Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Οκτώβριος 2010

 

Η   Φ Α Ν Ε Ρ Ω Σ Η   Τ Ο Υ   Θ Ε Ο Υ

«οὐδέ γάρ ἐγώ παρά ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό (τό εὐαγγέλιον) οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλά δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.»    (Γαλ. α΄ 12)

 

                        Ὁ θεῖος Παῦλος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, κατά τό διάστημα τῆς ἐξασκήσεως τῆς ἀποστολῆς του ἀντιμετώπιζε διάφορους κατήγορους.  Αὐτοί ἰσχυρίζονταν ὅτι δέν εἶναι γνήσιος Ἀπόστολος καί κατά συνέπεια κτυποῦσαν τήν ὀρθότητα, τή γνησιότητα καί αὐθεντία τῆς διδασκαλίας του.   Ἔτσι αὐτός ἀναγκάσθηκε νά ὑπεραμυνθεῖ τῆς ἀποστολικῆς του ἰδιότητος καί νά ὁμολογήσει ὅτι τό εὐαγγέλιο, τό ὁποῖο δίδασκε, δέν τοῦ τό παρέδωσε ἤ τοῦ τό δίδαξε κάποιος ἄλλος ἄνθρωπος παρά μόνο ὁ Ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί μάλιστα μέ προσωπική ἀποκάλυψη.

 

                        Νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι ἡ λέξη ἀποκάλυψη σημαίνει φανέρωση ἄγνωστων πραγμάτων.  Μεταφορικά, βέβαια, ἡ λέξη ἀποκάλυψη ἀναφέρεται στή φανέρωση θείων καί μυστικῶν πραγμάτων ἤ τῶν βουλῶν τοῦ Θεοῦ.  Περισσότερο ἐδῶ μᾶς ἐνδιαφέρει αὐτή ἡ δεύτερη σημασία τῆς λέξεως.

 

                        Οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι γνώριζαν τό Θεό καί συνομιλοῦσαν ἀπ’ εὐθείας μαζί του.  Ὁ μεταπτωτικός καί πεπερασμένος ὅμως ἄνθρωπος, ἀπό μόνος του, δέν ἦταν εὔκολο νά ἀνακαλύψει τό Θεό.  Ἔρχεται λοιπόν ὁ Θεός, ἀναζητεῖ τό πλάσμα, τό δημιούργημά του καί τοῦ αὐτοαποκαλύπτεται, τοῦ φανερώνει τόν ἑαυτό του.

 

                        Οἱ πρωτόπλαστοι Ἀδάμ καί Εὔα, στό σύντομο διάστημα τῆς παραμονῆς τους στόν Παράδεισο, γνώριζαν τό Θεό καί πρίν τήν πτώση, συνομιλοῦσαν μαζί του χωρίς νά ἔχουν κανένα φόβο στήν παρουσία του.  Ἀπό τήν πτώση ὅμως καί ἔπειτα ὁ Θεός ἐκδίωξε τούς πρωτοπλάστους ἀπό τόν Παράδεισο καί ἔκρυψε τόν ἑαυτό του. 

 

Γιά τοῦτο οἱ ἄνθρωποι στή συνέχεια καίτοι ἀπομακρυσμένοι ἀπό τό Θεό ἀναζητοῦσαν Αὐτόν στά εἴδωλα καί τούς διάφορους ψευτοθεούς.  Οὔτε ὅμως καί τότε ἀπουσίαζαν οἱ σπάνιες ἐκεῖνες προσωπικότητες, οἱ ὁποῖες φωτισμένες συνεδέοντο μέ τό Θεό καί ἐδέχοντο κάποια μηνύματα ἤ κάποιες ἀποκαλύψεις, δηλαδή φανερώσεις τοῦ θείου θελήματος καί ἄνωθεν καθοδηγία στό τί νά πράξουν. 

 

Τελικά ὁ Θεός διάλεξε τόν Ἰουδαϊκό λαό, ὁ ὁποῖος ἐθεωρεῖτο ὁ περιούσιος λαός τοῦ Θεοῦ.  Προηγήθησαν οἱ γενάρχες καί πατριάρχες ὅπως ὁ Ἀβραάμ, ὁ Ἰσαάκ, γιά νά φθάσουμε στόν Ἰακώβ, ὁ ὁποῖος λέγεται καί Ἰσραήλ.  Τοῦτο ἑρμηνεύεται, ὁ Θεός εἶναι βοηθός μου.  Ἀκολουθεῖ ἡ μακρά δουλεία στήν Αἴγυπτο καί ἡ ἀνάδειξη τοῦ ἐλευθερωτῆ καί ἀρχηγοῦ τῶν Ἰσραηλιτῶν τοῦ Μωυσῆ. 

 

Ὁ τελευταῖος ἀφοῦ ἐλευθέρωσε τούς Ἰουδαίους ἀπό τή δυναστεία τῶν Φαραώ, ἐγένετο, ὡς γνωρίζουμε, ὁ παραλήπτης τοῦ Δεκαλόγου.  Νά μνημονεύσουμε ἐπίσης ὅτι ὅταν ὁ Θεός τόν κάλεσε νά ἀναλάβει τήν ἀποστολή του καί ἐκεῖνος ζήτησε νά πληροφορηθεῖ τί ἀπάντηση νά δώσει στό λαό, ὅταν θά τόν ἐρωτοῦσε, σχετικά μέ τό ποιός εἶναι ὁ ἐντολοδόχος του, ὁ Θεός τοῦ ἀπάντησε «ἐγώ εἰμί ὁ ὤν», δηλαδή ἐγώ εἶμαι ἐκεῖνος πού εἶμαι, ὁ αἰώνιος.

 

Ἀκολούθησε ἔπειτα ἡ στρατιά τῶν προφητῶν μέχρι νά φθάσουμε στόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.  Ὁ Κύριος φανερώνει τή θεότητα τοῦ προσώπου του κατά τήν ὥρα τῆς βαπτίσεώς του στόν Ἰορδάνη ποταμό, κατά τή Μεταμόρφωσή του στό ὄρος Θαβώρ καί γενικά κατά τήν ἐπιτέλεση τῶν πολλῶν καί ποικίλων θαυμάτων καί ἰδιαίτερα μέ τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασή του.

 

Οἱ Ἀπόστολοι ἀπό τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς καί στή συνέχεια διέδωσαν ὅσα ὁ Κύριος τούς δίδαξε καί ὁ Θεός τούς φανέρωσε.  Τό ἔργο αὐτό συνεχίζεται στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί θά συνεχίζεται μέχρι τή συντέλεια τῶν αἰώνων.  Ἀμήν! 

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σάββατο, 2α Ὀκτωβρίου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό μας ναό, τά δίδυμα βρέφη Ἀνδρέας-Γεώργιος καί Χρυσόστομος-Νῖκος, τέκνα τῶν Νίκου Χρυσοστόμου καί Ἰωάννας, τό γένος Ἠλιάδη, μέ ἀναδόχους, τή Μαρίσα Χάβα καί Πέτρο Θεοδούλου ἀντίστοιχα.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΓΑΜΟΣ:  Τήν Κυριακή, 3η Ὀκτωβρίου 2010, στόν Καθεδρικό μας ναό εὐλογήθησαν οἱ γάμοι τῶν Νίκου Γιάγκου καί Γεωργίας, τό γένος Μάρκου.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τήν Τρίτη, 5η Ὀκτωβρίου καί τήν Πέμπτη, 7η Ὀκτωβρίου 2010, τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

 

ΚΗΔΕΙΑ: Τή Δευτέρα, 4η Ὀκτωβρίου 2010, στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου Ἀλκιβιάδη Χρυσάνθου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τοῦ μεταστάντος καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους του.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τή Δευτέρα, 4η Ὀκτωβρίου 2010, τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς κοινότητος πραγματοποίησε, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του.  Τό σῶμα μετά τά καθιερωμένα ἀσχολήθηκε μέ τά ἀκόλουθα:  Πορεία ἐργασιῶν στά κοινοτικά κτίρια, σχολικά ζητήματα, ἐκδηλώσεις στήν κοινότητα γιά τήν ἐθνική ἐπέτειο 28ης Ὀκτωβρίου 1940 καί διάφορα ἄλλα τρέχοντα ζητήματα.  Στή συνεδρία προσῆλθαν 12 πρόσωπα.    

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Σάν συνέχεια τῆς ἐνημερώσεώς σας γιά τήν ἐκδήλωση τῆς ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ τήν Πέμπτη, 30η Σεπτεμβρίου 2010, πληροφοροῦμε ὅτι τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς κοινότητος Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος καί ὁ Εἰσηγητής τοῦ Καθεδρικοῦ μας ναοῦ κος Μάριος Μηναΐδης.  Τήν ὀμήγυρη τῆς βραδιᾶς καλωσόρισε ἡ κα Ἀνδρούλα Χριστάκη.  Μετά τήν εὐλογία τῆς τράπεζας ὅλοι ἀπόλαυσαν τά ὡραία ἐδέσματα καί στή συνέχεια ἄκουσαν μέ εὐχαρίστηση τά τραγούδια, τά ὁποῖα ἐκτέλεσαν μέ χάρη τό γραμματειακό προσωπικό καί δάσκαλοι τῆς κοινότητος, καθώς καί ὁμάδα γλυκύφθογγων παιδιῶν  μέ τή συνοδεία βιολιοῦ.  Ἐκτελέστηκαν ἐπίσης χοροί. 

Ὁ Ἐπίσκοπος ἀνέγνωσε κείμενο στήν ἀγγλική γλῶσσα, τό ὁποῖο ἀναφερόταν στή συμπλήρωση 50 ἐτῶν ἀπό τήν ἀνεξαρτησία τῆς Κύπρου καί προσέθεσε καί κάποια ἄλλα στοιχεῖα στήν Ἑλληνική.  Στήν ἐκδήλωση προσῆλθαν περίπου 100 πρόσωπα. Ἡ προσπάθεια ἀπέφερε ποσό £2,750.00.  Θερμές εὐχαριστίες καί συγχαρητήρια σέ ὅλα τά πρόσωπα, τά ὁποῖα συνέβαλαν μέ τούς κόπους καί τίς δωρεές τους στήν ἐπιτυχία τῆς ἐκδηλώσεως.

Η ΕΤΗΣΙΑ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ:  Μέ λαμπρότητα καί χαρά ἑορτάστηκε στήν κοινότητα Ἀπ. Βαρνάβα ἡ ἐτήσια μνήμη τῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι διέλαμψαν στήν Κύπρο.  Τούς ἑορτασμούς πραγματοποίησαν μέ ἀγαστή συνεργασία ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ καί ἡ Κυπριακή ΕΣΤΙΑ Λονδίνου.  Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος. 

Στούς ἑορτασμούς προσῆλθαν ὁ ἐντιμώτατος βουλευτής καί πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Παιδείας τῆς Κυπριακῆς Βουλῆς κος Νικόλαος Τορναρίτης, συνοδευόμενος ἀπό τήν ἐρίτιμη σύζυγό του καί ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Κύπρου κος Γεώργιος Γεωργίου.  Ὁ Θεοφιλέστατος ἀφοῦ καλωσόρισε τούς ἐπίσημους προσκεκλημένους καθώς καί τό προεδρεῖο καί τά μέλη τῆς ΕΣΤΙΑΣ, στή συνέχεια κάλεσε τόν κ. Σάββα Παυλίδη, ὁ ὁποῖος ἐξεφώνησε τόν πανηγυρικό λόγο πρός τιμή τῶν Ἁγίων καί ἔπειτα τόν κ. Τορναρίτη, ὁ ὁποῖος χαιρέτισε τό ποίμνιο.  Οἱ ἑορτασμοί ἐπισφραγίσθησαν μέ πλούσια δεξίωση στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς κοινότητος.  Εὐχαριστίες θερμές καί πλούσια συγχαρητήρια πρός τούς διοργανωτές.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

12η Ὀκτωβρίου Τρίτη Ὁσίου Ἐπικτήτου.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

14η Ὀκτωβρίου Πέμπτη Θεράποντος Ἱερομάρτυρος Ἐπισκόπου Κύπρου.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος,       θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

16η Ὀκτωβρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

17η Ὀκτωβρίου Κυριακή Τετάρτη Λουκᾶ.

                  Ἁγίων Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ἑβδόμης Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σωτηρούλα Χριστοφόρου £ 20.00                     Ἀνώνυμος                 £500.00

Ἀνώνυμος                        £100.00        Μηλίτσα                    £100.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Advertisement

Read Full Post »

 

 

T H E   P E R M A N E N T   L I G H T H O U S E S   O F   C Y P R U S

“We the Cypriots out of gratitude, compose a new association to honour in spiritual odes the Holy Apostles and Martyrs and additionally the Hosioi Hierarchs, who are glorious ornaments and helpers of the island of Cyprus.  Thus we cry out loudly:  ‘glory be to God, Who through you, grants us, divine gifts’.                       (Apolytikion)

                        Once again, dear Brothers and Sisters in the Lord, we have the abundant blessing, the unique privilege and the excellent honour to celebrate in exaltation and as one group, all the personalities who reached heaven and all the holy faces of the Saints who are connected in many ways with the great island of Cyprus.  In the recent decades the most Holy and Apostolic Church of Cyprus reached a decision for all the Saints of Cyprus to be honoured annually, on the first Sunday of October.  All of us owe the greatest gratitude to all of them who are our spiritual fathers and mothers.  Thus, we should not allow ourselves to become forgetful of their offering, sacrifice, labours and tears

                        Especially, we who live abroad, have a great need for their prayer and protection so as to remain steadfast and constant in the faith of Christ, and unwavering in imitating them.  The Auxiliary Society of the Ladies of PANTANASSA, in admirable co-operation with Hestia of London and generally all of us as one, celebrate their most honourable annual feast and ask for their prayers and bold intercessions, for the favourable outcome of the problems which trouble our own and much-suffering homeland of Cyprus.  Additionally, we beg for the personal elevation and spiritual progress of every one of us.

                        Something which one might notice in this instance, is that the Saints of Cyprus easily extend over the two thousand years of Christian life of the island.  The other point which is apparent is that among them are to be found the three ranks of clergy, the monks surpassing in number, the multitude of lay men and women and not least the fresh blood of the many Neomartyrs still emitting vapour.  The latter maintained their struggle remaining “faithful unto death” with strong stamina and without lowering the flag of faith during the extremely painful and long captivity under the Ottoman occupation.

                        Let us recall here that the example and the virtues of all the Saints, work for every member of the Church as an unmistakable signpost which leads unwaveringly to Paradise.  All those Saints, who lived on the island of Cyprus are a bottomless spiritual treasury for all of us, they are very useful for the manifold difficulties of human life.  They are the compasses which show the right way of travelling and permanent lighthouses which illumine us so as to re-discover ourselves within the materialistic and disorientated world in which we live.

                        However, the easily captured and sensitive youth especially need the Saints of our homeland.  For the young people are led and carried from  various trends which unrestrained come in and out of our homes and in accordance with the Bible, as other roaring lions, intending to swallow the innocent young.

3

                        Today we are given the opportunity to stress the admirable, wonderful and worthy example to be imitated and at the same time the faithfulness to our tradition of many of our compatriots who established themselves over here.  These people every year remember the Patron Saints of their communities back home, they honour them appropriately by planning a course of events.  They attend the Church services together, commemorate their feasts, they say prayers and invocations and bring to the Churches all the necessary things for the occasion.

                        Through all these ways they honour the Saints of their homeland and seek in a paracletic way their favour and protection, under the shadow of whom they saw the light of the sun for the first time, they grew up and they were nurtured in the living ideals of our faith and our nation.

                        Additionally, let us stress that many of those people come from occupied towns and villages of Cyprus.  The annual celebrations with which they occupy themselves have maintained within us the hope of returning to the places of our homeland and renew our wish to see them free.  Let us pray to Holy God to be lenient to all of us, forgive all our mistakes and sins and make us worthy to see the fulfillment of our wish.  Amen!

C O M M U N I T Y   N E W S

 

MEALS FOR  THE  ELDERLY:     The meals for the elderly resumed on Thursday, 16th September 2010.  The first meal was donated by Erotokrita Livera in memory of her parents Andreas and Anna.  All the remaining meals in October are being subsidised by the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA, with the exception of one of the meals which will be subsidised by Androulla Joannidou, in memory of her beloved husband Savvas and her parents Christophis and Christina.  We thank all the kind donors for their generosity and consideration towards this worthy cause.

A  SPECIAL  REQUEST:  We take this opportunity to appeal to all our generous and philanthropic parishioners regarding our elderly.  We ask you to remember our elderly and contribute towards the meals which are given twice a week in their honour.  The Committee responsible for the meals appreciates your kind gesture very much.

RENEWAL  OF  SUBSCRIPTIONS:  The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine (£15.00) are now due.  If you have not already paid your subscriptions or wish to subscribe to any or all of these you may contact our Community’s offices.

 

 

NEW  LAY  READER  FOR  OUR  COMMUNITY:  His Grace Athanasios, Bishop of Tropaeou, on Wednesday, 8th September 2010, created a new lay reader in our community by the laying-on of hands, Mr Savvas Artemis.  We congratulate the new lay-reader on his new role in the church and wish him every spiritual progress and fruitful service.

COMMUNITY  EVENT – A  SUCCESS:    On Thursday, 30th September 2010, the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA, together with the other Community’s Committees held a successful evening event.  The food was plentiful and consisted of barbecued kebab and chicken served with green salad, cous-cous salad, roast potatoes, various dips and bread.

                        After the welcoming by Mrs Androulla Christaki, His Grace Athanasios, Bishop of Tropaeou said grace and blessed the table.  We all chatted away whilst enjoying the meal.  After the dessert, His Grace gave an account of the history of Cyprus on the occasion of completion of fifty years of Independence.  Then an entertainment of songs and dances followed by some of the pupils of our school and some of the community’s staff.

                        A raffle was drawn towards the end of the evening.  Over 100 people attended.  Approximately £2,750.00 was raised.  We take this opportunity to thank all the people who contributed in any way to make the evening possible, joyful and a successful event.

MEETING  OF  PARENT/TEACHERS’  ASSOCIATION:  On Wednesday evening, 15th September 2010, His Grace Athanasios, Bishop of Tropaeou, presided at the meeting of the Parent/Teachers’ Association of St Barnabas Greek School.  Eight persons turned up.  After prayers the Bishop welcomed and thanked every one who attended.

                        His Grace then thanked and congratulated     Mrs Koulla Nicolaou for her long service to the School, as chair of the Association.  The members then elected a new committee as follows: Chairwoman: Joanna Onoufriou;  Deputy Chairwoman: Kyriaki Stavrou;  Treasurer: Elizabeth Photi;  Secretary: Androulla Patsallides.  The Bishop congratulated the new Committee members and wished them every success in their task.  He then informed them of the beginning of the new school year, the employment of new teaching staff, the first term’s programme and the remaining school and community activities.

Read Full Post »

 

 

 Ο Ι   Μ Ο Ν Ι Μ Ο Ι   Φ Α Ρ Ο Ι   Τ Η Σ   Κ Υ Π Ρ Ο Υ 

 

«Τούς ἐν Κύπρῳ Ἁγίους Ἀποστόλους καί Μάρτυρας, καί σύν Ἱεράρχαις Ὁσίους, κατά χρέος οἱ Κύπριοι, χορείαν συγκροτήσαντες καινήν, τιμήσωμεν ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ὡς τῆς νήσου καλλωπίσματα εὐκλεῆ, καί ἀρωγούς κραυγάζοντες.  Δόξα τῷ χορηγοῦντι δι’ ὑμῶν, ἡμῖν θεῖα δωρήματα.»                       (Ἀπολυτίκιον)

 

Ἔχουμε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, καί πάλι τήν πλούσια εὐλογία, τό ξεχωριστό προνόμιο καί τήν ἐξαίσια τιμή, νά ἑορτάζουμε πασίχαρα καί ὁμαδικά ὅλες τίς οὐρανομήκεις προσωπικότητες καί ἱερές μορφές τῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖες συνδέονται ποικιλότροπα μέ τή μεγαλόνησο Κύπρο.  Τίς πρόσφατες δεκαετίες ἡ Ἁγιωτάτη καί Ἀποστολική Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καθιέρωσε νά τιμῶνται ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Κύπρου τήν πρώτη Κυριακή τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου.  Ὅλοι χρωστοῦμε μέγιστη εὐγνωμοσύνη σέ ὅλους αὐτούς τούς πνευματικούς μας πατέρες καί μητέρες, γιά τοῦτο καί δέν ἐπιτρέπεται νά γινόμεθα ἐπιλήσμονες τῆς προσφορᾶς, τῆς θυσίας, τῶν κόπων καί τῶν δακρύων τους. 

Ἰδιαίτερα δέ ἐμεῖς οἱ ἀπόδημοι ἔχουμε μεγάλη ἀνάγκη τῆς προσευχῆς καί προστασίας τους γιά νά μένουμε ἑδραῖοι καί ἀρραγεῖς στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ καί ἀταλάντευτοι στή δική τους μίμηση.  Ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, σέ ἀγαστή συνεργασία μέ τήν Ἑστία Λονδίνου καί ὅλοι ἐμεῖς μαζί τελοῦμε τήν πάντιμη ἐτήσια μνήμη τους καί ζητοῦμε τίς προσευχές καί παρρησία τους, γιά τήν αἰσία ἔκβαση τῶν προβλημάτων, τά ὁποῖα ταλανίζουν τήν ἰδιαίτερη καί πολύπαθη πατρίδα μας Κύπρο, καθώς καί τήν προσωπική προκοπή καί πνευματική πρόοδο τοῦ καθένα μας. 

2

 

Κάτι τό ὁποῖο θά μποροῦσε κάποιος νά παρατηρήσει, σέ αὐτήν τήν περίπτωση, εἶναι ὅτι οἱ Ἅγιοι τῆς Κύπρου καλύπτουν ἄνετα τίς δύο χιλιάδες ἐτῶν τοῦ χριστιανικοῦ βίου τοῦ τόπου.  Τό ἄλλο σημεῖο, τό ὁποῖο καθίσταται πασιφανές, μεταξύ τους εὑρίσκονται ὅλες οἱ βαθμῖδες τῶν κληρικῶν, πλεονάζουν οἱ μοναχοί, δέν ἀπουσιάζει ἡ πληθώρα λαϊκῶν ἀνδρῶν καί γυναικῶν καί ἐπιπρόσθετα ἀχνίζει νωπό ἀκόμη τό αἷμα τῶν πολλῶν Νεομαρτύρων.  Οἱ τελευταῖοι κρατήθησαν στόν ἀγώνα «πιστοί ἄχρι θανάτου», μέ δυνατό σθένος καί χωρίς νά ὑποστέλλουν τή σημαία τῆς πίστεως, μέσα στή φοβερά ἐπώδυνη καί μακρά δουλεία τῆς τουρκοκρατίας. 

Νά ὑπενθυμίσουμε ἐδῶ ὅτι τό παράδειγμα καί οἱ ἀρετές πάντων τῶν Ἁγίων ἀποτελοῦν γιά τό κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας ἕναν ἀλάθητο ὁδοδείκτη, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ ἀταλάντευτα στούς κόλπους τοῦ Παραδείσου.  Οἱ διαλάμψαντες δέ Ἅγιοι στή Μεγαλόνησο ἀποτελοῦν γιά ὅλους ἐμᾶς ἕνα ἀπύθμενο πνευματικό ταμιευτήριο, πολύ χρήσιμο στίς πολυποίκιλες ἀντιξοότητες τοῦ ἀνθρωπίνου βίου.  Αὐτοί ἀποτελοῦν πυξίδες ὑποδείξεως τῆς ὀρθῆς πορείας πλεύσεως καί μόνιμους φάρους, οἱ ὁποῖοι μᾶς φωτίζουν νά ἐπανευρίσκομε τούς ἑαυτούς μας μέσα στόν ὑλόφρονα καί ἀποπροσανατολισμένο κόσμο, στόν ὁποῖο ζοῦμε. 

Ἰδιαίτερα ὅμως ἔχουν ἀνάγκη τούς Ἁγίους τοῦ τόπου μας τά εὐάλωτα καί εὐπαθῆ νιάτα, τά ὁποῖα ἄγονται καί φέρονται ἀπό τούς διάφορους συρμούς, οἱ ὁποῖοι ἀκάθεκτοι ἁλωνίζουν, μέσα καί ἔξω,  ἀπό τά σπίτια μας καί κατά τό γραφικό λόγιο, ὡς ἄλλοι ὠρυόμενοι λέοντες ἐπιδιώκουν νά τούς καταπίουν.

Σήμερα παρέχεται ἡ κατάλληλη εὐκαιρία νά ἐξαρθεῖ τό ἀξιοθαύμαστο, ὡραιότατο καί ἀξιομίμητο παράδειγμα καί συνάμα ἡ πιστότητα πρός τά πατρῷα ἀρκετῶν ξενιτεμένων ἀδελφῶν συμπατριωτῶν μας.  Αὐτή ἡ μερίδα κάθε χρόνο, ἐνθυμούμενοι τούς πολιούχους Ἁγίους τῶν κοινοτήτων τους, τούς τιμοῦν κατάλληλα προγραμματίζοντας μιά σειρά ἐκδηλώσεων.  Αὐτοί πραγματοποιοῦν κοινό ἐκκλησιασμό, τελοῦν ἑορτές, ἀναπέμπουν ἱκετήριες προσευχές καί θερμουργές δεήσεις καί προσκομίζουν στούς ναούς Ἀρτοκλασίες. 

3

Μέ ὅλα αὐτά τιμοῦν τούς Ἁγίους τοῦ τόπου τους καί ἐπιζητοῦν παρακλητικά τήν εὔνοια καί προστασία τους κάτω ἀπό τή σκιά τῶν ὁποίων πρωτόειδαν τό φῶς τοῦ ἥλιου, ἀνδρώθησαν καί γαλουχήθησαν στά νάματα τῆς πίστεως καί τοῦ Γένους.  Νά ἀναφέρουμε δέ ὅτι πολλοί ἀπό αὐτούς τούς ὁμογενεῖς κατάγονται ἀπό κατεχόμενα χωριά καί πόλεις τῆς Κύπρου.  Οἱ ἐτήσιοι ἑορτασμοί, στούς ὁποίους ἐπιδίδονται, συντηροῦν μέσα μας τήν ἐλπίδα τῆς ἐπιστροφῆς στούς τόπους τῆς καταγωγῆς μας καί ἀνανεώνουν τόν πόθο νά τούς χαροῦμε ἐλεύθερους.  Ἄς προσευχηθοῦμε ὁ Ἅγιος Θεός νά φανεῖ ἵλεως σέ ὅλους ἐμᾶς, νά μᾶς συγχωρήσει τά λάθη καί τίς ἁμαρτίες μας καί νά μᾶς ἀξιώσει νά ζήσουμε μέ τή δική του χάρη τό ποθούμενο.  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΗ:     Τήν Κυριακή, 26η Σεπτεμβρίου 2010, ἐγένετο μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό μας ναό, ὁ Νικόλαος-Μάμας, υἱός τῶν Ἀντωνίου Ἀντωνίου καί Νίκης, τό γένος Τόφια, μέ ἀναδόχους τούς Μαρία Χαραλάμπους καί Πέτρο Τόφια.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΓΑΜΟΣ:  Τήν Κυριακή, 26η Σεπτεμβρίου 2010, στό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα εὐλογήθησαν οἱ γάμοι τῶν Μαρίου Ε. Χριστοφῆ καί Ἄννας, τό γένος Πήλικου.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τήν Τρίτη, 21η Σεπτεμβρίου, τήν Πέμπτη, 23η Σεπτεμβρίου, τήν Τρίτη, 28η Σεπτεμβρίου καί τήν Πέμπτη, 30η Σεπτεμβρίου 2010, τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

ΚΗΔΕΙΑ:  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, τή Δευτέρα, 27η Σεπτεμβρίου 2010, προέστη στόν Καθεδρικό μας ναό, τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Μενοίκου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τοῦ ἐκλιπόντος καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους του. 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΩΝ: Πρόσφατα ἐγένοντο διευθετήσεις γιά σχετικές ἀνακαινίσεις τῶν βοηθητικῶν χώρων τῶν κοινοτικῶν οἰκιῶν στούς ἀριθμούς 20, 21, καί 23 Trinity Road.  Οἱ ἐργασίες ἄρχισαν πρίν τρεῖς ἑβδομάδες καί συνεχίζονται.  Στούς χώρους αὐτούς φιλοξενήθησαν καί ἐξυπηρετήθησαν γιά μεγάλο διάστημα πολλοί συμπατριώτες μας, οἱ ὁποῖοι ἐπεσκέφθησαν τό Λονδῖνο γιά λόγους ὑγείας.  Ἡ ἀνακαίνιση λοιπόν ἦταν ἐπιβεβλημένη καί φυσικά θά στοιχίσει ἀρκετά.  Αὐτά γράφονται γιά νά εἶστε ἐνήμεροι ἀλλά καί γιά λόγους τῆς ἱστορίας τῆς κοινοτικῆς μας ζωῆς.

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Πέμπτη, 30η Σεπτεμβρίου 2010, ἔλαβε χώρα μέ ἐπιτυχία ἡ κοινωνική ἐκδήλωση, τήν ὁποία ὀργάνωσε ἡ Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Λεπτομέρειες θά ἀκολουθήσουν στήν ἑπόμενη ΔΙΑΚΟΝΙΑ.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τή Δευτέρα, 4η Ὀκτωβρίου 2010, ὥρα 7.30 μ.μ., τό Δ. Συμβούλιο τῆς κοινότητος θά πραγματοποιήσει τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

4η Ὀκτωβρίου Δευτέρα Ἱεροθέου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, ὁσίου Θεοδώρου τοῦ παρά τήν Ταμασόν καί Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

5η Ὀκτωβρίου Τρίτη Χαριτίνης μάρτυρος καί Ἑρμογένους Ἱερομάρτυρος.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

6η Ὀκτωβρίου Τετάρτη Θωμᾶ Ἀποστόλου.  Ὁσίου Κενδέου τοῦ θαυματουργοῦ.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

7η Ὀκτωβρίου Πέμπτη Σεργίου καί Βάκχου μεγαλομαρτύρων. 

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

8η Ὀκτωβρίου Παρασκευή Πελαγίας, Ταϊσίας ὁσίων, Πελαγίας τῆς παρθένου καί Ἀρτέμονος Ἱερομάρτυρος.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία       ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

9η Ὀκτωβρίου Σάββατο Ὁσίων Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας, Ἀβραάμ τοῦ δικαίου καί Λώτ τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία         ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.   

Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

10η Ὀκτωβρίου Κυριακή Τρίτη Λουκᾶ.

(Εὐλαμπίου καί Εὐλαμπίας τῶν αὐταδέλφων)

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Λοΐζος Σάββα                         £ 25.00                        Φρῖξος                         £ 20.00           

Ἀνώνυμος                               £150.00           Martin Edwards        £ 30.00

Χρῖστος Παραδεισιώτης        £ 50.00                        Μαρία Α. Παυλουρῆ £ 60.00

Χρῖστος Κωστῆ στή μνήμη  συζύγου Ἀνδρούλας                          £ 50.00

 

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »