Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Μαρτίου 2011

«Οἷς καί παρέστησεν ἑαυτόν ζῶντα μετά τό παθεῖν αὐτόν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, διἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καί λέγων τά περί τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ                       (Πραξ. α΄ 3)

 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ   Α Ν Ε Σ Τ Η !

 

                        Ὁ Θεός, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μᾶς ἀξιώνει γιά ἀκόμη μιά χρονιά νά γιορτάσουμε περιχαρεῖς καί συνεχίζουμε νά γιορτάζουμε μέ λαμπρότητα καί εὐφροσύνη τό γεγονός τῆς κοσμοχαρμόσυνης Ἀναστάσεως τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ καί Σωτῆρος Χριστοῦ.  Ἡ Ἀνάσταση δονεῖ τίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν, γεμίζει μέ χαρά καί ἐλπίδα τίς καρδιές των καί οἱ καμπάνες τῶν Ἐκκλησιῶν μέ τό μεταλλικό τους κροτάλισμα διαλαλοῦν παντοῦ τή νίκη τῆς Ζωῆς σέ βάρος τοῦ θανάτου. 

 

Ὁ θάνατος κράτησε πεισματικά  τήν ἀνθρωπότητα κάτω ἀπό τό δεινό πέλμα του γιά πολλούς αἰῶνες.  Τοῦτο ἐγένετο ἔπειτα ἀπό τήν πτώση καί παρακοή τῶν πρωτοπλάστων στό θέλημα τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ, διάρκεσε δέ μέχρι τήν κάθοδο τοῦ Κυρίου στόν Ἅδη καί ἔληξε μέ τήν Ἀνάσταση πού ἐπακολούθησε.

 

                        Δέ γνωρίζουμε βέβαια πόσο χρόνο κράτησε τούτη ἡ κατάσταση τῆς θλίψης, τῆς ὑποδούλωσης καί τοῦ σκοταδιοῦ.  Δέ γνωρίζουμε πόσο χρόνο ὁ ἄνθρωπος παρέμεινε ἀποχωρισμένος ἀπό τόν Ἀληθινό Θεό καί ἐχθρός τοῦ Πλάστη του.  Ἀνεξάρτητα ὅμως ἀπό τή χρονική διάρκεια, τήν ὁποία εἶχε τούτη ἡ διαίρεση καί ἐχθρότητα, κάποτε αὐτή ἔλαβε τέλος.  Τήν τελεία τοποθέτησε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ὕστερα ἀπό τήν τριήμερη παραμονή Του στόν Τάφο.

 

                        Ὁ Κύριος μετά τά πάθη, τό σταυρικό θάνατο καί τήν ταφή δέν ἔσβησε, δέ χάθηκε, δέν περιῆλθε στή λήθη.  Ἀντίθετα, ὁ Κύριος στίς τρεῖς μέρες, μετά τήν ταφή Του, ἀναστήθηκε.  Ἀναστήθηκε καί φανέρωσε τόν ἑαυτό Toυ πρός τούς Μαθητές, Ἀναστάντα τώρα καί «ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις».  Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου συνοδευότανε ἀπό πλῆθος ἀποδείξεων, ἐμφανίσεων καί ἁλυσίδα θαυμάτων.  Ὅλα φανέρωναν καί βεβαίωναν ὅτι ὁ Κύριος ζοῦσε καί συνεχίζει νά ζεῖ, νά διδάσκει, νά συγκινεῖ, νά ἐνθαρρύνει καί νά τονώνει τούς κλυδωνιζομένους.

 

                        Στή μεταμεσονύχτια ἀναστάσιμη θεία Λειτουργία στή θέση τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος διαβάζουμε ἀπό τό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων.  Οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων προέρχονται ἀπό τή γραφίδα τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ καί ἀποτελοῦν τό πρῶτο βιβλίο ἱστορίας τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.

 

                        Μετά τήν Ἀνάσταση ἡ ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου δέν ἤτανε μιά καί μόνη, οὔτε μόνο γιά μιά μέρα, ἀλλά ὑπῆρξαν πολλές ἐμφανίσεις.  Αὐτές κράτησαν σαράντα ὁλόκληρες μέρες.  Ὁ Κύριος μέσα σ’ αὐτό τό χρονικό διάστημα ἐμφανιζότανε πρός τούς Μαθητές καί φίλους Του καί τούς παρηγοροῦσε.  Ὁ Ἀναστάς Κύριος συνέχιζε νά διδάσκει καί νά στηρίζει τούς Μαθητές Του, κατά τίς ἐμφανίσεις Του καί τούς ἔλεγε «τά περί τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.»

 

                        Ὁ Κύριος κατά τήν τριετῆ δημόσια δράση του μιλοῦσε συνεχῶς γιά τόν ἐρχομό τῆς Οὐρανίου βασιλείας.  Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐγκαινιάσθηκε στή γῆ μέ τήν παρουσία τῆς Ἐκκλησίας.  Εἶναι ὅμως καί ἀναμενόμενη μέ τόν ἐρχομό τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου καί τά ἐγκαίνια τῆς ὄγδοης ἠμέρας, δηλαδή τῆς αἰωνιότητος, ἡ ὁποία ἀναμένεται καί θά ἀκολουθήσει.

 

                        Τόν Ἀναστάντα Κύριο εἶδε ὁπωσδήποτε ἡ Θεοτόκος Μαρία.  Μνημονεύεται κάτω ἀπό τό ὄνομα «Μαρία Ἰακώβου».  (Λουκ. κδ΄ 10)  Τό ἄλλο πρόσωπο, τό ὁποῖο εἶδε τόν Κύριο πρώτη εἶναι ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, τήν ὁποία ὁ Κύριος ἐκαθάρισε καί ἐλευθέρωσε ἀπο τά δαιμόνια, πού κατοικοῦσαν μέσα της.  «Ἀναστάς δέ πρωί πρώτη σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, ἀφ’ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτά δαιμόνια.» (Μάρκ. ιστ΄ 9)  Ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή μετά τήν ἀποθεραπεία της καί μαζί μέ ἄλλες ἀπό τίς Μυροφόρες, ἕνεκα εὐγνωμοσύνης πρός τόν Κύριο, παρέμειναν πλησίον Του καί διακονοῦσαν τόν Ἴδιο καί τήν Ἀποστολική ὁμάδα. 

 

Τόν Ἀναστάντα Κύριο εἶδαν ἐπίσης οἱ ὑπόλοιπες Μυροφόρες μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν ἡ Σαλώμη (Μαρκ. ιε΄ 40), ἡ μητέρα τῶν Ἀποστόλων Ἰακώβου καί Ἰωάννου, καί Ἰωάννα, ἡ γυναῖκα τοῦ Χουζᾶ, ὁ ὁποῖος ἦταν  Ἐπίτροπος τοῦ Ἡρώδη.

 

                        Νά ἀναφέρουμε ἐπίσης ὅτι τόν Κύριο εἶδαν οἱ δύο μαθητές οἱ ὁποῖοι πορευόντουσαν πρός τό χωριό Ἐμμαοί.  Πρόκειται γιά τούς Λουκᾶ καί Κλεόπα, οἱ ὁποῖοι ἀνῆκαν στόν κύκλο τῶν ἑβδομήκοντα Μαθητῶν.  Μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως ἐγένοντο βέβαια ὅλοι μαζί οἱ ἕνδεκα Μαθητές μέ τήν παρουσία καί τοῦ Θωμᾶ καί οἱ δέκα ἐπίσης κατά τήν ἀπουσία τοῦ Θωμᾶ. 

 

Ὁ θεῖος Παῦλος μνημονεύει ὅτι τόν Ἀναστάντα Κύριο εἶδαν πάνω ἀπό πεντακόσιοι ἀδελφοί, μερικοί ἀπό τούς ὁποίους βρισκόντουσαν ἀκόμη στή ζωή, ὅταν ἐκεῖνος ἔγραφε αὐτές τίς πληροφορίες.  Μέ βαθειά ταπείνωση ὁ Παῦλος καί παρουσιάζοντας τόν ἑαυτό του σάν ἕνα ἀσχημομούρη, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι εἶχε τό προνόμιο νά δεῖ τόν Ἀναστάντα Κύριο ἔπειτα ἀπό ὅλους καί ὁ ἴδιος. «ἔσχατον δέ πάντων ὡσπερεί τῷ ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί.»  (Α΄ Κορ. ιε΄ 8)

 

                        Ἐμεῖς οἱ σύγχρονοι χριστιανοί εὑρισκόμενοι στή δεύτερη δεκαετία τῆς τρίτης χιλιετίας ἀπό τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, βιώνουμε τήν ὕπαρξη καί παρουσία τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας μέσα στίς ψυχές τόσων πολλῶν ἀνθρώπων.  Οἱ Μαθητές μετά τήν Ἀνάσταση ἀπέβαλαν τή δειλία καί τό φόβο, τά ὁποῖα ἐβασίλευαν μέσα τους καί πρόθυμα μετέφεραν τό μήνυμα τῆς χαρᾶς, τῆς ἐλπίδος καί τῆς σωτηρίας ἀνά τά πέρατα τῆς οἰκουμένης.  Τό σωτήριο αὐτό ἔργο συνεχίζει ἀδιάπτωτα καί ἀδιάκοπα ἡ Ἐκκλησία στό ὄνομα τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Νεκραναστημένου. 

 

                        Τά πρεσβυγενῆ καί νεώτερα Πατριαρχεῖα, μαζί καί οἱ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, μέ ἐπικεφαλῆς τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο κηρύσσουν ἀδιάκοπα τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως.  Ὅλες οἱ ἐκκλησίες κάνοντας χρήση τῶν συγχρόνων μέσων ἐπικοινωνίας, τά ὁποῖα μᾶς προσφέρει ἡ ἐξελιγμένη τεχνολογία, μεταφέρουν καί διαλαλοῦν τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως σ’ ὅλα τά πλάτη καί μήκη τῆς ὑφηλίου.

 

Ἰδιαίτερα τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, τό Σεπτό ἡμῶν Κέντρο, πού κατοικοεδρεύει στό Φανάρι καί  καθημερινά βιώνει τά γεγονότα τῶν Παθῶν καί τῆς κενώσεως, κινούμενο μετά πολλῆς σοφίας καί διακριτικῆς συνέσεως, μέσα στά πλαίσια τῶν ποιμαντικῶν εὐθυνῶν καί τῆς ἐνεργουμένης ἀγάπης του γιά τήν προστασία τοῦ ποιμνίου του, ἔχει ἱδρύσει μέσα στό χῶρο τῆς διασπορᾶς ἀπό τόν περασμένο αἰῶνα ἀλλά καί πρόσφατα, Ἀρχιεπισκοπές, Μητροπόλεις, Ἐπισκοπές καί κοινότητες στήν Εὐρώπη, στήν Ἀμερική, στήν Αὐστραλία, στή Νέα Ζηλανδία, στό Χόνγκ Κόνγκ καί ἀλλοῦ.

 

Μέ τόν τρόπο αὐτό φωτίζει συνεχῶς μέ τό σωτήριο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως καί συμβάλλει στό νά ἀρδεύονται ὅλες οἱ καλοδιάθετες ψυχές τῶν ἀνθρώπων μέ τό ζωντανό ὕδωρ τῆς πίστεως, ἡ ὁποία πίστη συνεχῶς ὑπενθυμίζει τό «Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς ἀπό τοῦ τάφου καθώς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τήν αἰώνιον ζωήν καί μέγα ἔλεος.»

 

                        Μέ αὐτά τά ἁπλά λόγια κατακλείω τήν πασχαλινή μας ἐπικοινωνία καί εὔχομαι τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως νά φωτίζει ὅλους τούς ἀγωνιστές τῆς πίστεως καί ἡ εὐφροσύνη, ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀγαλλίαση, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν δῶρα τοῦ Νεκραναστημένου Χριστοῦ, νά βασιλεύουν στήν ψυχή καί τήν καρδιά τοῦ κάθε μέλους τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν οἰκείων του ἀλλά καί ὅλου τοῦ κόσμου.  Ὁ Ἀναστάς Ἰησοῦς νά κατευθύνει καί νά ποδηγετεῖ τή ζωή καί νά εὐλογεῖ καί ἁγιάζει τά ἔργα ὅλων, ὥστε νά ἀποβαίνουν γιά τή δική μας σωτηρία καί τή δική Του τιμή καί δόξα.     

 

Α Λ Η Θ Ω Σ   Α Ν Ε Σ Τ Η !

 

*********************

Dear Brothers and Sisters in the Risen Lord,

 

                   Once again we celebrate the Holy and Great Week, the Divine Passion and the Resurrection of Christ the Lord.  We fraternally invite you all to join us.  Come to Church with your families and attend regularly the enlightening and stimulating services.  Make the necessary arrangements to participate in the fasting, prayer and confession.  Apart from these it is necessary to prepare yourselves and your families to receive Holy Communion.  The exceptional and unrepeatable events   commemorated take place once a year.  Once more all Christians have the opportunity to celebrate Easter on the same day.  Please try and attend as many services as possible.  Definitely you will benefit greatly. 

Read Full Post »

 

Ι Ε Ρ Ο Σ   Ν Α Ο Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ   Β Α Ρ Ν Α Β Α

Ι Ε Ρ Ε Σ   Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Ε Σ

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Θεία Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου,                   02.30 -3.30 μ.μ.

Θεία Κοινωνία τῶν παιδιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία Ἰ. Χρυσοστόμου.  Εὐλογία καί

διανομή τῶν βαῒων (σταυρῶν φοινικόδενδρου)                         08.00 -11.00 π.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, Μνεία Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου

καί τῆς Παραβολῆς τῆς ὑπό τοῦ Κυρίου

καταρασθείσης καί ξηρανθείσης συκῆς                                        06.00 -08.00 μ.μ.

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.  Μνεία τῶν 10 Παρθένων                06.00 – 08.00 μ.μ.

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

Μνεία τῆς γυναίκας πού ἄλειψε τόν Κύριο μέ μύρο  06.00 – 08.00 μ.μ.

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία                        09.00 -11.00 π.μ.

Τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου                           06.00 – 08.00 μ.μ.

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

Ἑσπερινός καί Θ. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου  08.00 – 10.00 π.μ.

Ἀκολουθία τῶν Παθῶν.  Τά δώδεκα Εὐαγγέλια. 

Ἡ Σταύρωση τοῦ Κυρίου                                                 6.00 – 10.00 μ.μ.

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μεγάλες Ὧρες, Ἑσπερινός καί Ἀποκαθήλωση                          08.00 – 10.00 π.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου.  Ταφή τοῦ Κυρίου

Λιτανεία στούς δρόμους τῆς Περιοχῆς                                          06.45 -10.00 μ.μ.

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Ἑσπερινός καί Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου                          08.00 -10.00 π.μ.

Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως ΚΑΛΟΣ ΛΟΓΟΣ                          10.00 -12.00 μεσάνυχτα

 

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ὄρθρος καί Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία                                09.00 -11.00 π.μ.

1 ΜΑΪΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καί Μνημόσυνα                 08.00 -11.00 π.μ.

********************

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Μ Ο Σ   Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ,   Ε Υ Χ Ε Σ   Κ Α Ι   Ε Υ Χ Α Ρ Ι  Σ Τ Ι Ε Σ

 

                        Ὁ Ἐπίσκοπος, οἱ Πρεσβύτεροι, οἱ Διάκονοι, οἱ Κηδεμόνες καί τά Κοινοτικά μας Συμβούλια σᾶς χαιρετοῦν ἐγκάρδια, σᾶς εὐχαριστοῦν ἔνθερμα καί μέ ἄπειρα αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης σᾶς ἀπευθύνουν τόν Πασχαλινό χαιρετισμό

     

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ   Α Ν Ε Σ Τ Η !

 

S T   B A R N A B A S   C H U R C H

H O L Y   S E R V I C E S

 

16 APRIL SATURDAY OF ST LAZAROS

Divine Liturgy of St John Chrysostom                                         02.30 – 03.30 p.m.

17 APRIL PALM SUNDAY

Matins and Divine Liturgy of St John Chrysostom,

Blessing and distribution of Palm Crosses                                    08.00 – 11.00 a.m.

Service of Christ the Bridegroom. Commemoration of the

Blessed and Noble Joseph; also commemoration of the Cursing

and Withering of the Fruitless Fig Tree                                         06.00 – 08.00 p.m.

18 APRIL HOLY MONDAY

Service of Christ the Bridegroom. Remembrance of the

Parable of the Ten Virgins                                                 06.00 – 08.00 p.m.

19 APRIL HOLY TUESDAY

Service of Christ the Bridegroom.  Commemoration of the Anointing

of the Lord with myrrh by the woman who was a sinner         06.00 – 08.00 p.m.

20 APRIL HOLY WEDNESDAY

The Service of the Presanctified Gifts                                            09.00 – 11.00 a.m.

The Sacrament of Holy Unction                                                     06.00 – 08.00 p.m.

21 APRIL HOLY THURSDAY

Vespers and Divine Liturgy of St Basil the Great                       08.00 – 10.00 a.m.

Service of the Passion and the Crucifixion of Our Lord

The Reading of the 12 Gospels                                                         06.00 – 10.00 p.m.

22 APRIL HOLY FRIDAY

The Imperial Hours, Apokathelosis

(Taking down the body of Christ from the Cross)                      08.00 – 10.00 a.m.

Service of Lamentations: Procession through

Finsbury Road, Trinity Road and Bounds Green Road             06.45 – 10.00 p.m.

23 APRIL HOLY SATURDAY

Vespers and Divine Liturgy of St Basil                                          08.00 – 10.00 a.m.

The Service of Resurrection and KALOS LOGOS                     10.00 – 12.00 Midnight

24 APRIL EASTER SUNDAY

Matins and Paschal Divine Liturgy                                                09.00- 11.00 a.m.

1 MAY SUNDAY OF ST THOMAS DIDYMOS THE APOSTLE

Matins, Divine Liturgy and Memorials                                         08.00 – 11.00 a.m.

*****************************

 

 

P A S C H A L   G R E E T I N G S,   W I S H E S   A N D   T H A N K S

 

The Bishop, the Presbyters, the Deacons, the Trustees, as well as the Community Officials wholeheartedly greet you, warmly thank you and with much gratitude extend to you the paschal greeting

 

C H R I S T   I S   R I S E N !

 


ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟY

Ι Ε Ρ Ε Σ  Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Ε Σ
 
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου                            08.30 -11.00 π.μ.

Θεία Κοινωνία τῶν παιδιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.  Εὐλογία καί

διανομή τῶν βαῒων (σταυρῶν φοινικόδενδρου)                                         09.00 -12.30 μ.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. 

Μνεία Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου καί τῆς Παραβολῆς τῆς

ὑπό τοῦ Κυρίου καταρασθείσης καί ξηρανθείσης συκῆς                         07.00 – 09.00 μ.μ.

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία                                        09.00 – 11.00 π.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.  Μνεία τῶν 10 Παρθένων                                07.00 – 09.00 μ.μ.

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία                                        09.00 – 11.00 π.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

Μνεία τῆς γυναίκας πού ἄλειψε τόν Κύριo μέ μύρο                  07.00 – 09.00 μ.μ.

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου                                           06.30 – 08.30 μ.μ.

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

Ἑσπερινός καί Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἀκολουθία Νιπτῆρος     09.00 -12.00 μ.μ.

Ἀκολουθία τῶν Παθῶν.  Τά δώδεκα Εὐαγγέλια.

Ἡ Σταύρωση τοῦ Κυρίου                                                                 06.00 -10.00 μ.μ.

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μεγάλες Ὧρες, Ἑσπερινός καί Ἀποκαθήλωση                                          09.00 -12.00 μ.μ

Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου.  Ταφή τοῦ Κυρίου        

Λιτανεία στούς δρόμους τῆς Περιοχῆς                                                          07.00 -10.00 μ.μ.

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Ἑσπερινός καί Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου                                          10.00 -12.30 μ.μ.

Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως

ΚΑΛΟΣ ΛΟΓΟΣ μεσονύχτια Θ. Λειτουργία                                               10.00 -01.30 π.μ.

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ὄρθρος καί Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία                                                10.00 -12.30 μ.μ.

Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης καί

Ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου σέ διάφορες γλῶσσες                                     04.00 -05.00 μ.μ.

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Ἁγίου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος τοῦ Τροπαιοφόρου

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Ἀρτοκλασία καί Λιτανεία                 09.00-12.00 μ.μ.

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης τῶν Νεομαρτύρων

Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Ι. Χρυσοστόμου καί Ἀρτοκλασία                09.00-11.30 π.μ.

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.  Γιορτή Ζωοδόχου Πηγῆς                              09.00-11.30 π.μ.

1 ΜΑΪΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καί Μνημόσυνα                                 09.00-12.30 μ.μ.


S T   M A R Y ’S   C A T H E D R A L

H O L Y   S E R V I C E S

 

16 APRIL SATURDAY OF ST LAZAROS

Matins and Divine Liturgy of St John Chrysostom                                    08.30–11.00 a.m.

17 APRIL PALM SUNDAY

Matins and Divine Liturgy with the blessing

and distribution of Palm Crosses                                                                    09.00–12.30 p.m.

Service of Christ the Bridegroom.

Commemoration of the Blessed and Noble Joseph;

also the Cursing and Withering of the Fruitless Fig Tree                           07.00–09.00 p.m.

18 APRIL HOLY MONDAY

The Service of the Presanctified Gifts                                                            09.00–11.00 a.m.

Service of Christ the Bridegroom.  Remembrance

of the Parable of the Ten Virgins                                                                     07.00–09.00 p.m.

19 APRIL HOLY TUESDAY

The Service of the Presanctified Gifts                                                            09.00–11.00 a.m.

Service of Christ the Bridegroom. Commemoration of the Anointing

of the Lord with myrrh by the woman who was a sinner                         07.00–09.00 p.m.

20 APRIL HOLY WEDNESDAY

The Sacrament of Holy Unction                                                                     06.30–08.30 p.m.

21 APRIL HOLY THURSDAY

Vespers and Divine Liturgy of St Basil the Great – Nipter                       09.00 12.00 p.m.

Service of the Passion and the Crucifixion of Our Lord

The Reading of the 12 Gospels                                                                         06.00–10.00 p.m.

22 APRIL HOLY FRIDAY

The Imperial Hours.  Vespers and Apokathelosis

(Taking Down the Body of Christ from the Cross)                                    09.00–12.00 p.m.

Service of Lamentations: Procession through Trinity – High Road,

Bounds Green and Finsbury Road                                                                  07.00–10.00 p.m.

23 APRIL HOLY SATURDAY

Vespers and Divine Liturgy of St Basil the Great                                       10.00–12.30 p.m.

Service of the Resurrection.  KALOS LOGOS.

Divine Liturgy of St John Chrysostom                                                         10.00–01.30 a.m.

24 APRIL EASTER SUNDAY

Matins and Divine Liturgy of St John Chrysostom                                    10.00–12. 30 p.m.

Easter Vespers of Agape

Reading of the Gospel in various languages                                  04.00–05.00 p.m.

25 APRIL EASTER MONDAY

Saint George’s The Great Martyr

Matins, Divine Liturgy and Procession                                                         09.00–12.00 p.m.

26 APRIL EASTER TUESDAY

St Mark the Evangelist

Feast of Saints Raphael, Nicolaos and Irene the Neomartyrs

Matins, Divine Liturgy and Procession                                                         09.00–11.30 a.m.

29 APRIL EASTER FRIDAY

Matins, Divine Liturgy of St John Chrysostom,

Feast of Zoodochos Pege                                                                                  09.00–11.30 a.m.

1 MAY SUNDAY OF ST THOMAS DIDYMOS THE APOSTLE

Matins, Divine Liturgy and Memorials                                                         09.00–12.30 p.m.

 

 

 

Read Full Post »

 

Τ Ο   Σ Υ Μ Β Ο Λ Ο   Τ Ο Υ   Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ

 

«Σῶσον, Κύριε, τόν λαόν σου καί εὐλόγησον τήν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς Βασιλεῦσι κατά βαρβάρων δωρούμενος καί τό σόν φυλάττων διά τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.»               (Ἀπολυτίκιον)

 

            Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μᾶς καταξίωσε γιά ἄλλη μιά φορά νά διέλθουμε τό πρῶτο μισό μέρος τῆς Ἁγίας καί Μ. Τεσσαρακοστῆς καί νά φθάσουμε στήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.  Αὐτή ἡ ὀνομασία δόθηκε στήν Τρίτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἕνεκα τῆς λιτανεύσεως καί ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, οἱ ὁποῖες λαμβάνουν χώρα αὐτήν τήν ἡμέρα μέσα στούς ναούς.  Πρόκειται γιά πράξη τῆς Ἐκκλησίας πανάρχαια, ἡ ὁποία ἀνάγεται μέχρι τίς ἡμέρες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

 

            Ὁ λόγος τῆς προβολῆς τοῦ Τιμίου Ξύλου ὀφείλεται στή μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας ὥστε νά ἐνισχύσει τούς πιστούς καί νά τονώσει τό ἠθικό τους γιά νά συνεχίσουν μέ κουράγιο καί ὑπομονή τή νηστεία, τήν προσευχή καί τήν ἄσκηση τῶν ἁγίων ἡμερῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.  Αὐτός ὁ πνευματικός ἀγώνας γεννᾶ ἀδυναμία καί κόπο.  Γιά τοῦτο οἱ πιστοί ἔχουν ἀνάγκη ἐνθαρρύνσεως, στηρίξεως καί ἐνισχύσεως.  Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου παρέχει ἀκριβῶς θάρρος καί ἐνίσχυση σέ κάθε ἀγωνιζόμενη ὕπαρξη, ὥστε αὐτή νά ἐπιτύχει νά φθάσει νικηφόρα στό τέρμα.

 

            Τούτη τή μέρα οἱ πιστοί καλοῦνται νά ἀτενίσουν εὐλαβικά τό Σταυρό τοῦ Κυρίου, γιά νά λάβουν θάρρος, νά δυναμώσει ἡ πίστη τους καί νά ἐνθυμηθοῦν πόσο ταπεινώθηκε ὁ Κύριος γιά τή δική μας σωτηρία.  Νά μνημονεύσουν τόν ταπεινωτικό θάνατο, τόν ὁποῖο ὑφίσταντο οἱ σκλάβοι καί οἱ κακοῦργοι.  Νά κατανοήσουν ὅτι ὁ Χριστός ἀπό ἄκρα ἀγάπη πρός τό ἀνθρώπινο γένος ἐγένετο γιά χάρη μας κατάρα καί ὄνειδος.  Συνάμα ὅμως ὁ Σταυρός ἀποτελεῖ στολίδι τῆς Ἐκκλησίας, σύμβολο χαρᾶς, λάβαρο νίκης, πηγή ἐμπνεύσεως, δείχτη πορείας, ἐλπίδα τῶν ἁμαρτωλῶν, στήριγμα τῶν δικαίων, δόξα τῶν Ἀγγέλων, κραταίωμα τῶν βασιλέων καί ἀρχόντων, τίτλο τιμῆς, πρόσκληση θυσίας καί ἔπαθλο Ἀναστάσεως.

 

            Τότε, πάνω στό Γολγοθᾶ, ὁ Κύριος πότισε καί ἁγίασε τό Σταυρό μέ τό πανάσπιλο αἷμά του.  Τώρα οἱ πιστοί στολίζουν τό Σταυρό μέ τά μυροβόλα ἄνθη τῆς ἀνοίξεως καί τόν ποτίζουν μέ τά δάκρυα τῆς μετανοίας, τά στέφανα τῆς τιμῆς, μέ τά αἰσθήματα τῆς στοργῆς τους καί τῆς εὐάρεστης λατρείας τους πρός τόν Κύριο, «ὅστις ἐγένετο ὑπέρ ἡμῶν κατάρα».

 

            Ἡ λατρεύουσα Ἐκκλησία, τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα στόν Ὄρθρο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ψάλλει:  «Ἐξηγόρασας ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου τῷ τιμίῳ σου αἴματι·  τῷ Σταυρῷ προσηλωθείς καί τῇ λόγχῃ κεντηθείς τήν ἀθανασίαν ἐπήγασας ἀνθρώποις.  Σωτήρ ἡμῶν, δόξα σοι.»  Ἡ σταύρωση τοῦ Κυρίου διέλυσε τήν κατάρα καί ἔφερε τήν εὐλογία.  Ὁ σταυρικός θάνατος τοῦ Κυρίου ὁδήγησε στή ζωή.

 

            Σήμερον δέ, μέ λαμπρότητα καί αἰσθήματα χαρᾶς, θριάμβου καί νίκης τῆς ζωῆς σέ βάρος τοῦ θανάτου, ἡ Ἐκκλησία διακηρύσσει: «Τόν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν, Δέσποτα καί τήν ἁγίαν Σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν.»  Ὅλο τό ἐκκλησίασμα μέ ταπείνωση καί εὐλάβεια προσέρχεται νά ἀσπασθεῖ τόν Τίμιο Σταυρό γιά νά λάβει τή θεία χάρη καί νά δεχθεῖ λίγα ἁγιασμένα λουλούδια ἀπό τή χάρη τοῦ Σταυροῦ, τά ὁποῖα νά μεταφέρει σπίτι του, ὡς εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας.

 

            Οἱ διάφορες ἑορτές τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μέσα στή ροή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅτι ὁ Χριστιανισμός ἀποτελεῖ τήν πίστη τοῦ ταπεινοῦ φρονήματος καί τή διδασκαλία τῆς κενώσεως.  Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὡς γνήσιος συνεχιστής τῆς ἀπαραχάρακτης διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ, προβάλλει συνεχῶς καί σέ πολλά μέρη αὐτό τό κενωτικό μήνυμα καί βίωμα.  Καλεῖ δέ τά μέλη νά ζοῦμε κάτω ἀπό τή σκιά τοῦ Σταυροῦ, ἀτενίζοντας τόν ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ Χριστό.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 19ης καί 20ης Μαρτίου 2011, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ὁ Ἀντώνιος-Εὐάγγελος, υἱός τῶν Ἀνδρέου Κάδρου καί Εἰρήνης, τό γένος Χαραλάμπους, μέ ἀνάδοχο τόν Ἰάκωβο Χαραλάμπους.

                        Ἡ Λόλα-Μαρία, θυγατέρα τῶν William Suter καί Μαριλένας, τό γένος Ἐφραίμ, μέ ἀνάδοχο τό Μάνιξ Ἐφραίμ, καί

                        Ἡ Λουκία, θυγατέρα τῶν Ἀνδρέου Παναγῆ καί Μελίνας, τό γένος Κωστῆ, μέ ἀναδόχους τούς Σάββα Ζαβροῦ καί Ἀνδρέα Παναγιώτου.

                        Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τῆς Λόλας-Μαρίας.

                        Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Χριστοφόρου Γεωργίου καί Ἀνδρέου Ν. Ἀδάμου, τή Δευτέρα, 21η Μαρτίου καί Ἀνδρούλας Κυπριανοῦ, τήν Τρίτη, 22α Μαρτίου 2011. Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Χριστοφόρου Γεωργίου.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἀειμνήστων Ἀνδρέου Ἀδάμου καί Ἀνδρούλας Κυπριανοῦ.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας δεξιώθησαν τήν Τρίτη, 22α Μαρτίου, ἡ οἰκογένεια τῶν Στέλιου καί Ἀρτέμιδος Χρίστου, ὑπέρ ὑγείας τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειάς των.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 24η Μαρτίου 2011, προσέφερε ἡ δίδα Ἐρωτοκρίτα Λιβέρα, στή μνήμη τῶν ἀειμνήστων γονέων της Ἀνδρέου καί Ἄννας.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

 

 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Μέχρι τώρα ἔχουν διατεθεῖ λαχνοί ἀξίας £4,000.00.  Στό κάλεσμα τοῦ σχολείου ἔχουν ἀνταποκριθεῖ 100 πρόσωπα.  Μπορεῖτε καί ἐσεῖς νά ἀγοράσετε λαχνούς £40.00 καί ἔτσι θά εἶστε ἕνας ἀπό τούς τριακοσίους ἐθελοντές φίλους τοῦ σχολείου.  Ὅσοι ἐπιθυμοῦν πιό μικρό ἀριθμό λαχνῶν, μποροῦν ἐπίσης νά βοηθήσουν.  Θερμές εὐχαριστίες καί πλούσια συγχαρητήρια σέ ὅσους ὑποστηρίζουν τήν προσπάθεια τοῦ σχολείου καί τή διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

28η Μαρτίου Δευτέρα Μέγα Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

29η Μαρτίου Τρίτη Μέγα Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

30η Μαρτίου Τετάρτη Ἁγίου Ἰωάννου συγγραφέως τῆς Κλίμακος. 

                  Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη θ. Λειτουργία ὥρα 8.45 – 10.15 π.μ.

31η Μαρτίου Πέμπτη Μέγα Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

1η Ἀπριλίου Παρασκευή Ὁσίας Μαρίας Αἰγυπτίας. 

                  Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη θ. Λειτουργία ὥρα 8.45 – 10.15 π.μΤέταρτη Στάση Χαιρετισμῶν. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 6.00 – 7.15 μ.μ. 

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 6.30 – 8.00 μ.μ.

2α Ἀπριλίου Σάββατο Τετάρτης Ἑβδομάδος.  Ὁσίου Τίτου τοῦ θαυματουργοῦ καί Θεοδώρας Παρθενομάρτυρος. 

                  Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 8.45 -10.30 π.μ. 

                  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

3η Ἀπριλίου Κυριακή Τετάρτη τῶν Νηστειῶν.

                  Ὁσίου Ἰωάννου συγγραφέως τῆς Κλίμακος.  

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Ἀνώνυμοι δωρητές    £200.00           Συγγενεῖς ἀγνοουμένων       £150.00

Μαρία Μιχαήλ           £ 50.00                        Κ. Λουκία                               £ 20.00

Ὄλγα                          £ 18.00                        Θεοδώρα Μηναΐδου              £150.00

Ἀνώνυμος                   £ 20.00                        Ἀνώνυμος                               £ 10.00

Κλειώ Παπαευριπίδη στή μνήμη Μιχαήλ Σάββα                           £ 30.00

 

ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Σούλλα Γρηγορίου,   Σῶτος Λουκᾶ,             Σοφία Λιβέρα,           

Διονύσιος Λιβέρας,    Ἰωάννης Λοΐζου,       Ἀργυρός Πολυβίου,

Γεωργία Νεοκλέους,  Μηλίτσα Σάββα,        Κυριακή Κομοδρόμου,

Τάσος Ἡροδότου,      Ἀχιλλέας Βανέζης,     Εὐριδίκη καί Παῦλος Σωφρονίου

Φωτεινή Νικολάου,   Ἑλένη Εὐαγγέλου,    Ἀργυρούλα Δημητρίου,

Ἀγγελική Χρίστου,    Νατάσια Κυριάκου,  Παναγιώτης Χρυσοστόμου,

Τάνια Κυριάκου,       Κυριάκος Κυριάκου, Ἀντώνης καί Μαρία Ἀντωνᾶ,

 

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

 

Read Full Post »

 

 

Η   Π Ι Σ Τ Η   Β Ρ Α Β Ε Υ Ε Τ Α Ι

 

«ἐδών δέ ὁ Ἰησοῦς τήν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ·  τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου.»                                                                (Μᾶρκ. β΄ 5)

 

                   Ἡ εὐαγγελική περικοπή τῆς ἡμέρας, ἀγαπητοί ἀδελφοί, περιγράφει τό θαῦμα τῆς θεραπείας ἑνός παράλυτου ἄνδρα ἀπό τήν πόλη Καπερναούμ.  Τό θαῦμα τοῦτο ἀναφέρεται καί ἀπό τούς τρεῖς συνοπτικούς εὐαγγελιστές, δηλαδή τούς Ματθαῖο, Μᾶρκο καί Λουκᾶ.  Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος ὀνομάζει τήν Καπερναούμ, πόλη δική τοῦ Χριστοῦ.  Μᾶς λέγει ὅτι: «ἦλθεν εἰς τήν ἰδίαν πόλιν»  (Ματθ. θ΄ 1).  Ἡ ἔννοια ἐδῶ βέβαια δέν εἶναι ἡ ἰδιοκτησία.  Τί νά εἶναι ἄραγε;  Σέ τούτη τήν πόλη ὁ κόσμος ἦταν πιό δεκτικός, ὅσον ἀφορᾶ τό λόγο τοῦ Κυρίου.  Οἱ ψυχές τῶν ἀνθρώπων ἦταν πιό εὔπλαστες καί καταδεχτικές ὥστε ὁ Κύριος σέ τοῦτο τό μέρος ἐπετέλεσε πολλά ἄλλα θαύματα.  Γιά τοῦτο ὁ εὐαγγελιστής τήν ὀνομάζει, πόλη δική τοῦ Χριστοῦ. 

 

                        Κάποιος ὅταν ἀκούει αὐτήν τήν περικοπή, τήν προσοχή του τραβᾶ  ἡ πυκνή προσέλευση τοῦ κόσμου πρός τόν Κύριο.  Τότε δέν ὑπῆρχαν τά σημερινά μέσα ἐπικοινωνίας καί διαδόσεως τῶν πληροφοριῶν.  Πῶς λοιπόν οἱ ἄνθρωποι ἐπληροφοροῦντο; Τοῦτο ὀφείλεται σέ ὅσα μάθαιναν οἱ ἄνθρωποι ἀπό τούς ἄλλους, ὅσον ἀφορᾶ τά θαύματα, τά ὁποῖα ἔκανε ὁ Κύριος στήν εὐλογημένη γῆ τῆς Παλαιστίνης.

                        Ἐντύπωση προξενεῖ τό παράδειγμα τῶν τεσσάρων ἀνθρώπων ἀλλά καί τοῦ ἰδίου τοῦ παράλυτου, οἱ ὁποῖοι μέ προθυμία καί πίστη προσῆλθαν πρός τόν Κύριο.  Ἐκεῖνοι τόν κουβάλησαν πάνω στό στρῶμα του καί ὅταν ἔφθασαν στό σπίτι, ὅπου δίδασκε ὁ Κύριος, ὁ ἀριθμός τοῦ πυκνοῦ πλήθους δέν τούς ἐπέτρεψε νά πλησιάσουν τόν Κύριο.  Τί συμβαίνει ὅμως στή συνέχεια; 

 

                        Ἐκεῖνοι ἀντί νά ὑποχωρήσουν, πεισμώνουν, τόν ἀνεβάζουν στή στέγη, μετακινοῦν τά κεραμίδια καί ἀπ’ ἐκεῖ τόν κατεβάζουν, κείμενο στό στρῶμα, ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.  Ὁ Κύριος δέν παρεπονέθη, οὔτε παρατήρησε κανένα γιά τό θόρυβο, τίς σκόνες καί τή διακοπή τῆς διδασκαλίας του.  Ἀπευθύνοντας μάλιστα τό λόγο πρός τόν παράλυτο, τόν ἀποκαλεῖ παιδί του.  «τέκνον ἀφεῶνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου».  (Μᾶρκ. β΄ 5).  Ὁ Κύριος συγχωρεῖ  στόν ἄνθρωπο ὅλα τά λάθη καί τίς ἁμαρτίες του μόνο μέ τό λόγο Του. 

 

                        Μποροῦμε νά τονίσουμε ὅτι πίστη δέν ἐξεδήλωσαν μόνο οἱ τέσσερις ἐθελοντές καί εὐεργέτες τοῦ παράλυτου ἀλλά καί ὁ ἴδιος.  Ἐκεῖνος ἀποδέχθηκε νά ὑποστεῖ ὅλη τήν ταλαιπωρία τῆς μεταφορᾶς μέσα ἀπό τούς δρόμους τῆς πόλεως καί τῆς ἀναρρίχισης στή στέγη τοῦ σπιτιοῦ.  Σίγουρα ἤλπιζε στή θεραπεία του, τῆς ὁποίας καί ἀξιώθηκε.

 

                        Μέσα σ’ ἐκεῖνο τό πλῆθος, λέγει τό εὐαγγέλιο, εὑρίσκοντο καί κάποιοι γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι (Λουκ. ε΄ 21), οἱ ὁποῖοι ἄρχισαν νά κατακρίνουν τόν Κύριο καί νά λένε: Ποῖος εἶναι αὐτός νά προσβάλλει τό Θεό καί νά συγχωρεῖ ἁμαρτίες.  Αὐτό τό ἔργο ἀνήκει μόνο στό Θεό.

 

                        Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὡς Θεός, γνώριζε τίς σκέψεις τους.  Γιά τοῦτο τούς εἶπε: Γιατί σκέπτεσθε ἔτσιΤί εἶναι πιό εὔκολο νά πῶ στόν παράλυτο; Συγχωροῦνται οἱ ἁμαρτίες σου ἤ σήκω, πάρε τό στρῶμα σου καί προχώρα;  Γιά νά δεῖτε λοιπόν ὅτι ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἔχει τήν ἐξουσία νά συγχωρεῖ πάνω στή γῆ ἁμαρτίες, λέγει στόν παράλυτο: Σ’ ἐσένα μιλῶ.  Σήκω, πάρε τό στρῶμα σου καί πήγαινε σπίτι σου.  Ἐκεῖνος ὑπάκουσε ἀμέσως, πῆρε τό στρῶμα του καί προχώρησε ἔξω μπροστά σ’ ὅλους.  Ἐκεῖνοι ἐθαύμασαν καί δοξάζοντας τό Θεό ἔλεγαν: Ποτέ ὡς τώρα δέν εἴδαμε τέτοια πράγματα.

 

                        Ὁ Κύριος μετά τήν Ἀνάστασή Του ἀπό τούς νεκρούς ἀφοῦ χαιρέτησε τούς Ἀποστόλους, τούς παραχώρησε τήν ἐξουσία νά καθαρίζουν τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων χορηγώντας τους ἄφεση ἁμαρτιῶν.  Στή συνέχεια οἱ Ἀπόστολοι μετέδωσαν αὐτήν τήν ἐξουσία στούς διαδόχους τους Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι τήν ἐξασκοῦν ὡς σήμερα, πλένοντας τόν ἐσωτερικό κόσμο τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας.  Ἰδιαίτερα τίς μέρες τῆς Ἁγίας καί Μ. Τεσσαρακοστῆς οἱ πιστοί πλησιάζουν πιό ταχτικά τό ἐξομολογητήριο γιά νά ταχτοποιήσουν τά ζητήματα τῆς ψυχῆς τους.  Τοῦ ἐξουσιαστῆ τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί Κυρίου ἡμῶν ἡ τιμή καί ἡ δόξα καί ἡ βασιλεία στούς αἰῶνες.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο τῶν 12ης καί 13ης Μαρτίου 2011, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ἡ Ἀριάνα, θυγατέρα τῶν Ἀνδρέα Παπᾶ-Ξενοφῶντος καί Μυράντας, τό γένος Εὐριπίδου, μέ ἀνάδοχο τόν Παναγιώτη Εὐριπίδου.

                   Ἡ Χλόη-Grace, θυγατέρα τῶν Σεβαστιανοῦ Ventura καί Παναγιώτας, τό γένος Ττοφῆ, μέ ἀνάδοχο τή Χριστίνα Ττοφῆ, καί

                   Ὁ Ζαχαρίας, υἱός τῶν Ἰωάννη Φράγκου καί Καλλιόπης, τό γένος Κουμῆ, μέ ἀνάδοχο τόν Πιερή Κουμῆ.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας, τήν Τρίτη, 15η Μαρτίου καί τήν Πέμπτη, 17η Μαρτίου 2011, δεξιώθηκε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Δημητρίου Ἰωάννου τήν Τετάρτη, 16η Μαρτίου καί Δημητρίου Στασουλῆ, τήν Πέμπτη, 17η Μαρτίου 2011.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ μ. Δημητρίου Στασουλῆ.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Ὑπενθυμίζονται οἱ εὐλαβεῖς ἐνορῖτες, ὅπως τήν Κυριακή, 27η Μαρτίου 2011, φέρουν ἄνθη στήν Ἐκκλησία γιά νά στολισθεῖ ὁ Σταυρός καί νά διανεμηθοῦν στούς πιστούς.

 

ΝΕΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ:  Ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τή συνεδρία τῆς Πέμπτης, 3η Μαρτίου 2011, ἐξέλεξε παμψηφεί τό Μέγα Πρωτοσύγκελλο κ. Στέφανο Ντινίδη σέ Μητροπολίτη Καλλουπόλεως καί Μαδύτου καί τόν Ἀρχιγραμματέα της Ἀρχιμ. κ. Ἐλπιδοφόρο Λαμπρινιάδη σέ Μητροπολίτη Προύσης.  Οἱ χειροτονίες τῶν ἐψηφισμένων Μητροπολιτῶν ἐδρομολογήθησαν τοῦ μέν πρώτου γιά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, 13η Μαρτίου, τοῦ δέ δευτέρου γιά τή Δεύτερη Κυριακή τῶν Νηστειῶν, 20η Μαρτίου 2011.  Ἀπό τίς στῆλες τῆς Διακονίας συγχαίρουμε ἐγκάρδια ἀμφοτέρους τούς δύο νέους Μητροπολῖτες, τούς χαιρετίζουμε φιλάδελφα καί τούς εὐχόμεθα εὐκλεή Ἀρχιερωσύνη.

 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Μέχρι τῆς στιγμῆς ἔχουν ἀνταποκριθεῖ 70 πρόσωπα.  Μπορεῖτε καί ἐσεῖς νά ἀγοράσετε λαχνούς £40.00 καί ἔτσι νά καταταγεῖτε μέσα στούς τριακόσιους ἐθελοντές φίλους τοῦ σχολείου.  Ὅσοι ἐπιθυμοῦν πιό μικρό ἀριθμό λαχνῶν, μποροῦν νά τόν ἔχουν.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

20η Μαρτίου Κυριακή Κατανυχτικός Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

21η Μαρτίου Δευτέρα Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

22α Μαρτίου Τρίτη Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

23η Μαρτίου Τετάρτη Προηγιασμένη θ. Λειτουργία ὥρα 8.45 – 10.15 π.μ.

24η Μαρτίου Πέμπτη Πανηγυρικός Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

25η Μαρτίου Παρασκευή Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

              Ὄρθρος, Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία, Δοξολογία καί Γιορτές

              ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.  Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης ἡμῶν κ.κ. Γρηγόριος θά προεξάρχει τῆς θ. Λειτουργίας καί λοιπῶν ἀκολουθιῶν.

              ΤΡΙΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 6.00 – 7.30 μ.μ. 

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 6.30 – 8.00 μ.μ.

26η Μαρτίου Τρίτο Σάββατο Νηστειῶν.  Ἡ Σύναξη τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ.  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί γιορτές ὥρα 8.30 – 10.30 π.μ. 

                  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

27η Μαρτίου Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. 

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου καί

              Μνημόσυνα.  Λιτάνευση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐντός τοῦ ναοῦ.

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σύνδ. Ἁγίου Ἀνδρονίκου   £170.00        Θεοδώρα Δημοσθένους  £200.00

Γεωργία Ξενοφῶντος                    £ 10.00                     Φρῖξος Χαραλάμπους            £  30.00

Λεωνίδας Ἰωάννου στή μνήμη συζύγου του Ἀνδριανῆς                     £  40.00

Διάφοροι δωρητές στή μνήμη Παναγιώτου Θεοχάρους                     £513.00    

 

ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Θεοδώρα Μηναΐδη,             Ἑλένη Ἀντωνίου,                Βάσος Θεοχάρους

Διάκονος Μιχαήλ Παύλου,           Παναγιώτης Καλότυχος,      Ἀνδρέας Παναγιώτου,

Ὑποδ. Κυριάκος Παναγιώτου,            Σοφοκλής Δημοσθένους, Μάριος Μηναΐδης,

Εὐαγγελία Χ¨Κωνσταντίνου, Εὐαγγελία Γιατανοῦ,                Κυριακή

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

Τ Ο Κ Α Λ Ε Σ Μ Α Τ Ο Υ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ

«ἀκολούθει μοι» (Ἰωάν. α΄ 44)

Εὑρισκόμεθα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μέσα στήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μ. Τεσσαρακοστῆς. Ἔχουμε ἤδη διανύσει τήν πρώτη ἑβδομάδα καί ἰδού ἐνώπιόν μας ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ἡμέρα τοῦ θριάμβου τῆς ὀρθῆς πίστεως, γύρω ἀπό τό ζήτημα τῆς τιμῆς τῶν Ἁγίων εἰκόνων, τῶν Ἱερῶν λειψάνων καί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι οἱ εἰκόνες παρουσιάζουν τά γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου, τά γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Θεοτόκου, τίς μορφές καί τά μαρτύρια τῶν Ἁγίων καί τούς Ἀγγέλους. Οἱ πιστοί ἀποδίδουμε σέ ὅλα αὐτά τά πρόσωπα τιμητική προσκύνηση, ἡ ὁποία κατά τό Μ. Βασίλειο μεταβαίνει στό πρωτότυπο. Λατρεία ἀποδίδουμε μόνο στόν Τριαδικό Θεό.

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι οἱ εἰκόνες ὑπῆρχαν πάντοτε μέσα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, χωρίς νά δημιουργοῦν δυσκολίες στίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν. Στήν Παλαιά Διαθήκη, ἡ ὑπάρχουσα ἀπαγόρευση τῆς ἐξεικονίσεως τοῦ θείου δέν εἶναι ἀπόλυτη. Δύο Ἀγγελικές μορφές μέ ρομφαία, ὡς γνωστόν, ὑπῆρχαν στήν εἴσοδο τοῦ κινητοῦ ναοῦ, τόν ὁποῖο εἶχαν κατασκευάσει γιά τίς θρησκευτικές τους ἀνάγκες μέσα στήν ἔρημο.

Τόν ὄγδοο ὅμως αἰώνα διάφορες ὑπερβολές καί καταχρήσεις ἀπό τή μιά καί οἱ αἱρέσεις ἀπό τήν ἄλλη ἄρχισαν νά ἀνακινοῦν ζητήματα καί γέννησαν τίς παρατάξεις τῶν ἐχθρῶν καί φίλων τῶν εἰκόνων, μέσα στούς χώρους τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Ἔτσι ἔχουμε τούς εἰκονοκλάστες καί τούς εἰκονόφιλους. Τό ὅλο ζήτημα ἔδωσε ἀφορμή στήν ἐπέμβαση τοῦ αὐτοκράτορα Λεοντίου τοῦ Γ΄, ὁ ὁποῖος ἀποκαλεῖται Ἴσαυρος.

Αὐτός ἐξέδωσε διατάγματα ἐναντίον τῶν εἰκόνων, τά ὁποῖα ἐπέφεραν διωγμούς καί πολλά προβλήματα. Ἔτσι ἔχουμε τή σύγκληση τῆς Ἑβδόμης Οἰκουμενικῆς Συνόδου στή Νίκαια τό ἔτος 787 μ.Χ. , ὑπό τῆς Εἰρήνης τῆς Ἀθηναίας. Ἡ σύνοδος υἱοθέτησε τή διδασκαλία τοῦ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Στή συνέχεια ἔχουμε ἀναβίωση τῶν προβλημάτων γιά νά φθάσουμε στήν Ἐνδημούσα Σύνοδο Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 843 μ.Χ., τήν ὁποία συγκάλεσε ἡ Ἁγία Θεοδώρα. Ἡ Σύνοδος ἔδωσε τελειωτική λύση στό ζήτημα μέ τήν ἐπανάληψη καί κατοχύρωση τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἑβδόμης Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Τό γεγονός τοῦτο, τοῦ θριάμβου τῆς πίστεως, ἔκτοτε καθιερώθηκε καί γιορτάζεται τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.

Μέχρι σήμερα δυστυχῶς παρουσιάζονται ἄνθρωποι ἐπηρεασμένοι ἀπό διάφορες προτεσταντικές διδασκαλίες καί θέσεις καί ἄλλες αἱρέσεις, οἱ ὁποῖοι διατυπώνουν ἀμφιβολίες γιά τήν παρουσία καί θέση τῶν εἰκόνων στούς χώρους λατρείας. Παρ’ ὅλα ὅμως αὐτά ἡ διάδοση καί χρήση τῶν εἰκόνων καί ἀπό ἄλλα δόγματα χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν ἀποτελεῖ τήν πιό δυνατή ἀπάντηση στούς ἀμφισβητίες. Τό κάλεσμα, λοιπόν, τῆς Ἐκκλησίας πρός κάθε λατρεύουσα τόν Κύριο ψυχή, δέν μπορεῖ νά διαφέρει ἀπό τήν πρόσκληση τοῦ Κυρίου πρός τόν Ἀπόστολο Φίλιππο: «ἀκολούθει μοι». Ἀμήν!

K O I N O T I K A N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: Τό Σαββατοκύριακο τῶν 5ης καί 6ης Μαρτίου 2011, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:
Ἡ Δεββώρα, θυγατέρα τῶν Matthew Clapperton καί Valerie, τό γένος Roberts, μέ ἀνάδοχο τήν Ἀνδρούλα Φρατζούλου.
Ὁ Dimitar, υἱός τῶν Dimitar Kostov καί Desislava, τό γένος Gaganelova, μέ ἀνάδοχο τόν Georgi Gaganelov.
Ἡ Ἄννα, θυγατέρα τῶν Λεοντῆ Ἀνδρέου καί Χριστίνας, τό γένος Ἰωάννου, μέ ἀναδόχους τούς Γιαννάκη Χρυσάνθου καί Λεοντία Λεοντῆ.
Ἡ Σοφία-Μαρία, θυγατέρα τῶν Γεωργίου Γεωργίου καί Χριστίνας, τό γένος Βασιλείου, μέ ἀνάδοχο τό Βαρνάβα Π. Βαρνάβα, καί
Ὁ Ἰάκωβος, υἱός τῶν Kirk Garbutt καί Μαρίας, τό γένος Σύμου, μέ ἀνάδοχο τήν Κατερίνα Γιαννῆ.
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τῶν Δεββώρας καί Σοφίας-Μαρίας.
Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ: Τό Σάββατο, 5η Μαρτίου στούς ναούς τῆς κοινότητός μας εὐλογήθησαν οἱ γάμοι τῶν:
Ἀντωνίου Π. Κούμουρου μετά τῆς Yvonne, τό γένος Oliver καί Χριστοφόρου Οἰκονομίδη μετά τῆς Ἑλένης, τό γένος Κωστῆ.
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Ἀντωνίου καί Yvonne Κούμουρου. Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

ΚΗΔΕΙΑ: Τήν Τετάρτη, 9η Μαρτίου 2011, στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου Μαργαρίτη Ἰωάννου Φαρμακίδη. Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τοῦ ἐκλιπόντος καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους του.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας, τήν Τρίτη, 8η Μαρτίου καί τήν Πέμπτη, 10η Μαρτίου 2011, ἀντίστοιχα, δεξιώθηκε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ. Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους. Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Τό Σάββατο βράδυ, 5η Μαρτίου 2011, οἱ ἐκπαιδευτικοί τῆς κοινότητος καί οἱ βοηθοί τους, μετά τά μαθήματα τῆς ἡμέρας, ἀφοῦ εἶχαν ἐλαφρό δεῖπνο πραγματοποίησαν, στό σπίτι τῆς Παναγίας, τή δεύτερη συνάντηση τοῦ τρέχοντος σχολικοῦ χρόνου. Τό σῶμα ἀφοῦ δέχθηκε τό καλωσόρισμα ἀπό τό προεδρεῖο καί τό χαιρετισμό τοῦ Ἐπισκόπου καί διευθυντῆ τῶν σχολείων, παρακολούθησε εἰσήγηση, ἀπό τήν ἐκπαιδευτικό μας κα Κατερίνα Παπαλουκᾶ, μέ θέμα «Δυσλεξία». Ἀκολούθησε συζήτηση, ἐγένοντο ἐρωτήσεις, διατυπώθησαν ἀπορίες καί προέκυψαν σχόλια. Ἡ συνάντηση ἐπιστεγάσθηκε μέ εὐχαριστίες, ἀνακοινώσεις, παρατηρήσεις καί συστάσεις ἀπό μέρους τοῦ διευθυντῆ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τήν Τετάρτη, 9η Μαρτίου 2011, τό Δ. Συμβούλιο τῆς κοινότητος πραγματοποίησε, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του. Τό σῶμα μετά τά καθιερωμένα ἀσχολήθηκε μέ τά ἀκόλουθα: Τίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί θεῖες Λειτουργίες τῆς Ἁγίας καί Μ. Τεσσαρακοστῆς, τίς οἰκοδομικές ἐργασίες στά κοινοτικά κτήρια, σχολικά ζητήματα καί διάφορα ἄλλα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος. Στή συνεδρία συμμετεῖχαν 14 πρόσωπα.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ: Ὁ ἐτήσιος σχολικός λαχνός ἔχει ἤδη κυκλοφορήσει. Ἔχουν ἐκδοθεῖ 12,000 πρός £1.00 ἕκαστος. Πωλήθησαν μέχρι τώρα λαχνοί ἀξίας £2,000.00. Χρειαζόμεθα ἄλλους 250 φίλους τοῦ σχολείου γιά νά διατεθοῦν ὅλοι οἱ λαχνοί. Μέχρι τῆς στιγμῆς ἔχουν ἀνταποκριθεῖ 50 πρόσωπα. Μπορεῖτε καί ἐσεῖς νά ἀγοράσετε λαχνούς £40.00 καί ἔτσι νά καταταγεῖτε μέσα στούς τριακόσιους ἐθελοντές φίλους τοῦ σχολείου. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν πιό μικρό ἀριθμό λαχνῶν, μποροῦν νά τόν ἔχουν.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
14η Μαρτίου Δευτέρα Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.
15η Μαρτίου Τρίτη Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.
16η Μαρτίου Τετάρτη Προηγιασμένη θ. Λειτουργία ὥρα 6.00 – 7.30 μ.μ.
17η Μαρτίου Πέμπτη Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.
18η Μαρτίου Παρασκευή ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΑΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ.
Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 6.00 – 7.30 μ.μ.
Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 6.30 – 8.00 μ.μ.
19η Μαρτίου Δεύτερο Σάββατο Νηστειῶν.
Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 8.30 – 10.30 π.μ.
Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.
20η Μαρτίου Δεύτερη Κυριακή τῶν Νηστειῶν Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ.
Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα.
Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.
Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ἀνώνυμος £100.00 Χρυστάλλα Ἀχιλλέως £ 10.00
Σταυρούλα Σιγούρα £ 10.00 Ἰσαβέλλα £ 20.00
Σωτηρούλα Χριστοφόρου £ 20.00 Μηλίτσα Χαχολιάδη £100.00
Ἑλένη Ἀργυροῦ στή μνήμη συζύγου της £ 20.00
Σταυρούλα Γεωργίου στή μνήμη Ἠλία £ 20.00

ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Γεράσιμος, Ἕλενα Ἀντωνίου, π. Σεραφείμ Πέρδικος,
Ἑλένη Ντίκ, Φλώρα Μάρκου Θεόδωρος Γκιζέλης,
Κωνσταντῖνος καί Χριστίνα Χαραλάμπους, Κούλης Χριστοφῆ,
Μαρία Οἰκονόμου, Ἀλεξία Χαραλάμπους, Ἀνδρούλα Κυριάκου,
Ἐλπινίκη Σπύρου, Μαρία Ντίκ, Σωτηρούλα Κότσαπα
Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 Ὁ ἐτήσιος σχολικός λαχνός ἔχει ἤδη κυκλοφορήσει.  Ἔχουν ἐκδοθεῖ 12,000 πρός £1.00 ἕκαστος.  Πωλήθησαν μέχρι τώρα λαχνοί ἀξίας £1,000.00.  Χρειαζόμεθα ἄλλους 275 φίλους τοῦ σχολείου γιά νά διατεθοῦν ὅλοι οἱ λαχνοί.  Μέχρι τῆς στιγμῆς ἔχουν ἀνταποκριθεῖ 25 πρόσωπα.  Μπορεῖτε καί ἐσεῖς νά ἀγοράσετε λαχνούς £40.00 καί ἔτσι νά καταταγεῖτε μέσα στούς τριακόσιους ἐθελοντές.  Ὅσοι ἐπιθυμοῦν πιό μικρό ἀριθμό λαχνῶν, μποροῦν νά τόν ἔχουν.

Read Full Post »

Η Θ Ε Ο Φ Ι Λ Η Σ Ν Η Σ Τ Ε Ι Α
«σύ δέ νηστεύων ἄλειψαί σου τήν κεφαλήν καί τό πρόσωπόν σου νίψαι»
(Ματθ. στ΄ 17)

Ἐφθάσαμε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μέ τή βοήθεια τοῦ Ἁγίου Θεοῦ στήν τέταρτη καί τελευταία Κυριακή τοῦ μή νηστησίμου Τριῳδίου, τή γνωστή ὡς Κυριακή τῆς Τυροφάγου. Ἡ Κυριακή αὐτή τιτλοφορεῖται ἔτσι, γιατί σφραγίζει τήν ἑβδομάδα τῆς λευκῆς νηστείας. Ἀπό αὔριο μπαίνουμε στό στάδιο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μέ πρώτη ἡμέρα τήν Καθαρή Δευτέρα.

Ὁ ἀγώνας τῶν ἡμερῶν, ἐκτός τῶν ἄλλων πνευματικῶν ἀσκήσεων καί γυμνασμάτων, διαλαμβάνει ὡς βοηθητικό μέσο, γιά νά ἐπιτευχθεῖ καί νά φθάσει σέ αἴσιο πέρας, τήν ἄσκηση τῆς νηστείας ὑπό τή διπλῆ της μορφή, τήν ἀποχή ἀπό κάθε κακή σκέψη, ἐνέργεια καί πράξη, ἀλλά καί τήν ἀποχή ἀπό ἀρτύσιμες τροφές. Γιά τοῦτο τό λόγο θά προσπαθήσουμε στή συνέχεια νά ποῦμε λίγα λόγια πάνω σέ τοῦτο τό σπουδαῖο ζήτημα, τό ὁποῖο ἀρκετές φορές μέσα στή ροή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χρόνου ἡ Ἐκκλησία θέτει σέ λειτουργία καί ἐφαρμογή.

Ὁ θεσμός τῆς νηστείας εἶναι κάτι τό ὁποῖο θέσπισε ὁ Θεός, μέσα στή ζωή τῶν πρωτοπλάστων στό χῶρο τοῦ παραδείσου. Ἄν οἱ πρωτόπλαστοι παρέμεναν πιστοί στήν ὑπακοή καί δέν παρέβαιναν τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, γευόμενοι τούς καρπούς τοῦ δένδρου τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ, τότε ἡ ἀνθρωπότητα δέ θά γνώριζε τό θάνατο. Δυστυχῶς ὅμως, οἱ Ἀδάμ καί Εὔα, ἄπειροι στό νά ἀντιμετωπίζουν τά τεχνάσματα καί νά ξεφεύγουν ἀπό τίς παγίδες τοῦ διαβόλου, ὑπάκουσαν, ὡς ἐκπρόσωποι τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, στό Σατανᾶ καί ἐγκατέλειψαν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ἐγένοντο παραβάτες τῆς θείας ἐντολῆς καί καταστρατήγησαν τό θεσμό τῆς νηστείας.

Ἡ λέξη «νηστεία» στήν πραγματικότητα σημαίνει ἀσιτία, δηλαδή ἀπόλυτη ἀποχή ἀπό κάθε εἶδος τροφῆς. Ἡ λέξη εἶναι σύνθετη ἀπό τό ἀρνητικό μόριο «νή» καί τή λέξη «ἑστία», ἡ οἰκογενειακή ἐστία, ὁ χῶρος ὅπου ἑτοιμάζεται τό φαγητό γιά τά μέλη τῆς οἰκογένειας, τό τζάκι. Στήν πράξη ὅμως ὅταν γίνεται λόγος γιά νηστεία ἀναφερόμεθα σέ ἀποχή ἀπό κάποια μόνο εἴδη φαγητῶν καί ὄχι στήν καθ΄ ὁλοκληρία ἀποχή ἀπό τροφές. Στήν πράξη εἶναι ἐπιλεκτική νηστεία, γιατί ἀπέχουμε ἀπό κρέατα, προϊόντα γάλακτος καί αὐγά καί ὄχι ἀπό ὅλα.

Ὁ προφήτης Μωυσῆς προτοῦ παραλάβει τίς Δέκα Ἐντολές πάνω στό Ὄρος Σινᾶ, νήστεψε σαράντα ἡμέρες. Τό ἴδιο ἔκανε καί ὁ ἰουδαϊκός λαός γιά τόν ἴδιο λόγο. Ὁ προφήτης Ἠλίας μέ τήν προσευχή καί τή νηστεία του ἔκλεισε τούς οὐρανούς καί στέρησε τή γῆ ἀπό τή βροχή γιά τρία καί μισό χρόνια καί μέ τόν ἴδιο τρόπο ἄνοιξε τούς οὐρανούς καί πότισε τή γῆ. Ὁ προφήτης Δανιήλ καί οἱ Τρεῖς Παῖδες, κατά τήν αἰχμαλωσία τους στή Βαβυλώνα, μέ τή νηστεία ἐπετέλεσαν θαύματα στό λάκκο τῶν λεόντων καί τήν κάμινο τοῦ πυρός.

Ὁ Κύριος μετά τή βάπτισή του κατέφυγε στήν ἔρημο καί νήστεψε σαράντα ἡμέρες. Ἡ Ἐκκλησία προτοῦ χαρίσει σέ κάποιο τό βαθμό τῆς Ἱερωσύνης τοῦ συστήνει νηστεία. Ἡ Ἐκκλησία στούς ὕμνους της μᾶς συμβουλεύει «νηστεύοντες ἀδελφοί σωματικῶς, νηστεύσωμεν καί πνευματικῶς». Ἄς εὐχηθοῦμε ἀπό αὔριο ὅλοι, ὁ καθένας κατά δύναμη νά ἀκολουθήσουμε τήν ἄσκηση τῆς νηστείας γιά τήν εὐόδωση τῶν πνευματικῶν μας ἀγώνων καί τή δόξα τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν!

K O I N O T I K A N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: Τήν Πέμπτη, 24η Φεβρουαρίου καί τό Σαββατοκύριακο τῶν 26ης καί 27ης Φεβρουαρίου 2011, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητος, οἱ ἀκόλουθοι: Ὁ Θεόδωρος-Tashon, υἱός τῶν Troy Townsend καί Κατερίνας, τό γένος Ἡροδότου, μέ ἀναδόχους τίς Χρυστάλλα Ἀντωνίου καί Ζωή Κυριάκου.
Ἡ Νικολέττα, θυγατέρα τῶν Troy Townsend καί Κατερίνας, τό γένος Ἡροδότου, μέ ἀναδόχους τίς Χρυστάλλα Ἀντωνίου καί Ζωή Κυριάκου.
Ὁ Ἄνδρος, υἱός τῶν Troy Townsend καί Κατερίνας, τό γένος Ἡροδότου, μέ ἀναδόχους τίς Χρυστάλλα Ἀντωνίου καί Ζωή Κυριάκου.
Ὁ Δημήτριος-Darryl, υἱός τῶν Troy Townsend καί Κατερίνας, τό γένος Ἡροδότου, μέ ἀναδόχους τίς Χρυστάλλα Ἀντωνίου καί Ζωή Κυριάκου.
Ἡ Νατάσα-Nadine, θυγατέρα τῶν Troy Townsend καί Κατερίνας, τό γένος Ἡροδότου, μέ ἀναδόχους τίς Χρυστάλλα Ἀντωνίου καί Ζωή Κυριάκου.
Ἡ Ζωή, θυγατέρα τῶν Adrian Beck καί Αἰκατερίνης, τό γένος Roberts, μέ ἀνάδοχο τή Χριστίνα Roberts.
Ἡ Ὀλίβια-Βασιλική, θυγατέρα τῶν Στέλιου Εὐαγγέλου καί Ἀνδρούλας, τό γένος Αὐξεντίου, μέ ἀναδόχους τίς Ὄλγα Adragna καί Χριστίνα Δημητρίου, καί ὁ Νικόλαος, υἱός τῶν Amirthalingam καί Ἀγγέλας, τό γένος Ἰωβανίδου, μέ ἀνάδοχο τήν Εὐφροσύνη Ἰωβανίδου.
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τῶν Θεοδώρου-Tashon, Νικολέττας, Ἄνδρου, Νατάσας Nadine καί Δημητρίου-Darryl. Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας τήν Τρίτη 1η Μαρτίου, δεξιώθηκε ἡ οἰκογένεια τῆς κας Ἀγγέλας Λοΐζου, στή μνήμη τῶν οἰκείων τους Ἀνδρέου καί Λουκίας. Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 3η Μαρτίου 2011, προσέφερε ἡ δίδα Ἐρωτοκρίτα Λιβέρα, στή μνήμη τῶν ἀειμνήστων γονέων της Ἀνδρέου καί Ἄννας. Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΓΕΥΜΑ: Τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω (27-02-2011) τό ἐτήσιο γεῦμα, τό ὁποῖο ἑτοιμάζει καί προσφέρει ἡ Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, πρός τιμή τῶν ἡλικιωμένων ὁμογενῶν μας, γνώρισε μεγάλη ἐπιτυχία. Οἱ κυρίες, οἱ ὁποῖες συνθέτουν τό προεδρεῖο καί τά μέλη, προσέφεραν τίς δωρεές καί τά δῶρα τους μέ ἁπλοχεριά, μέ σεβασμό καί ἀγάπη καί προέβησαν στήν ἑτοιμασία τῶν ἐδεσμάτων μέ πολλή φροντίδα καί ἰδιαίτερη νοικοκυροσύνη. Τό γεῦμα ἔλαβε χώρα στίς αἴθουσες τῶν δύο ναῶν τῆς κοινότητος μετά τή θεία Λειτουργία. Οἱ κυρίες, ἐνισχυμένες ἀπό τά παιδιά τῆς νεολαίας τῆς κοινότητος, σέρβιραν μέ προθυμία καί χάρη τούς σχεδόν τριακοσίους συνδαιτυμόνες σέ ἐλάχιστο χρόνο. Τά φαγητά ἦσαν πλούσια καί καλομαγειρεμένα, μέ ἐπιστέγασμα τά θαυμάσια τερψιλαρύγγια.

Στό γεῦμα προσῆλθε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος εὐλόγησε τήν τράπεζα, συνεχάρη τήν Ἀδελφότητα ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, ἐπαίνεσε τή νεολαία καί εὐχαρίστησε ὅλους τούς δωρητές καί δωρήτριες γιά τήν ἀφειδώλευτη ἀγάπη καί ἀρχοντιά, μέ τίς ὁποῖες ἐπλούτισαν τή φιλοξενία. Ἐκτός ἀπό τίς προέδρους τῆς Παντάνασσας, τό γεῦμα τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ εἰσηγητής τοῦ Καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας κ. Μάριος Μηναΐδης, ὁ δρ. Ἀνδρέας Πελενδρίτης, οἱ Ἱερεῖς καί Διάκονοι τῆς κοινότητος, οἱ δωρήτριες, οἱ ψάλτες, μέλη τῶν διαφόρων Ἐπιτροπῶν μας καί πλῆθος ὁμογενῶν ἀνδρῶν καί γυναικῶν. Τούς φιλοξενούμενους διασκέδασαν ὁ Παναγιώτης Τοφῆς μέ τό βιολί του καί ἡ Νεολαία μέ τούς ζωηρούς χορούς των.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ: Ὁ ἐτήσιος σχολικός λαχνός ἔχει ἤδη κυκλοφορήσει. Ἔχουν ἐκδοθεῖ 12,000 πρός £1.00 ἕκαστος. Πωλήθησαν μέχρι τώρα λαχνοί ἀξίας £1,000.00. Χρειαζόμεθα ἄλλους 275 φίλους τοῦ σχολείου γιά νά διατεθοῦν ὅλοι οἱ λαχνοί. Μέχρι τῆς στιγμῆς ἔχουν ἀνταποκριθεῖ 25 πρόσωπα. Μπορεῖτε καί ἐσεῖς νά ἀγοράσετε λαχνούς £40.00 καί ἔτσι νά καταταγεῖτε μέσα στούς τριακόσιους ἐθελοντές. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν πιό μικρό ἀριθμό λαχνῶν, μποροῦν νά τόν ἔχουν.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τήν Τετάρτη, 9η Μαρτίου 2011, τό Δ. Συμβούλιο τῆς κοινότητος θά πραγματοποιήσει τήν ταχτική του μηνιαία συνεδρία στά κεντρικά γραφεῖα, ὥρα 7.30 μ.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
7η Μαρτίου Καθαρή Δευτέρα Ἔναρξη Ἁγίας καί Μ. Τεσσαρακοστῆς.
Σύντομη πρωϊνή ἀκολουθία ὥρα 9.00 π.μ.
Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.
8η Μαρτίου Τρίτη Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.
9η Μαρτίου Τετάρτη Τῶν ἐν Σεβαστείᾳ Σαράντα Μαρτύρων.
Προηγιασμένη θ. Λειτουργία ὥρα 8.30 – 11.00 π.μ.
Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.
10η Μαρτίου Πέμπτη Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.
11η Μαρτίου Παρασκευή Α΄ ΣΤΑΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ καί Μνημόσυνα.
Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 6.00 – 7.15 μ.μ.
Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 6.30 – 8.00 μ.μ.
12η Μαρτίου Πρῶτο Σάββατο Νηστειῶν Ἀνάμνηση τοῦ διά κολλύβων θαύματος ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου Τήρωνος.
Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα ὥρα 8.30 – 10.30 π.μ. Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.
13η Μαρτίου Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ὄρθρος, θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου καί Μνημόσυνα.
Λιτάνευση Ἁγίων εἰκόνων ἐντός τοῦ Ναοῦ.
Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.
Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ἀντώνης Προδρόμου £ 50.00 Ἀνώνυμος £ 40.00
M. Edwards £ 50.00 Κατερίνα Στυλιανοῦ £ 20.00
Ἄντρια Φωτίου £ 10.00 Μαρίτσα Γεωργιάδη £ 10.00
ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Οἱ ἀκόλουθοι ἀγόρασαν λαχνούς ἀξίας £40.00 ὁ καθένας:
Παναγιώτα Μιχαηλίδου, Ἀνδρούλα Π. Σταύρου, Στέλλα Ἀντωνίου
Γεράσιμος Ἀντωνίου, Εὐτέρπη Γαβριήλ, π. Ρηγῖνος Χαραλάμπους
Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »