Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Μαρτίου 2009

(Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου)

 

Η   Σ Π Ο Υ Δ Α Ι Ο Τ Η Τ Α   Τ Η Σ   Π Α Ι Δ Ι Κ Η Σ   Η Λ Ι Κ Ι Α Σ

 

«καί ἐπηρώτησε τόν πατέρα αὐτοῦ· πόσος χρόνος ἐστίν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δέ εἶπε· παιδιόθεν.»                                         (Μαρκ. θ΄ 21)

 

                   Στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τῆς προηγούμενης Κυριακῆς ὁ Κύριος πρώτη φορά ἔκαμε λόγο γιά τό ἐπικείμενο Πάθος Του.  Τήν παροῦσα Κυριακή ἔχουμε πλησιάσει περισσότερο στά γεγονότα, τά ὁποῖα θά κληθοῦμε σύντομα νά βιώσουμε στούς ναούς μας καί θά ἀκούσουμε νά ἐξιστοροῦνται μέ κατανυχτικό καί παιδαγωγικό τρόπο ἀπό τήν ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν Ἁγία καί Μ. Ἑβδομάδα. 

 

Στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τούτης τῆς Κυριακῆς ἀκοῦμε τόν Κύριο νά ὁμιλεῖ καί νά φανερώνει γιά δεύτερη φορά ὅτι τό Πάθος ἐγγίζει.  Πρίν ἀπό τή δεύτερη φανέρωση τοῦ Πάθους ἔχουμε τό μοναδικό γεγονός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου στό ὄρος Θαβώρ.  Ἡ Μεταμόρφωση ἔλαβε χώρα σαράντα μέρες πρίν ἀπό τά Ἅγια Πάθη.  Ἡ Ἐκκλησία ὅμως ἔχει θεσπίσει τό γεγονός αὐτό νά ἑορτάζεται στίς ἕξη Αὐγούστου, δηλαδή σαράντα μέρες πρίν τήν Παγκόσμια Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.  Γιατί ἡ Σταύρωση ἀκολουθεῖται ἀπό τήν Ἀνάσταση.

2

                        Σύμφωνα μέ ὅσα παραθέτει ὁ εὐαγγελιστής Μᾶρκος τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ κωφοῦ καί ἄλαλου νέου ἔλαβε χώρα ἀμέσως μετά τή Μεταμόρφωση, ὅταν ὁ Κύριος κατῆλθε ἀπό τό Θαβώρ, μέ συνοδεία τούς Μαθητές Πέτρο, Ἰάκωβο καί Ἰωάννη.  Ταυτόχρονα ὁ κόσμος ἔσπευσε κοντά του καί καταφιλοῦσε τά ἐνδύματά του. Κατά τήν ὥρα τῆς Μεταμορφώσεως ὁ Κύριος ἐγένετο ὁλόλαμπρος.  Ἐκεῖνος ἄφησε νά φανεῖ μιά ἀκτίδα τῆς θεότητός του.  Στά ἐνδύματά του καί μετά τό πέρας τοῦ θαύματος ὑπῆρχε ἀκόμα ἀντανάκλαση τοῦ θείου φωτός, τοῦ ὁποίου οἱ τρεῖς μαθητές ἐγένοντο μάρτυρες λίγο πρίν.

 

                        Τό ἄδολο πλῆθος ἐγένετο ἀψευδής μάρτυρας αὐτοῦ τοῦ γεγονότος καί ἐξέφρασε μέ αὐτόν τόν εὐλαβικό τρόπο τά αἰσθήματά του.  Μέσα σέ τοῦτα τά πλαίσια συνέβη τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ σεληνιαζομένου καί δαιμονόπληκτου νέου.  Μετά τό παράπονο τοῦ πονεμένου πατέρα, γιά τήν ἀδυναμία τῶν Μαθητῶν νά θεραπεύσουν τό παιδί, τήν παρατήρηση ἀπό πλευρᾶς τοῦ Κυρίου γιά τήν ἀπιστία τοῦ πατέρα καί τῶν Μαθητῶν, τήν ἀντίδραση τοῦ δαιμονίου μέ τήν πτώση τοῦ παιδιοῦ στή γῆ καί τούς ἐξερχομένους ἀφρούς ἀπό τό στόμα του, τή δήλωση τοῦ πατέρα ὅτι αὐτή ἡ ἀσθένεια καταδυνάστευε τό νέο ἀπό τήν παιδική του ἡλικία, ἀκολούθησε ἡ τέλεια θεραπεία.

 

                        Οἱ ἐννέα Μαθητές βλέποντας τό ἀποτέλεμα τῆς ἐπεμβάσεως τοῦ Κυρίου καί ἐνθυμούμενοι ὅτι προηγουμένως ὁ Κύριος τούς «ἔδωκεν ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτά καί θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καί πᾶσαν μαλακίαν» (Ματθ. ι΄1) ὑπέβαλαν ἰδιαιτέρως ἀπορία πρός τό Διδάσκαλό τους γιά τή δική τους ἀδυναμία νά θεραπεύσουν τό νέο.  Ὁ Κύριος τούς ἐξήγησε ὅτι τοῦτο τό εἶδος τῶν δαιμόνων δέν ὑπακούει εὔκολα.  Ἀπαιτεῖται ἡ κατάλληλη προετοιμασία, μέ προσευχή καί νηστεία, πρίν δοκιμάσουν νά τό ἐκδιώξουν.

 

                        Τοῦτες τίς μέρες ὁ λαός τοῦ Θεοῦ πορευόμενος μέσα στό πνευματικό ταξίδι τῆς Ἁγίας καί Μ. Τεσσαρακοστῆς ἐντείνει τήν προσευχή του καί ἀσκεῖ νηστεία σωματική καί πνευματική.  Γιά αὐτούς τούς λόγους ἡ εὐαγγελική περικοπή συνάδει μέ τό μήνυμα τῶν ἡμερῶν.  Ἕνα ἄλλο σημεῖο, τό ὁποῖο ὑπάρχει στό διάλογο μεταξύ τοῦ Κυρίου καί τοῦ πατέρα τοῦ παιδιοῦ εἶναι ἡ μαρτυρία τῆς ὑπάρξεως τῆς δαιμονικῆς ἐπιδράσεως «παιδιόθεν». 

 

3

Αὐτό ἀποτελεῖ μιά οὐσιώδη λεπτομέρεια, τήν ὁποία χρειάζεται ὁ καθένας νά ἔχει ὑπόψη του.  Ἡ παιδική ἡλικία ὑφίσταται καλές ἤ κακές ἐπιδράσεις ἀνάλογα καί πιό εὔκολα.  Ὁ ἄνθρωπος σ’ αὐτό τό στάδιο τῆς ζωῆς δέν ἔχει ἀκόμη σταθεροποιηθεῖ στό καλό ἤ τό κακό.  Οἱ πιό μεγάλοι λοιπόν ἐπιβάλλεται νά ἐνθυμούμεθα τοῦτο καί νά χειραγωγοῦμε τούς νέους καί νέες «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» (Ἐφέσ. στ΄ 4).  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σάββατο, 21η Μαρτίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ἡ Ἀθηνᾶ, θυγατέρα τῶν Θεοκλήτου Μαύρου καί Εὐδοκίας, τό γένος Ἀργυροῦ, μέ ἀναδόχους τούς Παύλο Ἀργυροῦ καί Εὐανθία Laudriec.

                   Ὁ Δημήτριος, υἱός τῶν Ἀνδρέα Μελαναρκίτη καί Ἀναστασίας, τό γένος Ἀτσιάρη, μέ ἀνάδοχο τήν Κατερίνα Παπαμιχαήλ, καί

                   Ὁ Ἄγγελος, υἱός τῶν Παναγιώτη Γεωργίου καί Θεοδώρας, τό γένος Θεμιστοκλέους, μέ ἀνάδοχο τή Μαρία Ἀντωνίου.

                   Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τοῦ Δημητρίου Μελαναρκίτη.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΧΡΙΣΜΑΤΑ:  Τό Σάββατο, 21η Μαρτίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ Χρίσματος, τό ὁποῖο τέλεσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, ἡ Εὐγενία Jennifer Izzet καί Ἀγγελίνα Izzet, μέ ἀναδόχους τίς Κατερίνα Κυπραίου καί Τερέζα Μάρκου, ἀντίστοιχα.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στά νέα μέλη τῆς Ἐκκλησίας νά ζήσουν.

 

ΚΗΔΕΙΑ:  Τήν Πέμπτη, 26η Μαρτίου 2009, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Ἀντωνίου, ἡ ὁποία ἐψάλη στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τοῦ ἐκλιπόντος καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους του.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκαν τήν Τρίτη, 24η Μαρτίου, ἡ κα Μηλίτσα Σταύρου στή μνήμη τοῦ ἀειμνήστου συζύγου της Γιαννάκη καί ἡ κα Ἕλλη Κτωρῆ στή μνήμη τῆς ἀείμνηστης θυγατέρας της Εἰρήνης.  Τήν Πέμπτη, 26η Μαρτίου τό γεῦμα προσέφερε ἡ κα Ἑλένη Ἀργυροῦ στή μνήμη τοῦ ἀειμνήστου συζύγου της Χαραλάμπους.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

 

Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Μέχρι τώρα ἔχουν πουληθεῖ λαχνοί ἀξίας £4,000.00  Εὐχαριστοῦμε τήν ἀγάπη σας γιά τήν ὑποστήριξη.  Μᾶς δίνετε πολύ θάρρος καί κουράγιο νά συνεχίζουμε μέ χαρά τό ἔργο τοῦ σχολείου καί τῆς Ἐκκλησίας.

 

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: £ 50.00, £ 25.00 καί £ 15.00.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ: Τό πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί θείων Λειτουργιῶν τῆς Ἁγίας καί Μ. Ἑβδομάδος στούς δύο ναούς τῆς κοινότητος ἔχει κυκλοφορήσει.  Ζητῆστε το ἀπό τό γραφεῖο ἤ τά παγκάρια.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Τετάρτη βράδυ, 1η Ἀπριλίου 2009, τά μέλη τοῦ Δ. Συμβουλίου τῆς κοινότητος θά ἔχουν τή μηνιαία συνεδρία τους στά κεντρικά γραφεῖα, ὥρα 7.30 μ.μ.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

30η Μαρτίου Δευτέρα Ὁσίου Ἰωάννου συγγραφέως τῆς Κλίμακος. 

Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

31η Μαρτίου Τρίτη Ὑπατίου Ἱερομάρτυρος.  Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

1η Ἀπριλίου Τετάρτη Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. 

Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη θ. Λειτουργία ὥρα 8.30 – 10.30 π.μ.  Μικρό Ἀπόδειπνο καί Μεγάλος Κανόνας ὥρα 6.00 – 8.00 μ.μ.

2α Ἀπριλίου Πέμπτη Ὁσίου Τίτου τοῦ θαυματουργοῦ.

Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη θ. Λειτουργία ὥρα 6.00 -7.30 μ.μ.

3η Ἀπριλίου Παρασκευή Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ. 

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 6.00 -8.00 μ.μ. 

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 7.00 – 9.00 μ.μ.

4η Ἀπριλίου Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου. 

Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 8.30 -10.30 π.μ. 

Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

5η Ἀπριλίου Κυριακή Πέμπτη τῶν Νηστειῶν.

                        Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                   Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ. 

                   Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Tatiana Solodovnikola       £ 10.00                     Ἑλένη Πέτρου          £100.00

M. Edwards                           £ 20.00                     Ἀνώνυμος                 £ 10.00

Νῖκος καί Γιαννούλα Σκαλιώτου £500.00     Ἀνώνυμος                 £ 20.00

Κυριάκος Γιατανοῦ             £150.00        Ἀνώνυμος                 £ 20.00

Ἀνώνυμος                             £100.00        Bibjana                      £ 10.00

Ἀνδρούλα Κωνσταντίνου £100.00        Ἀνώνυμος                 £450.00

Συνδ. Ἁγίου Θεοδώρου Καρπασίας                                                         £150.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

 

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

Invitation

Dear Brothers and Sisters

 

We warmly welcome you to join our Greek Orthodox Youth club. We meet every Tuesday evening from 7:30 – 9:30. It is a very friendly and sincere environment where we converse and participate in a variety of subjects, sports, activities and events. This is a excellent opportunity to gain a greater understanding of our greek orthodox faith and also meet and socialise with youth of a similar age (16-30).

 

Read Full Post »

Read Full Post »

Πήραμε το Α΄και το Β΄βραβείο στο διαγωνισμό ζωγραφικής
Πήραμε το Α΄και το Β΄βραβείο στο διαγωνισμό ζωγραφικής

Read Full Post »

Read Full Post »

Older Posts »