Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Μαρτίου 2014

xmas13-PHOTOS-2 xmas13-PHOTOS-3 xmas13-PHOTOS-4 xmas13-PHOTOS-5 xmas13-PHOTOS-6 xmas13-PHOTOS-7 xmas13-PHOTOS-8 xmas13-PHOTOS-9 xmas13-PHOTOS-10 xmas13-PHOTOS-11 xmas13-PHOTOS-12 xmas13-PHOTOS-13 xmas13-PHOTOS-14 xmas13-PHOTOS-15

Advertisement

Read Full Post »

Π Ο Ι Ο   Κ Α Ι   Π Ο Τ Ε   Τ Ο   Τ Ε Λ Ο Σ   Τ Η Σ   Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ

 

«σύ κατ’ ἀρχάς, Κύριε, τήν γῆν ἐθεμελίωσας, καί ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί·  αὐτοί ἀπολοῦνται, σύ δέ διαμένεις·»        (Ἑβρ. α΄ 10 – 11)

 

                Ὁ ἱερός ψαλμωδός, ἀγαπητοί ἀδελφοί, στόν Ψ102.10 ἀπευθύνεται πρός τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ καί ἀναφέρει ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ δημιουργός τοῦ σύμπαντος κόσμου, δηλαδή ὅλων ὅσα βλέπουμε καί ὅλων ὅσα δέ βλέπουμε.  Πότε ὅμως ἔλαβε χώρα τό γεγονός τῆς δημιουργίας;  Πρέπει νά ἐνθυμούμεθα ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἄχρονος, εἶναι ἔξω ἀπό τό χρόνο καί εἶναι ἐπίσης καί τοῦ χρόνου ὁ δημιουργός.  Προτοῦ ὁ Θεός θέσει σέ λειτουργία τή βούλησή του γιά νά ἔρθει ἡ δημιουργία ἀπό τήν ἀνυπαρξία στήν ὕπαρξη, δέν ὑπῆρχε ἡ ἔννοια χρόνος.  Ὁ χρόνος λοιπόν ἔχει ἀρχή καί ἔτσι κάποτε θά ἔχει καί τέλος.  Τή φράση κατά συνέπεια «κατ’ ἀρχάς» πρέπει νά τήν κατανοήσουμε «μέ τήν ἔναρξη τοῦ χρόνου», μέ τήν ἐμφάνιση τῶν πρώτων δημιουργημάτων, ὡς ἀρχή τοῦ χρόνου.

 

                Ὁ Θεός μέ τό Λόγο του δημιούργησε τά ὁρατά καί τά ἀόρατα.  Στήν Παλαιά Διαθήκη, στίς πρῶτες γραμμές τοῦ βιβλίου τῆς Γενέσεως, διαβάζουμε: «εἶπεν ὁ Θεός γενηθήτω…».  Τά πάντα ἦρθαν στήν ὕπαρξη ἀπό τήν ἀνυπαρξία.  Ἐκτός ἀπό τόν ὑλικό κόσμο ὁ Θεός δημιούργησε προηγουμένως τόν πνευματικό κόσμο, τά Ἀγγελικά τάγματα.  Στό βιβλίο τοῦ Ἰώβ διαβάζουμε: «ὅτε ἐγενήθησαν ἄστρα, ᾔνεσάν με φωνῇ μεγάλῃ πάντες ἄγγελοί μου.» (Ἰωβ ΛΗ 7) 

               

                Τά πλανητικά συστήματα ἀποτελοῦν καί αὐτά καρπό τοῦ ἔργου τῆς δημιουργίας.  Λειτουργοῦν μάλιστα οἱ φυσικοί νόμοι μέ τόση ἀκρίβεια, ὥστε οὐδέποτε συμβαίνουν ἀτυχήματα ἤ συγκρούσεις.  Μόνο μέ τήν ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ οἱ φυσικοί νόμοι ἀναστέλλουν προσωρινά τή λειτουργία τους, ὅταν γίνονται θαύματα, καί μετά ἐπανέρχονται καί συνεχίζουν κανονικά τήν πορεία τους.  Ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη κάνει λόγο γιά τήν ἐλαστικότητα τῶν νόμων τῆς φύσεως, ἡ ὁποία δέ γεννᾶ κανένα πρόβλημα.

 

                Μέ ξεχωριστή ἐνέργεια δημιούργησε ὁ Θεός την κορωνίδα τῆς δημιουργίας, τόν ἄνθρωπο, τήν ἕκτη ἡμέρα.  Σ’ αὐτήν τήν περίπτωση ἡ Γραφή δέν ἔχει τή συνήθη φράση «καί εἶπεν ὁ Θεός» ἀλλά στήν ἐνέργεια τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου συμμετέχουν καί τά τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος.  Ἡ Γραφή λέγει: «ποιήσωμεν».  Τά τρία πρόσωπα συνομιλοῦν καί συναποφασίζουν γιά τή δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος δημιουργήθηκε «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ».  Ἐπίσης πρῶτος δημιουργεῖται ὁ ἄνδρας στό πρόσωπο τοῦ Ἀδάμ καί ἡ γυναίκα ἀκολουθεῖ στό πρόσωπο τῆς Εὔας.  Στήν ἑβραϊκή γλώσσα γιά ὅλη τήν ὑπόλοιπη δημιουργία χρησιμοποιεῖται τό ρῆμα «Μπαρά», ἐνῶ γιά τήν περίπτωση τοῦ ἀνθρώπου τό ρῆμα «ἀσά».

 

                Ὅπως συμβαίνει μέ ὅλα τά πράγματα, νά γερνοῦν καί νά παλιώνουν, τά ζῶα, τά κτίρια καί ὁ ἄνθρωπος, ἔτσι καί ἡ δημιουργία ὁλόκληρη μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου θά ἔρθει στό τέλος της.  Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος μᾶς βεβαιώνει: «Ἥξει δέ ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτί, ἐν ᾗ οὐρανοί ῥοιζηδόν παρελεύσονται, στοιχεῖα δέ καυσούμενα λυθήσονται, καί γῆ καί τά ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται.» (Β΄ Πέτρ. γ΄ 10)

 

                Τό πότε θά συμβεῖ τό τέλος τῆς δημιουργίας δέ γνωρίζουμε κανένας, οὔτε οἱ ἄγγελοι στόν οὐρανό.  Πολλοί πολλές φορές μπῆκαν στόν πειρασμό νά ἐπιζητήσουν τό χρόνο τοῦ τέλους καί νά καθορίσουν ἡμερομηνίες, γιά νά γίνουν τελικά καταγέλαστοι.  Αὐτό τό μυστικό ἀνήκει μόνο στό Θεό.  Ὅσοι ἐπιχειροῦν νά παράσχουν τέτοιες πληροφορίες ἁπλά ψεύδονται καί πλανοῦν.  Μέ τό τέλος τά δημιουργήματα θά ἀλλάξουν καί θά γίνουν καινά (καινούργια).  Ὁ Κύριος εἶπε: «Ἰδού καινά ποιῶ τά πάντα» (Ἀποκ. κα΄ 5).  Μέ τό τέλος θά ἔχουμε μιά νέα κατάσταση, ὅπου θά ἔχουμε ἀνακαίνιση τῆς δημιουργίας σύμφωνα μέ τά σχέδια τοῦ Δημιουργοῦ.  Αὐτοῦ ἡ δόξα καί τό κράτος στούς αἰῶνες.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΗ:        Τήν Κυριακή, 9η Μαρτίου 2014, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, τέλεσε, στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας, τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τοῦ Βασιλείου-Χρυσοβαλάντη, υἱοῦ τοῦ Χρίστου Γεωργίου καί Ἀντωνίας, τό γένος Πογιατζῆ, μέ ἀναδόχους τούς Γεώργιο καί Λουΐζα Γεωργίου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στό νεοφώτιστο νά ζήσει.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκαν, τήν Τρίτη, 11η Μαρτίου 2014, ἡ οἰκογένεια τῶν Κώστα κα Ἕλλης Κτωρῆ στή μνήμη τῆς ἀείμνηστης θυγατέρας των Εἰρήνης.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς  φιλογενεῖς δωρητές.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Κουμῆ Κυριάκου Χατζητοουλῆ, τή Δευτέρα, 10η Μαρτίου, Μιχαήλ Κυριάκου, τήν Τρίτη, 11η Μαρτίου καί Σωτήρας Γεωργίου, τήν Πέμπτη, 13η Μαρτίου 2014.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Μιχαήλ.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝΠαρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς κοινότητος πραγματοποίησε τήν τακτική μηνιαία συνεδρία του, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, τήν Τετάρτη, 12η Μαρτίου 2014.  Μετά τά καθιερωμένα οἱ σύνεδροι ἀσχολήθησαν μέ τά ἀκόλουθα:  Ἐνημέρωση γιά τίς ἐργασίες στούς κοινοτικούς χώρους, γιά τήν Ἁγία καί Μ. Τεσσαρακοστή, τήν ἐκπαιδευτική συνάντηση (Σάββατο 01/03/14), τό σχολικό λαχνό, τήν καλλιτεχνική γιορτή (Κυριακή, 23/03/14), τόν παμπαροικιακό ἑορτασμό ἐθνικῶν ἐπετείων (Κυριακή, 30/03/14) καί διάφορα ἄλλα.  Παρευρέθησαν περίπου 17 πρόσωπα.

 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ: Ἡ Σχολική Ἐφορεία τῶν Ἑλληνικῶν καί Κατηχητικῶν Σχολείων Ἀπ. Βαρνάβα ἔχει ἑτοιμάσει καί κυκλοφορεῖ τόν ἐτήσιο σχολικό λαχνό.  Αὐτός ἀποτελεῖ τό μοναδικό εἰσόδημα τοῦ σχολείου καί παρακαλεῖσθε νά ἀνταποκριθεῖτε γενναιόδωρα.  Τιμή £ 1.00.  Ἔχουν ἐκδοθεῖ 10,000 λαχνοί.  Μέχρι τώρα ἔχουν διατεθεῖ λαχνοί £ 1,000.00.  Προσβλέπουμε στήν ὑποστήριξή σας.

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ: Τήν Τρίτη, 18η Μαρτίου 2014, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων  Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ θά πραγματοποιήσει συνεδρία τῆς ὁλομέλειας στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος, ὥρα 7.30 μ.μ.

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ:   Τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα, θά πραγματοποιήσουν καλλιτεχνικό πρόγραμμα, γιά νά τιμήσουν τίς δύο τρανές ἐπετείους τῆς 25ης Μαρτίου 1821 καί 1ης Ἀπριλίου 1955, τήν Κυριακή, 23η Μαρτίου 2014, στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Παναγίας, ὥρα 4.00 μ.μ.  Αὐτό θά εἶναι διανθισμένο μέ ὁμιλίες, ποιήματα, θεατρικά, τραγούδια καί χορούς.  Θά σᾶς ἀναμένουμε ὅλους νά ἐπαναφέρουμε στή μνήμη μας τίς θυσίες τῶν προγόνων μας πού ἔδωσαν τή ζωή τους στό ὄνομα τῆς ἐλευθερίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ὑπενθυμίζουμε τούς εὐλαβεῖς ἐνορῖτες, ὅπως φέρουν ἄνθη γιά τό στολισμό τοῦ Σταυροῦ καί ἔπειτα τή διανομή αὐτῶν στούς πιστούς τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

17η Μαρτίου Δευτέρα.  Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

18η Μαρτίου Τρίτη.  Ἱερή Παράκληση.  Ναός Ἀπ. Βαρνάβα ὥρα 12.00 μ.μ.

            Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

19η Μαρτίου Τετάρτη.  Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία ὥρα 5.30 – 7.00 μ.μ.

20η Μαρτίου Πέμπτη.  Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

21η Μαρτίου Παρασκευή. ΤΡΙΤΗ ΣΤΑΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ. 

            Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 6.00 – 7.15 μ.μ. 

            Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 6.30 – 8.00 μ.μ.

22α Μαρτίου Σάββατο.  Σάββατο Γ΄ Ἑβδομάδος Νηστειῶν.  

            Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 10.30 π.μ. 

            Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

23η Μαρτίου Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.

            Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

            Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

            Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

κος και κα Ἡρακλέους     £ 70.00            Miglena Ivanova      £ 20.00

κος Χρυσάνθου               £ 10.00            Κ. Λύτρας        £200.00

Μαγδαληνή Κυριάκου      £ 20.00            κα Σ. Ε. Σκουφαρίδη        £ 10.00

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Μαρία Θεοχάρους            £ 20.00            Ἕλλη Σταύρου £ 10.00

Διάφοροι ἀνώνυμοι δωρητές στή μνήμη Σταυρούλας             £1,420.00

                Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

Ἡ παρούσα Κυριακὴ, ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ, καλεῖται Δεύτερη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν. Ἡ Ἐκκλησία  ὅρισε αὐτήν τή μέρα νά τιμᾶται καί νά προβάλλεται ἡ ἁγία μορφή καί ξεχωριστή προσωπικότητα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Στή συνέχεια θά ἀναφερθοῦμε μέ λίγα λόγια γιά τόν ἅγιο.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὑπῆρξε διαπρεπής θεολόγος καί σπουδαίος διδασκάλος τῆς νοερᾶς καί μονολόγιστης προσευχῆς.  Ὁ Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἦταν ἀπόγονος ἀριστοκρατικῆς οἰκογένειας τοῦ Βυζαντίου καί στίς μέρες τίς ὁποῖες ἔζησε, τό δέκατο τέταρτο αἰῶνα, διέπρεψε ὡς θεολόγος, μοναχός καί Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Οἱ μοναχοί τοῦ Ἁγίου Ὄρους στό πρόσωπό του εὑρῆκαν τό διδάσκαλο καί προστάτη. Ὁ Γρηγόριος ἀντιμετώπισε μέ ἐπιτυχία τίς κακοδοξίες τοῦ δυτικοεπηρεασμένου Βαρλαάμ καί τῶν ὀπαδῶν του καί ἔκαμε λόγο γιά τή διάκριση μεταξύ τῆς οὐσίας καί τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ.

Ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀμέθεκτη καί ἀκοινώνητη. Οἱ ἄκτιστες ἐνέργειες ὅμως τοῦ Θεοῦ εἶναι μεθεκτές. Οἱ μοναχοί ἐμμένοντας στήν προσευχή καθαίρονται, ἀποβάλλουν ἀπό μέσα τους τά σκοτεινά σημεῖα, ἐπικοινωνοῦν μέ τό Θεό καί καταξιώνονται τῆς θέας τοῦ Θαβωρείου καί ἀκτίστου φωτός. Αὐτή ἡ κατάσταση ἀποτελεῖ βίωμα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

 

Τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ποὺ ἀναγινώσκουμε στὴν Θεία Λειτουργία εἶναι παρμένο ἀπὸ τὸ εὐαγγέλιο τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου. Ἡ εὐαγγελικὴ περικοπή ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἰησοῦς «εἰσῆλθε εἰς οἶκον», ὅπου καὶ κήρυττε.  Στὴν οἰκία, μαζεύτηκε ἀρκετὸς κόσμος, ὁ ὁποῖος ἐπιθυμοῦσε νά δροσίσει τήν ψυχή του μέ τό λόγο τοῦ Κυρίου. Καὶ ἐνῶ ὁ Ἰησοῦς «ἐλάλει τὸν λόγον» ἔρχεται μία ὁμάδα ἀποτελούμενη ἀπὸ τέσσερις φίλους «παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων».  Ἐδῶ νά ἀναφερθεῖ ὅτι σύμφωνα μέ μερικούς ἑρμηνευτές αὐτοί οἱ τέσσερις συμβολίζουν τούς τέσσερις εὐαγγελιστές.  Ἐπειδὴ ἦταν ἀδύνατο, ἕνεκα τοῦ πλήθους, νὰ εἰσέλθουν στὸ σπίτι, χάλασαν τὴν πρόχειρη στέγη καὶ κατέβασαν μπροστὰ στὰ πόδια τοῦ Ἰησοῦ τὸν παραλυτικὸ. Ὁ Ἰησοῦς ἀφοῦ διαπίστωσε τήν βαθειά πίστη, ἡ ὁποία διακατεῖχε καί τούς πέντε ἀντιμετώπισε ἀμέσως τό πρόβλημα.  Μέ ἕνα λόγο Του συγχώρησε τίς ἁμαρτίες τοῦ παραλυτικοῦ.  Παρόντες ἦταν καὶ ἐκπρόσωποι τῶν Γραμματέων καὶ τῶν Φαρισαίων, οἱ ὁποῖοι ἐκτός ἀπὸ τὰ διάφορα προβλήματα τὰ ὁποῖα προσπαθοῦσαν νὰ δημιουργοῦν στὸν Κύριο, συγκέντρωναν παράλληλα καὶ στοιχεῖα γιὰ νὰ τὰ χρησιμοποιήσουν μελλοντικά ἐναντίον Του.

 

Στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία δὲ τελεῖται μόνο γιὰ τοὺς παρόντες, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἀπόντες, δηλαδὴ «ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων», καὶ ὑπὲρ ὅλων ἐκείνων ποὺ αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη γιὰ σωτηρία τῆς ψυχῆς τους.  Ἡ Θεία Λειτουργία, εἶναι ἐκκλησιολογικὸ γεγονὸς καὶ ἀναφέρεται σ’ ὅλο τὸν κόσμο.

Τὸν παραλυτικό τῆς περικοπῆς μεταφέρουν τέσσερις μὲ βαθειὰ πίστη. Ὁ Χριστὸς σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση, παράλληλα πρός τὴν πίστη τοῦ παραλυτικοῦ διαβλέπει καὶ τὴν δυνατὴ πίστη τῶν τεσσάρων, ἡ ὁποία πίστη γίνεται ἀφορμὴ νά θεραπευθεῖ ὁ πρῶτος.  Στὴ ζωή μας ἡ πίστη ἔχει μεγάλη σημασία.  Αὐτή μᾶς στηρίζει καὶ μᾶς ὁδηγεῖ κοντὰ στὸν Ἀρχηγὸ τῆς ζωῆς, ὁ ὁποῖος, δέν εἶναι ἄλλος, παρά ὁ Χριστός.

 

Στοὺς ναούς μας αὐτὲς τὶς μέρες κάθε ἀπόγευμα διαβάζεται τὸ Μεγάλο Ἀπόδειπνο. Τὶς Παρασκευὲς ψάλλονται οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Παναγίας, τὶς Τετάρτες καὶ Παρασκευὲς τελεῖται ἡ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, τὰ Σάββατα τελεῖται ἡ θ. λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου καὶ τὶς Κυριακὲς τοῦ M. Βασιλείου.  Καλούμαστε νὰ συμμετάσχουμε στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες, ὥστε νὰ λάβουμε πνευματικὲς ἑνέσεις, οἱ ὁποῖες θὰ μᾶς ξυπνήσουν ἀπὸ τὸ λήθαργό τῆς ἁμαρτίας καὶ θὰ μᾶς προσφέρουν ἀκμαιότατο πνευματικὸ ἠθικό.

 

Αὐτὲς τὶς ἑνέσεις καὶ αὐτὸ τὸ ἠθικὸ εἶχε ὁ φωτισμένος ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Γιὰ τοῦτο καὶ ἀντιμετώπισε εὔστοχα τοὺς πολέμιους τῆς νοερᾶς προσευχῆς. Νά ἐπισφραγίσουμε τοῦτο τό σύντομο κήρυγμα μέ τήν ἀκόλουθη προσευχή, Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε στὸ Δεσπότη Χριστὸ καί γιατρό τῶν ψυχῶν νὰ μᾶς ἐνισχύει  στὴν πιστή καί νά ἐπουλώνει τίς πνευματικές μας πληγές.

Π. Κωνσταντίνου Θεοχάρους

 

Read Full Post »

                   Μὲ τὸ σημερινὸ Ἱερὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ξεκινᾶ ἡ περίοδος τῶν ἀναγνωσμάτων ἀπὸ τὸ κατὰ Λουκᾶ Εὐαγγέλιο.  Ἡ εὐαγγελικὴ περικοπή ἡ ὁποία ἀκούσαμε σήμερα, μᾶς βεβαιώνει πὼς ὅταν στὴ ζωή μας ἔχουμε τὴν εὐλογία καὶ καθοδηγεία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τότε ὅλα ἔρχονται κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο γιά ἐμᾶς.

 

                    Ὁ Ἰησοῦς βρισκόταν κοντὰ στὴ λίμνη Γενησαρὲτ καὶ εἶδε μία ὁμάδα ψαράδων νὰ καθαρίζουν τὰ δίχτυά τους.  Ὁ Θεάνθρωπος ἄδραξε τήν εὐκαιρία καὶ μπῆκε στὸ πλοῖο τοῦ Σίμωνος (Πέτρου), τὸν παρακάλεσε νὰ τραβήξει τὸ πλοιάριον λίγα μέτρα ἀπὸ τὴν ἀκτή.  Ἀπὸ ἐκεῖ «ἐδίδασκε τοὺς ὄχλους».

 

                    Ὅσες φορὲς προσφέρει ὁ ἄνθρωπος κάτι στὸ Θεὸ εἶναι ἀποδεδειγμένο ὅτι πάντα τὸ λαμβάνει πίσω πλουσιοπάροχα.  Αὐτό συμβαίνει καί τώρα.  Μετὰ τὸ κήρυγμα, ὁ Χριστὸς δίνει τὴν ἐντολὴ νὰ πᾶνε πιὸ βαθειὰ καὶ νὰ ξαναρίξουν τὰ δίχτυα «εἰς ἄγραν».

 

                    Φυσικὰ τοῦτο ἦταν ἀδιανόητο γιὰ τοὺς ἐπαγγελματίες καί ἔμπειρους ψαράδες, γιὰ τοῦτο καὶ ὁ Πέτρος ἐνῶ στὴν ἀρχὴ προβάλλει τὸ ἐπιχείρημα, «Ἐπιστάτα, δι΄ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν, ἐπὶ δὲ τῷ ρήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον». (Λούκ. Ε’ 5) Δηλαδή: Διδάσκαλε, ὅλη τή νύχτα κοπιάσαμε καὶ δὲν πιάσαμε τίποτα. Ἀλλὰ γιὰ τὸν λόγο σου θὰ ρίξω τὰ δίχτυα.  Ἐνῶ λοιπὸν προβάλλει τὸ κατὰ πάντα λογικὸ ἐπιχείρημα, τελικά ὑποτάσσει τὴ δική του γνώση καὶ ἐμπειρία, στὴν ὑπακοὴ καὶ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου.  Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ ψαριὰ νὰ ἦταν ἀρκετὰ πλούσια, ὥστε νά  κινδυνεύσουν τὰ δυὸ πλοῖα νὰ βυθιστοῦν.

 

                    Τόσο συγκλονίστηκαν ὁ Πέτρος καὶ οἱ συνεργάτες του, ἀπὸ τὸ θαυμαστὸ αὐτὸ γεγονός, ὥστε ἡ συνείδησή του τὸν ὁδηγεῖ  ἀμέσως νὰ ἀποδώσει πίστη καὶ λατρεία στὸ Θεάνθρωπο. «Ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ λέγων· ἔξελθε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλὸς εἰμι, Κύριε». (Λούκ. Ε’ 8) Δηλαδή: Ὅταν ὁ Σίμων Πέτρος εἶδε τί ἔγινε, ἔπεσε στὰ πόδια τοῦ Ἰησοῦ καὶ εἶπε: Νὰ βγεῖς καὶ νὰ φύγεις ἀπὸ μένα, Κύριε, διότι εἶμαι ἄνθρωπος ἁμαρτωλός.

 

                    Τὸ κεντρικὸ δίδαγμα τῆς περικοπῆς εἶναι ὅτι ἡ ὑπακοὴ στὸν Κύριο προσφέρει πλούσια τὴν εὐλογία Του σέ ἐμᾶς.  Καλούμαστε ἀρκετὲς φορὲς σὲ πολλὰ ζητήματα νὰ πράξουμε καὶ νὰ ἐνεργήσουμε σύμφωνα μὲ τὶς γνώσεις καὶ τὴν πείρα μας, χωρὶς νὰ βάλουμε μπροστὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τὸ ἀποτέλεσμα ὅμως πολλές φορές δέν εἶναι πρός τό πνευματικό μας συμφέρο.

 

                    Ἀντιθέτως ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐλεύθερα βάζει τό πνευματικό συμφέρον καὶ τοποθετεῖ τὸ πρόσταγμα τοῦ Κυρίου παραπάνω ἀπὸ τήν προσωπικὴ του πείρα καί ἁπλὰ ἐμπιστεύεται κατὰ πάντα τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, τότε τὰ πράγματα ἀλλάζουν.  Ἐκεῖ ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἀναμένει τὴν ἀποτυχία, ἔρχεται ἡ ἐπιτυχία τοῦ στόχου καὶ ἡ ἐπιβράβευση αὐτῆς τῆς πίστεως.

                    Ὁ Κύριος ὁ ὁποῖος εἶναι «χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τους αἰώνας». Περιβάλλει πάντοτε μὲ ἄπειρη ἀγάπη τὸν κάθε ἄνθρωπο καὶ θέλει «πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν». (Α’ Τίμ. β, 4).  Ἂν μελετήσουμε προσεκτικὰ τὴ ζωή μας, ὁ κάθε ἕνας ξεχωριστά, θὰ διαπιστώσουμε μὲ βεβαιότητα τὴν εὐσπλαχνικὴ καὶ θαυματουργικὴ ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία δὲν μπόρει νὰ ἐξηγηθεῖ μὲ τὴν κοινὴ λογική.

 

                    Ἄς παρακαλέσουμε τὸ Σωτήρα καὶ Λυτρωτή μας Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, νὰ μᾶς χαρίζει ζωντανὴ πίστη  καὶ  ἀπόλυτη ὑπακοὴ στὸ θέλημά Του.  Ἀμὴν.

 

Π. Κωνσταντίνου Θεοχἀρους.

Read Full Post »

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

 

W H A T   A N D   W H E N   I S   T H E   E N D   O F   C R E A T I O N

 

“You, Lord, in the beginning laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of Your hands.  They will perish, but You remain.”      (Hebrews 1: 10-11)

 

                        The holy psalmist in Psalm 102: 10 addresses the Son and Logos of God and mentions that He is the creator of the whole world, that is, whatever we see and whatever we cannot see.  However, when did creation take place?  We need to remember that God is timeless, is not limited by time and He is also the Creator of time.  Before God put into operation His will to bring the creation from non-existence into existence, the meaning of time did not exist.  Time, then, has a beginning and in the same manner at some point time will come to an end.  Therefore, by the phrase “in the beginning” we must comprehend that the launch of time took place “with the beginning of time”, as soon as the first created things appeared on earth.

 

                  God, through His Logos, created what is visible and what is invisible.  In the Old Testament in the first chapter of the book of Genesis we read as follows:  “God said, let it be……”  Everything came into existence from the state of non-existence.  Apart from the materialistic world, God beforehand created the spiritual world “the angelic hosts”.  In the book of Job we read as follows:  “When the stars were made and all My angels praised Me in a loud voice.” (Job 38: 7).

 

                        The planetary systems are also a result of the act of creation.  What is more, the physical laws operate with such accuracy that there is hardly ever a collision.  Only through the intervention of God, do the physical laws stop their operation temporarily, when miracles take place and then they return to normality and continue their cycle.  Contemporary science speaks about the elasticity of the law of nature, which does not create any problem.

 

                        God created man, the head of creation, with special care, on the sixth day.  In this instance, the Bible does not use the usual phrase “and God said” because in the case of the creation of man, the Three Persons of the Holy Trinity participated.  The Bible says “let us create”.  The Three Persons converse and decide among themselves for the creation of man, who was created “in the image and likeness of God.”  Additionally, man was created first in the person of Adam and the woman followed in the person of Eve.  In the Hebrew language for the rest of creation, the verb “bara” is used whereas for the creation of man the verb “asa”.

 

                        All created things become old and deteriorate, animals, buildings and man, thus the whole of creation with the passing of time will come to an end.  Apostle Peter confirms: “But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat;  both the earth and the works that are in it will be burned up.” (2 Peter 3: 10).

 

34

                        No one knows when the end of creation will take place, not even the angels in heaven.  Many people have often been tempted to seek when the end of time will take place and to set up a fixed date.  As a consequence they have been proved wrong.  This fact is known only by God.  All those who try to offer this kind of information, simply tell lies and mislead others.  In the end the whole of creation will change and will be renewed.  The Lord said:  “Behold, I make all things new.” (Rev. 21: 5).  With the end of time, we will have a new state where the creation will be renewed, in accordance with the plans of God, the Creator.  Glory and power be to Him for ever.  Amen!

 

                        C O M M U N I T Y   N E W S

 

MEALS FOR  THE  ELDERLY:     The meals for the elderly during the month of March were subsidised by the following:  an anonymous donor in memory of her beloved departed husband Andreas and parents Savvas and Rodou;  Eleni Kapaldi;  Costas and Elli Ktori in memory of their beloved departed daughter Irene;  Evridiki Demetriou in memory of her beloved departed husband Vasos, parents Yiannis, Sophia, Christodoulos, Alexandra, Joakeim and Andreas, Loukia and Maria;  Charalambos Kyriakides and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA.  We thank all the kind donors for their generosity and consideration towards this cause.

 

MEATFARE  SUNDAY  MEAL  FOR  THE  ELDERLY:  On Meatfare Sunday (23-02-2014) the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA with great enthusiasm and generosity served our respected elderly after the Divine Liturgy at both of our community halls.  The meal comprised of a variety of foods, fruit, desserts and drinks.  Members of the Community, cantors, guests and clergy also participated at the meal.  His Grace, Athanasios, Bishop of Tropaeou, led the prayers, greeted all those taking part, thanked all the donors and the workers of goodness and kindness and gave the blessing.

 

ANNUAL  SCHOOL  RAFFLE:     We would like to inform our parishioners that the School Governors of St Barnabas Greek School have once again issued the annual school raffle in order to replenish the school funds.  It is now in circulation. So far we have been able to raise £1,000.00 from this very worthy venture.  If you would like to support this you may purchase some raffles, either from the two churches or from the school office.  Price per ticket £1.00.

 

SCHOOL  CONCERT:  The Greek and Sunday Schools of St Barnabas are preparing a programme to honour the two great events, 25th March 1821 and 1st April 1955.  This programme will consist of speeches, poems, plays, songs and dances and will take place at 4.00 p.m. on Sunday, 23rd March 2014 in St Mary’s Church hall.  We look forward to your participation in remembering the sacrifices of our ancestors who gave their lives in the name of freedom.

 

REMINDER: We remind all our respected parishioners to bring flowers for the decoration of the Cross next Sunday, the Feast of the Veneration of the Cross.  The flowers will then be distributed to the faithful.

 

NEW  VOLUME  OF  THE  GREEK  DIACONIA:  Volume 34 of the Greek Diaconia, which records the sermons and the community activities during the year 2014, is now in circulation.  Those of you who are interested may purchase this from the Community offices.  Price £10.00 each volume.

 

SCHOOL  MAGAZINE:  The Christmas edition of the school magazine “I Phoni tou Scholiou” has now been completed and is in circulation.  This magazine is No. 118 and contains a greeting by His Grace Athanasios, Bishop of Tropaeou, articles by the teachers, various articles by our school pupils, an account of the Schools’ and community’s activities during the early part of the school year, various photographs of the school and community events and advertisements.

 

NEWS  FROM  OUR  BOOKSHOP:   We inform all our parishioners that you may purchase the following books from the community’s bookshop:

 

a)      Holy Week (Greek and English)                                 £25.00

b)      The Akathist Hymn (Greek and English)                   £10.00

c)      The Holy Bible (English only)                                    £50.00

d)     New Testament (English only)                                   £30.00

e)      New Testament (Greek and Modern Greek)  £  6.00

 

A  VISIT  TO  THE  HELLENIC  CENTRE:  About thirty pupils from St Barnabas Greek and Sunday Schools, accompanied by Bishop Athanasios and six teachers, visited the Hellenic Centre to see the exhibition of what Greek women’s costumes were like two hundred years ago.  The exhibition was held in memory of Koula Lemos by her family.  Mrs Ioanna Papantoniou and Mrs Natasa Lemos spoke to the pupils about the costumes in an interesting and informative manner.  At the end of the exhibition the pupils were offered various refreshments.  The Schools of St Barnabas congratulate the Centre for the exhibition, the hospitality and the opportunity given to the pupils to taste a part of Greek history.

 

 

 

 

Read Full Post »