Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Ιανουαρίου 2011

Το Ιερό Μυστήριο της Βάπτισης

 

                        Μέ τόν ὅρο Μυστήρια ἀναφερόμαστε στίς θεοσύστατες τελετές τῆς  Ἐκκλησίας πού εἶναι ἀπαραίτητες γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.  Εἶναι θεοσύστατα  ἐπειδή τά ἵδρυσε εἴτε ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος, εἰτε οἱ  Ἀπόστολοι βασισμένοι στίς πράξεις καί τή διδασκαλία τοῦ Κυρίου, καί ὁδηγούμενοι από τό Άγιο Πνεύμα.  Οἱ τελετές αὐτές  ἔχουν σκοπό τόν ἁγιασμό τῶν μελῶν τῆς ἐκκλησίας καί τήν ἕνωσή τους μέ τόν Οὐράνιο Πατέρα. Τά μυστήρια εἶναι ἀγωγοί ψυχικῆς ἀνακαίνισης καί  πνευματικῆς ζωῆς πού ὁδηγεῖ στήν σωτηρία τῆς ψυχῆς.

                        νομάζονται Μυστήρια ἐπειδή αὐτό πού μεταφέρουν εἶναι μυστικό καί ἀθέατο στούς φυσικούς ὀφθαλμούς, δηλ. ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ἀντιληφθεῖ μέ τίς ἐξωτερικές του αἰσθήσεις τή μεταβίβαση καί  λειτουργία τῆς χάριτος στήν ψυχή του.  Κατά συνέπεια, ὅλα τά  μυστήρια ἔχουν διπλό χαρακτήρα, ἐξωτερικό καί ἐσωτερικό, πού ἀποτελεῖ τό διακριτικό χαρακτηριστικό τοῦ κάθε μυστηρίου. Σύμφωνα μέ τό χαρακτήρα αὐτό, τά μυστήρια εἶναι ταυτόχρονα ὁρατά καί ἀόρατα.

                        Τά μυστήρια τελοῦνται μόνο ἀπό τούς κληρικούς, τόν πρεσβύτερο καί τόν ἐπίσκοπο πού ἔχουν ἀποστολική διαδοχή. Κατά τήν τέλεση τῶν Ἱερῶν μυστηρίων οἱ εὐχές ἀναγινώσκονται στό τρίτο ἑνικό πρόσωπο. Αὐτό δείχνει ὅτι ὁ τελέσας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.

                        Σύμφωνα μέ τόν κλασσικό ὁρισμό τῶν μυστηρίων, τά μυστήρια στήν Ὀρθόδοξη ἐκκλησία ἀριθμοῦνται σέ ἑπτά. Ὁ ἀριθμός τῶν ἑπτά μυστηρίων, στήν παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀναφέρεται γιά πρώτη φορά τόν 13ο αἰῶνα.  Ἀρκετοί πατέρες τῆς Ἐκκλησίας δέν προβαίνουν σέ καμία καταμέτρηση τῶν μυστηρίων, ἤ τήν ἀποφεύγουν.  Ἀρίθμηση τῶν ἑπτά μυστηρίων ἔχουμε στήν σύνοδο τοῦ 1274 στή Λυών.

Αὐτά εἶναι:

1. Βάπτισμα: Τό Ἱερό Βάπτισμα ἀναγεννᾶ πνευματικά τόν ἄνθρωπο. Εἶναι μιά ὑποχρεωτική πράξη γιά ὅποιον ἐπιθυμεῖ νά γίνει χριστιανός, πού πραγματοποιεῖται μέ τριπλή κατάδυση σέ νερό, στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδας καί δι’ αὐτοῦ, ὁ ἄνθρωπος καθαίρεται ἀπό κάθε ἁμαρτία. Τελεῖται μόνο μιά φορά.

2. Χρῖσμα: Τό Χρῖσμα εἶναι τό μυστήριο πού σφραγίζει μέ τίς δωρεές καί τά χαρίσματα τοῦ παναγίου Πνεύματος τή νέα πνευματική ζωή, πού ἀρχίζει μέ τό βάπτισμα καί συνεχίζεται μέ ἕνα βίο θεοφιλῆ καί φιλόχριστο.  Ἐπίσης τό μυστήριο αὐτό δέν ἐπαναλαμβάνεται.

3. Μετάνοια: Ἡ Μετάνοια εἶναι τό ἱερό μυστήριο πού ἀποκαθιστᾶ τήν πνευματική ὑγεία τῆς ψυχῆς, ὅταν αὐτός πού μετανιώνει εἰλικρινά γιά τ’ ἁμαρτήματα του καί τά ἐξομολογεῖται στόν πνευματικό τῆς ΄Εκκλησίας λειτουργό, λαμβάνει ἄφεση ἁμαρτιῶν, γινόμενος καί πάλι φίλος καί τέκνο ἀγαπητό τοῦ Θεοῦ. Τό μυστήριο αὐτό ἐπαναλαμβάνεται, ἀνάλογα μέ τίς πνευματικές ἀνάγκες τῶν πιστῶν.

4. Θεία Ευχαριστία: Ἡ Θεία Εὐχαριστία μᾶς τρέφει μέ τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ καί μᾶς ἑνώνει μέ τόν Θεό.  Οἱ πατέρες, μᾶς συνιστοῦν τήν συχνή συμμετοχή στήν θεία Εὐχαριστία, διότι αὐτή μεταδίδεται εἰς ἄφεση ἁμαρτιῶν καί ζωήν αἰώνιον. 

5. Ἱερωσύνη: Ἡ Ἱερωσύνη εἶναι τό ἱερό μυστήριο πού χορηγεῖ διά τῆς χειροτονίας τούς κληρικούς τῆς Ἐκκλησίας. Τό μυστήριο αὐτό δέν εἶναι ἐπαναλαμβανόμενο.  Δόθηκε ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό στούς Ἀποστόλους καί τελικά τούς ἐπισκόπους. Τό μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης τελεῖται μόνο ἀπό τόν ἐπίσκοπο.

6. Γάμος:  Ὁ Γάμος εἶναι τό μυστήριο, διά τοῦ ὁποίου δημιουργεῖται, εὐλογεῖται καί ἁγιάζεται ἡ οἰκογένεια.  Κατ’ οἰκονομία, τό μυστήριο ἐπαναλαμβάνεται μέχρι τρεῖς φορές.

7. Εὐχέλαιο: Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι τό μυστήριο πού παρέχει τή σωματική καί ψυχική ἴαση στά ἀσθενοῦντα μέλη τῆς Ἐκκλησίας.  Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μποροῦμε νά τό τελέσουμε ὅποτε θέλουμε.  Δέν ὑπάρχει κανένας περιορισμός ὡς πρός τό χρόνο τῆς τελέσεως τοῦ μυστηρίου.

                        Στήν ὀρθόδοξη θεολογία καί ζωή, τά μυστήρια ἀποτελοῦν τίς πύλες διά τῶν ὁποίων ὁ ἄνθρωπος ἀντικρύζει τόν Θεόν.

                        Στό παρόν κείμενο θά ἀναφερθοῦμε στό ἱερό μυστήριο τῆς Βάπτισης. Τό ρῆμα «βαπτίζω» σημαίνει βυθίζω στό νερό.  Ἀρχή καί κέντρο ὅλων τῶν μυ­στηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι τό Ἅγιο Βάπτισμα, διότι μ’ αὐτό ὁ ἄνθρωπος γίνεται χριστιανός, μέ­λος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.  Συστατική γενέθλια πράξη τοῦ βαπτίσματος εἶναι ἡ βάπτιση τοῦ Κυρίου ἀπό τόν Ἰωάννη τόν Πρόδρομο στόν Ἰορδάνη ποταμό.  Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός πρίν ἀπό τήν Ἀνά­ληψή Του, παρήγγειλε στούς μαθητές Του λέγοντάς τους: «Πορευθέντες μαθητεύσα­τε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύ­ματος» (Μάτθ. 28,19). Τό Βάπτισμα, λοιπόν, εἶναι θεμελιω­μένο στή ζωή καί τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καί γι’ αὐτό ἀποτέ­λεσε ἀπό τά πρῶτα χριστιανικά χρόνια τό μυστήριο μέ τό ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος λαμβάνει τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀναγεννιέται καί γίνεται κοινωνός τῆς νέας ζωῆς πού ἐγκαινίασε ὁ Χριστός μέ τή Σάρκωση, τή Βάπτιση, τή Σταύρωση καί τήν Ἀνάστασή Του.

                        ἴδιος ὁ Χριστός μᾶς διδάσκει: «ἐάν μή τις γεννηθ ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Ἰωάν. γ΄5).  Στήν κολυμβήθρα, λοιπόν, γεννιέται ὁ νέ­ος ἄνθρωπος.  Μέ τό βάπτισμα ὁ βαπτιζόμενος ἀπαλλάσσεται ἀπό τό προπατορικό ἁμάρτημα καί δέχεται ὡς θεία δωρεά τή ζωή καί τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, πρᾶγμα πού τόν καθιστᾶ ὑπεύθυνο φύλακα καί ἐργάτη τῶν ἐντολῶν Του.  Ἔτσι τό Βάπτισμα δέν εἶναι μία πράξη μαγική, ἀλλά μία δυνατότητα πού γιά νά καρποφορήσει ἀπαιτεῖ τόν προσωπικό ἀγῶνα.  Ἐπειδή ὅμως, τό νήπιο δέν ἔχει ἐπίγνωση τῆς σημασίας τοῦ Μυστηρίου, ἐναπόκειται στούς γο­νεῖς καί στόν ἀνάδοχο νά καθοδηγήσουν τόν βαπτιζόμενο στό δρόμο τοῦ Χριστοῦ μέ τίς συμβουλές καί τίς παραινέσεις τους, προπάντων ὅμως μέ τό παράδειγμά τους.  Γιά τοῦτο τόν λόγο ὁ ρόλος τοῦ ἀναδόχου εἶναι σημαντικός. Ὁ νονός, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ βρέφους, δεσμεύεται νά διδάξει σέ αὐτό τίς ἀρχές τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς ὁμολογίας, γιά τοῦτο ἐπιβάλλεται νά εἶναι ὀρθόδοξος.

                        Τό ὄνομα πού δίνουμε στό παιδί κατά τήν ὀγδόη μέρα, εἶναι σημαντικό διότι εἶναι δηλωτικό τῆς προσωπικότητάς μας καί τῆς χριστιανικῆς μας ταυτότητας. Σημαίνει ἀκόμη ὅτι ἡ Ἐκκλησία, μᾶς ἐντάσσει στήν κοινωνία τῶν ἁγίων, τῶν ὁποίων ὁ κάθε ἕνας ἀπό ἐμᾶς φέρει καί ἕνα ὄνομά τους, καί θέτει σάν στόχο καί ὅραμα τή μεταμόρφωση τῆς ζωῆς μας καί τήν προοπτική γιά τήν οὐράνια βασιλεία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἔτσι κάθε φορά πού γιορτάζουμε τά ὀνομαστήριά μας ἀνανεώνουμε συγχρόνως καί αὐτήν τήν ἐλπίδα.

                        τσι, τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος  εἰσάγει τόν ἄνθρωπο στήν Ἐκκλησία καί τόν ἀναγεννᾶ πνευματικά.  Εἶναι μία ὑποχρεωτική πράξη γιά ὅποιον ἐπιθυμεῖ νά γίνει χριστιανός, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται μέ τριπλῆ κατάδυση σέ νερό, στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδας καί δί αὐτοῦ, ὁ ἄνθρωπος καθαρίζεται  ἀπό κάθε ἁμαρτία.  Τό μυστήριο τοῦτο τελεῖται μόνο μία φορά στή ζωή τοῦ κάθε ἄνθρωπου, δηλ. δέν ἐπαναλαμβάνεται.   Πρίν τόν 6ον αἰῶνα ἡ βάπτιση γινόταν σέ μεγάλη ἡλικία τήν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀλλά ἐπεκράτησε σήμερα νά γίνεται στήν παιδική ἡλικία διότι πολλά παιδιά πέθαιναν ἀβάπτιστα.

                        Τό ἁγιασμένο λάδι πού χρησιμοποιεῖται θεραπεύει τά τραύματα τῆς ἁμαρτίας, καί θωρακίζει τά σώματα τῶν ἀθλητῶν τοῦ Χριστοῦ. Τό νερό εἶναι σύμβολο τοῦ καθαρισμοῦ λόγῳ τῆς φυσικῆς του ἰδιότητας νά καθαρίζει, σύμβολο τῆς ζωῆς, γιατί χωρίς αὐτό ζωή δέν ὑπάρχει, καί σύμβολο τοῦ θανάτου, ἐπειδή πνίγει, σκοτώνει καί ἐκμηδενίζει.

                        Τό βάπτισμα μέ τή δύναμη τοῦ ἁγίου Πνεύματος γίνεται πνευματικό καί ἅγιο, ἱκανό νά ἁγιάζει κάθε ἄνθρωπο.  Ἔτσι μέ τίς τρεῖς καταδύσεις συνθάπτεται ὁ ἄνθρωπος μέ τόν Χριστό.  Με τίς τρεῖς ἀναβάσεις συνανασταίνεται μαζί του.  Οἱ περιφορά τοῦ ἱερέως, τοῦ ἀναδόχου καί τοῦ βαπτισθέντος γύρω ἀπό τήν κολυμβήθρα εἶναι ἔκφραση χαρᾶς καί καλωσόρισμα τοῦ νέου μέλους ἀπό τήν Ἐκκλησία. 

                        Τά βαπτιστικά ἐνδύματα, πρέπει νά ἔχουν λευκό χρῶμα.  Τό λευκό χρῶμα συμβολίζει τή λαμπρότητα τῆς ψυχῆς.  Στό λευκό χρῶμα ἡ Ἐκκλησία βλέπει τή λευκή στολή τῶν ἁγίων καί τῶν μαρτύρων στόν παράδεισο, τά λευκά ἐνδύματα τῶν ἀγγέλων στήν ἀνάσταση καί στήν ἀνάληψη, τά ἱμάτια τοῦ μεταμορφωμένου Χριστοῦ, τόν ὁποῖο ντύνεται ὁ νεοφώτιστος.  Ἡ Λαμπάδα εἶναι τό σύμβολο τοῦ φωτισμοῦ τοῦ Χριστοῦ, μαρτυρία τῆς αἴγλης καί τῆς δόξας πού δεχόμαστε ἀπό τό θεό.  Εἶναι ἡ λαμπάδα τῆς πίστης μέ τήν ὁποία θά συναντήσουμε τό νυμφίο Χριστό.  Τό κούρεμα τῶν μαλλιῶν γίνεται σάν προσφορά ἀπό τόν βαπτιζόμενο στόν Θεό.  Εἶναι τρόπος εὐχαριστίας στόν Θεό πού ἔπλασε τόν ἄνθρωπο.

                        Μαζί μέ τό μυστήριο τῆς βάπτισης τελεῖται καί τό μυστήριο τοῦ χρίσματοςΜέ τήν συνεχόμενη μυστηριακή καί μαρτυριακή ζωή καί τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ μπορεῖ ὁ νεοφώτιστος νά ζεῖ «ἐν καινότητι ζωῆς» καί νά ἀνανεώνει τίς δυνάμεις πού πῆρε ἀπό τό βάπτισμα.  Στό τέλος τοῦ μυστηρίου ὁ νέος ὀρθόδοξος Χριστιανός ἀξιώνεται γιά πρώτη φορά νά μεταλάβει τῶν ἀχράντων μυστηρίων.  Ἀμήν!                    

                       

Πηγές:   – ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

             – ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ                    ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 1955

             – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΙΙ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ

(Κείμενο τοῦ Διακόνου Κωνσταντίνου Θεοχάρους,

πού μεταδόθηκε στήν ἐκπομπή «Ἡ Φωνή τῆς Ἐκκλησίας» τοῦ Ἑλληνικοῦ Ραδιοφώνου τοῦ Λονδίνου)

Read Full Post »

(Βραχύς λόγος γενόμενος ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, ἐπί τῷ πέρατι τῆς ἑσπερινῆς ἀκολουθίας καί κατά τήν εὐλογίαν, κοπήν τε καί διανομήν τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας, ἐν τῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας, τῇ λα Δεκεμβρίου Βια΄)

 

Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Θεοφιλέστατε Ἅγιε Ἀδελφέ,

Ἐξοχώτατε Πρέσβυ τῆς Μητρός Πατρίδος κ. Σάνδη,

Ἔντιμε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος κ. Εὐθύμιε Πανζόπουλε,

Ἔντιμε Γενικέ Πρόξενε  τῆς Κύπρου κ. Γεωργίου,

Εὐλαβέστατα Μέλη τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου,

Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,

Ἀξιότιμοι Κύριοι Πρόεδροι καί Μέλη τῶν εὐλογημένων Κοινοτήτων,

Ἐρίτιμοι Κυρίαι Πρόεδροι καί Μέλη τῶν Βοηθητικῶν Ἀδελφοτήτων,

Ἀξιότιμοι Κύριοι Πρόεδροι καί Μέλη τῶν Σχολικῶν Ἐφορειῶν,

Ἐλλόγιμοι Ἐκπαιδευτικοί τῶν Ὁμογενειακῶν Ἐκπαιδευτηρίων,

Κυρίαι καί Κύριοι Πρόεδροι καί Μέλη Εὐαγῶν Ἱδρυμάτων καί ἄλλων Ὁμογενειακῶν Ὀργανώσεών τε καί Συλλόγων καί ἕτεροι ἐκλεκτοί Ὁμογενεῖς,

Μουσικολογιώτατοι Ἱεροψάλται,

Ἀντιπρόσωποι τοῦ Τύπου καί λοιπῶν Μέσων Εὐρείας Ἐπικοινωνίας,

 

 

                        «Θεαρχίῳ νεύματι» ἡ πλουσιόδωρος θεία χάρις συνήγαγεν πάντας ἡμᾶς ὧδε, ἵνα νοερῶς προσμετρήσωμεν τά πεπραγμένα τοῦ ἀπερχομένου ἐνιαυτοῦ καί ἐν αἰσιοδοξίᾳ προσβλέψωμεν τοῖς ἐπερχομένοις κατά τόν νέον ἐνιαυτόν.

 

                        Ὄντες ἐν τῇ νοητῇ νηί τῆς Ἐκκλησίας διερχόμεθα τοίνυν τό τοῦ βίου πέλαγος.  Χάριτι δέ Θεοῦ ἀναχθέντες ἐπί τῷ αἰσίῳ πέρατι τῆς πρώτης δεκαετίας τῆς τρίτης χιλιετηρίδος ἀπό τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἐνεοί ἀτενίζομεν ἄρτι τόν πρό τῶν θηρῶν ἐπικείμενον νέον ἐνιαυτόν.  Τελεσθείσης νῦν τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ, ὅς ἐγκαινίζει ἑκάστην νέαν ἐκκλησιαστικήν ἡμέραν, θεωρήσωμεν ὅτι ἤδη ἀνέτειλεν ὁ νέος σωτήριος ἐνιαυτός, φέρων τό ὄνομα δισχιλιοστός ἑνδέκατος.  Δεηθῶμεν οὖν τοῦ Κυρίου ἐν πνεύματι ταπεινώσεως καί παρακλήσεως ἅμα, ἵνα εὐλογήσῃ καί ἀναδείξῃ αὐτόν εὐφρόσυνον, εὐδόκιμον, εἰρηνικόν, σωτήριον καί αἴσιον ἐν ἔργοις καλοῖς κἀγαθοῖς.

 

                        Δραττόμενος ἄρτι τῆς ἀγαθῆς ταύτης εὐκαιρίας, ὁλόθυμον εὐχαριστίαν ἀναπέμπω, εὐφρόσυνα ᾂσματα μέλπω καί εὐγνωμοσύνην βαθεῖαν ὀφείλω τῷ Θεῷ τῷ ἐν Τριάδι, ὅστις διά τοῦ ἀπείρου Αὐτοῦ ἐλέους κατηξίωσέ με εὑρεθῆναι αὖ ἐπί τό εὐλογημένον τοῦτο βῆμα, ἵνα καθηκόντως ἐκφωνήσω τόν καθιερωμένον λόγον.

 

                        Παραλλήλως, ἐκζητῶν τάς λίαν μοι πολυτίμους Ὑμετέρας πατρικάς εὐχάς καί ἐκζητῶν δέ ὡσαύτως τάς τε Ἀρχιεπισκοπικάς εὐλογίας, ἄρχομαι τοῦ λόγου, ὅστις δοκῶ ἔσται βραχύς πως καί ἐπιλεκτικῶς ἐνημερωτικός.     

 

                        Ποιῶν νῦν ταχεῖαν ἀναδρομήν ἐν τῷ χρόνῳ ἀνακαλῶ ἐν τῇ μνήμῃ ὅτι ὁ ἀπερχόμενος ἐνιαυτός ἤρξατο τῆς ἐκδιπλώσεως τῶν ἑαυτοῦ σελίδων δι’ ἐκτάκτου καί προσκυνηματικῆς τριημέρου ἐπισκέψεως ἐν τῇ Μεγάλῃ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ, ἐν Φαναρίῳ.  Ἐν αὐτῇ συμμετέσχον ὁ σεπτός Ποιμενάρχης ἡμῶν, κ. κ. Γρηγόριος, ὁ ἐκ τῶν Βοηθῶν Αὐτοῦ Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, μεθ’ ἑτέρων τριῶν ἐκλεκτῶν ὁμογενῶν, ἤτοι τῶν Διονυσίου Λιβέρα, Κυριάκου Κυριάκου καί Χαραλάμπους Τσιρσιπῆ.  Ἡ ἐπίσκεψις ἡμῶν αὕτη ὑπῆρξεν τά πάνυ ὠφέλιμος, λίαν δέ διδακτική καί ἀνανεωτική.     

                       

                        Κατά τόν παριππεύοντα ἐνιαυτόν, ἐν τῇ δυνάμει τοῦ κλήρου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐνετάχθη διά χειροτονίας μία ἑξάς διακόνων ἐν τοῖς προσώποις τῶν θαλερῶν τῇ ἡλικίᾳ Κωνσταντίνου Θεοχάρους (25-3-10), Παύλου Λάμπρου (22-8-10), Σάββα Βασιλειάδη (14-9-10), Διονυσίου-James Higgs (3-10-10), Joseph Forbes (24-10-10) καί Stephen Bailey        (12-12-10).  Ἔτι δέ προσετέθη καί τριάς πρεσβυτέρων μία ἐν τοῖς προσώποις τῶν πατέρων: Σεραφείμ Πέρδικου  (28-3-10), Παύλου Γρηγορίου (12-9-10) καί John Garnett (26-9-10).  Εὐξώμεθα οὖν τοῦ Κυρίου ὅπως ἐπιδαψιλεύῃ αὐτοῖς πλουσίαν τήν χάριν καί διηνεκῆ τήν ἄνωθεν καθοδηγίαν καί φώτισιν. 

 

                        Ἐπιπροσθέτως ἐγένοντο ἄτυποι συνάξεις τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τοῦ διακονοῦντος κυρίως ἐν τῷ μείζονι Λονδίνῳ, ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Νοτίου Λονδίνου  (25-6-10), ὡς καί ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίου Νικολάου Shepherds Bush, Δυτικοῦ Λονδίνου  (26-8-10).  Ἀμφότεραι δε αἱ προαναφερθεῖσαι κοινότητες προσέφερον πρός ἅπαντας φιλάδελφον περιποίησιν ἐν ἱλαρῷ προσώπῳ.

 

                        Ἡ ἐτησία μέντοι σύναξις τοῦ συνόλου τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου ἐπραγματώθη ἐν τῇ ἀρχαιοτέρᾳ κοινότητι τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, τῇ οὔσῃ καί παροικούσῃ ἐν τῇ ἱστορικῇ πόλει τῆς Μαγχεστρίας (Μanchester), ἐπί τριήμερον, (13, 14 καί 15 Ἀπριλίου). Αὕτη ἐγένετο ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑκατονταπεντηκονταετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς κοινότητος καί λειτουργίας τοῦ ἐκ βάθρων ᾠκοδομηθέντος αὐτόσε ναοῦ.   Ἡ δέ ὡς ἄνω σημαντική ἐπέτειος ἑωρτάσθη σεμνοπρεπῶς καί πανηγυρικῶς δι’ Ἀρχιερατικοῦ συλλειτούργου κατά τήν 9ην Μαΐου, ἐν τῷ ὁποίῳ προέστη ὁ Ποιμενάρχης ἡμῶν, ἔχων συλλειτουργόν τόν Ἐπίσκοπον Τροπαίου κ. Ἀθανάσιον.  Ἡ κοινότης ἐπεσφράγισε τούς ἑορτασμούς διά δεξιώσεως προσφερθείσης πρός τούς ἐπισκέπτας, τούς προσκεκλημένους καί ἅπαν τό ἐκκλησίασμα, ἐπιδαψιλεύσασα ὡσαύτως αὐτοῖς καί δι’ ἀναμνηστικῶν δώρων.   

 

                        Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή ἐπραγμάτωσεν ἐπιτυχῶς ἀπό 5ης ἄχρι 7ης, μηνός Νοεμβρίου, τό ὄγδοον Κληρικολαϊκόν Συνέδριον, ὅπερ ἐστεγάσθη ἐν τοῖς χώροις τοῦ  συγκροτήματος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τῆς Κοινότητος Ἀποστόλου Βαρνάβα Βορείου Λονδίνου.  Πανθομολογουμένως τό συνέδριον ὑπῆρξεν μεγαλειῶδες, πολυάριθμον, λίαν ἐνημερωτικόν καί ἐν ταυτῷ τά πάνυ ἐποικοδομητικόν.

 

                        Κατά τόν παρελθόντα μῆνα Ὀκτώβριον ἐξεδήμησεν πρός Κύριον ὁ ἐκ τῶν πλέον ἀφωσιωμένων κληρικῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί πλήρης ἡμερῶν  μακαριστός π. Ἀνδρέας Γαριβαλδινός, ὅστις διηκόνησεν ὑπέρ τά τεσσαράκοντα συναπτά ἔτη μετά πιστότητος ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Νοτιοδυτικοῦ Λονδίνου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί παρά τό πλευρόν τοῦ Γέροντος αὐτοῦ, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κυανέων κ. Χρυσοστόμου.  Ἐπιπροσθέτως ἀπῆλθεν ἐκ τῆς σκηνῆς τοῦ κόσμου τούτου ἡ ἐγκαταβιοῦσα καί διακονήσασα ἐπί μακρόν ἐν τοῖς χώροις τῆς Κοινότητος Ἀποστόλου Βαρνάβα, μοναχή ἀδελφή Θεοδώρα.  Εἴη ἡ μνήμη ἀμφοτέρων ἀγήρω καί τό μνημόσυνον αἰώνιον. 

 

                        Μεθ’ ἑτέρων λυπηρῶν γεγονότων ἅτινα ἐβίωσεν ὁ Ὀρθόδοξος Ἑλληνικός λαός ἡμῶν ὅστις παροικεῖ ἐν τῇ Βιβλικῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ τῶν Θυατείρων, ἐστί καί ὁ ἐπισυμβάς ἐμπρησμός τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος, Brighton, τήν Κυριακήν, 4ην Ἰουλίου.  Φεῦ!  Τό ἀδηφάγον πῦρ ἔθεσεν τό κτίριον τοῦ ναοῦ ἐκτός λειτουργίας καί χρήσεως, καθιστῶν τό ἐκεῖσε εὐλαβέστατον ποίμνιον ἄστεγον καί προσφυγοποιημένον. 

 

                        Μεταφερόμενος νῦν ἐν τοῖς πράγμασι τῆς χώρας, ἀναφέρω ὅτι, ἡ γαία αὕτη ἐδέξατο τήν ἱστορικήν ἔλευσιν τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Βενεδίκτου 16ου, ἥτις ἐπραγματώθη κατά μῆνα Σεπτέμβριον, προηγηθείσης τοίνυν προσκλήσεως ὑπό τῆς ἐνταῦθα πολιτειακῆς ἐξουσίας.  

 

                        Ἐν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς ἡμῶν πράγμασι ἐσχάτως εἰσήχθη εἷς νέος θεσμός, ἡ Συνέλευσις τῶν Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων, ἐν ᾧ συμμετέχουσιν ἅπαντες οἱ Ἀρχιερεῖς, οἵτινες διαθέτουσι ποίμνιον ἐν ταῖς Βρετανικαῖς Νήσοις καί ἐν Ἰρλανδίᾳ.   Αὕτη ἡ σύναξις συνῆλθεν ἤδη δίς κατά τόν ἀπερχόμενον ἐνιαυτόν.  Ἡ Αὐτοῦ Χάρις ὁ Ἀγγλικανός Ἀρχιεπίσκοπος Dr Rowan Williams πληροφορηθείς τό γεγονός προσεκάλεσεν καί φιλαδέλφως ἐξένισεν ἅπαντας τούς προαναφερθέντας Ἀρχιερεῖς ἐν τῷ Ἀρχιεπισκοπικῷ Οἴκῳ τοῦ Lambeth τήν Τρίτην 22αν Ἰουνίου.

  

                        Ἀτενίζοντες ἔτι τήν ζωήν καί ἐξέλιξιν τῶν παρ’ ἡμῖν κοινοτήτων θεώμεθα τό μεγαλεπήβολον σχέδιον ἀνοικοδομήσεως ἐκ βάθρων Βυζαντινοῦ ναοῦ ὑπό τῆς ἑλληνορθοδόξου κοινότητος Ἁγίου Παντελεήμονος Harrow, περατούμενον νῦν,  πλήν ὅμως ὀγκῶδες ὑφιστάμενον χρέος βαρύνει τό κοινοτικόν αὐτοῦ ταμεῖον. 

 

                        Ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς συνεπλήρωσεν ἤδη ἕν τέταρτον τοῦ αἰῶνος ζωῆς καί δράσεως.  Ὁμολογουμένως ἡ σχολή αὕτη προσέφερεν σημαντικήν ὑπηρεσίαν τῇ Ἐκκλησίᾳ, στελεχοῦσα τά ἀναλόγια αὐτῆς διά κατηρτισμένων ἱεροψαλτῶν.  Διερμηνεύοντες ἔνθερμα συγχαρητήρια ἀναμένομεν τήν περαιτέρω εὐλογημένην καί εὐδόκιμον συνέχισιν τῆς πορείας αὐτῆς.   

 

                        Τό μέγα ἡμερολόγιον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς τοῦ νέου ἔτους δικαίως ἀφιεροῦται πρός τιμήν τοῦ πολιοῦ ἐν Ἱεράρχαις Θεοφιλεστάτου πρεσβυτέρου Ἀδελφοῦ Ἐπισκόπου Κυανέων κ. Χρυσοστόμου, ἐπί τῇ συμπληρώσει πεντηκονταετίας ἐν τῇ ἐνταῦθα διακονίᾳ Αὐτοῦ. 

 

                        Δεῖ δέ ἡμᾶς μνησθῆναι ὅτι ὁ τε σεπτός ἡμῶν Ποιμενάρχης, ὡς καί ὁ Ἅγιος Κυανέων, κατά τό ἀπελθόν ἔτος συνεπλήρωσαν ἀμφότεροι τεσσαρακονταετίαν ὅλην Ἀρχιερατικῆς διακονίας.  Προσευχόμεθα, Ἅγιοι Πατέρες, ὅπως ἐν ὑγιείᾳ κατ’ ἄμφω σταθηρᾷ καί δυνάμει πλείστῃ χωρεῖτε ἀμφότεροι ἀκάθεκτοι, ἐπιτελοῦντες τήν μακράν καί ἐπιμελημένην ὑμῶν διακονίαν ὡς ἐπιμήκυστον.

 

                        Περαίνων τόν λόγον διαβεβαιῶ ὅτι καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή δέχεται πλείστας ὅσας ἐπισκέψεις ἐπισήμων προσώπων καί μή.  Πλειστάκις δέ παρέχει τοῖς ἐπισκέπταις φιλάδελφον φιλοξενίαν καί περιποίησιν.  Ἐν τοῖς πλαισίοις τούτοις ὁ Σεβασμιώτατος κατά μῆνα Σεπτέμβριον ἐπεδαψίλευσεν Ἀβραμιαίαν καί φιλόφρονα φιλοξενίαν πρός τήν τοπικήν Δήμαρχον, The Lord Mayor of Westminster Cllr Judith  Warner.

 

                        Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τόν μῆνα Μάιον ἐξεπροσώπησεν τό Οἰκουμενικόν ἡμῶν Πατριαρχεῖον ἐν τῇ Μητροπόλει Κορέας, ἔνθα ἑωρτάσθησαν πανηγυρικῶς ἑκατόν καί δέκα  ἱεραποστολικά ἔτη τῆς Ὀρθοδόξου παρουσίας ἐν τῇ χώρᾳ.  Ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη ὡσαύτως εἰς Κωνσταντινούπολιν, ἔνθα παρέστη κατά τούς ἑορτασμούς τῶν ὀνομαστηρίων τῆς Α. Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου.  Ἐν συνεχείᾳ δέ συμμετέσχε ἐν τῇ προσκυνηματικῇ ἐπισκέψει τῇ πραγματωθείσῃ ἐν Καππαδοκίᾳ, ὑπό μελῶν τῆς ἑλληνορθοδόξου κοινότητος τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Λονδίνου.

                        Πέραν τῶν πλείστων ἑτέρων δραστηριοτήτων αἵτινες πραγματοῦνται ἐν τῷ κλίματι τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, δεῖ ἀναφερθῆναι αἱ γενόμεναι ἐκδόσεις.   Πρῶτον, μνημονεύται ἡ ἐπανέκδοσις τοῦ διγλώσσου προσευχηταρίου, διά τρίτην φοράν, καί, δεύτερον, ἡ ἐκπόνησις βιβλίου ἀναφερομένου εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τῶν Ἁγίων Πάντων, συγγραφέντος ὑπό τοῦ Ἱερολογιωτάτου διακόνου Μελίτωνος Oakes, ὅπερ ἀποτελεῖ ὑποδειγματικήν, ἐπιμελημένην καί συστηματικήν ἐργασίαν.  Ὡσαύτως δέ πολυφρόντιδα ἐκδοτικήν ἐργασίαν, ἀναφερομένην εἰς τήν γενέτειραν αὐτοῦ,  ἐξεπόνησεν ὁ ἐκ τῶν πολιῶν προέδρων τῶν κοινοτήτων Ἄρχων Πριμικήριος Σάββας Καραγιάννης, τιτλοφορήσας αὐτήν «Μανδρῖτες στά πέρα».  Παραλλήλως μνημονεύω τόν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἑτοιμασθέντα καί κυκλοφορήσαντα ψηφιακόν πολυμορφικόν δῖσκον (DVD), ἀναφερόμενον εἰς τό ἔργον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τάς ποικίλας δραστηριότητας τῶν εὐλογημένων κοινοτήτων ἡμῶν καί τῶν εὐαγῶν ἱδρυμάτων αὐτῶν. 

 

                        Καθίσταται τοῖς πᾶσι γνωστόν ὅτι πέραν τῆς ὑφισταμένης οἰκονομικῆς ἀβεβαιότητος καί δυσπραγίας, αἵτινες ταλανίζουσι ποικίλας χώρας καί τούς λαούς αὐτῶν, ὡς δαμόκλειος σπάθη ἐπικρέμαται ἐπί τάς κεφαλάς τῶν ἀνθρώπων ἡ ἐξασκουμένη ἀνά τά πέρατα τῆς οἰκουμένης τυφλή τρομοκρατία.  Ἐπιπροσθέτως δέ, ὁ ἐκκολαπτόμενος συγκρητισμός τῶν ἡμερῶν ἡμῶν, ὡς πρός τά ζητήματα πίστεως καί τῶν ἰδεῶν, δημιουργεῖ σύγχυσιν ἰδιαίτατα ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀστηρίκτων, τῶν ἀδυνάτων, τῶν χλιαρῶν ἐν τῇ πίστει καί πλείστων ὅσων ἐκ τῶν εὐαλώτων νέων καί νεανίδων.

 

                        Δέον ὅπως μνημονεύσωμεν ὅτι αἱ ὁσημέραι διηνεκῶς συντελούμεναι κοσμογονικαί ἀλλαγαί, καθώς καί τά ἐν τῷ τεχνολογικῷ πολιτισμῷ συντελεσθέντα ἐπιτεύγματα συνέβαλον τά πάνυ εἰς τήν διάσωσιν τῶν προσφάτως παγιδευθέντων ἀνθρακωρύχων ἐν τῇ χώρᾳ τῆς Χιλῆς.

 

                        Μελετῶντες δέ περαιτέρω τά περιβάλλοντα ἡμᾶς γεγονότα διαπιστοῦμεν ὅτι ἐσχάτως αἱ ἀπρόβλεπτοι κλιματολογικαί μεταβολαί, αἵτινες ἐξεδηλώθησαν διά πολικοῦ ψύχους, δι’ ἀνεξελέγκτων πλημμυρῶν, κατά τόπους, ἐκτεταμένων χιονοπτώσεων καί στάκτης ἐκ τῶν ἠφαιστείων, καθήλωσαν τόν σύγχρονον τρόπον ζωῆς ἐν πολλαῖς περιοχαῖς τῆς ὑφηλίου, ἐξαιρέτως δ’ ἐν Εὐρώπῃ.  Ταῦτα πάντα ὑπενθυμίζουσι τήν ψαλμικήν ρῆσιν ἐν τῷ προοιμιακῷ ψαλμῷ: «Ὁ ἐπιβλέπων ἐπί τήν γῆν  καί ποιῶν αὐτήν τρέμειν·  ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καί καπνίζονται.»   (Ψαλμός ΡΓ (ΡΔ) 103.32) 

 

                        Ἡ σκέψις, νῦν, μεταφέρεται οἴκαδε καί προσευχή πρός τόν Θεόν ἀναπέμπεται: Μνησθείη Κύριος ὁ Θεός τῆς μεγάλης πατρίδος Ἑλλάδος καί τῆς ἰδιαιτέρας ἡμῶν πατρίδος Κύπρου, προσφέρων αἰσίαν καί μόνιμον λύσιν ἐν τοῖς ποικίλοις καί μεγάλοις αὐτῶν προβλήμασι, καθώς καί ἐνίσχυσιν ἄνωθεν κατερχομένην, μετά πλουσίου φωτισμοῦ τῶν ἀρχόντων αὐτῶν, ἵνα ὁσίως καί δικαίως ποδηγετοῦσι τόν φιλόθεον Ὀρθόδοξον Ἑλληνικόν λαόν.    

 

Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

 

                        Ἀφικνούμενος ἄρτι ἐπί τῷ πέρατι τῆς προσλαλιᾶς ταύτης, κομίζω κάνιστρον πλῆρες εὐχαριστιῶν τε καί υἱικῶν σεβασμάτων τοῦ εὐαγοῦς κλήρου καί τοῦ φιλοθέου ποιμνίου Ὑμῶν, δεόμενος τοῦ σαρκί περιτμηθέντος Κυρίου ἡμῶν ὑπέρ τῆς κατ’ ἄμφω πολυτίμου Ὑμετέρας ὑγιείας καί συνεχίσεως τῆς ἀμφιλαφοῦς Ἀρχιεπισκοπικῆς ποιμαντορίας Ὑμῶν.               

 

Ε Ι Σ   Π Ο Λ Λ Α   Ε Τ Η   Δ Ε Σ Π Ο Τ Α

Read Full Post »

Ο Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Σ Τ Υ Φ Λ Ο Σ

«Ἰησοῦ υἱέ Δαυίδ, ἐλέησόν με.» (Λουκ. ιη΄ 38)

Οἱ ὧρες, οἱ μέρες καί οἱ νύχτες, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἰεριχοῦς περνοῦσαν μέσα σ’ ἕνα ἀτελείωτο σκοτάδι. Ἐκεῖνος μέ ὑπομονή κάθεται στήν ἄκρη τοῦ δρόμου μέ τήν παλάμη ἀνοιχτή καί τό χέρι ἁπλωμένο καί παρακαλεῖ τούς περαστικούς νά τόν εὐσπλαχνισθοῦν καί νά τοῦ ρίξουν κάποιο κέρμα γιά νά ἐξασφαλίσει τό καθημερινό ψωμί του. Τά χρόνια ἐκεῖνα ἡ ζωή θἆταν γεμάτη ἀπό τέτοιες σκηνές μέ ἀναπήρους ἀπό ποικίλες παθήσεις. Τό σημερινό σύστημα τῶν ὀργανωμένων κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν δέν ὑπῆρχε τότε.

Αὐτός ὅμως ὁ τυφλός τοῦ εὐαγγελίου φαίνεται ὅτι ἔχει κάποιες ἐκλεπτυσμένες καί διαφορετικές πνευματικές κεραῖες. Ἄς εἶναι τυφλός στά μάτια. Εἶναι ὅμως φωτισμένος στήν ψυχή, ἔχει καθαρό νοῦ καί δέχεται μέ ἀνοιχτή καρδιά τά μηνύματα ἀπό τόν οὐρανό.

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Κυρίου στόν τόπο του καί τό ἄκουσμα τῆς παρουσίας τοῦ πλήθους τόν ὁδηγοῦν νά ζητήσει καί νά μάθει τί συμβαίνει γύρω του. Πληροφορεῖται, λοιπόν, ὅτι περνᾶ ἀπό ἐκεῖ ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀπό Ναζαρέτ. Τότε δέ ζήτησε οὔτε ἐξηγήσεις οὔτε ἄλλες πληροφορίες. Ἦταν τυφλός, ἐστερημένος τοῦ φυσικοῦ φωτός. Ἦταν ὅμως στολισμένος μέ μιά ὁλόφωτη ψυχή. Ὁ τυφλός κραυγάζει μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς του καί τό ὕψος τῆς φωνῆς του. «Ἰησοῦ υἱέ Δαυίδ, ἐλέησόν με». Ἡ σύντομη αὐτή παρακλητική προσευχή βγαίνει ἀπό τά βάθη τοῦ εἶναί του. Γίνεται μέ ὅλη τή βεβαιότητα ὅτι ὁ Κύριος εἶναι σέ θέση νά τόν βοηθήσει. Δέ ζητᾶ ἀπό τόν Χριστό οἰκονομική βοήθεια. Ζητᾶ ἔλεος, ζητᾶ χάρη, ζητᾶ θεραπεία καί ἱκετεύει, παρακαλεῖ καί δέεται μέ ταπείνωση καί δημόσια ὁμολογία.

Ὅσοι προχωροῦσαν μπροστά ἀπό τό πλῆθος τόν παρατηροῦν, τόν ἐπιπλήττουν καί προσπαθοῦν νά τοῦ ἐπιβάλουν σιωπή. Ἐκεῖνος ὅμως ἐπιμένει. Φωνάζει πιό δυνατά καί πιό πειστικά. «υἱέ Δαυίδ, ἐλέησόν με.» Ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος μᾶς λέγει ὅτι «τόν ἐρχόμενον πρός με οὐ μή ἐκβάλω ἔξω» (Ἰωαν. στ΄ 37) καί «πᾶς γάρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καί ὁ ζητῶν εὑρίσκει καί τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται» (Ματθ. ζ΄ 8) διατάσσει νά τόν ὁδηγήσουν κοντά του.

Ἀφοῦ δέ πλησίασε ὁ τυφλός, ὁ Κύριος τόν ἐρωτᾶ: «τί σοι θέλεις ποιήσω;» Τί ζητᾶς νά κάμω σ΄ ἐσένα; Ὁ τυφλός ὑποβάλλει τό αἴτημά του. «Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω». Χωρίς περιστροφές ζητᾶ ἀπό τόν Κύριο τό φῶς του. Μέ τή λέξη «Κύριος» ὁμολογεῖ τήν πίστη του στή θεότητά του. Μέ τή λέξη «υἱέ Δαυίδ» τόν ἀναγνωρίζει ὡς τό γνήσιο Μεσσία, ὡς τόν ἀπόγονο τοῦ Δαυίδ.

Ὁ Κύριος ἔρχεται τώρα καί ἐπιβραβεύει τήν πίστη καί προβάλλει τήν ὁμολογία τοῦ τυφλοῦ στά μάτια, ἀλλά φωτισμένου πνευματικά. «ἀνάβλεψον» Λάβε τό φῶς σου. «Ἡ πίστις σου σέσωκέ σε». Ἡ πίστη σου σέ ἔσωσε. Ἀμέσως ὁ τυφλός ἀπέκτησε φῶς στά μάτια καί ἀκολούθησε τόν Ἰησοῦ Χριστό μέ δοξολογία στό Θεό. Τότε ὅλος ὁ κόσμος, ὁ ὁποῖος τόν εἶδε, δοξολογοῦσε τόν Θεό.

Ἐπειδή κάποιος τυφλός γνώρισε τόν Κύριο καί ἔλαβε φυσικό φῶς, ὁ κόσμος καί ὁ τυφλός μαζί δοξολόγησαν τόν Θεό. Ὅταν, λοιπόν, κάποιος ζεῖ στό σκοτάδι τῆς πλάνης, στό βοῦρκο τῆς ἁμαρτίας κάθε εἴδους καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ τόν ἐπισκιάσει καί βρεῖ τό δρόμο του, πόσο πρέπει ὅλοι ἐμεῖς νά χαιρόμεθα καί νά δοξολογοῦμε καί νά ὑμνοῦμε τόν Τριαδικό Θεό; Ἀμήν!

K O I N O T I K A N E A

ΒΑΠΤΙΣΗ: Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τήν Κυριακή, 16η Ἰανουαρίου 2011, τέλεσε στόν Καθεδρικό μας ναό, τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τοῦ Ἀλεξάνδρου-Νικολάου, υἱοῦ τῶν Ἀνδρέου Μιλτιάδου καί Σωτηρούλας, τό γένος Φρίξου, μέ ἀναδόχους τούς Μαριάννα Κυριάκου καί Ἀλέξη Φιάκου. Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στό νεοφώτιστο νά ζήσει.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους. Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΚΗΔΕΙΕΣ: Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Μαρίας Κυριάκου, τήν Τρίτη, 18η Ἰανουαρίου, Παναγιώτη Θεοχάρη καί Θεοφανοῦς Χριστοδούλου, τήν Τετάρτη, 19η Ἰανουαρίου καί Μαρίας Κουμῆ, τήν Πέμπτη, 20η Ἰανουαρίου 2011. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἀειμνήστων Παναγιώτη Θεοχάρη καί Μαρίας Κουμῆ. Συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των καί προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων.

ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ: Τήν Τρίτη βράδυ, 18η Ἰανουαρίου 2011, ἔλαβε χώρα συνεστίαση μέ εἰσιτήριο στήν αἴθουσα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. Ἡ προσέλευση ὑπῆρξε ἀθρόα καί ὁ χῶρος ἦταν ὑπερπλήρης ἀπό τά προεδρεῖα καί τά μέλη τῶν κοινοτικῶν μας συμβουλίων, καθώς καί πολλούς ἄλλους ἐνορῖτες. Τούς προσελθόντες χαιρέτισε καί καλωσόρισε ὁ Ἐπίσκοπος Τροπαίου Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος ἑόρταζε τά ὀνομαστήριά του. Τό κοινοτικό ταμεῖο ἀπό τήν προσπάθεια αὐτήν ἐνισχύθηκε μέ ποσό £3,065.00.

Ἐκφράζονται θερμές εὐχαριστίες, πλούσια συγχαρητήρια καί πολλή εὐγνωμοσύνη πρός ὅλους, ἄνδρες καί γυναῖκες καί τούς κληρικούς μας, οἱ ὁποῖοι ἐργάσθησαν μέ ζῆλο, προσέφεραν πρόθυμα τόν κόπο τους καί μέ χαρά πλούτισαν τήν ἐκδήλωση μέ τά δῶρα καί τήν παρουσία τους. Ἡ χάρη καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ νά τούς συνοδεύουν, νά στολίζουν τή ζωή καί νά ὀμορφαίνουν τά ἀγαθά ἔργα τους.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας, τήν Τρίτη, 18η Ἰανουαρίου, δεξιώθηκε ὁ Χρῖστος Ἰωαννίδης, στή μνήμη τοῦ παπποῦ του Κώστα. Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 20η Ἰανουαρίου 2011, προσέφερε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ. Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

24η Ἰανουαρίου Δευτέρα Ὁσίας Ξένης. Βαβύλα ἱερομάρτυρος, Φίλωνος καί Θεοπρόβου Ἐπισκόπων Καρπασίας. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

25η Ἰανουαρίου Τρίτη Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί μητρός αὐτοῦ Νόννας. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

26η Ἰανουαρίου Τετάρτη Ὁσίου Ξενοφῶντος καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

27η Ἰανουαρίου Πέμπτη Ἀνακομιδή λειψάνων Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου. Δημητριανοῦ Ταμασοῦ. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.
Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

29η Ἰανουαρίου Σάββατο Ἀνακομιδή λειψάνων Ἁγίου Ἰγνατίου Θεοφόρου.
Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
Ἀπογευματινή θ. Λειτουργία ὥρα 2.30 – 3.30 μ.μ.
Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

30η Ἰανουαρίου Κυριακή τοῦ Ζακχαίου. Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Δοξολογία, Γιορτές καί Μνημόσυνα.
Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.
Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Αἰμίλιος Καλυβίτης £200.00 Οἰκ. π. Σ. Πέρδικου £ 20.00
Δημήτρης Δημητρίου £ 20.00 Ἀνώνυμος £200.00
Ἕλλη Τατροῦς £ 10.00 Ἀνώνυμος £ 40.00
Σύνδ. Ἀσσιωτῶν Ἀγγλίας £ 50.00 Δρ. Α. Πελενδρίτης £100.00
Σωτηρούλα Χριστοφόρου £ 20.00 Αἰκ. Μπαργιώτα £ 10.00
Διάφοροι δωρητές στή μνήμη Παναγιώτη Θεοχάρη £513.00
Διάφοροι δωρητές στή μνήμη Μαρίας Κουμῆ £745.00

Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές

Read Full Post »

ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ:   Τήν Τρίτη βράδυ, 18η Ἰανουαρίου 2011, ἔλαβε χώρα συνεστίαση μέ εἰσιτήριο στήν αἴθουσα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Ἡ προσέλευση ὑπῆρξε ἀθρόα καί ὁ χῶρος ἦταν ὑπερπλήρης ἀπό τά προεδρεῖα καί τά μέλη τῶν κοινοτικῶν μας συμβουλίων, καθώς καί πολλούς ἄλλους ἐνορῖτες.  Τούς προσελθόντες χαιρέτισε καί καλωσόρισε ὁ Ἐπίσκοπος Τροπαίου Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος ἑόρταζε τά ὀνομαστήριά του.  Τό κοινοτικό ταμεῖο ἀπό τήν προσπάθεια αὐτήν ἐνισχύθηκε μέ ποσό £3,065.00.

 

                        Ἐκφράζονται θερμές εὐχαριστίες, πλούσια συγχαρητήρια καί πολλή εὐγνωμοσύνη πρός ὅλους, ἄνδρες καί γυναῖκες καί τούς κληρικούς μας, οἱ ὁποῖοι ἐργάσθησαν μέ ζῆλο, προσέφεραν πρόθυμα τόν κόπο τους καί μέ χαρά πλούτισαν τήν ἐκδήλωση μέ τά δῶρα καί τήν παρουσία τους.  Ἡ χάρη καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ νά τούς συνοδεύουν, νά στολίζουν τή ζωή καί νά ὀμορφαίνουν τά ἀγαθά ἔργα τους.

 

 

 

Read Full Post »

Κοπή Αγιοβασιλόπιττας

Read Full Post »

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Τρίτη, 11η Ἰανουαρίου 2011, πραγματοποιήθηκε στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, συνεδρία τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ὁ Θεοφιλέστατος εὐλόγησε, ἔκοψε καί διένειμε τή βασιλόπιττα σ’ ὅλες τίς κυρίες μέλη, τους εὐχήθηκε ὑγεία, εὐλογία, προσωπική πρόοδο, χαρά γιά τό νέο χρόνο, ὅπως καί κάθε οἰκογενειακή εὐτυχία.  Στή συνέχεια τό σῶμα ἀσχολήθηκε μέ τά ἀκόλουθα:  Μεθέορτα Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιᾶς καί Φώτων, Ὀνομαστήρια Ἐπισκόπου καί Ἀρχιεπισκόπου, ἑορτασμοί Ἑλληνικῶν καί Χριστιανικῶν Γραμμάτων καί διάφορα ἄλλα κοινοτικά πράγματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.  Παρευρέθηκαν 30 πρόσωπα.    

Read Full Post »

 

Σ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η   Κ Α Ι   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η   Λ Ε Π Ρ Α

«καί αὐτοί ἦραν φωνήν λέγοντες· Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς».                                                         (Λουκ. ιζ΄ 13)

 

                        Μέ πολλή συγκίνηση, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀκοῦμε στήν ἐκκλησία τό εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς, τό ὁποῖο μᾶς ὁμιλεῖ γιά τή θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν.  Ἡ ἀσθένεια τῆς λέπρας δυνάστευε τά θύματά της διά μέσου τῶν αἰώνων ἀπό ἀμνημονεύτων χρόνων.  Ἡ Γραφή ἀναφέρει περιπτώσεις λεπρῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἔτυχαν θεραπείας εἴτε ἀπό τούς προφῆτες εἴτε ἀπό τόν Κύριο.  Στίς μέρες μας βέβαια ἡ ἀσθένεια αὐτή δέν ἔχει ἐκλείψει ἀλλά ἔπαψε νά εἶναι φόβος καί τρόμος.

 

            Ἡ βοήθεια τήν ὁποία παρέχει ἡ σύγχρονη ἰατρική ἐπιστήμη κρατάει τούς παθόντες μέσα στό κοινωνικό σύνολο.  Ἔτσι οἱ συνάνθρωποί τους δέν ἔχουν γνώση τοῦ πράγματος καί δέν μποροῦν πιά νά τούς διακρίνουν καί νά τούς ἀπομονώνουν, ὅπως συνέβαινε μέχρι τόν περασμένο αἰῶνα.  Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί μέχρι πρόσφατα ζοῦσαν στά νοσοκομεῖα, τά γνωστά ὡς λεπροκομεῖα.

 

            Ἡ ἀντιμετώπισή τους καί ἀπό τούς ἐκπροσώπους τῆς θρησκείας ἀκόμη ἦταν ἐχθρική καί πολύ περιφρονητική.  Ἀφοῦ οἱ ραββῖνοι τούς πετροβολοῦσαν, ὅταν τούς συναντοῦσαν, γιά νά μήν τούς πλησιάζουν.  Στίς συναγωγές δέ ἔμπαιναν πρῶτοι καί ἔβγαιναν τελευταῖοι ὥστε νά μήν ἔρχονται σέ ἐπικοινωνία μέ τούς ὑγιεῖς.  Σίγουρα ὅλα τοῦτα δημιουργοῦσαν στούς λεπρούς τεράστια ψυχολογικά προβλήματα. 

 

            Ἡ ζωή τῶν λεπρῶν ἀφοῦ κυλοῦσε μέσα σέ τοῦτα τά πλαίσια κουβαλοῦσε τήν ἀπομόνωση, τή θλίψη, τό αἴσθημα τῆς διαφορετικότητος καί συνάμα τῆς ἀπόρριψης ἀπό τούς ἄλλους.  Ἡ σύντομη ἀλλά παρακλητική προσευχή τῶν δέκα λεπρῶν πρός τόν Κύριο, ἔστω καί ἀπό ἀπόσταση, κίνησε τό ἔλεος τοῦ Κυρίου καί τούς χάρισε τήν ὑγεία τους.  Μετά τήν ἀποθεραπεία τους ἐξαίρεση ἀπετέλεσε ὁ Σαμαρείτης, γιατί ἀναζήτησε τόν Κύριο καί ἐξέφρασε τή βαθιά εὐγνωμοσύνη του. 

 

            Ἀπό τό ἐπεισόδιο αὐτό βλέπουμε πόσο γρήγορα ὁ ἄνθρωπος ξεχνᾶ τούς εὐεργέτες του, ἰδιαίτερα ὅταν ξεπεράσει κάποιο πρόβλημά του.  Ἄς μνημονεύσουμε μερικά παραδείγματα μέσα ἀπό τόν κύκλο τῆς ζωῆς.  Μήπως μέ τόν ἴδιο τρόπο δέ συμπεριφέρονται συχνά πυκνά τά παιδιά πρός τούς γονεῖς, οἱ λαοί πρός τούς κυβερνῆτες τους, οἱ κυβερνῆτες πρός τούς ὑπηκόους τους, οἱ μαθητές πρός τούς δασκάλους τους, οἱ ὑπάλληλοι πρός τούς ἐργοδότες τους καί οἱ ἐργοδότες πρός τούς ὑπαλλήλους τους;

 

            Οἱ δέκα λεπροί γιά νά ἀποταθοῦν στόν Κύριο, σίγουρα εἶχαν κάποια πληροφορία γιά τά θαύματά του καί τή βεβαιότητα ὅτι θά ἀνακτοῦσαν τήν ὑγεία τους.  Ταυτόχρονα ὅμως τό αἴτημά τους καί ἡ ἐκπλήρωσή του ἐπαλήθευε αὐτά τά ὁποῖα εἰπώθησαν ἀπό τούς προφῆτες καί ὁ Κύριος τά ἔδωσε ὡς ἀπάντηση στούς μαθητές τοῦ Προδρόμου ὅταν ρωτήθηκε ποῖος εἶναι.  Ἐκεῖνος τούς εἶπε: «πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ, ἅ ἀκούετε καί βλέπετε·  τυφλοί ἀναβλέπουσι καί χωλοί περιπατοῦσι, λεπροί καθαρίζονται καί κωφοί ἀκούουσι, νεκροί ἐγείρονται καί πτωχοί εὐαγγελίζονται.»  (Ματθ. ια΄ 4-5)  Ὅλες, λοιπόν, αὐτές οἱ θεραπεῖες ἀποτελοῦσαν σημεῖα τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ πραγματικοῦ Μεσσία. 

 

            Ἡ σωματική λέπρα στίς μέρες μας εὑρίσκεται κάτω ἀπό ἔλεγχο.  Δυστυχῶς ὅμως στόν κόσμο ἐπλεόνασε ἡ ἁμαρτία.  Ἔτσι παρατηρεῖται ἐξάπλωση τῆς πνευματικῆς λέπρας παντοῦ καί σέ μεγάλες διαστάσεις.  Τόν καθαρισμό ἀπό τή σωματική λέπρα τότε βεβαίωναν οἱ ἱερεῖς τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καί σήμερα τή λέπρα θεραπεύουν οἱ ἰατροί.  Τήν πνευματική λέπρα ὅμως καθαρίζουν καί θεραπεύουν οἱ ἱερεῖς τῆς ἐκκλησίας μέ τή θεία χάρη καί τήν τέλεση τῶν μυστηρίων, τά ὁποῖα ἐξασκεῖ ἡ Ἐκκλησία ὡς ἀγωγούς τῆς θείας χάριτος.  Αὐτά ἑνώνουν μέ τό χορηγό τῆς ζωῆς, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί ὁδηγοῦν ἀταλάντευτα στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.  Ἀμήν!    

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σάββατοκύριακο τῶν 8ης καί 9ης Ἰανουαρίου 2011, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό μας ναό, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ὁ Ἀντώνιος, υἱός τῶν Ἀριστοτέλους Ἀριστοτέλους καί Emanouela, τό γένος Zavoianu, μέ ἀνάδοχο τήν Ἰωάννα Χριστοφῆ.

                        Ἡ Ἑλένη, θυγατέρα τῶν Ἀνδρέου Ἀντωνίου καί Στέλλας, τό γένος Λαμπρῆ, μέ ἀνάδοχο τήν Ἀγγελική Γεωργιάδη, καί

                        Ὁ Χριστιανός-Θεοχάρης, υἱός τῶν Δαυίδ Βοσκοῦ καί Νικολέττας, τό γένος Σπύρου, μέ ἀναδόχους τούς Σπύρο καί Ἄννα Σπύρου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:   Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Γεωργίας Γ. Πετάη τήν Τετάρτη, 12η Ἰαννουαρίου καί Ἀμαρυλλίδος Λουκαΐδου, τήν Πέμπτη, 13η Ἰανουαρίου 2011.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς ἀειμνήστου Ἀμαρυλλίδος.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστασῶν καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά καταστοῦν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε τήν Τρίτη, 11η Ἰανουαρίου, ἡ οἰκογένεια τῆς κας Στέλλας Χριστοδούλου, στή μνήμη τῶν προσφιλῶν τους γονέων Παναγιώτη, Μαρίας, Χριστοδούλου καί Μαριάννας.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 13η Ἰανουαρίου 2011, προσέφερε ἡ κα Ἀθηνούλα Ἀναστασίου ὑπέρ ὑγείας τῶν οἰκείων της καί στή μνήμη τῶν ἀπελθόντων προσφιλῶν της.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Τρίτη, 11η Ἰανουαρίου 2011, πραγματοποιήθηκε στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, συνεδρία τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ὁ Θεοφιλέστατος εὐλόγησε, ἔκοψε καί διένειμε τή βασιλόπιττα σ’ ὅλες τίς κυρίες μέλη, τους εὐχήθηκε ὑγεία, εὐλογία, προσωπική πρόοδο, χαρά γιά τό νέο χρόνο, ὅπως καί κάθε οἰκογενειακή εὐτυχία.  Στή συνέχεια τό σῶμα ἀσχολήθηκε μέ τά ἀκόλουθα:  Μεθέορτα Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιᾶς καί Φώτων, Ὀνομαστήρια Ἐπισκόπου καί Ἀρχιεπισκόπου, ἑορτασμοί Ἑλληνικῶν καί Χριστιανικῶν Γραμμάτων καί διάφορα ἄλλα κοινοτικά πράγματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.  Παρευρέθηκαν 30 πρόσωπα.    

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ:  Τήν Κυριακή ἀπόγευμα, 9η Ἰανουαρίου 2011, πραγματοποιήθηκε ἡ ἀναβληθεῖσα ἕνεκα τῶν καιρικῶν συνθηκῶν χριστουγεννιάτικη γιορτή τῶν σχολείων Ἀπ. Βαρνάβα.  Τό πρόγραμμα παρουσίασε ὁ κ. Χρῖστος Χαρίτου καί τή σχετική ὁμιλία ἔκαμε ἡ κα Ἀμαλία Λοϊζίδου, ἀμφότεροι μέλη τῆς ΚΕΑ.  Στήν ἑορτή προσῆλθε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος ἀπηύθυνε κατάλληλο χαιρετισμό.  Ἐπίσης στήν ἑορτή ἔδωσαν τό παρόν τους ἡ πρόεδρος τῆς Παντάνασσας κα Μερόπη Κυριάκου, μέλη τῶν Ἐπιτροπῶν καί πολλοί γονεῖς καί κηδεμόνες.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

17η Ἰανουαρίου Δευτέρα Ἁγίων Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ νέου καί Ἁγίου Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων, νεομάρτυρος.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

18η Ἰανουαρίου Τρίτη Ἀθανασίου καί Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

19η Ἰανουαρίου Τετάρτη Ὁσίων Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου καί Μακαρίου Ἀλεξανδρείας καί Μάρκου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 -11.00 π.μ.

20η Ἰανουαρίου Πέμπτη Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου καί Ἁγνῆς μάρτυρος.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

21η Ἰανουαρίου Παρασκευή Μαξίμων ὁμολογητοῦ καί Γραικοῦ, Ἁγνῆς μάρτυρος.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

22α Ἰανουαρίου Σάββατο Τιμοθέου Ἀποστόλου καί Ἀναστασίου ὁσιομάρτυρος τοῦ Πέρσου.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

23η Ἰανουαρίου Κυριακή Δεκάτη Τετάρτη Λουκᾶ.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Μιχάλης καί Εὐανθία Θεοδοσίου    £200.00           Μαρίτσα Γεωργιάδη £ 10.00

Νῖκος καί Ἀγγέλα Χατζητσιανάκη   £ 30.00                        Σῶτος Λ. Μενοίκου  £ 50.00

Ἀναστάσης Μενοίκου                                   £ 50.00                        Δήμητρα Εὐσταθίου £ 15.00

Δημήτρης Ἀγγελέτου                                    £ 20.00                        Ἀνώνυμος                 £100.00

Ἀνώνυμος στή μνήμη συζύγου καί προσφιλῶν προσώπων                                 £150.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

(Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 -2011)

 

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες,

                   Με την νέα χρονιά και την είσοδό μας στο Β΄ Τρίμηνο των σχολικών εργασιών μας, παίρνουμε την ευκαιρία να σας χαιρετίσουμε εγκάρδια και να ευχηθούμε σε όλους σας υγεία, χαρά και οικογενειακή ευτυχία.

                   Λυπούμεθα για όποιες δυσκολίες και αναποδιές παρενέβησαν πριν τις εορτές στη λειτουργία του σχολείου, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών και ιδιαίτερα των προβλημάτων που δημιούργησε η βαριά χιονόπτωση.  Αυτά ήταν δυστυχώς απρόβλεπτα και αναπότρεπτα.  Ευχόμαστε κι ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσουμε αδιάσπαστα και αποτελεσματικά το υπόλοιπο του σχολικού χρόνου.

                   Αρχίζουμε με τη «Χριστουγεννιάτικη γιορτή», η οποία ως γνωστό, λόγω της κακοκαιρίας, δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί στην προγραμματισθείσα ημερομηνία.  Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι τα Ελληνικά Σχολεία Αποστόλου Βαρνάβα θα παρουσιάσουν το χριστουγεννιάτικο καλλιτεχνικό τους πρόγραμμα, την Κυριακή, 9η Ιανουαρίου 2011, στην αίθουσα εκδηλώσεων της κοινότητας, στις 4.00 η ώρα και είστε όλοι καλεσμένοι.  Θα σας περιμένουμε να χαρείτε και να ενθαρρύνετε τα παιδιά σας.

                   Με αυτήν την ευκαιρία θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για κάποιες σημαντικές ημερομηνίες αυτού του τριμήνου που αφορούν το σχολείο και τα παιδιά σας.

     1)        Κυριακή, 30η Ιανουαρίου 2011      

              Δοξολογία.  Εορτή Τριών Ιεραρχών και Ελληνικών Γραμμάτων, στον Καθεδρικό ναό της Παναγίας,  ώρα 11.00 π.μ., στο χολ του σχολείου.

2)           Κυριακή, 27η Μαρτίου 2011

          Δοξολογία για την 25η Μαρτίου 1821 και 1η Απριλίου 1955, ώρα 11.00 π.μ., στο χολ του σχολείου.

3)            Κυριακή, 3η Απριλίου 2011, ώρα 4.00 μ.μ.,

          Καλλιτεχνική γιορτή για την 25η Μαρτίου 1821 και 1η Απριλίου 1955, ώρα 4.00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων της Κοινότητας.

4)           ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΔΑΣΚΑΛΩΝ

              07-04-2011         Α΄+Β΄ Ελλ. Σχολείο           Πέμπτη,        ώρα  7.00 μ.μ.

              09-04-2011         Γ΄ Ελλ. Σχολείο                 Σάββατο πρωί,         ώρα 12.00 μ.μ.

                  09-04-2011         Δ΄ Ελλ. Σχολείο                 Σάββατο απογ. ώρα 5.15 μ.μ.

                 

     5)       ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

                  Τα ελληνικά σχολεία Απ. Βαρνάβα θα διακόψουν τα μαθήματά τους μετά το Σάββατο του Λαζάρου, 16-04-2011, ως εξής:

                   Α΄+Β΄ ελληνικό σχολείο               Πέμπτη                   14-04-2011                        Γ΄ ελληνικό σχολείο                         Σάββατο πρωί           16-04-2011

                   Δ΄ ελληνικό σχολείο                     Σάββατο απόγευμα    16-04-2011

 

      6)       ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

                  Τα ελληνικά σχολεία Αποστόλου Βαρνάβα μετά τις διακοπές του Πάσχα αρχίζουν μαθήματα, με την εξής σειρά:        

                   03-05-2011    Τρίτη                               Α΄+Β΄ Σχολείο

                   07-05-2011    Σάββατο πρωί                     Γ΄      Σχολείο

                                07-05-2011    Σάββατο απόγευμα             Δ΄      Σχολείο


S T   B A R N A B A S   G R E E K   S C H O O L S

 

INVITATION – INFORMATION FOR

(2nd TERM 2010 – 2011) 

 

Dear Parents/Guardians,

                   On entering the New Year and the launch of the 2nd Term of our school works, we take this opportunity to warmly greet you and wish you all good health, joy and a happy family life.

                   You have our sympathy for any difficulties that you may have encountered due to the extreme weather conditions and especially the problems created by the heavy snowfall.  Of course these were unexpected and unavoidable.  We hope that from now on the school will be able to carry out its task without interruptions and with good progress.

                   We would inform you that the “Christmas Concert” which as you know was postponed before Christmas due to the bad weather, it will take place on Sunday, 9th January 2011, at the hall of St Mary, at 4.00 p.m.  Everyone is welcome to come and encourage the children.

Please note the following important dates for the 2nd Term:

1)           Sunday, 30th January 2011

              Doxology of the feast of the Three Hierarchs at St. Mary’s Cathedral, time                11.00 a.m.

2)           Sunday, 27th March 2011

                  Doxology of the National celebration of the 25th March 1821 and 1st April 1955, time 11.00 a.m., at St Mary’s Church Hall.

3)           Sunday, 3rd April 2011

                  School Concert of the National celebration of the 25th March 1821 and 1st April 1955, time 4.00 p.m., at St Mary’s Church Hall.

4)           PARENT/TEACHERS’ MEETING

            07-04-2011         1st & 2nd School        Thursday, time 7.00 p.m.

          09-04-2011         3rd School               Saturday morning, time 12.00 noon

          09-04-2011         4th School                Saturday afternoon, time 5.15 p.m.

5)           EASTER HOLIDAYS

            The end of the 2nd Term for the Greek School, will be after Saturday of St Lazarus,         16th April           2011, as follows:

          1st & 2nd school             Thursday,                14-04-2011

          3rd School                    Saturday morning,    16-04-2011    – 1.00 p.m.

          4th School                    Saturday afternoon,  16-04-2011    – 6.00 p.m.

6)           SUMMER TERM (3rd Term) BEGINS

            After the Easter holidays lessons will resume as follows:

          03-05-2011         Tuesday                  1st & 2nd School

          07-05-2011         Saturday morning     3rd School                9.30 a.m.

          07-05-2011         Saturday afternoon   4th School                2.30 p.m.

Read Full Post »

 

Τ Ο   Μ Ε Γ Α   Φ Ω Σ

«ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα»   (Ματθ. δ΄ 16)

 

                        Μετά τή βάπτιση τοῦ Κυρίου, ἀγαπητοί ἀδελφοί, στόν Ἰορδάνη ποταμό, ἀπό τόν Πρόδρομο Ἰωάννη, ἀκολούθησαν οἱ πειρασμοί του στήν ἔρημο, ἀπό τό σατανᾶ.  Ὁ Κύριος ἀντιμετώπισε τούτους νικηφόρα.  Κατά δέ τούς πειρασμούς ὁ Κύριος περιφρόνησε ἀπόλυτα τό σατανᾶ, μέ τήν γνωστή παροιμιώδη σήμερα φράση: «ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ» (Ματθ. δ΄ 10)

 

            Στή συνέχεια ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος μᾶς λέγει ὅτι, ἀφοῦ ὁ Κύριος πλροφορήθηκε τή σύλληψη τοῦ Προδρόμου ἀπό τόν Ἡρώδη Ἀντίπα καί τή φυλάκισή του στό φρούριο τῆς Μαχαιρούντας, ἀναχώρησε γιά τή Γαλιλαία.  Ἐγκατέλειψε τή Ναζαρέτ, ὅπου ἦταν ἡ πατρίδα τῆς Παναγίας Μάνας Του καί ὅπου Ἐκεῖνος μεγάλωσε καί πῆγε καί ἐγκαταστάθηκε στήν Καπερναούμ.  Ἡ πόλη Καπερναούμ βρισκόταν στίς ὄχθες τῆς λίμνης Γεννησαρέτ καί μέσα στά ὅρια τῆς περιοχῆς ὅπου διέμεναν δύο ἀπό τίς δώδεκα φυλές τοῦ Ἰσραήλ, ἡ φυλή Ζαβουλών καί ἡ φύλη Νεφθαλείμ.

 

            Ὁ προφήτης Ἡσαΐας, ὀκτώ αἰῶνες πρίν εἶπε τά ἀκόλουθα: «γῆ Ζαβουλών καί γῆ Νεφθαλείμ, ὁδόν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα, καί τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.» (Ματθ. δ΄ 15-16)

 

            Ἡ ἐπαρχία τῆς Γαλιλαίας εἶχε πληθυσμούς εἰδωλολατρικούς, ἀνάμικτους μέ τούς Ἰουδαίους.  Οἱ εἰδωλολάτρες ἀγνοοῦσαν τόν Ἀληθινό Θεό καί ζοῦσαν μέσα στήν πλάνη, τό ψέμα καί τό σκοτάδι.  Ἡ ἄγνοια τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ τούς ὁδηγοῦσε στόν πνευματικό θάνατο, στόν κόσμο τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἀσέβειας καί στό βαθύ σκοτάδι.  Μέ τήν παρουσία ὅμως τοῦ Κυρίου στήν περιοχή τους ὅλοι αὐτοί οἱ πλανεμένοι ἄνθρωποι εἶδαν τό Μέγα καί μοναδικό φῶς, τόν Χριστό.  Τήν ἡμέρα τῶν Φώτων οἱ ὕμνοι ἐπαναλαμβάνουν γιά τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου τά λόγια, τά ὁποῖα ἀναφέρονται καί στό «Πιστεύω»: «Φῶς ἐκ φωτός, ἔλαμψε τῷ κόσμῳ, Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ ἐπιφανείς Θεός·» (Αἶνοι Φώτων).

 

            Ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ, βέβαια, φώτισε τό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, ὅπου ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί Υἱός τῆς Παρθένου γεννήθηκε.  Ὁ Κύριος φώτισε ἐπίσης τόν τάφο στόν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ ἀλλά φώτισε καί τόν Ἅδη, ὅπου τόν ἀνέμεναν οἱ ψυχές τῶν ἀπό αἰῶνος κεκοιμημένων.  Ὅταν ὁ Κύριος κατέβηκε στόν Ἅδη σκόρπισε τό θεῖο φωτισμό σ’ ὅλες τίς καλοδιάθετες ψυχές.

 

            Ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος δίδαξε καί εἶπε: «ἐγώ εἰμι τό φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοί οὐ μή περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τό φῶς τῆς ζωῆς.» (Ἰωάν. η΄ 12), μέσα στή ροή τῶν αἰώνων φωτίζει κάθε καλοδιάθετη ψυχή, ἡ ὁποία προσφέρεται καί τόν προσκαλεῖ νά τήν κάμει δική του φάτνη, δικό του θρόνο, δικό του κατάλυμα.

 

            Ὁ Κύριος στή συνέχεια ἔκαμε ἔναρξη τοῦ σωτηριολογικοῦ Του ἔργου καί καλοῦσε τούς ἀνθρώπους νά ἐπιστρέψουν κοντά στό Θεό μέ πνεῦμα μετανοίας, ἀλλαγῆς τρόπου ζωῆς, γιατί σύντομα μέ τήν ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐγκαθίστατο καί στή γῆ, ἀνοιχτή γιά ὅλους ὅσοι θά ἦταν πρόθυμοι νά καταστοῦν μέλη της καί νά ἀπολαύσουν τά ἀγαθά της.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τήν Παρασκευή, 31η Δεκεμβρίου 2010 καί τήν Κυριακή, 1η Ἰανουαρίου 2011, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό μας ναό, οἱ ἀκόλουθοι:     

                        Ἡ Ivana, θυγατέρα τῶν Kalin Dimitrov καί Svetlana, τό γένος Georgieva, μέ ἀνάδοχο τήν Ivanka Petkova.

                        Ὁ Boris, υἱός τῶν Kalin Dimitrov καί Svetlana, τό γένος Georgieva, μέ ἀνάδοχο τόν Ivan Petkou.

                        Ἡ Ὀλιβιανή, θυγατέρα τῶν Ἀνδρέα Γεωργίου καί Μαρίας, τό γένος Βοσκοῦ, μέ ἀνάδοχο τήν Ἑλένη Μπακάλη, καί

                        Ἡ Ἄννα-Μαρία, θυγατέρα τῶν Μαρίου Παύλου καί Zuzana, τό γένος Krellova, μέ ἀνάδοχο τό Θεοφάνη Πέτρου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τό τραπέζι πρός τιμή τῶν προσφιλῶν καί σεβαστῶν μας ἡλικιωμένων, μετά τίς ἡμέρες τῶν διακοπῶν, ἐπαναλειτουργεῖ τήν Τρίτη, 11η Ἰανουαρίου 2011.  Ἀναμένουμε, ὅλους καί ὅλες, τούς ὁμοτράπεζους ὅπως προσέλθουν.  Ἐπίσης ὑπενθυμίζουμε τούς δωρητές καί δωρήτριες, ὅπως συνεχίσουν νά ἐνισχύουν αὐτό τό ὡραῖο ἔργο ἀγάπης, τό ὁποῖο τιμᾶ ὅλους καί παράλληλα διερμηνεύουμε τίς εὐχαριστίες καί τήν εὐγνωμοσύνη ὅλων.

ΚΗΔΕΙΑ:  Τήν Τετάρτη, 5η Ἰανουαρίου 2011, στό ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου Σταύρου Χρίστου Μαραγγοῦ.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τοῦ ἐκλιπόντος καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους του.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Τρίτη, 4η Ἰανουαρίου 2011, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, πραγματοποιήθηκε ἡ πρώτη συνεδρία τοῦ Δ. Συμβουλίου, μέσα στό νέο χρόνο, στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος.  Τό σῶμα μετά τήν εὐλογία, κοπή καί διανομή τῆς βασιλόπιττας, τήν ἀνταλλαγή εὐχῶν καί τά ὑπόλοιπα καθιερωμένα, ἀσχολήθηκε μέ τά ἑξῆς: Μεθέορτα Χριστουγέννων καί Πρωτοχρονιᾶς, πρεοτοιμασίες ἑορτῆς Φώτων (Κάλανδα), κοινοτικές ἐργασίες, ὀνομαστήρια Ἐπισκόπου καί Ἀρχιεπισκόπου, κοινωνική ἐκδήλωση, ἑορτασμοί Ἑλληνικῶν καί Χριστιανικῶν Γραμμάτων, σχολικά καί ἄλλα ζητήματα.  Παρευρέθησαν 19 πρόσωπα.

ΜΕΘΕΟΡΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΩΝ: Ὁ φιλόθεος λαός μας γιόρτασε καί ἐφέτος τά κοσμοσωτήρια γεγονότα τῶν Γενεθλίων, τῆς Περιτομῆς καί τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, μαζί μέ τήν πανίερη μνήμη τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, μέ σεμνότητα καί κάθε εὐλάβεια.  Ἡ προσέλευση τῶν πιστῶν ἕνεκα τοῦ ψύχους καί τῶν δυσκολιῶν, τίς ὁποῖες δημιούργησαν οἱ ἄσχημες καιρικές συνθῆκες τῆς βαρυχειμωνιᾶς, τοῦ πολυκοῦ ψύχους καί τῆς χιονόπτωσης, ὑπῆρξε σημαντικά μειωμένη ἐκτός τῶν Χριστουγέννων καί τῶν Φώτων.

                        Ἀνεξάρτητα ὅμως ἀπό αὐτές τίς δυσκολίες, στήν κοινότητα τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, ἡ θεία Λειτουργία τελέσθηκε καθημερινά καί ἀδιάκοπα γιά χρονικό διάστημα κάπου πενῆντα μέρες.  Αὐτό ὀφείλεται σέ μεγάλο βαθμό στήν προθυμία, τήν πιστότητα καί τήν ἀφοσίωση τῶν ἱερέων καί διακόνων μας.

Παράλληλα οἱ Ἐπιτροπές ἐξυπηρέτησαν τούς πιστούς εὐσυνείδητα.  Τό ποίμνιο δέ ἀνταποδίδοντας τήν ἀγάπη ἀνταποκρίθηκε μέ παραδειγματική εὐλάβεια συντρέχοντας τίς ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίας μέ ὅλα τά ἀπαραίτητα ὅπως ἄνθη, πρόσφορα, νάμα, λιβάνι, κεριά γνήσια, βασιλόπιττες καθώς καί οἰκονομικά.  Δοξολογοῦμε τόν Τριαδικό Θεό γιά ὅλη αὐτήν τήν εὐλογία καί τά θεῖα δῶρά του καί τόν παρακαλοῦμε νά μᾶς ἀξιώνει νά ὑπάρχει καλή συνέχεια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ:  Ἀπό τίς στῆλες τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ  ἀπευθύνουμε θερμά συγχαρητήρια καί πολλές εὐχαριστίες μαζί μέ τήν εὐγνωμοσύνη μας πρός ὅλες τίς εὐλαβικές κυρίες καί τίς φιλόθεες οἰκογένειες, οἱ ὁποῖες ἑτοίμασαν καί προσέφεραν βασιλόπιττες γιά τήν Πρωτοχρονιά στή μνήμη τοῦ Ἁγίου Βασιλείου.  Μέ τόν τρόπο αὐτό εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά εὐλογήσουμε τίς βασιλόπιττες στήν Ἐκκλησία, νά τίς μοιραστοῦμε μεταξύ μας, νά χαροῦμε τήν ἡμέρα καί νά συνεορτάσουμε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:   Τήν Τρίτη, 11η Ἰανουαρίου 2011, ὥρα 7.30 μ.μ., στά κεντρικά γραφεῖα θά εὐλογηθεῖ ἡ Βασιλόπιττα καί θά πραγματοποιηθεῖ συνεδρία τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἀναμένονται ὅλα τά μέλη.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

11η Ἰανουαρίου Τρίτη Ὁσίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. 

                  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

14η Ἰανουαρίου Παρασκευή Ἀπόδοση ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων Τῶν ἐν Σινᾷ καί Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων Ἀββάδων, Ἁγνῆς Μάρτυρος.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κηριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

15η Ἰανουαρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

16η Ἰανουαρίου Κυριακή Δωδεκάτη Λουκᾶ.  (Δέκα Λεπρῶν). 

                  (Προσκύνηση Τιμίας ἁλύσεως Ἀποστόλου Πέτρου).

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Σπῦρος Εὐαγόρου     £ 15.00                        Ἀνώνυμος                              £ 10.00

Ἀνώνυμος                   £200.00           Ἀνώνυμος                              £ 40.00

Κώστας Κούπης         £ 20.00                        Ἀνώνυμος                              £100.00

Οἰκ. Παπανικολάου στή μνήμη μητρός Λίλιας Χαρίκλειας                     £100.00

Ἀνδρούλα Γεωργίου στή μνήμη Σταυρούλας Χριστοδούλου       £ 20.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

Read Full Post »

Older Posts »