Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Μαρτίου 2010

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών,
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασιν,
ζωήν χαρισάμενος

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι,
προσκυνήσομεν Άγιον, Κύριον,
Ιησούν
τον μόνον αναμάρτητον.
Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν
και την Αγίαν σου Ανάστασην
υμνούμεν και δοξάζωμεν
Συ γαρ ει ο Θεός ημών,
εκτός Σου άλλον ουκ οίδαμεν,
το όνομά Σου ονομάζομεν.
Δεύτε, πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν
την του Χριστού Αγίαν Ανάστασην.
Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού
χαρά εν όλω τω κόσμω.
Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον,
υμνούμεν την Ανάστασην Αυτού.
Σταυρόν γαρ υπομείνας δι’ ημάς,
θανάτω, θάνατον ώλεσεν.

Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν,
Έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος

Advertisement

Read Full Post »

 

 

«οἷς (στούς Ἀποστόλους) καί παρέστησεν ἑαυτόν ζῶντα μετά τό παθεῖν αὐτόν, ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι’ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς, καί λέγων τά περί τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.»                   (Πραξ.  α΄ 3)

 

            Περιχαρεῖς, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἑορτάζουμε καί πάλι τή Ζωηφόρο καί Λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἀπό τούς νεκρούς.  Ἡ χαρά μας ἐφέτος πολλαπλασιάζεται καί αὐξάνει, γιατί ἑορτάζουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὅλοι οἱ Χριστιανοί μαζί, τήν ἴδια ἡμερομηνία.  Ἕνεκα τούτου ἡ πανανθρώπινη χαρά τῆς Ἀναστάσεως βιοῦται ἀπό περισσοτέρους ἀνθρώπους καί τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως ἐξυμνεῖται ἀπό πιό πολλά στόματα καί μέ πολλούς καί ποικίλους τρόπους. 

Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας μέ τίς πυκνές, τίς μακροσκελεῖς καί ἱερές ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας Ἑβδομάδος, μέ τήν πλούσια ὑμνολογία καί τό πλῆθος τῶν προσώπων, τά ὁποῖα πρόβαλε μέσα στό ταξίδι τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἔχει προετοιμάσει κάθε ἀνθρώπινη καί φιλόθεη ψυχή, ἔτσι, ὥστε νά ἑορτάσει καί νά ζήσει τό κοσμοχαρμόσυνο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως κατά τόν καλύτερο τρόπο.

Τά μέσα τῆς μαζικῆς ἐπικοινωνίας θά γεμίσουν καί αὐτήν τή φορά τούς αἰθέρες μέ τόν παιάνα τῆς Ἀναστάσεως.  Ἡ χαρμόσυνη ἀτμόσφαιρα θά διασκεδάσει τή δυσθυμία τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, τόν ὁποῖο δέρνει ἀδυσώπητα ἡ οἰκονομική δυσπραγία καί τά πολλά ἄλλα δεινά τῆς ἐφημέρου ζωῆς.  Ἐνώπιον τοῦ Ἀναστάντος ὅλα θά ὑποχωρήσουν γιά νά θρονιαστεῖ ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη καί ἡ αἰσιοδοξία ὡς δικά Του δῶρα.    

            Ὁ ἐσταυρωμένος Ἰησοῦς καί ταφείς ἐν καινῷ μνημείῳ, ἀνέστη τριήμερος καί ἄφησε πίσω τόν τάφο τόν κενό καί τά σάβανα, μέ τά ὁποῖα ἦταν τυλιγμένο τό σῶμα του, ὡς δεῖγμα καί μαρτυρία τῆς Ἀναστάσεώς του.  Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ νίκησε τό θάνατο, σκόρπισε χαρά στό ἀνθρώπινο γένος καί ἄνοιξε διάπλατα τίς κλειστές πόρτες τοῦ Παραδείσου.

 

            Μετά τό «τετέλεσται» ἐπάνω στό σταυρό, οἱ δειλοί Μαθητές καί Ἀπόστολοι κυριαρχημένοι ἀπό τό φόβο τῶν Ἰουδαίων εἶχαν σκορπίσει καί ἀπομακρυνθεῖ.  Τά νέα ὅμως τῆς Ἀναστάσεως, ἡ παρουσία τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἐνώπιόν τους, ἐπλήρωσαν τίς καρδίες τους μέ θάρρος, χαρά καί ἐλπίδα.  Πλουτισμένοι λοιπόν μέ τούτη τή χαρά καί αὐτήν τήν ἐλπίδα, μετά τήν Πεντηκοστή, περιῆλθαν ὅλο τόν τότε γνωστό κόσμο καί κήρυξαν πανταχοῦ τή νέα πίστη στό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

            Οἱ ἐμφανίσεις τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ στούς Μαθητές καί φίλους του γιά σαράντα μέρες ἐπύρωσαν τίς ψυχές τους μέ ἱερό ζῆλο, ἀκατάβλητη δύναμη καί ἀμείωτο θάρρος, ὥστε ἕτοιμοι νά ἀναλάβουν σύντομα ἕκαστος τήν ἀποστολή του στό ἔργο τῆς διαδόσεως τοῦ μηνύματος τῆς σωτηρίας.

Ἔθνη, λαοί καί γλῶσσες δέχθησαν καί δέχονται καθημερινά τό μήνυμα τῆς σωτηρίας χωρίς κρατούμενα.  Ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι κατάντησαν νά ζοῦν σέ ἡμιαγρία κατάσταση, ὅταν υἱοθέτησαν τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου ἡμέρεψαν καί εἰρήνευσαν.  Ὑπέστησαν πνευματική ἀναγέννηση καί ἀνακαινίσθη ὁ κόσμος μέσα τους καί γύρω τους, ὥστε νά πορεύονται τό δρόμο τῆς θυσίας, τῆς προσφορᾶς καί καλωσύνης, ὁ ὁποῖος ἔχει ὡς τέρμα τήν ἁγιότητα καί τή θέωση.

Μέ αὐτές τίς λίγες καί ἀπέρριττες σκέψεις ζοῦμε μαζί σας γιά ἄλλη μιά φορά τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως.  Παράλληλα προσευχόμεθα ἡ εἰρήνη, τό πρῶτο δῶρο τοῦ Ἀναστάντος Σωτῆρος Χριστοῦ, νά βασιλεύει στίς ψυχές καί τίς καρδίες ὅλων τῶν ἀνθρώπων καί ἡ ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου νά πλουτίσει καί νά σκεπάσει ὅλο τόν κόσμο πλουσιοπάροχα.  Τοῦ Ἀναστάντος Σωτῆρος Χριστοῦ ἡ δόξα, ἡ τιμή καί ἡ προσκύνηση στούς αἰῶνες.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΗ:     Τήν Κυριακή, 28η Μαρτίου 2010, ἐγένετο  μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στό ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ Ζαχαρίας-Ἀλέξανδρος, υἱός τῶν Μιχαήλ Ἀλεξίου καί Ἀγγέλας, τό γένος Ἀντωνίου, μέ ἀνάδοχο τή Ναταλία Ἀλεξίου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀνάδοχο καί εὐχόμεθα στό νεοφώτιστο νά ζήσει.

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Σοφίας Παναγῆ, τήν Τρίτη, 30η Μαρτίου καί Ἀλέξη Παπακυριάκου, τήν Τετάρτη, 31η Μαρτίου 2010.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ μ. Ἀλέξη.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ:  Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων ὁ γιά πολλά χρόνια διατελέσας διάκονος π. Σεραφείμ Πέρδικος χειροτονήθη σέ πρεσβύτερο στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας, ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου     κ. Ἀθανασίου.  Στή χειροτονία προσῆλθαν ὁ υἱός τοῦ χειροτονηθέντος διάκονος Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος ἐγκαταβιώνει στή Μονή τοῦ Τιμίου Προδρόμου στό Essex καί ὁ περεπιδήμων στό Λονδῖνο πρωτ/ρος Σωτήριος Παναγιωτόπουλος.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τό νέο πρεσβύτερο τῆς κοινότητός μας καί τοῦ εὐχόμεθα εὔκλεα ἱερωσύνη. 

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

4η  Ἀπριλίου Κυριακή τῆς Ἀναστάσεως. 

Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου. 

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ. 

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.30 – 12.00 μ.μ. 

Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης καί ἀνάγνωση τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου σέ διάφορες γλῶσσες ὥρα 4.00 – 5.00 μ.μ.

5η Ἀπριλίου Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου.  

Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

6η Ἀπριλίου Τρίτη τῆς Διακαινησίμου Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Νεομαρτύρων. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 -12.00 μ.μ.

9η Ἀπριλίου Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου.  Γιορτή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουγία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

10η Ἀπριλίου Σάββατο τῆς Διακαινησίμου. Ἀγίου Γρηγορίου τοῦ Ε΄. 

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ

Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

11η Ἀπριλίου Κυριακή τοῦ Θωμᾶ. 

Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα.

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                   £ 20.00                        Ἀνώνυμος                               £960.00

Ἀνώνυμος                   £ 10.00                        Ἀνώνυμος                               £ 20.00

Ἄκης Γιατανός           £ 50.00                        Νῖκος Χάρης                           £ 50.00

Διάφοροι ἀνώνυμοι στή μνήμη Ρεβέκκας Σάββα                            £473.00

Φρῖξος Χαραλάμπους στή μνήμη μητρός Δέσποινας                     £ 30.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 

Ἡ ἱερή ἀκολουθία, ἡ ὁποία ψάλλεται τό βράδυ τῆς Ἁγίας καί Μ. Παρασκευῆς ἀποτελεῖ τόν Ὄρθρο (δηλαδή τήν πρωινή ἀκολουθία) τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Σαββάτου.  Ὅπως συνέβη τίς ὑπόλοιπες βραδιές τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἔτσι καί σ’ αὐτή τήν περίπτωση ἡ ἱερή ἀκολουθία μεταφέρεται πιό μπροστά κατά 12 ὥρες.  Ἀντί πρωί ψάλλεται βράδυ, γιά νά ἔχουν οἱ πιστοί τήν εὐκαιρία νά προσέλθουν καί νά συμμετάσχουν.  Μετά τά συνηθισμένα τοῦ Ὄρθρου, δηλαδή τόν ἑξάψαλμο καί τή Μεγάλη συναπτή ἡ ἀκολουθία ἀρχίζει μέ τό τροπάριο: 

«Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπό τοῦ ξύλου καθελών τό ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ, εἰλήσας καί ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας ἀπέθετο».

                        Στή συνέχεια γίνεται προσπάθεια νά δοθεῖ ὁ πιό πάνω ὕμνος μέ ἁπλά λόγια.   «Ὁ εὐσχήμονας, ὁ εὐγενής καί ἄρχοντας Ἰωσήφ ἀπό τήν Ἀριμαθαία, ἀφοῦ κατέβασε τό πανάχραντόν σου σῶμα ἀπό τό σταυρό, κατόπιν ἀδείας ἀπό τόν Πιλᾶτο, καί ἀφοῦ τό περιτύληξε σέ καθαρό σεντόνι καί τό μύρισε μέ πολύτιμα ἀρώματα, τό κήδευσε καί τό τοποθέτησε μέσα σέ τάφο, ὁ ὁποῖος ἦταν καινούργιος, δηλαδή γιά πρώτη φορά ἐχρησιμοποιεῖτο, δέν τάφηκε κανένας ἄλλος πιό πρίν μέσα σ’ αὐτόν».

                        Νά ἐπαναλάβουμε ὅτι ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία γιά νά βοηθήσει τούς πιστούς της νά λατρεύσουν τό Θεό, χωρίς ἰδιαίτερη δυσκολία στό καθημερινό τους πρόγραμμα ἐργασίας καί νά γιορτάσουν τά ἱερά καί ἀνεπανάληπτα σωστικά γεγονότα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἔχει μεταθέσει τίς πρωινές ἀκολουθίες, νά τελοῦνται τό βράδυ, τό ὁποῖο προηγεῖται, ἀντί τό πρωΐ τῆς ἑπομένης ἡμέρας, στήν ὁποία ἀναφέρονται καί στήν ὁποία κανονικά ἀνήκουν. 

                        Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τήν ἱερή ἀκολουθία, ἡ ὁποία τελεῖται τό βράδυ τῆς Ἁγίας καί Μ. Παρασκευῆς καί ἡ ὁποία εἶναι γνωστή ὡς ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος.  Πρόκειται δηλαδή γιά τήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τοῦ Ἁγίου καί Μ. Σαββάτου.  Αὐτή εἶναι ἡ τελευταία ἀκολουθία τῆς περιόδου καθώς καί τοῦ βιβλίου τοῦ Τριῳδίου.  Ἀπό αὔριο τό πρωί ἀρχίζει ἡ χρήση τοῦ βιβλίου τοῦ Πεντηκοσταρίου.  Μπαίνουμε δηλαδή στά Ἀναστάσιμα. Ποῖο γεγονός λοιπόν ἑορτάζουμε κατά τήν παροῦσα Ἁγία ἡμέρα;

                         Σύμφωνα μέ τόν ἱερό συναξαριστή: Τῷ Ἁγίῳ καί Μεγάλῳ Σαββάτῳ τήν θεόσωμον ταφήν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν εἰς Ἅδου κάθοδον ἑορτάζομεν, διὧν τῆς φθορᾶς τό ἡμέτερον γένος ἀνακληθέν πρός αἰωνίαν ζωήν μεταβέβηκεν«.  Ὁ Ἱερός συναξαριστής λοιπόν μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἡ ἀκολουθία, ἡ ὁποία τελεῖται τό βράδυ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ἀναφέρεται στή θεόσωμο ταφή τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καθώς καί τήν κάθοδό Του στόν Ἅδη.  Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Κυρίου στόν Ἅδη κάλεσε τίς φυλακισμένες ἐκεῖ ψυχές νά πιστέψουν.

 

                        Σ’ αὐτό τό σημεῖο νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι τό βράδυ τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Παρασκευῆς ὁ Ὄρθρος περιλαμβάνει βέβαια ἐκτός ἀπό τά καθιερωμένα καί πολλά ἄλλα.  Ἔτσι μέ τό «Εὐλογητός ὁ Θεός» ἀπό τό λειτουργό ἀκολουθεῖ ἡ ἀνάγνωση τοῦ ἑξαψάλμου, ἐπισυνάπτεται ἡ Μεγάλη Συναπτή ἤ τά εἰρηνικά, ὅπως λέγονται, καί ψάλλονται τά τρία ἀπολυτίκια «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ… Ὅτε κατῆλθες πρός τόν θάνατον….» καί «Ταῖς Μυροφόροις Γυναιξί…», 

 

                        Ἀκολουθοῦν τά καθίσματα, δηλαδή τροπάρια τά ὁποῖα ὅταν ψάλλονται, οἱ πιστοί μποροῦν νά κάθονται καί ἀπαγγέλλεται ὁ Πεντηκοστός ψαλμός τοῦ Δαυίδ, δηλαδή τό «Ἐλέησόν με Θεός«.  Στή συνέχεια ψάλλεται ὁ Κανόνας «Κύματι θαλάσσης…» ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖται ἀπό ὀκτώ ᾠδές, μία ὁμάδα ὕμνων.  Ἀκολουθοῦν τά Ἐγκώμια, δηλαδή οἱ Ὕμνοι τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου, οἱ ὁποῖοι ψάλλονται σέ τρεῖς στάσεις. Νά ἐνθυμηθοῦμε ἐδῶ πόσο συγκινητικό ἤτανε νά βλέπει κάποιος τούς νέους καί τίς νέες στά κατεχόμενα ἀκόμη μέρη μας ἀλλά καί σέ ὅλο τό νησί μας νά περιτριγυρίζουν τό ἱερό κουβούκλιο τοῦ Ἐπιταφίου καί μικρές-μικρές ὁμάδες νά ψάλλουν μέ πολλή ἀφοσίωση καί εὐλάβεια τούς ὕμνους τοῦ Ἐπιταφίου θρήνου, δηλαδή μυρολογοῦσαν τό νεκρωθέντα ἐπάνω στό σταυρό καί ταφέντα Ἰησοῦν. 

                        Ἐπισυνάπτονται τά Ἀναστάσιμα Εὐλογητάρια καί συνεχίζουμε μέ τούς αἴνους καί τή Μεγάλη Δοξολογία.  Προχωροῦμε ἔπειτα στήν Ἔξοδο τοῦ Ἐπιταφίου, δηλαδή τήν περιφορά καί λιτάνευση στούς δρόμους τῆς περιοχῆς.  Αὐτή ἡ ἐνέργεια στέλλει πολλά καί ἰδιαίτερα μηνύματα στήν ἐκκοσμικευμένη καί ἀντιπνευματική ἐποχή μας καί τόν κόσμο της.

                        Ἡ μεγάλη προσέλευση πιστῶν κάθε ἡλικίας στήν ἱερή ἀκολουθία μᾶς βεβαιώνει ὅτι ὁ Παθών, Ταφείς καί Ἀναστάς Κύριος ζῆ μέσα στίς καρδιές ὅλων τῶν ἡλικιῶν καί τάξεων τῶν ἀνθρώπων.  Τούς συγκινεῖ καί δονεῖ τίς λεπτές χορδές τοῦ ἐσωτερικοῦ τους κόσμου.  Αὐτοί ἀνταποδίδοντας τήν εὐεργεσία καταθέτουν πρόθυμα τή μαρτυρία τους γιά τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στή ζωή τους.  Μέ τά μύρα τῆς ἀγάπης καί λατρείας τους ραίνουν τό ἱερό κουβούκλιο, τό ὁποῖο συμβολίζει τόν τάφο τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ.

                        Ὁλοκληρώνοντας αὐτήν τήν πνευματική ἐπικοινωνία συμπληρώνω, γιά τήν ἀκολουθία, ὅτι μέ τήν ἐπιστροφή μας στό ναό ἀπό τή λιτανεία τελεῖται ἡ ταφή πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα καί διαβάζεται στή συνέχεια ἡ Προφητεία ἀπό τό βιβλίο τοῦ προφήτου Ἰεζεκιήλ, στήν ὁποία ἀκοῦμε ὅτι ὁ Θεός τοῦ ἔδωκε ἐντολή μέσῳ ἑνός ὁράματος νά μεταβεῖ στό κοιμητήριο καί νά κηρύξει στά κόκκαλα τῶν νεκρῶν.  Αὐτό ἀποτελεῖ μιά θαυμάσια διδασκαλία καί προτύπωση τῆς γενικῆς, δηλαδή καθολικῆς Ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν. 

Ὁ προφήτης ἀναφέρει ὅτι ἀφοῦ ἔκαμε ὑπακοή καί κήρυξε, εἶδε τά νεκρά κόκκαλα μετά τό κήρυγμα νά ἐναρμονίζονται τό καθένα ὅπου ἀνῆκε, ν’ ἀποκτοῦν σάρκα καί νεῦρα, νά σκεπάζονται μέ δέρμα καί νά ἐπιστρέφουν στή ζωή.  Ἔπειτα διαβάζουμε τόν Ἀπόστολο ἀπό τήν πρός Γαλάτας ἐπιστολή τοῦ θείου Παύλου, ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖ παραβολικά τήν εἰκόνα καί τήν ἐπίδραση πού ἔχει ἡ ἐλάχιστη ποσότητα ἀπό προζύμι προκειμένου νά φτειάξουμε ψωμί.  Ἐμεῖς, ὁ νέος Ἰσραήλ, ἀποτελοῦμε νέο ζυμάρι, σέ ἀντίθεση πρός τούς Ἰουδαίους τόν ἀρχαῖο Ἰσραήλ ὁ ὁποῖος ἀπέρριψε τόν Μεσσία καί Κύριο.

                        Ἀναγινώσκεται τό ἱερό εὐαγγέλιο, ἀπό τόν εὐαγγελιστή Ματθαῖο, τό ὁποῖο μᾶς λέγει ὅτι οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Φαρισσαῖοι πῆγαν στόν Πιλᾶτο γιά νά ζητήσουν τή φύλαξη τοῦ τάφου, μήπως οἱ Μαθητές μέσα στή νύχτα ἔλθουν καί κλέψουν τό νεκρό Διδάσκαλό τους.  Ὁ Πιλᾶτος ὅμως τούς ἀρνήθηκε λέγοντας ἔχετε δικό σας σῶμα φρουρᾶς, τήν κουστωδία, πηγαίνετε καί πράξετε ὅπως ἐσεῖς νομίζετε.  Ἡ Ἀκολουθία τελειώνει μέ τήν Ἀπόλυση.

                        Τελειώνοντας νά μνημονεύσουμε ὅτι ἡ Μεγάλη Παρασκευή εἶναι ἐξολοκλήρου ἀναστάσιμη ἡμέρα.  Γιά τοῦτο οἱ κληρικοί φορᾶμε πλήρη στολή καί μάλιστα κόκκινη.  Βέβαια ἡ κάθοδος τοῦ Κυρίου στόν Ἅδη μετέδωσε στίς καταδεχτικές ψυχές τό φῶς καί τό μήνυμα τῆς χαρᾶς, τῆς λύτρωσης καί τῆς Ἀνάστασης.  Καλή Ἀνάσταση, λοιπόν, σέ ὅλους καί ὅλες.  Καλή Ἀνάσταση νά ἔχουμε ὅλη ἡ Ὁμογένεια καί ἐπίσης τόσο στή Μικρή ὅσο καί στή Μεγάλη Πατρίδα καί τέλος καλή λευτεριά νά φέρει ὁ Ἀναστάς Κύριος στό κατεχόμενο τμῆμα τῆς Μεγαλονήσου μας.   Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ   Α Ν Ε Σ Τ Η

Read Full Post »

 

 

Η ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ

 

«καί οὕτω μακροθυμήσας (ὁ Ἀβραάμ) ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας.»        (Ἑβρ. στ΄15)

           

            Μέσα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων ἐμφανίζεται ὁ γενάρχης Ἀβραάμ νά παρελαύνει στίς σελίδες τοῦ πρώτου βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τοῦ βιβλίου τῆς Γενέσεως.   Ὁ Θεός κάποτε ἀπευθύνει κλήση, πρόσκληση πρός τόν Ἀβραάμ, τόν υἱό τοῦ Θάρρα καί σύζυγο τῆς Σάρρας, νά ἐγκαταλείψει τούς δικούς του καί τήν πατρίδα του καί νά πορευθεῖ στόν τόπο, ἐκεῖ ὅπου θά τοῦ ὑποδείκνυε Ἐκεῖνος.

            Ὁ Θεός ὑποσχέθηκε στόν Ἀβραάμ ὅτι θά ἔχει εὐλογίες καί ὅτι θά ἀναδείξει τούς ἀπογόνους του σέ πλῆθος ἀνθρώπων.  Ὁ Ἀβραάμ δεχόταν ὅλα ὅσα τοῦ ἔλεγε ὁ Θεός μέ ἀκράδαντη πίστη καί χωρίς καμιά ἀμφιβολία.  Ἡ πίστη τοῦ Ἀβραάμ μέσα στή ροή τοῦ χρόνου δοκιμάστηκε σκληρά, ἀφοῦ πέρασε μέσα ἀπό καμίνι δοκιμασιῶν.  Ἔτσι ἡ πίστη τοῦ Ἀβραάμ ἐγένετο θρύλος. 

Τό ὄνομά του ἀρχικά ἦταν Ἄβραμ.  Αὐτό ἑρμηνεύεται «πατέρας ὑψηλός».  Ὁ Θεός μετά τήν κλήση τοῦ Ἄβραμ τόν ὀνόμασε Ἀβραάμ.  Ἡ κατάληξη  «άμ» μετέβαλε τήν ἔννοια τοῦ ὀνόματος, τό ὁποῖο τώρα σήμαινε «πατέρας πλήθους».  Τό ἴδιο συνέβη καί μέ τή σύζυγό του, ἡ ὁποία λεγόταν Σάρα καί μετονομάσθη σέ Σάρρα.  Αὐτό ἐσήμαινε καί γιά ἐκείνη ὅτι θά γινόταν μητέρα πολλῶν ἀνθρώπων.

                   Ἡ Σάρρα εὑρίσκετο σέ προχωρημένη ἡλικία καί ἡ ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ ἀνθρωπίνως φαινόταν ὅτι ἦταν ἀδύνατο νά ἐκπληρωθεῖ.  Ὅμως ὁ Ἀβραάμ δέν ὁλιγοπίστησε, δέν κλονίσθηκε ἀλλά ἀνέμενε τήν ἐκπλήρωση τῶν ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ.  Οἱ ὑποσχέσεις αὐτές ἦταν ἡ ἀνάδειξή του σέ πατέρα πλήθους ἐθνῶν καί ἡ ἐγκατάσταση τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ, μετά ἀπό πολλούς αἰῶνες, στή γῆ τῆς ἐπαγγελίας. 

            Παρ’ ὅλο πού οἱ φυσικοί νόμοι ἦταν ἔξω ἀπό τά ὅριά τους, ἡ Σάρρα συνέλαβε καί ἐγέννησε τόν Ἰσαάκ.  Ἔτσι ὁ Ἀβραάμ εἶδε τήν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ νά προχωρεῖ πρός τήν ἐκπλήρωσή της.  Ὁ Θεός ὅμως ἐζήτησε νά θυσιασθεῖ ὁ Ἰσαάκ.  Ὁ Ἀβραάμ ἀδιαμαρτύρητα προχώρησε νά ἐκτελέσει τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ.  Ἡ Γραφή μᾶς πληροφορεῖ ὅτι τότε ὁ Θεός ἐπενέβη τήν τελευταία στιγμή καί ἀποσόβησε τή θυσία τοῦ Ἰσαάκ, προσφέροντας στή θέση του ἕνα πρόβατο.  Ἡ πίστη τοῦ Ἀβραάμ πέρασε καί σ’ αὐτό τό σημεῖο ἄριστα τίς ἐξετάσεις.

            Ὁ Θεός μεταξύ ἐκείνων τά ὁποῖα ἐζήτησε ἀπό τόν Ἀβραάμ, ἦταν καί τό σημεῖο τῆς περιτομῆς.  Τοῦτο θά χαρακτήριζε ὅλους τούς ἀπογόνους του, οἱ ὁποῖοι ἀνῆκαν στόν ἀληθινό Θεό.  Ὁ ἐρχομός τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ κατάργησε τό σημεῖο τῆς περιτομῆς καί τό ἀντικατέστησε μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος.  Τοῦτο διακρίνει τά μέλη ἀπό τά μή μέλη τῆς Ἐκκλησίας.

              Ἡ προσωπικότητα τοῦ Ἀβραάμ, ἐκτός τῶν ἄλλων ἀρετῶν, διεκρίνετο γιά τή φιλοξενία καί τήν ἐλεημοσύνη της.  Ὁ Ἀβραάμ ἐξάσκησε τίς ἀρετές αὐτές προσφέροντας ἀφειδώλευτα ἀπό τά ἀγαθά του πρός τούς συνανθρώπους του.  Ἡ ἀρετή τῆς φιλοξενίας τόν ἀξίωσε νά περιποιηθεῖ τήν Ἁγία Τριάδα, στά πρόσωπα τῶν τριῶν ἀγγέλων.  Τοῦτο ἀπεικονίζεται ἄριστα στό χῶρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὡς ἡ εἰκόνα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.  Ὅταν κάποιος θέλει νά χαρακτηρίσει μιά φιλοξενία ὡς πλούσια χρησιμοποιεῖ τήν παροιμιώδη φράση: «Ἀβραμιαῖα φιλοξενία»

Κάποτε ὁ Ἀβραάμ ἐπιστρέφοντας νικηφόρος ἀπό πόλεμο, δέχθηκε τίς εὐλογίες τοῦ ἱερέως καί βασιλέως Μελχισεδέκ, ὁ ὁποῖος ἐπιπρόσθετα ἔκαμε θυσία χρησιμοποιῶντας ἄρτο καί οἶνο.  Ὁ Ἀβραάμ παρ’ ὅλο πού δέν ἦτο ὑποχρεωμένος προσέφερε στό Μελχισεδέκ τό ἕνα δέκατο τῶν λαφύρων τοῦ πολέμου.  Ἔτσι καί σ’ αὐτήν τήν περίπτωση ἔχουμε ἐκδήλωση τῆς ἀρετῆς τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Ἀβραάμ. 

            Οἱ Ἑβραῖοι ἀνεφέροντο πάντοτε μέ μεγάλη ἐγκαύχηση στήν καταγωγή τους ἀπό τόν Ἀβραάμ.  Ἔλεγαν συχνά πυκνά: «πατέρα ἔχομεν τόν Ἀβραάμ».  Ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής τούς ἐλέγχει λέγοντας: «δύναται ὁ Θεός ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ» (Ματθ. γ΄ 9)  Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐπίσης καταδεικνύει ὅτι πολλοί ἀπό αὐτούς ἔχουν συγγένεια μέ τόν Ἀβραάμ, μόνο κατά σάρκα.  Ἡ ζωή καί τά ἔργα τους ὅμως δέ συνοδεύονται καί δέ χαρακτηρίζονται ἀπό τήν πίστη καί τίς ὑπόλοιπες ἀρετές τοῦ Ἀβραάμ. 

Γιά τοῦτο τό λόγο τό σύνολο τῶν Ἑβραίων δέν ἐθεωρήθησαν ἀντάξιοι κληρονόμοι τῶν ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ πρός τό πρόσωπο τοῦ Ἀβραάμ.  Ἀντίθετα ὅμως πρός τούς πολλούς, ἡ οἰκογένεια τῆς Παναγίας, οἱ Δώδεκα Ἀπόστολοι καί τά πρῶτα μέλη τῆς Ἐκκλησίας, προτοῦ τό κήρυγμα ἐξέλθει ἀπό τή γῆ τῆς Παλαιστίνης καί ἀποταθεῖ πρός τούς Ἐθνικούς, ἐφάνησαν ἀντάξιοι κληρονόμοι τῶν ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ.

Τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὡς γνήσιοι μιμητές καί κληρονόμοι τῶν ἀρετῶν τοῦ γενάρχη Ἀβραάμ, ἀποτελοῦν πραγματικούς μαθητές καί πιστούς ἀκολούθους τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.  Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀποτελεῖ τόν κατ’ ἐξοχήν ἀπόγονο τοῦ Ἀβραάμ, ἀλλά εἶναι καί «μείζων τοῦ Ἀβραάμ»  (Ἰωάν. η΄ 53).  Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ τιμή καί ἡ δόξα στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.  Ἀμήν! 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΗ:     Τήν Κυριακή, 7η Μαρτίου 2010, ἐγένετο μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στό ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, ἡ Ἀντωνία, θυγατέρα τῶν Γεωργίου Ἀναστασίου καί Ἄννας-Μαρίας, τό γένος Πέτρου, μέ ἀνάδοχο τή Μαρία Ἰωάννου. Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀνάδοχο καί εὐχόμεθα στή νεοφώτιστη νά ζήσει.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε τήν Τρίτη, 9η Μαρτίου καί τήν Πέμπτη, 11η Μαρτίου 2010, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:  Τό Σάββατο, 6η Μαρτίου 2010, ὁ διευθυντής καί τό ἐκπαιδευτικό προσωπικό τῶν Ἑλληνικῶν καί Κατηχητικῶν Σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα πραγματοποίησαν τή δεύτερη ἐκπαιδευτική συνάντηση.  Μετά τά προκαταρκτικά ἀκολούθησε τό κεντρικό θέμα τῆς συνάξεως.  Αὐτό ἦταν ἡ δειγματική διδασκαλία – ἀνάλυση τοῦ ποιήματος τοῦ Κωνσταντίνου Καβάφη «Περιμένοντας τούς βαρβάρους», τήν ὁποία ἔκαμε μέ ἐπιτυχία ἡ ἐκπαιδευτικός Κατερίνα Παπαλουκᾶ.  Ἀκολούθησε ἐκτενής συζήτηση.

Ἡ συγκέντρωση ὁλοκληρώθηκε μέ ἀνακοινώσεις καί συστάσεις ἀπό μέρους τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Τροπαίου Ἀθανασίου.  Συμμετεῖχαν 26 πρόσωπα.

 

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ:  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου                 κ. Ἀθανάσιος, τήν Πέμπτη, 25η Μαρτίου 2010, ἀνήμερα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας, κατόπιν εὐλογίας καί ἀδείας τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων κ.κ. Γρηγορίου, θά χειροτονήσει σέ διάκονο τόν Κωνσταντῖνο Θεοχάρους ἀπό τήν Κύπρο καί κάτοχο πτυχίου Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀπ. Βαρνάβα αὐτές τίς μέρες διαθέτουν τόν ἐτήσιο σχολικό λαχνό.  Μέχρι τώρα ἔχουν πουληθεῖ λαχνοί ἀξίας £ 2,050.00Ἐκφράζονται θερμές εὐχαριστίες καί συγχαρητήρια πρός ὅλους τούς ὑποστηριχτές καί χορηγούς τῆς ἑλληνικῆς παιδείας.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

15η Μαρτίου Δευτέρα Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

16η Μαρτίου Τρίτη Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

17η Μαρτίου Τετάρτη Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. 

Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη θ. Λειτουργία ὥρα 8.45 – 10.30 μ.μ.  Μικρό Ἀπόδειπνο καί Μεγάλος Κανόνας ὥρα 6.00 – 7.30 μ.μ.

18η Μαρτίου Πέμπτη Κυρίλλου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. 

Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη θ. Λειτουργία ὥρα 8.45 – 10.30 π.μ.  Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

19η Μαρτίου Παρασκευή Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ.  

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 6.00 – 8.00 μ.μ. 

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 6.30 – 8.30 μ.μ.

20η Μαρτίου Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. 

Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 8.30 – 10.30 π.μ

Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

21η Μαρτίου Κυριακή Ε΄ τῶν Νηστειῶν.  (Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας).

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σωτηρούλα Χριστοφόρου     £ 20.00                        Χρυστάλλα Βοσκοῦ   £ 20.00

Ἀνδρούλα Κωνσταντίνου     £ 20.00                        I.P.S. Terroni                         £500.00

Lul and family                       £ 20.00                        Πολύκαρπος Σαλάτας           £100.00

Λούλα Χριστοδούλου                       £ 14.00                        Ἀνώνυμος                   £100.00

Μαρίτσα Γεωργιάδη              £ 10.00                        Ζαχαρίας Ζαχαρίου   £ 40.00

Ἀντώνιος Σταυρῆ στή μνήμη θυγατέρας του Γεωργίας Ἀθανάση            £ 30.00

 

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 

THE PRIESTHOOD OF CHRIST AND THE PRIESTHOOD OF THE  CLERGY

“You are a priest for ever according to the order of Melchizedek.”                    (Hebrews 5: 6)

 

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

                        We encounter the above words in King David’s Psalm 110: 4.  They refer to the person of Jesus Christ.  With these words the person of Christ is presented as the person of the unique Messiah and the eternal Archpriest.  However, before proceeding with our theme let us point out that God was worshpped through the centuries by all people.  Thus, it becomes apparent that man, by his nature, is a religious being and he always seeks his creator.

                        From this, we see that there always existed a priesthood order in all races.  This order served and looked after the religious needs and demands of its fellowmen.  In the case of the Israelites, before they had the priesthood order of Aaron and that of the tribe of Levi, the role of a priest was undertaken by the Patriarchs, the Judges, the Prophets and the elders of the tribes.

                        Afterwards the priesthood of the family of Aaron which was hereditary, followed.  All the descendants of Aaron could become priests provided they were whole.  Aaron was the brother of Moses.  Then, the order of priests from the tribe of Levi followed.  Levi was one of the twelve sons of Jacob.  The hereditary priesthood of the Israelites came to an end with the coming of Jesus Christ.  Christ, as has already been mentioned, is called a priest, not in accordance with the order of Aaron, but in accordance with the order of Melchizedek.  Who then, was Melchizedek?

                        Melchizedek was a priest and a king of the city of Salem, that is Jerusalem.  Once, when Abraham was returning from a war he was met by Melchizedek who made a sacrifice using bread and wine and blessed Abraham.  This is seen as a prototype of the Holy Eucharist.  After that, Abraham gave to Melchizedek a tenth of the spoils he took from the war. (Genesis 14: 18-20).

                        The word ‘Melchizedek’ means ‘king of peace and justice’.  In the Old Testament the person of Melchizedek appeared out of nowhere.  Let us then simplify matters.  The Bible mentions nothing about his origin.  It keeps silent about his birth and death, his mother, his father, his ancestors and descendants as well as about his order as a priest.  Thus, the people who explain the Old Testament as well as St Paul consider Melchizedek as a mysterious person, who prefigures Jesus Christ as the eternal Archpriest.

                        Jesus Christ, as God, is called motherless since He has no mother  but He has God as His father.  Additionally, He is called fatherless since as a man He has only a mother, Panagia.  Further to these, as God, He has no genealogy.  He does not have ancestors or descendants.  As an Archpriest He remains eternal since His Highpriesthood does not come to an end.

                        However, the Archpriests, as men, have human relatives and they are surrounded by ancestors and descendants.  Their highpriesthood begins with their ordination and comes to an end at their death.  Their parents and relatives are known.  Their highpriesthood is neither hereditary nor eternal.

                        It appears that our anti-spiritual era and the secular spirit of our time which prevail in all aspects of life, have created a terrible lack of clergymen as far as the response of men, to serve the people of God from the place of a Deacon, of a Presbyter and of an Archpriest.  Everyone is aware of this dire need.

As a result, there are not many families who are willing and ready to prepare their children early enough so they would want to serve the people of God, provided they have the talent and the call.  Additionally, the parents do not seem to want to see their children serve the Holy Altar from the position of a clergyman.

                        However, the faithful need clergymen who have the will to serve and look after their spiritual needs.  Let us invoke Holy God to invite the appropriate persons and elevate them to the priesthood, who, after being prepared accordingly, they will undertake the responsibility in the various ecclesiastical posts and offer their labour for the glory of God and the salvation of man.  Amen!

C O M M U N I T Y   N E W S

 

MEALS FOR  THE  ELDERLY:     The meals for the elderly during the month of March were subsidised by the following:  the family of Sophia Livera for the well-being of her family;  Erotokrita Livera in memory of her beloved parents Anna and Andreas and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA.  We thank all the kind donors for their generosity and consideration towards this cause.

RENEWAL  OF  SUBSCRIPTIONS:  The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine (£15.00) are now due.  If you have not already paid your subscriptions or wish to subscribe to any or all of these you may contact our Community’s offices.

DOXOLOGY:              On Sunday, 21st March 2010, a doxology marking the two national events of 25th March 1821 and 1st April 1955 will take place in both our churches.  At St Barnabas the doxology will take place at about 10.30 a.m. and at St Mary’s Greek Orthodox Cathedral at 11.30 a.m.  The pupils of St Barnabas Greek Schools will take part at the doxology in St Mary’s Cathedral.  We look forward to seeing as many parents as possible accompanying their children.

NATIONAL  SCHOOL  CONCERT:  St Barnabas Greek Schools will commemorate the two National days, 25th March 1821 and 1st April 1955 by presenting a concert.  The concert will take place in St Mary’s Church hall on Sunday, 21st March 2010 at 4.00 p.m.  It will comprise of plays, songs, poems

and dances relating to the two events.  Please come forward to encourage the children by your attendance and support.

PARENT/TEACHERS  MEETING:  We wish to inform all the parents of          St Barnabas Greek Schools that the meeting between parents and teachers will take place as follows:

                  First & Second Schools:   6.45 p.m.   Thursday, 18th March 2010

                  Third School:                    12.15 p.m. Saturday, 20th March 2010

                  Fourth School:                  5.15 p.m.   Saturday, 20th March 2010

ANNUAL  SCHOOL  RAFFLE:  The annual school raffle is in circulation.  So far 1,400 raffles have been sold.  Please make every effort to support this endeavour by enabling us to sell the remaining raffles of 9,600.

CHURCH  COMMITTEE  MEETING:  We will inform all committee members of St Barnabas Greek Orthodox Community that there is a meeting tomorrow, Monday, 8th March 2010, at 7.30 p.m.  At this meeting various matters currently concerning the community will be discussed.  If any one is interested in becoming a member of the Committee we would be pleased to hear from you.  You may contact our offices regarding this matter.

PANTANASSA  MEETING:             The Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA are meeting at 7.30 p.m. on Thursday, 11th March 2010 at the church offices.  The purpose of the meeting is to discuss matters relating to Lent, Holy Week and Easter and the contribution which the ladies can make towards these event in order that they run smoothly and efficiently.

 EXTRA-ORDINARY  GATHERING  OF  COMMUNITIES’  OFFICIALS:  On Thursday evening, 4th February 2010 our community hosted the unofficial gathering of communities’ officials.  The gathering was chaired by His Eminence, Gregorios, Archbishop of Thyateira and Great Britain.  The Right Revered Athanasios, Bishop of Tropaeou, as head of the hosting community welcomed everyone.  His Eminence spoke to the participants extensively mentioning many current matters regarding the life and activities of our communities.  His, Grace, Chrysostomos, Bishop of Kyaneae, was also present.  More than a hundred representatives attended.  The works of the evening were concluded by a well-prepared meal, given in the hall of St Barnabas.

Read Full Post »

 

 

 

Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

«σύ ἱερεύς εἰς τόν αἰῶνα κατά τήν τάξιν Μελχισεδέκ.»                                                                    (Ἑβρ.ε΄ 6)

 

            Τά πιό πάνω λόγια, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀπαντοῦν στόν Ψ. 110.4 τοῦ Δαυίδ καί ἀναφέρονται στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μέ αὐτά τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ προβάλλεται ὡς τό πρόσωπο τοῦ πραγματικοῦ Μεσσία καί  τοῦ αἰωνίου Ἀρχιερέως.  Προτοῦ προχωρήσουμε ὅμως στό θέμα μας νά ἀναφέρουμε ὅτι ὅλοι οἱ λαοί διά μέσου τῶν αἰώνων προσέφεραν λατρεία στό Θεό.  Ἔτσι γίνεται φανερό ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀπό τή φύση του εἶναι θρησκευόμενο ὄν καί ἀναζητεῖ συνεχῶς τό δημιουργό του.  

Γιά τοῦτο πάντοτε στούς διαφόρους λαούς ὑπῆρχε ἡ ἱερατική τάξη τῶν ἀνθρώπων.   Αὐτή ἡ τάξη ἱκανοποιοῦσε καί θεράπευε τίς θρησκευτικές ἀνάγκες καί ἀπαιτήσεις τῶν συνανθρώπων της.  Στούς Ἰσραηλῖτες, πρίν νά ἔχουν τήν ἱερωσύνη τοῦ Ἀαρών καί ἐκείνη τῆς φυλῆς τοῦ Λευί, ρόλο ἱερατικό διεδραμάτιζαν οἱ Πατριάρχες, οἱ Κριτές, οἱ προφῆτες καί οἱ ἀρχηγοί τῆς φυλῆς. 

            Ἔπειτα ἀκολούθησε ἡ ἱερωσύνη τῆς οἰκογένειας τοῦ Ἀαρών, ἡ ὁποία ἦταν κληρονομική.  Ὅλοι οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀαρών μποροῦσαν νά καταστοῦν ἱερεῖς, ἀρκεῖ νά ἦσαν ἀρτιμελεῖς.  Ὁ Ἀαρών ἦταν ἀδελφός τοῦ Μωυσῆ.  Στή συνέχεια ἔχουμε τήν τάξη τῶν ἱερέων ἀπό τή φυλή τοῦ Λευί, ἑνός ἀπό τά δώδεκα παιδιά τοῦ Ἰακώβ.  Ἡ κληρονομική ἱερωσύνη τῶν Ἰσραηλιτῶν ἔλαβε τέλος μέ τόν ἐρχομό τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.  Ὁ Χριστός, ὅπως εἴδαμε, ὀνομάζεται ἱερέας ὄχι σύμφωνα μέ τήν τάξη τοῦ Ἀαρών, ἀλλά κατά τήν τάξη Μελχισεδέκ.  Ποῖος λοιπόν ἦταν ὁ Μελχισεδέκ;

            Ὁ Μελχισεδέκ ἦταν ἱερέας καί βασιλέας τῆς πόλεως Σαλήμ, δηλαδή τῆς Ἱερουσαλήμ.  Κάποτε ὅταν ὁ Ἀβραάμ ἐπέστρεφε ἀπό πόλεμο, ὁ Μελχισεδέκ συναντήθηκε μαζί του, ἔκαμε θυσία προσφέροντας ἄρτο καί οἶνο (αὐτό μπορεῖ νά θεωρηθεῖ προτύπωση τῆς θείας Εὐχαριστίας) καί τόν εὐλόγησε.  Ὁ Ἀβραάμ τοῦ ἔδωσε τό ἕνα δέκατο ἀπό τά λάφυρα τοῦ πολέμου.  (Γεν. ιδ΄ 18-20).

            Ἡ λέξη Μελχισεδέκ ἑρμηνεύεται, ὡς βασιλέας εἰρήνης καί δικαιοσύνης.  Μέσα στήν Παλαιά Διαθήκη τό πρόσωπο τοῦ Μελχισεδέκ ἀπαντᾶ οὐρανοκατέβατο.  Νά κάμουμε τά πράγματα πιό ἁπλᾶ.  Ἡ Γραφή δέν μᾶς ἀναφέρει γιά τήν καταγωγή του τίποτε.  Ἀποσιωπᾶ τή γέννηση καί τό θάνατο, τή μητέρα, τόν πατέρα, τούς προγόνους, τούς ἀπογόνους καί τήν ἱερατική του τάξη.  Ἔτσι οἱ ἑρμηνευτές τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅπως καί ὁ θεῖος Παῦλος, θεωροῦν τό Μελχισεδέκ ἕνα μυστηριῶδες πρόσωπο, τό ὁποῖο προτυπώνει τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὡς τόν αἰώνιο Ἀρχιερέα.

            Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὡς Θεός, ὀνομάζεται ἀμήτωρ, γιατί δέν ἔχει μητέρα, ἔχει ὅμως πατέρα τό Θεό.  Ὀνομάζεται ἐπίσης ἀπάτωρ, γιατί ὡς ἄνθρωπος ἔχει μόνο μητέρα, τήν Παναγία.  Ἐπίσης ὡς Θεός εἶναι ἀγενεαλόγητος.  Δέν ἔχει προγόνους καί ἀπογόνους.  Ὡς Ἀρχιερέας παραμένει αἰώνιος, γιατί ἡ Ἀρχιερωσύνη του δέν τελειώνει. 

            Οἱ Ἀρχιερεῖς, ὡς ἄνθρωποι ὅμως ἔχουν κατά σάρκα συγγενεῖς, καί περιστοιχίζονται ἀπό προγόνους καί ἀπογόνους.  Ἡ Ἀρχιερωσύνη τους ἔχει ἀρχή τή χειροτονία τους καί τέλος τό θάνατό τους.  Οἱ γονεῖς καί οἱ συγγενεῖς τους εἶναι γνωστοί.  Ἡ Ἀρχιερωσύνη τους δέν εἶναι οὔτε κληρονομική οὔτε αἰωνία.  

            Φαίνεται ὅτι ἡ ἀντιπνευματική ἐποχή μας καί τό κοσμικό πνεῦμα, τό ὁποῖο πρυτανεύει σέ ὅλες τίς πτυχές τῆς ζωῆς, δημιούργησε μιά φοβερή κάμψη, ὡς πρός τήν ἀνταπόκριση τῶν ἀνθρώπων στό νά διακονήσουν τό λαό τοῦ Θεοῦ ἀπό τῆς θέσεως τοῦ Διακόνου, τοῦ Ἱερέως καί τοῦ Ἀρχιερέως.  Ἡ ἔλλειψη αὐτή καθίσταται αἰσθητή ἀπό μέρους ὅλων. 

3

Δέν εἶναι ὅμως πολλοί πρόθυμοι καί διατεθημένοι νά προετοιμάσουν τά παιδιά τους ἀπό πολύ ἐνωρίς ὥστε αὐτά νά θέλουν, ἄν ἔχουν τήν κλίση καί κλήση, νά διακονήσουν τό λαό τοῦ Θεοῦ, ἀλλά οὔτε καί αὐτοί, δηλαδή οἱ γονεῖς, ἐπιθυμοῦν νά τά δοῦν νά ὑπηρετοῦν ἀπό τή θέση τοῦ κληρικοῦ στό θυσιαστήριο.

            Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ χρειάζεται κληρικούς, οἱ ὁποῖοι μέ πρόθυμη διάθεση θά τόν διακονήσουν καί θά θεραπεύσουν τίς πνευματικές του ἀνάγκες.  Ἄς παρακαλέσουμε τόν Ἅγιο Θεό νά καλέσει στήν ἱερωσύνη καί νά ἀναδείξει πρόσωπα κατάλληλα, ὥστε αὐτά ἀφοῦ προετοιμασθοῦν ἀνάλογα, νά ἀναλάβουν εὐθύνη στίς διάφορες ἐκκλησιαστικές ἐπάλξεις καί νά προσφέρουν τόν κόπο τους γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ καί τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.  Ἀμήν! 

K O I N O T I K A   N E A

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, στόν Καθεδρικό μας Ναό προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἀειμνήστων Νικολάου Γεωργίου, τή Δευτέρα, 1η Μαρτίου καί Ἀθηνᾶς Παναγῆ, τήν Τρίτη 2α Μαρτίου 2010.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας, τήν Τρίτη, 3η Μαρτίου, δεξιώθηκε ἡ κα Σοφία Λιβέρα ὑπέρ ὑγείας τῶν τέκνων καί συγγενῶν της.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 5η Μαρτίου 2010, προσεφέρθη ἀπό μέρους τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

 

ΑΤΥΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ:  Τήν Πέμπτη βράδυ, 4η Φεβρουαρίου 2010, ἡ κοινότητά μας φιλοξένησε τήν ἄτυπη σύσκεψη τῶν ἐκπροσώπων τῶν προεδρείων τῶν κοινοτήτων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.  Μετά τήν προσευχή καί ψαλμωδία ἀκολούθησε καλωσόρισμα ἀπό τόν Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενο τῆς κοινότητος Θεοφ. Ἐπίσκοπο Τροπαίου κ. Ἀθανάσιο, ἐγένετο χαιρετισμός ἀπό μέρους τοῦ προεδρείου τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων καί ἀκολούθησε ἡ ἐμπεριστατωμένη ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Γρηγορίου, ἡ ὁποία ἐνημέρωσε τούς προσελθόντες πάνω σέ πολλά ζητήματα ἀφορῶντα στίς τοπικές κοινότητες.  Στή σύναξη προσῆλθε καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κυανέων κ. Χρυσόστομος καί πέραν τῶν ἑκατόν ἐκπροσώπων ἀπό τό Λονδῖνο καί τήν ἐπαρχία.  Ἡ κοινότητα δεξιώθηκε καί περιποιήθηκε ὅλους φιλάδελφα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Δευτέρα, 8η Μαρτίου 2010, θά πραγματοποιηθεῖ ἡ τακτική μηνιαία συνεδρία τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Κοινότητος, στά κεντρικά γραφεῖα, ὥρα 7.30 μ.μ.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Πέμπτη, 11η Μαρτίου 2010, θά πραγματοποιηθεῖ συνεδρία τῶν μελῶν τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, στά κεντρικά γραφεῖα, ὥρα 7.30 μ.μ.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀπ. Βαρνάβα αὐτές τίς μέρες διαθέτουν τόν ἐτήσιο σχολικό λαχνό.  Μέχρι τώρα ἔχουν πουληθεῖ λαχνοί ἀξίας £ 1,400.00Ἐκφράζονται θερμές εὐχαριστίες καί συγχαρητήρια πρός ὅλους τούς ὑποστηριχτές καί χορηγούς τῆς ἑλληνικῆς παιδείας.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

8η Μαρτίου Δευτέρα Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

9η Μαρτίου Τρίτη Τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων τῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῆς Σεβαστείας μαρτυρησάντων

Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη θ. Λειτουργία ὥρα 8.45 – 10.30 π.μ.

10η Μαρτίου Τετάρτη Κοδράτου μάρτυρος τοῦ ἐν Κορίνθῳ, Μιχαήλ (Μαυρουδῆ) νεομάρτυρος. 

Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη θ. Λειτουργία ὥρα 6.00 – 7.30 μ.μ.

11η Μαρτίου Πέμπτη Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

12η Μαρτίου Παρασκευή Δ΄ ΣΤΑΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ. 

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 6.00 – 7.15 μ.μ. 

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 6.30 – 8.00 μ.μ.

13η Μαρτίου Σάββατο Δ΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν. 

Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 8.30 – 10.30 π.μ. 

Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

14η Μαρτίου Κυριακή Δ΄ τῶν Νηστειῶν. 

(Ὁσίου Ἰωάννου Σιναΐτου συγγραφέως τῆς Κλίμακος).

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                   £250.00           κα Νεοφύτου                          £ 20.00

Μάρω Μιχαηλίδου    £ 20.00                        Ἀνώνυμος                               £ 10.00

K. Refahi                    £ 50.00                        Μάριος καί Κούλα Μηναΐδη            £300.00

Ἀνώνυμος                   £150.00           Σωτηρούλα Χριστοφόρου     £ 20.00

Democratic Rally UK           £300.00           Ἀνώνυμος                               £ 10.00

Ἑλένη Βλασίου στή μνήμη μητρός Βρυώνας                                 £ 94.00

Ἀνδρούλα Κυριάκου στή μνήμη προσφιλῶν της προσώπων         £ 20.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »