοπικές συνόδους ἀλλά χωρίς ἐπιτυχία.  Ὁ ἡλικιωμένος Πατριάρχης Ἀλέξανδρος βοηθούμενος ἀπό τό διάκονο του Ἀθανάσιο νουθέτησε κατάλληλα τόν Ἄρειο ἀλλά δέν ὑπῆρξε ἀποτέλεσμα.  Τέτοια γεγονότα συνετάρασσαν ὅπως ἦταν φυσικό τήν εἰρήνη τῆς αὐτοκρατορίας.  Ὁ Μ. Κωνσταντῖνος πληροφορήθηκε τά σχετικά καί ἔστειλε ἀντιπρόσωπό του τόν ὅσιο Κορδούης γιά νά τόν ἐνημερώσει ἀναλόγως.  Ὁ αὐτοκρατορικός ἀντιπρόσωπος συνεβούλευσε τόν Κωνσταντῖνο νά προβεῖ στή σύγκληση συνόδου, τό ὁποῖο καί ἔκαμε.

 

Ἡ Α΄ Οἰκουμενική σύνοδος συνῆλθε στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας.  Κατεδίκασε τήν αἵρεση τοῦ Ἀρείου, τόν ἴδιο καί τούς ὁμόφρονές του καί συνέταξε τά ἑπτά πρῶτα ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως.  Ὁ Μ. Κωνσταντῖνος παρηκολούθησε τίς ἐργασίες τῆς συνόδου καί συνέδραμε οἰκονομικά τίς ἀνάγκες της.  Ὁ Ἄρειος καί οἱ ὁπαδοί του δέν ἀπεδέχθησαν τίς ἀποφάσεις τῆς συνόδου.  Μεταξύ τῶν μελῶν τῶν πατέρων τῆς συνόδου ὑπῆρξαν ἅγιες μορφές, οἱ ὁποῖοι μέ τήν ἁγιότητά τους καί τή σοφία τῶν λόγων τους, προέβαλαν τήν ὀρθή πίστη καί ὑπεστήριξαν τή θεότητα τοῦ προσώπου τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.  Ἀμήν!               

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τήν Κυριακή, 24η Μαΐου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ὁ Γεώργιος, υἱός τῶν Προκόπη Παναγιώτου καί Ἰωάννας, τό γένος Κούσουλου, μέ ἀνάδοχο τό Στέλιο Στυλιανοῦ.

                   Ὁ Πιερῆς, υἱός τῶν Ἀνδρέου Ἀντωνίου καί Στέλλας, τό γένος Λαμπρῆ, μέ ἀναδόχους τούς Ἰωάννη καί Δημήτριο Χριστοφῆ.

                   Ἡ Παντελίτσα-Λία, θυγατέρα τῶν Daniel Martin καί Γεωργίας, τό γένος Μιχαηλᾶ, μέ ἀνάδοχο τό Δημήτρη Ἀβραάμ.

                   Ὁ Ἀνδρέας-Ἐρρῖκος, υἱός τῶν Θεοδοσίου Θεοδοσίου καί Ἰωάννας, τό γένος Clack, μέ ἀνάδοχο τό Στυλιανό Χαραλάμπους, καί

                   Ἡ Ἄννα-Ἐλισάβετ, θυγατέρα τῶν Κώστα Κωνσταντίνου καί Βασούλας, τό γένος Ἄσπρου, μέ ἀνάδοχο τήν Αἰκατερίνη Ἄσπρου.

                   Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τοῦ Γεωργίου Π. Παναγιώτου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΓΑΜΟΣ:  Τήν Κυριακή, 24η Μαΐου 2009, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, στόν Καθεδρικό μας Ναό εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Μαρίου Α. Perbe καί Χριστίνας, τό γένος Χαραλάμπους.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε, τήν Τρίτη, 26η Μαΐου καί τήν Πέμπτη, 28η Μαΐου 2009, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό μας Ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Δήμου Παπαδημοσθένους, τήν Πέμπτη, 28η Μαΐου καί Νίκου Shahin, τήν Παρασκευή, 29η Μαΐου 2009.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  Τά Ἑλληνικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα, τήν Πέμπτη, 11η Ἰουνίου 2009, ὥρα 7.30 μ.μ., προγραμματίζουν κοινωνική ἐκδήλωση μέ σκοπό τή συμπλήρωση τῶν σχολικῶν ἐπίπλων (καρέκλες καί θρανία).  Θά ἀναμένουμε τή γενναιόφρονα ὑποστήριξή σας.  Τιμή εἰσιτηρίου £ 20.00.  Ἡ ἐκδήλωση θά λάβει χώρα στή μεγάλη αἴθουσα τῆς Παναγίας.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Τρίτη, 2α Ἰουνίου 2009, τά δύο σώματα θά πραγματοποιήσουν κοινή συνεδρία γιά τή διοργάνωση τῆς κοινωνικῆς ἐκδηλώσεως, τῆς 11ης Ἰουνίου 2009.  Σᾶς ἀναμένουμε.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Ἡ διάθεση τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ συνεχίζεται μέ ἐπιτυχία.  Οἱ πωλήσεις ἔχουν φθάσει τό ποσό τῶν £7,050.00.  Τό σχολεῖο προσβλέπει μέ αἰσιοδοξία στήν ὑποστήριξή σας.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Τετάρτη, 3η Ἰουνίου 2009, τό Δ. Συμβούλιο τῆς Κοινότητος θά συνέλθει γιά τήν τακτική μηνιαία συνεδρία του, ὥρα 7.30 μ.μ.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1η Ἰουνίου Δευτέρα Ἰουστίνου φιλοσόφου καί μάρτυρος.  

Ἁγιασμός Πρωτομηνιᾶς ὥρα 9.30 π.μ.

5η Ἰουνίου Παρασκευή Ἑσπερινός καί Πάνδημα Μνημόσυνα ὥρα 6.00μ.μ.

6η Ἰουνίου Ψυχοσάββατο.

Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα ὥρα 8.30 – 10.30 π.μ.

 Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

7η Ἰουνίου Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς ΗΜΕΡΑ ΚΥΠΡΟΥ.

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 12.15 μ.μ.

Ὄρθρος, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί Μ. Ἑσπερινός Δευτέρας Ἁγ. Πνεύματος.  Πανηγυρικοί ἑορτασμοί – Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο – Δέηση γιά τήν Κύπρο, τούς Ἄρχοντες καί τό φιλόθεο Λαό της.

Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν θά προεξάρχει ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος.

Τόν πανηγυρικό λόγο τῆς ἡμέρας θά ἐκφωνήσει ὁ ἐξοχώτατος Ὕπατος Ἁρμοστής τῆς Κύπρου κ. Ἀλέξανδρος Ζήνων.

 

               Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἑλένη Παπασάββα              £ 20.00                     Ἀνώνυμος                 £2,000.00

Γεώργιος Κωνσταντίνου  £ 50.00                     Ἀνώνυμος                 £ 50.00

Ἀνώνυμος                             £250.00        Ἀντωνία Θεοδούλου          £ 50.00

Νεοφύτα Ἰακώβου             £ 20.00                     Λόλα Φιλίου             £ 20.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010

Ιανουάριος

 

Δε

Τρ

Τε

Πέ

Πα

Σά

Κυ

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

 

11

12

13

14

15

16

17

 

18

19

20

21

22

23

24

 

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φεβρουάριος

 

Δε

Τρ

Τε

Πέ

Πα

Σά

Κυ

 

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

13

14

 

15

16

17

18

19

20

21

 

22

23

24

25

26

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάρτιος

 

Δε

Τρ

Τε

Πέ

Πα

Σά

Κυ

 

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

13

14

 

15

16

17

18

19

20

21

 

22

23

24

25

26

27

28

 

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απρίλιος

 

Δε

Τρ

Τε

Πέ

Πα

Σά

Κυ

 

 

 

 

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

11

 

12

13

14

15

16

17

18

 

19

20

21

22

23

24

25

 

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάιος

 

Δε

Τρ

Τε

Πέ

Πα

Σά

Κυ

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

 

10

11

12

13

14

15

16

 

17

18

19

20

21

22

23

 

24

25

26

27

28

29

30

 

31

 

 

 

 

 

 

 

Ιούνιος

 

Δε

Τρ

Τε

Πέ

Πα

Σά

Κυ

 

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

12

13

 

14

15

16

17

18

19

20

 

21

22

23

24

25

26

27

 

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιούλιος

 

Δε

Τρ

Τε

Πέ

Πα

Σά

Κυ

 

 

 

 

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

11

 

12

13

14

15

16

17

18

 

19

20

21

22

23

24

25

 

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αύγουστος

 

Δε

Τρ

Τε

Πέ

Πα

Σά

Κυ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

3

4

5

6

7

8

 

9

10

11

12

13

14

15

 

16

17

18

19

20

21

22

 

23

24

25

26

27

28

29

 

30

31

 

 

 

 

 

 

Σεπτέμβριος

 

Δε

Τρ

Τε

Πέ

Πα

Σά

Κυ

 

 

 

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

 

13

14

15

16

17

18

19

 

20

21

22

23

24

25

26

 

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος

 

Δε

Τρ

Τε

Πέ

Πα

Σά

Κυ

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

 

11

12

13

14

15

16

17

 

18

19

20

21

22

23

24

 

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νοέμβριος

 

Δε

Τρ

Τε

Πέ

Πα

Σά

Κυ

 

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

13

14

 

15

16

17

18

19

20

21

 

22

23

24

25

26

27

28

 

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεκέμβριος

 

Δε

Τρ

Τε

Πέ

Πα

Σά

Κυ

 

 

 

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

 

13

14

15

16

17

18

19

 

20

21

22

23

24

25

26

 

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read Full Post »