Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Σεπτεμβρίου 2009

Η Α Ρ Ε Τ Η Τ Η Σ Υ Π Α Κ Ο Η Σ
«καί ἀποκριθείς ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ· ἐπιστάτα, δι’ ὅλης τῆς νυκτός κοπιάσαντες οὐδέν ἐλάβομεν· ἐπί δέ τῷ ρήματί σου χαλάσω τό δίκτυον.»(Λουκ. ε΄ 5)

Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τελείωσε τή διδασκαλία του πρός τά πλήθη, τήν ὁποία ἀπηύθυνε ἀπό τό καΐκι τοῦ Σίμωνα-Πέτρου καί τό ὁποῖο χρησιμοποίησε ὡς ἄμβωνα. Ἀμέσως μετά ζήτησε ἀπό τόν Πέτρο νά ὁδηγήσει τό πλοιάριό του πιό βαθιά στά νερά τῆς λίμνης Γεννησαρέτ καί νά ρίξει τά δίχτυα γιά ψάρεμα. Τότε ὁ Πέτρος ἔλαβε ἀφορμή καί ἐξωτερίκευσε, αὐτό τό ὁποῖο ἔνιωθε καί αὐτό τό ὁποῖο ἐσκέπτετο. Ἡ νύχτα τους, εἶπε, ὑπῆρξε φοβερά ἄγονη, ὡς πρός τό ψάρεμα. Προσεπάθησαν πολύ ὅλη νύχτα, χωρίς ὅμως νά ἐπιτύχουν νά συλλάβουν οὔτε ἕνα ψάρι.

Ἀφοῦ, λοιπόν, ὁ Πέτρος διετύπωσε τόν καημό του, τότε συμπλήρωσε: «Ἐπειδή τό ζητᾶς ἐσύ, Κύριε, θά ὑπακούσω καί θά ρίξω τά δίχτυα στό νερό τῆς θάλασσας, γιά ψάρεμα.» Πράγματι ὁ Πέτρος δέν ἔμεινε στά λόγια. Προχώρησε σύντομα σέ πράξη. Ἔκαμε ἀπόλυτη ὑπακοή στόν Κύριο. Ἡ ἀμοιβή καί τό ἀποτέλεσμα τῆς ὑπακοῆς ὑπῆρξαν ἀπρόβλεπτα. Ἡ σοδειά τῶν ψαριῶν ἦταν τόσο μεγάλη σέ ποσότητα, ὥστε φαινόταν σχεδόν ἀδύνατο νά τή χωρέσουν δύο καράβια, ἐκεῖνο τοῦ Πέτρου καί ἐκεῖνο τῶν φίλων του, Ἰωάννου καί Ἰακώβου, τῶν υἱῶν τοῦ Ζεβεδαίου. Μέ τό θαῦμα τοῦτο ὁ Πέτρος καί οἱ φίλοι του ἐδιδάχθησαν ἕνα θαυμάσιο μάθημα ὑπακοῆς.
Τώρα ἡ σκέψη ἀβίαστα ἀνατρέχει στό παράδειγμα τῆς Θεοτόκου Μαρίας. Ὅταν ἐκείνη ἐδέχθη τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ στό σπίτι της στή Ναζαρέτ καί ἄκουσε τό χαρμόσυνο μήνυμα τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στόν κόσμο καί τό δικό της μητρικό ρόλο, τόν ὁποῖο ἐκαλεῖτο, μέ τό Ἀγγελικό στόμα, νά διαδραματίσει, εἶπε τό: «Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου·» (Λουκ. α΄ 38)

Τό θέλημα τῆς Μαριάμ συντάχθηκε ἀπόλυτα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἡ Κόρη τῆς Ναζαρέτ ἐπέδειξε πλήρη ὑπακοή καί συνεργασία μέ τό Θεό στό θέμα τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων. Ἡ Νέα Εὔα, ἡ Μαριάμ, σέ ἀντίθεση πρός τήν πρώτη Εὔα, ἡ ὁποία μέ τήν παρακοή της ἐξέβαλε τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό τόν Παράδεισο, ἡ Παναγία μέ τήν ὑπακοή καί ταπείνωσή της ἄνοιξε τίς πόρτες τοῦ παραδείσου γιά τόν ἄνθρωπο.

Ἄς ἐνθυμηθοῦμε ἐπίσης τούς προφῆτες, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦσαν τό στόμα τοῦ Θεοῦ πρός τόν Ἰουδαϊκό λαό. Ὁ προφήτης Ἰωνᾶς τή δεύτερη φορά, κατά τήν ὁποία ἐγένετο δέχτης τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, νά μεταβεῖ στήν πόλη Νινευί καί νά κηρύξει μετάνοια, ἐκεῖνος ὑπάκουσε καί ὁ λαός της μετανόησε καί σώθηκε. Τήν πρώτη φορά, ὅμως, παρήκουσε καί πορεύθηκε σέ ἄλλο μέρος, ὅπου κινδύνευσε καί αὐτή ἡ ζωή τοῦ ἰδίου.

Στήν ἀρχαιότητα ὁ φιλόσοφος Σωκράτης φέρεται ὡς ἕνα σπουδαῖο παράδειγμα πρός μίμηση, ὡς πρός τήν ὑπακοή, τήν ὁποία ἐκεῖνος ἐπέδειξε στούς νόμους τῆς πολιτείας. Ἐδῶ μποροῦμε νά τονίσουμε ὅτι ὁ Σωκράτης θεωρεῖται ἀπό κάποιους ὡς προτύπωση τοῦ Χριστοῦ, ἐπειδή μίλησε γιά μονοθεΐα μεταξύ τῶν εἰδωλολατρῶν τῆς ἐποχῆς του.

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὅμως, ἀποτελεῖ τό ἀνεπανάληπτο παράδειγμα ὑπακοῆς πρός τό Θεό Πατέρα. Γιατί «ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμόν ἡγήσατο τό εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ’ ἑαυτόν ἐκένωσε μορφήν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος καί σχήματι εὑρεθείς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτόν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ» (Φιλιπ. β΄ 6-8).

Μέ πιό ἁπλᾶ λόγια: Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἄν καί ἦταν Θεός, δέ θεώρησε τήν ἰσότητά του μέ τό Θεό ἀποτέλεσμα ἁρπαγῆς, ἀλλά τά ἀπαρνήθηκε ὅλα καί πῆρε μορφή δούλου. Ἔγινε ἄνθρωπος καί ὄντας πραγματικός ἄνθρωπος ταπεινώθηκε θεληματικά ὑπακούοντας μέχρι θανάτου, καί μάλιστα θανάτου σταυρικοῦ.
Γιά τοῦτο τό κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας καλεῖται νά ἔχει τό βλέμμα μόνιμα στραμμένο πρός τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι διδάσκεται, χαριτώνεται καί τόν ἀκολουθεῖ πιστά. Ἐκεῖνος παραμένει γιά πάντα ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια και ἡ ζωή. Ἀμήν!

K O I N O T I K A N E A
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 19ης καί 20ης Σεπτεμβρίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:
Ὁ Ἀλέξανδρος, υἱός τῶν Γεωργίου Καντάρη καί Γιαννούλας, τό γένος Στρατῆ, μέ ἀνάδοχο τόν Παναγιώτη Σολωμοῦ.
Ὁ Ἔκτορας, υἱός τῶν Lewis Frade καί Δέσποινας, τό γένος Κωνσταντινίδη, μέ ἀνάδοχο τόν Ἀνδρέα Κωνσταντινίδη.
Ἡ Μαρία-Ἕλενα-Γεωργία, θυγατέρα τῶν Δημητρίου Ἀκριβοῦ καί Ἑλένης, τό γένος Νικόλα, μέ ἀνάδοχο τή Μαρία Νεοφύτου.
Ὁ Ἰωάννης-Στέφανος, υἱός τῶν Δημητρίου Ἀκριβοῦ καί Ἑλένης, τό γένος Νικόλα, μέ ἀνάδοχο τή Ρεβέκκα Παναγιώτου, καί
Ὁ Σάββας, υἱός τῶν Ἀνδρέα Γιάγκου καί Μαρίας, τό γένος Βασιλείου, μέ ἀναδόχους τούς Μυράντα Βασιλείου καί Ἰωάννη Γιάγκου. Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΓΑΜΟΣ: Τήν Κυριακή, 20η Σεπτεμβρίου 2009, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος εὐλόγησε στόν Καθεδρικό μας Ναό τούς γάμους τῶν David Denis-John Morkan καί Νεφέλης, τό γένος Συρίχα. Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

ΚΗΔΕΙΑ: Τή Δευτέρα, 21η Σεπτεμβρίου 2009, στόν Καθεδρικό μας ναό, ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς ἀείμνηστης Σοφίας Νικόλα. Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῆς μεταστάσης καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους της.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους. Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τή φιλοξενία τῶν προσφιλῶν καί σεβαστῶν ἡλικιωμένων μας, τήν Τρίτη, 22α Σεπτεμβρίου, ἐνίσχυσε μέ δωρεά της ἡ κα Εὐριδίκη Δημητρίου στή μνήμη τῶν προσφιλῶν της προσώπων Ἰωάννου, Σοφίας, Χριστοδούλου, Ἀλεξάνδρας καί Λουκίας. Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 24η Σεπτεμβρίου 2009, προσέφερε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ. Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς δωρητές.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: Τήν Κυριακή, 4η Ὀκτωβρίου 2009, ἡ Ἑστία Λονδίνου σέ συνεργασία μέ τή Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ θά ἑορτάσουν τούς Ἁγίους τῆς Κύπρου στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου Ἀθανάσιος θά προεξάρχει τῆς θείας Λειτουργίας καί θά κηρύξει τό θεῖο λόγο. Ἔπειτα θά ἀκολουθήσει δεξίωση στήν αἴθουσα τῆς Παναγίας.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

28η Σεπτεμβρίου Δευτέρα Εὕρεση καί ἀνακομιδή λειψάνου Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, Χαρίτωνος Ὁμολογητοῦ καί ὁσίου Αὐξεντίου.
Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 5.30 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
29η Σεπτεμβρίου Τρίτη Ὁσίου Κυριακοῦ Ἀναχωρητοῦ.
Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 8.30 – 10.00 π.μ.
1η Ὀκτωβρίου Πέμπτη Ἁγιασμός Πρωτομηνιᾶς ὥρα 9.30 π.μ.
2α Ὀκτωβρίου Παρασκευή Κυπριανοῦ Ἱερομάρτυρος, Ἰουστίνης τῆς παρθένου καί μάρτυρος καί ὁσίου Θεοφίλου.
Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
3η Ὀκτωβρίου Σάββατο Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου ἱερομάρτυρος καί Ἰωάννου Χοζεβίτου. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ. Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.
4η Ὀκτωβρίου Κυριακή Β΄ Λουκᾶ. Ἱεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, Θεοδώρου ὁσίου καί Ἰωάννου Λαμπαδιστοῦ.
(Μνήμη πάντων τῶν ἐν Κύπρῳ διαλαμψάντων Ἁγίων).
Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα.
Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.
Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνδρούλα Ποϊράζη £ 40.00 Ἀνώνυμος £ 50.00
Γεώργιος Κωνσταντίνου £ 50.00 Μένοικος Λουκᾶ £ 45.00
Ἀνδρούλα Κωνσταντίνου £ 20.00 Ἀνώνυμος £100.00
Κίκης Ἀνδρονίκου στή μνήμη ἀδελφῆς του Ἠροῦς £100.00
Ἑλένη Νικολάου στή μνήμη συζύγου της Δήμου £100.00
Μιχαήλ καί Μαργαρίτα Ταππῆ £ 50.00

Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 “Whoever desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me.” (Mark 8: 34) The Incarnate Son and Logos of God, our Lord, dear Brothers and Sisters in the Lord, extends an invitation to every human-being who might wish to follow Him. In His invitation the Lord stresses from the very beginning, which are the boundaries man is called to act and live within, as a disciple of the Lord. In what follows an attempt will be made to comment on the stages of these boundaries. Let us remember that the Lord does not compel nor does He pressurise anybody to become His disciple. Having in mind the free will with which God endowed man from the very beginning, let us stress that He Himself respects this freedom. For this reason when the Lord extends His invitation, He says: “whoever desires”. He retains the freedom of man. This reminds us of the writings of divine Paul, who says to the newly-baptised members of the local Church of Galatia: “For you, brethren, have been called to liberty;” (Gal. 5 : 13). Additionally, St Paul in his second letter to the Corinthians writes: “the Lord is the Spirit; and where the Spirit of the Lord is, there is liberty.” ( 2 Cor. 3 : 17). We note here that the word ‘Lord’ denotes ‘the Spirit’ and where there is the Spirit of the Lord, there is freedom. Immediately afterwards the Lord teaches that His disciple must deny himself. What does He mean by this? Let us record that the fallen man carries his old self within. In this way he is in a continuous war between good and bad. Divine Paul speaks about this as follows: “For the good that I will to do, I do not do; but the evil I will not to do, that I practice.” ( Romans 7: 19). It is, therefore, understood that the Word of God asks from us to subjugate and deny our old self. Therefore, the man who responds positively to the invitation of the Lord, it is necessary for him to subdue the will of his old self and order totally his own will to the law of God. The obedient man to the law of the Lord follows completely what the law of God requires of him. For everything else he is dead, he does not exist. The Lord, the Servant of the salvation of the human race, without protest, carried His own cross up to Golgotha. In the same way every faithful member of the Church is asked to carry willingly his own cross and walk towards his own Golgotha with patience and courage. Whoever places himself among the people who belong to the Lord it is necessary not to stay behind, but to follow the Lord always and in all places. He must not walk in front; he must not avoid the way; he must not change the path but to follow closely the Great Shepherd of the sheep. “Worthy is the Lamb who was slain” (Rev. 5 : 12). Therefore, we, all the members of the Church need to study the Word of God systematically and order our lives in accordance with the teaching of the Bible. Glory and honour be to the Lord. Amen! C O M M U N I T Y N E W S MEALS FOR THE ELDERLY: The meals for the elderly began on Tuesday, 15th September 2009, after the summer break. During the month of September the meals in honour of our elderly were subsidised by the following: Androulla Michaelides in memory of her beloved departed father Gregorios Solomou; the family of Kyriacou Vassiliou in memory of their beloved departed mother Chrysi and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA. We thank the kind donors for their generosity and thoughtfulness towards this very worthy cause. A/S AND GCE ‘A’ LEVEL EXAMINATION RESULTS: We are pleased to announce that we have received the results for A/S and GCE ‘A’ Level. In total 22 candidates sat for the examination, 14 of whom were from St Barnabas Greek Schools. The remaining 8 were from other schools. The results are as follows: St Barnabas Greek Schools: 4 A; 3 B; 6 C; 1 D Candidates from other Schools: 2 A; 2 B; 2 C; 1 D; 1E GCSE EXAMINATION RESULTS: In August 2009 we also received the results for the GCSE examinations. In total 33 candidates sat for the examination, 21 of whom were from St Barnabas Greek Schools. The results are as follows: St Barnabas Greek Schools 6 A*; 9 A; 3 B; 3 C. Candidates from other Schools: 1 A*; 2 A; 6 B; 3 C. The Bishop and his co-workers warmly congratulate and wish all the candidates every success in their future studies. We also congratulate all the teachers who helped the pupils through these examinations as well as the parents of the pupils who encouraged them in their studies. THE LATE DIAMANDES PATERAS: The late Diamandes Pateras died recently at the age of seventy-five. The departed was born in the Greek island of Oenouses. He later studied at the Gymnasium of the Island of Chios. He continued his studies in Athens, Lausanne, London and Paris. He worked in the shipping industry. The late Diamandes Pateras was a close co-worker with the last three Archbishops. He served the Church as Chairman of the Greek Orthodox Communities of the Archdiocese for a number of years. Mr Diamandes was also Chairman of the Archdiocese’s Church, The Annunciation as well as the Cathedral of St Nicolas in Shepherd’s Bush. The late Diamandes was among the founders of the Greek College in London. The funeral service of the late Diamandes took place on Friday, 28th August 2009 in the Cathedral of the Wisdom of God, presided by His Eminence, Gregorios, Archbishop of Thyateira and Great Britain. His Grace, Athanasios, Bishop of Tropaeou, also took part in the service together with several clergy of the Archdiocese. A eulogy was said by Mr Kypros Nicolas, the present Chairman of the Greek Orthodox Communities as well as the Archbishop. Warm condolences and deep sympathy are extended from the clergy and parishioners of this Community to the departed Diamandis’ wife and daughters. MAY HE REST IN PEACE! BLESSING OF WATERS FOR THE NEW SCHOOL YEAR: On Saturday, 12th September 2009, the official opening of the Greek Schools for the year 2009-2010, took place. His Grace, Athanasios, Bishop of Tropaeou, the Headmaster of the school presided at the ceremony, assisted by the clergy of the Community. The Deputy Mayor of Haringey, Cllr Eddie Griffith, attended as well as Inspector John Ford, representing the Police Force of the area Also present were the Co-ordinator for the teachers of The Greek Mission, Mrs Maria Tsirambidou and the Educational Advisor for the teachers of the Cypriot Educational Mission, Mr Nicos Constantinou. Mr Panicos Koureas represented the School Governing Body. Mrs Helen Vrahimedes, Co-ordinator of K.E.S. attended with Antonios Prodromou, the Honorary Chairman, together with the Chairman of St Barnabas Church, Mr Ermis Kyprianou. Dr Andreas Pelendrides attended on behalf of the Trustees of the Community. Two pupils greeted the gathering, Rosina Georgiou in Greek and Evangelos Panteli in English, followed by greetings from various officials. His Grace thanked everyone present, especially the two Educational Ministries, the Greek and the Cypriot. A buffet for the guests, teachers and assistants followed the ceremony. We extend our many congratulations and warm thanks to the Chairwomen of PANTANASSA, Mrs Mary Livera-Kyriacou and Mrs Androulla Christaki and also the Chairwoman of the Parent/Teachers Association, Mrs Koulla Nicolaou for their care and excellent serving of the guests. FIFTY YEARS OF SERVICE IN CHURCH: On Saturday, 31st October 2009, the Greek Orthodox Communities of Great Britain, in conjunction with the Trustees of the Archdiocese as well as other Associations of our people, are having a celebration to mark the Archbishop’s 50 years of service in church. The event will take place in the Royal Lancaster Hotel, Lancaster Terrace, London W2 2TY at 7.30 p.m. Price of tickets is £65.00 each. The main purpose of the function is to create a fund so as to be able to assist financially the education of the future clergymen of this Archdiocese. We welcome donations.

Read Full Post »

 

ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ

 

Ο Ι   Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ο Ι   Τ Ο Υ   Α Ρ Ν Ι Ο Υ

«Εἶπεν ὁ Κύριος· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ, καί ἀκολουθείτω μοι.»                                  (Μαρκ. η΄ 34)

 

                        Ὁ ἐνανθρωπήσας, ἀγαπητοί ἀδελφοί, Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος ἡμῶν, ἀπευθύνει πρόσκληση πρός τόν κάθε ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος εἶναι δυνατό νά θελήσει νά τόν ἀκολουθήσει.  Μέσα σ’ αὐτό τό κάλεσμα τονίζει ἀπό τήν ἀρχή, ποῖα εἶναι τά πλαίσια στά ὁποῖα καλεῖται νά κινηθεῖ καί νά ζήσει ὁ ἀκόλουθος τοῦ Κυρίου. 

 

Στή συνέχεια θά καταβληθεῖ προσπάθεια νά σχολιασθοῦν αὐτά τά πλαίσια.  Ἄς ὑπενθυμίσουμε ὅτι ὁ Κύριος δέν ὑποχρεώνει καί δέν ἐκβιάζει κανένα νά γίνει δικός του.  Ἔχοντας ὑπόψη μας τό αὐτεξούσιο μέ τό ὁποῖο προίκισε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο ἀπό τή δημιουργία του, νά τονίσουμε ὅτι πρῶτος Ἐκεῖνος σέβεται τοῦτο.  Γιά τοῦτο ἀπευθύνει τήν πρόσκληση μέ τό: «ὅστις θέλει».  Ἀφήνει στόν ἄνθρωπο ἐλευθερία.  Αὐτό ὑπενθυμίζει τά λόγια τοῦ θείου Παύλου, ὁ ὁποῖος λέγει πρός τούς νεόφυτους χριστιανούς τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας τῆς Γαλατίας: «Ὑμεῖς γάρ ἐπ’ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί·» (Γαλ. ε΄ 13)  Ὁ Θεός, λοιπόν, ἀδελφοί μου σᾶς κάλεσε γιά νά ζήσετε ἐλεύθεροι. 

 

Ἐπιπρόσθετα ὁ θεῖος Παῦλος στήν Β΄ Πρός Κορινθίους ἐπιστολή γράφει: «ὁ δέ Κύριος τό Πνεῦμά ἐστιν· οὗ δέ τό Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία.»  (Β΄ Κορ. γ΄ 17)  Ἡ λέξη «Κύριος» ἐδῶ σημαίνει τό Πνεῦμα καί ὅπου ὑπάρχει τό Πνεῦμα τοῦ Κυρίου ἐκεῖ ὑπάρχει καί ἐλευθερία.

 

                        Ἀμέσως μετά ὁ Κύριος διακηρύσσει ὅτι ὁ ἀκόλουθός του ἐπιβάλλεται ὅπως ἀπαρνηθεῖ τόν ἑαυτό του.  Τί ἄραγε νά ἐννοεῖ ἐδῶ;  Νά ἀναφέρουμε ὅτι ὁ μεταπτωτικός ἄνθρωπος φέρει μέσα του τόν κακό ἑαυτό του.  Ἔτσι εὑρίσκεται σέ ἕνα διαρκῆ πόλεμο μεταξύ καλοῦ καί κακοῦ.  Ὁ θεῖος Παῦλος λέγει: «οὐ γάρ ὅ θέλω ποιῶ ἀγαθόν, ἀλλ’ ὅ οὐ θέλω κακόν τοῦτο πράσσω.» (Ρωμ. ζ΄ 19)  (καί ἔτσι δέν κάνω τό καλό πού θά ‘θελα, ἀλλά ὑπηρετῶ τό κακό, πού δέν τό θέλω).  Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ὅτι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ζητᾶ ἀπό μᾶς νά ὑποτάξουμε καί νά ἀπαρνηθοῦμε τόν κακό ἑαυτό μας.

 

                        Κατά συνέπεια ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἀνταποκρίνεται θετικά στό κάλεσμα τοῦ Κυρίου, ἀπαιτεῖται ὅπως ὑποτάξει τό θέλημα τοῦ κακοῦ ἑαυτοῦ του καί συνταιριάξει ἀπόλυτα τό δικό του θέλημα, μέ τό νόμο τοῦ Θεοῦ.  Ὁ πιστός στό νόμο τοῦ Κυρίου ὑπακούει πλήρως στίς ἀπαιτήσεις τοῦ θείου νόμου.  Γιά ὅλα τά ἄλλα ἔχει καταστεῖ νεκρός, δέν ὑπάρχει.

 

                        Ὁ Κύριος, ὁ Διάκονος τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, σήκωσε ἀδιαμαρτύρητα τό δικό του σταυρό καί πορεύθηκε πρός τό Γολγοθᾶ.  Ἔτσι καί τό κάθε πιστό μέλος τῆς Ἐκκλησίας καλεῖται νά σηκώσει πρόθυμα τό δικό του σταυρό καί μέ ὑπομονή καί κουράγιο νά πορευθεῖ μέχρι τό δικό του Γολγοθᾶ.

 

                        Ὅποιος συντάσσεται μέ τούς δικούς τοῦ Κυρίου εἶναι ἀναγκαῖο νά μή μένει πίσω ἀλλά νά ἀκολουθεῖ τόν Κύριο συνεχῶς καί παντοῦ.  Νά μήν προπορεύεται, νά μήν ἀποφεύγει τήν πορεία, νά μήν ἀλλάζει δρόμο ἀλλά νά ἀκολουθεῖ ἀπό κοντά τόν Ποιμένα τῶν προβάτων τόν Μέγα, «τό ἀρνίον τό ἐσφαγμένον».  (Ἀποκ. ε΄ 12)  Ὅλα, λοιπόν, τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας ἔχουμε ἀνάγκη μελέτης τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί ἀναπροσαρμογῆς τῆς ζωῆς μας σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς.  Τιμή καί δόξα στόν Κύριο.  Ἀμήν!

 

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 12ης καί 13ης Σεπτεμβρίου 2009,  ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ὁ Θωμᾶς, υἱός τῶν Hugh Greany καί Πολυξένης, τό γένος Εὐσταθίου, μέ ἀνάδοχο τήν Ἀνδρούλα Χρυσοστόμου.

                   Ὁ Θεόδωρος, υἱός τῶν Μαρίνου Χαραλάμπους καί Nancy, τό γένος Moniz, μέ ἀναδόχους τούς Κλαύδιο καί Στέλλα Νεοφύτου.

                   Ἡ Νεκταρία, θυγατέρα τῶν Ἀλεξάνδρου Παλούση καί Λουκίας, τό γένος Ἠλία, μέ ἀναδόχους τούς Ἀνδρέα καί Μάριο Τόζη, καί

                   Ὁ Ἀνδρέας, υἱός τῶν Μαρίου Ἰωάννου καί Εὐγενίας, τό γένος Νικόλα μέ ἀνάδοχο τήν Παναγιώτα Νικόλα.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ:  Τά Ἑλληνικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα ἔχουν ἀρχίσει τά μαθήματά τους τό Σάββατο, 5η Σεπτεμβρίου 2009.  Ὅσοι γονεῖς καί κηδεμόνες δέν ἔχουν ἐγγράψει τά παιδιά τους γιά τό νέο σχολικό ἔτος νά τό πράξουν τό συντομότερο.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Πέμπτη, 17η Σεπτεμβρίου 2009, τό Δ. Συμβούλιο τῆς Κοινότητος πραγματοποίησε, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, στά κεντρικά γραφεῖα, τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του.  Τό σῶμα μετά τά καθιερωμένα ἀσχολήθηκε μέ τά ἀκόλουθα: Μεθέορτα Δεκαπενταυγούστου, ἑορτασμοί Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου καί Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐργασίες στούς κοινοτικούς χώρους, σχολικά ζητήματα, τιμητική ἐκδήλωση γιά τά 50 χρόνια διακονίας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἑορτασμοί Κυπρίων Ἁγίων καί διάφορα ἄλλα κοινοτικά πράγματα.  Παρευρέθησαν 18 πρόσωπα.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Μετά τήν καλοκαιρινή περίοδο ἄρχισε καί πάλι τή λειτουργία της ἡ φιλοξενία, ἡ ὁποία προσφέρεται δωρεάν, κάθε Τρίτη καί Πέμπτη, ἀπό μέρους τῆς Ἐκκλησίας πρός τιμή τῶν προσφιλῶν μας ἡλικιωμένων.  Τό τραπέζι τῆς Τρίτης, 15η Σεπτεμβρίου, προσεφέρθη ἀπό τήν οἰκογένεια τῆς κας Ἀνδρούλας Μιχαηλίδου, στή μνήμη τοῦ πατέρα τους μ. Γρηγορίου Σολωμοῦ.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 17η Σεπτεμβρίου 2009, προσέφεραν ὁ κος καί ἡ κα Κυριάκου Βασιλείου, στή μνήμη τῆς προσφιλοῦς τους μητέρας Χρυσῆς Βασιλείου.  Ἡ ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

 

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠ. ΒΑΡΝΑΒΑ:  Τό Σάββατο, 12η Σεπτεμβρίου 2009, στά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀπ. Βαρνάβα, τελέσθηκε ὁ ἁγιασμός γιά τό νέο σχολικό χρόνο.  Τῆς ἱερῆς τελετῆς προεξῆρχε ὁ Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς κοινότητος καί διευθυντής τῶν σχολείων Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, συμπαραστατούμενος ἀπό τούς κληρικούς τῆς κοινότητος.  Παρευρέθησαν ὁ ἀντιδήμαρχος Haringey Cllr Eddie Griffith, ἐκπρόσωπος τοῦ ἀστυνομικοῦ σώματος τῆς περιοχῆς ὁ ἐκτελῶν χρέη ἐπιθεωρητοῦ τῆς ἀστυνομίας Inspector John Ford, ἡ συντονίστρια τῶν δασκάλων τῆς Ἑλληνικῆς Ἀποστολῆς κα Μαρία Τσιραμπίδου, ὁ Προϊστάμενος – Ἐπιθεωρητής τῆς ΚΕΑ κος Νῖκος Κωνσταντίνου.  Τή σχολική Ἐφορεία ἐκπροσώπησε ὁ κ. Πανῖκος Κουρέας.  Ἀφοῦ χαιρέτισαν ἀπό μέρους τῶν παιδιῶν ἡ Ροζίνα Γεωργίου στά Ἑλληνικά καί ὁ Εὐάγγελος Παντελῆ στά Ἀγγλικά ἀκολούθησαν χαιρετισμοί ἀπό μέρους τῶν ἐπισήμων καλεσμένων καί ἐπεσφράγισε ὁ Ἐπίσκοπος μέ εὐχαριστίες πρός ὅλους καί ἰδιαίτερα πρός τά δύο Ὑπουργεῖα Παιδείας, ἑλληνικό καί κυπριακό.  Ἀκολούθησε φιλοξενία-δεξίωση τόσο πρός τούς ἐπισήμους ὅσο καί πρός τούς ἐκπαιδευτικούς καί τούς βοηθούς.  Ἐπίσης ἔδωσαν τό παρόν τους ἡ συντονίστρια τοῦ ΚΕΣ κα Ἑλένη Βραχιμίδου, ὁ ἐπίτιμος εἰσηγητής κος Ἀντώνιος Προδρόμου καί ὁ εἰσηγητής τοῦ ναοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα κος Ἑρμῆς Κυπριανοῦ καί ἀπό μέρους τῶν κηδεμόνων τῆς κοινότητος ὁ Δρας Ἀνδρέας Πελενδρίτης.

 

                   Ἀνήκουν πλούσια συγχαρητήρια καί θερμές εὐχαριστίες πρός τίς προέδρους τῆς ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ κυρίες Μαίρη Λιβέρα-Κυριάκου καί Ἀνδρούλα Χριστάκη καί τήν πρόεδρο τοῦ Συλλόγου Γονέων Δασκάλων κα Κούλα Νικολάου γιά τήν εὐγενική φροντίδα καί τήν ἄψογη περιποίηση πού προσέφεραν  μέ κέφι καί χάρη.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

22α Σεπτεμβρίου Τρίτη Φωκᾶ Ἱερομάρτυρος καί Φωκᾶ τοῦ κηπουροῦ

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

23η Σεπτεμβρίου Τετάρτη Ἡ Σύλληψη τοῦ Τιμίου Προδρόμου

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

24η Σεπτεμβρίου Πέμπτη Ἁγίας Θέκλας μεγαλομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

25η Σεπτεμβρίου Παρασκευή ὁσίας Εὐφροσύνης. 

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

26η Σεπτεμβρίου Σάββατο Ἡ μετάσταση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ. 

Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

27η Σεπτεμβρίου Κυριακή Πρώτη Λουκᾶ.

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σωτηρούλα Χριστοφόρου          £ 20.00                     Ἀνώνυμος     £ 15.00

Γεώργιος καί Φούλα Νεοκλέους  £200.00        Ἀνώνυμος     £ 20.00

Λάζαρος Γαβριήλ                             £ 20.00                     Νῖκος Κόππος £ 20.00

Ἀντωνία Θεοδούλου                                  £100.00        Λούης Λοΐζου            £ 20.00

Διάφοροι Ἀνώνυμοι στή μνήμη Μιχαήλ Μενοίκου                              £735.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

CTRL+V

ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ

 

Ο Ι   Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ο Ι   Τ Ο Υ   Α Ρ Ν Ι Ο Υ

«Εἶπεν ὁ Κύριος· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ, καί ἀκολουθείτω μοι.»                                  (Μαρκ. η΄ 34)

 

                        Ὁ ἐνανθρωπήσας, ἀγαπητοί ἀδελφοί, Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος ἡμῶν, ἀπευθύνει πρόσκληση πρός τόν κάθε ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος εἶναι δυνατό νά θελήσει νά τόν ἀκολουθήσει.  Μέσα σ’ αὐτό τό κάλεσμα τονίζει ἀπό τήν ἀρχή, ποῖα εἶναι τά πλαίσια στά ὁποῖα καλεῖται νά κινηθεῖ καί νά ζήσει ὁ ἀκόλουθος τοῦ Κυρίου. 

 

Στή συνέχεια θά καταβληθεῖ προσπάθεια νά σχολιασθοῦν αὐτά τά πλαίσια.  Ἄς ὑπενθυμίσουμε ὅτι ὁ Κύριος δέν ὑποχρεώνει καί δέν ἐκβιάζει κανένα νά γίνει δικός του.  Ἔχοντας ὑπόψη μας τό αὐτεξούσιο μέ τό ὁποῖο προίκισε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο ἀπό τή δημιουργία του, νά τονίσουμε ὅτι πρῶτος Ἐκεῖνος σέβεται τοῦτο.  Γιά τοῦτο ἀπευθύνει τήν πρόσκληση μέ τό: «ὅστις θέλει».  Ἀφήνει στόν ἄνθρωπο ἐλευθερία.  Αὐτό ὑπενθυμίζει τά λόγια τοῦ θείου Παύλου, ὁ ὁποῖος λέγει πρός τούς νεόφυτους χριστιανούς τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας τῆς Γαλατίας: «Ὑμεῖς γάρ ἐπ’ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί·» (Γαλ. ε΄ 13)  Ὁ Θεός, λοιπόν, ἀδελφοί μου σᾶς κάλεσε γιά νά ζήσετε ἐλεύθεροι. 

 

Ἐπιπρόσθετα ὁ θεῖος Παῦλος στήν Β΄ Πρός Κορινθίους ἐπιστολή γράφει: «ὁ δέ Κύριος τό Πνεῦμά ἐστιν· οὗ δέ τό Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία.»  (Β΄ Κορ. γ΄ 17)  Ἡ λέξη «Κύριος» ἐδῶ σημαίνει τό Πνεῦμα καί ὅπου ὑπάρχει τό Πνεῦμα τοῦ Κυρίου ἐκεῖ ὑπάρχει καί ἐλευθερία.

 

                        Ἀμέσως μετά ὁ Κύριος διακηρύσσει ὅτι ὁ ἀκόλουθός του ἐπιβάλλεται ὅπως ἀπαρνηθεῖ τόν ἑαυτό του.  Τί ἄραγε νά ἐννοεῖ ἐδῶ;  Νά ἀναφέρουμε ὅτι ὁ μεταπτωτικός ἄνθρωπος φέρει μέσα του τόν κακό ἑαυτό του.  Ἔτσι εὑρίσκεται σέ ἕνα διαρκῆ πόλεμο μεταξύ καλοῦ καί κακοῦ.  Ὁ θεῖος Παῦλος λέγει: «οὐ γάρ ὅ θέλω ποιῶ ἀγαθόν, ἀλλ’ ὅ οὐ θέλω κακόν τοῦτο πράσσω.» (Ρωμ. ζ΄ 19)  (καί ἔτσι δέν κάνω τό καλό πού θά ‘θελα, ἀλλά ὑπηρετῶ τό κακό, πού δέν τό θέλω).  Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ὅτι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ζητᾶ ἀπό μᾶς νά ὑποτάξουμε καί νά ἀπαρνηθοῦμε τόν κακό ἑαυτό μας.

 

                        Κατά συνέπεια ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἀνταποκρίνεται θετικά στό κάλεσμα τοῦ Κυρίου, ἀπαιτεῖται ὅπως ὑποτάξει τό θέλημα τοῦ κακοῦ ἑαυτοῦ του καί συνταιριάξει ἀπόλυτα τό δικό του θέλημα, μέ τό νόμο τοῦ Θεοῦ.  Ὁ πιστός στό νόμο τοῦ Κυρίου ὑπακούει πλήρως στίς ἀπαιτήσεις τοῦ θείου νόμου.  Γιά ὅλα τά ἄλλα ἔχει καταστεῖ νεκρός, δέν ὑπάρχει.

 

                        Ὁ Κύριος, ὁ Διάκονος τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, σήκωσε ἀδιαμαρτύρητα τό δικό του σταυρό καί πορεύθηκε πρός τό Γολγοθᾶ.  Ἔτσι καί τό κάθε πιστό μέλος τῆς Ἐκκλησίας καλεῖται νά σηκώσει πρόθυμα τό δικό του σταυρό καί μέ ὑπομονή καί κουράγιο νά πορευθεῖ μέχρι τό δικό του Γολγοθᾶ.

 

                        Ὅποιος συντάσσεται μέ τούς δικούς τοῦ Κυρίου εἶναι ἀναγκαῖο νά μή μένει πίσω ἀλλά νά ἀκολουθεῖ τόν Κύριο συνεχῶς καί παντοῦ.  Νά μήν προπορεύεται, νά μήν ἀποφεύγει τήν πορεία, νά μήν ἀλλάζει δρόμο ἀλλά νά ἀκολουθεῖ ἀπό κοντά τόν Ποιμένα τῶν προβάτων τόν Μέγα, «τό ἀρνίον τό ἐσφαγμένον».  (Ἀποκ. ε΄ 12)  Ὅλα, λοιπόν, τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας ἔχουμε ἀνάγκη μελέτης τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί ἀναπροσαρμογῆς τῆς ζωῆς μας σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς.  Τιμή καί δόξα στόν Κύριο.  Ἀμήν!

 

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 12ης καί 13ης Σεπτεμβρίου 2009,  ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ὁ Θωμᾶς, υἱός τῶν Hugh Greany καί Πολυξένης, τό γένος Εὐσταθίου, μέ ἀνάδοχο τήν Ἀνδρούλα Χρυσοστόμου.

                   Ὁ Θεόδωρος, υἱός τῶν Μαρίνου Χαραλάμπους καί Nancy, τό γένος Moniz, μέ ἀναδόχους τούς Κλαύδιο καί Στέλλα Νεοφύτου.

                   Ἡ Νεκταρία, θυγατέρα τῶν Ἀλεξάνδρου Παλούση καί Λουκίας, τό γένος Ἠλία, μέ ἀναδόχους τούς Ἀνδρέα καί Μάριο Τόζη, καί

                   Ὁ Ἀνδρέας, υἱός τῶν Μαρίου Ἰωάννου καί Εὐγενίας, τό γένος Νικόλα μέ ἀνάδοχο τήν Παναγιώτα Νικόλα.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ:  Τά Ἑλληνικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα ἔχουν ἀρχίσει τά μαθήματά τους τό Σάββατο, 5η Σεπτεμβρίου 2009.  Ὅσοι γονεῖς καί κηδεμόνες δέν ἔχουν ἐγγράψει τά παιδιά τους γιά τό νέο σχολικό ἔτος νά τό πράξουν τό συντομότερο.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Πέμπτη, 17η Σεπτεμβρίου 2009, τό Δ. Συμβούλιο τῆς Κοινότητος πραγματοποίησε, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, στά κεντρικά γραφεῖα, τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του.  Τό σῶμα μετά τά καθιερωμένα ἀσχολήθηκε μέ τά ἀκόλουθα: Μεθέορτα Δεκαπενταυγούστου, ἑορτασμοί Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου καί Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐργασίες στούς κοινοτικούς χώρους, σχολικά ζητήματα, τιμητική ἐκδήλωση γιά τά 50 χρόνια διακονίας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἑορτασμοί Κυπρίων Ἁγίων καί διάφορα ἄλλα κοινοτικά πράγματα.  Παρευρέθησαν 18 πρόσωπα.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Μετά τήν καλοκαιρινή περίοδο ἄρχισε καί πάλι τή λειτουργία της ἡ φιλοξενία, ἡ ὁποία προσφέρεται δωρεάν, κάθε Τρίτη καί Πέμπτη, ἀπό μέρους τῆς Ἐκκλησίας πρός τιμή τῶν προσφιλῶν μας ἡλικιωμένων.  Τό τραπέζι τῆς Τρίτης, 15η Σεπτεμβρίου, προσεφέρθη ἀπό τήν οἰκογένεια τῆς κας Ἀνδρούλας Μιχαηλίδου, στή μνήμη τοῦ πατέρα τους μ. Γρηγορίου Σολωμοῦ.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 17η Σεπτεμβρίου 2009, προσέφεραν ὁ κος καί ἡ κα Κυριάκου Βασιλείου, στή μνήμη τῆς προσφιλοῦς τους μητέρας Χρυσῆς Βασιλείου.  Ἡ ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

 

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠ. ΒΑΡΝΑΒΑ:  Τό Σάββατο, 12η Σεπτεμβρίου 2009, στά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀπ. Βαρνάβα, τελέσθηκε ὁ ἁγιασμός γιά τό νέο σχολικό χρόνο.  Τῆς ἱερῆς τελετῆς προεξῆρχε ὁ Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς κοινότητος καί διευθυντής τῶν σχολείων Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, συμπαραστατούμενος ἀπό τούς κληρικούς τῆς κοινότητος.  Παρευρέθησαν ὁ ἀντιδήμαρχος Haringey Cllr Eddie Griffith, ἐκπρόσωπος τοῦ ἀστυνομικοῦ σώματος τῆς περιοχῆς ὁ ἐκτελῶν χρέη ἐπιθεωρητοῦ τῆς ἀστυνομίας Inspector John Ford, ἡ συντονίστρια τῶν δασκάλων τῆς Ἑλληνικῆς Ἀποστολῆς κα Μαρία Τσιραμπίδου, ὁ Προϊστάμενος – Ἐπιθεωρητής τῆς ΚΕΑ κος Νῖκος Κωνσταντίνου.  Τή σχολική Ἐφορεία ἐκπροσώπησε ὁ κ. Πανῖκος Κουρέας.  Ἀφοῦ χαιρέτισαν ἀπό μέρους τῶν παιδιῶν ἡ Ροζίνα Γεωργίου στά Ἑλληνικά καί ὁ Εὐάγγελος Παντελῆ στά Ἀγγλικά ἀκολούθησαν χαιρετισμοί ἀπό μέρους τῶν ἐπισήμων καλεσμένων καί ἐπεσφράγισε ὁ Ἐπίσκοπος μέ εὐχαριστίες πρός ὅλους καί ἰδιαίτερα πρός τά δύο Ὑπουργεῖα Παιδείας, ἑλληνικό καί κυπριακό.  Ἀκολούθησε φιλοξενία-δεξίωση τόσο πρός τούς ἐπισήμους ὅσο καί πρός τούς ἐκπαιδευτικούς καί τούς βοηθούς.  Ἐπίσης ἔδωσαν τό παρόν τους ἡ συντονίστρια τοῦ ΚΕΣ κα Ἑλένη Βραχιμίδου, ὁ ἐπίτιμος εἰσηγητής κος Ἀντώνιος Προδρόμου καί ὁ εἰσηγητής τοῦ ναοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα κος Ἑρμῆς Κυπριανοῦ καί ἀπό μέρους τῶν κηδεμόνων τῆς κοινότητος ὁ Δρας Ἀνδρέας Πελενδρίτης.

 

                   Ἀνήκουν πλούσια συγχαρητήρια καί θερμές εὐχαριστίες πρός τίς προέδρους τῆς ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ κυρίες Μαίρη Λιβέρα-Κυριάκου καί Ἀνδρούλα Χριστάκη καί τήν πρόεδρο τοῦ Συλλόγου Γονέων Δασκάλων κα Κούλα Νικολάου γιά τήν εὐγενική φροντίδα καί τήν ἄψογη περιποίηση πού προσέφεραν  μέ κέφι καί χάρη.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

22α Σεπτεμβρίου Τρίτη Φωκᾶ Ἱερομάρτυρος καί Φωκᾶ τοῦ κηπουροῦ

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

23η Σεπτεμβρίου Τετάρτη Ἡ Σύλληψη τοῦ Τιμίου Προδρόμου

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

24η Σεπτεμβρίου Πέμπτη Ἁγίας Θέκλας μεγαλομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

25η Σεπτεμβρίου Παρασκευή ὁσίας Εὐφροσύνης. 

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

26η Σεπτεμβρίου Σάββατο Ἡ μετάσταση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ. 

Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

27η Σεπτεμβρίου Κυριακή Πρώτη Λουκᾶ.

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σωτηρούλα Χριστοφόρου          £ 20.00                     Ἀνώνυμος     £ 15.00

Γεώργιος καί Φούλα Νεοκλέους  £200.00        Ἀνώνυμος     £ 20.00

Λάζαρος Γαβριήλ                             £ 20.00                     Νῖκος Κόππος £ 20.00

Ἀντωνία Θεοδούλου                                  £100.00        Λούης Λοΐζου            £ 20.00

Διάφοροι Ἀνώνυμοι στή μνήμη Μιχαήλ Μενοίκου                              £735.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

Η   Π Ο Ρ Ε Ι Α   Τ Η Σ   Α Γ Α Π Η Σ   Τ Ο Υ   Θ Ε Ο Υ

 

«οὕτω γάρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον.»                                                                    (Ἰωαν. γ΄ 16)

 

                   Ἡ παροῦσα Κυριακή, ἀγαπητοί ἀδελφοί, προηγεῖται τῆς ἑορτῆς τῆς Παγκόσμιας Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.  Γιά τοῦτο τό λόγο ὀνομάζεται Κυριακή πρίν τήν Ὕψωση.  Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας προέρχεται ἀπό τό διάλογο, τόν ὁποῖο ἔκαμε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, μέσα στό σκοτάδι τῆς νύχτας μαζί μέ τό μυστικό του φίλο καί μαθητή Νικόδημο.  Ὁ Νικόδημος ἀποτελοῦσε μέλος τοῦ Ἰουδαϊκοῦ συνεδρίου καί γιά τοῦτο τό λόγο προσῆλθε στόν Κύριο κρυφά καί μέσα στή νύκτα.

 

Μέσα σέ τοῦτες τίς λίγες γραμμές τοῦ εὐαγγελίου ὁ Κύριος προσφέρει πρός τό φίλο του Νικόδημο δαψιλῆ διδασκαλία, θεία καί πολύ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου.  Μεταξύ δέ ἄλλων τοῦ ὁμιλεῖ γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τό τελειότερο τῶν δημιουργημάτων του, τόν ἄνθρωπο.  Αὐτή ἡ ἀγάπη ὑπῆρξε συνεχής, ἄδολη καί διαχρονική.

 

                   Νά ἐνθυμούμεθα ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὅλος ἀγάπη, εἶναι ἡ πηγή τῆς ἀγάπης.  Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος μᾶς παρέχει τόν ὁρισμό τῆς ἀγάπης λέγοντας: «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί, καί ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ μένει καί ὁ Θεός ἐν αὐτῷ» (Α΄ Ἰωαν. δ΄ 16). Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐνεργουμένη ἀγάπη καί ὄχι νεκρή καί στεῖρα. 

 

                   Ἡ ἀγαπητική κίνηση τοῦ Θεοῦ ἔφερε μέ τή δημιουργία τά πάντα ἀπό τήν ἀνυπαρξία στήν ὕπαρξη.  Ὅλα ἐγένοντο ἀπό τό τίποτε, ἀπό τό μηδέν.  Ἐκεῖνος εἶπε καί αὐτά ἐγένοντο.  Τελευταῖο ὅμως ἀπό ὅλα ὁ Θεός δημιούργησε τόν ἄνθρωπο, τήν κορωνίδα τῆς δημιουργίας, τό βασιλέα τῆς κτίστεως, μέ ξεχωριστή θεϊκή ἐπέμβαση.  Ὁ ἄνθρωπος ὅμως περιφρόνησε τήν ἰδιαίτερη αὐτήν τιμή καί ἀρνήθηκε αὐτήν τήν ξεχωριστή ἀγάπη, μέ τήν παρακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐπέφερε τήν πτώση του. 

 

Ὁ Θεός ὅμως οὔτε καί τότε ἐγκατέλειψε τό ἀνθρώπινο γένος ἤ ἔπαψε νά τό ἀγαπᾶ.  Αὐτή ἀκόμη ἡ ἐξορία ἀπό τόν παράδεισο ἐγένετο ἀπό τό Θεό μέ κίνητρο τήν ἀγάπη, ὥστε νά μήν τραφεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τό δένδρο τῆς ζωῆς καί νά καταστεῖ ἀθάνατος.  Ἔτσι θά ζοῦσε αἰώνια μέσα στήν ἁμαρτία καί χωρισμένος ἀπό τό Θεό.

 

                   Ὅσα δέ χρόνια κράτησε ὁ χωρισμός τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό Θεό, ὁ στοργικός Πατέρας οὐδέποτε ἔπαψε νά ἐνδιαφέρεται καί νά ἀγαπᾶ τό πλάσμα του τόν ἄνθρωπο.  Ὁ Θεός ἔστελλε τούς δικούς του δούλους στά πρόσωπα, τῶν Πατριαρχῶν, τῶν προφητῶν, τῶν βασιλέων, τῶν Κριτῶν κ.λ.π., ὥστε νά ὑπάρχει συνεχῶς ἕνα «λῆμμα», ἕνα προζύμι.  Μέ τόν τρόπο αὐτό κράτησε ἀναμμένη τή λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ. 

 

Ὅταν ὅμως ἦρθε ἡ κατάλληλη ὥρα, τότε ἐγένετο ἡ θεία ἐνανθρώπηση «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου».  Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπό τούς οὐρανούς κατέβηκε στή γῆ, ἀφοῦ σαρκοφόρεσε.  Στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ λειτουργοῦν τά τρία ἀξιώματα, τό ἱερατικό, τό βασιλικό καί τό προφητικό.  Ὁ Κύριος ὡς βασιλέας κυβερνᾶ τόν κόσμο, ὡς προφήτης διδάσκει τήν ἀνθρωπότητα καί ὡς ἱερέας προσφέρει τήν αἱματηρή θυσία ἐπάνω στό Γολγοθᾶ ὑφιστάμενος τό σταυρικό καί ταπεινωτικό θάνατο γιά τή λύτρωση καί σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

 

 

Ὅλοι ἐμεῖς ἐπιβάλλεται ὅπως μελετοῦμε τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ ἐπισταμένα καί σέ βάθος, ὥστε νά διδασκόμεθα ἀνάλογα.  Μέ ἕνα δέ καλό ἀγώνα νά ἐπιδιώκουμε νά κάνουμε τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης, πράξη τόσο πρός τήν ὁριζόντια ὅσο καί πρός τήν κάθετη διάστασή της.  Ἡ κάθετη διάσταση ἀναφέρεται στό Θεό. Ἡ δέ ὁριζόντια διάσταση ἀναφέρεται πρός τόν ἄνθρωπο.  Ὁ Ἰωάννης ὁ θεολόγος λέγει: «Ἡμεῖς ἀγαπῶμεν αὐτόν, ὅτι αὐτός πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς.  ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ἀγαπῶ τόν Θεόν, καί τόν ἀδελφόν αὐτοῦ μισῇ ψεύστης ἐστίν· ὁ γάρ μή ἀγαπῶν τόν ἀδελφόν ὅν ἑώρακε, τόν Θεόν ὅν οὐχ ἑώρακε πῶς δύναται ἀγαπᾶν;  καί ταύτην τήν ἐντολήν ἔχομεν ἀπ’ αὐτοῦ, ἵνα ὁ ἀγαπῶν τόν Θεόν ἀγαπᾷ καί τόν ἀδελφόν αὐτοῦ.»  (Α΄ Ἰωαν. δ΄ 19-21).  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 5ης καί 6ης Σεπτεμβρίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ὁ Ἀνδρέας-Ροβέρτος-Ἀλέξανδρος, υἱός τῶν James Cooper καί Ἑλένης, τό γένος Νικολαΐδου, μέ ἀνάδοχο τήν Ἑλένη Πικροδάφνη.

                   Ὁ Σπῦρος-Βικέντιος, υἱός τῶν Εὐαγόρα Εὐαγόρου καί Μαρίας, τό γένος Λουκᾶ, μέ ἀνάδοχο τό Μένοικο Λουκᾶ.

                   Ἡ Ζωή, θυγατέρα τῶν Χάρη Χαραλάμπους καί Velelminy, τό γένος Ἀλεξάνδρου, μέ ἀναδόχους τούς Γιάννη καί Ἀγγελική Ἰωάννου.

                   Ὁ Θεόδωρος, υἱός τῶν Θεοδώρου Α. Ζαμπᾶ καί Caroline, τό γένος Maskall, μέ ἀνάδοχο τόν Χάρη Μιχαήλ.

                   Ὁ Ἀνδρέας, υἱός τῶν Kirk Garbeutt καί Μαρίας, τό γένος Σίμου, μέ ἀνάδοχο τή Μαρία Θεορῆ, καί

                   Ὁ Παναγιώτης, υἱός τῶν Μιχαήλ Γιαννῆ κάι Πηγῆς, τό γένος Κακολύρη, μέ ἀναδόχους τούς Μανώλη Γκαβάλας καί Ἀννίτα Seal.

                   Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τῶν Σπύρου-Βικεντίου καί Παναγιώτη. 

Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΓΑΜΟΣ:  Τήν Κυριακή, 6η Σεπτεμβρίου 2009, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, εὐλόγησε στόν Καθεδρικό μας Ναό τούς γάμους τῶν James P. Boules καί Μαρίας, τό γένος Καραγιάννη.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Βίκης Eodjourian, τήν Τρίτη, 8η Σεπτεμβρίου, Καλλισθένης Ζεμπύλα, τήν Τετάρτη, 9η Σεπτεμβρίου καί Ἀρετῆς Γεωργίου, τήν Παρασκευή, 11η Σεπτεμβρίου 2009.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς ἀείμνηστης Καλλισθένης.  Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς ἀείμνηστης Ἀρετῆς.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τήν Τρίτη, 15η Σεπτεμβρίου 2009, ἀρχίζουν τά γεύματα, τά ὁποῖα προσφέρονται πρός τιμή τῶν προσφιλῶν καί σεβαστῶν μας ἡλικιωμένων.  Τά γεύματα προσφέρονται κάθε Τρίτη καί Πέμπτη ἡ ὥρα 1.00 μ.μ. στό χώλ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Ὑπενθυμίζουμε τούς συμπαθεῖς ἡλικιωμένους μας ὅτι τούς περιμένουμε.  Παράλληλα παρακαλοῦμε τούς δωρητές τῶν γευμάτων καί ὑποστηριχτές τῶν ἡλικιωμένων ὅπως συνεχίσουν τήν ἔμπρακτη ἀγάπη ἀπό μέρους τους πρός τούς ἡλικιωμένους μας μέ τίς δωρεές τους.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ:  Τά ἑλληνικά σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα ἔχουν ἀρχίσει τά μαθήματά τους τό Σάββατο, 5η Σεπτεμβρίου 2009.  Ὅσοι γονεῖς καί κηδεμόνες δέν ἔχουν ἐγγράψει τά παιδιά τους γιά τό νέο σχολικό ἔτος νά τό πράξουν τό συντομότερο.

 

ΑΝΘΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΨΩΣΗ  ΤΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ:  Ὑπενθυμίζουμε ὅτι τή Δευτέρα 14η Σεπτεμβρίου 2009, ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν Παγκόσμια Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.  Παρακαλοῦνται ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά φέρουν λουλούδια, γιά νά στολιστεῖ ὁ Τίμιος Σταυρός καί νά διανεμηθοῦν ἔπειτα στό ἐκκλησίασμα.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

14η Σεπτεμβρίου Δευτέρα Ἡ Παγκόσμιος Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. 

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί ἡ τελετή τῆς Ὑψώσεως ὥρα 9.00 -12.00 μ.μ.

16η Σεπτεμβρίου Τετάρτη Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας. 

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλάσία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

17η Σεπτεμβρίου Πέμπτη Ἁγίας Σοφίας καί τῶν θυγατέρων της Πίστεως, Ἀγάπης καί Ἐλπίδος μαρτύρων, Ἁγίου Ἡρακλειδίου Ταμασοῦ καί Αὐξιβίου Σόλων καί ὁσίου Ἀναστασίου. 

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

19η Σεπτεμβρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

20η Σεπτεμβρίου Κυριακή μετά τήν Ὕψωση (Ἁγίων Εὐσταθίου καί Θεοπίστης).

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                           £ 10.00             Ἀνδρούλα Κυριάκου             £ 10.00

Ἀνώνυμος                           £ 50.00            Φώτης                               £ 10.00

Ἀνδρούλλα Κωνσταντίνου    £  50.00 Ἀνώνυμος                        £  10.00

Παρασκευούλα Θεοκλήτου  £ 10.00             Ἄνδρος Σάββα                        £ 40.00

Krystle ODonnell                  £ 20.00            Ἑλένη                                £ 14.00

Παναγιώτα Ἀργυριάδου στή  μνήμη θείας Χρυσῆς Βασιλείου               £  10.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

Ο   Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ   Η   Π Ε Τ Ρ Α   Τ Η Σ   Ζ Ω Η Σ

 

«λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς  λίθον ὅν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλήν γωνίας  παρά Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἔστι θαυμαστή ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;»                                                      (Ματθ. κα΄ 42) 

 

                        Ἡ σημερινή παραβολή, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τιτλοφορεῖται ὡς:  Ἡ παραβολή τῶν κακῶν γεωργῶν.  Ποῖοι ὅμως ἦταν αὐτοί;  Κάτω ἀπό τή λέξη γεωργοί στήν παροῦσα παραβολή πρέπει νά ἀναζητήσουμε τούς ἀρχιερεῖς, τούς γραμματεῖς καί τούς πρεσβυτέρους τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ.  Ὁ ἀμπελῶνας, τόν ὁποῖο ὁ οἰκοδεσπότης Θεός, τούς ἐμπιστεύθηκε εἶναι ὁ ἀρχαῖος Ἰσραήλ, ὁ ἰουδαϊκός λαός, ὁ ὁποῖος ἐξελέγη ἀπό τό Θεό γιά νά χρηματίσει ὡς ὁ ἐκλεκτός λαός τοῦ Θεοῦ, ὁ περιούσιος λαός.

 

                        Οἱ δοῦλοι τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι ἐστάλησαν γιά νά παραλάβουν τούς καρπούς στόν κατάλληλο καιρό, δέν εἶναι ἄλλοι παρά οἱ προφῆτες.  Αὐτοί ἐστέλλοντο γιά νά ὑπενθυμίζουν τό λαό νά παραμένει πιστός στόν Ἀληθινό Θεό καί ἐπίσης νά ὑπενθυμίζουν πρός τούς ἄρχοντες τοῦ λαοῦ τά καθήκοντά τους.  Πολλοί προφῆτες πλήρωσαν τό κήρυγμα καί τήν ἀποστολή τους μέ τήν αἱματηρή θυσία τοῦ ἑαυτοῦ τους.  Ἄλλοι δέ ὑπέστησαν διωγμούς καί πολλά βασανιστήρια.

 

                        Ὁ υἱός τοῦ οἰκοδεσπότη εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός.  Οἱ ἐξουσιαστές τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ, στό πρόσωπο τοῦ Μεσσία εἶδαν νά χάνεται ἡ πνευματική

3

ἐξουσία ἀπό τά χέρια τους, ἀφοῦ δέν προσέφεραν πνευματικούς καρπούς ἀπό τή συναγωγή, γιά τοῦτο καί τόν ἀπέρριψαν.  Ἔπειτα τόν ὁδήγησαν στή σύλληψη, τήν καταδίκη, τούς ἐμπαιγμούς, τούς κολαφισμούς, τίς μαστιγώσεις καί τέλος στόν ταπεινωτικό καί σταυρικό θάνατο πάνω στό Γολγοθᾶ.

2

 

                        Οἱ κακοί γεωργοί μέ αὐτήν τήν πράξη καί ἐνέργειά τους πίστεψαν ὅτι ἡ πλάκα τοῦ τάφου ἔκλεισε τό κεφάλαιο μιά γιά πάντα.  Πλανήθησαν, ὅμως, πλάνη οἰκτρά.  Γιατί, μετά τήν τριήμερη ταφή,  ἀκολούθησε ἡ ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τούς νεκρούς, ἡ ἀνάληψή του στούς οὐρανούς καί ἔπειτα ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς.  Ἔτσι ἔχουμε τήν ἐμφάνιση τοῦ νέου Ἰσραήλ, τῶν ἀκολούθων τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου.  Σύντομα ἡ Ἐκκλησία ἐμφανίσθηκε καί στή γῆ, δηλαδή, ἔχουμε τήν πραγμάτωση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς.

 

            Ἡ Ἐκκλησία συνεχῶς ἀποκτᾶ τά δικά της μέλη διά τοῦ μυστηρίου τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τό προπατορικό ἁμάρτημα καί τόν καθιστᾶ καινή κτίση, νέα δημιουργία.  Τά νεοφώτιστα μέλη της, ἡ Ἐκκλησία τά πλουτίζει μέ τά δῶρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διά τοῦ μυστηρίου τοῦ χρίσματος.  Τρέφει δέ καί συντηρεῖ τίς ψυχές τους μέ τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Κυρίου, τά ὁποῖα μᾶς παρέχει μέ τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας.

 

             Μέ τό μυστήριο τῆς μετανοίας καί ἐξομολογήσεως πλένει καί καθαρίζει τίς ψυχές τῶν μελῶν της ἀπό τούς λεκέδες καί τή λέρα τῆς πολυκέφαλης ἁμαρτίας.  Μέ τό μυστήριο τοῦ γάμου παρέχει τήν εὐκαιρία στούς συζύγους νά ἀγωνισθοῦν ὁ ἕνας δίπλα στόν ἄλλο γιά νά εἰσέλθουν στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ἐπίσης νά καταστοῦν συμμέτοχοι στό ἔργο τῆς δημιουργίας.

 

            Μέ τό μυστήριο τῆς ἱερωσύνης ἡ Ἐκκλησία ἀποκτᾶ τούς διακόνους, τούς ἱερεῖς καί ἐπισκόπους της καί συνεχίζει ἐπίσης ἀδιάκοπα νά διαφυλάσσει ἄθικτη τήν ἁλυσίδα τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς.  Τό μυστήριο τοῦ ἁγίου εὐχελαίου εἶναι γνωστό ὡς τό μυστήριο τῆς ὑγείας.  Ἡ Ἐκκλησία τελεῖ τοῦτο εἴτε ἐντός τοῦ Ναοῦ γιά πολλούς, εἴτε σέ οἴκους κατ’ ἰδίαν, γιά τίς ἀνάγκες τῶν μελῶν της.

 

Ὁ περιφρονημένος λίθος, ἡ πέτρα, ὁ Χριστός, γίνεται τό ἀγκωνάρι, ἡ κεφαλόπετρα, πάνω στήν ὁποία θά στηριχθεῖ τό νέο οἰκοδόμημα, ἡ Ἐκκλησία.  Ὁ Χριστός ἀποτελεῖ τήν κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας.  Ἡ Ἐκκλησία ἔχει τά δικά της μέλη, τούς ζωντανούς λίθους, τούς πιστούς, «καί αὐτοί ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικός» (Α΄ Πέτρ. β΄ 5) λέγει ὁ Ἀπόστολος Πέτρος.

                       

                        Ὁ θεῖος Παῦλος στήν πρώτη πρός Κορινθίους ἐπιστολή του, μνημονεύει διάφορα σημεῖα ἀπό τή ζωή τοῦ ἀρχαίου Ἰσραήλ.  Ἐκεῖ ἀναφέρει τό ἐπεισόδιο κατά τό ὁποῖο ὁ Μωυσῆς κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ κτύπησε τήν πέτρα, ἀπό ὅπου βγῆκε νερό καί ἤπιαν οἱ διψασμένοι Ἰσραηλῖτες καί ἔζησαν.  Αὐτή ἡ πέτρα συμβολίζει τόν Ἰησοῦ Χριστό σύμφωνα μέ τήν ἑρμηνεία τοῦ θείου Παύλου, ὁ ὁποῖος γνώριζε σέ βάθος τήν Παλαιά Διαθήκη.  «καί πάντες τό αὐτό πόμα πνευματικόν ἔπιον  ἔπινον γάρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας, ἡ δέ πέτρα ἦν ὁ Χριστός.» (Α΄ Κορ. ι΄ 4).

 

 

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 29ης καί 30ης Αὐγούστου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητος, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ἡ Ἀριάννα-Θεοδώρα, θυγατέρα τῶν Paul Taylor καί Μαρίας, τό γένος Γεωργίου, μέ ἀνάδοχο τό Σάββα Γεωργίου.

                   Ὁ Γεώργιος-Ἀνδρέας, υἱός τῶν Dipo Adeluwoye καί Γαβριέλλας, τό γένος Χατζῆ-Ἀντώνη, μέ ἀνάδοχο τή Θεοδώρα Παναγῆ.

                   Ὁ Ἀνδρέας, υἱός τῶν Κυριάκου Ἐλευθερίου καί Μαρίας, τό γένος Κώστα, μέ ἀναδόχους τούς Χριστόφορο καί Δήμητρα Τοφαλλῆ.

                   Ὁ Ἀνδρέας, υἱός τῶν Γαβριήλ Γαβριήλ καί Γρηγορίτσας, τό γένος Χαραλάμπους, μέ ἀναδόχους τούς Μάρκο καί Φλώρα Γεωργίου.

                   Ὁ Γεώργιος, υἱός τῶν Νικόλα Κάππα καί Svetlana, τό γένος Patrakoua, μέ ἀναδόχους τούς Ἀντώνη Νικόλα καί Μαρία Δημητρίου, καί

                   Ὁ Χρῖστος, υἱός τῶν Συμεών Λοΐζου καί Ἑλένης, τό γένος Θεοδώρου, μέ ἀνάδοχο τόν Κωνσταντῖνο Λοΐζου.

                   Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος τῆς Ἀριάννας-Θεοδώρας Taylor.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΓΑΜΟΣ: Τήν Κυριακή, 30η Αὐγούστου 2009, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας, εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Παρασκευᾶ Χριστοφόρου καί Wendy-Elizabeth, τό γένος Hughes, καί Χριστάκη Γ. Γεωργίου καί Ἀντωνίας, τό γένος Πογιατζιῆ.

                   Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Μιχαήλ Σεργίου Καπνίση, τήν Τετάρτη, 2α Σεπτεμβρίου, Μιχαήλ Μενοίκου, τήν Πέμπτη, 3η Σεπτεμβρίου καί Ἀνδρέα Βασιλείου, τήν Παρασκευή, 4η Σεπτεμβρίου 2009.  Ὁ Θεοφιλέστατος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἀειμνήστων Μιχαήλ Καπνίση καί Μιχαήλ Μενοίκου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ:  Καλοῦνται οἱ γονεῖς καί κηδεμόνες νά ἐγγράψουν τά παιδιά γιά τό σχολικό ἔτος 2009 – 2010.  Τά σχολεῖα Ἀπ. Βαρνάβα ἄρχισαν τά μαθήματά τους ἀπό τό Σάββατο, 5η Σεπτεμβρίου 2009.

 

ΕΚΟΙΜΗΘΗ  Ο  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  Π.  ΠΑΤΕΡΑΣ:  Πρόσφατα κοιμήθηκε στό Λονδῖνο ὁ ἀείμνηστος Διαμαντῆς Π. Πατέρας σέ ἡλικία 75 ἐτῶν.  Ὁ ἀείμνηστος Διαμαντῆς προτόειδε τό φῶς τοῦ ἥλιου στίς Οἰνοῦσες.  Ἔπειτα φοίτησε στό γυμνάσιο τῆς Χίου.  Στή συνέχεια σπούδασε στήν Ἀθήνα, στή Λωζάνη, στό Λονδῖνο καί στό Παρίσι.  Ἐπεδόθη στά ναυτιλιακά.  Ὁ ἀπελθών ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τῶν τριῶν τελευταίων Ἀρχιεπισκόπων.  Ὑπηρέτησε τήν Ἐκκλησία ὡς Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων ἐπί σειρά ἐτῶν.  Παράλληλα διετέλεσε Πρόεδρος τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, Shepherd’s Bush.  Ἐπίσης ὁ ἐκλιπών ἀνήκει στήν ὁμάδα τῶν ἱδρυτικῶν μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου Λονδίνου.

 

                   Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἐκλιπόντος ἐψάλη τήν Παρασκευή 28η Αὐγούστου 2009, στόν Καθεδρικό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας, κ.κ. Γρηγορίου.  Συμμετεῖχαν ἐπίσης ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος καί πλειάς κληρικῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.  Τό μ. Διαμαντῆ ἀποχαιρέτησαν μέ ἐπικηδειακά λόγια ὁ νῦν Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων κ. Κύπρος Νίκολας καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.  Τέλος, διερμηνεύουμε τά θερμά συλλυπητήρια τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς κοινότητος πρός τή σύζυγο καί στίς θυγατέρες τοῦ ἐκλιπόντος.  ΑΙΩΝΙΑ  ΑΥΤΟΥ  Η  ΜΝΗΜΗ!

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

8η Σεπτεμβρίου Τρίτη  ΤΑ  ΓΕΝΕΘΛΙΑ  ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τήν παραμονή πανηγυρικός ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

9η Σεπτεμβρίου Τετάρτη Ἁγίων καί Δικαίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

12η Σεπτεμβρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

13η Σεπτεμβρίου Κυριακή Πρό τῆς Ὑψώσεως

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Κωνσταντῖνος Πορνάρης              £100.00        Θεοχάρης Σάββα    £ 20.00

Σωτηρούλα Χριστοφόρου             £  20.00        Ἀνώνυμος            £115.00

Ἀνώνυμος                                         £150.00        Ἀνώνυμος            £100.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

Βρισκόμαστε στήν περίοδο τῆς νηστείας, ἡ ὁποία προηγεῖται τῆς χαρμόσυνης καί μοναδικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Τούτη τήν ἱερή περίοδο ἑτοιμαζόμαστε νά ὑποδεχτοῦμε τό Θεῖο Βρέφος, τόν Ἴδιο τόν Θεό σαρκοφορεμένο. Μεταξύ αὐτῶν τά ὁποῖα κάνουμε στά πλαίσια τῆς ἑτοιμασίας μας, ἐκτός τῆς νηστείας εἶναι καί ἡ μελέτη τῶν Γραφῶν. Ἡ ἐκκλησία μᾶς βοηθᾶ νά κατανοήσουμε τίς Ἱερές Γραφές μέ τό κήρυγμα. Γιά τοῦτο θά προσπαθήσουμε νά ποῦμε λίγα λόγια στό ἀποστολικό κείμενο τῆς ἡμέρας.

Τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα, τό ὁποῖο ἀκοῦμε στή θεία Λειτουργία εἶναι παρμένο ἀπό τήν πρός Ἐφεσίους ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Αὐτο περιέχει πολλά καί σπουδαῖα διδάγματα.

Ἡ ἐπιστολή αὐτή εἶναι μιά ἀπό τίς τέσσερις ἐπιστολές, τίς γνωστές ὡς ἐπιστολές τῆς αἰχμαλωσίας Ἐπίσης αὐτή εἶναι μιά ἀπό τίς δεκατέσσερις ἐπιστολές, πού ἔγραψε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ἡ περικοπή τοῦ ὑπό ἐξέταση κειμένου ἔχει δύο σημαντικά χαρακτηριστικά, τά ὁποῖα πρέπει νά προσέξουμε, γιά νά τό κατανοήσουμε καλύτερα. Τό πρῶτο εἶναι ὅτι ἐγράφη ἀπό τή Ρώμη. Ἐκεῖ ἦταν φυλακισμένος ὁ Παῦλος. Τό δεύτερο ἀπευθύνεται πρός τήν τοπική Ἐκκλησία τῆς Ἐφέσου.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἦταν φυλακισμένος στή Ρώμη, γιατί κήρυσε τό εὐαγγέλιο. Θά ἦταν ἀναμενόμενο καί φυσικό νά ἀσχολεῖται μέ τά δικά του προβλήματα. Ἀντίθετα ὅμως, δέν τόν ἀπασχολοῦσε αὐτό τό ζήτημα. Ἡ φυλάκισή του δέν τόν ἐμπόδιζε νά προσεύχεται γιά ὅλους τους Χριστιανούς, νά ἐνδιαφέρεται γι’ αὐτούς, νά μαθαίνει τά νέα τους, τήν πρόοδό τους στή χριστιανική πίστη καί νά τούς γράφει ἐπιστολές. Γράφει γιά νά τούς ἐνισχύει στόν ἀγώνα τους καί νά τούς δείξει ἐπιπρόσθετα τή δύναμη τῆς πίστης στόν Σταυρωθέντα καί Άναστάντα Κύριο. Τούς προτρέπει νά καλλιεργοῦν τήν ἀρετή τῆς ἑνότητας. Θά λέγαμε ὅτι ὁ Παῦλος δέν ἦταν σέ αὐστηρή φυλάκιση, γιά νά μπορεῖ νά ἐνεργεῖ μέ τόν συγκεκριμένο τρόπο.

Ὁ Παῦλος ἀπευθύνεται μέ ἐκτενῆ ἀγάπη καί πλούσια στοργή πρός τούς Χριστιανούς τῆς Ἐφέσου καί τούς λέγει: «Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγώ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ» (εφες.δ΄1). Σᾶς παρακαλῶ ἐγώ, ὁ ὁποῖος εἶμαι φυλακισμένος γιά τό ὄνομα τοῦ Κυρίου. Ἄν μελετήσουμε πιό βαθιά τό ἱερό κείμενο θά προσέξουμε ὅτι ἡ φωνή του εἶναι γεμάτη πόνο ἀλλά συνάμα πάλλει ἀπό πατρική ἀγάπη, πού βγαίνει μέσα ἀπό τό κελλί τῆς φυλακῆς, ὅπου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος περιμένει ἀπό στιγμή σέ στιγμή τό θάνατο. Ἡ φροντίδα του ὅμως γιά τά πνευματικά του παιδιά τόν παρακινεῖ νά γράψει τήν ἐπιστολή, γιά νά στηρίξει, νά συμβουλεύσει καί ἐνδυναμώσει τά μέλη τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας τῆς Ἐφέσου.

Μεταξύ ἄλλων ὁ Παῦλος γράφει καί τά παρακάτω: «… ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε»(εφεσ.δ΄1). Ἐσεῖς οἱ Ἐφέσιοι πρίν γνωρίσετε τό Χριστό ἐζούσατε στό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας. Ἤσασταν ὑποδουλωμένοι σέ φοβερά πάθη. Ἀπό τή στιγμή ὅμως πού ἐπιστεύσατε καί ἐβαπτισθήκατε, ἐλάβατε τήν χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἡ ζωή σας ἄλλαξε. Ἐγκαταλείψατε τίς κακές συνήθειες τῶν εἰδωλολατρῶν καί ἀκολουθεῖτε πλέον τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ. Μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα γίνατε μέλη τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Νά εἶστε ὅλοι ἑνωμένοι καί ἀγαπημένοι μεταξύ σας.

Ἐπίσης τούς συμβουλεύει: Μήν ξεχνᾶτε ὅτι κατά τό Ἱερό Βάπτισμα δώσατε μεγάλες ὑποσχέσεις. Ὑποσχεθήκατε ὅτι θά ἀνήκετε στό Χριστό καί δέν θά ἀκολουθεῖτε τίς προτροπές τοῦ Σατανᾶ. Δέ θά ἔχετε καμμία σχέση μέ τό Σατανᾶ καί τά ὄργανά του. Νά ζεῖτε μακριά ἀπό κάθετι πού ὁδηγεῖ στήν ἁμαρτία. Μπροστά σας πρέπει νά εἶναι ζωντανή ἡ μεγάλη καί ὑψηλή κλήση πού σᾶς ἔκαμε ὁ Θεός. Νά μή συμβιβάζεσθε μέ τήν ἁμαρτία. Ὁ Θεός σᾶς ἐκάλεσε νά ζεῖτε σύμφωνα μέ τήν ἁγία κλήση. Ἡ ζωή σας νά εἶναι εὐλογημένη καί ἁγία. Νά εἶναι φωτεινή καί ἁγιασμένη. Νά φανεῖτε ἀντάξιοι τῆς πρόσκλησης την ὁποία ἐλάβετε.

Τό ρῆμα «περιπατῆσαι», πού χρησιμοποιεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, σημαίνει νά συμπεριφέρεσθε, νά πολιτεύεσθε σύμφωνα μέ ὄσα ὁ Κύριος δίδαξε. Ἡ ζωή αὐτή εἶναι ἕνας δρόμος, τόν ὁποῖο καλεῖται νά βαδίσει ὁ κάθε Χριστιανός. Ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δέν ἔγραψε τίς ἐπιστολές του μόνο γιά τούς τότε Χριστιανούς τῆς Ἐφέσου. Ὅσα λέγει ἰσχύουν γιά τούς Χριστιανούς ὅλων τῶν αἰώνων καί γιά τόν καθένα μας. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι λόγος ἀγάπης. Γιά τό λόγο αὐτό πρέπει νά τό μελετοῦμε ὅλοι οἱ Χριστιανοί κάθε ἐποχῆς. Πρέπει λοιπόν νά προσέξουμε καί νά ἐφαρμόσουμε στή ζωή μας, αὐτά τά ὁποῖα γράφει ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος. Ἄν θέλουμε νά εἴμαστε σωστοί χριστιανοί καί νά ζοῦμε γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ πρέπει ἡ ἐφαρμογή τῶν συμβουλῶν τοῦ θείου Παύλου νά ἀποτελεῖ καθημερινό μέλημα καί φροντίδα μας. Μέ τήν ἐπιστασία τοῦ Χριστοῦ καί τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐλπίζουμε νά φανοῦμε εὐάρεστοι στόν Τριαδικό Θεό. Ἀμήν.

Κωνσταντίνου Θεοχάρους

Read Full Post »

Αγιασμός σχολείου

Read Full Post »

Στίς γραμμές οἱ ὁποῖες θά ἀκολουθήσουν, θά καταβάλω προσπάθεια νά δώσω μιά περιληπτική ἔκθεση τῆς συμμετοχῆς τῆς ὁμάδος τῶν ἐκπαιδευτικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἡ ὁποία συμμετεῖχε στά μαθήματα τοῦ ἐπιμορφωτικοῦ σεμιναρίου στήν Κύπρο.

 Μέ μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε ἀπό τό Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας τήν πρόσκληση τήν ὁποία ἀπέστειλε τό πανεπιστήμιο Κύπρου γιά νά συμμετέχουν ἐκπαιδευτικοί τῆς ὀμογένειας στό ἐπιμορφωτικό σεμινάριο στή Μεγαλόνησο. Ἔτσι ἡ ἐπιλογή τῶν συμμετεχόντων ἐγένετο ἀπό τό Σεβασμιώτατο. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ἐπιθυμοῦμε νά εὐχαριστήσουμε θερμά ὅσοι τύχαμε αὐτοῦ τοῦ προνομίου. Τήν Κυριακή 12-7-09 ὥρα 10:30 νυχτερινή ἀναχωρήσαμε ἀπό τόν ἀερολιμένα τοῦ Heathrow μέ πτήση τῶν Κυπριακῶν ἀερογραμμῶν γιά τή Λάρνακα. Ὁ πανοσιολογιώτατος π. Βασίλειος Παπαβασιλείου, ὁ πρεσβύτερος Σταῦρος Σολωμοῦ, οἱ διάκονοι Παῦλος Γρηγορίου καί Μᾶρκος Mitchell καί ὁ θεολόγος Κωνσταντῖνος Θεοχάρους ἀποτελέσαμε τήν ὁμάδα. Σκοπός τῆς ἐπισκέψεως ἦταν ἡ παρακολούθηση ἐπιμορφωτικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ σεμιναρίου διάρκειας δεκατριῶν ἡμερῶν. Τοῦτο ὀργάνωσε τό πανεπιστήμιο Κύπρου σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερᾶ Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς. Τό θέμα τοῦ σεμιναρίου ἦταν ἡ ἑλληνική ὡς δεύτερη γλώσσα. Φθάσαμε στήν Κύπρο τή Δευτέρα 13η Ἰουλίου ὥρα 4:30 πρωινή. Στόν ἀερολιμένα Λάρνακας μᾶς ὑποδέχθηκε ἀπεσταλμένος τοῦ πανεπιστημίου Κύπρου, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ μᾶς παρέλαβε μᾶς ὁδήγησε στή Λευκωσία. Ὁ χῶρος διαμονῆς ἦταν στίς φοιτητικές ἑστίες στήν Ἀγλαντζιά. Ὅταν φθάσαμε ἐκεῖ μᾶς περίμενε ὁ ἐπιστάτης τῶν ἑστιῶν τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἱδρύματος, ὁ ὁποῖος μᾶς παρέδωσε τά κλειδιά τῶν δωματίων ὅπου διαμείναμε. Τήν εὐθύνη τῆς ἐκπαιδευτικῆς ὁμάδας ἀνέλαβε μετά ἀπό πρόταση τοῦ πατρός Βασιλείου ὁ θεολόγος Κωνσταντῖνος Θεοχάρους. Γιά τοῦτο ἐνημερώθηκε ὁ πρωτοσυγκελλεύων τῆς Ἱεράς Ἀρχιεπισκοπῆς Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος.

Ἡ ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ σεμιναρίου ἔλαβε χώρα κατόπιν ἐπισήμου τελετῆς στήν αἴθουσα τοῦ Πανεπιστημίου <Ἀναστάσιος Λεβέντης>, ἀνήμερα τῆς ἀφίξεώς μας ὥρα 9:30 πρωινή. Ὁ διευθυντής τοῦ παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου Κύπρου κ. Ἀνδρέας Χαραλάμπους ἀνάγνωσε χαιρετισμό τῆς γενικῆς διευθυντρίας τοῦ ὑπουργείου παιδείας καί πολιτισμοῦ κ. Ὀλυμπίας Στυλιανοῦ. Χαιρετισμούς ἐπίσης ἀπηύθυναν ὁ ἀντιπρύτανης ἀκαδημαϊκῶν ὑποθέσεων τοῦ πανεπιστημιακοῦ ἱδρύματος κ. Κωνσταντῖνος Χριστοφίδης καί ὁ διευθυντής τοῦ γραφείου ἑλληνικῆς παιδείας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς δρας Ἰωάννης Εὐθυμιόπουλος. Ἡ παρουσίαση τοῦ προγράμματος ἔγινε ἀπό τήν ἀντιπρόεδρο τοῦ τμήματος ἐπιστημῶν τῆς ἀγωγῆς κ. Μαίρη Κουτσελίνη.

Τό πρόγραμμα περιλάμβανε 25 ὦρες μαθήματα διδακτικῆς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀπό τίς καθηγήτριες Σταυρούλα Τσιπλάκου καί Ἕλενα Ἰωαννίδου, 15 ὧρες μαθήματα διδακτικῆς τῆς Ἱστορίας καί τοῦ πολιτισμοῦ ἀπό τήν ἐξαίρετη καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη, καί 10 ὦρες μαθήματα διδακτικῆς τῶν Θρησκευτικῶν ἀπό τόν ἄριστα καταρτισμένο θεολόγο καθηγητή Σταῦρο Φωτίου. Στίς 20 Ἰουλίου παρακολουθήσαμε ἐνημέρωση – διάλεξη γιά τό κυπριακό πρόβλημα ἀπό ἐκπρόσωπο τοῦ ὑπουργείου ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου. Στά μαθήματα τῆς γλώσσας καί τῆς Ἱστορίας εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά παρουσιάσουμε σχέδιο μαθήματος.

Κατά τό διάστημα τῆς παραμονῆς μας πραγματοποιήθηκαν τέσσερις ἐπισκέψεις σέ ἐπισήμους:

Α) Πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β΄ στό Ἀρχιεπισκοπικό μέγαρο τῆς παλαίφατης ἐκκλησίας. Στή διάρκεια τῆς συνάντησης ὁ προκαθήμενος τῆς ἀρχαίας καί Ἀποστολικῆς ἐκκλησίας, ἀφοῦ μᾶς καλωσόρισε στή νῆσο τῶν Ἁγίων καί Μαρτύρων μᾶς μίλησε γιά τήν Ἵδρυση τῆς κυπριακῆς ἐκκλησίας ἀπό τόν Ἀπόστολο Βαρνάβα τό 45 μ.Χ.. Ὁ Μακαριώτατος μᾶς ἐνημέρωσε γιά τό πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζει το νησί ἐξ αἰτίας τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς καί κατοχῆς.

Β) Πρός τόν Ἐπίσκοπο Χύτρων κ. Λεόντιο στήν ἱστορική μονή τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου. Ἐκεῖ ξεναγηθήκαμε στήν Ἐγκλείστρα τοῦ Ἁγίου καί στό μουσεῖο τῆς μονῆς. Ὁ Θεοφιλέστατος μᾶς προσέφερε πλούσιο γεῦμα καί στή συνέχεια μᾶς μίλησε γιά τόν Ἅγιο καί τήν ἱστορία τοῦ μοναστηριοῦ. Ἐπίσης μᾶς μίλησε γιά τήν πραγματικά τρομαχτική ἐμπειρία τήν ὁποία ἔζησε ὅταν πῆγε στά κατεχόμενα νά λειτουργήσει στόν Ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνας στήν Κυθραία. Ἡ συμπεριφορά τοῦ κατοχικοῦ στρατοῦ ἀπεναντί τους, μᾶς εἶπε, ὑπῆρξε βάναυση.

 Γ) Πρός τή γενική διευθύντρια τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί πολιτισμοῦ κ. Ὀλυμπία Στυλιανοῦ στό Ὑπουργεῖο Παιδείας. Ἡ κ. Στυλιανοῦ μᾶς καλωσόρισε στό μαρτυρικό νησί ἐκ μέρους τοῦ ἀπουσιάζοντος ἔντιμου ὑπουργοῦ παιδείας καί πολιτισμοῦ κ. Ἀνδρέα Δημητρίου. Στή συνομιλία πού εἴχαμε μέ τήν κ. Στυλιανοῦ ἀναφέραμε γιά τό ζήτημα τῶν ἡμιτριμήνων. (Half terms). Μᾶς εἶπε ὅτι δέν γνωρίζει τόν συγκεκριμένο θεσμό καί αὐτό γίνεται σέ ἄγνοια τοῦ ὑπουργείου. Μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι θά ἐρευνήσει τό ζήτημα.

 Δ) Πρός τόν ἐξοχώτατο πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Δημήτριο Χριστόφια στό προεδρικό μέγαρο. Ἐκεῖ μᾶς ἔκανε ὁ ἴδιος ἐνημέρωση γιά τίς συνομιλίες Χριστόφια – Ταλάτ. Ἐπίσης ἐξῆρε τήν προσωπικότητα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου. Μᾶς πληροφόρησε γιά τόν σεβασμό τόν ὁποῖο ἔχει πρός τό πρόσωπο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων. Τέλος, μᾶς πρόσφερε ἕνα μεταλικό κλάδο ἐλιᾶς.

 Σέ ὅλές τίς συναντήσεις μεταφέραμε σύντομο χαιρετισμό ἐκ μέρους τοῦ σεπτοῦ ποιμενάρχου μας Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Γρηγορίου.

Παρακαθήσαμε σέ δύο ἐπίσημα δεῖπνα τά ὁποῖα προσεφέρθησαν ἀπό τό πανεπιστήμιο Κύπρου καί σέ τρία ἐπίσης ἐπίσημα δεῖπνα ἀπό μέρους τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Ὅλα τά δεῖπνα ἔλαβαν χώρα σέ ἑστιατόρια τῆς Λευκωσίας.

Ἐπισκεφθήκαμε διάφορα ἀξιόλογα μέρη τοῦ νησιοῦ ὅπως τήν ἀρχαία πόλη τοῦ Κουρείου. Ἐκεῖ μάθαμε γιά τήν μεγαλόπρεπη κατοικία τοῦ φιλόξενου Εὐστολίου καί τό ἀρχαῖο θέατρο. Μεταβήκαμε ἐπίσης στήν Πέτρα τοῦ Ρωμιοῦ, πού σύμφωνα μέ τήν μυθολογία ἐκεῖ γεννήθηκε ἡ θεά Ἀφροδίτη. Ἐπισκεφθήκαμε τά περίφημα ψηφιδωτά στό λιμανάκι τῆς Πάφου, τό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Λευκωσίας, τόν Τύμβο τῆς Μακεδονίτισσας, τά Φυλακισμένα Μνήματα. Στά δύο τελευταῖα τελέστηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση ἀπό τόν π. Βασίλειο Παπαβασιλείου. Εἴδαμε ἐπιπρόσθετα τό Μονοπάτι τῶν Καλυδωνιῶν στίς Πλάτρες καί προσκυνήσαμε στό μοναστήρι τῆς Παναγίας Τροοδίτισσας.

Ἡ τελετή λήξης τῶν μαθημάτων τοῦ σεμιναρίου καί ἡ ἀπονομή τῶν σχετικῶν πιστοποιητικῶν παρακολούθησης ἔγινε τήν Πέμπτη, 23ην Ἰουλίου, ἕνεκα δυσκολιῶν τοῦ Πανεπιστιμίου. Τό πρόγραμμα ὅμως ἔληξε τό Σάββατο 25η Ἰουλίου. Στό σεμινάριο συμμετεῖχαν ἐκτός τῆς δικής μας ἐκπαιδευτικῆς ὁμάδος 20 δασκάλες ἀπό τήν Ἱερᾶ Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς μέ ὑπεύθυνο τόν δρα Ἰωάννη Εὔθυμιόπουλο. Σέ ὅλους τούς διδάσκοντες στό σεμινάριο καί σέ ἄλλους πού συνέβαλαν στήν πραγματοποίηση του, δώσαμε ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τό μέγάλο ἡμερολόγιο καί τό προσευχητάριο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Τό συγκεκριμένο πρόγραμμα ἐπιμόρφωσης μᾶς ἔδωσε τήν εὐκαιρία νά γνωρίσουμε τίς σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Νά γνωρίσουμε κάποιους ἀπό τούς συναδέλφους πού ὑπηρετοῦν τήν ὁμογένεια στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς. Ἀκούσαμε γιά τά προβλήματα τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζουν καί ἀνταλλάξαμε ἀπόψεις γιά μιά καλύτερη ἐκπαίδευση στήν ξένη ὅπου ζοῦμε.

Μετά το πέρας τοῦ σεμιναρίου ὁ π. Βασίλειος Παπαβασιλείου, ὁ διάκονος Μάρκος Mitchell καί ὁ θεολόγος Κωνσταντῖνος Θεοχάρους ἀναχωρήσαμε ἀπό τόν ἀερολιμένα Λάρνακας γιά τόν ἀερολιμένα τοῦ Heathrow στίς 27-7-09. Ὁ πρεσβύτερος Σταῦρος Σολωμοῦ παρέμεινε στήν Κύπρο καί ὁ διάκονος Παῦλος Γρηγορίου μετέβη στήν Ἀθήνα γιά προσωπικούς τους λόγους.

Σεβασμιώτατε, Πάτερ καί Δέσποτα,

 Ἐλπίζω ἡ προσπάθεια τήν ὁποία ἔκανα νά προσφέρει τίς ἀπαραίτητες πληροφορίες γιά ἐνημέρωσή σας. Τέλος, ὡς ὑπεύθυνος τῆς ὁμάδος ἐπαναλαμβάνω τήν εὐγνωμοσύνη τίς εὐχαριστίες μας καί ἀνανεώνω τό σεβασμό μας.

Read Full Post »