Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Οκτώβριος 2012

ΜΝΗΜΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΙΩΝ

Τήν πρώτη Κυριακή τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου τελεῖται ἡ Μνήμη τῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι κατάγονται ἀπό τήν Κύπρο ἤ συνδέονται μέ ὁποιοδήποτε τρόπο μέ τή Μεγαλόνησο.  Τούς ἑορτασμούς ἀνέλαβε ἡ Ἑστία Λονδίνου σέ συνεργασία μέ τή Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ὁμιλητής θά εἶναι ὁ ἔντιμος Γενικός Πρόξενος τῆς Κύπρου στό Λονδῖνο κ. Γεώργιος Γεωργίου.  Μετά τούς ἑορτασμούς θά ἀκολουθήσει δεξίωση στήν αἴθουσα Ἀποστόλου Βαρνάβα.

Read Full Post »

Τό Σάββατο, 15η Σεπτεμβρίου 2012, τελέσθηκε ὁ ἁγιασμός γιά τήν ἐπίσημη ἔναρξη τῶν μαθημάτων τῶν σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Ἡ ἱερή ἀκολουθία ἔλαβε χώρα στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου καί συμπαραστατουμένου ἀπό τούς κληρικούς τῆς κοινότητος.  Στήν τελετή παρευρέθησαν ὁ δήμαρχος Haringey Cllr David Browne, ἡ ἐκπρόσωπος τῆς συντονίστριας τῆς Ἐκπαίδευσης τῆς Ἑλληνικῆς Ἀποστολῆς κας Βαρβάρας Καμπουρίδου, κα Σοφία Ἀλαγκιοζίδου, διευθύτρια τοῦ Ἑλληνικοῦ Γυμνασίου καί Λυκείου, ἡ Δρ Ἀνδρούλα Ὄθωνος-Ζαχαρίου Ἐπιθεωρήτρια-Προϊσταμένη Κ.Ε.Α., ὁ ἐπιθεωρητής τῆς ἀστυνομίας τῆς περιοχῆς Superintendent Stephen Clayman, ὁ πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων καί εἰσηγητής τοῦ καθεδρικοῦ μας ναοῦ κ. Μάριος Μηναΐδης, ἡ κα Ἑλένη Βραχιμίδου συντονίστρια τοῦ ΚΕΣ καί ὁ πρόεδρος τῆς σχολικῆς μας Ἐφορείας κ. Δημήτριος Ἀγγελέτος.

 

                        Οἱ ἐπίσημοι καλεσμένοι ἀπηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς καί ἐνθάρρυναν τά παιδιά στήν προσπάθειά τους.  Μετά τήν ἀκολουθία ἁγιάσθησαν ὅλα τά παιδιά καί προσεφέρθη δεξίωση πρός τούς ἐπισήμους καί τούς ἐκπαιδευτικούς μας στούς κοινοτικούς χώρους.

 

                        Ἀπευθύνουμε θερμές εὐχαριστίες πρός τούς χορηγούς καί τούς ἀξιωματούχους τῆς Ἐφορείας καί τοῦ Συλλόγου Γονέων Δασκάλων καί ὅλα τάμέλη γιά τούς κόπους καί τήν προσφορά τους.  Τέλος, εὐχόμεθα κάθε ἐπιτυχία στίς προσπάθειες τῶν παιδιῶν νά μάθουν τήν πίστη, τή γλώσσα καί τίς παραδόσεις μας.

 

Read Full Post »

 

 

Τ Α   Κ Α Ν Α Λ Ι Α   Τ Ο Υ   Θ Ε Ο Υ

 

Ταύτας οὖν ἔχοντες τάς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτούς ἀπό παντός μολυσμοῦ σαρκός καί πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ».                                                                     (Β΄ Κορ. ζ΄1)

 

                        Οἱἄνθρωποι, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀπό τήν ἀρχή τῆς δημιουργίας καί ἑξῆς, εἶχαν λάβει ἐντολές ἀπό τό Θεό, τίς ὁποῖες ἔπρεπε νά ἀκολουθοῦν.  Αὐτές οἱ ἐντολές ρύθμιζαν τή ζωή τους καί τίς σχέσεις τους μέ τό Θεό ἀλλά καί μεταξύ τους.  Ὅλα τότε εὑρίσκοντο σέ τάξη καί λειτουργοῦσαν εὔρυθμα, μέχρι τήν παρακοή τῶν πρωτοπλάστων καί τήν πτώση τους, ὁπότε στή ζωή τοῦ ἀνθρωπίνου γένους μπῆκε τό κακό, ἡ ἔχθρα καί ὁ θάνατος.

 

                        Ὁ Θεός μετά τήν πτώση τῶν ἀνθρώπων ἔλαβε μέτρα, ὥστε νά τούς ἐπαναφέρει σέ τάξη καί σέ ἁρμονία στίς σχέσεις τους μέ τό Θεό.  Πρῶτα ἀπό ὅλα τούς ἀπέβαλε ἀπό τόν Παράδεισο γιά νά μήν τραφοῦν ἀπό τό δένδρο τῆς ζωῆς καί νά μή μείνουν ἀθάνατοι καί ἀποκομμένοι ἀπό τό Θεό παντοτινά.  Ἔδωσε παράλληλα τό θάνατο «ἵνα μή τό κακόν ἀθάνατον γένηται».  Ὁ θάνατος δόθηκε ὡς δῶρο γιά νά ὁδηγεῖται ὁ ἄνθρωπος στήν ἀνάπαυση καί νά ἐλευθερώνεται ἀπό τό δυνάστη, ὁ ὁποῖος λέγεται ἁμαρτία.

 

                        Ὁ Θεός, βέβαια, μέσα στή ροή τοῦ χρόνου, δέν ἀφῆκε τόν ἑαυτό του «ἀμάρτυρον», δέν ἐγκατέλειψε τήν ἀνθρωπότητα στό ἔλεός της.  Ἀπό καιροῦ εἰς καιρό ἔστελλε φωτισμένες προσωπικότητες, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦσαν τό στόμα τοῦ Θεοῦ καί τούς ὁδοδεῖκτες γιά τούς ἀνθρώπους, ὡς πρός τή γνώση καί τήν ἐπικοινωνία μέ τόν Ἀληθινό Θεό καί Πλάστη τους.  Αὐτοί ἀποτελοῦσαν τίς ἐξαιρέσεις καί τήν ἀκτίδα φωτός, ἡ ὁποία φώτιζε τούς ἀνθρώπους καί τούς χειραγωγοῦσε παιδαγωγικά στήν ἡμέρα ἐπανασυνδέσεως μέ τό Θεό καί τήν ἡμέρα τῆς λυτρώσεως.

 

                        Στή συνέχεια ὁ Θεός ἐπέλεξε ἕνα λαό, τόν Ἰουδαϊκό, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἡ μήτρα, ἡ ὁποία προετοίμασε τίς συνθῆκες γιά τόν ἐρχομό τοῦ ὑπεσχημένου καί προσδοκωμένου Μεσσία καί Σωτήρα τῆς ἀνθρωπότητος.  Ὁ Θεός ἔδωσε στόν ἀρχαῖο Ἰσραήλ τό Μωσαϊκό Νόμο.  Ὁ Νόμος «παιδαγωγός γέγονεν εἰς Χριστόν». «Ὅτε δέ ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου», δηλαδή ἡ κατάλληλη στιγμή, τότε ὁ Θεός «ἐξαπέστειλε τόν υἱό αὐτοῦ».  Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ κατῆλθε ἀπό τούς οὐρανούς στή γῆ σαρκοφορεμένος γιά νά ἐπαναφέρει τήν ἀνθρωπότητα σέ ἐπικοινωνία μέ τόν Ἀληθινό Θεό.

 

                        Τό ἀπολυτρωτικό ἔργο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, μετά τή σταύρωση, τήν ταφή, τήν ἀνάσταση καί τήν ἀνάληψή του στούς οὐρανούς, συνέχισαν ἐπισταμένα καί μέ πνεῦμα θυσίας καί ἀδιάκοπης προσφορᾶς οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι.  Μέσα σ’ αὐτά τά πλαίσια ἔδρασε καί κινήθηκε καί ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν, ὁ πρῶτος μετά τόν Ἕνα, ὁ θεῖος Παῦλος, μή δίδοντας «τοῖς κροτάφοις του νυσταγμόν καί τοῖς βλεφάροις του ὕπνον».

 

                        Στίς σωζόμενες ἐπιστολές του πρός τούς νεόφυτους χριστιανούς τῶν ἡμερῶν του προσφέρει πρῶτον δογματική διδασκαλία καί δεύτερον πρακτικές ὁδηγίες, πῶς νά ἐφαρμόζουν τίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου, ὥστε νά ἐπιτύχουν νά προκόψουν κατά Θεό καί ἄνθρωπο.  Ὁ Παῦλος καθοδηγεῖ τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας νά καλλιεργοῦν καθημερινά στίς διάφορες πτυχές τῆς ζωῆς τους τήν ἁγιότητα, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό σκοπό καί τό τέρμα τοῦ χριστιανικοῦ βίου.

 

                        Ὁ ἄνθρωπος ἀπό τή στιγμή κατά τήν ὁποία καθίσταται μέλος τῆς Ἐκκλησίας μέ τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως, μέχρι νά φθάσει «εἰς ἄνδρα τέλειον εἰς μέτρον ἡλικίας»,  διέρχεται ἀπό διάφορα στάδια καί ἐπίπεδα πνευματικῆς ζωῆς.  Ὅταν ἀκολουθεῖ μέ ὑπομονή τά διαδοχικά αὐτά στάδια καί καλλιεργεῖ τήν ψυχή του συστηματικά, ὑφίσταται τήν κάθαρση σώματος καί ψυχῆς καί καταλήγει στή θέωση, ἡ ὁποία θέωση ἔχει ὡς ἀμοιβή καί καρπό τήν ἁγιότητα.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τήν Κυριακή, 23η Σεπτεμβρίου 2012, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ἡ Ἰσαβέλλα, θυγατέρα τῶν Μιχαήλ Γεωργίου καί Μαρίας, τό γένος Καλλῆ, μέ ἀνάδοχο τό Μιχάλη Χριστοφῆ.

                   Ἡ Χάρις-Αἰμιλία, θυγατέρα τῶν Colin McGilvery καί Ἀπολλωνίας, τό γένος Ἡρακλῆ, μέ ἀναδόχους τούς Δημήτριο Ἡρακλῆ καί Ἕλενα James, καί

                   Ὁ Ἀλέξανδρος-Σέργιος, υἱός τῶν Γεωργίου Ἀδάμου καί Γεωργίας, τό γένος Ἀχιλλέως, μέ ἀνάδοχο τή Ζωή Ἀχιλλέως.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Ἀνδρέα Χατζηγεώργη, τή Δευτέρα, 24η Σεπτεμβρίου, Ἀναστασίας Παύλου τήν Τρίτη, 25η Σεπτεμβρίου καί Ἄννας Βουνίδου, τήν Τετάρτη, 26η Σεπτεμβρίου 2012.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ μ. Ἀνδρέου Χατζηγεώργη.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τό γεῦμα πρός τιμή τῶν προσφιλῶν μας ἡλικιωμένων τήν Τρίτη, 25η Σεπτεμβρίου 2012, προσέφερε ὁ Χρῖστος Ἰωαννίδης στή μνήμη τοῦ ἀειμνήστου παπποῦ του Χρίστου.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τό φιλογενῆ δωρητή.

 

ΣΥΝΑΞΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ: Τήν Τρίτη, 25η Σεπτεμβρίου 2012, ἐγένετο σύναξη τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, οἱ ὁποῖοι διακονοῦν στό Λονδῖνο.  Τή σύναξη φιλοξένησε μέ πολλή φιλοφροσύνη καί γενναιοδωρία ἡ Ἑλληνορθόδοξη Κοινότητα τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Νοτίου Λονδίνου.  Συμμετέσχαν περί τούς τριάκοντα πρεσβυτέρους.  Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης ἡμῶν, Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Γρηγόριος, προήδρευσε τῆς συνάξεως ἔχοντας ὡς πάρεδρο τό Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Τροπαίου κ. Ἀθανάσιο.  Ὁ Σεβασμιώτατος στό χαιρετισμό του ἀνέφερε πρός τούς συνέδρους ποικίλα τρέχοντα θέματα, καθώς καί τή σκέψη γιά ἑορτασμούς ἀναφερομένους στά ἐνενηντάχρονα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της.  Ἀρκετοί κληρικοί μίλησαν καί ἐξέφρασαν ἀπόψεις πάνω σέ πολλά θέματα.  Γενικά εἴχαμε μιά ἐπιτυχημένη σύναξη.  Ἀνήκουν πολλές εὐχαριστίες καί συγχαρητήρια στή φιλοξενήσασα κοινότητα, τούς κληρικούς της, τούς ἄρχοντες καί τήν πρόεδρο καί τά μέλη τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος.

 

ΜΝΗΜΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΙΩΝ: Τήν πρώτη Κυριακή τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου τελεῖται ἡ Μνήμη τῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι κατάγονται ἀπό τήν Κύπρο ἤ συνδέονται μέ ὁποιοδήποτε τρόπο μέ τή Μεγαλόνησο.  Τούς ἑορτασμούς ἀνέλαβε ἡ Ἑστία Λονδίνου σέ συνεργασία μέ τή Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ὁμιλητής θά εἶναι ὁ ἔντιμος Γενικός Πρόξενος τῆς Κύπρου στό Λονδῖνο κ. Γεώργιος Γεωργίου.  Μετά τούς ἑορτασμούς θά ἀκολουθήσει δεξίωση στήν αἴθουσα Ἀποστόλου Βαρνάβα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τήν Τετάρτη, 3η Ὀκτωβρίου 2012, τό Δ. Συμβούλιο τῆς κοινότητος θά πραγματοποιήσει τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του στίς 7.30 μ.μ., στα κεντρικά γραφεῖα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Πέμπτη, 4η Ὀκτωβρίου 2012, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ  θά πραγματοποιήσει συνεδρία μέ ὅλα τά μέλη της, στά κεντρικά γραφεῖα, ὥρα 7.30 μ.μ.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

1η Ὀκτωβρίου Δευτέρα Ἁγιασμός Πρωτομηνιᾶς ὥρα 9.30 π.μ.

2α Ὀκτωβρίου Τρίτη Κυπριανοῦ Ἱερομάρτυρος καί Ἰουστίνης Παρθενομάρτυρος.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ

                  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

3η Ὀκτωβρίου Τετάρτη Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου ἱερομάρτυρος Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

5η Ὀκτωβρίου Παρασκευή Ἑρμογένους Ἱερομάρτυρος. 

              Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

6η Ὀκτωβρίου Σάββατο Ἀποστόλου Θωμᾶ καί ὁσίου Κενδέου θαυματουργοῦ.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

7η Ὀκτωβρίου Κυριακή Τρίτη Λουκᾶ.  Σεργίου καί Βάκχου ἱερομαρτύρων.

                  (Ἑορτή πάντων τῶν ἐν Κύπρῳ διαλαμψάντων Ἁγίων).

              Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 Ἀνώνυμος                £ 40.00                     Θεοφάνης Παύλου             £100.00

ΜηλιάΚλεάνθους   £ 10.00                     CelebrationDinnerLtd.,  £250.00

Ἀνώνυμος                 £ 60.00                     Ἀντώνης Προδρόμου                     £100.00

Ἀναστασία Παυλῆ στή μνήμη Ἐλευθερίας Δημητρίου                     £330.00

Ἀνώνυμος στή μνήμη Λάουρας Ἀχιλλέως                                            £370.00

 

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »