Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Μαΐου 2012

Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ι   Ο Ι   Δ Ι Ω Κ Τ Ε Σ   Τ Ω Ν   Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ω Ν

 

«ἐγώ γάρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετά τήν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μή φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου.»                            (Πραξ. κ΄ 29)

 

                        Ὁ Θεῖος Παῦλος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, στήν προσπάθειά του νά εὑρίσκεται στά Ἱεροσόλυμα τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, παρέκαμψε τήν πόλη τῆς Ἐφέσου καί ἔφθασε στήν πόλη Μίλητο.  Ἔδωσε ὅμως προηγουμένως ἐντολή καί ἀπεστάλη μήνυμα στούς ἱερεῖς τῆς Ἐφέσου νά συγκεντρωθοῦν στή Μίλητο, γιατί ἐπιθυμοῦσε νά τούς συναντήσει γιά νά τούς στηρίξει στόν ἀγώνα τους, νά λύσει τίς ἀπορίες τους καί νά τούς χαιρετίσει.

 

                        Ὅπως ἦταν φυσικό ὁ Παῦλος χάρηκε ἰδιαίτερα γιά αὐτήν τή συνάντηση καί ὡς πατέρας ἔδωσε παραγγελίες καί συμβουλές στά πνευματικά του παιδιά, ὡς πρός τή διεξαγωγή τοῦ ποιμαντικοῦ τους ἔργου.  Τούς ἔκαμε δέ ἰδιαίτερη σύσταση νά ἐπαγρυπνοῦν γιά τήν προστασία τοῦ ἐμπιστευθέντος σ’ αὐτούς ποιμνίου καί νά ἐνθυμοῦνται τούς δικούς του ἀφειδώλευτους κόπους, τούς ὁποίους ἐκεῖνος κατέβαλε ἐπί τρία χρόνια γιά τήν Ἔφεσο.

 

                        Ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο τούς συνέστησε νά ἐπαγρυπνοῦν εἶναι ἡ φανέρωση καί ἀποκάλυψη ἀπό μέρους του, ὅτι ἐπρόκειτο νά ἐμφανισθοῦν στή συνέχεια ἐχθροί τῆς πίστεως, ἄλλοι προερχόμενοι ἀπό ἔξω καί ἄλλοι ἐχθροί προερχόμενοι ἀπό μέσα.  Οἱ ἐξωτερικοί ἐχθροί ἴσως νά προήρχοντο ἀπό τήν κοσμική ἐξουσία, ἀπό τούς εἰδωλολάτρες ἤ ἀπό ἄλλη πηγή.  Οἱ δέ ἐσωτερικοί ἐχθροί, μπορεῖ νά ἦταν ἀμαθεῖς ἤ ἡμιμαθεῖς χριστιανοί ἤ πλανηθέντες καί αἱρετικοί, ἐν γνώσει τους ἤ ἐν τῇ ἀφελείᾳ τους.  Στόχος ὅλων αὐτῶν ἦταν ἡ Ἐκκλησία.  Γιά τοῦτο ἔχουμε τούς ποικίλους καί πολυετεῖς διωγμούς σέ βάρος τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας.

 

                        Ἡ παρούσα Κυριακή εἶναι ἡ ἕβδομη ἀπό τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα.  Αὐτή εἶναι ἀφιερωμένη στήν τιμή καί τή μνήμη τῶν Ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Κωνσταντίνου συνεκεντρώθησαν τό 325 μ.Χ., στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας, ὥστε νά ἀντιμετωπίσουν τήν αἵρεση τοῦ Ἀρείου.  Ὁ Ἄρειος ἦταν ἕνας εὐπαίδευτος κληρικός τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας, ἀλλά πολύ ἐπηρμένος καί γεμάτος οἴηση.  Ἔτσι ὁ Θεός τοῦ στέρησε τή θεῖα Χάρη καί ἐπέτρεψε νά πλανηθεῖ ὡς πρός τήν πίστη. 

 

                        Ὁ Ἄρειος ὄχι ἁπλῶς πλανήθηκε ἀλλά κατέβη πάρα πολύ χαμηλά ἀρνούμενος τή θεότητα τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου.  Δίδασκε ὅτι ὁ Χριστός ἦταν κτίσμα καί εἶχε ἡλικία, δέν ἦταν αἰώνιος «ἦν ποτέ ὅτε οὐκ ἦν καί οὐκ ἦν πρίν γένηται».  Ἡ τοπική Ἐκκλησία ἔλαβε καλά τά μέτρα της.  Πραγματοποίησε δύο τοπικές συνόδους χωρίς ὅμως νά ἐπιτύχει νά πείσει τόν Ἄρειο νά ἐπιστρέψει στήν ὀρθή πίστη τῆς Ἐκκλησίας.

 

                        Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Ἀλέξανδρος ἔχοντας ἰσχυρή βοήθεια ἀπό μέρους τοῦ διακόνου του, Ἀθανασίου, κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια ἀλλά ὁ ἐγωισμός τοῦ Ἀρείου, δέν τοῦ ἐπέτρεψε νά μετανοήσει καί νά ἐπιστρέψει στήν ἀγκάλη τῆς Ἐκκλησίας.  Τά νέα ἔφθασαν στήν καρδιά τῆς αὐτοκρατορίας.  Ὁ αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας πληροφορήθηκε γιά τίς ταραχές στό χῶρο τῆς αὐτοκρατορίας του στήν Αἴγυπτο καί ἀπέστειλε τόν Ὅσιο Κορδούης γιά νά ἐπιληφθεῖ τοῦ ζητήματος καί νά τόν ἐνημερώσει σχετικά.  Ὁ Ὅσιος Κορδούης μετά τήν ἐπίσκεψή του στόν τόπο συμβούλευσε τόν αὐτοκράτορα νά συγκαλέσει σέ σύνοδο ὅλους τούς ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας. 

 

                        Ὁ αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος κατανόησε τό ζήτημα ὀρθά καί ἔτσι συνεκάλεσε, στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας τό ἔτος 325 μ.Χ., τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο.  Ἡ Σύνοδος ἐπελήφθη τοῦ σοβαροῦ αὐτοῦ ζητήματος καί ἀφοῦ καταδίκασε τόν Ἄρειο καί τούς ὁμόφρονές του, συνέταξε τά ἑπτά πρῶτα ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως.  Στή Σύνοδο ἔλαβαν μέρος ξεχωριστές καί ἅγιες μορφές ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι κοσμημένοι μέ ἁγιότητα βίου καί πλουτισμένοι μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Θεοῦ, ὑπεστήριξαν μέ σθένος τήν ἀλήθεια καί πρόβαλαν τήν ὀρθή πίστη σχετικά μέ τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.  Διεκρίθησαν ἐκτός ἀπό τόν Ἀλεξανδρείας Ἀλέξανδρο, ὁ διάκονος Ἀθανάσιος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νικόλαος τῶν Μύρων τῆς Λυκίας, ὁ Σπυρίδων Τριμυθοῦντος, ὁ Μητροφάνης Κωνσταντινουπόλεως καί ἄλλοι. 

 

                        Οἱ ὁμόφρονες τοῦ Ἀρείου συνετάχθησαν σέ δική τους ὁμάδα καί συνέχισαν νά πολεμοῦν τήν Ἐκκλησία.  Ἀποτέλεσμα καί συνέχεια αὐτῶν ὑπῆρξαν οἱ πνευματομάχοι, οἱ ὁποῖοι ἠρνοῦντο τή θεότητα τοῦ Τρίτου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  Τούτους ἀντιμετώπισε ἡ Δεύτερη Οἰκουμενική Σύνοδος, τό 382 μ.Χ., στήν Κωνσταντινούπολη.  Δυστυχῶς τά ὑπολείμματά τους συνεχίζουν ὡς σήμερα τιτλοφορούμενοι ὡς μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί κάτω ἀπό διάφορα ἄλλα ὀνόματα.  Ἡ Ἐκκλησία ὅμως ἀκάθεκτη καί ἀκατάβλητη συνεχίζει τή ζωή της μέσα στή ροή τῶν αἰώνων, γιατί πρόκειται περί θεανθρώπινου ὀργανισμοῦ, καί «πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς».  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 19ης καί 20ης Μαΐου 2012, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ὁ Εὐστάθιος-Stephen, υἱός τῶν Ἀνδρέα Κωνσταντινίδη καί Dany, τό γένος Nou, μέ ἀναδόχους τούς Ἀλέξανδρο Μιχαήλ καί Δέσποινα Κωνσταντινίδη.

                   Ὁ Σολομών, υἱός τῶν Ἀνδρέα Μιχαηλίδη καί Γεωργίας, τό γένος Σολωμοῦ, μέ ἀναδόχους τούς Βάσο καί Κυριακή Μιχαηλίδη.

                   Ὁ Ἀναστάσιος, υἱός τῶν Σωτήρη Σιδηροπούλου καί Georgiana, τό γένος Ionita, μέ ἀνάδοχο τή Laura Kolas.

                   Ὁ Στέλιος, υἱός τῶν Φιλίππου Παρασκευοπούλου καί Σάρρας, τό γένος Ἀχιλλέως, μέ ἀναδόχους τούς Ἀντώνη καί Αἰμιλία Welham καί Ἑλένη Ἀχιλλέως.

                   Ὁ Αἰμίλιος, υἱός τῶν Γεωργίου Ἰωάννου καί Κούλας, τό γένος Ἀνδρέου, μέ ἀναδόχους τούς Γεώργιο καί Μαρία Ἀχιλλέως, καί

                   Ἡ Σοφία, θυγατέρα τῶν Jeremy Advani καί Μαρίας, τό γένος Χαρῆ, μέ ἀνάδοχο τόν Παναγιώτη Βασίλη.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε τήν Τρίτη, 11η Μαΐου, ὁ κ. Χαράλαμπος Γεωργίου, στή μνήμη τῶν προσφιλῶν του προσώπων Ἀνδριανῆς, Μαρίας, Γεωργίου καί Εὐανθίας.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 24η Μαΐου 2012, προσέφερε ἡ κα Δέσποινα Σωτηρίου, στή μνήμη τοῦ ἀειμνήστου συζύγου της Ἀνδρέου.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Στούς ναούς τῆς κοινότητός μας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Μιχαήλ Ἰωάννου, τή Δευτέρα, 21η Μαΐου, Γεωργίου Γεωργιάδη, τήν Τρίτη, 22α Μαΐου καί Λεάνδρου Γεωργίου, τήν Τετάρτη, 23η Μαΐου 2012.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἀειμνήστων Γεωργίου καί Λεάνδρου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗ: Κυκλοφόρησε ἡ ἀναστάσιμη ἔκδοση τοῦ σχολικοῦ μας περιοδικοῦ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ τοῦ ἔτους 2011 – 2012, ἡ ὁποία φέρει τόν ἀριθμό 113.  Αὐτή περιλαμβάνει πασχαλινό χαιρετισμό καί κείμενα τοῦ Ἐπισκόπου, λόγο τοῦ πρ. Κωνσταντίνου Θεοχάρους, ὁμιλίες τῆς δασκάλας τῆς ΚΕΑ κας Χαραλαμπίας Λαζαρίδου καί ἐκθεσοῦλες τῶν παιδιῶν μέ ποικιλία θεμάτων, διαφημίσεις καί φωτογραφικό ὑλικό. Συγχαίρουμε τούς μικρούς συγγραφεῖς καί τούς χορηγούς τοῦ περιοδικοῦ γιά τίς διαφημίσεις τους.

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΑΧΝΟΥ: Οἱ πωλήσεις τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ ἔφθασαν τό ποσό τῶν £ 5,190.00.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

29η Μαϊου Τρίτη  Ὁσίας Ὑπομονῆς. 

                  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.  

1η Ἰουνίου Παρασκευή Ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως.  Ἁγίου Ἰουστίνου φιλοσόφου καί μάρτυρος.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Ἀρτοκλασία καί Ἁγιασμός Πρωτομηνιᾶς ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ. 

                  Ἑσπερινός καί Πάνδημα μνημόσυνα ὥρα 6.00 – 7.30 μ.μ.

2α Ἰουνίου Σάββατο πρό τῆς Πεντηκοστῆς (Ψυχοσάββατο).  (Μνήμη ἐπιτελοῦμε πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν). 

                  Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα ὥρα 8.30 – 10.30 π.μ.   

                  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

3η Ἰουνίου Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς.

              Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Μνημόσυνα καί Ἑσπερινός. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 7.30 – 11.15 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 8.45 – 1.00 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Παναγιώτα Κασιουρίδη     £ 10.00                     Σπῦρος Ἀναστασίου           £ 10.00

Ἀνώνυμος                             £505.00        Νίκη Καραγιάννη    £ 20.00

Δημήτρης Φουρκιώδης     £ 15.00                     Ἀνώνυμος                 £ 50.00

Θεοδώρα Δημοσθένους    £100.00        Νῖκος Ποϊράζη         £ 60.00

Οἰκ. Μαρίας Βασιλείου στή μνήμη μητρός Ἑρμιόνης                        £ 50.00

Κώστας Νικολάου στή μνήμη γονέων του Νικόλα καί Ἑλένης       £ 50.00

 

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

Θεοφιλέστατε, Πάτερ και Δέσποτα,

Σεβαστοί Πατέρες,

Ἀγαπητοί προέδροι και μέλη τῶν κοινοτικῶν συμβουλίων,  

Λαέ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε,

                    Μοῦ εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ἐκφράσω τὰ συναισθήματα τά ὁποῖα διακατέχουν τό εἶναι μου καί πλημμυρίζουν τὴν ψυχή μου, αὐτήν τὴν εὔσημη καὶ «φρικτὴ» ὥρα.  Ἀπορῶ γιά τήν ἄμετρη φιλανθρωπία καί εὔνοια τοῦ Θεοῦ πρός τό ταπεινό προσωπό μου.  Αἶνο, δοξολογία καί εὐχαριστία ἀναπέμπω αὐτήν τήν ἱερή καί σπουδαία στιγμή πρός τόν Ἕνα καί Ἀληθινό Τριαδικό Θεό.

                    ναλογιζόμενος τό μέγεθος καί τήν ἀξία τῆς Ἱερωσύνης ἡ ὕπαρξή μου παρουσιάζεται πολύ μικρή καί ἀδύναμη νά τή σηκώσει. Ἔχοντας πίστη ὄμως στήν ἀνεξιχνίαστο φιλανθρωπία καί οἰκονομία τοῦ Θεοῦ πιστεύω ὅτι ἡ δύναμη τῆς Θείας Χάριτος, ἡ ὁποία θεραπεύει τά ἀσθενῆ καί συμπληρώνει τά ἐλλείποντα θά μέ συνοδεύει στό ὑπόλοιπο τοῦ βίου μου. 

                    Πέρασαν δύο χρόνια Θεοφιλέστατε, ἀπὸ τότε ποὺ μὲ εἰσαγάγετε στὸν ὠκεανὸ τῆς εἰδικῆς χάρης τῆς Ἱερωσύνης μέ τή χειροτονία μου σέ  διάκονο καὶ σήμερα θὰ μὲ ὁδηγήσετε στὰ βάθη αὐτοῦ τοῦ ὠκεανοῦ, στὸ μυστήριο, στὸ θαῦμα, σὲ χώρους ποὺ ἡ κτιστὴ γλώσσα ἀδυνατεῖ νὰ περιγράψει, τήν ἄνοδό μου στό δεύτερο βαθμό.

                    εἴσοδός μου στὸν κλῆρο ἔγινε τὴν 25η  Μαρτίου τό 2010, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Παναγίας καὶ τῆς Ἐθνικῆς παλιγγενεσίας τῆς μητρὸς Πατρίδος. Σήμερα ποὺ ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν πανηγυρική εἴσοδο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἀρχίζει τὸ ἑκούσιο πάθος τοῦ Κυρίου, καλοῦμαι νὰ λάβω τὸ δεύτερο βαθμὸ τῆς Ἱεροσύνης καί νά συνεχίσω μέ ταπεινοφροσύνη καὶ ἱερό ζῆλο νά ὑπηρετῶ τόν Θεό στό πρόσωπο τοῦ συνανθρώπου μου.   

                    Αὐτήν τή στιγμή ἡ σκέψη μου περιπλανιέται στά κατεχόμενα χωριά καί στίς πόλεις μας, στό Μαραθόβουνο, στήν Ἄσσια, στό Βαρῶσι καί σέ κάθε γωνιά τοῦ σκλαβωμένου νησιοῦ μας. Εἴθε ὁ Θεός νά χαρίσει τήν ἐλευθερία τῆς Νήσου τῶν Ἁγίων τῶν ὁποίων ἐπικαλοῦμαι τίς πρεσβεῖες στό Θρόνο τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ.  

                    Τό βλέμμα μου στρέφεται στήν Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία, ὡς ἐλάχιστη ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης στούς μακαριστούς καί εὐλαβεῖς κατά σάρκα κεκοιμημένους συγγενεῖς μου, ἀλλά καί σέ ὅσους ἄλλους ἀπελθόντες, οἱ ὁποῖοι μέ βοήθησαν μέ ὁποιοδήποτε τρόπο, κληρικούς καί λαϊκούς.  Ἄς εἶναι ἡ μνήμη τους αἰωνία.

                    Αἰσθάνομαι ὑποχρέωση, κατὰ τὴν παροῦσα πανίερη στιγμὴ, νὰ ἀπευθύνω λόγια εὐχαριστίας καὶ ἀγάπης σέ ὅλα ἐκεῖνα τὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα, ἀπὸ τὴ γέννησή μου καί μέχρι σήμερον, στάθηκαν δίπλα μου καὶ μὲ βοήθησαν σὲ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς μου.

                    Εὐχαριστῶ τοὺς γονεῖς μου, οἱ ὁποῖοι μοῦ χάρισαν, «τὸ ζῆν» καί μέ μεγάλωσαν μέ σοφία.  Παρόλο πού μᾶς χωρίζουν βουνά καί Θάλασσα, αἰσθάνομαι συχνά οἱ προσευχές τους νά συνοδεύουν καί νά στηρίζουν τήν οἰκογένειά μου.  Τά τέσσερα ἀδέλφια μου, τά ὁποῖα πάντα μᾶς περιβάλλουν μέ ξεχωριστή ἀγάπη καί τιμή.  Τά πεθερικά μου καί τήν κουνιάδα μου, οἱ ὁποῖοι πάντα μέ τόν καλό τους λόγο μᾶς ἐνισχύουν καί μᾶς ἐνθαρρύνουν νά συνεχίζουμε τόν ἀγῶνα τόν καλό.  Θά ἦταν παράλειψη νά μήν εὐχαριστήσω ὅλους τούς κατά σάρκα συγγενεῖς, παρόντες καί ἀπόντες γιά τό στενό δεσμό μας.  Εἴμαστε εὐγνώμονες σέ ὅλους.  Γνωρίζουμε ὅτι ἦταν δύσκολο σέ ἀρκετούς νά ταξιδέψουν. Ἡ παρουσία καί οἱ προσευχές τους ὅμως μᾶς συνοδεύουν νοερῶς.

                    Εὐγνώμονας εἶμαι πρός τή σύζυγο μου Μαρία, ἡ ὁποία μοῦ χάρισε τή χαριτωμένη κόρη μας Ἑλένη. Αὐτή ὡς ἄλλος Κυρηναῖος  συμπορεύεται μαζί μου μὲ ὀρθόδοξη συναίσθηση καὶ ἀγωνίζεται νὰ διευκολύνει τὸ ἔργο μου.

                    Στούς κληρικούς τῆς κοινότητος ἀλλά καί σέ ὁλόκληρο τόν κλῆρο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐκφράζω ἔνθερμες εὐχαριστίες καί διαβεβαιώνω ὅτι θά προσπαθῶ μέ κουράγιο καί ὑπομονή πάντα γιά τήν ἀμέριστη συνεργασία μας.  Δέν παραλείπω νά εὐχαριστήσω τό γραμματειακό καί διδακτικό προσωπικό, ἀλλά καί τίς διάφορες ἐπιτροπές τῆς κοινότητος γιά τήν ἀγάπη, τή συμπαράσταση καί πρόθυμη συνεργασία μας.       

                    Θεοφιλέστατε, νὰ εὐχαριστήσω ἰδιαίτερα ἐσᾶς γιά τὴν ἀγάπη καὶ τὴ στοργὴ μέ τίς ὁποῖες περιβάλλετε τήν οἰκογένειά μου. Αὐτή μπορεῖ νά συγκριθεῖ μόνο μὲ τὴν πατρικὴ.  Ἀπὸ τότε ποὺ ἀποφάσισα νά μεταναστεύσω στή γεραρά αὐτή χώρα μοῦ δίνετε συνεχῶς τίς πατρικές συμβουλές σας.  Στό πρόσωπό σας βρήκαμε τὸν Πατέρα, τὸ Διδάσκαλο, τὸν Ἄνθρωπο μὲ τὴν καρδία γεμάτη καλωσύνη.  Κατὰ τὴν διακονία μου κοντά σας, εἶχα τὴν εὐκαιρία καί εὐτυχία νὰ διδαχθῶ πολλά, συνειδητοποίησα περισσότερο τοὺς κινδύνους καὶ τίς δυσκολίες, πού πρόκειται νά ἀντιμετωπίσω.  Ἀντελήφθηκα στό μέγιστο βαθμό ὅτι ἡ ὁδός, τὴν ὁποία ἐπέλεξα εἶναι ἡ «στενή καί  τεθλιμμένη» καὶ πλήρης ἀκανθῶν καὶ μόχθων.  Βεβαίως οἱ ἀδυναμίες μου συνετέλεσαν, ὥστε ἡ ὑπηρεσία μου νὰ ἔχει ἐλλείψεις καὶ ἡ διακονία μου νὰ μὴν εἶναι ὅπως θά ἐπιθυμοῦσα.  Γιά τοῦτο ζητῶ συγνώμη γιά ὅλα τά λάθη μου.  Ἐλπίζω μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα νά φανῶ ἀντάξιος τῶν προσδοκιῶν τῆς Ἐκκλησίας.

                    Στό Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας καί πολιό Ἀρχιερέα παραμένω χρεωμένος.  Ἡ καλωσύνη του μέ ἀφοπλίζει καί μέ παραδειγματίζει. Μέ δική του συγκατάθεση καί εὐλογία λαμβάνει χώρα αὐτήν τήν Ἱερή στιγμή ἡ προσωπική μου «Πεντηκοστή».  Οἱ προσευχές του μέ πλουτίζουν πνευματικά. Ὁ Θεός νά τοῦ χαρίζει ἀκλόνητη ὑγεία νά συνεχίζει νά ποδηγετεῖ τό ποίμνιο αὐτῆς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, θυγατέρας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στήν ἑνωμένη Εὐρώπη.

                    Παράλληλα εὐχαριστῶ τό ποίμνιο τῆς κοινότητος, παρόντες καί ἀπόντες, καί ζητῶ τίς πολύτιμες γιά μένα προσευχές σας, ζητῶ συγχώρηση ἀπό ὅσους τυχών στενοχώρησα ἕνεκα ἀνθρώπινης ἀδυναμίας.  Προσεύχομαι στόν Ποιητή τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς νά φανεῖ βοηθός καί σκεπαστής μου. Γνωρίζω τήν ἀναξιότητά μου. Βρίσκομαι ἐδῶ γιατί Αὐτός εἶναι Φιλάνθρωπος καί μέ σπλαχνίζεται.

                    Κατακλείοντας, παρακαλῶ τόν Κύριο νά ἀνοίξει τήν πόρτα τοῦ ἐλέους του καί νά μέ δεχθεῖ μετανοούντα καί ὡς ταπεινό οἰκονόμο τῶν δικῶν του μυστηρίων.          

(Ομιλία που εγένετο από το διάκονο Κωνσταντίνο Θεοχάρους κατά τη χειροτονία του σε πρεσβύτερο, Κυριακή τῶν Βαΐων, 8η Απριλίου 2012)

 

 

 

 

Read Full Post »

Read Full Post »