Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Ιανουαρίου 2012

 

 

Ζ Ω Ν Τ Α Ν Ο Σ   Ν Α Ο Σ   Ο   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ

 

«ὑμεῖς γάρ ναός Θεοῦ ἐστε ζῶντος»   

(Β΄ Κορ. στ΄ 16)

 

                        Τό σημερινό, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀποστολικό ἀνάγνωσμα προέρχεται ἀπό τή δεύτερη πρός Κορινθίους ἐπιστολή τοῦ θείου Παύλου.  Νά ἐνθυμούμεθα ὅτι οἱ χριστιανοί τῆς τότε Κορίνθου, ὅπως καί ὅλων τῶν ἄλλων νεοϊδρυθεισῶν κοινοτήτων, ἦταν νεόφυτοι στήν πίστη.  Μόλις εἶχαν ἀσπασθεῖ τή νέα πίστη καί κατέστησαν μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.  Μέχρι πρόσφατα ἦταν εἰδωλολάτρες.  Αὐτοί λάτρευαν τούς ψευτοθεούς.  Ἡ πίστη δέν εἶχε ἀκόμη ριζώσει βαθειά στήν ψυχή τους.

 

                        Μερικοί ἀπό αὐτούς μάλιστα ἦταν συγχυσμένοι καί δέν ἀποφάσιζαν νά κόψουν τούς δεσμούς καί τίς σχέσεις τους μέ τά εἴδωλα καί τήν ψεύτικη θρησκεία τους.  Ὁ θεῖος Παῦλος αὐτήν τήν κατηγορία τῶν ἀνθρώπων  ἀποκαλεῖ «ἑτεροζυγοῦντες».  Αὐτοί ἀπό τή μιά ἤθελαν νά ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία καί ἀπό τήν ἄλλη δέν ἐπιθυμοῦσαν νά ἐγκαταλείψουν τήν εἰδωλολατρία.

 

                        Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τούς ὑπενθυμίζει, ὅτι ἀφοῦ ἐβαπτίσθησαν στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐμυρώθησαν καί ἔλαβαν τά δῶρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἐμετάλαβαν τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Κυρίου, ἀποτελοῦν πλέον ζωντανούς ναούς τοῦ Ἀληθινοῦ καί ζῶντος Θεοῦ. 

                        Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά λειτουργεῖ ἀδιάκοπα μέσα του μέ τήν προσευχή του, τή σκέψη του καί τά ὡραῖα αἰσθήματά του, τό ἔργο καί τή δόξα τοῦ Ἁγίου Θεοῦ.  Ὡς ναός τοῦ Θεοῦ θά ἀναδίδει «ὀσμήν εὐωδίας πνευματικῆς».  Οἱ ἄνθρωποι καταφεύγοντας στό ναό ἀναπαυόμεθα ἐσωτερικά.  Ὁ λειτουργημένος ἄνθρωπος προσφέρει ἀνάπαυση καί γαλήνη στούς συνανθρώπους του, οἱ ὁποῖοι τόν πλησιάζουν καί συναναστρέφονται μαζί του.

 

                        Ὡς γνωστόν, ἡ κάθε ἀνθρώπινη ὕπαρξη εἶναι διφυής, ἀποτελεῖται ἀπό δύο συστατικά, δηλαδή τό σῶμα καί τήν ψυχή.  Ὁ θεῖος Παῦλος συμβουλεύει: «ἠγοράσθητε γάρ τιμῆς· δοξάσατε δή τόν Θεόν ἐν τῷ σώματι  ὑμῶν καί ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.» (Α΄ Κορ. στ΄ 20)  Ὁ θεῖος Παῦλος σ’ αὐτό τό σημεῖο τονίζει ὅτι καί τό σῶμα καί ἡ ψυχή μας ἀνήκουν στό Θεό καί πρέπει νά ὑπηρετοῦν τή δόξα του.

 

                        Μέσα στούς ναούς τῆς εἰδωλολατρίας κατοικοῦν θεοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι νεκροί καί ψεύτικοι.  Τά ἀγάλματά τους, γιά νά ἐνθυμηθοῦμε τόν ψαλμωδό, ἔχουν πόδια ἀλλά δέν περπατοῦν, ἔχουν μάτια ἀλλά δέ βλέπουν, ἔχουν χέρια ἀλλά δέν κινοῦνται, ἔχουν στόμα ἀλλά δέν ἔχουν λόγο, ἔχουν αὐτιά ἀλλά δέν ἀκοῦν, ἔχουν κεφάλι ἀλλά δέν ἔχει μέσα νοῦ, ἔχουν μύτη ἀλλά δέν ὀσφραίνονται. (Ψ.113(114) 13 ἑξ. καί Ψ134(135)16 ἑξ.)  Ὅλα εἶναι νεκρά καί ἄψυχα.

 

                        Ὁ Ἀληθινός Θεός ὅμως, στόν ὁποῖο ἐμεῖς πιστεύουμε, εἶναι ζωντανός καί ἐνεργός, εἶναι φωτιά καί καίει τίς ἁμαρτίες μας.  Γιά τοῦτο ἡ Γραφή μᾶς λέγει: «φοβερόν τό ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος» (Ἑβρ. ι΄ 31).  Εἶναι φοβερό νά πέσει κάποιος στά χέρια καί τήν κρίση τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ.  Ἐπιπρόσθετα ὁ δικός μας Θεός εἶναι φῶς καί φωτίζει, εἶναι αὔρα καί ἀνακαινίζει καί καθαρίζει τά σάπια, τά ἄχρηστα, τά κούφια, τά ψεύτικα, τά ἁμαρτωλά.  Ὁ Ἀληθινός Θεός, εἶπε ὁ Ἀρχιδιάκονος καί Πρωτομάρτυρας Στέφανος στό λόγο του πρός τούς ὁμοεθνεῖς του: «οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ».  (Πραξ. ζ΄ 48)  Ὁ Θεός δέν κατοικεῖ μέσα σέ κτίρια, τά ὁποῖα κατασκευάζουν οἱ ἄνθρωποι.  Ἐκεῖνος εἶναι Πνεῦμα καί ἔχει τήν πανταχοῦ παρουσία.  Δέν εὑρίσκεται μέσα καί κάτω ἀπό περιορισμούς.

 

                        Τότε κάποιοι θά ἀντιτάξουν, γιατί λοιπόν κτίζουμε οἱ ἄνθρωποι τόσους πολλούς ναούς καί μάλιστα μεγάλους καί πολυτελεῖς;  Πραγματικά ὁ Θεός, ὡς Πνεῦμα, δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό τά ὑλικά κτίρια, οὔτε καί περιορίζεται σέ ἕνα κτίριο, ἀφοῦ εἶναι πανταχοῦ παρών.  Ἔχουμε ὅμως ἀνάγκη τῶν κτιρίων ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι.  Χρειαζόμεθα αὐτά γιά νά μποροῦμε νά συγκεντρωνόμεθα καί νά συμπροσευχόμεθα, νά τελοῦμε τή θεία Λειτουργία καί νά λατρεύουμε «ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ» τόν Τριαδικό Θεό.

 

                        Ὁ ἱερός ψαλμωδός τονίζοντας τή χρήση τοῦ ναοῦ ἀπό τόν ἄνθρωπο καί τήν ὑπηρεσία, τήν ὁποία προσφέρει ὁ ναός πρός τόν ἄνθρωπο, λέγει: «κρείσσων ἡμέρα μία ἐν ταῖς αὐλαῖς σου ὑπέρ χιλιάδας· ἐξελεξάμην παραρριπτεῖσθαι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ μου μᾶλλον ἤ οἰκεῖν με ἐν σκηνώμασιν ἁμαρτωλῶν» (Ψ. 83(84)11)Εἶναι προτιμότερο μιά μέρα ζωῆς μέσα στούς χώρους ὅπου βασιλεύει  τό θεῖο θέλημα καί κατοικεῖ ὁ Θεός, παρά χίλιες μέρες ζωῆς ἀλλά μακράν τοῦ Θεοῦ.  Ἔχω κάμει τήν ἐκλογή νά διέρχομαι τόν καιρό μου μέσα στό ναό τοῦ Θεοῦ, παρά νά εὑρίσκομαι στούς χώρους ὅπου συχνάζουν οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι προάγουν τήν ἁμαρτία.

 

                        Μελετώντας τή ζωή τῆς Παναγίας ἐνθυμούμεθα ὅτι ἕνα μεγάλο μέρος τῆς ζωῆς της, διῆλθε Ἐκείνη μέσα στό ναό καί μάλιστα στά Ἅγια τῶν Ἁγίων.  Ἐκεῖ εἶχε τό χρόνο καί τόν τρόπο νά προετοιμασθεῖ ἀπό τό Θεό γιά νά δεχθεῖ ἀργότερα τή θεία βουλή του, τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου Γένους.

 

                        Ἡ ἀπάντησή μας πρός ὅσους παρουσιάζονται ὅτι δῆθεν σκανδαλίζονται ἀπό τίς δαπάνες τοῦ ἱεροστολισμοῦ τῶν ναῶν, μπορεῖ νά τοποθετηθεῖ ὡς ἀκολούθως: Ὁ Θεός δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό ὅλα αὐτά.  Ἁπλῶς ὁ ἄνθρωπος τά χρησιμοποιεῖ γιά νά ἐκδηλώσει τό σεβασμό καί τήν ἀφοσίωσή του στόν Πλάστη Θεό.  Ἔπειτα ὅταν κάποιος πλησιάζει τό Θεό πρέπει ὡς ἄλλος Μωυσῆς νά ἀποβάλει τά σανδάλια του, δηλαδή, ὅ,τι ἁμαρτωλό καί νεκρό τόν περιβάλλει.  Ἐπιπρόσθετα ὅταν κάποιος προσφέρει κάτι στό Θεό πρέπει νά τό κάνει μέ τήν ψυχή του καί ὄχι μέ ἁμαρτωλούς ὑπολογισμούς.  Ἄς ἐνθυμούμεθα τό παράδειγμα τῆς θυσίας τῶν δύο ἀδελφῶν Κάιν καί Ἄβελ.  Τοῦ μέν Κάιν ἡ θυσία ἀπερρίφθη, γιατί δέν εἶχε ἑτοιμασθεῖ μέ ἐπιμέλεια.  Ἀντίθετα δέ ἐκείνη τοῦ Ἄβελ τοῦ δικαίου ἐγένετο δεχτή, γιατί ἑτοιμάσθηκε μέ πολλή φροντίδα καί εὐλάβεια. «ἱλαρόν γάρ δότην ἀγαπᾶ ὁ Θεός» (Β΄ Κορ. θ΄ 7).  Ὁ Θεός ἀγαπᾶ τόν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος προσφέρει πρόσχαρα καί μέ χαρούμενο  πρόσωπο.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό μας Ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Ὄλγας Φιλίππου, τήν Τρίτη, 24η Ἰανουαρίου καί Ἀνδρέα Σωτήρη Παυλῆ, τό Σάββατο, 28η Ἰανουαρίου 2012.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ μ. Ἀνδρέα.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας τήν Τρίτη, 24η Ἰανουαρίου, δεξιώθηκε ἡ οἰκογένεια τῆς κας Μερόπης Κελεπέσιη, ὑπέρ ὑγείας τῶν ζώντων μελῶν της καί στή μνήμη τοῦ ἀειμνήστου συζύγου, πατέρα καί παπποῦ τους Στέλιου.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 26η Ἰανουαρίου 2012, προσέφερε ἡ κα Ἀνδρούλα Σταύρου, στή μνήμη τοῦ συζύγου της Νίκου μαζί μέ τή Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Τετάρτη, 1η Φεβρουαρίου 2012, τά μέλη καί τό προεδρεῖο τοῦ Δ. Συμβουλίου τῆς κοινότητος καλοῦνται στήν τακτική μηνιαία συνεδρία τους, στά κεντρικά γραφεῖα, ὥρα 7.30 μ.μ.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

30η Ἰανουαρίου Δευτέρα ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ. 

                  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία, Ἀρτοκλασία καί Δοξολογία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

31η Ἰανουαρίου Τρίτη Ἁγίων Ἀναργύρων Κύρου καί Ἰωάννου. 

              Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

1η Φεβρουαρίου Τετάρτη Προεόρτια τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καί Ἁγίου Τρύφωνος μάρτυρος.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. 

                  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Ἀρτοκλασία καί Ἁγιασμός Πρωτομηνιᾶς ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ. 

              Πανηγυρικός Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

2α Φεβρουαρίου Πέμπτη Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ. 

              Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.  

              Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς θά προεξάρχει ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης ἡμῶν κ.κ. Γρηγόριος. 

4η Φεβρουαρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

5η Φεβρουαρίου Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου (Ἀγάθης μάρτυρος).

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Δημήτρης καί Φωφούλα  £100.00        Νίτσα Κυπριανοῦ    £ 20.00

 Ἀνώνυμος                      £300.00        Λεωνίδας Ἰωάννου £ 30.00

Ἑλένη Πέτρου                     £ 10.00                     Στυλιανός Χρυσάνθου£ 50.00

Ἑλένη & Ἀνδρέας Πιεραλλῆ         £ 50.00                     Δημήτρης Μορφίτης         £ 20.00

Σωτηρούλα Νικολαΐδου στή μνήμη Πανίκου Παπαδημητρίου       £ 10.00        

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

 

 

 

 

 

Read Full Post »

 

Ο Ι   Β Α Π Τ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Ι   Ε Ι Ν Α Ι   Χ Α Ρ Ι Σ Μ Α Τ Ο Υ Χ Ο Ι

 

«μή ἀμέλει τοῦ ἐν σοί χαρίσματος, ὅ ἐδόθη σοι διά προφητείας μετά ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου.»                            (Α΄ Τιμ. δ΄ 14)

 

                        Ὁ θεῖος Παῦλος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, συνήθιζε νά ἀποστέλλει γράμματα, στίς κατά τόπους ἐκκλησιαστικές κοινότητες τίς ὁποῖες ἵδρυσε, γιά νά τίς στηρίξει στόν ἀγώνα τους, νά τούς ἀπαντήσει στά ἐρωτήματά τους καί νά τούς διορθώσει ὡς πρός τά ἐλαττώματά τους.  Συνήθως στό πρῶτο μέρος ἐξέθετε τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή τούς ἔλεγε ποία εἶναι ἡ ὀρθή πίστη καί στό δεύτερο μέρος τούς προσέφερε πρακτικές συμβουλές γιά τή ζωή τους.

 

                        Τρεῖς ἐπιστολές, ἀπό τό σύνολο τῶν δεκατεσσάρων, λέγονται ποιμαντικές, γιατί ἀπευθύνονται πρός Ἐπισκόπους, οἱ δύο πρός τόν Τιμόθεο, τόν Ἐπίσκοπο Ἐφέσου καί ἡ μία πρός τόν Τῖτο, τόν Ἐπίσκοπο τῆς Κρήτης.  Τό σημερινό ἀνάγνωσμα προέρχεται ἀπό τήν πρώτη ἐπιστολή πρός τόν Ἀπόστολο Τιμόθεο. 

 

                        Μέσα σέ τοῦτο τό ἀνάγνωσμα κάμνει λόγο πρός τόν Τιμόθεο γιά τό χάρισμα τῆς Ἱερωσύνης, τό ὁποῖο τοῦ δόθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία μέ τήν ἐπίθεση, δηλαδή τήν τοποθέτηση τῶν χεριῶν τοῦ Παύλου καί τῶν ἄλλων, πάνω στό κεφάλι τοῦ Τιμοθέου.  Μέ ἄλλα λόγια ὁμιλεῖ ὁ Παῦλος γιά τή χειροτονία τοῦ Τιμοθέου στό Ἐπισκοπικό ἀξίωμα καί τήν ὑψηλή τιμή, τήν ὁποία αὐτό τοῦ προσέφερε.

 

                        Ὁ θεῖος Παῦλος λέγει πρός τόν Τιμόθεο καί σ’ ἐμᾶς, ὅτι ἐκεῖνος προτάθηκε στόν Ἐπισκοπικό βαθμό κατόπιν ἀποκαλύψεως ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα.  Συμβουλεύει δέ τόν Τιμόθεο νά μήν παραμελεῖ τό Ἐπισκοπικό ἀξίωμα, τή θεία χάρη ἡ ὁποία τόν ἀνύψωσε στό ἀνώτατο αὐτό ἀξίωμα καί τοῦ προσέφερε τήν ὑψηλή καί εἰδική τιμή, τήν Ἐπισκοπική.  Αὐτή τοῦ παραχωρήθηκε δωρεάν, χωρίς ὁ ἴδιος νά τό ἐπιζητήσει καί οὔτε ἐπειδή τό ἄξιζε ἤ ἐπειδή ἦταν σέ θέση νά τό ἐξασφαλίσει μέ ἀγορά σέ κάποια τιμή ἤ μέ ὁποιονδήποτε ἄλλο τρόπο.

 

                        Ἡ ἐπιμέλεια τήν ὁποία ὁ Παῦλος ἐπιζητεῖ ἀπό τό μαθητή του καί τώρα Ἐπίσκοπο Ἐφέσου Τιμόθεο εἶναι ἡ ὑγιής καί ἀδιάκοπη διδασκαλία τοῦ ποιμνίου του, ἡ ἐμμονή του στήν ὀρθή πίστη, ἡ ἐξάσκηση τῆς προστασίας τοῦ ποιμνίου ἐνώπιον τῶν ποικίλων αἱρέσεων καί πειρασμῶν καί ἡ καλλιέργεια τῆς ἀρετῆς τῆς φιλανθρωπίας.  Ὅπως ὁ ποιμένας τῶν ἀλόγων προβάτων παραμένει συνεχῶς στό πόδι γιά νά ἀνταποκριθεῖ στίς ἀνάγκες προστασίας, συντηρήσεως, διατροφῆς καί θεραπείας τοῦ κοπαδιοῦ του, ἔτσι καί ὁ ποιμένας τῶν λογικῶν προβάτων ἀπαιτεῖται νά ἐπαγρυπνεῖ γιά τίς πνευματικές ἀνάγκες τοῦ ἐμπιστευθέντος σ’ αὐτόν λαοῦ.

 

                        Ὅποιοι ὅμως μελετήσετε τοῦτο τό κήρυγμα θά πεῖτε, αὐτό ἀναφέρεται πρός τούς Ἐπισκόπους.  Σ’ ἐμᾶς θά ρωτήσετε τί ἔχει νά πεῖ;  Ὅλοι οἱ βαπτισμένοι συμμετέχουμε στό βασίλειο ἱεράτευμα, στή γενική δηλαδή Ἱερωσύνη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἴμεθα χαρισματοῦχοι.  Αὐτά λοιπόν τά χαρίσματα ἡ Γραφή μᾶς προτρέπει καί μᾶς συμβουλεύει νά μήν τά ἀμελοῦμε ἀλλά νά τά καλλιεργοῦμε, νά τά ἐπαυξάνουμε καί νά τά πολλαπλασιάζουμε πρός δόξα Θεοῦ καί τή δική μας σωτηρία.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΧΡΙΣΜΑ: Τό Σάββατο, 14η Ἰανουαρίου 2012, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος δέχθηκε, ὡς νέο μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ Χρίσματος, τή Γεωργία Στυλιανοῦ, τῆς ὁποίας  ἀνάδοχος ἦταν ἡ Μαρία Στυλιανοῦ.  Εὐχόμεθα στή νεοφώτιστη νά ζήσει καί τή συγχαίρουμε, ὅπως ἐπίσης τήν οἰκογένεια καί τήν ἀνάδοχό της.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθησαν, τήν Τρίτη, 17η Ἰανουαρίου, ἡ οἰκογένεια τῶν Εὐγενίου καί Marjorie Νικολαΐδη, στή μνήμη τῶν ἀειμνήστων γονέων τους Μερόπης καί Νικολάου.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 19η Ἰανουαρίου 2012, προσέφερε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Ἑλένης Κουμῆ, τήν Τρίτη, 17η Ἰανουαρίου καί Λουκίας Χατζῆ-Χριστοφῆ, τήν Παρασκευή, 20η Ἰανουαρίου 2012.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἀκολουθίας τῆς κηδείας τῆς ἀείμνηστης Λουκίας.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστασῶν καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  Τήν Τρίτη βράδυ, 17η Ἰανουαρίου 2012, ἡ Κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα μέ ἐπί κεφαλῆς τή Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ διοργάνωσε φιλανθρωπική ἐκδήλωση μέ σκοπό νά ἐνισχύσει τήν οἰκογένεια τοῦ κ. Γιάννη Γεωργίου, ἡ ὁποία εὑρίσκεται σέ περιστάσεις οἰκονομικές ἕνεκα τῆς ἀσθενείας τοῦ προστάτου αὐτῆς.  Ἡ προσπάθεια ὑπῆρξε πολύ ἐπιτυχής, γιατί εὐρύ φάσμα τῆς ὁμογένειας τήν ἀγκάλιασε καί τή συνέδραμε.  Οἱ παρόντες ξεπέρασαν τούς διακοσίους σέ ἀριθμό καί ἀποτελοῦσε μεγάλη ἱκανοποίηση καί χαρά συνάμα νά παρακολουθεῖ κάποιος τήν ἀνταπόκριση ἀπό μέρους ὅλων γιά νά συμπαρασταθοῦν στό συνάνθρωπό μας.

 

                   Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης ἡμῶν Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Κυανέων κ. Χρυσόστομος καί Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, ὁ Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων κοινοτήτων κ. Μάριος Μηναΐδης, πρόεδροι καί μέλη πλησιόχωρων κοινοτήτων καί πλῆθος λαοῦ τῆς περιοχῆς.  Τήν ὁμήγυρη τῶν συνδαιτυμόνων καλωσόρισε ἡ κα Ἀνδρούλα Χριστάκη ἀπό μέρους τοῦ προεδρείου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί οἱ Ἐπίσκοποι ἀπηύθυναν λίγα διδακτικά λόγια καί εὐχαριστίες καί ὁ κ. Γεωργίου μίλησε μέ χαρακτηριστικό σθένος ὑπομονῆς καί καρτερίας ὥστε συνεκίνησε ὅλους.

 

                   Συγχαίρουμε θερμά καί εὐχαριστοῦμε ἰδιαίτερα ὅλους καί ὅλες, οἱ ὁποῖοι ἀνταποκρίθησαν γενναιόδωρα καί συνέδραμαν παντοιότροπα αὐτήν τήν ὡραία καί φιλάνθρωπη προσπάθεια.  Νά ἔχετε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.  Συγκεντρώθηκε ποσό πάνω ἀπό £6,000.00.  Κάποιοι ἴσως βοήθησαν ἀπ’ εὐθείας.  Ὅλοι εἶστε ἀξιέπαινοι καί ἀξιομίμητοι.

 

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: Μέ χαρά σᾶς πληροφοροῦμε ὅτι μόλις κυκλοφόρησε ὁ 32ος τόμος τοῦ ἐνοριακοῦ μας δελτίου, ΔΙΑΚΟΝΙΑ, ὁ ὁποῖος περιέχει συγκεντρωμένα τά κηρύγματα καί τά κοινοτικά μας νέα τοῦ ἔτους 2002.  Οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά τόν ἀποκτήσουν μποροῦν νά ἀποταθοῦν στά κεντρικά μας γραφεῖα.  Τιμή £ 10.00.

 

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

24η Ἰανουαρίου Τρίτη Ξένης ὁσίας, Βαβύλα Ἱερομάρτυρος, Φίλωνος καί Θεοπρόβου Ἐπισκόπων Καρπασίας, ἀνάμνηση τῆς Θεοσημείας, δηλαδή τῆς θαυμαστῆς διασώσεως τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου κατά τήν πτώση του ἀπό τήν ἀνωτέρα ἐγκλείστρα. 

                  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

25η Ἰανουαρίου Τετάρτη Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Ἀρχι/που Κων/ πόλεως

              Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

                        Ἡ Α. Σ. ὁ Σεπτός Ποιμενάρχης ἡμῶν, Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος, ἄγει τά Ἑαυτοῦ ὀνομαστήρια.  Σύμπασα ἡ κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα ὑποβάλλει βαθυσεβάστως τά πλούσια σέβη της καί ἐξαιτεῖται εὐχές καί εὐλογίες,

Ε Ι Σ   Π Ο Λ Λ Α   Ε Τ Η   Δ Ε Σ Π Ο Τ Α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26η Ἰανουαρίου Πέμπτη ὁσίου Ξενοφῶντος καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ. 

                  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

27η Ἰανουαρίου Παρασκευή Ἀνακομιδή λειψάνων Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἀρχι/που Κωνσταντινουπόλεως, Δημητριανοῦ Ταμασοῦ. 

              Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

28η Ἰανουαρίου Σάββατο Ἐφραίμ Σύρου. Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. 

              Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος Θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία     ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ. 

              Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

29η Ἰανουαρίου  Κυριακή Δεκάτη Ἑβδόμη Ματθαίου (Χαναναίας). 

                  Ἀνακομιδή λειψάνων Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου. 

                  Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα.

              Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σωτηρούλα Χριστοφόρου £ 20.00                     Σάββας Παυλίδης   £100.00

Ἀνώνυμος                             £ 50.00                     Κώστας Κοτζιᾶς       £150.00

Λουκία Χριστοδουλίδη      £ 15.00                     Ν. Ἡρακλέους                      £ 60.00

Οὐρανία Σωτήρη στή μνήμη Ἀθανασίου Σοφοκλέους                      £ 10.00

Σ. Νικολαΐδου στή μνήμη Ἀθανασίου Σοφοκλέους                           £ 10.00        

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

 

 

 

 

 

 

Read Full Post »

Read Full Post »

 Τήν Τρίτη βράδυ, 17η Ἰανουαρίου 2012, ἡ Κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα μέ ἐπί κεφαλῆς τή Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ διοργάνωσε φιλανθρωπική ἐκδήλωση μέ σκοπό νά ἐνισχύσει τήν οἰκογένεια τοῦ κ. Γιάννη Γεωργίου, ἡ ὁποία εὑρίσκεται σέ περιστάσεις οἰκονομικές ἕνεκα τῆς ἀσθενείας τοῦ προστάτου αὐτῆς.  Ἡ προσπάθεια ὑπῆρξε πολύ ἐπιτυχής, γιατί εὐρύ φάσμα τῆς ὁμογένειας τήν ἀγκάλιασε καί τή συνέδραμε.  Οἱ παρόντες ξεπέρασαν τούς διακοσίους σέ ἀριθμό καί ἀποτελοῦσε μεγάλη ἱκανοποίηση καί χαρά συνάμα νά παρακολουθεῖ κάποιος τήν ἀνταπόκριση ἀπό μέρους ὅλων γιά νά συμπαρασταθοῦν στό συνάνθρωπό μας.

 

                   Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης ἡμῶν Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Κυανέων κ. Χρυσόστομος καί Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, ὁ Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων κοινοτήτων κ. Μάριος Μηναΐδης, πρόεδροι καί μέλη πλησιόχωρων κοινοτήτων καί πλῆθος λαοῦ τῆς περιοχῆς.  Τήν ὁμήγυρη τῶν συνδαιτυμόνων καλωσόρισε ἡ κα Ἀνδρούλα Χριστάκη ἀπό μέρους τοῦ προεδρείου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί οἱ Ἐπίσκοποι ἀπηύθυναν λίγα διδακτικά λόγια καί εὐχαριστίες καί ὁ κ. Γεωργίου μίλησε μέ χαρακτηριστικό σθένος ὑπομονῆς καί καρτερίας ὥστε συνεκίνησε ὅλους.

 

                   Συγχαίρουμε θερμά καί εὐχαριστοῦμε ἰδιαίτερα ὅλους καί ὅλες, οἱ ὁποῖοι ἀνταποκρίθησαν γενναιόδωρα καί συνέδραμαν παντοιότροπα αὐτήν τήν ὡραία καί φιλάνθρωπη προσπάθεια.  Νά ἔχετε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.  Συγκεντρώθηκε ποσό πάνω ἀπό £6,000.00.  Κάποιοι ἴσως βοήθησαν ἀπ’ εὐθείας.  Ὅλοι εἶστε ἀξιέπαινοι καί ἀξιομίμητοι.

Read Full Post »

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Τήν Τρίτη, 17η Ἰανουαρίου 2012, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, διοργανώνει φιλανθρωπική κοινωνική ἐκδήλωση μέ σκοπό νά βοηθήσει τήν πολυμελῆ οἰκογένεια τοῦ ὁμογενοῦς Ἰωάννου Γεωργίου, ἡ ὁποία ἕνεκα τῆς ἀσθένειας τοῦ προστάτη τους, ἔχει μπεῖ σέ μεγάλα χρέη. Ἡ ἐκδήλωση θά λάβει χώρα στή μεγάλη αἴθουσα τῆς Παναγίας. Ὥρα 7.30 μ.μ. Τιμή £ 20.00.

Read Full Post »

 

Κ Α Ρ Π Ο Σ   Τ Ο Υ   Ψ Ε Υ Δ Ο Υ Σ   Ο   Θ Α Ν Α Τ Ο Σ

 

«μή ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους» (Κολ. γ΄ 9)

 

                        Τό ψέμα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀποτελεῖ ἕνα ἕλκος μέσα στήν ἀνθρώπινη ψυχή.  Πολλοί ἄνθρωποι ἔχουν συνηθίσει νά λέγουν τόσα πολλά ψέματα καί μέ μεγάλη εὐκολία, ὥστε αὐτό ἀποβαίνει μιά μάστιγα στή ζωή τῆς κοινωνίας.  Ὅταν οἱ ἄνθρωποι χαρακτηρίσουν κάποιον ὅτι μέσα του βασιλεύει αὐτό τό κακό, τότε οὔτε καί ὅταν λέγει τήν ἀλήθεια γίνεται πιστευτός, σέ τέτοιο βαθμό μάλιστα, ὥστε τό πράγμα δυνατόν κάποτε νά ἀποβεῖ μοιραῖο γιά τόν ἴδιο.

 

                        Νά βεβαιώσουμε ὅτι ὁ πρῶτος ψεύτης εἶναι «ὁ ὄφις ὁ μέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καί ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τήν οἰκουμένην ὅλην» (Ἀποκ. ιβ΄ 9), ὁ ὁποῖος μέ μισό ψέμα καί μισή ἀλήθεια ἐξαπάτησε τήν Εὔα, τήν πρώτη γυναίκα καί ἔτσι τό ἀνθρώπινο γένος ἔχασε τόν παράδεισο, ἀπομακρύνθηκε ἀπό τόν Ἀληθινό Θεό καί ἔζησε στήν πλάνη γιά πάρα πολλούς αἰῶνες. 

 

                        Ἡ παρακοή τοῦ ἀνθρώπου στό θεῖο θέλημα ἔφερε τόν πνευματικό θάνατο, δηλαδή τό χωρισμό τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό Θεό καί ὁ Θεός ἐπέτρεψε τό φυσικό θάνατο ἀπό εὐσπλαχνία πρός τόν ἄνθρωπο, «ἵνα μή τό κακόν ἀθάνατον γένηται»  κατά τό Μέγα Βασίλειο

 

                        Στό βιβλίο τῶν Ψαλμῶν ὁ προφήτης Δαυίδ λέγει: «πᾶς ἄνθρωπος ψεύτης».  (Ψ115.2 (116.2).  Τοῦτο μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἀντιπαραβάλλεται πρός τό Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή, καί ὑπονοεῖ ὅτι ὁ ἄνθρωπος συχνά φανερώνεται νά μήν εἶναι ἀγωγός καί προαγωγός τῆς ἀλήθειας.  Ἀντίθετα πρός τό Θεό, πολλές φορές ὁ ἄνθρωπος ἀθετεῖ αὐτά τά ὁποῖα ὑποστηρίζει καί προβάλλει.

 

                        Στό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων ἀναφέρεται ὁ θάνατος ἑνός ζεύγους, τοῦ Ἀνανία καί τῆς γυναίκας του Σαπφείρας, οἱ ὁποῖοι πώλησαν κάποιο κτῆμα δικό τους.  Συμφώνησαν ὅμως μεταξύ τους νά κρατήσουν πίσω μέρος τῶν χρημάτων καί νά δώσουν τό ὑπόλοιπο ποσό στούς Ἀποστόλους, λέγοντάς τους ὅτι ἔδωσαν ὅλα ὅσα εἰσέπραξαν. 

 

                        Τό ψέμα αὐτό προκάλεσε τό διαδοχικό θάνατο καί τῶν δύο, γιατί ἀπό τή μιά εἶπαν ψέματα ἀπέναντι στό Ἅγιο Πνεῦμα καί ἀπό τήν ἄλλη ἤθελαν νά ἐξαπατήσουν τούς ἀνθρώπους, ὅτι δῆθεν εἶναι ἐλεήμονες καί φιλάνθρωποι.  Ἡ Γραφή ὅμως μᾶς λέγει ὅτι: «Μή πλανᾶσθε, Θεός οὔ μυκτηρίζεται·» (Γαλ. στ΄ 7) ὁ Θεός δέν ἐξαπατᾶται, οὔτε ξεγελιέται.

 

                        Στήν Παλαιά Διαθήκη ἀναφέρεται ἡ ἱστορία τῆς ἁγνῆς Σουσάννας καί τῶν δύο κακῶν πρεσβυτέρων-δικαστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπεδίωξαν νά ἁμαρτήσουν μαζί της.  Ἐκείνη ὅμως εἶχε συνείδηση τοῦ ρόλου καί τῆς ὑπόληψης της ὡς ἀρχόντισσα, ἀλλά εἶχε καί πολύ καλή οἰκογενειακή ἀνατροφή.  Γιά τοῦτο  ἀντιστάθηκε ἔντονα καί αὐτοί γιά νά τήν ἐκδικηθοῦν, τήν κατηγόρησαν ψευδῶς.  Ὁ προφήτης Δανιήλ, ὡς ὁ κριτής, τελικά φανέρωσε τήν ἀπάτη τους καί ἔτσι ὑπέστησαν ἐκεῖνοι ὡς ψεῦτες καί ἀπατεῶνες τό σκληρό θάνατο καί ἡ Σουσάννα ἀθωώθηκε καί ἀποκαταστάθηκε.

 

                        Ὁ Ἰωσήφ ὁ Πάγκαλος ὅταν ἐπωλήθη ἀπό τούς ἀδελφούς του ἕνεκα φθόνου, εὑρέθη στά χέρια τῆς γυναίκας τοῦ ἀφεντικοῦ του, τοῦ Πετεφρῆ στήν Αἴγυπτο, ἡ ὁποία μπῆκε σέ πειρασμό.  Ἐπειδή ὅμως ὁ Ἰωσήφ ὡς θεοφοβούμενος τήν ἀπέρριψε, ἐκείνη τόν κατηγόρησε ψευδῶς ὅτι τῆς ἐπετέθη καί τήν προσέβαλε.  Ἔτσι ὁ ἀθῶος Ἰωσήφ κατέληξε ἄδικα στή φυλακή.  Ἀπό ἐκεῖ ὅμως ἄρχισε ἡ ἀνάδειξή του ἀπό τό Θεό στό μεγάλο ἀξίωμα τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Αἰγύπτου μέ τή γνωστή συνέχεια.

 

                        Ὅταν ὁ Ἡρώδης ὁ Μέγας μέ ψεῦδος πρός τούς σοφούς Μάγους ἐζήτησε νά μάθει γιά τό Θεῖο Βρέφος τῆς Βηθλεέμ, ὁ Θεός ἐπενέβη καί τούς ὑπέδειξε ἄλλο δρόμο ἐπιστροφῆς στόν τόπο τους.

                        Κάποτε ὁ Αἴσωπος, ὡς δοῦλος, κατηγορήθηκε ἄδικα ὅτι ἔφαγε τά σύκα τοῦ ἀφεντικοῦ του.  Τότε πρότεινε, ὁ ἴδιος καί ὁ κατήγορός του νά πιοῦν ἀπό ἕνα ποτήρι ζεστό νερό μέ ἁλάτι.  Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά ἐπακολουθήσει ἐμετός ἀπό μέρους καί τῶν δύο καί ἔτσι ἀποκαλύφθηκε ὁ ἔνοχος, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ κατήγορος.

 

                        Ὁ σοφός Σολομών ὅταν εὑρέθη μεταξύ τῶν δύο γυναικῶν, τῆς μιᾶς τῆς ὁποίας ἀπέθανε τό παιδί καί τῆς ἄλλης τῆς ὁποίας ζοῦσε, ἀλλά ἡ πρώτη πῆρε τό ζωντανό παιδί καί ψευδῶς ἀξίωνε ὅτι ἦταν τό δικό της, τότε ἐκεῖνος πρότεινε νά τό μοιράσει καί νά πάρουν ἀπό μισό.  Ἡ πραγματική μάνα ὅμως εἶπε ὄχι, ἄς τό πάρει ἡ ἄλλη ὁλόκληρο καί ζωντανό.  Τότε ὁ Σολομών διέκρινε τήν πραγματική μάνα.

 

                        Μέσα ἀπό τά διάφορα περιστατικά καί παραδείγματα, τά ὁποῖα μνημονεύθησαν, διδασκόμεθα ὅτι τό ψέμα δέν ἀντέχει στό χρόνο, ζημιώνει ὅμως τόν ἄνθρωπο γενικά καί ἰδιαίτερα τόν ἔνοχο.  Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς συμβουλεύει:  «γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.»  (Ἰωάν. η΄ 32)  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΗ:  Τό Σάββατο, 7η Ἰανουαρίου 2012, ἐγένετο μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό μας ναό, ἡ Ἀνδριάνα, θυγατέρα τῶν Ἀλεξάνδρου Γιάλλουρου καί Ἄννας, τό γένος Χαμπῆ, μέ ἀνάδοχο τή Μαρία Γιάλλουρου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀνάδοχο καί εὐχόμεθα στή νεοφώτιστη νά ζήσει.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθησαν τήν Τρίτη, 10η Ἰανουαρίου οἱ Κούλα Μηναΐδου, Μαρία Χριστοφῆ καί Ὀνούφριος Ὀνουφρίου στή μνήμη τοῦ ἀειμνήστου θείου τους Ἀλεξάνδρου.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 12η Ἰανουαρίου 2012, προσέφερε ἡ οἰκογένεια τῆς Ἀθηνούλας Ἀναστασίου στή μνήμη τοῦ συζύγου της Κυριάκου, τῶν γονέων της καί τοῦ ἀδελφοῦ της Μιχάλη.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, στόν Καθεδρικό μας Ναό, προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἀειμνήστων Θεοδώρας Τσάνου, τήν Πέμπτη, 5η Ἰανουαρίου, Σπύρου Λοϊζίδη καί Nicole McLoughlin τήν Παρασκευή, 13η Ἰανουαρίου καί Εἰρηνούλας Χρυσοῦ, τό Σάββατο, 14η Ἰανουαρίου 2012.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Τήν Τρίτη, 17η Ἰανουαρίου 2012, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, διοργανώνει φιλανθρωπική κοινωνική ἐκδήλωση μέ σκοπό νά βοηθήσει τήν πολυμελῆ οἰκογένεια τοῦ ὁμογενοῦς Ἰωάννου Γεωργίου, ἡ ὁποία ἕνεκα τῆς ἀσθένειας τοῦ προστάτη τους, ἔχει μπεῖ σέ μεγάλα χρέη.  Ἡ ἐκδήλωση θά λάβει χώρα στή μεγάλη αἴθουσα τῆς Παναγίας.  Ὥρα 7.30 μ.μ.  Τιμή £ 20.00.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ:  Τό Μικρό καί τό Μεγάλο Ἡμερολόγιο  τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς γιά τό ἔτος 2012, ἔφθασαν καί μπορεῖτε νά τά ἀγοράσετε ἀπό τούς δύο ναούς μας.  Μικρό Ἡμερολόγιο £1.50.  Μεγάλο Ἡμερολόγιο £6.00.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

17η Ἰανουαρίου Τρίτη Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ νέου, Γεωργίου νεομάρτυρος ἐξ Ἰωαννίνων. 

              Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

18η Ἰανουαρίου Τετάρτη Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

20η Ἰανουαρίου Παρασκευή Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου καί Ἁγνῆς μάρτυρος. 

              Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

21η Ἰανουαρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

22α Ἰανουαρίου Κυριακή Δεκάτη Πέμπτη Λουκᾶ.  Τιμοθέου Ἀποστόλου καί

                  ὁσιομάρτυρος Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου.

              Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Μαρία Price                          £100.00        Ἀνώνυμος                 £ 50.00

Αὔρα Ἰωάννου                     £ 20.00                     Δημήτρης Μορφίτη           £ 20.00

Σωτηρούλα Χριστοφόρου £ 20.00                     Ἀνδρούλα Κυριάκου           £ 30.00

Ἀνδρούλα Κυριάκου στή μνήμη συζύγου, γονέων, ἀδελφῶν         £ 20.00

Φανούλα Ἀγρότη στή μνήμη τοῦ πατέρα της Ἀντωνίου                   £ 40.00

Ἑλένη Παπαδημητρίου στή μνήμη Πανίκου Παπαδημητρίου        £ 60.00

 

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

Read Full Post »