Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Μαΐου 2010

 

 

«Ἡ μνήμη αὕτη τῶν Ἁγίων ἁπάντων, καθάπερ ἄλλος οὐρανός ἀπαστράπτει, ὡς ἥλιον μέν λάμποντα ἐν μέσῳ τόν Χριστόν ἔχων, ὡς σελήνη δέ, τήν ἁγίαν Παρθένον, καί ὡς ἄστρα φαίνοντα, κύκλῳ πάντας Ἁγίους.  Διό οἱ ἑορτάζοντες αὐτήν, νοῦν καί καρδίαν, ἀεί ἐλλαμπόμεθα.»                                       (κοντάκιον τῆς ἑορτῆς)

 

            Ἡ Ἐκκλησία, ἀγαπητοί ἀδελφοί, σήμερον σεμνυνομένη, τιμᾶ καί προβάλλει τό σύνολο τῶν φίλων τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ.  Βέβαια φίλοι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ἄλλοι ἀπό ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι κινούμενοι μέσα στήν πολυδαίδαλη καί πολυκύμαντη ζωή τοῦ κόσμου τούτου πέτυχαν νά ἀναδειχθοῦν εὐάρεστοι στόν Τριαδικό Θεό κατά τό διάστημα τῆς ἐπιγείου ζωῆς καί πολιτείας τους.  Ὅταν δέ μετέστησαν ἀπό τόν κόσμο τοῦτο, τόν ἐφήμερο καί προσωρινό καί εἰσῆλθαν στόν κόσμο τῆς αἰωνιότητος ἀξιώθησαν νά λάβουν τά βραβεῖα τῆς νίκης καί νά στεφανωθοῦν  μέ τό ἀμάραντο στεφάνι τῆς τιμῆς, τό ὁποῖο παρέχει ὁ δωρεοδότης Χριστός σ’ ὅσους τόν ἀγαποῦν.

            Νά ἀναφέρουμε ἐπίσης ὅτι ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Πάντων ἐπισφραγίζει τήν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου καί συνάμα ὡς ἄλλη γέφυρα ἐγκαινιάζει τήν καλοκαιρινή ἐκκλησιαστική περιόδο.  Σ’ αὐτήν εἰσερχόμεθα ἀπό τήν παρούσα Κυριακή.  Μεταξύ δέ τῶν τιμωμένων προσώπων καί ἱερῶν μορφῶν τῶν Ἁγίων στούς ὁποίους ἀναφέρεται, περιλαμβάνονται ὁπωσδήποτε οἱ ἅγιοι καί οἱ δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, οἱ Ἅγιοι οἱ ὁποῖοι ἀνεφάνησαν ἀπό τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί ἔπειτα, καί ὅσοι ἅγιοι πρόκειται νά ὑπάρξουν μέχρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων, τό τέλος δηλαδή τοῦ κόσμου.

            Ἡ μελέτη τῆς ζωῆς καί πολιτείας τῶν Ἁγίων, ἀνδρῶν καί γυναικῶν, τήν ὁποία πρέπει νά κάνουμε μοιάζει μέ ἐπίσκεψη μέσα σέ δροσερό περιβόλι, ὅπου ὑπάρχουν παντοειδῆ καρποφόρα δένδρα καί σέ ἀνθόσπαρτο κῆπο, ὁ ὁποῖος εἶναι πλημυρισμένος ἀπό λογῆς λογῆς εὔοσμα ἄνθη.  Οἱ ἀρετές τῶν Ἁγίων ἀποτελοῦν τούς χυμώδεις καρπούς, τούς ὁποίους γευόμεθα καί ἔτσι προγευόμεθα τά κάλλη τοῦ παραδείσου.  Ἡ ἐπισκίαση δέ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τούς χαριτώνει καί ἡ συναναστροφή μας μαζί τους μέσω τῆς γνωριμίας μᾶς προσφέρει ἀνάπαυση γλυκειά καί γαλήνη ἀκύμαντη.

            Ὁ ποιητής καί ὑμνογράφος τοῦ πιό πάνω τροπαρίου (κοντακίου) τῆς Ἐκκλησίας μᾶς προσφέρει μιά θαυμάσια εἰκόνα ὡς πρός τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων Πάντων.  Τήν παρομοιάζει ὡς οὐρανό ἀστερόφωτο καί τηλαυγή.  Ὁ Χριστός ὡς βασιλέας εὑρίσκεται στό κέντρο καί λάμπει ὡς ὁ ἥλιος.  Ἔχει δέ ἐπιπρόσθετα τήν ἁγία Παρθένο Μαρία, ἡ ὁποία μοιάζει μέ τή σελήνη, τό φεγγάρι.  Ὡς ἀστέρια δέ τά ὁποῖα ἐκπέμπουν φῶς, ἔχει τριγύρω ὅλους τούς Ἁγίους.  Ἔτσι ὅλοι ἐμεῖς οἱ ὁποῖοι τελοῦμε τήν πάντιμη αὐτήν ἑορτή δεχόμεθα πάντοτε φωτισμό καί θεία ἔλλαμψη στό νοῦ καί τήν καρδία μας. 

Αὐτή ἡ ἐξαιρετική εἰκόνα ὅταν ἀντιπαραβάλλει τό Χριστό, πού εἶναι ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, μέ τό κτῖσμα ἥλιο, ὁ ὁποῖος εἶναι αὐτόφωτος, μᾶς θυμίζει ὅτι ὁ Χριστός ἀποτελεῖ τό «Φῶς ἐκ φωτός» τήν πηγή τοῦ φωτός.  Ἡ παρομοίωση δέ τῆς Θεοτόκου μέ τή σελήνη, τό φεγγάρι, ὑπονοεῖ ὅτι ἡ σελήνη εἶναι ἑτερόφωτη, γιατί τό φῶς της ἀποτελεῖ ἀντανάκλαση τοῦ φωτός τοῦ ἥλιου καί ἡ Παναγία δέχεται φῶς δανεικό, δηλαδή τή φωταγωγεῖ καί τή φωτίζει ὁ Κύριος, ὁ Υἱός καί Θεός της.  Οἱ ἅγιοι δέ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωποι παρομοιάζονται μέ τ’ ἀστέρια γιά νά μᾶς θυμίσουν τά γραφικά χωρία «ἀστήρ γάρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ» (Α΄ Κορ. ιε΄ 41)  καί «ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου πολλαί μοναί εἰσιν.» (Ἰωαν.  ιδ΄ 2)

            Τελειώνοντας, λοιπόν, τό σύντομο καί ἁπλό αὐτό κήρυγμα, ἀφιερωμένο στή μνήμη τῶν Ἁγίων Πάντων, μποροῦμε ἕκαστος νά ἀναζητήσουμε μέσα ἀπό τόν πνευματικό κῆπο τῆς Ἐκκλησίας τό ἄνθος τῆς ἀρεσκείας μας, δηλαδή τό πρόσωπο ἐκείνου τοῦ Ἁγίου, ὁ ὁποῖος μᾶς ταιριάζει καί μᾶς ἀναπαύει, ὥστε ἀκολουθώντας τά ἀχνάρια του νά ζοῦμε γιά τή δόξα τοῦ Χριστοῦ καί νά ἀναμένουμε μέ ἐλπίδα τή δική μας σωτηρία.  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣH:     Τήν Κυριακή, 23η Μαΐου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας, ὁ Χρῖστος, υἱός τῶν Δαυίδ Γεωργίου καί Μαριάννας, τό γένος Πούλου, μέ ἀνάδοχο τήν Ἀνδριάνα Πούλου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀνάδοχο καί εὐχόμεθα στό νεοφώτιστο νά ζήσει.

ΓΑΜΟΙ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 22ας καί 23ης Μαΐου 2010 στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας εὐλογήθησαν οἱ γάμοι τῶν:

Ἰωάννη Παύλου Φερίτου-Δημητρίου καί Μελανῆς Paul Langdale, καί Dunstan Larus Paul Fronteras καί Ἑλένης, τό γένος Μπάκκα.

                        Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Τή Δευτέρα, 24η Μαΐου 2010, στό ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς ἀείμνηστης Ἀναστασίας Σιεκκαρῆ.  Τήν Τετάρτη, 26η Μαΐου ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ Τσιοβαχίρ Ἰωάννου Θεολόγου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε τήν Τρίτη, 25η Μαΐου καί τήν Πέμπτη, 27η Μαΐου 2010, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει θερμά καί εὐχαριστεῖ ἰδιαίτερα τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Τετάρτη, 12η Μαΐου 2010, πραγματοποιήθηκε στά κεντρικά γραφεῖα, ἡ τακτική μηνιαία συνεδρία τοῦ          Δ. Συμβουλίου, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Μετά τά καθιερωμένα οἱ σύνεδροι ἀσχολήθηκαν μέ τά ἀκόλουθα:  Ἐνημέρωση γιά τίς ἐργασίες στούς κοινοτικούς χώρους, ἑορτή Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου, (Παρασκευή, 11-6-2010) Ὀνομαστήρια Πατριάρχου καί Κοινοτικοί ἑορτασμοί Ἡμέρας Κύπρου, (Κυριακή, 13-6-2010) καί ἄλλα.  Παρευρέθησαν 19 πρόσωπα.

ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  Ἡ κοινωνική ἐκδήλωση, τήν ὁποία διοργάνωσε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ τήν Τρίτη βράδυ, 25η Μαΐου 2010, ὑπῆρξε ἰδιαίτερα ἐπιτυχής.  Προσῆλθαν περίπου 160 πρόσωπα.  Συμμετεῖχαν παράλληλα πρός τούς ἀξιωματούχους τῶν κοινοτικῶν σωμάτων καί τούς κληρικούς μας καί ἄλλοι ὁμογενεῖς πάσης ἡλικίας καί τάξεως.  Ἡ αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Παναγίας ἦταν κατάμεστη ἀπό αἰσθήματα χαρᾶς καί ἱκανοποιήσεως, τά ὁποῖα ἦταν ἔκδηλα στά πρόσωπα ὅλων.

                        Μετά τήν ψαλμωδία καί εὐλογία τῆς τράπεζας ὅλη ἡ ὁμήγυρη ἀπόλαυσε μέ ὄρεξη τά καλομαγειρεμένα ἐδέσματα ὅπως καί τά γλυκά καί τή φρουτοσαλάτα.  Ἀπό μέρους τοῦ προεδρείου ἀκολούθησε καλωσόρισμα πρός τούς προσελθόντες καί στή συνέχεια ὁ Ἐπίσκοπος κ. Ἀθανάσιος ἀνεφέρθη μέ λίγα λόγια γιά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως τό 1453 μ.Χ.  Εἰπώθησαν  κάποια ἀνέκδοτα, τραγούδια καί ἐπισφράγιση μέ τήν κλήρωση λαχνοῦ. 

Ἡ προσπάθεια αὐτή ἐνίσχυσε τό ταμεῖο τῆς φιλοξενίας τῶν ἡλικιωμένων μέ τό ποσό τῶν £ 5,146.00.  Ἀπευθύνονται πλούσιες εὐχαριστίες καί θερμά συγχαρητήρια πρός τίς διοργανώτριες, πρός ὅλους τούς δωρητές καί ὑποστηριχτές τῆς ἐκδηλώσεως καί σέ ὅλα τά πρόθυμα πρόσωπα, τά ὁποῖα ἐργάσθησαν συστηματικά, μέ ζῆλο καί μέ ἀφειδώλευτο κόπο γιά τήν πραγμάτωση καί ἐπιτυχία τῆς ἐκδηλώσεως.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Μέ τή θετική ἀνταπόκριση τῆς δικῆς σας ἀγάπης πρός τά Ἑλληνικά Σχολεῖα οἱ πωλήσεις τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ ἔχουν φθάσει τό ποσό τῶν £7,700.00.  Τά παιδιά τοῦ σχολείου καί οἱ οἰκογένειές τους εὐχαριστοῦν θερμά ὅλους τούς φίλους τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

1η Ἰουνίου Τρίτη Ἁγίου Ἰουστίνου φιλοσόφου καί μάρτυρος.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Ἁγιασμός Πρωτομηνιᾶς ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

5η Ἰουνίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

6η Ἰουνίου Κυριακή Δευτέρα Ματθαίου.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Ἀνώνυμος                               £ 50.00                        Ἀνδέας Χαραλάμπους           £ 50.00

Ἀνώνυμος                              £ 50.00                        Ἀνώνυμος                   £2,000.00

Ν. Πολυκάρπου στή μνήμη Στέλιου Φ. Λουκαΐδη                         £ 20.00

Ἀνώνυμος στή μνήμη Ἀντώνη Λορτσιές                                         £ 30.00           

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

Read Full Post »

Αγιος Πρωτομάρτυς Alban της Αγγλίας († 304)

Αγιος Αριστόβουλος, εκ των Εβδομήκοντα, Απόστολος της Βρετανίας († α’ αιών.)

Αγιος Brendan ο «Πλοηγός», Clonfert, Ιρλανδία († 577)

Αγιος Piran, Επίσκοπος Padstowe, Κορνουάλη

(† 6ος αιων.)

Άγιος Ιεράρχης David της Ουαλίας, Επίσκοπος της Menevia, πολέμιος των Πελαγιανών († 601)

Ιερός Columba, Ηγούμενος Μονής στην Iona, Σκωτία († 597)

Άγιος Ιεράρχης Θεόδωρος, Αρχιεπίσκοπος της Canterbury, Αγγλία († 690)

Άγιος Ιεράρχης Patrick, Απόστολος της Ιρλανδίας († 493)

Αγία Melangell, Παρθένος, Ηγουμένη στην Ουαλία († 641)

Άγιος Ιεράρχης Aidan, Επίσκοπος του Lindisfarne († 651)

Άγιος Ιεράρχης Brannoc, Ηγούμενος της Braunton, Devonshire († 6ος αιων.)

Ιερός Bede, Ομολογητής, Συγγραφέας († 735)

Αγία Παρθενομάρτυς Winifred της Ουαλίας († 650)

Άγιος Drostan του Aberdeen, Ερημίτης († 6ος αιων.)

Άγιος Μάρτυς Nectan, Κέλτης Ερημίτης, Αγγλία († 6ος αιωνth c.)

Αγία Hilda, Ηγουμένη της Μονής του Whitby

(† 680)

Άγιος Donnán, Κέλτης Ιερέας & Μάρτυς, Σκωτία († 617)

Άγιος Maelrubha, Κέλτης Ηγούμενος του Applecross, Νήσος Skye, Σκωτία († 722)

Άγιος Botolph, Επίσκοπος, Προστάτης Ταξιδιωτών (†680)

Αγία Werburga, Ηγουμένη του Chester († 7ος αιων.)

Άγιος Alphege, Αρχιεπίσκοπος του Canterbury († 1012)

Άγιος Ιεράρχης Cuthbert, Επίσκοπος του Lindisfarne († 687)

Αγία Ηγουμένη και θαυματουργή Bridget της Ιρλανδίας († 7ος αιων.)

Άγιος Dunstan, Αρχιεπίσκοπος του Canterbury († 988)

Άγιος Teilo (Dillon), Επίσκοπος Llandaff, Ουαλία († 6ος αιών.)

Αγία Μάρτυς Tydfil της Ουαλίας († 480)

Άγιος Wilfrid, Αρχιεπίσκοπος της York, Αγγλία († 709)

Άγιος Ομολογητής Donald, λαϊκός, και οι 9 παρθένες θυγατέρες του , Ogilvy, Σκωτία († 8ος αιων.)

Άγιος Dyfrig, Αρχιεπίσκοπος Caerleon, Ουαλία († 545)

Αγία Μάρτυς Dymphna, Προστάτις Πνευματικών Ασθενειών († 650)

Άγιος Ninian Επίσκοπος του Whithorn, Απόστολος των Πικτών († 432)

Άγιος Felix του Dunwich, Απόστολος της East Anglia († 648)

Άγιος Kentigern (Mungo, Cyndeyrn), Ηγούμενος, Επίσκοπος, ιδρυτής της πόλεως Γλασκόβης († 614)

Άγιος Birinus (Brian) του Dorchester, Απόστολος του Wessex († 7ος αιών.)

Άγιος Elian (Alan, Eilan), Ερημίτης της Κορνουάλης († 7ος αιών.)

Αγία Ita (Ida, Dorothy), Ερημίτρια στο Limerick, Ιρλανδία, και θετή μητέρα του Αγ.Brendan († 570)

Άγιος Mewan, Κέλτης ευαγγελιστής, ιδρυτής Μοναστηριού († 617)

Άγιος Coemgen (Kevin), Ηγούμενος του Glendalough, Ιρλανδία († 618)

Άγιος Colman του Lindisfarne επίσκοπος (+676)

Άγιος Erkenwald, Επίσκοπος Λονδίνου, Ηγούμενος του Chertsey, Αγγλία († 693)

Άγιος Ceadda (Chad), Επίσκοπος του Lichfield († 672)

Άγιος Twrog της Ουαλίας († 6ος αιών.)

Άγιος Comgall, Ηγούμενος 8,000 Μοναχών στο Bangor Ιρλανδίας († 603)

Άγιος Baldred (Balther), Ιερέας στο Lindisfarne, Ερημίτης στο Tyningham († 756)

Άγιος Cynedd (Kenneth), Ερημίτης, Ομολογητής του Gower, Ουαλία († 6ος αιών.)

Άγιος Cedd, Ιδρυτής του Lastingham, Επίσκοπος και Απόστολος των Ανατολικών Σαξώνων († 664)

Άγιος Cowey του Portaferry, Ηγούμενος του Moville, Ιρλανδία († μέσα 8ου αιων.)

Άγιος Laserian (Molaise) της Ιερής Νήσου στο Firth of Clyde, Επίσκοπος και Ηγούμενος († 639)

Άγιος Kieran, ιδρυτής της Μονής της Clonmacnoise Ιρλανδία († 544)

Άγιος Walstan ο Γενναιόδωρος, Bawburgh († 1016)

Άγιος Moluac της Lismore, ιδρυτής Μοναστηριών († 592)

Άγιοι Gwrnerth & Llywelyn, Μοναχοί της Νήσου Bardsey Ουαλίας († 6ος αιώνας)

Άγιος Colman του Oughaval, Ηγούμενος († 6ος αιώνας)

Άγιος Kilian (Cillian) της Ιρλανδίας, ιεραπόστολος, επίσκοπος και Απόστολος της Franconia (Bavaria) Γερμανία († 689)

Άγιος Cadoc του Llancarvan, Ουαλίας, Ιερο- μόναχος, μάρτυς († 592)

Άγιος Ιεράρχης Αυγουστίνος του Canterbury († 604)

Άγιος Brihtwold (Brithwald) του Wilton, Βενεδικτίνος μοναχός της ιστορικής Μονής Glastonbury († 1045)

Αγία Βασίλισσα Etheldred, Ηγουμένη του Ely († 679)

Άγιος Alkmund Πρίγκηπας της Northumbria, μάρτυς της Mercia († 679)

Άγιος Angus (Oengus) του Keld (Culdee), Ερημίτης († 824)

Άγιος Oswald Μάρτυς Βασιλέας της Northumbria († 641)

Άγιος Edmund Μάρτυς Βασιλέας της East Anglia († 869)

Άγιος Ethelbert Μάρτυς Βασιλέας της East Anglia († 794)

Άγιος Oswin Μάρτυς Βασιλέας της Northumbria († 651)

Άγία Eanswythe, Αγγλο-Σαξωνική πριγκήπισσα, Folkestone († 640)

Άγιος Edwin Μάρτυς Βασιλέας της Northumbria († 633)

Άγιος Κωνσταντίνος του Govan, Βασιλέας της Κορνουάλης, Μοναχός και Πρωτομάρτυς Σκωτίας († 6ος αιών)

Άγιος Cormac του Cashel, Βασιλέας του Munster της Ιρλανδίας και Επίσκοπος († 908)

Άγιος Petroc, γιός του βασιλέα Glywys της Ουαλίας και ιδρυτής Μονών στην Κορνουάλη († 564)

Άγιος Gwynllw (Gundleus) ο Μετανοών Βασιλέας και Ερημίτης της Ουαλίας († 523)

Άγιος Richard, Βασιλέας του Wessex, πατέρας των 3 Αγίων Willibald, Winebald και Walburga θυγατέρα († 722)

Άγιος Edward των παθών, Βασιλέας της Αγγλίας (μαρτυρήσας το 978)

Άγιος Laurence Αρχιεπίσκοπος του Canterbury († 619)

Άγιος Deiniol (Δανιήλ), Επίσκοπος του Bangor της Ουαλίας († 545)

Άγιος Pol (Παύλος) Aurelian της Κορνουάλης († 575)

Άγιος Mawes (Maudetus, Maudez) Μοναχός, Ερημίτης της Ουαλίας († 6ος αι.)

Αγία Osyth του Chich, Αγγλία, Ηγουμένη, Μάρτυς († 653)

Άγιος Tyssilio της Ουαλίας, Πρίγκηπας και Ηγούμενος (†640)

Άγιος Tugdual (Tudwyl) της Ιρλανδίας, Ερημίτης, ένας εκ των 7 Ιδρυτών Αγίων της Βρετάνης (Brittany) († 564)

Άγιος Cadfarch της Ουαλίας, Ιδρυτής Εκκλησιών († 6ος αι.)

Άγιος Παιδομάρτυς Πρίγκηπας Kenelm του Winchcombe († 821)

Αγία Wenna του Talgarth (Gwen, Genuissa, Gwen), Ευαγγελίστρια της Κορνουάλης, Μάρτυς
(Γεννηθείσα 463 μ.Χ.)

Άγιος Cummian «ο Λευκός», «ο Ξανθός», Ηγούμενος της Iona, Συγγραφέας († 669)
Περίπου 1OOO Άγιοι Μάρτυρες που μαρτύρησαν στο Lichfield της Αγγλίας, κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού

(† 304 μ.Χ.)

Read Full Post »

Ἀγαπητοί μας Ἀδελφοί καί Ἀδελφές,

Α Ν A Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η –  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

«Στήριγμα Ἐκκλησίας τῆς Ἐν Κύπρῳ Βαρνάβα, αὐτήν ἐξ οὐρανοῦ περιέπεις τῶν δωμάτων καί περιφρουρεῖς καί στερρῶς στηρίζει σῇ πολλῇ χάριτι ἐν βίου περιστάσεσιν, Ἀπόστολε, θερμῶς βοῶσαν·  Ἀλληλούια.»        (Χαιρετισμοί τοῦ Ἀποστόλου)

 

                        Καλούμεθα γιά ἄλλη μιά φορά νά τιμήσουμε μέ λαμπρότητα καί νά προβάλουμε μέ μεγαλοπρέπεια τό φωτιστή τῶν προγόνων μας στήν πίστη τοῦ Ναζωραίου, τόν Ἀπόστολο Βαρνάβα.  Ὁ υἱός τῆς παρηγορίας, ὁ θεῖος Βαρνάβας, ἠγάπησε τόν τόπο τῆς γεννήσεώς του, τήν Κύπρο, καί μαζί μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο καί τό νεαρό συγγενῆ του Ἰωάννη-Μᾶρκο, ἔσπευσε νά φέρει τό φῶς τοῦ Χριστοῦ στή Μακαρία γῆ, νά τήν ἁγιάσει καί ἔπειτα νά τήν ποτίσει μέ τό τίμιο αἷμά του, τό ὁποῖο ἔχυσε μέ τή θυσία του, ἀπό τίς πρῶτες δεκαετίες τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ στόν κόσμο.

                        Ἀπό τότε ὡς σήμερα οἱ αἰῶνες διαδέχονται ὁ ἕνας τόν ἄλλο καί οἱ ἐχθροί τῆς πίστεως μηχανεύονται τρόπους γιά νά ἐξαλείψουν τήν πίστη καί τροχιοδρομοῦν μεθόδους γιά νά ἀλλοιώσουν τήν ἱστορία τοῦ τόπου.  Ὅλες ὅμως οἱ γενιές τῶν πιστῶν, κουρνιασμένες στό δένδρο τῆς πίστεως ἀναπνέουμε τό ζείδωρο ἄνεμο τῆς ἐλευθερίας καί ἀπολαμβάνουμε τό ὀξυγόνο τῆς ζωῆς.  Τί κι ἄν πέρασαν ἀπό τό νησί βάρβαροι, κουρσάροι, σκληροί καί ἀδυσώπητοι κατακτητές;  Αὐτοί ἔκλεψαν τόν πλοῦτο, σύλησαν τούς θησαυρούς, κατέστρεψαν τά μνημεῖα, αἰχμαλώτισαν, ἀπήγαγαν καί δολοφόνησαν ἀνθρώπους πάσης ἡλικίας καί τάξεως ἀνεξάρτητα ἀπό τό φύλο τους.  Οἱ ρίζες ὅμως παραμένουν ἐκεῖ καί εἶναι ἕτοιμες νά ἀποδώσουν νέους θαλερούς βλαστούς.

                        Τοῦτες οἱ σκέψεις καί αὐτά τά αἰσθήματα διαπερνοῦν τό εἶναι μας καί δονοῦν τίς ἐσωτερικές χορδές μας κάθε φορά κατά τήν ὁποία, κάνοντας ἱστορική ἀναδρομή στά περασμένα, ἀναπολοῦμε τό ἔνδοξο παρελθόν καί συνάμα ἀντικρύζουμε τά παρόντα ποικίλα δράματα, τά ὁποῖα δέρνουν ἀνελέητα τήν ἡμικατεχόμενη γῆ τῶν πατέρων μας ἀπό τόν Τοῦρκο εἰσβολέα.

                        Ἀναπολοῦμε τό παρελθόν γιά νά ἀντλήσουμε δύναμη καί νά διδαχθοῦμε.  Παρατηροῦμε ἐξεταστικά τό παρόν γιά νά προβληματισθοῦμε.  Ἀφουγκραζόμεθα τό μέλλον γιά νά ὑφάνουμε τήν πορεία τῆς ζωῆς μας.  Σκοπός αὐτῆς τῆς συμπεριφορᾶς δέν εἶναι γιά νά βυθισθοῦμε μέσα σέ πέλαγος δυσθυμίας καί ἀπαισιοδοξίας.  Ἀντίθετα, ἡ σημαία τοῦ ἀγώνα δέν προορίζεται γιά ὑποστολή.  Ὄχι!  Σ’ αὐτήν ἀνήκει νά ὑπερίπταται ψηλά καί νά κυματίζει στούς αἰθέρες γιά νά ἐμπνέει ἐλπίδα, νά χαρίζει σφρῖγος, νά παρέχει θάρρος, νά σκορπᾶ αἰσιοδοξία καί νά σφυρηλατεῖ τό κουράγιο.

                        Μέ αὐτά τά λίγα λόγια ἐπιθυμῶ νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας καί νά σᾶς ἀπευθύνω πρόσκληση νά προσέλθετε νά τιμήσουμε Βαρνάβα τό θεῖο, νά τονίσουμε τήν ἀνάγκη τῆς ἑνότητας καί συνεργασίας μεταξύ μας καί νά προσευχηθοῦμε στόν Τριαδικό Θεό νά μᾶς ἐπισκιάσει ἡ χάρη καί τό ἔλεός του καί νά κολοβώσει τό χρόνο τῆς δοκιμασίας, τῆς προσφυγιᾶς καί κατοχῆς τῆς ρημαγμένης γῆς μας.     

                                                                                Μέ ἐγκάρδιες εὐχές καί πλούσιες εὐλογίες,

 

 

 

Μάιος 2010                                                                         † Ὁ Τροπαίου Ἀθανάσιος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜOY  

ΜΝΗΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

10η Ἰουνίου Πέμπτη Παραμονή ἑορτῆς Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου.

                        Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί Ἀρτοκλασία ὥρα 6.00 – 7.30 μ.μ.

11η Ἰουνίου Παρασκευή Μνήμη Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου.

                        Πανηγυρική Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία.  Προσευχή καί ἱκεσία γιά τούς δωρητές, ἑορταστές, ἀφιερωτές, ἐπιτρόπους, ἀνακαινιστές, ψάλτες, συνδρομητές, βοηθούς τοῦ Ναοῦ, διδάσκοντες, διδασκομένους, κηδεμόνες, χορηγούς, προστάτες καί εὐεργέτες τῆς κοινότητος καί τῶν Ἱδρυμάτων αὐτῆς ὥρα 9.00 – 12.00 μεσημέρι.

                        Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες θά τελεσθοῦν στό φερώνυμο Ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.

 

12η Ἰουνίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

 

13η Ἰουνίου Κυριακή  Γ΄ Ματθαίου Τριφυλλίου Ἐπισκόπου Λήδρας.  ΗΜΕΡΑ ΚΥΠΡΟΥ. 

Ὄρθρος, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.  Πανηγυρικοί ἑορτασμοί – Δέηση γιά τήν Κύπρο, τούς Ἄρχοντες καί τό φιλόθεο Λαό της ὥρα 8.30 – 12.00 μεσημέρι.

Τόν πανηγυρικό λόγο τῆς ἡμέρας θά ἐκφωνήσει ὁ ἐξοχώτατος Ὕπατος Ἁρμοστής τῆς Κύπρου κ. Ἀλέξανδρος Ζήνωνος.

Ὅλων τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν θά προεξάρχει ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος βοηθούμενος ἀπό Ἱερεῖς καί Διακόνους.

ΜΑΪΟΣ 2010                                                                         ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ

CELEBRATION OF THE FEAST OF ST BARNABAS AND CYPRUS DAY

 

            We are delighted to invite you to participate in the annual festivities of Cyprus Day as well as the commemoration of the Feast of Saint Barnabas.  Τhe commemoration of St Barnabas will be on Friday, the 11th June 2010, at 9.00 – 12.00 noon and Cyprus Day celebrations will take place on Sunday the 13th June 2010, at 8.30 – 12.00 noon in the church of St Barnabas, Finsbury Road, London N22 8PA. 

His Grace, Athanasios, Bishop of Tropaeou will preside on Sunday at the Divine Liturgy and the special prayers for Cyprus.  His Excellency, The High Commissioner of Cyprus, Mr Alexandros Zenon, will deliver the speech of the day. 

The celebrations are organised by our Community and the Association of the Greek Orthodox Communities in Gr. Britain.  You are cordially invited to attend the celebrations.

Τ Α   Ο Ν Ο Μ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α   Τ Ο Υ   Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Α Τ Ο Υ

 

                        Τήν Παρασκευή, 11η Ἰουνίου 2010, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὁ Αὐθέντης καί Δεσπότης ἡμῶν, κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἄγει τά Σεπτά Αὐτοῦ ὀνομαστήρια.  Κλῆρος καί λαός τῆς μεγαλώνυμης κοινότητος Ἀποστόλου Βαρνάβα βαθυσεβάστως καί μετά χαρᾶς πλείστης ὑποβάλλουμε πλούσια σέβη πρός τόν Πατριάρχη μας, ἀναπέμπουμε ἱκετηρίους δεήσεις ὑπέρ τῆς κατ’ ἄμφω ὑγείας Αὐτοῦ, ἐκζητοῦμε δέ τίς θεοπειθεῖς καί πατρικές εὐχές καί συνάμα τίς πατριαρχικές εὐλογίες Αὐτοῦ.

 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ,

Π Ο Λ Λ Α   Τ Α   Ε Τ Η !

May 2010                                           FOR AND ON BEHALF OF ST BARNABAS’ COMMUNITY

Read Full Post »

 

 

«Εὐλογητός εἶ, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ πανσόφους τούς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, καί δι’ αὐτῶν τήν οἰκουμένην σαγηνεύσας·  Φιλάνθρωπε, δόξα σοι.»

                              (Ἀπολυτίκιον)

 

                     Σήμερον, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει καί μνημονεύει τό ἀνεπανάληπτο καί μοναδικό γεγονός τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς.  Τό γεγονός τοῦτο ἔλαβε χώρα, σύμφωνα μέ τήν ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ πρός τούς Ἀποστόλους καί Μαθητές, πενήντα μέρες μετά τήν Ἀνάστασή του ἀπό τούς νεκρούς καί δέκα μέρες μετά τήν Ἀνάληψή του στούς οὐρανούς. 

           Ὁ Κύριος πρίν τήν ἀναχώρησή του ἀπό τή γῆ ὑποσχέθηκε στούς Μαθητές ὅτι θά ἔστελλε τόν ἄλλον Παράκλητο (Παρηγορητή), δηλαδή τό Πανάγιο Πνεῦμα.  Τό Ἅγιο Πνεῦμα θά τούς φώτιζε νά κατανοήσουν καί νά ἐνθυμηθοῦν ὅλα ὅσα ἄκουσαν, εἶδαν καί ἔζησαν κοντά στό Διδάσκαλό τους, τόν Ἰησοῦ Χριστό, κατά τό τριετές διάστημα τῆς δημοσίας δράσεώς του στή γῆ τῆς Παλαιστίνης.

           Οἱ Μαθητές πρίν τήν Πεντηκοστή προέβησαν στή συμπλήρωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Ἀποστόλων, μέ τήν ἐκλογή τοῦ Ματθίου, στή θέση τοῦ προδότη καί Ἰσκαριώτη Ἰούδα.  Ὕστερα ἀπό αὐτό οἱ Ἀπόστολοι παρέμεναν στά Ἱεροσόλυμα συγκεντρωμένοι στό ὑπερῶον τοῦ σπιτιοῦ τῆς ἀδελφῆς τῶν δύο Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Ἀριστοβούλου, καί μητέρας τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, Μαρίας.

           Ἐκεῖ ἦταν συγκεντρωμένα συνολικά 120 πρόσωπα.  Μεταξύ τους εὑρισκόταν ὁπωσδήποτε ἡ Παναγία.  Κατά τίς ἐννέα τό πρωί ἔλαβε χώρα ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  Ἀκούσθηκε κάτι σάν νά ἦταν δυνατός ἄνεμος.  Τότε ἀπό τόν οὐρανό κατέβη φωτιά, ἡ ὁποία χωρίσθηκε σέ δώδεκα πύρινες γλῶσσες, οἱ ὁποῖες κάθισαν ἡ καθεμιά πάνω στά κεφάλια τῶν δώδεκα Ἀποστόλων. 

         Ἔτσι ἔχουμε τό φωτισμό τῶν Μαθητῶν καί τή σκήνωση τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα στήν ψυχή, στό νοῦ καί τήν καρδία ἑκάστου Ἀποστόλου.  Τότε ὁ Ἀπόστολος Πέτρος σηκώθηκε πάνω καί ἔκαμε τό πρῶτό του κήρυγμα.  Ἡ σαγήνη αὐτοῦ τοῦ κηρύγματος ἀπέφερε, ὡς πρῶτον καρπό, τρεῖς χιλιάδες πιστούς μέλη τῆς Ἐκκλησίας.

           Τίς μέρες ἐκεῖνες στά Ἱεροσόλυμα εὑρίσκοντο πολλοί Ἰουδαῖοι τῆς Διασπορᾶς, προερχόμενοι ἀπό ὅλα τά μέρη τοῦ τότε γνωστοῦ κόσμου.  Αὐτοί ἔφθασαν ἐκεῖ γιά νά συνεορτάσουν στόν τόπο τους τή δική τους Πεντηκοστή, ἡ ὁποία ἀναφερόταν στήν παράδοση τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου στό ὄρος Σινᾶ. 

           Ἦταν ἐντυπωσιακό τό ὅτι ὅλοι αὐτοί δέν μιλοῦσαν καί δέν κατανοοῦσαν τήν ἴδια γλῶσσα.  Ὅσα ὅμως τούς ἀπηύθυνε ὁ Ἀπόστολος Πέτρος τά κατανόησαν καί ἦταν ἀπορημένοι, πῶς ἦταν δυνατό νά συμβαίνει ἔτσι.  Οἱ Ἀπόστολοι ἐθεωρήθησαν ἀπό πολλούς ὡς μεθυσμένοι μέ φυσικό κρασί.  Τότε ὁ Πέτρος διαμαρτυρήθηκε ἔντονα καί εἶπε: «πῶς εἶναι δυνατό νά εἴμεθα μεθυσμένοι τόσο πρωί, ἡ ὥρα ἐννιά;»

           Ἐπιπρόσθετα ἕνας ὕμνος τῆς Ἐκκλησίας μνημονεύει τό γεγονός τῆς συγχύσεως τῶν γλωσσῶν κατά τό κτίσιμο τοῦ Πύργου τῆς Βαβέλ καί τό χωρισμό τῶν ἀνθρώπων, γιατί ἦταν ἀδύνατο νά συνεννοηθοῦν. Παράλληλα μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ὅπου οἱ περιορισμοί ἐξέλιπον, ὁ Λαός μποροῦσε νά κατανοεῖ τά ἀκουόμενα.  Τοῦτο ἔφερε ὡς καρπό τήν ἑνότητα. 

           Ἡ ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ὡς γνωστό, ἀποτελεῖ τή γενέθλιο ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας.  Ἡ Ἐκκλησία βέβαια προϋπῆρχε στούς οὐρανούς μεταξύ τῶν τριῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος.  Μέλη της στά πλαίσια τῆς δημιουργίας ἀποτελοῦν οἱ Ἄγγελοι ὡς ἀνήκοντες στόν πνευματικό κόσμο.  Τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς πραγματώθηκε ἡ ἱδρυση τῆς Ἐκκλησίας ἐπί γῆς.  Τό γεγονός τῆς Πεντηκοστῆς μέσα στή ροή τῶν αἰώνων προτυπώθηκε καί προφητεύθηκε μέ πολλούς τρόπους ἀπό τούς προφῆτες. 

           Στό πρῶτο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τή Γένεση, γίνεται λόγος γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα, μέ τή χρήση τοῦ ὅρου Ρούαχ Ἐλωχείμ.  Διαβάζουμε λοιπόν τά ἑξῆς: «Πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος».  (Γεν. α΄ 2)  Στόν Πεντηκοστό δέ ψαλμό ὁ προφήτης καί βασιλέας Δαυίδ παρακαλεῖ τό Θεό νά μήν ἀφαιρέσει ἀπό πάνω του τό Ἅγιο Πνεῦμα, μέ τά ἀκόλουθα λόγια: «Τό Πνεῦμά Σου τό Ἅγιον μή ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμου.» (Ψ. Ν (ΝΑ΄) 13)

           Στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας «πάντα χορηγεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον».  Γιά τοῦτο ἄς παρακαλοῦμε τό Τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος νά σκηνώνει μόνιμα μέσα μας καί νά μᾶς καθαρίζει ἀπό κάθε εἴδους ἁμαρτία.  Ἀμήν! 

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 14ης καί 15ης Μαΐου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό μας Ναό, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ὁ Ἰάκωβος, υἱός τῶν Stephan Wells καί Σωτήρας, τό γένος Χριστοφῆ, μέ ἀνάδοχο τή Μαρία Λαούτα.

                        Ὁ Ἰωάννης-Josua, υἱός τῶν Steven Taylor καί Ἰωάννας, τό γένος Taylor, μέ ἀνάδοχο τή Helen Martin, καί

                        Ἡ Κλαυδία, θυγατέρα τῶν Ἀβραάμ Γεωργίου καί Ἀνδρούλας, τό γένος Ἀλεξίου, μέ ἀνάδοχο τήν Ἀντωνία Γεωργίου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΓΑΜΟΣ:  Τό Σάββατο, 14η Μαΐου 2010, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Ἀνδρέου Ἀντωνίου Λάζου καί Μαρίας-Florence, τό γένος Lawes.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στούς ναούς τῆς κοινότητός μας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Ἕλλης Μαυροκόκκη, τήν Τρίτη, 18η Μαΐου, Θεοφάνους Ἀριστείδου, τήν Πέμπτη, 20η Μαΐου καί Ὀδυσσέως Νικολάου, τήν Παρασκευή, 21η Μαΐου 2010.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς ἀειμνήστου Ἕλλης.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς κάι σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθησαν τήν Τρίτη, 18η καί τήν Πέμπτη, 20η Μαΐου 2010, ἡ Βοηθητική Ἀδεφλότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Τετάρτη, 12η Μαΐου 2010, πραγματοποιήθηκε στά κεντρικά γραφεῖα, ἡ τακτική μηνιαία συνεδρία τοῦ          Δ. Συμβουλίου, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Μετά τά καθιερωμένα οἱ σύνεδροι ἀσχολήθηκαν μέ τά ἀκόλουθα:  Ἐνημέρωση γιά τίς ἐργασίες στούς κοινοτικούς χώρους, ἑορτή Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου, (Παρασκευή, 11-6-2010) Ὀνομαστήρια Πατριάρχου καί Κοινοτικοί ἑορτασμοί Ἡμέρας Κύπρου, (Κυριακή, 13-6-2010) καί ἄλλα.  Παρευρέθησαν 19 πρόσωπα.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  Ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ προετοιμάζει φιλανθρωπική Ἐκδήλωση-Δεῖπνο, γιά τήν Τρίτη, 25η Μαΐου 2010.  Σκοπός τῆς ἐκδηλώσεως εἶναι ἡ συγκέντρωση χρημάτων γιά τήν κάλυψη τῶν δαπανῶν τῶν γευμάτων, τά ὁποῖα προσφέρονται πρός τιμή τῶν ἡλικιωμένων μας κάθε Τρίτη καί Πέμπτη.  Πρόκειται γιά τίς περιπτώσεις στίς ὁποῖες δέν ὑπάρχουν δωρητές.  Μέ τήν εὐκαιρία αὐτήν εὐχαριστοῦμε τούς ὑποστηριχτές τῶν δραστηριοτήτων τῆς φιλανθρωπίας.  Τιμή εἰσιτηρίου £ 20.00 (περιλαμβάνει φαγητό καί ποτό), ὥρα 7.30 μ.μ.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Μέ τή θετική ἀνταπόκριση τῆς δικῆς σας ἀγάπης πρός τά Ἑλληνικά Σχολεῖα οἱ πωλήσεις τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ ἔχουν φθάσει τό ποσό τῶν £7,250.00.  Τά παιδιά τοῦ σχολείου καί οἱ οἰκογένειές τους εὐχαριστοῦν θερμά ὅλους τούς φίλους τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

24η Μαΐου Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 

Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

25η Μαΐου Τρίτη Ἡ Τρίτη Εὕρεση τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου. 

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

29η Μαΐου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

30η Μαΐου Κυριακή (Α΄ Ματθαίου) τῶν Ἁγίων Πάντων.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Ἀρτοκλασία. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Χριστίνα Χριστοδούλου       £ 20.00                        Μαρίτσα Γεωργιάδου            £ 10.00

Ἀνδριανή Δημητρίου                        £ 20.00                        Μαρία Παπαλούκα    £400.00

Εἰρήνη Παπαστυλιανοῦ       £100.00           Ἑλένη Πέτρου           £100.00

Κωνσταντῖνος στή μνήμη τοῦ πατέρα του Γεωργίου                    £100.00

                        Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

“Blessed are you, Christ our God, who revealed the fishermen to be most wise by sending down to them the Holy spirit, and so through them catching the whole world in a net.  Lover of humankind, glory to you!”

                                                                      (Apolytikion)

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

                        Today the Church celebrates and commemorates the unrepeatable and unique event of the sacred Pentecost.  This event took place in accordance with the promise of Christ the Lord to His disciples and Apostles fifty days after His resurrection from the dead and ten days after His ascension into heaven.

                        The Lord, prior to His departure from earth, promised to His disciples that He would send the other Paraclete (the Comforter), that is the Holy Spirit.  The Holy Spirit would illumine them so that they would comprehend and recall all they had heard, seen and experienced whilst they were with their Tutor, Jesus Christ, during His three-year public ministry in the land of Palestine.

                        The disciples, before Pentecost, made the necessary provision so as to complete the number of the Apostles.  This was done through the election of Matthias in place of Judas Iscariot and Traitor.  After that the Apostles remained gathered in Jerusalem in the upper room of the house of Maria, the sister of the two apostles, Barnabas and Aristobulous and the mother of Mark the Evangelist.

                        There were gathered there a total of 120 people.  Among them our Lady was certainly to be be found.  About 9.00 in the morning the descent of the Holy Spirit took place.  A sound like a strong wind was heard. Then fire which was divided into twelve fiery tongues, came down from heaven.  A flame of fire sat on the head of each disciple.

                        Thus we have the illumination of the disciples and the dwelling of the Holy Spirit in the soul, the mind and the heart of each Apostle.  Apostle Peter, then, stood up and delivered his first sermon.  The net of that sermon brought the first fruit, which was three thousand faithful as members of the Church.

                        At that time in Jerusalem there were many Jews of the diaspora who came over from all the place of the then known world.  They came there to con-celebrate their own pentecost in the country of their origin.  Their pentecost was commemorating the delivery of the Mosaic law on Mount Sinai.

                        It was impressive that all those people did not speak or understand the same language.  However, whatever Apostle Peter said to them, they comprehended and they were amazed how it was possible for this to happen.  The disciples were taken by many to be drunk with wine.  Then Peter protested strongly and said:  How can we be drunk so early at 9.00 in the morning?

                        Additionally, a church hymn commemorates the event of the confusion of tongues during the building of the Tower of Babel and the division of men, since it was impossible for them to communicate with each other.  At the same time it reminds us that on the day of Pentecost where the limits were raised, the people could understand what they heard.  This brought about the fruit of unity.

3

                        The day of Pentecost, as it is known, is the ‘Birth Day’ of the Church.  The Church, of course, pre-existed in heaven among the three Persons of the Holy Trinity.  Among her members within the frame of creation, are the angels as they belong to the spiritual world.  On the day of Pentecost we have the foundation of the Church on earth.  The event of Pentecost through the centuries was pre-figured and foretold in many ways by the prophets.  In Genersis, the first book of the Old Testament, it is mentioned about the Holy Spirit with the use of the term Rouah Elohim.  We read then as follow:  “and a mighty wind…swept over surface of the waters.”  (Gen. 1:2).  In the 50 Psalm the prophet and king David asks God not to take away from him the Holy Spirit with the words:  “Do not take your Holy Spirit from me.” (50: 11).

                        Within the Church everything is granted by the Holy Spirit.  Therefore, let us ask the Third Person of the Holy Spirit to dwell permanently within us and cleanse us from every kind of sin.  Amen!

C O M M U N I T Y   N E W S

MEALS FOR  THE  ELDERLY:     The meals for the elderly during the month of April were subsidised by the following:  Sophia Livera on the occasion of the birthday of her son Alex;  Koulla Minaides and Onoufrios Onoufriou in memory of their beloved departed Onoufrios, Katerina, Michael, Kyriaki;  Soteroula Georgiou for the health of her family and in memory of her departed beloved brother Elias and uncles Revd Varvanas and Kyriacos and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA.  We thank the kind donors for their generosity and kindness towards this very worthy cause.

                        Unfortunately, for the month of May we have had no donations towards the meals and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA had to contribute towards all these meals.  If you are able and willing to contribute we will be appreciate your donation towards the meals for our elderly.

A  NEW  EDITION:  Recently the Paschal Issue of our School Magazine came into circulation.  This includes a greeting by the Head Teacher, His Grace, Bishop Athanasios, a variety of essays from the teachers as well as the pupils, adverts, photographs and a chronicle of events.

PANTANASSA’S  SOCIAL  EVENING:   The Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA will be holding a social evening in order to raise funds towards the meals for the elderly.  This will take place in the hall of St Mary on Tuesday evening, 25th May 2010, at 7.30 p.m.  There will be a hot buffet dinner. Price of

4

each ticket is £20.00, includes drinks.  A raffle will be drawn at the end of the evening.  Please make every effort to support this event as it will help towards replenishing our funds towards the meals for the elderly.

RENEWAL  OF  SUBSCRIPTIONS:  The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine (£15.00) are now due.  If you have not already paid your subscriptions or wish to subscribe to any or all of these you may contact our Community’s offices.

ANNUAL  SCHOOL  RAFFLE:     Our annual school raffle is still in circulation.  So far we have been able to sell tickets in the amount of £7,200.  We thank you for your kindness towards this venture and we trust that you will continue to support this until we have managed to sell all the 11,000 tickets by Sunday, 4th July 2010.

ST  BARNABAS/CYPRUS  DAY:  On Friday, 11th June 2010 we celebrate the feast of Saints Barnabas and Bartholomew.  The church of St Barnabas in Finsbury Road, London N22 8PA, will celebrate the event as follows:

                  On Thursday, 10th June 2010, Vespers will be sung at 6.00 p.m.

On Friday, 11th June 2010, the Divine Liturgy will be celebrated between 9.00-12.00 noon.  His Grace, Athanasios, Bishop of Tropaeou, will preside assisted by the priests and deacons of the Community.

On Sunday, 13th June 2010, we celebrate ST BARNABAS/CYPRUS DAY.  Our Community will celebrate this important event.  These celebrations are organised by our Community and the Association of the Greek Orthodox Communities in Great Britain.  The Divine Liturgy will begin at 8.30 a.m.  His Grace, Athanasios, Bishop of Tropaeou, will preside at the Divine Liturgy, assisted by priests and deacons of the Community.  Special prayers will be said for Cyprus and the speech of the day will be delivered by His Excellency, The High Commissioner of Cyprus, Mr Alexandros Zenon.

THE  NAME-DAY  OF  OUR  PATRIARCH:  On Friday, 11th June 2010, the feast of Holy Apostles Barnabas and Bartholomew, His All-Holiness, Bartholomew, our Ecumenical Patriarch, celebrates his name-day.   We take this blessed opportunity to extend our profound respects to our Ecumenical Patriarch and add our ardent prayers for His well-being.

Read Full Post »

St Barnabas Greek School

Read Full Post »

Older Posts »