Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Νοέμβριος 2013

ΚΗΡΥΓΜΑ ΣTO ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑ

 

Ε Μ Π Ο Δ Ι Ο   Σ Ω Τ Η Ρ Ι Α Σ   Ο   Π Λ Ο Υ Τ Ο Σ ;

 

«τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ Θεῷ ἐστιν.»                                                                                                                        (Λουκ. ιη΄ 27)

 

                        Τό σημερινό εὐαγγέλιο, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μᾶς διηγεῖται τή συνάντηση τοῦ Κυρίου μέ κάποιο ἀξιωματοῦχο τῆς συναγωγῆς.  Ἐπίσης τό εὐαγγέλιο παραθέτει τό διάλογο μεταξύ τους.  Ὁ ἄρχοντας πλησίασε μέ διάθεση κάπως ἐμπαικτική τόν Κύριο, ζητώντας νά μάθει τί νά πράξει γιά νά κερδίσει τήν αἰωνιότητα.  Ὁ Κύριος ἀντίκρουσε τά λεγόμενα τοῦ ἀνθρώπου, ὑποδεικνύοντας ὅτι ἀγαθός δέν εἶναι κανένας παρά μόνο ὁ Θεός.  Μέ αὐτά τοῦ ἔλεγε: ἀφοῦ δέν ἀναγνωρίζεις τή θεότητά μου, γιατί μέ ἀποκαλεῖς ἀγαθό;

Στή συνέχεια ὁ Κύριος ὑπενθύμισε στό συνομιλητή του μερικές ἀπό τίς ἐντολές τοῦ Δεκαλόγου, τίς ὁποῖες βέβαια ὁ ἄρχοντας γνώριζε ὁπωσδήποτε.  Ὁ ἄνθρωπος ἀφοῦ τίς ἄκουσε, ἀντέταξε ὅτι ὅλα αὐτά τά ἀκολούθησε καί τά τήρησε ἀπό τά νιάτα του.  Τότε ὁ καρδιογνώστης Κύριος ἔλαβε τήν ἀφορμή, τήν ὁποία χρειαζόταν, γιά νά ὑποδείξει, ποῦ ὑπῆρξε τό τραῦμα, τό ὁποῖο χρειαζόταν θεραπεία.  Τοῦ εἶπε: «ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καί διάδος πτωχοῖς, καί ἕξεις θησαυρόν ἐν οὐρανῷ, καί δεῦρο ἀκολούθει μοι».  (Λουκ. ιη΄ 22)

Ὁ Κύριος φανέρωσε τήν ὑπάρχουσα πληγή στόν ἐσωτερικό κόσμο τοῦ συνομιλητῆ του καί ταυτόχρονα ὑπέδειξε καί τόν τρόπο θεραπείας αὐτῆς.  Ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἦταν πολύ πλούσιος.  Ὅλο του τό εἶναι ἦταν προσκολλημένο στά περιουσιακά του στοιχεῖα, τά θεοποίησε.  Γιά τοῦτο ὁ Κύριος τόν προέτρεψε, ἄν πράγματι ἐπιθυμοῦσε νά κερδίσει τήν αἰώνια ζωή, νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό αὐτά τά ὑλικά ἀγαθά, τά ὁποῖα τόν κρατοῦσαν δέσμιό τους.  Τοῦ ζήτησε νά ἐκποιήσει τά πάντα, νά τά μοιράσει στούς πτωχούς.  Ἔτσι θά ἐξασφάλιζε θησαυρό οὐράνιο.  Νά μή σταματήσει ὅμως ἕως ἐκεῖ. Τό ἐπόμενο βῆμα ἦταν νά ἀκολουθήσει τόν Κύριο ὡς συνεργάτης του.

Ὅταν κάποιος ἀκούει αὐτά τά λόγια τοῦ Κυρίου, εἶναι φυσικό νά ὑποβάλει τό ἐρώτημα: Ὁ Θεός ἀπαιτεῖ πράγματι νά ἀπαλλαγοῦμε πλήρως ἀπό τά περιουσιακά μας στοιχεῖα;  Γιά νά κατανοήσουμε ὀρθά τό κείμενο, τό ὁποῖο ἔχουμε ἐνώπιόν μας, χρειάζεται νά τό μελετήσουμε πιό ἐπισταμένα.  Γιατί ὁ Κύριος προέβη σ’ αὐτές τίς ὑποδείξεις πρός τόν ἀξιωματοῦχο τῆς συναγωγῆς;  Δέν ἐπρόκειτο φαίνεται γιά ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἦταν βυθισμένος στά κοσμικά πράγματα καί τίς ἁμαρτωλές καταστάσεις.  Σέ ὅλα αὐτά ἦταν τύπος καί ὑπογραμμός.  Ἀντικατέστησε ὅμως στήν ψυχή του τή θέση τοῦ Θεοῦ, μέ τά πλούτη του.  Αὐτά τόν ἐμπόδιζαν νά παραδώσει καλύτερα στά πνευματικά ζητήματα, τά ὁποῖα παρουσιάστηκε ὅτι τόν ἀπασχολοῦσαν.  Γιά τοῦτο ὁ Κύριος τοῦ χάραξε τήν ὀρθή πορεία καί τόν τρόπο, τόν ὁποῖο ἔπρεπε νά ἀκολουθήσει γιά νά σωθεῖ.

Μόλις ὁ ἄνθρωπος ἄκουσε αὐτά τά λόγια ἀναχώρησε βαθειά λυπημένος, γιατί σκεπτόταν τά πλούτη του.  Ὁ Κύριος ἀντικρύζοντας τή στάση τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ εἶπε: Πόσο δύσκολο πρᾶγμα εἶναι νά κερδίσουν τόν παράδεισο, ὅσοι εἶναι προσκολλημένοι στήν ὕλη!  Πιό εὔκολα περνᾶ ἡ καμήλα ἀπό τήν τρύπα τῆς σακκοράφας παρά μπαίνει ὁ πλούσιος στήν αἰωνιότητα!  Ἔκθαμβοι τότε ὅσοι ἄκουσαν, ρώτησαν τόν Κύριο: Τότε ποῖος εἶναι δυνατό νά σωθεῖ;  Ὅλοι ἔνιωσαν προσκολλημένοι σέ κάτι, ἐκτός ἀπό τό Θεό.  Κατελήφθησαν ἀπό φόβο καί ἀπογοήτευση.  Γιατί ὁ ἕνας ἦταν προσκολλημένος στή δουλειά του, ὁ ἄλλος στά παιδιά του, ὁ ἄλλος στό σύντροφο τῆς ζωῆς του, ὁ ἄλλος στή θεσούλα του καί ἄλλος ἀλλοῦ.

Ἔρχεται λοιπόν ὁ Κύριος καί παρηγορεῖ τούς ἀκροατές του μέ τά ἑξῆς: «τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ Θεῷ ἐστιν.» (Λουκ. ιη΄ 27)  Ἐκεῖ ὅπου ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου σταματᾶ καί οἱ δυνάμεις του ὑποχωροῦν, τότε τό λόγο ἔχει ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος γνωρίζοντας τόν κάθε ἄνθρωπο ἀπόλυτα, ἐνεργεῖ στήν κατάλληλη στιγμή πρός τό λυτρωτικό συμφέρον τοῦ καθένα μας.  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 16ης καί 17ης Νοεμβρίου 2013, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο ἐτελέσθη στόν Καθεδρικό μας ναό, οἱ ἀκόλουθοι:

Ὁ Νικόλαος, υἱός τῶν Ἰωάννη Κούλη καί Σύλβιας, τό γένος Athanassova, μέ ἀναδόχους τούς Βασιλική Γκαλτσίδη καί Ἀλέξανδρο Παφίτη, καί ἡ Ἄννα-Μαρία, θυγατέρα τῶν Giancarto Sommela καί Στέλλας, τό γένος Παναγῆ, μέ ἀνάδοχο τόν Ἰωάννη Παναγῆ.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΓΑΜΟΣ: Τό Σάββατο, 16η Νοεμβρίου 2013, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Γρηγόρη Α. Καραολῆ καί Stephanie-Rachel, τό γένος Dedhar.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

ΧΡΙΣΜΑ: Τήν Κυριακή, 17η Νοεμβρίου 2013, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος δέχθηκε ὡς μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τόν Robert-Alexander-Waverley Ballantine,  διά τοῦ μυστηρίου τοῦ Χρίσματος καί μέ ἀναδόχους τούς Διονύσιο καί Ἐρωτοκρίτα Λιβέρα.  Συγχαίρουμε θερμά τό νεοφώτιστο καί τού εὐχόμεθα νά ζήσει εὐτυχισμένος.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκαν τήν Τρίτη, 19η Νοεμβρίου 2013, ἡ οἰκογένεια τῶν Κωνσταντίνου καί Ἀλίκης Κουμέττου.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

ΚΗΔΕΙΑ: Τήν Τρίτη, 19η Νοεμβρίου 2013, στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς ἀειμνήστου Σοφίας Θωμᾶ Δημητρίου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῆς μεταστάσης καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους της.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ:  Τό Σάββατο, 30η Νοεμβρίου 2013, τά Ἑλληνικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα θά πραγματοποιήσουν τό χριστουγεννιάτικο σχολικό πανηγύρι, στούς χώρους τῆς κοινότητος, ὥρα 12.00 – 3.00 μ.μ.  Ὅλοι εὐπρόσδεκτοι.  Εἴσοδος ἐλευθέρα.

ΜΙΚΡΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ:  Τό μικρό ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς γιά τό ἔτος 2014, ἔχει ἤδη κυκλοφορήσει καί διατίθεται πρός £ 1.50 ἕκαστο.  Τό ἡμερολόγιο τοῦτο ἀποτελεῖ μιά ἐπιμελημένη δίγλωσση ἔκδοση καί εἶναι ἀπαραίτητο γιά τό κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας.  Μήν ἀμελήσετε νά τό προμηθευθεῖτε.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

25η Νοεμβρίου Δευτέρα Ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων.  Ἁγίας Αἰκατερίνης μεγαλομάρτυρος καί πανσόφου. 

                  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

26η Νοεμβρίου Τρίτη ὁσίων Ἀλυπίου Κιονίτου, Νίκωνος Μετανοεῖτε καί Στυλιανοῦ Παφλαγόνος.

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ. 

                  Ἱερά Παράκληση.  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 12.00 μ.μ.

27η Νοεμβρίου Τετάρτη Ἰακώβου τοῦ Πέρσου καί Ναθαναήλ ὁσίου.

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

28η Νοεμβρίου Πέμπτη Στεφάνου ὁμολογητοῦ νέου, Εἰρηνάρχου μάρτυρος.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

29η Νοεμβρίου Παρασκευή Παραμόνου καί τῶν σύν αὐτῷ 370 μαρτύρων.  Διονυσίου Κορίνθου, Νικολάου Θεσσαλονίκης, Φιλουμένου μάρτυρος καί Φιλουμένου ἱερομάρτυρος ἀπό τήν Ὀροῦντα.

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

30η Νοεμβρίου Σάββατο  Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

1η Δεκεμβρίου Κυριακή Δεκάτη Τετάρτη Λουκᾶ. 

                  Ναούμ προφήτου, Φιλαρέτου ἐλεήμονος.

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα.

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Δημήτρης καί Ἀνδρέας Δημητριάδη

            στή μνήμη συζύγου καί μητρός Φωτεινῆς                                         £ 50.00

Ἑλένη Μιχαήλ στή μνήμη Εὐτυχοῦς, Κυριάκου, Μαρίας, Κυριάκου        £ 15.00

Νίκος καί Ἄντρια Σταυρινίδου     £ 25.00                     Μηλίτσα Σάββα         £ 50.00

Κ. Παπαδοπούλου στή μνήμη Ἡρούλας                                                           £ 30.00

 

Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Advertisement

Read Full Post »

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΑ

Κατά τήν παράδοση ὅλη τήν περίοδο τοῦ ἁγίου σαρανταημέρου, τό ὁποῖο προηγεῖται τῶν Χριστουγέννων, τελεῖται καθημερινά ἡ θ. Λειτουργία, τιμῶνται οἱ ἅγιοι τῆς ἡμέρας καί μνημονεύονται στήν ἁγία πρόθεση οἱ ζῶντες καί οἱ κεκοιμημένοι ἀδελφοί μας.

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ σύντομα ἀρχίζει αὐτή ἡ πνευματική περίοδος καί μᾶς καλεῖ σέ προσευχή, νηστεία, μετάνοια, ἔργα ἀγάπης, συγχωρήσεως καί γενικά σέ πνευματική ἀνασύνταξη, ὥστε νά ἑορτάσουμε τόν ἐρχομό τοῦ Κυρίου μέ τίς ψυχές μας καθαρές καί μέ ἐσωτερική ἀνάπαυση καί χαρά.  Παρακαλοῦμε ὅλους τούς ἐνορῖτες νά ἑτοιμάσουν τά ὀνόματα τῶν δικῶν τους καί νά τά παραδώσουν στήν Ἐκκλησία.  Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ περίοδος αὐτή ἀρχίζει στίς 15 Νοεμβρίου, μέ τήν ἑορτή τῶν ἁγίων Ὁμολογητῶν καί τελειώνει μέ τά Χριστούγεννα.

Read Full Post »

ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑ

 

Η   Α Γ Α Π Η   Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Η Σ   Τ Η Σ   Ζ Ω Η Σ   Μ Α Σ

«πορεύου καί σύ ποίει ὁμοίως».  (Λουκ. ι΄ 37)

Ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς, ἀγαπητοί ἀδελφοί,  στό σημερινό εὐαγγέλιο διηγεῖται τή γνωστή παραβολή τοῦ Κυρίου ὡς τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη.  Ἡ παραβολή αὐτή γεννήθηκε ἐξ αἰτίας κάποιου ἑβραίου νομοδιδασκάλου, ὁ ὁποῖος πλησίασε τόν Κύριο καί ἐμπαικτικά ζήτησε νά μάθει τί πρέπει νά πράξει ὥστε νά κερδίσει τόν παράδεισο.  Ὁ Κύριος ὅμως ἀντέστρεψε τό ἐρώτημα ζητώντας νά τοῦ πεῖ ὁ νομικός τί γράφει ὁ Μωσαϊκός Νόμος.  Τότε ἐκεῖνος ἀράδιασε τό τί διελάμβανε ὁ Μωσαϊκός Νόμος ὡς πρός τήν κάθετη καί τήν ὁριζόντια διάσταση τῆς ἐντολῆς τῆς ἀγάπης.  Ὁ Κύριος ἀφοῦ ἄκουσε τό νομικό τοῦ ὑπέδειξε νά πράττει αὐτά τά ὁποῖα ἀνέφερε καί θά κερδίσει τήν αἰώνια ζωή.

Τότε ὁ νομικός δοκίμασε νά δικαιολογήσει τό ἐρώτημά του.  Γιά τοῦτο ζήτησε ἀπό τόν Κύριο νά μάθει ποῖον νά θεωρεῖ ὡς «πλησίον».  Ὁ Κύριος ἀντί νά τοῦ κατονομάσει ὁποιονδήποτε τοῦ διηγήθηκε τή γνωστή παραβολή κατά τήν ὁποία μόνο ὁ Σαμαρείτης συμπεριφέρθηκε μέ ἀγάπη ἄδολη πρός τόν πληγωμένο καί ληστεμένο ἄνθρωπο, σ’ ἀντίθεση πρός τόν ἱερέα καί τό Λευίτη.

Τό παράδειγμα, τό ὁποῖο πρόβαλε ὁ Κύριος πρός τό νομοδιδάσκαλο ὑποδείκνυε ὅτι «πλησίον» πρέπει νά θεωρεῖται ὁ κάθε ἄνθρωπος, ἀνεξάρτητα φυλῆς, καταγωγῆς, γλώσσας ἤ χρώματος.  Σύμφωνα μέ τούς ραββίνους οἱ πτωχοί καί οἱ ἁμαρτωλοί δέν ἐθεωροῦντο ὡς πλησίον.  Στούς δέ Ἕλληνες τῆς ἀρχαιότητος ὑπῆρχε τό «πᾶς μή Ἕλλην βάρβαρος».  Ἡ  χριστιανική πίστη ὅμως ἀπευθύνεται πρός κάθε ἀνθρώπινη ὕπαρξη καί τήν προσκαλεῖ πρός σωτηρία, γιατί ὁ Χριστός ἀνέβη στό σταυρό γιά τή σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου.  Ὁ Ἰωάννης ὁ εὐαγγελιστής γράφει: «οὕτω γάρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλἀ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον.»  Πιό ἁπλᾶ: Τόσο πολύ ἀγάπησε ὁ Θεός τόν κόσμο, ὥστε παρέδωσε στόν θάνατο τόν μονογενή του Υἱό, γιά νά μή χαθεῖ ὅποιος πιστεύει σ’ αὐτόν ἀλλά νά ἔχει ζωή αἰώνια.

 

                        Ἡ ἀγάπη τήν ὁποία προβάλλει τό εὐαγγέλιο δέν ἔχει ὡς βάση τό νόμο καί τά συνδικαλιστικά δικαιώματα ἀλλά στηρίζεται στήν κένωση, στό πνεῦμα θυσίας καί προσφορᾶς.  Ὁ θεῖος Παῦλος, ὁ ὁποῖος πλέκει τόν ὕμνο τῆς ἀγάπης, μεταξύ ἄλλων μᾶς λέγει: «Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τά ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τό κακόν, οὐ χαίρει ἐπί τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δέ τῇ ἀληθείᾳ·  πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.  ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει» (Α΄ Κορ. ιγ΄ 4 – 8).  Δηλαδή: Ἐκεῖνος πού ἀγαπάει ἔχει μακροθυμία, ἔχει καί καλοσύνη· ἐκεῖνος πού ἀγαπάει δέν ζηλοφθονεῖ·  ἐκεῖνος πού ἀγαπάει δέν κομπάζει οὔτε περηφανεύεται· εἶναι εὐπρεπής, δέν εἶναι ἐγωιστής οὔτε εὐερέθιστος··  ξεχνάει τό κακό πού τοῦ ἔχουν κάνει.  Δέν χαίρεται γιά τό στραβό πού γίνεται, ἀλλά μετέχει στή χαρά γιά τό σωστό.  Ἐκεῖνος πού ἀγαπάει, ὅλα τά ἀνέχεται· σέ ὅλα ἐμπιστεύεται, γιά ὅλα ἐλπίζει, ὅλα τά ὑπομένει.  Ποτέ ἡ ἀγάπη δέν θά πάψει νά ὑπάρχει.  Μέσα σ’ αὐτά τά πλαίσια λειτουργεῖ τό «πορεύου καί σύ ποῖει ὁμοίως.»   Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 2ας καί 3ης Νοεμβρίου 2013, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητος, οἱ ἀκόλουθοι:

Ἡ Ἀντωνία-Ἄνδρια, θυγατέρα τῶν Ἰάσονα Γιασουμῆ καί Καλλισθένης, τό γένος Χαραλάμπους, μέ ἀναδόχους τούς Παναγιώτη καί Χαρίκλεια Παναγιώτου.

Ἡ Γεωργία-Robyn-Βαλεντίνα, θυγατέρα τῶν Colin Andrews καί Λάουρας, τό γένος Browne, μέ ἀνάδοχο τό Χριστόφορο Ἡρακλέους.

Ἡ Stephanie, θυγατέρα τῶν Amin Sadrudin Dedhar καί Gillian, τό γένος Smith, μέ ἀναδόχους τίς Ἀνδρούλα Παλλίκαρου καί Κωνσταντία Lesta, καί

Ὁ Μιχαήλ, υἱός τῶν Γιάννη Χρίστου καί Παναγιώτας, τό γένος Νικολάου, μέ ἀνάδοχο τόν Ἀλέξανδρο Νικολάου.

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τῆς Stephanie.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΓΑΜΟΣ:  Τό Σάββατο, 2α Νοεμβρίου 2013, στόν Καθεδρικό μας ναό εὐλογήθησαν οἱ γάμοι τῶν Ἰωνάθα Terrence Mortimer καί Θεονίτσας, τό γένος Γεωργίου.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε τήν Τρίτη, 5η Νοεμβρίου 2013, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς εὐλαβεῖς δωρήτριες.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων π. Θεοδώρου Γεωργίου, τήν Τετάρτη, 6η Νοεμβρίου καί Μιχαήλ Κωνσταντίνου, τήν Πέμπτη, 7η Νοεμβρίου 2013.  Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ πρεσβυτέρου Θεοδώρου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τή Δευτέρα, 4η Νοεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, ἡ τακτική μηνιαία συνεδρία τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς κοινότητος, στά κεντρικά γραφεῖα.  Μετά τά καθιερωμένα οἱ σύνεδροι ἀσχολήθησαν μέ τά ἀκόλουθα θέματα: Ἐνημέρωση γιά τίς ἐργασίες στούς κοινοτικούς χώρους, ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (Πέμπτη, 21/11/2013), Πνευματικές Συγκεντρώσεις, Σύναξη Ἐκπροσώπων Κοινοτήτων στήν κοινότητά μας (Τρίτη, 12/11/13), ἐκπροσώπηση τῆς κοινότητος στό μνημεῖο πεσόντων, (Κυριακή, 10/11/13), Κατηχητικό τῶν παιδιῶν στούς ναούς καί ἄλλα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.  Παρευρέθησαν 15 πρόσωπα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ: Τήν Πέμπτη, 7η Νοεμβρίου 2013, ἡ Σχολική Ἐφορεία τῶν Ἑλληνικῶν καί Κατηχητικῶν Σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα πραγματοποίησε συνεδρία, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Τό σῶμα μετά τά καθιερωμένα ἀσχολήθηκε μέ τά τρέχοντα ζητήματα τοῦ σχολείου.  Παρευρέθησαν 6 πρόσωπα.

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΑ: Κατά τήν παράδοση ὅλη τήν περίοδο τοῦ ἁγίου σαρανταημέρου, τό ὁποῖο προηγεῖται τῶν Χριστουγέννων, τελεῖται καθημερινά ἡ θ. Λειτουργία, τιμῶνται οἱ ἅγιοι τῆς ἡμέρας καί μνημονεύονται στήν ἁγία πρόθεση οἱ ζῶντες καί οἱ κεκοιμημένοι ἀδελφοί μας.

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ σύντομα ἀρχίζει αὐτή ἡ πνευματική περίοδος καί μᾶς καλεῖ σέ προσευχή, νηστεία, μετάνοια, ἔργα ἀγάπης, συγχωρήσεως καί γενικά σέ πνευματική ἀνασύνταξη, ὥστε νά ἑορτάσουμε τόν ἐρχομό τοῦ Κυρίου μέ τίς ψυχές μας καθαρές καί μέ ἐσωτερική ἀνάπαυση καί χαρά.  Παρακαλοῦμε ὅλους τούς ἐνορῖτες νά ἑτοιμάσουν τά ὀνόματα τῶν δικῶν τους καί νά τά παραδώσουν στήν Ἐκκλησία.  Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ περίοδος αὐτή ἀρχίζει στίς 15 Νοεμβρίου, μέ τήν ἑορτή τῶν ἁγίων Ὁμολογητῶν καί τελειώνει μέ τά Χριστούγεννα.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

11η Νοεμβρίου Δευτέρα Μηνᾶ μεγαλομάρτυρος Βίκτωρος, Βικεντίου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

12η Νοεμβρίου Τρίτη, Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος.

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

13η Νοεμβρίου Τετάρτη Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου.

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

14η Νοεμβρίου Πέμπτη Ἀποστόλου Φιλίππου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Εὐφημιανοῦ τοῦ Κυπρίου καί Κωνσταντίνου νεομάρτυρος ἐξ Ὕδρας.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

15η Νοεμβρίου Παρασκευή Ἁγίων μαρτύρων καί Ὁμολογητῶν Γουρία, Σαμωνᾶ καί Ἀβίβου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

16η Νοεμβρίου Σάββατο Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου.

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

17η Νοεμβρίου Κυριακή Ἐνάτη Λουκᾶ. 

                  Γρηγορίου Νεοκαισαρείας καί Γενναδίου Κωνσταντινουπόλεως.

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα.

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνδρούλα Σταύρου £100.00        Ἄννα Μιχαηλίδου                £120.00

Εὐθύμιος Θεοδώρου          £ 20.00                     Ἀνώνυμος                             £  5.00

Μέλισσα Σάββα       £ 50.00                     Ἀνδρούλλα Κούρτουλου   £460.32

Νεόφυτος Νικολάου          £ 50.00                     Ἀνώνυμος                             £ 10.00

Ρίτα                            £  5.00                       Μαρία Μιχαήλ                      £ 15.00

Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

IMG_2178 IMG_2183 IMG_2185 IMG_2195 IMG_2201 IMG_2223 IMG_2230

Read Full Post »

 

 

Κ Ο Ι Ν Ο Σ   Κ Λ Η Ρ Ο Σ   Ο   Θ Α Ν Α Τ Ο Σ

«Ἐγένετο δέ ἀποθανεῖν τόν πτωχόν καί ἀπενεχθῆναι αὐτόν ὑπό τῶν ἀγγέλων εἰς τόν κόλπον Ἀβραάμ· ἀπέθανε δέ καί ὁ πλούσιος καί ἐτάφη.»                                                                                         (Λουκ.  ιστ΄ 22)

 

                        Ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς, ἀγαπητοί ἀδελφοί, πολύ παραστατικά μᾶς διηγεῖται τήν παραβολή ἡ ὁποία παραθέτει τήν καθημερινή ζωή ἑνός πλουσίου ἀνθρώπου τῶν ἡμερῶν τῆς ἐπιγείου ζωῆς τοῦ Κυρίου καί παράλληλα ἐκθέτει τή δυστυχία μέσα στήν ὁποία ἐκτυλίσσεται ὁ βίος ἑνός πτωχοῦ μέ τό ὄνομα Λάζαρος.  Ὁ πλούσιος, διάγει τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς του μέσα στή χλιδή καί τή σπατάλη.  Δαπανᾶ τεράστια ποσά γιά τό ντύσιμο καί τίς διασκεδάσεις του.  Ἔξω ἀπό τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ του κεῖται ὁ Λάζαρος κουρελῆς, νηστικός, πληγωμένος καί κατάμονος.  Σύντροφοί του τά ἄλαλα ζῶα, τά σκυλιά τῆς γειτονιᾶς τά ὁποῖα τοῦ γλύφουν τίς πληγές.  Τροφή του τά ψίχουλα, τά ὁποῖα πέφτουν ἀπό τό τραπέζι κάτω στή γῆ.  Οἱ μέρες κύλισαν καί τό τέλος καί τῶν δύο ἦλθε.

                        Ὁ Λάζαρος σάν ἔκλεισε τά μάτια, ἡ σκηνή γι’ αὐτόν μετεβλήθη.  Οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ κατῆλθαν καί συνόδευσαν τήν ψυχή του στόν παράδεισο.  Πέθανε καί ὁ πλούσιος καί μπῆκε καί αὐτοῦ τό σῶμα στή γῆ.  Ἡ ψυχή του ὅμως κατέληξε στήν κόλαση.  Ἀπό ἐκεῖ περιφέρει τά μάτια καί συνειδητοποιεῖ ὅτι εὑρίσκεται σέ ἀντίθετο μέρος ἀπό τό δύστυχο Λάζαρο, τόν ὁποῖο ἐκεῖνος περιφρονοῦσε.  Σηκώνει τά μάτια καί ἀτενίζει τόν Ἀβραάμ καί τό Λάζαρο νά ἀπολαμβάνει τήν εὔνοιά του.  Ζοῦν στόν παράδεισο.  Τότε ὁ πλούσιος ὑποβάλλει πρός τόν Ἀβραάμ αἴτημα νά σταλεῖ ὁ Λάζαρος νά τοῦ δροσίσει τά στεγνά χείλη, γιατί καιγόταν ἐκεῖ ὅπου ἦταν.

                        Ὁ Ἀβραάμ μέ πολλή καλωσύνη καί γλυκύτητα ἀπάντησε ἀποκαλώντας τον παιδί του, ὅτι αὐτός στήν ἐπίγεια ζωή χάρηκε τά ἀγαθά του ἐγωιστικά καί ὁ Λάζαρος μέ ὑπομονή ἔφερε τό σταυρό τῶν βασάνων του.  Τώρα ὅμως ἡ σκηνή ἄλλαξε καί οἱ δύο βρέθηκαν ὁ καθένας στό ἀντίθετο στρατόπεδο.  Ἦταν λοιπόν ἀδύνατο νά ἱκανοποιηθεῖ τό αἴτημά του.

                        Τότε ὁ πλούσιος ὑπέβαλε ἄλλο αἴτημα πρός τόν Ἀβραάμ νά στείλει τό Λάζαρο στή γῆ, γιά νά  ἐνημερώσει τούς πέντε ἀδελφούς του, οἱ ὁποῖοι φαίνεται ζοῦσαν μέ τόν ἴδιο τρόπο, γιά νά μετανοήσουν, ὥστε νά μήν ἔχουν παρόμοιο τέλος.  Αὐτήν τή στιγμή ὁ Ἀβραάμ ὑπενθύμισε ὅτι ὑπάρχει ἡ Γραφή ἡ ὁποία περιέχει τό Νόμο τοῦ Θεοῦ, ὅπως τό διετύπωσε ὁ Μωυσῆς καί τά ὅσα δίδαξαν οἱ προφῆτες.  Καλά κάνουν νά τούς ἀκούσουν.  Ὁ πλούσιος διετείνετο ὅτι μιά νεκρανάσταση θά τούς ἔπειθε πολύ.  Ὁ Ἀβραάμ ὅμως ἀπέρριψε καί τό δεύτερο αἴτημα τοῦ πλουσίου, βεβαιώνοντας ὅτι ἀφοῦ δέ διδάσκονται ἀπό τή Γραφή, ούτε ἡ νεκρανάσταση ἀνθρώπου θά τούς ὠφελήσει.

                        Κάποιοι ἀκούοντας αὐτήν τήν παραβολή ἴσως νά νομίσουν ὅτι ὁ Θεός στρέφεται ἐναντίον τῶν πλουσίων καί εὐνοεῖ τούς πτωχούς.  Οὔτε ὁ Θεός οὔτε ἡ Ἐκκλησία ἀπορρίπτουν τούς μέν καί εὐνοοῦν τούς δέ.  Τόσο ὁ πλοῦτος ὅσο καί ἡ πτωχεία ἀποτελοῦν δύο καταστάσεις τίς ὁποῖες ἐπιτρέπει ὁ Θεός ἤ καί προξενοῦν οἱ ἄνθρωποι.  Τόσο τό ἕνα ὅσο καί τό ἄλλο ἀπό μόνα τους εἶναι οὐδέτερα.  Ἐκεῖνο τό ὁποῖο ὁδηγεῖ στήν κόλαση ἤ τόν παράδειστο ὀφείλεται στήν ἀντιμετώπιση τῶν δύο αὐτῶν καταστάσεων καί πῶς κάποιος τίς χρησιμοποιεῖ.  Μεγάλοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἔκαμαν ὀρθή χρήση τοῦ πλούτου καί τῶν χαρισμάτων τους καί ἀνεδείχθησαν διαπρεπεῖς θεολόγοι στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί εὐεργέτες τῶν ἀνθρώπων θεραπεύοντας τίς ὑλικές ἀνάγκες τους.

                        Ἄλλοι ὡς πτωχοί καλλιέργησαν τήν ταπείνωση καί τήν ὑπομονή καί  εὐαρέστησαν στό Θεό, γιατί ἀγαποῦσαν τούς συνανθρώπους τους καί τούς ἐσέβοντο ὡς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, ἀνεξάρτητα τοῦ ποῖοι ἦταν.  Τόσο οἱ πλούσιοι ὅσο καί οἱ πτωχοί νά ἐνθυμούμεθα ὅτι εἴμαστε παιδιά τῆς Ἐκκλησίας καί ἀδέλφια τοῦ Χριστοῦ ἀλλά καί μεταξύ μας.  Νά σεβόμεθα ὁ ἕνας τόν ἄλλο καί νά συντρέχουμε ὁ καθένας τίς ἀνάγκες τοῦ ἄλλου στό ὄνομα τοῦ Κυρίου.  Μόνο ἔτσι μπορεῖ νά κερδίσουμε τήν εὐαρέσκεια στόν Πλάστη μας καί νά ἔχουμε θέση στούς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ, ὅπου ὑπάρχει «ἦχος καθαρός ἑορταζόντων καί βοώντων ἀπαύστως.  Κύριε, δόξα σοι».  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 26ης καί 27ης Ὀκτωβρίου 2013, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ἡ Χριστιάνα, θυγατέρα τῶν Νεοκλῆ Παναγιώτου καί Ἐλεονώρας, τό γένος Σπυρῆ, μέ ἀνάδοχο τό Νικόλαο Νικολάου.

                   Ἡ Νικολέττα, θυγατέρα τῶν Βασίλη Ἠλιάδη καί Χριστίνας, τό γένος Hristova, μέ ἀνάδοχο τό Πέτρο Δανιήλ.

                   Ὁ Χαράλαμπος, υἱός τῶν Ἀνδρέα Γεωργίου καί Ἄνδριας, τό γένος Mendison, μέ ἀνάδοχο τόν Ἀλέξανδρο Σερδάρη.

                   Ὁ Ἀνδρέας, υἱός τῶν Χριστάκη Ἀγησιλάου καί Γρηγορίας, τό γένος Χαραλάμπους, μέ ἀνάδοχο τό Χαράλαμπο Χαραλάμπους.

                   Ὁ Ἀλέξανδρος, υἱός τῶν Ἀλεξάνδρου Λυσάντρου καί Βικτώριας, τό γένος Shandrenko, μέ ἀνάδοχο τήν Κατερίνα Λυσάντρου.

                   Ἡ Ἰσαβέλλα, θυγατέρα τῶν Georgi Nachev καί Στέλλας, τό γένος Simova, μέ ἀνάδοχο τήν Ἀγάπη Lucumira Stoilova, καί

                   Ὁ Ἀντώνιος, υἱός τῶν Γεωργίου Γεωργίου καί Χριστίνας, τό γένος Βασιλείου, μέ ἀνάδοχο τήν Παναγιώτα Βασιλείου.

                   Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος, τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τοῦ Ἀντώνη Γεωργίου.   Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε τήν Τρίτη, 22α Ὀκτωβρίου 2013, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Τήν Τρίτη, 29η Ὀκτωβρίου τό γεῦμα προσέφερε ἡ κα Τασούλα Σοφοκλέους, στή μνήμη τοῦ ἀειμνήστου συζύγου της Ἀθανασίου.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στούς ναούς τῆς κοινότητός μας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Ἀνδρέα Ἀντωνίου Λουκᾶ τή Δευτέρα, 28η Ὀκτωβρίου, Ἀντιγόνης Λοΐζου Φωτίου καί Χαραλάμπους Μιχαήλ τήν Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου 2013.  Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Χαραλάμπους.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:  Ὁ Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τήν Πέμπτη, 24η Ὀκτωβρίου, μετέβη στήν Κύπρο πρός ἐπίσκεψη τῶν οἰκείων του.  Κατά τήν παραμονή του ἐκεῖ συμμετέσχε στό Ἀρχιερατικό συλλείτουργο, τό ὁποῖο ἔλαβε χώρα στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Κοντοῦ στή Λάρνακα, τήν Κυριακή, 27η Ὀκτωβρίου καί τό ὁποῖο ἐγένετο μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως τεσσαρακονταετοῦς Ἀρχιερατικῆς διακονίας τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κιτίου κ. Χρυσοστόμου.  Σ’ αὐτό προεξῆρχαν οἱ Μακαριώτατοι Ἀρχιεπίσκοποι Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμος καί Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος, ἔχοντες συλλειτουργούς τόν τιμώμενο Ἱεράρχη, τούς Κένυας κ. Μακάριο καί Ζιμπάμπουε κ. Σέργιο, τῶν Βόστρων κ. Τιμόθετο καί πλειάδα Ἀρχιερέων τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

                   Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Θεοφιλέστατος μετέβη στό ναό τῆς Εὐαγγελιστρίας στήν Παλλουριώτισσα, ὅπου εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Γεωργίου Ἡρακλέους (Μελέκη) καί  ἀνεψιᾶς του Ἐλευθερίας, τό γένος Χρίστου-Στρούθια.  Τήν Τρίτη, 30η Ὀκτωβρίου, προεξῆρχε τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ συγχωριανοῦ του ἀειμνήστου Ἀνδρέου Σταυρινοῦ Κουλλουπᾶ, συζύγου τῆς ἐξαδέλφης του Εἰρήνης, τό γένος Καραλουκᾶ.  Ὁ Ἐπίσκοπος ἐπανέκαμψε στό Λονδῖνο, τήν Τετάρτη βράδυ, 30η Ὀκτωβρίου 2013.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς κοινότητος τή Δευτέρα, 4η Νοεμβρίου 2013, θά πραγματοποιήσει τήν ταχτική του μηνιαία συνεδρία, στά κεντρικά γραφεῖα, ὥρα 7.30 μ.μ.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

5η Νοεμβρίου Τρίτη  Ἱερά Παράκληση ὥρα 12.00 π.μ.

8η Νοεμβρίου Παρασκευή Σύναξη Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ.

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

9η Νοεμβρίου Σάββατο Ἁγίου Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως. 

                  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

10η Νοεμβρίου Κυριακή Ὀγδόη Λουκᾶ.

Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα.

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Μαρία Δημητρίου               £ 15.00                     Ἕλλη Ἰωάννου        £250.00

Ἀνδρούλα Γεωργίου                       £ 40.00                     Κωνσταντῖνα                        £ 60.00

Ἀνώνυμος                             £ 20.00                     Ἀνώνυμος                 £ 10.00

Ἀντώνιος Προδρόμου                    £100.00        M. Edwards               £ 25.00

Χρῖστος Γεωργίου               £ 20.00                     Χρῖστος Κωστῆ        £ 50.00

Διάφοροι δωρητές στή μνήμη Γερασίμου Σημεγιάτου                     £317.00

                      Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

 

Read Full Post »