Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Απρίλιος 2010

 «Βυζαντίου ποιμένες καί περίδοξοι πρόεδροι, ὤφθητε σοφοί ἱεράρχαι διαφόροις ἐν ἔτεσι ΄διό ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὑμῶν τήν πολιτείαν εὐφημεῖ΄ δι’ αὐτῆς γάρ φωστῆρες περιφανεῖς, πυρσεύετε τούς κράζοντας’ δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ βεβαιοῦντι δι’ ἡμῶν, πίστιν τήν Ὀρθόδοξον».       (Ἀπολυτίκιον)

 

                        Σεμνύνεται, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ σήμερον μέ τήν τέλεση τῆς ὁμαδικῆς μνήμης ὅσων διετέλεσαν Ἀρχιεπίσκοποι καί Πατριάρχες τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί ἠξιώθησαν τῆς εὐλογίας, τῆς τιμῆς, τοῦ προνομίου καί τοῦ χαρίσματος τῆς ἁγιότητος.  Ἡ ἑορτή αὐτή, νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι, θεσπίσθηκε κατόπιν εἰσηγήσεως τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Σεπτοῦ ἡμῶν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, τήν 24η Ὀκτωβρίου 1991, κατά τή συνεδρία τῆς Ἐνδημοῦσας Συνόδου.

                        Τό γεγονός τοῦτο μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Βυζαντίου εἶναι ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος.  Αὐτός μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὡς ὁ ἐπί κεφαλῆς τῶν ἁγίων μορφῶν, οἱ ὁποῖες ἐκλέϊσαν τό Θρόνο τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων.  Ὁ ἄμεσος διάδοχος τοῦ Ἀποστόλου ὑπῆρξε ὁ Ἐπίσκοπος Στάχυς (38 – 54), ὁ ὁποῖος ἐγκατεστάθη στό θρόνο ἀπό τόν ἴδιο.  Νά μνημονεύσουμε ἐπίσης τόν ἅγιο Μητροφάνη Α΄ (306 -314) καί τόν ἅγιο Ἀλέξανδρο (314 -337).  Ὁ τελευταῖος συμμετεῖχε ὡς μέλος στήν Πρώτη Οἰκουμενική Σύνοδο, τό 325 μ.Χ, ἡ ὁποία ὡς γνωστόν συνῆλθε στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας καί ἀντιμετώπισε τήν αἵρεση τοῦ Ἀρείου.

                        Σταχυολογώντας τώρα μεταξύ τῶν ἁγιασμένων προσωπικοτήτων καί ξεχωριστῶν μορφῶν, οἱ ὁποῖες συναποτελοῦν τήν ἀδιάσπαστη ἁλυσίδα τῶν διατελεσάντων Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως μποροῦμε νά μνημονεύσουμε τό Γρηγόριο τό Θεολόγο (379 -381), τόν Ἰωάννη τό Χρυσόστομο (398 -404), τόν Πρόκλο (434-446), τόν Ταράσιο Α΄ (784 -806), τό Νικηφόρο Α΄ (806-815), τό Μεθόδιο Α΄ (842 -846), τόν Ἰγνάτιο Α΄( 846-858 καί 867-877), τό Φώτιο Α΄ τό Μέγα (858-867, 877-886), τό Νικόλαο τό Μυστικό (901-907, 912-925) καί ἄλλους.

                        Μέσα στή χορεία τῶν ἁγίων αὐτῶν Ἀρχιερέων ὑπάρχει πλειάδα Πατριαρχῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπί τουρκοκρατίας μαρτύρησαν, ἄλλοι μέ ἀπαγχονισμό καί ἄλλοι μέ ἀποκεφαλισμό.  Ἔτσι τό τίμιο αἷμά τους ἔβαψε τά τιμημένα ράσα τους, πότισε τά ἱερά ἄμφιά τους καί ράντισε τήν εὐλογημένη γῆ πού πατοῦσαν.  Ὅλοι αὐτοί μέ τό αἷμά τους ἤρδευσαν τό δέντρο τῆς πίστεως πλουσιοπάροχα καί μιμήθησαν τόν Ἀρχιμάρτυρα καί Ἀρχηγό τῆς πίστεώς μας Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος «περιεποιήσατο τήν Ἐκκλησίαν διά τοῦ ἰδίου αἵματος». 

                        Μέσα στή ροή τῶν αἰώνων ὁ θρόνος τῆς Κωνσταντινουπόλεως διεδραμάτισε τό ρόλο του μετ’ ἐπιστήμης, ἀντιμετωπίζοντας τά ἀναφυόμενα ἐκκλησιαστικά ζητήματα καί ποικίλα προβλήματα.  Ὅλα τοῦτα ἐπετέλεσε μέ τή χειραγωγία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο ὁδηγεῖ τήν Ἐκκλησία καί τή φυλάσσει στήν ἀλήθεια.

                        Ἡ Ἐκκλησία μέ τά πάγχρυσα στόματα, τά πνευματώδη κείμενα καί τά φωτεινά παραδείγματα τῶν ἑκάστοτε Ἀρχιερέων της, ἀντιμετώπισε σθεναρά ὅσους ἀπέρριπταν τή θεότητα τοῦ προσώπου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἐκείνη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  Αὐτή ὑπερασπίσθηκε μέ δύναμη καί τόν ἄνωθεν φωτισμό τήν ὀρθή διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων γιά τίς Ἅγιες Εἰκόνες, τά Τίμια λείψανα καί τόν Τίμιο Σταυρό.

                        Γιά νά κατανοήσει κάποιος τή ζωή, τίς θυσίες καί τήν προσφορά τῶν Ἁγίων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας χρειάζεται ἡ ἐπισταμένη μελέτη τῶν κειμένων, τά ὁποῖα ἐκεῖνοι ἔγραψαν καί μᾶς κληροδότησαν.  Ἡ καλύτερη γνωριμία μέ τή ζωή καί τόν καθημερινό βίο τους καί ἡ μίμηση τοῦ καλοῦ παραδείγματός τους ὁδηγοῦν ἀταλάντευτα τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας πρός τό δρόμο τῆς ἁγιότητος καί σωτηρίας.  Ἡ πιό στενή σχέση μαζί τους μᾶς κρατᾶ δεμένους μέ τίς πνευματικές μας ρίζες καί δέ μᾶς ἀφήνει νά καταντήσουμε ἀμφιταλαντευόμενοι καί παρασυρόμενοι.     

                        Ἡ ταραγμένη καί συγχυσμένη ἐποχή, τήν ὁποία διερχόμεθα καί οἱ ἀβεβαιότητες τῶν ἡμερῶν μας ἐπιβάλλουν νά καθρεπτίζουμε τή ζωή μας μέσα στόν ἀλάθητο καθρέπτη τῆς ζωῆς ὅλων αὐτῶν τῶν ἁγίων καί πνευματικῶν μας προγόνων πιό προσεκτικά, γιά νά ἐντοπίζουμε τά λάθη καί νά στερεωνόμεθα στήν πίστη ὅσο γίνεται καλύτερα καί νά παραμένουμε στό στρατί, τό ὁποῖο ὁδηγεῖ στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ.  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 24ης καί 25ης Ἀπριλίου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς μας, οἱ ἀκόλουθοι:

Ὁ Ἰωάννης-Jonathan, υἱός τῶν Mihal Kaso καί Stela, τό γένος Kenaz, μέ ἀνάδοχο τόν Παναγιώτη Βάσου.

Ἡ Χριστίνα-Ἑλένη, θυγατέρα τῶν Κωνσταντίνου Σταύρου καί Γενοβέφας, τό γένος Κώστα, μέ ἀνάδοχο τήν Ἑλένη Σταύρου.

Ὁ Ἀντώνης-Alfonso, υἱός τῶν Ἀντώνη Γεννάρη καί Ἰωάννας, τό γένος Chan, μέ ἀναδόχους τούς Μᾶρκο καί Μαρία Πολυκάρπου.

Ἡ Καλλισθένη, θυγατέρα τῶν Εὐαγγέλου Ἰωάννου καί Ἀναστασίας, τό γένος Σαββίδου, μέ ἀνάδοχο τήν Ἕλενα Au-yeong.

                   Ἡ Βασιλεία-Εἰρήνη, θυγατέρα τῶν Ἀνδρέα Κωνσταντίνου καί Ἕλενας, τό γένος Σιακαλλῆ, μέ ἀνάδοχο τήν Ἀνδριάνα Σιακαλλῆ, καί

                   Ἡ Ἀντζελίνα-Μαρή, θυγατέρα τῶν Χριστιανοῦ Ἠλιάδη καί Καλλιόπης, τό γένος Ἰωσήφ, μέ ἀναδόχους τήν Ἑλεονώρα Ἠλιάδη, Ἀλέξανδρο καί Jessica Γεωργίου. 

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τῆς Ἀντζελίνας-Μαρῆς. 

Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΚΗΔΕΙAΤό Σάββατο, 1η Μαΐου 2010, στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς ἀείμνηστης Παντελίτσας Στεφάνου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ἐκλιπούσας καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους της.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας, τήν Τρίτη, 27η Ἀπριλίου, δεξιώθηκε ἡ δίδα Σωτηρούλα Γεωργίου, ὑπέρ ὑγείας τῶν οἰκείων της καί στή μνήμη τῶν ἀειμνήστων ἀδελφοῦ της Ἠλία καί θείων της Βαρνάβα πρεσβυτέρου καί Κυριάκου.  Τήν Πέμπτη, 29η Ἀπριλίου 2010, τό γεῦμα προσέφερε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Ἡ διάθεση τοῦ ἐτήσιου σχολικοῦ λαχνοῦ μέχρι τώρα ἔχει ἀποφέρει ποσό £ 5,250.00Τά παιδιά τοῦ σχολείου προσβλέπουν στήν ἀδιάπτωτη ὑποστήριξη, τήν ἄδολη ἀγάπη καί τήν ἀδιάκοπη ἐνθάρρυνσή σας.  Τέλος, ἐκφράζονται θερμές εὐχαριστίες καί πλούσια συγχαρητήρια πρός ὅλους τούς ὑποστηριχτές τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας. 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Πέμπτη, 7η Μαΐου 2010, τό προεδρεῖο τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ προσκαλεῖ ὅλα τά μέλη σέ κοινή συνεδρία, ὥρα 7.30 μ.μ.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

5η Μαΐου Τετάρτη Ἀπόδοση ἑορτῆς τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. 

Ἁγίας Εἰρήνης Μεγαλομάρτυρος. 

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

8η Μαΐου Σάββατο  Ἀπόδοση ἑορτῆς τῆς Σαμαρείτιδος. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ

Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία      ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ. 

Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

9η Μαΐου Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ.  Ἡσαΐου Προφ. Χριστοφόρου μάρτυρος.

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σωτηρούλα Χριστοφόρου £ 20.00                     Αἰκατερίνη Στυλιανοῦ          £ 20.00

Κ. Κωστῆ                             £ 50.00                     Σοφόκλης Δημοσθένους       £100.00

Κυριάκος Παναγιώτου       £ 25.00                     Σάββας Καραγιάννης                  £1,200.00

Κατερίνα Στυλιανοῦ                       £ 10.00                     Λουκᾶς Ἀνδρέου               £ 20.00

Εὐδοκία Ἀδάμου                  £ 40.00                     Ἀνώνυμος                           £ 20.00

Ὄλγα Ἀγαμέμνονος στή μνήμη Ἀγαμέμνονος καί Παναγιώτη                 £200.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 

 

«Τόν ἐν προφήταις μείζονα γνωρισθέντα καί Ἀποστόλων πρόκριτον γεγονότα, ὕμνοις ἐγκωμίων στεφανώσωμεν, τόν Πρόδρομον τῆς χάριτος, τήν κεφαλήν γάρ ἐτιμήθη, διά τόν νόμον Κυρίου.»                           (ἐξαποστειλάριον ἑορτῆς)

            Περίλαμπρα τιμᾶ σήμερον ἡ Ἐκκλησία τόν Πρόδρομο Ἰωάννη καί μνημονεύει τό θλιβερό καί ἀποτρόπαιο γεγονός τῆς ἀποτομῆς τῆς κεφαλῆς του, δηλαδή μέ τά σημερινά δεδομένα θά λέγαμε, τῆς ἐκτελέσεως μέ ἀποκεφαλισμό ἑνός ἀθώου καί ἀδικοφυλακισμένου, τοῦ Ἰωάννη Προδρόμου.

            Ὑπενθυμίζουμε ὅτι αἰτία τῆς φυλακίσεως τοῦ Προδρόμου ἀπό τόν υἱό τοῦ Ἡρώδη τοῦ Μεγάλου, τόν Ἡρώδη Ἀντίπα, ἦταν ἡ παράνομη σχέση, τήν ὁποία δημιούργησε ὁ Ἡρώδης μέ τή νύμφη του Ἡρωδιάδα.  Ἡ Ἡρωδιάδα ἦταν σύζυγος τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Ἡρώδη, τοῦ Φιλίππου.  Ὁ Φίλιππος μέ τήν Ἡρωδιάδα εἶχαν παιδί ἀπό τό γάμο τους, τή Σαλώμη.  Ἕνεκα αὐτῶν τῶν καταστάσεων, τό στόμα τοῦ Θεοῦ, ὁ Προφήτης καί Πρόδρομος Ἰωάννης, τούς ἔκανε δριμύτατο ἔλεγχο.  Γιά τοῦτο κατάληξε στή φυλακή καί ἔπειτα γνώρισε τό θάνατο μέ ἀποκεφαλισμό.

            Ὁ Ἡρώδης Ἀντίπας, ὡς ἐπιπόλαιος καί παρασυρόμενος ἀπό τήν Ἡρωδιάδα, μετά τό χορό τῆς Σαλώμης πρός τιμή του στά γενέθλιά του, τῆς ἔταξε μέχρι καί τό μισό βασίλειό του.  Ἡ Ἡρωδιάδα ὅμως συμβούλευσε τή Σαλώμη σχετικά καί ἡ τελευταία ζήτησε τό κεφάλι τοῦ Προδρόμου στό πιάτο, πρᾶγμα πού ἐγένετο.  Ἡ ἐξόντωση ὅμως τοῦ στόματος τῆς ἀληθείας γέννησε τέτοιες τύψεις στήν ψυχή τοῦ Ἡρώδη πού ἐκεῖνος ἀκούοντας γιά τά θαύματα τοῦ Κυρίου τά ἀπέδιδε στόν Ἰωάννη ὡς ἀναστηθέντα.

            Ἡ ἀντιπνευματική καί σαρκολάτρισσα ἐποχή μας ἔχει ἀνάγκη βαθυτέρας μελέτης τῆς μορφῆς, τῆς ζωῆς, τοῦ κηρύγματος, τῆς προσφορᾶς καί τῆς θυσίας τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ.  Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, στήν πλειονότητά του, ἀντιμέτωπος μέ τούς πολλούς θορύβους τῆς ζωῆς, ἀποβαίνει κωφός στά μηνύματα τοῦ οὐρανοῦ.  Θαμπωμένος ἀπό τίς ἀνακαλύψεις καί τίς μηχανές νομίζει ὅτι ἔγινε Θεός καί ἔβγαλε τόν Ἀληθινό Θεό ἀπό τά σχέδια καί τήν καθημερινή του ζωή.  Ἀσχολεῖται μέ τό πόσα ὑλικά ἀγαθά ἔχει, τί γνώσεις καί ψευτοδιπλώματα πῆρε καί στό πῶς νά προβληθεῖ καί νά καταξιωθεῖ σέ τοῦτο τόν κόσμο πάνω στή γῆ.  Ἔχουν καί αὐτά βέβαια τή θέση τους στή ζωή μας.  Δέν εἶναι ὅμως τό πᾶν.

            Χρειάζεται νά προσέχουμε ὄχι μόνο τήν ὁριζόντια διάσταση τῆς ζωῆς ἀλλά νά σκεπτόμεθα παράλληλα καί τήν κάθετη καί μάλιστα σοβαρότερα.  Εἶναι ἀνάγκη νά βάλουμε πιό πολύ Θεό στή ζωή, τήν καρδιά, τό νοῦ καί τό πρόγραμμά μας, ἄν θέλουμε νά πορευθοῦμε τόν ἀνάντη δρόμο, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ ἀταλάντευτα πιό κοντά στόν Πλάστη Θεό.  Ἄν περιοριζώμεθα στό τί «φάγωμεν καί πίωμεν, αὔριον γάρ ἀποθνήσκομεν» (Α´ Κορ. ιε´ 32), σέ τί διαφέρουμε ἀπό τά ἄλογα ζῶα;  Ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε γιά πιό ψηλά, γιά τά μεγάλα, τά ὡραῖα, τά οὐράνια καί θεῖα.  Εἶναι ὁ ἀετός τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τό σκουλήκι τῆς γῆς.  Στόχος τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου πρέπει νά εἶναι ἡ εὐαρέσκεια τοῦ Θεοῦ καί τέρμα ἡ οὐράνια Βασιλεία.  Ἀμήν!

Read Full Post »

 

 

«Ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡ ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτή καί Μᾶρκος ὁ υἱός μου.»             (Α΄ Πετρ. ε΄ 13)

                        Ἡ Ἐκκλησία, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τήν παροῦσα ἡμέρα τιμᾶ τή μνήμη καί προβάλλει τό πρόσωπο τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ Μάρκου.  Στήν Καινή Διαθήκη ὁ Μᾶρκος ἀναφέρεται ὡς «Μᾶρκος ὁ ἀνεψιός Βαρνάβα»  (Κολ. δ΄ 10).  Βέβαια εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Ἀπόστολος Βαρνάβας γεννήθηκε στήν Κύπρο.  Στά Ἱεροσόλυμα ζοῦσε ἡ ἀδελφή τοῦ Βαρνάβα, Μαρία, σπίτι τῆς ὁποίας κατά τήν παράδοση ἔλαβε χώρα ὁ Μυστικός Δεῖπνος καί ἐπίσης ἐκεῖ ἦταν συγκεντρωμένοι οἱ Ἀπόστολοι τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. 

Ὁ τόπος γέννησης τοῦ Μάρκου δέν εἶναι γνωστός.  Ἦταν ὅμως φυσικός υἱός τῆς Μαρίας.  Δέ γίνεται λόγος γιά τόν πατέρα του.  Πιθανόν νά ἦταν ἄσημος ἤ ἀπέθανε.  Ἡ οἰκογένεια ὅμως φαίνεται ὅτι διέμενε σέ ἀρχοντικό σπίτι, γιά νά μπορεῖ νά φιλοξενεῖ κόσμο καί νά γίνονται συγκεντρώσεις.  Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος τόν θεωροῦσε πνευματικοπαίδι του.  Γιά τοῦτο τόν ἀποκαλεῖ «Μᾶρκος ὁ υἱός μου».  Ἡ φράση δέ «ἡ ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτή» πρέπει νά θεωρήσουμε ὅτι ἀναφέρεται στή Ρώμη, ὡς μεγαλούπολη τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, μέ ὅλα τά χαρακτηριστικά τῆς ἀρχαίας Βαβυλῶνας.  Δηλαδή τήν πολυκοσμία καί τά ὅσα συνήθως κουβαλοῦν τά πλήθη. 

Τό κατά Μᾶρκο Εὐαγγέλιο διασώζει τό κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου.  Αὐτό εἶναι ἕνα ἀπό τά τρία συνοπτικά ἱερά εὐαγγέλια καί εἶναι τό πιό σύντομο.  Ἔχει μόνο 16 κεφάλαια καί ὡς συγγραφέας αὐτοῦ θεωρεῖται ὁ Ἀπόστολος Μᾶρκος.  Κατεῖχε φαίνεται πολύ καλά τήν ἑλληνική γλῶσσα.  Ὁ Μᾶρκος εἰκονογραφεῖται μέ τό λιοντάρι δίπλα ὡς τό σύμβολό του.  Αὐτό ἀναφέρεται στό βασιλικό ἀξίωμα τοῦ Κυρίου.

Ὁ Ἀπόστολος Μᾶρκος πρώτη φορά ἀναφέρεται στήν Καινή Διαθήκη ὡς συνοδός τῶν δύο Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Παύλου καί μνημονεύεται μέ τό ὄνομα Ἰωάννης καλούμενος Μᾶρκος.  ( Πραξ. ιβ΄ 25)  Ἦταν συνήθεια στήν ἑβραϊκή κοινωνία οἱ ἄνθρωποι νά φέρουν ἐκτός ἀπό τό ἑβραϊκό τους ὄνομα, ἕνα ρωμαϊκό, γιά νά τά ἔχουν καλά μέ τήν ἐξουσία καί ἕνα ἑλληνικό, γιά νά παρουσιάζονται ὡς πολιτισμένοι καί σύγχρονοι μέ τήν ἐποχή τους.

Οἱ δύο Ἀπόστολοι εἶχαν μαζί τους ὡς βοηθό τόν Ἰωάννη-Μᾶρκο κατά τήν ἱεραποστολή τους στήν Κύπρο.  Ἔπειτα τούς συνόδευσε στή Μ. Ἀσία ἀπό ὅπου τούς ἐγκατέλειψε καί ἐπέστρεψε μόνος στήν Παλαιστίνη.  Αὐτή ἡ πρωτοβουλία τοῦ Μάρκου ἴσως νά ὀφείλεται σέ φόβο ἤ κούραση, ἕνεκα τοῦ νεαροῦ τῆς ἡλικίας του.  Αὐτή ὅμως προκάλεσε ἀργότερα δυνατό χωρισμό μεταξύ τῶν Βαρνάβα καί Παύλου, ὥστε ὁ καθένας μετέβη σέ διαφορετικό χῶρο δράσεως. 

Ἀρκετά ἀργότερα δόθηκε εὐκαιρία ὁ Παῦλος καί ὁ Μᾶρκος νά συνεργασθοῦν καί ἔτσι νά ξεπερασθεῖ ἡ πικρία.  Ὁ Παῦλος ὄντας στή φυλακή τῆς Ρώμης ζήτησε ἀπό τόν Τιμόθεο νά μεταβεῖ κοντά του ὁ Μᾶρκος.  «Μᾶρκον ἀναλαβών ἄγε μετά σεαυτοῦ· ἔστι γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν».(Β΄ Τιμ. δ’ 11)

Ὁ Βαρνάβας μετά τήν Ἀποστολική Σύνοδο ἐπέστρεψε στήν Κύπρο ἔχοντας μαζί του τό Μᾶρκο.  Ἐκεῖ ἐργάσθησαν πιό συστηματικά γιά τήν στερέωση τῶν Ἐκκλησιῶν καί τῶν κοινοτήτων.  Χειροτόνησαν ἱερεῖς καί διακόνους γιά νά ἐξυπηρετοῦν τούς πιστούς καί νά διαδίδουν τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ.  Τότε τό ἑβραϊκό στοιχεῖο τῆς νήσου ζήλεψε καί δολοφόνησε τό Βαρνάβα μέ τίς πέτρες. 

Ὁ Μᾶρκος ἀφοῦ τόν κήδεψε, τοποθέτησε τό κατά Ματθαῖο χειρόγραφο εὐαγγέλιο πάνω στό λείψανό του καί τόν ἔθαψε σέ ἤδη ὑπάρχοντα τάφο.  Ἔπειτα ἀναχώρησε γιά τήν Αἴγυπτο, ὅπου ἵδρυσε τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀλεξανδρείας καί ἐργάσθηκε στίς χῶρες πλησίον.  Ἐκεῖ τελείωσε τή ζωή του μαρτυρικῶς.  Ἡ Ἐκκλησία, ἐκτός ἀπό τήν τέλεση τῆς μνήμης του, τόν τιμᾶ μέ τό δόσιμο τοῦ ὀνόματός του στά μέλη της καί τό κτίσιμο ναῶν πρός τιμή του.  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 17ης καί 18ης Ἀπριλίου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ἡ Ἑλένη-Laina, θυγατέρα τῶν Ἀνδρέα Κωνσταντίνου καί Μαρίας, τό γένος Ἀντωνίου, μέ ἀναδόχους τούς Σωτήρη Κωνσταντίνου καί Κωστάκη Ἀντωνίου.

                        Ὁ Λουκᾶς-Oliver, υἱός τῶν Gino-Βαλεντίνου Μαυλάππα καί Charmaine, τό γένος Terrett, μέ ἀνάδοχο τόν Derek Poppleton.

                        Ἡ Εὐστρατία-Χριστιάνα, θυγατέρα τῶν Κώστα Κικίτη καί Γεωργίας, τό γένος Γιάγκου, μέ ἀναδόχους τούς Ἀλέξανδρο Suleyman καί Βικτωρία Βάσου.

                        Ἡ Χριστιάνα-Ἀναστασία, θυγατέρα τῶν Ἰάσονα Αὐγουστίνου Φασουλιώτη καί Δέσποινας, τό γένος Θεοχαρίδη, μέ ἀναδόχους τούς Μαρία Θεοχαρίδη Ἀνδρέου καί Ἀντώνη Γαλιοτζάκη.

                        Ὁ Δημήτριος-Xavier, υἱός τῶν Ἰάσονα Χριστοφῆ καί Ἀγγελικῆς, τό γένος Καραγιάννη, μέ ἀνάδοχο τή Γεωργία Γεωργίου, καί

                        Ὁ Ἀντώνιος-Φίλιππος, υἱός τῶν Φιλίππου Ἀντωνιάδη καί Παυλίνας, τό γένος Καμιναρίδη, μέ ἀναδόχους τούς Μάριο Ἀντωνιάδη καί Mary-Loise Ἀντωνιάδη.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Τήν Τρίτη, 20η Ἀπριλίου στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Ἀνδριάνας Γιασουμῆ καί Παναγιώτη Κανιᾶ.  Τήν Παρασκευή, 23η Ἀπριλίου 2010, ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου Προδρόμου Γεωργίου στόν Καθεδρικό μας ναό καί Πολυξένης Παντελῆ στό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε τήν Τρίτη, 20η Ἀπριλίου, ἡ κα Σοφία Λιβέρα μέ τήν εὐκαιρία τῶν γενεθλίων του υἱοῦ της Ἀλέξη.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 22α Ἀπριλίου 2010, προσέφεραν ἡ κα Κούλα Μηναΐδου καί κος Ὀνούφριος Ὀνουφρίου, στή μνήμη τῶν προσφιλῶν τους Ὀνουφρίου, Κατερίνας, Μιχαήλ καί Κυριακῆς.  Ἡ ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει θερμά καί εὐχαριστεῖ ἰδιαίτερα τούς φιλογενεῖς δωρητές.

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ:  Τήν Τρίτη βράδυ, 20η Ἀπριλίου 2010,  ἐπαναλειτούργησαν οἱ συγκεντρώσεις νεολαίας, ὥρα 7.30 – 9.15 μ.μ.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Τετάρτη, 21η Ἀπριλίου 2010, πραγματοποιήθηκε ἡ τακτική μηνιαία συνεδρία τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου,  ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, στά κεντρικά γραφεῖα.  Μετά τά καθιερωμένα τό Συμβούλιο τῆς κοινότητος ἀσχολήθηκε μέ τά πιό κάτω ζητήματα.  Μεθέορτα Μ. Ἑβδομάδος καί Πάσχα, ἀπόδοση Πάσχα, ἄλλες ἑορτές τοῦ μηνός, χειροτονίες στήν κοινότητα, διεξαχθεῖσες ἐργασίες στήν κοινότητα, σχολικά ζητήματα καί διάφορα ἄλλα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.  Παρευρέθησαν 19 πρόσωπα.

 

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ:  Πρόσφατα ἑτοιμάσθηκε καί δέθηκε σέ τόμους τό φυλλάδιο τῆς Διακονίας τοῦ ἔτους 2007.  Μπορεῖτε νά τό βρεῖτε στό βιβλιοπωλεῖο τῆς κοινότητος, τιμή £10.00.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Ἡ διάθεση τοῦ ἐτήσιου σχολικοῦ λαχνοῦ μέχρι τώρα ἔχει ἀποφέρει ποσό £ 4,500.00Προσβλέπουμε στήν ἀδιάπτωτη ὑποστήριξη καί τήν ἀδιάκοπη ἐνθάρρυνσή σας.  Τέλος, ἐκφράζονται θερμές εὐχαριστίες καί πλούσια συγχαρητήρια πρός ὅλους τούς ὑποστηριχτές τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας. 

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

28η Ἀπριλίου Τετάρτη τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. 

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 -11.30 π.μ.

1η Μαΐου Σάββατο Ἁγιασμός Πρωτομηνιᾶς ὥρα 9.00 π.μ

Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

2α Μαΐου Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος (Μνήμη Ἁγίων Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως)  Ἀνακομιδή λειψάνων Ἁγίου Ἀθανασίου.  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σωτηρούλα Χριστοφόρου     £ 20.00                        κος καί κα Νίκου Ἡρακλέους   £ 50.00

Χριστίνα Χαχολιάδη             £ 10.00                        Krystol ODonnell              £ 20.00

Ἀνώνυμος                               £100.00           Ἀνώνυμοι δωρητές              £200.00

Οὐρανία Σωτήρη                   £ 20.00                        Ἀνδρέας Χριστοφόρου         £150.00

Παναγιώτα Κυριάκου                       £ 10.00                        Ε. Δημητρίου                       £100.00

Εὐαγγελία                              £ 50.00                        Ἀνώνυμος                             £ 30.00

Ἀθηνόδωρος καί Ἑλενίτσα Κωνσταντίνου                                               £200.00

Ἑλένη Ἀντωνίου στή μνήμη συζύγου της Εὐαγγέλου                            £100.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

 

 

T H E   F A I T H F U L   A R  E   A S K E D   T O   R E J O I C E

“Rejoice in the Lord always.  Again I will say, rejoice!”

                                                                                    (Philippians 4: 4)

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

                        Human feelings are expressed in the course of life and under a variety of circumstances.  One of these feelings is joy.  In this instance we may refer to the joys of this world and at the same time the spiritual joys.  It is natural for Christians, as members of society, to participate in these two kinds of joy.  However, it is necessary for them to abstain from those joys which are connected with sin and the damage of the soul.  The seeking of every joy which is alien to what is evil and sinful, benefits and also comforts them.

                        St Paul in today’s apostolic reading which is read in the churches, speaks about joy and what is more, about joy which is permanent and durable.  Saint Paul wrote this letter, which is called the Epistle of Joy from Rome and addressed it to the newly-baptised Christians of the city of Philippi.  He was imprisoned there by the Romans.  In contrast to that he is not lamenting nor complaining about his state.  On the contrary, he rejoices because he has been able to suffer and be tested in the name of Jesus Christ.

2

 

                        Every Christian can follow the example of Apostle Paul and his attitude which he kept towards everything he had to face as a preacher and promoter of the faith of Jesus Christ.  We, as Christians, many a time are confronted by the events of life which create problems to us because of our Orthodox faith.  Through the example of divine Paul we learn the way to face them and we are taught which line to follow.

                        St James, the brother of God regarding the manner of dealing with temptations and trials, advises as follows:  “My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience.  But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing.”  (James 1:2-4).

                        A different angle of facing temptations is to consider them as some stage of trial.  When the faithful are faced with temptations, what takes place is the same as what happens with the ore of gold when it is put into the furnace at a very high temperature.  Thus, the earth and the rest of the elements which are not of value are separated from the gold.  Temptations contribute to the purification of the inner being of man.  The Church fathers speak as follows:  “Take the temptations away and nobody finds salvation.”  Therefore the faithful instead of complaining and turning against God when they face trials, it is more beneficial to rejoice and adopt a positive attitude.  When we are going “through fire and through water” (Ps. 66: 12) then it is necessary for us to remember that the Lord watches over us and intervenes in good time so as to lead us to “rich fulfillment.”

                        With God’s help we are once again on the threshold of celebrating the Holy Passion of our Lord.  The Lord faced His Holy Passion, that is the mocking, the spitting, the whipping and finally the climax, His crucifixion on Golgotha, without protesting or complaining.  The Lord underwent the Holy Passion eagerly and willingly for our salvation.  Thus, His death on the cross led us into life and opened for our sake the closed doors of Paradise.

3

                        Additionally, if we examine carefully the life of the martyrs and saints of the church, we become easily aware that the way they faced the temptations and the trials in their life does not differ from that of the Lord.  Contemporary man who lives within the spirit of high technology, speed and easy communication, many a time is not in the mood or ready to face the problems of this life adopting the attitude of the Lord.  Lord, strengthen us when we find ourselves in trial and difficulties and enlighten us to reflect upon them placing them in front of  your spotless mirror.  Amen!

C O M M U N I T Y   N E W S

 

MEALS FOR  THE  ELDERLY:     The meals for the elderly during the month of March were subsidised by the following:  Nicos Poirazis in memory of his beloved wife Xenia and on the occasion of his birthday;  Roy and roger Stavrou in memory of their father Andreas and their aunt Loula, Mikis Agapiou in memory of his beloved wife Io, daughter Maria and his sister Lenia and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA.  We thank all the kind donors for their generosity and contribution towards this worhty cause.

We would inform all our respected elderly that the meals have now ceased for the Easter celebrations.

RENEWAL  OF  SUBSCRIPTIONS:  The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine (£15.00) are now due.  If you have not already paid your subscriptions or wish to subscribe to any or all of these you may contact our Community’s offices.

ANNUAL  SCHOOL  RAFFLE:     The sale of the school raffle tickets has now reached the total of £3,400.00.  We thank all those of you who have supported this venture so far and trust that we will continue to have your unfailing support.

ORDINATIONS:       On Thursday, 25th March 2010, took place the laying-on of hands by His Grace, Athanasios, Bishop of Tropaeou upon Constantinos Theocharous, who was elevated to the office of sub-deacon.  On the same day, during the divine Liturgy he was ordained to the office of deacon.  We pray to God to grant the newly-ordained Very Revd Deacon Constantinos strength and stamina in order that he may be able to carry out his duties, serving God and His people for many years.

                  On this day, Palm Sunday, 28th March 2010, His Grace, Athanasios, Bishop of Tropaeou, will ordain Revd Deacon Seraphim Perdicos to the office of the priesthood during the divine Liturgy.  We pray to God to strengthen and enlighten the candidate so as to serve God and His people reverently.

SPIRITUAL  GATHERINGS:  We inform our parishioners that the Spiritual gatherings have now ceased for the Easter celebrations.  They will begin again on Tuesday, 20th April 2010.

YOUTH  ORGANISATION:              The Youth Club has also stopped for the Easter services.  They will resume after the holidays, on Tuesday, 20th April 2010.

ST  BARNABAS  GREEK  SCHOOL:  St Barnabas Greek Schools have stopped their lessons on Saturday, 27th March 2010 for the Easter holidays.  They will resume their sessions after Easter as follows:

                  1st and 2nd schools:         Tuesday,  13th April 2010

                  3rd school:                                    Saturday, 17th April 2010

                  4th school:                         Saturday, 17th April 2010

We wish all our staff, pupils, parents and friends of the school a blessed Easter and look forward to seeing you all on the above dates.

HOLY  WEEK  AND  EASTER  PROGRAMMES: The programmes for Holy Week and Easter are now ready.  Please obtain your copy from our two churches so that you will be informed of the times of all our services during this special period.

ANNUAL  GATHERING  OF  THE  CLERGY:   This year the clergy of our Archdiocese are holding their annual gathering in the city of Manchester for three days.  The Community of Manchester will soon be celebrating their 150th anniversary since its establishment.  The church building of Manchester is the first one built in the United Kingdom by our people in the year 1860.  The gathering will last from the 12th until the 14th April 2010.  This will give the opportunity to our clergy to associate amongst themselves, to pray and worship together and listen to our spiritual leader, His Eminence, Gregorios, Archbishop of Thyateira and Great Britain, in person.

Read Full Post »

ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

 

 

 Τ Ο   Ε Ρ Γ Ο   Τ Η Σ   Φ Ι Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Α Σ   Σ Τ Η Ν   Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α

«Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμός τῶν Ἑλληνιστῶν πρός τούς Ἑβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν.»  (Πραξ. στ΄ 1) 

            Οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀποτελοῦν τό πέμπτο βιβλίο μέσα στόν κανόνα (κατάλογο) τῶν 27 βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης.  Αὐτό εἶναι ἡ πρώτη πηγή τῆς ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας, ἀρχῆς γενομένης μέ τή δράση καί τό ἔργο τῶν Ἀποστόλων ἀπό τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς καί ἔπειτα.  Τό κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ὡς γνωστόν, ἀπέφερε τούς πρώτους καρπούς.  Τρεῖς χιλιάδες ψυχές πίστεψαν καί αὐτοί ἀπετέλεσαν τά πρῶτα μέλη τῆς Ἐκκλησίας γύρω ἀπό τήν ἀποστολική ὁμάδα. 

Ἡ σύνθεση τῶν πρώτων πιστῶν προέκυψε κυρίως ἀπό τό ἑβραϊκό στοιχεῖο.  Οἱ Ἑβραῖοι τότε, ὅπως καί σήμερα, εἶχαν κόσμο γηγενή ἀπό τήν Παλαιστίνη καί πλῆθος ξενιτεμένους ἀπό τή Διασπορά.  Οἱ τελευταῖοι ὀνομάζοντο καί ἑλληνίζοντες, γιατί ζοῦσαν μεταξύ τῶν εἰδωλολατρῶν, ὅπου ἐπικρατοῦσε ἡ ἑλληνική γλῶσσα καί ὁ ἑλληνικός πολιτισμός.  Μέσα στούς κόλπους τῆς πρώτης Ἐκκλησίας ὑπῆρχαν πολλοί πτωχοί καί ἐμπερίστατοι.  Ὅλους αὐτούς ἡ Ἐκκλησία τούς συνέτρεχε μέ πολλή ἀγάπη στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ.

Ὅπως, ὅμως, συμβαίνει στά ἀνθρώπινα, οἱ ἑβραῖοι χριστιανοί ἔνιωσαν ὅτι παρημελοῦντο κατά κάποιο τρόπο οἱ χῆρες καί τά ὀρφανά τους.  Ἔτσι ἔκαμαν παραστάσεις καί παράπονα στήν ἀποστολική ὁμάδα.  Οἱ Ἀπόστολοι καταπιάστηκαν ἀμέσως μέ τό ζήτημα τοῦτο, προτείνοντας τή δημιουργία εἰδικοῦ σώματος διακόνων, τό ὁποῖο ἀνέλαβε τό ἔργο τῆς φιλανθρωπίας καί φροντίδος τῶν πτωχῶν, τῶν χηρῶν καί ὀρφανῶν.  Οἱ ἴδιοι παρέμειναν ἀναπόσπαστοι στό κήρυγμα καί τή διάδοση τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστεως.  Ἔτσι ἔχουμε τήν ἐκλογή καί χειροθεσία τῶν ἑπτά διακόνων.

Μέσα ἀπό τίς πληροφορίες αὐτές διδασκόμεθα ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέ θεωρεῖ τήν ἐξυπηρέτηση τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώπου ὡς τό πρῶτο μέλημά της.  Ταυτόχρονα ὅμως δέν τίς παραμελεῖ.  Ἴσως τά ἁγιογραφικά κείμενα μᾶς διαφωτίζουν πιό καλά, σχετικά μέ τοῦτο τό ζήτημα.  Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος μᾶς λέγει:  «Τί τό ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐάν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν, ἔργα δέ μή ἔχῃ;  μή δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν; ἐάν δέ ἀδελφός ἤ ἀδελφή γυμνοί ὑπάρχωσι καί λειπόμενοι ὦσι τῆς ἐφημέρου τροφῆς, εἴπῃ δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν, ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ, θερμαίνεσθε καί χορτάζεσθε, μή δῶτε δέ αὐτοῖς τά ἐπιτήδεια τοῦ σώματος, τί τό ὄφελος; οὕτω καί ἡ πίστις, ἐάν μή ἔργα ἔχῃ, νεκρά ἐστι καθ’ ἑαυτήν.»  (Ἰακ. β΄ 14-17)

 

Μέ πιό ἁπλά λόγια: «Ποιό εἶναι τό ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἄν κάποιος λέει ὅτι ἔχει πίστη, δέν τήν ἀποδεικνύει ὅμως μέ ἔργα; Μήπως μπορεῖ μόνη της ἡ πίστη νά τόν σώσει; Ἄς πάρουμε τήν περίπτωση πού κάποιος ἀδελφός ἤ κάποια ἀδελφή δέν ἔχουν ροῦχα νά ντυθοῦν καί στεροῦνται τό καθημερινό τους φαγητό·  ἄν κάποιος ἀπό σᾶς τούς πεῖ: «Ὁ Θεός μαζί σας! Εὔχομαι νά βρεῖτε ροῦχα καί νά χορτάσετε φαγητό», ποιό τό ὄφελος, ἄν δέ τούς δώσει κιόλας τά ἀπαραίτητα πού χρειάζεται τό σῶμα; Ἔτσι καί ἡ πίστη, ἄν δέν ἐκδηλώνεται μέ ἔργα, μόνη της εἶναι νεκρή».

 

Νά μνημονεύσουμε ἐπίσης ὅτι ὁ Κύριος ὅταν οἱ Μαθητές μέ ἐπί κεφαλῆς, τόν Ἰούδα κατέκριναν τήν ἁμαρτωλή γυναίκα γιά τό ἀκριβό μύρο, μέ τό ὁποῖο τοῦ ἔπλυνε τά πόδια, ἀντί νά τό διαθέσει γιά τίς ἀνάγκες τῶν πτωχῶν, Ἐκεῖνος ἀντέταξε: «πάντοτε γάρ τούς πτωχούς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, καί ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτούς εὖ ποιῆσαι· ἐμέ δέ οὐ πάντοτε ἔχετε.  ὅ ἔσχεν αὕτη ἐποίησε· προέλαβε μυρίσαι μου τό σῶμα εἰς τόν ἐνταφιασμόν.» (Μαρκ. ιδ΄ 7-8) Μέ ἁπλά λόγια: «Ὅσο γιά τούς φτωχούς, αὐτούς πάντα τούς ἔχετε μαζί σας καί μπορεῖτε νά τούς εὐεργετήσετε ὅποτε θέλετε· ἐμένα ὅμως δέν θά μ΄ἔχετε πάντοτε.  Αὐτή ἐδῶ ἡ γυναῖκα ἔκανε αὐτό πού μποροῦσε: ἄλειψε προκαταβολικά τό σῶμα μου μέ μύρο γιά νά τό ἑτοιμάσει γιά τήν ταφή.»  Ἕνεκα πολλῶν περιστάσεων πάντοτε θά ὑπάρχουν πτωχοί, χῆρες, ὀρφανά καί ἐμπερίστατοι ἀδελφοί.  Ὅσοι λοιπόν, ἔχουν εὐαισθησία στό ζήτημα αὐτό θά μποροῦν νά τούς παραστέκουν.

Στό χῶρο τῆς Ἱερᾶς καί Βιβλικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας τό ἔργο τῆς φιλανθρωπίας καί ἐλεημοσύνης, τῆς παρηγορίας τῶν πτωχῶν καί τῆς προστασίας τῶν εὑρισκομένων σέ ἀνάγκες καί στενοχωρίες ἀδελφῶν, ἔχει ἀνατεθεῖ στίς Βοηθητικές Ἀδελφότητες Κυριῶν καί Δεσποινίδων τῶν κατά τόπους κοινοτήτων.  Αὐτές ὡς ἄλλες Μυροφόρες πραγματοποιοῦν ἀθόρυβα καί χωρίς διακρίσεις καί ἐπιδείξεις  ἕνα τεράστιο ἔργο στόν τομέα τῆς ἀγάπης καί φιλανθρωπίας.  Γιά τοῦτο αὐτήν τήν εὔσημη ἡμέρα τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων τίς συγχαίρουμε, τίς ἐπαινοῦμε καί προσευχόμεθα, μέ σθένος, κουράγιο, θάρρος, τόλμη καί δύναμη κατά Θεό, νά συνεχίζουν νά διακονοῦν τό συνάνθρωπό μας χωρίς διακρίσεις καί μεροληψία.  Ὅλα γίνονται στό ὄνομα καί γιά τή δόξα τοῦ Ἀναστάντος Σωτῆρος Χριστοῦ.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τήν Κυριακή, 11η Ἀπριλίου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς Κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ἡ Αἰμιλία-Μαρία, θυγατέρα τῶν Κυριάκου Ἀντωνίου καί Γεωργίας, τό γένος Πρέντζου, μέ ἀνάδοχο τή Μάρθα Μαζούρη.

                        Ἡ Βικτωρία, θυγατέρα τῶν Yordan Mladenov καί Daniela, τό γένος Mihaylova, μέ ἀνάδοχο τή Hristina Koleva.

                        Ἡ Μαγδαληνή, θυγατέρα τῶν Richard Avery καί Φανούλας, τό γένος Τσαγκαρίδου, μέ ἀνάδοχο τήν Ἀνδρούλα Θεοδοσίου.

                        Ἡ Ναταλία-Alysia, θυγατέρα τῶν Μιχαήλ Μιχαήλ καί Βικτώριας, τό γένος Νευρίδη, μέ ἀναδόχους τούς Μαρία Φλουρῆ καί Ἀντώνιο Νευρίδη.

                        Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς Βαπτίσεως τῆς Μαγδαληνῆς.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στίς νεοφώτιστες νά ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ:  Τό Σάββατο, 10η Ἀπριλίου 2010, στούς ναούς τῆς κοινότητός μας εὐλογήθησαν οἱ γάμοι τῶν:

                        Δημοσθένους Κ. Σούπασιη καί Ἄννης, τό γένος Χριστοδούλου,

                        David Bernard Moore καί Κυριακούλας, τό γένος Palmier, καί

                        Ἀνδρέου Γ. Γαβριήλ καί Μαρίας-Λουΐζας, τό γένος Καζαμία.

                        Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τούς γάμους τῶν Δημοσθένους καί Ἄννης Σούπασιη καί David καί Κυριακούλας Moore.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι

ΚΗΔΕΙΑ:  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, τήν Πέμπτη, 15η Ἀπριλίου 2010, προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Σολωμοῦ Κωνσταντίνου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τοῦ ἐκλιπόντος καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους του.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τήν Τρίτη, 20η Ἀπριλίου 2010, θά ἐπαναλειτουργήσουν οἱ συνεστιάσεις, οἱ ὁποῖες προσφέρονται Τρίτη καί Πέμπτη πρός τιμή τῶν προσφιλῶν μας ἡλικιωμένων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ:  Τήν Τρίτη, 20η Ἀπριλίου 2010, οἱ πνευματικές συγκεντρώσεις, οἱ ὁποῖες στεγάζονται στό σπίτι τῆς Παναγίας, ἀρχίζουν καί πάλι τό πρόγραμμά τους, ὥρα 7.30 μ.μ.  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Τετάρτη, 21η Ἀπριλίου 2010, τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς κοινότητος θά πραγματοποιήσει τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του στά κεντρικά γραφεῖα, ὥρα 7.30 μ.μ.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Ἡ διάθεση τοῦ ἐτήσιου σχολικοῦ λαχνοῦ μέχρι τώρα ἔχει ἀποφέρει ποσό £ 4,000.00Προσβλέπουμε στήν ἀδιάπτωτη ὑποστήριξη καί τήν ἀδιάκοπη ἐνθάρρυνσή σας.  Τέλος, ἐκφράζονται θερμές εὐχαριστίες καί πλούσια συγχαρητήρια πρός ὅλους τούς ὑποστηριχτές τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας. 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

23η Ἀπριλίου Παρασκευή Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. 

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

24η Ἀπριλίου Σάββατο Ἀπόδοση ἑορτῆς Μυροφόρων.  Ὁσίας Ἐλισάβετ.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ

Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

25η Ἀπριλίου Κυριακή τοῦ Παραλύτου.  Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                   £ 40.00                        Κώστας Κούπης                     £ 20.00

Ἀντώνης Πόννου       £200.00           Θεόδωρος Στυλιανοῦ (KES) £539.40

Ἀνώνυμος                   £ 10.00                        Ἀντώνιος καί Μαρία Ἀντωνᾶ           £ 50.00

Ἀνώνυμος                   £ 50.00                        Ἄννα Νικολάου                     £ 10.00

Σάββας Παυλίδης       £100.00           Οἰκ. Κοτζιᾶ                            £150.00

Μαρία Price ὑπέρ ὑγείας οἰκογενείας της καί στή μνήμη προσφιλῶν της   £100.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ –  Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ   2010 

 

Προς τους Εκπαιδευτικούς και Βοηθούς

των Ελληνικών Σχολείων Αποστόλου Βαρνάβα          

Αγαπητοί Συνεργάτες,

                                                Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ   Α Ν Ε Σ Τ Η

Ύστερα από τις πασχαλινές διακοπές καλωσορίζω όλους και όλες εσάς  στη σχολική μας μονάδα όπου καλούμεθα να συνεχίσουμε το έργο μας με την ευλογία του Αναστάντος Σωτήρος Χριστού.  Εύχομαι ο Αναστάς Κύριος να σας οδηγεί και να σας χαρίζει υγεία και δύναμη να συνεχίζετε το έργο σας μέσα στο Άγιο φως της Αναστάσεως.

Ελπίζω στο διάστημα των διακοπών να έχετε ξεκουραστεί αρκετά και  ανανεωμένοι και δυνατοί να έχετε επιστρέψει ο καθένας στο πόστο του, για να υπηρετήσουμε τους νεοσσούς του Γένους και να τους προσφέρουμε χρήσιμα πράγματα για την αρτιότερη κατάρτισή τους σ’ αυτό το οποίο ονομάζεται ελληνισμός και ορθοδοξία.  Με ευαισθησία και επαγγελματισμό που αναμφισβήτητα σας διακρίνει να αξιοποιήσετε τον σχολικό χρόνο του Γ΄ τριμήνου για να καλύψετε τις ελλείψεις και να συμπληρώσετε τα κενά της τάξης σας και να θεραπεύσετε, κατά το δυνατό, τις αδυναμίες των μαθητών σας.  Με προγραμματισμό, προετοιμασία, εργατικότητα, καλή οργάνωση και σοφή κατανομή του χρόνου του προγράμματος, μπορείτε να προσφέρετε πολλά μέσα στις 12 εβδομάδες που απομένουν.  Δεν είναι ωραίο να αφήνουμε τα πράγματα χαλαρά και ούτε επιτρέπεται να παραμελούμε τις λεπτομέρειες.  Να λάβετε υπόψη ότι η τελευταία περίοδος είναι σημαντική στη ζωή των παιδιών, ιδιαίτερα όσων κάθονται στις εξετάσεις.

Όλες οι τάξεις, μικρές και μεγάλες, πρέπει να περάσουν από κάποια μορφή τελικής αξιολόγησης.  Έτσι παρουσιαζόμαστε πιο σοβαροί και αυστηροί στην αποστολή μας, αναβαθμίζουμε το έργο του σχολείου αλλά είμαστε και πιο δίκαιοι και ακριβείς στο βαθμό του Ενδεικτικού που θα ετοιμάσουμε για κάθε παιδί στο τέλος του χρόνου. 

Το δικό μας Εξεταστικό Κέντρο θα εξυπηρετήσει όσα παιδιά έχουν επιλέξει νά δώσουν εξετάσεις GCSE, AS και A Level κοντά μας.  Επιβάλλεται να τους προωθήσουμε και να τους συμπαρασταθούμε μέχρι το τέλος για να κρατήσουμε την ανοδική πορεία και προσφορά των ελληνικών σχολείων Αποστόλου Βαρνάβα.

Μερικοί από σας επιβάλλεται να βοηθήσετε στην επιτήρηση των εξετάσεων.  Ελπίζω να ανταποκριθείτε πρόθυμα σ’ αυτήν την ανάγκη.

Οι προφορικές εξετάσεις για το πιστοποιητικό GCSE θα πραγματοποιηθούν την τελευταία εβδομάδα του μηνός, 26 Απριλίου – 30 Απριλίου.

            Εξετάσεις GCSE

Οι γραπτές θα διεξαχθούν ως εξής:      

1)                  Papers 1 & 3    Παρασκευή πρωί,    18η Ιουνίου 2010, (9.30 – 11.45 μ.μ.)

2)         Papers 4           Τρίτη απόγευμα,      22α Ιουνίου 2010, (1.30 – 2.45 μ.μ.)

Εξετάσεις GCE  A/S και A Level

                        1)  Unit 1         Τετάρτη απόγευμα,    19η Μαΐου 2010 (1.30 – 4.30 μ.μ.)

                        2)  Unit 2         Πέμπτη απόγευμα,     10η Ιουνίου 2010 (1.30 – 4.30 μ.μ.)

Τελειώνοντας θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι  από πλευράς διευθύνσεως, καθώς και της υποδιευθύντριας κας Μάχης Νεοφύτου και από μέρους της Σχολικής Εφορείας και του Συλλόγου Γονέων/Δασκάλων θα έχετε κάθε συμπαράσταση και βοήθεια στην επιτέλεση του έργου σας.

                                     Με αναστάσιμες ευλογίες και ένθερμες ευχές

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010                                                  † Ο Τροπαίου Αθανάσιος

 

 

ΓΙΟΡΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ – ΗΜΕΡΑ ΚΥΠΡΟΥ

                        Η γιορτή του φωτιστή της Κύπρου και προστάτη της Κοινότητάς μας και των Ελληνικών Σχολείων Αποστόλου Βαρνάβα θα γιορτασθεί όπως κάθε χρόνο με ξεχωριστή τιμή και λαμπρότητα σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

  1. Την Κυριακή, 13 Ιουνίου 2010, θα λάβει χώρα ο επίσημος εορτασμός του Αποστόλου Βαρνάβα και Ημέρας Κύπρου.  Θα προσέλθουν αξιωματούχοι της Ελληνικής Πρεσβείας, της Υπάτης Αρμοστείας, ο Δήμαρχος της περιοχής, βουλευτές, οι αστυνομικές αρχές και πρόεδροι κοινοτήτων.  Μετά τη Θ. Λειτουργία η Κοινότητα θα προσφέρει γεύμα στους επίσημους καλεσμένους.  Ομιλητής της ημέρας θα είναι ο Εξοχώτατος Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου κ. Αλέξανδρος Ν. Ζήνων.
  2. Την Πέμπτη, 10η Ιουνίου, ώρα 6.00 μ.μ., θα τελεσθεί ο πανηγυρικός εσπερινός της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Βαρνάβα και Βαρθολομαίου. 
  3. 3.                  Την Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρνάβα και Βαρθολομαίου, θα τελεστούν Όρθρος, Αρχιερατική θ. Λειτουργία και Αρτοκλασία, ώρα 9.00 – 12.00 μ.μ. 

 

Όλων των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου κ. Αθανάσιος. 

 

Την εβδομάδα αυτήν οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται όπως αφιερώσουν χρόνο για τη «γνωριμία με την Κύπρο» αλλά και την ενημέρωση των παιδιών γύρω από τη ζωή και το έργο του Αποστόλου Βαρνάβα.  Να μνημονευθεί ιδιαίτερα το κατεχόμενο μοναστήρι και ο χώρος του μαρτυρίου τού Αποστόλου.

Να τονίσουμε δε ότι την κυριώνυμη ημέρα του Αποστόλου Βαρνάβα τελείται και η μνήμη του Αποστόλου Βαρθολομαίου.  Την ημέρα αυτήν άγει τα σεπτά ονομαστήριά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.  Καλό είναι να πάρουμε την ευκαιρία ν’ αναφερθούμε όλοι μας στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη και γενικά στην Πρωτόθρονη Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

                        Το τρίμηνο τούτο θα λάβει χώρα η Γ΄ Συγκέντρωση Γονέων/ Δασκάλων.  Για υπενθύμιση των παλαιών και ενημέρωση των νέων αναφέρουμε ότι αυτή η σύναξη έχει μια διαφορετική μορφή.  Οι εκπαιδευτικοί δε θα δουν κατ’  ιδίαν τους γονείς ούτε και θα μοιράσουν «Δελτία Προόδου».  Σε μια κοινή συγκέντρωση, στο χολ του σχολείου, ο Αρχιερατικώς Προϊστάμενος της κοινότητας και διευθυντής των σχολείων Επίσκοπος Τροπαίου κ. Αθανάσιος θα καλωσορίσει τους γονείς και ύστερα από μια σύντομη έκθεση από μέρους του θα δώσει το λόγο σ’ αυτούς να καταθέσουν γνώμες, σκέψεις και προτάσεις  για την καλύτερη απόδοση του σχολικού έργου.  Οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν το λόγο όπου χρειάζεται για να ενημερώσουν σχετικά. 

                        Οι συναντήσεις θα γίνουν ως εξής:

                        12/6/2010        Γ΄ Ελλ. Σχολ.   Σάββατο πρωί, ώρα 12.00 – 1.00 μ.μ.

                        12/6/2010        Δ΄ Ελλ. Σχολ.   Σάββατο απογ.,           ώρα 5.15 – 6.00 μ.μ.

                        17/6/2010        (Α΄+Β΄) Ελλ. Σχολ.      Πέμπτη, ώρα 6.45 – 7.30 μ.μ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

                        Η τρίτη και τελευταία εκπαιδευτική συνάντηση θα λάβει χώρα το Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010, ώρα 6.30 μ.μ., στα κεντρικά γραφεία της κοινότητας.  Σε τούτη τη συγκέντρωση ο κάθε εκπαιδευτικός θα δώσει πολύ σύντομα και περιεκτικά αναφορά για την τάξη του και θα προτείνει κάποιες σκέψεις για την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των σχολείων και την ανέλιξη των παιδιών.

                        Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να περιοριστούν σε πολύ συγκεκριμένες και απαραίτητες παρατηρήσεις.  Οι εισηγήσεις να μην ξεπερνούν τα 2 με 3 λεπτά.  Αναλυτικότερη έκθεση πρέπει να γραφεί στην τελευταία σελίδα του βιβλίου τάξης.

 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Συστήνουμε σε όλους τους εκπαιδευτικούς να διενεργήσουν κάποια προγραμματισμένη και προσεγμένη αξιολόγηση «εφ’ όλης της ύλης» για να είναι πιο δίκαιοι στην τελική βαθμολογία τους αλλά και για να δουν σε ποιο βαθμό έχουν πετύχει τους εκπαιδευτικούς τους στόχους.  Υπάρχει κάποια σχετική τράπεζα με δοκίμια αξιολόγησης για όλες τις τάξεις στο γραφείο.  Μπορείτε να τη συμβουλευτείτε.   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

 

Τα Ενδεικτικά θα δοθούν στα παιδιά την τελευταία ημέρα λειτουργίας του κάθε σχολείου, λίγο πριν την αποχώρησή τους για το σπίτι.  Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να τα συμπληρώσουν έγκαιρα και να τα παραδώσουν στο γραφείο για υπογραφή από τη διεύθυνση το αργότερο μέχρι το Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010.

 

                        Θα θέλαμε να τονίσουμε εδώ ότι το Ενδεικτικό είναι επίσημο έγγραφο του σχολείου και έχει ιδιαίτερη σημασία και μεγάλη αξία για το κάθε παιδί στο οποίο απονέμεται.  Όλα τα Ενδεικτικά περνούν από το Θεοφ. Επίσκοπο Τροπαίου κ. Αθανάσιο για υπογραφή.  Είναι λοιπόν βασικό να το συμπληρώσουμε με ανάλογο σεβασμό δίνοντας προσοχή σε κάθε λεπτομέρειά του.

                        Αναμφίβολα αυτό το πιστοποιητικό δίνει προς τα έξω κατά πρώτο την εικόνα του σχολείου μας αλλά πολύ περισσότερο αντικαθρεφτίζει την προσωπικότητα και τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού που το υπογράφει.  Τα ελληνικά σχολεία Αποστόλου Βαρνάβα έχουν χαράξει μια κοινή πολιτική όσο αφορά τη συμπλήρωση των Ενδεικτικών.  Για να είμαστε σύμφωνοι με αυτήν την πολιτική και να κρατήσουμε μια ομοιομορφία πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη τα ακόλουθα:

            1)         Βαθμολογία:   Καλά, Πολύ Καλά, Άριστα.

2)          Τάξη:             Νηπιαγωγείο, Προδημοτική, Α1΄, Α2΄, Β΄, Γ΄,Δ΄

                                    Ε΄, Στ΄, GCSE1, GCSE2, AL1, AL2, AL3.

3)         Σχολείο:          Α΄+Β΄(Τρίτη + Πέμπτη) /Γ΄ (Σάββατο πρωί)

και Δ΄ (Σάββατο απόγευμα)

4)            Δείγμα:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Η Τελική Γιορτή των Εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 4 Ιουλίου 2010, ώρα 4.00 μ.μ.   Ομιλητής θα είναι ο Διευθυντής των Σχολείων Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου κ. Αθανάσιος.  Στο τέλος της γιορτής η Σχολική Εφορεία θα κάνει την κλήρωση του ετήσιου σχολικού λαχνού. 

ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

 

Όλα τα σχολεία της Κοινότητάς μας θα διακόψουν για τις θερινές διακοπές μετά το τέλος της τελικής Γιορτής των Εξετάσεων, την Κυριακή 4/7/2010.

ΑΝΟΙΓΜΑ  ΤΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

                        Τα σχολεία θ’  ανοίξουν με την εξής χρονολογική σειρά:

 11/9/2010       Σάββατο πρωί              Γ′  Σχολείο

 11/9/2010       Σάββατο απόγευμα       Δ′  Σχολείο

 14/9/2010       Τρίτη                            Α΄+Β΄Σχολείο

 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβουλεύσουν τα παιδιά των τάξεών τους και τις οικογένειές τους να πραγματοποιήσουν από το τρίμηνο αυτό τις εγγραφές για το νέο σχολικό χρόνο 2010 – 2011. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

                        Τα Ελληνικά Σχολεία Αποστόλου Βαρνάβα εργάζονται κατά τη διάρκεια του ημιτριμήνου (Half-term) του Μαΐου-Ιουνίου.  Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτήν τη φορά θα έχουμε μαζί μας όλους τους εκπαιδευτικούς, και από τις δύο Εκπαιδευτικές Αποστολές, καθότι τα σχολεία μας διακόπτουν μια βδομάδα νωρίτερα σε σχέση με τα σχολεία άλλων εκπαιδευτικών φορέων.  Παρακαλούμε αυτό να ληφθεί υπόψη.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

ΜΑΪΟΣ

                                                                        Υπεύθυνη τάξη

06/05/2010      (Α΄+Β΄) Ελληνικό Σχολείο                   Γ΄

08/05/2010      Γ΄ Ελληνικό Σχολείο                            Γ΄ + Δ΄

08/05/2010      Δ΄  Ελληνικό Σχολείο                           Γ΄ + Δ΄

ΙΟΥΝΙΟΣ

 

03/06/2010      Α΄+Β΄ Ελληνικό Σχολείο                      Γ΄

05/06/2010      Γ΄ Ελληνικό Σχολείο                            Ε΄ + Στ΄

05/06/2010      Δ’  Ελληνικό Σχολείο                           Ε΄ + Στ΄

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν τους μαθητές της τάξης τους όταν αυτή έχει την ευθύνη για τη λειτουργία.

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Σ

 

Γ και Δ΄ Σχολεία  
Αμέσως μετά την προσευχή για 15 λεπτά: Α1′, Α2′, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ′
Α′ και Β′ Σχολείο  
6.40 – 7.00 μ.μ.: Όλα τα παιδιά μαζί κάθε Τρίτη

 

 

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Χ Ο Ρ Ο Υ

 

ΓΣχολείο  1.00 – 1.30 μ.μ.
Δ΄ Σχολείο  2.00 – 2.30 μ.μ.
Α′ + Β′ Σχολείο  Πέμπτη 6.40 -7.00 μ.μ.

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Π Α Ι Δ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ

ΤΡΙΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ)

 

9.20 – 9.30

Προσέλευση και ταχτοποίηση των                                      Ν. Πολυκάρπου          

Μαθητών                                                                  

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ

ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

 

11.20 – 11.30  
 Νέο κτίριο                                                                                                                                                                                                 Φ. Αγρότη
Έξοδος Σχολείου (Να μη βγαίνουν τα παιδιά έξω)              Κ. Παπαλουκά

Α. Χριστοφόρου

Χώρος Καντίνας                                                         Α. Περικλέους
Σκάλα ( Να μην ανεβαίνουν οι μαθητές πάνω)           Ε. Σταύρου
Χολ (Σκηνή)                                                                Ε. Νεοκλέους
Χολ (Είσοδος)                                                                        Α.  Χαραλάμπους
                                                 
11.30 – 11.40  
Νέο κτίριο                                                                   Τ. Σάββα
Έξοδος Σχολείου                                                       Φλ. Φασόλα

Ε. Ρόγκα

Χώρος καντίνας                                                          Στ. Κατσίκας
Σκάλα (να μην ανεβαίνουν τα παιδιά πάνω)                Χ. Χαρίτου
Χολ (Σκηνή)                                                                Χρ. Λαμπρόπουλος
Χολ (Είσοδος)                                                                        Ν. Σορολή
                                     
   
1.00     Μέχρι να αποχωρήσουν                               

όλοι οι μαθητές                                             

 

Μ. Νεοφύτου

π. Κ. Θεοχάρους

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Π Α Ι Δ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ

 

ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

 

2. 20 – 2.30

Προσέλευση και ταχτοποίηση                                             Μ. Νεοφύτου

των μαθητών

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ

ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

 

4.20 – 4.30  
Νέο κτίριο                                           Χρ. Λαμπρόπουλος
Έξοδος Σχολείου                                Στ. Κατσίκας
Χώρος Καντίνας                                 Άννα-Μαρία Σταύρου
Σκάλα (να μην ανεβαίνουν τα παιδιά πάνω)    Ευαγγ. Ρόγκα
Χολ (Είσοδος)                                                            Α. Λάζαρη
Χολ (Σκηνή)                                                    Α. Χριστοφόρου
   
   
4.30 – 4.40  
Νέο κτίριο Ε. Σταύρου
Έξοδος Σχολείου                                            Χρ. Χαρίτου
Χώρος Καντίνας                                             Ν. Σορολή
Σκάλα (να μην ανεβαίνουν τα παιδιά πάνω)    Κ. Σείσου
Χολ (Είσοδος)                                                            Κ. Παπαλουκά
Χολ (Σκηνή)                                                    Μ. Καφετζή
   
6.00 μέχρι να αποχωρήσουν                        

όλοι οι μαθητές

                                               

π. Κ. Θεοχάρους

 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να επιδοθούν με επιμέλεια στην τήρηση του προγράμματος παιδονομίας.  Να είμαστε αυστηροί στην επίβλεψη των παιδιών για να προλαμβάνονται οι αταξίες, να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των παιδιών και να αποφεύγεται η ρύπανση των σχολικών χώρων.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Π Α Ι Δ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ

 

Α + Β    ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(ΤΡΙΤΗΣ – ΠΕΜΠΤΗΣ)

 

5.20 – 5.30

 

Προσέλευση και Συγκέντρωση

 

Μ. Νεοφύτου

 

6.25 – 6.40

 

Διάλειμμα έξω και χολ          

Μ. Ψαράς +

Μ. Παπαπερικλέους

Ευαγγ. Μοναστήρα +

Χρ. Λαμπρόπουλος

 

7.30

μέχρι ν’ αποχωρήσουν όλοι οι μαθητές                                          

 

Δ. Στάγκου

Μ. Κωσταράκος

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

Α.              ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1)                  Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στη θέση τους 10 λεπτά προ της έναρξης των μαθημάτων και να φεύγουν 10 λεπτά μετά την αποχώρηση των μαθητών.

2)                  Να τηρούν με σχολαστικότητα το πρόγραμμα παιδονομίας, ώστε να αποφύγουμε οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει είτε σε βάρος των μαθητών είτε σε βάρος των σχολικών χώρων.

3)                  Να περιμένουν την αποχώρηση και του τελευταίου μαθητή και μετά να εγκαταλείπουν την τάξη τους, τόσο κατά το διάλειμμα όσο και κατά την αποχώρηση. Αντικείμενα που ξέχασαν οι μαθητές παραδίδονται στο γραφείο.

4)                  Να βεβαιώνονται πριν την αποχώρησή τους ότι τα φώτα και τα παράθυρα της τάξης τους είναι κλειστά.

5)                  Να παραλαμβάνουν, ενημερώνουν και παραδίδουν το βιβλίο τάξης σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σ’  αυτό.

6)                  Να γίνεται συνεργασία και συντονισμός από τους δασκάλους των ιδίων τάξεων για τη διδακτέα ύλη τόσο στα Ελληνικά όσο και στα κοινωνικά θέματα όπως και στα βοηθητικά φυλλάδια ιδιαίτερα στις τάξεις, Γυμνασιακής, GCSE και A LEVEL.

7)                  Να φροντίζουν να χρησιμοποιούν εποπτικά μέσα.

8)                  Να φροντίζουν για την καθαριότητα, τον αερισμό και γενικά για υγιεινές συνθήκες στην τάξη.

Β.        ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

1)                  Όλες οι τάξεις και ιδιαίτερα η Γυμνασιακή, GCSE και A LEVEL, με τη βοήθεια των δασκάλων τους, πρέπει να προετοιμάζουν υλικό για το τριμηνιαίο περιοδικό του σχολείου μας.

2)                  Οι εκπαιδευτικοί να επιτηρούν την τάξη τους κατά τις παιδικές θείες Λειτουργίες, και να καθοδηγούν τα παιδιά ώστε να αντιλαμβάνονται την ιερότητα του χώρου και της θείας Λειτουργίας.  Όλοι να κοινωνούν και να παίρνουν αντίδωρο από τον ιερέα.  Ο εκπαιδευτικός της υπεύθυνης τάξης θα προετοιμάζει και θα ορίζει τα παιδιά που θα αναλάβουν καθήκοντα στο ιερό και θα υπηρετήσουν σαν επίτροποι.

3)                  Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας στις τάξεις, στους διαδρόμους και στην αίθουσα εκδηλώσεων.  Να συμβουλεύουν τα παιδιά προς αυτή την κατεύθυνση.

4)                  Ακόμα να παροτρύνουν τους μαθητές/μαθήτριες της τάξης τους να συμμετέχουν στη Λέσχη της Παρασκευής.

5)                  Επίσης να βρίσκουν τρόπους και κίνητρα για να τους ενθαρρύνουν να συμμετέχουν στις γιορτές του σχολείου.

Γ.         ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

1)         Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί ν’ αναφέρουν στη διεύθυνση:

α)  Τις περιπτώσεις  μαθητών που καθυστερούν πέραν των πέντε λεπτών κατά την προσέλευση αλλά και μετά το διάλειμμα.

β)  Τις περιπτώσεις μαθητών που ατακτούν και εμποδίζουν τη διεξαγωγή του μαθήματος.

2)                  Να μην προβαίνουν σε αποβολή μαθητών από την τάξη με δική τους πρωτοβουλία.

3)                  Την ώρα του μαθήματος δεν επιτρέπεται με καμμιά δικαιολογία να εγκαταλείπουν την τάξη τους.

4)                  Να μη στέλνουν παιδιά στο γραφείο αν δεν είναι επιβεβλημένο.

  • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

  • ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ

 

  • ΝΑ ΜΗ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

  • ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΜΠΑΛΑ ΣΤΟ ΧΟΛ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΥΛΗ

 

  • ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ (MOBILE) ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 

 

 

Οι εκπαιδευτικοί των μικρών τάξεων, (Α΄ και Προδημοτική), να βγάζουν τα παιδιά για διάλειμμα πιο γρήγορα.  Αυτοί θα είναι υπεύθυνοι για τους μαθητές τους μέχρι την έναρξη του κανονικού διαλείμματος.  Το Σάββατο πρωί στις 11.10 π.μ. και το Σάββατο απόγευμα στις 4.10 μ.μ.  οι μικρές τάξεις κατεβαίνουν επίσης πέντε λεπτά νωρίτερα κατά την αποχώρηση και ο εκπαιδευτικός παραμένει μαζί με τα παιδιά του ώσπου να τα παραδώσει στους γονείς.

Read Full Post »

 

 

                   Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος ἐγεννήθη στό  χωρίο Μαραθόβουνος τῆς ἐπαρχίας Ἀμμοχώστου στίς 20 Νοεμβρίου 1943.   Τά ἐγκύκλια μαθήματα παρακολούθησε στό δημοτικό σχολεῖο τῆς γενετείρας του.  Ἔπειτα γράφτηκε στό Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας ἀπό ὅπου ἀπεφοίτησε τό 1963.  Μετά ἀπό σύντομη ὑπηρεσία ὡς ἰδιωτικός ὑπάλληλος κλήθηκε στήν  Ἐθνική Φρουρά, μεταξύ τῶν πρώτων κληρωτῶν, ὅπου ὑπηρέτησε δεκαέξη μῆνες.   Κατόπιν ἄλλης δεκάμηνης ὑπηρεσίας στόν ἰδιωτικό τομέα φοίτησε στό νεοδημιουργηθέντα Ἀνώτερο Κύκλο σπουδῶν τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀπό ὅπου ἀπεφοίτησε τό 1969. 

                        Τόν Αὔγουστο τοῦ ἰδίου ἔτους ἔφθασε στό Ἡνωμένο Βασίλειο.  Στήν ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως (6-8-1969) χειροτονήθη στό Παρεκκλήσι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Διάκονος καί στίς 10 Αὐγούστου 1969 πρεσβύτερος στό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα Βορείου Λονδίνου.  Τίς χειροτονίες ἔκαμε ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηναγόρας Κοκκινάκης.  Στή συνέχεια τοποθετήθη ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος καί διευθυντής τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου τῆς νεοσύστατης τότε Ἑλληνορθόδοξης Κοινότητος Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς πανεπιστημιουπόλεως τοῦ Καῖμπριτζ.  Κατά τό τριετές διάστημα τῆς ἐκεῖ ἱερατικῆς διακονίας του παρηκολούθησε φιλολογικά καί θεολογικά μαθήματα καί συμμετεῖχε σέ διάφορες τοπικές ἐπιτροπές κληρικῶν. Στίς 28 Μαῒου 1972 προεχειρίσθη σέ Ἀρχιμανδρίτη ἀπό τόν ἀείμνηστο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηναγόρα.

                        Μετέβη ἔπειτα στήν Ἑλλάδα, γράφτηκε στή Θεολογική Σχολή τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπό ὅπου ἀπεφοίτησε τό Δεκέμβριο τοῦ 1976.  Κατά τήν διάρκεια τῆς φοιτήσεώς του, ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν τόν τοποθέτησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Ζώνης Κυψέλης καί διακονοῦσε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου τοῦ Ἀσύλου Ἀνιάτων, Κυψέλης.

                        Τήν 20η Δεκεμβρίου 1976 ὁ Θεοφιλέστατος ἐπανέκαμψε στό Λονδῖνο καί ἔκτοτε διακονεῖ στήν Ἑλληνορθόδοξη Κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα Βορείου Λονδίνου, στήν ἀρχή ὡς ἐφημέριος καί διδάσκαλος αὐτῆς, ἔπειτα ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος καί ἀπό τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1997 ὡς Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος.  Τήν 3η Ἀπριλίου ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Τροπαίου ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τή 12η Ἀπριλίου 1997, χειροτονήθη στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας Λονδίνου, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγορίου,  μέ τή συμμετοχή ὅλων τῶν βοηθῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.  Διακόνησε σέ πολλούς τομεῖς τοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, π.χ. ὡς μέλος καί πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου ἐπί σειρά ἐτῶν καί ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἀπό τό ἔτος 1981. 

                        Ὁ Θεοφιλέστατος συνεχίζει ἀδιάκοπα τήν ἔκδοση τοῦ ἑβδομαδιαίου κοινοτικοῦ δελτίου ΔΙΑΚΟΝΙΑ στήν Ἑλληνική γλῶσσα καί ἐπίσης τό ἴδιο φυλλάδιο στήν Ἀγγλική γλῶσσα μιά φορά τό μήνα.  Τά δελτία αὐτά ἐξεδόθησαν (Ἑλληνική Διακονία, τόν Ἰούνιο τοῦ 1970 καί Ἀγγλική Διακονία, τόν Ἰανουάριο τοῦ 1980) ὑπό τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας καί τότε Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Γρηγορίου, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν προϊσταμενία τῆς μεγαλώνυμης κοινότητος τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Ὁ Θεοφιλέστατος κ. Ἀθανάσιος συνεχίζει ἐπίσης τήν ἔκδοσιν τοῦ σχολικοῦ περιοδικοῦ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ἔτος ἱδρύσεως Μάρτιος 1975).   Τοῦτο ἐκδίδεται τρεῖς φορές τό χρόνο (Χριστούγεννα, Πάσχα καί Καλοκαίρι).  Τό Περιοδικό περιέχει κείμενα δικά του, τῶν ἐκπαιδευτικῶν καί τῶν παιδιῶν τοῦ Σχολείου.  Τά Σχολεῖα τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα ἀποτελοῦν τήν πιό ὀργανωμένη ἐκπαιδευτική μονάδα τῆς ὁμογένειας, ἡ ὁποία σήμερα ἀριθμεῖ περί τά τριακόσια παιδιά (ἀπό τῆς ἡλικίας τοῦ νηπιαγωγείου μέχρι τίς τάξεις τοῦ A Level).  Ἀπό τό σχολικό ἔτος (2004-2005) τά σχολεῖα τελοῦν ὑπό τή διεύθυνση τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου                       κ. Ἀθανασίου.

                        Συμμετέχει ἐπίσης στήν ὁμάδα συγγραφῆς κηρυγμάτων τοῦ Δελτίου Πνευματικῆς Οἰκοδομῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, Ἑλληνιστί καί Ἀγγλιστί καί ἐπίσης κηρύττει τό Θεῖο Λόγο ἀπό τό τοπικό ραδιόφωνο.  Διατελεῖ ἐπίσης μέλος τῆς ὁμάδος τῶν κληρικῶν τῆς τοπικῆς ραδιοφωνικῆς ἐκπομπῆς Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ἀπό τῆς ἐνάρξεώς της καί τά τελευταῖα ἔτη εὑρίσκεται ἐπικεφαλῆς τῆς ὁμάδος. 

                        Ὁ Θεοφιλέστατος προεδρεύει ὅλων τῶν κοινοτικῶν σωμάτων, τά ὁποῖα συναποτελοῦν τήν Ἡγεσία τῆς Ἑλληνορθόδοξης Κοινότητος τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα καί διακονοῦν τούς δύο ναούς της, τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, (ἔτος λειτουργίας 1965) καί τόν Καθεδρικό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, (ἔτος λειτουργίας 1970). 

                        Ἡ κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα διαθέτει πλῆρες γραφεῖο μέ προσωπικό, τό ὁποῖο λειτουργεῖ καθ’ ὅλη τήν ἑβδομάδα.  Κάθε Τρίτη λαμβάνουν χώρα πνευματικές συγκεντρώσεις καί συγκεντρώσεις νεολαίας.  Παράλληλα τήν τελευταία εἰκοσιπενταετία, κάθε Τρίτη καί Πέμπτη, προσφέρεται, ἐντός τῶν κοινοτικῶν χώρων, δωρεά φιλοξενία πρός τούς ἡλικιωμένους, οἱ ὁποῖοι ἀριθμοῦν ἀπό 80 – 100 πρόσωπα.

Read Full Post »

Θεοφιλέστατε Πάτερ και Δέσποτα,

Σεβαστοί Ἱερεῖς καί Ἀγαπητοί Διάκονοι,

 Λαέ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε,

Ἡ σημερινή μέρα εἶναι σημαδιακή γιά τόν Χριστιανισμό ἀφοῦ ἡ σεμνή Κόρη τῆς Ναζαρέτ ἔγινε ἡ ὀδός γιά τήν σωτηρία μας.   Ταυτόχρονα ὅμως εἶναι ξεχωριστή καί γιά τό γένος τῶν Ἐλληνῶν.   Ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ ἐστάλη ἀπό τόν Θεό στήν Παναγία καί τῆς ἀνήγγειλε τήν λυτρωτική εἴδηση ὅτι θά φέρει στόν κόσμο τόν Ὑιό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ.   Ἡ Παναγία δέχθηκε τό κάλεσμα χωρίς δυσπιστία.   Ἡ δέ Μεγάλη Πατρίδα τό 1821 μέ προστάτιδα τήν Παναγία ἀπελευθερώθηκε ἀπό τόν τουρκικό ζυγό.

Τούτην τήν εὔσημη μέρα ἡ Ἐκκλησία μέ καλεῖ νά δεχθῶ τόν πρῶτο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης.   Γιά τοῦτο τό λόγο μέ διακατέχει ἱερό δέος καί  μέ συνέχει  φόβος μεγάλος.   Τό Μέγα τῆς Ἱερωσύνης μυστήριο δόθηκε στούς Ἀποστόλους ἀπό τόν Ἀρχιερέα Κύριο τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς.    Ὁ Ουρανοβάμονας θεῖος Παῦλος μᾶς λέγει: «καί αὐτός ἔδωκε τούς μέν ἀποστόλους, τούς δέ προφήτας, τούς δέ εὐαγγελιστάς, τούς  δέ ποιμένας καί διδασκάλους πρός τόν καταρτισμό τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομήν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ» (Εφεσ.δ΄11-12).   Αὐτή τήν ἱερή στιγμή στ’ αὐτιά μου ἀντηχεῖ τό γραφικό χωρίο: «Ὅς ἐάν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν διάκονος» (Ματ.Κ΄26).    Ὁ Χριστός, πού εἶναι ἡ κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας, πρῶτος ἐκεῖνος μᾶς ἔδωκε τό παράδειγμα.    Ἧρθε στή γῆ ὡς ταπεινός ἀνθρωπος ἀνάμεσά μας, ὄχι γιά νά ὑπηρετηθεῖ, ἀλλά γιά νά ὑπηρετήσει καί νά σταυρωθῆ γιά τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

   Δοξάζω τόν Θεό γιατί εἶχα τήν εὐκαιρία νά ἀφιερωσω ἕνα μεγάλο μέρος ἀπό τόν πολύτιμο χρόνο τῆς ζωῆς μου, διακονώντας στό χῶρο τῆς γεραρᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί συγκεκριμένα σ’αὐτή ἐδῶ τήν κοινότητα.    Ἔτσι ἐβίωσα σ’ἕνα βαθμό τίς ὑποχρεώσεις τοῦ κλήρου καί τις ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας στήν ἀποδημία.       

        Στρέφοντας τώρα τή σκέψη στή ζωή τῆς ἐκκλησίας προσιδιάζει νά ἀναφέρω ὅτι ὁ ρόλος καί ἡ παρουσία διακόνων ἐμφανίζεται στήν ἀποστολική ἐποχή μέ τήν ἐκλογή τῶν ἑπτά διακόνων ἀπό τούς Ἀποστόλους.   Πρῶτος ἀναφέρεται ὁ Ἀρχιδιάκονος καί Πρωτομάρτυρας Στέφανος.    Ὁ Στέφανος ἦταν  ἄνδρας γεμάτος ἀπό πίστη καί Ἅγιο Πνεύμα (Πραξ.στ΄4).    Ακολουθοῦν οἱ Φίλιππος, Πρόχορος, Νικάνορας, Τίμωνας, Παρμενᾶς, καί Νικόλαος.    Ἀρχικά οἱ διάκονοι ἠσχολοῦντο μέ τήν διανομή τῶν τροφίμων στήν ἀρχαία ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων καί τήν ἐξυπηρέτηση τῶν πτωχῶν μελῶν τῆς ἐκκλησίας στά πλαίσια τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης.    Σήμερα ὁ διάκονος κατέχει τόν πρῶτο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης καί διακονεῖ στήν θεία Λατρεία.     Εἶναι βοηθός τοῦ Ἀρχιερέως καί τοῦ Ἱερέως.  

        Ἡ στιγμή αὐτή μοναδική καί ἀνεπανάληπτος στή ζωή μου ἴσως δέν προσφέρεται γιά μακρύ λόγο.   Θεωρῶ ὅμως ἀπαραίτητο νά μνημονεύσω κάτι ἀπό τή ζωή μου.    Ἀπό τήν παιδική ἡλικία, στά μαθητικά χρόνια παρακολουθοῦσα τά κατηχητικά μαθήματα στήν ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, στήν Ἐπισκοπή τῆς Λεμεσοῦ, τό χωριό ὅπου γεννήθηκα, ἔμαθα τά πρῶτα γράμματα καί ἀνδρώθηκα.

Ἡ οἰκογενειακή μας καταγωγή εἶναι ἀπό τά Τουρκοκρατούμενα σήμερα χωριά τῆς ἐπαρχίας Ἀμμόχωστου, ὁ Μαραθόβουνος ἀπό πλευρᾶς τοῦ πατέρα μου καί ἡ Ἄσσια ἀπό πλευρᾶς τῆς μητέρας μου.    Τούτη τήν ἱερή ὥρα μεταφέρομαι νοερά ἐκεῖ, παρόλο πού τά γνωρίζω μόνο μέσα ἀπό τίς διηγήσεις τῶν γονέων μου καί ἀπό διάφορα κείμενα πού ἀναφέρονται σ’ αὐτά.    Δέομαι στόν Εἰρηνοποιό ὅλου τοῦ κόσμου  ὄπως σύντομα προσφέρει τή λύτρωση στό σκλαβωμένο νησί τῶν Ἁγίων καί μᾶς ἀξιώσει νά χαροῦμε ὅλοι ἐλεύθερα τά σκλαβωμένα χωριά καί τίς πόλεις μας. 

 Μετά τήν ἀποφοίτησή μου ἀπό τήν Β΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσοῦ, ὅπου παρακολούθησα μαθήματα στόν κλάδο τῆς ἐπιπλοποιίας, ἐκπληρωσα τή στρατιωτική μου θητεία.    Ἡ θητεία στό στρατό  μέ βοήθησε νά ὡριμάσω, νά γίνω πειθαρχικός καί νά ἀποκτήσω μία καινούρια ἐμπειρία.   Ἔπειτα δούλεψα ὡς ἐπιπλοποιός.   Περίπου ἕνα χρόνο μετά, μέ τήν εὐλογία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κυροῦ Χρυσάνθου γράφτηκα στόν Πρῶτο Κύκλο Σπουδῶν τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς Κύπρου Ἀπόστολος Βαρνάβας.    Ἐκεῖ εἶχα τό  προνόμιο νά μαθητεύσω στόν τότε διευθυντή μακαριστό σήμερα Ἀρχιμ. Βασίλειο Παπαφώτη.    Ἡ φοίτησή μου στή Σχολή ὑπῆρξε πολύ ὠφέλιμη.    Μέ βοήθησε νά γευθῶ πιό ἐπισταμένα τήν μυστηριακή ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.   Ἦταν 15 Αὐγούστου 2001, μέρα πού πανηγυρίζει ὁ Καθεδρικός μας ναός, ὅταν ζήτησα ἀπό τό Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπό νά ὑπηρετήσω τήν Βιβλική αὐτήν Ἀρχιεπισκοπή.     Ἡ αἴτησή μου ἔγινε δεκτή.    Στή συνέχεια μέ δική του εὐλογία φοίτησα στό Θεολογικό Τμῆμα στή Θεολογική Σχολή τοῦ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κατά τή διάρκεια τῶν σπουδῶν μου στήν Συμπρωτεύουσα εἶχα τήν ἔφεση νά παρακολουθῶ καί νά συμμετέχω σέ  ποικίλα θεολογικά συνέδρια. Εἶναι νοπές στήν μνήμη μου οἱ ἀκαδημαϊκές παροτρύνσεις τῶν  σεβαστῶν καί ἀκριβῶν διδασκάλων μου, πάντοτε πρόθυμοι μέσα ἀπό ἐπώδινο πολλές φορές κόπο προσπαθοῦσαν νά μέ πλουτίσου μέσα ἀπό τήν θεολογικη τους κατάρτιση γιά τήν ἐλευθερία σκέψεως πού ἔχει ἡ Ὀρθοδοξη Ἐκκλησία.    Αὐτό εἴχε ὡς ἀποτέλεσμα νά διευρυνθοῦν οἱ πνευματικοί μου ὁρόζοντες καί νά καλλιεργηθουν τά ἐνδιαφέροντά μου.

    Ἐπιστρέφοντας τώρα στά ὅσα σήμερον πραγματώνονται λέγω ὅτι ἡ εἴδηση τῆς ἀποφάσεως τῆς ἐκκλησίας νά προχωρήσει στή χειροτονία μου σέ διάκονο προκάλεσε συγκίνηση  στή σύζυγό μου καί σ’ ἐμένα.  Ταυτόχρονα ὅμως μᾶς προκάλεσε καί χαρά γιατί ἡ ἐκκλησία μᾶς προσφέρει τό ὕψιστο δῶρο τῆς Ἱερωσύνης.   

Αὐτήν τήν εὐλογημένη στιγμή ἡ σκέψη στρέφεται πρός τούς σεβαστούς γονεῖς μου Θεοχάρη καί Μαρία. Ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω ἀπέραντες εὐχαριστίες γιατί ἐκτός τῶν ἀναρίθμητων θυσιῶν πού ἔκαναν γιά μένα, μοῦ προσέφεραν καί τό πολυτιμότερο δῶρο, τήν ἀγάπη πρός τόν Κύριο καί Θεό μας.    Τούς ζητῶ συγνώμη γιά ὄσες φορές ἔτυχε νά τους στενοχωρήσω ἤ νά τους πονέσω.

Παράλληλα εὐχαριστῶ θερμά τά σεβαστά πρόσωπα τῶν  πεθερικῶν μου Άθηνόδωρο καί Ἑλένη, ὄπως καί τήν κουνιάδα μου Νεκταρία. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού μπῆκα στήν οἰκογένειά τους μέ δέχθησαν ὡς δικό τους παιδί καί ἄδελφο.

Θερμές εὐχαριστίες ἀπευθύνω καί πρός τά ἀγαπητά ἀδέλφια μου καί τίς οἰκογένειές τους, τόν Κυριάκο, τόν Νῖκο, τόν Δημήτρη καί τόν Γιάννη.   Δοξολογῶ τόν Θεό πού ἔχω τέτοια χαρισματικά ἀδέλφια.   Οἱ σοφοί γονεῖς μας μέ τίς νουθεσίες τους, μᾶς ἀνάθρεψαν μέ πολλούς κόπους καί μᾶς δίδαξαν ἀπό μικρούς τήν ἀδελφική ἀγάπη. Πάντοτε ὅλη ἡ οικογένεια μέ τόν καλό τους λόγο μέ προστάτεψαν ἀπό κάθε κίνδυνο.    Ἡ παρουσία ὅλων σήμερα ἐδῶ μέ συγκινεῖ, μέ ὑποχρεώνει καί μέ γεμίζει μέ ἄφατη ἀγαλλίαση.    Ἐπίσης  παρέχει τή βεβαίωση ὅτι αὐτή ἡ ἀγαπητική σχέση θά συνεχιστεῖ ἐσαεί.  

Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ ἐπίσης νά εὐχαριστήσω τίς οἰκογένειες τῶν Παναγιώτη Μαντά καί Νίκου Ἕλληνα πού μπῆκαν στόν κόπο νά εὐρίσκονται ἐδῶ καί νά συμμετέχουν στήν προσευχή μας.   Ὁ θεός νά  χορηγεῖ σέ ἀμφότερες  κάθε καλό καί εὐλογία.   

Εκφράζω εὐγνωμοσύνη πρός τόν πατέρα Διονύσιο Κυκκώτη γιά τήν ὑπομονή, τή βοήθειά του καί ἐνθάρρυνσή του, ὅταν οἰκειοθελῶς μέ δίδαξε ἀρχαῖα Ἕλληνικά.

Ἐπιθυμῶ νά τονίσω ὅτι   παραμένω ὀφειλέτης πρός τούς Ἱερεῖς καί Διακόνους τῆς κοινότητος για τήν ἀγάπη τους.   Ευχαριστῶ θερμά τούς πατέρες Νικόδημο Ἀγγελῆ, Ἰωσήφ Παλιούρα καί Σπυρίδωνα Μαϊκαντῆ, πού ἦρθαν σήμερα νά συμπροσευχηθοῦν μαζί μας.  Εὐχαριστῶ τό Γραμματειακό προσωπικό τῆς κοινότητας γιά τήν ἄρτια συνεργασία μας.  Εὐχαριστῶ καί τό διδακτικό προσωπικό τοῦ Ἑλληνικοῦ σχολείου, κυρίως τήν ὑποδιευθύντρια κα Ἀνδρομάχη Νεοφύτου γιά τή συνεργασία μας.    Ἐκφράζω πολλή εὐγνωμοσύνη πρός τίς Ἐπιτροπές τῆς κοινότητος γιά τήν ἀγάπη καί συμπαράστασή τους.

Εὐχαριστῶ  ὅλους  παρόντες καί ἀπόντες, καί  ζητῶ τίς προσευχές σας. Αὐτές θά μέ ἐνισχύουν στήν ἐξασκηση τοῦ διακονικοῦ ἔργου.

Πλῆθος εὐχαριστιῶν ἐκφράζω πρός τήν σύζυγό μου Μαρία.   Αὐτή ἔκανε καί κάνει ἀρκετές ἀθόρυβες θυσίες. Δέχθηκε νά συνδέσει τή ζωή τής μέ δική μου καί νά μεταναστεύσει στήν μεγαλούπολη τοῦ Λονδίνου. Εἶμαι βέβαιος ὅτι μέ τήν ὑπομονή καί ἀγάπη της θά στηρίζει κάθε προσπάθειά μου.

Μέ ευγννωμοσύνη μακαρίζω τούς εὐλαβεῖς καί θεοφοβούμενους παπποῦδες καί γιαγιάδες μου Κυριάκο, Ἐλισάβετ, Νικόλαο καί Μαργαρίτα. Τήν θεία μου Μαρία καί λοιπούς κατά σάρκα κεκοιμημένους συγγενεῖς μου.    Ἅς εἶναι αἰώνια τους ἡ μνήμη.

Εὐχαριστίες καί εὐγνωμοσύνη Θεοφιλέστατε ἀπευθύνω καί πρός Ὑμᾶς.    Ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού ἦρθα στό Λονδῖνο ἐσεῖς μοῦ παρασταθήκατε ὡς πατέρας, ἀδελφός καί φίλος.   Μέ περιβάλετε μέ κάθε ἀγάπη καί στοργή.   Ἀναλάβατε μέ προθυμία τήν κατά κόσμο καί κατά Θεό μόρφωση καί καταρτισή μου.    Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού μέ σοφία μέ βγάλατε ἀπό μεγάλα ἀδιέξοδα καί παραβλέψατε τίς ἐλλείψεις μου.   Ἡ καλωσύνη καί εἰληκρίνειά σας μέ αἰχμαλώτισαν. Παραδειγματίζομαι καθημερινά ἀπό τήν ἀφοσίωσή σας στήν ἐκκλησία.

Ἐπιθυμῶ ἔντονα νά ἀναφέρω ὅτι  παραμένω χρεώστης στό σεπτό πρόσωπο τοῦ  Σεβασμιώτατου Ποιμενάρχη μας κ.κ. Γρηγορίου.   Μέ τήν δική του εὐλογία λαμβάνει χώρα ἡ χειροτονία μου.   Προσεύχομαι ταπεινά ὁ Θεός νά τοῦ παρέχει ὑγεία, δύναμη καί κουράγιο νά συνεχίζει τό ἔργο του στό στίβο τῆς ἐκκλησίας γιά πολλά χρόνια.

          Ἐπιθυμῶ νά ἀναφέρω ὄτι ὁ δρόμος τοῦ κάθε Χριστιανοῦ εἶναι δύσκολος ἀλλά δυσκολότερος εἶναι ὁ δρόμος τοῦ κληρικοῦ.   Ὁ Κύριος μᾶς δίδαξε τά ἑξῆς: «Εἰσέλθετε διά τῆς στενῆς πύλης ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καί εὐρύχωρος ἡ ὁδος ἠ ἀπάγουσα εἰς τήν ἀπώλειαν, καί πολλοί εἰσιν οἰ εῖσερχόμενοι δι’αυτῆς. τί στενή ἡ πύλη καί τεθλιμμένη ἡ ὁδος ἡ ἀπάγουσα εἰς τήν ζωήν, καί ὀλίγοι εἰσίν οἱ εὐρίσκοντες αὐτήν!» (Ματθ.ζ΄13-14).   Πρίν τελειώσω βεβαιώνω ὅτι ἔχω τίς δικές μου ἀτέλειες.    Ἔχω ὄμως ὁδηγούς σταθερούς καί φωτεινούς φάρους τούς Πατέρες καί μάρτυρες τῆς Πίστεως.   Ἔχω τόν Κύριό μας μέ τοῦ Ὀποίου τῆν βοήθεια καί φώτιση ἔβθασα ὡς εδῶ. Ἡ λαμπροφόρος Ἀνάστασή Του τήν ὁποία ἐτοιμαζόμαστε νά ἐορτάσουμε σύντομα θά εἶναι ἐλπίδα ζωῆς.   Θά ἤθελα νά τελειώσω μέ τήν ἀκόλουθη σύντομη προσευχή:  Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἰατρέ σωμάτων καί ψυχῶν, Τέλειε παιδαγωγέ, σέ παρακαλῶ θεράπευσε τά ἀσθενήματά μου, συμπλήρωσε τίς ἐλλείψεις μου, παιδαγώγησέ με καί ἀξίωσε με νά καταστῶ εὐδόκιμος δοῦλος σου.   Ἀμην.

Read Full Post »