Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Σεπτεμβρίου 2011

 

Ο Ι   Ο Δ Η Γ Ο Ι   Μ Α Σ   Π Ρ Ο Σ   Τ Α   Α Ν Ω

 

«Ἁγίων τῆς Κύπρου θεῖος χορός, Χριστόν τόν Σωτῆρα, δυσωπεῖτε ὑπέρ ἡμῶν, πταισμάτων ἡμῖν διδόναι λύσιν, καί πειρασμῶν πολυτρόπων ἐκλύτρωσιν.»                                                                                                   (Ὠδή α΄ Παρακλητικός κανόνας)

 

                        Τίς τελευταῖες δεκαετίες, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου φρόντισε νά ἐξοφλήσει ἕνα πνευματικό χρέος ἀπέναντι στά παιδιά της, τά ὁποῖα ἤδη ἀνήκουν στή θριαμβεύουσα καί ἀόρατη Ἐκκλησία.  Πρόκειται γιά ὅσα πρόσωπα μέ τή ζωή τους εὐαρέστησαν στό Θεό καί ἀξιώθησαν τῆς τιμῆς νά στεφανωθοῦν μέ τό ἀμαράντινο στεφάνι τῆς δόξης καί τῆς ἁγιότητος. 

 

                        Ἔτσι ἡ τοπική Ἐκκλησία καθώρισε τήν πρώτη Κυριακή τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου νά ἑορτάζονται ὁμαδικά οἱ Ἅγιοι τῆς Κύπρου.  Ἄλλοι ἀπό αὐτούς γεννήθησαν, ἔζησαν καί ἔδρασαν στό νησί.  Ἄλλοι γεννήθησαν ἐκεῖ ἀλλά δραστηριοποιήθησαν κάπου ἀλλοῦ καί μιά τρίτη ὁμάδα προέρχονται ἀπό ἄλλα μέρη, ὅμως βρῆκαν πνευματικό καταφύγιο στήν Κύπρο καί συνεδέθησαν μέ τόν τόπο μας.

 

                        Στή δική μας κοινότητα ἡ ἑορτή αὐτή ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τό ἔτος 1995 καί συνεχίζει νά ἑορτάζεται μέχρι σήμερα.  Μέσα στά πλαίσια αὐτῶν τῶν ἑορτασμῶν φιλοτεχνήθηκε στήν Ἑλλάδα καί δωρήθηκε ἀπό τόν ἀείμνηστο Ἀνδρέα Ἕλληνα σχετική εἰκόνα.  Παράλληλα οἱ ἑορτασμοί ἀγκαλιάσθησαν ἀπό τήν ΕΣΤΙΑ Λονδίνου, ἡ ὁποία συνεορτάζει μέ τή Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Κάθε χρόνο δέ προσκαλεῖται κάποιος ὁμιλητής, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται στούς Ἁγίους τῆς Κύπρου καί ἐκθειάζει τήν προσφορά τους.

 

                        Ὅλοι ἐμεῖς οἱ πνευματικοί ἀπόγονοι τῶν Ἁγίων τῆς Κύπρου ἐπιβάλλεται νά ἐνθυμούμεθα ὅτι οἱ Ἅγιοι μας παραμένουν οἱ πιό πιστοί φίλοι καί εἰλικρινεῖς ἀδελφοί μας καί οἱ ἄδολοι ὑποστηριχτές τῶν ἀγώνων μας νά κρατηθοῦμε στή γῆ καί τήν πίστη μας.  Τό χῶμα τῆς Κύπρου εἶναι ὀργωμένο μέ τόν κόπο τους, ποτισμένο μέ τά δάκρυα καί βαμμένο μέ τό αἷμά τους.

 

                        Μέσα δέ στή χορεία τῶν Ἁγίων τῆς Κύπρου ὑπάρχουν Ἀπόστολοι, ὅλες οἱ τάξεις τοῦ κλήρου, Διάκονοι, Ἱερεῖς καί Ἐπίσκοποι, μοναχοί καί μονάστριες, ἀσκητές καί μάρτυρες, νέοι καί γέροι στήν ἡλικία, ἁπλοί καί ἀγράμματοι ἀλλά καί λόγιοι καί σπουδαῖοι ἐκκλησιαστικοί συγγραφεῖς.  Ὅλοι αὐτοί συνθέτουν τόν πέπλο τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἐκπροσωπεῖ ὅσα πρόσωπα διέλαμψαν διά μέσου τῶν αἰώνων στή Μεγαλόνησο Κύπρο.

 

                        Οἱ ἐφετινοί ἑορτασμοί θά λάβουν χώρα στόν Καθεδρικό μας ναό τήν Κυριακή, 9η Ὀκτωβρίου 2011.  Ἡ μνήμη τους θά ἑορτασθεῖ μέ τήν τέλεση μιᾶς σειρᾶς Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, οἱ ὁποῖες περιλαμβάνουν Ὄρθρο, Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, Ἀρτοκλασία καί κατάλληλη ὁμιλία. 

 

                        Οἱ καιροί στούς ὁποίους ζοῦμε ἀδιαμφισβήτητα παραμένουν δύσκολοι καί πονηροί.  Δυστυχῶς τούς χαρακτηρίζει τό πνεῦμα τῆς κοσμικότητος καί τῆς ὁριζόντιας διαστάσεως.  Τά ἐνδάλματα τῆς νεολαίας ἰδιαίτερα ἀναζητοῦνται, ὄχι μεταξύ τῶν ἡρώων τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος, ἀλλά μέσα στούς ἀστέρες τοῦ κινηματογράφου, τούς κυνηγούς τῆς πέτσινης σφαίρας καί τούς διάφορους ἐκβιαστές τῆς φύσεως, γιά νά κατακτήσουν παράνομα πρωτεῖα καί βραβεῖα νίκης. 

 

                        Ὅλα τοῦτα σίγουρα δέν πρόκειται νά ἀνθέξουν στό χρόνο.  Παραμένουν παροδικά καί ἐφήμερα.  Ἡ ἀνθρωπότητα ὅμως ἔχει ἀνάγκη νά ζήσει καί μπορεῖ νά ζήσει πιό ὄμορφα καί πιό εὐχάριστα τή ζωή της πάνω στή γῆ, ἄν προσβλέψει στή ζωή καί τό παράδειγμα τῶν Ἁγίων.  Οἱ Ἅγιοι προβάλλουν, ζοῦν καί μαρτυροῦν μέ τίς ἀρετές τους καί τά βιώματα, τά ὁποῖα μᾶς κατέλιπαν μέσα στίς διαχρονικές ἀξίες.  Αὐτές συνεχῶς ἀναδίδουν πνευματική ὀσμή καί ποτισμένες ἀπό τή θεία αὔρα προβάλλουν τίς εὐαγγελικές ἀλήθειες.  Τοῦ μόνου βασιλέως Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διδασκάλου τῶν Ἁγίων ἡ τιμή καί ἡ δόξα στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τήν Κυριακή, 25η Σεπτεμβρίου 2011, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ἡ Σοφία, θυγατέρα τῶν Gazmend Βασίλη Παναχώρη καί Μελίνας, τό γένος Βασιλείου, μέ ἀνάδοχο τό Σωτήρη Βασιλείου.

                   Ἡ Θεοδώρα-Σοφία, θυγατέρα τῶν Παναγιώτη Πολύ καί Ἑλένης, τό γένος Ζουμίδου, μέ ἀνάδοχο τή Νίκη Γραικοῦ, καί

                   Ὁ Χριστιανός, υἱός τῶν Λευτέρη Σπυρῆ καί Michelle, τό γένος Λεοντίου, μέ ἀνάδοχο τό Νικόλαο Χριστοδούλου. 

                   Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΓΑΜΟΙ:  Τό Σάββατο, 24η Σεπτεμβρίου 2011, στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, εὐλογήθησαν οἱ γάμοι τῶν:

                   Μιχαήλ Glover καί Χριστίνας, τό γένος Ἀριστοδήμου.

                   Ἰωάννου Κλεάνθους καί Χρυστάλλας, τό γένος Στυλιανοῦ.

                   Φωτίου Δημητρίου καί Μαρίας, τό γένος Γεωργίου, καί

                   Ἀνδρέου Χρήστου καί Ἄννας-Μαρίας, τό γένος Πάλου.

                   Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος εὐλόγησε τούς γάμους τῶν:  Ἰωάννου καί Χρυστάλλας Κλεάνθους, καί Ἀνδρέου καί Ἄννας-Μαρίας Πάλου. 

                   Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Ἀνδρέου Ἀναστασίου καί Βασιλείου Κιλιλούδη, τή Δευτέρα, 26η Σεπτεμβρίου, Ἑλένης Ἀντζουλίδη, τήν Τρίτη, 27η Σεπτεμβρίου καί Χριστάκη Ἰωάννου, τήν Παρασκευή, 30η Σεπτεμβρίου 2011.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν μ. Ἀνδρέου καί μ. Βασιλείου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκαν τήν Τρίτη, 27η Σεπτεμβρίου, ἡ οἰκογένεια Ἀνδρέου Χατζηθεοδοσίου στή μνήμη του καί τήν Πέμπτη, 29η Σεπτεμβρίου ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

ΕΝΑΡΞΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:   Τά Σχολεῖα Ἀπ. Βαρνάβα ἄρχισαν κανονικά τά μαθήματά τους τήν Τρίτη 6η Σεπτεμβρίου καί τό Σάββατο 10η Σεπτεμβρίου 2011.  Παρακαλοῦνται οἱ γονεῖς καί κηδεμόνες ὅπως κάμουν τίς ἐγγραφές τῶν παιδιῶν.

 

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Αὐτές τίς μέρες ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος μετέβη στήν Κύπρο γιά λόγους ποιμαντικούς καί γιά ὀλιγοήμερη ἐπίσκεψη τῶν οἰκείων του.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τήν Τετάρτη, 5η Ὀκτωβρίου 2011, ὥρα 7.30 μ.μ., τό Δ. Συμβούλιο τῆς κοινότητος θά πραγματοποιήσει τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του στά κεντρικά γραφεῖα.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

3η Ὀκτωβρίου Δευτέρα Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, Ἰωάννου Χοζεβίτου Καισαρείας.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ. 

                  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

4η Ὀκτωβρίου Τρίτη, Ἱεροθέου Ἀθηνῶν.  Θεοδώρου Ταμασοῦ καί Ἰωάννου Λαμπαδιστοῦ.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ

                  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

5η Ὀκτωβρίου Τετάρτη Χαριτίνης Μάρτυρος καί Ἑρμογένους Ἱερομάρτυρος.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

6η Ὀκτωβρίου Πέμπτη Ὁσίου Κενδέου. 

              Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

7η Ὀκτωβρίου Παρασκευή Σεργίου καί Βάκχου μεγαλομαρτύρων. 

              Τήν παραμονή Ἑσπερινός  ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

8η Ὀκτωβρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

9η Ὀκτωβρίου Κυριακή Τρίτη Λουκᾶ.  (Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου, Ἁγίων Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας).

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Ἀριστείδης & Αἰκατερίνη Μουσκουντῆ £ 50.00         Krystle O’ Donnell £ 40.00

Ἀντωνία Προδρόμου                                       £100.00   Χρῖστος Κωστῆ      £ 50.00

Ἀνώνυμος                                              £300.00   Ἀνώνυμος             £ 20.00

Στάλα Χαραλάμπους                                        £ 30.00    Ἀνώνυμος             £ 40.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 

T H E   C A L L   A N D   T H E   W O R K   O F   T H E   A P O S T L E S

 

“So when they had brought their boats to land, they forsook all and followed Him.”             (Luke 5 : 11)

 

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

 

                        The four Apostles, Peter and Andrew, James and John, after they accepted the blessed and privileged call from the Lord to follow Him, obeyed Him completely.  They then took their fishing boats to the shore, left everything and everybody and attached themselves to the Lord.  Within the frame of that guileless decision of the four disciples we observe the total obedience, the complete dedication and spirit of sacrifice, the attitude of offering and the general adaptation of their given mission.

 

                        However, all these men had parents, other relatives and friends.  Furthermore, each one of them had their human pursuits, their own ambitions and weaknesses.  The divine call, however, set aside everything else and activated their whole inner being placing themselves on the front line, so that their missionary work would result in juicy and sweet-drinking fruits.  They themselves did not look for plausible excuses to delay or to postpone their decision.

2

 

 

                        Later on the word of the Lord: “No one, having put his hand to the plough, and looking back, is fit for the kingdom of God.” (Luke 9 : 62) would reach their ears as praise and confirmation, that their decision and acceptance were right.  After three years of discipleship at the feet of the Lord, the illiterate and simple fishermen, after they had received the illumination from above, were transformed to indomitable mouths of the word.  They proved to be loud and piercing preachers to the world and carried the message of the redemption and salvation to the thirsty and suffering souls of men.

 

                        Following the day of Pentecost each one of the Apostles accepted his own area and went there and started preaching the faith and transmitting the light of Christ, to the people and races who up to that time were sitting “in the region and shadow of death.” (Matthew 4 : 16).  They invited them to accept the light;  to come to know the truth and abandon the delusion of idolatry;  to free themselves from sin and become members of the new life.

 

                        The zeal of the Apostles and the sincerity of their intentions,  Apostles, their unpretentious love towards the Lord and Teacher and to their fellow men, gave them wings and strength to nurture the world with the truths of the Gospel, using the means which they had at their disposal.

 

3

                        One wonders, we who have the responsibility of spreading the divine word and safeguarding the faith, what are we doing?  Are we perhaps thinking about our time-table?  Are we reluctant to offer our labour?  Do we try to amass wealth?  Are we interested in having a good time?  Are we lukewarm in what we believe and improvise with what we occupy ourselves?  The result is that we give grounds to the enemies of the faith to argue and give ammunition to the accusers of Christ.  But we all need to remember that God not only does not need us but also is able to raise children to Abraham from stones, according to the word of the Bible, from the mouth of John the Forerunner. (Matthew 3 : 9).  Let each one of us to exercise his duties in the best and most exemplary way so that we will walk unwaveringly towards the Kingdom of God and to contribute towards the glory of the Triune God.    Glory be to the Father, Son and Holy Spirit.  Amen!

 

C O M M U N I T Y   N E W S

MEALS FOR  THE  ELDERLY:     The meals for the elderly after the summer holidays, have resumed on Tuesday, 13th September 2011.  As you probably know these meals are offered twice a week, namely Tuesday and Thursday at 1.00 p.m. at St Barnabas’ Church hall.  We hope that as many of our elderly as possible will come and participate in this friendly atmosphere.  We would also ask our regular kind donors to continue their generosity by contributing towards this very worthy cause.

 

                        The meals for the month of September were subsidised by the following:  Erotokrita Livera in memory of her beloved parents, Andreas and Anna;  Georgios and Foula Neokleous in memory of their beloved departed Panicos, Neoclis, Martha; the family of Andreas Hadjitheodosiou;  Marias and Koula Minaides in memory of their beloved father Georgios,  an anonymous donor and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA.  We thank all of them for their kind generosity.

 

RENEWAL  OF  SUBSCRIPTIONS:  The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine (£15.00) are now due.  If you have not already paid your subscriptions or wish to subscribe to any or all of these you may contact our Community’s offices.

 

PANTANASSA’S  SOCIAL:  On Tuesday, 27th September at 7.30 p.m. the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA is holding a social evening.  This will be held at St Barnabas’  Church hall.  The purpose of this social is to raise sufficient funds towards the expenses of improving the lighting in the church of St Barnabas.  Tickets are sold at £20.00 each.

 

NEW  EDITION:  The Community’s bookshop is pleased to announce that it has just published the 28th volume of the Greek leaflet “Diaconia”.  This volume contains all the sermons and the community news for the year 1998.  Each volume is available for purchase at £10.00 each from the Community’s offices.  We intend gradually to bind all the remaining years of the Greek leaflet in volumes.  In this way anybody interested can learn about the life and history of our Community.

 

4

SCHOOL  BLESSING  OF  WATERS:  On Saturday, 17th September 2011, His Grace, Athanasios, Bishop of Tropaeou, assisted by the clergy and deacons of the Community, blessed the Waters for the official opening of the Greek and Sunday Schools of St Barnabas.  The ceremony took place at St Mary’s Greek Cathedral.  In attendance were the Educational Counsellor-Inspector of the Cyprus High Commission, Mr Savvas Pavlides, the President of the Greek Orthodox Communities and Chairman of St Mary’s Cathedral, Mr Marios Minaides, the Honorary Chairman of St Barnabas Church Mr Antonios Prodromou, Dr Andreas Pelendrides, the head of the Educational Office of our Holy Archdiocese in North London, Mrs Eleni Vrahimedes, the Chairwomen of the Philanthropic Society of PANTANASSA, Mrs Meropi Livera-Kyriacou and Mrs Androulla Christaki, the Chairwoman of the Parent/Teachers’ Association Mrs Ioanna Onoufriou, parents, guardians, teachers and pupils.

 

                        At the end of the Ceremony there was a reception for the invited officials and our teaching staff.  We express our warm thanks and gratitude to all who offered their labour, time, gifts and prayers for a blessed and fruitful school year.

 

OUR  SCHOOL  MAGAZINE:  We think that we are the only Greek School in London which prepares and circulates our School magazine three times a year.  Its first issue was published in March 1975.  Since then, 111 editions have been circulated.  In its pages one may come across many photographs which present the life of our community in its two aspects, the church and the school.

 

                        What is important about the magazine is that most of our work takes place on our premises.  That is, typing, editing, printing and binding.  The magazine is given to all the children, free of charge.  This, of course, costs time and money.  But it gives the opportunity to our children to cultivate the language in its written form.  This is we believe beneficial towards the education side of the children.  We trust that the School Magazine will be in existence of many more years.  Therefore, we appeal to the friends of the Greek School to bear this in mind and support our work.

 

                        We also take the opportunity to thank all those pupils who assisted us through writing essays and other pieces of work.  Additionally, we thank all those who assisted us financially throughout  the years of the magazine’s existence.

 

Read Full Post »

 

Τ Ο   Κ Α Λ Ε Σ Μ Α   Κ Α Ι   Η   Δ Ρ Α Σ Η   Τ Ω Ν   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ω Ν

«καί καταγαγόντες τά πλοῖα ἐπί τήν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ.»                                                                                                  (Λουκ. ε΄ 11)

 

                        Οἱ τέσσερις Ἀπόστολοι, ἀγαπητοί ἀδελφοί, Πέτρος καί Ἀνδρέας, Ἰάκωβος καί Ἰωάννης, ὅταν δέχθησαν τό εὐλογημένο καί προνομιακό κάλεσμα ἀπό τόν Κύριο νά τόν ἀκολουθήσουν, ὑπάκουσαν ἀπόλυτα καί ὄχι μόνο.  Ἀφοῦ λοιπόν ὁδήγησαν τά ψαροκάικά τους στήν ξηρά, ἐγκατέλειψαν τά πάντα καί συνετάχθησαν μέ τόν Κύριο.  Μέσα στήν ἄδολη ἐκείνη ἀπόφαση τῶν τεσσάρων Μαθητῶν διακρίνουμε τήν ἀπόλυτη ὑπακοή, τήν ὁλοκληρωτική ἀφοσίωση, τό πνεῦμα τῆς θυσίας, τή διάθεση τῆς προσφορᾶς καί τό καθολικό δόσιμο στήν προσφερθεῖσα ἀποστολή τους. 

 

                        Ὅλοι αὐτοί εἶχαν ὁπωσδήποτε γονεῖς καί ἄλλους συγγενεῖς καί φίλους.  Ἐπιπρόσθετα εἶχαν ὁ καθένας τίς δικές του ἀνθρώπινες ἐπιδιώξεις, φιλοδοξίες καί ἀδυναμίες.  Ἡ θεία ὅμως κλήση παραμέρισε ὅλα τά ἄλλα καί ἐνεργοποίησε ὅλο τόν ἐσωτερικό τους κόσμο, γιά νά μπεῖ στήν πρώτη γραμμή, γιά νά ἀποφέρει εὔχυμους καί γλυκόποτους καρπούς.  Αὐτοί δέν ἀνεζήτησαν εὐλογοφανεῖς δικαιολογίες νά καθυστερήσουν ἤ νά ἀναβάλουν τήν ἀπόφαση.

 

                        Ἀργότερα ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: «οὐδείς ἐπιβαλών τήν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ’ ἄροτρον καί βλέπων εἰς τά ὀπίσω εὔθετός ἐστιν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. θ΄ 62), θά ἠχοῦσε στά αὐτιά τους ὡς ἔπαινος καί βεβαίωση γιά τήν ὀρθότητα τῆς ἀποφάσεως καί ἀποδοχῆς τους.  Μετά δέ ἀπό τρία χρόνια μαθητείας στά πόδια τοῦ Κυρίου, οἱ ἀγράμματοι καί ἁπλοϊκοί ψαράδες, ἀφοῦ δέχθησαν τόν ἄνωθε φωτισμό, μετετράπησαν σέ ἀκατάβλητα στόματα τοῦ λόγου.  Ἀνεδείχθησαν διαπρύσιοι κήρυκες τῆς οἰκουμένης καί μετέφεραν τό μήνυμα τῆς λύτρωσης καί σωτηρίας στίς διψασμένες καί βασανισμένες ψυχές τῶν ἀνθρώπων.

 

                        Μετά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ἕκαστος ἀπό τούς Ἀποστόλους ἔλαβε τό δικό του κλῆρο, μετέβη στήν περιοχή τῆς γῆς, ὅπου τοῦ ἀνετέθη καί ἄρχισε νά εὐαγγελίζεται τήν πίστη καί τό φῶς τοῦ Χριστοῦ στά ἔθνη καί τούς λαούς, οἱ ὁποῖοι ἐκάθοντο μέχρι τότε «ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου.» (Ματθ. δ΄ 16) Τούς κάλεσαν νά δεχθοῦν τό φῶς.  Νά γνωρίσουν τήν ἀλήθεια καί νά ἐγκαταλείψουν τήν πλάνη τῆς εἰδωλολατρίας.  Νά ἐλευθερωθοῦν ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά εἰσέλθουν στή νέα ζωή.

 

                        Ὁ ζῆλος καί ἡ εἰλικρίνεια τῶν προθέσεων τῶν Ἀποστόλων, ἡ ἀπροσποίητη ἀγάπη τους πρός τόν Κύριο καί Διδάσκαλό τους ἀλλά καί τούς συνανθρώπους τους, τούς ἔδωσαν φτερά καί δύναμη νά γαλουχήσουν τόν κόσμο μέ τά νάματα τοῦ Εὐαγγελίου, κάνοντας χρήση τῶν μέσων, τά ὁποῖα μποροῦσαν νά ἔχουν τότε στή διάθεσή τους. 

 

                        Ἐμεῖς ἆραγε, οἱ ὁποῖοι ἔχουμε τήν εὐθύνη τῆς διαδόσεως τοῦ θείου λόγου καί τῆς διαφυλάξεως τῆς πίστεως, τί κάνουμε σήμερα;  Μήπως σκεπτόμεθα τό ὡράριό μας, φειδόμεθα τοῦ ἑαυτοῦ μας, φροντίζουμε νά γεμίσουμε τήν τσέπη μας, μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ καλοπέρασή μας, εἴμεθα χλιαροί σέ ὅσα πιστεύουμε καί πρόχειροι στά ὅσα πράττουμε;  Τό ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι προσφέρουμε ἐπιχειρήματα στούς ἐχθρούς τῆς πίστεως καί παρέχουμε ἐρείσματα στούς κατήγορους τοῦ Χριστοῦ.  Ὅμως ὅλοι χρειάζεται νά ἐνθυμούμεθα ὅτι ὁ Θεός ὄχι μόνο δέ μᾶς ἔχει ἀνάγκη, ἀλλά μπορεῖ νά ἀναστήσει τέκνα στόν Ἀβραάμ καί ἀπό τίς πέτρες, σύμφωνα μέ τό γραφικό λόγιο ἀπό τό στόμα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.  (Ματθ. γ΄ 9)  Γιά τοῦτο ἄς φροντίζουμε νά ἐξασκοῦμε ἕκαστος τά δικά του καθήκοντα κατά τρόπο ἄριστο καί ὑποδειγματικό, ὥστε νά πορευόμεθα ἀταλάντευτα πρός τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί νά συμβάλλουμε στή δόξα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο τῶν 17ης καί 18ης Σεπτεμβρίου 2011, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ὁ Ἀνδρέας, υἱός τῶν Φώτη Φωτίου καί Ἑλένης, τό γένος Κωνσταντίνου, μέ ἀνάδοχο τόν Παναγιώτη Παπῆ, καί

                   Ὁ Λέων-Μενέλαος, υἱός τῶν Κωνσταντίνου Παπαδοπούλου καί Ἄννας, τό γένος Ἀχιλλέως, μέ ἀναδόχους τούς Εὐστάθιο καί Μελίνα Παπαδοπούλου.

                   Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τοῦ Λέοντος-Μενελάου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΓΑΜΟΣ:  Τό Σάββατο, 17η Σεπτεμβρίου 2011, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, στόν Καθεδρικό μας ναό, εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Παρασκευᾶ Μ. Καραολῆ καί Μιχαέλας, τό γένος Κωνσταντίνου.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Λουκίας Κυριάκου, τήν Τετάρτη, 21η Σεπτεμβρίου καί Παναγιώτη Εὐστρατίου Κούρτουλου, τήν Παρασκευή, 23η Σεπτεμβρίου 2011.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας δεξιώθησαν τήν Τρίτη, 20η Σεπτεμβρίου, ἡ οἰκογένεια τῶν Γεωργίου καί Φούλας Νεοκλέους στή μνήμη τῶν προσφιλῶν γονέων τους Πανίκου, Νεοκλέους καί Μάρθας.  Τήν Πέμπτη, 22α Σεπτεμβρίου 2011, τό γεῦμα προσέφεραν ἡ οἰκογένεια τῶν Μάριου καί Κούλας Μηναΐδη, στή μνήμη πατρός των Γεωργίου.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ: Τό Σάββατο, 17/09/2011, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, συμπαραστατούμενος ἀπό τούς Ἱερεῖς καί Διακόνους τῆς κοινότητος, προέστη τῆς Ἱερῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ, γιά τό ἐπίσημο ἄνοιγμα τῶν Ἑλληνικῶν καί Κατηχητικῶν Σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα. Ὁ Ἁγιασμός ἔλαβε χώρα στόν Καθεδρικό ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

                   Παρευρέθησαν ὁ Ἐκπαιδευτικός Ἀκόλουθος τῆς Κυπριακῆς Ὑπάτης Ἁρμοστείας, Προϊστάμενος – Ἐπιθεωρητής τῆς ΚΕΑ κ. Σάββας Παυλίδης, ὁ Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων καί Εἰσηγητής τοῦ Καθεδρικοῦ μας ναοῦ κ. Μάριος Μηναΐδης, ὁ Ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα κ. Ἀντώνιος Προδρόμου, ὁ Ἐντιμολογιώτατος Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Ρεφερενδάριος Δρ. Ἀνδρέας Πελενδρίτης, ἡ Ὑπεύθυνη τοῦ Γραφείου Παιδείας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς κα Ἑλένη Βραχιμίδου, οἱ πρόεδροι τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, κες Μερόπη Λιβέρα-Κυριάκου καί Ἀνδρούλα Χριστάκη, ἡ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Γονέων/Δασκάλων κα Ἰωάννα Ὀνουφρίου, γονεῖς, κηδεμόνες, δάσκαλοι καί πλῆθος παιδιῶν.  Μετά τήν Ἱερή Ἀκολουθία προσεφέρθη δεξίωση καί φιλοξενία ἄριστα προετοιμασμένη πρός τούς ἐπισήμους καλεσμένους καί τούς ἐκπαιδευτικούς μας.  Ἐκφράζονται θερμές εὐχαριστίες πρός ὅλους καί ὅλες γιά τήν προσέλευση, τούς κόπους καί τή συμπροσευχή γιά μιά εὐλογημένη καί ἀποδοτική σχολική χρονιά.

 

ΕΝΑΡΞΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:   Τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα ἄρχισαν κανονικά τά μαθήματά τους τήν Τρίτη 6η Σεπτεμβρίου καί τό Σάββατο 10η Σεπτεμβρίου 2011.  Παρακαλοῦνται οἱ γονεῖς καί κηδεμόνες ὅπως πραγματοποιήσουν τίς ἐγγραφές τῶν παιδιῶν χωρίς καθυστέρηση, ὥστε νά μπορεῖ τό σχολεῖο νά ἐφαρμόσει τό πρόγραμμά του.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Τρίτη βράδυ, 27η Σεπτεμβρίου 2011, ὥρα 7.30 μ.μ. ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων «Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» ἔπειτα ἀπό πρόσφατη συνεδρία της προγραμματίζει κοινωνική ἐκδήλωση στήν αἴθουσα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Σκοπός τῆς ἐκδηλώσεως εἶναι ἡ συγκέντρωση χρημάτων γιά τήν κάλυψη τῆς ἀπαιτουμένης δαπάνης γιά τήν καλλιτέρευση τοῦ φωτισμοῦ στό ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Τιμή εἰσιτηρίου £ 20.00.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

26η Σεπτεμβρίου Δευτέρα Ἡ Μετάσταση τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 -11.00 π.μ.

28η Σεπτεμβρίου Τετάρτη Εὕρεση καί ἀνακομιδή λειψάνων Ἁγίου Νεοφύτου καί ὁσίου Αὐξεντίου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. 

                  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00  π.μ.

29η Σεπτεμβρίου Πέμπτη Ὁσίου Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ. 

              Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

1η Ὀκτωβρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

2α Ὀκτωβρίου Κυριακή Δευτέρα Λουκᾶ. (Ἁγίου Κυπριανοῦ Καρχηδόνος).

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνδρούλα Χατζημιχαήλ     £ 20.00                     Ἀνδρούλα Σιακαλλῆ           £ 20.00

Σωτηρούλα Χριστοφόρου £ 20.00                     Michael Dexter        £100.00

Παναγιώτης Ἀριστείδη      £ 20.00                     Ἀνώνυμος                 £ 10.00

Μαρία Κωνσταντίνου                     £200.00        Γεώργιος Ὀνουφρίου        £121.00

 

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

Read Full Post »

 

Η   Π Ο Ρ Ε Ι Α   Τ Ω Ν   Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ω Ν   Τ Ο Υ   Ν Υ Μ Φ Ι Ο Υ

«ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ, καί ἀκολουθήτω μοι.»                   (Μαρκ. η΄ 34)

 

                        Μᾶς ἀξίωσε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὁ Ἅγιος Θεός νά ἑορτάσουμε καί ἐφέτος τό γεγονός τῆς Παγκοσμίας Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ και εὐλαβικά νά ἀσπασθοῦμε τό Τίμιο Ξύλο μέ πόθο ψυχῆς ἀλλά καί μέ χαρά καί φόβο, σύμφωνα μέ τήν ὑμνολογία τῆς ἡμέρας.

 

            Ὅταν αὐτήν τήν ἡμέρα ἀσπαζόμεθα τόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό μεταφερόμεθα νοερά στό Γολγοθᾶ, ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Σωτήρας Χριστός μεταξύ τῶν δύο ληστῶν.  Ἐκεῖ ἐναποθέτουμε μαζί μέ τά μύρα τῆς ἀγάπης μας, μέ πίστη τίς ἐλπίδες, τίς ἔγνοιες καί τούς καημούς της ἡ κάθε πονεμένη ψυχή.  Λέγουμε ὅτι ἀτενίζουμε μέ χαρά τό Θεῖο Λυτρωτή, γιατί μέ τή σταυρική θυσία του μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τό θάνατο καί μᾶς ἀπάλλαξε ἀπό τήν ἀσφυξία τῶν πλοκαμιῶν τοῦ διαβόλου.

 

            Ἀτενίζουμε ὅμως τό Σωτήρα Χριστό καί μέ φόβο, γιατί ἐνώπιον τοῦ ἀναμάρτητου Κυρίου ἐμεῖς παραμένουμε ἄνθρωποι ἁμαρτωλοί, ἀχάριστοι καί ἀνάξιοι.  Προσβλέπουμε δέ στή δική του ἐπιείκεια καί συγχώρηση ἀπέναντι σ’ ἐμᾶς τούς ἐπιρρεπεῖς στήν ἁμαρτία ἀνθρώπους.

            Ὅταν ὁ Κύριος φανέρωσε γιά πρώτη φορά πρός τούς Μαθητές τό ἐπικείμενο πάθος του, τότε ἐκεῖνοι δέν κατανόησαν τήν πραγματικότητα.  Ὁ δέ Ἀπόστολος Πέτρος δοκίμασε νά τόν ἀποτρέψει, παρόλο πού λίγο πρίν προέβη στήν ὁμολογία «σύ εἶ ὁ Χριστός» (Μαρκ. η΄ 29) καί ἔτσι ὑπέστη τή δυνατή ἐπίπληξη ἀπό μέρους τοῦ Κυρίου μέ τό «ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ·  ὅτι οὐ φρονεῖς τά τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τά τῶν ἀνθρώπων.» (Μαρκ. η΄ 33).

 

            Μέσα σ’ αὐτά τά πλαίσια ὁ Κύριος τούς πληροφόρησε ὅτι ἡ ἐπιλογή καί ἀπόφαση κάποιου νά τόν ἀκολουθήσει εἶναι καθαρά ὑπόθεση τῆς ἐλευθέρας βουλήσεώς του.  «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν.» τούς εἶπε.  Ὁ Κύριος σέβεται πρῶτος τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου.  Οὔτε ὅπλα, οὔτε στρατεύματα, μήτε μαχαίρια καί ξύλα καί κανενός εἴδους βία εἶναι ἐκεῖνα τά ὁποῖα συγκεντρώνουν τούς ἀκολούθους τοῦ Κυρίου.  Ὁ Θεός δημιούργησε τόν ἄνθρωπο ὡς ψυχοσωματική ὀντότητα ἀλλά καί ἐλεύθερη.  Αὐτή ὅμως ἡ ἀπόφαση λαμβάνει χώρα κάτω ἀπό κάποιες προϋποθέσεις.

 

            Μέσα στίς μέρες μας ὅπου βασιλεύει καί κορυφώνεται ὁ ἐγωισμός καί ἡ φιλαυτία, ἀκούγεται πολύ παράξενα καί ἠχεῖ ἔντονα τό κήρυγμα γιά τήν αὐταπάρνηση, τή θυσία γιά χάρη τῶν ἄλλων καί τήν ἐθελούσια ἀποποίηση τῶν δικαίων καί δικαιωμάτων κάποιου.

 

            Οἱ πολλοί ἀγωνίζονται μέ κάθε τρόπο νά ἐξασφαλίσουν κάτι γιά τούς ἑαυτούς των καί νά προβληθοῦν οἱ ἴδιοι.  Δέ θέλουν νά ἀποσύρονται θεληματικά στό περιθώριο καί νά ἐφαρμόζουν τόν Παύλειο λόγο: «τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι»  (Ρωμ. ιβ΄ 10)  Δηλαδή νά δέχονται νά προσφέρουν τιμή καί προβολή στούς ἄλλους, ἀντί νά προβάλλουν τούς ἑαυτούς των.

 

            Ἐπιπρόσθετα ἡ ζωή ἑκάστου ἀνθρώπου ἀλλά καί μέλους τῆς Ἐκκλησίας κουβαλᾶ τά δικά της φορτία.  Ὅπως συμβαίνει μέσα στό στράτευμα, ὅπου συναντοῦμε τούς ριψάσπιδες, δηλαδή αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἐγκαταλείπουν τίς ἐπάλξεις τοῦ ἀγώνα, ἔτσι συμβαίνει πολλές φορές καί στή ζωή διαφόρων ἀνθρώπων.  Ὅταν εὑρίσκονται ἐνώπιον τῶν προβλημάτων καί τῶν περιστάσεων ἀντί νά τά ἀντιμετωπίσουν μέ κουράγιο, πίστη, ὑπομονή καί ἀγωνιστικότητα, ἐγκαταλείπουν τή μάχη καί στρουθοκαμηλίζουν.

 

            Ὅσοι ὅμως ἀκολουθοῦν τό Νυμφίο τῆς Ἐκκλησίας Χριστό χρειάζεται νά ἀγωνίζονται συνεχῶς, χωρίς νά ὑποστέλλουν τό λάβαρο τοῦ ἀγώνα.  Ἐπιβάλλεται νά παραμένουν σταθεροί καί ἑδραῖοι στόν ἀγώνα καί μόνιμοι φίλοι τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ.  Αὐτοῦ ἡ τιμή καί ἡ δόξα στούς αἰῶνες.  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο τῶν 10ης καί 11ης Σεπτεμβρίου 2011, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ὁ Ἀδάμ-Μιχαήλ, υἱός τῶν Παύλου Χρίστου καί Βάσως, τό γένος Παπαστυλιανοῦ, μέ ἀναδόχους τούς Κωνσταντῖνο Κωστῆ καί Γεωργία Παπαστυλιανοῦ.

                        Ἡ Ἠλιάνα-Ἄντρια, θυγατέρα τῶν Ἀνδρέα Παπαδοπούλου καί Παναγιώτας, τό γένος Κωλέττη, μέ ἀνάδοχο τόν Κωνσταντῖνο Παπαδόπουλο, καί

                        Ὁ Μάριος, υἱός τῶν Στέλιου Στυλιανοῦ καί Margarida, τό γένος Silva, μέ ἀνάδοχο τή Χριστίνα Χριστοδούλου.

                        Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τῆς Ἠλιάνας-Ἄντριας.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΓΑΜΟΣ:  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, τήν Κυριακή, 11η Σεπτεμβρίου 2011, στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας, εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Ἀνδρέα Ι. Νικολάου καί Στεφανίας, τό γένος Kivakute.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΚΗΔΕΙΑ:  Στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Χρίστου Ἀντωνίου, τήν Τρίτη, 13η Σεπτεμβρίου 2011.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τοῦ μεταστάντος καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους του.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε τήν Τρίτη, 13η Σεπτεμβρίου , ἡ δίδα Ἐρωτοκρίτα Λιβέρα, στή μνήμη γονέων της Ἀνδρέου καί Ἄννης.  Τήν Πέμπτη, 15η Σεπτεμβρίου 2011, τό γεῦμα προσέφερε ἀνώνυμος δωρητής, ὑπέρ ὑγείας τῆς οἰκογενείας του καί στή μνήμη προσφιλῶν του προσώπων.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ: Τήν Τρίτη βράδυ, 13η Σεπτεμβρίου 2011, τό προεδρεῖο καί τά μέλη τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, πραγματοποίησαν συνεδρία, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Τό σῶμα μετά τά καθιερωμένα ἀσχολήθηκε μέ τά ἀκόλουθα:  Μεθέορτα Δεκαπενταυγούστου, κοινωνική ἐκδήλωση Παντάνασσας, Τρίτη, 27/09/2011, Ἄνοιγμα τῶν σχολείων –  Ἁγιασμός, Ἑορτή Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ καί ἄλλα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος θέματα.  Παρευρέθησαν 14 ἄτομα.

 

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ:  Τό βιβλιοπωλεῖο τῆς κοινότητός μας μέ χαρά ἀνακοινώνει ὅτι μόλις παρέλαβε δεμένο μέ σκληρό ἐξώφυλλο τόν 28ο τόμο τῆς σειρᾶς τοῦ δελτίου τῆς Ἑλληνικῆς Διακονίας.  Ὁ τόμος αὐτός περιλαμβάνει ὅλα τά φυλλάδια τῶν κηρυγμάτων καί τῶν κοινοτικῶν νέων τοῦ ἔτους 1998.  Ὁ κάθε τόμος διατίθεται πρός £10.00.  Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀποταθοῦν στό γραφεῖο.

 

ΕΝΑΡΞΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:   Τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα ἄρχισαν κανονικά τά μαθήματά τους           τήν Τρίτη 6η Σεπτεμβρίου καί τό Σάββατο 10η Σεπτεμβρίου 2011.  Παρακαλοῦνται οἱ γονεῖς καί κηδεμόνες ὅπως πραγματοποιήσουν τίς ἐγγραφές τῶν παιδιῶν τό συντομότερο, ὥστε νά μπορεῖ τό σχολεῖο νά ἐφαρμόσει τό πρόγραμμά του.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Ἡ «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» ἔπειτα ἀπό πρόσφατη συνεδρία της προγραμματίζει κοινωνική ἐκδήλωση στήν αἴθουσα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, τήν Τρίτη βράδυ, 27η Σεπτεμβρίου 2011, ὥρα 7.30 μ.μ.  Σκοπός τῆς ἐκδηλώσεως ἡ συγκέντρωση χρημάτων γιά τήν κάλυψη τῆς ἀπαιτουμένης δαπάνης γιά τήν καλλιτέρευση τοῦ φωτισμοῦ στό ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Τιμή εἰσιτηρίου £ 20.00.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

20η Σεπτεμβρίου Τρίτη Εὐσταθίου Μεγαλομάρτυρος, Θεοπίστης συζύγου του καί Ἀγαπίου καί Θεοπίστου υἱῶν τους.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

22α Σεπτεμβρίου Πέμπτη Φωκᾶ Ἱερομάρτυρος καί Φωκᾶ τοῦ κηπουροῦ. 

                  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

23η Σεπτεμβρίου Παρασκευή Ἡ Σύλληψη τοῦ Τιμίου Προδρόμου. 

                  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

24η Σεπτεμβρίου Σάββατο Ἁγίας Θέκλας τῆς μεγαλομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου,  Σιλουανοῦ Ἀθωνίτου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. 

                  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ. 

                  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

25η Σεπτεμβρίου Κυριακή Πρώτη Λουκᾶ. 

                  (Ὁσίας Εὐφροσύνης καί Παφνουτίου πατρός αὐτῆς).

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                   £300.00           Ἀνώνυμος                   £ 50.00

Ἄντρη Στυλιανοῦ     £ 20.00                        Φώτης                         £ 20.00

Ἀνώνυμος                   £100.00           Θεοδώρα                     £ 10.00           

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

 

 

ΜΙΑ  ΠΡΟΤΥΠΩΣΗ  ΤΗΣ  ΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ

 

«καί καθώς Μωσῆς ὕψωσε τόν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τόν υἱόν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον.»          (Ἰωαν. γ΄14-15)

 

            Τό παρόν εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, προέρχεται ἀπό τό διάλογο τόν ὁποῖο εἶχε μέ τόν Κύριο ὁ μυστικός φίλος καί μαθητής του Νικόδημος.  Ὁ Νικόδημος προερχόταν ἀπό τήν ὁμάδα τῶν Φαρισαίων.  Γιά νά μή γνωρίζουν δέ οἱ ἄλλοι τά αἰσθήματα καί τήν τοποθέτησή του ἀπέναντι στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἔκαμε τήν ἐπίσκεψή του μέσα στή νύκτα.

 

            Ὁ Κύριος, μέσα στή ροή τοῦ διαλόγου καί τῆς συνομιλίας μέ τό Νικόδημο, ἔκαμε χρήση μιᾶς εἰκόνας καί ἐπεισοδίου ταυτόχρονα ἀπό τή ζωή τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ, ὅταν αὐτοί μετά τήν ἔξοδο καί ἀπελευθέρωσή τους ἀπό τήν σκλαβιά τῶν Φαραώ τῆς Αἰγύπτου, ἐπορεύοντο γιά σαράντα χρόνια μέσα στήν ἔρημο μέχρι νά καταλήξουν στή γῆ τῆς ἐπαγγελίας, τή γῆ τῆς Ὑποσχέσεως τοῦ Θεοῦ πρός τούς Ἰσραηλῖτες, τόν περιούσιο (ἀγαπητό καί ἐκλεκτό) λαό τοῦ Θεοῦ.

 

            Οἱ Ἰουδαῖοι ἐνώπιον τῶν δυσκολιῶν, τίς ὁποῖες ἀντιμετώπιζαν κατά τό χρόνο τῆς πορείας τους, ἄρχισαν νά δυσανασχετοῦν ἐναντίον τοῦ ἀρχηγοῦ τους Μωυσῆ  καί νά τονίζουν ὅτι προτιμοῦσαν νά παρέμεναν στήν Αἴγυπτο καί νά τρέφοντο μέ τά κρεμμύδια της παρά νά ὑφίστανται ὅλες αὐτές τίς ταλαιπωρίες.  Ἔτσι ὁ Θεός ἕνεκα τῆς ἀχαριστίας τους, ἐπέτρεψε νά παρουσιασθοῦν δηλητηριώδη φίδια, τά ὁποῖα ἀφοῦ τούς δάγκωναν, τούς θανάτωναν.  Τότε ὁ Μωυσῆς  ἐστράφη μέ ἔντονη προσευχή πρός τό Θεό καί ζήτησε νά φεισθεῖ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.  Παρά τό γεγονός ὅτι ὁ Θεός τούς ἔτρεφε μέ τό μάννα καί τά ὀρτύκια οἱ Ἰουδαῖοι μεμψιμοιροῦσαν ἐναντίον καί τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Μωυσῆ.

 

 

 

            Τότε ὁ Θεός ὑπέδειξε στό Μωυσῆ νά προβεῖ στήν κατασκευή ἑνός χάλκινου φιδιοῦ, τό ὁποῖο τοποθέτησε ὁριζόντια καί ψηλά πάνω στό ραβδί του.  Ὅσοι ὑφίσταντο τά δαγκώματα τῶν φιδιῶν, ἀτένιζαν τό χάλκινο φίδι καί ὄχι μόνο ἐθεραπεύοντο ἀλλά γλύτωναν καί ἀπό τό θάνατο.  Τό σχῆμα τοῦτο προτύπωνε τό σταυρό τοῦ Κυρίου καί τή λύτρωση, τήν ὁποία ἡ σταύρωση προσέφερε πρός τό ἀνθρώπινο γένος.  Ὁ σταυρός, τό ξύλο τῆς κατάρας, ἀφοῦ ποτίστηκε μέ τό πανάσπιλο καί πανακήρατο αἷμα τοῦ Κυρίου ἁγιάσθηκε καί μετετράπη σέ σύμβολο χαρᾶς, νίκης καί ἀναστάσεως καί σέ πηγή ζωῆς καί ὄργανο ἁγιασμοῦ καί εὐλογίας.

 

            Ἔτσι ὅλοι ὅσοι θά ἀκολουθοῦσαν τήν πίστη τῆς κενώσεως καί τῆς θυσίας δέ θά ζοῦσαν πιά μέσα στήν κατάσταση τῆς παρακοῆς καί τῆς πτώσεως, ἀλλά στήν κατάσταση τῆς ὑπακοῆς καί σωτηρίας καί θά ὁδηγοῦντο στήν αἰώνια καί παραδείσια ζωή.

 

            Ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ δέν κατέβηκε στή γῆ γιά νά στήσει θρόνο γιά τόν Ἑαυτό του καί νά ἐπιζητήσει ἐγκόσμιες δόξες καί χαρές.  Ἀντίθετα ἔζησε μέσα στήν ἀφάνεια, καί ὅταν διωκόταν ὑποχωροῦσε καί ἀποχωροῦσε.

 

            Ἅμα ὅμως ἐγκαινίασε τό ἀπολυτρωτικό καί σωτηριολογικό ἔργο του καί ἦλθε σέ σύγκρουση μέ τό κοσμικό φρόνημα καί τίς δυνάμεις τοῦ κακοῦ τότε συλλαμβάνεται, δικάζεται, σταυρώνεται ὡς κακοῦργος καί θάπτεται στή γῆ.  Μετά τρεῖς ἡμέρες ὅμως παραμονῆς στόν τάφο ἀνίσταται, νικᾶ τό θάνατο, σκορπίζει παντοῦ χαρά καί αἰσιοδοξία καί χαρίζει τήν Ἀληθινή ζωή σέ ὅσους πιστεύουν καί ἀκολουθοῦν τή νέα πίστη.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τήν Κυριακή, 4η Σεπτεμβρίου 2011, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ἡ Λουκία-Belle, θυγατέρα τῶν Michael Sheldon Dexter καί Ἄννας-Μαρίας, τό γένος Στυλιανοῦ, μέ ἀνάδοχο τήν Αἰμιλία Chalk.

 

                        Ὁ Ἄγγελος-Ἀλέξανδρος, υἱός τῶν Ἀνδρέου Βαλεντίνου καί Julie, τό γένος Day, μέ ἀνάδοχο τό Χαράλαμπο Χατζημελετίου, καί

                        Ὁ Χριστιανός-Σωκράτης, υἱός τῶν Ἀνδρέου Βαλεντίνου καί Julie,τό γένος Day, μέ ἀνάδοχο τό Χριστόφορο Μιχαήλ.

                        Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τῶν διδύμων ἀδελφῶν Ἀγγέλου-Ἀλεξάνδρου καί Χριστιανοῦ-Σωκράτους.

                        Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΓΑΜΟΙ:          Τήν Παρασκευή 2α Σεπτεμβρίου καί τό Σάββατο 3η Σεπτεμβρίου 2011 στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας εὐλογήθησαν οἱ γάμοι τῶν:  

                        Γαβριήλ Σ. Γαβριηλίδη καί Μελανῆς, τό γένος Cadio.

                        Bradley-James Coles καί Ἀνδρούλας, τό γένος Παναγιώτου.

                        Γεωργίου Χρ. Πορταντάρη καί Kallista, τό γένος Bromfield καί                  Μιλτιάδου Στ. Στυλιανοῦ καί Μαρίας, τό γένος Καφετζιῆ.

                        Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος εὐλόγησε τούς γάμους τῶν:  Γαβριήλ καί Μελανῆς Γαβριηλίδη, Γεωργίου καί Kallista Πορταντάρη, καί Μιλτιάδου καί Μαρίας Στυλιανοῦ.

                        Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Ἔπειτα ἀπό τίς καλοκαιρινές διακοπές τό τραπέζι τῆς φιλοξενίας τῶν προσφιλῶν καί σεβαστῶν μας ἡλικιωμένων θά ἐπαναλειτουργήσει τήν Τρίτη, 13η Σεπτεμβρίου 2011.  Τό γεῦμα προσφέρεται δωρεάν στήν αἴθουσα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα στίς 1.00 μ.μ. κάθε Τρίτη καί Πέμπτη.  Τίς δαπάνες καλύπτουν διάφοροι ἐθελοντές ὁμογενεῖς ἰδιῶτες καί ἐπίσης ὁμάδες δωρητῶν ἤ ὁμογενειακοί σύλλογοι.

 

ΚΗΔΕΙΑ:  Τήν Τρίτη, 6η Σεπτεμβρίου 2011, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Ἀνδρέου Χατζηθεοδοσίου, ἡ ὁποία ἐψάλη στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τοῦ μεταστάντος καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους του.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  Δ.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:     Τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς κοινότητος, πραγματοποίησε ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τροπαίου                 κ. Ἀθανασίου, τήν ταχτική

4

2011.  Οἱ σύνεδροι, μετά τά καθιερωμένα, ἀσχολήθησαν μέ τά ἀκόλουθα:  Πορεία ἐργασιῶν στά κοινοτικά κτήρια, μεθέορτα Δεκαπενταυγούστου, ἑορτές τῶν Γενεθλίων τῆς Παναγίας καί τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, σχολικά ζητήματα καί διάφορα ἄλλα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.  Συμμετεῖχαν 14 πρόσωπα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τό Προεδρεῖο καί τά Μέλη τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ θά πραγματοποιήσουν συνεδρία τήν Τρίτη 13η Σεπτεμβρίου 2011, στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος, ὥρα 7.30 μ.μ.  Κεντρικό θέμα ἡ διοργάνωση κοινωνικῆς καί φιλανθρωπικῆς ἐκδηλώσεως τήν Τρίτη 27η Σεπτεμβρίου 2011 ὥρα 7.30 μ.μ.

 

ΕΝΑΡΞΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:   Τά Ἑλληνικά Σχολεῖα Ἀπ. Βαρνάβα ἄρχισαν κανονικά τά μαθήματά τους            τήν Τρίτη 6η Σεπτεμβρίου καί τό Σάββατο 10η Σεπτεμβρίου 2011.  Παρακαλοῦνται οἱ γονεῖς καί κηδεμόνες ὅπως πραγματοποιήσουν τίς ἐγγραφές τῶν παιδιῶν τό συντομότερο.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

14η Σεπτεμβρίου Τετάρτη Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

                        Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα                   Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί τελετή Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ                ὥρα 9.00-12.00 μ.μ.

16η Σεπτεμβρίου Παρασκευή Ἁγίας Εὐφημίας μεγαλ. καί πανευφήμου

                        Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα                   Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.000 π.μ.

17η Σεπτεμβρίου Σάββατο μετά τήν Ὕψωση.  Σοφίας καί τῶν Τριῶν θυγατέρων                      της Πίστεως, Ἀγάπης καί Ἐλπίδος, Ἁγίων Ἡρακλειδίου καί                   Αὐξιβίου καί Ὁσίου Ἀναστασίου τοῦ Θεοφόρου

                        Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα                   Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 8.30 – 10.30 π.μ.

                        Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

18η Σεπτεμβρίου Κυριακή μετά τήν Ὕψωση

                        (Εὐμενίου Ἐπισκόπου Γορτύνης καί Ἀριάδνης μάρτυρος)

                        Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                        Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                        Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                               £550.00           Ἀνώνυμος                   £ 20.00

Ὀρέστης Βαμβακᾶς               £100.00           Κυριακή Refahi         £ 60.00

Χρυστάλλα Στυλιανοῦ         £  20.00           Ἀνώνυμος                   £ 25.00

Λάζαρος Γαβριήλ                   £  40.00           Γιῶργος Γιατανός       £100.00

 

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 

Τ Ι Μ Η  Κ Α Ι  Σ Ε Β Α Σ Μ Ο Σ   Π Ρ Ο Σ   Τ Ο Υ Σ   Γ Ε Ν Ν Η Τ Ο Ρ Ε Σ

 

«τίμα τόν πατέρα καί τήν μητέρα»

                                                                                                (Ματθ. ιθ΄19)

 

                        Τό ἱερό εὐαγγέλιο, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τό ὁποῖο ἀκούσαμε στή σημερινή θεία Λειτουργία μᾶς ὀμιλεῖ γιά κάποιο νέο, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ πλησίασε τόν Κύριο, ζήτησε νά μάθει τί νά πράξει γιά νά κερδίσει τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ.  Ὁ Κύριος ἀντί ἄλλης ἀπαντήσεως τοῦ ἀπαρίθμησε ἕξη ἀπό τίς δέκα ἐντολές τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου.  Μέσα στίς ἐντολές, τίς ὁποῖες ἀνέφερε ὁ Κύριος, εἶναι καί αὐτή ἡ ὁποία ζητᾶ νά τιμᾶ καί νά σέβεται ὁ κάθε ἄνθρωπος τούς γεννήτορές του.  Πρόκειται γιά μιά πολύ σύντομη περίληψη τῆς πέμπτης ἐντολῆς, τήν ὁποία ἔδωσε ὁ Θεός στό Μωυσῆ πάνω στό ὄρος Σινᾶ.

 

                        Αὐτή ἡ ἐντολή εὑρίσκεται στήν Παλαιά Διαθήκη, στό βιβλίο τῆς Ἐξόδου στό κεφάλαιο εἴκοσι, στίχος δώδεκα καί ἔχει ὡς ἑξῆς:  «τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένηται, καί ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπί τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἧς Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί σοι» (Ἐξ. κ΄ 12).  Μέ ἁπλά λόγια:  τίμα τόν πατέρα σου καί τή μητέρα σου, γιά νά εὐημερήσεις καί νά γίνεις μακροχρόνιος στήν πλούσια καί εὔφορη γῆ, τήν ὁποία θά σοῦ ἐμπιστευθεῖ ὁ Κύριος.  Ἡ τιμή πρός τούς γονεῖς, ἀπό μέρους μας, συμβάλλει καί βοηθᾶ νά εὐαρεστήσουμε στό Θεό.

 

                        Ὁ σεβασμός τῶν νεωτέρων πρός τούς μεγαλυτέρους τους τονίζεται σημαντικά μέσα στίς σελίδες τῆς Παλαιᾶς ὅσο καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, χωρίς βέβαια νά ἀπουσιάζει καί ἀπό τά κοσμικά κείμενα.  Ἡ διαγωγή τοῦ Χάμ πρός τό μεθυσμένο πατέρα του Νῶε, μνημονεύεται πρός ἀποφυγή.  Ἡ δέ συμπεριφορά τῶν δύο ἀδελφῶν Σήμ καί Ἰάφεθ, ἀναφέρεται πρός μίμηση.  Οἱ τελευταῖοι μέ σεβασμό σκέπασαν τόν πατέρα τους καί χωρίς νά τόν ταπεινώσουν, τόν προστάτευσαν (Γεν. θ΄ 22-23).  Ἀποτέλεσμα ἦταν οἱ δύο νά τύχουν τῆς πατρικῆς εὐλογίας, ἐνῷ ὁ Χάμ ὄχι μόνο δέχθηκε τήν ἀπαρέσκεια τοῦ πατέρα του ἀλλά καί τήν πρόβλεψη ὅτι θά ἀπέβαινε δοῦλος τῶν δύο ἄλλων.

 

                        Στήν ἀκολουθία τοῦ γάμου ἡ Ἐκκλησία τονίζει: «εὐχαί γονέων στηρίζουσι θεμέλια οἴκων».  Πόσο ὡραῖο καί εὐλογημένο πρᾶγμα εἶναι ἡ κάθε νέα οἰκογένεια, μαζί μέ τίς εὐλογίες τῆς Ἐκκλησίας, νά ἔχει πλουσιοπάροχα καί τίς εὐχές τῶν γονιῶν της!  Ἐπίσης ὁ θεῖος Παῦλος στίς ἐπιστολές του, πρός Ἐφεσίους καί Κολοσσαεῖς ἀντίστοιχα, συμβουλεύει τούς νέους καί τίς νέες:  «Τά τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν Κυρίῳ τοῦτο γάρ ἐστι δίκαιον».  (Ἐφ. στ΄1).  «τά τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσι κατά πάντα  τοῦτο γάρ ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ» (Κολ. γ΄ 20).

 

                        Πόσο πιό ὡραία καί ἀνώδυνη ἆραγε θά ἀπέβαινε ἡ ζωή τῆς κάθε οἰκογένειας, ἄν διατηροῦσε μέσα στήν ψυχή τῶν μελῶν της τόν ἀπαραίτητο καί πρέποντα σεβασμό πρός τούς γονεῖς καί τῶν δύο πλευρῶν;  Πέραν ἀπό τά ὑλικά ἀγαθά, μέ τά ὁποῖα οἱ γονεῖς ἐνισχύουν τά παιδιά τους ὅταν ἀρχίζουν τή νέα τους ζωή καί τά ὁποῖα οἱ ἴδιοι φύλαξαν μέ πολλές ἴσως στερήσεις, παράλληλα οἱ ἐμπειρίες τῆς ζωῆς, τό ἀπόσταγμα τῆς σοφίας τους, ἡ ἀγαπητική σχέση τους, ἀποτελοῦν μιά πνευματική περιουσία ἀπό τήν ὁποία τά παιδιά μόνο ὄφελος μποροῦν νά ἀποκομίσουν.

 

                        Νά ἐνθυμούμεθα ὅτι οἱ γονεῖς μας, μετά τό Θεό, εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι μᾶς ἔφεραν στόν κόσμο.  Μέ τούς κόπους, τίς φροντίδες, τήν ἀνύστακτη στοργή καί τίς πολλές θυσίες τους, ὅλοι μεγαλώσαμε καί μπήκαμε στή ζωή.   Μιμούμενοι τά πουλιά τοῦ οὐρανοῦ ἐπιβάλλεται καί ἐμεῖς μέ τή σειρά μας νά ἀνταποδίδουμε μέ σεβασμό καί ἀγάπη συνάμα κάτι, ἀπό ὅσα ἀπολαύσαμε πλουσιοπάροχα ἀπό τούς γονεῖς μας.

 

                        Στήν Ἑλληνική Μυθολογία ἀναφέρεται τό ἐπεισόδιο τῶν υἱῶν τῆς Γυδίππης, τοῦ Κλέοβη καί τοῦ Βίτωνα, οἱ ὁποῖοι κουβάλησαν τή μητέρα τους στίς γιορταστικές ἐκδηλώσεις πρός τιμή της, σέρνοντας οἱ ἴδιοι τήν ἅμαξα, γιατί  καθυστέρησαν οἱ ὑπεύθυνοι νά φέρουν τά ζῶα στήν ὥρα τους.

 

                        Νά μήν ξεχάσουμε τό παράδειγμα τοῦ Αἰνεία, ὁ ὁποῖος μετά τήν κατάκτηση τῆς Τροίας μετέφερε τόν πατέρα του στούς ὤμους του ὡς τό πολυτιμότερο πού εἶχε νά λάβει καί ἔτσι ἡ πράξη του κίνησε τίς λεπτές χορδές τοῦ ἐχθροῦ, ὥστε νά τοῦ ἐπιτρέψει νά ἐπανέλθει καί νά λάβει ἀκόμη κάτι ἄλλο, τό ὁποῖο ὁ ἴδιος ἐπιθυμοῦσε.  Σεβασμός καί τιμή στούς γονεῖς ἀνήκουν ὄχι μόνο ὅταν εἶναι στή ζωή ἀλλά καί μετά θάνατο.  Γιά τοῦτο ἡ Ἐκκλησία τούς κηδεύει, τούς θάπτει, περιποιεῖται τούς τάφους τους καί προσεύχεται γιά τήν ἀνάπαυσή τους.  Αὐτά ἀποτελοῦν τή σύσταση τῆς Ἐκκλησίας πρός ὅλα τά μέλη της, γιά τή δική τους προκοπή καί σωτηρία καί τή δόξα τοῦ Χριστοῦ. Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο τῶν 27ης καί 28ης Αὐγούστου 2011, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας , οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ὁ Λεόντιος, υἱός τῶν Μιχαήλ Χριστοδουλου καί Leanne τό γένος Booth, μέ ἀναδόχους τούς Χάρη καί Ρεβέκκα Χριστοδούλου.

                   Ὁ Εὐθύμιος-Δανιήλ, υἱός τῶν Δανιήλ Ἀντωνίου καί Εἰρήνης, τό γένος Εὐθυμίου μέ ἀνάδοχο τήν πρεσβυτέρα Γεωργία Χαραλάμπους.

                   Ὁ Στέφανος-Ἀναστάσιος, υἱός τῶν Γεωργίου Κελίρη καί Δέσποινας, τό γένος Ἡρακλείδη, μέ ἀνάδοχο τό Μᾶρκο Ἡρακλείδη.

                   Ὁ Μιχαήλ, υἱός τῶν Ἀντωνίου Γιακουμῆ καί Λουΐζας τό γένος Ἠλία, μέ ἀνάδοχο τόν Ἀλέξη Ἠλία, καί

                   Ὁ Ἠλίας-Arthur-Χρῖστος, υἱός τῶν Χρίστου Σωτήρη καί Charlotte, τό γένος Haylock, μέ ἀναδόχους τίς Δέσποινα Σωτήρη καί Μάρθα Σφήκα.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυτήριο τῆς βαπτίσεως τῶν Στεφάνου-Ἀναστασίου, Μιχαήλ καί Ἠλία-Arthur- Χρίστου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΓΑΜΟΣ:  Τό Σάββατο, 27η Αὐγούστου, 2011, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου     κ. Ἀθανάσιος στόν Καθεδρικό μας ναό εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Δημητρίου-Jamie Faint καί Γεωργίας, τό γένος Γεωργίου.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΚΗΔΕΙΑ:  Τήν Τρίτη, 30η Αὐγούστου 2011, στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς ἀείμνηστης Ἐλπίδας Ἠλιάδη.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ἐκλιπούσης καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους της.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ  ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Ἔπειτα ἀπό τίς καλοκαιρινές διακοπές τό τραπέζι τῆς φιλοξενίας τῶν προσφιλῶν καί σεβαστῶν μας ἡλικιωμένων θά ἐπαναλειτουργήσει τήν Τρίτη, 13η Σεπτεμβρίου 2011.  Τό γεῦμα προσφέρεται δωρεάν στήν αἴθουσα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα στίς 1.00 μ.μ. κάθε Τρίτη καί Πέμπτη.  Τίς δαπάνες καλύπτουν διάφοροι ἐθελοντές ὁμογενεῖς ἰδιῶτες καί ἐπίσης ὁμάδες δωρητῶν ἤ σύλλογοι.

 

ΕΝΑΡΞΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:   Τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα ἀρχίζουν τά μαθήματά τους τήν Τρίτη, 6η Σεπτεμβρίου ὥρα 5.30 μ.μ. γιά τό σχολεῖο τῆς Τρίτης-Πέμπτης καί τό Σάββατο, 10η Σεπτεμβρίου 2011 στίς 9.30 π.μ. γιά τό πρωινό καί στίς 2.30 μ.μ. γιά τό ἀπογευματινό σχολεῖο.

 

Ο  ΑΓΙΑΣΜΟΣ  ΤΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ: Ὁ Ἁγιασμός στά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα, γιά τήν ἐπίσημη ἔναρξη τῶν μαθημάτων, θά τελεσθεῖ τό Σάββατο, 17η Σεπτεμβρίου 2011, ὥρα 10.30 π.μ.  Ἡ Σχολική Ἐφορεία προσκαλεῖ ὅλες τίς οἰκογένειες τῶν παιδιῶν καί λοιπούς φίλους τοῦ Σχολείου νά δώσουν τό παρόν τους.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  Δ.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τό Δ. Συμβούλιο τῆς κοινότητος, τή Δευτέρα, 5η Σεπτεμβρίου 2011, θά ἔχει τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του, ὥρα 7.30 μ.μ.  Παρακαλοῦνται ὅσοι ἀνήκουν στό Συμβούλιο νά δώσουν τό παρόν τους.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6η Σεπτεμβρίου Τρίτη Ἀνάμνηση τοῦ θαύματος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στίς                                                 Χῶνες.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα                            Ὀρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

8η Σεπτεμβρίου Πέμπτη ΤΑ  ΓΕΝΕΘΛΙΑ  ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ

               Τήν παραμονή πανηγυρικός Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν                                              κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία

               ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

10η Σεπτεμβρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

11η Σεπτεμβρίου Κυριακή Πρό τῆς Ὑψώσεως

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Μάριος Μηναΐδης    £250.00        Ἀνώνυμος                             £115.00

Ἀντώνιος Κυριακίδης         £  20.00        Ἀνώνυμος                             £  80.00

Δέσποινα Ἀντωνιάδου£  20.00   Λεωνίδας Ἰωάννου             £  30.00

Διάφοροι ἀνώνυμοι δωρητές στή μνήμη Μαρίας Χαραλάμπους    £130.00

Οἰκογ. Μυροφόρας Βασιλείου στή μνήμη Ἠλία Σεργίου                  £  50.00

 

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δ

Read Full Post »