Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Φεβρουαρίου 2011

Ὁ Σύλλογος Γονέων Δασκάλων τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα, τήν Κυριακή, 20η Φεβρουαρίου 2011, πραγματοποίησε μέ ἐπιτυχία ἀποκριάτικη σχολική ἐκδήλωση.  Ὅσα παιδιά συμμετεῖχαν χάρηκαν καί διασκέδασαν ἰδιαίτερα.  Οἱ μητέρες μέ πολλή ὄρεξη καί προθυμία προέβησαν σέ πλούσιες ἑτοιμασίες καί ὅλοι ὅσοι συμμετεῖχαν ὑπῆρξαν γενναιόδωροι.  Ἀπό τίς στῆλες τῆς Διακονίας ἀπευθύνονται θερμά συγχαρητήρια καί ξεχωριστές εὐχαριστίες.  Ἡ προσπάθεια αὐτή ἀπέδωσε στό σχολικό ταμεῖο ποσό £1,465.00.

 

Advertisement

Read Full Post »

 

Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α   Τ Η Σ   Τ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Κ Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

«Ὅταν ἔλθῃ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καί πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ’ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπί θρόνου δόξης αὐτοῦ,»  (Ματθ. κε΄ 31) 

           

            Εὑρισκόμεθα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, στήν Τρίτη Κυριακή τοῦ μή νηστησίμου Τριῳδίου.  Τό Τριῴδιο ἄνοιξε μέ τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου καί μᾶς δίδαξε ποῦ ὁδηγεῖ ἡ ὑπερηφάνεια καί σέ τί ὠφελεῖ ἡ ἀρετή τῆς ταπεινώσεως.  Ἀκολούθησε ἡ Κυριακή τοῦ Ἀσώτου υἱοῦ, γιά νά μᾶς πεῖ γιά τό ἀποτέλεσμα τῆς μετανοίας καί τά δῶρα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί ταυτόχρονα νά μᾶς ὑποδείξει τήν ἀποστροφή τῆς σκληρότητας.  Ἡ παρούσα Κυριακή μᾶς ὁμιλεῖ γιά τά κριτήρια, τά ὁποῖα θά ἔχει ὑπόψη του ὁ Θεός, ὅταν κατά τή δεύτερη παρουσία θά κρίνει ὅλη τήν ἀνθρωπότητα.

            Τό πρῶτο, τό ὁποῖο καλούμεθα νά προσέξουμε, εἶναι ὁ ἀκαθόριστος χρόνος κατά τόν ὁποῖο πρόκειται νά συμβεῖ ἡ δεύτερη τοῦ Χριστοῦ παρουσία.  Ὁ Κύριος χρησιμοποίησε τή λέξη «ὅταν».  Ὁ καθορισμός λοιπόν συγκεκριμένου χρόνου καί τόπου ἀπό ὁποιονδήποτε, σχετικά μέ τό θέμα αὐτό, ἀποτελεῖ οἰκτρά πλάνη καί σκοπό ἔχει τήν ἀπάτη τῶν ἀνθρώπων.  Τέτοιοι πλάνοι καί ἀπατεῶνες ἀπέναντι στούς ἀνθρώπους ὑπῆρξαν πολλές φορές στό παρελθόν οἱ καλούμενοι Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ ἤ Χιλιαστές.  Προκαθόριζαν ἡμερομηνίες οἱ ὁποῖες στό τέλος παρῆλθαν χωρίς κανένα ἀποτέλεσμα.

            Τό ἄλλο σημεῖο τό ὁποῖο τονίζει τό εὐαγγέλιο εἶναι ὅτι ὁ Κύριος αὐτήν τή φορά δέ θά ἔρθει ταπεινός καί ἄσημος καί ἀφανής.  Ἀντίθετα, θά ἔρθει δοξασμένος μέ ἐξαιρετική μεγαλοπρέπεια καί θά εἶναι περιστοιχισμένος ἀπό ὅλους τούς ἁγίους ἀγγέλους.  Τό ταπεινό σπήλαιο τῆς Γεννήσεως σ’ αὐτήν τήν περίπτωση θά ἀντικατασταθεῖ μέ βασιλικό θρόνο. 

            Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ τότε γεννήθηκε μέσα ἀπό τά σπλάχνα ἑνός λαοῦ, τοῦ Ἰουδαϊκοῦ καί σ’ αὐτούς ἀπηύθυνε πρῶτο τό σωτήριο λόγο του.  Τώρα θά συγκεντρωθοῦν ἐνώπιόν του ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα.  Μέ πολύ μεγάλη εὐκολία ὁ Κύριος θά διαχωρίσει τούς δικαίους ἀπό τούς ἀμετανόητους ἁμαρτωλούς, ὅπως ἀκριβῶς ἕνας βοσκός διακρίνει στό κοπάδι του τά πρόβατα ἀπό τά κατσίκια. 

            Αὐτή ἡ θαυμάσια εἰκόνα ἀπό τήν ποιμενική ζωή τῆς Παλαιστίνης, χρησιμοποιεῖται γιά νά χαρακτηρισθοῦν οἱ δίκαιοι ὡς πρόβατα καί οἱ ἁμαρτωλοί ὡς κατσίκια.  Ὁ Μεσσίας Χριστός στό εὐαγγέλιο ἀναφέρεται ὡς ἀμνός, ἀρνί τό ὁποῖο θυσιάζεται γιά τή σωτηρία μας.  Τά πρόβατα ἔχουν μιά ἱλαρότητα καί κάτι ἥρεμο στό βλέμμα τους, σέ σύγκριση μέ τά κατσίκια, τά ὁποῖα εἶναι γεμᾶτα πονηρία καί ἕτοιμα νά ἀνέβουν μέχρι τίς κορφές τῶν βουνῶν καί νά προκαλέσουν ποικίλες ζημιές σέ δένδρα καί φυτεῖες.

            Κριτήριο, μέ τό ὁποῖο ὁ Θεός θά ζυγίσει τίς πράξεις καί ἐνέργειες ὅλων μας, εἶναι τό κατά πόσο αὐτά ἐγένοντο μέ κίνητρο τήν ἀρετή τῆς ἀγάπης, ὅταν οἱ ἀδελφοί μας ζοῦσαν κάτω ἀπό διάφορες περιστάσεις προσωπικές, οἰκογενειακές καί ἐθνικές.  Οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι διῆλθαν τό χρόνο τῆς ζωῆς τους προσφέροντας ἀγάπη, θά χαρακτηρισθοῦν ὡς οἱ εὐλογημένοι καί θά ὁδηγηθοῦν στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ.  Ὅσοι ὅμως διῆλθαν τό χρόνο τῆς ζωῆς τους μέ σκληρότητα, ἀγνωμοσύνη καί κακία ἀπέναντι στούς συνανθρώπους τους θά ὀνομασθοῦν ὡς «οἱ κατηραμένοι» καί θά ὁδηγηθοῦν στό χῶρο τῆς κολάσεως, ὅπου εὑρίσκεται ὁ διάβολος καί ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι πονηροί δαίμονες.

            Μέ ταπείνωση, λοιπόν, μέ πνεῦμα μετανοίας καί πλησμονή ἀγάπης ἄς διέλθουμε τό ἐπικείμενο στάδιο τοῦ Τριῳδίου καί τήν ὑπόλοιπη ζωή μας, ἀναμένοντας τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐαρέσκειά του, γιά νά μᾶς δεχθεῖ κοντά του καί νά μᾶς χαρίσει τήν αἰώνια βασιλεία του.  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τήν Πέμπτη, 17η Φεβρουαρίου καί τό Σαββατοκύριακο τῶν 19ης καί 20ης Φεβρουαρίου 2011, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ὁ Ἀμώς, υἱός τῶν Baraschir Berechet καί Menica, τό γένος Abeelack, μέ ἀνάδοχο τήν Petrica Dragomir.

                        Ἡ Ἀνδρούλα, θυγατέρα τῶν Δήμου Χατζηνικόλα καί Ἑλένης, τό γένος Φιλίππου, μέ ἀνάδοχο τή Βασούλα Κυριάκου.

                        Ἡ Μαρία, θυγατέρα τῶν Δήμου Χατζηνικόλα καί Ἑλένης, τό γένος Φιλίππου, μέ ἀναδόχους τίς Σοφία Φιλίππου καί Μαρούλα Χατζηνικόλα.

                        Ὁ Λεωνίδας, υἱός τῶν Σάββα Χαραλάμπους καί Stacey, τό γένος Fleming, μέ ἀνάδοχο τό Νικόλαο Παστέλλη.

                        Ὁ Ραφαήλ, υἱός τῶν Naushad Ruhomutally καί Ἀνδρούλας, τό γένος Μιχαήλ, μέ ἀνάδοχο τό Λουκᾶ Κυριακίδη.

                        Ὁ Ζαχαρίας, υἱός τῶν Naushad Ruhomutally καί Ἀνδρούλας, τό γένος Μιχαήλ, μέ ἀνάδοχο τή Νατάσα Λαμπέτσου.

                        Ἡ Ἀλεξάνδρα, θυγατέρα τῶν Σπαρτάκου Μπαλαμπανίδη, καί Mariana, τό γένος Staychanska, μέ ἀνάδοχο τόν Alexander Patlasor, καί

                        Ἡ Πελαγία, θυγατέρα τῶν Γεωργίου Λύτρα καί Danielle, τό γένος Θεοδοσίου, μέ ἀναδόχους τούς Ἀνδρέα καί Λουκία Γεωργίου.

                        Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς Βαπτίσεως τῶν Ἀνδρούλας καί Μαρίας Χατζηνικόλα. 

                        Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκαν τήν Τρίτη, 22α Φεβρουαρίου, οἱ Κυρίες τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου Finchley/Barnet.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 24η Φεβρουαρίου 2011, προσέφερε ἡ κα Εὐγενία Χριστοφίδου ὑπέρ ὑγείας τῆς οἰκογενείας της καί στή μνήμη τῶν προσφιλῶν τους Μαρίνας, Ἀντώνη καί Γιαννούλας.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς εὐλαβεῖς δωρήτριες.

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Νικόλα Προκοπίου, τή Δευτέρα, 21η Φεβρουαρίου, Ἑλένης Ζαχαρία Χρυσοστόμου, τήν Τετάρτη, 23η Φεβρουαρίου, Δημητρίου Κωστῆ, τήν Πέμπτη, 24η Φεβρουαρίου καί Δέσποινας Ἀνδρέου, τήν Παρασκευή, 25η Φεβρουαρίου 2011.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἀειμνήστων Νικόλα Προκοπίου καί Δημητρίου Κωστῆ.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  Ὁ Σύλλογος Γονέων Δασκάλων τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα, τήν Κυριακή, 20η Φεβρουαρίου 2011, πραγματοποίησε μέ ἐπιτυχία ἀποκριάτικη σχολική ἐκδήλωση.  Ὅσα παιδιά συμμετεῖχαν χάρηκαν καί διασκέδασαν ἰδιαίτερα.  Οἱ μητέρες μέ πολλή ὄρεξη καί προθυμία προέβησαν σέ πλούσιες ἑτοιμασίες καί ὅλοι ὅσοι συμμετεῖχαν ὑπῆρξαν γενναιόδωροι.  Ἀπό τίς στῆλες τῆς Διακονίας ἀπευθύνονται θερμά συγχαρητήρια καί ξεχωριστές εὐχαριστίες.  Ἡ προσπάθεια αὐτή ἀπέδωσε στό σχολικό ταμεῖο ποσό £1,465.00.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Ἐκδόθηκε καί κυκλοφόρησε ἤδη ὁ ἐτήσιος σχολικός λαχνός, συνολικά 12,000 λαχνοί, τιμή £1.00 ἕκαστος.  Ἔχουν πωληθεῖ μέχρι στιγμῆς λαχνοί ἀξίας £500.00.  Ἡ Σχολική Ἐφορεία προσβλέπει καί ἐφέτος στήν ἀμέριστη συμπαράστασή σας.  Ἄν τριακόσιοι δωρητές συνεισφέρουν £ 40.00 ὁ καθένας, τότε οἱ λαχνοί θά διατεθοῦν εὔκολα σέ ἐλάχιστο χρόνο.  Εὐελπιστοῦμε ὅτι θά ἀνταποκριθεῖτε ὅλοι ἀνάλογα σέ τοῦτο τό ζήτημα.  Στή διακονία θά δημοσιεύονται οἱ τριακόσιοι φίλοι τοῦ σχολείου.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

1η Μαρτίου Τρίτη Ἁγιασμός Πρωτομηνιᾶς ὥρα 9.30 π.μ.

4η Μαρτίου Παρασκευή Ἑσπερινός καί Μνημόσυνα ὥρα 6.00 – 7.30 μ.μ.

5η Μαρτίου Σάββατο τῆς Τυρινῆς.  Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων Ὁσίων καί Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν. 

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα ὥρα 8.30 – 10.30 π.μ

                  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

6η Μαρτίου Κυριακή τῆς Τυρινῆς.  Μνείαν ποιούμεθα τῆς ἀπό τοῦ Παραδείσου τῆς Τρυφῆς ἐξορίας τῶν Πρωτοπλάστων. 

                  Τῶν Ἁγίων 42 μαρτύρων τῶν ἐν Ἀμορίῳ.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Φρῖξος Χαραλάμπους                        £ 40.00                        Ἀνώνυμος                   £ 60.00

Ἀνώνυμος                               £ 15.00                        Ἀνώνυμος                   £ 50.00

Δρ. Ἀνδρέας Ἀνδρέου                        £ 60.00                        Ἀνώνυμος                   £ 50.00

Παναγιώτης Ἀριστείδη         £ 10.00                        Γεώργιος Νικοδήμου £ 10.00

Χρυσόστομος Σωζομένου     £ 20.00                        Νίκη Παπακυριάκου £ 70.00

Διάφοροι Ἀνώνυμοι στή μνήμη Μαρίας Κουμῆ                             £745.00

 

ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

                        Οἱ ἀκόλουθοι ἀγόρασαν λαχνούς ἀξίας £40.00 ὁ καθένας:

Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος,  Νεόφυτος Φερεκίδου,  Νίτσα Πολυκάρπου,  Ἐρωτοκρῖτα Λιβέρα,                                     Μαίρη Κυριάκου,  Μαρία Θεοχάρους,  Στέλλα Δημητρίου

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

Περί Ιερωσύνης

Ἀγαπητοί ἀδελφοί ἀκροατές καί ἀκροάτριες τοῦ Ἑλληνικοῦ Ραδιοφώνου Λονδὶνου, Καλησπέρα σας,

Δευτέρα σήμερα καί βρισκομαστε πάλι κοντά σας, γιά νά σᾶς μεταδωσουμε τό μήνυμα τῆς Ἐκκλησιας. Στήν παρούσα λοιπόν ἐκπομπή θά μιλήσουμε γιά τό ἱερό μυστήριο τῆς ἱερωσύνης. Προχωροῦμε ἀμέσως στό θέμα μας.

Ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν τούς Θεούς τῶν είδώλων συναντοῦμε διά μέσου τῶν αἰώνων σέ κάθε λαό καί θρησκεία. Σέ ἀντίθεση ὅμως μέ αὐτούς στήν Παλαιά Διαθήκη ἔχουμε τούς Ἰουδαίους Ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν τόν Ἀληθινό Θεό. Οἱ Ἰουδαῖοι Ἱερεῖς προερχόντουσαν ὅλοι ἀπό μιά φυλή. Τήν φυλή τοῦ Λευί. Ἡ δέ ἱερωσύνη τους ἦταν κληρονομική. Ὀνομάζεται μάλιστα ἱερωσύνη κατά τήν τάξη τοῦ Ἀαρών, τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Μωυσῆ. Ὁ τελευταῖος νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι ὑπήρξε ὁ ἐλευθερωτής τῶν Ἰσραηλιτῶν ἀπό τήν σκλαβιά τῶν Αἰγυπτίων.

Μέ τόν ἐρχομό τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔχουμε ἕνα νέο τύπο καί μιά νέα τάξη ἱερωσύνης. Αὐτή ὀνομάζεται ἱερωσύνη κατά τήν τάξη Μελχισεδέκ. Ὁ ἱερέας Μελχισεδέκ άναφέρεται στό πρῶτο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τή Γένεση. Αὐτός προτυπώνει τό πρόσωπο τοῦ Ἀρχιερέα Χριστοῦ. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ αἰώνιος Ἀρχιερέας. Ἔτσι συμβαίνει καί μέ τόν Μελχισεδέκ, δηλαδή δέν ἀναφέρεται ἡ καταγωγή του, οἱ πρόγονοί του καί ὁ θάνατός του.

Τό μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης τελεῖ μόνο ὁ Ἐπίσκοπος. Μέ αὐτό μεταδίδεται εἰδική Θεία Χάρη, ἡ ὁποία ἰκανώνει τούς ὑποψηφίους νά ἱερουργοῦν γιά λογαριασμό τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία ἐπιλέγει τούς κληρικούς της ἀπό ὅλες τίς κοινωνικές τάξεις. Τοῦτο δέ συνέβαινε παλαιότερα σέ ἄλλους Χριστιανούς. Οἱ κληρικοι μέσα στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας ἀναδεικνύονται ὑπηρέτες τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί οἰκονόμοι τῶν μυστηρίων. Αὐτοί ἀποτελοῦν τό στόμα τοῦ λαοῦ πρός τό Θεό καί ἐργάζονται καί φροντίζουν γιά τήν σωτηρία του ποιμνίου τους. Ο Ἐπίσκοπος, ὁ ὁποῖος τελεῖ τό μυστήριο τῆς χειροτονίας πρέπει νά ἔχει Ἱερωσύνη μέ ἀδιάκοπη ἀποστολική διαδοχή καί κανονική Ἱερωσύνη.

Ἀπό τῆν Ἀποστολική ἐποχή, ἡ Ἱερωσύνη διακρίνεται σέ τρεῖς βαθμούς. Αὐτοί εἶναι: τοῦ Διακόνου, ὁ ὁποῖος βοηθᾶ τόν Ἐπίσκοπο καί τόν Πρεσβύτερο στήν τέλεση τῶν Μυστηρίων. Τοῦ Πρεσβυτέρου, ὁ ὁποῖος μέ ἄδεια ἀπό τόν Ἐπίσκοπο τελεῖ τά μυστήρια, καί τελευταῖος ὁ βαθμός τοῦ Ἐπισκόπου. Ὁ ἐπίσκοπος εἶναι εἰς τύπον καί τόπον τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἐπίσκοπος κατέχει τα τρία ἀξιώματα Χριστοῦ. Τό προφητικό, τό βασιλικό καί τό Ἀρχιερατικό. Ὁ Ἐπίσκοπος μέ τό προφητικό ἀξίωμα εἶναι διδἀσκαλος τοῦ λαοῦ. Μέ τό Βασιλικό ἀξίωμα διευθύνει τόν λαό. Καί μέ τό Ἀρχιερατικό ἀξίωμα τελεῖ τά μυστήρια. Οἱ τρεῖς αὐτοί βαθμοί ἔχουν εἰδική ἀποστολή καί εἰδικό ἔργο μέσα στήν Ἐκκλησία, νά ὑπηρετοῦν τόν λαό τοῦ Θεοῦ.

Σύμφωνα μέ τούς Πατέρες τῆς ἐκκλησίας τό ἔργο τοῦ διακόνου εἶναι νά βοηθᾶ τούς ἀνθρώπους νά καθαρίζουν τήν καρδιά τους ἀπό τά πάθη. Τό ἔργο τοῦ πρεσβυτέρου εἶναι νά βοηθᾶ τούς ἀνθρώπους ὥστε νά φωτίζεται ὁ νοῦς τους καί τό ἔργο τοῦ Ἐπισκόπου, μαζί μέ τά προηγούμενα, εἶναι νά ὁδηγεῖ τούς ἀνθρώπους στήν θέωση.

Τό ἔργο τῶν Κληρικῶν εἶναι πολυδιάστατο. Ἔχουν καθῆκον νά τελοῦν τά ἅγια Μυστήρια καί νά θεραπεύουν τούς ἀνθρώπους πνευματικά. Ἡ τέλεση τῶν μυστηρίων χωρίς πνευματική ἀνανέωση δέ βοηθᾶ τόν ἄνθρωπο. Φυσικά ὁ κληρικός δέν εἶναι ἕνας ψυχολόγος, πού καθοδηγεῖ τούς ἀνθρώπους μέ τίς ψυχολογικές συμβουλές, ἀλλά εἶναι ὁ πνευματικός ἰατρός, πού θεραπεύει τούς ἀνθρώπους, ὥστε νά μετέχουν μέ τόν σωστό τρόπο στά ἅγια Μυστήρια καί ἔτσι νά ἐνεργεῖ μέσα τούς ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ. Βασική προϋπόθεση γιά νά γίνει κάποιος κληρικός τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησίας εἶναι νά εἶναι βαπτισμένος Χριστιανός Ὀρθόδοξος καί νά ἔχει τήν κλήση ἀπό τόν Θεό. Ὁ θεῖος Παῦλος στήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή του γράφει: «οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τήν τιμήν, ἀλλά καλούμενος ὑπό τοῦ Θεοῦ, καθάπερ καί Ἀαρών.».

Ὁ ὑποψήφιος Κληρικός, ἐπειδή θά ἀσχολεῖται μέ τήν τέλεση τῶν μυστηρίων καί τήν ψυχική θεραπεία τῶν ἀνθρώπων πρέπει νά γνωρίζη τήν θεραπευτική μέθοδο καί ἐπιστήμη. Πρέπει νά γνωρίζη ὁ κληρικός τί εἶναι κάθαρση τῆς καρδιᾶς, τί εἶναι φωτισμός τοῦ νοῦ καί ποιές εἶναι οἱ καταστάσεις τῆς θεώσεως. Πρέπει νά γνωρίζη τόν δρόμο τῆς θεώσεως γιά νά καθοδηγῆ τούς ἀνθρώπους στό Θεό.
Σήμερα ἡ ἐκκοσμίκευση πού ἐπικρατεῖ στόν κόσμο ἀλλοτριώνει τόν ἄνθρωπο. Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ὁ ἄνθρωπος νά δυσκολεύται νά πορευτεί μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχια τόν δρόμο τοῦ Χριστοῦ.

Νά ἀναφέρουμε ὅτι εἶναι μεγάλη τιμή γιά κάποιον νά ἀξιώνεται νά γίνη κληρικός. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐκδηλώνει τήν ἀγάπη του πρός τόν Θεό, ἀλλά δέχεται καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός μέ τήν συγκατάβασή Του ἀνυψώνει τόν κληρικό ψηλότερα καί ἀπό τούς ἀγγέλους . Μέ τό μυστήριό της Ἱερωσύνης συμμετέχει κανείς στήν Ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ καί ἐπιτελεῖ ἔργο ἀναγεννητικό στό λαό, πού ὁδηγεῖ στήν πνευματική σωτηρία του.

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε τό προνόμιο νά προσευχόμαστε καί νά μετέχουμε στή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά ὁ κληρικός ἔχει τό ἐπιπρόσθετο προνόμιο νά δανείζει τή γλώσσα, τά χέρια καί τήν καρδιά του στόν Ἰδιο τόν Θεό γιά τήν τέλεση τῆς ἀναιμάκτου θυσίας. Ὁ κληρικός μέ τήν Θεῖα χάρη θεραπεύει τούς ἀνθρώπους, προσεύχεται ἀδιάλειπτα στόν Θεό, συμφιλιώνει τούς ἀνθρώπους μέ τό Θεό. Ὁ κληρικός γίνεται παραγωγός εἰρήνης καί ἡρεμίας ὄλου τοῦ κόσμου.

Κλείνω αὐτές τίς λίγες σκέψεις καλώντας σας νά προσεύχεστε στόν φωτιστή τῆς οἰκουμένης, τόν Κύριο καί Θεό μας νά φωτίσει τίς οἰκογένειες νά ἀγαπήσουν πιό πολύ τήν ἐκκλησία καί νά ἐνθαρρύνουν ἀπό τά παιδιά τους νά διακονήσουν τήν ἐκκλησία ἀπό πολλἐς ἐπάλξεις καί ἰδιαίτερα ἀπό τή θέση τοῦ κληρικοῦ..
Καλό βράδυ.

Read Full Post »

 

P A R E N T S   A N D   C H I L D R E N

“And the younger of them said to his father, ‘Father, give me the portion of goods that falls to me.’  So he divided to them his livelihood.”     (Luke 15: 12) 

 

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

 

                        The parable of the prodigal son which we hear today in the churches, amongst other matters, brings to our attention a vivid image of the contemporary family.  Most families living in anxiety and stress, which dominate the present lifestyle, limit the number of children they bear to two.  From that moment onwards all their efforts are spent and absorbed in bringing them up and nurturing them in such a way that they would not lack anything in food, clothing or in education.

 

                        What happens then regarding their spiritual and religious improvement, stability and elevation?  Unfortunately, not everyone considers these matters as a priority.  In the majority of cases the whole concern limits itself to the materialistic factor and shallow way of life.  They have as their motto what the Epicureans preached and practised in the heathen world of Ancient Greece:  “Let us eat and drink, for tomorrow we die.” (1 Corinthians 15: 32).  However, every human being carries with them their immortal soul, which is nurtured and is comforted by the word of God, by prayer and through Holy Communion.

 

 

                        The children, on the other hand, from their point of view, become accustomed to presenting endless demands.  In the thoughts of these young people prevail impertinence, their rights and whatever else the law of the land offers them.  They allow little room for the divine law of God to operate.  They find it difficult to forego their rights and make sacrifices for the sake of their fellow men.  They say they want to live their life.  To get to know the world.  They spend as much as they can.  They do not think that life on earth is temporal and transient.  At the same time life has certain restrictions and is accompanied by many dangers and temptations.  Additionally, they do not understand that sin is not so sweet as the enticements seem to be and they should not play with it.

 

                        If they wish to have a family they must do so at the appropriate time.  In order to be able to face the financial burdens of a family they must prepare themselves accordingly and save money in good time.  To give birth to children they must do this before they advance in age so that they will have time to enjoy their children and the children themselves will have the opportunity to enjoy their parents.  In order to make their dreams and obligations possible they need to have time.

 

                        One needs to have their feet on the ground.  When the lovely and lively youth waste their abilities on living a prodigal life, they end up without having strength and ability to create a family and carry out responsibilities.  When they enter family life with wrinkles on their faces, it is time for them to be seeking rest rather than having a family.  The opportunity on the other hand, for them to bear children, if it is not impossible because of the excesses in their life and due to their old age, it is certainly limited tremendously.

 

3

                        Drink, drugs, late nights, a sinful way of life and the other excesses leave behind ruins, broken hearts and stained souls.  This was approximately the way of life of the prodigal son in the parable of the gospel.  Fortunately, however, the prodigal son had a good upbringing.  He had memories of his princely family life.  Therefore, when he reached rock bottom, he came to his senses and said:  “I will arise and go to my father, and will say to him, ‘Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son.  Make me like one of your hired servants.” (Luke 15: 18-19).

 

                        The young people, due to their inexperience, are vulnerable and easily influenced by various temptations, wrong ideas and they become victims in the hands of various opportunists and intriguers.  For this reason the family, the school and the church need to co-operate and be alert so as to lead the young generation to the right way, far from the traps of sin.

 

                        The love with which God the Father showed the prodigal as well as the elder and hard-hearted son, is the appropriate signpost, which shows the way to the stray man and leads him to salvation.  Amen!

 

 

C O M M U N I T Y   N E W S

 

MEALS FOR  THE  ELDERLY:     After the Christmas and the New Year holiday the meals for the elderly resumed.  During the month of January were subsidised by the following:  the family of Stella Christodoulou in memory of their beloved parents Panayiotis, Maria, Christodoulos and Margarita;  Athenoulla Anastasiou in memory of her beloved departed; Christos Ioannides in memory of his beloved grandfather Costas;  Merope Kelepeshi in memory of her beloved husband Stelios and parents.

 

                          During the month of February the following persons and institutions  contributed:  Erotokrita Livera in memory of her parents Andreas and Anna;  an anonymous donor in memory of her beloved departed Christina, Panayiota, Ekaterini, Anastasia, Athena, Vasilios, Stella and Androulla;  the family of Anastasis and Maroulla Constantinou in memory of their beloved parents Nicolas, Merope, Constantinos and Anna;  various anonymous donors in memory of Amaryllis Loukaidou;  the family of Eugenios and Anna-Marjorie Nicolaides in memory of their beloved parents Nicolas and Merope, the Greek Women’s Philanthropic Association (Finchley & Barnet) and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANSSA.  We thank all the kind donors for their generosity and consideration towards this cause.

 

RENEWAL  OF  SUBSCRIPTIONS:  The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine (£15.00) are now due.  If you have not already paid your subscriptions or wish to subscribe to any or all of these you may contact our Community’s offices.

 

NEW  YEAR’S  CALENDARS:  The calendars for the new year 2011 are now available.  You may obtain these from our office and our two churches.  The prices are as follows:  Archdiocese large-sized diary £6.00), the pocket-sized diary (£1.50) and the Community’s wall calendar (£2.00).  We advise all families to obtain the calendar of their choice so as to be able to remember the feasts of the saints and all the other important dates in our life.

 

ANNUAL  SCHOOL  RAFFLE:    The School Governing Body is pleased to announce that the annual school raffle is in circulation.  You are kindly asked to support the selling of the school raffle.  Please bear in mind that the raffle is a means whereby the school covers a number of its financial obligations.  We trust that, as in the previous years, you will show your support in this venture.  Price per raffle: £1.00.  The school accommodates in its classes about 300 children.  In order to sell all the raffles we need 300 volunteers to buy raffles of £40.00 each.

 

MEATFARE MEAL  FOR  THE  ELDERLY:  We are pleased to inform you that the Meatfare meal for our elderly will be held again this year.  This is an opportunity for all of us to show our love and respect towards our elderly by contributing in any way we can.  The meatfare meal will be held on Sunday, 27th February 2011, as follows:

 

Those of you who attend the church of St Barnabas will have lunch at 11.30 a.m.  Those of you who attend St Mary’s cathedral will have lunch at 12.30 p.m.

 

                        We look forward to welcoming our elderly on this occasion and as many volunteers as possible to help serve the meal.

 

SCHOOL  MAGAZINE:  The Christmas edition of the school magazine ‘I Phoni tou Scholiou’ is now in circulation.  The magazine includes various texts written by His Grace, Athanasios, Bishop of Tropaeou, by teachers and pupils.  Additionally, there are a number of advertisements from people who support the existence of the magazine plus many photographs of our community events and school life.

 

Read Full Post »

 Τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα ἔχουν ἑτοιμάσει καί κυκλοφοροῦν τόν ἐτήσιο σχολικό τους λαχνό.  Ἔχουν ἐκδοθεῖ συνολικά 12,000 λαχνοί καί τιμῶνται £ 1.00 ἕκαστος.  Τά παιδιά τοῦ σχολείου ἀπευθύνονται πρός τήν ἀγάπη σας καί ζητοῦν τή γενναιόδωρη ὑποστήριξή σας.  Ἡ Σχολική Ἐφορεία προσβλέπει καί ἐφέτος στήν ἀμέριστη συμπαράστασή σας.  Εὐελπιστοῦμε ὅτι θά ἔχουμε τήν κατανόησή σας σέ τοῦτο τό ζήτημα.  Ἄν τριακόσιοι δωρητές συνεισφέρουν £ 40.00 ὁ καθένας, τότε οἱ λαχνοί θά διατεθοῦν σέ ἐλάχιστο χρόνο.

 

Read Full Post »

Ο Ι   Γ Ο Ν Ε Ι Σ   Κ Α Ι   Τ Α   Π Α Ι Δ Ι Α

 

«καί εἶπεν νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί·  πάτερ, δός μοι τό ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. καί διεῖλεν αὐτοῖς τόν βίον                           (Λουκ. ιε΄ 12)

 

                        Ἡ παραβολή τοῦ Ἀσώτου υἱοῦ, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τήν ὁποία ἀκοῦμε σήμερα στίς ἐκκλησίες, μεταξύ ἄλλων φέρνει ἐνώπιόν μας μιά ὁλοζώντανη εἰκόνα τῆς σύγχρονης οἰκογένειας.  Οἱ πιό πολλές οἰκογένειες, ζώντας μέσα στήν ἀγωνία καί τό ἄγχος, τά ὁποῖα διέπουν τό σύγχρονο τρόπο ζωῆς, περιορίζονται ἴσως στό νά φέρουν στόν κόσμο δύο παιδιά.  Στή συνέχεια ὅλη τους ἡ ἰκμάδα καταδαπανᾶται καί ἀναλίσκεται στό νά τά μεγαλώσουν καί νά τά φροντίσουν ἔτσι, ὥστε νά μήν τούς λείψει τίποτε.  Νά μή στερηθοῦν κάτι στό φαγητό, τό ντύσιμο καί τίς σπουδές τους. 

 

                        Τί γίνεται ὅμως στό κεφάλαιο τῆς πνευματικῆς καί θρησκευτικῆς τους προόδου, προκοπῆς καί ἀνέλιξης;  Δυστυχῶς αὐτά δέ θεωροῦνται ἀπό ὅλους ὡς προτεραιότητα.  Στίς πιό πολλές περιπτώσεις ἡ ὅλη φροντίδα περιορίζεται στόν ὑλικό καί ἐξωτερικό τομέα.  Σύνθημά τους ἔχουν αὐτά τά ὁποῖα ἔλεγαν οἱ Ἐπικούριοι στήν ἀρχαία Ἑλλάδα τῆς εἰδωλολατρίας: «Φάγωμεν καί πίωμεν, αὔριον γάρ ἀποθνήσκομεν.»  (Α΄ Κορ. ιε΄ 32)  Ἡ κάθε ἀνθρώπινη ὕπαρξη ὅμως, φέρει ἀθάνατη ψυχή, ἡ ὁποία τρέφεται καί ἀναπαύεται μέ τό λόγο τοῦ Θεοῦ, τήν προσευχή καί τή θεία Κοινωνία.

 

                        Τά παιδιά δέ μέ τή σειρά τους μαθαίνουν νά ἔχουν ἀτελείωτες ἀπαιτήσεις.  Μέσα στή σκέψη τῶν παιδιῶν βασιλεύει ἡ προπέτεια, τά δικαιώματα καί τί τούς προσφέρει ὁ νόμος τῆς πολιτείας.  Δέν ἀφήνουν περιθώρια γιά νά λειτουργήσει ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ.  Τό βρίσκουν δύσκολο νά ἀποποιηθοῦν τῶν δικαιωμάτων τους καί νά προβοῦν σέ θυσίες, γιά χάρη τῶν συνανθρώπων τους.  Θέλουν λένε νά ζήσουν τή ζωή τους.  Νά γνωρίσουν τόν κόσμο.  Ξοδεύουν ὅσο πιό πολλά μποροῦν.  Δέ σκέπτονται ὅτι ἡ ζωή αὐτή πάνω στή γῆ εἶναι προσωρινή καί ἐφήμερη.  Παράλληλα δέ ἡ ζωή ἔχει ἀρκετούς περιορισμούς καί συνοδεύεται ἀπό πολλούς κινδύνους καί πειρασμούς.  Ἐπιπρόσθετα δέν κατανοοῦν ὅτι ἡ ἁμαρτία δέν εἶναι τόσο γλυκιά ὅσο φαίνονται τά δελεάσματά της καί ὅτι δέν εἶναι δυνατό νά παίζουν μαζί της. 

 

                        Ἄν δέ ἐπιθυμοῦν νά ἀποκτήσουν οἰκογένεια, αὐτό πρέπει νά τό πραγματοποιήσουν στήν κατάλληλη ὥρα.  Γιά νά μπορέσουν νά ἀντιμετωπίσουν τά οἰκονομικά βάρη τῆς οἰκογένειας, χρειάζεται νά προετοιμαστοῦν ἀνάλογα καί νά ἀποταμιεύσουν ἔγκαιρα.  Γιά νά φέρουν παιδιά στόν κόσμο πρέπει νά προβοῦν σ’ αὐτό πρίν προχωρήσει ἡ ἡλικία τους, ὥστε νά ὑπάρχουν περιθώρια χρόνου νά χαροῦν τά παιδιά τους, καί ἐκεῖνα μέ τή σειρά τους νά χαροῦν τούς γονεῖς τους.  Ἀπαιτεῖται καιρός γιά νά μπορέσουν νά πραγματοποιήσουν κατά τό δυνατό τίς ὑποχρεώσεις καί τά ὄνειρά τους.

 

                        Κακά τά ψέματα.  Ὅταν τά ὡραῖα καί θαλερά νιάτα κατασπαταλοῦν τίς δυνάμεις τους στίς διασκεδάσεις καί τήν ἄσωτη ζωή, δέ μένει κέφι καί ὄρεξη γιά οἰκογένεια καί ὑποχρεώσεις.  Ὅταν χαραγμένοι ἀπό ριτίδες μπαίνουν στήν οἰκογένεια, τότε εἶναι ὥρα γιά νά γηροκομηθοῦν.  Τά δέ περιθώρια νά φέρουν παιδιά στόν κόσμο, ἄν δέν ἔχουν ἐκλείψει ἕνεκα τῶν καταχρήσεων καί τῆς προχωρημένης ἡλικίας, σίγουρα ἔχουν ἐλαττωθεῖ σημαντικά.

 

                        Τό ποτό, τά ναρκωτικά, τά ξενύχτια, ὁ ἁμαρτωλός τρόπος ζωῆς καί οἱ ὑπόλοιπες καταχρήσεις, ἀφήνουν πίσω τους συντρίμια,  ραγισμένες καρδιές καί λεκιασμένες ψυχές.  Αὐτή περίπου ὑπῆρξε ἡ ζωή τοῦ ἀσώτου υἱοῦ τῆς παραβολῆς τοῦ εὐαγγελίου.  Εὐτυχῶς ὅμως ὁ ἄσωτος εἶχε μέσα του ὑποδομή.  Εἶχε ἀναμνήσεις τῆς πριγκιπικῆς του ζωῆς.  Γιά τοῦτο ὅταν ἔφθασε στόν πάτο, σκέφθηκε, ἀποφάσισε καί εἶπε: «ἀναστάς πορεύσομαι πρός τόν πατέρα μου καί ἐρῶ αὐτῷ·  πάτερ ἥμαρτον εἰς τόν οὐρανόν καί ἐνώπιόν σου·  οὐκέτι εἰμί ἄξιος κληθῆναι υἱός σου·  ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου.» (Λουκ. ιε΄ 18-19)

 

3

                        Οἱ νεανικές ὑπάρξεις ἕνεκα ἀπειρίας εἶναι εὐάλωτες καί εὐμετάβολες ἀπό πρόχειρους ὑπολογισμούς, ἀπό τούς πειρασμούς, ἀπό λανθασμένες ἰδέες καί καθίστανται ἕρμαια στά χέρια καί τούς σκοπούς τῶν διαφόρων καιροσκόπων καί ραδιούργων.  Για τοῦτο ἡ οἰκογένεια, τό σχολεῖο καί ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀνάγκη νά συστρατευθοῦν καί νά ἐπαγρυπνοῦν γιά νά ὁδηγοῦν τή νέα γενεά στόν ὀρθό δρόμο, μακριά ἀπό τίς παγῖδες τῆς ἁμαρτίας καί μακριά ἀπό τούς σκοπέλους τῆς ζωῆς.

 

                        Ἡ ἀγάπη μέ τήν ὁποία ὁ Θεός Πατέρας ἀντιμετώπισε τόσο τόν ἄσωτο ὅσο καί τό μεγαλύτερο καί σκληρόκαρδο υἱό ἀποτελεῖ τόν κατάλληλο ὁδοδείχτη, ὁ ὁποῖος ἕλκει κοντά τόν πλανεμένο ἄνθρωπο καί τόν ὁδηγεῖ στή σωτηρία.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας τήν Τρίτη, 15η Φεβρουαρίου, δεξιώθηκε ἡ οἰκογένεια τῶν Εὐγενίου καί Ἄννας Marjories Νικολαΐδου, στή μνήμη τῶν γονέων τους Μερόπης καί Νικολάου.  Τήν Πέμπτη, 17η Φεβρουαρίου 2011, τό γεῦμα προσέφερε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Κυριάκου Ἰωάννου, τή Δευτέρα, 14η Φεβρουαρίου καί Μαρίας Παπαηλία, τήν Πέμπτη, 17η Φεβρουαρίου 2011.  Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς ἀείμνηστης Μαρίας.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Πέμπτη, 17η Φεβρουαρίου 2011, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, πραγματοποίησε συνεδρία μέ θέμα τή διοργάνωση τοῦ ἐτήσιου ἀποκριάτικου γεύματος πρός τιμή τῶν σεβαστῶν μας ἡλικιωμένων.

 

                   Στή συνεδρία συμμετεῖχαν 27 πρόσωπα.  Οἱ Κυρίες μέλη μέ τό προεδρεῖο μετά τά καθιερωμένα ἐνημερώθησαν γιά τρέχοντα ζητήματα τῆς ζωῆς τῆς κοινότητος καί τοῦ σχολείου καί ἄλλα θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.  Ἀφοῦ  προγραμματίσθηκε τό ἐτήσιο γεῦμα ὅλες οἱ κυρίες συνεισέφεραν πρόθυμα τόν ὀβολό τους γιά ἐνίσχυση τῆς φιλοξενίας, ἡ ὁποία θά λάβει χώρα τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω (27-02-2011).

 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα ἔχουν ἑτοιμάσει καί κυκλοφοροῦν τόν ἐτήσιο σχολικό τους λαχνό.  Ἔχουν ἐκδοθεῖ συνολικά 12,000 λαχνοί καί τιμῶνται £ 1.00 ἕκαστος.  Τά παιδιά τοῦ σχολείου ἀπευθύνονται πρός τήν ἀγάπη σας καί ζητοῦν τή γενναιόδωρη ὑποστήριξή σας.  Ἡ Σχολική Ἐφορεία προσβλέπει καί ἐφέτος στήν ἀμέριστη συμπαράστασή σας.  Εὐελπιστοῦμε ὅτι θά ἔχουμε τήν κατανόησή σας σέ τοῦτο τό ζήτημα.  Ἄν τριακόσιοι δωρητές συνεισφέρουν £ 40.00 ὁ καθένας, τότε οἱ λαχνοί θά διατεθοῦν σέ ἐλάχιστο χρόνο.

 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, μετά τή θεία Λειτουργία στούς δύο ναούς, θά λάβει χώρα τό ἐτήσιο γεῦμα, τό ὁποῖο προσφέρεται πρός τιμή τῶν προσφιλῶν μας ἡλικιωμένων.  Λεπτομέρειες δημοσιεύονται σέ σχετικό φυλλάδιο, τό ὁποῖο ἔχει ἤδη κυκλοφορήσει.     

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

23η Φεβρουαρίου Τετάρτη Ἁγίου Πολυκάρπου Ἐπισκόπου Σμύρνης. 

              Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

24η Φεβρουαρίου Πέμπτη Α΄ καί Β΄ Εὕρεση κεφαλῆς Τιμίου Προδρόμου. 

              Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

25η Φεβρουαρίου Παρασκευή Πάνδημα Μνημόσυνα. 

              Μικρός ἑσπερινός ὥρα 6.00 – 7.30 μ.μ.

26η Φεβρουαρίου Ψυχοσάββατο. 

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα ὥρα 8.30 – 10.30 π.μ.

              Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

27η Φεβρουαρίου Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω.

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Δημήτρης Θεοφάνους                  £ 10.00                     Paraschir Berechet            £ 10.00

Εἰρήνη Παπαστυλιανοῦ   £ 50.00                     Εὐτέρπη Γαβριήλ    £200.00

Celebration Dinners Ltd. £200.00        A. Perry                     £100.00

Χαριθέα Παναγιώτου                 £ 10.00                     Α. καί Ε. Πιεραλλῆ  £ 30.00

Κλειώ Παπαευριπίδη

            στή μνήμη ἐγγονοῦ της Σάββα καί γαμπροῦ της Μιχαήλ     £ 30.00

 

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 

A N   O P E N   L E T T E R   –   I N V I T A T I O N

 

God loves a cheerful giver”  (2 Corinthians 9.7)

 

          Each year, the Ladies Auxiliary Society of PANTANASSA, prepares and offers with gladness and willingness, a cheerful hospitality towards our elderly men and women.

 

          This philanthropic activity will be repeated this year.  Therefore an open invitation is addressed to our fathers and mothers, grandfathers and grandmothers to come forward, so as to give us the opportunity to express in practice our respect and love towards them.

 

          The meal will take place on Meatfare Sunday, 27th February 2011, in our premises, as follows:

 

a) The people attending the Divine Liturgy at St Barnabas will enjoy the hospitality at St Barnabas Hall at 11.10 – 12.30 p.m.

b) All people attending the Divine Liturgy at St Mary’s Cathedral will enjoy the meal at St Mary’s Hall at 12.30 –  2.00 p.m.

          Thus, we call upon the young generation to come forward and help serve the meals.  We understand that the rest of you would want to contribute financially and in other ways, expressing in this way your love and respect towards the elderly.  Divine Paul advises and teaches us to give cheerfully, as well as  generously.  Such a gesture pleases God and honours everyman.

 

FROM THE OFFICE OF PANTANASSA

 

18th February 2011

Read Full Post »

 

 

Α Ν Ο Ι Κ Τ Η   Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η   –   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

«ἱλαρόν γάρ δότην ἀγαπᾶ ὁ Θεός» (Β΄ Κορ. θ΄ 7)

                   Ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ κάθε χρόνο προετοιμάζει καί προσφέρει μέ χαρά καί προθυμία πρόσχαρη φιλοξενία πρός τά σεβαστά πρόσωπα τῶν ἡλικιωμένων ἀνδρῶν καί γυναικῶν ὁμογενῶν μας.

                   Αὐτή ἡ εὐγενική καί φιλάνθρωπη χειρονομία θά ἐπαναληφθεῖ καί τοῦτο τό χρόνο.  Ἔτσι ἀπευθύνεται ἀνοιχτή πρόσκληση πρός τούς πατέρες καί μητέρες, τούς παπποῦδες καί γιαγιάδες, ὅπως μᾶς κάμουν τήν τιμή νά προσέλθουν στό τραπέζι καί νά μᾶς δώσουν τήν εὐκαιρία νά τούς ἐκφράσουμε ἔμπρακτα τό σεβασμό καί τήν ἀγάπη μας.

                   Τό τραπέζι θά λάβει χώρα τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, 27η Φεβρουαρίου 2011, στούς κοινοτικούς μας χώρους, ὡς ἑξῆς:

                    α)       Ὅσοι ἐκκλησιασθοῦν στό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα θά φιλοξενηθοῦν στήν αἴθουσα Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὥρα 11.10 – 12.30 μ.μ.

                   β)       Ὅσοι ἐκκλησιασθοῦν στόν Καθεδρικό μας ναό θά φιλοξενηθοῦν στή μεγάλη αἴθουσα τῆς Παναγίας, ὥρα 12.30 -2.00 μ.μ.

                   Ἀναμένουμε τούς νέους καί τίς νέες νά προσέλθουν γιά νά ὑπηρετήσουν καί ἀπό ὅλους τούς ἄλλους περιμένουμε τά δῶρα τῆς ἀγάπης σας γιά τούς ἡλικιωμένους συνανθρώπους μας.  Ὁ θεῖος Παῦλος μᾶς συμβουλεύει καί μᾶς διδάσκει νά προσφέρουμε μέ χαρούμενη διάθεση καί ἁπλοχεριά.  Αὐτή ἡ ἐνέργεια εὐχαριστεῖ τό Θεό καί τιμᾶ τόν ἄνθρωπο.

                                                ΑΠΟ  ΤΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΗΣ  ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ

18η Φεβρουαρίου 2011

Read Full Post »

Read Full Post »

Η κοινότητά μας στεγάζει το εκπαιδευτικό σεμινάριο

Read Full Post »

Older Posts »