Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Αύγουστος 2011

 

Η   Α Λ Λ Η Λ Ο Σ Υ Γ Χ Ω Ρ Η Σ Η

«Οὕτω καί ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐάν μή ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπό τῶν καρδιῶν ὑμῶν τά παραπτώματα αὐτῶν.»       (Ματθ. ιη΄ 35)

 

            Ὁ Ἅγιος Θεός, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀπέναντι σ’ ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους τούς πεπερασμένους καί ἁμαρτωλούς ὑπῆρξε πάντοτε Μακρόθυμος, Πολυεύσπλαχνος καί Πολυέλεος.  Δυστυχῶς ὅμως ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι πολλές φορές ἀφήνουμε τά πάθη ὅπως ἡ κακία, ὁ φθόνος, τό μῖσος, ἡ μνησικακία, ἡ ἐκδίκηση καί ἡ ἀχαριστία νά μᾶς κυριεύουν, νά φωλιάζουν μέσα στήν ψυχή μας, νά μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τό Θεό καί νά μᾶς στεροῦν τήν εὐαρέσκειά του.

 

            Ὁ πρῶτος δοῦλος τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου ὑπῆρξε ὀφειλέτης μεγάλου χρέους.  Ἦταν δέ πονηρός, ὑποκριτής καί ἀχάριστος.  Ἡ παράκληση καί τό αἴτημά του βρῆκαν εὔκολα πρόσβαση στό αὐτί τοῦ Θεοῦ καί ἐγένοντο δεχτά.  Ἐκεῖνος ὅμως παρά τό γεγονός ὅτι ἔτυχε μιᾶς τέτοιας χάριτος καί ἀπόλαυσε ἀνέλπιστης ἐλευθερίας δέν ἦταν ἕτοιμος νά μιμηθεῖ τό Θεό Πατέρα, ὁ ὁποῖος χωρίς κρατούμενα ἔχυσε τό πλούσιο ἔλεός του ἐπάνω του καί ἔσβησε τίς ἁμαρτίες, τά λάθη καί τά σφάλματά του.

 

            Ἀντίθετα ὅταν ὕστερα ἀπό λίγο συναντᾶ τό σύνδουλό του, πέφτει πάνω του μέ κακία καί μοχθηρία γιά τό μικρό χρέος τό ὁποῖο τοῦ ὄφειλε.  Στά μάτια τοῦ πρώτου δούλου τά μικροσφάλματα καί ἐπιπόλαια λάθη τοῦ συναδέλφου του ἐφαίνοντο ὀγκώδη καί τεράστια.  Ζητοῦσε ἐπίμονα ἐκδίκηση καί ἀνταπόδοση.  Τά ὑπόλοιπα μέλη ὅμως τῆς κοινωνίας τά ὁποῖα ὑπῆρξαν μάρτυρες τῆς σκληρῆς διαγωγῆς του ἀπέναντι στόν ἀδελφό του, μέσα τους τόν καταδίκασαν καί ἐπιθυμοῦσαν δικαιοσύνη.

2

 

 

            Αὐτό ἀντικατοπτρίζει τά κριτήρια τοῦ Θεοῦ, ὅπως τά διδασκόμεθα ἀπό τήν Κυριακή προσευχή, «Τό Πάτερ ἡμῶν….».  Ὅταν κάθε μέρα  ἀπαγγέλλουμε αὐτήν τήν προσευχή προβαίνουμε στήν ὑπόσχεση «καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.» (Ματθ΄ στ΄12).  Ἀπό ὅτι κατανοοῦμε εὔκολα ὁ καθένας, βασική προϋπόθεση γιά νά μᾶς συγχωρήσει ὁ Θεός τά ὅσα ἐμεῖς σφάλλουμε πρός τόν Ἴδιο, πρός τούς συνανθρώπους μας καί πρός τόν ἑαυτό μας, εἶναι νά παράσχουμε ἐμεῖς πρῶτοι ἄφεση σέ ὄσους σφάλλουν ἀπέναντί μας.

 

            Οἱ Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ ἐνῷ ὑφίσταντο διωγμούς, μαρτύρια καί βασανιστήρια προσηύχοντο μέ ἀνεξικακία καί ἀγάπη γιά τούς διῶχτες, τούς σταυρωτές καί βασανιστές τους.  Αὐτή ἡ συμπεριφορά λύγισε πολλές φορές τή στάση τῶν δημίων τους καί τούς ὁδήγησε σταθερά καί ἀταλάντευτα στό φῶς τοῦ Χριστοῦ καί τή σωτηρία τῆς ψυχῆς τους.  Πολλοί δέ ἀπό αὐτούς στή συνέχεια ἀκολούθησαν τό δρόμο τοῦ μαρτυρίου.

 

            Νά μνημονεύσουμε ὅτι ὁ ἕνας ἀπό τούς δύο ληστές τούς συσταυρωθέντες δεξιά καί ἀριστερά τοῦ Χριστοῦ πάνω στό Γολγοθᾶ, ἔδειξε μετάνοια καί ἔτσι ἐκέρδισε τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ λίγες ὧρες προτοῦ ἀφήσει τήν τελευταία του πνοή καί ἐγκαταλείψει τόν κόσμο τοῦτο.  Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο εἶναι ἄπειρη καί παρέχεται μέ πολλές εὐκαιρίες.  Ἐναπόκειται στόν ἄνθρωπο νά ἐπιδείξει ἐνδιαφέρον, νά ἀδράξει τήν εὐκαιρία, νά συνεργασθεῖ μέ τή Θεία Χάρη καί νά βρεῖ τή σωτηρία του.  Ὁ Θεός δέν εἶναι φειδωλός στίς ἐκδηλώσεις τῆς ἀγάπης του πρός ἐμᾶς τά πλάσματά του.

 

            Τό ἄλλο σημεῖο τό ὁποῖο ἐπιβάλλεται νά προσέξουμε εἶναι ὅτι ὁ Θεός ἀπαιτεῖ ἀπό ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους νά συγχωροῦμε τούς συνανθρώπους μας μέσα ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας καί ὄχι μέ ἐπιπολαιότητα καί μέ τά χείλη μας.  Νά μήν ξεχνοῦμε ὅτι κέντρο ὅλων τῶν ἐκδηλώσεών μας ἀποτελεῖ ἡ καρδιά μας.  Ἐκεῖ φωλιάζουν τά πάντα.  Ἴσως αὐτό γίνεται πιό ἔκδηλο μέ τή βιβλική κφραση: «ἐκ γάρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τό στόμα λαλεῖ.»  (Ματθ. ιβ΄ 34).

 

3

            Ὁ Ἐσταυρωμένος Λυτρωτής μας καί Ἀρχιμάρτυρας Ἰησοῦς Χριστός αἱμόφυρτος πάνω στό σταυρό δέν τά βάζει μέ τούς σταυρωτές του.  Προσεύχεται καί παρακαλεῖ τό Θεό Πατέρα νά μήν τούς καταλογίσει αὐτή τους τήν ἁμαρτία γιατί δέν ἐγνώριζαν τί ἔκαναν.  Μακρόθυμε Κύριε δόξα σοι!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Ὁ Θεοφιλέστατος  Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, τό Σαββατοκύριακο τῶν 20ης καί 21ης Αὐγούστου 2011, στόν Καθεδρικό μας ναό τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως, μέ τό ὁποῖο ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας οἱ ἀκόλουθες:

                        Ἡ Σαββίνα-Sabrina, θυγατέρα τῶν Rashid Sattaυr καί Shereeda τό γένος Ali, μέ ἀνάδοχο τήν Ἐλισάβετ Ἀντωνίου, καί

                        Ἡ Ἑλένη, θυγατέρα τῶν Σάββα Γεωργίου καί Σταυρούλας, τό γένος Στυλιανοῦ, μέ ἀναδόχους τούς Σοφία καί Ἀνδρέα Κυπριανίδη.

                        Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στίς νεοφώτιστες νά ζήσουν.

 

ΓΑΜΟΣ:         Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τό Σάββατο, 20η Αὐγούστου 2011, στόν Καθεδρικό μας ναό εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Simon-Mark Robinson καί Κωνσταντίνας-Θέκλας, τό γένος Λοΐζου.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:      Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Βάσου Α. Καντούνα, τήν Τετάρτη, 24η Αὐγούστου, Ἠλία Σεργίου καί Μαρίας Γαβριήλ Χαραλάμπους, τήν Πέμπτη, 25η Αὐγούστου καί Ἑλένης Γερολέμου, τήν Παρασκευή 26η Αὐγούστου 2011.  Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Ἠλία Σεργίου.  Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ.κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν Βάσου Καντούνα καί Μαρίας Χαραλάμπους.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ GCSE:   Οἱ μαθητές καί μαθήτριες τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα, οἱ ὁποῖοι παρεκάθησαν στίς ἐξετάσεις τῶν Ἑλληνικῶν γιά τό ἐπίπεδο GCSE πέτυχαν τήν ἀκόλουθη βαθμολογία:   

                  7 παιδιά πῆραν Α*           3 παιδιά πῆραν A       7 παιδιά πῆραν Β

 

                        Συγχαίρουμε θερμά τά παιδιά, τίς οἰκογένειές τους καί τούς δασκάλους τους καί τούς εὐχόμεθα καλή συνέχεια.

 

4

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: Τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα μέ χαρά σᾶς πληροφοροῦν ὅτι μπορεῖτε νά πραγματοποιήσετε τίς ἐγγραφές τῶν παιδιῶν γιά τόν καινούργιο σχολικό χρόνο 2011 – 2012.  Τά γραφεῖα τῆς κοινότητος καί τοῦ σχολείου παραμένουν ἀνοιχτά ὅλες τίς ἐργάσιμες μέρες ἀπό τίς 9.00 πρωί μέχρι 6.00 μ.μ.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

29η Αὐγούστου Δευτέρα Μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ                               Προδρόμου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη                  μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

 30η Αὐγούστου Τρίτη Μνήμη Ἁγίων Ἀλεξάνδρου, Παύλου καί Ἰωάννου                           Πατριαρχῶν Κων/πόλεως, Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλωνίδου                        Ἐπισκόπου Κουρίου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν           κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία                           ὥρα 9.00 -11.00 π.μ.

31η Αὐγούστου Τετάρτη Ἡ Κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου

                 Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

1η Σεπτεμβρίου Πέμπτη Ἀρχή τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, Συμεών τοῦ     Στυλίτου, Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ.  Προσευχή γιά τήν Προστασία τοῦ                  φυσικοῦ περιβάλλοντος.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν          κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία                           ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

2α Σεπτεμβρίου Παρασκευή Ἁγίου Μάμαντος Μάρτυρος καί Ἰωάννου                 Νηστευτοῦ Πατριάρχου Κων/πόλεως.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός         ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί                                         Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

3η Σεπτεμβρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

4η Σεπτεμβρίου Κυριακή Δωδεκάτη Ματθαίου

               Βαβύλα Ἀντιοχείας Ἱερομάρτυρος καί Μωυσέως τοῦ Προφήτου

               Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

               Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

               Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἕλλη Παπαφώτη      £500.00           Α. Χαραλάμπους        £  50.00          

Martin R. Edwards    £  40.00           Ἀνώνυμος                   £200.00

Θεοδώρα Μηναΐδη    £100.00           Ἀνώνυμος                   £100.00

Ἀνώνυμος                   £200.00           Ἀνώνυμος                   £100.00

Οἰκ. Ἀντώνη καί Σκεύης Ἀντωνίου                                     £400.00

Μαρούλα Μακαρίου στή μνήμη Φώτη Παπαφώτη                        £  50.00

 

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Advertisement

Read Full Post »

 

 

Πρός τούς Γονεῖς καί Κηδεμόνες

τῶν Μαθητῶν καί Μαθητριῶν

τῶν Ἑλληνικῶν καί Κατηχητικῶν Σχολείων

Κοινότητος Ἀποστόλου Βαρνάβα Βορείου Λονδίνου

 

Ἀγαπητοί Γονεῖς καί Κηδεμόνες,

 

Α Ν Ο Ι Χ Τ Η   Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  –   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

                        Τό καλοκαίρι πέρασε καί ὁ νέος σχολικός χρόνος 2011-2012 ἔφθασε.  Γιά τοῦτο ἔχω τή χαρά καί τήν εὐχαρίστηση νά σᾶς ἀπευθύνω τοῦτο τό γράμμα νά σᾶς ὑπενθυμίσω τό καθῆκον ὅλων μας πρός τή νέα γενιά, νά τή γαλουχήσουμε μέ τά νάματα τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος.  Νά συμβάλουμε στήν προσπάθεια καί τούς κόπους τῆς κάθε οἰκογένειας νά βοηθήσει τά παιδιά νά μορφωθοῦν ὀρθά καί νά καταρτισθοῦν κατάλληλα ὥστε νά ἀναδειχθοῦν χρήσιμοι πολῖτες καί νά εἶναι ἕτοιμοι γιά νά ἀντιμετωπίσουν τό μέλλον.

 

                        Φαινόμενα ὅπως τά πρόσφατα τά ὁποῖα ἔζησε ἐδῶ ἡ χώρα μαρτυροῦν τίς ἐλλείψεις ἑνός ἀριθμοῦ νέων ἀγοριῶν καί κοριτσιῶν καί τίς μή ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες τίς ὁποῖες διαθέτουν.  Ἡ χώρα ὅμως εὐτυχῶς διαθέτει ὀργάνωση καί ἔτσι οἱ νόμοι λειτούργησαν καί ὅλα μπῆκαν σέ τάξη.

 

                        Στήν προσπάθεια καί προσφορά τῆς Ἐκκλησίας νά συμβάλει στήν ἀνέλιξη τῶν παιδιῶν μέσα στή σύγχρονη κοινωνία, καλοῦμε ὅλους καί ὅλες νά ἔρθετε ἀρωγοί γιά νά ἐπιτελέσουμε τό ἐκπαιδευτικό μας ἔργο κατά τόν καλύτερο δυνατό τρόπο.  Σᾶς πληροφοροῦμε παράλληλα ὅτι στά ἑλληνικά σχολεῖα τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα τά μαθήματα ἀρχίζουν τήν Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου γιά τό απογευματινό, καί γιά τό σχολεῖο τοῦ Σαββάτου (πρωινό καί ἀπογευματινό) στίς 10 Σεπτεμβρίου 2011.

 

                        Ἡ Σχολική Ἐφορεία γιά νά ἐνθαρρύνει καί νά διευκολύνει τίς οἰκογένειες νά στέλλουν τά παιδιά στίς ἑλληνικές τάξεις, δέν αὔξησε τά δίδακτρα οὔτε αὐτό τό σχολικό χρόνο.  Θά σᾶς περιμένουμε ὅλους νά ἐγγράψετε τά παιδιά ἔγκαιρα ὥστε νά μπορέσουμε νά ἔχουμε καλό προγραμματισμό.  Ὁ Ἁγιασμός θά τελεσθεῖ τό Σάββατο 17η Σεπτεμβρίου 2011, στίς 10.30 π.μ.  Θά σᾶς περιμένουμε.

 

                        Τέλος, εὐχόμεθα ὑγεία, δύναμη, ὑπομονή καί θάρρος στόν ὡραῖο καί εὐγενικό αὐτό ἀγώνα σας.

                                                                                    Μέ πλούσιες εὐλογίες καί εὐχές θερμές,

 

25η Αὐγούστου 2011

† Ὁ Τροπαίου Ἀθανάσιος

Read Full Post »

ST BARNABAS GREEK AND SUNDAY SCHOOLS

 

To All

Parents and Guardians of school age children

of the Community of St Barnabas, North London

 

A N   O P E N   L E T T E R  –  I N V I T A T I O N

 

Dear Parents and Guardians,

 

                        Summer-time will soon be over.  The new academic year 2011-2012 is at hand.  It therefore gives me great pleasure to communicate with you through this open letter to remind you about our duty towards our young generation to teach them our faith and our culture.

 

                        It is necessary to contribute towards their education and preparation for their future.  What we have experienced recently in this land has shown that the minority of young people who were involved in these troubles are not whole personalities.  We believe that they are lacking in nurture and education.  Luckily the state has the appropriate judicial system and therefore the necessary laws.

                       

                        Furthermore, we would like to inform you that the new school year of the Greek and Sunday Schools of the community of St Barnabas commences on Tuesday, 6th and Saturday, 10th September 2011.  The blessing of the waters for the School will ake place on Saturday, 17th September 2011 at 10.30 a.m.  We trust that you will make arrangements to be with us on that day.

 

                        Please bear in mind that the School Governing Body, in order to facilitate the families in their task, has not increased the school fees.

                       

                        Finally, we wish you good health, strength, patience and courage in all your noble endeavours.

 

                                                                        Best wishes and blessings in the Lord,

 

25th August 2011

 

                                                                        † Bishop Athanasios of Tropaeou

 

P.S.  Please come forward and enrol the children as soon as possible.

 

Read Full Post »

                        Οἱ μαθητές καί μαθήτριες τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα, οἱ ὁποῖοι παρεκάθησαν στίς ἐξετάσεις τῶν Ἑλληνικῶν γιά τό ἐπίπεδο GCE A/S πέτυχαν τήν ἀκόλουθη βαθμολογία:      

                                    4 παιδιά πῆραν           Α                     1 παιδί πῆρε   Β

                                    2 παιδιά πῆραν           C                      1 παιδί πῆρε   D

                        Συγχαίρουμε θερμά τά παιδιά, τίς οἰκογένειές τους καί τούς δασκάλους τους καί τούς εὐχόμεθα καλή συνέχεια.

Read Full Post »

 

 Ο Ι   Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ο Ι   Τ Η Σ   Ν Ε Ο Λ Α Ι Α Σ

 

«Κύριε, ἐλέησόν μου τόν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καί κακῶς πάσχει·  πολλάκις γάρ πίπτει εἰς τό πῦρ καί πολλάκις εἰς τό ὕδωρ.»         (Ματθ. ιζ΄ 15)

 

            Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μέ τούς τρεῖς Μαθητές του Πέτρο, Ἰάκωβο καί Ἰωάννη, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦσαν τό στενό κύκλο τῶν Μαθητῶν, εὑρισκόταν πάνω στό ὄρος Θαβώρ, ὅπου ἔλαβε χώρα ἡ θεία Μεταμόρφωσή Του.  Τήν ἴδια ὥρα ἐκεῖ ὅπου εὑρίσκοντο οἱ ἐννέα Μαθητές κάποιος πονεμένος πατέρας ὁδήγησε κοντά τους τό ἄρρωστο καί δαιμονόπληκτο παιδί του καί ζήτησε νά διώξουν τό δαιμόνιο καί νά τό ἐλευθερώσουν. 

 

            Οἱ Μαθητές ὅμως ἀφοῦ δοκίμασαν δέν τά κατάφεραν.  Ἔτσι ἀκολούθησε μιά σύγχυση.  Ὁ πατέρας ἔμενε ἀπογοητευμένος καί οἱ Γραμματεῖς, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκοντο πλησίον ἄρχισαν νά κάνουν σχόλια σέ βάρος τῶν Μαθητῶν.  Ἐκείνη τήν ὥρα ἐμφανίσθηκε ὁ Κύριος κατερχόμενος ἀπό τό βουνό καί συνοδευόμενος ἀπό τούς τρεῖς Μαθητές.

 

            Ἡ παρούσα εὐαγγελική περικοπή τελειώνει μέ τή δεύτερη πρόρρηση τοῦ Κυριακοῦ Πάθους.  Ἡ πρόρρηση τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου, τότε εἰπώθηκε κάποιες μέρες πρίν ἀπό τό ἐπικείμενο Πάθος.  Ἡ Μεταμόρφωση προηγήθηκε τοῦ Πάθους ἕξι ἡμέρες.  Τώρα ἡ ἀνάγνωση στήν ἐκκλησία τῆς εὐαγγελικῆς αὐτῆς περικοπῆς ἀκολουθεῖ μετά τούς ἑορτασμούς τῆς Μεταμορφώσεως καί προηγεῖται τῆς ἑορτῆς τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.  Ἔτσι προσέχουμε μέ ποιό τρόπο ἡ Ἐκκλησία συνδέει καί ἑορτάζει αὐτά τά μοναδικά καί σωτηριώδη γεγονότα τῆς πίστεώς μας.

 

            Μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι τόν σύγχρονο σταυρό τῆς κοινωνίας, τῆς οἰκογένειας καί ἑκάστου ἐνδιαφερομένου γιά τή νεολαία, ἀποτελοῦν οἱ διάφοροι πειρασμοί καί ποικίλοι κίνδυνοι, οἱ ὁποῖοι ἐπαπειλοῦν καί καθημερινά δέρνουν τή νέα γενιά.  Ὁ νέος τοῦ εὐαγγελίου ἀποτελοῦσε ἕνα θῦμα τοῦ δαίμονος.  Ἡ δαιμονοπληξία ἔδερνε καθημερινά τόν ἴδιο, τυραννοῦσε ἀλύπητα τήν οἰκογένειά του καί παρεῖχε προβλήματα πολλά στό κοντινό καί μακρυνό περιβάλλον του.

 

            Ἡ πολυκέφαλη ἁμαρτία, ἡ ὁποία ὡς ἄλλη Λερναία Ὕδρα, δέρνει τά σύγχρονα νιάτα, τά ρίχνει συνεχῶς στό βάραθρο, ἀνοίγει πληγές στή ζωή τῆς οἰκογένειας, διαλύει τήν εὐτυχία τῶν ἀνθρώπων καί ἰδιαίτερα τῶν νέων, ἀφήνει πίσω της ἐρείπια.  Μπορεῖ κάποιος νά ἰσχυρισθεῖ ὅτι ἡ ζωή ἑνός μέρους τῆς νεολαίας εἶναι ἀπογοητευτική καί δέν διαφέρει ἀπό τίς ἀντιδράσεις τοῦ δαιμονόπληκτου νέου.  Τά ναρκωτικά, ἡ μέθη, τά σαρκικά ἁμαρτήματα, οἱ ἀπάτες, ἡ τεμπελιά καί ἄλλα καταστρέφουν τά θεμέλια τῆς ζωῆς τους.

 

            Ὁ πατέρας τῆς περικοπῆς ἔστω καί μέ τήν ἀτελῆ πίστη του, ὁδήγησε τό παιδί του κοντά στό Χριστό.  Ὁ Κύριος ἐλευθέρωσε τό νέο ἀπό τίς ἐπιδράσεις τοῦ ἐχθροῦ τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ Σατανᾶ καί παρέδωσε τό νέο ὑγιή στόν πατέρα του.  Οἱ γονεῖς πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι στό δύσκολο ἀγώνα τους νά ἀναθρέψουν τά παιδιά τους καί νά τά ἀποκαταστήσουν στή ζωή, «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» (Ἐφεσ. στ΄4) δέν εἶναι μόνοι.

 

            Ὁ Χριστός καλεῖ καί λέγει: «ἄφετε τά παιδία ἔρχεσθαι πρός με, καί μή κωλύετε αὐτά» (Μαρκ. ι΄14).  Ἡ θρησκευτικότητα πρέπει νά ἀποτελεῖ ἀπαραίτητο στοιχεῖο στήν καλλιέργεια τοῦ ἐσωτερικοῦ κόσμου τῶν παιδιῶν, ἰδιαίτερα καί γενικά κάθε ἀνθρώπινης ὕπαρξης.  Μόνο ἔτσι θά ἔχει ἡ κοινωνία γερούς καί ἀκραιφνεῖς στυλοβάτες καί μελλοντικούς καλούς καί ἐνάρετους ἀναμορφωτές τῆς ζωῆς της, οἱ ὁποῖοι νά ὁδηγοῦν στή σωτηρία καί κατεργάζονται τή δόξα τοῦ Κυρίου.  Ἀμήν.

 

K O I N O T I K A   N E A

ΚΗΔΕΙΕΣ: Στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας, ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Ἰωάννη Κασσινίδη, τήν Τρίτη, 16η Αὐγούστου, Βασίλη Τσίντα, τήν Τετάρτη, 17η Αὐγούστου, Ἄννας Αὐγουστῆ, τήν Πέμπτη, 18η Αὐγούστου καί Ἀντώνη Μιχαήλ, τήν Παρασκευή, 19η Αὐγούστου 2011.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἀειμνήστων Ἄννης καί Ἀντώνη.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά καταστοῦν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΜΕΘΕΟΡΤΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:  Τό εὐλαβές ποίμνιό μας εἶχε τή χαρά καί τήν εὐλογία νά βιώσει γιά ἄλλη μιά φορά ἐπωφελῶς τήν περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου.  Τό πνευματικό αὐτό στάδιο ἐγκαινιάσθηκε μέ τίς Παρακλήσεις, Μικρή καί Μεγάλη, οἱ ὁποῖες ἐψάλησαν ἐναλλακτικά, κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη, στόν Καθεδρικό μας ναό.  Παράλληλα τελέσθησαν Θεῖες Λειτουργίες κατά τίς μνῆμες Ἁγίων καί  ἰδιαίτερα καί πανηγυρικά Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμοφρώσεως.  Στό δέ πανηγυρικό Μέγα Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς, τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί τῆς Θ. Λειτουργίας προέστη ἡ Α. Σ. καί Ποιμέναρχης ἡμῶν κ.κ. Γρηγόριος μέ συλλειτουργό τόν Ἐπίσκοπο Τροπαίου κ. Ἀθανάσιο καί ἔχοντας βοηθούς Ἱερεῖς καί Διακόνους.  Ὁ ἐξοχώτατος Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος κ. Εὐθύμιος Παντζόπουλος ἐξεπροσώπησε στούς ἑορτασμούς τήν Ἑλληνική Πρεσβεία.

 

                        Ἡ παρουσία τοῦ θεοφιλοῦς λαοῦ μας ὑπῆρξε πολυπληθής καί αὐθόρμητη.  Παράλληλα ὅλα τά Προεδρεῖα καί τά Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, ἐνισχυμένα ἀπό πολλούς ἄλλους εὐλαβεῖς χριστιανούς καί φίλους τῆς Ἐκκλησίας, ἐργάσθησαν ὁλόψυχα καί πολλές ὧρες γιά τήν ἑτοιμασία καί διεξαγωγή μέ θαυμαστή ἐπιτυχία τῆς ἐτήσιας πανηγύρεως καί τήν περιποίηση τῶν καλεσμένων.

 

                        Ἀπό τίς στῆλες τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ἀπευθύνουμε δοξολογία καί αἶνο στόν Τριαδικό Θεό, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε νά ἑορτάσουμε καί ἐπίσης χαιρετοῦμε, εὐχαριστοῦμε, συγχαίρουμε, ἐπαινοῦμε καί εὐγνωμονοῦμε ὅλες καί ὅλους πού ἐργάσθησαν καί προσέφεραν κόπους καί δῶρα γιά τήν ἐπιτυχία τῶν ἑορτασμῶν.  Ἡ Παναγία μέ τήν προστασία καί μεσιτεία της νά σκεπάζει, νά προστατεύει καί νά φυλάσσει ὅλους.

 

Ο 39ος ΤΟΜΟΣ «ΔΙΑΚΟΝΙΑ»:  Πρόσφατα ὁ Θεός μᾶς ἀξίωσε νά ἑτοιμάσουμε καί νά δέσουμε σέ ἕνα τόμο, τόν τριακοστό ἔνατο, τά κηρύγματα καί τά κοινοτικά μας νέα τοῦ ἔτους 2009.  Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀγοράσουν τόν τόμο ἀπό τά κεντρικά μας γραφεῖα.  Τιμή £10.00 ἕκαστος.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ GCE A/S

                        Οἱ μαθητές καί μαθήτριες τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα, οἱ ὁποῖοι παρεκάθησαν στίς ἐξετάσεις τῶν Ἑλληνικῶν γιά τό ἐπίπεδο GCE A/S πέτυχαν τήν ἀκόλουθη βαθμολογία:      

                                    4 παιδιά πῆραν           Α                     1 παιδί πῆρε   Β

                                    2 παιδιά πῆραν           C                      1 παιδί πῆρε   D

                        Συγχαίρουμε θερμά τά παιδιά, τίς οἰκογένειές τους καί τούς δασκάλους τους καί τούς εὐχόμεθα καλή συνέχεια.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: Τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα μέ χαρά σᾶς πληροφοροῦν ὅτι μπορεῖτε νά πραγματοποιήσετε τίς ἐγγραφές τῶν παιδιῶν γιά τόν καινούργιο σχολικό χρόνο 2011 – 2012.  Τά γραφεῖα τῆς κοινότητος καί τοῦ σχολείου παραμένουν ἀνοιχτά ὅλες τίς ἐργάσιμες μέρες ἀπό τίς 9.00 πρωί μέχρι 6.00 μ.μ.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

23η Αὐγούστου Τρίτη Ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.  Εἰρηναίου Ἐπισκόπου Λουγδούνου.  Καλλινίκου Κων/πόλεως.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

24η Αὐγούστου Τετάρτη Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. 

                  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

26η Αὐγούστου Παρασκευή Ἀνδριανοῦ καί Ναταλίας Μαρτύρων.  

                  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

27η Αὐγούστου Σάββατο Ἁγίου Φανουρίου Μάρτυρος τοῦ νεοφανοῦς, Χρυσοστόμου Ἐπισκόπου Σμύρνης.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Ἀρτοκλασία καί εὐλογία τῆς πίττας ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.  Θά ἀκολουθήσει τσάι.   

                  Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

28η Αὐγούστου Κυριακή Ἑνδεκάτη Ματθαίου Μωυσέως τοῦ Αἰθίοπος. 

                  Ἄννης τῆς προφήτιδος, Ἀρκαδίου Ἐπισκόπου Ἀρσινόης.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                   £100.00           Ἀνώνυμος                               £750.00

Arnaouti Bakery       £1,000.00        Σωτηρούλα Χριστοφόρου     £ 20.00

Ἑλένη Μιχαήλ           £ 80.00                        Δρ. Ἀνδρέας Πελενδρίτης     £100.00

Εὐγενία Ν. Νεοκλέους στή μνήμη Καλισθένης                              £ 10.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

 

 

 

 

 

 

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

 

 

 

 

I N F O R M A T I O N   B U L L ET I N

 

Προς τους Γονείς και Κηδεμόνες των Μαθητών και Μαθητριών

των Ελληνικών Σχολείων Αποστόλου Βαρνάβα

και τους Φίλους και Χορηγούς της Ελληνικής Παιδείας

 

Αγαπητοί μας,

Με τη βοήθεια του Θεού μπαίνουμε στη σχολική χρονιά 2011-2012.  Αυτή προσκαλεί όλους εμάς, τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών, τους φίλους και υποστηριχτές της Ελληνικής Παιδείας, όπως φροντίσουμε  ώστε να μη λείψει κανένα παιδί από τις ελληνικές τάξεις.  Τα Ελληνικά και Κατηχητικά Σχολεία Αποστόλου Βαρνάβα ανοίγουν τις πόρτες τους την Τρίτη, 6η Σεπτεμβρίου 2011 και αναμένουν τα παιδιά.

 

Ευχαριστούμε για την παραδειγματική συνεργασία, την οποία έχετε επιδείξει μέχρι τώρα.  Ελπίζουμε οι διακοπές να σας πρoσέφεραν ξεκούραση και ανανεωμένοι να γυρίσετε με κέφι και δυνατοί στις επάλξεις του αγώνα της ζωής.

 

The new school year 2011 –  2012 is at hand.  We are, therefore, delighted to communicate with you at this time of the year to invite you to bring your children to our church school to learn the Greek language, the Greek culture and our Christian Orthodox faith.  This leaflet provides you with the necessary information regarding times, dates, school fees and other details.

                    

                           Με φιλικούς χαιρετισμούς

 

                                                              Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Σχολικής Εφορείας

 

 

Μ Ε Ρ Ε Σ   Κ Α Ι   Ω Ρ Ε Σ   Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ   Τ Ω Ν   Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ω Ν

 

TIMETABLE FOR THE SCHOOL YEAR 2011 – 2012

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ / NURSERY/ PRE-SCHOOL CLASS                   

Α΄ + Β΄ Σχολείο                   Τρίτη – Πέμπτη                   5.30 μμ – 7.30 μμ

Τρίτο Σχολείο                      Σάββατο πρωί                     9.30 πμ – 1.00 μμ

Τετάρτο Σχολείο Σάββατο απόγευμα            2.30 μμ – 6.00 μμ

                                                               

ΔΗΜΟΤΙΚΟ / PRIMARY SCHOOL

Α´ + Β´ Σχολείο   Τρίτη – Πέμπτη    – Μαθήματα                         5.30 μμ – 7.30 μμ

Τρίτο Σχολείο                      Σάββατο πρωί    – Μαθήματα                          9.30 πμ – 1.00 μμ

                                                                                – Παραδοσιακοί χοροί      1.00 μμ – 1.30 μμ

Τέταρτο Σχολείο Σάββατο απόγευμα

– Παραδοσιακοί χοροί      2.00 μμ – 2.30 μμ

                                                                              – Μαθήματα                           2.30 μμ – 6.00 μμ

                               

**********

ΓΥΜΝΑΣΙΟ / SECONDARY SCHOOL / PRE-GCSE

Α΄+ Β΄ Σχολείο                    Τρίτη – Πέμπτη                                    5.30 μμ – 7.30 μμ

Τρίτο Σχολείο                      Σάββατο πρωί                                     9.30 πμ – 1.00 μμ

Τέταρτο Σχολείο Σάββατο απόγευμα                            2.30 μμ – 6.00 μμ

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ    
1)  GCSE

Α΄+ Β΄ Σχολείο                    Τρίτη -Πέμπτη                                     5.30 μμ – 7.30 μμ

Τρίτο Σχολείο                      Σάββατο πρωί                                     9.30 πμ – 1.00 μμ

Τέταρτο Σχολείο Σάββατο απόγευμα                            2.30 μμ – 6.00 μμ

 

2)  ADVANCED LEVEL

Τρίτο Σχολείο                      Σάββατο πρωί                                     9.30 πμ – 1.00 μμ

Τέταρτο Σχολείο Σάββατο απόγευμα                            2.30 μμ – 6.00 μμ

 

***********

 

AFEWWORDSABOUT SCHOOL TERMS

 

The Schools of St Barnabas operate (for three terms per annum) without half term.

The dates are as follows:

                Autumn Term:                   From Tuesday, 6th September to Saturday, 17th December 2011                                                        

                                                                (The Christmas Concert takes place on Sunday, 18th December 2011)

 

                Spring Term:                       From Saturday, 7th January 2012 to Saturday, 7th April 2012

 

                Summer Term:                   From Tuesday, 24th April 2012 to Saturday, 7th July 2012

                                (The end of year school Concert takes place on Sunday, 8th July 2012)

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/PARTICIPATION IN THE D. LITURGY

 

                        Οι μαθητές και μαθήτριες των Ελληνικών Σχολείων Αποστόλου Βαρνάβα εκκλησιάζονται ομαδικά μια φορά κάθε μήνα.  Τα βιβλία της θείας Λειτουργίας και του Προσευχηταρίου, τα οποία έχει ετοιμάσει η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων στα Ελληνικά και Αγγλικά, είναι ανάγκη να γίνουν κτήμα όλων.  Πιστεύουμε ότι αυτά βοηθούν τα παιδιά να μυσταγωγούνται και να μαθαίνουν σταδιακά τη θεία Λειτουργία και τις προσευχές της Εκκλησίας μας.

 

                        All our pupils attend the Divine Liturgy monthly.  We therefore ask the families to obtain the appropriate book which is bilingual (Greek and English) and is very helpful for this purpose.

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / OTHER ACTIVITIES

 

β)         Συγκεντρώσεις Νεολαίας                    Τρίτη               7.30 μμ – 9.15 μμ

γ)         Κατηχητικό Σχολείο κατά τη θ. Λειτουργία της Κυριακής

                                                            Ναός Αποστόλου Βαρνάβα    10.15 πμ

                                                            Καθεδρικός Ναός Παναγίας  11.45 πμ

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES

 

1)         ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / NURSERY: Στο Νηπιαγωγείο φοιτούν παιδιά 3½ ετών. 

 

2)         ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ / PRESCHOOL YEAR: Μετά το Νηπιαγωγείο ακολουθεί η Προδημοτική τάξη, που σκοπό έχει να διευκολύνει τη φυσιολογική ένταξη των παιδιών στο Σχολείο.

 

3)                  ΔΗΜΟΤΙΚΟ / PRIMARY SCHOOL: Λειτουργούν 7 τάξεις και όπου είναι ανάγκη διπλά τμήματα.

 

4)                  GCSE 1 & 2 CLASSES: Οι τάξεις αυτές εμπλουτίζουν τις γνώσεις των παιδιών και πλαταίνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες.  Επίσης τα προπαρασκευάζουν ανάλογα για τις εξετάσεις GCSE.

 

5)      ΤΑΞΕΙΣ GCE AS & A LEVEL: Οι Λυκειακές τάξεις ετοιμάζουν τα παιδιά για τις κρατικές εξετάσεις επιπέδου GCE AS και A LEVEL (General Certificate of Education in Advanced Level).  Επιπρόσθετα τα παιδιά  μπορούν να καθίσουν στις εξετάσεις για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας, αφού βεβαίως ετοιμαστούν ανάλογα.

 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ /

ST. BARNABAS EXAMINATION CENTRE

Τα Ελληνικά Σχολεία Αποστόλου Βαρνάβα με το Εξεταστικό τους Κέντρο παρέχουν τη δυνατότητα στους υποψηφίους για τις εξετάσεις, των GCSE, GCE AS και A LEVEL, στα Ελληνικά, να εξετάζονται στους χώρους του Σχολείου.  Αυτό πιστεύουμε βοηθά τα παιδιά ψυχολογικά σε σημαντικό βαθμό.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ENROLMENTS

Οι εγγραφές των μαθητών και μαθητριών των Σχολείων μας άρχισαν με το τέλος της περασμένης σχολικής χρονιάς.  Τα γραφεία της Κοινότητας και του Σχολείου παραμένουν ανοιχτά καθημερινά (εκτός Κυριακής), από τις 9.00 π.μ. –  6.00 μ.μ.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ / SCHOOL FEES

Η Σχολική Εφορεία αποφάσισε, για την τρέχουσα χρονιά  2011 – 2012, τα ποσά των διδάκτρων, ως ακολούθως:

 

                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ/PRIMARY       ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ SECONDARY

  GCSE & Advanced Level

 

1 παιδί            (1 child)                                 £ 210.00                      £ 260.00

2 παιδιά (2 children)                         £ 320.00                      £ 360.00

3 και περισσότερα παιδιά (more)     £ 360.00                      £ 420.00

 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ / REQUEST

Η Σχολική Εφορεία παρακαλεί όσες οικογένειες μπορούν, να εξοφλούν τα δίδακτρα από την αρχή του σχολικού χρόνου.  Οι υπόλοιποι μπορούν να πληρώνουν τουλάχιστο το ένα τρίτο των χρημάτων κατά την εγγραφή και τα υπόλοιπα να καταβάλλονται το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο.  Όσοι οι προσωπικές τους συνθήκες το επιτρέπουν, να γνωρίζουν ότι το σχολείο έχει ανάγκη από προαιρετικές εισφορές καί δωρεές.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ / LESSONS FOR THE NEW SCHOOL YEAR

Τα τακτικά μαθήματα των Σχολείων Απ. Βαρνάβα αρχίζουν την Τρίτη, 6η Σεπτεμβρίου 2011, ώρα 5.30 π.μ.  Οι κοινοτικοί χώροι θα είναι έτοιμοι για να υποδεχθούν και πάλι τα παιδιά.

 

 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ / BLESSING FOR THE NEW SCHOOL YEAR

 

O Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου κ. Αθανάσιος το Σάββατο, 17η Σεπτεμβρίου 2011, ώρα 10.30 π.μ., θα τελέσει τον καθιερωμένο σχολικό Αγιασμό, θα ευλογήσει το έργο του Σχολείου και θα χαιρετίσει τους επισήμους, τα παιδιά, τους γονείς και δασκάλους.  Θα παρευρεθούν οι Σύμβουλοι των Αποστολών Ελλάδας και Κύπρου, οι κοινοτικοί Άρχοντες, εκπρόσωποι των Τοπικών Αρχών, Γονείς και Κηδεμόνες.

 

Read Full Post »

 

Η   Ο Ρ Θ Η   Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η   Τ Ω Ν   Π Ε Ι Ρ Α Σ Μ Ω Ν

 

«Καί εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τούς Μαθητάς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τό πλοῖον, καί προάγειν αὐτόν εἰς τό πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τούς ὄχλους.»                                                                     (Ματθ. ιδ΄ 22)

 

                        Τό εὐαγγέλιο, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τῆς περασμένης Κυριακῆς τελείωσε μέ τά πιό πάνω λόγια καί τό σημερινό εὐαγγέλιο ἀρχίζει ἀκριβῶς μέ αὐτά τά ἴδια λόγια.  Τήν περασμένη Κυριακή ἀκούσαμε γιά τό χορτασμό τῶν πεντακισχιλίων καί τόν πολλαπλασιασμό τῶν ἄρτων καί τῶν ψαριῶν.  Τοῦτο τό θαῦμα ἀναφέρεται στήν ἐπέμβαση τοῦ Κυρίου στή φύση.  Ὁ λαός γνώριζε ὅτι τοῦτο τό θαῦμα ἀναφερόταν στά χαρακτηριστικά τοῦ προσώπου τοῦ Μεσσία.  Ἀφοῦ, λοιπόν, ἐτράφησαν πλουσιοπάροχα, ἐξέλαβαν τόν Κύριο ὡς τόν ἀναμενόμενο Μεσσία ἀλλά ὄχι γιά τούς πραγματικούς λόγους. 

 

                        Αὐτοί ζοῦσαν ὑπόδουλοι κάτω ἀπό τούς Ρωμαίους.  Ἀναμένοντας τό Μεσσία πίστευαν ὅτι θά τούς ἐλευθέρωνε ἀπό τούς δυνάστες καί κατακτητές τῆς γῆς τους καί ὄχι ἀπό τίς ἁμαρτίες τους.  Ἐνεφοροῦντο δηλαδή ἀπό κάποιες ὑλιστικές ἰδέες σχετικά μέ τό Μεσσία.  Ἐνθουσιασμένοι, λοιπόν, ἐσκέπτοντο νά ἐπιτεθοῦν, νά συλλάβουν τόν Κύριο καί νά τόν ἀνακηρύξουν βασιλέα τους.  Ὁ Κύριος γνώριζε τίς σκέψεις καί τά αἰσθήματα αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. 

 

                        Γιά νά προφυλάξει λοιπόν ὁ Κύριος τούς Μαθητές ἀπό τόν ἐπικείμενο πειρασμό, τούς πίεσε καί τούς ἀνάγκασε νά μποῦν στό πλοῖο, νά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό ἐκεῖ καί νά μεταβοῦν στήν ἀπέναντι ὄχθη τῆς λίμνης τῆς Τιβεριάδος, ὅπου θά τούς συναντοῦσε ἀργότερα.  Ὁ Ἴδιος δέ γιά νά μή δώσει στό πλῆθος αὐτήν τήν εὐκαιρία, ὡς πρός τόν Ἑαυτό του, ἀναχώρησε στό βουνό μόνος, ὅπου ἀναλύθηκε σέ προσευχή.  Ἡ νύχτα προχωροῦσε καί ὁ Κύριος παρέμεινε προσευχόμενος μέχρι τά ξημερώματα.

 

                        Ποῖο ἆραγε νά ἦταν τό περιεχόμενο τῆς προσευχῆς τοῦ Κυρίου;  Ὁπωσδήποτε θά προσευχήθηκε γιά τή μελλοντική πορεία τῶν Μαθητῶν του.  Ὥστε νά δεχθοῦν τόν ἐπικείμενο φωτισμό καί νά μένουν μέσα στόν κόσμο νά φωτίζουν, χωρίς νά γίνονται κόσμος, δηλαδή νά κυριαρχοῦνται ἀπό τό κοσμικό φρόνημα.  Ἡ προσευχή τοῦ Κυρίου θά ἀναφερόταν καί στό φωτισμό τοῦ λαοῦ, νά γνωρίσει τήν ἀλήθεια καί νά πλησιάσει τόν Ἴδιο ὡς τόν Μεσσία.

 

                        Ἀπό ὅσα ἀνεφέρθησαν μποροῦμε νά ἀντλήσουμε ἕνα διπλό δίδαγμα.  Τό πρῶτο εἶναι ὅταν εὑρισκόμεθα ἐνώπιον ἐπικείμενων πειρασμῶν δέν χρειάζεται νά τούς ἀντιμετωπίζουμε κατά πρόσωπο, γιατί τότε ὑπάρχει κίνδυνος νά νικηθοῦμε.  Γιά τοῦτο ὅταν μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία καί ἔχουμε περιθώρια, πιό καλά νά ἀποφεύγουμε καί μάλιστα τό γρηγορότερο.  Ὁ γέροντας Παΐσιος συμβούλευε τά πνευματικά του τέκνα νά ἀγνοοῦν τό διάβολο, παρά νά ἐπιδιώκουν νά τόν ἀντιμετωπίσουν κατά πρόσωπο.  Αὐτή ἡ στάση, ἔλεγε, κοστίζει πολύ στό διάβολο καί ἀπομακρύνεται ταπεινωμένος.

 

                        Τό δεύτερο δίδαγμα προέρχεται ἀπό τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου.  Ἐκεῖνος παρ’ ὅλον ὅτι ἦταν Θεός, γιά νά διδάξει ἐμᾶς, εὑρισκόμενος ἐνώπιον τοῦ πειρασμοῦ κατέφυγε στήν προσευχή, γιά νά τύχει ἐνισχύσεως ἄνωθεν.  Οἱ ἄνθρωποι συχνά πυκνά περιστοιχιζόμεθα ἀπό ποικίλους πειρασμούς καί προκλήσεις.  Ἡ προσευχή ἀποτελεῖ τό κυριώτερο ὅπλο μας καί ἐπίσης ἡ φυγή, μᾶς προφυλάσσει.

 

                        Ἡ προσευχή μας ἀπαιτεῖ ἡσυχία.  Γιά νά ἐπιτύχει κάποιος αὐτό χρειάζεται νά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τούς θορύβους τοῦ κόσμου καί νά ἔχει χρόνο νά παραμείνει μόνος, ὥστε νά ἐπιτύχει ἐπικοινωνία καί νά βρεῖ ἀκρόαση στό αὐτί τοῦ Θεοῦ.

 

 Τά μοναστήρια ἀποτελοῦν χώρους προσευχῆς καί ἡσυχίας.  Γιά τοῦτο καί καταφεύγουν ἐκεῖ οἱ μοναχοί καί πολλοί πιστοί, ὥστε νά μπορέσουν νά ἀφήσουν τήν ψυχή τους ἐλευθερωμένη ἀπό τά πράγματα τοῦ κόσμου καί νά ἐπιδοθοῦν στό ἔργο τῆς προσευχῆς.  Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής ζοῦσε μακριά ἀπό τόν κόσμο καί ἀσκήτευε μέσα στήν ἔρημο.  Ὁ θεῖος Παῦλος μετά τήν κλήση του ἀπό τόν Χριστό παρέμεινε προσευχόμενος καί ἀπομονωμένος γιά ἕνα διάστημα στήν Ἀραβία.

 

                        Ἐκτός ἀπό τήν κατ’ ἰδίαν προσευχή ἡ Ἐκκλησία μᾶς προσφέρει καί τή δημόσια καί ὁμαδική προσευχή στούς χώρους τῆς θείας λατρείας, τήν ὥρα τῆς θείας Λειτουργίας.  Ἡ συμμετοχή μας στή θ. Λειτουργία θεωρεῖται ἐπιβεβλημένη καί ἀπαραίτητη.  Μέσα στό χῶρο λατρείας γίνεται συνάντηση τῶν πιστῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας καί κατανοοῦν ὅτι μεταξύ τους πρέπει νά εἶναι ἀδελφωμένοι, εἰρηνικοί καί μονιασμένοι.  Μόνον τότε ἔχουμε τήν εὐκαιρία, ὄχι μόνο νά συμμετέχουμε στή δημόσια προσευχή ἀλλά ἐκείνην τήν ὥρα ἔχουμε καί τή δυνατότητα νά μεταλάβουμε τοῦ τιμίου Σώματος καί τοῦ πανασπίλου αἵματος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.  Ἀμήν.

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σάββατο, 6η Αὐγούστου 2011, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ὁ Χριστόφορος, υἱός τῶν Ἰωάννου Βάκχου καί Δέσποινας, τό γένος Κάιζερ, μέ ἀνάδοχο τό Γεώργιο Λατῆ.

                   Ὁ Ἀντώνιος-Dylan, υἱός τῶν Antony Peters καί Ἕλενας, τό γένος Laurent, μέ ἀναδόχους τούς Παῦλο Kotey καί Ζωή Κλεάνθους, καί

                   Ἡ Εὐαγγελία-Rose, θυγατέρα τῶν Frederic Marguez καί Νίκης, τό γένος Τάσου, μέ ἀνάδοχο τήν Κυριακή Καλουσίδου.

                   Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τῆς Εὐγγελίας-Rose. 

                   Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΚΗΔΕΙΑ:  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, τήν Πέμπτη, 11η Αὐγούστου 2011, στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας προέστη τῆς ἐξοδίου  ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Βασίλη Καλογήρου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τοῦ μεταστάντος καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους του.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝΠαρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ: Α)  Τίς τελευταῖες μέρες ἐγένετο ἀντικατάσταση τοῦ θερμοσύμφωνα, ἀναπροσαρμογή τῆς διακλαδώσεως τῶν σωλήνων καί καθάρισμα τῶν σωμάτων τῆς κεντρικῆς θερμάνσεως τῶν κεντρικῶν γραφείων τῆς κοινότητος.

 

Β)       Μετά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου τῶν ψηφιδωτῶν στό βόρειο κλίτος τοῦ Καθεδρικοῦ μας ναοῦ, τά ὁποῖα εἰκονίζουν τήν Κοίμηση καί τήν Πεντηκοστή, ἀκολούθησε ἡ τοποθέτηση ἕξη μικρῶν πολυελαίων, τρεῖς σέ κάθε πλευρά, ὥστε νά ὑπάρχει ὁ κατάλληλος καί ἀνάλογος φωτισμός. 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: Τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα μέ χαρά σᾶς πληροφοροῦν ὅτι μπορεῖτε νά πραγματοποιήσετε τίς ἐγγραφές τῶν παιδιῶν γιά τόν καινούργιο σχολικό χρόνο 2011 – 2012.  Τά γραφεῖα τῆς κοινότητος καί τοῦ σχολείου παραμένουν ἀνοιχτά ὅλες τίς ἐργάσιμες μέρες ἀπό τίς 9.00 πρωί μέχρι 6.00 μ.μ.

 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ: Ἡ κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα τή Δευτέρα, 15η Αὐγούστου 2011, θά πραγματοποιήσει, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας, τό ἐτήσιο κοινοτικό πανηγύρι.  Θά πωλοῦνται κοῦπες, λουκουμάδες, σουβλάκια καί διάφορα ἄλλα παραδοσιακά.  Θά σᾶς περιμένουμε τόσο στή θεία Λειτουργία ὅσο καί στό πανηγύρι.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

15η Αὐγούστου Δευτέρα Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.  Τήν παραμονή πανηγυρικός Ἑσπερινός καί Ἀρτοκλασία ὥρα 6.30 μ.μ. 

                  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.  Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν θά προεξάρχει ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος.

20η Αὐγούστου Σάββατο Σαμουήλ προφήτου, Ρηγίνου καί Ὀρέστου Μεγαλομαρτύρων.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. 

                  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ. 

              Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

21η Αὐγούστου Κυριακή Δεκάτη Ματθαίου.

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σωτηρούλα Χριστοφόρου £ 20.00                     Ζαχαρίας Ἀντωνίου £ 20.00

Δήμητρα Ἰωάννου           £ 20.00                     Ἀνώνυμος                 £ 10.00

Ἀγγελική Α. Γιαννῆ                        £ 20.00                     Geoff Sole                 £100.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

Ε Μ Ε Ι Σ Κ Α Ι Τ Α Υ Λ Ι Κ Α Α Γ Α Θ Α

«καί ἦραν τό περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις.» (Ματθ. ιδ΄ 20)

Τό ἱερό εὐαγγέλιο, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἀμέσως μετά τό χορτασμό τῶν πέντε χιλιάδων ἀνδρῶν, καί ἐπιπρόσθετα τῶν γυναικῶν καί τῶν παιδιῶν, ἀκολούθησε ἡ συγκέντρωση τῶν περισσευμάτων. Αὐτά ἦσαν ἀρκετά ὥστε νά γεμίσουν δώδεκα κοφίνια. Τοῦτο τό σημεῖο εἶναι πολύ ἀξιοπρόσεκτο, ἰδιαίτερα στίς μέρες μας, ἕνεκα τῶν ἔντονων προβλημάτων, τά ὁποῖα δέρνουν τό σύγχρονο ἄνθρωπο.

Νά μνημονεύσουμε ὅτι ὅταν ὁ Θεός δημιούργησε τούς πρωτοπλάστους, τούς τοποθέτησε μέσα στόν παράδεισο, τούς ἔδωσε ὁδηγίες ὄχι μόνο νά ἐργάζονται ἐκεῖ ἀλλά καί νά τόν φυλάσσουν, νά τόν προστατεύουν καί νά τόν φροντίζουν. Ὅλα αὐτά μαρτυροῦν ὅτι ὑπῆρχε κίνδυνος νά χάσουν τόν παράδεισο καί γιά τοῦτο ἀπαιτεῖτο προσοχή καί ἐπαγρύπνηση. Δυστυχῶς οἱ ἄνθρωποι δέν ἔδωσαν τήν πρέπουσα καί ἀπαιτούμενη σημασία στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί ἔτσι ἀκολούθησε ἡ παρακοή καί ἡ πτώση.

Παρατηροῦμε ὅτι διεθνῶς στίς μέρες μας γίνεται πολύς λόγος γιά τήν οἰκονομική κρίση καί δυσπραγία στήν ἀγορά, οἱ ὁποῖες μαστίζουν τόν κόσμο. Ταυτόχρονα, εἶναι γενικά παραδεκτό πόση σπατάλη γίνεται ἀπό μέρους ἰδιαίτερα τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται πολιτισμένος, στό νερό, στίς τροφές, στά καύσιμα καί γενικῶς τίς πρῶτες ὗλες.

Παράλληλα πρέπει νά εἰπωθεῖ ὅτι οἱ καταχρήσεις φανερώνουν τό πνευματικό ἐπίπεδο τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ἐγωιστικό νά καταστρέφεις ὅσα σοῦ περισσεύουν καί νά κατέχεις ὅσα δέν χρειάζεσαι, ὅταν συνάνθρωποί σου σέ πολλά μέρη τῆς γῆς στεροῦνται ἀκόμη καί τά πιό ἀναγκαῖα γιά νά ζήσουν. Αὐτό μαρτυρεῖ ἐπίσης τήν ἔλλειψη ἀγάπης πρός τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τόν ἄνθρωπο.

Κάποιες χῶρες ἔχουν ἀποθῆκες γεμᾶτες ἀπό τροφές, ἐνῷ ἄλλοι πεθαίνουν ἀπό τήν πεῖνα καί τήν ἔλλειψη φαρμάκων καί τήν ἀπουσία περίθαλψης. Ἡ πλεονεξία ὁδηγεῖ σέ ρήξεις, πολέμους καί διαιρέσεις. Ἐνῷ ὁ δίκαιος Θεός βρέχει ἐπί δικαίους καί ἀδίκους, οἱ ἄνθρωποι δέ διδασκόμεθα καί δέ μιμούμεθα τό Θεό. Οἱ δυνατοί κατασκευάζουν ὁπλικά συστήματα καί ἐφευρίσκουν πυρηνικά ὅπλα γιά νά ὑποτάσσουν τούς ἀδυνάτους καί νά ἀντιμετωπίζουν τούς ἰσχυρούς.

Τό ἄλλο σημεῖο τό ὁποῖο χρήζει ἰδιαίτερης προσοχῆς καί ἐπισταμένης μελέτης εἶναι ὅτι καί ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει πληθώρα ἀγαθῶν, οἱ ἄνθρωποι δέν εἶναι ὁπωσδήποτε εὐτυχέστεροι, πιό ἱκανοποιημένοι, πιό ἥρεμοι καί φυσικά ὑγιέστεροι καί ἰσορροπημένοι ψυχολογικά. Γιατί ἆραγε συμβαίνουν ὅλα αὐτά; Ἡ ἀπάντηση εὑρίσκεται στό Εὐαγγέλιο: «Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ.» (Ματθ. δ΄ 4) Ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται ἀπό σῶμα καί ψυχή. Ἐπιβάλλεται ἡ φροντίδα ἀμφοτέρων. Ἄν παραμεληθεῖ τό ἕνα ἀπό τά δύο, τότε ἔχουμε προβλήματα.

Ἄν ὁ ἄνθρωπος ἐξετάσει τά πράγματα μέ τό πρῖσμα αὐτοῦ τοῦ φακοῦ τότε θά εἶναι ἴσως σέ θέση νά ἀντιμετωπίσει ὀρθά τό πολύκροτο καί πολυσυζητημένο οἰκολογικό πρόβλημα καί νά θέσει σέ λειτουργία τήν ἀρετή τῆς ἀγάπης πρός τό συνάνθρωπό του. Νά σεβασθεῖ καί νά διαφυλάξει τή δημιουργία μέσα στήν ὁποία ὁ Θεός τόν ἔταξε νά ζεῖ ὡς ἀφεντικό καί βασιλέας της. Ἀμήν!

K O I N O T I K A N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: Τό Σαββατοκύριακο τῶν 30ης καί 31ης Ἰουλίου 2011, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:
Ἡ Μελανή, θυγατέρα τῶν Sid Amari καί Ἐλπινίκης, τό γένος Ἰωάννου, μέ ἀνάδοχο τή Μαργαρίτα Ἀμβροσίου.
Ἡ Αἰκατερίνα, θυγατέρα τῶν Sid Amari καί Ἐλπινίκης, τό γένος Ἰωάννου, μέ ἀνάδοχο τή Μαργαρίτα Ἀμβροσίου.
Ἡ Ἀλεξία-Ζωή, θυγατέρα τῶν Joseph Hill καί Κωνσταντίνας, τό γένος Λυμπουρίδη, μέ ἀνάδοχο τό Νικόλαο Λυμπουρίδη.
Ὁ Χαράλαμπος-Λουκᾶς, υἱός τῶν Stephen Taylor καί Ἰωάννας, τό γένος Παπαδοπούλου, μέ ἀναδόχους τούς Μαρία Μυξίδη καί Πέτρο Παπαδόπουλο.
Ἡ Ἠλιάνα-Σοφία, θυγατέρα τῶν Angelo Salvatore καί Ζωῆς, τό γένος Κυπριανοῦ, μέ ἀνάδοχο τήν Εὐγενία Κυπριανοῦ.
Ὁ Ἀλέξανδρος, υἱός τῶν Πέτρου Θεοδούλου καί Παναγιώτας, τό γένος Σταύρου, μέ ἀναδόχους τούς Νῖκο καί Ἰωάννα Χρυσοστόμου.
Ἡ Μαρία, θυγατέρα τῶν Παναγιώτη Κωνσταντίνου καί Ἄννας, τό γένος Κυριάκου, μέ ἀνάδοχο τόν Ἀνδρέα Κυριάκου, καί
Ὁ Νικόλαος, υἱός τῶν Ilhan-Παύλου Ogan καί Valentina, τό γένος Palic, μέ ἀναδόχους τίς Στεφανία Δημητρίου καί Χρυστάλλα Ἀχιλλέως. Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΓΑΜΟΣ: Τήν Κυριακή, 31η Ἰουλίου 2011 στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας εὐλογήθησαν οἱ γάμοι τῶν Ἐλευθερίου Γ. Ἐλευθερίου καί Μαρίας, τό γένος Ἀργυροῦ. Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους. Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: Τά σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα μέ χαρά σᾶς πληροφοροῦν ὅτι μπορεῖτε ἀπό τώρα νά πραγματοποιήσετε τίς ἐγγραφές τῶν παιδιῶν γιά τόν καινούργιο σχολικό χρόνο 2011 – 2012. Τά γραφεῖα τῆς κοινότητος καί τοῦ σχολείου παραμένουν ἀνοιχτά ὅλες τίς ἐργάσιμες μέρες ἀπό τίς 9.00 πρωί μέχρι 6.00 μ.μ.

ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ: Τήν Τετάρτη, 27η Ἰουλίου 2011, ὁ Ἁγιογράφος καί ψηφιδογράφος κ. Ζώζων Γιαννούδης ἀφίχθη ἀπό τήν Ἀθήνα μέ τό συνεργεῖο του ἀποτελούμενο ἀπό ἑπτά πρόσωπα καί ἄρχισαν τίς ἐργασίες γιά τήν τοποθέτηση τῶν ψηφιδωτῶν, τά ὁποῖα εἰκονίζουν τά γεγονότα τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας καί τῆς Πεντηκοστῆς, στό βόρειο κλίτος τοῦ Καθεδρικοῦ μας Ναοῦ.
Τό ἔργο αὐτό θά ὁλοκληρωθεῖ σέ δέκα μέρες, κοστίζει £ 60,000.00 καί ἀποτελεῖ δωρεά τῶν τέκνων τῆς οἰκογενείας Λιβέρα, Μερόπης, Σοφίας, Διονυσίου καί Ἐρωτοκρίτας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τήν Τετάρτη, 3η Αὐγούστου 2011, ἔλαβε χώρα ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, στά κεντρικά γραφεῖα, ἡ τακτική μηνιαία συνεδρία τοῦ Δ. Συμβουλίου τῆς κοινότητος. Τό σῶμα μετά τά καθιερωμένα ἐνημερώθηκε γιά τά ἀκόλουθα: Τήν περιποίηση τῶν ἐξωτερικῶν πόρτων τοῦ συγκροτήματος τοῦ κτιρίου τοῦ Καθεδρικοῦ ναοῦ, τήν κεντρική θέρμανση τῶν κεντρικῶν γραφείων, τά λειτουργικά ζητήματα τῆς περιόδου τοῦ Δεκαπενταυγούστου, ὑπόλοιπες ἑορτές τοῦ τρέχοντος μηνός, σχολικά θέματα, τήν τοποθέτηση τῶν τελευταίων ψηφιδωτῶν καί διάφορα ἄλλα. Παρευρέθησαν 14 πρόσωπα.

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ: Ἡ κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα ἑτοιμάζει καί θά πραγματοποιήσει τή Δευτέρα, 15η Αὐγούστου 2011, τό ἐτήσιο κοινοτικό πανηγύρι τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας. Θά πωλοῦνται κοῦπες, λουκουμάδες, σουβλάκια καί διάφορα ἄλλα παραδοσιακά. Θά σᾶς περιμένουμε.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

7η Αὐγούστου Κυριακή Ἑσπερινός καί Μεγάλη Παράκληση ὥρα 6.00 μ.μ
8η Αὐγούστου Δευτέρα Αἰμιλιανοῦ Ἐπισκόπου Κυζίκου καί Μύρωνος Ἐπισκόπου Κρήτης.
Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
Μικρή Παράκληση ὥρα 6.30 μ.μ.
9η Αὐγούστου Τρίτη Μεγάλη Παράκληση ὥρα 6.30 μ.μ.
10η Αὐγούστου Τετάρτη Μικρή Παράκληση ὥρα 6.30 μ.μ.
11η Αὐγούστου Πέμπτη Μεγάλη Παράκληση ὥρα 6.30 μ.μ.
12η Αὐγούστου Παρασκευή Ἑσπερινός καί Μικρή Παράκληση ὥρα 6.30 μ.μ.
13η Αὐγούστου Σάββατο Ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Εἰρήνης βασιλίσσης τῆς μετέπειτα Ξένης μοναχῆς. Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ. Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.
14η Αὐγούστου Κυριακή Ἐνάτη Ματθαίου. Προεόρτια Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα.
Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.
Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.
Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Κοιμήσεως καί Ἀρτοκλασία ὥρα 6.00 μ.μ.
15η Αὐγούστου Δευτέρα Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Ὄρθρος, Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 -12.00 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Democratic Rally £300.00 Σωτηρούλα Χριστοφόρου £ 20.00
Ἀνώνυμος £300.00 Ἑλένη £100.00
Ἄντρη Στυλιανοῦ £ 20.00 Χριστίνα Γεωργαλλᾶ £ 10.00
Ἀναστασία Δημητρίου ὑπέρ ὑγείας οἰκογενείας £100.00

Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

Older Posts »