Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Ιουνίου 2010

 

  Τήν Κυριακή, 4η Ἰουλίου 2010, τά Ἑλληνικά Σχολεῖα Ἀπ. Βαρνάβα, στίς 4.00 μ.μ., θά πραγματοποιήσουν τήν Τελική Γιορτή τῶν Ἐξετάσεων.  Μέ ἐπιμέλεια καί κόπο, γονεῖς, δάσκαλοι καί παιδιά ἔχουν ἑτοιμάσει ἐπίκαιρο πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.  Τά παιδιά σᾶς περιμένουν νά τά χαρεῖτε, νά τά χειροκροτήσετε καί νά τά ἐνθαρρύνετε στίς προσπάθειές τους.  Ο Λ Ο Ι   Ε Υ Π Ρ Ο Σ Δ Ε Κ Τ Ο Ι.

Read Full Post »

ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

Τ Α   Π Λ Α Ι Σ Ι Α   Τ Η Σ   Α Γ Α Π Η Σ   Τ Ω Ν   Μ Ε Λ Ω Ν   Τ Η Σ   Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ

 

«Ἀδελφοί, ἡ μέν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καί ἡ δέησις ἡ πρός τόν Θεόν ὑπέρ τοῦ Ἰσραήλ ἐστιν εἰς σωτηρίαν·»                  (Ρωμ. ι΄ 1)

 

            Ὁ θεῖος Παῦλος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὁ δημιουργός καί συνθέτης τοῦ ὕμνου τῆς ἀγάπης, δέν ἦταν δυνατό νά ἐξαιρέσει τῆς δικῆς του ἀγάπης τούς Ἰσραηλῖτες ὁμοεθνεῖς του.  Γιά τοῦτο μᾶς ἀποκαλύπτει τόν καθημερινό δυνατό πόθο καί τήν ἰσχυρή ἐπιθυμία, τά ὁποῖα βασίλευαν μέσα στόν ἐσωτερικό του κόσμο γιά τή σωτηρία τους.  Ἐπιπρόσθετα ὁ Παῦλος κάμνει ἀναφορά στήν ἀδιάκοπη προσευχή του πρός τόν Τριαδικό Θεό ὥστε οἱ ὁμόφυλοι καί συμπατριῶτες του, οἱ κατά σάρκα συγγενεῖς του, νά γνωρίσουν τήν ἀλήθεια καί νά ἐπιζητήσουν τή σωτηρία τους. 

 

Μέσα στή σκέψη μας σ’ αὐτό τό σημεῖο ἔρχονται οἱ παρεξηγήσεις, οἱ διαιρέσεις, οἱ καυγάδες, οἱ τσακωμοί, τά κακά λόγια, τά ὁποῖα λαμβάνουν χώρα μεταξύ στενῶν συγγενῶν, τίς πιό πολλές φορές γιά ἀσήμαντους λόγους.  Τότε κάποιος ἐρωτᾶ: Ἄραγε ἐψύγη ἡ ἀγάπη μεταξύ τους, δηλαδή μαράνθηκε καί ἀτόνησε;  Ὁ ἄνθρωπος ὅταν θίγονται τά συμφέροντά του, τότε δυστυχῶς εὔκολα ξεχνᾶ τήν πρακτική ἐφαρμογή τῆς ἀρετῆς τῆς ἀγάπης.  Μένει μόνο στά λόγια, τά ὁποῖα ὑπάρχουν στά χείλη του καί δέν ἔχουν θέση στήν καρδιά του.    

            Σέ ἄλλο σημεῖο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρει ὅτι θά προτιμοῦσε νά χωρισθεῖ ὁ ἴδιος ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό, ἄν αὐτό θά ὁδηγοῦσε τούς δικούς του νά γνωρίσουν τό Χριστό καί νά φθάσουν στή σωτηρία.  «ηὐχόμην γάρ αὐτός ἐγώ ἀνάθεμα εἶναι ἀπό τοῦ Χριστοῦ ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν μου, τῶν συγγενῶν μου κατά σάρκα, οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλῖται» (Ρωμ. θ΄ 3-4).  Ὁ Παῦλος δέν ἐπιζητεῖ τό δικό του συμφέρον.  Εἶναι ἕτοιμος νά προβεῖ σέ ὁποιαδήποτε θυσία, ἀρκεῖ νά ἐκφράσει ἀγάπη πρός τό συνάνθρωπό του καί μάλιστα τούς ὁμαίμους του.

 

            Ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ δέ σταματᾶ ὡς ἐδῶ, ἀλλά προτρέπει τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας νά ἀγαποῦν ὄχι μόνο ὅσους τούς ἀγαποῦν, ὄχι μόνο τούς δικούς τους καί ὅσους τούς εὐεργετοῦν ἀλλά κάθε ἄνθρωπο καί αὐτούς ἀκόμη τούς ἐχθρούς τους.  «ἐγώ, δέ λέγω, ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τούς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καί προσεύχεσθε ὑπέρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καί διωκόντων ὑμᾶς.» (Ματθ. ε΄ 44)

 

            Αὐτά τά λίγα τά ὁποῖα εἰπώθησαν ὡς ἐδῶ καθένας κατανοεῖ πόσο πλατειά καί καθολική παραμένει ἡ ἀγάπη, τήν ὁποία ἐπαγγέλλεται τό εὐαγγέλιο.  Αὐτή ἡ ἀγάπη δέν περιορίζεται σέ στενά ἐθνικιστικά, οἰκογενειακά, φυλετικά, ταξικά πλαίσια.  Ὁ Χριστός ὑπέρ πάντων ἀνθρώπων ἀπέθανε πάνω στό Σταυρό.  Αὐτοῦ ἡ τιμή καί ἡ δόξα στούς αἰῶνες.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  Τήν Κυριακή, 4η Ἰουλίου 2010, τά Ἑλληνικά Σχολεῖα Ἀπ. Βαρνάβα, στίς 4.00 μ.μ., θά πραγματοποιήσουν τήν Τελική Γιορτή τῶν Ἐξετάσεων.  Μέ ἐπιμέλεια καί κόπο, γονεῖς, δάσκαλοι καί παιδιά ἔχουν ἑτοιμάσει ἐπίκαιρο πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.  Τά παιδιά σᾶς περιμένουν νά τά χαρεῖτε, νά τά χειροκροτήσετε καί νά τά ἐνθαρρύνετε στίς προσπάθειές τους.  Ο Λ Ο Ι   Ε Υ Π Ρ Ο Σ Δ Ε Κ Τ Ο Ι.

ΒΑΠΤΙΣΗ:     Τήν Κυριακή, 20η Ἰουνίου 2010, ἐγένετο μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στό ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ Ἀλέξιος-Νικόλαος, υἱός τῶν Robert Toska καί Γεωργίας-Μαρίας, τό γένος Σουρουνίδου, μέ ἀνάδοχο τή Μαρία Elliot.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀνάδοχο καί εὐχόμεθα στό νεοφώτιστο νά ζήσει.

ΚΗΔΕΙΑΤή Δευτέρα, 21η Ἰουνίου 2010, στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς ἀείμνηστης Ἀνδριανῆς Π. Ἰωάννου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῆς  ἐκλιπούσης καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους της.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά καταστοῦν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας, τήν Τρίτη, 22α Ἰουλίου, δεξιώθησαν οἱ Κυρίες τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου Finchley/Barnet.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 24η Ἰουνίου 2010, προσέφερε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει ἰδιαίτερα καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

ΕΠΙΤΥΧΕΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ:  Τό Σάββατο, 19η Ἰουνίου 2010, πραγματοποιήθηκε τό καθιερωμένο καλοκαιρινό πανηγύρι τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Ὅλοι ὅσοι δούλεψαν καί συνέβαλαν στήν ἐπιτυχία αὐτῆς τῆς σχολικῆς ἐκδηλώσεως, ἐργάσθησαν μέ παραδειγματικό ζῆλο, θαυμάσιο συντονισμό καί ὁμαδικά.  Τά παιδιά χάρηκαν ἰδιαίτερα τήν ἡμέρα, ἀπόλαυσαν τά λαχταριστά σουβλάκια, τούς ζεστούς καί εὔγευστους λουκουμάδες καί ἔπαιξαν μέ λίγη ξεγνοιασιά.  Ἀπευθύνονται ὁλόθερμες εὐχαριστίες, πλούσια συγχαρητήρια καί ἰδιαίτερος ἔπαινος πρός ὅλους ὅσοι προσέφεραν δῶρα, κόπους καί δωρεές.  Ἡ ἐκδήλωση ἀπέδωσε στό σχολικό ταμεῖο ποσό περίπου £3,200.00.

ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:  Τή Δευτέρα, 21η Ἰουνίου 2010, πραγματοποιήθηκε, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου ἡμῶν, Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας, κ.κ. Γρηγορίου, ἡ πρώτη συνεδρία τῆς Συνελεύσεως τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων.  Αὐτή περιλαμβάνει ὅσους ἐπισκόπους διαθέτουν ποίμνιο στή Μ. Βρετανία καί τήν Ἰρλανδία.  Παρευρέθησαν συνολικά ἕνδεκα Ἀρχιερεῖς.  Μετά τό καλωσόρισμα καί τήν εἰσαγωγική ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἔλαβαν ὅλοι μέ τή σειρά τό λόγο καί χαιρέτισαν μέ χαρά τή σύμπηξη αὐτοῦ τοῦ σώματος, τό ὁποῖο ἐγένετο κατόπιν ἀποφάσεως ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.  Προσεφέρθη Ἀβραμιαία φιλοξενία ὑπό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς πρός ὅλους.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΣΤΟ ΛΑΜΠΕΘ:  Τήν Τρίτη ἀπόγευμα (22-06-10), οἱ Ὀρθόδοξοι Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι διαθέτουν ποίμνιο στή Μ. Βρετανία καί τήν Ἰρλανδία, κατόπιν προσκλήσεως τῆς Α. Χάριτος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντερβουρίας δρος Rowan Williams μετέβησαν στό Lambeth Palace, ὅπου ἔτυχαν φιλόφρονος καλωσορίσματος καί φιλάδελφης φιλοξενίας.  Ἀπό πλευρᾶς Ὀρθοδόξων συμμετεῖχαν ἕνδεκα Ἐπίσκοποι. 

                        Μετά τήν προσφώνηση τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀντιφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης ἡμῶν κ.κ. Γρηγόριος, ὡς πρῶτος τῇ τάξει, ὁ ὁποῖος ἀνταπέδωσε τίς φιλοφρονήσεις, εὐχαρίστησε γιά τή φιλοξενία, τήν κατανόηση καί βοήθεια, τῆς ὁποίας τυγχάνουμε ἀπό μέρους τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, ἰδιαίτερα στήν παραχώρηση χώρων λατρείας.  Συμμετεῖχε καί ὁ Ἐπίσκοπος Λονδίνου Richard Chartres.  Κατά τό χρονικό διάστημα τῆς συναναστροφῆς καί συνδιαλέξεως μεταξύ μας, ἐγένετο λόγος γύρω ἀπό πολλά θέματα, τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν ὅλους μας ὡς ποιμένες.  Αὐτή ἡ κίνηση ἀποτελεῖ μιά νέα διάσταση στή διακονία μας καί παρέχει τήν εὐκαιρία νά καταθέσουμε τή μαρτυρία μας.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Μέ τή θετική ἀνταπόκριση τῆς δικῆς σας ἀγάπης πρός τά Ἑλληνικά Σχολεῖα οἱ πωλήσεις τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ ἔχουν φθάσει στό ποσό τῶν £9,950.00.  Τά παιδιά τοῦ σχολείου καί οἱ οἰκογένειές τους εὐχαριστοῦν θερμά ὅλους τούς φίλους τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

28η Ἰουνίου Δευτέρα Ἀνακομιδή λειψάνων Ἁγίων Ἀναργύρων Κύρου καί Ἰωάννου.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 4.30 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

29η Ἰουνίου Τρίτη Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου. 

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

30η Ἰουλίου Τετάρτη Σύναξη Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων.  Μαρίας μητρός τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. 

Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία      ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

1η Ἰουλίου Πέμπτη Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ καί Κωνσταντίνου Ἀλαμάνου.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία, Ἀρτοκλασία καί Ἁγιασμός               ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

2α Ἰουλίου Παρασκευή Κατάθεση Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου στίς Βλαχέρνες.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

3η Ἰουλίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

4η Ἰουλίου Κυριακή Ἕκτη Ματθαίου.  (Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης).

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Χριστίνα Χαραλάμπους        £ 15.00                        Ἀνώνυμος                   £100.00

Ἀνώνυμος                               £ 20.00                        Εἰρήνη Κυριάκου      £ 50.00

Ἀνδρούλα Κυριάκου ὑπέρ ὑγείας τέκνων καί συγγενῶν              £ 10.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

Read Full Post »

 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΩΡΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Η ΑΙΩΝΙΟΣ ΖΩΗ

«τά γάρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τό δέ χάρισμα τοῦ θεοῦ ζωή αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.»               (Ρωμ. στ΄ 23)

 

Τίς πρόσφατες Κυριακές, ἀγαπητοί ἀδελφοί, στό Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα κατά τή θεία Λειτουργία μᾶς ὁμιλεῖ ὁ θεῖος Παῦλος μέσα ἀπό τήν ἐπιστολή, τήν ὁποία ἐκεῖνος ἀπηύθυνε πρός τούς χριστιανούς τῆς Ρώμης.  Νά ἀναφέρουμε ὅτι αὐτή εἶναι ἡ ἐκτενέστερη ἀπό τίς σωζόμενες δεκατέσσερις ἐπιστολές τοῦ Παύλου.  Ἀπαιτεῖται, λοιπόν, προσεκτική μελέτη, σεβασμός τοῦ κειμένου καί ἡ ἀπαραίτητη προσευχή, ὥστε τό πανάγιο Πνεῦμα νά χορηγήσει τόν ἀναγκαῖο φωτισμό γιά νά μπορέσει κάποιος νά ἐμβαθύνει.  Ἄς προσπαθήσουμε λοιπόν, νά σχολιάσουμε κατά τό δυνατό τό σημερινό κείμενο.

           

Τά χρόνια κατά τά ὁποῖα ὁ θεῖος Παῦλος ἔγραφε τίς ἐπιστολές του, ἡ λέξη ὀψώνιον σήμαινε τήν ἀμοιβή τοῦ βασιλέα πρός τούς στρατιῶτές του, τό λεγόμενο σιτηρέσιο.  Τότε, τό ἀφεντικό πλήρωνε, δηλαδή παρεῖχε πρός τούς ὑφισταμένους καί ὑπηρέτες του τά ἀπαραίτητα γιά τή συντήρησή τους.  Νά ἀναφέρουμε ὅτι μέχρι σήμερα, ἡ ἴδια λέξη, στήν ἁπλῆ ἑλληνική γλῶσσα σημαίνει τίς τροφές, τά ψώνια. 

            Ἐδῶ ὁ θεῖος Παῦλος κάμνει μιά μεταφορά.  Παρουσιάζει τήν ἁμαρτία ὡς τό ἀφεντικό, τό ὁποῖο καταβάλλει πρός τούς δούλους του ὡς ἀμοιβή, τό θάνατο.  Αὐτό μᾶς παρέχει τήν εὐκαιρία νά μνημονεύσουμε ὅτι ὑπάρχουν τρεῖς θάνατοι.  Ὁ φυσικός ἤ βιολογικός, ὁ πνευματικός καί ὁ αἰώνιος.  Ὁ φυσικός ἤ βιολογικός θάνατος ἀναφέρεται στό χωρισμό τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ στό τέρμα τοῦ ἀνθρώπινου βίου. 

Ὁ θάνατος, ὡς γνωστό, ἀποτελεῖ κοινό κλῆρο ὅλων τῶν ἀνθρώπων.  Ὁ φυσικός θάνατος παραμένει μιά σκληρή ἐμπειρία γιά κάθε ἄνθρωπο, γιατί μπῆκε μέσα στή ζωή μας βίαια, μετά τήν παρακοή μας στό θεῖο θέλημα καί τήν ὑπακοή μας στίς ὑποδείξεις τοῦ Σατανᾶ.  Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὁ θάνατος δόθηκε ἀπό τό Θεό ὄχι ὡς τιμωρία, ἀλλά ὡς δῶρο γιά νά μή ζήσει τό ἀνθρώπινο γένος αἰώνια μέσα στήν παρακοή καί τίς συνέπειες τῆς ἁμαρτίας.

            Ὁ πνευματικός θάνατος ὅταν συμβαίνει, προκαλεῖ τό χωρισμό τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Πλάστη Θεό.  Αὐτός προκαλεῖται ὅταν ὁ ἄνθρωπος διαπράττει βαριές ἁμαρτίες μέσα στό διάβα τῆς ζωῆς του καί ἐπιμένει στή συνέχεια νά παραμένει σ’ αὐτήν τήν κατάσταση, ἀποφεύγοντας τήν εἰλικρινῆ μετάνοια, τή συντριβή μέ ταπείνωση καί ἐπιστροφή στήν πατρική ἀγκάλη τοῦ Θεοῦ.

            Ὅταν ὁ φυσικός θάνατος ἔρχεται, ἄν μᾶς βρεῖ νεκρούς πνευματικά, τότε μᾶς ὁδηγεῖ στόν αἰώνιο θάνατο, δηλαδή παραμένουμε αἰώνια χωρισμένοι καί ἀλλοτριωμένοι ἀπό τό Θεό.  Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς λέγει ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. β΄4)Κατά συνέπεια τό νά παραμένει ὁ ἄνθρωπος στήν κατάσταση τοῦ χωρισμοῦ καί τῆς ἀποξενώσεως ἀπό τό Θεό, ἀποτελεῖ δική του ἐκλογή καί λανθασμένη χρήση τῆς ἐλευθερίας τῆς βουλήσεώς του.

            Ἡ αἰώνιος ζωή προσφέρεται πρός τόν ἄνθρωπο ἀπό τό Θεό, ὡς δῶρο καί ὄχι ὡς ἀμοιβή καί ὀφειλή καί ἀνταπόδομα, γιά κάτι τό ὁποῖο ἐκεῖνος ἔκαμε, ὥστε νά δικαιοῦται νά ἔχει ἀξιώσεις.  Τήν αἰώνια ζωή ἔφερε σ’ ἐμᾶς ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ νέος Ἀδάμ μέ τήν ἐνανθρώπησή του.  Ὁ δέ θάνατός του πάνω στό σταυρό, νίκησε τό θάνατο, ἐλευθέρωσε τίς κατεχόμενες στά πλοκάμια τοῦ Σατανᾶ καί στά τάρταρα τοῦ Ἅδη αἰχμάλωτες ψυχές καί ὁδήγησε τόν ἀποστάτη ἄνθρωπο διά τοῦ θανάτου στή ζωή.

Οἱ ἄνθρωποι ὅσα καί νά πράξουμε παραμένουμε δοῦλοι τοῦ Θεοῦ δύσμορφοι, δηλαδή ἀσχημομούρηδες καί χρεῶστες ἀπέναντί Του. Ἄς ἐνθυμηθοῦμε τίς ὑποδείξεις τοῦ Κυρίου πρός τούς Μαθητές καί ἀκολούθους του, ὅπου μεταξύ ἄλλων τούς λέγει: «ὅταν ποιήσητε πάντα τά διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμέν, ὅτι ὅ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν.» (Λουκ. ιζ΄ 10)  Μέ ἁπλά λόγια: Ὅταν πράξετε ὅλα ὅσα σᾶς προστάσσει ὁ Θεός, τότε νά λέτε: Εἴμαστε ἀνάξιοι δοῦλοι.  Κάναμε αὐτό τό ὁποῖο ὀφείλαμε νά πράξουμε.  Στόν Ἰησοῦ Χριστό τιμή καί δόξα στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τήν Κυριακή, 13η Ἰουνίου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ὁ Ἰάκωβος-Λεύκιος, υἱός τῶν Ἄνδρου Χριστοδούλου καί Κούλας, τό γένος Χωραττᾶ, μέ ἀνάδοχο τό Γεώργιο Χρίστου, καί

                        Ἡ Λουκία-Ἄννα, θυγατέρα τῶν Γεωργίου Κυριάκου καί Μαριάννας, τό γένος Λουκᾶ, μέ ἀναδόχους τούς Βάσω καί Χρῖστο Λουκᾶ.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΚΗΔΕΙAΤήν Πέμπτη, 17η Ἰουνίου 2010, στόν Καθεδρικό μας Ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου Μιχαήλ Βάσου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τοῦ ἐκλιπόντος καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους του.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας, τήν Τρίτη, 15η Ἰουνίου, δεξιώθηκε ἡ οἰκογένεια τῆς κας Ἀρτέμιδος Κακολύρη, στή μνήμη τοῦ μ. συζύγου, πατέρα καί παπποῦ τους Παναγιώτη.  Τήν Πέμπτη, 17η Ἰουνίου 2010, τό γεῦμα προσέφερε ἡ κα Ἄννα Κλεάνθους, ὑπέρ ὑγείας οἰκογενείας της καί γιά τήν ἀνάπαυση τῶν προσφιλῶν της γονέων καί λοιπῶν ἀπελθόντων συγγενῶν της.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

ΕΟΡΤΗ ΑΠ. ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΚΥΠΡΟΥ:  Συμπληρώθησαν τριάντα χρόνια ἀπό τότε πού ἄρχισε ὁ ἑορτασμός τῆς καθιερωμένης Ἡμέρας Κύπρου στήν κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα, σέ συνεργασία μέ τό Σύνδεσμο τῶν Ἑλληνορθοδόξων κοινοτήτων.  Μέ θαυμαστή, λοιπόν, ἐπιτυχία καί ξεχωριστή λαμπρότητα γιορτάστηκε φέτος ἡ σεπτή μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου ἀπό τήν κοινότητά μας καθώς καί ἡ ΗΜΕΡΑ ΚΥΠΡΟΥ. 

                        Ὁ πανηγυρικός ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς, ἡ θ. Λειτουργία ἀνήμερα (11-06-10) τῆς μνήμης τοῦ Ἀποστόλου καί ἐπιπρόσθετα ἡ Κυριακή (13-06-10) ὡς ΗΜΕΡΑ ΚΥΠΡΟΥ, γνώρισαν ἀθρόα προσέλευση τοῦ φιλοθέου λαοῦ μας.   Παράλληλα οἱ ἑορτασμοί ἔτυχαν τῆς παρουσίας ἐπισήμων προσωπικοτήτων, ὅπως τοῦ πρώτου πολίτη τῆς τοπικῆς Δημαρχίας Cllr Eddie Griffith, τριῶν βουλευτῶν τοῦ Βρετανικοῦ Κοινοβουλίου, τῆς ὑπουργοῦ Lynne Featherstone, τοῦ Nick De Bois καί τοῦ Andy Love, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος                  κ. Εὐθυμίου Παντζοπούλου, τοῦ παρεπιδημοῦντος στό Λονδῖνο δημάρχου Ἀμμοχώστου κ. Ἀλέξη Γαλανοῦ, τοῦ προέδρου τῶν Ἑλληνορθοδόξων κ. Κύπρου Νικόλα, δημοτικῶν συμβούλων, τῶν ἐπί κεφαλῆς τοπικῶν Κυπριακῶν κομμάτων καί προέδρων ἄλλων ὀργανώσεων καί κοινοτήτων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.

                        Ὅλων τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προεξῆρχε ὁ Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς κοινότητος καί Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, συμπαραστατούμενος ἀπό Ἱερεῖς καί Διακόνους.  Οἱ ἐκδηλώσεις ἐπισφραγίσθησαν μέ γεῦμα, τό ὁποῖο δόθηκε στή μεγάλη κοινοτική αἴθουσα μέ συμμετοχή 100 περίπου προσώπων.

                        Οἱ ἑορτασμοί ἐνισχύθησαν οἰκονομικά ἀπό ἀνώνυμους καί ἐπώνυμους δωρητές μέλη τῶν ἐπιτροπῶν, ἀπό διάφορους ἐνορῖτες καί μέ τόν κόπο πολλῶν φιλοθέων ὁμογενῶν.  Ἀπευθύνονται πρός ὅλους αὐτούς ἔνθερμες εὐχαριστίες, πλούσια συγχαρητήρια καί ξεχωριστός ἔπαινος γιά τήν ἀγαθή τους προαίρεση, τήν ἄδολη συνεισφορά καί καθολική παρουσία.  Οἱ προσευχές τοῦ θείου Βαρνάβα καί τό ἔλεος τοῦ Ἁγίου Θεοῦ νά ὁδηγήσουν στό ποθούμενο, τήν εἰρήνη καί ἐλευθερία τῆς ἡμικατεχόμενης Κύπρου, μέ δικαία λύση τοῦ προβλήματος.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Μέ τή θετική ἀνταπόκριση τῆς δικῆς σας ἀγάπης πρός τά Ἑλληνικά Σχολεῖα οἱ πωλήσεις τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ ἔχουν φθάσει τό ποσό τῶν £9,620.00.  Τά παιδιά τοῦ σχολείου καί οἱ οἰκογένειές τους εὐχαριστοῦν θερμά ὅλους τούς φίλους τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

24η Ἰουνίου Πέμπτη Τά Γενέθλια τοῦ Τιμίου Προδρόμου. 

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

26η Ἰουνίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

27η Ἰουνίου Κυριακή Πέμπτη Ματθαίου.  (Ὁσίου Σαμψών τοῦ Ξενοδόχου).

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Κατερίνα Ἰωάννου    £ 60.00                        Ἀνώνυμος                   £ 20.00

Τάσος Ἡροδότου       £ 20.00                        Μίκης Ἀγαπίου          £ 20.00

Ἀνώνυμος                   £200.00           Παναγιώτα Μιχαηλίδου £400.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 

Α Τ Ε Ν Ι Ζ Ο Ν Τ Α Σ   Τ Ο Υ Σ   Α Γ Ι Ο Υ Σ

«…ἡ θλῖψις ὑπομονήν κατεργάζεται, ἡ δέ ὑπομονή δοκιμήν, ἡ δέ δοκιμή ἐλπίδα, ἡ δέ ἐλπίς οὐ καταισχύνει,…»                         (Ρωμ. ε΄ 3-5)   

 

                                Παρελαύνουν, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἐνώπιόν μας οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ,  οἱ τιμώμενοι καί ἑορταζόμενοι ἅγιοι τούτη τή μέρα.  Παρελαύνουν χρυσοστεφανωμένοι καί βραβευμένοι μέ τά ἔπαθλα τῆς νίκης καί τά βραβεῖα τῆς τιμῆς.  Οἱ ἅγιοι καί φίλοι τοῦ Θεοῦ ἀνήκουν στήν ἀόρατη Ἐκκλησία καί τιμοῦνται ἀπό ἐμᾶς, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦμε μέλη τῆς ὁρατῆς Ἐκκλησίας.  Ἡ ὁμάδα τῶν ἁγίων καί φίλων τοῦ Θεοῦ, τούς ὁποίους προβάλλει καί τιμᾶ σήμερον ἡ Ἐκκλησία, ἔζησαν τά πρῶτα χίλια χρόνια τοῦ χριστιανισμοῦ, ἐδῶ στά Βρετανικά νησιά. 

Παράλληλα σήμερα ἑορτάζουμε καί τιμοῦμε τούς Νεομάρτυρες.  Αὐτοί ἔζησαν στίς ζοφερές μέρες τῆς τουρκοκρατίας καί ἐπίσης τίς πρόσφατες δεκαετίες στίς χῶρες τοῦ σιδηροῦ παραπετάσματος.  Ὅλοι αὐτοί μέ σθένος ἀκατάβλητο, μέ ὑπομονή ἰώβειο, μέ ἐλπίδα ἄσβεστη καί μέ δύναμη, τήν ὁποία ἐδέχοντο νά κατέρχεται πάνω τους ἀπό τό Θεό, κράτησαν τή λαμπάδα τοῦ ἀγώνα ἀναμένη.  Μέ τό ἁγνό αἷμά τους πότισαν ἀσταμάτητα καί ἀφειδώλευτα τό δένδρο τῆς πίστεως, ὥστε ὅταν ἔπνευσε ὁ ἀέρας τῆς ἐλευθερίας, οἱ πιστοί μπόρεσαν νά δώσουν φανερά τό παρόν τους καί νά καταθέσουν τή γνήσια μαρτυρία τους γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. 

Ἐπιπρόσθετα σήμερα τελοῦμε τήν ἑορτή καί σεβασμία μνήμη τοῦ Ἁγίου Τριφυλίου, τοῦ Ἐπισκόπου Λήδρας (Λευκωσίας), ὁ ὁποῖος ἔζησε καί ἔδρασε τόν 4ο αἰῶνα, στίς μέρες τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος.

Τά πρῶτα χίλια χρόνια τοῦ χριστιανισμοῦ ἡ Ἐκκλησία ἦταν ἑνωμένη καί ἔτσι ὅσα πρόσωπα ἔζησαν ἁγία ζωή τότε, ἀνεξάρτητα ἀπό τόν τόπο καταγωγῆς τους καί τήν Ἐκκλησία στήν ὁποία ἀνήκουν, πρέπει νά τιμοῦνται ἀπό ὅλους τούς χριστιανούς τοῦ κόσμου.  Μέ τήν παρουσία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας σέ τοῦτο ἐδῶ τό χῶρο τίς τελευταῖες δεκαετίες, ἄρχισε σταδιακά ἡ ἀναζήτηση τῶν ἁγίων τοῦ τόπου καί ἡ ἀνάκληση τῶν ὀνομάτων τους ἀπό τή λήθη, ὥστε αὐτά νά ἔρθουν στό φῶς.  Μέ αὐτές τίς ἐνέργειες καί πρωτοβουλίες πληροφοροῦνται οἱ σύγχρονες γενιές τήν προσφορά, τούς κόπους, τίς θυσίες καί τούς ἀγῶνες αὐτῶν τῶν ἀφανῶν ὡς σήμερα ἐργατῶν τοῦ εὐαγγελίου.

Θά πρέπει νά ἐνθυμούμεθα ὅτι οἱ ἅγιοι ὅλων τῶν αἰώνων πέρασαν τήν ἐπίγεια ζωή τους μέσα ἀπό καμίνι πολλῶν θλίψεων.  Ἔτσι ἐπαληθεύεται ὁ λόγος τοῦ Κυρίου πρός τούς Μαθητές: «ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλά θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον».  (Ἰωάν. ιστ΄ 33)  Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τό λόγο τοῦ Θεοῦ, ταυτόχρονα μέ τίς θλίψεις, ζοῦσαν ἔχοντας θάρρος καί ἐλπίδα, γιατί ἐνθυμοῦντο ὅτι: «ὁ κόσμος παράγεται καί ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ· ὁ δέ ποιῶν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ μένει εἰς τόν αἰῶνα.»  (Α΄ Ἰωάν. β΄ 17)  Τό κοσμικό φρόνημα καί ὅλα ὅσα τό συνοδεύουν, κάποτε τελειώνουν, σβήνουν καί χάνονται.  Ὅποιος ὅμως ἀκολουθεῖ πιστά τό Χριστό καί ἐκτελεῖ μέ ἐπιμέλεια τό θέλημά Του, αὐτός ζεῖ αἰώνια.

Παράλληλα ὁ ἀγώνας τοῦ πιστοῦ μέλους τῆς Ἐκκλησίας ἀπαιτεῖται ὅπως γίνεται μέ ὑπομονή.  Αὐτό ἀποτελεῖ μιά ἄλλη συμβουλή τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία μᾶς λέγει: «ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τάς ψυχάς ὑμῶν».  (Λουκ. κα΄ 19)  Μέ τήν ὑπομονή σας θά ἐπιτύχετε νά σώσετε τίς ψυχές σας.

Ἐκτός ἀπό ὅσα ἤδη ἀνεφέρθησαν, ὁ Κύριος βεβαιώνει: «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγώ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς·»  (Ματθ. ι΄ 32)  Ὅποιος ὁμολογήσει μπροστά στούς ἀνθρώπους ὅτι ἀνήκει σ’ ἐμένα, θά τόν ἀναγνωρίσω καί ἐγώ γιά δικό μου μπροστά στόν οὐράνιο Πατέρα μου.

 

Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἁγίων τῶν Βρετανικῶν Νήσων, τῶν Νεομαρτύρων καί τοῦ Ἁγίου Τριφυλίου, γίνεται σύντομη ἀναφορά, ὥστε νά τούς ἐνθυμηθοῦμε καί ὁ καθένας μας νά ἐνδιαφερθοῦμε νά τούς γνωρίσουμε καλύτερα καί νά τούς μιμηθοῦμε στίς ἀρετές τῆς ὑπομονῆς καί τῆς ἐλπίδος, οἱ ὁποῖες χαρακτήριζαν τή ζωή τους.  Ἔτσι ἀποδίδουμε δόξα πρός τόν Τριαδικό Θεό καί προσβλέπουμε μέ ἐλπίδα στή δική μας σωτηρία.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σάββατο, 5η Ἰουνίου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ὁ Rico-Joseph, υἱός τῶν Rhys McIntoch καί Nadine, τό γένος Kaya, μέ ἀνάδοχο τή Νατάσα Χρυσοστόμου, καί

                        Ὁ Σαμψών-Παῦλος, υἱός τῶν Κυριάκου Παναγῆ καί Αἰκατερίνης, τό γένος Χαραλάμπους, μέ ἀνάδοχο τόν Παναγιώτη Χρίστου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ:  Τό Σαββατοκύριακο τῶν 5ης καί 6ης Ἰουνίου 2010, στόν Καθεδρικό μας ναό, εὐλογήθησαν οἱ γάμοι τῶν:

                        Edward David Burgess καί Μαρίας, τό γένος Πιτσιλλίδου.

                        Χαραλάμπους Κυριάκου καί Δήμητρας, τό γένος Πετρίδη, καί

                        Γεωργίου Σ. Ἀδάμου καί Γεωργούλας-Μαρίας, τό γένος Ἀχιλλέως.

                        Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Edward-David καί Μαρίας Burgess καί Χαραλάμπους καί Δήμητρας Κυριάκου.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Μιχαήλ Κίσσια, τή Δευτέρα, 7η Ἰουνίου καί Λεάνδρου Ὀδυσσέως, τήν Πέμπτη, 10η Ἰουνίου 2010.  Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Μιχαήλ.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας τήν Τρίτη, 8η Ἰουνίου, δεξιώθηκε ἡ Ἑστία Λονδίνου, τήν ὁποία ἐξεπροσώπησαν οἱ κυρίες Τούλα Φυρίλλα, Δέσπω Πέτρου, Στέλλα Χριστοδούλου καί Χριστίνα Κυριάκου.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 10η Ἰουνίου 2010, προσέφερε ἡ οἰκογένεια τῆς Στέλλας Χριστοδούλου, στή μνήμη τῶν γονέων τους Μαρίας, Παναγιώτου, Μαριάννας καί Χριστοδούλου.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΚΛΗΡΟΥ:  Ἡ ἐτήσια Ἱερατική Σύναξη τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐφέτος ὑπῆρξε τριήμερος καί πραγματοποιήθηκε στίς 13,14 καί 15 Ἀπριλίου 2010, στήν ἑορτάζουσα, τήν ἑκατοπεντηκονταετία της, κοινότητα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τοῦ Manchester.  Ἐκεῖ δόθηκε ἡ ὡραία εὐκαιρία

στούς κληρικούς νά συμπροσευχηθοῦν, νά συναναστραφοῦν, νά συμφάγουν, νά ἀκούσουν διάφορα, νά ἐπισκεφθοῦν τίς κοινότητες τῆς περιοχῆς ὅπως καί διάφορα μνημεῖα τοῦ τόπου καί νά ἐπιστρέψουν στίς κοινότητες τῆς διακονίας τους ἀνανεωμένοι στό ζῆλο, πλουτισμένοι πνευματικά καί μέ ἐνισχυμένο σθένος.

Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΕΤΟΣ:  Ὅταν κάποιος ἀναλογισθεῖ ὅτι αὐτό τό ἁπλό καί πληροφοριακό μας κοινοτικό δελτίο κυκλοφόρησε μέ τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ ἀδιάκοπα μέχρι τώρα, τριανταεννέα χρόνια, μόνο λόγοι εὐχαριστίας καί δοξολογίας πρός τόν Τριαδικό Θεό μποροῦν νά ἐξέρχονται ἀπό τά χείλη του καί αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης νά βασιλεύουν στήν καρδιά του.  Τό δελτίο Διακονία σήμερα εἰσέρχεται στό τεσσαρακοστό ἔτος ἀπό τήν ἐμφάνισή του καί φέρει τόν ἀριθμό 2078. 

Μέσα στή ροή τοῦ χρόνου ἀξιωθήκαμε νά διορθώσουμε τά φυλλάδια κατά τό δυνατό, νά τά ἐπανεκδώσουμε καί νά τά καταρτίσουμε σέ τόμους.  Ὅσοι δέ τόμοι δέν ἔχουν ἐπανεκδοθεῖ, ἐλπίζουμε αὐτό νά ἀκολουθήσει σύντομα.  Προσβλέπουμε στίς προσευχές σας.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Μέ τή θετική ἀνταπόκριση τῆς δικῆς σας ἀγάπης πρός τά Ἑλληνικά Σχολεῖα οἱ πωλήσεις τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ ἔχουν φθάσει τό ποσό τῶν £9,130.00.  Τά παιδιά τοῦ σχολείου καί οἱ οἰκογένειές τους εὐχαριστοῦν θερμά ὅλους τούς φίλους τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΤό Σάββατο, 19η Ἰουνίου 2010, θά πραγματοποιηθεῖ τό Σχολικό καλοκαιρινό πανηγύρι, (School Fête) στούς κοινοτικούς χώρους τῆς Παναγίας, ὥρα 12.00 μεσημέρι μέχρι 3.00 μ.μ.  Θά ὑπάρχουν σουβλάκια, λουκουμάδες καί πολλές ἄλλες προκλήσεις.  Ὁ Σύλλογος Γονέων/Δασκάλων προσκαλεῖ ὅλους νά παρευρεθεῖτε μαζί μέ συγγενεῖς καί φίλους σας.  Εἴσοδος ἐλευθέρα.  

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

19η Ἰουνίου Σάββατο  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

20η Ἰουνίου Κυριακή Τετάρτη Ματθαίου.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα.

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                               £ 20.00                        Σωτηρούλα Χριστοφόρου   £  20.00

Ἀμαριλίδα Λουκαΐδου          £ 50.00                        Ἀνώνυμος                            £350.00

Εὐστράτιος & Γαβριέλλα Παμπουλῆ £ 50.00        Ἀνώνυμος                            £250.00  

Τάκης Βαρνάβα στή μνήμη υἱοῦ του Ἀνδρέα                                                                    £100.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 

Συμπληρώθησαν τριάντα χρόνια ἀπό τότε πού ἄρχισε ὁ ἑορτασμός τῆς καθιερωμένης Ἡμέρας Κύπρου στήν κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα, σέ συνεργασία μέ τό Σύνδεσμο τῶν Ἑλληνορθοδόξων κοινοτήτων.  Μέ θαυμαστή, λοιπόν, ἐπιτυχία καί ξεχωριστή λαμπρότητα γιορτάστηκε φέτος ἡ σεπτή μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου ἀπό τήν κοινότητά μας καθώς καί ἡ ΗΜΕΡΑ ΚΥΠΡΟΥ. 

                        Ὁ πανηγυρικός ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς, ἡ θ. Λειτουργία ἀνήμερα (11-06-10) τῆς μνήμης τοῦ Ἀποστόλου καί ἐπιπρόσθετα ἡ Κυριακή (13-06-10) ὡς ΗΜΕΡΑ ΚΥΠΡΟΥ, γνώρισαν ἀθρόα προσέλευση τοῦ φιλοθέου λαοῦ μας.   Παράλληλα οἱ ἑορτασμοί ἔτυχαν τῆς παρουσίας ἐπισήμων προσωπικοτήτων, ὅπως τοῦ πρώτου πολίτη τῆς τοπικῆς Δημαρχίας Cllr Eddie Griffith, τριῶν βουλευτῶν τοῦ Βρετανικοῦ Κοινοβουλίου, τῆς ὑπουργοῦ Lynne Featherstone, τοῦ Nick De Bois καί τοῦ Andy Love, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος                  κ. Εὐθυμίου Παντζοπούλου, τοῦ παρεπιδημοῦντος στό Λονδῖνο δημάρχου Ἀμμοχώστου κ. Ἀλέξη Γαλανοῦ, τοῦ προέδρου τῶν Ἑλληνορθοδόξων κ. Κύπρου Νικόλα, δημοτικῶν συμβούλων, τῶν ἐπί κεφαλῆς τοπικῶν Κυπριακῶν κομμάτων καί προέδρων ἄλλων ὀργανώσεων καί κοινοτήτων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.

                        Ὅλων τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προεξῆρχε ὁ Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς κοινότητος καί Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, συμπαραστατούμενος ἀπό Ἱερεῖς καί Διακόνους.  Οἱ ἐκδηλώσεις ἐπισφραγίσθησαν μέ γεῦμα, τό ὁποῖο δόθηκε στή μεγάλη κοινοτική αἴθουσα μέ συμμετοχή 100 περίπου προσώπων.

                        Οἱ ἑορτασμοί ἐνισχύθησαν οἰκονομικά ἀπό ἀνώνυμους καί ἐπώνυμους δωρητές μέλη τῶν ἐπιτροπῶν, ἀπό διάφορους ἐνορῖτες καί μέ τόν κόπο πολλῶν φιλοθέων ὁμογενῶν.  Ἀπευθύνονται πρός ὅλους αὐτούς ἔνθερμες εὐχαριστίες, πλούσια συγχαρητήρια καί ξεχωριστός ἔπαινος γιά τήν ἀγαθή τους προαίρεση, τήν ἄδολη συνεισφορά καί καθολική παρουσία.  Οἱ προσευχές τοῦ θείου Βαρνάβα καί τό ἔλεος τοῦ Ἁγίου Θεοῦ νά ὁδηγήσουν στό ποθούμενο, τήν εἰρήνη καί ἐλευθερία τῆς ἡμικατεχόμενης Κύπρου, μέ δικαία λύση τοῦ προβλήματος.

Read Full Post »

Read Full Post »

 

ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

Ο Ι   Θ Ε Ι Ο Ι,   Ο Ι   Φ Υ Σ Ι Κ Ο Ι  Κ Α Ι   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Ι   Ν Ο Μ Ο Ι

«ὅσοι γάρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καί ἀπολοῦνται· καί ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διά νόμου κριθήσονται.»                (Ρωμ. β΄ 12)

 

                        Μέσα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, στόν ἐσωτερικό κόσμο κάθε ἀνθρώπου ὁ Θεός τοποθέτησε, ἀπό τή στιγμή τῆς δημιουργίας μας, τόν ἄγραφο νόμο ἤ τό νόμο τῆς συνειδήσεως.  Ὁ νόμος αὐτός ἔχει καθολική ὕπαρξη.  Τόν φέρουν δηλαδή μέσα τους ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἀνεξάρτητα ἀπό φυλή, χρῶμα, γλῶσσα ἤ ὁποιαδήποτε ἄλλη διαφορά καί χαρακτηριστικό συναντᾶ κάποιος σ’ αὐτούς.

 

            Ὅταν, λοιπόν, ὁ νόμος τῆς συνειδήσεως λειτουργεῖ ὀρθά, δέν ἔχει δηλαδή ἀσθενήσει, τότε μᾶς ὑποδεικνύει καί ὑποβάλλει πότε νά ἐνεργοῦμε ἔτσι καί πότε διαφορετικά.  Ὅταν ὅμως δέν προσέξουμε τόν ἄγραφο νόμο καί δέ σεβαστοῦμε τήν ὕπαρξη καί παρουσία του, τότε διατρέχουμε τόν κίνδυνο νά ἀσθενήσει ἡ συνείδησή μας καί νά καταλήξει ὡς περιδεής, δηλαδή νά μᾶς ἐνοχλεῖ μέ τό παραμικρό ἤ καί τό ἀντίθετο.  Νά ὑποστεῖ δηλαδή ἄμβλυνση καί νά μήν τήν ἐνοχλεῖ καμιά παράβαση, ὅσο μεγάλη καί νά εἶναι.

 

            Οἱ ἄνθρωποι ζοῦμε βέβαια μέσα σέ κοινωνίες καί τή ζωή τῶν κοινωνιῶν διέπουν καί ρυθμίζουν οἱ νόμοι τοῦ ἐθίμου ἤ οἱ γραπτοί νόμοι τῆς πολιτείας.  Ὅλοι αὐτοί οἱ νόμοι ὡς ἀνθρώπινα κατασκευάσματα καί εὑρήματα, δέν μποροῦν νά εἶναι τέλειοι.  Αὐτοί ἔχουν πολλές ἐλλείψεις καί μειονεκτήματα.  Ἀρκετές δέ φορές αὐτοί ἀλλάσσουν ἤ ἀντικαθίστανται μέ ἄλλους, ὥστε νά ἀναπροσαρμόζονται μέ τά νέα δεδομένα τοῦ βίου.  Νά μνημονεύσουμε δέ ἐδῶ ὅτι κάθε παράβαση τοῦ ἄγραφου καί εὐγγελικοῦ νόμου ἀλλά καί κάθε νόμου, θεωρεῖται ἁμαρτία.  Ἡ δέ λέξη ἁμαρτία προέρχεται ἀπό τό ρῆμα ἁμαρτάνω καί σημαίνει ἀστοχία.  Τό ἁμαρτάνω δέ  ἑρμηνεύεται ὡς ἀποτυγχάνω νά ἐπιτύχω τό στόχο μου, ἀστοχῶ στό σκοπό μου.

 

            Ἄν δέ τώρα παρατηρήσουμε ἐξεταστικά ὅλη τή δημιουργία, συνειδητοποιοῦμε ὅτι αὐτή λειτουργεῖ καί διέπεται ἀπό κάποιους νόμους, τούς ὁποίους ἀποκαλοῦμε φυσικούς.  Τέτοιοι νόμοι εἶναι ἡ ἀδράνεια, ἡ ἕλξη, ἡ φυγόκεντρη δύναμη, ἡ συστολή, ἡ διαστολή καί ἄλλοι.  Ὁ Θεός ἔθεσε τή λειτουργία τῆς δημιουργίας κάτω ἀπό αὐτούς ὅλους τούς νόμους, οἱ ὁποῖοι λειτουργοῦν τέλεια καί οὐδέποτε συγκρούονται.  Ὅταν ὅμως ὁ Θεός θέλει, τότε ἐπεμβαίνει, ἀναστέλλει τή λειτουργία τῶν φυσικῶν νόμων καί ἔτσι ἔχουμε τήν ἐπιτέλεση θαύματος.  Ἔπειτα ὁ Θεός ἀφήνει τούς φυσικούς νόμους ἐλεύθερους καί αὐτοί ἐπανέρχονται στήν κανονική λειτουργία τους. 

 

Ἡ περιφρόνηση τῶν νόμων τῆς φύσεως ἀπό τόν ἄνθρωπο προκαλεῖ ὁπωσδήποτε ἀνυπολόγιστες ζημιές.  Θά μπορούσαμε ἴσως νά ἐκφραστοῦμε μέ ἕναν ἁπλό τρόπο λέγοντας ὅτι, ὅταν περιφρονοῦμε τή φύση αὐτή μᾶς ἐκδικεῖται πολύ σκληρά.  Ὁ δέ σεβασμός αὐτῆς μᾶς ὠφελεῖ καί μᾶς χαρίζει καλά καί εὐχάριστα ἀποτελέσματα.  Στίς μέρες μας γίνεται πολύς λόγος γιά τό βιασμό τῆς φύσεως, τό οἰκολογικό πρόβλημα, τήν τρύπα τοῦ ὄζοντος καί πολλά ἄλλα.

 

            Ἀκολουθεῖ ἔπειτα ὁ εὐαγγελικός νόμος.  Ὁ νόμος αὐτός εἶναι γνωστός σέ ὅσους μελετοῦν τό Εὐαγγέλιο.  Διέπει δέ τή ζωή τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας.  Ὁ εὐαγγελικός νόμος ἀποτελεῖ τόν τέλειο νόμο, τοῦ ὁποίου ἡ τήρηση φωτίζει τό νοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί τόν ὁδηγεῖ ὅλο καί πιό κοντά στό Θεό.  Ἡ ἐπίμονη δέ καί συστηματική πιστή προσκόλληση στό Εὐαγγέλιο, ἀποβαίνει ὁπωσδήποτε ὁ κατάλληλος ὁδοδείχτης πορείας.  Ἄν δέ ἀκολουθήσουμε αὐτήν τήν πορεία εὐελπιστοῦμε ὅτι μέ τό ἔλεος καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ θά κερδίσουμε τή σωτηρία καί θά ἀπολαύσουμε τήν εἴσοδό μας στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 29ης καί 30ης Μαΐου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ὁ Ἀλέξανδρος, υἱός τῶν Kevin Smith καί Ἑλένης, τό γένος Καριολῆ, μέ ἀνάδοχο τή Μαρίσσα Χατζηθεολόγου.

                        Ὁ Ἰάκωβος-Wilfred, υἱός τῶν Κωνσταντίνου Ἰακωβίδη καί Κατερίνας, τό γένος Γιαννακοῦ, μέ ἀνάδοχο τόν Ἀνδρέα Κυπριανοῦ.

                        Ὁ Ἀναστάσιος, υἱός τῶν Παύλου Στασῆ-Κυριάκου καί Χριστίνας, τό γένος Μούζουρου, μέ ἀναδόχους τούς Πέτρο Ἀντωνίου καί Παναγιώτη Κάϊλου.

                        Ἡ Διαμάντω, θυγατέρα τῶν Γεωργίου Γεωργίου καί Καλλιόπης, τό γένος Περικλέους, μέ ἀνάδοχο τόν Ἀνδρέα Γεωργίου.

                        Ἡ Μάρθα, θυγατέρα τῶν Χριστάκη Παπαδημητρίου καί Ἀνδρούλας, τό γένος Γεωργίου, μέ ἀνάδοχο τό Χρῖστο Ζαχαρίου, καί

                        Ὁ Ἀλέξανδρος-Ἀνδρέας, υἱός τῶν Δημητρίου Χαραλάμπους καί Εἰρήνης, τό γένος Παντελῆ, μέ ἀνάδοχο τήν Ἐλισάβετ Παντελῆ. 

Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ:  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, τό Σαββατοκύριακο τῶν 29ης καί 30ης Μαΐου 2010, στόν Καθεδρικό μας Ναό εὐλόγησε τούς γάμους τῶν:

                        John Leslie-Albert Ambrose καί Ἰωάννας, τό γένος Καλλῆ.

                        Χριστοφόρου Μ. Θεοκλήτου καί Ἄντριας, τό γένος Σάββα, καί

                        Παύλου Σ. Ματθαίου καί Σοφίας, τό γένος Πιερῆ.

                        Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς ἀείμνηστης Κυριακῆς Νικόλα, τήν Παρασκευή, 4η Ἰουνίου 2010.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ἐκλιπούσας καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους της.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας δεξιώθησαν τήν Τρίτη, 1η Ἰουνίου οἱ οἰκογένειες τῶν Γιώργου, Λέλλας, Σωτήρας καί Ἐλευθερίας Ἀρναούτη.  Τό γεῦμα δόθηκε ὑπέρ ὑγείας τῶν οἰκογενειῶν τους καί στή μνήμη τῶν προσφιλῶν τους Δημήτρη, Σοφίας, Παναγιώτας, Χρυσάνθου, Χρυσταλλένης, Νικόλα, Νίκης, Παύλου, Νικόλα.  Τήν Πέμπτη, 3η Ἰουνίου 2010, τό τραπέζι προσέφερε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων μας συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Τετάρτη, 2α Ἰουνίου 2010, τό Δ. Συμβούλιο τῆς Κοινότητος πραγματοποίησε τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Τό σῶμα μετά τά καθιερωμένα ἐνημερώθηκε γιά τίς μέχρι τώρα ἑτοιμασίες γιά τούς ἐπικείμενους ἑορτασμούς, τά τρέχοντα σχολικά πράγματα καί διάφορα ἄλλα.  Προσῆλθαν 12 πρόσωπα.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Μέ τή θετική ἀνταπόκριση τῆς δικῆς σας ἀγάπης πρός τά Ἑλληνικά Σχολεῖα οἱ πωλήσεις τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ ἔχουν φθάσει τό ποσό τῶν £8,300.00.  Τά παιδιά τοῦ σχολείου καί οἱ οἰκογένειές τους εὐχαριστοῦν θερμά ὅλους τούς φίλους τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

10η Ἰουνίου Πέμπτη Παραμονή ἑορτῆς Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου.  Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί Ἀρτοκλασία ὥρα 6.00 – 7.30 μ.μ.

11η Ἰουνίου Παρασκευή Μνήμη Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου.

Ὄρθρος, Πανηγυρική Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία.  Προσευχή καί ἱκεσία γιά τούς δωρητές, ἑορταστές, ἀφιερωτές, ἐπιτρόπους, ἀνακαινιστές, ψάλτες, συνδρομητές, βοηθούς τοῦ Ναοῦ, διδάσκοντες, διδασκομένους, κηδεμόνες, χορηγούς, προστάτες καί εὐεργέτες τῶν κοινοτικῶν μας Ἱδρυμάτων ὥρα 9.00 – 12.00 μεσημέρι.

                  Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες θά τελεσθοῦν στό φερώνυμο Ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.

12η Ἰουνίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

13η Ἰουνίου Κυριακή  Γ΄ Ματθαίου Τριφυλλίου Ἐπισκόπου Λήδρας. 

ΗΜΕΡΑ ΚΥΠΡΟΥ. 

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.30 – 12.00 μεσημέρι.

Ὄρθρος, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.  Πανηγυρικοί ἑορτασμοί, Δέηση γιά τήν Κύπρο, τούς Ἄρχοντες καί τό φιλόθεο Λαό της.

Τόν πανηγυρικό λόγο τῆς ἡμέρας θά ἐκφωνήσει ὁ ἐξοχώτατος Ὕπατος Ἁρμοστής τῆς Κύπρου κ. Ἀλέξανδρος Ζήνωνος.

Ὅλων τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν θά προεξάρχει ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος βοηθούμενος ἀπό Ἱερεῖς καί Διακόνους.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Dr A. A. Penglis                                 £ 15.00                        Ἄντρια           £ 20.00

Σωτηρούλα Χριστοφόρου                 £ 20.00                        Ἀνώνυμος       £700.00

Ἀνώνυμος στή μνήμη Μιχαήλ Κισσιᾶ                                            £ 20.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

Ο Ι   Θ Ε Ι Ο Ι,   Ο Ι   Φ Υ Σ Ι Κ Ο Ι  Κ Α Ι   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Ι   Ν Ο Μ Ο Ι

«ὅσοι γάρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καί ἀπολοῦνται· καί ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διά νόμου κριθήσονται.»                (Ρωμ. β΄ 12)

 

                        Μέσα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, στόν ἐσωτερικό κόσμο κάθε ἀνθρώπου ὁ Θεός τοποθέτησε, ἀπό τή στιγμή τῆς δημιουργίας μας, τόν ἄγραφο νόμο ἤ τό νόμο τῆς συνειδήσεως.  Ὁ νόμος αὐτός ἔχει καθολική ὕπαρξη.  Τόν φέρουν δηλαδή μέσα τους ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἀνεξάρτητα ἀπό φυλή, χρῶμα, γλῶσσα ἤ ὁποιαδήποτε ἄλλη διαφορά καί χαρακτηριστικό συναντᾶ κάποιος σ’ αὐτούς.

 

            Ὅταν, λοιπόν, ὁ νόμος τῆς συνειδήσεως λειτουργεῖ ὀρθά, δέν ἔχει δηλαδή ἀσθενήσει, τότε μᾶς ὑποδεικνύει καί ὑποβάλλει πότε νά ἐνεργοῦμε ἔτσι καί πότε διαφορετικά.  Ὅταν ὅμως δέν προσέξουμε τόν ἄγραφο νόμο καί δέ σεβαστοῦμε τήν ὕπαρξη καί παρουσία του, τότε διατρέχουμε τόν κίνδυνο νά ἀσθενήσει ἡ συνείδησή μας καί νά καταλήξει ὡς περιδεής, δηλαδή νά μᾶς ἐνοχλεῖ μέ τό παραμικρό ἤ καί τό ἀντίθετο.  Νά ὑποστεῖ δηλαδή ἄμβλυνση καί νά μήν τήν ἐνοχλεῖ καμιά παράβαση, ὅσο μεγάλη καί νά εἶναι.

 

            Οἱ ἄνθρωποι ζοῦμε βέβαια μέσα σέ κοινωνίες καί τή ζωή τῶν κοινωνιῶν διέπουν καί ρυθμίζουν οἱ νόμοι τοῦ ἐθίμου ἤ οἱ γραπτοί νόμοι τῆς πολιτείας.  Ὅλοι αὐτοί οἱ νόμοι ὡς ἀνθρώπινα κατασκευάσματα καί εὑρήματα, δέν μποροῦν νά εἶναι τέλειοι.  Αὐτοί ἔχουν πολλές ἐλλείψεις καί μειονεκτήματα.  Ἀρκετές δέ φορές αὐτοί ἀλλάσσουν ἤ ἀντικαθίστανται μέ ἄλλους, ὥστε νά ἀναπροσαρμόζονται μέ τά νέα δεδομένα τοῦ βίου.  Νά μνημονεύσουμε δέ ἐδῶ ὅτι κάθε παράβαση τοῦ ἄγραφου καί εὐγγελικοῦ νόμου ἀλλά καί κάθε νόμου, θεωρεῖται ἁμαρτία.  Ἡ δέ λέξη ἁμαρτία προέρχεται ἀπό τό ρῆμα ἁμαρτάνω καί σημαίνει ἀστοχία.  Τό ἁμαρτάνω δέ  ἑρμηνεύεται ὡς ἀποτυγχάνω νά ἐπιτύχω τό στόχο μου, ἀστοχῶ στό σκοπό μου.

 

            Ἄν δέ τώρα παρατηρήσουμε ἐξεταστικά ὅλη τή δημιουργία, συνειδητοποιοῦμε ὅτι αὐτή λειτουργεῖ καί διέπεται ἀπό κάποιους νόμους, τούς ὁποίους ἀποκαλοῦμε φυσικούς.  Τέτοιοι νόμοι εἶναι ἡ ἀδράνεια, ἡ ἕλξη, ἡ φυγόκεντρη δύναμη, ἡ συστολή, ἡ διαστολή καί ἄλλοι.  Ὁ Θεός ἔθεσε τή λειτουργία τῆς δημιουργίας κάτω ἀπό αὐτούς ὅλους τούς νόμους, οἱ ὁποῖοι λειτουργοῦν τέλεια καί οὐδέποτε συγκρούονται.  Ὅταν ὅμως ὁ Θεός θέλει, τότε ἐπεμβαίνει, ἀναστέλλει τή λειτουργία τῶν φυσικῶν νόμων καί ἔτσι ἔχουμε τήν ἐπιτέλεση θαύματος.  Ἔπειτα ὁ Θεός ἀφήνει τούς φυσικούς νόμους ἐλεύθερους καί αὐτοί ἐπανέρχονται στήν κανονική λειτουργία τους. 

 

Ἡ περιφρόνηση τῶν νόμων τῆς φύσεως ἀπό τόν ἄνθρωπο προκαλεῖ ὁπωσδήποτε ἀνυπολόγιστες ζημιές.  Θά μπορούσαμε ἴσως νά ἐκφραστοῦμε μέ ἕναν ἁπλό τρόπο λέγοντας ὅτι, ὅταν περιφρονοῦμε τή φύση αὐτή μᾶς ἐκδικεῖται πολύ σκληρά.  Ὁ δέ σεβασμός αὐτῆς μᾶς ὠφελεῖ καί μᾶς χαρίζει καλά καί εὐχάριστα ἀποτελέσματα.  Στίς μέρες μας γίνεται πολύς λόγος γιά τό βιασμό τῆς φύσεως, τό οἰκολογικό πρόβλημα, τήν τρύπα τοῦ ὄζοντος καί πολλά ἄλλα.

 

            Ἀκολουθεῖ ἔπειτα ὁ εὐαγγελικός νόμος.  Ὁ νόμος αὐτός εἶναι γνωστός σέ ὅσους μελετοῦν τό Εὐαγγέλιο.  Διέπει δέ τή ζωή τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας.  Ὁ εὐαγγελικός νόμος ἀποτελεῖ τόν τέλειο νόμο, τοῦ ὁποίου ἡ τήρηση φωτίζει τό νοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί τόν ὁδηγεῖ ὅλο καί πιό κοντά στό Θεό.  Ἡ ἐπίμονη δέ καί συστηματική πιστή προσκόλληση στό Εὐαγγέλιο, ἀποβαίνει ὁπωσδήποτε ὁ κατάλληλος ὁδοδείχτης πορείας.  Ἄν δέ ἀκολουθήσουμε αὐτήν τήν πορεία εὐελπιστοῦμε ὅτι μέ τό ἔλεος καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ θά κερδίσουμε τή σωτηρία καί θά ἀπολαύσουμε τήν εἴσοδό μας στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 29ης καί 30ης Μαΐου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ὁ Ἀλέξανδρος, υἱός τῶν Kevin Smith καί Ἑλένης, τό γένος Καριολῆ, μέ ἀνάδοχο τή Μαρίσσα Χατζηθεολόγου.

                        Ὁ Ἰάκωβος-Wilfred, υἱός τῶν Κωνσταντίνου Ἰακωβίδη καί Κατερίνας, τό γένος Γιαννακοῦ, μέ ἀνάδοχο τόν Ἀνδρέα Κυπριανοῦ.

                        Ὁ Ἀναστάσιος, υἱός τῶν Παύλου Στασῆ-Κυριάκου καί Χριστίνας, τό γένος Μούζουρου, μέ ἀναδόχους τούς Πέτρο Ἀντωνίου καί Παναγιώτη Κάϊλου.

                        Ἡ Διαμάντω, θυγατέρα τῶν Γεωργίου Γεωργίου καί Καλλιόπης, τό γένος Περικλέους, μέ ἀνάδοχο τόν Ἀνδρέα Γεωργίου.

                        Ἡ Μάρθα, θυγατέρα τῶν Χριστάκη Παπαδημητρίου καί Ἀνδρούλας, τό γένος Γεωργίου, μέ ἀνάδοχο τό Χρῖστο Ζαχαρίου, καί

                        Ὁ Ἀλέξανδρος-Ἀνδρέας, υἱός τῶν Δημητρίου Χαραλάμπους καί Εἰρήνης, τό γένος Παντελῆ, μέ ἀνάδοχο τήν Ἐλισάβετ Παντελῆ. 

Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ:  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, τό Σαββατοκύριακο τῶν 29ης καί 30ης Μαΐου 2010, στόν Καθεδρικό μας Ναό εὐλόγησε τούς γάμους τῶν:

                        John Leslie-Albert Ambrose καί Ἰωάννας, τό γένος Καλλῆ.

                        Χριστοφόρου Μ. Θεοκλήτου καί Ἄντριας, τό γένος Σάββα, καί

                        Παύλου Σ. Ματθαίου καί Σοφίας, τό γένος Πιερῆ.

                        Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς ἀείμνηστης Κυριακῆς Νικόλα, τήν Παρασκευή, 4η Ἰουνίου 2010.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ἐκλιπούσας καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους της.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας δεξιώθησαν τήν Τρίτη, 1η Ἰουνίου οἱ οἰκογένειες τῶν Γιώργου, Λέλλας, Σωτήρας καί Ἐλευθερίας Ἀρναούτη.  Τό γεῦμα δόθηκε ὑπέρ ὑγείας τῶν οἰκογενειῶν τους καί στή μνήμη τῶν προσφιλῶν τους Δημήτρη, Σοφίας, Παναγιώτας, Χρυσάνθου, Χρυσταλλένης, Νικόλα, Νίκης, Παύλου, Νικόλα.  Τήν Πέμπτη, 3η Ἰουνίου 2010, τό τραπέζι προσέφερε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων μας συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Τετάρτη, 2α Ἰουνίου 2010, τό Δ. Συμβούλιο τῆς Κοινότητος πραγματοποίησε τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Τό σῶμα μετά τά καθιερωμένα ἐνημερώθηκε γιά τίς μέχρι τώρα ἑτοιμασίες γιά τούς ἐπικείμενους ἑορτασμούς, τά τρέχοντα σχολικά πράγματα καί διάφορα ἄλλα.  Προσῆλθαν 12 πρόσωπα.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Μέ τή θετική ἀνταπόκριση τῆς δικῆς σας ἀγάπης πρός τά Ἑλληνικά Σχολεῖα οἱ πωλήσεις τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ ἔχουν φθάσει τό ποσό τῶν £8,300.00.  Τά παιδιά τοῦ σχολείου καί οἱ οἰκογένειές τους εὐχαριστοῦν θερμά ὅλους τούς φίλους τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

10η Ἰουνίου Πέμπτη Παραμονή ἑορτῆς Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου.  Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί Ἀρτοκλασία ὥρα 6.00 – 7.30 μ.μ.

11η Ἰουνίου Παρασκευή Μνήμη Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου.

Ὄρθρος, Πανηγυρική Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία.  Προσευχή καί ἱκεσία γιά τούς δωρητές, ἑορταστές, ἀφιερωτές, ἐπιτρόπους, ἀνακαινιστές, ψάλτες, συνδρομητές, βοηθούς τοῦ Ναοῦ, διδάσκοντες, διδασκομένους, κηδεμόνες, χορηγούς, προστάτες καί εὐεργέτες τῶν κοινοτικῶν μας Ἱδρυμάτων ὥρα 9.00 – 12.00 μεσημέρι.

                  Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες θά τελεσθοῦν στό φερώνυμο Ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.

12η Ἰουνίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

13η Ἰουνίου Κυριακή  Γ΄ Ματθαίου Τριφυλλίου Ἐπισκόπου Λήδρας. 

ΗΜΕΡΑ ΚΥΠΡΟΥ. 

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.30 – 12.00 μεσημέρι.

Ὄρθρος, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.  Πανηγυρικοί ἑορτασμοί, Δέηση γιά τήν Κύπρο, τούς Ἄρχοντες καί τό φιλόθεο Λαό της.

Τόν πανηγυρικό λόγο τῆς ἡμέρας θά ἐκφωνήσει ὁ ἐξοχώτατος Ὕπατος Ἁρμοστής τῆς Κύπρου κ. Ἀλέξανδρος Ζήνωνος.

Ὅλων τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν θά προεξάρχει ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος βοηθούμενος ἀπό Ἱερεῖς καί Διακόνους.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Dr A. A. Penglis                                 £ 15.00                        Ἄντρια           £ 20.00

Σωτηρούλα Χριστοφόρου                 £ 20.00                        Ἀνώνυμος       £700.00

Ἀνώνυμος στή μνήμη Μιχαήλ Κισσιᾶ                                            £ 20.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »