Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Απρίλιος 2012

 Τήν Κυριακή, 1η Ἀπριλίου 2012, ἔλαβε χώρα τό συνέδριο τῶν ἐκπροσώπων τῶν Βοηθητικῶν Ἀδελφοτήτων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων, στούς κοινοτικούς μας χώρους.  Τοῦ συνεδρίου προήδρευσε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος μέ παρέδρους τούς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους Κυανέων κ. Χρυσόστομο καί Τροπαίου κ. Ἀθανάσιο.  Στό συνέδριο συμμετεῖχαν πέραν τῶν ὀγδοήκοντα ἐκπροσώπων ἀπό τίς Ἀδελφότητες τοῦ Λονδίνου καί τῆς ἐπαρχίας. Πρός τό σῶμα ἀνεγνώσθη, μετά τήν ψαλμωδία καί τήν προσευχή τό μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.  Ἀκολούθησαν χαιρετισμοί ἀπό τή φιλοξενοῦσα κοινότητα καί ἐγένετο ἡ εἰσηγητική ὁμιλία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.  Μετά ἀπό σύντομο διάλειμμα ἀνεγνώσθησαν ὁμιλίες ἀπό μέρους τῶν πανοσιολογιωτάτων Ἀρχιμανδριτῶν Ραφαήλ Παβούρη, Χρυσοστόμου Μιχαηλίδη καί Χρυσοστόμου Τύμπα.  Παρουσιάσθησαν εἰσηγήσεις καί ἐκθέσεις ἀπό μέρους τῶν Ἀδελφοτήτων.  Ἡ κοινότητα προσέφερε φιλοξενία καί ἐπεδαψίλευσε περιποιήσεις πρός ὅλους ὅσοι συμμετεῖχαν.  Τό συνέδριο γνώρισε ἐπιτυχία.

 

Advertisement

Read Full Post »

 

Η   Μ Ε Τ Ρ Ι Ο Π Α Θ Ε Ι Α   Σ Τ Η   Ζ Ω Η   Τ Ω Ν   Π Ι Σ Τ Ω Ν

 

«τό ἐπιεικές ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις.  Ὁ Κύριος ἐγγύς.»

                                                                                              (φιλ. δ΄ 5)

 

                        Ὁ θεῖος Παῦλος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα συμβουλεύει τούς νεόφυτους χριστιανούς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Φιλίππων, τῆς πρώτης Ἐκκλησίας πάνω σέ εὐρωπαϊκό ἔδαφος καί βεβαίως διά μέσου αὐτῶν ὅλα τά ὑπόλοιπα μέλη τῆς Ἐκκλησίας, νά ἐμφοροῦνται ἀπό ἐπιείκεια  πρός κάθε ἀνθρώπινη ψυχή.  Ὅταν ὁ Παῦλος ἀναφέρεται στήν ἐπιείκεια, τή μετριοπάθεια, τή φιλανθρωπία καί τή συγχωρητικότητα, αὐτά δέν ἀποτελοῦν δικό του κατασκεύασμα καί ἐπινόηση.

 

                        Ὁ πρῶτος ὁ ὁποῖος ἐφάνη ἐπιεικής καί συγκαταβατικός ἀπέναντι στόν ἄνθρωπο εἶναι ὁ φιλάνθρωπος καί δημιουργός Θεός.  Ἐνῷ ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ὑπήρξαμε παραβάτες τοῦ θείου θελήματος, ὁ Ἅγιος Θεός δέν ἐπεδίωξε νά μᾶς τιμωρήσει, νά μᾶς ἐκδικηθεῖ καί νά μᾶς στερήσει τόν παράδεισο αἰώνια. 

 

                        Ἀντίθετα, «δι’ ἡμᾶς ἐφάνη καθ’ ἡμᾶς ἄνθρωπος», «ὅμοιος κατά πάντα» μέ τόν ἄνθρωπο, χωρίς ὅμως νά εὑρεθεῖ ἔνοχος ἁμαρτίας.  Ὅταν δέ «ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου» ἐνανθρώπησε καί ἦλθε στή γῆ, ὥστε νά μᾶς πλησιάσει μέ γλυκύτητα καί εὐπροσηγορία νά καλέσει τόν ἄνθρωπο καί νά τόν πείσει νά ἐπανέλθει στήν πατρική ἀγκάλη καί νά τύχει καί πάλι τῆς ἀρχαίας μακαριότητος καί τιμῆς.

 

                        Ἡ ζωή τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου ἔχει καταστεῖ πολύ πιεστική, κουραστική, ἀβεβαία καί κάποτε βίαιη.  Γιατί ἄραγε; Ἴσως γιατί ὁ ἄνθρωπος τῶν ἡμερῶν μας ζεῖ γεμάτος ἄγχος καί παραμένει μακράν τοῦ Θεοῦ.  Παραμελεῖ τήν προσευχή, ἀποφεύγει τή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἔχει ἐλάχιστη ἤ καθόλου συμμετοχή στά μυστήρια τῆς μετανοίας, ἐξομολογήσεως καί θείας Κοινωνίας. 

 

                        Ὁ ἐγωισμός τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου κορυφώνεται γιατί εἶναι σαγηνευμένος ἀπό τίς τεχνολογικές ἐπιτεύξεις.  Γιά τοῦτο προσπαθεῖ νά ἀντιμετωπίσει τά προβλήματα τῆς ζωῆς, ἀνεξάρτητα ἀπό τή θεϊκή παρουσία.  Ὅσοι, λοιπόν, ζοῦν στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, ἐπιβάλλεται νά ἀντιμετωπίζουν τούς ἄλλους ἀνθρώπους μέ ταπείνωση καί ἐπιείκεια, ὥστε αὐτοί νά λάβουν θάρρος καί νά πλησιάσουν τήν πνευματκή ζωή χωρίς κρατούμενα καί φόβο.

 

                        Ἐπιπρόσθετα, ὁ θεῖος Παῦλος λέγει: «γνωσθήτω».  Οἱ ἄνθρωποι ἀνέκαθεν ζούσαμε καί ζοῦμε μέσα σέ κοινωνίες καί συναναστρεφόμεθα ὁ ἕνας τόν ἄλλο καθημερινά.  Ἡ ζωή καί πολιτεία ἑκάστου, ἰδιαίτερα στίς μέρες μας μέ τούς σύγχρονους τρόπους ἐπικοινωνίας, καθίσταται γνωστή σέ ὅλα τά πλάτη καί μήκη τῆς γῆς, ἀρκεῖ κάποιος νά ἐπιζητήσει νά πληροφορηθεῖ καί τότε μαθαίνει πλεῖστα ὅσα. 

 

                        Ἔτσι ὁ τρόπος ζωῆς καί ἡ πολιτεία τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας ἐπιδρᾶ ἀβίαστα πάνω στούς ἄλλους ἀνθρώπους.  Αὐτό συμβαίνει εἴτε αὐτοί ἀνήκουν στήν ἴδια φυλή ἤ ὁμάδα, εἴτε ὄχι, ἀρκεῖ νά τούς κινήσει τήν περιέργεια, νά τούς ἐμπνεύσει, νά τούς πείσει ὅτι πραγματικά τούς ὠφελεῖ καί τούς διδάσκει αὐτό τό ὁποῖο τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας βιώνουν, κατέχουν καί ἀποτελεῖ πραγματικότητα στήν καθημερινή τους ζωή.

 

                        Νά μνημονεύσουμε ὅτι ἡ πίστη μας ἀπευθύνεται πρός κάθε λαό, γιατί εἶναι πανανθρώπινη, εἶναι οἰκουμενική.  Δέν ἐγκλωβίζεται μέσα σέ ὑψηλά τείχη καί ἀπομονωτισμό.  Σέ ἀντίθεση πρός τόν Ἰουδαϊσμό, ὁ Χριστιανισμός «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν»            (Α΄ Τιμ. β΄4).  Κατά συνέπεια, ἡ ἀποδοχή κάθε ἀνθρώπινης ψυχῆς, ἀνεξαρτήτως χρώματος, φυλῆς, μορφωτικοῦ ἐπιπέδου καί κοινωνικῆς τάξεως, ἀποτελεῖ κανόνα τῆς Ἐκκλησίας καί εἶναι χῶρος ὅπου ἡ ἱεραποστολική δραστηριότητα μπορεῖ νά ἐκδιπλωθεῖ καί νά μεταδώσει τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου, τήν ἀληθινή πίστη.

 

                        Ὁ βίος ἑκάστου ἀνθρώπου πάνω στή γῆ σφραγίζεται μέ τήν ἀναχώρησή του ἀπό τή σκηνή τοῦ κόσμου τούτου, στήν ὁποία ὁδηγεῖ ὁ φυσικός  θάνατος.  Ἔτσι, κατά κάποιο τρόπο, ἡ ἀπόφαση σχετικά μέ τό σέ ποιά κατάσταση θά ἐνταχθεῖ ἔχει ἤδη παρθεῖ.  Μέσα σέ τοῦτα τά πλαίσια μποροῦμε νά κατανοήσουμε τή φράση «ὁ Κύριος εἶναι πλησίον». Βεβαίως ἡ τελική κρίση θά συμβεῖ κατά τή δεύτερη τοῦ Κυρίου παρουσία.  Τότε θά ληφθεῖ τελική καί μόνιμη ἀπόφαση γιά τόν κάθε ἄνθρωπο.  Ἄς εἴμεθα, λοιπόν, καί ἐμεῖς συγκαταβατικοί ἀπέναντι στούς συνανθρώπους μας, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά τύχουμε τῆς ἴδιας μεταχείρισης ἀπό τό Θεό.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τήν Κυριακή, 1η Ἀπριλίου 2012, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ὁ Χαρίλαος, υἱός τῶν Γρηγορίου Κοραντζοπούλου καί τῆς Sonia, τό γένος Oustabachieva, μέ ἀνάδοχο τή Rumyana Asenova.

                   Ἡ Πολυκαρπία-Εἰρήνη, θυγατέρα τῶν Ἀλεξάνδρου Ἀλεξάνδρου καί Εἰρήνης, τό γένος Ναθαναήλ, μέ ἀναδόχους τούς Ἀντώνη Ναθαναήλ καί Ὀλίβια Χρυσοστόμου.

                   Ἡ Μαρία-Evelyn, θυγατέρα τῶν Frank Pratt καί Φραγκέσκας, τό γένος O’ Hara, μέ ἀνάδοχο τόν Aaron O’ Hara, καί

                   Ὁ Κυριάκος, υἱός τῶν Κώστα Κικκίδη καί Γεωργίας, τό γένος Γιάγκου, μέ ἀναδόχους τούς Ἰάκωβο Χρίστου καί Χαραλαμπία Κικκίδη. Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Ἑλένης Κοντοπύργου τή Δευτέρα, 2α Ἀπριλίου, Ντίνου Ἀδάμου τήν Τρίτη, 3η Ἀπριλίου καί Μαρίας Γεωργιάδη τήν Πέμπτη, 5η Ἀπριλίου 2012.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝΠαρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ:  Τήν Κυριακή, 1η Ἀπριλίου 2012, ἔλαβε χώρα τό συνέδριο τῶν ἐκπροσώπων τῶν Βοηθητικῶν Ἀδελφοτήτων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων, στούς κοινοτικούς μας χώρους.  Τοῦ συνεδρίου προήδρευσε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος μέ παρέδρους τούς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους Κυανέων κ. Χρυσόστομο καί Τροπαίου κ. Ἀθανάσιο.  Στό συνέδριο συμμετεῖχαν πέραν τῶν ὀγδοήκοντα ἐκπροσώπων ἀπό τίς Ἀδελφότητες τοῦ Λονδίνου καί τῆς ἐπαρχίας. Πρός τό σῶμα ἀνεγνώσθη, μετά τήν ψαλμωδία καί τήν προσευχή τό μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.  Ἀκολούθησαν χαιρετισμοί ἀπό τή φιλοξενοῦσα κοινότητα καί ἐγένετο ἡ εἰσηγητική ὁμιλία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.  Μετά ἀπό σύντομο διάλειμμα ἀνεγνώσθησαν ὁμιλίες ἀπό μέρους τῶν πανοσιολογιωτάτων Ἀρχιμανδριτῶν Ραφαήλ Παβούρη, Χρυσοστόμου Μιχαηλίδη καί Χρυσοστόμου Τύμπα.  Παρουσιάσθησαν εἰσηγήσεις καί ἐκθέσεις ἀπό μέρους τῶν Ἀδελφοτήτων.  Ἡ κοινότητα προσέφερε φιλοξενία καί ἐπεδαψίλευσε περιποιήσεις πρός ὅλους ὅσοι συμμετεῖχαν.  Τό συνέδριο γνώρισε ἐπιτυχία.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τή Δευτέρα, 2α Ἀπριλίου 2012, τό Δ. Συμβούλιο τῆς κοινότητος πραγματοποίησε, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, τήν τακτική του μηνιαία συνεδρία.  Τό σῶμα μετά τά καθιερωμένα ἀσχολήθηκε μέ τά σχετιζόμενα μέ τίς ἐπικείμενες ἐργασίες στούς ναούς καί λοιπά οἰκοδομήματα, μέ τήν Ἁγία Ἑβδομάδα καί ὅ,τι συνδέεται μέ τίς ἑτοιμασίες γιά τό Πάσχα, μέ σχολικά ζητήματα καί διάφορα ἄλλα τρέχοντα ζητήματα.  Παρευρέθησαν 14 πρόσωπα.

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ:  Οἱ πνευματικές συγκεντρώσεις τῆς Τρίτης διεκόπησαν γιά τίς Ἅγιες Μέρες καί θά ἐπαναλειτουργήσουν τήν Τρίτη, 1η Μαΐου 2012.

 

Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Τή Μεγάλη Πέμπτη καί τό Ἅγιο Σάββατο ἡ θεία Κοινωνία θά μεταδίδεται ἀπό τίς 6.00 τό πρωί, στό ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Τοῦτο γίνεται γιά νά εὐκολυνθοῦν οἱ ἐργαζόμενοι, οἱ ἀσθενεῖς, οἱ ἡλικιωμένοι, οἱ μητέρες μέ μικρά παιδιά καί οἱ βιαστικοί.  Προβαίνουμε σ’ αὐτήν τήν πρωτοβουλία γιά νά εὐκολύνουμε τό ποίμνιο ἕνεκα τῶν περιορισμῶν, οἱ ὁποῖοι ἰσχύουν στήν περιοχή σχετικά μέ τή στάθμευση.

 

ΤΟ ΔΩΡΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΝΘΗ: Προτρέπονται ὅλοι οἱ ἀδελφοί ἐνορῖτες, ἄνδρες καί γυναῖκες, ὅπως προσφέρουν τό δῶρο τους γιά τήν ἀγορά λουλουδιῶν, τά ὁποῖα ἡ ἐκκλησία χρειάζεται κατά τή διάρκεια τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Εὐγενία                     £ 50.00                     Ἀνδρέας Νικολαΐδη                        £ 20.00        

Ἀντώνης Προδρόμου         £100.00        Νεοφύτα Ἰακώβου             £ 20.00

Κυριάκος Παττίχη   £100.00        Λεωνίδας Ἰωάννου             £ 30.00

Ἀνδρούλα Σιακαλλῆ           £ 20.00                     Οὐρανία καί Εὐθυμία                     £ 20.00

Ἀνώνυμος                 £ 40.00                     Γεωργία Πεμπέτσιου                     £ 10.00

Διάφοροι δωρητές στή μνήμη Σωτήρη Γεωργίου                        £248.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »