Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Σεπτεμβρίου 2010

 

 

«Ἀπόστολε Χριστῷ τῷ Θεῷ ἠγαπημένε, ἐπιτάχυνον ρῦσαι λαόν ἀναπολόγητον· δέχεταί σε προσπίπτοντα, ὁ ἐπιπεσόντα τῷ στήθει καταδεξάμενος·  ὅν ἱκέτευε Θεολόγε, καί ἐπίμονον νέφος ἐθνῶν διασκεδάσαι, αἰτούμενος ἡμῖν εἰρήνην καί τό μέγα ἔλεος.»                                                                                   (Ἀπολυτίκιον)

                        Ὅταν, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἡ Ἐκκλησία τελεῖ τήν ἐτήσια μνήμη κάποιου ἁγίου, ἀναφέρεται στήν ἡμέρα τῆς ἐκδημίας του, τήν ἡμέρα τῆς ἀναχωρήσεώς του ἀπό τή σκηνή τοῦ κόσμου τούτου τοῦ ἐφήμερου καί προσωρινοῦ καί τή μετάβαση στήν αἰωνία ζωή.  Στήν περίπτωση ὅμως τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ γίνεται λόγος γιά τή μετάστασή του. 

Συμβαίνει ἔτσι, γιατί ὁ Ἰωάννης μετά τό εἰρηνικό τέλος του σέ βαθύ γήρας καί τήν ταφή του στήν πόλη τῆς Ἐφέσου τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, οἱ Μαθητές του ἐπεσκέφθησαν τόν τάφο του καί τό σῶμα τοῦ Ἰωάννου ἀπουσίαζε.  Τοῦτο θεωρήθηκε ὡς τιμητική μετάσταση στούς οὐρανούς τοῦ μαθητή τῆς ἀγάπης.

                        Ὁ Ἀναστάς Κύριος ὅταν συναντήθηκε μέ τόν Πέτρο τοῦ εἶπε: Ὅταν ἤσουν πιό νέος ἔβαλλες τή ζώνη σου καί μετέβαινες ὅπου ἐπιθυμοῦσες.  Ὅταν ὅμως πιά γεράσεις θά ἁπλώσεις τά χέρια σου, θά σέ ζώσει κάποιος ἄλλος καί θά σέ ὁδηγήσει ἐκεῖ ὅπου δέ θέλεις.  Μέ αὐτά τά λόγια ὁ Κύριος φανέρωσε στόν Πέτρο τό μαρτυρικό τέλος του καί συγχρόνως τόν κάλεσε νά τόν ἀκολουθήσει.  Τότε ὁ Πέτρος πρόσεξε ὅτι πιό πέρα ἀκολουθοῦσε ὁ μαθητής τῆς ἀγάπης, ὁ Ἰωάννης.  Ρώτησε, λοιπόν, τόν Κύριο:  Σ’ ἐμένα εἶπες τί μέ περιμένει, μέ τόν Ἰωάννη τί πρόκειται νά συμβεῖ;

Ὁ Κύριος πειράζοντας κατά κάποιο τρόπο τόν Πέτρο τοῦ εἶπε: Πιθανόν νά ἐπιθυμῶ ὁ Ἰωάννης νά μείνει στή ζωή μέχρι νά ἔρθω πάλι.  Τί ἐνδιαφέρει ἐσένα.  Σύ ἀκολούθησέ με.  Ἕνεκα αὐτῶν τῶν λόγων κάποιοι πίστεψαν ὅτι ὁ Ἰωάννης δέν ἐπρόκειτο νά πεθάνει.  Ὁ Κύριος ὅμως δέν τοῦ ὑποσχέθηκε κάτι τέτοιο.  Γιά τοῦτο καί ὁ Ἰωάννης ὅταν συμπληρώθηκε ὁ χρόνος τῆς ζωῆς του, ἐγκατέλειψε τή γῆ ὑπεραιωνόβιος.

Ὁ Ἰωάννης καί ὁ ἀδελφός του Ἰάκωβος ἦταν παιδιά τοῦ Ζεβεδαίου καί τῆς Σαλώμης.  Ὁ Ἰάκωβος μαρτύρησε πρῶτος ἀπό τούς Δώδεκα Ἀποστόλους.  Ἡ Σαλώμη ἦταν ἐγγονή τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος ἀπό τά παιδιά πού εἶχε ἀποκτήσει ἀπό γάμο προτοῦ τοῦ ἀνατεθεῖ ἡ προστασία τῆς Θεοτόκου.  Ἔτσι σύμφωνα μέ τά ἀνθρώπινα σχήματα ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦταν θεῖος τοῦ Ἰωάννη.  Τόσο ὁ Ἰωάννης ὅσο καί ὁ Ἰάκωβος διετέλεσαν  μαθητές τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.  Ἀφοῦ ὅμως ὁ Κύριος ἀνέλαβε δημόσια τό σωτηριολογικό ἔργο του τόν ἀκολούθησαν καί ἐντάχθησαν μεταξύ τῶν Δώδεκα Μαθητῶν.

Ὁ Ἰωάννης εἶχε τρεῖς μητέρες.  Τή Σαλώμη, ὡς φυσική του μητέρα, τή Βροντή, γιατί ὁ Κύριος ὀνόμασε τούς δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβο καί Ἰωάννη, «υἱούς τῆς Βροντῆς» καί μιά τρίτη μητέρα, τή Θεοτόκο Μαρία, τῆς ὁποίας τήν εὐθύνη ἀνέθεσε ὁ Κύριος ἀπό τό σταυρό στόν Ἰωάννη ἀποκαλώντας αὐτή μητέρα τοῦ Ἰωάννη, «ἰδού ἡ μήτηρ σου» καί «ἰδού ὁ υἱός σου».  Τά δύο ἀδέλφια προτοῦ χαριτωθοῦν ἦταν σκληροί.  Αὐτό μαθαίνουμε ἀπό τά Εὐαγγέλια.  Ὅταν αὐτοί μετέβησαν σέ κάποιο χωριό, ὅπου ἔμεναν Σαμαρεῖτες καί ἐκεῖνοι τούς ἔδιωξαν, οἱ δύο μαθητές ζήτησαν ἀπό τό Χριστό νά προσευχηθοῦν στό Θεό νά τούς κάψει μέ φωτιά.  Ὁ Κύριος, βέβαια, τούς παρετήρησε μέ δριμύτητα.

Ἀπό τή γραφίδα τοῦ Ἰωάννη μέσα στόν κατάλογο τῶν βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης ἔχουμε τό θεολογικώτατο τέταρτο Εὐαγγέλιο, τίς τρεῖς Καθολικές Ἐπιστολές καί τό τελευταῖο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τήν Ἀποκάλυψη.  Αὐτήν ὁ Ἰωάννης ἔγραψε στή νῆσο Πάτμο, ὅπου ἦταν ἐξόριστος.  Ἡ Ἀποκάλυψη ἀποτελεῖ βιβλίο προφητικό, εἶναι ὅμως συνάμα βιβλίο λειτουργικό καί παρηγορητικό. 

Ὁ Ἰωάννης φαίνεται ὅτι ἦταν ὁ πιό νέος Ἀπόστολος ἀπό πλευρᾶς ἡλικίας.  Ἐμβάθυνε πολύ στούς λόγους τοῦ Κυρίου, γιατί ἀγάπησε τόν Κύριο καί ἠγαπήθη ἀπό τόν Κύριο.  Τίς στιγμές τῆς σταυρώσεως ἡ ἀγάπη πρός τό διδάσκαλό του τόν κρατᾶ πλησίον του μέχρι τό «τετέλεσται».  Μέσα στίς διηγήσεις τῶν ἑπτά θαυμάτων, τά ὁποία ἀναφέρει στό Εὐαγγέλιό του προσφέρει θεολογική ἀνάλυση.  Ἡ Ἐκκλησία ἀπένειμε σ’ αὐτόν τήν προσωνυμία τοῦ θεολόγου.  Μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί τήν Ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ Ἰωάννης ἀνέλαβε δράση στήν περιοχή τῆς Ἐφέσου.  Κύριε, μέ τίς προσευχές τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη σῶσε τίς ψυχές μας.  Ἀμήν.

 


K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΗ:    Τό Σάββατο, 18η Σεπτεμβρίου 2010, ἐγένετο μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό μας ναό, ἡ Μαρία-Brenna, θυγατέρα τῶν Timothy Cantillon καί Ἀνδρούλας, τό γένος Σάββα, μέ ἀνάδοχο τήν Κυριακούλα Rosenberg.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀνάδοχο καί εὐχόμεθα στή νεοφώτιστη νά ζήσει.

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Κλεονίκης Εὐθυμίου, τή Δευτέρα, 20η Σεπτεμβρίου, Βασιλικῆς Τουφεξιῆ, τήν Τρίτη, 21η Σεπτεμβρίου καί Μαρίας Μιλτιάδου, τήν Πέμπτη, 23η Σεπτεμβρίου 2010.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς ἀείμνηστης Βασιλικῆς.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστασῶν καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.  

 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:  Τό Σάββατο, 18η Σεπτεμβρίου 2010, στά Ἑλληνικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα τελέσθηκε ὁ Ἁγιασμός γιά τήν ἐπίσημη ἔναρξη τῶν μαθημάτων τῆς τρέχουσας σχολικῆς χρονιᾶς 2010 -2011.  Στήν τελετή προσῆλθαν ὁ δήμαρχος Haringey Cllr Eddie Griffith, ὁ Inspector Gordon Johnson, οἱ ὁμογενεῖς ἀστυνομικοί Παναγιώτης Σάββα καί Ροβέρτος Μιχαήλ, ὁ Προϊστάμενος τῆς ΚΕΑ κ. Σάββας Παυλίδης, ἡ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Γονέων/Δασκάλων κα Ἰωάννα Ὀνουφρίου, γονεῖς, δάσκαλοι καί παιδιά. 

                   Πρός τά παιδιά μίλησαν οἱ ἐπίσημοι προσκεκλημένοι καί οἱ συμμαθήτριές τους Μαρία Ντίκ στά Ἑλληνικά καί Ἀνδριάνα Εὐαγόρου στά Ἀγγλικά.  Τόν ἁγιασμό τέλεσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου Ἀθανάσιος, βοηθούμενος ἀπό τούς κληρικούς τῆς κοινότητος.  Ὁ Ἐπίσκοπος καλωσόρισε ὅλους καί εὐχαρίστησε τούς ἐπισήμους προσκεκλημένους γιά τήν παρουσία τους καί τίς δύο Ἐκπαιδευτικές Ἀποστολές γιά τήν προσφορά τους.  Ἐπίσης συνεχάρη τά παιδιά γιά τήν προσέλευση καί τήν ἀπόδοσή τους στά μαθήματα καί εὐχήθηκε καλή, εὐλογημένη καί ἀποδοτική χρονιά. 

                   Τέλος, ὁ Σύλλογος Γονέων/Δασκάλων δεξιώθηκε τούς ἐπισήμους καί τούς ἐκπαιδευτικούς στούς κοινοτικούς μας χώρους.  Ἀπευθύνονται ἐγκάρδιες εὐχαριστίες καί θερμά συγχαρητήρια πρός τά προεδρεῖα καί τά μέλη τῆς

Παντάνασσας καί τοῦ Συλλόγου Γονέων/Δασκάλων γιά τούς πολλούς κόπους καί τήν εὐγενική προσφορά τους.  Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά τούς συνοδεύει.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΙΩΝ:  Τήν πρώτη Κυριακή τοῦ Ὀκτωβρίου ἡ Ἐκκλησία Κύπρου καθώρισε νά τιμῶνται οἱ Ἅγιες μορφές οἱ ὁποῖες συνδέονται μέ τή Μεγαλόνησο Κύπρο.  Ἐμεῖς ἐδῶ ἕνεκα τῆς προελεύσεως τοῦ μεγαλύτερου μέρους τοῦ ποιμνίου μας ἀπό τό νησί συνεορτάζουμε μέ τήν Ἐστία Λονδίνου τούς Ἁγίους τῆς Κύπρου.  Γιά τοῦτο τήν Κυριακή, 3η Ὀκτωβρίου 2010, στόν Καθεδρικό μας ναό θά ψαλεῖ ἡ Ἱερή Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων, θά τελεσθεῖ Ἀρτοκλασία καί ἔπειτα θά δοθεῖ τσάι στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Παναγίας.  Πανηγυρικό λόγο θά ἐκφωνήσει ὁ κ. Σάββας Παυλίδης.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  Ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ διοργανώνει κοινωνική ἐκδήλωση – γεῦμα τήν Πέμπτη, 30η Σεπτεμβρίου 2010, στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Παναγίας, ὥρα 7.30 μ.μ.  Σκοπός τῆς ἐκδηλώσεως ἡ συγκέντρωση χρημάτων γιά τήν ἀγορά τῶν ἀπαραιτήτων χρειωδῶν ὥστε οἱ κουζίνες τῆς κοινότητος νά λειτουργοῦν ὅσο γίνεται πιό ἄνετα.  Τιμή εἰσιτηρίου £ 20.00.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

28η Σεπτεμβρίου Τρίτη Ἀνακομιδή λειψάνου Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

29η Σεπτεμβρίου Τετάρτη Ὁσίου Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

1η Ὀκτωβρίου Παρασκευή Ἁγιασμός Πρωτομηνιᾶς ὥρα 9.30 π.μ.

2α Ὀκτωβρίου Σάββατο Ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ καί Ἰουστίνης τῆς παρθένου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ. 

Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

3η Ὀκτωβρίου Κυριακή Δεύτερη Λουκᾶ. Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου Ἀθηνῶν.

Μνήμη πάντων τῶν ἐν Κύπρῳ διαλαμψάντων Ἁγίων.

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                                         £500.00      Σωτηρούλα Νικολαΐδου £ 50.00

Ἀνώνυμος                                         £100.00      Ἀνώνυμος                             £100.00

Παναγιώτης Δημητρίου                £ 10.00                Ἀνώνυμος                          £300.00

Παναγιώτα Ἀργυριάδου στή μνήμη Γιαννάκη Φιλίππου                            £ 10.00 

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 

 

Η   Κ Α Τ Α   Χ Ρ Ι Σ Τ Ο    Ζ Ω Η

«Χριστῷ συνεσταύρωμαι ·  ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός.»                                                                                                                   (Γαλ. β΄ 19-20)

 

                        Μόλις, ἀγαπητοί ἀδελφοί, γιορτάσαμε τήν Παγκόσμια Ὕψωση τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.  Ἔτσι σύμφωνα μέ τήν παράδοση καί τάξη τῆς Ἐκκλησίας περιφέραμε τό Τίμιο Ξύλο μέσα στούς ναούς, μέ πλούσια συγκίνηση καί δυνατή πίστη.  Αὐτή ἡ λιτάνευση ἐγένετο μέσα στή μυροβόλο ἀτμόσφαιρα τῶν εὔοσμων ἀνθέων, τά ὁποῖα ἡ ἀγάπη τοῦ θεοφιλοῦς λαοῦ μας προσεκόμισε πλουσιοπάροχα γιά τό στόλισμα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.  Στή συνέχεια ἐγένοντο μέ κάθε εὐλάβεια οἱ καθιερωμένες ὑψώσεις καί δεήσεις, ἐψάλη πολλές φορές τό «Κύριε, ἐλέησον» καί ἀκολούθησε ὁ ἁσπασμός τοῦ Σταυροῦ καί ἡ διανομή τῶν εὐλογημένων λουλουδιῶν στούς πιστούς.

 

                        Ἡ σταύρωση τοῦ Κυρίου, πάνω στό ξύλο τῆς κατάρας, στήν κορυφή τοῦ Γολγοθᾶ, τοῦ γνωστοῦ ὡς «κρανίου τόπος», ἀποτελεῖ τήν κορωνίδα τῆς πυραμίδος τῆς προσφορᾶς ἀγάπης ἀπό μέρους τοῦ Κυρίου πρός τό ἀνθρώπινο γένος.  Σ’ αὐτό τό σημεῖο ἔχουμε τό ἀποκορύφωμα τοῦ Ἀρχιερατικοῦ ἀξιώματος τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ.  Τοῦτο τό ἀξίωμα περιλαμβάνει κάθε θυσία καί προσφορά τοῦ Κυρίου γιά τή δική μας σωτηρία, ἀπό τή στιγμή τῆς ἐνανθρωπήσεως μέχρι καί τήν ἀτιμωτική καί ἀπόλυτα ταπεινωτική ποινή τῆς σταυρώσεως.

Τότε ἀπό τό ὕψος τοῦ Σταυροῦ κινήθησαν τά στεγνά χείλη τοῦ Κυρίου καί πρόφεραν τό «τετέλεσται».  Αὐτή ἡ τελευταία λέξη σφραγίζει τό διάστημα τῆς ἐπιγείου ζωῆς τοῦ Κυρίου.  Τό «τετέλεσται» ἀποτελεῖ μιά λέξη κλειδί ὡς πρός τήν κατανόηση τοῦ σωτηριολογικοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ.  Αὐτός ὁ ὅρος ὑπενθυμίζει ὅτι οἱ προφητεῖες οἱ ἀναφερόμενες στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἐκπληρώθησαν καί ὁλοκληρώθησαν.    

 

                        Σήμερον, Κυριακή μετά τήν Ὕψωση, τό Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα μέσα ἀπό τό ὁποῖο ὁμιλεῖ ὁ θεῖος Παῦλος γιά τόν ἑαυτό του, μᾶς λέγει: «Χριστῷ συνεσταύρωμαι».  Ὁ μέχρι τότε σκληρός διώκτης τῶν Χριστιανῶν, ἔπειτα ἀπό τό ὅραμα τῆς Δαμασκοῦ, ἀκολούθησε πρόθυμα τό δρόμο τοῦ Χριστοῦ καί μετεβλήθη σέ διαπρύσιο κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου.  Ὁ θεῖος Παῦλος εἶναι ἕτοιμος γιά κάθε θυσία καί προσφορά στό βωμό τῆς ἀγάπης, στό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

 

Ἐπιπρόσθετα ὅλα τά πράγματα τοῦ κόσμου τούτου γιά τόν Παῦλο κατέστησαν πιά ἀνύπαρκτα καί ἀδύναμα νά τόν κρατήσουν.  Ἔτσι λέγει: «Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἤ στενοχωρία ἤ διωγμός ἤ λιμός ἤ γυμνότης ἤ κίνδυνος ἤ μάχαιρα»  (Ρωμ. η΄ 35).  Μέ ἁπλᾶ λόγια: Τί, λοιπόν, μπορεῖ νά μᾶς χωρίσει ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ;  Μήπως τά παθήματα, οἱ στενοχωρίες, οἱ διωγμοί, ἡ πείνα, ἡ γύμνια, οἱ κίνδυνοι ἤ ὁ μαρτυρικός θάνατος;

 

Τά λόγια τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος καί τό ζωντανό παράδειγμα τοῦ Παύλου ἀπευθύνουν πρόσκληση σέ ὅλους ἐμᾶς, οἱ ὁποῖοι ἐνταχθήκαμε στήν παράταξη τοῦ Χριστοῦ μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, νά ζοῦμε ὡς ἐσταυρωμένοι.  Νά ἀπομακρυνθοῦμε ἀπό τόν παλαιό ἑαυτό μας, νά συνεχίσουμε νά παραμένουμε νεκροί ὡς πρός τά διάφορα ἁμαρτωλά πάθη καί νά προχωροῦμε μέσα στά πλαίσια μιᾶς ζωῆς ἀναγεννημένης, ἡ ὁποία νά ἀποτελεῖ ὁδοδείκτη πρός τήν κατεύθυνση ὅπου βασιλεύει ὁ Χριστός.

 

Ἐκεῖ ὅπου πρυτανεύει τό φρόνημα τοῦ κόσμου, ὁ Χριστός περιφρονεῖται, διώκεται καί ὑβρίζεται.  Κάποιος δυνατό νά πεῖ: πότε εἶδα τό Χριστό καί ποῦ τόν εἶδα γιά νά τόν βλάψω;  Κάθε μέρα ὅμως ἀσχολεῖται μέ τήν ἱεροκατηγορία, κρίνει καί κατακρίνει τήν Ἐκκλησία καί τούς ἀνθρώπους της καί κατά τά ἄλλα ἔχει ἐλαφρά τή συνείδηση ὅτι εἶναι καλός χριστιανός. 

 

 

Οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τά κίνητρά τους περιορισμένα στήν ὁριζόντια διάσταση τῆς ζωῆς, δέν ἐπιθυμοῦν τήν παρουσία τοῦ Κυρίου στή ζωή τους, γιατί ἐλέγχονται καί ἔχουν κρίση συνειδήσεως.  Μήπως ὅσοι προσποιοῦνται τόν ἄθεο, δέν εἶναι αὐτό τό πρόβλημά τους;  Δυστυχῶς αὐτή ἡ κατηγορία τῶν ἀνθρώπων ζεῖ μέσα στά πλαίσια μιᾶς διχασμένης προσωπικότητος καί ἀμφιταλαντευομένης ζωῆς.  Ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ καί ἡ κατά Χριστό Ζωή ἀποτελοῦν φῶς, σκορπίζουν χαρά, προσφέρουν ἐλπίδα καί γεννοῦν αἰσιοδοξία στήν ψυχή τοῦ πιστοῦ.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 11ης καί 12ης Σεπτεμβρίου 2010,  ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ἡ Ἠλιάνα-Alanna, θυγατέρα τῆς Εὐτυχίας Δράκου, μέ ἀνάδοχο τή Μαρία Μιχαήλ.

                   Ἡ Ἑλένη-Αἰκατερίνη, θυγατέρα τῶν Ἰάσονα Bhavon καί Δέσποινας, τό γένος Ἀντωνίου, μέ ἀναδόχους τούς Μάριο Γιασουμῆ καί Μυράντα Ἀντωνίου.

                   Ὁ Oliver-Σολομών, υἱός τῶν David Goodman καί Susan, τό γένος Green, μέ ἀναδόχους τίς Μαρίνα Χατζῆ-Στυλλῆ καί Ἑλένη Μεσίτη.

                   Ὁ Ἀλέξανδρος-Σωκράτης, υἱός τῶν Μαρίου Γεωργιάδη καί Natasha, τό γένος Moses, μέ ἀνάδοχο τήν Ἀνδρούλα Γεωργιάδη, καί

                   Ἡ Ἠλιάνα, θυγατέρα τῶν Φαίδωνος Ἰωάννου καί Παναγιώτας, τό γένος Χαραλάμπους, μέ ἀνάδοχο τήν Ἰωάννα Χαραλάμπους.

                   Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τοῦ Oliver-Σολομῶντος.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τήν Πέμπτη, 16η Σεπτεμβρίου 2010, ἐπαναλειτούργησαν τά γεύματα τῶν προσφιλῶν καί σεβαστῶν μας ἡλικιωμένων.  Τό πρῶτο γεῦμα προσεφέρθη ἀπό μέρους τῆς δίδας Ἐρωτοκρίτας Α. Λιβέρα.  Ἡ φιλοξενία δόθηκε ὑπέρ ὑγείας τῶν οἰκείων της καί στή μνήμη τῶν προσφιλῶν τους γονέων Ἀνδρέα καί Ἄννας.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τή δωρήτρια καί φίλη τῶν ἡλικιωμένων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Τρίτη, 14η Σεπτεμβρίου 2010, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ πραγματοποίησε συνεδρία, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Τό σῶμα μετά τά καθιερωμένα ἐνημερώθηκε γιά τή φιλοξενία ἀπό μέρους τῆς κοινότητος οἰκογενειῶν ἀσθενῶν προσώπων, γιά τό ἐπικείμενο κληρικολαϊκό συνέδριο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, στίς ἀρχές Νοεμβρίου, τό ὁποῖο θά στεγάσει ἡ κοινότητα Ἀπ. Βαρνάβα, γιά τίς συνεστιάσεις ἡλικιωμένων, τήν ἐτήσια ἑορτή τῶν Κυπρίων Ἁγίων, τήν κοινωνική ἐκδήλωση στίς 30 Σεπτεμβρίου 2010 καί διάφορα ἄλλα τρέχοντα ζητήματα.  Προσῆλθαν 16 προσώπα.    

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ/ΔΑΣΚΑΛΩΝ:  Τήν Τετάρτη, 15η Σεπτεμβρίου 2010, ὁ Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προήδρευσε τῆς συνεδρίας τοῦ σώματος τοῦ Συλλόγου Γονέων/Δασκάλων τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων Ἀπ. Βαρνάβα.  Μετά τήν προσευχή ὁ Ἐπίσκοπος καλωσόρισε τούς παρόντες καί τούς εὐχαρίστησε. Ἔπειτα συνεχάρη τήν κα Κούλα Νικολάου γιά τήν προσφορά της ἀπό τή θέση τῆς προέδρου στό ἔργο τοῦ σχολείου καί ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκεια τῆς Ἐκκλησίας.  Στή συνέχεια τό σῶμα προέβη σέ ἀρχαιρεσίες, κατά τίς ὁποῖες ἐξελέγησαν: Πρόεδρος ἡ Ἰωάννα Ὀνουφρίου,  Ἀντιπρόεδρος ἡ Κυριακή Σταύρου, Ταμίας ἡ Ἐλισάβετ Φώτη, Γραμματέας ἡ Ἀνδρούλα Πατσαλίδη.  Προσῆλθαν 8 πρόσωπα.  Ὁ Ἐπίσκοπος συνεχάρη ὅλες καί εὐχήθηκε καλή ἐπιτυχία στό ἔργο τους.  Ἀκολούθησε ἐνημέρωση γιά τήν ἔναρξη τοῦ νέου σχολικοῦ χρόνου, τίς προσλήψεις ἐκπαιδευτικῶν, τό τριμηνιαῖο πρόγραμμα καί τίς λοιπές σχολικές καί κοινοτικές δραστηριότητες.  

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

20η Σεπτεμβρίου Δευτέρα Εὐσταθίου μεγαλομάρτυρος, Θεοπίστης συμβίας αὐτοῦ.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

22α Σεπτεμβρίου Τετάρτη Ἁγίων Φωκᾶ Ἱερομάρτυρος καί Φωκᾶ τοῦ κηπουροῦ.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

23η Σεπτεμβρίου Πέμπτη ἡ Σύλληψη τοῦ Τιμίου Προδρόμου.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

24η Σεπτεμβρίου Παρασκευή Θέκλας Μεγαλομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου.  Ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου. 

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

25η Σεπτεμβρίου Σάββατο ὁσίας Εὐφροσύνης καί Παφνουτίου τοῦ πατρός αὐτῆς.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. 

26η Σεπτεμβρίου Κυριακή Ἡ μετάσταση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                             £ 30.00                     Ἀνώνυμος                 £ 13.00

Γεώργιος Γεωργίου                   £ 40.00                     Ἀνώνυμοι δωρητές £ 50.00

Στέλιος Καρᾶς                      £ 20.00                     Κυριακή Παφίτη     £ 20.00

Ἑλένη Μεσίτη καί Μαρίνα Στυλή                                                            £ 30.00

Παναγιώτα Ἀργυριάδου στή μνήμη Μαρίας Θεοφ. Νικολάου         £ 10.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

OUR BOOKSHOP

NEWS  FROM OUR  BOOKSHOP :  Books for sale:

The Holy Bible (in English with commentary and explanation throughout) £50.00

Prayer Book (Greek and English)                                                            £  5.00

Our Christian Orthodox Faith (English version)                              £10.00

Greek Diaconia (1995, 1996, 2007)                                                       £10.00

English Diaconia (1991-1995, 1996-2000, 2001-2005)                £10.00

Read Full Post »

 

THE  FAITHFUL  LIGHT-RECEIVERS  AND  LIGHT-GIVERS

“For the same God who said, ‘Out of darkness let light shine’, has caused his light to shine within us, to give the light of revelation – the revelation of the glory of God in the face of Jesus Christ.”             (2 Cor. 4: 6)

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

                        Life away from God, leads man to deep darkness.  On the contrary, light close to God leads man to light and at the same time offers him a life full of light.  The progenitors at the beginning lived their life within the light.  However, soon after they were led astray by the lies of the devil, ran away from God and fell into darkness.  The generations of men who followed “worshipped creation rather than the Creator”, the Church sings in one of the hymn of the Katavasiae.

 

                        The reading of the first verses in Genesis, the first book of the Holy Bible, reminds us succinctly that God is the Creator of the whole universe, that is, all that is visible and invisible.  The physical and limited natural light is also created by God.  The Bible states:  “God said, ‘Let there be light’ and there was light.” (Gen. 1:3).  When man lives within the environment of the physical light he rejoices, works and is contented.  On the contrary, darkness brings him low spirits, creates depression and fear within him and takes away the joy from him.  During the day the sun offers light to the planet earth whereas in the evening the earth enjoys the faint light from the moon and the stars.  Further to these, we have the electric light and many other ways of lighting which human mind invented.  The presence, the power, the duration and the effectiveness of all these kinds of light have some relativity.

 

 

                        If now someone decides to speak about “the sun of righteousness”, that is the person of Jesus Christ, things are totally different.  The joy which is brought within the hearts of men because of the presence of Jesus Christ is not easy or possible to be expressed in words which man has at his disposal.  On the other hand, the renewing power, which is given by the Son and Logos of God in the heart, the soul and the mind of man, is not possible to be compared within the human frames and terms.  However, the duration of the divine energies, which send forth “the great light”, the Son and Logos of God, frees the people who live in darkness and the shadow of death and places them in the land of light, which is the Church.

 

                        We become members of the Church from the moment we participate in the Sacrament of Baptism, which is the entrance into the Churchfold.  Immediately afterwards the Sacrament of Confirmation takes place which offers us the Divine Grace, through which we receive the gifts of the Holy Spirit.  Following that, the Church feeds her newly-baptised members with the Holy Eucharist, the Body and Blood of Christ.  From that moment onwards every member of the Church has the privilege to live within the light of the Triune God.  The Church sings as follows:  “light is the Father, light is the Logos, light is the Holy Spirit also.”

 

 

                        The Lord speaks about Himself as follows:  “I am the light of the world.  No follower of mine shall wander in the dark;  he shall have the light of life.” (John 8: 12).  However, He Himself addressing His disciples and followers throughout the centuries said:  “You are light for all the world.” (Matthew 5: 14).  The Lord is the source of light.  He is the permanent giver of light.  We, the members of the Church, are receivers of the light of the Divine Grace.  Thus, we become light-receivers.  However, remaining within the light we have the ability, despite the fact that we are not self-lit, to become light-givers and transmitters of this light.

 

                        The above brings to mind the unique words of St Gregory the Theologian, in his Apologetic Speech when he left for Pontos, which are as follows:  One must clean himself before his is able to clean others;  to become wise and thus to be able to help others to become wise;  to become light and then to be able to enlighten others;  to get closer to God and lead others to God also;  to become holy and then guide others to holiness;  to take others by the hand and lead them, to advise with wisdom.  This is the mission of the faithful members of the Church:  to be receivers and transmitters of the Divine Light.  Amen!

 

C O M M U N I T Y   N E W S

 

MEALS FOR  THE  ELDERLY:     After the summer break the meals for the elderly will resume on Thursday, 16th September 2010.  The meals are given twice a week, free of charge.  We trust that new and existing supporters of this endeavour will continue donating money towards this philanthropic initiative.

RENEWAL  OF  SUBSCRIPTIONS:  The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine (£15.00) are now due.  If you have not already paid them or wish to subscribe to any or all of these you may contact our Community’s offices.

NEWS  FROM  THE  CELEBRATIONS  OF  THE  DORMITION  OF  OUR  LADY:  With God’s grace and help we were privileged to celebrate the Dormition of our Lady for one more year.  The service of the Paracleses, Great and Small, were sung alternately during the first thirteen days.  They were very well attended.  The Paracleses and the Holy Unction worked as an appropriate preparation of the faithful for the feast of the Dormition.  As it is customary in our community, a short sermon completed the prayers every evening.  The Vespers as well as the Divine Liturgy were led by His Eminence, Gregorios, Archbishop of Thyateira and Great Britain.  The feast being on a Sunday gave the opportunity to both our Churches to celebrate on the day and give a chance to the masses of people who turned up to worship with ease, venerate the person of our Lady,

 

attend the Divine Liturgy and receive Holy Communion.  All the willing assistants prepared the social side of the feast wholeheartedly, served the people with goodness and kindness and improved the collections of the day.  Through the columns of our Community’s leaflet we would like to congratulate every one, to thank them and wish them to always have the protection of our Lady.

NEW  SCHOOL  YEAR 2010-2011:  After the summer holidays lessons at St Barnabas Greek Schools will resume on Thursday, 9th September for the Tuesday and Thursday school and Saturday 11th September 2010 for the Saturday school.

EXAMINATION  RESULTS:  We are pleased to announce the results of the Modern Greek examinations of the students who sat at the examination centre of St Barnabas:

A)    GCE Units 1 (AS) and Unit 2

      AS:                                    2A, 1C, 1D

      A Level (Unit 1 & 2)         1B

      A Level (Unit 2)                1A, 1C, 1D, 2U

B)    GCSE:                                    10A*, 9A, 11B, 2C, 1E

                        We congratulate all the pupils for their results and wish them a very successful and bright future.

OFFICIAL  OPENING  OF  THE  GREEK  SCHOOLS:            The official opening of St Barnabas Greek schools will take place on Saturday, 18th September 2010, with the Blessing of the Waters.  The ceremony of the Blessing of Waters will be performed by His Grace, Athanasios, Bishop of Tropaeou and Headmaster of the Schools.  Present will be officials from the Local Authority, the Co-ordinator from the Greek Educational Mission, The Inspector from the Cyprus Educational Mission, Mr Savvas Pavlides, the Co-ordinator of KES, Mrs Helen Vrahimedes and other community officials, parents, teachers and pupils.

NEWS  FROM  OUR  BOOKSHOP:  Books for sale:

The Holy Bible (in English with commentary and explanation throughout) £50.00

Prayer Book (Greek and English)                                                                   £  5.00

Our Christian Orthodox Faith (English version)                                            £10.00

Greek Diaconia (1995, 1996, 2007)                                                                £10.00

English Diaconia (1991-1995, 1996-2000, 2001-2005)                                  £10.00

Read Full Post »

Η  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Μ Η   Ζ Ω Η

«ἐμοί δέ μή γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μή ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ ἐμοί κόσμος ἐσταύρωται κἀγώ τῷ κόσμῳ.»  

(Γαλ. στ΄ 14)

            Τά μέλη, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τῆς Ἐκκλησίας κατά τίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ χριστιανικοῦ βίου εἶχαν προέλευση ἀπό δύο κατευθύνσεις.  Ὑπῆρχαν δηλαδή οἱ χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι προήρχοντο ἀπό τό Ἰουδαϊκό περιβάλλον καί οἱ χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἀνῆκαν στόν ἐθνικό ἤ εἰδωλολατρικό κόσμο.  Ὅπως συμβαίνει σχεδόν πάντοτε σ’ αὐτές τίς περιπτώσεις τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, ἔτσι καί σ’ αὐτήν τήν περίπτωση ὑπῆρχε μιά κάποια σύγκρουση καί σύγχυση μεταξύ τῶν δύο αὐτῶν κόσμων.

 

Οἱ χριστιανοί μέ ἰουδαϊκή προέλευση περηφανεύοντο γιά τήν καταγωγή τους καί ἐπέμεναν ὅτι ὅσοι στό ἑξῆς ἠσπάζοντο τή χριστιανική πίστη προερχόμενοι ἀπό τόν ἐθνικό κόσμο, ἔπρεπε νά ἀκολουθήσουν προηγουμένως ὅσα διελάμβανε ὁ Μωσαϊκός Νόμος.  Δηλαδή αὐτοί ὡς ἰουδαΐζοντες πίεζαν τούς ἄλλους νά ὑφίστανται τήν περιτομή καί ἐπίσης νά προβαίνουν σέ καθαρμούς καί ἐξαγνισμούς, προτοῦ ἐνταχθοῦν μέ τό βάπτισμά τους στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας.  Αὐτά οὔτε οἱ ἴδιοι, λέγει ὁ θεῖος Παῦλος, τά πολυπίστευαν.  Ἤθελαν ὅμως τούς ἄλλους νά τά ὑφίστανται γιά νά καυχῶνται αὐτοί σέ βάρος τους, ὅτι τούς ἔπεισαν νά τά ἀκολουθήσουν.

 

            Ὁ θεῖος Παῦλος λέγει ὅτι ἐκείνου δέν τοῦ χρειάζεται μιά τέτοια καύχηση.  Μοναδικό του καύχημα εἶναι ἡ σταυρική θυσία τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στό Γολγοθᾶ.  Ὁ Κύριος ἐκεῖ ἀνέβη στό σταυρό ἀπό ἀγάπη καί μόνο πρός τό ἀνθρώπινο γένος καί γιά νά μᾶς χαρίσει τή σωτηρία καί τήν εἴσοδο στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ.  Παράλληλα, μᾶς διδάσκει ποιός εἶναι ὁ κλῆρος ὅλων οἱ ὁποῖοι ἐντάσσονται στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ.

 

            Ὡς πρός δέ τόν ἑαυτό του ὁ θεῖος Παῦλος λέγει ὅτι γιά τόν ἴδιο τά ἁμαρτωλά πράγματα τοῦ κόσμου τούτου εἶναι νεκρά, ἀνύπαρκτα, ἀσήμαντα καί σταυρωμένα.  Ἐπίσης ὁ ἴδιος παραμένει νεκρός, ἀδιάφορος, ἀσυγκίνητος καί ἀμέτοχος στά δελεάσματα τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ κοσμικοῦ φρονήματος, τό ὁποῖο βασιλεύει καί παρελαύνει μέσα στόν κόσμο τῆς πλάνης καί τῆς ἁμαρτίας, ὁ ὁποῖος κόσμος «ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται».  (Α’ Ἰωαν. ε΄ 19)

 

            Ἄν δέ τώρα στρέψουμε τό βλέμμα στή ροή τῶν αἰώνων τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας διαπιστώνουμε ὅτι καθημερινά καί παντοῦ ἀπαντᾶ τό κάλεσμα καί ἡ ἔννοια τοῦ σταυροῦ.  Τό δέ σύμβολο τοῦ σταυροῦ στολίζει ναούς, καταστήματα, ὀχήματα, πλατεῖες, οἰκίες, σχολεῖα, δημόσια κτίρια καί κρεμμασμένο στό λαιμό τῶν πιστῶν ἀποτελεῖ ἀκατάβλητη ἀσπίδα κατά τῶν δαιμόνων. 

 

Ἡ ζωή τῶν χριστιανῶν εἶναι ποτισμένη ἀπό τά μαρτύρια, τούς διωγμούς, τά αἵματα καί τίς ψευδεῖς κατηγορίες σέ βάρος τους.  Αὐτοί εἶναι μιά ζωή κενωτική καί σταυρική.  Οἱ χριστιανοί ὅμως ὑπῆρξαν πάντοτε πιστοί ἄχρι θανάτου καί γενναῖοι στό φρόνημα, στό νά ἀντιμετωπίζουν τίς δύσκολες καί βασανιστικές αὐτές καταστάσεις. 

 

Τά πράγματα στή ζωή τῶν ἀγωνιζομένων πιστῶν ἔχουν ἔτσι, γιατί ὁ Θεός ἀδιάκοπα τούς χαριτώνει καί ποικιλότροπα τούς ἐνισχύει ἀπό ψηλά.  Αὐτοί μέ ὑπομονή καί ἐλπίδα προσβλέπουν στή χαρά, τήν ὀμορφιά, τήν εἰρήνη καί τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως, τά ὁποῖα τούς ἀναμένουν ὡς βραβεῖα τῆς νίκης καί στέφανος τῆς δόξης. 

 

Γιά τοῦτο μέ σταθερό βλέμμα ἀτενίζουν τόν ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ Χριστό.   Ζοῦν καί πεθαίνουν γιά τή δική Του δόξα.  Αὐτοί θεωροῦν τά πάντα σκύβαλα καί προσβλέπουν στήν ὥρα κατά τήν ὁποία ἀφοῦ ἀναχωρήσουν ἀπό τήν ἐφήμερη  ζωή θά ἑνωθοῦν μαζί Του στήν οὐράνια βασιλεία του.  Ἀμήν!            

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σάββατο, τῆς 4ης Σεπτεμβρίου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στό ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ἡ Μελίνα-Εἰρήνη, θυγατέρα τῶν Σταύρου Γεωργίου καί Μαρίας, τό γένος Κατσαροῦ, μέ ἀνάδοχο τήν Εἰρήνη Ἀνδρέου, καί

                        Ἡ Ναταλία-Ἀθηνᾶ, θυγατέρα τῶν Yahya Dilek καί Serpil, τό γένος Kavsut, μέ ἀνάδοχο τή Χρυστάλλα Ἀχιλλέως. 

Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στίς νεοφώτιστες νά ζήσουν.

 

ΓΑΜΟΙ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 4ης καί 5ης Σεπτεμβρίου 2010, στόν Καθεδρικό μας ναό εὐλογήθησαν οἱ γάμοι τῶν Κωνσταντίνου-Μιχαήλ Παύλου καί Χριστιάνας-Ροδαυγῆς, τό γένος Παυλίδη καί ἐπίσης τῶν Adam Victor Champion καί Χρυστάλλας, τό γένος Ἀνδρέου.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου Ἀθανάσιος εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Κωνσταντίνου Μιχαήλ καί Χριστιάνας-Ροδαυγῆς Παύλου.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.  

 

ΚΗΔΕΙΑ:  Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος, τή Δευτέρα, 6η Σεπτεμβρίου 2010, στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας, προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς ἀειμνήστου Ἀναστασίας Ἰωσήφ.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ἐκλιπούσης καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους της.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τή Δευτέρα, 6η Σεπτεμβρίου 2010, τό                     Δ. Συμβούλιο τῆς κοινότητος πραγματοποίησε, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του.  Τό σῶμα τῶν συνέδρων μετά τά καθιερωμένα ἀσχολήθηκε μέ τά ἀκόλουθα:  Διορισμός Τεχνικοῦ Συμβούλου, Μεθέορτα Δεκαπενταυγούστου, ἑορτές Γενεθλίων τῆς Παναγίας καί Παγκοσμίας Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ, σχολικά ζητήματα, κοπή καί κλάδευμα δένδρων, Κληρικολαϊκό Συνέδριο Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (5, 6 καί 7 Νοεμβρίου 2010) καί διάφορα ἄλλα.  Στή συνεδρία προσῆλθαν 17 πρόσωπα.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ: Τό Σάββατο, 18η Σεπτεμβρίου 2010, ὥρα 10.30 π.μ., θά τελεσθεῖ ὁ ἐπίσημος ἁγιασμός τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων Ἀπ. Βαρνάβα.  Τόν ἁγιασμό θά τελέσει ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς κοινότητος καί Διευθυντής τῶν Σχολείων.  Θά παρευρεθοῦν οἱ Τοπικές Ἀρχές τῆς χώρας, τό ὑπεύθυνο πρόσωπο τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἀποστολῆς (ΕΕΑ), ὁ Προϊστάμενος τῆς Κυπριακῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἀποστολῆς

(ΚΕΑ) κος Σάββας Παυλίδης, ἡ Σύμβουλος τοῦ ΚΕΣ κα Ἑλένη Βραχιμίδου καί ἄλλοι ἀξιωματοῦχοι τῆς κοινότητος, γονεῖς, δάσκαλοι καί παιδιά.

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:  Τά μαθήματα τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα ἔχουν ἤδη ἀρχίσει κανονικά ἀπό τήν Πέμπτη, 9η Σεπτεμβρίου καί τό Σάββατο, 11η Σεπτεμβρίου 2010.  Συμβουλεύουμε ὅσους  γονεῖς καί κηδεμόνες δέν ἔγραψαν ἀκόμη τά παιδιά, ὅπως ἐπισκεφθοῦν τά γραφεῖα τοῦ σχολείου καί προβοῦν στήν ἐγγραφή τους γιά τό νέο σχολικό χρόνο 2010 – 2011.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Τρίτη, 14η Σεπτεμβρίου 2010, ὥρα 7.30 μ.μ., ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ θά πραγματοποιήσει συνεδρία μέ ὅλα τά μέλη της στά κεντρικά γραφεῖα.

 

ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Τήν Τετάρτη, 8η Νοεμβρίου 2010, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος χειροθέτησε σέ Ἀναγνώστη τόν κο Σάββα Ἀρτέμη.  Συγχαίρουμε θερμά τό νέο Ἀναγνώστη καί τοῦ εὐχόμεθα εὐδόκιμη ὑπηρεσία στό χῶρο τῆς κοινότητος καί κάθε πνευματική πρόοδο.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

14η Σεπτεμβρίου Τρίτη ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία καί τελετή τῆς Ὑψώσεως ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

16η Σεπτεμβρίου Πέμπτη Ἁγίας μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

17η Σεπτεμβρίου Παρασκευή Ἁγίας Σοφίας καί τῶν θυγατέρων της Πίστεως, Ἀγάπης καί Ἐλπίδος.  Ὁσίου Ἀναστασίου, Ἡρακλειδίου Ταμασοῦ καί Αὐξιβίου Σόλων.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ

Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία      ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

18η Σεπτεμβρίου Σάββατο μετά τήν Ὕψωση.  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

19η Σεπτεμβρίου Κυριακή Μετά τήν Ὕψωση.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Ἀνδρέας Ἀλεξάνδρου            £  8.00             Ἀνδρέας Χαραλάμπους         £ 38.00

Ἀνώνυμος                   £3,000.00        Ἀνώνυμος                               £450.00

Ἀνδρέας Παναγῆ       £ 20.00                        Λάζαρος Γαβριήλ                   £ 20.00

Ἀνδρέας Κουμῆ στή μνήμη μητρός του Φλωρεντίας                     £ 20.00

Ἀνδρέας Ξενῆ στή μνήμη πατρός του Ἀλεξάνδρου                                    £ 50.00           

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος συγχαίρουν καί εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 

 

Ο Ι   Π Ι Σ Τ Ο Ι   Φ Ω Τ Ο Λ Η Π Τ Ε Σ   Κ Α Ι   Φ Ω Τ Ο Δ Ο Τ Ε Σ

«ὁ Θεός ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὅς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρός φωτισμόν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ.»                                  (Β΄ Κορ. δ΄ 6)

 

                        Ἡ ζωή, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μακράν τοῦ Θεοῦ ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο σέ βαθύ σκοτάδι.  Ἀντίθετα, ἡ ζωή κοντά στό Θεό ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στό φῶς καί καθιστᾶ παράλληλα τή ζωή του γεμάτη φῶς.  Οἱ πρωτόπλαστοι ἔζησαν στήν ἀρχή τῆς ζωῆς τους μέσα στό φῶς.  Γρήγορα ὅμως παρεσύρθησαν ἀπό τά ψεύδη τοῦ διαβόλου, ἀπομακρύνθησαν ἀπό τό Θεό καί ἔπεσαν στό σκοτάδι.  Οἱ γενεές τῶν ἀνθρώπων οἱ ὁποῖες ἀκολούθησαν, «ἐλάτρευσαν τήν κτίσιν παρά τόν κτίσαντα», ψάλλει ἡ Ἐκκλησία στά τροπάρια τῶν καταβασιῶν.

                        Ἡ ἀνάγνωση τῶν πρώτων στίχων τοῦ πρώτου βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῆς Γενέσεως, μᾶς ὑπενθυμίζει ἀκριβῶς ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὁ δημιουργός τοῦ σύμπαντος κόσμου, δηλαδή ὅλων ὅσα βλέπουμε καί δέν βλέπουμε.  Δημιούργημα τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ καί τό φυσικό καί πεπερασμένο φῶς.  Ἡ Γραφή λέγει: «εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καί ἐγένετο φῶς».  (Γεν. α΄ 3)  Ὁ ἄνθρωπος ὅταν ζεῖ μέσα καί κάτω ἀπό τό φυσικό φῶς χαίρεται, ἐργάζεται καί εἶναι εὐχαριστημένος.  Τό σκοτάδι ὅμως τοῦ δημιουργεῖ δυσθυμία, τοῦ προκαλεῖ κατάθλιψη, φόβο καί διώχνει τή χαρά ἀπό μέσα του.  Τήν μέν ἡμέρα τόν πλανήτη τῆς γῆς φωτίζει ὁ ἥλιος, κατά δέ τή δέ νύχτα ὑπάρχει τό ἀμυδρό φῶς τῆς σελήνης καί τῶν ἀστέρων.  Παράλληλα ἔχουμε τό ἠλεκτρικό φῶς καί ἄλλους τρόπους φωτισμοῦ, τούς ὁποίους ἐφεῦρε ὁ ἀνθρώπινος νοῦς.  Ἡ παρουσία, ἡ δύναμη, ἡ διάρκεια καί ἡ ἀποτελεσματικότητα ὅλων αὐτῶν τῶν εἰδῶν τοῦ φωτός ἔχει μιά σχετικότητα. 

                        Ἄν τώρα τολμήσει κάποιος νά μιλήσει γιά «τόν ἥλιο τῆς δικαιοσύνης», δηλαδή τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τά πράγματα εἶναι ἐντελῶς διαφορετικά.  Ἡ χαρά τήν ὁποία γεννᾶ ἡ παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ  μέσα στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, δέν εἶναι δυνατό καί εὔκολο νά διατυπωθεῖ μέ λόγια, τά ὁποῖα ἐκφράζει ὁ ἄνθρωπος.  Ἡ δέ ἀνακαινιστική δύναμη, τήν ὁποία ἔχει ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ στίς καρδιές, τήν ψυχή καί τό νοῦ τῶν ἀνθρώπων, δέν εἶναι δυνατό νά κατανοηθεῖ μέσα στά ἀνθρώπινα πλαίσια καί σχήματα.  Ἡ δέ διάρκεια τῶν θείων ἐνεργειῶν, τίς ὁποῖες ἐκπέμπει «τό μέγα φῶς» ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἐξάγει τά πλήθη, τά ὁποῖα ζοῦν μέσα στό σκότος καί τή σκιά τοῦ θανάτου καί τά εἰσάγει στή χώρα τοῦ φωτός, δηλαδή τήν Ἐκκλησία. 

                        Μέλη τῆς Ἐκκλησίας πολιτογραφούμεθα ἀφοῦ δεχθοῦμε τό μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τήν εἴσοδο στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας.  Εὐθύς ἀμέσως μέ τό μυστήριο τοῦ Χρίσματος μᾶς προσφέρεται ἡ θεία Χάρη, ἡ ὁποία μᾶς χαριτώνει μέ τά δῶρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  Στή συνέχεια ἡ Ἐκκλησία τρέφει τά νεοφώτιστα μέλη της μέ τή θεία Εὐχαριστία, τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Κυρίου.  Ἀπό τή στιγμή αὐτή τό κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας ἔχει τό προνόμιο νά ζήσει μέσα στό φῶς τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.  Ἡ Ἐκκλησία ψάλλει: «φῶς ὁ Πατήρ, φῶς ὁ Λόγος, φῶς καί τό Ἅγιον Πνεῦμα».

                        Ὁ Κύριος εἶπε γιά τόν ἑαυτό του: «ἐγώ εἰμι τό φῶς τοῦ κόσμου· ὀ ἀκολουθῶν ἐμοί οὐ μή περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἀλλ’ ἕξει τό φῶς τῆς ζωῆς.»   (Ἰωαν. η΄ 12). Ὁ ἴδιος ὅμως ἀπευθυνόμενος πρός τούς Μαθητές καί τούς πιστούς ὅλων τῶν αἰώνων εἶπε: «Ὑμεῖς ἐστε τό φῶς τοῦ κόσμου» (Ματθ. ε΄ 14)Ἐκεῖνος ἀποτελεῖ τήν πηγή τοῦ φωτός.  Εἶναι ὁ μόνιμος φωτοδότης.  Ἐμεῖς τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας εἴμεθα δέχτες τοῦ φωτός τῆς θείας Χάριτος.  Μέ τόν τρόπο αὐτό καθιστάμεθα φωτολῆπτες.  Παραμένοντας δέ μέσα στό φῶς ἔχουμε τή δυνατότητα  παρ’ ὅλο πού δέν εἴμεθα αὐτόφωτοι, νά ἀποβοῦμε φωτοδότες καί πομποί τούτου τοῦ φωτός.

                        Τό τελευταῖο φέρνει στή μνήμη τά ἀνεπανάληπτα λόγια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ὁ ὁποῖος, στόν Ἀπολογητικό λόγο του τῆς φυγῆς εἰς τόν Πόντο, διετύπωσε τά ἀκόλουθα: «καθαρθῆναι δεῖ πρῶτον, εἶτα καθᾶραι· σοφισθῆναι, καί οὕτω σοφίσαι· γενέσθαι φῶς, καί φωτίσαι· ἐγγίσαι Θεῷ, καί προσαγαγεῖν ἄλλους· ἁγιασθῆναι, καί ἁγιάσαι· χειραγωγῆσαι μετά χειρῶν, συμβουλεῦσαι μετά συνέσεως.»  (Λόγος Β΄ ΕΠΕ 1, 164)  Στά ἁπλά ἑλληνικά μᾶς λέγει: Πρέπει νά καθαρίσουμε πρῶτα τόν ἑαυτό μας, ἔπειτα νά καθαρίσουμε ἄλλους.  Νά ἀποκτήσουμε σοφία καί ἔπειτα νά κάνουμε καί τούς ἄλλους σοφούς.  Νά γίνουμε φῶς, γιά νά φωτίσουμε.  Νά πλησιάσουμε τόν Θεό οἱ ἴδιοι, γιά νά φέρουμε κοντά καί τούς ἄλλους.  Νά ἁγιασθοῦμε, γιά νά ἁγιάσουμε.  Νά πιάσουμε καί νά ὁδηγήσουμε μέ τά χέρια, νά συμβουλεύσουμε μέ σύνεση.  Αὐτή παραμένει ἡ ἀποστολή τῶν πιστῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας.  Νά εἶναι δέχτες καί πομποί τοῦ θείου φωτός.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:     Τό Σαββατοκύριακο τῶν 28ης καί 29ης Αὐγούστου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ὁ Μάξιμος, υἱός τῶν Χρήστου Φωτίου καί Elena, τό γένος Maltseva, μέ ἀνάδοχο τήν Κωνσταντίνα Φωτίου.

                        Ὁ Ἰάσων-Liam, υἱός τῶν Ian Leslie Robinson καί Νικολέττας-Δήμητρας, τό γένος Daly, μέ ἀνάδοχο τόν Στέλιο Daly.

                        Ὁ Νικόλαος, υἱός τῶν Χριστοφόρου Παπαφιλίππου καί Νικολέττας, τό γένος Πύρκου, μέ ἀναδόχους τούς Φίλιππο Παπαφιλίππου καί Παναγιώτας Ἀδάμου, καί

                        Ὁ Ἀλέξιος-Θεοφάνης, υἱός τῶν Χρήστου Ἀριστείδου καί Sheridan, τό γένος Cadogan, μέ ἀνάδοχο τό Μανώλη Δημητρίου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΓΑΜΟΣ:  Τήν Κυριακή, 29η Αὐγούστου 2010, στόν Καθεδρικό μας ναό εὐλογήθησαν οἱ γάμοι τῶν Σάββα Σαββίδη καί Helena, τό γένος Isaacs.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝΠαρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΚΗΔΕΙΑ:  Τήν Τρίτη, 31η Αὐγούστου 2010, στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου Χριστάκη Θεμιστοκλέους.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τοῦ μεταστάντος καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους του.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:  Τά μαθήματα τῶν ἑλληνικῶν σχολείων Ἀπ. Βαρνάβα ἀρχίζουν τήν Πέμπτη, 9η Σεπτεμβρίου καί τό Σάββατο, 11η Σεπτεμβρίου 2010.  Συμβουλεύουμε τούς γονεῖς καί κηδεμόνες, ὅπως ἐπισκεφθοῦν τά γραφεῖα τοῦ σχολείου καί προβοῦν στήν ἐγγραφή τῶν παιδιῶν τους γιά τό νέο σχολικό χρόνο 2010 – 2011.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ: Τό Σάββατο, 18η Σεπτεμβρίου 2010, ὥρα 10.30 π.μ., θά τελεσθεῖ ὁ ἐπίσημος ἁγιασμός τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων Ἀπ. Βαρνάβα.  Τόν ἁγιασμό θά τελέσει ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς κοινότητος καί Διευθυντής τῶν Σχολείων μας.  Θά παρευρεθοῦν οἱ Τοπικές Ἀρχές τῆς χώρας, τό ὑπεύθυνο πρόσωπο τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἀποστολῆς (ΕΕΑ), ὁ προϊστάμενος τῆς Κυπριακῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἀποστολῆς (ΚΕΑ) κος Σάββας Παυλίδης, ἡ Σύμβουλος τοῦ ΚΕΣ κα Ἑλένη Βραχιμίδου καί ἄλλοι ἀξιωματοῦχοι τῆς κοινότητος, γονεῖς, δάσκαλοι καί παιδιά.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τή Δευτέρα, 6η Σεπτεμβρίου 2010, τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς κοινότητος θά πραγματοποιήσει τήν ταχτική του μηνιαία συνεδρία στά κεντρικά γραφεῖα, ὥρα 7.30 μ.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

6η Σεπτεμβρίου Δευτέρα Ἀνάμνηση θαύματος Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στίς Χῶνες. Τήν παραμονή πανηγυρικός ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 μ.μ.

8η Σεπτεμβρίου Τετάρτη ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.  Τήν παραμονή πανηγυρικός ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

9η Σεπτεμβρίου Πέμπτη Τῶν Ἁγίων καί Δικαίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

11η Σεπτεμβρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

12η Σεπτεμβρίου Κυριακή Πρό τῆς Ὑψώσεως.

(Ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῶν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου).

Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Ἀνώνυμος                   £ 20.00                        Ἀγγέλα Λοΐζου                        £ 60.00

Ἀντώνης Προδρόμου  £100.00           Ἁγνή Γεωργαλλίδου                £200.00

Κυριακή Σάββα            £ 20.00                        Δέσποινα Βάσου                     £ 50.00

Εὐφροσύνη Tooms στή μνήμη Εὐδοκίας Μαρίνου                            £ 20.00

Μάριος & Κυριακή Μηναΐδου στή μνήμη πατρός Γεωργίου Μηναΐδη           £200.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »