Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Μαρτίου 2009

(Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου)

 

Η   Σ Π Ο Υ Δ Α Ι Ο Τ Η Τ Α   Τ Η Σ   Π Α Ι Δ Ι Κ Η Σ   Η Λ Ι Κ Ι Α Σ

 

«καί ἐπηρώτησε τόν πατέρα αὐτοῦ· πόσος χρόνος ἐστίν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δέ εἶπε· παιδιόθεν.»                                         (Μαρκ. θ΄ 21)

 

                   Στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τῆς προηγούμενης Κυριακῆς ὁ Κύριος πρώτη φορά ἔκαμε λόγο γιά τό ἐπικείμενο Πάθος Του.  Τήν παροῦσα Κυριακή ἔχουμε πλησιάσει περισσότερο στά γεγονότα, τά ὁποῖα θά κληθοῦμε σύντομα νά βιώσουμε στούς ναούς μας καί θά ἀκούσουμε νά ἐξιστοροῦνται μέ κατανυχτικό καί παιδαγωγικό τρόπο ἀπό τήν ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν Ἁγία καί Μ. Ἑβδομάδα. 

 

Στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τούτης τῆς Κυριακῆς ἀκοῦμε τόν Κύριο νά ὁμιλεῖ καί νά φανερώνει γιά δεύτερη φορά ὅτι τό Πάθος ἐγγίζει.  Πρίν ἀπό τή δεύτερη φανέρωση τοῦ Πάθους ἔχουμε τό μοναδικό γεγονός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου στό ὄρος Θαβώρ.  Ἡ Μεταμόρφωση ἔλαβε χώρα σαράντα μέρες πρίν ἀπό τά Ἅγια Πάθη.  Ἡ Ἐκκλησία ὅμως ἔχει θεσπίσει τό γεγονός αὐτό νά ἑορτάζεται στίς ἕξη Αὐγούστου, δηλαδή σαράντα μέρες πρίν τήν Παγκόσμια Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.  Γιατί ἡ Σταύρωση ἀκολουθεῖται ἀπό τήν Ἀνάσταση.

2

                        Σύμφωνα μέ ὅσα παραθέτει ὁ εὐαγγελιστής Μᾶρκος τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ κωφοῦ καί ἄλαλου νέου ἔλαβε χώρα ἀμέσως μετά τή Μεταμόρφωση, ὅταν ὁ Κύριος κατῆλθε ἀπό τό Θαβώρ, μέ συνοδεία τούς Μαθητές Πέτρο, Ἰάκωβο καί Ἰωάννη.  Ταυτόχρονα ὁ κόσμος ἔσπευσε κοντά του καί καταφιλοῦσε τά ἐνδύματά του. Κατά τήν ὥρα τῆς Μεταμορφώσεως ὁ Κύριος ἐγένετο ὁλόλαμπρος.  Ἐκεῖνος ἄφησε νά φανεῖ μιά ἀκτίδα τῆς θεότητός του.  Στά ἐνδύματά του καί μετά τό πέρας τοῦ θαύματος ὑπῆρχε ἀκόμα ἀντανάκλαση τοῦ θείου φωτός, τοῦ ὁποίου οἱ τρεῖς μαθητές ἐγένοντο μάρτυρες λίγο πρίν.

 

                        Τό ἄδολο πλῆθος ἐγένετο ἀψευδής μάρτυρας αὐτοῦ τοῦ γεγονότος καί ἐξέφρασε μέ αὐτόν τόν εὐλαβικό τρόπο τά αἰσθήματά του.  Μέσα σέ τοῦτα τά πλαίσια συνέβη τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ σεληνιαζομένου καί δαιμονόπληκτου νέου.  Μετά τό παράπονο τοῦ πονεμένου πατέρα, γιά τήν ἀδυναμία τῶν Μαθητῶν νά θεραπεύσουν τό παιδί, τήν παρατήρηση ἀπό πλευρᾶς τοῦ Κυρίου γιά τήν ἀπιστία τοῦ πατέρα καί τῶν Μαθητῶν, τήν ἀντίδραση τοῦ δαιμονίου μέ τήν πτώση τοῦ παιδιοῦ στή γῆ καί τούς ἐξερχομένους ἀφρούς ἀπό τό στόμα του, τή δήλωση τοῦ πατέρα ὅτι αὐτή ἡ ἀσθένεια καταδυνάστευε τό νέο ἀπό τήν παιδική του ἡλικία, ἀκολούθησε ἡ τέλεια θεραπεία.

 

                        Οἱ ἐννέα Μαθητές βλέποντας τό ἀποτέλεμα τῆς ἐπεμβάσεως τοῦ Κυρίου καί ἐνθυμούμενοι ὅτι προηγουμένως ὁ Κύριος τούς «ἔδωκεν ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτά καί θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καί πᾶσαν μαλακίαν» (Ματθ. ι΄1) ὑπέβαλαν ἰδιαιτέρως ἀπορία πρός τό Διδάσκαλό τους γιά τή δική τους ἀδυναμία νά θεραπεύσουν τό νέο.  Ὁ Κύριος τούς ἐξήγησε ὅτι τοῦτο τό εἶδος τῶν δαιμόνων δέν ὑπακούει εὔκολα.  Ἀπαιτεῖται ἡ κατάλληλη προετοιμασία, μέ προσευχή καί νηστεία, πρίν δοκιμάσουν νά τό ἐκδιώξουν.

 

                        Τοῦτες τίς μέρες ὁ λαός τοῦ Θεοῦ πορευόμενος μέσα στό πνευματικό ταξίδι τῆς Ἁγίας καί Μ. Τεσσαρακοστῆς ἐντείνει τήν προσευχή του καί ἀσκεῖ νηστεία σωματική καί πνευματική.  Γιά αὐτούς τούς λόγους ἡ εὐαγγελική περικοπή συνάδει μέ τό μήνυμα τῶν ἡμερῶν.  Ἕνα ἄλλο σημεῖο, τό ὁποῖο ὑπάρχει στό διάλογο μεταξύ τοῦ Κυρίου καί τοῦ πατέρα τοῦ παιδιοῦ εἶναι ἡ μαρτυρία τῆς ὑπάρξεως τῆς δαιμονικῆς ἐπιδράσεως «παιδιόθεν». 

 

3

Αὐτό ἀποτελεῖ μιά οὐσιώδη λεπτομέρεια, τήν ὁποία χρειάζεται ὁ καθένας νά ἔχει ὑπόψη του.  Ἡ παιδική ἡλικία ὑφίσταται καλές ἤ κακές ἐπιδράσεις ἀνάλογα καί πιό εὔκολα.  Ὁ ἄνθρωπος σ’ αὐτό τό στάδιο τῆς ζωῆς δέν ἔχει ἀκόμη σταθεροποιηθεῖ στό καλό ἤ τό κακό.  Οἱ πιό μεγάλοι λοιπόν ἐπιβάλλεται νά ἐνθυμούμεθα τοῦτο καί νά χειραγωγοῦμε τούς νέους καί νέες «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» (Ἐφέσ. στ΄ 4).  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σάββατο, 21η Μαρτίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ἡ Ἀθηνᾶ, θυγατέρα τῶν Θεοκλήτου Μαύρου καί Εὐδοκίας, τό γένος Ἀργυροῦ, μέ ἀναδόχους τούς Παύλο Ἀργυροῦ καί Εὐανθία Laudriec.

                   Ὁ Δημήτριος, υἱός τῶν Ἀνδρέα Μελαναρκίτη καί Ἀναστασίας, τό γένος Ἀτσιάρη, μέ ἀνάδοχο τήν Κατερίνα Παπαμιχαήλ, καί

                   Ὁ Ἄγγελος, υἱός τῶν Παναγιώτη Γεωργίου καί Θεοδώρας, τό γένος Θεμιστοκλέους, μέ ἀνάδοχο τή Μαρία Ἀντωνίου.

                   Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τοῦ Δημητρίου Μελαναρκίτη.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΧΡΙΣΜΑΤΑ:  Τό Σάββατο, 21η Μαρτίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ Χρίσματος, τό ὁποῖο τέλεσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, ἡ Εὐγενία Jennifer Izzet καί Ἀγγελίνα Izzet, μέ ἀναδόχους τίς Κατερίνα Κυπραίου καί Τερέζα Μάρκου, ἀντίστοιχα.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στά νέα μέλη τῆς Ἐκκλησίας νά ζήσουν.

 

ΚΗΔΕΙΑ:  Τήν Πέμπτη, 26η Μαρτίου 2009, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Ἀντωνίου, ἡ ὁποία ἐψάλη στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τοῦ ἐκλιπόντος καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους του.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκαν τήν Τρίτη, 24η Μαρτίου, ἡ κα Μηλίτσα Σταύρου στή μνήμη τοῦ ἀειμνήστου συζύγου της Γιαννάκη καί ἡ κα Ἕλλη Κτωρῆ στή μνήμη τῆς ἀείμνηστης θυγατέρας της Εἰρήνης.  Τήν Πέμπτη, 26η Μαρτίου τό γεῦμα προσέφερε ἡ κα Ἑλένη Ἀργυροῦ στή μνήμη τοῦ ἀειμνήστου συζύγου της Χαραλάμπους.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

 

Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Μέχρι τώρα ἔχουν πουληθεῖ λαχνοί ἀξίας £4,000.00  Εὐχαριστοῦμε τήν ἀγάπη σας γιά τήν ὑποστήριξη.  Μᾶς δίνετε πολύ θάρρος καί κουράγιο νά συνεχίζουμε μέ χαρά τό ἔργο τοῦ σχολείου καί τῆς Ἐκκλησίας.

 

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: £ 50.00, £ 25.00 καί £ 15.00.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ: Τό πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί θείων Λειτουργιῶν τῆς Ἁγίας καί Μ. Ἑβδομάδος στούς δύο ναούς τῆς κοινότητος ἔχει κυκλοφορήσει.  Ζητῆστε το ἀπό τό γραφεῖο ἤ τά παγκάρια.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Τετάρτη βράδυ, 1η Ἀπριλίου 2009, τά μέλη τοῦ Δ. Συμβουλίου τῆς κοινότητος θά ἔχουν τή μηνιαία συνεδρία τους στά κεντρικά γραφεῖα, ὥρα 7.30 μ.μ.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

30η Μαρτίου Δευτέρα Ὁσίου Ἰωάννου συγγραφέως τῆς Κλίμακος. 

Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

31η Μαρτίου Τρίτη Ὑπατίου Ἱερομάρτυρος.  Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

1η Ἀπριλίου Τετάρτη Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. 

Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη θ. Λειτουργία ὥρα 8.30 – 10.30 π.μ.  Μικρό Ἀπόδειπνο καί Μεγάλος Κανόνας ὥρα 6.00 – 8.00 μ.μ.

2α Ἀπριλίου Πέμπτη Ὁσίου Τίτου τοῦ θαυματουργοῦ.

Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη θ. Λειτουργία ὥρα 6.00 -7.30 μ.μ.

3η Ἀπριλίου Παρασκευή Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ. 

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 6.00 -8.00 μ.μ. 

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 7.00 – 9.00 μ.μ.

4η Ἀπριλίου Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου. 

Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 8.30 -10.30 π.μ. 

Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

5η Ἀπριλίου Κυριακή Πέμπτη τῶν Νηστειῶν.

                        Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                   Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ. 

                   Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Tatiana Solodovnikola       £ 10.00                     Ἑλένη Πέτρου          £100.00

M. Edwards                           £ 20.00                     Ἀνώνυμος                 £ 10.00

Νῖκος καί Γιαννούλα Σκαλιώτου £500.00     Ἀνώνυμος                 £ 20.00

Κυριάκος Γιατανοῦ             £150.00        Ἀνώνυμος                 £ 20.00

Ἀνώνυμος                             £100.00        Bibjana                      £ 10.00

Ἀνδρούλα Κωνσταντίνου £100.00        Ἀνώνυμος                 £450.00

Συνδ. Ἁγίου Θεοδώρου Καρπασίας                                                         £150.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

 

Advertisement

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

Invitation

Dear Brothers and Sisters

 

We warmly welcome you to join our Greek Orthodox Youth club. We meet every Tuesday evening from 7:30 – 9:30. It is a very friendly and sincere environment where we converse and participate in a variety of subjects, sports, activities and events. This is a excellent opportunity to gain a greater understanding of our greek orthodox faith and also meet and socialise with youth of a similar age (16-30).

 

Read Full Post »

Read Full Post »

Πήραμε το Α΄και το Β΄βραβείο στο διαγωνισμό ζωγραφικής
Πήραμε το Α΄και το Β΄βραβείο στο διαγωνισμό ζωγραφικής

Read Full Post »

Read Full Post »

«ὅστις θέλει, ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ, καί ἀκολουθείτω μοι.»                           (Μάρκ. η΄ 34)

 

                        Ὅταν ὁ Κύριος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἔκαμε πρώτη φορά λόγο πρός τούς ἀκολούθους καί Μαθητές του γιά τό ἐπικείμενο Πάθος του, τότε ὅλοι ἀπογοητεύθησαν καί σκανδαλίσθησαν.  Ἦταν βαθιά ἐπηρεασμένοι ἀπό τίς ὑλιστικές καί κοσμικές Μεσσιανικές ἰδέες τῶν ἡμερῶν, οἱ ὁποῖες ἐπεκράτησαν καί ταλάνιζαν τήν ἰουδαϊκή συνείδηση.  Ποῖο ἦταν τό περιεχόμενο τους;

 

Οἱ Ἰουδαῖοι σκλαβωμένοι κάτω ἀπό τό πέλμα τῆς Ρωμαϊκῆς ἐξουσίας ἀνέμεναν ἕναν κοσμικό Σωτῆρα καί ἀνθρώπινα ἰσχυρό Λυτρωτῆ γιά νά ἀποβάλουν τή δουλεία.  Οὔτε οἱ δώδεκα Μαθητές δέν ἦταν ἀπαλλαγμένοι καί ἐλεύθεροι ἀπό αὐτόν τόν πειρασμό.  Γιά τοῦτο τό λόγο ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, μόλις ἄκουσε γιά τό ἐπικείμενο Πάθος ἔβλεπε τό δικό του ὄνειρο καί ὅλων τῶν ἄλλων, νά διαλύεται καί τήν ἐλπίδα τους γιά ἐλευθερία νά συντρίβεται.  Ἔτσι ἐπεχείρησε νά ἀποτρέψει τόν Κύριο ἀπό τό νά δεχθεῖ νά ὑποστεῖ τό Πάθος, τό ὁποῖο Ἐκεῖνος ἐξήγγειλε.

 

Τότε ὁ Κύριος παρετήρησε πολύ ἔντονα τόν Ἀπόστολο Πέτρο γιά τήν πρωτοβουλία του καί μάλιστα τοῦ εἶπε: «ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· ὅτι οὐ φρονεῖς τά τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τά τῶν ἀνθρώπων.» (Μαρκ. η΄ 33)  Μέ ἁπλᾶ λόγια: Φύγε ἀπό μπροστά μου σατανᾶ!  Δέν σκέπτεσαι ὅπως θέλει ὁ Θεός ἀλλά ὅπως θέλουν οἱ ἄνθρωποι.

2

 

Ἔπειτα ἀπό αὐτό τό ἐπεισόδιο ὁ Κύριος δίδαξε ποῖος εἶναι ὁ κλῆρος ἐκείνου, ὁ ὁποῖος ἀποφασίζει πραγματικά νά τόν ἀκολουθήσει καί τί τόν ἀναμένει.  Ὅποιος ἀποφασίσει νά γίνει δικός τοῦ Ἰησοῦ, ἡ ἀπόφασή του ἀπαιτεῖται νά ἐμφορεῖται ἀπόλυτα ἀπό πνεῦμα ἐλευθερίας.  Μιά τέτοια ἀπόφαση ἔχει φυσικά τίς συνέπειες καί προεκτάσεις της.  Λαμβάνεται μέν μέσα σέ πλαίσια ἐλεύθερης ἐπιλογῆς ἀλλά συνεπάγεται ἀπάρνηση τοῦ κακοῦ καί ἁμαρτωλοῦ ἑαυτοῦ μας καί τήν ἀγαπητική προβολή τῶν ἀδελφῶν μας. 

 

Ἡ συμβουλή τοῦ θείου Παύλου στήν Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολή λέγει: «μηδείς τό ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλά τό τοῦ ἑτέρου ἕκαστος.» (Α΄ Κορ. ι’΄ 24) Τούτο ἴσως διαφωτίζει αὐτήν τήν πτυχή.  Δέν πρέπει κανείς νά ἐπιδιώκει ὅ,τι  βολεύει τόν ἴδιο, ἀλλά ὅ,τι βοηθάει τόν ἄλλο.  Ἐπίσης ἀπό τήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή, διδασκόμεθα: «τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι» (Ρωμ. ιβ΄ 10) Νά συναγωνίζεσθε ποιός θά δείξει περισσότερη ἐκτίμηση στόν ἄλλο.

 

Ἐπιπρόσθετα ὁ ἀκόλουθος τοῦ Κυρίου χρειάζεται νά εἶναι διατεθειμένος και ἕτοιμος νά σηκώσει πρόθυμα καί νά μεταφέρει ἀγόγγυστα τό δικό του σταυρό μέχρι τό δικό του Γολγοθᾶ.  Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ὅλο τό διάστημα τῆς ἐπίγειας ζωῆς του ἔζησε μέ ἄκρα ταπείνωση καί μέ πνεῦμα προσφορᾶς καί θυσίας.  «ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλά διακονῆσαι καί δοῦναι τήν ψυχήν αὐτοῦ λύτρον ἀντί πολλῶν.»  (Ματθ. κ΄ 28)  Ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου δέν ἦρθε γιά νά τόν ὑπηρετήσουν, ἀλλά γιά νά ὑπηρετήσει καί νά προσφέρει τή ζωή του λύτρο γιά ὅλους.  Ὑπενθυμίζουμε ὅτι τά λύτρα εἶναι τά χρήματα, τά ὁποῖα ἀπαιτοῦν οἱ ἀπαγωγεῖς γιά νά ἐλευθερώσουν κάποιο τόν ὁποῖο συνέλαβαν αἰχμάλωτο.

 

Ἀπαγωγέας τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Παράδεισο εἶναι ὁ σατανᾶς.  Μεταφορικά, τά λύτρα, τά ὁποῖα προσέφερε ὁ Κύριος, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ὁ ἴδιος ὁ Ἑαυτός του.  Μέ τόν τρόπο αὐτόν ὁ Κύριος λαφυραγώγησε τόν Ἅδη, δηλαδή νίκησε τό θάνατο καί ἐλευθέρωσε τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Ἅδη. Εὑρισκόμεθα στήν Τρίτη Κυριακή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ ὁποία εἶναι γνωστή καί ὡς Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.  Οἱ πιστοί καταπιασμένοι μέ τόν πνευματικό ἀγῶνα τῆς περιόδου, ἔχουν ἤδη ἀρχίσει νά ἀποκάμνουν.  Ἡ Ἐκκλησία ἐπιθυμεῖ νά τούς στηρίξει καί νά τούς ἐνθαρρύνει νά συνεχίσουν φιλότιμα τήν προσπάθειά τους. 

 

3

Νά ἐνθυμηθοῦμε ὅτι στήν Παλαιά Διαθήκη ὁ Μωυσῆς ὅταν εὑρισκόταν μέ τούς ὁμοεθνεῖς του στήν ἔρημο, ἐκεῖνοι ἄρχισαν νά μεμψιμοιροῦν καί νά τά βάζουν, τόσο μέ τό Θεό ὅσο καί μαζί του.  Τότε ὁ Θεός γιά νά τιμωρήσει τήν ἀχαριστία τους, ἔστειλε φίδια δηλητηριώδη, τά ὁποῖα τούς δάγκωναν καί  ἐκεῖνοι πέθαιναν.  Ὁ Μωυσῆς ζήτησε ἀπό τό Θεό βοήθεια καί ὁ Θεός τοῦ ὑπέδειξε τήν προτύπωση τοῦ σταυροῦ μέ τό χάλκινο φίδι, τοποθετημένο ψηλά στήν ἄκρη τῆς ράβδου του.  Οἱ Ἑβραῖοι μετά τά δαγκώματα ἀτένιζαν τό χάλκινο φίδι καί ἐσώζοντο.  Ἐμεῖς, ἀτενίζοντας τό σταυρό, ἐνθυμούμεθα ὅτι ὁ θάνατος τοῦ Κυρίου ἐπάνω σ’ αὐτόν, ἔφερε τή νίκη τῆς ζωῆς σέ βάρος τοῦ θανάτου καί κατέστησε τό σταυρό σύμβολο τῆς χαρᾶς καί τῆς Ἀναστάσεως.

 

Γιά τοῦτο τό λόγο ἡ Ἐκκλησία σήμερα στολίζει τόν Τίμιο καί Ζωοποιό σταυρό τοῦ Κυρίου μέ ἄνθη καί μέ κατανυκτική ψαλμωδία καί ἄκρα ταπείνωση τόν λιτανεύει ἐντός τοῦ ναοῦ γιά νά τόν ἀτενίσουν οἱ πιστοί.  Νά ἐνθυμηθοῦν ὅτι ἤδη τό μισό στάδιο τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνα ἔχει παρέλθει.  Ἀφοῦ εὑρισκόμεθα στό μέσο μποροῦμε μέ κουράγιο νά προσβλέπουμε στό τέρμα.  Ὁ Τριαδικός Θεός καί ἡ Χάρη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ νά μᾶς ἀξιώσουν.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΗ:     Τήν Κυριακή, 15η Μαρτίου 2009, ἐγένετο μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στό ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὁ Ἀνδρέας-Κωνσταντῖνος, υἱός τῶν Κυριάκου Κυριάκου καί Ἑλένης, τό γένος Δημητρίου, μέ ἀνάδοχο τόν Παναγιώτη Σταύρου. Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀνάδοχο καί εὐχόμεθα στό νεοφώτιστο νά ζήσει.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τήν Τρίτη, 17η Μαρτίου, τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε ἡ κα Χριστίνα Δημητρίου, ὑπέρ ὑγείας τῶν Χριστίνας, Κώστα, Φιλίππου καί Μιλτιάδου καί στή μνήμη τῶν προσφιλῶν της θυγατρός Πηνελόπης, μητρός Πηνελόπης καί θείου Ἰωάννου.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 19η Μαρτίου 2009, προσέφερε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

 

ΚΗΔΕΙΑ:  Τήν Παρασκευή, 20η Μαρτίου 2009, στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς ἀείμνηστης Ἑλένης Χρ. Παυλήμπεη.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ἐκλιπούσας καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους της.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: £ 50.00, £ 25.00 καί £ 15.00.

 

4

Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Μέχρι τώρα ἔχουν πουληθεῖ λαχνοί ἀξίας £3,200.00.  Εὐχαριστοῦμε τήν ἀγάπη σας γιά τήν ὑποστήριξη.  Μᾶς δίνετε πολύ θάρρος καί κουράγιο νά συνεχίζουμε μέ χαρά τό ἔργο τοῦ σχολείου καί τῆς Ἐκκλησίας.

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΕΤΕΙΩΝ:  Τήν Κυριακή, 29η Μαρτίου 2009, τά Ἑλληνικά Σχολεῖα Ἀπ. Βαρνάβα θά τιμήσουν τίς ἐθνικές ἐπετείους 25ης Μαρτίου 1821 καί 1ης Ἀπριλίου 1955, μέ πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.  Πανηγυρικό λόγο θά ἐκφωνήσει ἡ ἐκπαιδευτικός τῆς Ε.Ε.Α. κα Αἰκατερίνη Κωνσταντάγκα.  Ἀναμένουμε τήν παρουσία σας γιά νά ἐνθαρρύνουμε τήν προσπάθεια τῶν παιδιῶν καί νά ἀποδώσουμε τήν προσήκουσα τιμή στούς ἀγωνιστές καί πεσόντες.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

23η Μαρτίου Δευτέρα Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

24η Μαρτίου Τρίτη Πανηγυρικός Ἑσπερινός Εὐαγγελισμοῦ ὥρα 6.00 μ.μ.

25η Μαρτίου Τετάρτη Ὁ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. 

Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ. 

Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν θά προεξάρχει ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος. 

Ἑσπερινός ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς ὥρα 6.00 μ.μ.

26η Μαρτίου Πέμπτη Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

27η Μαρτίου Παρασκευή ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΑΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ. 

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 6.00 – 7.00 μ.μ. 

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 7.00 – 8.00 μ.μ.

28η Μαρτίου Σάββατο Τέταρτο τῶν Νηστειῶν. 

Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόμου ὥρα 8.30 -10.30 π.μ.  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

29η Μαρτίου Κυριακή Τετάρτη τῶν Νηστειῶν

(Ἰωάννου συγγραφέως τῆς Κλίμακος)

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ. 

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σύνδεσμος Ἄσσιας Ἀγγλίας          £100.00        Παντελίτσα Ἰακωβίδου      £ 60.00

Μάριος Σταύρου                  £ 10.00                     Ἀνώνυμος                         £ 10.00

Ἀνώνυμος                             £ 10.00                     Ἀνδρέας Γεωργίου          £100.00

Ἀνδρούλα Σιακαλλῆ                        £ 50.00                     Ἀνώνυμος                         £ 20.00

Ἀνδρούλα Κωνσταντίνου £ 20.00                     Ἀνώνυμος                         £ 20.00

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΧΡΥΣΗΛΙΟΥ

Νῖκος Ἰακωβίδης                            £ 20.00                     Γεωργία Λιονταρῆ           £ 20.00

Ἑλένη Πρωτοπαπᾶ              £ 20.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

 

Read Full Post »

 

 

 

 

Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης σκηλίδος, και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών

Read Full Post »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ

SAINT BARNABAS CHURCH: Finsbury Road, London N22 8PA.

 

ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

SAINT MARY’S CATHEDRAL: Trinity Road, London N22 8LB.

 

Headquarters: 22 Trinity Road, London N22 8LB.

TELEPHONES: 020 8888 2295/8889 1122 FAX:020 8881 4455

E_mail: St.Barn.Greek.οrth@googlemail.com

www.stbarnabascommunity.wordpress.com

 

***********

 

 

 

 

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

 

11 26 Ἀπριλίου 2009

 

 

 

RESURRECTION/EASTER WEEK: 11 – 26 APRIL 2009

PROGRAMME OF SERVICES FOR HOLY AND EASTER WEEK


Ι Ε Ρ Ο Σ   Ν Α Ο Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ   Β Α Ρ Ν Α Β Α

Ι Ε Ρ Ε Σ   Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Ε Σ

 

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Θεία Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου,                   02.30 -3.30 μ.μ.

Θεία Κοινωνία τῶν παιδιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου

 

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία Ἰ. Χρυσοστόμου.  Εὐλογία καί

διανομή τῶν βαῒων (σταυρῶν φοινικόδενδρου)                         08.00 -11.00 π.μ.

 

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, Μνεία Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου

καί τῆς Παραβολῆς τῆς ὑπό τοῦ Κυρίου

καταρασθείσης καί ξηρανθείσης συκῆς                                        06.00 -08.00 μ.μ.

 

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.  Μνεία τῶν 10 Παρθένων                06.00 – 08.00 μ.μ.

 

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

Μνεία τῆς γυναίκας πού ἄλειψε τόν Κύριο μέ μύρο  06.00 – 08.00 μ.μ.

 

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία                        09.00 -11.00 π.μ.

Τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου                           06.00 – 08.00 μ.μ.

 

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

Ἑσπερινός καί Θ. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου   08.00 – 10.00 π.μ.

Ἀκολουθία τῶν Παθῶν.  Τά δώδεκα Εὐαγγέλια. 

Ἡ Σταύρωση τοῦ Κυρίου                                                 6.00 – 10.00 μ.μ.

 

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μεγάλες Ὧρες, Ἑσπερινός καί Ἀποκαθήλωση                          08.00 – 10.00 π.μ.

 

Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου.  Ταφή τοῦ Κυρίου

Λιτανεία στούς δρόμους τῆς Περιοχῆς                                          06.45 -10.00 μ.μ.

 

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Ἑσπερινός καί Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου                           08.00 -10.00 π.μ.

Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως ΚΑΛΟΣ ΛΟΓΟΣ                          10.00 -12.00 μεσάνυχτα

 

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ὄρθρος καί Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία                                09.00 -11.00 π.μ.

 

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καί Μνημόσυνα                 08.00 -11.00 π.μ.

 

********************

 

 

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Μ Ο Σ   Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ,   Ε Υ Χ Ε Σ   Κ Α Ι   Ε Υ Χ Α Ρ Ι  Σ Τ Ι Ε Σ

 

                        Ὁ Ἐπίσκοπος, οἱ λοιποί Κληρικοί καί ἡ Ἡγεσία τῆς κοινότητος σᾶς χαιρετοῦν, σᾶς εὐχαριστοῦν μέ ἄπειρα αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης, ἀναστάσιμης χαρᾶς καί πλούσιας καί φιλάδελφης ἀγάπης καί σᾶς ἀπευθύνουν τό

     

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ   Α Ν Ε Σ Τ Η !


S T   B A R N A B A S   C H U R C H

H O L Y   S E R V I C E S

 

11 APRIL SATURDAY OF ST LAZAROS

Divine Liturgy of St John Chrysostom                                         2.30 – 03.30 p.m.

 

12 APRIL PALM SUNDAY

Matins and Divine Liturgy of St John Chrysostom,

Blessing and distribution of Palm Crosses                                     08.00 – 11.00 a.m.

 

Service of Christ the Bridegroom. Commemoration of the

Blessed and Noble Joseph; also commemoration of the Cursing

and Withering of the Fruitless Fig Tree                                         06.00 – 08.00 p.m.

 

13 APRIL HOLY MONDAY

Service of Christ the Bridegroom. Remembrance of the

Parable of the Ten Virgins                                                 06.00 – 08.00 p.m.

 

14 APRIL HOLY TUESDAY

Service of Christ the Bridegroom.  Commemoration of the Anointing

of the Lord with myrrh by the woman who was a sinner         06.00 – 08.00 p.m.

 

15 APRIL HOLY WEDNESDAY

The Service of the Presanctified Gifts                                            09.00 – 11.00 a.m.

The Sacrament of Holy Unction                                                     06.00 – 08.00 p.m.

 

16 APRIL HOLY THURSDAY

Vespers and Divine Liturgy of St Basil the Great                        08.00 – 10.00 a.m.

 

Service of the Passion and the Crucifixion of Our Lord

The Reading of the 12 Gospels                                                         06.00 – 10.00 p.m.

 

17 APRIL HOLY FRIDAY

The Imperial Hours, Apokathelosis

(Taking down the body of Christ from the Cross)                      08.00 – 10.00 a.m.

 

Service of Lamentations: Procession through

Finsbury Road, Trinity Road and Bounds Green Road              06.45 – 10.00 p.m.

 

18 APRIL HOLY SATURDAY

Vespers and Divine Liturgy of St Basil                                          08.00 – 10.00 a.m.

The Service of Resurrection and KALOS LOGOS                     10.00 – 12.00 Midnight

 

19 APRIL EASTER SUNDAY

Matins and Paschal Divine Liturgy                                                09.00- 11.00 a.m.

 

26 APRIL SUNDAY OF ST THOMAS DIDYMOS THE APOSTLE

Matins, Divine Liturgy and Memorials                                         08.00 – 11.00 a.m.

 

*****************************

 

 

P A S C H A L   G R E E T I N G S,   W I S H E S   A N D   T H A N K S

 

The Bishop, the rest of our Clergy and the community officials greet you and thank you with much gratitude, paschal joy, and much fraternal love and extend to you,

 

C H R I S T   I S   R I S E N !

 


ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟY

Ι Ε Ρ Ε Σ  Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Ε Σ
 
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου                            08.30 -11.00 π.μ.

Θεία Κοινωνία τῶν παιδιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου

 

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.  Εὐλογία καί

διανομή τῶν βαῒων (σταυρῶν φοινικόδενδρου)                                         09.00 -12.30 μ.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. 

Μνεία Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου καί τῆς Παραβολῆς τῆς

ὑπό τοῦ Κυρίου καταρασθείσης καί ξηρανθείσης συκῆς                         07.00 – 09.00 μ.μ.

 

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία                                        09.00 – 11.00 π.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.  Μνεία τῶν 10 Παρθένων                                07.00 – 09.00 μ.μ.

 

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία                                        09.00 – 11.00 π.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

Μνεία τῆς γυναίκας πού ἄλειψε τόν Κύριo μέ μύρο                  07.00 – 09.00 μ.μ.

 

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου                                           06.30 – 08.30 μ.μ.

 

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

Ἑσπερινός καί Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἀκολουθία Νιπτῆρος      09.00 -12.00 μ.μ.

Ἀκολουθία τῶν Παθῶν.  Τά δώδεκα Εὐαγγέλια.

Ἡ Σταύρωση τοῦ Κυρίου                                                                 06.00 -10.00 μ.μ.

 

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μεγάλες Ὧρες, Ἑσπερινός καί Ἀποκαθήλωση                                          09.00 -12.00 μ.μ

Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου.  Ταφή τοῦ Κυρίου        

Λιτανεία στούς δρόμους τῆς Περιοχῆς                                                          07.00 -10.00 μ.μ.

 

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Ἑσπερινός καί Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου                                           10.00 -12.30 μ.μ.

Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως

ΚΑΛΟΣ ΛΟΓΟΣ μεσονύχτια Θ. Λειτουργία                                               10.00 -01.30 π.μ.

               

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ὄρθρος καί Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία                                                10.00 -12.30 μ.μ.

Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης καί

Ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου σέ διάφορες γλῶσσες                                     04.00 -05.00 μ.μ.

 

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Ἀρτοκλασία καί Λιτανεία                 09.00-12.00 μ.μ.

 

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης τῶν Νεομαρτύρων

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Ι. Χρυσοστόμου καί Ἀρτοκλασία                09.00-11.30 π.μ.

 

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Γεωργίου Τροπαιοφόρου, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία                   09.00-12.00 μ.μ.

 

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.  Γιορτή Ζωοδόχου Πηγῆς                              09.00-11.30 π.μ.

 

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ, Ὄρθρος Θ. Λειτουργία                                       09.00-11.30 π.μ.

 

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καί Μνημόσυνα                                 09.00-12.30 μ.μ.


S T   M A R Y ’S   C A T H E D R A L

H O L Y   S E R V I C E S

 

11 APRIL SATURDAY OF ST LAZAROS

Matins and Divine Liturgy of St John Chrysostom                                    08.30–11.00 a.m.

 

12 APRIL PALM SUNDAY

Matins and Divine Liturgy with the blessing

and distribution of Palm Crosses                                                                    09.00–12.30 p.m.

Service of Christ the Bridegroom.

Commemoration of the Blessed and Noble Joseph;

also the Cursing and Withering of the Fruitless Fig Tree                           07.00–09.00 p.m.

 

13 APRIL HOLY MONDAY

The Service of the Presanctified Gifts                                                            09.00–11.00 a.m.

Service of Christ the Bridegroom.  Remembrance

of the Parable of the Ten Virgins                                                                     07.00–09.00 p.m.

 

14 APRIL HOLY TUESDAY

The Service of the Presanctified Gifts                                                            09.00–11.00 a.m.

Service of Christ the Bridegroom. Commemoration of the Anointing

of the Lord with myrrh by the woman who was a sinner                         07.00–09.00 p.m.

 

15 APRIL HOLY WEDNESDAY

The Sacrament of Holy Unction                                                                     06.30–08.30 p.m.

 

16 APRIL HOLY THURSDAY

Vespers and Divine Liturgy of St Basil the Great – Nipter                       09.00 12.00 p.m.

Service of the Passion and the Crucifixion of Our Lord

The Reading of the 12 Gospels                                                                         06.00–10.00 p.m.

 

17 APRIL HOLY FRIDAY

The Imperial Hours.  Vespers and Apokathelosis

(Taking Down the Body of Christ from the Cross)                                     09.00–12.00 p.m.

Service of Lamentations: Procession through Trinity – High Road,

Bounds Green and Finsbury Road                                                                  07.00–10.00 p.m.

 

18 APRIL HOLY SATURDAY

Vespers and Divine Liturgy of St Basil the Great                                        10.00–12.30 p.m.

Service of the Resurrection.  KALOS LOGOS.

Divine Liturgy of St John Chrysostom                                                         10.00–01.30 a.m.

 

19 APRIL EASTER SUNDAY

Matins and Divine Liturgy of St John Chrysostom                                    10.00–12. 30 p.m.

Easter Vespers of Agape

Reading of the Gospel in various languages                                  04.00–05.00 p.m.

 

20 APRIL EASTER MONDAY

Matins, Divine Liturgy and Procession                                                         09.00–12.00 p.m.

 

21 APRIL EASTER TUESDAY

Feast of Saints Raphael, Nicolaos and Irene the Neomartyrs

Matins, Divine Liturgy and Procession                                                         09.00–11.30 a.m.

 

23 APRIL EASTER THURSDAY

Saint George’s the Great Martyr, Divine Liturgy                                            09.00-12.00 p.m.

 

24 APRIL EASTER FRIDAY

Matins, Divine Liturgy of St John Chrysostom,

Feast of Zoodochos Pege                                                                                  09.00–11.30 a.m.

 

25 APRIL EASTER SATURDAY

Mark Apostle and Evangelist, Divine Liturgy                                             09.00-11.30 p.m.

 

26 APRIL SUNDAY OF ST THOMAS DIDYMOS THE APOSTLE

Matins, Divine Liturgy and Memorials                                                         09.00–12.30 p.m.

 

 

 

«Οἷς καί παρέστησεν ἑαυτόν ζῶντα μετά τό παθεῖν αὐτόν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, διἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καί λέγων τά περί τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ                                                                  (Πραξ. α΄ 3)

 

            Περιχαρεῖς γιορτάζουμε καί πάλι μέ λαμπρότητα καί εὐφροσύνη τό γεγονός τῆς κοσμοχαρμόσυνης Ἀναστάσεως τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ καί Σωτῆρος Χριστοῦ.  Ἡ Ἀνάσταση δονεῖ τίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν, γεμίζει μέ χαρά καί ἐλπίδα τίς καρδιές των καί οἱ καμπάνες τῶν Ἐκκλησιῶν μέ τό κροτάλισμά τους διαλαλοῦν παντοῦ τή νίκη τῆς Ζωῆς σέ βάρος τοῦ θανάτου. 

 

Ὁ θάνατος κράτησε πεισματικά  τήν ἀνθρωπότητα κάτω ἀπό τό δεινό πέλμα του γιά πολλούς αἰῶνες.  Τοῦτο ἐγένετο ἔπειτα ἀπό τήν πτώση καί παρακοή τῶν πρωτοπλάστων στό θέλημα τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ, διήρκεσε δέ μέχρι τή Κάθοδο τοῦ Κυρίου στόν Ἅδη καί ἔληξε μέ τήν Ἀνάστασή του πού ἐπακολούθησε.

 

            Δέ γνωρίζουμε βέβαια πόσο χρόνο κράτησε τούτη ἡ κατάσταση τῆς θλίψης, τῆς ὑποδούλωσης καί τοῦ σκοταδιοῦ.  Δέ γνωρίζουμε πόσο χρόνο ὁ ἄνθρωπος παρέμεινε ἀποχωρισμένος ἀπό τόν Ἀληθινό Θεό καί ἐχθρός τοῦ Πλάστη του.  Ἀνεξάρτητα ὅμως ἀπό τή χρονική διάρκεια, τήν ὁποία εἶχε τούτη ἡ διαίρεση, ἡ ἀποξένωση καί ἐχθρότητα, κάποτε αὐτή ἔλαβε τέλος.  Τήν τελεία τοποθέτησε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ὕστερα ἀπό τήν τριήμερη παραμονή Του στόν Τάφο.

 

            Ὁ Κύριος μετά τά πάθη, τό σταυρικό θάνατο καί τήν ταφή δέν ἔσβησε, δέ χάθηκε, δέν περιῆλθε στή λήθη.  Ἀντίθετα, ὁ Κύριος στίς τρεῖς μέρες, μετά τήν ταφή Του, ἀναστήθηκε.  Ἀναστήθηκε καί φανέρωσε τόν ἑαυτό Toυ πρός τούς Μαθητές, Ἀναστάντα τώρα καί «ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις».  Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου συνοδευότανε ἀπό πλῆθος ἀποδείξεων, ἐμφανίσεων καί ἁλυσίδα θαυμάτων.  Ὅλα φανέρωναν καί βεβαίωναν ὅτι ὁ Κύριος ζοῦσε καί συνεχίζει νά ζεῖ, νά διδάσκει, νά συγκινεῖ, νά ἐνθαρρύνει καί νά τονώνει τούς κλυδωνιζομένους καί νά στηρίζει τούς ἀδικημένους.

 

            Στή μεταμεσονύχτια ἀναστάσιμη θεία Λειτουργία στή θέση τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος διαβάζουμε ἀπό τό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων.  Οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων προέρχονται ἀπό τή γραφίδα τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ καί ἀποτελοῦν τό πρῶτο βιβλίο ἱστορίας τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.

 

            Μετά τήν Ἀνάσταση ἡ ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου δέν ἤτανε μιά καί μόνη, οὔτε μόνο γιά μιά μέρα, ἀλλά ὑπῆρξαν πολλές ἐμφανίσεις.  Αὐτές κράτησαν σαράντα ὁλόκληρες μέρες.  Ὁ Κύριος μέσα σ’ αὐτό τό χρονικό διάστημα ἐμφανιζότανε πρός τούς Μαθητές καί φίλους Του καί τούς παρηγοροῦσε.  Ὁ Ἀναστάς Κύριος συνέχιζε νά διδάσκει καί νά στηρίζει τούς Μαθητές Του, κατά τίς ἐμφανίσεις Του καί τούς ἔλεγε «τά περί τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.»

 

            Ὁ Κύριος κατά τήν τριετῆ δημόσια δράση του μιλοῦσε συνεχῶς γιά τόν ἐρχομό τῆς Οὐρανίου βασιλείας.  Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐγκαινιάσθηκε στή γῆ μέ τήν ἐμφάνιση καί παρουσία τῆς Ἐκκλησίας.  Εἶναι ὅμως καί ἀναμενόμενη μέ τόν ἐρχομό τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου καί τά ἐγκαίνια τῆς ὄγδοης ἠμέρας, δηλαδή τῆς αἰωνιότητος, ἡ ὁποία ἀναμένεται καί θά ἀκολουθήσει.

 

            Τόν Ἀναστάντα Κύριο εἶδε ὁπωσδήποτε ἡ Θεοτόκος Μαρία.  Μνημονεύεται κάτω ἀπό τό ὄνομα «Μαρία Ἰακώβου».  (Λουκ. κδ΄ 10)  Τό ἄλλο πρόσωπο, τό ὁποῖο εἶδε τόν Κύριο πρώτη εἶναι ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, τήν ὁποία ὁ Κύριος ἐκαθάρισε καί ἐλευθέρωσε ἀπο τά δαιμόνια, πού κατοικοῦσαν μέσα της.  «Ἀναστάς δέ πρωί πρώτη σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, ἀφ’ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτά δαιμόνια.» (Μάρκ. ιστ΄ 9)  Ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή μετά τήν ἀποθεραπεία της καί μαζί μέ ἄλλες ἀπό τίς Μυροφόρες, ἕνεκα εὐγνωμοσύνης πρός τόν Κύριο, παρέμειναν πλησίον Του καί διακονοῦσαν τόν Ἴδιο καί τήν Ἀποστολική ὁμάδα. 

 

Τόν Ἀναστάντα Κύριο εἶδαν ἐπίσης οἱ ὑπόλοιπες Μυροφόρες μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν ἡ Σαλώμη (Μαρκ. ιε΄ 40), μητέρα τῶν Ἀποστόλων Ἰακώβου καί Ἰωάννου, καί Ἰωάννα, ἡ γυναῖκα τοῦ Χουζᾶ, ὁ ὁποῖος ἦταν  Ἐπίτροπος τοῦ Ἡρώδη.

 

            Νά ἀναφέρουμε ἐπίσης ὅτι τόν Κύριο εἴδανε οἱ δύο μαθητές, οἱ ὁποῖοι πορευόντουσαν πρός τό χωριό Ἐμμαοί.  Πρόκειται γιά τούς Λουκᾶ καί Κλεόπα, οἱ ὁποῖοι ἀνῆκαν στόν κύκλο τῶν ἑβδομήκοντα Μαθητῶν.  Μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως ἐγένοντο βέβαια ὅλοι μαζί οἱ ἕνδεκα Μαθητές μέ τήν παρουσία καί τοῦ Θωμᾶ καί οἱ δέκα ἐπίσης κατά τήν ἀπουσία τοῦ Θωμᾶ. 

 

Ὁ θεῖος Παῦλος μνημονεύει ὅτι τόν Ἀναστάντα Κύριο εἴδανε πάνω ἀπό πεντακόσιοι ἀδελφοί, μερικοί ἀπό τούς ὁποίους βρισκόντουσαν ἀκόμη στή ζωή, ὅταν ἐκεῖνος ἔγραφε αὐτές τίς πληροφορίες.  Μέ βαθειά ταπείνωση ὁ Παῦλος καί παρουσιάζοντας τόν ἑαυτό του σάν ἕνα ἀσχημομούρη, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι εἶχε τό προνόμιο νά δεῖ τόν Ἀναστάντα Κύριο ἔπειτα ἀπό ὅλους καί ὁ ἴδιος. «ἔσχατον δέ πάντων ὡσπερεί τῷ ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί.»  (Α΄ Κορ. ιε΄ 8)

 

            Ἐμεῖς οἱ σύγχρονοι χριστιανοί εὑρισκόμενοι στήν πρώτη δεκαετία τῆς τρίτης χιλιετίας ἀπό τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, βιώνουμε τήν ὕπαρξη καί παρουσία τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας μέσα στίς ψυχές τόσων πολλῶν ἀνθρώπων.  Οἱ Μαθητές μετά τήν Ἀνάσταση ἀπέβαλαν τή δειλία καί τό φόβο, τά ὁποῖα ἐβασίλευαν μέσα τους καί πρόθυμα μετέφεραν τό μήνυμα τῆς χαρᾶς, τῆς ἐλπίδος καί τῆς σωτηρίας ἀνά τά πέρατα τῆς οἰκουμένης.  Τό σωτήριο αὐτό ἔργο συνεχίζει ἀδιάπτωτα καί ἀδιάκοπα ἡ Ἐκκλησία στό ὄνομα τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Νεκραναστημένου. 

 

            Τά πρεσβυγενῆ καί νεώτερα Πατριαρχεῖα, μαζί καί οἱ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, μέ ἐπικεφαλῆς τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο κηρύσσουν ἀδιάκοπα τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως.  Ὅλες οἱ ἐκκλησίες κάνοντας χρήση τῶν συγχρόνων μέσων ἐπικοινωνίας, τά ὁποῖα μᾶς προσφέρει ἡ ἐξελιγμένη τεχνολογία, μεταφέρουν καί διαλαλοῦν τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως σ’ ὅλα τά πλάτη καί μήκη τῆς ὑφηλίου.

 

Ἰδιαίτερα τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, τό Σεπτό ἡμῶν Κέντρο, πού κατοικοεδρεύει στό Φανάρι καί  καθημερινά βιώνει τά γεγονότα τῶν Παθῶν καί τῆς κενώσεως, κινούμενο μετά πολλῆς σοφίας καί διακριτικῆς συνέσεως, μέσα στά πλαίσια τῶν ποιμαντικῶν εὐθυνῶν καί τῆς ἐνεργουμένης ἀγάπης του, γιά τήν προστασία τοῦ ποιμνίου του, ἔχει ἱδρύσει μέσα στό χῶρο τῆς διασπορᾶς ἀπό τόν περασμένο αἰῶνα ἀλλά καί πρόσφατα, Ἀρχιεπισκοπές, Μητροπόλεις, Ἐπισκοπές καί κοινότητες στήν Εὐρώπη, στήν Ἀμερική, στήν Αὐστραλία, στή Νέα Ζηλανδία, στό Χόνγκ Κόνγκ, στήν Κορέα καί ἀλλοῦ.

 

Μέ τόν τρόπο αὐτό μεταφέρει συνεχῶς τό φῶς καί διαδίδει τό σωτήριο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως ἀνά τήν Οἰκουμένη.  Ἔτσι συμβάλλει στό νά ἀρδεύονται ὅλες οἱ καλοδιάθετες ψυχές τῶν ἀνθρώπων μέ τό ζωντανό ὕδωρ τῆς πίστεως, ἡ ὁποία πίστη συνεχῶς ὑπενθυμίζει τό «Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς ἀπό τοῦ τάφου καθώς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τήν αἰώνιον ζωήν καί μέγα ἔλεος.»

 

            Μέ αὐτά τά ἁπλά λόγια κατακλείω τούτη τήν ἐπικοινωνία καί εὔχομαι τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως νά φωτίζει ὅλους τούς ἀγωνιστές τῆς πίστεως καί ἡ εὐφροσύνη, ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀγαλλίαση, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν δῶρα τοῦ Νεκραναστημένου Χριστοῦ, νά βασιλεύουν στήν ψυχή καί τήν καρδιά τοῦ κάθε μέλους τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν οἰκείων του ἀλλά καί ὅλου τοῦ κόσμου.  Ὁ Ἀναστάς Ἰησοῦς νά κατευθύνει καί νά ποδηγετεῖ τή ζωή καί νά εὐλογεῖ καί ἁγιάζει τά ἔργα ὅλων, ὥστε αὐτά νά ἀποβαίνουν χρήσιμα γιά τή δική μας σωτηρία καί νά συμβάλλουν τή δική Του τιμή καί δόξα.

 

Χ Ρ Ι Σ ΤΟ Σ   Α Ν Ε Σ Τ Η !

 

****

«Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον

πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος».

 

«Christ is risen from the dead, trampling death by death,

and bestowing life to those in the tombs.”

 

Dear Brothers and Sisters in the Risen Lord,

 

                                Our Church celebrates once again the Holy and Great Week, the Divine Passion and the Resurrection of Christ the Lord.  We invite all of you to join us.  Come to Church with your families and attend the illuminating and stimulating services.  Make the necessary arrangements to participate in the fasting, prayer and confession.  Apart from these it is necessary to prepare yourselves and your families to receive Holy Communion.  The exceptional and unrepeatable events are commemorated by our Church once a year.  Please take the opportunity to attend and benefit.

 

 

P A R K I N G

                                We kindly bring to your attention that you can make use of the car parks behind the Civic Centre and opposite St Barnabas Church if available.  The Local Authorities allow us to do so when they do not need them and we are thankful for that.  Additionally the community created two small car parks for you.  Please use them wisely and with consideration.  We would also ask you to be discreet and try to avoid creating traffic congestion in the area when you visit the churches for your spiritual needs.  Finally, please bear in mind that on the one side of Trinity Road there is now double yellow line covering the two bays as well.  Do not park there.  Unfortunately the regulations for parking outside both of our churches have changed.  Please be aware of that.

Read Full Post »

Older Posts »