Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Μαΐου 2013

 

«ὁ δέ λέγει αὐταῖς· μή ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν ζητεῖτε τόν Ναζαρηνόν τόν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε·  ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν.»            (Μαρκ. ιστ΄ 6)

            Οἱ Μυροφόρες γυναῖκες, ἀγαπητοί ἀδελφοί, παραμέρισαν ὅλους τούς κινδύνους, ἀγνόησαν κάθε δυσκολία καί ἀκολούθησαν τόν πόθο τῆς καρδίας τους.  Ἐπιθυμοῦσαν νά ἐπισκεφθοῦν τόν τάφο τοῦ Διδασκάλου καί Εὐεργέτου τους.  Ἐπιθυμοῦσαν νά ἐκδηλώσουν πρός Αὐτόν τά πλούσια αἰσθήματα τῆς εὐγνωμοσύνης τους.  Νά τόν σκεπάσουν μέ τήν αὔρα τῆς στοργῆς τους καί νά τόν καλύψουν μέ τό βαθύ σεβασμό τους.

            Ἀφοῦ ὁλοκληρώθηκε ἡ ἑβδομάδα τῶν Πάθων καί ἄρχιζε ἡ νέα, μέ τήν πρώτη ἡμέρα της -γιά ἐμᾶς Κυριακή ἡμέρα– οἱ Μυροφόρες εὑρέθησαν ἕτοιμες μέ τά μύρα τῆς λατρείας τους στά χέρια, νά πορεύονται μέσα στό λυκαυγές τῆς νέας ἡμέρας γιά νά ἐπισκεφθοῦν τόν ἐσφραγισμένο τάφο τοῦ Ἰησοῦ.  Πορεύονται καί ὁ λογισμός τίς δέρνει καί τίς ταλαιπωρεῖ.  Ποῖος ἆραγε θά μετακινήσει «τόν μέγα λίθο» ἀπό τό στόμα τοῦ τάφου, ὥστε νά μπορέσουν αὐτές νά ἐπιτελέσουν τό ἔργο τους;

            Ὁποία ὅμως χαρά πλημύρισε τίς ψυχές τους, ὅταν ἔφθασαν στόν τάφο.  Εἶδαν ὅτι «ἀποκεκύλισται ὁ λίθος».  Τότε εἰσῆλθαν «Μαρία ἡ Μαγδαληνή καί Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καί Σαλώμη» στό μνημεῖο.  Ἐνώπιόν τους εὑρισκόταν ἕνας λαμπρός νέος, λευκοφορεμένος καί καθισμένος στά δεξιά.  Τίς κατέλαβε ἀμέσως φόβος καί τρόμος.  Ὁ ἄγγελος ὅμως τοῦ Θεοῦ τίς καθησύχασε καί τίς ἐνημέρωσε: «Ἰησοῦν ζητεῖτε τόν Ναζαρηνόν τόν ἐσταυρωμένον;»  Ἀναζητεῖτε τό Σωτήρα Χριστό, τόν γνωστό ὡς Ναζαρηνό, ὁ ὁποῖος ἐσταυρώθη πρόσφατα;  Ἀναστήθηκε.  Δέν εἶναι ἐδῶ.

            Παρατηροῦμε λοιπόν ὅτι εὐθύς ἀμέσως ἀνετέθη στίς Μυροφόρες, ἀπό τό στόμα τοῦ ἀγγέλου, ἔργο ἱεραποστόλου, ἔργο ἀγγελιοφόρου, ἔργο κομιστοῦ τοῦ μηνύματος τῆς Ἀναστάσεως στούς Μαθητές.  «εἴπατε τοῖς Μαθηταῖς αὐτοῦ καί τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τήν Γαλιλαίαν.»                 (Μάρκ. ιστ΄ 7)  Τά λόγια τοῦ ἀγγέλου προμήνυσαν τήν ἔναρξη τῶν διαδοχικῶν ἐμφανίσεων τοῦ ἀναστάντος Σωτῆρος Χριστοῦ.  Πρώτη ἀναφέρεται ὅτι εἶδε τόν Ἀναστάντα Κύριο ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή.  Ἀναμφίβολα τό πρῶτο πρόσωπο στό ὁποῖο ἐνεφανίσθη ὁ Ἀναστάς Κύριος δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τή Θεοτόκο Μαρία.  Τοῦτο ὅμως δέν τονίζεται ἐμφαντικά στά εὐαγγέλια γιά εὐνοήτους λόγους.

            Ἡ πληροφορία τῆς Ἀναστάσεως χαροποίησε ἐπίσης καί μετέβαλε τήν ἀπαισιόδοξη ψυχολογική κατάσταση τῶν Μαθητῶν.  Αὐτοί ἀπέβαλαν πλέον τό φόβο τῶν Ἰουδαίων καί μετά τήν Πεντηκοστή ἐγένοντο διαπρύσιοι κήρυκες τῆς Ἀναστάσεως ἀνά τά πέρατα τῆς οἰκουμένης.  Οὔτε τά πτωχά μέσα, τά ὁποῖα διέθεταν τότε, οὔτε οἱ καθημερινοί διωγμοί, τούς ὁποίους ἀντιμετώπιζαν κατέβαλαν τό φρόνημά τους.

            Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν ὁποία ἔχουμε τό προνόμιο καί τήν εὐλογία νά ἀνήκουμε ἀποτελεῖ τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως.  Μέσα στή ροή τῶν αἰώνων στίφη νέων καί νεανίδων καί ἄνθρωποι κάθε ἡλικίας καί τάξεως, ἐμψυχωμένοι ἀπό τό μήνυμα τῆς ἀναστάσεως ἀντιμετώπισαν τό μαρτύριο μέ θάρρος καί ἐλπίδα, σέ βαθμό μάλιστα στόν ὁποῖο μετέβαλαν καί αὐτούς ἀκόμη τούς δημίους τους σέ πιστούς ἀκολούθους τοῦ Κυρίου καί συμμάρτυρές τους.

            Ὁ θεῖος Παῦλος λίγα χρόνια μόνο μετά τήν Ἀνάσταση θά γράψει: «εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, κενόν ἄρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή δέ καί ἡ πίστις ὑμῶν.»  (Α΄ Κορ. ιε΄ 14)  Ἄν ὁ Χριστός δέν ἀναστήθηκε, τότε εἶναι κάλπικο τό δικό μας κήρυγμα καί κάλπικη ἡ δική σας πίστη.

 

            Οἱ δικοί μας μετανάστες κινούμενοι μέσα σέ αὐτά τά ὡραῖα πλαίσια τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστάσεως καί ἐγκατεστημένοι σέ τούτη τή φιλόξενη χώρα, μέ τόν κόπο καί τή φιλοτιμία τους καί τήν παρεχόμενη ἐλευθερία, ἔστησαν πάνω ἀπό ἐκατό θυσιαστήρια.  Σ’ αὐτά  τελεῖται κάθε Κυριακή καί ἑορτή ἡ ἀναίμακτη θυσία, ἡ Θεία Λειτουργία.  Γιά τοῦτο ἀξίζουν θερμῶν συγχαρητηρίων, ἰδιαιτέρου ἐπαίνου καί εἶναι ἄξιοι θαυμασμοῦ.

            Κατακλείοντας αὐτήν τή σύντομη ἐπικοινωνία μαζί σας, σᾶς χαιρετοῦμε ἑόρτια.  Εὐχόμεθα τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ νά πλημυρίζει τήν ὕπαρξή σας.  Ὁ θεῖος Λυτρωτής νά σᾶς χαρίζει ὑγεία σώματος καί ψυχῆς.  Αὐτός νά προστατεύει ὅλο τόν κόσμο, νά χαρίζει εἰρήνη στούς μακράν καί τούς ἐγγύς καί νά σκορπίζει αἰσιοδοξία καί χαρά μέσα στίς καρδιές ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἰδιαίτερα τῶν θλιμμένων, τῶν ἀδικημένων, τῶν πονεμένων, τῶν ἀσθενῶν, τῶν χηρῶν, τῶν ὀρφανῶν καί τῶν ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας.  Τοῦ Ἀναστάντος Σωτῆρος Χριστοῦ ἡ δόξα καί ἡ τιμή στούς αἰῶνες.  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝΠαρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.

Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς κοινότητος συνῆλθε στήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του τή Δευτέρα, 22α Ἀπριλίου 2013, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, στά κεντρικά γραφεῖα.  Μετά τά καθιερωμένα οἱ σύνεδροι ἀσχολήθησαν μέ τά ἀκόλουθα:  Ἐνημέρωση ἐργασιῶν στούς κοινοτικούς χώρους, Σάββατο τοῦ Λαζάρου, Κυριακή Βαΐων καί Δῖσκος ἄνθεων, Ἁγία Ἑβδομάδα, περιφορά Ἐπιταφίου, διάφορα σχολικά, φιλοξενία ἀσθενῶν, ἔρρανος γιά τήν Κύπρο καί ἄλλα.  Παρευρέθησαν 16 πρόσωπα.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6η Μαΐου Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου.  Τήν παραμονή ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης.  Γιορτή Ἁγίου Γεωργίου Τροπαιοφόρου καί ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου σέ διάφορες γλῶσσες, ὥρα 4.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

7η Μαΐου Τρίτη τῆς Διακαινησίμου Ἁγίων νεομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης. Ἁγίου Ἀποστόλου Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

8η Μαΐου Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ.

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 1.30 μ.μ.

10η Μαΐου Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου Ἑορτή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

11η Μαΐου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

12η Μαΐου Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα.  Ἡ ψηλάφηση τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ.  Ἐπιφανίου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου.

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα.

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἕλλη Παπαφώτη                  £100.00           Νῖκος Βαλιάντη         £100.00

Κυριάκος Σάββα                    £ 20.00                        Ἀνώνυμη                    £100.00

Κωνσταντῖνος Λύτρας          £100.00           Δέσποινα                    £ 15.00

Ἑλένη                                     £  5.00             Μ. Edwards                £ 30.00

Διάφοροι ἀνώνυμοι στή μνήμη Μαρούλας Γρηγορίου                  £513.00

Ἀνδρούλα Κυριάκου στή μνήμη συζύγου, γονέων καί ἀδελφῶν £ 10.00           

Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

 

          Ἡ μέρες που ζοῦμε θεωροῦνται δύσκολες καί δύσβατες ἀπό διάφορες πτυχές. Γιά ἀρκετούς εἶναι ἐποχῆ κρίσης, γιά ἄλλους δοκιμασίας ή ἀκόμα καί καταστροφῆς. Μέ λίγα λόγια ὑπάρχει άπαισιοδοξία στή κοινωνία γενικά. Ἐάν μελετήσουμε την ἱστορία τοῦ άνθρώπου ἀπό τήν δημιουργία ἔως σἠμερα θά διαπιστώσουμε ὄτι αὐτές οἱ αντιλήψεις ὑπήρχαν πάντοτε.  Αὐτές τίς   μέρες, βρισκόμαστε, μία πνοή πρίν τήν κοσμοσωτήριο ἐορτή τῶν Χριστουγέννων. Ἡ ἐκκλησία αὐτή την περίοδο μᾶς προτρέπει νά  ἑτοιμαστοῦμε κατάλληλα ὥστε νά γιορτάσουμε τά Γενέθλια τοῦ Σωτήρος Χριστού. Παράλληλα μᾶς βοηθά ποικιλότροπα ὤστε να ὑποδεχτοῦμε μέ τόν καλύτερο τρόπο τό Θεῖο Βρέφος καί μάς βοηθά ποκιλότροπα νά άντιμετωπίσουμε τίς προαναφερθείσες δυσκολίες μέ κουράγιο καί νά ἀτενίσουμε τό μέλλον με αἰσιοδοξία .

          Τὴ σημερινὴ Κυριακὴ ἡ Ἐκκλησία ἀφιερώνει στοὺς Προπάτορες τοῦ Χριστοῦ καὶ μᾶς καλεῖ νὰ τιμήσουμε τὴν μνήμη ὅλων τῶν κατὰ σάρκα προγόνων τοῦ Κυρίου, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν. Ὁλων αὐτῶν προεξάρχει ὁ Πατριάρχης Ἀβραάμ, ὁ Γενάρχης καὶ προπάππος τοῦ Χριστοῦ.

          Πρόκειται γιὰ ἀνθρώπους ποὺ ἔζησαν στὴν περίοδο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Αὐτοί περίμεναν τὸν ἐρχομὸ τοῦ Σωτήρα, βιώνοντας μὲ τὸν τρόπο αὐτό, τὴν ἐν Χριστῷ ζωή, πρὸ Χριστοῦ. Πρόκειται γιὰ ἀνθρώπους ποὺ βίωσαν τὴν προσωπική τους δικαίωση καὶ τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς πίστης τους στά ὀράματα τά ὁποῖα τούς καταξίωσε ὁ Θεός νά δοῦν προφητικά. Ὅπως παραδείγματος χάρη ὁ προφήτης Ἡσαῒας ὁμιλεῖ γιά τή Γέννηση, τὴ Σταύρωση καὶ τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάσταση τοῦ ἀναγγελμένου ἀπὸ τὸν Θεὸ Σωτήρα, ποὺ εἶναι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός.

          Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν ὑπῆρξαν ἁπλὰ στὴν ἱστορία, ὄπως τὰ ἀναρίθμητα πλήθη τῶν ἀνθρώπων ποὺ πέρασαν ἀπό τὴ γῆ. Τὸ πέρασμά τους ἔμεινε χαραγμένο στὴν ἱστορία καὶ στὴ μνήμη τῆς Ἐκκλησίας, γιατί ἔζησαν προσδοκώντας τὸν μεγάλο Ἀναμενόμενο.

          Ὁ ἑορτασμὸς τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Προπατόρων καὶ ἡ διάσωση τῶν ὀνομάτων τους,  τά ὀποῖα ἀκοῦμε στὶς Εὐαγγελικὲς περικοπὲς τῶν ἡμερῶν, δὲν εἶναι τυχαῖα γεγονότα. Πρωτίστως μνημονεύονται γιὰ νὰ καταδειχθεῖ ἡ ἱστορικότητα τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ καὶ γιὰ νὰ γίνει ἀποδεκτό, πέρα ἀπὸ κάθε ἀμφισβήτηση, ὅτι «ὁ Ἰησοῦς, ὄντας Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἔχει ἔλθει «ἐν σαρκί», ὡς πραγματικὴ ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Αὐτὴ ἡ διαβεβαίωση ἦταν ἄκρως σημαντικὴ τὸν καιρὸ τῶν Ἀποστόλων καὶ στὶς πρῶτες Χριστιανικὲς γενιές, γιατί, ἄσχετα μὲ ὅ,τι συμβαίνει σήμερα, ὁ πειρασμὸς τῆς πρώιμης περιόδου τοῦ Χριστιανισμοῦ δὲν ἦταν ἡ ἄρνηση τῆς Θεότητος τοῦ Ἰησοῦ, ἀλλὰ ἡ ἄρνηση τῆς πραγματικῆς καὶ αὐθεντικῆς Του ἐνανθρωπήσεως.

          Οἱ Ἅγιοι Προπάτορες τιμῶνται, ἐπίσης, γιὰ νὰ καταδειχθεῖ ἡ ἐκπλήρωση τῶν ἐπαγγελιῶν καὶ ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν Ἀβραάμ, ὅτι ὁ Σωτήρας θὰ προέλθει ἀπὸ τὸ δικό του γένος καὶ πρὸς τὸν Δαυὶδ ὅτι ὁ Χριστὸς θὰ καθίσει πάνω στὸ δικό του θρόνο καὶ θὰ βασιλεύσει σὲ μία βασιλεία ποὺ δὲν θὰ ἔχει τέλος.

          Αὐτό, ὅμως, ποὺ ἰδιαίτερα πρέπει νὰ προσεχθεῖ στὸ σημεῖο αὐτὸ εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς ἐκπληρώνει τὶς ὑποσχέσεις του, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ λαός Του δὲν παραμένει πάντα πιστός. Ἀνάμεσα στοὺς Προπάτορες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους προῆλθε, κατ’ ἄνθρωπον, ὁ Χριστός, ὑπάρχουν καὶ ἁμαρτωλοὶ καὶ εἰδωλολάτρες. Μὲ αὐτὸ κατανοοῦμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς δὲν κατάγεται μόνο ἀπὸ δικαίους καὶ ἁγίους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἁμαρτωλούς ἀνθρώπους. Ὁ ἴδιος ὅμως εἶναι ὁ ἀναμάρτητος. Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος λέγει «ἁμαρτία οὐκ ἐποίησε οὐδέ δόλος εὐρέθη ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ» (Πέτρου 2,22).

          Κορυφαῖο παράδειγμα ὁ Δαυίδ, ὁ ὁποῖος ὑπέπεσε σὲ πλήθη μεγάλων ἁμαρτιῶν καί ἐν τούτοις, κατέχει κορυφαία θέση μεταξὺ τῶν Προπατόρων. Ἡ στάση αὐτὴ τοῦ Ἰησοῦ εἶναι καθοριστικὴ γιὰ τὴν στάση τῆς Ἐκκλησίας, διαχρονικά, ἔναντι τῆς ἁμαρτίας καὶ τῶν ἁμαρτωλῶν. δήλ. Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία Του στηλιτεύουν τὴν ἁμαρτία καὶ καλοῦν ὅλους νὰ ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ δεσμά της. Τὴν ἴδια ὅμως, στιγμὴ δέχεται τὴν μετάνοια τῶν ἁμαρτωλῶν, δὲν κλείνει τὴν πόρτα τῆς καρδιᾶς του σὲ κανένα ὁ ὁποῖος ζητᾶ τὴ χάρη καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, μποροῦν νὰ προέλθουν δοχεῖα ἁγιότητας σὰν κι αὐτὰ τῶν Ἁγίων Προπατόρων, ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα.

          Παράλληλα ἡ Ἐκκλησία σήμερα, διαβάζει τὴν περικοπὴ ἀπὸ τὸ δέκατο τέταρτο κεφάλαιο τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Σὲ αὐτὸ περιγράφεται ἡ πρόσκληση στὸ δεῖπνο τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ παράλληλα ἡ ἀπόρριψή του ἀπό πολλούς.

          Ἡ παροῦσα παραβολὴ εἰπώθηκε ἀπὸ τὸν Χριστὸ ὅταν ἦταν προσκεκλημένος σέ γεῦμα στὸ σπίτι ἑνὸς πλούσιου Φαρισαίου. Κάποιος ἀπὸ τοὺς παρευρισκομένους εἶπε τὴ  φράση «μακάριος ὃς φάγεται ἄριστον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ» (Λουκᾶ 14, 15). Τὸ εἶπε αὐτὸ γιὰ νὰ βεβαιώσει ὅτι κατά τή γνώμη τῶν Φαρισαίων αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι θὰ συμμετάσχουν στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ θὰ εἶναι μόνο οἱ Φαρισαῖοι καὶ ὄχι οἱ ἁμαρτωλοί.

          Ὁ Ἰησοῦς παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὴ συζήτηση, εἶπε τὴ σημερινὴ παραβολὴ γιὰ νὰ διδάξει ὅτι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, θὰ συμπεριλάβει ὅλους αὐτοὺς τοὺς ὁποίους οἱ Φαρισαῖοι θεωροῦν ἀνάξιους καὶ ἁμαρτωλούς. Ὁ Κύριος μίλησε γιὰ ἕνα ξεχωριστὸ καὶ τιμητικὸ παράλληλα δεῖπνο. Στὸ δεῖπνο αὐτὸ οἱ καλεσμένοι κάνουν λανθασμένη ἱεράρχηση τῶν σημαντικῶν καὶ ὠφέλιμων πραγμάτων, γιὰ αὐτὸ ἀρνοῦνται τὴν πρόσκληση. Δὲν ἀντιλήφθησαν ὅτι ὁ Θεὸς τοὺς ἔδωσε τὰ διάφορα πράγματα ὄχι γιὰ νὰ ὑποδουλώνονται σὲ αὐτὰ ἀλλὰ γιὰ νὰ χρησιμοποιοῦν αὐτά γιὰ τὸ καλό της σχέσης τους μὲ τὸν συνάνθρωπό τους καὶ τελικὰ πρὸς δόξα τοῦ Θεοῦ. Δὲν πῆραν στά σοβαρὰ τὴν πρόσκληση. Γιά τοῦτο τὴν ἀπέρριψαν μὲ εὐλογοφανεῖς δικαιολογίες.

          Παρὰ ταῦτα τὸ δεῖπνο πραγματοποιεῖται μὲ πρόσκληση πρὸς αὐτοὺς τοὺς ὁποίους ἐκεῖνοι θεωροῦσαν ἀνάξιους καὶ ἁμαρτωλούς. Ἀλλὰ ἐδῶ βλέπουμε καὶ τὴν οἰκουμενικότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀφοῦ ὁ οἰκοδεσπότης στέλλει πρόσκληση καὶ στοὺς ἐκτὸς συνόρων τῆς πόλεως, δηλαδή σέ αὐτούς περιλαμβάνονται καί οἰ ἐθνικοί.

          Ἡ παραβολὴ αὐτὴ ἀδελφοί μου ἔχει τήν ἐφαρμογὴ της στὸν καθένα μας. Διότι ὁ Θεὸς καλεῖ ὅλους μας. Καὶ εἶναι φοβερὸ νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν κλήση τοῦ προβάλλοντας τὶς ἀνόητες προφάσεις τῶν ἀρνητῶν τῆς Παραβολῆς. Εἶναι προφάσεις μικρὲς καὶ ὑποκριτικές, ποὺ ξεσκεπάζουν τὴν κακὴ διάθεση τῶν προσκεκλημένων. Αὐτὲς οἱ προφάσεις ὅμως ἐπιπλέον δείχνουν πόσο μᾶς περισποῦν καὶ μᾶς δένουν οἱ φροντίδες τῆς ζωῆς, ἡ ἐργασία μας καὶ οἱ οἰκογενειακές μας ὑποχρεώσεις.

          Ἡ ἐκκλησία σὲ κάθε θεία λειτουργία μᾶς καλεῖ νὰ λάβουμε μέρος στὸ δεῖπνο τῆς σωτηρίας. Νὰ προσέλθουμε μὲ πίστη καὶ σεβασμὸ νὰ μεταλάβουμε τὸ σῶμα καὶ αἷμα τοῦ Χριστοῦ «εἷς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ ζωὴν αἰώνιον». Ἀπὸ σήμερα ἄς ἀρχίσουμε νὰ ἱεραρχοῦμε σωστὰ τὰ πράγματα καὶ νὰ ἐκτιμήσουμε τή πρόσκλησή τοῦ Θεοῦ. Κανένα ἐμπόδιο νὰ μὴν μπορεῖ νὰ σταθεῖ ἱκανὸ νὰ μᾶς τή στερήσει.

          Ὁ κάθε ἕνας ἄς μὴ λείψουμε ἀπὸ τὴν ἐκκλησία. Νὰ ἑτοιμαστοῦμε κατάλληλα νὰ ὑποδεχτοῦμε αὐτὲς τὶς Ἅγιες μέρες τὸ Θεῖο βρέφος ὡς Σωτήρα καὶ Λυτρωτή. Νὰ μελωδήσουμε μαζὶ μὲ τοὺς ψάλτες τό ἀπολυτίκιο τῶν Γενεθλίων τοῦ Χριστοῦ «Ἡ γέννησίς Σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ὑμῶν ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως.» Τέλος, εὔχομαι σέ ὅλες καί ὅλους καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα. Ἀμήν.

 Πρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Θεοχάρους

 

 

 

Read Full Post »

Ἐρμηνεία Εὐαγγελικού ἀναγνώσματος

Τοῦτες τὶς μέρες ζοῦμε ἰδιαιτέρως τὴ χαρά πού φέρνει ἡ κοσμοσωτήριος ἐορτή τῆς  Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ. Ζοῦμε τή νίκη τῆς ζωῆς σέ βάρος τοῦ Θανάτου. Ἠχεῖ στὰ αὐτιά καὶ στὴν καρδία μας ὁ χαρμόσυνος χαιρετισμὸς «Χριστὸς Ἀνέστη» «Ἀληθῶς Ἀνέστη». Τὴ σημερινὴ Κυριακὴ ἡ ἐκκλησία ἀφιέρωσε στὸν Ἀπόστολο Θωμᾶ. Τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ἀναφέρεται σὲ δύο ἀπό τίς ἕνδεκα ἐμφανίσεις τοῦ Ἀναστάντος Ἰησοῦ Χριστοῦ στοὺς Μαθητές Του πρίν τήν Ἀνάληψη. Ὅλες οἱ ἐμφανίσεις εἶναι οἱ ἀκόλουθες:

1.     Στό Σίμωνα Πέτρο (Α’ Κορ. ιε’, 5, Λουκ. κδ’, 35).

2.     Στή Μαρία τή Μαγδαληνή (Μάρκ. ιστ’, 9-11, Ιω. κ’, 11-18).

3.     Στίς Μυροφόρες γυναῖκες (Ματθ. κη’, 9-10).

4.     Στούς δύο Μαθητές πού πορεύονταν πρός Ἐμμαούς (Μάρκ. ιστ’, 12-13, Λουκ. κδ’, 13-15).

5.     Στούς δέκα Ἀποστόλους, ὅταν ἀπουσίαζε ὁ Θωμᾶς (Μάρκ. ιστ’, 14,       Λουκ. κδ’, 36-43, Ιω. κ’, 19-25).

6.     Στούς ἕνδεκα Ἀποστόλους, παρόντος καί τοῦ Θωμᾶ (Ιω. κ’, 26-   29).

7.     Στούς ἑπτά Ἀποστόλους στή λίμνη τῆς Τιβεριάδος (Ιω. κα’, 1-23).

8.     Στούς ἕνδεκα στή Γαλιλαία (Ματθ. κη’, 16).

9.     Στούς Ἀποστόλους στήν Βηθανία, ὅταν άναλήφθηκε (Μάρκ. ιστ’,         19-20, Λουκ. κδ’, 50, Πράξ. α’, 6-11, Α’ Κορ. ιε’, 7).

10.    Στόν Ἀδελφόθεο Ἰάκωβο (Α’ Κορ. ιε’, 7).

11.    Στόν Ἀπόστολο Παῦλο (Α’ Κορ. ιε’, 8-9).

Στη συνέχεια θά ἀναφερθοῦμε στίς δύο ἐμφανίσεις τίς ὁποῖες περιέχει ἡ περικοπή μας. Ἡ πρώτη ἐμφάνιση ἡ ὁποία ἀναφέρεται στό παρόν εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἔγινε ἀργὰ τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀναστάσεως, κι ἐνῶ οἱ Ἀπόστολοι ἦταν συγκεντρωμένοι στὸ ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλήμ, διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων. Κι ἐκεῖ, καθὼς ἦταν σκυθρωποὶ, ἀπελπισμένοι καὶ φοβισμένοι, κι ἐνῶ οἱ πόρτες ἦταν κλειστές, ἦρθε ὁ Ἰησοῦς. Στάθηκε στὴ μέση του ὑπερώου γιὰ νὰ εἶναι ὁρατὸς ἀπὸ παντοῦ καὶ μὴ θεωρηθεῖ πὼς εἶναι φάντασμα. Καί τοὺς εἶπε: «Εἰρήνη σὲ σᾶς».

Ὁ Χριστὸς τοὺς χαιρέτισε δίνοντάς τους τὴν εἰρήνη τῆς Ἀναστάσεως, τὴν εἰρήνη τῆς συμφιλιώσεως μέ τὸν Τριαδικὸ Θεό. Τήν εἰρήνη τοῦ δημιουργήματος μὲ τὸν Δημιουργό. Στὴ συνέχεια ὁ Κύριος τούς ἔδειξε τὰ τρυπημένα χέρια καὶ πόδια Του ἀπὸ τὰ καρφιὰ καί τήν τραυματισμένη άπό τή λόγχη πλευρά του, γιὰ νὰ βεβαιωθοῦν πὼς Ἐκεῖνος εἶναι ὁ Σταυρωθείς καὶ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν. Καὶ οἱ Μαθητές τότε χάρηκαν ποὺ εἶδαν τὸν Κύριο.

Ὁ Κύριος, ἀφοῦ τοὺς εἰρήνευσε καὶ πάλι, τοὺς ὑπενθύμισε τὴν ἀποστολή τους. Τοὺς ἔδωσε Πνεῦμα Ἅγιο γιά νὰ συγχωροῦν ἁμαρτίες, ἀφοῦ ὁ Κύριος σταυρώθηκε γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας καὶ ἀναστήθηκε γιὰ τὴ σωτηρία μας.

Ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς δὲν ἦταν παρὼν σὲ αὐτὴν τὴν ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν πληροφορήθηκε τὰ σχετικὰ μέ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Χριστοῦ, γιά νά πεισθεῖ, ζήτησε νὰ Τὸν δεῖ καὶ νὰ ψηλαφήσει τὶς πληγὲς στὰ χέρια καὶ τὴν πλευρά Του. Ὁ Χριστὸς ὅταν ἐπισκέφθηκε καὶ πάλι τοὺς Μαθητὲς Του μετὰ ἀπὸ ὀκτὼ ἡμέρες, κάλεσε τὸν Ἀπόστολο Θωμᾶ νὰ ψηλαφήσει τὰ σημάδια τῶν πληγῶν στὸ Σῶμα Του. Τότε ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς Τὸν ἀναγνώρισε καὶ Τὸν ὁμολόγησε Κύριο καὶ Θεό του. Τὸν ἀναγνώρισε ἀπὸ τὶς πληγὲς τῶν καρφιῶν, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν σημάδι τῆς ἀγάπης Του πρὸς τὸν πεπτωκώτα ἄνθρωπο, ἀλλὰ καὶ τῆς δυνάμεώς Του πρὸς τὸν θάνατο. Ὁ Χριστὸς σὲ ἀπάντηση τοῦ Θωμᾶ εἶπε τὸν μακαρισμὸν «Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες». Μακαριότεροι εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ ἂν καὶ δὲν μὲ εἶδαν, πίστεψαν. Ἡ ὁμολογία τοῦ Θωμᾶ ἔχει σωτηριολογικὸ χαρακτήρα ἀφοῦ ὅσοι τὸν ὁμολογοῦν τοὺς ὁδηγεῖ στὴν σωτηρία καὶ τοὺς χορηγεῖ πλούσιο τὸ ἔλεός Του.

Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ἀπόστολος Θωμὰς ἀρχικὰ ἀπουσίαζε κατὰ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ στοὺς Μαθητές Του, φαίνεται ὅτι ἦταν οἰκονομία Θεοῦ, γιὰ νὰ γίνει πιστευτὸ τὸ θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως καὶ νὰ διαλυθεῖ κάθε εἴδους ἀμφιβολία.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ ἀναφέρουμε κάποια βιογραφικὰ στοιχεῖα τοῦ Ἀποστόλου. Ὁ Θωμᾶς ἦταν Ἰουδαῖος στὴν καταγωγὴ καὶ ἀσκοῦσε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ψαρᾶ. Ἐγκατέλειψε τὸ ἐπάγγελμά του καὶ ἀκολούθησε τὸ Χριστό, ὅταν Ἐκεῖνος τοῦ τὸ ζήτησε. Ἦταν ἀπὸ τοὺς ἔνθερμους μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ.  Μετὰ τὴν Πεντηκοστὴ καὶ τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ Θωμᾶς τήρησε τὸ «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη», καὶ σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση ταξίδεψε σὲ μακρινοὺς τόπους μεταφέροντας τὸν Θεῖο Λόγο.  Κήρυξε τὸ Εὐαγγέλιο στοὺς Πάρθους, τοὺς Πέρσες, τοὺς Μήδους καὶ τοὺς Ἰνδούς.  Εἶχε μαρτυρικὸ τέλος.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τιμᾶ τὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου Θωμᾶ ἐκτὸς ἀπὸ σήμερα καὶ στὶς 6 Ὀκτωβρίου.  Ἄς κλείσουμε τοῦτο τό σύντομο κήρυγμα μέ τήν ἀκόλουθη προσευχή: Ἅγιε Ἀπόστολε Θωμᾶ πρέσβευε στὸν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν νά μᾶς χορηγεῖ ἀκράδαντη καί σταθερή πίστη ἡ ὁποία θά μᾶς ὀδηγήσει στή σωτηρία.  Ἀμήν.

Πρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Θεοχάρους.

Read Full Post »

ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΘΩΜΑ)

 

Τ Α   Γ Ρ Α Μ Μ Ε Ν Α   Κ Α Ι   Τ Α   Α Γ Ρ Α Φ Α

 

«Πολλά μέν οὖν καί ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, οὐκ ἔστι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·»       (Ἰωάν. κ΄ 30)

 

                   Τά ἱερά εὐαγγέλια, ἀγαπητοί ἀδελφοί, περιέχουν κάποια καί λίγα ἀπό τά πολλά, τά ὁποῖα ὁ Κύριος κατά τό τριετές διάστημα τῆς δημοσίας δράσεώς του ἐπραγματοποίησε στή γῆ τῆς Παλαιστίνης.  Τό κάθε ἕνα ἀπό τά ἱερά εὐαγγέλια ἐγράφη γιά κάποιο σκοπό.  Αὐτά ἀποτελοῦν περιστασιακή κηρυγματική καί ὄχι συστηματική διδασκαλία.  Τά κηρύγματα αὐτά ἐγένοντο κατά τίς συνάξεις τῶν πιστῶν, ἐκεῖ ὅπου ἐτελεῖτο ἡ θεία Λειτουργία καί ὁ κατά τόπους προϊστάμενος εἶχε τήν εὐθύνη τῆς διδασκαλίας καί κατηχήσεως.

 

                        Μέ ἄλλα λόγια δέν εἶναι μιά λεπτομερής βιογραφία τοῦ Κυρίου ἀπό τή Γέννησή του μέχρι τή Σταύρωση, τό θάνατο καί τήν Ἀνάληψη.  Οἱ εὐαγγελιστές ἔγραψαν γιά νά ἀνταποκριθοῦν στίς ἀνάγκες τῶν πιστῶν τῶν ἡμερῶν τους, σύμφωνα μέ αὐτά τά ὁποῖα εἶχαν νά ἀντιμετωπίσουν.  Γιά νά σωθεῖ κάποιος δέν εἶναι ἀνάγκη νά γνωρίζει τό εὐαγγέλιο κατά λέξη.  Κερδίζει κάποιος τόν παράδεισο ἄν καθημερινά ἀγωνίζεται νά κάνει τό εὐαγγέλιο πράξη στή ζωή του.

 

                        Οἱ ἱεροί εὐαγγελιστές ἔγραψαν ὁ μέν Ματθαῖος γιά νά πεῖ καί νά ὑπενθυμίσει τούς ὁμοεθνεῖς του Ἰουδαίους, ὅτι στό πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἐπαληθεύθησαν ὅλες οἱ προφητεῖες.  Κατά συνέπεια ὁ Χριστός ἀποτελεῖ τό γνήσιο Μεσσία καί ὅσοι ἀπό αὐτούς τόν ἀκολούθησαν καί πίστεψαν, καλά ἔπραξαν.  Οἱ δέ ἄλλοι δέν ἔχουν λόγους καί ἐρείσματα νά μήν πιστέψου

 

 

 

                        Τό κατά Μᾶρκο ἱερό εὐαγγέλιο ἀποτελεῖ τό ἀρχαιότερο καί τό συντομότερο, σέ σύγκριση μέ τά ἄλλα εὐαγγέλια.  Ὁ Μᾶρκος ἀπευθύνεται σέ χριστιανούς πρώην ἐθνικούς καί τονίζει τήν ἐξουσία τοῦ Μεσσία πάνω στό σατανᾶ.  Ὁ Κύριος μέ τά θαύματά του καί τή διδασκαλία του ἐκδιώκει τό σατανᾶ καί ἀπελευθερώνει ἀπό τήν ἐξουσία του τά θύματά του, τούς ἀνθρώπους.  Οἱ ἐρευνητές πιστεύουν ὅτι τό εὐαγγέλιο τοῦτο ἀποτελεῖ τήν πηγή γιά τούς ἄλλους δύο συνοπτικούς εὐαγγελιστές, δηλαδή τό Ματθαῖο καί τό Λουκᾶ. 

 

                        Ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς ἔγραψε τό εὐαγγέλιο χάρη τοῦ κράτιστου Θεόφιλου, γιά νά τόν κατηχήσει καί νά τόν στηρίξει στήν πίστη.  Μέσα σέ τοῦτο τό εὐαγγέλιο διαφαίνεται ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ πρός τούς πάσχοντες καί ταλαιπωρημένους ἀνθρώπους.  Ὁ Ἀπόστολος Λουκᾶς ἕνεκα τῆς ἰδιότητός του, ὡς ἱατροῦ, κατανοεῖ καλύτερα τόν ἀνθρώπινο πόνο.  Αὐτό διαφαίνεται στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἐκθέτει τά γεγονότα στό φερώνυμο εὐαγγέλιό του.

 

                        Τελευταῖος ἀπό τούς εὐαγγελιστές ἔγραψε ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος καί εὐαγγελιστής.  Αὐτός τονίζει τή θεότητα τοῦ προσώπου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἀναφέρει μόνο ἑπτά ἀπό τά θαύματα τοῦ Κυρίου, τά ὁποῖα περιγράφει μέ πολλές λεπτομέρειες.  Τοῦτο πράττει γιά νά προβάλει ἀκριβῶς τήν ἀλήθεια, ὅτι ὁ ἐνανθρωπήσας Ἰησοῦς Χριστός, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος,ἀποτελεῖ τό γνήσιο καί προσδοκώμενο Μεσσία.

 

                        Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας ὁμιλεῖ γιά τά γραμμένα καί τά ἄγραφα.  Πολλά ζητήματα καί πράξεις τῆς ζωῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας δέν εἶναι ὁπωσδήποτε γραμμένα στά ἱερά εὐαγγέλια, οὔτε καί στά ὑπόλοιπα βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης ἤ καί ὁλόκληρης τῆς Ἁγίας Γραφῆς.  Πολλά ἀπό αὐτά διέσωσε ἡ Ἱερή Παράδοση.  Ἕνα ἀπό τά ἄγραφα ζητήματα, τό ὁποῖο εὑρίσκεται σέ ἔντονη χρήση μέχρι σήμερα, εἶναι τό σταυροκόπημα.  Δηλαδή ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο κάνουμε τό σημεῖο τοῦ τιμίου σταυροῦ.  Αὐτό μᾶς παρέδωσε ἡ Ἱερή Παράδοση.  Γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἡ Ἱερή Παράδοση ἀποτελεῖ ἰσόκυρη καί ἰσοδύναμη πηγή τῆς πίστεώς μας, παράλληλα μέ τήν Ἁγία Γραφή.

 

                        Ὁ ἱερός εὐαγγελιστής Ἰωάννης δηλώνει ὅτι προέβη στή συγγραφή τοῦ εὐαγγελίου γιά νά τονίσει: «ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστός ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ, καί ἵνα πιστεύοντες ζωήν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ» (Ἰωάν. κ΄ 31).  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΗ:    Τή Δευτέρα, 6η Μαΐου 2013, ἐγένετο μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας, ἡ Θεοδώρα-Ζωή, θυγατέρα τῶν Adam Mogose καί Ἐλισάβετ, τό γένος Ἀρακαπιώτου, μέ ἀνάδοχο τό Στέλιο Θεοφάνους.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀνάδοχο καί εὐχόμεθα στή νεοφώτιστη νά ζήσει.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝΠαρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΚΗΔΕΙΑ:   Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς ἀείμνηστης Εἰρήνης Γεωργίου τήν  Παρασκευή, 10η Μαΐου 2013, στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῆς μεταστάσης καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους της.

 

ΜΕΘΕΟΡΤΑ ΑΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ:  Μέ πυκνότητα ἐκκλησιάσματος καί σέ μυσταγωγική ἀτμόσφαιρα ἑορτάσαμε καί ἐφέτος τά ἱερά γεγονότα τῆς πίστεως, τά ὁποῖα διανθίζουν τήν Ἁγία καί Μ. Τεσσαρακοστή μέ ἐπισφράγισμα τά Ἅγια Πάθη, τά ὁποῖα ἐκτυλίσσονται κατά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τελικά τήν Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἀνάσταση, τή νίκη τῆς Ζωῆς σέ βάρος τοῦ θανάτου.

 

                   Μία ὁλόκληρη στρατιά ἐθελοντῶν, ἀνδρῶν καί γυναικῶν, ἐξυπηρέτησαν τούς πιστούς σέ ἀγαστή συνεργασία μέ τίς ἐπιτροπές.  Λαμβάνουμε τήν εὐκαιρία νά συγχαροῦμε, νά εὐχαριστήσουμε καί νά ἐπαινέσουμε ὅλους καί ὅλες γιά τούς κόπους καί τίς θυσίες τους.  Παράλληλα συγχαίρουμε τούς πιστούς οἱ ὁποῖοι κατέκλυσαν τούς ναούς μέ τίς οἰκογένειές τους καί τούς εὐχαριστοῦμε γιά τή χρηματική βοήθεια καί προσφορά τους.

 

                   Ἕνεκα τοῦ καιροῦ, ὁ ὁποῖος ἐπέτρεπε, εἴχαμε μιά πολυάριθμη παρουσία ὅλων τῶν ἡλικιῶν τῶν πιστῶν καί παράλληλα ἐπιβλητική περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου στούς δρόμους τῆς περιοχῆς καί ἀπό τούς δύο ναούς μας. Τό δέ βράδυ τῆς Ἀναστάσεως οἱ ναοί ἦταν ὑπερπλήρεις ἀπό κόσμο μέσα καί ἔξω.   

 

                   Νά δοξολογήσουμε τόν Ἀναστάντα Κύριό μας, ὁ ὁποῖος μᾶς καταξίωσε νά ἑορτάσουμε καί αὐτήν τή φορά καί νά εὐχηθοῦμε ὅλοι μέ ὑγεία νά συνεχίσουμε «τά καλά καί ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις ἔργα» γιά τή δική του δόξα καί τή δική μας σωτηρία.  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ   Α Ν Ε Σ Τ Η.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τήν Τρίτη, 14η Μαΐου 2013, ἐπαναλειτουργοῦν τά γεύματα, τά ὁποῖα προσφέρονται δωρεά πρός τιμή τῶν σεβαστῶν καί προσφιλῶν μας ἡλικιωμένων.  Παρακαλοῦμε καί ὑπενθυμίζουμε τούς φιλογενεῖς δωρητές, ὅπως ἐνθυμοῦνται νά συνεχίσουν τή φιλάνθρωπη χειρονομία τους.

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Τά μαθήματα τῶν Ἑλληνικῶν καί Κατηχητικῶν σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα, μετά τίς διακοπές τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα, ἐπαναρχίζουν τήν Τρίτη, 14η Μαΐου, τό καθημερινό καί τό τοῦ Σαββάτου, τή 18η Μαΐου 2013, τό πρωινό καί τό ἀπογευματινό.  Παρακαλοῦμε ὅλες τίς οἰκογένειες ὅπως ὁδηγήσουν τά παιδιά στίς τάξεις τους.

 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Ἡ Σχολική Ἐφορεία ἔχει ἑτοιμάσει καί κυκλοφορήσει τόν ἐτήσιο σχολικό λαχνό.  Ἔχουν τυπωθεῖ 10,000 λαχνοί καί πωλοῦνται πρός £1.00 ἕκαστος.  Μέχρι τώρα ἔχουν διατεθεῖ λαχνοί ἀξίας £5,725.00.  Παρακαλοῦνται οἱ φίλοι τῆς Παιδείας νά ἐνισχύσουν τήν προσπάθεια.

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Ὑπενθυμίζουμε τίς ἐνδιαφερόμενες οἰκογένειες ὅτι τό καθημερινό γυμνάσιο «Ἀπόστολος Ἀνδρέας» θά λειτουργήσει κανονικά τόν ἐρχόμενο Σεπτέμβριο.  Ὅσες οἰκογένειες ἔχουν παιδιά τῆς κατάλληλης ἡλικίας τίς συμβουλεύουμε νά ἐγγράψουν τά παιδιά τους σέ τοῦτο τό ἐκπαιδευτικό ἵδρυμα, τό ὁποῖο στοχεύει νά προσφέρει στά παιδιά πολλά καί ἀξιόλογα γιά τό μέλλον τους.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

18η Μαΐου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

19η Μαΐου Κυριακή Γ΄ ἀπό τοῦ Πάσχα. (Τῶν Μυροφόρων).

              Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ

Anthony C                             £ 20.00                     Ἀντώνης Ἀντωνίου             £ 20.00

David, Rita               £ 10.00                     Penny Th. Christofi                        £ 20.00

Mike Κούρτελλος    £ 10.00                     Διάφοροι ἀνώνυμοι                       £480.00

Ἀνώνυμοι                  £ 60.00                     Ἑλένη Βραχιμίδου              £ 40.00

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 Ἀνώνυμος                £ 20.00                     Ἀνώνυμος                             £100.00

Ἀνώνυμος                 £100.00        Ἀγγελική Χρίστου               £ 20.00

Κυριακή Βύρωνος   £ 30.00                     Ἀγγελική Α. Γιαννῆ                        £ 50.00

M. Edwards               £ 30.00                     Ἀνώνυμος                             £400.00

Κίκα Μουρνέχη στή μνήμη Γεωργίου Παναγιωτοπούλου                £ 20.00

Κλαίρη Καραγιάννη στή μνήμη γονέων Γιάννη καί Στέλλας           £ 20.00        

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »