Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Αύγουστος 2009

Η Ο Δ Ο Σ Τ Η Σ Θ Ε Ι Α Σ Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α Σ
«εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τά ὑπάρχοντα καί δός πτωχοῖς, καί ἕξεις θησαυρόν ἐν οὐρανῷ, καί δεῦρο ἀκολούθει μοι.» (Ματθ. ιθ΄ 21)

Κάποια μέρα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἕνας νέος ἄνθρωπος, θά λέγαμε τῆς καλῆς κοινωνίας τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, πλησίασε τόν Κύριο καί ζήτησε νά μάθει: «τί ἀγαθόν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωήν αἰώνιον;» (Ματθ. ιθ΄ 16). Ὁ τρόπος τοῦ νέου ἔδειχνε μιά κάποια ὑψηλοφροσύνη. Ἀποκάλεσε τόν Κύριο μέ τά χείλη του, «Διδάσκαλε ἀγαθέ». Μέ τήν καρδιά του ὅμως δέν πίστευε στήν ἀγαθότητα τοῦ Κυρίου. Γιά τοῦτο ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀρνήθηκε τήν προσωνυμία, μέ τήν ὁποία ὁ νέος τόν προσφώνησε καί ὑπέδειξε ὅτι ἀγαθός εἶναι μόνο ὁ Θεός.

Στή συνέχεια προχώρησε καί τοῦ εἶπε, ὅτι ἄν ἐπιθυμοῦσε νά κερδίσει τήν αἰωνία ζωή, τότε ἔπρεπε νά ἐφαρμόζει στή ζωή του τίς ἐντολές τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου. Ὁ νέος ἀμέσως ἔλαβε τό λόγο καί ζήτησε νά μάθει, ποῖες. Ὁ Κύριος μέ τή θεϊκή του ὑπομονή ἀπαρίθμησε μιά ἑξάδα ἐντολῶν ἀπό τό δεκάλογο.

Ὁ νέος χωρίς καθόλου νά σκεφθεῖ βιάστηκε νά ἀπαντήσει: Ὅλα τοῦτα τά ἀκολούθησα ἀπό μικρό παιδί. Τί εἶναι ἐκεῖνο τό ὁποῖο μοῦ λείπει γιά νά ἔχω τά διαπιστευτήριά μου ἕτοιμα ὥστε νά μπῶ στόν Παράδεισο; Ἡ τελευταία ἐντολή, τήν ὁποία ἀπήγγειλε ὁ Κύριος πρός τό νέο, ἦταν αὐτή τῆς ἀγάπης πρός τό συνάνθρωπο. Βεβαίως ἡ ἐντολή αὐτή γιά τούς Ἰουδαίους περιοριζόταν μόνο πρός τούς ὁμοεθνεῖς τους. Οἱ δέ ἕλληνες, παρά τό οἰκουμενικό τους πνεῦμα, ἔλεγαν: «πᾶς μή ἕλλην βάρβαρος». Ὁ συνάνθρωπος ὅμως, στόν ὁποῖο ἀναφέρεται ὁ Κύριος, εἶναι ὁ κάθε ἄνθρωπος, ἀνεξάρτητα ἀπό τή φυλή του, τήν κοινωνική του θέση, τό χρῶμα τοῦ δέρματός του καί τήν πνευματική του κατάρτιση. Προχωρώντας ὅμως ὁ Κύριος, πολύ παιδαγωγικά, δέν εἶπε στό νέο, ὅτι δέν ἀγαπᾶ τούς συνανθρώπους του, τίς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, τά παιδιά τοῦ Θεοῦ. Παρά μόνο τοῦ ὑπέδειξε τό δρόμο γιά νά φθάσει ἐκεῖ.

Μπροστά μας ἔχουμε ἕνα νέο, ὁ ὁποῖος δέν ἦταν φονιᾶς, δέν ἦταν ἀνήθικος, δέν ἦταν κλέφτης, δέν ψευδόταν σέ βάρος τῶν συνανθρώπων του, εἶχε σεβασμό πρός τούς γονεῖς του. Ὁ Ἀλάθητος ὅμως Καθρέπτης, ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος γνωρίζει τόν ἄνθρωπο πλήρως, ἔβαλε τό δάκτυλο στήν πληγή τοῦ νέου. Τόν συμβούλευσε, ἄν θέλει νά φθάσει σέ βαθμό τελειότητας, νά ἐπιστρέψει στό σπίτι του καί νά ἐκποιήσει σέ χρήματα ὅλη του τήν περιουσία. Σέ αὐτήν τήν πράξη δέ θά προβεῖ γιά νά ἔχει πολλά στή διάθεσή του νά ξοδεύει σέ διασκεδάσεις καί ἀνοησίες. Ὄχι, ἀλλά νά τά προσφέρει σέ ἄλλους οἱ ὁποῖοι στεροῦνται, πρός τούς ἀρρώστους, τούς πτωχούς καί ταπεινούς. Τότε θά ἀποκτήσει ἄλλο θησαυρό στόν οὐρανό καί ὄχι στή γῆ. Τέλος, τόν κάλεσε νά γίνει δικός του μαθητής.

Ὁ νέος φαίνεται ὅτι δέν ἐνδιαφερόταν νά ἐμβαθύνει στήν πίστη καί δέν ἦταν ἕτοιμος γιά τέτοια δέσμευση καί τίς συνέπειές της. Ἁπλῶς ἤθελε νά ἔχει ἕνα καλό ὄνομα στήν κοινωνία. Νά φαίνεται καθώς πρέπει στόν κόσμο. Ἡ ψυχή του ὅμως ἦταν ὑποδουλωμένη στά ὑλικά ἀγαθά, τά ὁποῖα εὑρίσκοντο ὑπό τήν κατοχή του. Γιά τοῦτο ἀντιμετώπισε τήν προτροπή καί τό κάλεσμα τοῦ Ἰησοῦ μέ φυγή καί κλείσιμο στόν ἑαυτό του. Τό Εὐαγγέλιο λέγει: «ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν γάρ ἔχων κτήματα πολλά.» (Ματθ. ιθ΄ 22).

Ἡ ἀντίδραση τοῦ νέου ἔδωσε στόν Κύριο ἀφορμή νά θίξει τούς κινδύνους, τούς ὁποίους ἐπιφυλάσσει ὁ πλοῦτος, τά ὑλικά ἀγαθά γιά τόν ὑπηρέτη καί κάτοχό τους. Ὁ Κύριος δίδαξε ὅτι μέ πολλή δυσκολία ἀξιώνεται ἕνας πλούσιος τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἐδῶ χρειάζεται νά προσέξουμε ποιό εἶναι τό βαθύτερο νόημα τῶν λόγων τοῦ Κυρίου. Ὁ Κύριος δέν εἶπε ἀποκλείονται οἱ πλούσιοι ἀπό τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Μόνο εἶπε ὅτι δύσκολα τήν κερδίζουν.

Μέσα στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος ὑπῆρξαν καλοί καί κακοί πλούσιοι. Νά μνημονεύσουμε ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη τούς Ἀβραάμ καί Ἰώβ. Νά ἀναφέρουμε ἀπό τήν Καινή Διαθήκη τή δωρεά πρός τούς Ἀποστόλους ἀπό μέρους τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. Νά ὑπενθυμήσουμε τό παράδειγμα τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ τετάρτου αἰῶνος, Μ. Βασιλείου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου. Νά σκεφθοῦμε ἐπίσης ὅτι ὁ Μ. Ἀντώνιος, ὅταν ἄκουσε τό σημερινό εὐαγγέλιο, τό ἀκολούθησε κατά γράμμα. Διένειμε τά πάντα στούς πτωχούς καί ἐμόνασε.

Νά μήν παραλείψουμε τούς μεγάλους εὐεργέτες τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων στή ροή ὅλων τῶν αἰώνων. Θά εἶναι ἄδικο νά ἀγνοήσουμε τούς Ἕλληνες μετανάστες, πλουσίους καί πτωχούς, οἱ ὁποῖοι μέ τούς κόπους καί τίς θυσίες τους ἄνοιξαν καί συντηροῦν ναούς καί σχολεῖα σέ ὅλες τίς ἠπείρους.

Οἱ Μαθητές, γιά νά ἐπιστρέψουμε στό εὐαγγελικό κείμενο, τρομοκρατήθησαν, ὅταν ἔμαθαν ὅτι δέν κερδίζει κάποιος τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ μέ τά χέρια σταυρωμένα καί ρώτησαν τόν Κύριο: «τίς ἄρα δύναται σωθῆναι;» (Ματθ. ιθ΄ 25). Ὁ Κύριος τούς βεβαίωσε ὅτι ἐκεῖ ὅπου σταματᾶ ἡ ἀνθρώπινη λογική, ὑπάρχει χῶρος δράσεως γιά τή χάρη τοῦ Θεοῦ, «παρά ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστι, παρά δέ Θεῷ πάντα δυνατά ἐστι.» (Ματθ. ιθ΄ 26).

Πολλές φορές οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἀκοῦμε γιά πλοῦτο, περιορίζουμε τή σκέψη μας μόνο στά ὑλικά ἀγαθά καί τό χρῆμα. Ἀφήνουμε ἔξω τά διάφορα ταλέντα καί χαρίσματα, μέ τά ὁποῖα μᾶς ἔχει πλουτίσει καί στολίσει ἡ χάρη καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἀπέναντι σέ ὅλα ὁ πιστός πρέπει νά ἀποδειχθεῖ καλός οἰκονόμος τῶν δώρων τοῦ Θεοῦ. Τότε μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι πορεύεται πρός τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Κάτοχος τοῦ κλειδιοῦ παραμένει βεβαίως ὁ Θεός. Ἀμήν!

K O I N O T I K A N E A
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 22ας καί 23ης Αὐγούστου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας, οἱ ἀκόλουθοι: Ἡ Ἰσαβέλλα-Μαρία, θυγατέρα τῶν Χρίστου Κυπρῆ καί Samantha, τό γένος Bostock, μέ ἀνάδοχο τήν Ἄνδρια Κυπρῆ.
Ὁ Χριστόφορος, υἱός τῶν Ἰωάννη Δαυίδ καί Corinne, τό γένος Hilton, μέ ἀνάδοχο τόν Ἀνδρέα Δαυίδ, καί
Ἡ Σωτήρα-Livie, θυγατέρα τῶν Jonathan Sykes καί Σωτήρας, τό γένος Mudd, μέ ἀναδόχους τούς Ἀνδρέα Φώτη, Stuart Ἀνδρέας Mudd καί Emma Wilson. Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΑ: Τήν Τετάρτη, 26η Αὐγούστου 2009, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς ἀείμνηστης Μαρίας Δημητρίου, ἡ ὁποία ἐψάλη στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας. Συλλυπούμεθα τούς οἰκείους της καί προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυσή της.
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους. Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: Καλοῦνται οἱ γονεῖς καί κηδεμόνες νά ἐγγράψουν τά παιδιά τους γιά τό σχολικό ἔτος 2009 – 2010. Τά σχολεῖα Ἀπ. Βαρνάβα ἀρχίζουν τά μαθήματά τους τό Σάββατο, 5η Σεπτεμβρίου 2009, ὥρα 9.30 π.μ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Στό ἐξεταστικό κέντρο τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα παρεκάθησαν γιά τίς ἐξετάσεις στά Ἑλληνικά. ἐπίπεδο GCSE συνολικά 33 ὑποψήφιοι. Ἀπό τόν Ἀπόστολο Βαρνάβα προέρχονται 21 παιδιά.
Ἀποτελέσματα Ἀποστόλου Βαρνάβα: 6 Α*; 9 Α; 3 Β; 3 C.
Ἀποτελέσματα ὑποψηφίων ἀπό ἄλλα σχολεῖα: 1 Α*; 2 Α; 6 Β; 3 C.
Ἡ διεύθυνση τοῦ ἐξεταστικοῦ κέντρου συγχαίρει θερμά τά παιδιά καί τούς εὔχεται καλή συνέχεια καί κάθε ἐπιτυχία στή ζωή τους.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
31η Αὐγούστου Δευτέρα Ἡ κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Παναγίας
Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουρία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
1η Σεπτεμβρίου Τρίτη Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, δηλαδή τοῦ νέου ἔτους (κατά τήν τάξη τῆς Ἐκκλησίας) Συμεών τοῦ Στυλίτου, Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ.
Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουρία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
2α Σεπτεμβρίου Τετάρτη Μάμαντος μάρτυρος καί Ἰωάννου Νηστευτοῦ
Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουρία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
5η Σεπτεμβρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.
6η Σεπτεμβρίου Κυριακή Δεκάτη Τρίτη Ματθαίου
(Ἀνάμνηση θαύματος Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στίς Χῶνες)
Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα.
Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.
Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Martin Edwards £ 25.00 Mrs. A. Loizou £100.00
Ἀνώνυμος £150.00 Ἀνώνυμος £ 20.00
Μελίνα Βασιλείου £ 20.00 Ἀνώνυμος £100.00
Χρῖστος Μαλακούνα £ 12.00 Ἀνώνυμος £ 10.00
Μάριος & Κούλλα Μιναΐδης £100.00 Ἀνώνυμος £100.00
Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Advertisement

Read Full Post »

 Στό ἐξεταστικό κέντρο τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα παρεκάθησαν γιά τίς ἐξετάσεις στά Ἑλληνικά, ἐπίπεδο GCE A level, συνολικά 22 ὑποψήφιοι.  Ἀπό τόν Ἀπόστολο Βαρνάβα προέρχονται 14 παιδιά.  Ἀποτελέσματα Ἀποστόλου Βαρνάβα:          4 Α;  3 Β;  6 C;  1 D.

Ἀποτελέσματα ὑποψηφίων ἀπό ἄλλα σχολεῖα:  2 Α;  2 Β;  2 C;  1 D;  1  E.

Ἡ διεύθυνση τοῦ ἐξεταστικοῦ κέντρου συγχαίρει θερμά τά παιδιά καί τούς εὔχεται καλή συνέχεια καί κάθε ἐπιτυχία στή ζωή τους.

Read Full Post »

 

 

Η   Α Λ Λ Η Λ Ο Σ Υ Γ Χ Ω Ρ Η Σ Η

«Οὕτω καί ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐάν μή ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπό τῶν καρδιῶν ὑμῶν τά παραπτώματα αὐτῶν.»                     (Ματθ. ιη΄ 35)

 

                        Κάποτε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὁ Κύριος μίλησε πρός τούς Μαθητές καί τούς ὑπέδειξε ὅτι ἐπιβάλλεται νά συγχωροῦν σέ ὅποιο ἀδελφό σφάλλει ἀπέναντί τους.  Τότε ὁ Ἀπόστολος Πέτρος πῆρε τό λόγο καί ρώτησε τόν Κύριο, πόσες φορές εἶναι ὀρθό νά παραβλέψει τό σφάλμα τοῦ ἀδελφοῦ του, τοῦ συνανθρώπου του, ὅταν αὐτός φταίξει ἀπέναντί του.  Μέχρι ἑπτά φορές εἶναι ἀρκετό;  Ὁ Κύριος τοῦ ἀπάντησε ὅτι πρέπει νά τόν συγχωρήσει ἑβδομῆντα φορές ἑπτά, δηλαδή ἀμέτρητες φορές. 

 

Στή συνέχεια ὁ Κύριος ἔλαβε ἀφορμή καί διηγήθηκε τήν παραβολή τοῦ σκληροῦ καί κακοῦ δούλου.  Περιληπτικά ἡ παραβολή μᾶς λέγει ὅτι ὑπῆρχε κάποιος βασιλέας, ὁ ὁποῖος κάποτε θέλησε νά ζητήσει λογαριασμό ἀπό τούς δούλους του, σχετικά μέ τή διαχείρηση, τήν ὁποία αὐτοί ἔκαναν τῆς περιουσίας του.  Ὁ βασιλέας, τό ἀφεντικό, ἄρχισε τοῦτο τό ἔργο ἀφοῦ ὁδήγησαν κοντά του τόν πρῶτο δοῦλο, ὁ ὁποῖος χρωστοῦσε ἕνα ὑπέρογκο ποσό, δέκα χιλιάδες τάλαντα.  Ἀφοῦ ὅμως ὁ δοῦλος δέν εἶχε νά πληρώσει, τότε ὁ βασιλέας διέταξε νά πουληθεῖ στό σκλαβοπάζαρο ὁ ἴδιος, ἡ γυναῖκα του, τά παιδιά του καί κάθε τι τό ὁποῖο τοῦ ἀνῆκε, ὥστε νά ἀποπληρωθεῖ τό ὑφιστάμενο χρέος.

 

2

                        Τότε ὁ δοῦλος μέ δάκρυα στά μάτια γονάτισε μπροστά στό ἀφεντικό καί ἄρχισε νά τό θερμοπαρακαλεῖ λέγοντας:  Κύριε, κάνε ὑπομονή μαζί μου, σπλαχνίσου με καί θά τά ἀποπληρώσω ὅλα.  Τότε ὁ βασιλέας ἀφοῦ λυπήθηκε τό δοῦλο του, τόν ἐλευθέρωσε καί παράλληλα τοῦ χάρησε καί τό δάνειο.  Ἀφοῦ λοιπόν ὁ δοῦλος ἦταν τώρα ἐλεύθερος ἀναχώρησε.  Βρῆκε ἀμέσως μπροστά του ἕνα ἀπό τούς δούλους, ὁ ὁποῖος ὑπηρετοῦσε τόν ἴδιο κύριο.  Ὁ δεύτερος δοῦλος χρωστοῦσε στόν πρῶτο δοῦλο τό μικρό ποσό τῶν ἑκατόν δηναρίων.  Αὐτός ὁ ὁποῖος πρίν λίγο ἔλαβε χάρη, τώρα κατέπεσε πάνω στό χρεώστη του, τόν ἔσφιγγε νά τόν πνίξει καί ἀπαιτοῦσε ἀμέσως ἐξόφληση τοῦ λογαριασμοῦ του.  Ὁ χρεωμένος δοῦλος ἔπεσε στά πόδια τοῦ συναδέλφου του καί τόν παρακαλοῦσε λέγοντας, κάμε ὑπομονή καί θά σέ πληρώσω.  Ὁ δανειστής ὅμως ὄχι μόνο δέν ἄκουε ἀλλά ἐνήργησε ὥστε νά φυλακισθεῖ ὁ συνάδελφός του μέχρι νά ξεπληρώσει τό χρέος του.

 

                        Τότε οἱ ὑπόλοιποι δοῦλοι, ἀφοῦ εἶδαν αὐτήν τή στάση, μετέφεραν τά νέα στό βασιλέα.  Ὁ Κύριός τους κάλεσε ἀμέσως τόν πρῶτο δοῦλο καί τόν ἐπιτίμησε αὐστηρά λέγοντάς του, κακέ δοῦλε ἐγώ σοῦ χάρισα τόσο μεγάλο χρέος ἐπειδή μέ παρεκάλεσες.  Δέν ἔπρεπε καί ἐσύ νά φανεῖς ἐπιεικής ἀπέναντι στό συνάδελφό σου ὅπως ἐγώ;  Ἀφοῦ λοιπόν ὁ βασιλέας θύμωσε, παρέδωσε τόν πονηρό δοῦλο στούς βασανιστές μέχρι τήν ἀποπληρωμή τοῦ χρέους του.

 

                        Ὁ Κύριος τελειώνει τή διήγηση τῆς παραβολῆς ὑπενθυμίζοντας τόν καθένα μας ὅτι ἔτσι θά πάθουμε ἄν δέ συγχωρήσουμε μέ τήν καρδιά μας καί ὄχι μέ τά χείλη μας μόνο, αὐτούς οἱ ὁποῖοι μᾶς ἀδικοῦν ἤ μᾶς φταῖνε.

 

            Μέ τή σημερινή εὐκαιρία τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως μποροῦμε νά μνημονεύσουμε τό παράδειγμα τῆς Θεοτόκου.  Ἡ Παναγία Μάνα εὑρισκόμενη δίπλα στόν Ἐσταυρωμένο Υἱό καί Θεό της παρακολουθεῖ δακρυσμένη, λυπημένη, θλιμμένη καί πονεμένη τό μαρτύριό του.  Δέν ἀφήνει ὅμως νά ἐξέλθουν ἀπό τό στόμα της ὕβρεις, κατάρες, κατακρίσεις καί βαρειά λόγια ἐναντίον τῶν σταυρωτῶν τοῦ Χριστοῦ.

 

3

                        Ἐπιπρόσθετα μποροῦμε νά μνημονεύσουμε τόν Ἀρχιδιάκονο καί Πρωτομάρτυρα Στέφανο.  Ὅταν δοκίμασε νά κηρύξει τόν Ἀληθινό Μεσσία πρός τούς ὁμοεθνεῖς του, ἐκεῖνοι ἀντί νά ἀνοίξουν τά πνευματικά αὐτιά τους καί νά δεχθοῦν μέσα τους αὐτά τά ὁποῖα ἄκουγαν, στράφησαν ἐναντίον τοῦ Στεφάνου μέ πέτρες.  Ἐκεῖνος ἐνώπιον τῆς ἔχθρας καί τοῦ μίσους αὐτῶν προσευχόταν καί παρακαλοῦσε μεγαλόφωνα: «Κύριε, μή στήσῃς αὐτοῖς τήν ἁμαρτίαν ταύτην.» (Πράξ. ζ΄:60).  Περίπου τά ἴδια λόγια ἐξέρχονται ἀπό τό στόμα τοῦ Ἀρχιμάρτυρα Ἰησοῦ Χριστοῦ.  Ἄς κλείσουμε τό παρόν κήρυγμα μέ τήν ἀκόλουθη σύντομη προσευχή:  Μακρόθυμε, Κύριε, μέγα Σου τό ἔλεος·  δόξα Σοι.

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΜΕΘΕΟΡΤΑ  ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ἡ μεγαλώνυμη κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα ἀδιάκοπα καί γιά 39η συνεχῆ χρονιά ἀξιώθηκε νά γιορτάσει τήν Κοίμηση τῆς Μάνας Παναγίας, θεομητορικό γεγονός στό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένος ὁ Καθεδρικός μας Ναός.  Τά πλήθη τοῦ θεοφιλοῦς ὀρθοδόξου λαοῦ τῆς περιοχῆς καί εὐρύτερα, κατέκλυσαν τό Ναό, τίς αὐλές καί τούς δρόμους τῆς περιοχῆς τόσο στόν Ἀρχιερατικό Πανηγυρικό ἑσπερινό, ὅσο καί ἀνήμερα στήν Ἀρχιερατική     θ. Λειτουργία καί κατέθεσαν ἔτσι σεμνά καί ἱερόπρεπα τή μαρτυρία τῆς ἀκραιφνοῦς πίστεώς τους.

 

            Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Σεπτός Ποιμενάρχης ἡμῶν κ.κ. Γρηγόριος προέστη τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς κοινότητος, συλλειτούργησε μέ τό Σεβασμιώτατο.  Οἱ Ἱερεῖς καί Διάκονοι βοήθησαν τούς δύο Ἀρχιερεῖς καί ὅλοι μαζί ἐξυπηρέτησαν τό πολυπληθές ποίμνιο, τό ὁποῖο προσῆλθε νά λειτουργηθεῖ, νά μεταλάβει καί νά τιμήσει τό πρόσωπο τῆς Παναγίας.

 

                        Στούς ἑορτασμούς προσῆλθαν ἀπό μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας, ἡ κα Σοφία Σταματέλη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, ἀπό μέρους δέ τῆς Κυπριακῆς Ὑπάτης Ἁρμοστείας, ὁ Ἀναπληρωτής Ὕπατος Ἁρμοστής κ. Δημήτρης Χατζηαργυροῦ.  Προσῆλθαν ἐπίσης  ἡ δήμαρχος Ealing Cllr Barbara Γερολαίμου συνοδευομένη ἀπό τό σύζυγό της κ. Ἀντώνιο Γερολαίμου καί ὁ κ. Κύπρος Νίκολας, Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων.  Γιά τήν πραγματοποίηση τῶν ἑορτασμῶν ἐργάσθησαν ἐκτός ἀπό τά μέλη τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτροπῶν καί κοινοτικῶν μας ὀργανώσεων, πολλοί ἄλλοι πρόθυμοι ἐθελοντές.  Τήν πανήγυρη ἐνίσχυσαν πολλοί μέ τά δῶρα τους σέ εἶδος, κόπους καί μικρά καί μεγάλα χρηματικά ποσά.

 

                        Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς καί μετά τή θ. Λειτουργία οἱ πολλοί πανηγυριστές ἔδωσαν τό στῖγμα τῆς ἡμέρας καί χάρηκαν τήν πανήγυρη κάτω ἀπό τό ὡραῖο φῶς καί τή ζεστή καλοκαιρινή ἀτμόσφαιρα.  Ἡ κοινότητα δεξιώθηκε μέ πολλή ἀρχοντιά καί πλούσια καλωσύνη τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί ὅλους τούς ἐπισήμους καλεσμένους της.  Μέσα ἀπό τίς στῆλες τοῦ κοινοτικοῦ μας φυλλαδίου ὁ Ἐπίσκοπος καί τά κοινοτικά σώματα εὐχαριστοῦν, συγχαίρουν καί ἐπαινοῦν ὅλους, γιά τούς κόπους, τίς θυσίες, τά δῶρα, τήν παρουσία καί κάθε ἄλλη προσφορά τους.  Ἡ Μάνα Παναγία νά σκεπάζει τόν καθένα καί ὅλους μαζί.  Μέ τήν προστασία καί τή μητρική μεσιτεία της νά μᾶς περιλούει μέ τό πλούσιο ἔλεος τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ της.  Ἀμήν.

 

ΓΑΜΟΣ:  Τήν Κυριακή 16η Αὐγούστου 2009, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος στόν Καθεδρικό μας Ναό εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Μαρίου Γ. Μιλτιάδου καί Σάρρας, τό γένος Ogbamichael.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ:  Καλοῦνται οἱ γονεῖς καί κηδεμόνες νά ἐγγράψουν τά παιδιά γιά τό σχολικό ἔτος 2009 – 2010.  Τά σχολεῖα Ἀπ. Βαρνάβα ἀρχίζουν τά μαθήματά τους τό Σάββατο, 5η Σεπτεμβρίου 2009.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  Στό ἐξεταστικό κέντρο τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα παρεκάθησαν γιά τίς ἐξετάσεις στά Ἑλληνικά, ἐπίπεδο GCE A level, συνολικά 22 ὑποψήφιοι.  Ἀπό τόν Ἀπόστολο Βαρνάβα προέρχονται 14 παιδιά.  Ἀποτελέσματα Ἀποστόλου Βαρνάβα:          4 Α;  3 Β;  6 C;  1 D.

Ἀποτελέσματα ὑποψηφίων ἀπό ἄλλα σχολεῖα:  2 Α;  2 Β;  2 C;  1 D;  1  E.

Ἡ διεύθυνση τοῦ ἐξεταστικοῦ κέντρου συγχαίρει θερμά τά παιδιά καί τούς εὔχεται καλή συνέχεια καί κάθε ἐπιτυχία στή ζωή τους.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

24η Αὐγούστου Δευτέρα Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00-11.00 π.μ.

27η Αὐγούστου Πέμπτη Χρυσοστόμου Σμύρνης καί Φανουρίου νεοφανοῦς

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα

Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00-11.00 π.μ.

29η Αὐγούστου Σάββατο Μνήμη ἀποτομῆς Τιμίας Κεφαλῆς Προδρόμου

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00-11.00 π.μ.

Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

30η Αὐγούστου Κυριακή Δωδεκάτη Ματθαίου

(Ἁγίων Ἀλεξάνδρου, Παύλου καί Ἰωάννου Πατριαρχῶν Κων/πόλεως)

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Δρ Ἀνδρέας Πελενδρίτης      £100.00           Ἀνώνυμος                   £100.00

Χρῖστος Μολαγκούνα                        £ 10.00                        Α. Χαραλάμπους        £  50.00

Ἀνώνυμος                               £300.00           Ἀνώνυμος                   £600.00

Εὐγενία Νεοκλέους στή μνήμη μητρός                                            £ 10.00           

Mrs Angela Slaby in memory of Takis                                            £ 10.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

Τελική γιορτή σχολείου

Read Full Post »

 “Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severely; for he often falls into the fire and often into the water.” (Matthew 17: 15) THE SUFFERING FATHER AND HIS SICK CHILD: The Lord was on mount Tabor where the unique event of the Transfiguration took place. Three of His disciples, Peter, James and John were with Him. The other nine disciples at that time found themselves confronted with a difficult case. A distressed father brought his sick son and asked them to cure him. The young man was under the influence of a certain demon which caused him epilepsy. This was an everyday suffering state, both for the child and his family. However, the frequent disturbances by the demon caused spasms in the child and led him to throw himself in the fire to be burnt and in the water to be drowned. Thus, the danger of death was imminent. When the father appeared, the Lord was not there and he, therefore, approached the nine disciples. However, the disciples were not able to cast the demon away. The father then felt more pain, became disappointed and saw no way out of the problem. THE ARRIVAL OF THE LORD: At that particular moment the Lord, accompanied by the three disciples, descended the mountain. He found Himself in front of the rest of the disciples, who were puzzled at their weakness to free the young man and also the suffering father who complained about the weakness of the disciples. THE REACTION OF THE LORD: The Lord, having heard all that the complaining father had to say, including his request, spoke and added His own complaint against the father as well as against the disciples. He called them “faithless and perverse generation”. Furthermore, He added “How long shall I be with you? How long shall I bear with you?” (Matt. 17: 17). The Lord then asked for the child to be brought to Him. WHY THE LORD COMPLAINED: As we know, the event of the Transfiguration took place a few days prior to the passion of the Lord. Therefore, about three years had already passed since the Lord launched His redeeming task. During that time the Lord taught many things to many people. He performed miracles to individuals and groups. The miracles took place on people, on nature and on Himself. All these things became known in the land of Palestine. Additionally, the disciples experienced all these first-hand and when the Lord sent them on a missionary task, they returned full of joy and satisfied with their success. What is more, with one voice they announced that “even the demons submit to us”. However, now they were puzzled as they faced their weakness. THE MIRACLE: When the young man was led closer to the Lord, He severely rebuked the demon. The demon released its victim and immediately the young man became well. THE PUZZLE OF THE DISCIPLES: When the disciples saw the miracle, they took Jesus Christ aside and asked what was the reason for their weakness and inability to send the demon away. The Lord answered them that their failure was mainly due to their lack of faith. THE POWER OF FAITH: Afterwards the Lord explained to them that this kind of demon is defeated and gives in when the person who tries to put them down implements his action, after prayer and fasting. Additionally, the Lord informed them that if they had the least faith, just the size of a mustard seed, they could remove mountains from their place and every thing for them would be possible. The removal of mountains can also be taken metaphorically. For instance, something which in human terms and measures seems impossible, with faith, prayer and fasting becomes possible. JESUS’S SECOND PREDICTION OF HIS PASSION: As we have already mentioned, the event of the Transfiguration as well as the miracle of the healing of the young man which followed, both took place a little earlier than the Lord’s passion. Thus, today’s gospel refers to the second prediction of the Lord’s approaching passion. The disciples, of course, did not understand what the Lord said to them at the first prediction of the passion, nor did they understand what the Lord said to them this time, at the second prediction. According to what Mark the Evangelist says, this time they discussed among themselves who was the greatest. On the first prediction of the passion, Apostle Peter tried to discourage the Lord, saying to Him not to go through with it. The Lord then told him: “Get behind me Satan! For you are not mindful of the things of God, but the things of men.” Mark 8: 33). At the third prediction of the passion the two brothers, James and John, asked for the best places in the Lord’s kingdom; this request was made either by the disciples directly or by their mother Salome and provoked the jealousy of the rest of the disciples. This kind of behaviour on the part of the disciples was due to the fact that they were under the influence of the climate of secular and materialistic messianic ideas. All these expected the Messiah as a political leader, who would drive away the Roman occupiers and would free the land of Palestine. THE RIGHT WAY OF DEALING WITH THE YOUTH: Since enough hermeneutic comments have been made regarding the text of the gospel, we can now take the opportunity of the healing of the child who was under the influence of the devil and say a few words for the vulnerable youth. The young men and women throughout all ages and especially in our time are confronted with many traps and snares of Satan and his followers. For this reason we, the grown-ups, need to offer sound advice to the young people which can endure throughout their young life. It is necessary to guide the young people on the right path and lead them close to Christ from an early age so that He will bless them, guide them, protect them, teach them and heal them. There will come a time when all these spiritual provisions will prove to be useful to them and will support them. Amen! C O M M U N I T Y N E W S SUMMER EDITION OF SCHOOL MAGAZINE: We gladly announce that the summer edition of the School Magazine, I PHONI TOU SCHOLIOU, is now in circulation. This bears the number 105. The present edition on its front cover has two photographs presenting the children when participating in the music lesson and also taking part in a school function. Among other essays it includes the end-of-the-year school report delivered by the Headmaster, Bishop Athanasios of Tropaeou. In this edition you will find essays by teachers as well as a wide range of essays on many topics written by the pupils, plus many advertisements by our kind sponsors and photographs of the school classes as well as photographs of school and community events. RENEWAL OF SUBSCRIPTIONS: The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine (£15.00) are now due. If you have not already paid your subscriptions or wish to subscribe to any or all of these you may contact our Community’s offices. SCHOOL ENROLMENTS: The enrolments for the new school year 2009-2010 have already begun. If you wish your child/children to attend St Barnabas Greek School in September please call at the office to register them as soon as possible. FIFTY YEARS OF SERVICE IN GT BRITAIN: His Eminence, Gregorios, the Archbishop of Thyateira and Great Britain has completed fifty years of service in Great Britain. The Trustees of the Archdiocese in co-operation with the Association of the Greek Communities are preparing a celebration to mark the event. The celebration will include a dinner given in honour of His Eminence on Saturday, 31st October 2009, at the Royal Lancaster Hotel. Tickets are available at £65.00 each. On Sunday, 1st November 2009, a Divine Liturgy will be celebrated in the Cathedral of St Sophia, Moscow Road, W.2. His Eminence will preside at the service, having as concelebrants other Bishops and assisted by priests and deacons.

Read Full Post »

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF SAINT BARNABAS

 

 

       ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ                                ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ

          SAINT MARY’S GREEK CATHEDRAL                                               SAINT BARNABAS CHURCH                              Trinity Road, London N22 8LB                               Finsbury Road, London N22 8PA


Charity Name: ST BARNABAS GREEK ORTHODOX COMMUNITY FUND Charity No:273104

Headquarters:22 Trinity Road, London N22 8LB Tel:(020)-8888 2295/(020)-8889 1122 Fax:(020)-8881 4455

Email: St.Barn.Greek.orth@googlemail.com

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ

 

Πρός τούς

Γονεῖς καί Κηδεμόνες

τῶν Μαθητῶν καί Μαθητριῶν

τῶν Ἑλληνικῶν καί Κατηχητικῶν Σχολείων

Κοινότητος Ἀποστόλου Βαρνάβα Βορείου Λονδίνου

 

 

Ἀγαπητοί Γονεῖς καί Κηδεμόνες,

 

Α Ν Ο Ι Κ Τ Η   Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η   –  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

                        Ὁ καινούργιος σχολικός χρόνος 2009-2010 ἔρχεται καί καλεῖ μαθητές, μαθήτριες, γονεῖς, κηδεμόνες καί ἐκπαιδευτικούς, ὅλοι ἑνωμένοι ὡς ἕνας ἄνθρωπος νά κάνουμε ἱερή σταυροφορία ὡς πρός τό σημαντικό κεφάλαιο τῆς παιδείας.  Μᾶς καλεῖ νά ἀσχοληθοῦμε συστηματικά καί ὁλόψυχα.  Ὅλα τά παιδιά σχολικῆς ἡλικίας πρέπει νά ὁδηγηθοῦν στίς τάξεις τῶν ἑλληνικῶν σχολείων. 

 

Ὁ ἑλληνισμός σίγουρα οὔτε πρίν οὔτε τώρα μπορεῖ νά καυχηθεῖ γιά μεγάλους ἀριθμούς.  Μπορεῖ ὅμως αὐτός νά ὑπερέχει ὅταν θέλει, ὡς πρός τή μόρφωση.  Τοῦτο, βέβαια, ὄχι γιά νά κομπορρημονεῖ ἀλλά γιά νά προσφέρει ἀπό τά ἀγαθά τῆς παιδείας, πρῶτον πρός τόν ἑαυτό του καί ἔπειτα πρός τούς ἄλλους.  Μέ αὐτό τό στόχο καί αὐτά τά ὄνειρα ἄς καταπιαστοῦμε καί ἐφέτος μέ τό σπουδαῖο ζήτημα τῆς ἑλληνομάθειας καί χρηστομάθειας τῆς νέας γενιᾶς τῶν παιδιῶν μας.

 

                        Τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά σχολεῖα τῆς κοινότητος Ἀποστόλου Βαρνάβα ἐγκαινιάζουν τό νέο σχολικό χρόνο 2009-2010 τό Σάββατο, 5η Σεπτεμβρίου 2009.  Ὁ ἁγιασμός τοῦ σχολείου θά τελεσθεῖ τό Σάββατο, 12η Σεπτεμβρίου 2009, ὥρα 10.30 π.μ. καί ἐλπίζουμε νά ἔχουμε τή δική σας παρουσία.

 

                        Θά σᾶς περιμένουμε ὅλους νά ἐργασθοῦμε μέ προθυμία καί ὄρεξη, ὥστε νά προσφέρουμε στήριγμα καί ἀντισώματα στά παιδιά.  Ἔτσι αὐτά θά μποροῦν νά σταθοῦν στά δικά τους πόδια καί νά ἀντισταθοῦν μέσα σέ τοῦτο τόν κόσμο τῆς συγχύσεως καί τῆς ἀπληστείας.

 

                        Μέ αὐτά σᾶς χαιρετῶ καί ὑπενθυμίζω ὅτι μέ αἰσθήματα πολλῆς ἀγάπης καί πλούσιας καλωσύνης σᾶς ἀναμένουμε στήν ἀγκάλη τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου.

                         

 

                                                                                    Μέ πλούσιες εὐλογίες καί εὐχές θερμές,

 

13η Αὐγούστου 2009

 

                                                                                                † Ὁ Τροπαίου Ἀθανάσιος 

           

 

Υ. Γ.    Παρακαλοῦμε ὅπως κάμετε τίς ἐγγραφές τῶν παιδιῶν ὅσο πιό σύντομα γίνεται.

Read Full Post »

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF SAINT BARNABAS

 

 

       ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ                                               ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ                                                   ΒΑΡΝΑΒΑ

Trinity Road, London N22 8LB                                    Finsbury Road, London N22 8PA


Charity Name: ST BARNABAS GREEK ORTHODOX COMMUNITY FUND Charity No:273104

Headquarters:22 Trinity Road, London N22 8LB Tel:(020)-8888 2295/(020)-8889 1122 Fax:(020)-88814455

Email: st.barn.greek.orth@googlemail.com

www.stbarnabasgreekcommunity.wordpress.com

 

ST  BARNABAS  GREEK  AND  SUNDAY  SCHOOLS

 

To all

Parents and Guardians of school age children

of the Community of St Barnabas, North London

 

O P E N   L E T T E R  –  I N V I T A T I O N

 

Dear Parents and Guardians,

 

                                  The new school year 2009-2010 is at hand and invites pupils, parents, guardians and teachers, all together, to launch a holy crusade in the important chapter of education.  It invites us to deal with it systematically and whole-heartedly.  All the children of school age must be led to the classes of the Greek Schools.

 

                        Hellenism, certainly, neither in the past nor in the present can be proud of having great numbers of people.  However, it can surpass the others when it wants to, as far as education is concerned.  This, of course, is not a reason to boast about but to be able to offer the great benefit of education, firstly to itself and then to others.  Having this target and these dreams, let us occupy ourselves with this important matter of teaching our young generation, the Greek and Christian ethos.

 

                        The Greek and Sunday Schools of the community of St Barnabas commence the new school year on Saturday, 5th September 2009.  The blessing of the waters for the School will take place on Saturday, 12th September 2009.  We trust to have you with us on that day.

 

                        We await to see all of you working together with eagerness and zeal and offer the children support, encouragement and strength.  In this way they will be able to stand on their own two feet and resist this world of confusion and greed.

 

                        With these few words I greet you and remind you that with feelings of much love and great goodness, await to see you in the Greek School.

 

                                                                        Best wishes and blessings in the Lord,

 

August 2009

                                                                        † Bishop Athanasios of Tropaeou

 

 

P.S.  Please register the children at the school office as soon as possible.

Read Full Post »

 

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο   Δ Ε Λ Τ Ι Ο

I N F O R M A T I O N   B U L L ET I N

 

Προς τους Γονείς και Κηδεμόνες των Μαθητών και Μαθητριών

των Ελληνικών Σχολείων Αποστόλου Βαρνάβα

και τους Φίλους και Χορηγούς της Ελληνικής Παιδείας

 

Αγαπητοί μας,

Έχουμε την ξεχωριστή χαρά και το ευλογημένο προνόμιο να σας καλωσορίζουμε και πάλι στη ζεστή αγκάλη των Ελληνικών και Κατηχητικών Σχολείων Αποστόλου Βαρνάβα. Ο καινούργιος σχολικός χρόνος 2009 – 2010 αρχίζει το Σάββατο, 5η Σεπτεμβρίου 2009.  Είναι ανάγκη όλοι να προβούμε σε ιερή σταυροφορία ώστε να μη λείψει κανένα παιδί από τις ελληνικές τάξεις.

 

Ζητούμε από σας τους Γονείς και Κηδεμόνες να δώσετε την ευκαιρία στο Ελληνικό Σχολείο της Εκκλησίας να προσφέρει αφειδώλευτα τους θησαυρούς της ελληνικής Παιδείας στο νου, την καρδιά και την ψυχή των παιδιών της νέας γενιάς.  Αναμένουμε την πρόθυμη ανταπόκριση και στενή συνεργασία όλων σας σε τούτο το ουσιώδες κεφάλαιο και σπουδαίο ζήτημα.

 

Σας συμβουλεύουμε όπως προβείτε σύντομα στην εγγραφή των παιδιών.  Με αυτό τον τρόπο ευκολύνετε τον προγραμματισμό της ζωής του σχολείου.  Τέλος, σας χαιρετούμε εγκάρδια, σας αναμένουμε φιλάδελφα και ευελπιστούμε ότι θα σας έχουμε κοντά μας.                               

Με φιλικούς χαιρετισμούς

                              Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Σχολικής Εφορείας

 

 

TIMETABLE FOR THE SCHOOL YEAR 2009 – 2010

 

ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ / NURSERY                   

Σάββατο πρωί                       9.30 πμ – 1.00 μμ

                                                Σάββατο απόγευμα              2.30 μμ – 6.00 μμ

                                                Τρίτη – Πέμπτη                     5.30 μμ – 7.30 μμ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ / PRIMARY SCHOOL

(Α´ + Β´) Σχολείο      Τρίτη – Πέμπτη – Μαθήματα           5.30 μμ – 7.30 μμ        

Γ΄ Σχολείο                  Σάββατο πρωί  – Μαθήματα            9.30 πμ – 1.00 μμ

                                                               – Παραδ. χοροί       1.00 μμ – 1.30 μμ

Δ΄ Σχολείο                 Σάββατο απόγευμα

   – Παραδ. χοροί      2.00 μμ – 2.30 μμ

                                                               – Μαθήματα            2.30 μμ – 6.00 μμ

                       

**********

ΓΥΜΝΑΣΙΟ / SECONDARY SCHOOL

Πρώτο και Δεύτερο Σχολείο Τρίτη – Πέμπτη                      5.30 μμ – 7.30 μμ

Τρίτο Σχολείο                       Σάββατο πρωί                       9.30 πμ – 1.00 μμ

Τέταρτο Σχολείο                  Σάββατο απόγευμα              2.30 μμ – 6.00 μμ

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ    1) GCSE

Πρώτο και Δεύτερο Σχολείο  Τρίτη -Πέμπτη                       5.30 μμ – 7.30 μμ

Τρίτο Σχολείο                       Σάββατο πρωί                       9.30 πμ – 1.00 μμ

Τέταρτο Σχολείο                  Σάββατο απόγευμα              2.30 μμ – 6.00 μμ

 

2) ADVANCED LEVEL

Τρίτο Σχολείο                       Σάββατο πρωί                       9.30 πμ – 1.00 μμ

Τέταρτο Σχολείο                  Σάββατο απόγευμα              2.30 μμ – 6.00 μμ

 

***********

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / FAMILY LIBRARY

 

                        Συμβουλεύουμε όπως δημιουργήσετε οικογενειακή βιβλιοθήκη με βιβλία θρησκευτικά και λογοτεχνικά, στην Ελληνική και Αγγλική.  Επίσης  να αποκτήσετε DVDs, CDs και άλλα σύγχρονα μέσα μεταδόσεως πληροφοριών.  Αυτά βοηθούν στην καλλιέργεια και βαθύτερη εκμάθηση και γνώση της γλώσσας.

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/PARTICIPATION IN THE D. LITURGY

 

                        Οι μαθητές και μαθήτριες των Ελληνικών Σχολείων Αποστόλου Βαρνάβα εκκλησιάζονται ομαδικά μια φορά κάθε μήνα.  Το βιβλίο της θείας Λειτουργίας που έχει ετοιμάσει η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων στα Ελληνικά και Αγγλικά, είναι ανάγκη να γίνει κτήμα όλων.  Πιστεύουμε ότι βοηθά τα παιδιά να μυσταγωγούνται και να μαθαίνουν σταδιακά τη θεία Λειτουργία.

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / OTHER ACTIVITIES

 

α)         Ελληνικά Τραγούδια -Χορωδία        Παρασκευή     5.30 μμ – 7.30 μμ

β)         Παραδοσιακοί χοροί                          Παρασκευή     6.30 μμ – 8.00 μμ        

γ)         Θέατρο                                                Παρασκευή     6.30 μμ – 8.00 μμ

δ)         Συγκεντρώσεις Νεολαίας                    Τρίτη               7.30 μμ – 9.15 μμ

ε)         Κατηχητικό Σχολείο κατά τη θ. Λειτουργία της Κυριακής

                                                            Ναός Αποστόλου Βαρνάβα    10.15 πμ

                                                            Καθεδρικός Ναός Παναγίας  11.45 πμ

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES

 

1)         ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / NURSERY: Στο Νηπιαγωγείο φοιτούν παιδιά 3½ ετών. 

 

2)         ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ / PRESCHOOL YEAR: Μετά το Νηπιαγωγείο ακολουθεί η Προδημοτική τάξη, που σκοπό έχει να διευκολύνει τη φυσιολογική ένταξη των παιδιών στο Σχολείο.

 

3)                  ΔΗΜΟΤΙΚΟ / PRIMARY SCHOOL: Λειτουργεί 6 τάξεις και όπου είναι ανάγκη διπλά τμήματα.

 

4)                  GCSE 1 & 2 CLASSES: Οι τάξεις αυτές εμπλουτίζουν τις γνώσεις των παιδιών και πλαταίνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες.  Επίσης τα προπαρασκευάζουν ανάλογα για τις εξετάσεις GCSE.

 

5)               ΤΑΞΕΙΣ GCE AS & A LEVEL: Οι Λυκειακές τάξεις ετοιμάζουν τα παιδιά για τις κρατικές εξετάσεις επιπέδου GCE AS και A Level (General Certificate of Education in Advanced Level). Επιπρόσθετα τα παιδιά  μπορούν να καθίσουν στις εξετάσεις για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας.

 

NEW SCHOOL YEAR:  We are pleased to invite all families with children of school age to enrol them early enough, so that we can operate the school programme in the best possible way.  Lessons will commence on Saturday the 5/9/2009.

 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ /

ST. BARNABAS EXAMINATION CENTRE

Τα Ελληνικά Σχολεία Αποστόλου Βαρνάβα με το Εξεταστικό τους Κέντρο παρέχουν τη δυνατότητα στους υποψηφίους για τις εξετάσεις, των GCSE, AS και GCE A Level, στα Ελληνικά, να εξετάζονται στους χώρους του Σχολείου.  Αυτό πιστεύουμε βοηθά τα παιδιά ψυχολογικά σε σημαντικό βαθμό.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ENROLMENTS

Οι εγγραφές των μαθητών και μαθητριών των Σχολείων μας άρχισαν με το τέλος της περασμένης σχολικής χρονιάς.  Τα γραφεία της Κοινότητας και του Σχολείου παραμένουν ανοιχτά καθημερινά (εκτός Κυριακής), από τις 9.00 π.μ. –  6.00 μ.μ.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ / SCHOOL FEES

Η Σχολική Εφορεία αποφάσισε, για την τρέχουσα χρονιά           2009 – 2010, τα ποσά των διδάκτρων, ως ακολούθως:

 

                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ/PRIMARY       ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ SECONDARY

  GCSE & Advanced Level

 

1 παιδί            (1 child)                                 £ 200.00                      £ 250.00

2 παιδιά (2 children)                         £ 300.00                      £ 340.00

3 και περισσότερα παιδιά (more)     £ 350.00                      £ 400.00

 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ / REQUEST

Η Σχολική Εφορεία παρακαλεί όσες οικογένειες μπορούν, να εξοφλούν τα δίδακτρα από την αρχή του σχολικού χρόνου.  Οι υπόλοιποι μπορούν να πληρώνουν τουλάχιστο το ένα τρίτο των χρημάτων κατά την εγγραφή και τα υπόλοιπα να καταβάλλονται το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο.  Όσοι τους επιτρέπουν οι προσωπικές τους συνθήκες, να γνωρίζουν ότι το σχολείο έχει ανάγκη από προαιρετικές εισφορές.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ / LESSONS FOR THE NEW SCHOOL YEAR

Τα τακτικά μαθήματα των Σχολείων Απ. Βαρνάβα αρχίζουν το Σάββατο, 5η Σεπτεμβρίου 2009, ώρα 9.30 π.μ.  Οι κοινοτικοί χώροι θα είναι έτοιμοι για να υποδεχθούν και πάλι τα παιδιά.

 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ / BLESSING FOR THE NEW SCHOOL YEAR

Το Σάββατο, 12η Σεπτεμβρίου 2009, ώρα 10.30 π.μ., θα τελεσθεί ο καθιερωμένος σχολικός Αγιασμός. Ο Θεοφιλέστατος θα ευλογήσει τα παιδιά, τους γονείς, τούς δασκάλους και το έργο του Σχολείου.  Θα παρευρεθούν οι Σύμβουλοι των Αποστολών Ελλάδας και Κύπρου, κοινοτικοί Άρχοντες, εκπρόσωποι των Τοπικών Αρχών, Γονείς και Κηδεμόνες.

Read Full Post »

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ

«εὐθέως δέ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων·  θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι·  μή φοβεῖσθε.»       (Ματθ. ιδ΄ 27)

 

Η ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀφοῦ ἔθρεψε τά πλήθη τοῦ λαοῦ πλουσιοπάροχα, τόσο πνευματικά ὅσο καί ὑλικά, ὑποχρέωσε τούς Μαθητές του νά μποῦν στό πλοῖο καί νά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τόν τόπο τοῦ θαύματος.  Γιατί ὁ Κύριος προέβη σ’ αὐτή τήν ἐνέργεια;  Στό πρόσωπό του τά πλήθη τοῦ λαοῦ εἶδαν τόν προσδοκώμενο καί ἀναμενόμενο νά ἔρθει Μεσσία.  Δέν τόν εἶδαν ὅμως στήν ὀρθή του διάσταση.  Ἔτσι ἔκαμαν σχέδιο νά τό συλλάβουν καί νά τόν ἀνακηρύξουν ὡς βασιλέα τους. 

 

Ἡ καρδιά τοῦ πλήθους δέν ἦταν δυστυχῶς σέ θέση νά διακρίνει τόν πραγματικό ρόλο καί τήν ἀποστολή τοῦ Μεσσία.  Τόν ἤθελαν ὡς ἕνα ἐγκόσμιο ἄρχοντα, ὁ ὁποῖος μέ τή δύναμή του θά ἐξεδίωκε τούς Ρωμαίους, θά ἀπελευθέρωνε τή γῆ τους καί θά ἐγκαθιστοῦσε τό δικό τους βασίλειο.  Οἱ Μαθητές ζοῦσαν καί αὐτοί κάτω ἀπό τίς ἴδιες ὑλιστικές ἰδέες, ὡς πρός τό πρόσωπο τοῦ Μεσσία.  Μέ τό νά τούς ἀναγκάσει ὁ Κύριος νά φύγουν, τούς προφύλαξε ἀπό τόν ἐπικείμενο πειρασμό τῶν ὑλιστικῶν μεσσιανικῶν ἰδεῶν.

 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ: Ἡ ἑπόμενη ἐνέργεια στήν ὁποία προέβη ὁ Κύριος, ἦταν νά ἀπολύσει τά πλήθη καί ὁ ἴδιος ἀφοῦ ἀνέβη στό βουνό ἐντελῶς μόνος, ἐπεδόθη στήν προσευχή.  Ἡ ὥρα προχωροῦσε καί ὁ Κύριος ἐξακολούθησε νά παραμένει στό βουνό, στήν ἡσυχία καί νά προσεύχεται.  Δέ γνωρίζουμε ποῖο ἦταν τό περιεχόμενο τῆς προσευχῆς τοῦ Κυρίου.  Ἐκεῖνο ὅμως τό ὁποῖο παραμένει γιά ἐμᾶς σημαντικό εἶναι τό παράδειγμα, ὁ τόπος, ἡ ὥρα καί ὁ τρόπος τῆς προσευχῆς.

 

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Οἱ ἄνθρωποι ἐπιβάλλεται νά ἔχουμε ἀνοιχτή γραμμή ἐπικοινωνίας μέ τό Θεό, κάνοντας ταχτικά προσευχή καί συνομιλία μαζί του.  Γιά νά μπορέσουμε ὅμως νά προσευχηθοῦμε ὄρθά καί καλά, ἔχουμε ἀνάγκη νά ἀφήσουμε πίσω καί μακριά ὅσα μᾶς ἐμποδίζουν νά προσευχηθοῦμε.  Χρειάζεται νά ἐλευθερώσουμε καί νά ἀπομακρύνουμε τό νοῦν μας ἀπό τά ἐμπόδια.  Ἔχουμε ἀνάγκη ἡσυχίας καί αὐτό εἶναι πιό εὔκολο μέσα στή νύχτα, γιατί ὅλοι οἱ θόρυβοι ἡσυχάζουν καί ὅλα τά δημιουργήματα κοιμοῦνται.  Γιά νά προχωρήσουμε ἐπίσης καί νά προοδεύσουμε στήν προσευχή, χρειάζεται νά ἐμμένουμε σ’ αὐτή τήν ἐνέργεια καί ἄσκηση τῆς ἀρετῆς τῆς προσευχῆς καί ἡ ἐνασχόληση μέ τήν προσευχή ἐπιβάλλεται νά ἔχει διάρκεια.

 

ΟΙ  ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΡΙΚΥΜΙΑ: Οἱ Μαθητές ἀφοῦ ἀπομακρύνθησαν ἀπό τόν Κύριο καί προχώρησαν μέσα στή λίμνη τῆς Γεννησαρέτ, εὑρέθησαν ἀντιμέτωποι μέ τά ψηλά κύματα.  Ἐκεῖνη τήν ὥρα φυσοῦσε δυνατός καί ἀντίθετος ἄνεμος.  Ἦταν κοντά ξημερώματα, ὅταν οἱ Μαθητές εἶδαν τόν Κύριο νά περπατᾶ πάνω στά νερά τῆς λίμνης σάν νά βάδιζε πάνω σέ ξηρά καί προχωροῦσε πρός τό μέρος τους.  Ἐκεῖνοι νόμισαν ὅτι ἐπρόκειτο γιά κάποιο φάντασμα.  Τούς κατέλαβε φόβος δυνατός καί ἔβγαλαν ἰσχυρές κραυγές.  Ἐκείνη ἀκριβῶς τή στιγμή ὁ Ἰησοῦς Χριστός τούς μίλησε λέγοντας: «ἔχετε θάρρος ἐγώ εἶμαι, μή φοβᾶσθε.»

 

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΡΠΑΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: Μέ τό ἄκουσμα τῆς φωνῆς τοῦ Κυρίου ὁ Πέτρος ξεθάρρεψε καί εἶπε: «Κύριε, ἄν πράγματι εἶσαι ἐσύ, διάταξέ με νά ἔρθω κοντά σου περπατώντας πάνω στό νερό». Ὁ Κύριος τοῦ εἶπε ἀμέσως, «ἔλα».  Τότε ὁ Πέτρος κατέβει ἀπό τό πλοῖο καί προχώρησε πάνω στό νερό πρός τό μέρος τοῦ Ἰησοῦ.  Μόλις, ὅμως, ἦρθε ἀντιμέτωπος μέ τόν πολύ δυνατό ἄνεμο, κατελήφθη ἀπό φόβο καί ἀφοῦ ἄρχισε νά βυθίζεται, ἐκραύγασε πρός τόν Ἰησοῦ,  «Κύριε, σῶσε με».  Ὁ Κύριος ἅπλωσε τό χέρι του, τόν ἔπιασε καί τοῦ εἶπε: «Ὁλιγόπιστε, τί σέ ἔκαμε νά διστάσεις;»   Τότε ἀφοῦ μπῆκαν μαζί στό πλοῖο ὁ ἄνεμος σταμάτησε.

 

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: Οἱ ἕνδεκα Μαθητές μόλις ὁ Ἰησοῦς κάι ὁ Πέτρος ἀνέβησαν στό πλοῖο, ἔσπευσαν κοντά καί προσκύνησαν λατρευτικά τόν Ἰησοῦ Χριστό, λέγοντας: «πράγματι εἶσαι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ».  Καί ἀφοῦ διέσχισαν τή λίμνη τῆς Γεννησαρέτ, τότε βγῆκαν στήν ξηρά. 

 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ:  Οἱ Μαθητές εἶχαν τήν εὐκαιρία γιά ἄλλη μιά φορά νά διαπιστώσουν ὅτι ὁ Κύριος ἐξουσιάζει καί τά στοιχεῖα τῆς φύσεως, ἀφοῦ προηγουμένως περπάτησε πάνω στό νερό, χωρίς νά βυθίζεται καί μόλις τώρα ἐπέβαλε στόν ἄνεμο νά κοπάσει.   Λίγο πιό πρίν ὁ Κύριος πολλαπλασίασε τά ψωμιά καί τά ψάρια καί ἔθρεψε τά πλήθη.

 

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Οἱ φοβισμένοι Μαθητές δέχτησαν προτροπή ἀπό τόν Κύριο νά ἀντιμετωπίσουν τήν τρικυμία μέ θάρρος, χωρίς φόβο καί μέ βεβαιότητα ὅτι εὑρισκόταν ἐκεῖ κοντά ἕτοιμος νά τούς προστατεύσει καί νά τούς προσφέρει κάθε βοήθεια.  Αὐτό τό θάρρος καί αὐτή τή βεβαιότητα ζητᾶ ἀπό τόν κάθε πιστό νά διαθέτει πλουσιοπάροχα ὅταν εὑρίσκεται ἀντιμέτωπος μέ τά διάφορα περιστατικά τῆς ζωῆς.  Ἐκεῖνος εἶναι παρών καί ἕτοιμος νά ἁπλώσει τό προστατευτικό χέρι Του νά μᾶς διασώσει ἀπό κάθε κίνδυνο, ὅπως ἔκαμε μέ τόν Ἀπόστολο Πέτρο.  Αὐτοῦ ἡ τιμή καί ἡ δόξα, στούς αἰώνες.  Ἀμήν!

        

 

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΗ:     Τήν Κυριακή, 2α Αὐγούστου 2009, ἐγένετο μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό μας Ναό, ὁ Ματθαῖος, υἱός τῶν Γεωργίου Γιώργαλλου καί Μαρίας, τό γένος Λιασίδη, μέ ἀνάδοχο τόν Χρῆστο Χρήστου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀνάδοχο καί εὐχόμεθα στό νεοφώτιστο νά ζήσει.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Τρίτη βράδυ, 4η Αὐγούστου 2009, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, πραγματοποιήθηκε συνεδρία τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος Κυριῶν καί Δεσποινίδων «Ἡ Παντάνασσα», στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος.  Μετά τά καθιερωμένα τά μέλη τοῦ σώματος ἀσχολήθησαν μέ τά θέματα: Ἱερές Παρακλήσεις, ἑορτές Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,  Πανηγύρι καί φιλοξενία τό Δεκαπενταύγουστο καί διάφορα ἄλλα.  Παρευρέθησαν 20 πρόσωπα.   

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος πραγματοποίησε τήν τακτική μηνιαία συνεδρία του, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, τήν Τετάρτη, 5η Αὐγούστου 2009, στά κεντρικά γραφεῖα.  Μετά τά καθιερωμένα οἱ σύνεδροι ἀσχολήθηκαν μέ τά θέματα:  Ἐργασίες συντηρήσεως τῶν κτιρίων,  ἑορτές Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἑτοιμασίες κοινότητος γιά τό πανηγύρι Δεκαπενταυγούστου, ἐνημέρωση ἐπί σχολικῶν θεμάτων, Ἀπόδοση ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἑορτή Ἁγίου Φανουρίου καί ἄλλα.  Παρευρέθησαν 20 πρόσωπα.

 

ΘΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ:  Πρόσφατα κυκλοφόρησε ἡ θερινή ἔκδοση τοῦ σχολικοῦ μας περιοδικοῦ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.  Πρόκειται γιά τήν 105 ἔκδοση.  Αὐτή ἀποτελεῖ μιά φροντισμένη καί πλουτισμένη ἔκδοση μέ ὡραῖο ἐξώφυλλο, τό ὁποῖο παρουσιάζει πολλά ἀπό τά παιδιά τήν ὥρα τοῦ μαθήματος τῆς μουσικῆς καί φωτογραφικό στιγμιότυπο ἀπό σχολική ἐκδήλωση.  Τό περιοδικό περιλαμβάνει τόν ἀπολογισμό τοῦ Ἐπισκόπου καί διευθυντῆ τῶν σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα γιά τό σχολικό ἔτος 2008-2009, ἄλλα κείμενα τοῦ ἰδίου καί τῶν ἐκπαιδευτικῶν μας, πλῆθος ἐργασιῶν καί κειμένων ἀπό τά παιδιά, χρονικό τοῦ σχολείου, τό ὁποῖο καλύπτει τό τρίτο τρίμηνο, διαφημίσεις τῶν χορηγῶν τοῦ περιοδικοῦ καί φωτογραφικό ὑλικό, τό ὁποῖο παρουσιάζει τό μαθητόκοσμο μέ τούς δασκάλους τους κατά τάξη, τήν κοινοτική καί σχολική μας δραστηριότητα.  Ἀπευθύνουμε θερμές εὐχαριστίες καί ἐκφράζουμε πλούσιο ἔπαινο πρός τούς ὑποστηριχτές τοῦ σχολείου καί τούς μικρούς μας συγγραφεῖς.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ:  Καλοῦνται οἱ γονεῖς καί κηδεμόνες νά ἐγγράψουν τά παιδιά γιά τό σχολικό ἔτος 2009 – 2010.  Τά σχολεῖα Ἀπ. Βαρνάβα ἀρχίζουν τά μαθήματά τους τό Σάββατο, 5η Σεπτεμβρίου 2009.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

9η Αὐγούστου Κυριακή Μεγάλη Παράκληση ὥρα 6.00 μ.μ.

10η Αὐγούστου Δευτέρα Μικρή Παράκληση ὥρα 6.00 μ.μ.

11η Αὐγούστου Τρίτη Μεγάλη Παράκληση ὥρα 6.00 μ.μ.

12η Αὐγούστου Τετάρτη Μικρή Παράκληση ὥρα 6.00 μ.μ.

13η Αὐγούστου Πέμπτη Μεγάλη Παράκληση ὥρα 6.00 μ.μ.

14η Αὐγούστου Παρασκευή Προεόρτια τῆς Κοιμήσεως.  

Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ. 

Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως ὥρα 6.00 μ.μ.

15η Αὐγούστου Σάββατο Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μεσημέρι.

Τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς θείας Λειτουργίας θά προεξάρχει ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος. 

Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

16η Αὐγούστου Κυριακή Δεκάτη Ματθαίου.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Μάριος καί Κούλα Μηναΐδη            £250.00           Ἀνώνυμος                   £ 20.00

Ἀνώνυμος                               £ 10.00                        Ἀνώνυμος                   £250.00

Μαρίτσα Γεωργιάδου                        £ 10.00                        Ἑλένη Πέτρου           £100.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »