Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Νοέμβριος 2010

 

 

Ο   Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ   Σ Υ Ν Δ Ε Τ Ι Κ Ο Σ   Κ Ρ Ι Κ Ο Σ

«αὐτός γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τά ἀμφότερα ἕν καί τό μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τήν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκί αὐτοῦ τόν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας, ἵνα τούς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινόν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην»                  (Ἐφεσ. β΄ 14-15)

 

            Ἡ ἐπιστολή, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τοῦ θείου Παύλου, τήν ὁποία ἀπηύθυνε πρός τούς νεοφύτους xριστιανούς τῆς περιοχῆς τῶν ἐκκλησιῶν τῆς Ἐφέσου φέρνει στήν ἐπιφάνεια μιά ζωντανή εἰκόνα τῶν ἐκκλησιῶν καί κοινοτήτων τῶν ἡμερῶν του.  Βέβαια αὐτή ἡ εἰκόνα ὑπάρχει καί σήμερα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ποικίλων κοινοτήτων καί τῶν τοπικῶν ἐκκλησιῶν. 

            Τότε οἱ χριστιανοί εἶχαν κυρίως δύο ὑποδομές, δυό προελεύσεις.  Προήρχοντο ἀπό τούς Ἰουδαίους ἤ ἀπό τούς εἰδωλολάτρες.  Φαίνεται ὅτι στήν παρούσα περίπτωση, αὐτή ἡ εἰκόνα ἦταν πάρα πολύ πιό ἔντονη.  Γιά τοῦτο ὁ θεῖος Παῦλος τονίζει τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ὡς κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας καί κατά συνέπεια παραμένει ὁ συνδετικός κρίκος τῶν δύο ὁμάδων.  Προσφέρει δέ μιά θαυμάσια εἰκόνα, ὅταν ὑποδεικνύει ὅτι ὁ Χριστός ἀποτελεῖ τήν πηγή τῆς εἰρήνης γιά ὅλους. 

            Ἡ παράβαση καί παρακοή τῶν πρωτοπλάστων στό θεῖο θέλημα βάρυνε ὅλους τούς ἀνθρώπους, Ἰουδαίους καί ἐθνικούς.  Ἡ ἐνανθρώπηση ὅμως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ἔφερε τήν εἰρήνη μέ πανανθρώπινη διάσταση.  Ἄλλη ὑπόθεση βέβαια ἄν οἱ σημερινοί ἄρχοντες τοῦ κόσμου τούτου σκεπτόμενοι κοσμικά καί παραμένοντας στήν ὁριζόντια διάσταση τοῦ βίου μιλοῦν γιά εἰρήνη ἀλλά ταυτόχρονα ἑτοιμάζονται ἀδιάκοπα γιά πόλεμο.  Ἡ ἐχθρότητα, ἡ ὁποία ἀκολούθησε τήν πτώση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἔφθασε στό τέλος της, ὅταν «ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου»  (Γαλ. δ΄ 4).

            Ὁ ὕμνος τῶν ἀγγέλων, τόν ὁποῖο ἐπαναλαμβάνουμε ὅποτε ψάλλουμε τή δοξολογία «Δόξα σοι τῷ δείξαντι τό φῶς.  Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καί ἐπι γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» μᾶς ὑπενθυμίζει τό δῶρο τῆς εἰρήνης, πού εἶναι βέβαια ὁ Χριστός, καί μᾶς ἦρθε ἀπό τούς οὐρανούς στή γῆ.  Ἀποτελεῖ δέ μιά ἀδιάκοπη ὑπενθύμιση τοῦ ἀνεπανάληπτου γεγονότος τῶν Χριστουγέννων.  Ὁ Χριστός ὅμως δέν περιορίσθηκε στήν ἐνανθρώπηση.  Τό σωτηριολογικό του ἔργο συνεχίσθηκε μέχρι τό Γολγοθᾶ, τή σταυρική του θυσία, ὅπου τό πανάσπιλο του αἷμα πότισε τό ξύλο τῆς κατάρας καί τό μετέβαλε σέ πηγή χαρᾶς, σέ σύμβολο νίκης καί ἀναστάσεως.

            Ἔτσι οἱ δύο πιά κόσμοι Ἰουδαῖοι καί εἰδωλολάτρες, στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἀποτελοῦν μιά ἑνότητα, εἶναι μέρος τῆς νέας κτίσεως, τῆς καινούργιας δημιουργίας.  Ἀποτελοῦν τό νέο ἄνθρωπο στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.  Εἶναι ὁ ἀναγεννημένος ἄνθρωπος μέσα στά εὐαγγελικά πλαίσια, ὅπου δέν ὑφίστανται τά πάθη τοῦ μίσους, τῆς ἔχθρας, τῆς κακίας, τῆς διαιρέσεως, τοῦ φθόνου καί τά τόσα ἄλλα, τά ὁποῖα εἶναι καρπός τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, τοῦ παλαιοῦ ἑαυτοῦ μας.  Ὁ καινός ἄνθρωπος φέρει τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος «τήν πίστη, τή χαρά, τήν εἰρήνη, τήν ἀγάπη, τή μακροθυμία, τή χρηστότητα, τήν πραότητα, τήν ἐγκράτεια»  (Γαλ. ε΄ 22-23), γιά νά μνημονεύσουμε μερικά.

            Ἡ κατά Χριστό ζωή ἀποδίδει καρπούς πνευματικούς πολλούς.  Αὐτή ὅμως θέλει καί ἀπαιτεῖ μακρόχρονη ὑπομονή, ἀδιάκοπη καί ἀψευδή ἄσκηση καί ἀπόλυτο δόσιμο, ὥστε ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ νά ριζώσει στήν ψυχή καί νά καρπίσει.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τήν Κυριακή, 31η Ὀκτωβρίου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ὁ Ἀλέξανδρος, υἱός τῶν Μιχαήλ Ἕλληνα καί Μαρίας, τό γένος Μαραγκοῦ, μέ ἀνάδοχο τό Μάριο Χριστοφόρου, καί

                        Ἡ Νεφέλη-Ραφαέλλα, θυγατέρα τῶν Νίκου Γεωργίου καί Βασούλας, τό γένος Λιασίδη, μέ ἀναδόχους τούς Σωτήριο Γεωργίου καί Κωνσταντίνα Halliday.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας, τήν Τρίτη, 2α Νοεμβρίου, δεξιώθηκε ἡ οἰκογένεια τῆς δίδας Σωτηρούλας Νικολαΐδου, στή μνήμη τῶν γονέων τους Νικολάου καί Μερόπης.  Τήν Πέμπτη, 4η Νοεμβρίου 2010, τό γεῦμα προσέφερε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς εὐλαβεῖς δωρήτριες.

ΚΗΔΕΙΕΣ: Στούς ναούς τῆς κοινότητός μας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Παρασκευούλας Ἀνδρέου, τή Δευτέρα, 1η Νοεμβρίου καί Χαρίκλειας Μιχαήλ, τήν Τετάρτη, 3η Νοεμβρίου 2010.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ:  Τήν Πέμπτη, 11η Νοεμβρίου 2010, ἡ ὥρα 10.00 πρωί, στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας θά ψαλεῖ ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς ἀειμνήστης Θεοδώρας μοναχῆς, τό γένος Σιάντωνα.  Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά προσφέρουν στή μνήμη της θά ὑπάρχουν κουτιά στήν ἐκκλησία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ:  Τό Σάββατο βράδυ, 16η Ὀκτωβρίου 2010, στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος, πραγματοποιήθηκε ἡ Α΄ Ἐκπαιδευτική Συνάντηση μέ συμμετοχή ὅλων τῶν μελῶν τοῦ διδακτικοῦ καί βοηθητικοῦ προσωπικοῦ τῶν Σχολείων Ἀπ. Βαρνάβα.  Ἡ ἀπουσία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, προϊσταμένου τῆς κοινότητος καί διευθυντή τῶν σχολείων, ὑπῆρξε πολύ αἰσθητή.  Ὁ Θεοφιλέστατος βρισκόταν στό νοσοκομεῖο ἀναρρώννοντας ὕστερα ἀπό ἐγχείρηση καρδίας.  Ἐν τούτοις ἡ συνεχής ἔγνοιά του καί τό ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον γιά τά δρώμενα τῆς κοινότητας δέν τοῦ ἐπέτρεψαν ν’ ἀπουσίασει ἀπόλυτα.  Συνοδοιπόρησε μαζί μας νοερά,  «πνευματικά», ὅπως ἀνέφερε ὁ ἴδιος σέ σχετικό γραπτό χαιρετισμό του, τόν ὁποῖο ἀνέγνωσε ὁ ἐκπαιδευτικός τῶν σχολείων μας π. Κωνσταντῖνος Θεοχάρους. 

                        Στή συνάντηση προσῆλθαν 29 πρόσωπα, τά ὁποῖα φιλοξενήθησαν  ἀπό τήν κοινότητα.  Οἱ ἐργασίες τοῦ σώματος ἄρχισαν μέ προσευχή, ἀκολούθησε ἡ ἀνάγνωση τῶν πρακτικῶν τῆς προηγούμενης ἐκπαιδευτικῆς συνάντησης.  Τό θέμα τῆς βραδιᾶς ἦταν «ὁ Αὐτισμός» μέ εἰσηγήτρια τήν ἐκπαιδευτικό τῆς Ε.Ε.Α. κα Στυλιανή Κουπάδη.  Τό θέμα ὑπῆρξε πολύ ἐνδιαφέρον, γέννησε πολλές ἀπορίες, ἐρωτήσεις καί ἐγένετο ἐκτενής καί ὠφέλιμη συζήτηση.  Τέλος, ἡ ὑποδιευθύντρια κ. Ἀνδρομάχη Νεοφύτου ὑπενθύμισε τίς ὑπόλοιπες βασικές δραστηριότητες καί ὑποχρεώσεις του τρέχοντος τριμήνου καί ἔκλεισε μέ εὐχαριστίες πρός ὅλους γιά τήν παρουσία καί ποικιλότροπη συμμετοχή τους.

 

ΝΗΣΤΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ:  Ἀπό τή Δευτέρα, 15η Νοεμβρίου, ἑορτή τῶν Ἁγίων Ὁμολογητῶν Γουρία, Ἀβίβου καί Σαμωνᾶ μαρτύρων, ἀρχίζει ἡ σαρανταήμερος νηστεία τῶν Χριστουγέννων.

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ: Τίς σαράντα μέρες, οἱ ὁποῖες προηγοῦνται τῶν Χριστουγέννων, στήν κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα θά τελεῖται καθημερινά ἡ θεία Λειτουργία καί θά μνημονεύονται στήν Ἁγία Προσκομιδή τά ὀνόματα ζώντων καί κεκοιμημένων.  Γιά τοῦτο ὅσοι ἐπιθυμοῦν μποροῦν νά δώσουν τά ὀνόματα τῶν προσφιλῶν τους προσώπων.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:  Πληροφοροῦμε τούς εὐλαβεῖς ἐνορῖτες ὅτι ἤδη κυκλοφοροῦν: α) Ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (σχῆμα μικρό) £1.50. β)  Ἡμερολόγια τῆς κοινότητος (τοίχου) £ 2.50 καί (Ἁγιολόγιο) £2.50.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

8η Νοεμβρίου Δευτέρα Ἡ Σύναξη τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

9η Νοεμβρίου Τρίτη Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ θαυματουργοῦ. 

                  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

11η Νοεμβρίου Πέμπτη Μηνᾶ Βίκτωρος καί Βικεντίου μαρτύρων

                  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

12η Νοεμβρίου Παρασκευή Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

13η Νοεμβρίου Σάββατο Ἱωάννου Χρυσοστόμου. 

                  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

14η Νοεμβρίου Κυριακή Ὀγδόη Λουκᾶ.  Ἀποστόλου Φιλίππου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Εὐφημιανοῦ τοῦ Κυπρίου, Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Εὐδοκία Ἀδάμου                   £100.00           Λεωνίδας Ἰωάννου    £ 50.00           

Μαρίτσα Γεωργιάδου                        £ 10.00                        Ἀνώνυμος                   £ 50.00

Μαρία Νεοφύτου                   £ 10.00                        Ἀνώνυμος                   £ 28.00

Mr Edwards                           £ 25.00                        Ἀνώνυμοι                   £134.00

Τερέζα Παναγιώτου              £ 10.00                        Ἀνώνυμος                   £120.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Advertisement

Read Full Post »

 

 

Η   Σ Ω Τ Η Ρ Ι Α   Τ Ο Υ   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ   Δ Ω Ρ Ο Ν   Θ Ε Ο Υ

«χάριτί ἐστε σεσωσμένοι·  (Ἐφεσ. β΄ 15)

                        Ἡ ὑπόθεση τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἐξαρτᾶται ἀπό δύο παράγοντες, τό θεῖο καί τόν ἀνθρώπινο.  Πρέπει νά ποῦμε ὅμως ἐδῶ ὅτι σ’ αὐτό τό βαρυσήμαντο κεφάλαιο πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει ὁ θεῖος παράγοντας.  Γιά νά προχωρήσει ὅμως ὁ θεῖος παράγοντας στήν ἐνεργοποίηση τοῦ ζητήματος τῆς σωτηρίας, πρέπει νά προηγηθεῖ ἡ ὁλόθυμη συγκατάθεση τοῦ ἀνθρωπίνου παράγοντα.    

                        Γιά νά γίνουν πιό κατανοητά αὐτά τά ὁποῖα διατυπώθησαν πιό πάνω θά μᾶς βοηθήσουν κάποια χωρία τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὅπως τό ἀκόλουθο: «τῇ γάρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διά τῆς πίστεως·  καί τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τό δῶρον,  οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται.» (Ἐφεσ. β΄ 8 – 9)  Ἀπό τό χωρίο αὐτό διδασκόμεθα ὅτι ἡ σωτηρία προσφέρεται σ’ ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους ὡς δῶρο τοῦ Θεοῦ.  Ἀφοῦ, βέβαια εἶναι δῶρο, σημαίνει ὅτι ἐμεῖς δέν ἔχουμε προσφέρει κάτι πρός τό Θεό ἤ πρός τούς συνανθρώπους μας ἰσάξιο τοῦ δώρου πού ἀπολαμβάνουμε. 

                        Ἀποτελεῖ ὅμως ἡ σωτηρία ἐπισφράγιση τῆς πίστεώς μας στόν Τριαδικό Θεό.  Ἐπίσης δέν μποροῦμε νά ἰσχυρισθοῦμε ὅτι ὁ Θεός μᾶς προσφέρει τή σωτηρία ὡς ἀμοιβή γιά τήν καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν, στήν ὁποία καθημερινά προβαίνουμε μέσα στή ροή τοῦ πολυκύμαντου βίου μας.

                        Παράλληλα νά μνημονεύσουμε λίγα λόγια ἀπό τήν εὐχή, πρίν τό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας, μέ τήν ὁποία ὁ Λειτουργός ὁμολογεῖ ὅτι: «πᾶσα δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον ἐκ σοῦ τοῦ Πατρός τῶν φώτων»  (Ὀπισθάμβωνος εὐχή θ. Λειτουργίας)  Ὁ Θεός μᾶς προσφέρει πλουσιοπάροχα καί χωρίς καμιά ὑποχρέωση ἀπέναντί μας τά δικά του δῶρα, τά ὁποῖα ἀφοῦ ἀξιοποιήσουμε σωστά καί τά πολλαπλασιάσουμε ἀνάλογα συμβάλλουν στό νά γνωρίσουμε πιό πολύ καί νά πλησιάσουμε ὅσο γίνεται πιό κοντά τόν Πλάστη Θεό.    

 

                        Ὅσο δύσκολος καί ὅσο μακροχρόνιος καί νά εἶναι ὁ πνευματικός ἀγώνας, τόν ὁποῖο διεξάγουμε, δέν μποροῦμε νά ἰσχυρισθοῦμε ὅτι ἔχουμε χρεώσει μέ κάτι τό Θεό.  Αὐτό ἀποτελεῖ βλασφημία καί μεγάλο ἁμάρτημα.  Ἐμεῖς εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά διερχόμεθα τίς μέρες τῆς ζωῆς μας παραμένοντας ἑδραῖοι στόν ἀγώνα μας καί ἀκολουθώντας πιστά τό εὐαγγελικό ἰδεῶδες.  Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς μᾶς ὑπενθυμίζει τά Κυριακά λόγια: «ὅταν ποιήσητε πάντα τά διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὅτι ὅ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν.» (Λουκ. ιζ΄ 10)

                        Ὁ θεῖος Παῦλος μᾶς ὑπενθυμίζει: «τά μωρά τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός ἵνα τούς σοφούς καταισχύνῃ, καί τά ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός ἵνα καταισχύνῃ τά ἰσχυρά, καί τά ἀγενῆ τοῦ κόσμου καί τά ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεός, καί τά μή ὄντα, ἵνα τά ὄντα καταργήση, ὅπως μή καυχήσηται πᾶσα σάρξ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.»  (Α΄ Κορ. α΄  27 – 29) Δηλαδή ὅσους ὁ κόσμος θεωρεῖ τρελούς, ἐκείνους διάλεξε ὁ Θεός γιά νά ντροπιάσει τελικά τούς σοφούς·  κι ὅσους ὁ κόσμος θεωρεῖ ἀνίσχυρους, ἐκείνους διάλεξε ὀ Θεός γιά νά ντροπιάσει τελικά τούς κατά κόσμον ἰσχυρούς κί ὅσους ὁ κόσμος θεωρεῖ παρακατιανούς καί περιφρονημένους, ἐκείνους διάλεξε ὁ Θεός, τά μηδενικά, γιά νά καταργήσει ὅσους θαρροῦν πώς εἶναι κάτι.  Ἔτσι ὥστε νά μήν μπορεῖ κανείς νά καυχηθεῖ γιά κάτι μπροστά στό Θεό.  Ὕστερα ἀπό ὅσα ἔχουν γραφεῖ καθίσταται πολύ κατανοητό ὅτι ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη τοῦ θείου ἐλέους.  Τοῦ Κυρίου ἡ τιμή καί ἡ δόξα, ἡ βασιλεία καί ἡ προσκύνηση στούς αἰῶνες.  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τήν Κυριακή, 24η Ὀκτωβρίου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ἡ Μαρία-Ἀγγελίνα, θυγατέρα τῶν Νεοκλῆ Νεοκλέους καί Εἰρήνης, τό γένος Κορομία, μέ ἀνάδοχο τή Βασιλική Κορομία, καί

                   Ὁ Αἰμίλιος-Κοσμᾶς, υἱός τῶν Ἀντωνίου Χαραλάμπους καί Παναγιώτας, τό γένος Πάουρου, μέ ἀνάδοχο τή Χαρούλλα Χαραλάμπους.                  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΓΑΜΟΣ:  Στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας, τήν Κυριακή, 24η Ὀκτωβρίου 2010, εὐλογήθησαν οἱ γάμοι τῶν Νικολάου Θεοχάρη Παναγῆ καί Μαρίας, τό γένος Θεοδοσίου.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμαστε νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Χρίστου Πανταζῆ καί Ἀνδρονίκης Τούμπα, τή Δευτέρα, 25η Ὀκτωβρίου καί Σωτήρας Ἀντωνίου, τήν Τρίτη 26η Ὀκτωβρίου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.  

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας δεξιώθησαν τήν Τρίτη, ἡ κα Ἀνδρούλα Ἰωαννίδου, στή μνήμη τοῦ συζύγου της ἀειμνήστου Σάββα καί τῶν γονέων της μ. Χριστοφῆ καί μ. Χριστίνας.  Τήν Πέμπτη, 26η Ὀκτωβρίου 2010, τό τραπέζι προσέφερε ἡ κα Θεοδώρα Μηναΐδη, στή μνήμη τοῦ συζύγου της μ. Γεωργίου Μηναΐδη.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

ΕΚΟΙΜΗΘΗ Η ΜΟΝΑΧΗ ΘΕΟΔΩΡΑ:  Ξημερώματα τῆς Παρασκευῆς, 22α Ὀκτωβρίου 2010, ἐξεδήμησε πρός Κύριον ἡ ἀδελφή Θεοδώρα μοναχή.  Ἡ Θεοδώρα, τό γένος Σιάντωνα, γεννήθηκε τό ἔτος 1923 στό κατεχόμενο σήμερα χωριό Λιμνιά τῆς ἐπαρχίας Ἀμμοχώστου.  Οἱ γονεῖς της Ἀντώνης καί Φλωρεντία ἔφεραν στόν κόσμο συνολικά ἐννιά παιδιά.  Σήμερα ζοῦν μόνο δύο, ἡ Μαρίτσα καί ἡ Παναγιώτα.  Ἡ Θεοδώρα ὑπῆρξε τό πρωτότοκο παιδί τῆς οἰκογένειας.  Στή Μεγάλη Βρετανία ἦρθε τό 1960. 

                   Ἡ Θεοδώρα προσῆλθε καί ἐγκαταστάθηκε στούς χώρους τῆς Ἐκκλησίας τό ἔτος 1981, ἀφοῦ συνέχισε ἀκόμη νά ἐργάζεται γιά μερικά χρόνια στήν ἐνδυματοβιομηχανία.  Οὐδέποτε συνῆψε γάμο.  Σύντομα ὅμως βγῆκε σέ σύνταξη καί ἐπεδόθη στό νά διακονεῖ τήν Ἐκκλησία ἁπλά καί ἀθόρυβα.  Διάβαζε τόν ἑξάψαλμο στίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί καθόταν στό παγγάρι τῆς Παναγίας γιά ὧρες κάνοντας ὅλα τά χρέη ἑνός ἐπιτρόπου στήν ἐντέλεια.  Ἦταν γιά πολλά χρόνια ὁ ἀκοίμητος φρουρός.  Ὅταν εἶχε ἐλεύθερο χρόνο δούλευε κατασκευάζοντας εἰκόνες, δηλαδή ἔπαιρνε σανίδια-ξύλα κομμένα κατάλληλα καί σύμφωνα μέ τό μέγεθος τῆς χάρτινης εἰκόνας, προετοίμαζε τήν ἐπιφάνεια, ἐπικολλοῦσε τίς εἰκόνες καί ἔτσι προετοίμαζε εἰκόνες γιά τίς ἑορτές καθώς καί ἄλλες, τίς ὁποῖες ζητοῦσαν οἱ εὐλαβεῖς ἐνορῖτες μας.

Ὡς ἄνθρωπος, ἀφοῦ μεγάλωσε ἀρκετά, δέν μποροῦσε πιά καί σταδιακά περιορίσθηκε στό δωμάτιό της.  Φαίνεται ὅτι τῆς ἄρεσε ἡ συντροφιά, ἡ παρέα μέ νέους ἀνθρώπους.  Διάλεγε ἀπό αὐτούς τούς ὁποίους συναντοῦσε κατά καιρούς στούς χώρους τῆς κοινότητος τούς πιό εὐλαβεῖς.  Ἴσως ἔτσι ἐξέφραζε τό μητρικό φίλτρο καί αἰσθανόταν ὅτι τούς προσέφερε κάποια προστασία καί στοργή.  Τό ἔτος 1984 ἐκάρη μοναχή ὑπό τοῦ τότε Ἐπισκόπου Τροπαίου καί Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένου τῆς κοινότητος καί νῦν Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγορίου.

                   Ἡ Κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα χρωστάει εὐγνωμοσύνη στό πρόσωπο τῆς Θεοδώρας.  Ἀναγνωρίζει τήν πολυετῆ προσφορά της καί κάθε ἄλλη βοήθειά της, συμπεριλαμβανομένης καί τῆς οἰκονομικῆς.  Γιά τοῦτο ἀνέλαβε τήν ταφή της, προβάλλει τό παράδειγμά της καί τήν τιμᾶ κατάλληλα. 

Α Ι Ω Ν Ι Α   Α Υ Τ Η Σ   Η   Μ Ν Η Μ Η

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:  Πληροφοροῦμε τούς εὐλαβεῖς ἐνορῖτες ὅτι ἤδη κυκλοφοροῦν: α) Ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (σχῆμα μικρό) £1.50. β)  Ἡμερολόγια τῆς κοινότητος (τοίχου), £ 2.50 καί (Ἁγιολόγιο) £2.50.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

1η Νοεμβρίου Δευτέρα Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων, Θεοδότης μητρός των καί Δαυίδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Ἁγιασμός Πρωτομηνιᾶς ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

3η Νοεμβρίου Τετάρτη Ἀνακομιδή λειψάνων Ἁγίου Γεωργίου Τροπαιοφόρου.  (Ἁγίου Γεωργίου τοῦ σπόρου).  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

6η Νοεμβρίου Σάββατο  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

7η Νοεμβρίου Κυριακή Ἑβδόμη Λουκᾶ.

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Νῖκος Ἡρακλέους   £  8.00                       Σωτηρούλα Χριστοφόρου £ 20.00

Ἄντρια Φωτίου      £ 20.00                     Θεόδωρος Σοφοκλέους     £ 20.00

Ἑλένη Ματσάγκου  £ 50.00                     Ἀγγέλα Προδρόμου                        £ 20.00

Ἀνδρούλα Κωνσταντίνου στή μνήμη θυγατέρας της Φωτούλας   £100.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »