Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Αύγουστος 2011

 

Η   Α Λ Λ Η Λ Ο Σ Υ Γ Χ Ω Ρ Η Σ Η

«Οὕτω καί ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐάν μή ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπό τῶν καρδιῶν ὑμῶν τά παραπτώματα αὐτῶν.»       (Ματθ. ιη΄ 35)

 

            Ὁ Ἅγιος Θεός, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀπέναντι σ’ ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους τούς πεπερασμένους καί ἁμαρτωλούς ὑπῆρξε πάντοτε Μακρόθυμος, Πολυεύσπλαχνος καί Πολυέλεος.  Δυστυχῶς ὅμως ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι πολλές φορές ἀφήνουμε τά πάθη ὅπως ἡ κακία, ὁ φθόνος, τό μῖσος, ἡ μνησικακία, ἡ ἐκδίκηση καί ἡ ἀχαριστία νά μᾶς κυριεύουν, νά φωλιάζουν μέσα στήν ψυχή μας, νά μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τό Θεό καί νά μᾶς στεροῦν τήν εὐαρέσκειά του.

 

            Ὁ πρῶτος δοῦλος τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου ὑπῆρξε ὀφειλέτης μεγάλου χρέους.  Ἦταν δέ πονηρός, ὑποκριτής καί ἀχάριστος.  Ἡ παράκληση καί τό αἴτημά του βρῆκαν εὔκολα πρόσβαση στό αὐτί τοῦ Θεοῦ καί ἐγένοντο δεχτά.  Ἐκεῖνος ὅμως παρά τό γεγονός ὅτι ἔτυχε μιᾶς τέτοιας χάριτος καί ἀπόλαυσε ἀνέλπιστης ἐλευθερίας δέν ἦταν ἕτοιμος νά μιμηθεῖ τό Θεό Πατέρα, ὁ ὁποῖος χωρίς κρατούμενα ἔχυσε τό πλούσιο ἔλεός του ἐπάνω του καί ἔσβησε τίς ἁμαρτίες, τά λάθη καί τά σφάλματά του.

 

            Ἀντίθετα ὅταν ὕστερα ἀπό λίγο συναντᾶ τό σύνδουλό του, πέφτει πάνω του μέ κακία καί μοχθηρία γιά τό μικρό χρέος τό ὁποῖο τοῦ ὄφειλε.  Στά μάτια τοῦ πρώτου δούλου τά μικροσφάλματα καί ἐπιπόλαια λάθη τοῦ συναδέλφου του ἐφαίνοντο ὀγκώδη καί τεράστια.  Ζητοῦσε ἐπίμονα ἐκδίκηση καί ἀνταπόδοση.  Τά ὑπόλοιπα μέλη ὅμως τῆς κοινωνίας τά ὁποῖα ὑπῆρξαν μάρτυρες τῆς σκληρῆς διαγωγῆς του ἀπέναντι στόν ἀδελφό του, μέσα τους τόν καταδίκασαν καί ἐπιθυμοῦσαν δικαιοσύνη.

2

 

 

            Αὐτό ἀντικατοπτρίζει τά κριτήρια τοῦ Θεοῦ, ὅπως τά διδασκόμεθα ἀπό τήν Κυριακή προσευχή, «Τό Πάτερ ἡμῶν….».  Ὅταν κάθε μέρα  ἀπαγγέλλουμε αὐτήν τήν προσευχή προβαίνουμε στήν ὑπόσχεση «καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.» (Ματθ΄ στ΄12).  Ἀπό ὅτι κατανοοῦμε εὔκολα ὁ καθένας, βασική προϋπόθεση γιά νά μᾶς συγχωρήσει ὁ Θεός τά ὅσα ἐμεῖς σφάλλουμε πρός τόν Ἴδιο, πρός τούς συνανθρώπους μας καί πρός τόν ἑαυτό μας, εἶναι νά παράσχουμε ἐμεῖς πρῶτοι ἄφεση σέ ὄσους σφάλλουν ἀπέναντί μας.

 

            Οἱ Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ ἐνῷ ὑφίσταντο διωγμούς, μαρτύρια καί βασανιστήρια προσηύχοντο μέ ἀνεξικακία καί ἀγάπη γιά τούς διῶχτες, τούς σταυρωτές καί βασανιστές τους.  Αὐτή ἡ συμπεριφορά λύγισε πολλές φορές τή στάση τῶν δημίων τους καί τούς ὁδήγησε σταθερά καί ἀταλάντευτα στό φῶς τοῦ Χριστοῦ καί τή σωτηρία τῆς ψυχῆς τους.  Πολλοί δέ ἀπό αὐτούς στή συνέχεια ἀκολούθησαν τό δρόμο τοῦ μαρτυρίου.

 

            Νά μνημονεύσουμε ὅτι ὁ ἕνας ἀπό τούς δύο ληστές τούς συσταυρωθέντες δεξιά καί ἀριστερά τοῦ Χριστοῦ πάνω στό Γολγοθᾶ, ἔδειξε μετάνοια καί ἔτσι ἐκέρδισε τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ λίγες ὧρες προτοῦ ἀφήσει τήν τελευταία του πνοή καί ἐγκαταλείψει τόν κόσμο τοῦτο.  Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο εἶναι ἄπειρη καί παρέχεται μέ πολλές εὐκαιρίες.  Ἐναπόκειται στόν ἄνθρωπο νά ἐπιδείξει ἐνδιαφέρον, νά ἀδράξει τήν εὐκαιρία, νά συνεργασθεῖ μέ τή Θεία Χάρη καί νά βρεῖ τή σωτηρία του.  Ὁ Θεός δέν εἶναι φειδωλός στίς ἐκδηλώσεις τῆς ἀγάπης του πρός ἐμᾶς τά πλάσματά του.

 

            Τό ἄλλο σημεῖο τό ὁποῖο ἐπιβάλλεται νά προσέξουμε εἶναι ὅτι ὁ Θεός ἀπαιτεῖ ἀπό ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους νά συγχωροῦμε τούς συνανθρώπους μας μέσα ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας καί ὄχι μέ ἐπιπολαιότητα καί μέ τά χείλη μας.  Νά μήν ξεχνοῦμε ὅτι κέντρο ὅλων τῶν ἐκδηλώσεών μας ἀποτελεῖ ἡ καρδιά μας.  Ἐκεῖ φωλιάζουν τά πάντα.  Ἴσως αὐτό γίνεται πιό ἔκδηλο μέ τή βιβλική κφραση: «ἐκ γάρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τό στόμα λαλεῖ.»  (Ματθ. ιβ΄ 34).

 

3

            Ὁ Ἐσταυρωμένος Λυτρωτής μας καί Ἀρχιμάρτυρας Ἰησοῦς Χριστός αἱμόφυρτος πάνω στό σταυρό δέν τά βάζει μέ τούς σταυρωτές του.  Προσεύχεται καί παρακαλεῖ τό Θεό Πατέρα νά μήν τούς καταλογίσει αὐτή τους τήν ἁμαρτία γιατί δέν ἐγνώριζαν τί ἔκαναν.  Μακρόθυμε Κύριε δόξα σοι!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Ὁ Θεοφιλέστατος  Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, τό Σαββατοκύριακο τῶν 20ης καί 21ης Αὐγούστου 2011, στόν Καθεδρικό μας ναό τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως, μέ τό ὁποῖο ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας οἱ ἀκόλουθες:

                        Ἡ Σαββίνα-Sabrina, θυγατέρα τῶν Rashid Sattaυr καί Shereeda τό γένος Ali, μέ ἀνάδοχο τήν Ἐλισάβετ Ἀντωνίου, καί

                        Ἡ Ἑλένη, θυγατέρα τῶν Σάββα Γεωργίου καί Σταυρούλας, τό γένος Στυλιανοῦ, μέ ἀναδόχους τούς Σοφία καί Ἀνδρέα Κυπριανίδη.

                        Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στίς νεοφώτιστες νά ζήσουν.

 

ΓΑΜΟΣ:         Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τό Σάββατο, 20η Αὐγούστου 2011, στόν Καθεδρικό μας ναό εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Simon-Mark Robinson καί Κωνσταντίνας-Θέκλας, τό γένος Λοΐζου.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:      Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Βάσου Α. Καντούνα, τήν Τετάρτη, 24η Αὐγούστου, Ἠλία Σεργίου καί Μαρίας Γαβριήλ Χαραλάμπους, τήν Πέμπτη, 25η Αὐγούστου καί Ἑλένης Γερολέμου, τήν Παρασκευή 26η Αὐγούστου 2011.  Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Ἠλία Σεργίου.  Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ.κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν Βάσου Καντούνα καί Μαρίας Χαραλάμπους.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ GCSE:   Οἱ μαθητές καί μαθήτριες τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα, οἱ ὁποῖοι παρεκάθησαν στίς ἐξετάσεις τῶν Ἑλληνικῶν γιά τό ἐπίπεδο GCSE πέτυχαν τήν ἀκόλουθη βαθμολογία:   

                  7 παιδιά πῆραν Α*           3 παιδιά πῆραν A       7 παιδιά πῆραν Β

 

                        Συγχαίρουμε θερμά τά παιδιά, τίς οἰκογένειές τους καί τούς δασκάλους τους καί τούς εὐχόμεθα καλή συνέχεια.

 

4

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: Τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα μέ χαρά σᾶς πληροφοροῦν ὅτι μπορεῖτε νά πραγματοποιήσετε τίς ἐγγραφές τῶν παιδιῶν γιά τόν καινούργιο σχολικό χρόνο 2011 – 2012.  Τά γραφεῖα τῆς κοινότητος καί τοῦ σχολείου παραμένουν ἀνοιχτά ὅλες τίς ἐργάσιμες μέρες ἀπό τίς 9.00 πρωί μέχρι 6.00 μ.μ.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

29η Αὐγούστου Δευτέρα Μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ                               Προδρόμου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη                  μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

 30η Αὐγούστου Τρίτη Μνήμη Ἁγίων Ἀλεξάνδρου, Παύλου καί Ἰωάννου                           Πατριαρχῶν Κων/πόλεως, Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλωνίδου                        Ἐπισκόπου Κουρίου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν           κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία                           ὥρα 9.00 -11.00 π.μ.

31η Αὐγούστου Τετάρτη Ἡ Κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου

                 Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

1η Σεπτεμβρίου Πέμπτη Ἀρχή τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, Συμεών τοῦ     Στυλίτου, Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ.  Προσευχή γιά τήν Προστασία τοῦ                  φυσικοῦ περιβάλλοντος.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν          κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία                           ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

2α Σεπτεμβρίου Παρασκευή Ἁγίου Μάμαντος Μάρτυρος καί Ἰωάννου                 Νηστευτοῦ Πατριάρχου Κων/πόλεως.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός         ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί                                         Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

3η Σεπτεμβρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

4η Σεπτεμβρίου Κυριακή Δωδεκάτη Ματθαίου

               Βαβύλα Ἀντιοχείας Ἱερομάρτυρος καί Μωυσέως τοῦ Προφήτου

               Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

               Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

               Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἕλλη Παπαφώτη      £500.00           Α. Χαραλάμπους        £  50.00          

Martin R. Edwards    £  40.00           Ἀνώνυμος                   £200.00

Θεοδώρα Μηναΐδη    £100.00           Ἀνώνυμος                   £100.00

Ἀνώνυμος                   £200.00           Ἀνώνυμος                   £100.00

Οἰκ. Ἀντώνη καί Σκεύης Ἀντωνίου                                     £400.00

Μαρούλα Μακαρίου στή μνήμη Φώτη Παπαφώτη                        £  50.00

 

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

 

 

Πρός τούς Γονεῖς καί Κηδεμόνες

τῶν Μαθητῶν καί Μαθητριῶν

τῶν Ἑλληνικῶν καί Κατηχητικῶν Σχολείων

Κοινότητος Ἀποστόλου Βαρνάβα Βορείου Λονδίνου

 

Ἀγαπητοί Γονεῖς καί Κηδεμόνες,

 

Α Ν Ο Ι Χ Τ Η   Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  –   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

                        Τό καλοκαίρι πέρασε καί ὁ νέος σχολικός χρόνος 2011-2012 ἔφθασε.  Γιά τοῦτο ἔχω τή χαρά καί τήν εὐχαρίστηση νά σᾶς ἀπευθύνω τοῦτο τό γράμμα νά σᾶς ὑπενθυμίσω τό καθῆκον ὅλων μας πρός τή νέα γενιά, νά τή γαλουχήσουμε μέ τά νάματα τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος.  Νά συμβάλουμε στήν προσπάθεια καί τούς κόπους τῆς κάθε οἰκογένειας νά βοηθήσει τά παιδιά νά μορφωθοῦν ὀρθά καί νά καταρτισθοῦν κατάλληλα ὥστε νά ἀναδειχθοῦν χρήσιμοι πολῖτες καί νά εἶναι ἕτοιμοι γιά νά ἀντιμετωπίσουν τό μέλλον.

 

                        Φαινόμενα ὅπως τά πρόσφατα τά ὁποῖα ἔζησε ἐδῶ ἡ χώρα μαρτυροῦν τίς ἐλλείψεις ἑνός ἀριθμοῦ νέων ἀγοριῶν καί κοριτσιῶν καί τίς μή ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες τίς ὁποῖες διαθέτουν.  Ἡ χώρα ὅμως εὐτυχῶς διαθέτει ὀργάνωση καί ἔτσι οἱ νόμοι λειτούργησαν καί ὅλα μπῆκαν σέ τάξη.

 

                        Στήν προσπάθεια καί προσφορά τῆς Ἐκκλησίας νά συμβάλει στήν ἀνέλιξη τῶν παιδιῶν μέσα στή σύγχρονη κοινωνία, καλοῦμε ὅλους καί ὅλες νά ἔρθετε ἀρωγοί γιά νά ἐπιτελέσουμε τό ἐκπαιδευτικό μας ἔργο κατά τόν καλύτερο δυνατό τρόπο.  Σᾶς πληροφοροῦμε παράλληλα ὅτι στά ἑλληνικά σχολεῖα τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα τά μαθήματα ἀρχίζουν τήν Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου γιά τό απογευματινό, καί γιά τό σχολεῖο τοῦ Σαββάτου (πρωινό καί ἀπογευματινό) στίς 10 Σεπτεμβρίου 2011.

 

                        Ἡ Σχολική Ἐφορεία γιά νά ἐνθαρρύνει καί νά διευκολύνει τίς οἰκογένειες νά στέλλουν τά παιδιά στίς ἑλληνικές τάξεις, δέν αὔξησε τά δίδακτρα οὔτε αὐτό τό σχολικό χρόνο.  Θά σᾶς περιμένουμε ὅλους νά ἐγγράψετε τά παιδιά ἔγκαιρα ὥστε νά μπορέσουμε νά ἔχουμε καλό προγραμματισμό.  Ὁ Ἁγιασμός θά τελεσθεῖ τό Σάββατο 17η Σεπτεμβρίου 2011, στίς 10.30 π.μ.  Θά σᾶς περιμένουμε.

 

                        Τέλος, εὐχόμεθα ὑγεία, δύναμη, ὑπομονή καί θάρρος στόν ὡραῖο καί εὐγενικό αὐτό ἀγώνα σας.

                                                                                    Μέ πλούσιες εὐλογίες καί εὐχές θερμές,

 

25η Αὐγούστου 2011

† Ὁ Τροπαίου Ἀθανάσιος

Read Full Post »

ST BARNABAS GREEK AND SUNDAY SCHOOLS

 

To All

Parents and Guardians of school age children

of the Community of St Barnabas, North London

 

A N   O P E N   L E T T E R  –  I N V I T A T I O N

 

Dear Parents and Guardians,

 

                        Summer-time will soon be over.  The new academic year 2011-2012 is at hand.  It therefore gives me great pleasure to communicate with you through this open letter to remind you about our duty towards our young generation to teach them our faith and our culture.

 

                        It is necessary to contribute towards their education and preparation for their future.  What we have experienced recently in this land has shown that the minority of young people who were involved in these troubles are not whole personalities.  We believe that they are lacking in nurture and education.  Luckily the state has the appropriate judicial system and therefore the necessary laws.

                       

                        Furthermore, we would like to inform you that the new school year of the Greek and Sunday Schools of the community of St Barnabas commences on Tuesday, 6th and Saturday, 10th September 2011.  The blessing of the waters for the School will ake place on Saturday, 17th September 2011 at 10.30 a.m.  We trust that you will make arrangements to be with us on that day.

 

                        Please bear in mind that the School Governing Body, in order to facilitate the families in their task, has not increased the school fees.

                       

                        Finally, we wish you good health, strength, patience and courage in all your noble endeavours.

 

                                                                        Best wishes and blessings in the Lord,

 

25th August 2011

 

                                                                        † Bishop Athanasios of Tropaeou

 

P.S.  Please come forward and enrol the children as soon as possible.

 

Read Full Post »

                        Οἱ μαθητές καί μαθήτριες τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα, οἱ ὁποῖοι παρεκάθησαν στίς ἐξετάσεις τῶν Ἑλληνικῶν γιά τό ἐπίπεδο GCE A/S πέτυχαν τήν ἀκόλουθη βαθμολογία:      

                                    4 παιδιά πῆραν           Α                     1 παιδί πῆρε   Β

                                    2 παιδιά πῆραν           C                      1 παιδί πῆρε   D

                        Συγχαίρουμε θερμά τά παιδιά, τίς οἰκογένειές τους καί τούς δασκάλους τους καί τούς εὐχόμεθα καλή συνέχεια.

Read Full Post »

 

 Ο Ι   Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ο Ι   Τ Η Σ   Ν Ε Ο Λ Α Ι Α Σ

 

«Κύριε, ἐλέησόν μου τόν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καί κακῶς πάσχει·  πολλάκις γάρ πίπτει εἰς τό πῦρ καί πολλάκις εἰς τό ὕδωρ.»         (Ματθ. ιζ΄ 15)

 

            Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μέ τούς τρεῖς Μαθητές του Πέτρο, Ἰάκωβο καί Ἰωάννη, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦσαν τό στενό κύκλο τῶν Μαθητῶν, εὑρισκόταν πάνω στό ὄρος Θαβώρ, ὅπου ἔλαβε χώρα ἡ θεία Μεταμόρφωσή Του.  Τήν ἴδια ὥρα ἐκεῖ ὅπου εὑρίσκοντο οἱ ἐννέα Μαθητές κάποιος πονεμένος πατέρας ὁδήγησε κοντά τους τό ἄρρωστο καί δαιμονόπληκτο παιδί του καί ζήτησε νά διώξουν τό δαιμόνιο καί νά τό ἐλευθερώσουν. 

 

            Οἱ Μαθητές ὅμως ἀφοῦ δοκίμασαν δέν τά κατάφεραν.  Ἔτσι ἀκολούθησε μιά σύγχυση.  Ὁ πατέρας ἔμενε ἀπογοητευμένος καί οἱ Γραμματεῖς, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκοντο πλησίον ἄρχισαν νά κάνουν σχόλια σέ βάρος τῶν Μαθητῶν.  Ἐκείνη τήν ὥρα ἐμφανίσθηκε ὁ Κύριος κατερχόμενος ἀπό τό βουνό καί συνοδευόμενος ἀπό τούς τρεῖς Μαθητές.

 

            Ἡ παρούσα εὐαγγελική περικοπή τελειώνει μέ τή δεύτερη πρόρρηση τοῦ Κυριακοῦ Πάθους.  Ἡ πρόρρηση τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου, τότε εἰπώθηκε κάποιες μέρες πρίν ἀπό τό ἐπικείμενο Πάθος.  Ἡ Μεταμόρφωση προηγήθηκε τοῦ Πάθους ἕξι ἡμέρες.  Τώρα ἡ ἀνάγνωση στήν ἐκκλησία τῆς εὐαγγελικῆς αὐτῆς περικοπῆς ἀκολουθεῖ μετά τούς ἑορτασμούς τῆς Μεταμορφώσεως καί προηγεῖται τῆς ἑορτῆς τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.  Ἔτσι προσέχουμε μέ ποιό τρόπο ἡ Ἐκκλησία συνδέει καί ἑορτάζει αὐτά τά μοναδικά καί σωτηριώδη γεγονότα τῆς πίστεώς μας.

 

            Μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι τόν σύγχρονο σταυρό τῆς κοινωνίας, τῆς οἰκογένειας καί ἑκάστου ἐνδιαφερομένου γιά τή νεολαία, ἀποτελοῦν οἱ διάφοροι πειρασμοί καί ποικίλοι κίνδυνοι, οἱ ὁποῖοι ἐπαπειλοῦν καί καθημερινά δέρνουν τή νέα γενιά.  Ὁ νέος τοῦ εὐαγγελίου ἀποτελοῦσε ἕνα θῦμα τοῦ δαίμονος.  Ἡ δαιμονοπληξία ἔδερνε καθημερινά τόν ἴδιο, τυραννοῦσε ἀλύπητα τήν οἰκογένειά του καί παρεῖχε προβλήματα πολλά στό κοντινό καί μακρυνό περιβάλλον του.

 

            Ἡ πολυκέφαλη ἁμαρτία, ἡ ὁποία ὡς ἄλλη Λερναία Ὕδρα, δέρνει τά σύγχρονα νιάτα, τά ρίχνει συνεχῶς στό βάραθρο, ἀνοίγει πληγές στή ζωή τῆς οἰκογένειας, διαλύει τήν εὐτυχία τῶν ἀνθρώπων καί ἰδιαίτερα τῶν νέων, ἀφήνει πίσω της ἐρείπια.  Μπορεῖ κάποιος νά ἰσχυρισθεῖ ὅτι ἡ ζωή ἑνός μέρους τῆς νεολαίας εἶναι ἀπογοητευτική καί δέν διαφέρει ἀπό τίς ἀντιδράσεις τοῦ δαιμονόπληκτου νέου.  Τά ναρκωτικά, ἡ μέθη, τά σαρκικά ἁμαρτήματα, οἱ ἀπάτες, ἡ τεμπελιά καί ἄλλα καταστρέφουν τά θεμέλια τῆς ζωῆς τους.

 

            Ὁ πατέρας τῆς περικοπῆς ἔστω καί μέ τήν ἀτελῆ πίστη του, ὁδήγησε τό παιδί του κοντά στό Χριστό.  Ὁ Κύριος ἐλευθέρωσε τό νέο ἀπό τίς ἐπιδράσεις τοῦ ἐχθροῦ τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ Σατανᾶ καί παρέδωσε τό νέο ὑγιή στόν πατέρα του.  Οἱ γονεῖς πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι στό δύσκολο ἀγώνα τους νά ἀναθρέψουν τά παιδιά τους καί νά τά ἀποκαταστήσουν στή ζωή, «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» (Ἐφεσ. στ΄4) δέν εἶναι μόνοι.

 

            Ὁ Χριστός καλεῖ καί λέγει: «ἄφετε τά παιδία ἔρχεσθαι πρός με, καί μή κωλύετε αὐτά» (Μαρκ. ι΄14).  Ἡ θρησκευτικότητα πρέπει νά ἀποτελεῖ ἀπαραίτητο στοιχεῖο στήν καλλιέργεια τοῦ ἐσωτερικοῦ κόσμου τῶν παιδιῶν, ἰδιαίτερα καί γενικά κάθε ἀνθρώπινης ὕπαρξης.  Μόνο ἔτσι θά ἔχει ἡ κοινωνία γερούς καί ἀκραιφνεῖς στυλοβάτες καί μελλοντικούς καλούς καί ἐνάρετους ἀναμορφωτές τῆς ζωῆς της, οἱ ὁποῖοι νά ὁδηγοῦν στή σωτηρία καί κατεργάζονται τή δόξα τοῦ Κυρίου.  Ἀμήν.

 

K O I N O T I K A   N E A

ΚΗΔΕΙΕΣ: Στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας, ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Ἰωάννη Κασσινίδη, τήν Τρίτη, 16η Αὐγούστου, Βασίλη Τσίντα, τήν Τετάρτη, 17η Αὐγούστου, Ἄννας Αὐγουστῆ, τήν Πέμπτη, 18η Αὐγούστου καί Ἀντώνη Μιχαήλ, τήν Παρασκευή, 19η Αὐγούστου 2011.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἀειμνήστων Ἄννης καί Ἀντώνη.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά καταστοῦν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΜΕΘΕΟΡΤΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:  Τό εὐλαβές ποίμνιό μας εἶχε τή χαρά καί τήν εὐλογία νά βιώσει γιά ἄλλη μιά φορά ἐπωφελῶς τήν περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου.  Τό πνευματικό αὐτό στάδιο ἐγκαινιάσθηκε μέ τίς Παρακλήσεις, Μικρή καί Μεγάλη, οἱ ὁποῖες ἐψάλησαν ἐναλλακτικά, κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη, στόν Καθεδρικό μας ναό.  Παράλληλα τελέσθησαν Θεῖες Λειτουργίες κατά τίς μνῆμες Ἁγίων καί  ἰδιαίτερα καί πανηγυρικά Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμοφρώσεως.  Στό δέ πανηγυρικό Μέγα Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς, τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί τῆς Θ. Λειτουργίας προέστη ἡ Α. Σ. καί Ποιμέναρχης ἡμῶν κ.κ. Γρηγόριος μέ συλλειτουργό τόν Ἐπίσκοπο Τροπαίου κ. Ἀθανάσιο καί ἔχοντας βοηθούς Ἱερεῖς καί Διακόνους.  Ὁ ἐξοχώτατος Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος κ. Εὐθύμιος Παντζόπουλος ἐξεπροσώπησε στούς ἑορτασμούς τήν Ἑλληνική Πρεσβεία.

 

                        Ἡ παρουσία τοῦ θεοφιλοῦς λαοῦ μας ὑπῆρξε πολυπληθής καί αὐθόρμητη.  Παράλληλα ὅλα τά Προεδρεῖα καί τά Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, ἐνισχυμένα ἀπό πολλούς ἄλλους εὐλαβεῖς χριστιανούς καί φίλους τῆς Ἐκκλησίας, ἐργάσθησαν ὁλόψυχα καί πολλές ὧρες γιά τήν ἑτοιμασία καί διεξαγωγή μέ θαυμαστή ἐπιτυχία τῆς ἐτήσιας πανηγύρεως καί τήν περιποίηση τῶν καλεσμένων.

 

                        Ἀπό τίς στῆλες τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ἀπευθύνουμε δοξολογία καί αἶνο στόν Τριαδικό Θεό, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε νά ἑορτάσουμε καί ἐπίσης χαιρετοῦμε, εὐχαριστοῦμε, συγχαίρουμε, ἐπαινοῦμε καί εὐγνωμονοῦμε ὅλες καί ὅλους πού ἐργάσθησαν καί προσέφεραν κόπους καί δῶρα γιά τήν ἐπιτυχία τῶν ἑορτασμῶν.  Ἡ Παναγία μέ τήν προστασία καί μεσιτεία της νά σκεπάζει, νά προστατεύει καί νά φυλάσσει ὅλους.

 

Ο 39ος ΤΟΜΟΣ «ΔΙΑΚΟΝΙΑ»:  Πρόσφατα ὁ Θεός μᾶς ἀξίωσε νά ἑτοιμάσουμε καί νά δέσουμε σέ ἕνα τόμο, τόν τριακοστό ἔνατο, τά κηρύγματα καί τά κοινοτικά μας νέα τοῦ ἔτους 2009.  Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀγοράσουν τόν τόμο ἀπό τά κεντρικά μας γραφεῖα.  Τιμή £10.00 ἕκαστος.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ GCE A/S

                        Οἱ μαθητές καί μαθήτριες τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα, οἱ ὁποῖοι παρεκάθησαν στίς ἐξετάσεις τῶν Ἑλληνικῶν γιά τό ἐπίπεδο GCE A/S πέτυχαν τήν ἀκόλουθη βαθμολογία:      

                                    4 παιδιά πῆραν           Α                     1 παιδί πῆρε   Β

                                    2 παιδιά πῆραν           C                      1 παιδί πῆρε   D

                        Συγχαίρουμε θερμά τά παιδιά, τίς οἰκογένειές τους καί τούς δασκάλους τους καί τούς εὐχόμεθα καλή συνέχεια.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: Τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα μέ χαρά σᾶς πληροφοροῦν ὅτι μπορεῖτε νά πραγματοποιήσετε τίς ἐγγραφές τῶν παιδιῶν γιά τόν καινούργιο σχολικό χρόνο 2011 – 2012.  Τά γραφεῖα τῆς κοινότητος καί τοῦ σχολείου παραμένουν ἀνοιχτά ὅλες τίς ἐργάσιμες μέρες ἀπό τίς 9.00 πρωί μέχρι 6.00 μ.μ.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

23η Αὐγούστου Τρίτη Ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.  Εἰρηναίου Ἐπισκόπου Λουγδούνου.  Καλλινίκου Κων/πόλεως.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

24η Αὐγούστου Τετάρτη Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. 

                  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

26η Αὐγούστου Παρασκευή Ἀνδριανοῦ καί Ναταλίας Μαρτύρων.  

                  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

27η Αὐγούστου Σάββατο Ἁγίου Φανουρίου Μάρτυρος τοῦ νεοφανοῦς, Χρυσοστόμου Ἐπισκόπου Σμύρνης.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Ἀρτοκλασία καί εὐλογία τῆς πίττας ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.  Θά ἀκολουθήσει τσάι.   

                  Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

28η Αὐγούστου Κυριακή Ἑνδεκάτη Ματθαίου Μωυσέως τοῦ Αἰθίοπος. 

                  Ἄννης τῆς προφήτιδος, Ἀρκαδίου Ἐπισκόπου Ἀρσινόης.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                   £100.00           Ἀνώνυμος                               £750.00

Arnaouti Bakery       £1,000.00        Σωτηρούλα Χριστοφόρου     £ 20.00

Ἑλένη Μιχαήλ           £ 80.00                        Δρ. Ἀνδρέας Πελενδρίτης     £100.00

Εὐγενία Ν. Νεοκλέους στή μνήμη Καλισθένης                              £ 10.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

 

 

 

 

 

 

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

Older Posts »