Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Σεπτεμβρίου 2013

 

 Τήν πρώτη Κυριακή τοῦ μηνός, 6η Ὀκτωβρίου 2013, τελεῖται ἡ Μνήμη τῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι κατάγονται ἀπό τήν Κύπρο ἤ συνδέονται μέ ὁποιοδήποτε τρόπο μέ τή Μεγαλόνησο.  Τούς ἑορτασμούς ἀνέλαβε ἡ Ἑστία Λονδίνου σέ συνεργασία μέ τή Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ὁμιλητής ἐφέτος θά εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος.  Μετά τούς ἑορτασμούς θά ἀκολουθήσει δεξίωση στήν αἴθουσα Ἀποστόλου Βαρνάβα.

Advertisement

Read Full Post »

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ

IMG_8375 IMG_8371 IMG_8355 IMG_8352 IMG_8353Τό Σάββατο πρωί, 21η Σεπτεμβρίου 2013, στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας τελέσθηκε ὁ καθιερωμένος ἁγιασμός γιά τήν ἐπίσημη ἔναρξη τῶν μαθημάτων στά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Τόν ἁγιασμό τέλεσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος συμπαραστατούμενος ἀπό τούς ἱερεῖς τῆς κοινότητος.

                   Στή θρησκευτική αὐτήν τελετή προσῆλθαν ὁ ἐπιθεωρητής τῆς ἀστυνομίας τῆς περιοχῆς Chief Superintendent Victor Olisa, ἡ συντονίστρια ἐκπαίδευσης τῆς Ἑλληνικῆς Ἀποστολῆς κα Βαρβάρα Καμπουρίδου, ἡ ἐπιθεωρήτρια-προϊσταμένη τῆς Κυπριακῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἀποστολῆς κα Μαρία Παπαλούκα, ἡ ὑπεύθυνη τῶν σχολείων τοῦ ΚΕΣ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς κα Ἑλένη Βραχιμίδου, ὁ κ. Παναγιώτης Τοφῆς διάδοχος στή θέση τῆς ἀπερχομένης κας Βραχιμίδου, ὁ πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων καί εἰσηγητής τοῦ Καθεδρικοῦ μας ναοῦ κ. Μάριος Μηναΐδης, ὁ πρόεδρος τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας κ. Δημήτριος Ἀγγελέτος, ὁ ἐκπρόσωπος τῶν κηδεμόνων τῆς κοινότητος Δρ Ἀνδρέας Πελενδρίτης, ὁ ἐπίτιμος πρόεδρος τοῦ ναοῦ Ἀπ. Βαρνάβα κ. Ἀντώνιος Προδρόμου, ἡ διευθύντρια τοῦ Ἑλληνικοῦ Γυμνασίου-Λυκείου κ. Σοφία Ἀλαγκιοζίδου καί ὁ παρεπιδημών στό Λονδῖνο καθηγητής τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ἰωάννης Καζάζης.

    Ὅλοι οἱ ἐπίσημοι προσκεκλημένοι ἀπηύθυναν χαιρετισμό πρός τά παιδιά, τούς ἐκπαιδευτικούς καί τούς γονεῖς καί ἐξῆραν τό ἔργο τοῦ σχολείου.  Τέλος, ἡ Σχολική Ἐφορεία δεξιώθηκε ὅλους τούς ἐπισήμους καί τούς ἐκπαιδευτικούς. Ἀπευθύνονται θερμές εὐχαριστίες σέ ὅλους τούς φίλους καί χορηγούς τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας, οἱ ὁποῖοι μέ κόπους καί προσωπική δαπάνη ἑτοίμασαν τήν ὡραία καί πλούσια φιλοξενία τῆς ἡμέρας.

 

Read Full Post »

 

 

«Χριστῷ ἠκολούθησας, καταλιπών τά τῆς γῆς, καί βίον ἰσάγγελον, ἐπολιτεύσω σαφῶς, ὡς ἄσαρκος Ὅσιε· σύ γάρ ἐν ταῖς ἐρήμοις, προσχωρῶν θείῳ πόθῳ σκίλλῃ πικρᾷ τήν πάλαι, πικράν γεῦσιν ἀπώσω.  Διό Κυριακέ θεοφόρε, ἀξίως δεδόξασαι.»                                                          (Ἀπολυτίκιον)

 

                        Ὁ ὅσιος Κυριακός ὁ Ἀναχωρητής, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἔζησε περί τά μέσα τοῦ ἕκτου αἰῶνα (556), στίς μέρες τῆς βασιλείας τοῦ αὐτοκράτορα Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου.  Καταγόταν ἀπό τήν Κόρινθο καί μάλιστα ἀπό ἱερατικό γένος.  Ὁ ἱερέας πατέρας του λεγόταν Ἰωάννης καί ἡ μητέρα του Εὐδοξία.  Ἡ Εὐδοξία ἦταν ἀδελφή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κορίνθου Πέτρου.  Ὁ Κυριακός χειροθετήθηκε ἀναγνώστης ἀπό τό θεῖο του Πέτρο.  Ἔτσι οἱ θρησκευτικές του ἐφέσεις καί καταβολές ἄρχισαν πλέον νά ἐκδηλώνονται καί νά ὑλοποιοῦνται.

                        Ἦταν συστηματικός μελετητής τῶν θείων Γραφῶν ἀλλά καί πιστός τηρητής τῶν λόγων τους.  Ὁπότε δεχόταν πλούσιο τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί παρουσίαζε πνευματική πρόοδο.  Σέ ἡλικία δεκαοκτώ ἐτῶν πῆγε στό λιμάνι τῶν Κεχρεῶν, μπῆκε σέ καράβι καί ἀναχώρησε γιά τήν Ἁγία πόλη τῶν Ἱεροσολύμων.  Ἐκεῖ ὑποτάχθηκε στόν ὅσιο Εὐθύμιο τό Μέγα, ὁ ὁποῖος τόν ἔκανε μοναχό καί τόν ἔστειλε στόν ὅσιο Γεράσιμο τόν Ἰορδανίτη.

                        Ὁ μοναχός Κυριακός μετά τό θάνατο τοῦ ὁσίου Γερασίμου ἐπανέκαμψε στή Λαύρα τοῦ Μεγάλου Εὐθυμίου, ὅπου ἐξακολούθησε νά καλλιεργεῖ καί νά αὐξάνει τίς ἀρετές του.  Κάποτε ὅμως συνέβη κάποια φασαρία στή Λαύρα καί ἔτσι ὁ Κυριακός μετέβη στή Λαύρα τοῦ Σουκᾶ.  Οἱ συνεχεῖς μετακινήσεις καί ἀναχωρήσεις του, ἀπέδωσαν σ’ αὐτόν τήν προσωνυμία τοῦ Ἀναχωρητοῦ.

                        Σέ ἡλικία σαράντα ἐτῶν ἐγένετο πρεσβύτερος.  Τά πνευματικά χαρίσματά του καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἐπάνω του ἦταν σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε ὁ κόσμος ὅπου καί ἄν εὑρίσκετο δέν τόν ἄφηναν ἥσυχο.  Πλήθη λαοῦ ἔσπευδαν κοντά του νά τόν συμβουλευθοῦν καί νά λάβουν τήν εὐλογία του.  Αὐτός ἦταν ἕνας ἄλλος λόγος γιά τόν ὁποῖο μετεκινεῖτο ἀπό τόπο σέ τόπο.  Ὁ ἴδιος ἦταν ἄνθρωπος πραότητος καί ἡσυχίας.

                        Γιά τοῦτο τό Ἅγιο Πνεῦμα τόν χαρίτωνε συνεχῶς καί τοῦ προσέφερε πρόοδο στήν ἀσκητική του ζωή καί πολιτεία.  Ὑπῆρξε «μελλίρρυτος ὑμνογράφος» καί πολέμιος τῶν κακοδοξιῶν τοῦ Ὠριγένους καί τοῦ Νεστορίου.  Κοιμήθηκε σέ ἡλικία 108 ἐτῶν.  Ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τήν ἱερή καί ἐτήσια μνήμη  του στίς 29 Σεπτεμβρίου καί ψάλλει: «Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς ἁγίοις Αὐτοῦ.»  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τήν Κυριακή, 22α Σεπτεμβρίου 2013, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ὁ Σάββας, υἱός τῶν Πασχάλη Πηγιώτη καί Μαρίας, τό γένος Γιαννῆ, μέ ἀνάδοχο τόν Κυριάκο Φωτίου, καί

                   Ὁ Χαράλαμπος, υἱός τῶν Παναγιώτη Σάββα καί Sandra, τό γένος Cutillo, μέ ἀναδόχους τούς Χρύσανθο Χριστοφόρου καί Βασούλα Ἕλληνα. Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΑ:  Τή Δευτέρα, 23η Σεπτεμβρίου 2013, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Γερασίμου Σιμεγιάτου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τοῦ μεταστάντος καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους του.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τήν Τρίτη, 24η Σεπτεμβρίου 2013, τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε ἡ οἰκογένεια τῆς Ἑλένης Ἀντωνίου καί διάφοροι ἄλλοι δωρητές, στή μνήμη τοῦ ἀειμνήστου Ἀνδρέα Ἀντωνίου.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ: Τό Σάββατο πρωί, 21η Σεπτεμβρίου 2013, στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας τελέσθηκε ὁ καθιερωμένος ἁγιασμός γιά τήν ἐπίσημη ἔναρξη τῶν μαθημάτων στά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Τόν ἁγιασμό τέλεσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος συμπαραστατούμενος ἀπό τούς ἱερεῖς τῆς κοινότητος.

                   Στή θρησκευτική αὐτήν τελετή προσῆλθαν ὁ ἐπιθεωρητής τῆς ἀστυνομίας τῆς περιοχῆς Chief Superintendent Victor Olisa, ἡ συντονίστρια ἐκπαίδευσης τῆς Ἑλληνικῆς Ἀποστολῆς κα Βαρβάρα Καμπουρίδου, ἡ ἐπιθεωρήτρια-προϊσταμένη τῆς Κυπριακῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἀποστολῆς κα Μαρία Παπαλούκα, ἡ ὑπεύθυνη τῶν σχολείων τοῦ ΚΕΣ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς κα Ἑλένη Βραχιμίδου, ὁ κ. Παναγιώτης Τοφῆς διάδοχος στή θέση τῆς ἀπερχομένης κας Βραχιμίδου, ὁ πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων καί εἰσηγητής τοῦ Καθεδρικοῦ μας ναοῦ κ. Μάριος Μηναΐδης, ὁ πρόεδρος τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας κ. Δημήτριος Ἀγγελέτος, ὁ ἐκπρόσωπος τῶν κηδεμόνων τῆς κοινότητος Δρ Ἀνδρέας Πελενδρίτης, ὁ ἐπίτιμος πρόεδρος τοῦ ναοῦ Ἀπ. Βαρνάβα κ. Ἀντώνιος Προδρόμου, ἡ διευθύντρια τοῦ Ἑλληνικοῦ Γυμνασίου-Λυκείου κ. Σοφία Ἀλαγκιοζίδου καί ὁ παρεπιδημών στό Λονδῖνο καθηγητής τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ἰωάννης Καζάζης.

                   Ὅλοι οἱ ἐπίσημοι προσκεκλημένοι ἀπηύθυναν χαιρετισμό πρός τά παιδιά, τούς ἐκπαιδευτικούς καί τούς γονεῖς καί ἐξῆραν τό ἔργο τοῦ σχολείου.  Τέλος, ἡ Σχολική Ἐφορεία δεξιώθηκε ὅλους τούς ἐπισήμους καί τούς ἐκπαιδευτικούς. Ἀπευθύνονται θερμές εὐχαριστίες σέ ὅλους τούς φίλους καί χορηγούς τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας, οἱ ὁποῖοι μέ κόπους καί προσωπική δαπάνη ἑτοίμασαν τήν ὡραία καί πλούσια φιλοξενία τῆς ἡμέρας.

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:  Τά Ἑλληνικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα ἄρχισαν τά μαθήματά τους κανονικά τό Σάββατο, 7η Σεπτεμβρίου 2013.  Παρακαλοῦμε τίς οἰκογένειες τῶν παιδιῶν, οἱ ὁποῖες δέν μπόρεσαν νά προσέλθουν ἀκόμη, ὅπως προβοῦν χωρίς καθυστέρηση στίς ἐγγραφές γιά τό τρέχον σχολικό ἔτος καί ὁδηγήσουν τά παιδιά στίς ἑλληνικές τάξεις.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»:  Τό κρατικό Ὀρθόδοξο γυμνάσιο «Ἀπόστολος Ἀνδρέας», αὐτόν τό μῆνα ἄνοιξε τίς πόρτες του καί ὑποδέχθηκε τούς πρώτους μαθητές του.  Εὐχόμεθα καλή δύναμη στό διευθυντή κο Robert Ahearn καί τήν ὀμάδα τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ἡ ὁποία τόν πλαισιώνει καθώς καί κάθε ἐπιτυχία στά παιδιά, τά ὁποῖα φοιτοῦν ὡς πρῶτοι μαθητές του.  Ἐπίσης ὑπενθυμίζουμε τίς οἰκογένειες τῶν παιδιῶν, τά ὁποῖα ἔχουν τήν κατάλληλη ἡλικία γιά τό ἑπόμενο σχολικό ἔτος, νά ὑποβάλουν ἀμέσως αἴτηση.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΙΩΝ: Τήν πρώτη Κυριακή τοῦ μηνός, 6η Ὀκτωβρίου 2013, τελεῖται ἡ Μνήμη τῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι κατάγονται ἀπό τήν Κύπρο ἤ συνδέονται μέ ὁποιοδήποτε τρόπο μέ τή Μεγαλόνησο.  Τούς ἑορτασμούς ἀνέλαβε ἡ Ἑστία Λονδίνου σέ συνεργασία μέ τή Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ὁμιλητής ἐφέτος θά εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος.  Μετά τούς ἑορτασμούς θά ἀκολουθήσει δεξίωση στήν αἴθουσα Ἀποστόλου Βαρνάβα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τήν Τετάρτη, 2α Ὀκτωβρίου 2013, τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς κοινότητος θά πραγματοποιήσει τήν τακτική του μηνιαία συνεδρία, στά κεντρικά γραφεῖα, ὥρα 7.30 μ.μ.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1η Ὀκτωβρίου Τρίτη Ρωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ. 

                  Ἁγιασμός Πρωτομηνιᾶς ὥρα 9.00 π.μ.

2α Ὀκτωβρίου Τετάρτη Ἁγίων Κυπριανοῡ ἱερομάρτυρος καί Ἰουστίνης τῆς παρθενομάρτυρος.

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

3η Ὀκτωβρίου Πέμπτη Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν καί Ἰωάννου Χοζεβίτου.

                  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

4η Ὀκτωβρίου Παρασκευή Ἱεροθέου Ἀθηνῶν, Θεοδώρου Ταμασέως καί Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

                  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

5η Ὀκτωβρίου Σάββατο Χαριτίνης μάρτυρος καί Ἑρμογένους ἱερομάρτυρος.

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

6η Ὀκτωβρίου Κυριακή Τρίτη Λουκᾶ. 

                  Πάντων τῶν ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ διαλαμψάντων ἁγίων. 

                  Θωμᾶ ἀποστόλου καί ὁσίου Κενδέου θαυματουργοῦ.

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα.

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Βασούλα Αὐξεντίου           £900.00        Μ. Καρκολῆς                                    £100.00

Ἀνδρέας Λοΐζου       £ 50.00                     Ἀνώνυμος                             £115.00

Μαρία Ἀνδρέου        £ 50.00                     Ἀνώνυμος                             £ 20.00

Κυριάκος Μακρῆ στή μνήμη διακόνου Μιχαήλ                                   £ 10.00

Κυριακή Κωμοδρόμου στή μνήμη θυγατρός της Μαρίας

                                                καί ὑπέρ ὑγείας τοῦ συζύγου της          £200.00

 

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

 

 

Read Full Post »

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΡΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

«καί καταγαγόντες τά πλοῖα ἐπί τήν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ.»                                                                                                  (Λουκ. ε΄ 11)

 

                        Ὅταν, ἀγαπητοί ἀδελφοί, κάποιος ἐπιθυμεῖ νά ἐπιτελέσει ἕνα σπουδαῖο ἔργο ἤ νά θέσει σέ λειτουργία κάποιο σημαντικό σχέδιο, τότε προβαίνει σέ ἐπισταμένες μελέτες καί κάνει τήν ἀνάλογη καί ἀπαιτούμενη προετοιμασία, ὥστε νά προχωρήσει μέ τήν ἐλπίδα τῆς ἐπιτυχίας.  Ἔτσι καί ὁ Κύριος ἀφοῦ ἐνηνθρώπησε καί θά ἔθετε σέ λειτουργία τό θεσμό τῆς Ἐκκλησίας, καί στήν ὁρατή καί ἐπίγεια ὄψη της, γιά νά ὁδηγήσει τό ἀνθρώπινο γένος στή σωτηρία, ἄρχισε τή σχετική προετοιμασία.

                        Κάθε οἰκοδόμημα ἔχει ἀνάγκη γερῶν θεμελίων καί στιβαρῶν κολώνων γιά νά μπορεῖ νά ἀνθέξει ὅταν πνέουν οἱ ἄνεμοι, ἀκολουθοῦν οἱ βροχές καί συμβαίνουν οἱ σεισμοί.  Ὁ Κύριος μέ τά ἐγκαίνια τοῦ σωτηριολογικοῦ του ἔργου ἐξέλεξε τούς πρώτους Μαθητές, τά ἀδέλφια Πέτρο καί Ἀνδρέα, Ἰάκωβο καί Ἰωάννη, γιά νά συναποτελέσουν αὐτοί στή συνέχεια τόν κύκλο τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων.

                        Ὅταν μελετοῦμε τά σχετικά γεγονότα τῆς κλήσεως τῶν Ἀποστόλων, θαυμάζουμε τήν ἀποφασιστικότητα, τήν ἀφοσίωση καί τήν προθυμία τῶν ἰδίων νά ἀκολουθήσουν τόν Κύριο.  Βεβαίως ὁ Κύριος εἶναι «ὁ ἐρευνῶν  νεφρούς καί καρδίας» (Ἀποκ. β΄ 23).  Μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ὡς Θεός γνώριζε τόν ἐσωτερικό κόσμο καί τίς διαθέσεις τῶν Μαθητῶν καί μέ τό κάλεσμα τούς ἔδωσε τήν εὐκαιρία νά ἐκδηλωθοῦν ἐλεύθερα καί νά ὑλοποιήσουν τήν ἐσωτερική ἔφεσή τους.

                        Ἡ Ἐκκλησία ὡς θεανθρώπινος ὀργανισμός ἔχει δύο ὄψεις, εἶναι ἡ ὁρατή καί ἡ ἀόρατη, ἡ στρατευομένη καί ἡ θριαμβεύουσα, ἡ οὐράνια καί ἐπίγεια.  Ἡ ὁρατή ἤ ἐπίγεια Ἐκκλησία ἔχει ἀνάγκη ἀπό τούς δικούς της ὑπηρέτες καί διακόνους.  Ἡ Ἐκκλησία ὡς ἕνας ζωντανός ὀργανισμός ἔχει τίς δικές της ἀνάγκες ἀλλά καί προβλήματα καί δυσκολίες.  Ὁ Θεός στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας κάλεσε τόν ἄνθρωπο ὡς συνεργάτη του.

                        Παράλληλα ἡ Ἐκκλησία ἀποτελεῖ ἕνα ἀνοιχτό πνευματικό νοσοκομεῖο, ὅπου οἱ ἄνθρωποι εἰσέρχονται γιά νά γνωρίσουν ἀνάπαυση, νά βροῦν θεραπεία ψυχῆς καί νά ὁδηγηθοῦν στή σωτηρία.  Γιά τοῦτο ἡ ἀπορία μερικῶν, τί θέση ἔχει ὁ τάδε ἤ ἡ τάδε μέσα στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ἕνεκα τῆς ἁμαρτωλῆς καταστάσεως, στήν ὁποία εὑρίσκονται, εἶναι ὄχι μόνο λανθασμένη ἀλλά καί πολύ ὑποκριτική καί ἀπάνθρωπη.

                        Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, μέ τό στόμα τοῦ θείου Παύλου, μᾶς λέγει: «ὅτι Ἰησοῦς Χριστός ἦλθεν εἰς τόν κόσμον ἁμαρτωλούς σῶσαι».  (Α΄ Τιμ. α΄ 15)    Ὁ Χριστός ἐνηνθρώπησε γιά νά ὁδηγήσει ὅλους ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς ἀνθρώπους στή σωτηρία.  Ἐπιπρόσθετα ὁ θεῖος Παῦλος διδάσκει ὅτι: «πάντες ἥμαρτον καί ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ» (Ρωμ. γ΄ 23).  Τό Προπατορικό ἁμάρτημα καί οἱ προσωπικές ἁμαρτίες βαρύνουν ὅλους τούς ἀνθρώπους καί τούς κρατοῦν μακριά ἀπό τή δόξα τοῦ Θεοῦ.

                        Ἡ Ἐκκλησία μέσα στούς ψαλμούς ὑπενθυμίζει: «ἐάν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε, Κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρά σοί ὁ ἱλασμός ἐστιν.»  (Ψ. ΡΚΘ (ΡΛ΄) 129. 3-4)  Μέ ἁπλά λόγια: Ἐάν Κύριε ἐξετάσεις τίς ἁμαρτίες καί τά παραπτώματά μας, ποῖος ἀπό ἐμᾶς μπορεῖ νά ἀνθέξει τόν ἔλεγχο; Εὐτυχῶς ἀπό δικῆς σου πλευρᾶς παρέχεται συγχώρηση.

                        Τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ἐξασκεῖται ἀπό τόν ἀνώτερο καί τόν κατώτερο κλῆρο.  Τόν ἀνώτερο κλῆρο ἀποτελοῦν οἱ Διάκονοι, οἱ Πρεσβύτεροι καί οἱ Ἐπίσκοποι.  Αὐτοί εἶναι οἱ τρεῖς βαθμοί τῆς ἱερωσύνης.  Οἱ Διάκονοι ὑπηρετοῦν τούς Ἱερεῖς καί τούς Ἐπισκόπους.  Οἱ Ἱερεῖς τελοῦν τά μυστήρια μέ τήν ἄδεια τοῦ Ἐπισκόπου.  Οἱ Ἐπίσκοποι φέρουν τήν πληρότητα τῆς ἱερωσύνης, διδάσκουν τό ποίμνιο, χειροτονοῦν κληρικούς ὅλων τῶν βαθμῶν καί ποδηγετοῦν τά πράγματα τῆς Ἐκκλησίας.

                        Τό σωτηριολογικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας συμπληρώνεται μέ τήν προσφορά καί ὑπηρεσία τῶν κατωτέρων κληρικῶν.  Ποῖοι ὅμως εἶναι αὐτοί; Μέσα στούς κατωτέρους κληρικούς περιλαμβάνονται οἱ ὑποδιάκονοι, οἱ ἀναγνῶστες, οἱ ψάλτες, οἱ νεωκόροι, οἱ ἐπίτροποι καί ὅλοι ὅσοι ὑπηρετοῦν στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας.  Ὅλοι ὅσοι ἀνεφέρθησαν διακονοῦν τό ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας.  Μέσα στό ποίμνιο περιλαμβάνονται ὅλοι οἱ βαπτισμένοι, ἄνδρες καί γυναῖκες, κάθε ἡλικίας.  Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας καί στίς δύο ὄψεις της εἶναι καί παραμένει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

                        Μιά ζωντανή εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ ἡ ἑτοιμασία τῶν Τιμίων Δώρων ἀπό τό λειτουργό κληρικό μέσα στό Ἅγιο Δισκάριο, ὅπου τίθεται ὁ Ἀμνός, ἡ μερίδα τῆς Παναγίας, οἱ ἑννέα μερῖδες τῶν Ἀγγέλων καί τῶν Ἀγίων καί οἱ μερῖδες τῶν ζώντων καί τεθνεώτων.  Μέ τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας δόξαζεται ὁ Τριαδικός Θεός, μεταλαμβάνουν οἱ πιστοί σῶμα καί αἷμα Κυρίου καί ἁγιάζεται ὅλη ἡ κτίση.

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 14ης καί 15ης Σεπτεμβρίου 2013, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό μας ναό, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ἡ Ἰσαβέλλα, θυγατέρα τῶν Juan Carlos Aquilera καί Σταυρούλας, τό γένος Πράου, μέ ἀνάδοχο τήν Ἕλενα Πράου.

                   Ἡ Βικτώρια, θυγατέρα τῶν Μαρίου Χριστοφῆ καί Ἄννης, τό γένος Πήλικου, μέ ἀνάδοχο τό Μιχαήλ Παπαπαύλου, καί

                   Ὁ Χρῆστος, υἱός τῶν Ἀνδρέου Μελαναρκίτη καί Ἀναστασίας, τό γένος Ἀτσιάρη, μέ ἀνάδοχο τή Χριστίνα Ἡρακλέους.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Μιχάλη Ἀναστασίου, τή Δευτέρα, 16η Σεπτεμβρίου καί Ἀνδρέα Λουκαΐδη, τήν Πέμπτη, 19η Σεπτεμβρίου 2013.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ μ. Ἀνδρέα.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Μετά τή διακοπή τῶν γευμάτων γιά τό καλοκαίρι τό τραπέζι τῆς φιλοξενίας καί τῆς ἀγάπης λειτούργησε καί πάλι.  Ἔτσι τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε, τήν Τρίτη, 17η Σεπτεμβρίου 2013, ὁ κος Σώζων Γιαννούδης.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τό φιλογενῆ δωρητή.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:  Τά Ἑλληνικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα ἄρχισαν τά μαθήματά τους κανονικά τό Σάββατο, 7η Σεπτεμβρίου 2013.  Παρακαλοῦμε τίς οἰκογένειες τῶν παιδιῶν, οἱ ὁποῖες δέν μπόρεσαν νά προσέλθουν ἀκόμη, ὅπως προβοῦν χωρίς καθυστέρηση στίς ἐγγραφές γιά τό τρέχον σχολικό ἔτος.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

23η Σεπτεμβρίου Δευτέρα Ἡ Σύλληψη τοῦ Τιμίου Προδρόμου.  Ὁσίων Ξανθίππης καί Πολυξένης τῶν αὐταδέλφων. 

                  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

24η Σεπτεμβρίου Τρίτη Ἁγίας Θέκλας μεγαλομάρτυρος καί ἰσαποστόλου.  Ὀσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου.

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

25η Σεπτεμβρίου Τετάρτη Ὁσίας Εὐφροσύνης.

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

26η Σεπτεμβρίου Πέμπτη Ἡ μετάσταση ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

28η Σεπτεμβρίου Σάββατο Εὕρεση καί ἀνακομιδή λειψάνου ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, Ὁσίου Αὐξεντίου.

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

29η Σεπτεμβρίου Κυριακή Δευτέρα Λουκᾶ. 

              Ἁγίου Κυριακοῦ του ἀναχωρητοῦ    

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα.

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Κυριακή                £ 20.00                     Παντελίτσα                          £ 50.00

Ἀνώνυμος                 £ 20.00                     Κυριάκος Refahi                 £ 60.00

Ἀνώνυμος                 £1,000.00        Σωτήρης Παπαγιάννη        £ 50.00

Ἀνώνυμος                 £ 10.00                     Μάριος καί Κούλα Μηναΐδη          £200.00

Δρ. Α. Πελενδρίτης στή μνήμη Ἀντωνίας Παρσῶν                            £ 50.00

Κυριάκος Μακρῆ στή μνήμη τῆς συζύγου του Βέλας                        £ 20.00        

 

Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

ΙΕΡΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Κάθε Τρίτη, ὥρα 12.00 μ.μ., θά τελεῖται ἡ Ἱερή Παράκληση τῆς Παναγίας, στό ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα καί ἔπειτα θά ἀκολουθεῖ τό καθιερωμένο γεῦμα στήν αἴθουσα τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.

Read Full Post »

 

ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ

 

Η   Σ Υ Μ Π Ο Ρ Ε Υ Σ Η   Μ Ε   Τ Ο   Χ Ρ Ι Σ Τ Ο

 

«ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ, καί ἀκολουθείτω μοι.»                (Μαρκ. η΄ 34)

                        Μόλις χθές, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀξιωθήκαμε νά ἑορτάσουμε τήν Παγκόσμια Ὕψωση τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.  Ἡ Ἐκκλησία ἀφοῦ τόν στόλισε μέ μυροβόλα ἄνθη καί τόν πότισε μέ μύρα εὐλαβείας, ἀγάπης καί σεβασμοῦ, τόν λιτάνευσε μεταξύ τῶν ἐκκλησιαζομένων πιστῶν.  Μᾶς κάλεσε ἔπειτα νά τόν ἀτενίσουμε καί νά σπεύσουμε νά τόν ἀσπασθοῦμε μέ πόθο.  Αὐτό τό Τίμιο Ξύλο, τό ὁποῖο ὁ Κύριος πότισε μέ τό πανάσπιλο καί ζωηφόρο αἷμά του καί ἀπό ἀντικείμενο κατάρας καί ἀτιμωτικῆς τιμωρίας, τό μετέβαλε σέ ὄργανο εὐλογίας, ἀποτελεῖ πηγή θείας χάριτος, σύμβολο χαρᾶς, ἔμβλημα θριάμβου καί λάβαρο νίκης.

                        Ἡ παροῦσα ἡμέρα ὀνομάζεται Κυριακή μετά τήν Ὕψωση καί ὁ Κύριος διά τῶν λόγων τοῦ εὐαγγελίου ἀπευθύνει καθολικό κάλεσμα, ἀλλά μέσα στά πλαίσια τῆς ἐλευθερίας, πρός ὅσους ἐπιθυμοῦν νά τόν ἀκολουθήσουν.  Ἡ πρόσκληση τοῦ Κυρίου ἀπευθύνεται ἀδιακρίτως πρός κάθε ἀνθρώπινη ὕπαρξη.  Στήν παραβολή τῶν βασιλικῶν γάμων ἡ Γραφή μᾶς λέγει: «πολλοί γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δέ ἐκλεκτοί» (Ματθ. κβ΄ 14).  Πολλοί ἄνθρωποι εἶναι καλεσμένοι γιά νά κερδίσουν θέση στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ.  Μόνο ὀλίγοι ὅμως ἐπιτυγχάνουν αὐτόν τό σκοπό, γιατί αὐτοί προβαίνουν σέ ἀσκήσεις πνευματικές καί θυσίες, ὥστε τελικά καθίστανται εὐάρεστοι στό Θεό.

                        Ἕνα ἄλλο στοιχεῖο, τό ὁποῖο ἐπιβάλλεται νά προσεχθεῖ εἶναι αὐτό τῆς ἐλευθέρας βουλήσεως τοῦ ἀνθρώπου.  Ὁ Θεός δέν ἐκβιάζει καί δέν καταπατᾶ τήν ἀνθρώπινη ἐλευθερία.  Ναί μέν ἀπευθύνει γενικό κάλεσμα ἀλλά τό ἀφήνει στόν ἄνθρωπο νά ἐπιλέξει ἐκεῖνος καί νά ἀποφασίσει ἐκεῖνος προκειμένου νά γίνει ἀκόλουθος τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ.  Ἄν δέν ὑπάρχει τό στοιχεῖο τῆς ἐλευθερίας, τότε μιά ἀπόφαση νά ἀκολουθήσει κάποιος τόν Κύριο κατόπιν βίας ἤ ἐκβιασμοῦ δέ θά εἶχε ἀξία.  Δυστυχῶς αὐτά συμβαίνουν στό Ἰσλάμ.

                        Ὅταν ἕνας ἀποφασίσει νά ἐνταχθεῖ σέ κάποια ὁμάδα ἀνθρώπων, ὅπως ἔνας σύλλογος, μιά κοινότητα, ἕνας σύνδεσμος, ἕνα σχολεῖο ἤ ὀργανισμός κλπ., εἶναι ὑποχρεωμένος νά ἀκολουθεῖ τούς καθιερωμένους κανονισμούς καί νά συνταχθεῖ μέ αὐτούς.  Ἔτσι καί στήν ποίμνη τοῦ Χριστοῦ, στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ἐπιβάλλεται κάποιος νά παραμένει πιστός τηρητής τῶν ὑποδείξεων καί κανονισμῶν αὐτῆς.  Μετά λοιπόν ἀπό τό στοιχεῖο τῆς ἐλευθερίας ἀκολουθεῖ τό στοιχεῖο τῆς αὐταπαρνήσεως, τῆς θυσίας καί προσφορᾶς.  Αὐτό προϋποθέτει ταπείνωση, ὑπομονή, μετάνοια καί ἀλτρουϊσμό σέ ὑψηλό βαθμό.

                        Ὁ θεῖος Παῦλος συμβουλεύει τούς πιστούς, μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης: «Τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι» (Ρωμ. ιβ΄ 10)  Νά ἀποδίδουν τιμητική θέση ὁ ἕνας στόν ἄλλο καί ὄχι νά ἐπιχειροῦν νά ταπεινώσουν καί νά ὑποσκελίσουν τόν ἀδελφό τους, μέλος τῆς Ἐκκλησίας.  Ἐπίσης σέ ἄλλο σημεῖο προτρέπει τά μέλη τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου: «μηδείς τό ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλά τό τοῦ ἑτέρου ἕκαστος» (Α΄ Κορ. ι΄ 24).  Νά μήν ἐπιδιώκουν τό προσωπικό τους συμφέρον σέ βάρος τοῦ ἀδελφοῦ τους ἀλλά νά ὑποχωροῦν προκειμένου νά ὠφελήσουν τούς ἄλλους.  Ἀλήθεια, ἄν αὐτές οἱ ἀρετές πρυτάνευαν μέσα στήν καθημερινή ζωή μας πόσο πιό εὐτυχεῖς καί εἰρηνικοί θά ἤμεθα;

 

                        Ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου δέν ἀποτελεῖ ἕνα ἀνθόσπαρτο μονοπάτι.  Ἀντίθετα πολλές φορές εἶναι πλήρης ἀπό περιστάσεις, ἀσθένειες, πτωχεία καί ποικιλία δυσκολιῶν.  Αὐτά συνθέτουν καί ἀποτελοῦν τόν προσωπικό σταυρό τῆς κάθε ἀνθρώπινης ψυχῆς.  Ὁ πιστός καί ἀκόλουθος τοῦ ἐσφαγμένου ἀρνίου καλεῖται νά κουβαλᾶ τό δικό του σταυρό, χωρίς νά γογγύζει καί νά μεμψιμοιρεῖ ἀλλά νά αἰσθάνεται χαρά, προθυμία καί ἱκανοποίηση γιά αὐτήν τήν παραχώρηση ἀπό μέρους τοῦ Θεοῦ.  Ὅταν κάποιος εἶναι πνευματικά ὥριμος, τότε εὔκολα καί πρόθυμα δέχεται τό θεῖο θέλημα καί ἀντιγράφει τήν Παναγία ἡ ὁποία εἶπε: «Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατά τό ῥῆμά σου.» (Λουκ. α΄ 38)

                        Ἄν ὁ πιστός πορεύεται μέσα σέ τοῦτα τά πλαίσια, τότε μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἀκολουθεῖ τόν Κύριο μέ τόν ὀρθό τρόπο καί θά γνωρίσει ἀνάπαυση σώματος καί ψυχῆς ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα.  Δυστυχῶς πολλοί δέ συλλαμβάνουν τό βαθύ νόημα τῆς χριστιανικῆς πίστεως.  Παραβλέπουν τό πνεῦμα τῆς θυσίας, τῆς κενώσεως, τήν ἔννοια τοῦ σταυροῦ καί τῆς ταπεινώσεως, μέ τά ὁποῖα ἔζησε στή γῆ καί μᾶς παραδειγμάτισε ὁ Κύριος.  Ὅταν δέ βρεθοῦν ἀντιμέτωποι μέ αὐτές τίς καταστάσεις ἐπαναστατοῦν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, τῆς κοινωνίας καί τοῦ ἑαυτοῦ τους.  Ἡ ἐνατένιση ὅμως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου τοποθετεῖ τά ζητήματα στή θέση τους.  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Tό Σαββατοκύριακο, τῶν 7ης καί 8ης Σεπτεμβρίου 2013, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό μας ναό, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ὁ Ἀντώνιος-Εὐάγγελος, υἱός τῶν Richard-Εὐαγγέλου Solomon καί Μαρίνας, τό γένος Perbe, μέ ἀναδόχους τούς Μάριο καί Χριστιάνα Perbe.

                   Ὁ Ἐλευθέριος, υἱός τῶν Ἀναστασίου Θεοφανίδη καί Μόνικας-Εὔας, τό γένος Ramsamy, μέ ἀνάδοχο τή Μαρία Stoycheva, καί

                   Ἡ Μαρία, θυγατέρα τῶν Κωνσταντίνου Χαμπῆ καί Ἄντριας, τό γένος Γεωργίου, μέ ἀνάδοχο τή Χρυστάλλα Εὐθυμίου.

                   Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΕΝΑΡΞΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ:  Τό γεῦμα, τό ὁποῖο προσφέρεται πρός τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς μας ἡλικιωμένους κάθε Τρίτη, στούς κοινοτικούς μας χώρους, θά ἐπαναλειτουργήσει ἀπό τήν Τρίτη, 17η Σεπτεμβρίου 2013, ὥρα 1.00 – 2.00 μ.μ., στήν αἴθουσα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.

ΙΕΡΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Κάθε Τρίτη, ὥρα 12.00 μ.μ., θά τελεῖται ἡ Ἱερή Παράκληση τῆς Παναγίας, στό ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα καί ἔπειτα θά ἀκολουθεῖ τό καθιερωμένο γεῦμα στήν αἴθουσα τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:  Τά Ἑλληνικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα ἄρχισαν κανονικά τά μαθήματά τους τό Σάββατο, 7η Σεπτεμβρίου 2013.  Παρακαλοῦμε τίς

οἰκογένειες τῶν παιδιῶν, οἱ ὁποῖες δέν μπόρεσαν νά προσέλθουν ἀκόμη, ὅπως προβοῦν χωρίς καθυστέρηση στίς ἐγγραφές γιά τό τρέχον σχολικό ἔτος καί νά ὁδηγήσουν τά παιδιά μέ τίς εὐχές τους στό σχολεῖο.

 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:  Τό Σάββατο, 21η Σεπτεμβρίου 2013, ὥρα 10.30 π.μ. θά τελεσθεῖ ὁ ἐπίσημος ἁγιασμός τῶν σχολείων.  Τόν ἁγιασμό θά τελέσει ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς κοινότητας καί Διευθυντής τῶν Ελληνικῶν Σχολείων Ἀπ. Βαρνάβα.  Ἐπίσημοι προσκεκλημένοι εἶναι οἱ Τοπικές Ἀρχές τῆς χώρας, ἡ Σύμβουλος Ἐκπαίδευσης τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας κ. Βαρβάρα Καμπουρίδου, ἡ Ἐπιθεωρήτρια-Προϊσταμένη τῆς Κ.Ε.Α. κα Μαρία Παπαλούκα, ἡ Σύμβουλος τοῦ ΚΕΣ κα Ἑλένη Βραχιμίδου, ἄλλοι ἀξιωματοῦχοι τῆς κοινότητας, γονεῖς καί παιδιά.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

16η Σεπτεμβρίου Δευτέρα Ἁγίας Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

17η Σεπτεμβρίου Τρίτη Ἁγίας Σοφίας καί τῶν θυγατέρων αὐτῆς Πίστεως, Ἀγάπης καί Ἐλπίδος μαρτύρων, Ἁγίων Ἡρακλειδίου Ταμασέων, Αὐξιβίου Σόλων καί ὁσίου Ἀναστασίου.

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

20η Σεπτεμβρίου Παρασκευή Εὐσταθίου μεγαλομάρτυρος καί Θεοπίστης συμβίας αὐτοῦ καί  Ἀγαπίου καί Θεοπίστου τῶν υἱῶν αὐτῶν.

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

21η Σεπτεμβρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

22α Σεπτεμβρίου Κυριακή Πρώτη Λουκᾶ.

                  (Ἁγίων Φωκᾶ ἱερομάρτυρος καί Φωκᾶ Κηπουροῦ).

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα.

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Ἀγγελική Χρίστου   £ 20.00                     Κίκα Χαραλάμπους             £ 50.00

Δῶρα Φιλίππου       £ 20.00                     Ὀρέστης Παπᾶ                     £ 10.00

Ἀνώνυμος                 £200.00        Φώτης Νεράντζης              £120.00

Κωνσταντίνου                     £ 20.00                     Αἰκατερίνη καί Ὀδυσσέας £ 30.00

Βασούλα Αὐξεντίου           £100.00        Κυριακή                                 £ 20.00

Ἀναστασία Δημητρίου στή μνήμη συζύγου Νικολάου                     £ 40.00        

 

Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

Τό Σάββατο, 21η Σεπτεμβρίου 2013, ὥρα 10.30 π.μ. θά τελεσθεῖ ὁ ἐπίσημος ἁγιασμός τῶν σχολείων.  Τόν ἁγιασμό θά τελέσει ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς κοινότητας καί Διευθυντής τῶν Ελληνικῶν Σχολείων Ἀπ. Βαρνάβα.  Ἐπίσημοι προσκεκλημένοι εἶναι οἱ Τοπικές Ἀρχές τῆς χώρας, ἡ Σύμβουλος Ἐκπαίδευσης τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας κ. Βαρβάρα Καμπουρίδου, ἡ Ἐπιθεωρήτρια-Προϊσταμένη τῆς Κ.Ε.Α. κα Μαρία Παπαλούκα, ἡ Σύμβουλος τοῦ ΚΕΣ κα Ἑλένη Βραχιμίδου, ἄλλοι ἀξιωματοῦχοι τῆς κοινότητας, γονεῖς καί παιδιά.

Read Full Post »

Ἡ μέρες που ζοῦμε θεωροῦνται δύσκολες καί δύσβατες ἀπό διάφορες πτυχές. Γιά ἀρκετούς εἶναι ἐποχῆ κρίσης, γιά ἄλλους δοκιμασίας ή ἀκόμα καί καταστροφῆς. Μέ λίγα λόγια ὑπάρχει άπαισιοδοξία στή κοινωνία γενικά. Ἐάν μελετήσουμε την ἱστορία τοῦ άνθρώπου ἀπό τήν δημιουργία ἔως σἠμερα θά διαπιστώσουμε ὄτι αὐτές οἱ αντιλήψεις ὑπήρχαν πάντοτε.  Αὐτές τίς   μέρες, βρισκόμαστε, μία πνοή πρίν τήν κοσμοσωτήριο ἐορτή τῶν Χριστουγέννων. Ἡ ἐκκλησία αὐτή την περίοδο μᾶς προτρέπει νά  ἑτοιμαστοῦμε κατάλληλα ὥστε νά γιορτάσουμε τά Γενέθλια τοῦ Σωτήρος Χριστού. Παράλληλα μᾶς βοηθά ποικιλότροπα ὤστε να ὑποδεχτοῦμε μέ τόν καλύτερο τρόπο τό Θεῖο Βρέφος καί μάς βοηθά ποκιλότροπα νά άντιμετωπίσουμε τίς προαναφερθείσες δυσκολίες μέ κουράγιο καί νά ἀτενίσουμε τό μέλλον με αἰσιοδοξία .

Τὴ σημερινὴ Κυριακὴ ἡ Ἐκκλησία ἀφιερώνει στοὺς Προπάτορες τοῦ Χριστοῦ καὶ μᾶς καλεῖ νὰ τιμήσουμε τὴν μνήμη ὅλων τῶν κατὰ σάρκα προγόνων τοῦ Κυρίου, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν. Ὁλων αὐτῶν προεξάρχει ὁ Πατριάρχης Ἀβραάμ, ὁ Γενάρχης καὶ προπάππος τοῦ Χριστοῦ.

Πρόκειται γιὰ ἀνθρώπους ποὺ ἔζησαν στὴν περίοδο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Αὐτοί περίμεναν τὸν ἐρχομὸ τοῦ Σωτήρα, βιώνοντας μὲ τὸν τρόπο αὐτό, τὴν ἐν Χριστῷ ζωή, πρὸ Χριστοῦ. Πρόκειται γιὰ ἀνθρώπους ποὺ βίωσαν τὴν προσωπική τους δικαίωση καὶ τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς πίστης τους στά ὀράματα τά ὁποῖα τούς καταξίωσε ὁ Θεός νά δοῦν προφητικά. Ὅπως παραδείγματος χάρη ὁ προφήτης Ἡσαῒας ὁμιλεῖ γιά τή Γέννηση, τὴ Σταύρωση καὶ τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάσταση τοῦ ἀναγγελμένου ἀπὸ τὸν Θεὸ Σωτήρα, ποὺ εἶναι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός.

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν ὑπῆρξαν ἁπλὰ στὴν ἱστορία, ὄπως τὰ ἀναρίθμητα πλήθη τῶν ἀνθρώπων ποὺ πέρασαν ἀπό τὴ γῆ. Τὸ πέρασμά τους ἔμεινε χαραγμένο στὴν ἱστορία καὶ στὴ μνήμη τῆς Ἐκκλησίας, γιατί ἔζησαν προσδοκώντας τὸν μεγάλο Ἀναμενόμενο.

Ὁ ἑορτασμὸς τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Προπατόρων καὶ ἡ διάσωση τῶν ὀνομάτων τους,  τά ὀποῖα ἀκοῦμε στὶς Εὐαγγελικὲς περικοπὲς τῶν ἡμερῶν, δὲν εἶναι τυχαῖα γεγονότα. Πρωτίστως μνημονεύονται γιὰ νὰ καταδειχθεῖ ἡ ἱστορικότητα τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ καὶ γιὰ νὰ γίνει ἀποδεκτό, πέρα ἀπὸ κάθε ἀμφισβήτηση, ὅτι «ὁ Ἰησοῦς, ὄντας Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἔχει ἔλθει «ἐν σαρκί», ὡς πραγματικὴ ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Αὐτὴ ἡ διαβεβαίωση ἦταν ἄκρως σημαντικὴ τὸν καιρὸ τῶν Ἀποστόλων καὶ στὶς πρῶτες Χριστιανικὲς γενιές, γιατί, ἄσχετα μὲ ὅ,τι συμβαίνει σήμερα, ὁ πειρασμὸς τῆς πρώιμης περιόδου τοῦ Χριστιανισμοῦ δὲν ἦταν ἡ ἄρνηση τῆς Θεότητος τοῦ Ἰησοῦ, ἀλλὰ ἡ ἄρνηση τῆς πραγματικῆς καὶ αὐθεντικῆς Του ἐνανθρωπήσεως.

Οἱ Ἅγιοι Προπάτορες τιμῶνται, ἐπίσης, γιὰ νὰ καταδειχθεῖ ἡ ἐκπλήρωση τῶν ἐπαγγελιῶν καὶ ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν Ἀβραάμ, ὅτι ὁ Σωτήρας θὰ προέλθει ἀπὸ τὸ δικό του γένος καὶ πρὸς τὸν Δαυὶδ ὅτι ὁ Χριστὸς θὰ καθίσει πάνω στὸ δικό του θρόνο καὶ θὰ βασιλεύσει σὲ μία βασιλεία ποὺ δὲν θὰ ἔχει τέλος.

Αὐτό, ὅμως, ποὺ ἰδιαίτερα πρέπει νὰ προσεχθεῖ στὸ σημεῖο αὐτὸ εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς ἐκπληρώνει τὶς ὑποσχέσεις του, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ λαός Του δὲν παραμένει πάντα πιστός. Ἀνάμεσα στοὺς Προπάτορες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους προῆλθε, κατ’ ἄνθρωπον, ὁ Χριστός, ὑπάρχουν καὶ ἁμαρτωλοὶ καὶ εἰδωλολάτρες. Μὲ αὐτὸ κατανοοῦμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς δὲν κατάγεται μόνο ἀπὸ δικαίους καὶ ἁγίους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἁμαρτωλούς ἀνθρώπους. Ὁ ἴδιος ὅμως εἶναι ὁ ἀναμάρτητος. Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος λέγει «ἁμαρτία οὐκ ἐποίησε οὐδέ δόλος εὐρέθη ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ» (Πέτρου 2,22).

Κορυφαῖο παράδειγμα ὁ Δαυίδ, ὁ ὁποῖος ὑπέπεσε σὲ πλήθη μεγάλων ἁμαρτιῶν καί ἐν τούτοις, κατέχει κορυφαία θέση μεταξὺ τῶν Προπατόρων. Ἡ στάση αὐτὴ τοῦ Ἰησοῦ εἶναι καθοριστικὴ γιὰ τὴν στάση τῆς Ἐκκλησίας, διαχρονικά, ἔναντι τῆς ἁμαρτίας καὶ τῶν ἁμαρτωλῶν. δήλ. Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία Του στηλιτεύουν τὴν ἁμαρτία καὶ καλοῦν ὅλους νὰ ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ δεσμά της. Τὴν ἴδια ὅμως, στιγμὴ δέχεται τὴν μετάνοια τῶν ἁμαρτωλῶν, δὲν κλείνει τὴν πόρτα τῆς καρδιᾶς του σὲ κανένα ὁ ὁποῖος ζητᾶ τὴ χάρη καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, μποροῦν νὰ προέλθουν δοχεῖα ἁγιότητας σὰν κι αὐτὰ τῶν Ἁγίων Προπατόρων, ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα.

Παράλληλα ἡ Ἐκκλησία σήμερα, διαβάζει τὴν περικοπὴ ἀπὸ τὸ δέκατο τέταρτο κεφάλαιο τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Σὲ αὐτὸ περιγράφεται ἡ πρόσκληση στὸ δεῖπνο τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ παράλληλα ἡ ἀπόρριψή του ἀπό πολλούς.

Ἡ παροῦσα παραβολὴ εἰπώθηκε ἀπὸ τὸν Χριστὸ ὅταν ἦταν προσκεκλημένος σέ γεῦμα στὸ σπίτι ἑνὸς πλούσιου Φαρισαίου. Κάποιος ἀπὸ τοὺς παρευρισκομένους εἶπε τὴ  φράση «μακάριος ὃς φάγεται ἄριστον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ» (Λουκᾶ 14, 15). Τὸ εἶπε αὐτὸ γιὰ νὰ βεβαιώσει ὅτι κατά τή γνώμη τῶν Φαρισαίων αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι θὰ συμμετάσχουν στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ θὰ εἶναι μόνο οἱ Φαρισαῖοι καὶ ὄχι οἱ ἁμαρτωλοί.

Ὁ Ἰησοῦς παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὴ συζήτηση, εἶπε τὴ σημερινὴ παραβολὴ γιὰ νὰ διδάξει ὅτι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, θὰ συμπεριλάβει ὅλους αὐτοὺς τοὺς ὁποίους οἱ Φαρισαῖοι θεωροῦν ἀνάξιους καὶ ἁμαρτωλούς. Ὁ Κύριος μίλησε γιὰ ἕνα ξεχωριστὸ καὶ τιμητικὸ παράλληλα δεῖπνο. Στὸ δεῖπνο αὐτὸ οἱ καλεσμένοι κάνουν λανθασμένη ἱεράρχηση τῶν σημαντικῶν καὶ ὠφέλιμων πραγμάτων, γιὰ αὐτὸ ἀρνοῦνται τὴν πρόσκληση. Δὲν ἀντιλήφθησαν ὅτι ὁ Θεὸς τοὺς ἔδωσε τὰ διάφορα πράγματα ὄχι γιὰ νὰ ὑποδουλώνονται σὲ αὐτὰ ἀλλὰ γιὰ νὰ χρησιμοποιοῦν αὐτά γιὰ τὸ καλό της σχέσης τους μὲ τὸν συνάνθρωπό τους καὶ τελικὰ πρὸς δόξα τοῦ Θεοῦ. Δὲν πῆραν στά σοβαρὰ τὴν πρόσκληση. Γιά τοῦτο τὴν ἀπέρριψαν μὲ εὐλογοφανεῖς δικαιολογίες.

Παρὰ ταῦτα τὸ δεῖπνο πραγματοποιεῖται μὲ πρόσκληση πρὸς αὐτοὺς τοὺς ὁποίους ἐκεῖνοι θεωροῦσαν ἀνάξιους καὶ ἁμαρτωλούς. Ἀλλὰ ἐδῶ βλέπουμε καὶ τὴν οἰκουμενικότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀφοῦ ὁ οἰκοδεσπότης στέλλει πρόσκληση καὶ στοὺς ἐκτὸς συνόρων τῆς πόλεως, δηλαδή σέ αὐτούς περιλαμβάνονται καί οἰ ἐθνικοί.

Ἡ παραβολὴ αὐτὴ ἀδελφοί μου ἔχει τήν ἐφαρμογὴ της στὸν καθένα μας. Διότι ὁ Θεὸς καλεῖ ὅλους μας. Καὶ εἶναι φοβερὸ νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν κλήση τοῦ προβάλλοντας τὶς ἀνόητες προφάσεις τῶν ἀρνητῶν τῆς Παραβολῆς. Εἶναι προφάσεις μικρὲς καὶ ὑποκριτικές, ποὺ ξεσκεπάζουν τὴν κακὴ διάθεση τῶν προσκεκλημένων. Αὐτὲς οἱ προφάσεις ὅμως ἐπιπλέον δείχνουν πόσο μᾶς περισποῦν καὶ μᾶς δένουν οἱ φροντίδες τῆς ζωῆς, ἡ ἐργασία μας καὶ οἱ οἰκογενειακές μας ὑποχρεώσεις.

Ἡ ἐκκλησία σὲ κάθε θεία λειτουργία μᾶς καλεῖ νὰ λάβουμε μέρος στὸ δεῖπνο τῆς σωτηρίας. Νὰ προσέλθουμε μὲ πίστη καὶ σεβασμὸ νὰ μεταλάβουμε τὸ σῶμα καὶ αἷμα τοῦ Χριστοῦ «εἷς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ ζωὴν αἰώνιον». Ἀπὸ σήμερα ἄς ἀρχίσουμε νὰ ἱεραρχοῦμε σωστὰ τὰ πράγματα καὶ νὰ ἐκτιμήσουμε τή πρόσκλησή τοῦ Θεοῦ. Κανένα ἐμπόδιο νὰ μὴν μπορεῖ νὰ σταθεῖ ἱκανὸ νὰ μᾶς τή στερήσει.

Ὁ κάθε ἕνας ἄς μὴ λείψουμε ἀπὸ τὴν ἐκκλησία. Νὰ ἑτοιμαστοῦμε κατάλληλα νὰ ὑποδεχτοῦμε αὐτὲς τὶς Ἅγιες μέρες τὸ Θεῖο βρέφος ὡς Σωτήρα καὶ Λυτρωτή. Νὰ μελωδήσουμε μαζὶ μὲ τοὺς ψάλτες τό ἀπολυτίκιο τῶν Γενεθλίων τοῦ Χριστοῦ «Ἡ γέννησίς Σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ὑμῶν ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως.» Τέλος, εὔχομαι σέ ὅλες καί ὅλους καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα. Ἀμήν.

          Ἡ μέρες που ζοῦμε θεωροῦνται δύσκολες καί δύσβατες ἀπό διάφορες πτυχές. Γιά ἀρκετούς εἶναι ἐποχῆ κρίσης, γιά ἄλλους δοκιμασίας ή ἀκόμα καί καταστροφῆς. Μέ λίγα λόγια ὑπάρχει άπαισιοδοξία στή κοινωνία γενικά. Ἐάν μελετήσουμε την ἱστορία τοῦ άνθρώπου ἀπό τήν δημιουργία ἔως σἠμερα θά διαπιστώσουμε ὄτι αὐτές οἱ αντιλήψεις ὑπήρχαν πάντοτε.  Αὐτές τίς   μέρες, βρισκόμαστε, μία πνοή πρίν τήν κοσμοσωτήριο ἐορτή τῶν Χριστουγέννων. Ἡ ἐκκλησία αὐτή την περίοδο μᾶς προτρέπει νά  ἑτοιμαστοῦμε κατάλληλα ὥστε νά γιορτάσουμε τά Γενέθλια τοῦ Σωτήρος Χριστού. Παράλληλα μᾶς βοηθά ποικιλότροπα ὤστε να ὑποδεχτοῦμε μέ τόν καλύτερο τρόπο τό Θεῖο Βρέφος καί μάς βοηθά ποκιλότροπα νά άντιμετωπίσουμε τίς προαναφερθείσες δυσκολίες μέ κουράγιο καί νά ἀτενίσουμε τό μέλλον με αἰσιοδοξία .

          Τὴ σημερινὴ Κυριακὴ ἡ Ἐκκλησία ἀφιερώνει στοὺς Προπάτορες τοῦ Χριστοῦ καὶ μᾶς καλεῖ νὰ τιμήσουμε τὴν μνήμη ὅλων τῶν κατὰ σάρκα προγόνων τοῦ Κυρίου, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν. Ὁλων αὐτῶν προεξάρχει ὁ Πατριάρχης Ἀβραάμ, ὁ Γενάρχης καὶ προπάππος τοῦ Χριστοῦ.

          Πρόκειται γιὰ ἀνθρώπους ποὺ ἔζησαν στὴν περίοδο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Αὐτοί περίμεναν τὸν ἐρχομὸ τοῦ Σωτήρα, βιώνοντας μὲ τὸν τρόπο αὐτό, τὴν ἐν Χριστῷ ζωή, πρὸ Χριστοῦ. Πρόκειται γιὰ ἀνθρώπους ποὺ βίωσαν τὴν προσωπική τους δικαίωση καὶ τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς πίστης τους στά ὀράματα τά ὁποῖα τούς καταξίωσε ὁ Θεός νά δοῦν προφητικά. Ὅπως παραδείγματος χάρη ὁ προφήτης Ἡσαῒας ὁμιλεῖ γιά τή Γέννηση, τὴ Σταύρωση καὶ τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάσταση τοῦ ἀναγγελμένου ἀπὸ τὸν Θεὸ Σωτήρα, ποὺ εἶναι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός.

          Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν ὑπῆρξαν ἁπλὰ στὴν ἱστορία, ὄπως τὰ ἀναρίθμητα πλήθη τῶν ἀνθρώπων ποὺ πέρασαν ἀπό τὴ γῆ. Τὸ πέρασμά τους ἔμεινε χαραγμένο στὴν ἱστορία καὶ στὴ μνήμη τῆς Ἐκκλησίας, γιατί ἔζησαν προσδοκώντας τὸν μεγάλο Ἀναμενόμενο.

          Ὁ ἑορτασμὸς τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Προπατόρων καὶ ἡ διάσωση τῶν ὀνομάτων τους,  τά ὀποῖα ἀκοῦμε στὶς Εὐαγγελικὲς περικοπὲς τῶν ἡμερῶν, δὲν εἶναι τυχαῖα γεγονότα. Πρωτίστως μνημονεύονται γιὰ νὰ καταδειχθεῖ ἡ ἱστορικότητα τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ καὶ γιὰ νὰ γίνει ἀποδεκτό, πέρα ἀπὸ κάθε ἀμφισβήτηση, ὅτι «ὁ Ἰησοῦς, ὄντας Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἔχει ἔλθει «ἐν σαρκί», ὡς πραγματικὴ ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Αὐτὴ ἡ διαβεβαίωση ἦταν ἄκρως σημαντικὴ τὸν καιρὸ τῶν Ἀποστόλων καὶ στὶς πρῶτες Χριστιανικὲς γενιές, γιατί, ἄσχετα μὲ ὅ,τι συμβαίνει σήμερα, ὁ πειρασμὸς τῆς πρώιμης περιόδου τοῦ Χριστιανισμοῦ δὲν ἦταν ἡ ἄρνηση τῆς Θεότητος τοῦ Ἰησοῦ, ἀλλὰ ἡ ἄρνηση τῆς πραγματικῆς καὶ αὐθεντικῆς Του ἐνανθρωπήσεως.

          Οἱ Ἅγιοι Προπάτορες τιμῶνται, ἐπίσης, γιὰ νὰ καταδειχθεῖ ἡ ἐκπλήρωση τῶν ἐπαγγελιῶν καὶ ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν Ἀβραάμ, ὅτι ὁ Σωτήρας θὰ προέλθει ἀπὸ τὸ δικό του γένος καὶ πρὸς τὸν Δαυὶδ ὅτι ὁ Χριστὸς θὰ καθίσει πάνω στὸ δικό του θρόνο καὶ θὰ βασιλεύσει σὲ μία βασιλεία ποὺ δὲν θὰ ἔχει τέλος.

          Αὐτό, ὅμως, ποὺ ἰδιαίτερα πρέπει νὰ προσεχθεῖ στὸ σημεῖο αὐτὸ εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς ἐκπληρώνει τὶς ὑποσχέσεις του, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ λαός Του δὲν παραμένει πάντα πιστός. Ἀνάμεσα στοὺς Προπάτορες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους προῆλθε, κατ’ ἄνθρωπον, ὁ Χριστός, ὑπάρχουν καὶ ἁμαρτωλοὶ καὶ εἰδωλολάτρες. Μὲ αὐτὸ κατανοοῦμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς δὲν κατάγεται μόνο ἀπὸ δικαίους καὶ ἁγίους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἁμαρτωλούς ἀνθρώπους. Ὁ ἴδιος ὅμως εἶναι ὁ ἀναμάρτητος. Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος λέγει «ἁμαρτία οὐκ ἐποίησε οὐδέ δόλος εὐρέθη ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ» (Πέτρου 2,22).

          Κορυφαῖο παράδειγμα ὁ Δαυίδ, ὁ ὁποῖος ὑπέπεσε σὲ πλήθη μεγάλων ἁμαρτιῶν καί ἐν τούτοις, κατέχει κορυφαία θέση μεταξὺ τῶν Προπατόρων. Ἡ στάση αὐτὴ τοῦ Ἰησοῦ εἶναι καθοριστικὴ γιὰ τὴν στάση τῆς Ἐκκλησίας, διαχρονικά, ἔναντι τῆς ἁμαρτίας καὶ τῶν ἁμαρτωλῶν. δήλ. Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία Του στηλιτεύουν τὴν ἁμαρτία καὶ καλοῦν ὅλους νὰ ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ δεσμά της. Τὴν ἴδια ὅμως, στιγμὴ δέχεται τὴν μετάνοια τῶν ἁμαρτωλῶν, δὲν κλείνει τὴν πόρτα τῆς καρδιᾶς του σὲ κανένα ὁ ὁποῖος ζητᾶ τὴ χάρη καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, μποροῦν νὰ προέλθουν δοχεῖα ἁγιότητας σὰν κι αὐτὰ τῶν Ἁγίων Προπατόρων, ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα.

          Παράλληλα ἡ Ἐκκλησία σήμερα, διαβάζει τὴν περικοπὴ ἀπὸ τὸ δέκατο τέταρτο κεφάλαιο τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Σὲ αὐτὸ περιγράφεται ἡ πρόσκληση στὸ δεῖπνο τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ παράλληλα ἡ ἀπόρριψή του ἀπό πολλούς.

          Ἡ παροῦσα παραβολὴ εἰπώθηκε ἀπὸ τὸν Χριστὸ ὅταν ἦταν προσκεκλημένος σέ γεῦμα στὸ σπίτι ἑνὸς πλούσιου Φαρισαίου. Κάποιος ἀπὸ τοὺς παρευρισκομένους εἶπε τὴ  φράση «μακάριος ὃς φάγεται ἄριστον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ» (Λουκᾶ 14, 15). Τὸ εἶπε αὐτὸ γιὰ νὰ βεβαιώσει ὅτι κατά τή γνώμη τῶν Φαρισαίων αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι θὰ συμμετάσχουν στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ θὰ εἶναι μόνο οἱ Φαρισαῖοι καὶ ὄχι οἱ ἁμαρτωλοί.

          Ὁ Ἰησοῦς παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὴ συζήτηση, εἶπε τὴ σημερινὴ παραβολὴ γιὰ νὰ διδάξει ὅτι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, θὰ συμπεριλάβει ὅλους αὐτοὺς τοὺς ὁποίους οἱ Φαρισαῖοι θεωροῦν ἀνάξιους καὶ ἁμαρτωλούς. Ὁ Κύριος μίλησε γιὰ ἕνα ξεχωριστὸ καὶ τιμητικὸ παράλληλα δεῖπνο. Στὸ δεῖπνο αὐτὸ οἱ καλεσμένοι κάνουν λανθασμένη ἱεράρχηση τῶν σημαντικῶν καὶ ὠφέλιμων πραγμάτων, γιὰ αὐτὸ ἀρνοῦνται τὴν πρόσκληση. Δὲν ἀντιλήφθησαν ὅτι ὁ Θεὸς τοὺς ἔδωσε τὰ διάφορα πράγματα ὄχι γιὰ νὰ ὑποδουλώνονται σὲ αὐτὰ ἀλλὰ γιὰ νὰ χρησιμοποιοῦν αὐτά γιὰ τὸ καλό της σχέσης τους μὲ τὸν συνάνθρωπό τους καὶ τελικὰ πρὸς δόξα τοῦ Θεοῦ. Δὲν πῆραν στά σοβαρὰ τὴν πρόσκληση. Γιά τοῦτο τὴν ἀπέρριψαν μὲ εὐλογοφανεῖς δικαιολογίες.

          Παρὰ ταῦτα τὸ δεῖπνο πραγματοποιεῖται μὲ πρόσκληση πρὸς αὐτοὺς τοὺς ὁποίους ἐκεῖνοι θεωροῦσαν ἀνάξιους καὶ ἁμαρτωλούς. Ἀλλὰ ἐδῶ βλέπουμε καὶ τὴν οἰκουμενικότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀφοῦ ὁ οἰκοδεσπότης στέλλει πρόσκληση καὶ στοὺς ἐκτὸς συνόρων τῆς πόλεως, δηλαδή σέ αὐτούς περιλαμβάνονται καί οἰ ἐθνικοί.

          Ἡ παραβολὴ αὐτὴ ἀδελφοί μου ἔχει τήν ἐφαρμογὴ της στὸν καθένα μας. Διότι ὁ Θεὸς καλεῖ ὅλους μας. Καὶ εἶναι φοβερὸ νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν κλήση τοῦ προβάλλοντας τὶς ἀνόητες προφάσεις τῶν ἀρνητῶν τῆς Παραβολῆς. Εἶναι προφάσεις μικρὲς καὶ ὑποκριτικές, ποὺ ξεσκεπάζουν τὴν κακὴ διάθεση τῶν προσκεκλημένων. Αὐτὲς οἱ προφάσεις ὅμως ἐπιπλέον δείχνουν πόσο μᾶς περισποῦν καὶ μᾶς δένουν οἱ φροντίδες τῆς ζωῆς, ἡ ἐργασία μας καὶ οἱ οἰκογενειακές μας ὑποχρεώσεις.

          Ἡ ἐκκλησία σὲ κάθε θεία λειτουργία μᾶς καλεῖ νὰ λάβουμε μέρος στὸ δεῖπνο τῆς σωτηρίας. Νὰ προσέλθουμε μὲ πίστη καὶ σεβασμὸ νὰ μεταλάβουμε τὸ σῶμα καὶ αἷμα τοῦ Χριστοῦ «εἷς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ ζωὴν αἰώνιον». Ἀπὸ σήμερα ἄς ἀρχίσουμε νὰ ἱεραρχοῦμε σωστὰ τὰ πράγματα καὶ νὰ ἐκτιμήσουμε τή πρόσκλησή τοῦ Θεοῦ. Κανένα ἐμπόδιο νὰ μὴν μπορεῖ νὰ σταθεῖ ἱκανὸ νὰ μᾶς τή στερήσει.

          Ὁ κάθε ἕνας ἄς μὴ λείψουμε ἀπὸ τὴν ἐκκλησία. Νὰ ἑτοιμαστοῦμε κατάλληλα νὰ ὑποδεχτοῦμε αὐτὲς τὶς Ἅγιες μέρες τὸ Θεῖο βρέφος ὡς Σωτήρα καὶ Λυτρωτή. Νὰ μελωδήσουμε μαζὶ μὲ τοὺς ψάλτες τό ἀπολυτίκιο τῶν Γενεθλίων τοῦ Χριστοῦ «Ἡ γέννησίς Σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ὑμῶν ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως.» Τέλος, εὔχομαι σέ ὅλες καί ὅλους καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα. Ἀμήν.

      π. Κωνσταντίνου Θεοχάρους

Read Full Post »

 Μέ ἰδιαίτερη χαρά ἡ ὁμογένεια χαιρετίζει τή λειτουργία τοῦ καθημερινοῦ κρατικοῦ Ὀρθοδόξου γυμνασίου «Ἀπόστολος Ἀνδρέας», τό ὁποῖο ἄνοιξε τίς πόρτες καί ὑποδέχθηκε τούς πρώτους μαθητές του.  Εὐχόμεθα καλή δύναμη στό διευθυντή κο Robert Ahearn καί τήν ὀμάδα τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ἡ ὁποία τόν πλαισιώνει καθώς καί κάθε ἐπιτυχία στά παιδιά, τά ὁποῖα φοιτοῦν ὡς πρῶτοι μαθητές του.

Read Full Post »

Σχολικά και κοινοτικά

Summer13-PHOTOS-1a Summer13-PHOTOS-2 Summer13-PHOTOS-3 Summer13-PHOTOS-4 Summer13-PHOTOS-5 Summer13-PHOTOS-6 Summer13-PHOTOS-7Summer13-PHOTOS-8 Summer13-PHOTOS-9 Summer13-PHOTOS-10 Summer13-PHOTOS-11 Summer13-PHOTOS-FRNTPAGE-1

Read Full Post »

Older Posts »