Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Νοέμβριος 2009

Σ Η Μ Ε Ρ Α Υ Π Α Ρ Χ Ο Υ Ν Ε Ι Δ Ω Λ Ο Λ Α Τ Ρ Ε Σ ;
«εἶπε δέ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτί τήν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπό σοῦ· ἅ δέ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;» (Λουκ. ιβ΄ 20)

Μέσα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, στήν Ἁγία Γραφή γίνεται πολλές φορές λόγος γιά τά πλούτη καί τά ὑλικά ἀγαθά. Ἰδιαίτερα στήν Παλαιά Διαθήκη τά πλούτη πρέπει νά ποῦμε ὅτι θεωροῦνται εὐλογία καί εὔνοια ἀπό τό Θεό. Ἡ κατάχρηση ὅμως καί οἱ ἀδικίες, τά ὁποῖα ἔκαμαν πολλοί πλούσιοι ἄνθρωποι, μέσα στή ροή τοῦ χρόνου καί μέχρι τά χρόνια τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὁδήγησαν ἔτσι τά πράγματα, ὥστε ὁ πλοῦτος νά ταυτίζεται μέ τήν ἁμαρτία καί οἱ πλούσιοι νά θεωροῦνται ἕνα μέ τήν ἀδικία.

Στήν πραγματικότητα ὅμως ὁ πλοῦτος μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὡς ἕνα δῶρο ἀπό τό Θεό καί ὡς ἕνα ἐργαλεῖο ἤ ἀντικείμενο στά χέρια τοῦ ἀνθρώπου. Ἕνας ἄνθρωπος θεοσεβής καί φιλάνθρωπος μπορεῖ νά κάμει καλή χρήση τοῦ πλούτου. Νά ἀποδειχθεῖ εὐεργέτης τῶν ἀνθρώπων, μέ τήν ἐλεημοσύνη καί νά συντελέσει πολύ στή δόξα τοῦ δωρεοδότου Θεοῦ, μέ τή συστηματική ἄσκηση τῆς ἀρετῆς τῆς ἀγάπης πρός τούς συνανθρώπους του.

Δυστυχῶς ὅμως τά πράγματα στήν καθημερινή ζωή ἀκολουθοῦν διαφορετική πορεία. Ὁ ἄνθρωπος πολλές φορές προσκολλᾶται στά πλούτη. Τά λίγα ὑλικά ἀγαθά μέ διάφορους τρόπους, ὄχι πάντοτε ἔντιμους καί νόμιμους, πολλαπλασιάζονται καί γίνονται πολλά. Στό τέλος ὁ ἄνθρωπος καταντᾶ πλεονέκτης καί ἀναζητᾶ ὅλο καί πιό πολλά. Μέσα στήν ἐπιθυμία του νά αὐξήσει τά πλούτη, τά ὁποῖα τελοῦν ὑπό τήν κατοχή του, δέ διστάζει νά προβεῖ σέ ἀδικίες καί φόνους ἀκόμη. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς λέγει ὅτι «ἡ πλεονεξία, ἐστίν εἰδωλολατρία» (Κολ. γ΄ 5). Ὁ πλεονέκτης ἄνθρωπος ἀποβάλλει τό Θεό μέσα ἀπό τήν ψυχή του καί στή θέση τοῦ Θεοῦ θρονιάζει τά ὑλικά ἀγαθά, τά θεοποιεῖ καί τά λατρεύει.

Ὁ πλούσιος τῆς σημερινῆς παραβολῆς ἦταν πράγματι ἕνας εἰδωλολάτρης. Εἶχε ἀποθῆκες μεγάλες. Ἡ νέα σοδειά θά τίς παραγέμιζε. Ἐνώπιον αὐτῆς τῆς πλούσιας παραγωγῆς ἡ ψυχή του δέ χαίρεται καί ἡ καρδιά του δέ δοξολογεῖ τό Θεό γιά τά ἀγαθά του. Ἀντίθετα, ἀνησυχεῖ, χάνει τόν ὕπνο του καί σκέπτεται τόν ἑαυτό του καί τήν καλοπέρασή του. Ἐπιθυμεῖ οἱ ἀποθῆκες του νά γίνουν μεγαλύτερες. Θέλει καί στήν ψυχή του ἀκόμη νά προσφέρει ἀπό τά ὑλικά ἀγαθά, γιατί νομίζει ὅτι ἔτσι θά τήν ἱκανοποιήσει καί θά εἶναι μακρόβιος.

Μέσα στήν καρδιά τοῦ πλουσίου τῆς παραβολῆς βασιλεύει ὁ ἐγωισμός καί ἀπουσιάζει ὁ Θεός. Στά χείλη του δέν ἀνεβαίνει εὐχαριστήρια προσευχή πρός τό Θεό γιά τά δῶρά του. Δέν τρέφει αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης πρός τή σύζυγο, τά παιδιά καί τούς ἄλλους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἐργαζόμενοι μαζί του συνετέλεσαν καί αὐτοί στήν ἐπιτυχημένη συγκομιδή. Ἀποδίδει τά πάντα στόν ἑαυτούλη του καί προγραμματίζει, πῶς ὁ ἴδιος νά τά ἀπολαύσει. Τά «μοῦ» ἐπαναλαμβάνονται συνεχῶς, χωρίς νά ἀφήνουν χῶρο γιά κανένα ἄλλο ἄνθρωπο καί οὔτε γιά τό Θεό.

Ξαφνικά καί ἀναπάντεχα, λοιπόν, ἔρχεται τό μήνυμα ἀπό τόν οὐρανό. Ἐκεῖ πού ὁ φιλόυλος καί φίλαυτος πλούσιος νόμιζε ὅτι θά βασίλευε γιά πάντα στή γῆ, ἀκούγεται δυνατή ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ, χωρίς νά τοῦ παρέχει κανένα περιθώριο ἀναβολῆς. Πρῶτα-πρῶτα τόν ἀποκαλεῖ «ἄφρονα», δηλαδή ἀνόητο. Ὁ ἴδιος δέ θέλει νά ἐγκαταλείψει τόν εἰδωλολατρικό τρόπο ζωῆς, τόν ὁποῖο ἀκολουθοῦσε πάνω στή γῆ. Ὅμως ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ τοῦ λέει: «τήν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπό σοῦ». Οἱ δαίμονες ἐκβιαστικά ζητοῦν τήν ἁμαρτωλή ψυχή του. Ὁ ἴδιος ἀντιστέκεται. Δέν ἔχει ὅμως ἐκλογή. Ἔκλεισε τό βιβλίο τῆς ζωῆς του.

Δυστυχῶς ὁ ἀνόητος αὐτός ἄνθρωπος δέν ἐφρόντισε νά ἐξασφαλίσει θέση στόν οὐρανό. Ὅσα κέρδισε δέν τοῦ προσκομίζουν καμμιά ὠφέλεια, οὔτε τόν ἀκολουθοῦν στήν ἄλλη ζωή. Γι’ αὐτό ὁ θεῖος ἔλεγχος ἀκούγεται ἀδυσώπητος: «ἅ δέ ἠτοίμασας τίνι ἔσται;» Ὅλα ὅσα ἐφρόντισες νά περισυλλέξεις σέ ποιόν θά μείνουν τώρα;
Σέ τοῦτο τό σημεῖο ἐπιβάλλεται νά ἀναφέρουμε ὅτι ὁ Κύριος διηγήθηκε αὐτήν τήν παραβολή, ὅταν κάποιος τόν πλησίασε καί τοῦ ζήτησε νά ἐπέμβει ὥστε ὁ ἀδελφός του νά εἶναι δίκαιος μαζί του στή μοιρασιά τῆς πατρικῆς περιουσίας. Ὁ καυγᾶς καί ἡ ἀπουσία ἀγάπης μέσα στήν καρδιά τῶν δύο ἀδελφῶν ἔδωσαν ἀφορμή στόν Κύριο νά διηγηθεῖ τήν παραβολή τοῦ ἀνόητου πλουσίου καί νά ὑποδείξει ὅτι μέσα στήν ψυχή καί τῶν δύο ἀδελφῶν βασίλευε ἡ πλεονεξία.

Δυστυχῶς αὐτά συνέβαιναν πρίν καί ἐξακολουθοῦν νά συμβαίνουν μέχρι τώρα. Οἱ ἄνθρωποι ἀγαποῦν πιό πολύ τά ὑλικά ἀγαθά παρά τό συνάνθρωπό τους καί τό Θεό. Ἔτσι καταντοῦν σύγχρονοι εἰδωλολάτρες, γιατί ἀποβαίνουν πλεονέκτες καί ἄπληστοι. Νά προσευχηθοῦμε ὁ Θεός νά φωτίζει τούς ἀνθρώπους νά ἔχουν ἁγνά ἐλατήρια στίς συναλλαγές τους καί καθαρές ψυχές ὥστε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νά τούς φωτίζει καί νά τούς χειραγωγεῖ νά ἀκολουθοῦν τό μονοπάτι, τό ὁποῖο ὁδηγεῖ κοντά στό Θεό. Ἀμήν!

K O I N O T I K A N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 14ης καί 15ης Νοεμβρίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό μας Ναό, οἱ ἀκόλουθοι:
Ὁ Νικόλαος, υἱός τῶν Γεωργίου Χριστοδούλου καί Zana, τό γένος Jilkova, μέ ἀνάδοχο τόν Ἀνδρέα Χριστοδούλου, καί
Ὁ Λουκᾶς-Ἀνδρέας, υἱός τῶν Greig Daines καί Ἄνθιας, τό γένος Ἀναστασίου, μέ ἀνάδοχο τή Δέσποινα Ἀναστασίου. Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΑ: Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, τήν Τρίτη, 17η Νοεμβρίου 2009, στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Χριστάκη Ἀντωνίου. Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τοῦ ἐκλιπόντος καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους του.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας τήν Τρίτη, 17η Νοεμβρίου καί τήν Πέμπτη, 19η Νοεμβρίου 2009, δεξιώθηκε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ. Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει θερμά καί εὐχαριστεῖ ἰδιαίτερα τίς εὐλαβεῖς δωρήτριες.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ: Τό Σάββατο, 7η Νοεμβρίου 2009, ὁ Σύλλογος Γονέων Δασκάλων συνεπικουρούμενος ἀπό τά μέλη τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας, τά μέλη τῆς Παντάνασσας καί τοῦ Δ. Συμβουλίου τῆς κοινότητος πραγματοποίησε μέ ἐπιτυχία φθινοπωρινό σχολικό πανηγύρι. Ὅλοι συντονισμένοι ἐργάσθηκαν μέ ζῆλο καί σύστημα καί ἔφεραν τήν ἐκδήλωση σέ πέρας σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα.

Οἱ καθαρές εἰσπράξεις ὑπερέβησαν τό ποσό τῶν £1,000.00. Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια καί πλούσιες εὐχαριστίες σέ ὅλους τούς πρόθυμους ὑποστηριχτές καί πιστούς ἐργάτες τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

23η Νοεμβρίου Δευτέρα Ἀμφιλοχίου Ἐπισκόπου Ἰκονίου, Γρηγορίου Ἀκραγαντινῶν, Ἑλένου Ἐπισκόπου Ταρσοῦ. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
24η Νοεμβρίου Τρίτη Κλήμεντος Ρώμης, Πέτρου Ἀλεξανδρείας, Φιλουμένου μάρτυρος. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
25η Νοεμβρίου Τετάρτη Ἀπόδοση ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων Ἁγίας Αἰκατερίνης καί Μερκουρίου μεγαλομαρτύρων. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.
26η Νοεμβρίου Πέμπτη Ὁσίων Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος, Ἀλυπίου τοῦ Κιονίτου καί Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε». Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
27η Νοεμβρίου Παρασκευή Ἰακώβου τοῦ Πέρσου, Ναθαναήλ τοῦ ὁσίου. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
28η Νοεμβρίου Σάββατο Στεφάνου Ὁμολογητοῦ, Εἰρηνάρχου μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.
29η Νοεμβρίου Κυριακή Δεκάτη Τρίτη Λουκᾶ. Παραμόνου καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτύρων Διονυσίου Κορίνθου, Νικολάου Θεσσαλονίκης, Φιλουμένου μάρτυρος.
Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα.
Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.
Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σωτηρούλα Χριστοφόρου £ 20.00 Κώστας Χριστοδούλου £ 20.00
Προκόπης Χριστοδούλου £ 20.00 Ἀνώνυμος £ 10.00
Ἀνώνυμος £ 10.00 Ἀνώνυμος £ 10.00
Οἰκ. Παπαστυλιανοῦ £ 20.00 Δήμητρα Χαραλάμπους £ 20.00
Χριστίνα Χαχολιάδη £ 40.00 Οὐρανία Σωτηρίου £ 20.00
Εὐσταθία Λούπη στή μνήμη τῶν προσφιλῶν της προσώπων £ 20.00
Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑ

Ε Χ Ε Ι Ο Ρ Ι Α Η Α Γ Α Π Η ;
«εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· πορεύου καί σύ ποίει ὁμοίως.» (Λουκ. ι΄ 37)

Μέσα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀπό τήν εὐαγγελική παραβολή τῆς παρούσας Κυριακῆς διδασκόμεθα τήν ἐφαρμογή τῆς ἀρετῆς τῆς ἀγάπης στήν πράξη. Ἐνώπιόν μας παρελαύνουν ὁ νομικός, ὁ ὁποῖος ἐπιζητεῖ συζήτηση μέ τόν Κύριο, ἐκφράζοντας δόση εἰρωνείας καί κομπορρημοσύνης καί προσποιούμενος ὅτι δῆθεν θέλει νά πληροφορηθεῖ τί νά κάμει γιά νά κερδίσει τήν αἰώνια ζωή. Ἔπειτα παρακολουθοῦμε τόν Κύριο νά ἀντιστρέφει τό ἐρώτημα καί νά ζητᾶ νά ἀκούσει ἀπό τό νομοδιδάσκαλο, τί διαλαμβάνει ὁ Μωσαϊκός Νόμος.

Ἔτσι ὁ νομικός ἀπαρίθμησε ἐκδηλώσεις τῆς ἀγάπης στήν κάθετη καί στήν ὁριζόντια διάστασή της. Τότε ὁ Κύριος τοῦ συνέστησε νά ἀκολουθήσει τίς ὑποδείξεις τοῦ Νόμου καί θά εἰσέλθει στήν αἰώνια ζωή. Ὁ νομικός ὅμως θέλοντας νά δικαιολογήσει τόν ἑαυτό του γιά τό ἐρώτημα, τό ὁποῖο διετύπωσε, ὑπέβαλε ἄλλη ἀπορία, σχετικά μέ τό ποῖος θεωρεῖται ὡς ὁ πλησίον τοῦ ἀνθρώπου. Τοῦτο ἔδωσε ἀφορμή στόν Κύριο νά διηγηθεῖ τήν παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου.

Μέσα στή ροή τῆς διηγήσεως ἐμφανίζεται ὁ ἱερέας τοῦ Ἰουδαϊκοῦ Ναοῦ νά βλέπει τό θῦμα τῶν ληστῶν πληγωμένο καί μισοπεθαμένο καί αὐτός, ἀντί νά ἐνδιαφερθεῖ γιά τόν ἄνθρωπο, νά ἀλλάζει πορεία, γιά νά ἀποφύγει νά πλησιάσει, μήπως ἴσως μολυνθεῖ λειτουργικά ἤ διατρέξει τόν ἴδιο κίνδυνο. Ἀκολουθεῖ ὁ ὑπηρέτης, δηλαδή τό βοηθητικό προσωπικό τοῦ Ναοῦ, ὁ λευίτης, ὁ ὁποῖος πλησιάζει τόν ἄνθρωπο, βλέπει τί τοῦ συνέβη καί ἀποχωρεῖ καί αὐτός στά γρήγορα. Ἀκολούθησε ὅμως ἕνας τρίτος ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἔτυχε νά εἶναι Σαμαρείτης. Εἶναι σέ ὅλους γνωστή ἡ παροιμιώδης φράση «οὐ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις». Αὐτό καθιστοῦσε ἔντονα γνωστή τή διαίρεση μεταξύ Ἰουδαίων καί Σαμαρειτῶν.

Αὐτός, λοιπόν, ὁ περιφρονημένος ἀπό τούς ἄλλους, ὡς Σαμαρείτης, ἐγένετο ὁ ἐκφραστής τῆς ἀγάπης πρός τόν πάσχοντα ἄνθρωπο, χωρίς νά διακρίνει ἐθνικότητα, θρησκεία, ἡλικία, κοινωνική προέλευση, χρῶμα, γλῶσσα κ. ἄ. Ὁ Σαμαρείτης ἐγένετο ἐκφραστής ἀγάπης χωρίς κρατούμενα καί προκαταλήψεις. Πλησίασε τό θῦμα, κατέβη ἀπό τό ζῶο του, περιποιήθηκε τίς πληγές του, τόν ἀνέβασε στό ζῶο καί τόν μετέφερε σέ ξενοδοχεῖο τῶν ἡμερῶν ἐκείνων. Ἔδωσε δέ ὁδηγίες στόν ξενοδόχο νά τόν φροντίσει, κατέβαλε ἐπίσης ἕνα ποσό γιά τίς ἀναγκαῖες δαπάνες καί ὑποσχέθηκε νά πληρώσει ὁ,τιδήποτε ἄλλο χρειασθεῖ.

Ἀφοῦ τελείωσε ἡ διήγηση τῆς παραβολῆς ὁ Κύριος ρώτησε τό νομικό νά πεῖ, ποῖος ὑπῆρξε γιά τό θῦμα ὁ πλησίον. Ὁ νομικός ἀντί νά ταπεινωθεῖ καί νά παραδεχθεῖ ὅτι αὐτός ὑπῆρξε ὁ Σαμαρείτης, ἀπέφυγε νά προφέρει τή λέξη καί εἶπε «ὁ ποιήσας τό ἔλεος μετ’ αὐτοῦ», δηλαδή ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος τόν ἐλέησε. Τότε ὁ Κύριος τοῦ ὑπέδειξε: «πορεύου καί σύ ποίει ὁμοίως.»

Αὐτή ἡ προτροπή καί ὑπενθύμιση ἀπευθύνεται μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ εὐαγγελίου πρός τόν καθένα ἀπό μᾶς. Σήμερα μπορεῖ νά ζοῦμε στόν αἰῶνα τῆς ταχύτητος, τῆς πιεστικῆς ζωῆς, τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τῆς πληροφορικῆς, τῶν μεγαλουπόλεων καί τῆς ἐκκοσμικεύσεως. Οἱ πιό πολλοί σκυφτοί στούς ὑπολογιστές μας καί προσηλωμένοι στήν πορεία τῆς ζωῆς μας, παραμένουμε ξένοι καί ἀδιάφοροι πρός τούς γύρω μας ἀνθρώπους, ἔστω καί ἄν ζοῦμε πλησίον ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου κατά ἑκατοντάδες χιλιάδες καί κατά ἑκατομμύρια.

Ὁ Χριστός ὅμως, ὁ ὁποῖος ἀπό ἀγάπη ἐγένετο ἄνθρωπος, γιά νά πλησιάσει τόν ἄνθρωπο, ἦρθε καί ἔζησε κοντά μας, μᾶς δίδαξε καί γιά χάρη μας ἀνέβη στό σταυρό καί εἶπε τό «τετέλεσται». Ὁ Χριστός μᾶς ὑπέδειξε τήν ἐξατομίκευση τῆς ἐντολῆς τῆς ἀγάπης. Αὐτή ἀπευθύνεται καί ἀναφέρεται πρός κάθε ἄνθρωπο. Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ τιμή καί ἡ δόξα στούς αἰῶνες. Ἀμήν!

K O I N O T I K A N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 7ης καί 8ης Νοεμβρίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:
Ὁ Χρῆστος-Ζέφυρος, υἱός τῶν Antony McAnaney καί Μαργαρίτας, τό γένος Μαυρουδῆ, μέ ἀνάδοχο τόν Κωνσταντῖνο Μαυρουδῆ.
Ἡ Χριστῖνα-Γαβριέλλα, θυγατέρα τῶν Valeriu Antonio Salcudean καί Geamina, τό γένος Roman, μέ ἀναδόχους τίς Nasile Calin Hileage καί Theodora Ecristina.
Ὁ Χριστόφορος-Ἰάκωβος, υἱός τῶν Ἰακώβου Βασιλείου καί Ἀρτέμιδος, τό γένος Σωτηρίου, μέ ἀναδόχους τούς Μιχαήλ καί Χρυσοβαλάντη Τουμάζου.
Ὁ Κυριάκος-Μάμας, υἱός τῶν Ἀντώνη Ἀντωνίου καί Νίκης, τό γένος Ττόφια, μέ ἀναδόχους τίς Μαρία καί Ἕλενα Ττόφια.
Ἡ Ἀμαλία-Μαρία, θυγατέρα τῶν Hristea Gabriel καί Michaela, τό γένος Corban, μέ ἀνάδοχο τόν Ovidiu Ungureanu.
Ὁ Ἀριστοτέλης, υἱός τῶν Anish Patel καί Χαρούλας, τό γένος Μουσκουντῆ, μέ ἀνάδοχο τή Σοφία Roles. Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ: Στόν Καθεδρικό μας Ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Ἁγνῆς Παπακυπριανοῦ, τή Δευτέρα, 9η Νοεμβρίου, Κυριάκου Φυλακτίδη, τήν Πέμπτη, 12η Νοεμβρίου καί Ἑλένης Κωνσταντᾶ, τήν Παρασκευή, 13η Νοεμβρίου 2009. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἀειμνήστων Κυριάκου Φυλακτίδη καί Ἑλένης Κωνσταντᾶ. Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας τήν Τρίτη, 10η Νοεμβρίου καί τήν Πέμπτη, 12η Νοεμβρίου 2009, δεξιώθηκε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ. Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει θερμά καί εὐχαριστεῖ ἰδιαίτερα τίς εὐλαβεῖς δωρήτριες.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τήν Τετάρτη βράδυ, 11η Νοεμβρίου 2009, τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς κοινότητος πραγματοποίησε ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του στά κεντρικά γραφεῖα. Τό σῶμα, μετά τά καθιερωμένα ἀσχολήθηκε μέ τά τρέχοντα κοινοτικά μας πράγματα, τά σχολικά ζητήματα καί διάφορα ἄλλα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος. Παρευρέθησαν 16 πρόσωπα.

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ: Τήν Κυριακή, 22α Νοεμβρίου 2009, κατόπιν ἀδείας καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ.κ. Γρηγορίου, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, κατά τή θ. Λειτουργία στόν Καθεδρικό μας ναό, θά χειροτονήσει τόν Ὑποδιάκονο Μιχαήλ Παύλου στό βαθμό τοῦ Διακόνου.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
16η Νοεμβρίου Δευτέρα Ματθαίου Εὐαγγελιστοῦ καί Ἰφιγενείας μάρτυρος.
Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
17η Νοεμβρίου Τρίτη Γρηγορίου Νεοκαισαρείας καί Γενναδίου Κων/πόλεως. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
18η Νοεμβρίου Τετάρτη Πλάτωνος καί Ρωμανοῦ μαρτύρων. Ἀναστασίου νεομάρτυρος. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
19η Νοεμβρίου Πέμπτη Ἀβδιού Προφήτου, Βαρλαάμ, Ἡλιοδώρου, Ἀνθίμου μάρτυρος. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
20η Νοεμβρίου Παρασκευή Προεόρτια τῶν Εἰσοδίων. Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως. Ὁσίου Σωζομένου στή Γαλάτεια Καρπασίας. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
21η Νοεμβρίου Σάββατο ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
Τήν παραμονή πανηγυρικός ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ. Τῆς Ἱερῆς Ἀκολουθίας τοῦ ἑσπερινοῦ θά προεξάρχει ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος. Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς θά λειτουργήσει καί θά κηρύξει ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Σεπτός Ποιμενάρχης ἡμῶν κ.κ. Γρηγόριος.
Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.
22α Νοεμβρίου Κυριακή ἐνάτη Λουκᾶ. Ἀποστόλου Φιλήμονος, Ἀρχίππου, Ὀνησίμου, Κικιλίας μάρτυρος, ὁσίου Σωζομένου Κυπρίου.
Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα.
Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.
Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ:
Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Δάφνη Ἠλιάδου £ 50.00 Ἀνδρούλα Κωνσταντῆ £ 20.00
Ἀνώνυμος £350.00 Mila Davishian £ 10.00
Lisa-Maria £ 10.00 Μαρίνα Εὐαγόρου £ 15.00
Παναγιώτα στή μνήμη Μυροφόρας £ 10.00
Διάφοροι ἀνώνυμοι στή μνήμη Ἡροδότου Ἡροδότου £1,218.00

Β) ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠ. ΒΑΡΝΑΑΒΑ
Διάφοροι ἀνώνυμοι στή μνήμη Γαβριήλ Μιχαηλίδη £434.00
Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

A SERMON ON THE GOSPEL OF THE 4TH SUNDAY OF ST LUKE

THE NOBLE AND THE GOOD-HEARTED

“But the ones that fell on the good ground are those who, having heard the word with a noble and good heart, keep it and bear fruit with patience.” (Luke 8 : 15)

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

When we listen to to-day’s Gospel During the Divine Liturgy, we come to a certain conclusion. What is this? Out of all the people who have the privilege to listen to the Word of Christ, only about one-fourth of them remain steadfast in the faith and strive to cultivate the evangelical truths within themselves.

The other three groups of the audience, under certain circumstances and plausible justifications, decline from their attempts, sooner or later, and they stop cultivating their souls. All of us then, must place ourselves under the mirror of the evangelical teaching so as to become aware in which group we belong.

Those of us who would come to the conclusion that we belong to the fourth group must have some qualifications as well as the appropriate credentials. The first criterion which we must have derives from the good and willing intention of our inner being. These people when they receive into their souls, minds and hearts the word of God, have accepted it unconditionally. They do not hide their thoughts, they do not look to their own interests and their relationship with the faith is neither reserved nor opportunistic.

The next criterion is the steadfast and permanent relationship and cultivation of the divine word within the soul of man. Apart from the good and willing intention there is a need for fertile land. However, we know that the land itself does not produce anything. There is a need for cultivation and enrichment of useful ingredients. The human soul, which is our spiritual field, is nourished lavishly and appropriately through the regular studying of the Bible. Additionally, the soul is nourished by the regular participation in the Holy Sacraments and progresses spiritually through prayer and the regular cultivation of the evangelical virtues within the soul.

It is well known to everyone that the life of man in general is not full of flowers. Regarding this matter Christians are not exempt. All of us go through temptations, difficulties, persecutions, illnesses and diseases, falls, disappointments and so on. For this reason we need to have patience during the course of our life. Patience reveals in the end those who are deemed worthy, those who really believe, those who truly belong to Christ, those who are ready for sacrifices and ceaseless offering. The life of the faithful should not differ from the emptying life of Jesus Christ the crucified.

On this Sunday the church recalls the events which preceded the Seventh Ecumenical Council. We refer to the iconoclasts and the worshippers of icons. During the eighth century the Christians of the East were divided into those against and those in favour of the icons. During that era, Byzantium was confronted with Islam and others, who were against the idea of representing on an icon what is divine, especially the icon of Christ Jesus.

There were misunderstandings from both sides and the exploitation of religion from various types of men, who wanted to escape from their obligation towards the Empire and avoid serving in the army. These people took refuge in monasticism. This action provoked the Emperor and he placed himself negatively against them. In addition, the clergymen were divided amongst themselves regarding the icons.

Emperor Leo the Third (Isavros) first gave instructions to take the icons away from the places of worship. However, he was confronted by a large number of faithful. Thus, in 730 A.D. he circulated an edict stating that the icons should be placed higher to make it difficult for the faithful to venerate them. The problem regarding the icons was resolved by the Seventh Ecumenical Council in 787 A.D. This Synod took place in Nicea of Bethany. The Synod was convened after the order of Irene the Athenian who was the guardian to her minor son Constantinos.

At that time the office of Patriarchate was occupied by Tarasios in Constantinople, Pope Andrianos in Rome, Politianos in Alexandria, Theodoritos in Antioch and Elias in Jerusalem. Three hundred and sixty-five god-bearing Church Fathers participated at the Synod. The Synod adopted the teaching of St John the Damascene. In brief, the Synod taught that we venerate the icons but we do not worship them. The honour given is referred to the image of the persons depicted on the icons and not to the materials with which the icons are made.

The god-bearing Fathers of the Church, then, on the one hand became the sowers of the word of God in the hearts of men and on the other hand they were the good and fertile land where the divine word was accommodated. Through their inner cultivation and warm faith, they produced fruit a-hundredfold, for the glory of the Lord, for their salvation and the salvation of their fellowmen. Amen!

C O M M U N I T Y N E W S

MEALS FOR THE ELDERLY: The meals for the elderly during the months of September and October were subsidised by the following: Evridiki Demetriou in memory of her beloved Ioannis, Sophia, Alexandra, Christodoulos and Loukia; Theodora Minaides in memory of her beloved husband Georgios and parents Styliani, Georgios, Nicolas and Maritsa; Pavlos and Georgia Kanari in memory of their beloved parents Alexandros, Archontia, Ariadne and Hectoras; Angela Eliadou in memory of her beloved father, Phedias; the Greek Women’s Philanthropic Association (Finchley & Barnet); Androulla Joannides in memory of her beloved husband Savvas and her father Christophis and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA. We thank all the kind donors for their generosity towards this worthy cause.

RENEWAL OF SUBSCRIPTIONS: The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine (£15.00) are now due. If you have not already paid your subscriptions or wish to subscribe to any or all of these you may contact our Community’s offices.

SCHOOL CONCERT FOR NATIONAL DAY: On Sunday, 25th October 2009, the pupils of St Barnabas Greek School will be presenting a concert to celebrate. The concert which begins at 4.00 p.m. will consist of poems, songs, plays and dances. Parents and friends of the Greek School are invited to attend, so as to encourage their children and enjoy the celebration.

ANNUAL FEAST OF CYPRIOT SAINTS: On Sunday, 4th October 2009, the Feast of the Cypriot Saints was celebrated in our Cathedral. His Grace, Athanasios, Bishop of Tropaeou, presided at the Divine Liturgy and also spoke about the saints. Mr Andreas Christodoulou, the president of ESTIA, together with his co-workers, attended the Liturgy. The Greek Embassy was represented by Mrs Sophia Stamateli and the Cyprus High Commission was represented by the Deputy High Commissioner, Mr Demetrios Argyrou. The celebrations ended with a reception in our church hall, organised by ESTIA and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA.

We thank the two organisations for their warm hospitality. We pray, with the saints of Cyprus, that soon there will be peace and freedom in Cyprus.

FIFTY YEARS OF SERVICE: On Saturday, 31st October 2009, the Greek Orthodox Communities of Great Britain, in conjunction with the Trustees of the Archdiocese as well as other Associations of our people, are having a celebration to mark the Archbishop’s fifty years of service in the United Kingdom. The event will take place at the Royal Lancaster Hotel, Lancaster Terrace, London W2 2TY at 7.30 p.m. Price of each ticket is £65.00. The main purpose of the function is to create a fund so as to be able to assist financially the education of the future clergymen of this Archdiocese. Donations are welcomed.

Read Full Post »

Π Λ Ο Υ Σ Ι Ο Ι Κ Α Ι Π Τ Ω Χ Ο Ι
«ἐγένετο δέ ἀποθανεῖν τόν πτωχόν καί ἀπενεχθῆναι αὐτόν ὑπό τῶν ἀγγέλων εἰς τόν κόλπον τοῦ Ἀβραάμ· ἀπέθανε δέ καί ὁ πλούσιος καί ἐτάφη.» (Λουκ. ιστ΄ 22)

Ἡ σημερινή παραβολή, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μᾶς ὁμιλεῖ γιά δύο ἀνθρώπινες ὑπάρξεις. Ὁ ἕνας ἦταν πλούσιος, καλοπερνοῦσε στή ζωή του. Καθημερινά καί ἀδιάκοπα κολυμποῦσε μέσα σέ πολυτέλειες, διέθετε τόν καιρό του στίς σπατάλες καί τίς διασκεδάσεις. Κάποτε ὅμως ἦρθε τό τέλος τοῦ βίου καί ἴσως μιά πολυτελής κηδεία σφράγισε τήν ἐπίγεια ζωή του.

Ὁ ἄλλος ἦταν πτωχός καί ἄσημος. Μόνιμα ἄρρωστος καί κουρελής καθόταν ἔξω ἀπό τό ἀρχοντικό τοῦ πλουσίου, μέ συντροφιά τά σκυλιά, τά ὁποῖα τοῦ ἔγλειφαν τίς πληγές. Ἐκεῖ περίμενε νά πέσουν μερικά ψίχουλα ἀπό τό τραπέζι τοῦ πλουσίου, τά ὁποῖα μοιραζόταν μέ αὐτά τά ἄλογα ζῶα. Ὁ καιρός περνοῦσε καί ὁ πτωχός Λάζαρος ἔκλεισε πρῶτος τά μάτια. Ἔτσι ἐγκατέλειψε ἀθόρυβα τά ἐπίγεια καί πιθανόν χωρίς νά τόν προσέξει κανένας. Αὐτή εἶναι ἡ κατάληξη τῆς πρώτης σκηνῆς τῆς ζωῆς τῶν δύο αὐτῶν ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων. Ἡ παραβολή συνεχίζει τή διήγηση καί μᾶς μεταφέρει ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό. Ὁ πτωχός, ἀπό τή στιγμή τήν ὁποία ἔκλεισε τά μάτια, βρέθηκε στίς φτεροῦγες τῶν ἀγαθῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ. Αὐτοί τόν ὁδήγησαν στόν παράδεισο, ὅπου ἀπολάμβανε τίς περιποιήσεις τοῦ γενάρχη Ἀβραάμ. Ὁ πλούσιος ὅμως βρέθηκε στήν κόλαση, στήν κατάσταση τῆς τιμωρίας, ὅπου ὑπέφερε καί βασανιζόταν.

Ὅταν κάποιος ἀκούει αὐτήν τήν παραβολή, διατρέχει τόν κίνδυνο νά τήν παρανοήσει καί νά τήν παρερμηνεύσει. Θά εἶναι μεγάλο λάθος, ὅμως, νά ἔχουμε τήν ἐντύπωση ὅτι ὁ κάθε πλούσιος θά καταλήξει ὁπωσδήποτε στήν κόλαση. Οὔτε, βέβαια, ὁ κάθε πτωχός θά ἔχει σίγουρα θέση στόν παράδεισο. Τί εἶναι, λοιπόν, ἐκεῖνο τό ὁποῖο ὁδήγησε τόν ἕνα στήν κόλαση καί τόν ἄλλο στόν παράδεισο;

Ὁ πλούσιος τῆς παραβολῆς βρέθηκε στήν κόλαση, ὄχι ἕνεκα τοῦ πλούτου του ἀλλά γιατί ἔκαμε κακή χρήση τῶν ἀγαθῶν του. Αὐτός τά χρησιμοποίησε ἐγωιστικά καί μόνο γιά τόν ἑαυτό του. Δέ γνοιάστηκε γιά τούς συνανθρώπους του καί ἰδιαίτερα γιά τόν πονεμένο Λάζαρο, τόν ὁποῖο ἔβλεπε καθημερινά ἔξω ἀπό τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ του, νηστικό, πληγωμένο καί μισόγυμνο. Δυστυχῶς ἔλειπε ἀπό μέσα του ἡ ἀγάπη πρός τό συνάνθρωπό του.

Ὅταν ὅμως ὁ πλούσιος βρέθηκε στήν κόλαση, τότε ἀναγνώρισε τόν Ἀβραάμ στήν ἀπέναντι πλευρά καί τοῦ ζήτησε ἐκδουλεύσεις. Δυστυχῶς ὅμως στό διάστημα τῆς ζωῆς του δέν κατέθεσε τά ἀνάλογα γιά νά ἔχει νά πάρει. Δέ διδάχθηκε ἀπό τό παράδειγμα τῆς πίστεως πρός τό Θεό καί τῆς ἀγάπης τοῦ Ἀβραάμ, τήν ὁποία ἐκεῖνος ἔτρεφε μέσα του. Αὐτή ἡ τελευταία ἀρετή νά ἐνθυμούμεθα ὅτι ἀξίωσε τόν Ἀβραάμ νά φιλοξενήσει τήν Ἁγία Τριάδα.

Ὁ πτωχός Λάζαρος κέρδισε τόν παράδεισο, ὄχι γιατί ἦταν πτωχός. Γνώρισε αὐτήν τήν κατάληξη, γιατί ἀντιμετώπισε τό σταυρό τῆς πτωχείας του μέ ὑπομονή, μέ ἐλπίδα, μέ κουράγιο καί δίχα νά ἐκφράζεται μέ μῖσος καί πάθος πρός τόν πλούσιο, ὁ ὁποῖος τόν ἀγνοοῦσε. Φαίνεται ὅτι βασίλευε μέσα του ἡ ἀγάπη καί μάλιστα αὐτή ἐπεκτείνετο πρός ὅλα τά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ συναναστρεφόταν τά σκυλιά καί μοιραζόταν μαζί τους τά ψίχουλα, τά ὁποῖα ἔπεφταν ἀπό τό τραπέζι τοῦ πλουσίου.

Μέσα στή ροή τῶν αἰώνων τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξαν καί ὑπάρχουν μέχρι σήμερα, πολλά παραδείγματα πλουσίων, οἱ ὁποῖοι ἀπεδείχθησαν εὐεργέτες τῆς ἀνθρωπότητος. Πολλοί μάλιστα, ἐμπνευσμένοι ἀπό τά λόγια τοῦ Εὐαγγελίου, ἐχρημάτισαν μεγάλοι ἐλεήμονες τῶν συνανθρώπων τους. Αὐτά συνέβαιναν καί συμβαίνουν, γιατί εἶχαν καί ἔχουν μέσα τους ἀγάπη καί ἀγαθές διαθέσεις. Ἐπίσης ὑπῆρχαν καί θά ὑπάρχουν πτωχοί. Δέν κερδίζουν ὅμως ὅλοι τόν παράδεισο, γιατί δέν τρέφουν ὅλοι μέσα τους ἀγαθά αἰσθήματα.

Ὑπάρχουν, δυστυχῶς καί πολλοί ἄλλοι μιμητές τοῦ πλουσίου τῆς παραβολῆς. Αὐτοί ἔχουν κλειστά τά πνευματικά τους μάτια καί δέ βλέπουν. Μπορεῖ νά εἶναι ζωντανοί ἀλλά συμπεριφέρονται σάν νά εἶναι νεκροί, γιατί παραμένουν ἀσυγκίνητοι ἐνώπιον τῶν προβλημάτων καί τοῦ πόνου τῶν συνανθρώπων τους, τά ὁποῖα τούς περιβάλλουν.

Γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους εἶναι ἀναγκαία ἡ προσευχή μας. Γιά μέν τούς φιλάνθρωπους πλουσίους νά συνεχίσουν νά τρέφουν ἀγαθά αἰσθήματα πρός τούς συνανθρώπους τους καί νά φιλανθρωπεύουν. Γιά δέ τούς σκληρούς πλουσίους νά τούς φωτίσει ὁ Θεός νά βροῦν τό δρόμο τους, νά μαλακώσει τίς καρδιές τους καί νά ἀγαπήσουν τούς ἀνθρώπους, ὅσο εὑρίσκονται ἀκόμη στή ζωή. Χρειάζεται νά προσευχηθοῦμε καί γιά τούς πτωχούς νά θεραπευθοῦν οἱ ἐσωτερικές τους πληγές. Νά ἀγαπήσουν τούς ἀνθρώπους καί νά εἰρηνεύσουν μέσα τους μέ τούς συνανθρώπους τους καί μέ τό Θεό. Ἄν, λοιπόν, οἱ ἄνθρωποι κινηθοῦν μέσα σ’ αὐτά τά πλαίσια μποροῦν νά μεταβληθοῦν οἱ καταστάσεις, νά εὐαρεστήσουν στό Θεό καί νά ἀπολαύσουν τῆς εὔνοιάς Του. Ἀμήν!

K O I N O T I K A N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: Τό Σαββατοκύριακο τῶν 24ης καί 25ης Ὀκτωβρίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητος, οἱ ἀκόλουθοι:
Ἡ Ἰσαβέλλα-Ἑλένη, θυγατέρα τῶν Φανουρίου Κυριάκου καί Janella, τό γένος Martin, μέ ἀνάδοχο τή Μαριάννα Κυριάκου.
Ὁ Adam, υἱός τῶν Victor Champion καί Gillian, τό γένος Smith, μέ ἀναδόχους τούς Σάββα καί Σταυρούλα Γεωργίου.
Ὁ Ἀντώνης, υἱός τῶν Στέλιου Σιδερίδη καί Penelope, τό γένος O’ Brian, μέ ἀνάδοχο τό Δημήτρη Καρύδη.
Ἡ Νικολέττα, θυγατέρα τῶν Ξενοφῶντος Ξενοφῶντος καί Αἰκατερίνης, τό γένος Παρπόττα, μέ ἀνάδοχο τήν Ἐλισάβετ Ἀναστασίου, καί
Ὁ Κωνσταντῖνος, υἱός τῶν Γεωργίου Κουρτελλῆ καί Samantha, τό γένος Johnson, μέ ἀνάδοχο τήν Κλέα Κουρτελλῆ. Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ: Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Μυροφόρας Ἀποστόλου καί Γαβριήλ Μιχαηλίδη, τή Δευτέρα, 26η Ὀκτωβρίου, Μιχαήλ Μηνᾶ καί Μαρίου Κωνσταντίνου, τήν Πέμπτη, 29η Ὀκτωβρίου καί Ἀθανασίου Μασκώτη, τήν Παρασκευή, 30η Ὀκτωβρίου 2009. Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Γαβριήλ Μιχαηλίδη. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἀειμνήστων Μυροφόρας Ἀποστόλου, Μιχαήλ Μηνᾶ καί Μάριου Κωνσταντίνου. Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τήν Τρίτη, 27η Ὀκτωβρίου, τό γεῦμα πρός τιμή τῶν προσφιλῶν μας ἡλικιωμένων προσέφερε ἡ οἰκογένεια τῆς κας Ἀνδρούλας Ἰωαννίδου, στή μνήμη τῶν ἀειμνήστων συζύγου καί πατέρα τους Σάββα καί παπποῦ τους Χριστοφῆ. Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 29η Ὀκτωβρίου 2009, προσέφερε ἡ οἰκογένεια τῶν Κυριάκου καί Μαίρης Κυριάκου, στή μνήμη τῶν γιαγιάδων καί παππούδων τους Μερόπης, Σοφίας, Ἐρωτοκρίτου καί Διονυσίου. Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων μας εὐχαριστεῖ θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: Τό Σάββατο, 17η Ὀκτωβρίου 2009, τό ἐκπαιδευτικό προσωπικό τῆς σχολικῆς μονάδας τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα πραγματοποίησε τήν πρώτη του συνάντηση. Τῆς συνάντησης, τῆς ὁποίας προήδρευσε ὁ διευθυντής τῶν σχολείων Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς κοινότητος Ἐπίσκοπος κ. Ἀθανάσιος, προηγήθηκε γεῦμα. Ἔπειτα ἀπό τίς συστάσεις γνωριμίας ἀκολούθησε τό κεντρικό θέμα τῆς συναντήσεως, τό ὁποῖο ἦταν ἡ παρουσίαση τῆς σειρᾶς τῶν βιβλίων «Μαργαρίτα» τοῦ προγράμματος «Παιδεία Ὁμογενῶν» ἀπό τόν ἐκπαιδευτικό τῆς Ἑλληνικῆς Ἀποστολῆς κ. Χρῆστο Λαμπρόπουλο. Ἡ παρουσία τῶν ἐκπαιδευτικῶν ὑπῆρξε ἀθρόα καί ἡ συνάντηση πολύ ἐπιτυχής.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

3η Νοεμβρίου Τρίτη Ἀνακομιδή λειψάνων ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τροπαιοφόρου. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.
Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
7η Νοεμβρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.
8η Νοεμβρίου Κυριακή Ἑβδόμη Λουκᾶ. (Ἡ σύναξη τῶν ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων).
Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα.
Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.
Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Σύνδεσμος Ἀπ. Τρικωμητών £ 50.00 Εὐστράτιος Παμπουλῆς £250.00
Δημήτρης Σταύρου £ 20.00 Ἀνδρούλα Ἰωαννίδου £200.00
Γεώργιος Γιατανοῦ £ 75.00 Δήμητρα Χαραλάμπους £ 10.00
Ἀνώνυμος £1,000.00 Ἀνώνυμος £260.00
Χαράλαμπος Σάββα £ 20.00 Ἀνώνυμος £ 10.00
Διάφοροι ἀνώνυμοι στή μνήμη Ἀντωνίου Κωνσταντίνου £300.00
Ἀνώνυμος στή μνήμη Ἀνδρέα Πιερέκκου £ 20.00
Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2009

Θεοφιλέστατε,
Αγαπητοί Εκπαιδευτικοί,
Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,
Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω την προσπάθειά σας, για τη συνεχή έκδοση του περιοδικού των σχολείων σας κάτω από τον τίτλο «Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ». Οι εκδόσεις του περιοδικού σας είναι καθόλα καλαίσθητες και ορθά επιμελημένες και αντικατοπτρίζουν το αποτέλεσμα συντονισμένης και συλλογικής προσπάθειας και εργασίας που μαρτυρεί ζήλο, όρεξη και μεράκι για δημιουργική προσφορά.

Τα σχολικά περιοδικά αποτελούν τον καθρέφτη της δημιουργικής προσπάθειας των σχολείων και είναι από κάθε άποψη αξιόλογη και αξιέπαινη προσφορά στον αγώνα για διατήρηση της γλώσσας μας και της Θρησκευτικής, Εθνικής και Πολιτιστικής μας ταυτότητας εδώ στην αλλοδαπή, καθώς και ένα σοβαρό κίνητρο για τα παιδιά να εντείνουν την προσπάθειά τους, για δημιουργική εργασία.

Κάθε προσπάθεια για έκδοση σχολικών περιοδικών είναι αξιέπαινη και εκτιμάται ιδιαίτερα από τον Προϊστάμενο της ΚΕΑ, γιατί μέσα από αυτά προβάλλεται το σχολικό έργο σε όλους τους τομείς και δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να εκφραστούν με γραπτά κείμενα, με γλωσσικά παιχνίδια, με εικαστικές δημιουργίες, με περιγραφή σχολικών εκδηλώσεων, με ποιηματάκια, με διαλόγους, με τραγούδι και με χιούμορ, που είναι μέσα στη φύση των παιδικών χρόνων.

Με την ευκαιρία της επικείμενης έκδοσης θα ήθελα να συγχαρώ θερμά όλους τους συντελεστές, που αφιερώνουν κόπο και χρόνο για να γίνει η έκδοση πραγματικότητα, είτε αυτοί είναι εκπαιδευτικοί, είτε είναι σχολικοί παράγοντες, είτε είναι γονείς ή φίλοι των παροικιακών μας σχολείων. Ιδιαίτερα, όμως, συγχαρητήρια απευθύνω προς τα ίδια τα παιδιά, που με τις εργασίες τους δίνουν ζωντάνια και ελληνική πνοή στις σελίδες του περιοδικού σας και αναθερμαίνουν στις ψυχές όλων των αναγνωστών του περιοδικού την πίστη προς την Πατρίδα και την Ορθοδοξία.

Αισθάνομαι, επίσης, την ανάγκη να εκφράσω και μέσα από τις σελίδες του περιοδικού σας τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μου προς το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τροπαίου κ. Αθανάσιο για τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλει νυχθημερόν όχι μόνο προς την κατεύθυνση των θρησκευτικών και ποιμαντικών του καθηκόντων, αλλά και προς την κατεύθυνση της Ελληνικής Παιδείας.

Συγχαρητήρια εκφράζω, επίσης, προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας του Απ. Βαρνάβα, τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας, την Πρόεδρο της Βοηθητικής Αδελφότητας και προς όλους τους άλλους κοινοτικούς παράγοντες, που βοηθούν ποικιλότροπα το έργο των Σχολείων του Απ. Βαρνάβα. Ευχαριστίες και συγχαρητήρια εκφράζω, επίσης, προς την Υποδιευθύντρια των Σχολείων του Απ. Βαρνάβα κ. Ανδρομάχη Νεοφύτου, καθώς και προς όλο το εκπαιδευτικό και γραμματειακό προσωπικό.

Από την πλευρά μου δηλώνω πως θα είμαι πάντα δίπλα σας συναγωνιστής και συμπαραστάτης στο δύσκολο μα ωραίο αγώνα που διεξάγετε. Η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου εκτιμούν βαθύτατα το θεάρεστο έργο, το οποίο έχετε αναλάβει ως εθελοντές και θα είναι και στο μέλλον οι στυλοβάτες των προσπαθειών σας.

Κλείνοντας το χαιρετισμό μου απευθύνω προς όλους σας τις ειλικρινείς και θερμές ευχές μου για συνεχή πρόοδο και επιτυχία των σχολείων σας και της κοινότητας γενικότερα. Εύχομαι, επίσης, όπως ο Πανάγαθος Θεός μας διατηρεί όλους υγιείς και δυνατούς, έτοιμους να συνεχίσουμε τον αγώνα μας και μας αξιώσει σύντομα να χαρούμε τη λύτρωση της μικρής μας πατρίδας, της όμορφης Κύπρου μας. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η επικείμενη έκδοση του περιοδικού θα συμπέσει περίπου με τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, δράττομαι της ευκαιρίας να στείλω προς όλους τους συντελεστές και τους αναγνώστες του περιοδικού τις θερμές και εγκάρδιες ευχές μου για ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2010!

Νίκος Κωνσταντίνου
Μορφωτικός Σύμβουλος της Κυπριακής Υπάτης
Αρμοστείας για Εκπαιδευτικά Θέματα
Προϊστάμενος ΚΕΑ

Read Full Post »

Ο Κ Α Ρ Π Ο Σ Τ Η Σ Π Ι Σ Τ Ε Ω Σ
«ὁ δέ εἶπεν αὐτῇ· θάρσει, θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε· πορεύου εἰς εἰρήνην.» (Λουκ. η΄ 48)

Τό σημερινό, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἱερό εὐαγγέλιο μᾶς ὁμιλεῖ γιά δύο ἀπό τά πολλά θαύματα τοῦ Κυρίου. Πρόκειται γιά τήν ἀνάσταση τῆς νεαρῆς ὑπάρξεως καί θυγατέρας τοῦ ἀρχισυνάγωγου Ἰαείρου καί τῆς αἱμορροούσας γυναίκας. Αὐτά συνέβησαν μετά τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ δαιμονιζομένου στόν τόπο τῶν Γαδαρηνῶν, σέ κάποιο ἄλλο μέρος. Τά δύο προαναφερθέντα θαύματα ὑπῆρξαν ἀποτέλεσμα καί ἀμοιβή τῆς πίστεως τῶν ἐνδιαφερομένων προσώπων, δηλαδή τοῦ Ἰαείρου καί τῆς αἱμορροούσας.

Ὁ Ἰάειρος ἦταν ἀξιωματοῦχος τῆς συναγωγῆς. Αὐτή ὅπως εἶναι γνωστό ἀποτελοῦσε καί ἀποτελεῖ τό χῶρο λατρείας τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ ἀπό τούς Ἰουδαίους. Ἡ ἀσθένεια τῆς μονάκριβης δωδεκάχρονης θυγατέρας του, τόν ἔκαμε νά ἀποταθεῖ πρός τόν Κύριο καί νά ζητήσει τή βοήθειά του. Ἀπό τή συνέχεια τῆς διηγήσεως τοῦ θαύματος πληροφορούμεθα ὅτι ἡ κόρη σύντομα ἀπέθανε. Ὁ Κύριος μέ τήν ἐπίσκεψή του στό σπίτι τῆς οἰκογένειας τήν ἀνάστησε, τήν ἐπανέφερε στή ζωή.

Ἄν δοῦμε τώρα τά δύο θαύματα στίς λεπτομέρειές τους θά ἀναφέρουμε ὅτι ὅταν ὁ Κύριος πορευόταν πρός τό σπίτι τοῦ ἀρχισυναγώγου, τότε ἦρθε μήνυμα πρός τόν πατέρα, ὅτι ἡ κόρη ἀπέθανε. Ὁ Κύριος ἀμέσως τοῦ συνέστησε: «μή φοβοῦ· μόνον πίστευε, καί σωθήσεται.» (Λουκ. η΄ 50) Ὁ ἀρχισυνάγωγος μέ τό νά ἀποφασίσει νά πλησιάσει τόν Κύριο καί νά ζητήσει τή βοήθειά του, ἐξεδήλωσε ὁπωσδήποτε πίστη στό πρόσωπό του. Ὅταν ὅμως ἦρθε τό λυπηρό μήνυμα τοῦ θανάτου τῆς κόρης, ὑπῆρχε κίνδυνος νά κλονιστεῖ.

Ὁ Ἐξουσιαστής ὅμως τοῦ θανάτου καί τῆς ζωῆς, ἀφοῦ ἐπενέβη τόν προέτρεψε νά ἀποβάλει ἀπό μέσα του κάθε φόβο, νά παραμείνει σταθερός στήν πίστη, ἡ ὁποία ἄρχισε νά ριζώνει μέσα του καί τό παιδί του θά σωθεῖ. Ὅταν δέ οἱ ἄλλοι ἔκαμαν λόγο γιά τό θάνατο τῆς κόρης, τότε ὁ Κύριος τούς προέτρεψε νά μήν κλαῖνε καί ἐπιπρόσθετα τούς εἶπε ὅτι αὐτή δέν ἀπέθανε ἀλλά κοιμᾶται. Ὅλοι, βέβαια, τόν περιγελοῦσαν, γιατί γνώριζαν ὅτι ἡ κόρη πράγματι ἀπέθανε.

Γιά τοῦτο ὁ Κύριος τούς ἔβγαλε ὅλους ἔξω ἀπό τό δωμάτιο ὅπου ἔκειτο τό σῶμα τῆς κόρης. Ἄφησε ὅμως μέσα μόνο τούς γονεῖς καί τούς τρεῖς μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη. Ἔπειτα μέ τό θεϊκό του πρόσταγμα κάλεσε τήν κοιμηθεῖσα νά ἐπανέλθει στή ζωή, τήν ἀνάστησε. Στή συνέχεια διέταξε νά τῆς δώσουν τροφή. Αὐτό ἴσως ἔγινε, γιατί ὑπῆρχε πιθανότητα πάνω στή χαρά τους νά τήν ξεχάσουν καί νά τή βρεῖ καί πάλι ὁ θάνατος. Τό πιό σημαντικό ὅμως εἶναι ὅτι μέ τή λήψη τροφῆς, θά ἐγένετο φανερό ὅτι ἡ κόρη πράγματι ἐπανῆλθε στή ζωή καί τό θαῦμα δέν ἦταν κάτι φαινομενικό καί πρόσκαιρο.

Σ’ αὐτό τό σημεῖο ἐπιβάλλεται νά ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ θεραπευθεῖσα γυναῖκα, ἡ ὁποία ὑπέφερε ἀπό συνεχῆ ἀπώλεια αἵματος, πίστευε ὅτι ἄν κατάφερνε νά πλησιάσει καί νά ἀγγίξει ἔστω τόν Κύριο, θά ἀνακτοῦσε τήν ὑγεία της. Αὐτήν τήν πίστη ἐνεργοποίησε μόλις τῆς δόθηκε ἡ κατάλληλη εὐκαιρία. Κανένας, βέβαια, δέν ἀντελήφθηκε τί συνέβη. Ἡ γυναίκα ὅμως θεραπεύθηκε καί σιωπηλᾶ ἀποσύρθηκε πιό πέρα. Ὁ Κύριος, ὅμως, δέ θέλησε νά ἀφήσει αὐτήν τήν ἐκδήλωση πίστεως ἀπαρατήρητη καί χωρίς τόν ἀνάλογο ἔπαινο. Ἡ γυναίκα, βέβαια, προέβη, στήν πράξη της πολύ συνεσταλμένα, μέ μεγάλο φόβο καί βαθύ σεβασμό.

Ὁ Κύριος ὡς Θεός ὁπωσδήποτε τά γνώριζε ὅλα. Ἐπιθυμοῦσε ὅμως νά προβάλει τό παράδειγμα τῆς πίστεως τῆς γυναίκας πρός μίμηση καί νά τή ἐπαινέσει. Ἡ γυναίκα στήν ἀρχή πίστεψε ὅτι μποροῦσε νά παραμείνει στήν ἀφάνεια. Γιά τοῦτο δέν ὁμολογοῦσε τά συμβάντα. Ὅταν ὅμως κατανόησε ὅτι δέν μποροῦσε νά κρυβεῖ ἄλλο, φανέρωσε στόν Κύριο ἐνώπιον ὅλων τό καθημερινό μαρτύριο τῆς ζωῆς της καί τό λόγο ἀκριβῶς τοῦ ἀγγίγματος ἐπάνω του. Τότε ὁ Κύριος τήν ἐνεθάρρυνε, δήλωσε ὅτι ἡ θεραπεία της ἦταν καρπός τῆς πίστεώς της καί τήν προέτρεψε νά πάει στό καλό καί νά συνεχίσει ὄμορφα καί εἰρηνικά τή ζωή της. Ἄς κλείσουμε αὐτήν τήν ἐπικοινωνία μέ σύντομη προσευχή. Κύριε χάρισέ μας πίστη ὅπως τοῦ Ἰαείρου καί τῆς αἱμορροούσας. Ἀμήν!

K O I N O T I K A N E A
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: Τήν Κυριακή, 1η Νοεμβρίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στό ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, οἱ ἀκόλουθοι:
Ὁ Ἀντώνιος, υἱός τῶν Robert Lahoud καί Εὔας, τό γένος Κανάρη, μέ ἀνάδοχο τήν Ἕλενα Τσίρπη, καί
Ὁ Ἀλέξανδρος-Σπυρίδων, υἱός τῶν Γιαννάκη Μιντίκη καί Χριστίνας, τό γένος Εὐαγόρου, μέ ἀναδόχους τούς Εὐαγόρα καί Μαρία Εὐαγόρου. Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ: Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἀειμνήστων Ἀναστασίου Ἀνδρονίκου, τή Δευτέρα, 2α Νοεμβρίου, Γεωργίου Στυλιανοῦ, Εὐσεβίου Κωνσταντίνου καί Ἡροδότου Ἡροδότου, τήν Τετάρτη, 4η Νοεμβρίου. Τήν Παρασκευή, 6η Νοεμβρίου 2009, στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ κηδεία τῆς ἀείμνηστης Μαρίας Χρίστου. Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους. Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τή φιλοξενία τῆς Τρίτης, 3η Νοεμβρίου, πρός τιμή τῶν σεβαστῶν καί προσφιλῶν μας ἡλικιωμένων ἐνίσχυσε μέ δωρεά της ἡ κα Ἑλένη Πέτρου. Τό γεῦμα δόθηκε γιά τή μνήμη τῶν προσφιλῶν της προσώπων Ξενούλας, Ἐλισάβετ, Χριστοφῆ, Εὔας, Ἰωάννου, Γεωργίου, Μαρίας, Μαρίτσας, Λαζάρου, Χριστίνας, Κυριακῆς καί Μαρούλας. Τή συνεστίαση τῆς Πέμπτης, 5η Νοεμβρίου 2009, προσέφεραν οἱ κυρίες Ἕλλη Κτωρῆ, γιά τή μνήμη τῆς προσφιλοῦς θυγατέρας της Εἰρήνης καί Μηλίτσα Σταύρου, γιά τή μνήμη τοῦ συζύγου της Γιαννάκη. Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς προστάτισσες τῶν ἡλικιωμένων μας καί μαζί τους ἀναπέμπει προσευχές γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων οἰκείων τους.

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: Ἀπό τήν Κυριακή, 15η Νοεμβρίου 2009, σύμφωνα μέ τήν τάξη καί πράξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀρχίζει ἡ περίοδος τῆς νηστείας πρίν τά Χριστούγεννα. Αὐτή διαρκεῖ σαράντα ἠμέρες. Μέχρι τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ἐπιτρέπεται ἡ κατάλυση ψαριοῦ. Στήν κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα θά τελεῖται καθημερινά, ὅπως κάθε χρόνο, ἡ θεία Λειτουργία. Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε μπορεῖτε νά γράψετε καί νά φέρετε τά ὀνόματα τῶν προσφιλῶν σας προσώπων, ζώντων καί κεκοιμημένων, γιά νά διαβάζονται κάθε πρωί στήν Ἁγία Πρόθεση ἀπό τό λειτουργό ἱερέα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τήν Τετάρτη, 11η Νοεμβρίου 2009, τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς κοινότητος καλεῖται στήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του, ἡ ὁποία θά λάβει χώρα στά κεντρικά γραφεῖα, ὥρα 7.30 μ.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
9η Νοεμβρίου Δευτέρα Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως.
Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.
11η Νοεμβρίου Τετάρτη Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου μαρτύρων.
Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
12η Νοεμβρίου Πέμπτη Ἁγίου Ἰωάννου Ἐλεήμονος.
Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
13η Νοεμβρίου Παρασκευή Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου.
Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
14η Νοεμβρίου Σάββατο Ἀποστόλου Φιλίππου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ἁγίου Εὐφημιανοῦ καί Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.
15η Νοεμβρίου Κυριακή Ὀγδόη Λουκᾶ.
Γουρία, Ἀβίβου καί Σαμωνᾶ μαρτύρων καί Ὁμολογητῶν.
Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα.
Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.
Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ἀνώνυμος £ 10.00 Martin Edwards £50.00
Ἀνδρούλα £ 10.00 Ἀνώνυμος £11,000.00
Ἀνώνυμος £ 10.00 Δάφνη Ἠλιάδου £ 50.00
Παρασκευούλα Χάνη £ 20.00 Ἀνώνυμος £ 25.00
Στέλλα Σχίζα £ 15.00 Ἀνώνυμος £ 10.00
Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

Π Λ Ο Υ Σ Ι Ο Ι Κ Α Ι Π Τ Ω Χ Ο Ι
«ἐγένετο δέ ἀποθανεῖν τόν πτωχόν καί ἀπενεχθῆναι αὐτόν ὑπό τῶν ἀγγέλων εἰς τόν κόλπον τοῦ Ἀβραάμ· ἀπέθανε δέ καί ὁ πλούσιος καί ἐτάφη.» (Λουκ. ιστ΄ 22)

Ἡ σημερινή παραβολή, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μᾶς ὁμιλεῖ γιά δύο ἀνθρώπινες ὑπάρξεις. Ὁ ἕνας ἦταν πλούσιος, καλοπερνοῦσε στή ζωή του. Καθημερινά καί ἀδιάκοπα κολυμποῦσε μέσα σέ πολυτέλειες, διέθετε τόν καιρό του στίς σπατάλες καί τίς διασκεδάσεις. Κάποτε ὅμως ἦρθε τό τέλος τοῦ βίου καί ἴσως μιά πολυτελής κηδεία σφράγισε τήν ἐπίγεια ζωή του.

Ὁ ἄλλος ἦταν πτωχός καί ἄσημος. Μόνιμα ἄρρωστος καί κουρελής καθόταν ἔξω ἀπό τό ἀρχοντικό τοῦ πλουσίου, μέ συντροφιά τά σκυλιά, τά ὁποῖα τοῦ ἔγλειφαν τίς πληγές. Ἐκεῖ περίμενε νά πέσουν μερικά ψίχουλα ἀπό τό τραπέζι τοῦ πλουσίου, τά ὁποῖα μοιραζόταν μέ αὐτά τά ἄλογα ζῶα. Ὁ καιρός περνοῦσε καί ὁ πτωχός Λάζαρος ἔκλεισε πρῶτος τά μάτια. Ἔτσι ἐγκατέλειψε ἀθόρυβα τά ἐπίγεια καί πιθανόν χωρίς νά τόν προσέξει κανένας. Αὐτή εἶναι ἡ κατάληξη τῆς πρώτης σκηνῆς τῆς ζωῆς τῶν δύο αὐτῶν ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων. Ἡ παραβολή συνεχίζει τή διήγηση καί μᾶς μεταφέρει ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό. Ὁ πτωχός, ἀπό τή στιγμή τήν ὁποία ἔκλεισε τά μάτια, βρέθηκε στίς φτεροῦγες τῶν ἀγαθῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ. Αὐτοί τόν ὁδήγησαν στόν παράδεισο, ὅπου ἀπολάμβανε τίς περιποιήσεις τοῦ γενάρχη Ἀβραάμ. Ὁ πλούσιος ὅμως βρέθηκε στήν κόλαση, στήν κατάσταση τῆς τιμωρίας, ὅπου ὑπέφερε καί βασανιζόταν.

Ὅταν κάποιος ἀκούει αὐτήν τήν παραβολή, διατρέχει τόν κίνδυνο νά τήν παρανοήσει καί νά τήν παρερμηνεύσει. Θά εἶναι μεγάλο λάθος, ὅμως, νά ἔχουμε τήν ἐντύπωση ὅτι ὁ κάθε πλούσιος θά καταλήξει ὁπωσδήποτε στήν κόλαση. Οὔτε, βέβαια, ὁ κάθε πτωχός θά ἔχει σίγουρα θέση στόν παράδεισο. Τί εἶναι, λοιπόν, ἐκεῖνο τό ὁποῖο ὁδήγησε τόν ἕνα στήν κόλαση καί τόν ἄλλο στόν παράδεισο;

Ὁ πλούσιος τῆς παραβολῆς βρέθηκε στήν κόλαση, ὄχι ἕνεκα τοῦ πλούτου του ἀλλά γιατί ἔκαμε κακή χρήση τῶν ἀγαθῶν του. Αὐτός τά χρησιμοποίησε ἐγωιστικά καί μόνο γιά τόν ἑαυτό του. Δέ γνοιάστηκε γιά τούς συνανθρώπους του καί ἰδιαίτερα γιά τόν πονεμένο Λάζαρο, τόν ὁποῖο ἔβλεπε καθημερινά ἔξω ἀπό τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ του, νηστικό, πληγωμένο καί μισόγυμνο. Δυστυχῶς ἔλειπε ἀπό μέσα του ἡ ἀγάπη πρός τό συνάνθρωπό του.

Ὅταν ὅμως ὁ πλούσιος βρέθηκε στήν κόλαση, τότε ἀναγνώρισε τόν Ἀβραάμ στήν ἀπέναντι πλευρά καί τοῦ ζήτησε ἐκδουλεύσεις. Δυστυχῶς ὅμως στό διάστημα τῆς ζωῆς του δέν κατέθεσε τά ἀνάλογα γιά νά ἔχει νά πάρει. Δέ διδάχθηκε ἀπό τό παράδειγμα τῆς πίστεως πρός τό Θεό καί τῆς ἀγάπης τοῦ Ἀβραάμ, τήν ὁποία ἐκεῖνος ἔτρεφε μέσα του. Αὐτή ἡ τελευταία ἀρετή νά ἐνθυμούμεθα ὅτι ἀξίωσε τόν Ἀβραάμ νά φιλοξενήσει τήν Ἁγία Τριάδα.

Ὁ πτωχός Λάζαρος κέρδισε τόν παράδεισο, ὄχι γιατί ἦταν πτωχός. Γνώρισε αὐτήν τήν κατάληξη, γιατί ἀντιμετώπισε τό σταυρό τῆς πτωχείας του μέ ὑπομονή, μέ ἐλπίδα, μέ κουράγιο καί δίχα νά ἐκφράζεται μέ μῖσος καί πάθος πρός τόν πλούσιο, ὁ ὁποῖος τόν ἀγνοοῦσε. Φαίνεται ὅτι βασίλευε μέσα του ἡ ἀγάπη καί μάλιστα αὐτή ἐπεκτείνετο πρός ὅλα τά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ συναναστρεφόταν τά σκυλιά καί μοιραζόταν μαζί τους τά ψίχουλα, τά ὁποῖα ἔπεφταν ἀπό τό τραπέζι τοῦ πλουσίου.

Μέσα στή ροή τῶν αἰώνων τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξαν καί ὑπάρχουν μέχρι σήμερα, πολλά παραδείγματα πλουσίων, οἱ ὁποῖοι ἀπεδείχθησαν εὐεργέτες τῆς ἀνθρωπότητος. Πολλοί μάλιστα, ἐμπνευσμένοι ἀπό τά λόγια τοῦ Εὐαγγελίου, ἐχρημάτισαν μεγάλοι ἐλεήμονες τῶν συνανθρώπων τους. Αὐτά συνέβαιναν καί συμβαίνουν, γιατί εἶχαν καί ἔχουν μέσα τους ἀγάπη καί ἀγαθές διαθέσεις. Ἐπίσης ὑπῆρχαν καί θά ὑπάρχουν πτωχοί. Δέν κερδίζουν ὅμως ὅλοι τόν παράδεισο, γιατί δέν τρέφουν ὅλοι μέσα τους ἀγαθά αἰσθήματα.

Ὑπάρχουν, δυστυχῶς καί πολλοί ἄλλοι μιμητές τοῦ πλουσίου τῆς παραβολῆς. Αὐτοί ἔχουν κλειστά τά πνευματικά τους μάτια καί δέ βλέπουν. Μπορεῖ νά εἶναι ζωντανοί ἀλλά συμπεριφέρονται σάν νά εἶναι νεκροί, γιατί παραμένουν ἀσυγκίνητοι ἐνώπιον τῶν προβλημάτων καί τοῦ πόνου τῶν συνανθρώπων τους, τά ὁποῖα τούς περιβάλλουν.

Γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους εἶναι ἀναγκαία ἡ προσευχή μας. Γιά μέν τούς φιλάνθρωπους πλουσίους νά συνεχίσουν νά τρέφουν ἀγαθά αἰσθήματα πρός τούς συνανθρώπους τους καί νά φιλανθρωπεύουν. Γιά δέ τούς σκληρούς πλουσίους νά τούς φωτίσει ὁ Θεός νά βροῦν τό δρόμο τους, νά μαλακώσει τίς καρδιές τους καί νά ἀγαπήσουν τούς ἀνθρώπους, ὅσο εὑρίσκονται ἀκόμη στή ζωή. Χρειάζεται νά προσευχηθοῦμε καί γιά τούς πτωχούς νά θεραπευθοῦν οἱ ἐσωτερικές τους πληγές. Νά ἀγαπήσουν τούς ἀνθρώπους καί νά εἰρηνεύσουν μέσα τους μέ τούς συνανθρώπους τους καί μέ τό Θεό. Ἄν, λοιπόν, οἱ ἄνθρωποι κινηθοῦν μέσα σ’ αὐτά τά πλαίσια μποροῦν νά μεταβληθοῦν οἱ καταστάσεις, νά εὐαρεστήσουν στό Θεό καί νά ἀπολαύσουν τῆς εὔνοιάς Του. Ἀμήν!

K O I N O T I K A N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: Τό Σαββατοκύριακο τῶν 24ης καί 25ης Ὀκτωβρίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητος, οἱ ἀκόλουθοι:
Ἡ Ἰσαβέλλα-Ἑλένη, θυγατέρα τῶν Φανουρίου Κυριάκου καί Janella, τό γένος Martin, μέ ἀνάδοχο τή Μαριάννα Κυριάκου.
Ὁ Adam, υἱός τῶν Victor Champion καί Gillian, τό γένος Smith, μέ ἀναδόχους τούς Σάββα καί Σταυρούλα Γεωργίου.
Ὁ Ἀντώνης, υἱός τῶν Στέλιου Σιδερίδη καί Penelope, τό γένος O’ Brian, μέ ἀνάδοχο τό Δημήτρη Καρύδη.
Ἡ Νικολέττα, θυγατέρα τῶν Ξενοφῶντος Ξενοφῶντος καί Αἰκατερίνης, τό γένος Παρπόττα, μέ ἀνάδοχο τήν Ἐλισάβετ Ἀναστασίου, καί
Ὁ Κωνσταντῖνος, υἱός τῶν Γεωργίου Κουρτελλῆ καί Samantha, τό γένος Johnson, μέ ἀνάδοχο τήν Κλέα Κουρτελλῆ. Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ: Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Μυροφόρας Ἀποστόλου καί Γαβριήλ Μιχαηλίδη, τή Δευτέρα, 26η Ὀκτωβρίου, Μιχαήλ Μηνᾶ καί Μαρίου Κωνσταντίνου, τήν Πέμπτη, 29η Ὀκτωβρίου καί Ἀθανασίου Μασκώτη, τήν Παρασκευή, 30η Ὀκτωβρίου 2009. Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Γαβριήλ Μιχαηλίδη. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἀειμνήστων Μυροφόρας Ἀποστόλου, Μιχαήλ Μηνᾶ καί Μάριου Κωνσταντίνου. Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τήν Τρίτη, 27η Ὀκτωβρίου, τό γεῦμα πρός τιμή τῶν προσφιλῶν μας ἡλικιωμένων προσέφερε ἡ οἰκογένεια τῆς κας Ἀνδρούλας Ἰωαννίδου, στή μνήμη τῶν ἀειμνήστων συζύγου καί πατέρα τους Σάββα καί παπποῦ τους Χριστοφῆ. Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 29η Ὀκτωβρίου 2009, προσέφερε ἡ οἰκογένεια τῶν Κυριάκου καί Μαίρης Κυριάκου, στή μνήμη τῶν γιαγιάδων καί παππούδων τους Μερόπης, Σοφίας, Ἐρωτοκρίτου καί Διονυσίου. Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων μας εὐχαριστεῖ θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: Τό Σάββατο, 17η Ὀκτωβρίου 2009, τό ἐκπαιδευτικό προσωπικό τῆς σχολικῆς μονάδας τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα πραγματοποίησε τήν πρώτη του συνάντηση. Τῆς συνάντησης, τῆς ὁποίας προήδρευσε ὁ διευθυντής τῶν σχολείων Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς κοινότητος Ἐπίσκοπος κ. Ἀθανάσιος, προηγήθηκε γεῦμα. Ἔπειτα ἀπό τίς συστάσεις γνωριμίας ἀκολούθησε τό κεντρικό θέμα τῆς συναντήσεως, τό ὁποῖο ἦταν ἡ παρουσίαση τῆς σειρᾶς τῶν βιβλίων «Μαργαρίτα» τοῦ προγράμματος «Παιδεία Ὁμογενῶν» ἀπό τόν ἐκπαιδευτικό τῆς Ἑλληνικῆς Ἀποστολῆς κ. Χρῆστο Λαμπρόπουλο. Ἡ παρουσία τῶν ἐκπαιδευτικῶν ὑπῆρξε ἀθρόα καί ἡ συνάντηση πολύ ἐπιτυχής.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

3η Νοεμβρίου Τρίτη Ἀνακομιδή λειψάνων ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τροπαιοφόρου. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.
Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
7η Νοεμβρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.
8η Νοεμβρίου Κυριακή Ἑβδόμη Λουκᾶ. (Ἡ σύναξη τῶν ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων).
Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα.
Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.
Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Σύνδεσμος Ἀπ. Τρικωμητών £ 50.00 Εὐστράτιος Παμπουλῆς £250.00
Δημήτρης Σταύρου £ 20.00 Ἀνδρούλα Ἰωαννίδου £200.00
Γεώργιος Γιατανοῦ £ 75.00 Δήμητρα Χαραλάμπους £ 10.00
Ἀνώνυμος £1,000.00 Ἀνώνυμος £260.00
Χαράλαμπος Σάββα £ 20.00 Ἀνώνυμος £ 10.00
Διάφοροι ἀνώνυμοι στή μνήμη Ἀντωνίου Κωνσταντίνου £300.00
Ἀνώνυμος στή μνήμη Ἀνδρέα Πιερέκκου £ 20.00
Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »