Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Οκτώβριος 2009

«πλήν ἐν τούτῳ μή χαίρετε, ὅτι τά πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται· χαίρετε δέ ὅτι τά ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς.» (Λουκ. ι΄ 20)

Ἡ Ἐκκλησία, ἀγαπητοί ἀδελφοί, σήμερον τιμᾶ τή σεβασμία μνήμη καί προβάλλει τή μοναδική προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ. Ὁ Ἅγιος Λουκᾶς γεννήθηκε στήν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας καί ἦταν ἑλληνικῆς καταγωγῆς. Φαίνεται ὅτι ἦταν γόνος εὐκατάστατης οἰκογένειας. Γιά τοῦτο καί εἶχε τό προνόμιο νά εἶναι εὐπαίδευτος καί νά σπουδάσει τήν ἰατρική τέχνη καί ἐπιστήμη. Πολύ ἐνωρίς γνωρίσθηκε μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο καί ἐγένετο ἀκόλουθος, συνεργάτης καί προσωπικός του ἰατρός.

Ὁ Ἀπόστολος Λουκᾶς, ὡς συνεργάτης τοῦ θείου Παύλου, ἐβίωσε καί ἄκουσε πολλά πλησίον του. Ὅλα τοῦτα κατέγραψε μέσα στό ἱερό κατά Λουκᾶ Εὐαγγέλιο καί τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Ἡ παρουσία τοῦ Λουκᾶ μέσα στό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων γίνεται φανερή ἐκεῖ ὅπου χρησιμοποιεῖ τόν πληθυντικό ἀριθμό μέ τά γνωστά ὡς τά «ἡμεῖς χωρία». Ἐπιπρόσθετα στό τρίτο εὐαγγέλιο, τό ὁποῖο εἶναι ἕνα ἀπό τά τρία συνοπτικά, μᾶς παρέχει πληροφορίες σχετικά μέ τήν παιδική ζωή τοῦ Κυρίου. Αὐτά ὁπωσδήποτε ὁ Λουκᾶς ἔμαθε ἀπ’ εὐθείας ἀπό τή Θεοτόκο Μαρία.

Τό εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ χαρακτηρίζεται ὡς ὁ «πρῶτος λόγος», ὁπότε οἱ Πράξεις ἀποτελοῦν τό «δεύτερο λόγο». Ὁ Λουκᾶς ἔγραψε καί τά δύο αὐτά βιβλία γιά νά κατηχήσει τόν κυβερνήτη τῆς Ἀχαΐας τόν κράτιστο Θεόφιλο. Ὑπάρχει καί ἡ γνώμη ὅτι ὁ Λουκᾶς ἔγραψε γιά νά ἀνασκευάσει κατηγορίες ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν. Ἡ ἐκκλησιαστική παράδοση θέλει τό Λουκᾶ ὡς μέλος τοῦ κύκλου τῶν ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων καί ὡς τόν ἕναν ἀπό τούς δύο, οἱ ὁποῖοι συνομιλοῦσαν μέ τόν Ἀναστάντα Κύριο, πηγαίνοντας στούς Ἐμμαούς. Σέ ἕναν ἀπό τά ἕνδεκα ἐξαποστειλάρια (ὕμνοι ἀναστάσιμοι) ψάλλουμε: «Λουκᾶ δέ καί Κλεόπα συμπορευόμενος ὡμίλεις».

Ἡ ἰδιότητα τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ ὡς ἰατροῦ, τόν κατέστησε πολύ χρήσιμο στόν Ἀπόστολο Παῦλο, γιατί ἀπό τή μιά ὁ Παῦλος ἔτυχε τῶν ὑπηρεσιῶν του στό πρόβλημα τῆς μόνιμης ἀσθενείας του καί ἀπό τήν ἄλλη πολλές πόρτες ἄνοιγαν πιό εὔκολα γιά τή διάδοση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ἕνεκα τῶν γνωριμιῶν καί τοῦ σεβασμοῦ, τά ὁποῖα ὁ Λουκᾶς, ὡς ἰατρός, ἀπολάμβανε πλουσιοπάροχα.

Μέσα στά δύο γραπτά κείμενα, τά ὁποῖα μᾶς παρέδωσε ἡ γραφίδα τοῦ Λουκᾶ καί ἡ Ἐκκλησία τά διεφύλαξε, φαίνεται ἡ λιπαρή μόρφωση τοῦ Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ καί ἀγαπητοῦ. Ὁ Λουκᾶς χρησιμοποιεῖ τίς κατάλληλες λέξεις ἤ ὅρους ἀνάλογα μέ αὐτά τά ὁποῖα γράφει. Ἔτσι στά δύο αὐτά βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης (Εὐαγγέλιο καί Πράξεις) ὡς πρός τό ἐπίπεδο τῆς χρησιμοποιουμένης ἑλληνικῆς γλώσσας, ἐκτός τοῦ γλαφυροῦ ὕφους, ἔχουμε ὅρους ἰατρικούς, στρατιωτικούς, γεωγραφικούς, ἱστορικούς καί ἄλλους ἀναφερομένους στά πλοῖα καί τή θάλασσα.

Μέσα στό ἱερό εὐαγγέλιο, ὅταν περιγράφει κάποια θαύματα, ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἐκφράζεται ὡς ἰατρός, δείχνει συμπάθεια καί συνάμα μαρτυρεῖ πόσο καλός γνώστης εἶναι τοῦ πόνου τῶν ἀνθρώπων. Οἱ δέ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ἀποτελοῦν τό πρῶτο βιβλίο ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας. Αὐτές ὁμιλοῦν κυρίως γιά τή δράση τῶν δύο Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου καί ὄχι ὅλων τῶν Ἀποστόλων.

Ὁ Λουκᾶς ἔχει ἀνεπτυγμένο τό αἰσθητήριο τῆς ἱστορίας καί τῆς ἀκριβείας. Γι’ αὐτό καί μᾶς παρέχει λεπτομέρειες καί χρονολογίες, οἱ ὁποῖες συμφωνοῦν μέ ἐκεῖνες τῶν κοσμικῶν καί πολιτικῶν γεγονότων. Στά κείμενα τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ ὑπάρχει κοντά στά ἄλλα καί τό στοιχεῖο τῆς οἰκουμενικότητας. Αὐτό φαίνεται ἀπό τό γενεαλογικό κατάλογο, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται στήν κατά ἄνθρωπο καταγωγή τοῦ Κυρίου. Σέ ἀντίθεση μέ τόν γενεαλογικό κατάλογο, τόν ὁποῖο παρέχει τό κατά Ματθαῖο ἱερό εὐαγγέλιο, ὁ ὁποῖος περιορίζει τήν ἀνθρώπινη καταγωγή τοῦ Κυρίου στούς Ἰουδαίους ἀρχίζοντας τή γενεαλογία ἀπό τόν Ἀβραάμ καί τό Δαυίδ, ὁ Λουκᾶς ἀρχίζει ἀπό τό γενάρχη Ἀδάμ.
Ὅπως οἱ ἄλλοι τρεῖς εὐαγγελιστές ἔχουν τά χαρακτηριστικά σύμβολά τους, ἔτσι καί ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς ἔχει ὡς σύμβολό του τό μόσχο. Νά μνημονεύσουμε ὅτι στήν παραβολή τοῦ Ἀσώτου υἱοῦ ὁ Κύριος ὑποδηλώνεται ὡς ὁ μόσχος ὁ σιτευτός. Τό σύμβολο τοῦ μόσχου ἀναφέρεται στό Ἀρχιερατικό ἀξίωμα τοῦ Κυρίου καί κατά συνέπεια στή θεία εὐχαριστία, τήν ἀναίμακτη θυσία, τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία τελεῖ σέ κάθε θεία Λειτουργία. Ὁ Κύριος ὅμως προσέφερε μιά γιά πάντα αἱματηρή θυσία πάνω στό Γολγοθᾶ, ὅπου ἔχυσε τό πανάσπιλο αἷμα του ἐπί τοῦ Σταυροῦ. Αὐτοῦ ἡ τιμή καί ἡ δόξα στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν!

K O I N O T I K A N E A
ΒΑΠΤΙΣΗ: Τήν Κυριακή, 11η Ὀκτωβρίου 2009, στόν Καθεδρικό μας ναό τελέσθηκε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τῆς Βαρβάρας-Veranney, θυγατέρας τῶν Πέτρου Ἀνδριανοῦ καί Θεοδοσίας, τό γένος Γεωργιάδη, μέ ἀναδόχους τούς Φίλιππο καί Ἑλένη Γεωργιάδη. Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στή νεοφώτιστη νά ζήσει.

ΓΑΜΟΣ: Τήν Κυριακή, 11η Ὀκτωβρίου 2009, στόν Καθεδρικό μας ναό, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Γαβριήλ Α. Κυριάκου καί Χριστιάνας, τό γένος Μέσσιου. Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

ΚΗΔΕΙΕΣ: Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Χρυσοστόμου Μαππούρα, τή Δευτέρα, 12η Ὀκτωβρίου, Ἀντωνίου Ν. Κωνσταντίνου, τήν Τρίτη, 13η Ὀκτωβρίου, Ἀνδρέα Π. Χαραλάμπους, τήν Τετάρτη, 14η Ὀκτωβρίου 2009. Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας προέστη τῆς ἀκολουθίας τῆς κηδείας τοῦ ἀειμνήστου Ἀντωνίου. Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἀκολουθίας τῆς κηδείας τοῦ μ. Χρυσοστόμου. Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τούς προσφιλεῖς κάι σεβαστούς ἡλικιωμένους μας, τήν Τρίτη, 13η Ὀκτωβρίου, δεξιώθηκε ἡ δίδα Σωτηρούλα Νικολαΐδου στή μνήμη τῶν γονέων της Νικολάου καί Μερόπης. Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 15η Ὀκτωβρίου 2009, προσέφερε ὁ κ. Χρῖστος Ἰωαννίδης. Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων εὐχαριστεῖ θερμά τούς δωρητές τῶν γευμάτων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τήν Τετάρτη, 7η Ὀκτωβρίου 2009, τό Δ. Συμβούλιο τῆς κοινότητος πραγματοποίησε, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του. Οἱ σύνεδροι μετά τά καθιερωμένα ἀσχολήθησαν μέ τά ἀκόλουθα θέματα: Ἐκδήλωση Συνδέσμου Ἑλληνορθοδόξων κοινοτήτων γιά τήν 50ετία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου (31-10-09), ἐργασίες στούς κοινοτικούς χώρους, σχολικά

ζητήματα, ἐθνικοί ἑορτασμοί 28ης Ὀκτωβρίου 1940 καί διάφορα ἄλλα τρέχοντα ζητήματα. Παρευρέθησαν 18 πρόσωπα.

ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΑΚΟΝΟΥ: Ὁ Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, τήν Κυριακή, 11η Ὀκτωβρίου 2009, στό ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, χειροθέτησε σέ ὑποδιάκονο τό Μιχαήλ Παύλου. Συγχαίρουμε θερμά τό νεοχειροθετηθέντα ὑποδιάκονο καί τοῦ εὐχόμεθα εὐδόκιμη ὑπηρεσία.

ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940: Τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀπ. Βαρνάβα τήν Κυριακή, 25η Ὀκτωβρίου 2009, θά τιμήσουν τήν ἐθνική ἐπέτειο τοῦ Σαράντα. Τό πρωί στόν Καθεδρικό μας Ναό θά πραγματοποιηθεῖ κοινός ἐκκλησιασμός καί θά ψαλεῖ δοξολογία στίς 11.00 π.μ. Τό ἀπόγευμα στίς 4.00 μ.μ., θά λάβει χώρα καλλιτεχνικό πρόγραμμα διανθισμένο μέ τραγούδια, ποιήματα, δραματάκια καί πανηγυρική ὁμιλία ἀπό τή δασκάλα Αἰκατερίνη Παπαλουκᾶ. Θά σᾶς περιμένουμε νά καμαρώσουμε τά παιδιά καί νά τιμήσουμε τούς ἀγωνιστές καί ἥρωες τοῦ Σαράντα. ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ: Τήν Τρίτη, 20η Ὀκτωβρίου 2009, θά ἐπαναρχίσουν οἱ πνευματικές συγκεντρώσεις, οἱ ὁποῖες λαμβάνουν χώρα στά κεντρικά γραφεῖα, ὥρα 7.30 – 8.30 μ.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
20η Ὀκτωβρίου Τρίτη Ἀρτεμίου μεγαλομάρτυρος καί Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
23η Ὀκτωβρίου Παρασκευή Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Ἰγνατίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
24η Ὀκτωβρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.
25η Ὀκτωβρίου Κυριακή Ἑβδόμη Λουκᾶ.
Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα.
Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.
Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Μάριος Κλεόπα £ 10.00 Μαρία Δημητρίου £ 50.00
Σοφοκλής Χατζιωάννου £ 20.00 Θεοχάρης Σάββα £100.00
Μαρούλα Κωνσταντίνου £100.00 Ἀνώνυμος £ 50.00
Ἀμαριλίδα Λουκαΐδου £ 50.00 Γεωργία Φερεκίδου £ 40.00
Gamzend Panahori £ 20.00 Μαρία £ 10.00
Μίκης Ἀγαπίου στή μνήμη συζύγου του Ἠοῦς καί ἀδελφῆς Λένας £ 20.00
Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

Τήν Κυριακή, 4η Ὀκτωβρίου 2009, στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας ἑορτάστηκε σεμνόπρεπα ἡ κοινή καί ἐτήσια ἑορτή τῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι διέλαμψαν στή Μεγαλόνησο Κύπρο. Γιά τούς ἑορτασμούς συνεργάσθησαν, ὅπως συμβαίνει τά τελευταῖα ἔνδεκα χρόνια, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ μέ τήν ΕΣΤΙΑ Λονδίνου.

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προεξῆρχε τῆς θείας Λειτουργίας καί ἐπίσης ἐξεφώνησε τόν πανηγυρικό λόγο τῆς ἡμέρας. Ὁ πρόεδρος τῆς ΕΣΤΙΑΣ κ. Ἀνδρέας Χριστοδούλου μέ τούς συνεργάτες του προσῆλθαν στή θ. Λειτουργία. Ἡ Ἑλληνική Πρεσβεία ἐκπροσωπήθηκε ἀπό τήν Πρόξενο κα Σοφία Σταματέλη καί ἡ Ὑπάτη Ἁρμοστεία τῆς Κύπρου ἀπό τόν Ἀναπληρωτή Ὕπατο Ἁρμοστῆ κο Δημήτριο Χατζηαργυροῦ. Οἱ ἑορτασμοί ἐπισφραγίσθησαν μέ λιτή δεξίωση, ἡ ὁποία ἀκολούθησε στή μεγάλη κοινοτική αἴθουσα τῆς Παναγίας.

Ἀπό τίς στῆλες τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ συγχαίρουμε ἰδιαίτερα καί εὐχαριστοῦμε θερμά τήν ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ καί τήν ΕΣΤΙΑ, γιά τή συνεργασία καί τό παράδειγμά τους. Προσευχόμεθα, μαζί μέ τούς ἁγίους τοῦ τόπου μας, σύντομα νά ἀνατείλει ἡ ἡμέρα τῆς εἰρήνης καί τῆς ἐλευθερίας στήν Κύπρο.

Read Full Post »

Ο Ι Π Ρ Ο Θ Υ Μ Ο Ι Κ Α Ι Κ Α Λ Ο Π Ρ Ο Α Ι Ρ Ε Τ Ο Ι
«τό δέ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καί ἀγαθῇ ἀκούσαντες τόν λόγον κατέχουσι καί καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ.» (Λουκ. η΄ 15)

Ὅταν, ἀγαπητοί ἀδελφοί, κατά τή θεία λειτουργία ἀκοῦμε τό σημερινό εὐαγγέλιο καταλήγουμε σέ κάποιο συμπέρασμα. Ποῖο εἶναι αὐτό; Ἀπό ἕνα σύνολο ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τό προνόμιο νά φθάνει στά αὐτιά τους ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ, μόλις τό ἕνα τέταρτο ἀπό αὐτούς παραμένουν σταθεροί στήν πίστη καί ἐπιμένουν νά κατεργάζονται μέσα τους τίς εὐαγγελικές ἀλήθειες.

Οἱ ἄλλες τρεῖς κατηγορίες τῶν ἀκροατῶν, κάτω ἀπό διάφορες συνθῆκες καί εὐλογοφανεῖς δικαιολογίες, ἐγκαταλείπουν τόν ἀγῶνα ἀργά ἤ γρήγορα καί σταματοῦν νά ἀσχολοῦνται μέ τήν καλλιέργεια τοῦ ἀγροῦ τῆς ψυχῆς των. Ὅλοι ἐμεῖς λοιπόν ἐπιβάλλεται νά καθρεφτίσουμε τούς ἑαυτούς μας στόν εὐαγγελικό λόγο γιά νά συνειδητοποιήσουμε σέ ποιά ὁμάδα ἀπό τίς τέσσερις κατατασσόμεθα.

Ὅποιοι καταλήξουν ὅτι ἀνήκουν στήν τέταρτη ὁμάδα, χρειάζεται νά συγκεντρώνουν κάποια προσόντα ἤ νά κατέχουν τά ἀνάλογα διαπιστευτήρια. Τό πρῶτο κριτήριο τό ὁποῖο πρέπει νά πληροῦν, προκύπτει ἀπό τήν καλή καί ἀγαθή διάθεση τοῦ ἐσωτερικοῦ τους κόσμου. Αὐτοί ὅταν δέχονται στήν ψυχή, στό νοῦ καί στήν καρδία τους τό λόγο τοῦ Θεοῦ, τό πράττουν χωρίς προκατάληψη. Δέν εἶναι κρυψίνοες, δέν ἀποβλέπουν σέ συμφέροντα καί ἡ σχέση τους μέ τήν πίστη δέν εἶναι καιροσκοπική, οὔτε ἔχει κρατούμενα.

Τό ἑπόμενο κριτήριο εἶναι ἡ ἐμμονή καί ἡ μόνιμη παραμονή σέ ἀδιάκοπη σχέση καί καλλιέργεια τοῦ θείου λόγου μέσα στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου. Κοντά στήν ἀγαθή καί πρόθυμη διάθεση ὑπάρχει ἀνάγκη γόνιμου ἐδάφους. Γνωρίζουμε ὅμως ὅτι τό ἔδαφος ἀπό μόνο του δέν ἀποδίδει τίποτε. Ἔχει ἀνάγκη καλλιέργειας καί ἐμπλουτισμοῦ σέ χρήσιμα συστατικά. Ἡ ἀνθρώπινη ψυχή, ὁ πνευματικός μας ἀγρός, τρέφεται πλούσια καί κατάλληλα μέ τήν ταχτική μελέτη τοῦ θείου λόγου. Ἐπίσης αὐτή ἐμπλουτίζεται μέ τή συχνή συμμετοχή στά Ἅγια Μυστήρια καί ἀναπτύσσεται καί προκόβει πνευματικά μέ τήν προσευχή καί τή συστηματική καλλιέργεια τῶν εὐαγγελικῶν ἀρετῶν μέσα της.

Ὁ βίος τῶν ἀνθρώπων γενικά εἶναι σέ ὅλους γνωστό ὅτι δέν ἀποτελεῖ ἕνα ἀνθόσπαρτο μονοπάτι. Οἱ χριστιανοί σέ τοῦτο τό ζήτημα δέν ἀποτελοῦν ἐξαίρεση. Ὑφιστάμεθα ὅλοι πειρασμούς, δυσκολίες, κατατρεγμούς, ἀσθένειες, πτώσεις, ἀπογοητεύσεις καί ἄλλα. Γιά τοῦτο χρειάζεται μέσα στήν πορεία τῆς ζωῆς μας νά ἔχουμε ὑπομονή. Ἡ ὑπομονή φανερώνει στό τέλος τούς ἀξίους, τούς πραγματικά πιστούς, τούς δοσμένους στό Χριστό, τούς ἕτοιμους γιά θυσίες καί ἀδιάκοπη προσφορά. Ἡ ζωή τοῦ πιστοῦ δέν μπορεῖ νά διαφέρει ἀπό τήν κενωτική ζωή τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τήν παροῦσα Κυριακή ἡ Ἐκκλησία μνημονεύει τά γεγονότα, τά ὁποῖα προηγήθησαν τῆς Ἑβδόμης Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Πρόκειται γιά τήν εἰκονομαχία καί τήν εἰκονολατρία. Τόν ὄγδοο αἰῶνα οἱ χριστιανοί τῆς Ἀνατολῆς χωρίσθησαν σέ φίλους καί ἐχθρούς τῶν εἰκόνων. Τήν ἐποχή ἐκείνη τό Βυζάντιο εὑρίσκετο σταδιακά ἀντιμέτωπο μέ τό Ἰσλάμ καί ἄλλους, οἱ ὁποῖοι πολεμοῦσαν τήν ἰδέα τῆς ἐξεικονίσεως τοῦ θείου, ἰδιαίτερα τῆς εἰκόνος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὑπῆρξαν καταχρήσεις καί ἀπό τίς δύο πλευρές καί ἐκμετάλλευση τῆς θρησκείας ἀπό διάφορους τύπους ἀνθρώπων γιά νά ἀποφύγουν τίς στρατιωτικές ὑποχρεώσεις τους πρός τήν Αὐτοκρατορία. Αὐτοί κατέφευγαν στό μοναχισμό. Τοῦτο προκάλεσε τόν Αὐτοκράτορα, ὁ ὁποῖος τοποθετήθηκε ἀρνητικά ἀπέναντί τους. Ἐπιπρόσθετα διηρέθησαν μεταξύ τους οἱ κληρικοί ὡς πρός τό ζήτημα τῶν εἰκόνων.

Ὁ Αὐτοκράτορας Λέων Γ΄(ὁ Ἴσαυρος) προέβη πρῶτο σέ ὁδηγίες ἀπομακρύνσεως τῶν εἰκόνων ἀπό τούς χώρους τῆς λατρείας. Βρέθηκε ὅμως ἀντιμέτωπος μέ μεγάλη μερίδα τῶν πιστῶν. Ἔτσι τό 730 μ.Χ. ἐξέδωσε διάταγμα νά ἀναρτηθοῦν οἱ εἰκόνες πιό ψηλά νά μήν τίς φθάνουν οἱ πιστοί γιά προσκύνηση. Τό ζήτημα τῶν εἰκόνων ἀντιμετώπισε ἡ Ἕβδομη Οἰκουμενική σύνοδος τό ἔτος 787 μ.Χ. Αὐτή συνῆλθε στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας. Τή συγκάλεσε ἡ αὐτοκράτειρα Εἰρήνη ἡ Ἀθηναία, ἡ ὁποία ἐπετρόπευε τόν ἀνήλικο τότε υἱό της Κωνσταντῖνο.

Πατριάρχες τότε ἦταν Κωνσταντινουπόλεως ὁ Ταράσιος, Πάπας Ρώμης ὁ Ἀνδριανός, Ἀλεξανδρείας ὁ Πολιτιανός, Ἀντιοχείας ὁ Θεοδώρητος καί Ἱεροσολύμων ὁ Ἠλίας. Στή σύνοδο ἔλαβαν μέρος 365 θεοφόροι Πατέρες. Ἡ σύνοδος υἱοθέτησε ὡς διδασκαλία της τίς θέσεις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ. Ἡ σύνοδος δίδαξε ὅτι προσκυνοῦμε τίς εἰκόνες ἀλλά δέν τίς λατρεύουμε. Ἡ ἀποδιδομένη τιμή ἀπευθύνεται στό εἰκονιζόμενο πρόσωπο καί ὄχι στά ὑλικά ἀπό τά ὁποῖα εἶναι κατασκευασμένη ἡ εἰκόνα.

Οἱ θεοφόροι πατέρες, λοιπόν, τῆς Ἐκκλησίας ἐγένοντο ἀπό τή μιά οἱ σπορεῖς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων καί ἀπό τήν ἄλλη ὑπῆρξαν ἡ καλή καί ἀγαθή γῆ, ὅπου φιλοξενήθηκε ὁ θεῖος λόγος καί μέ τήν κατεργασία μέσα τους καί τή θερμή πίστη τους ἀπέδωσε καρπό πολλαπλάσιο καί ἑκατονταπλάσιο γιά τή δόξα τοῦ Κυρίου, τή δική τους σωτηρία καί τή σωτηρία τῶν συνανθρώπων τους. Ἀμήν!

K O I N O T I K A N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 3ης καί 4ης Ὀκτωβρίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας, οἱ ἀκόλουθοι:
Ὁ Στέφανος-Δαυίδ, υἱός τῶν Steven Sheen καί Rosalind, τό γένος Caton, μέ ἀνάδοχο τήν Ἀμαριλίδα Παμπουλῆ, καί
Ἡ Μιχαέλλα, θυγατέρα τῶν Θεοδούλου Ὀρφανοῦ καί Μαριάννας, τό γένος Κώστα, μέ ἀνάδοχο τήν Κωνσταντίνα Κιλίλη.
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τοῦ Στεφάνου-Δαυίδ.
Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΟΡΤΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΙΩΝ: Τήν Κυριακή, 4η Ὀκτωβρίου 2009, στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας ἑορτάστηκε σεμνόπρεπα ἡ κοινή καί ἐτήσια ἑορτή τῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι διέλαμψαν στή Μεγαλόνησο Κύπρο. Γιά τούς ἑορτασμούς συνεργάσθησαν, ὅπως συμβαίνει τά τελευταῖα ἔνδεκα χρόνια, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ μέ τήν ΕΣΤΙΑ Λονδίνου.

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προεξῆρχε τῆς θείας Λειτουργίας καί ἐπίσης ἐξεφώνησε τόν πανηγυρικό λόγο τῆς ἡμέρας. Ὁ πρόεδρος τῆς ΕΣΤΙΑΣ κ. Ἀνδρέας Χριστοδούλου μέ τούς συνεργάτες του προσῆλθαν στή θ. Λειτουργία. Ἡ Ἑλληνική Πρεσβεία ἐκπροσωπήθηκε ἀπό τήν Πρόξενο κα Σοφία Σταματέλη καί ἡ Ὑπάτη Ἁρμοστεία τῆς Κύπρου ἀπό τόν Ἀναπληρωτή Ὕπατο Ἁρμοστῆ κο Δημήτριο Χατζηαργυροῦ. Οἱ ἑορτασμοί ἐπισφραγίσθησαν μέ λιτή δεξίωση, ἡ ὁποία ἀκολούθησε στή μεγάλη κοινοτική αἴθουσα τῆς Παναγίας.

Ἀπό τίς στῆλες τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ συγχαίρουμε ἰδιαίτερα καί εὐχαριστοῦμε θερμά τήν ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ καί τήν ΕΣΤΙΑ, γιά τή συνεργασία καί τό παράδειγμά τους. Προσευχόμεθα, μαζί μέ τούς ἁγίους τοῦ τόπου μας, σύντομα νά ἀνατείλει ἡ ἡμέρα τῆς εἰρήνης καί τῆς ἐλευθερίας στήν Κύπρο.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας, τήν Τρίτη, 6η Ὀκτωβρίου, δεξιώθηκε ἡ οἰκογένεια τῆς κας Γεωργίας Κανάρη, στή μνήμη τῶν γονέων τους Ἀλεξάνδρου, Ἀρχοντίας, Ἀριάδνης καί Ἔκτορα. Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 8η Ὀκτωβρίου 2009, προσέφερε ἡ κα Ἄντζελα Ἠλιάδου, στή μνήμη τοῦ μ. πατέρα της Φειδία. Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ τούς φιλογενεῖς δωρητές.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
12η Ὀκτωβρίου Δευτέρα Ὁσίου Ἐπικτήτου.
Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 4.30 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
14η Ὀκτωβρίου Τετάρτη Ἁγίου Θεράποντος Ἱερομάρτυρος Ἐπισκόπου Κύπρου. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
17η Ὀκτωβρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.
18η Ὀκτωβρίου Κυριακή Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ
Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα.
Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.
Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Παναγιώτης Σολωμοῦ £ 20.00 Martin Edwards £ 50.00
Ἀνώνυμος £ 10.00 Ἀνώνυμος £260.00
Νικολέττα Βάγγη £ 10.00 κος καί κα K. Refahi £ 60.00
Ἀνώνυμος £ 30.00 Ἀνώνυμος £ 20.00
Οἰκ. μ. Πόπης Ζεμπύλα στή μνήμη μητρός καί γιαγιᾶς τους £200.00
Σωτηρούλα Χριστοφόρου στή μνήμη μητρός της Σοφίας £ 20.00
Λεωνίδας στή μνήμη Γιαννάκη Φιλίππου £ 10.00
Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

Ο Ι Π Ρ Ε Σ Β Ε Υ Τ Ε Σ Μ Α Σ Σ Τ Ο Ν Ο Υ Ρ Α Ν Ο
«Ἁγίων τῆς Κύπρου θεῖος χορός, Χριστόν τόν Σωτῆρα, δυσωπεῖτε ὑπέρ ἡμῶν, πταισμάτων ἡμῖν διδόναι λύσιν, καί πειρασμῶν πολυτρόπων ἐκλύτρωσιν.» (Παρακλητικός κανόνας, ὠδή α΄)

Ὁ ἀνθρώπινος βίος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὅσο σύντομος ἤ πολύχρονος καί νά εἶναι, ἔχει δύο χαρακτηριστικά. Συγκρινόμενος πρῶτον μέσα στά πλαίσια τῆς αἰωνιότητος, παραμένει μικρός καί ἐλάχιστος. Τό ἄλλο χαρακτηριστικό τοῦ ἀνθρώπινου βίου ἀποτελοῦν οἱ διάφορες μικρές ἤ μεγάλες περιπέτειες, οἱ ὁποῖες ὁπωσδήποτε τόν συνθέτουν καί ἀπό τίς ὁποῖες διέρχεται κάθε ἄνθρωπος.

Οἱ ἅγιοι, ὡς οἱ γνησιότεροι φιλόσοφοι τοῦ κόσμου ἀλλά καί ὡς οἱ πιό ἀρραγεῖς φίλοι τοῦ Θεοῦ, κατανόησαν στή ὀρθή τους διάσταση αὐτά τά δύο χαρακτηριστικά. Γιά τοῦτο ἀπαρνήθησαν τά πράγματα τοῦ κόσμου καί δόθησαν ὁλόψυχα στό θέλημα τοῦ Ἁγίου καί Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ζωή δέ καί ἀναπνοή τους ὁ Παύλειος λόγος: «Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός·» (Γαλ. β΄ 20) Οἱ φιλοί τοῦ Θεοῦ πορευόμενοι μέσα στό χρόνο, πάλαιψαν νά ἐφαρμόσουν ὅσο τούς ἦταν ἀνθρωπίνως δυνατό τό θεῖο θέλημα. Ἔφεραν καί αὐτοί σάρκα καί ὑφίσταντο πειρασμούς. Ζοῦσαν μέσα στόν κόσμο, ὁ ὁποῖος σύμφωνα μέ τόν Ἰωάννη τό θεολόγο «ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται». (Α΄ Ἰωαν. ε΄ 19) Ὡς ἄνθρωποι εἶχαν ἴσως τίς πτώσεις τους.
Ἀτένιζαν ὅμως τό πρόσωπο τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ καί ἐλάμβαναν δύναμη. Ἐδέχοντο τή θεόσδοτο χάρη. Ὑπέτασσαν σταδιακά καί συνεχῶς τόν παλαιό ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος κατοικοῦσε μέσα τους, στίς εὐαγγελικές ἀρετές καί τό χριστιανικό ἰδεῶδες. Ἔτσι μπόρεσαν νά εὐαρεστήσουν στό Θεό καί νά κερδίσουν θέση στήν οὐράνια βασιλεία του.

Οἱ ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι συνδέονται μέ τή Μεγαλόνησο Κύπρο δέν διαφέρουν ἀπό τούς ἄλλους ἁγίους καί φίλους τοῦ Θεοῦ. Μέ τήν ἀδιάκοπη ἄσκηση, τή διά βίου μετάνοια, τή νοερά καί δημόσια προσευχή καί τήν ἐπισταμένη μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀνέβησαν πνευματικά καί κατέστησαν ἐλεύθεροι ὡς πρός τό κοσμικό φρόνημα. Ἐγένοντο μιμητές τοῦ Κυρίου ὡς πρός τό πάθος Του.

Αὐτοί, ὡς πνευματικοί μας πρόγονοι, συνδέονται μαζί μας πιό πολύ ἀπό ὁ,τιδήποτε ἄλλο, γιατί εἶναι ὁμόπιστοί μας. Ἐμεῖς καί ἐκεῖνοι ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖνοι ἀνήκουν στήν ἀόρατη καί θριαμβεύουσα. Ἐμεῖς εὑρισκόμεθα στήν ὁρατή καί στρατευομένη. Ἀρχηγός ὅμως ὅλων παραμένει ὁ Θεάνθρωπος Λυτρωτής μας, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός.

Οἱ ἀγῶνες καί τά παθήματα τῶν ἁγίων γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ ἀποτελοῦν τά διαπιστευτήριά τους ὅταν αὐτοί ἐγκαταλείπουν τή σκηνή τοῦ κόσμου τούτου τοῦ προσωρινοῦ καί μεταβαίνουν στήν οὐράνια βασιλεία. Ἄν ὁ Θεῖος Παῦλος προσευχόταν μέ ζέση γιά νά σωθοῦν οἱ συμπατριῶτες του, οἱ ἅγιοι τῆς Κύπρου σίγουρα δέν παρακολουθοῦν τά δεινά της μένοντας ἄπραγοι. Ὁπωσδήποτε ἀναπέμπουν ἱκετήριες δεήσεις καί ζώπυρες προσευχές στό οὐράνιο θυσιαστήριο γιά ὅλους ἐμᾶς, τούς κατά πνεῦμα συγγενεῖς καί στήν πίστη διαδόχους τους. Μᾶς ἀγαποῦν καί παρακαλοῦν γιά τή σωτηρία τόσο τῆς πατρίδος ὅσο καί τοῦ λαοῦ της.

Παραμένει ὅμως νά ἀναζητήσουμε καί ἐμεῖς νά διδαχθοῦμε ἀπό τό φωτισμένο παράδειγμα καί νά ἐμπνευσθοῦμε ἀπό τήν καθημερινή τους θυσία, ὥστε νά τούς μιμηθοῦμε στά πνευματικά τους παλαίσματα, στήν ἄσκηση τῶν εὐαγγελικῶν ἀρετῶν καί τό πνεῦμα τῆς ταπεινώσεως καί μετανοίας γιά νά κινήσουμε ὑπέρ μας τό θεῖο ἔλεος καί νά ἐπιτύχουμε τή συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν μας ὥστε νά κολοβωθεῖ τό μαρτύριο τοῦ τόπου μας καί τοῦ λαοῦ του.

Μόλις τά τελευταῖα χρόνια ἡ Ἁγιωτάτη καί Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἀπέκτησε πλειάδα Ἀρχιερέων, μετά ἀπό ὀκτώ αἰῶνες, γιά νά ποδηγετήσουν τό φιλόθεο ὀρθόδοξο λαό της καί νά τόν ὀδηγήσουν σέ νομάς σωτηρίους. Δέν εἶναι ἄραγε καί αὐτό καρπός τῶν προσευχῶν τῶν Ἁγίων μας; «Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς ἁγίοις Αὐτοῦ.» «καί τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος.» Ἀμήν!

K O I N O T I K A N E A
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 26ης καί 27ης Σεπτεμβρίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό μας Ναό, οἱ ἀκόλουθοι:
Ἡ Μαριλένα, θυγατέρα τῶν Μάριου Δημητρίου καί Φωτούλλας, τό γένος Κούμουρου, μέ ἀνάδοχο τό Μάριο Κλεόπα.
Ἡ Κωνσταντῖνα, θυγατέρα τῶν Ἀνδρέα Χρυσοστόμου καί Μαρίας, τό γένος Πήλικου, μέ ἀνάδοχο τήν Ἄννα Πήλικου.
Ἡ Ἀθηνᾶ, θυγατέρα τῶν Ἀνδρέα Χρυσοστόμου καί Μαρίας, τό γένος Πήλικου, μέ ἀνάδοχο τόν Ἠλία Χρυσοστόμου, καί
Ἡ Μαρία-Γαβριέλλα, θυγατέρα τῶν Ἀντώνη Ἔλλης καί Δήμητρας, τό γένος Καρανίκη, μέ ἀνάδοχο τή Μαρία Καρανίκη.
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τῶν Μαριλένας, Κωνσταντίνας καί Ἀθηνᾶς. Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στίς νεοφώτιστες νά ζήσουν.

ΓΑΜΟΣ: Τήν Κυριακή, 27η Σεπτεμβρίου 2009, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, στόν Καθεδρικό μας Ναό, εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Ἀνδρέα Χαραλάμπους καί Μαργαρίτας, τό γένος Σοφόκλη. Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

ΚΗΔΕΙΕΣ: Στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Ἄννας Ἀντωνίου καί Γενναδίου Κυπριανοῦ, τή Δευτέρα, 28η Σεπτεμβρίου καί Θεοδώρου Περικλῆ, τήν Τρίτη, 29η Σεπτεμβρίου 2009. Ὁ Θεοφελέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς μ. Ἄννας. Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε τήν Τρίτη, 29η Σεπτεμβρίου, ἡ κα Θεοδώρα Μηναΐδου, στή μνήμη τοῦ συζύγου της Γεωργίου καί τῶν γονέων τους Νικόλα, Στυλιανῆς, Γεωργίου καί Μαρίτσας. Τήν Πέμπτη, 1η Ὀκτωβρίου 2009, τό τραπέζι προσέφερε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ. Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΑΞΗ ΙΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ: Τήν Τρίτη, 29η Σεπτεμβρίου 2009, οἱ κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (κυρίως οἱ ὑπηρετοῦντες στό Λονδῖνο) πραγματοποίησαν, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν κ.κ. Γρηγορίου, ἄτυπη σύναξη στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννη Βαπτιστῆ. Στή σύναξη θίγησαν ποικιλία θεμάτων ἀφορώντων στή διακονία τους. Σ’ αὐτή προσῆλθαν οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Κυανέων κ. Χρυσόστομος καί Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος καί περί τούς τριάκοντα πέντε ἱερεῖς καί διάκονοι. Ἡ φιλοξενοῦσα κοινότητα περιποιήθηκε ὅλους πρόθυμα καί φιλάδελφα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τήν Τετάρτη, 6η Ὀκτωβρίου 2009, τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς κοινότητος θά πραγματοποιήσει τήν ταχτική του μηνιαία συνεδρία, στά κεντρικά γραφεῖα, ὥρα 7.30 μ.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
5η Ὀκτωβρίου Δευτέρα Χαριτίνης μάρτυρος καί Ἑρμογένους ἱερομάρτυρος. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
6η Ὀκτωβρίου Τρίτη Ἀποστόλου Θωμᾶ καί ὁσίου Κενδέα τοῦ θαυματουργοῦ. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία κάι Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
7η Ὀκτωβρίου Τετάρτη Σεργίου καί Βάκχου μεγαλομαρτύρων. Εὐσεβίου καί Φήλικος μαρτύρων καί Πολυχρονίου Ἱερομάρτυρος. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
8η Ὀκτωβρίου Πέμπτη Πελαγίας καί Ταϊσίας τῶν Ὁσίων, Πελαγίας τῆς παρθένου, Ἀρτέμονος ἱερομάρτυρος. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
9η Ὀκτωβρίου Παρασκευή Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου, ὁσίων Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας, Ἀβραάμ τοῦ δικαίου καί Λώτ τοῦ ἀνεψιοῦ του. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
10η Ὀκτωβρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.
11η Ὀκτωβρίου Κυριακή Τετάρτη Λουκᾶ.
Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα.
Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.
Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ἀνώνυμος £ 10.00 κος καί κα Σούγλη £500.00
Μαρία Φλουρέντζου £ 30.00 Δέσποινα Χαραλάμπους £ 20.00
Εὐάγγελος Λάππα £ 15.00 Γαβριέλλα Σολωμοῦ £ 20.00
Χρῖστος Α. Μαλακούνα στή μνήμη υἱοῦ του Τάσου £ 34.00
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΡΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ἀνώνυμος £ 20.00 Μηλίτσα Σταύρου £ 20.00
Ἀνώνυμος £ 20.00 Ἀνώνυμοι δωρητές £400.00
Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »