Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Ιουνίου 2011

 

Η   Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α   Τ Ο Υ   Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ   Σ Τ Η   Γ Η

«Καί περιῆγεν ὅλην τήν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καί κηρύσσων τό εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καί θεραπεύων πᾶσαν νόσον καί πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ»                           (Ματθ. δ΄ 23)

 

                  Ὅταν, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀναφερόμεθα στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά σκεφθοῦμε καί νά παρατηρήσουμε ὅτι πρῶτος Ἐκεῖνος κάνει τήν ἀπόφαση καί τήν κίνηση νά κατέλθει ἀπό τούς οὐρανούς, νά ἀναζητήσει τόν ἐπαναστάτη καί πλανηθέντα ἄνθρωπο, νά τόν πλησιάσει καί νά τόν ὁδηγήσει στή λύτρωση καί σωτηρία. 

 

            Στή γῆ ὁ Σωτήρας Χριστός ἦλθε «αὐτεπάγγελτος», μέ δική του πρωτοβουλία, σύμφωνα μέ τόν ποιητή τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.  Μετά δέ τήν ἐπίσημη παρουσίασή του ἀπό τόν Πρόδρομο Ἰωάννη καί Βαπτιστή στόν Ἰορδάνη ποταμό, κάνει ἔναρξη τοῦ σωτηριολογικοῦ του ἔργου, μέ τήν ἐπιλογή καί ἑτοιμασία τοῦ δικοῦ του ἐπιτελείου, ἀποτελουμένου ἀπό τούς δώδεκα Μαθητές καί Ἀποστόλους.

 

            Στή συνέχεια ὁ Κύριος δέν κρύβεται κάπου, οὔτε περιορίζεται σέ ἕνα μέρος καί ἀναμένει νά τόν βροῦν οἱ ἄνθρωποι ἤ νά τόν ἀναζητήσουν.  Ἀντίθετα, Ἐκεῖνος ἀκολουθεῖ μιά συνεχή πορεία καί ἀναζήτηση τοῦ ἀπολωλότος προβάτου, τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου, τοῦ πεπτωκότος Ἀδάμ.  Μεταβαίνει στούς χώρους τῆς προσευχῆς τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ, στίς συναγωγές, στά χωριά καί τίς πόλεις.  Ἐκεῖ εὑρίσκεται ὄχι ὡς παθητικός δέχτης τῶν λεγομένων, ἀλλά ὡς ἑρμηνευτής καί δάσκαλος, ὡς Ἐκεῖνος στό πρόσωπο τοῦ ὁποίου ἐκπληροῦνται οἱ ἀνά τούς αἰῶνες λεχθεῖσες προφητεῖες. 

2

 

 

            Τό περιεχόμενο τοῦ κηρύγματος τοῦ Κυρίου ἦταν ὁ ἐρχομός τῆς οὐράνιας βασιλείας, τό ἄνοιγμα τῶν κλειστῶν θυρῶν τοῦ παραδείσου.  Ὅπου εὑρίσκεται Ἐκεῖνος, ἐκεῖ εἶναι καί ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.  Γιά τοῦτο λέγει: «ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν ἐστιν.» (Λουκ. ιζ΄ 21)  Ὅπου εἶναι ὁ Χριστός, ἐκεῖ ὑπάρχει τό φῶς, ἡ ἀλήθεια, ἡ ζωή, ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀνάπαυση.

 

            Ὁ Κύριος ἀντικρύζοντας τόν ἀνθρώπινο πόνο δέ μένει ξένος καί ἀσυγκίνητος.  Πρόθυμα θεραπεύει τίς παθήσεις τῶν ἀνθρώπων.  Τούς ἐλευθερώνει ἀπό τά δαιμόνια, ἀνασταίνει νεκρούς, παρηγορεῖ τούς δυστυχεῖς καί λυπημένους, συγχωρεῖ τίς πόρνες καί τούς ἁμαρτωλούς, ἐπιβάλλεται στίς δυνάμεις τῆς φύσεως καί θαυματουργεῖ πάνω στόν ἑαυτό Του. 

 

            Ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου στή γῆ προσφέρει ἄνοιγμα, δυνατότητα καί εὐκαιρία εἰσόδου στή νέα ζωή, ὅπου τά πάντα εἶναι καινά, ἀνανεωμένα καί ἀνακαινισμένα.  Ὁ Κύριος μέ τήν παρουσία του στή γῆ προσφέρει στόν ἄνθρωπο μιά πρόγευση τῆς ζωῆς τοῦ παραδείσου.  Ἡ ζωή κοντά στό Χριστό προσφέρει μιά προτύπωση καί ἕναν ἀρραβῶνα τῆς μέλλουσας νά φανερωθεῖ δόξας καί τιμῆς στούς φίλους τοῦ Θεοῦ.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΗ:     Τό Σάββατο, 18η Ἰουνίου 2011, ἐγένετο μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στό ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, ἡ Ἀλεξία-Μαρία, θυγατέρα τῶν Κώστα Διονυσίου καί Θέλμας, τό γένος Χατζηπαναγῆ, μέ ἀνάδοχο τή Χαρούλα Μουσκουντῆ.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀνάδοχο καί εὐχόμεθα στή νεοφώτιστη νά ζήσει.

 

ΚΗΔΕΙΑ:  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τήν Παρασκευή, 24η Ἰουνίου 2011, προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Ἀνδρέου Χριστοφῆ.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τοῦ ἐκλιπόντος καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους του.

 

3

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας τήν Τρίτη, 21η Ἰουνίου, δεξιώθηκε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 23η Ἰουνίου 2011, προσέφερε ἡ δίδα Ἐρωτοκρίτα Λιβέρα στή μνήμη τῶν ἀειμνήστων γονέων της Ἀνδρέου καί Ἄννας.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝΠαρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΕΠΙΤΥΧΕΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ:  Τό Σάββατο, 18η Ἰουνίου 2011, πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτυχία τό καλοκαιρινό σχολικό πανηγύρι.  Οἱ καιρικές συνθῆκες δυσκόλεψαν κάπως τήν κατάσταση ἕνεκα τῆς βροχῆς.  Γενικά ὅμως ἡ προσπάθεια συνεχίσθηκε ἀπρόσκοπτα μέ τήν παρουσία πολλῶν ἐθελοντριῶν καί ἐθελοντῶν, τήν προσφορά δώρων ἀπό διάφορα πρόσωπα, καθώς καί ἀπό τά μέλη τῆς σχολικῆς Ἐφορείας καί τοῦ Συλλόγου Γονέων/Δασκάλων.  Ὅσοι ἀγαποῦν τό σχολεῖο καί τό ἔργο του, καί αὐτοί εἶναι εὐτυχῶς πολλοί, συνέβαλαν στήν ὡραία διεξαγωγή καί ἐπιτυχία τῆς ἐκδηλώσεως.  Μικροί καί μεγάλοι ἀπόλαυσαν τά λαχταριστά σουβλάκια καί τούς ζεστούς καί νόστιμους λουκουμάδες καί πολλά ἄλλα.  Συγκεντρώθηκε ἀκαθάριστο ποσό £3,600.00Ἀπευθύνονται πλούσιες εὐχαριστίες καί θερμά συγχαρητήρια πρός ὅσα πρόσωπα βοήθησαν καί ἐνίσχυσαν τή σχολική αὐτήν πρωτοβουλία.

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ:  Τά Ἑλληνικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα πραγματοποίησαν τό Σάββατο, 11η Ἰουνίου καί τήν Τρίτη, 14η Ἰουνίου 2011, τήν τρίτη καί τελευταία Συγκέντρωση Γονέων/Δασκάλων τῆς τρέχουσας σχολικῆς χρονιᾶς.  Τούς συγκεντρωθέντες καλωσόρισε, χαιρέτισε καί συνεχάρη ὁ διευθυντής τῶν σχολείων Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος.  Στίς συναντήσεις αὐτές δόθηκε ἡ εὐκαιρία στούς γονεῖς καί κηδεμόνες νά ἐκφράσουν δικές τους σκέψεις καί προτάσεις γιά τό σχολεῖο καί ἐγένετο συζήτηση πάνω σέ ζητήματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.  Ἡ προσέλευση ὑπῆρξε ἱκανοποιητική.

 

ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  Τήν Κυριακή, 03/07/2011, ὥρα 4.00 μ.μ., τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα θά ἔχουν τήν Τελική Γιορτή τῶν Ἐξετάσεων, στή μεγάλη αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς κοινότητος.  Τά παιδιά σέ συνεργασία μέ τούς δασκάλους τους καί τή βοήθεια τῶν γονιῶν τους ἑτοίμασαν καί θά παρουσιάσουν πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα μέ θέμα τή θάλασσα.  ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Πέμπτη, 7η Ἰουλίου 2011, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ προγραμματίζει κοινωνική ἐκδήλωση μέ σκοπό νά ἀνταποκριθεῖ καί νά καλύψει τίς φιλανθρωπικές της ὑποχρεώσεις.  Ἡ ἐκδήλωση θά λάβει χώρα στή μεγάλη αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας ὥρα 7.30 μ.μ.  Τιμή εἰσητηρίου £20.00.  Τό εἰσιτήριο περιλαμβάνει φαγητό καί ποτό.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Μέχρι τώρα ἔχουν διατεθεῖ λαχνοί ἀξίας £8,365.00. Ἔχουν ἀνταποκριθεῖ 209 πρόσωπα. Μπορεῖτε καί ἐσεῖς νά ἀγοράσετε λαχνούς £40.00 καί ἔτσι θά εἶστε ἕνας ἀπό τούς 300 φίλους τοῦ σχολείου.  Ὅσοι ἐπιθυμοῦν πιό μικρό ἀριθμό λαχνῶν, μποροῦν ἐπίσης νά βοηθήσουν. 

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

28η Ἰουνίου Τρίτη Ἀνακομιδή λειψάνων Ἁγίων Ἀναργύρων Κύρου καί Ἰωάννου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

29η Ἰουνίου Τετάρτη Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου.  Τήν παραμονή πανηγυρικός Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

30η Ἰουνίου Πέμπτη Ἡ Σύναξη τῶν Ἁγίων δώδεκα Ἀποστόλων.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

1η Ἰουλίου Παρασκευή Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία, Ἀρτοκλασία καί Ἁγιασμός ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

2α Ἰουλίου Σάββατο Κατάθεση τῆς Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου.  

                  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ. 

                  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

3η Ἰουλίου Κυριακή Τρίτη Ματθαίου.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Ἀνδριανή Χριστάκη  £350.00           Ἀνώνυμος                   £1,000.00

Χρῖστος Χρίστου       £ 50.00                        Ἀνώνυμος                   £ 50.00

Κυριάκος Πιτσιελῆ   £ 10.00                        Ἑλένη Σιακόλα          £156.00

Αἰμίλιος Καλυβίτης   £100.00           Ἑλένη Λ. Νικόλα       £ 50.00

Ἀνώνυμος στή μνήμη ἀδελφοῦ καί γονέων του                 £ 15.000

 

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Κούλα Νικολάου,      Πόλυς Πολυκάρπου,             Ἰωάννα Ὀνουφρίου

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

 

Advertisement

Read Full Post »

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Μέχρι τώρα ἔχουν διατεθεῖ λαχνοί ἀξίας £8,200.00. Ἔχουν ἀνταποκριθεῖ 205 πρόσωπα. Μπορεῖτε καί ἐσεῖς νά ἀγοράσετε λαχνούς £40.00 καί ἔτσι θά εἶστε ἕνας ἀπό τούς τριακοσίους φίλους τοῦ σχολείου.  Ὅσοι ἐπιθυμοῦν πιό μικρό ἀριθμό λαχνῶν, μποροῦν ἐπίσης νά βοηθήσουν. 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  Τήν Κυριακή, 03/07/2011, ὥρα 4.00 μ.μ., τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα θά ἔχουν τήν Τελική Γιορτή τῶν Ἐξετάσεων στή μεγάλη αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς κοινότητος.  Τά παιδιά σέ συνεργασία μέ τούς δασκάλους τους καί τή βοήθεια τῶν γονιῶν τους ἑτοίμασαν καί θά παρουσιάσουν πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.  ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Πέμπτη, 7η Ἰουλίου 2011, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ προγραμματίζει κοινωνική ἐκδήλωση μέ σκοπό νά ἀνταποκριθεῖ καί νά καλύψει τίς φιλανθρωπικές της ὑποχρεώσεις.  Ἡ ἐκδήλωση θά λάβει χώρα στή μεγάλη αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας ὥρα 7.30 μ.μ.  Τιμή εἰσητηρίου £20.00.  Τό εἰσιτήριο περιλαμβάνει φαγητό καί ποτό.

 

Read Full Post »

 

 

Ο Ι   Φ Ι Λ Ο Ι   Τ Ο Υ   Θ Ε Ο Υ

« φιλῶν πατέρα μητέρα ὑπέρ ἐμέ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καί φιλῶν υἱόν θυγατέρα ὑπέρ ἐμέ οὐκ ἔστι μου ἄξιος·»                  (Ματθ. ι΄ 37)

 

            Βρισκόμαστε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ στήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων.  Ἡ Ἐκκλησία καθιέρωσε τούτη τή μέρα γιά νά μνημονεύονται, νά τιμῶνται καί νά προβάλλονται ὅλες οἱ ἀνθρώπινες ὑπάρξεις, οἱ ὁποῖες διά μέσου τῶν αἰώνων, μέ τόν τρόπο τῆς ζωῆς τους, εὐαρέστησαν τό Θεό.  Γιά τοῦτο ἀποκαλοῦνται οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ.

 

            Μέσα σέ τούτη τήν ὁμάδα περιλαμβάνονται πρόσωπα τά ὁποῖα ἀνήκουν στήν περίοδο τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης ἀλλά καί ὅσα ἀκολούθησαν καί πρόκειται νά ἀκολουθήσουν τήν ἴδια πορεία μέχρι τό τέλος τοῦ κόσμου.  Ἔχουμε λοιπόν τούς δικαίους τῆς Π. Διαθήκης, τούς Πατριάρχες, τούς Βασιλεῖς, τούς Προφῆτες καί πολλούς ἄλλους.  Στίς μέρες δέ τῆς Κ. Διαθήκης ἔχουμε τούς Ἀποστόλους, τούς Ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, διακόνους, ἀσκητές, ἀσκήτριες, μάρτυρες, ὁμολογητές, μοναχούς, μοναχές καί ἄλλους.  Κοντά στούς τόσους γνωστούς ἐπιβάλλεται νά ἀναφερθεῖ ὅτι ὑπάρχουν καί πολλοί ἄγνωστοι.

 

            Ὅπως γνωρίζουμε, ἡ κάθε μέρα μέσα στό ἐκκλησιαστικό ἡμερολόγιο ἀναφέρει ἕναν ἤ περισσοτέρους Ἁγίους.  Ἡ ἡμέρα, βέβαια, τιμῆς καί προβολῆς ἑκάστου Ἁγίου εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς ἀναχωρήσεώς του ἀπό τή σκηνή τοῦ κόσμου τούτου.  Ὁ λόγος εἶναι γιατί ὁ θάνατος ἑκάστου Ἁγίου θεωρεῖται ὡς ἡ γενέθλια αὐτοῦ ἡμέρα, ὡς νέου μέλους τῆς Ἐκκλησίας, στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

2

 

 

            Ἀπό τήν ὥρα τῆς βαπτίσεώς μας καί ἔπειτα ἔχουμε ἐνταχθεῖ στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί μάλιστα ὡς μέλη τῆς ὁρατῆς καί στρατευομένης Ἐκκλησίας.  Κατά τή βάπτισή μας συντελεῖται ἕνας θάνατος καί μιά ταφή τοῦ παλαιοῦ ἑαυτοῦ μας μέσα στήν κολυμβήθρα, ὅπου περιέχονται ἁγιασμένα νερό καί λάδι καί ταυτόχρονα λαμβάνει χώρα μιά γέννα ἑνός ἀνανεωμένου καί ἀναγεννημένου ἀνθρώπου.

 

            Μέσα στή ροή τῶν ἡμερῶν τῆς ζωῆς μας εὑρισκόμεθα ἀντιμέτωποι μέ ἕναν ἀδιάκοπο πόλεμο, πρῶτον ἐσωτερικά καί δεύτερον ἐξωτερικά.  Ὁ ἐσωτερικός πόλεμος εἶναι καρπός τῆς δικῆς μας ροπῆς πρός τήν ἁμαρτία.  Παράλληλα ὁ ἐξωτερικός πόλεμος προέρχεται ἀπό τίς πλεκτάνες καί τή δυναστεία τοῦ διαβόλου καί τῶν ὀργάνων του.  Αὐτή ἡ ροπή παραμένει μέσα μας μετά τή βάπτισή μας.  Δέν ἀποτελεῖ ὅμως ἀπό μόνη της ἁμαρτία, ἄν ἐμεῖς δέν συγκατατεθοῦμε στά κελεύσματά της.

 

            Ὅταν ὁ Κύριος ἔκαμε λόγο γιά τήν κάθετη καί τήν ὁριζόντια ἀγάπη τί ἄραγε νά ἐννοοῦσε; Ἡ ὁριζόντια ἀγάπη ἀναφέρεται στούς ἀνθρώπους καί γενικά τήν ὑπόλοιπη δημιουργία.  Ἡ κάθετη ὅμως ἀγάπη ἀναφέρεται στό Θεό.  Ὁ Θεός βέβαια δέν καταδικάζει τήν ἀγάπη πρός τούς οἰκείους μας.  Τί ἀπορρίπτει λοιπόν;  Ὁ Θεός εἶναι ζηλότυπος, δέ δέχεται τήν προσκόλλησή μας σέ διάφορα πρόσωπα καί στά πιό στενά μας ἀκόμη, σέ βαθμό καί κατάσταση λατρείας, ὅπως συμβαίνει σέ μερικές περιπτώσεις. 

 

            Ἐδῶ δέν πρόκειται περί ὑγιοῦς καταστάσεως ἀγάπης.  Ἡ ἀγάπη μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἱεραρχεῖται, ἔχει βαθμίδες.  Ἡ ἀγάπη πρός τό Θεό χρειάζεται νά εἶναι ἀπόλυτη.  Δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει μέ συμβιβασμούς.  Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει νά διαλέξει μεταξύ Θεοῦ καί ὁποιουδήποτε ἄλλου, ὁ Θεός ἔχει τόν πρῶτο λόγο.

 

            Οἱ Ἅγιοι στή ζωή τους ἀκολούθησαν τό δρόμο τοῦ Θεοῦ χωρίς ἀμφιταλαντεύσεις.  Δόθησαν ἀπόλυτα καί κέρδισαν τή θεϊκή εὔνοια καί τό θεῖο ἔλεος, τά ὁποῖα τούς κατέστησαν πολῖτες τῆς οὐρανίου βασιλείας.  Ἡ τέλεση τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Πάντων προσφέρει πλῆθος παραδειγμάτων πρός μίμηση, στήριξη, ἐνθάρρυνση, παρηγορία, διδασκαλία τῶν μελῶν τῆς ὁρατῆς Ἐκκλησίας ἀλλά συνάμα κατεργάζεται καί τή δόξα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.  Ἀμήν!  

 

3

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 11ης καί 12ης Ἰουνίου 2011, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ὁ Δαμιανός, υἱός τῶν Φανουρίου Κυριάκου καί Janella, τό γένος Martin, μέ ἀνάδοχο τήν Αἰμιλία Ἀργυροῦ.

                        Ὁ Νικόλαος, υἱός τῶν Δαυίδ Ἀνδρέου καί Ἄνδρης, τό γένος Χαραλάμπους, μέ ἀνάδοχο τόν Ἰωάννη Νικόλα.

                        Ἡ Θέα, θυγατέρα τῶν Σάββα Χατζῆ-Σάββα καί Ἀνδριάνας, τό γένος Λύτρα, μέ ἀνάδοχο τή Νατάσα Sooruth.

                        Ἡ Μαρίνα-Lilly, θυγατέρα τῶν Χρίστου Χριστοφίδη καί Wendy, τό γένος Rochester, μέ ἀνάδοχο τόν Κωνσταντῖνο Πορνάρη.

                        Ἡ Ἠλιάνα, θυγατέρα τῶν Κωνσταντίνου Πούλου καί Μαρίας, τό γένος Χαραλάμπους, μέ ἀνάδοχο τό Δημήτριο Δημητρίου, καί

                        Ἡ Σοφία, θυγατέρα τῶν Κωνσταντίνου Σταυρινίδη καί Γεωργίας, τό γένος Γεωργίου, μέ ἀναδόχους τούς Λοΐζο Σταυρινίδη καί Στέλλα Γεωργίου.

                        Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΓΑΜΟΣ:  Τήν Κυριακή, 12η Ἰουνίου 2011, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος εὐλόγησε, στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας, τούς γάμους τῶν Νικολάου Π. Νεοφύτου καί Αἰκατερίνης, τό γένος Νικολάου.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΚΗΔΕΙΑ:  Τήν Παρασκευή, 10η Ἰουνίου 2011, στόν Καθεδρικό μας Ναό, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Κυριάκου Χριστοδούλου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τοῦ ἐκλιπόντος καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους του.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τό γεῦμα τῶν προσφιλῶν καί σεβαστῶν ἡλικιωμένων μας τήν Τρίτη, 14η Ἰουνίου, ἐνίσχυσε μέ δωρεά του ὁ Κυριάκος Παττίχης στή μνήμη τῶν προσφιλῶν του μητέρας Λήδας καί γιαγιᾶς Μυροφόρας.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 16ης Ἰουνίου 2011, προσέφερε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει θερμά καί εὐχαριστεῖ ἰδιαίτερα τούς φιλογενεῖς δωρητές.

 

Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ:  Τό ἑβδομαδιαῖο κοινοτικό μας δελτίο  ΔΙΑΚΟΝΙΑ, ἀπό τήν περασμένη ἔκδοση εἰσῆλθε στήν πέμπτη δεκαετία τῆς ὕπαρξης καί κυκλοφορίας του.  Ἡ ὕπαρξή του ἀποτελεῖ ξεχωριστή εὐλογία καί εὐχόμεθα νά συνεχίζει τήν πνευματική κατάρτιση τοῦ θεοφιλοῦς ποιμνίου τῆς κοινότητος Ἀποστόλου Βαρνάβα γιά πολλά χρόνια.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Μέχρι τώρα ἔχουν διατεθεῖ λαχνοί ἀξίας £8,200.00. Ἔχουν ἀνταποκριθεῖ 205 πρόσωπα. Μπορεῖτε καί ἐσεῖς νά ἀγοράσετε λαχνούς £40.00 καί ἔτσι θά εἶστε ἕνας ἀπό τούς τριακοσίους φίλους τοῦ σχολείου.  Ὅσοι ἐπιθυμοῦν πιό μικρό ἀριθμό λαχνῶν, μποροῦν ἐπίσης νά βοηθήσουν. 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  Τήν Κυριακή, 03/07/2011, ὥρα 4.00 μ.μ., τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα θά ἔχουν τήν Τελική Γιορτή τῶν Ἐξετάσεων στή μεγάλη αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς κοινότητος.  Τά παιδιά σέ συνεργασία μέ τούς δασκάλους τους καί τή βοήθεια τῶν γονιῶν τους ἑτοίμασαν καί θά παρουσιάσουν πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.  ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Πέμπτη, 7η Ἰουλίου 2011, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ προγραμματίζει κοινωνική ἐκδήλωση μέ σκοπό νά ἀνταποκριθεῖ καί νά καλύψει τίς φιλανθρωπικές της ὑποχρεώσεις.  Ἡ ἐκδήλωση θά λάβει χώρα στή μεγάλη αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας ὥρα 7.30 μ.μ.  Τιμή εἰσητηρίου £20.00.  Τό εἰσιτήριο περιλαμβάνει φαγητό καί ποτό.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

24η Ἰουνίου Παρασκευή Τό Γενέσιο τοῦ Τιμίου Προδρόμου. 

                  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

25η Ἰουνίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

26η Ἰουνίου Κυριακή Δεύτερη Ματθαίου. (Δαυίδ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκη).

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Ἀνώνυμος                   £ 25.00                        Μηλίτσα Σάββα                     £100.00

Χριστίνα Λούπη        £ 10.00                        Celebration Dinners Ltd       £680.00

Ν. Ἡρακλέους                        £100.00           Ἀνώνυμοι δωρητές                £520.00

Χρ. Μιλαγκούνη        £ 12.00                        Ἰάκωβος & Ἀρτέμιδα Βασιλείου £ 30.00

Σ. Χριστοφόρου         £ 20.00                        Χριστάκης & Ἀντωνία Γεωργίου £100.00

Μαρίτσα Γεωργιάδη στή μνήμη συζύγου της Παναγιώτου                      £ 10.00

 

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Ἀνώνυμος,                  Κυριάκος Κωμοδρόμου,        Γιάννης,

Φωτεινή Βεργωτῆ,     Εὐαγόρας Εὐαγόρου,                        Σταυρούλα Γεωργίου

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

Σχολικό πανηγύρι

Τα Ελληνικά Σχολεία Αποστόλου Βαρνάβα

το επόμενο Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011, ώρα 12.00—3.00 μ.μ.,

έχουν το καλοκαιρινό τους πανηγύρι με πρωτοβουλία

του Συλλόγου Γονέων-Δασκάλων.

 

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ τα δώρα σας, γλυκά, αλμυρά, κάτι για την Τόμπολα ή το Λαχείο και οτιδήποτε άλλο νομίζετε θα μας φανεί χρήσιμο.

 

ΘΕΛΟΥΜΕ τη συμπαράστασή σας, κάθε βοήθειά σας, μα προπαντός τη συμμετοχή και υποστήριξή σας.

 

ΕΛΑΤΕ να πάρετε μεσημεριανό με τα παιδιά σας στην καντίνα μας!

 

ΕΛΑΤΕ, από σας εξαρτάται η επιτυχία του στόχου μας!

 Σημαντικό: Το πανηγύρι θα διαρκέσει αυστηρά, 12.00—3.00 μ.μ.

 

Όλες τις άλλες ώρες θα γίνουν κανονικά μαθήματα

γι’ αυτό τα παιδιά πρέπει να έρθουν όλα στο σχολείο.

 

Για την απόλυτη ασφάλεια των παιδιών του νηπιαγωγείου θα παρακαλούσαμε τους γονείς να τα συνοδεύσουν οι ίδιοι στην εκδήλωση, αφού τα παραλάβουν από τη δασκάλα τους.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011                        ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΔΑΣΚΑΛΩΝ

 

 

 

Read Full Post »

ΔΥΣΛΕΞΙΑ

 

Β’ Εκπαιδευτική Συνάντηση

 

 

 

Λονδίνο, 5 Μαρτίου 2011

 

Ας εισχωρήσουμε στο μυαλό των δυσλεκτικών μαθητών:

 

 

Ωλλοι ποισττεβο σεινναντοισατται μαιγαλλοι δοισκκωλληα στιν ανναγνοσσοι του κοιμμαιννου. Αφτω σοιμυεννοι γοιαττοι ηνναι ταιλλειος ανωρθωγραυο κε δεισσκωλεβαισται να γνορρισσαιται της σοιγγεκρρημαιναις οικκωναις αυου δαιν αιχετε ταιτταιες στω λαικσικκω στοιν μνιμοι σας.

 

Όλοι πιστεύω συναντήσατε μεγάλη δυσκολία στην ανάγνωση του κειμένου. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι τελείως ανορθόγραφο και δυσκολεύεστε να γνωρίσετε τις συγκεκριμένες εικόνες, αφού δεν έχετε τέτοιες στο λεξικό στη μνήμη σας.

Σημείωση:

“Αν έκλεινες τα μάτια και φανταζόσουν ένα τίγρη, δεν θα ξεκινούσες από την ουρά και θα προχωρούσες στους γοφούς, πόδια, ώμους, κεφάλι, αυτιά μύτη και στο τέλος θα πρόσθετες τις ρίγες του ζώου για να μπορέσεις να καταλάβεις ότι βλέπεις ένα τίγρη. Θα έβλεπες όλα τα μέρη ταυτόχρονα και θα συμπέραινες τον τίγρη. Αν οι σκέψεις σου γίνονται πάντοτε ή σχεδόν πάντα σε εικόνες τότε συνηθίζεις να αναγνωρίζεις μίαν εικόνα με μία ματιά. Οι δυσλεξικοί σκέφτονται πρωταρχικά με εικόνες. Αντί να χρησιμοποιούν τον μονόλογο (λέξεις, προτάσεις ή εσωτερικό διάλογο), ειδικεύονται στην νοερή ή αισθητική εικόνα. Αυτός ο τρόπος σκέψης γίνεται υποσυνείδητα… Κοιτάζουν την μεγάλη εικόνα για να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους” Davis, R. “THE GIFT OF DYSLEXIA” : ΔΥΣΛΕΞΙΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ

 

 

 

Δείγμα γραφής μαθητή Ε’ Δημοτικού

 

Ορισμός Δυσλεξίας:

Η Δυσλεξία είναι μια μαθησιακή δυσκολία, πράγμα που σημαίνει ότι εξαιτίας της καθυστερεί ή

εμποδίζεται η εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης από παιδιά που έχουν όλες τις ικανότητες

και δυνατότητες για τις εργασίες αυτές. Είναι δηλαδή παιδιά με κανονική ή και ανώτερη νοημοσύνη, χωρίς προβλήματα στην όραση ή ακοή, τα οποία ζούν σε όχι αρνητικά οικογενειακά – κοινωνικά περιβάλλοντα και φοιτούν σε οργανωμένα σχολεία.

Τα παιδιά αυτά ξεκινούν το σχολείο με «προδιαγραφές» καλών ή αρίστων επιδόσεων και ωστόσο δέχονται την ψυχρολουσία της σχολικής αποτυχίας.

Δυσ-” + “λέξιςήλόγος

 Δυσκολία εύρεσης κοινού ορισμού της δυσλεξίας:

“ Η δυσλεξία είναι μια νευρολογική και συνήθως κληρονομική κατάσταση, η οποία φέρει ως αποτέλεσμα έντονες δυσκολίες στη γραφή, ανάγνωση και κατανόηση του γραπτού λόγου. Επίσης, συνήθως συνδέεται με δυσκολίες στη συγκέντρωση, στη βραχύχρονη μνήμη και στην οργάνωση. Η δυσλεξία δεν είναι αποτέλεσμα χαμηλής νοημοσύνης και δεν προκαλείται απο χαμηλό οικογενειακό πλαίσιο, ελλιπή εκπαίδευση , μη παροχή κινήτρων μάθησης, προβλήματα όρασης, ακοής, και μη ελέγχου μυών”.

 (International Dyslexia Organisation, 2007)

 

 

 

Χαρακτηριστικά/ Συμπτώματα Δυσλεξίας:

Για να μιλήσουμε για δυσλεξία πρέπει το παιδί να εμφανίζει ένα σύνολο από χαρακτηριστικά, τα οποία επιμένουν παραπάνω από 6 μήνες. Παρόλα αυτά η δυσλεξία διαφέρει από παιδί σε παιδί. Δεν υπάρχει ενιαία μορφή δυσλεξίας, για αυτό και η αντιμετώπιση πρέπει να γίνεται εξατομικευμένα. Εξάλλου κάθε παιδί με δυσλεξία ή όχι παρουσιάζει ένα διαφορετικό μαθησιακό προφίλ.

   Δυσκολέυονται να μάθουν πίνακες, σειρές ονομάτων (π.χ. ημέρες της εβδομάδας, μήνες του χρόνου).

   Έχουν προβλήματα προσανατολισμού στο χώρο και στο χρόνο (δεξιά- αριστερά και σύγχιση του χθες- σήμερα- αύριο).

   Δυσκολία συντονισμού κινήσεων (πήδημα στο ένα πόδι, δέσιμο κορδονιών).

Στην ανάγνωση:

 

   Ο μαθητής διαβάζει συλλαβιστά, αργά και άχρωμα.

   Χάνει το σημείο που διαβάζει.

   Μαντεύει αφού διαβάσει ένα μέρος της λέξης (όμορφος αντί  όροφος).

   Αντιμεταθέσεις ή παραλείψεις ή προσθήκες γραμμάτων (ή συλλαβών) στην ίδια λέξη (πότι ή πι ή τοτόπι αντί τόπι).

   Επαναλαμβάνει λέξεις.

   Δυσκολεύεται στην κατανοήση κειμένου.

   Αντικαταστάσεις λέξεων με άλλες παρεμφερούς σημασίας.

Στη γραφή:

 

   Συγχύζει τα ακουστικά όμοια φωνήματα (δ-θ, γ-χ, φ-β) και τα οπτικά όμοια γράμματα (β-θ, π-τ, , ο-ρ).

   Παραλείπει γράμματα κυριώς σε λέξεις με διπλά ή τριπλά σύμφωνα.

   Προσθέτει γράμματα.

   Κάνουν αδικαιολόγητα λάθη και έχουν δυσανάγνωστα γραπτά.

   Αντιστροφές γραμμάτων- αριθμών (ε αντί 3).

   Δυσκολία στην αντιγραφή.

   Χωρίζει ή ενώνει λέξεις.

Χαρίσματα Μαθητών με Δυσλεξία:

   Έχουν γρήγορη αντίληψη.

   Έχουν ικανότητες συνδυαστικές.

   Κρίνουν και οδηγούνται σε λογικά συμπεράσματα μετά από επεξεργασία δεδομένων.

   Έχουν κλίσης στα πρακτικά επαγγέλματα και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

   Έχουν γόνιμη φαντασία, χιούμορ και επινοητικότητα.

   Συχνά ξαφνιάζουν με την οξυδέρκεια των παρατηρήσεων τους.

   Είναι συναισθηματικοί και  ιδιαίτερα ευαίσθητοι.

Στρατηγικές μέσα στην τάξη:

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΑΣ!!!

 

   Γράφετε τα γράμματα «στον αέρα» & ζητήστε του να «λέει» μεγαλόφωνα το γράμμα, ενώ το γράφει.

   Χρησιμοποιήστε γράμματα φτιαγμένα από ξύλο, πλαστικό ή ύφασμα, ώστε το παιδί να νιώσει μια άλλη αίσθηση – την αφή – το σχήμα του γράμματος.

Μην επαναπαυθείτε ποτέ ότι το παιδί «τα έμαθε και τέλειωσε». Τα ίδια γράμματα, τις ίδιες συλλαβές, πρέπει να τα επαναλαμβάνετε ξανά και ξανά. Αυτές οι επαναλήψεις πρέπει να γίνονται όχι σαν «μάθημα» ή καταναγκαστική ασχολία, αλλά σαν παιχνίδι και διασκέδαση. Στόχος η εξοικοίωση του παιδιού με τα γλωσσικά σύμβολα.

 

   Τοποθετήστε τα παιδιά στα μπροστινά θρανία.

   Πολλές φορές μπορεί να έχουν “κολλήσει” σε κάποιο σημείο (κατανόηση, εργασία, εξέταση κ.α) μην επιμένετε με ένταση, προσπεράστε το και επανέρχεστε αργότερα.

   Κάντε σχεδιαγράμματα πάνω στον πίνακα. Ζητείστε τους να επαναλάβουν με δικά τους λόγια , ενώ δείχνετε τα επιμέρους σημεία πάνω στο σχεδιάγραμμα.

   Γράφετε καθαρά πάνω στον πίνακα με μεγάλα γράμματα και απόσταση μεταξύ των γραμμάτων.

   Ενισχύστε τις λειτουργίες και το συντονισμό των λεπτών κινήσεων του παιδιού: με παιχνίδια και ασχολίες που απαιτούν συντονισμένη κίνηση ματιού, χεριού και δακτύλων Αναθέστε του ασχολίες που απαιτούν να χειρίζεται το ψαλίδι, π.χ. να κόβει μια ευθεία γραμμή χαραγμένη σε μαλακό χαρτόνι.

   Μάθετε σε όλη τη τάξη τους μήνες /μέρες εβδομάδας με τραγούδια –συνδέστε τα με τις εμπειρίες τους.

   Ασχολίες που προετοιμάζουν το παιδί για ανάγνωση και, συγκεκριμένα, την αποκωδικοποίηση των γραμμάτων είναι οι εξής: Να παρατηρεί και να περιγράφει εικόνες ενώ τις βλέπει, να πει τι θυμάται από μια εικόνα που μόλις περιεργάστηκε, να βρει ποια είναι η σωστή σειρά που πρέπει να τοποθετηθούν διάφορες εικόνες.

   Αφήστε τα παιδιά να αναπτύξουν το δικό τους λεξικό λέξεων.

   Μην κάθεστε ποτέ αντικριστά από το παιδί, όταν του δείχνετε πώς να γράψει μια λέξη. Η θέση αυτή του δίνει μια λανθασμένη εικόνα της φοράς κατά την οποία γράφονται τα γράμματα. «Γράψτε» με το δάκτυλο σας στην πλάτη ή μέσα στην παλάμη του παιδιού ένα γράμμα και ζητήστε του να το γράψει στον πίνακα και να σας πει μια λέξη που αρχίζει μ’ αυτό το γράμμα.

 ΩΣ ΕΠΙΛΟΓΟ…

 “ Η δυσλεξία είναι μια δυσκολία με τη γλώσσα. Για εμάς τους δυσλεξικούς το πρόβλημα δεν είναι η ευφυία. Το πρόβλημα είναι η γλώσσα , το οποίο αν καταφέρουμε να το διαχειριστούμε με θετικό τρόπο, μπορούμε να εκπληρώσουμε τις προσδοκίες μας και να οδηγηθούμε σε μια ευτυχισμένη ζωή , απο το να παραμείνουμε <αυτό το χαζό παιδί >.”

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και την προσοχή σας!

 

Read Full Post »

«ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθώς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμoί ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος.» (Ἰωαν. ζ΄ 38)

Συμπληρώνονται, ἀγαπητοί ἀδελφοί, σήμερα πενήντα μέρες μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἀπό τούς νεκρούς. Δέκα μέρες πρίν πραγματοποιήθηκε ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου στούς οὐρανούς ἀπό τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, ὅπου ὁ Κύριος εἶχε ὁδηγήσει τούς Μαθητές του. Μέ τήν ἀναχώρησή του, ὁ Ἴδιος, ὡς Παράκλητος, παρηγόρησε τούς Μαθητές δίδοντάς τους τήν ὑπόσχεση ὅτι δέν ἐπρόκειτο νά τούς ἀφήσει ὀρφανούς. (Ἰωαν. ιδ΄ 18) Τούς συνέστησε ὅμως νά μήν ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τήν πόλη τῶν Ἱεροσολύμων, γιατί θά τούς ἔστελλε τόν «ἄλλο Παράκλητο» (Ἰωαν. ιδ΄ 15).

Ὁ ἄλλος Παράκλητος εἶναι τό τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας, Ἀδιαιρέτου καί Ζωαρχικῆς Τριάδος, τό Πανάγιο Πνεῦμα. Τό Ἅγιο Πνεῦμα θά τούς ὑπενθύμιζε, θά τούς ἑρμήνευε καί αὐτοί θά κατανοοῦσαν τά ὅσα ἔζησαν, τά ὅσα ἄκουσαν καί εἶδαν κατά τό τριετές διάστημα τῆς δημόσιας δράσεως τοῦ Κυρίου στή γῆ τῆς Παλαιστίνης.

Ἡ ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου πρός τούς Μαθητές τέθηκε σέ λειτουργία ἀπό τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς μέ τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐκεῖ στό ὑπερῷο τῆς Ἱερουσαλήμ εὑρίσκοντο οἱ Μαθητές καί ἄλλοι, συνολικά ἑκατόν εἴκοσι ψυχές, ὅπου κατῆλθε τό Ἅγιο Πνεῦμα καί τούς φώτισε. Τό Ἅγιο Πνεῦμα κατῆλθε ἐξ οὐρανοῦ ὡς πύρινες γλῶσσες καί κάθισαν ἀνά μία στά κεφάλια τῶν δώδεκα Ἀποστόλων.

Ἀμέσως ἄρχισαν νά ὁμιλοῦν γλῶσσες ξένες καί νά διηγοῦνται τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ, ἔτσι ὥστε, ὅλοι οἱ ἀκροατές νά κατανoοῦν στή δική τους γλῶσσα τά ἀκουόμενα. Τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, λοιπόν, ἔχουμε τό ἀντίθετο ἀπό ὅ,τι συνέβη στόν Πύργο τῆς Βαβέλ μέ τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν τῶν ἀνθρώπων καί τήν ἀσυνεννοησία. Οἱ ἄνθρωποι τότε χωρίσθησαν. Τώρα ὅμως «τό Πανάγιο Πνεῦμα εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσεν». Πρῶτος ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ὁμιλεῖ καί πιστεύουν ἀπό τούς ἀκροατές οἱ πρῶτες τρεῖς χιλιάδες.

Τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς οἱ ἀμύητοι καί ἄσχετοι ἐκλαμβάνουν τούς Μαθητές ὡς μεθυσμένους ἀπό κρασί. Ἦταν ὅμως ὄντως μεθυσμένοι ἀλλά ἀπό τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιά τοῦτο καί τά ζωντανά καί ζωήρρυτα νάματα τῆς πίστεως ἄρχισαν νά μεταδίδονται ἀπό τότε ὡς σήμερα σέ φυλές, γλῶσσες καί παντοειδεῖς λαούς. Τοῦτο τό ἔργο συνεχίζει ἡ Ἐκκλησία ἀνά τόν κόσμο μέ τό γραπτό καί προφορικό λόγο καί τούς παντοειδεῖς κόπους τῶν πιστῶν καί ἀφοσιωμένων ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου, καλώντας ὅλους νά γνωρίσουν τήν κατά Χριστό ζωή καί σωτηρία. Ἀμήν!

K O I N O T I K A N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: Τήν Κυριακή, 5η Ἰουνίου 2011, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, οἱ ἀκόλουθοι:

Ὁ Αἰμίλιος-Ραφαήλ, υἱός τῶν Ἀνδρέα Ἀντωνίου καί Ἐλισάβετ, τό γένος Μιχαήλ, μέ ἀνάδοχο τό Δημήτρη Ἀντωνίου.

Ὁ Νικόλαος, υἱός τῶν Μιχαήλ Σιτανάρη καί Μαρίας, τό γένος Δημοσθένους, μέ ἀναδόχους τίς Ἁγνή Θεοφάνους καί Ἀνδριάνα Ἱπποκράτους, καί Ἡ Ἰσαβέλλα-Νίκη, θυγατέρα τῶν Χριστιανοῦ Ἠλιάδη καί Καλλιόπης, τό γένος Ἰωσήφ, μέ ἀναδόχους τίς Δέσποινα Ἰωσήφ καί Σοφία Ζεμενίδη. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τῆς Ἰσαβέλλας-Νίκης. Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΑ: Τή Δευτέρα, 6η Ἰουνίου 2011, στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας, ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου Ἀνδρέα Γεωργίου. Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τοῦ ἐκλιπόντος καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους του.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας, τήν Τρίτη, 7η Ἰουνίου, δεξιώθησαν ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ. Τήν Πέμπτη, 9η Ἰουνίου 2011, τό γεῦμα προσέφεραν ἡ κα Ἑλένη Ἀργυροῦ καί ὁ υἱός της Θωμᾶς, στή μνήμη συζύγου καί πατέρα τους Χαραλάμπους, καί τῶν γονέων της. Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τήν Τρίτη, 7η Ἰουνίου 2011, πραγματοποιήθηκε, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος, ἡ τακτική μηνιαία συνεδρία τοῦ Δ. Συμβουλίου. Μετά τά καθιερωμένα οἱ σύνεδροι ἀσχολήθησαν μέ τά ἀκόλουθα: Μεθέορτα ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως, Ἑορτή Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου, Ψυχοσάββατο, Πεντηκοστή (12/06/11), ἐνημέρωση γιά τίς ἐργασίες στούς κοινοτικούς χώρους, ἐκδήλωση «Παντάνασσας» (07/07/11), πάνδημα μνημόσυνα στό κοιμητήριο Southgate (09/07/11), διάφορα σχολικά καί ἄλλα. Παρευρέθησαν 16 πρόσωπα.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΑΠ. ΒΑΡΝΑΒΑ: Οἱ πανηγυρικοί ἑορτασμοί τῆς ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ἔλαβαν χώρα στό φερώνυμο ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 5η Ἰουνίου 2011. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ὁ ἐντιμότατος Γενικός Πρόξενος τῆς Κύπρου κ. Γεώργιος Γεωργίου.

Στούς ἑορτασμούς προσῆλθαν ἡ ἔντιμη δήμαρχος Haringey κα Γεωργία Ἀδάμου, ἡ εὐρωβουλευτίνα κα Μαρίνα Γιάλλουρου-Γιαννακουδάκη, ὁ ἐντιμότατος Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος κ. Εὐθύμιος Παντζόπουλος, ὁ ἐντιμολογιώτατος πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων κοινοτήτων κ. Μάριος Μηναΐδης, πρόεδροι κοινοτήτων, συλλόγων καί ὀργανώσεων, δημοτικοί σύμβουλοι καί ὁ φιλόθεος λαός μας.

Μετά τή θεία Λειτουργία ἀκολούθησε δεξίωση στήν αἴθουσα τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὅπου ὅλοι ἔτυχαν ἀβραμιαίας φιλοξενίας. Ἀνήμερα τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία μέ τήν παρουσία πλήθους λαοῦ καί λειτουργῶν κληρικῶν. Ὅλων τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος.

Δοξάζουμε τόν Τριαδικό Θεό, γιατί μᾶς ἀξίωσε νά τιμήσουμε γιά ἄλλη μιά φορά τόν πολιοῦχο τῆς κοινότητός μας Ἅγιο Ἀπόστολο Βαρνάβα. Παράλληλα εὐχαριστοῦμε θερμά καί εὐγνωμονοῦμε ὅλους τούς πρόθυμους ἐθελοντές καί γενναιόδωρους δωρητές, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν κόπους, δῶρα καί χρήματα καί ἔτσι πλούτισαν τούς ἑορτασμούς μέ τήν ἄδολη ἀγάπη τους. Μακάρι οἱ προσευχές καί δεήσεις τοῦ θείου Βαρνάβα νά κινήσουν τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί νά φθάσουμε στό ποθούμενο.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ: Τά Ἑλληνικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα κυκλοφόρησαν πρόσφατα τήν Ἀναστάσιμη ἔκδοση τοῦ σχολικοῦ τους περιοδικοῦ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Ἡ ἔκδοση φέρει τόν ἀριθμό 110, περιέχει χαιρετισμό καί κείμενο τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου, κείμενα καί ὁμιλίες τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ποικιλία θεμάτων ἀπό τούς μικρούς μας συγγραφεῖς, ἀρκετό διαφημιστικό ὑλικό καί ποικίλο φροντισμένο ἔγχρωμο φωτογραφικό ὑλικό, τό ὁποῖο ἀπεικονίζει τή ζωή τῆς κοινότητος καί τοῦ σχολείου.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ: Ὁ Σύλλογος Γονέων/Δασκάλων ἑτοιμάζει πυρετωδῶς τό καλοκαιρινό σχολικό πανηγύρι. Αὐτό θά λάβει χώρα τό Σάββατο, 18η Ἰουνίου 2011, ὥρα 12.00–3.00 μ.μ. Ἐκτός ἀπό διάφορα παιχνίδια, θά ὑπάρχουν γλυκά σέ μεγάλη ποικιλία, σουβλάκια, λουκουμάδες, λουλούδια καί ὄχι μόνο. Θά σᾶς περιμένουμε.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ: Μέχρι τώρα ἔχουν διατεθεῖ λαχνοί ἀξίας £7,665.00. Ἔχουν ἀνταποκριθεῖ 191 πρόσωπα. Μπορεῖτε καί ἐσεῖς νά ἀγοράσετε λαχνούς £40.00 καί ἔτσι θά εἶστε ἕνας ἀπό τούς τριακοσίους φίλους τοῦ σχολείου. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν πιό μικρό ἀριθμό λαχνῶν, μποροῦν ἐπίσης νά βοηθήσουν.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

13η Ἰουνίου Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

18η Ἰουνίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

19η Ἰουνίου Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων.

Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα.

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Θεοδώρα Φιλίππου £ 40.00 Ἀνώνυμος £300.00

Κ. Κουπῆς £ 15.00 Ἀνώνυμος £ 40.00

Αὔρα Wike £ 20.00 Σωτηρούλα Νικολαΐδου £ 50.00

Μάριος καί Κούλα Μηναΐδη στή μνήμη Ἀνδρέου Δημητρίου £100.00

Πέτρος Κόμπου στή μνήμη γονέων, Μαργαρίτας, Ζαχαρίου, Μαρίας, Γεωργίου £100.00

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ἑλένη Γεωργίου, Θεογνωσία Λοΐζου, Εὐαγγελία Summers,

Ἀντώνιος Προδρόμου, Γεώργιος Ἀβραάμ, Χρυστάλλα Ἀχιλλέως,

Κυριάκος καί Μιχάλης Γιατανός, Ἀνδρέας Πιεραλλῆς, Ἑλένη Πιεραλλῆ

Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

Η Α Ι Ω Ν Ι Α Κ Α Ι Α Λ Η Θ Ι Ν Η Ζ Ω Η

«αὕτη ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκουσί σε τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν καί ὅν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν.» (Ἰωαν. ιζ΄ 3)

Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, πλάσθηκε ἀπό τό Θεό καί τοποθετήθηκε μέσα στόν Παράδεισο. Ὁ Παράδεισος εἶναι λέξη περσική καί σημαίνει περιβόλι, κῆπος. Ἐκεῖ γνώριζε ὁ ἄνθρωπος τό Δημιουργό του, τόν ἔβλεπε καί συνομιλοῦσε μαζί του, γιατί τά μάτια του τά φυσικά καί τά πνευματικά ἦταν ἀκόμη καθαρά καί ἁπλά. Ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ στούς πρωτοπλάστους Ἀδάμ καί Εὔα ἦταν «ἐργάζεσθαι καί φυλάσσειν» (Γεν. ) τόν Παράδεισο. Ἡ ἐργασία στήν πρώτη της μορφή ἦταν χαρά καί ἀπόλαυση καί ὄχι ἀναγκαία γιά νά ἐξασφαλίζουν οἱ πρωτόπλαστοι τά πρός τό ζῆν. Ἐπιπρόσθετα ὑπῆρχε ἀνάγκη νά προσέχουν καί νά ἐπαγρυπνοῦν, γιατί ὑπῆρχε κίνδυνος νά χάσουν τόν Παράδεισο. Ἡ ἀπειρία ὅμως τῶν Πρωτοπλάστων νά πολεμοῦν καί νά ἀντιμετωπίζουν νικηφόρα τόν Ἀντικείμενο, τό διάβολο καί Σατανᾶ, τούς ἔρριξε στήν πλάνη, ὥστε παρέβησαν τή θεία ἐντολή καί ἔτσι ἐγεύθησαν τούς καρπούς τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ. Ἀπό τότε ὁ ἄνθρωπος ἔχασε τήν ἄμεση ἐπικοινωνία μέ τόν Πλάστη του. Ἀπομακρύνθηκε ἀπό τήν ἀλήθεια καί τό φῶς. Ἔπεσε στήν πλάνη καί τό σκοτάδι. Ἀναζητεῖ ὅμως τό Θεό μεταξύ τῶν ψευτοθεῶν καί λατρεύει τά διάφορα εἴδωλα. Ζεῖ μέσα στό φόβο τοῦ θανάτου καί τίς πλεκτάνες τῆς μαγείας καί τοῦ ψεύδους. Ὁ Θεός ἐσπλαχνίσθη ὅμως τό πλάσμα του καί ἐκτός ἀπό τίς διάφορες μονάδες τῶν κατά καιρούς φωτισμένων ἀνθρώπων, θέλησε νά ἀποκαλύψει τόν ἑαυτό του στό σύνολο τῆς ἀνθρωπότητος. Ἐκλέγει, λοιπόν, τόν ἰουδαϊκό λαό, τόν περιούσιο λαό τοῦ Θεοῦ καί τόν ὁδηγεῖ στή γνώση τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ. Μέσα ἀπό τά σπλάχνα τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ στή συνέχεια γεννιέται ὁ Μεσσίας, ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτῆς τῆς ἀνθρωπότητος. Ἀφοῦ ὁ Ἴδιος ἔκαμε ἐπίσημη ἔναρξη τοῦ σωτηριολογικοῦ του ἔργου μέ τή βάπτισή του στόν Ἰορδάνη ποταμό, δίδαξε, θαυματούργησε, παρηγόρησε καί θεράπευσε πολλούς ἀνθρώπους, μέσα στήν τριετῆ διάρκεια τῆς δράσεως του στή γῆ. Ἀκολούθησαν ἡ Μεταμόρφωση, τά Πάθη, ἡ Σταύρωση, ἡ Ταφή, ἡ Ἀνάσταση, ἡ Ἀνάληψη καί ἡ Κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τό Ἅγιο Πνεῦμα φώτισε τούς Μαθητές ὥστε νά ἐνθυμηθοῦν, νά κατανοήσουν καί νά κηρύξουν ὅσα ἔζησαν, ἄκουσαν καί εἶδαν κατά τή διάρκεια τῆς μαθητείας τους. Στή συνέχεια οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι προετοίμασαν καί χειροτόνησαν τούς δικούς τους διαδόχους, οἱ ὁποῖοι συνέχισαν τήν ἀποστολική δράση καί τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ἀνά τά πέρατα τοῦ κόσμου. Μέσα στή ροή ὅμως τῶν αἰώνων ὑπῆρξαν καί αὐτοί οἱ ὁποῖοι «κρίμασιν οἷς Κύριος οἶδε» ἐγκατέλειψαν τήν πίστη, δόλωσαν τήν πίστη, κατέστησαν ἐχθροί τῆς πίστεως καί πολέμησαν μέ σφοδρότητα καί ἐχθρότητα τήν πίστη. Μεταξύ αὐτῶν κατατάσσεται καί ὁ αἱρεσιάρχης Ἄρειος. Ἦταν κληρικός τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας. Μέ τή διδασκαλία του ἀρνήθηκε τή θεότητα τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ συμβουλές ἀπό μέρους τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας δέν εἰσακούσθησαν γιατί μέσα στήν ψυχή τοῦ πλανεμένου Ἀρείου βασίλευε ὁ ἐγωισμός. Ἀκολούθησε, λοιπόν, ἡ Πρώτη Οἰκουμενική Σύνοδος τό 325 μ.Χ. στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας, τήν ὁποία συγκάλεσε ὁ Μ. Κωνσταντῖνος κατόπιν συμβουλῆς τοῦ Ὁσίου Κορδούης. Ἔλαβαν μέρος 318 θεοφόροι Πατέρες, μεταξύ τῶν ὁποίων ὑπάρχουν οἱ Ἅγιες μορφές τοῦ Μητροφάνη Κωνσταντινουπόλεως, Ἁγίου Νικολάου Μύρων τῆς Λυκίας, Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρείας, Ἁγίου Ἀθανασίου, Ἁγίου Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος καί ἄλλων. Ὅλοι οἱ ὀρθοφρονοῦντες στά τῆς πίστεως ἔχουν ὀρθή γνώση καί βίωμα γιά τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ζοῦν καί βιώνουν ἀπό τή ζωή αὐτήν τή ζωή τῆς αἰωνιότητος, τή ζωή τοῦ Παραδείσου. Ὁ ἀσφαλής χῶρος ὅπου κάποιος διδάσκεται ὀρθά γιά τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Ἀμήν!

K O I N O T I K A N E A

 ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: Τό Σαββατοκύριακο τῶν 28ης καί 29ης Μαΐου 2011, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι: Ἡ Φραντζέσκα, θυγατέρα τῶν Κώστα Κολατζιῆ καί Ἀντωνίας, τό γένος Mapp, μέ ἀνάδοχο τό Μιχαήλ Αὐξεντίου. Ὁ Ἀλέξανδρος, υἱός τῶν Μιχαήλ Φλωρίδη καί Ἀγγέλας, τό γένος Σάββα, μέ ἀνάδοχο τή Χριστίνα Καραγεώργη. Ἡ Λουκία-Καλλίτσα, θυγατέρα τῶν Oladipo Adeluwoye καί Γαβριέλλας, τό γένος Χατζιαντώνη, μέ ἀνάδοχο τήν Καλυψώ Παναγῆ. Ὁ Λεωνίδας, υἱός τῶν Ἀνδρέα, Παπᾶ-Χριστοφῆ καί Ντιάνας, τό γένος Κυριακίδη, μέ ἀναδόχους τούς Ἰωάννη καί Χριστίνα Μασσοῦ. Ἡ Χριστιάνα, θυγατέρα τῶν Μαρίου Μιχαήλ καί Εἰρήνης, τό γένος Burton, μέ ἀναδόχους τούς Κυριάκο καί Παναγιώτα Χατζησωτήρη. Ἡ Στεφανία, θυγατέρα τῶν Ζήνωνος Βρυωνίδη καί Σωτήρας, τό γένος Γιαννῆ, μέ ἀναδόχους τούς Στέφανο καί Σοφία Κωνσταντίνου, καί Ὁ Μιχαήλ, υἱός τῶν Σολομῶντος Ταππῆ καί Μαρίας, τό γένος Λοΐζου, μέ ἀναδόχους τούς Κυριάκο Χαραλάμπους καί Ἠλιάνα Συμεοῦ.

 Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τῶν Φραντζέσκας Κολατζιῆ, Ἀλεξάνδρου Μ. Φλωρίδη καί Χριστιάνας Μ. Μιχαήλ. Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 ΓΑΜΟΙ: Τό Σαββατοκύριακο τῶν 28ης καί 29ης Μαΐου 2011, στούς ναούς τῆς κοινότητός μας εὐλογήθησαν οἱ γάμοι τῶν: Παναγιώτη Α. Κωνσταντίνου καί Ἰωάννας, τό γένος Κυριάκου, καί Κωνσταντίνου Α. Ἀντωνίου καί Λοΐζας, τό γένος Μιλτιάδου. Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Κωνσταντίνου καί Λοΐζας. Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 ΚΗΔΕΙΕΣ: Στούς ναούς τῆς κοινότητός μας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Νικολάου Γιαννακοῦ, τήν Τρίτη, 31η Μαΐου, καί Νεοφύτου Νικόλα, τήν Πέμπτη, 2α Ἰουνίου 2011. Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε, τήν Τρίτη, 31η Μαΐου, ἡ οἰκογένεια τῆς κας Ἀρτέμιδος Κακολύρη, στή μνήμη τοῦ ἀειμνήστου συζύγου, πατέρα καί παπποῦ τους Παναγιώτη. Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 2α Ἰουνίου 2011, προσέφερε ἡ κα Γαβριέλλα Συγκέλλου-Τσίντου, στή μνήμη τῶν προσφιλῶν της γονέων Γεωργίου καί Σμαράγδας. Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ: Μέχρι τώρα ἔχουν διατεθεῖ λαχνοί ἀξίας £7,200.00. Ἔχουν ἀνταποκριθεῖ 180 πρόσωπα. Μπορεῖτε καί ἐσεῖς νά ἀγοράσετε λαχνούς £40.00 καί ἔτσι θά εἶστε ἕνας ἀπό τούς τριακοσίους φίλους τοῦ σχολείου. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν πιό μικρό ἀριθμό λαχνῶν, μποροῦν ἐπίσης νά βοηθήσουν.

 ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τήν Τρίτη, 7η Ἰουνίου 2011 τό Δ. Συμβούλιο τῆς κοινότητος θά πραγματοποιήσει τήν ταχτική μηνιαῖα συνεδρία του στά κεντρικά γραφεῖα, ὥρα 7.30 μ.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 10η Ἰουνίου Παρασκευή Ἀπόδοση Ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως. Ἑορτή Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου. Τήν παραμονή πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί Ἀρτοκλασία ὥρα 6.00 – 7.30 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ. Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες θά τελεσθοῦν στό φερώνυμο Ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. Θά προεξάρχει ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος βοηθούμενος ἀπό Ἱερεῖς καί Διακόνους. 11η Ἰουνίου Ψυχοσάββατο. Τήν παραμονή Ἑσπερινός καί Πάνδημα Μνημόσυνα ὥρα 6.00 – 7.30 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα ὥρα 8.30 – 10.30 π.μ. Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. 12η Ἰουνίου Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς. Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Μνημόσυνα καί Ἑσπερινός Δευτέρας Ἁγίου Πνεύματος. Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 7.45 – 11.30 π.μ. Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 8.30 – 12.45 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ M. R. Edwards £ 50.00 Ἑλένη Καράλλη £ 50.00 Στέλλα Ἀντωνίου £100.00 Λεωνίδας Ἰωάννου £ 40.00 Ἄγγελος £ 20.00 Λ. Παπαλούκα £ 30.00 Ἀνώνυμος £ 24.00 Δημήτρης καί Φωφούλλα £100.00 Ἀνώνυμοι δωρητές £100.00 Πρεσβ. Ἀγγελική Γιαννῆ £ 20.00 Ἀνδριάνα Σταύρου στή μνήμη Νίκου Σταύρου £ 20.00

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Μαρούλα Πιππία, Μαρία Price, Μηλίτσα Σταύρου, Ἀνώνυμοι δωρητές, Ἀνώνυμος, Κώστας καί Κίκα Μουρνέχη Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »