Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Φεβρουαρίου 2014

 

  Τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, 23η Φεβρουαρίου 2014, θά λάβει χώρα τό ἐτήσιο γεῦμα, τό ὁποῖο προσφέρεται πρός τιμή τῶν προσφιλῶν μας ἡλικιωμένων.  Τό τραπέζι ἑτοιμάζουν ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ σέ συνεργασία μέ τά ὑπόλοιπα κοινοτικά σώματα καί ἐπιτροπές καί τούς πολλούς φίλους τῶν

 

ἡλικιωμένων μας. Τό τραπέζι θά δοθεῖ στίς αἴθουσες τῶν δύο ναῶν μας ἀμέσως μετά τή Θ. Λειτουργία:

                                                 Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὥρα 11.10 π.μ.

                                                Καθεδρικός Ναός Παναγίας, ὥρα 12.40 μ.μ.

                        Θά περιμένουμε ὅλους τούς σεβαστούς ἡλικιωμένους, ἄνδρες καί γυναῖκες, νά προσέλθουν στή φιλάνθρωπη αὐτή φιλοξενία.

Read Full Post »

 

Ο   Ν Α Ο Σ   Τ Ο Υ   Θ Ε Ο Υ

«οὐκ οἴδατε ὅτι τό σῶμα ὑμῶν ναός τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπό Θεοῦ, καί οὐκ ἐστέ ἑαυτῶν;»                       (Α΄ Κορ. στ΄ 19)

                        Ἄν, ἀγαπητοί ἀδελφοί, παρακολουθήσουμε τήν ἱστορία καί ζωή τοῦ ἀνθρωπίνου γένους διά μέσου τῶν αἰώνων, δέ θά βροῦμε λαό ἤ λαούς, ὅπως λέγει καί ὁ ἀρχαῖος φιλόσοφος Πλούταρχος, χωρίς νά ἔχουν χῶρο ἀφιερωμένο στή λατρεία τοῦ θείου.  Αὐτό μαρτυρεῖ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀπό τή φύση του στρέφεται πρός τό θεῖο, εἶναι μέ ἄλλα λόγια θρησκευτική καί θρησκεύουσα ὕπαρξη.  Ἄς λένε ὅ,τι θέλουν ὅσοι προσποιοῦνται τούς ἀθέους καί ἐχθρούς τῆς πίστεως.  Πολλοί ἐπολέμησαν ἄλλοτε καί πρόσφατα τήν πίστη, ἀλλά πάντοτε ἐκεῖνοι ὑπῆρξαν οἱ ζημιωμένοι καί τελικά ἡ πίστη θριαμβεύει.

                        Στήν ἀρχαιότητα οἱ ἄνθρωποι λάτρευσαν διάφορα ἀντικείμενα, χώρους, δένδρα, ἀνθρώπους καί στοιχεῖα τῆς φύσεως, εἴτε ὡς ἄτομα εἴτε ὡς ὁμάδες.  Γιά νά μποροῦν δέ νά ἐπιτελοῦν τά θρησκευτικά τους καθήκοντα ἔκτιζαν τά λεγόμενα ἱερά, τά ὁποῖα ἐποίκιλλαν ἀνάλογα μέ τόν πλοῦτο καί τόν πολιτισμό τους.  Οἱ Ἕλληνες ἔκτισαν τό μεγαλοπρεπῆ Παρθενῶνα.  Οἱ Ἑβραῖοι μετά τήν ἀπελευθέρωσή τους εἶχαν ἕναν κινητό ναό, τή σκηνή τοῦ Μαρτυρίου καί ὁ υἱός καί διάδοχος τοῦ Δαυίδ, ὁ Σολομών ἔκτισε τόν περίφημο καί ξακουστό ναό, ὁ ὁποῖος ἐκαλεῖτο Ναός τοῦ Σολομῶντος.  Τοῦτος ὁ ναός κατεστράφη καί ἐκτίσθη ἄλλες δύο φορές.  Μετά τήν ἐξορία στή Βαβυλῶνα καί τήν ἐπιστροφή τοῦ λαοῦ στή γῆ τῆς Ἐπαγγελίας ἔκτισε τό ναό ὁ Ζοροβάβελ, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ κατεστράφη, ἐκτίσθη πάλι ἀπό τό Μεγάλο Ἡρώδη γιά νά καταστραφεῖ καί πάλι ἀπό τό Ρωμαῖο στρατηγό Τῖτο τό 70 μ.Χ.

                        Οἱ χριστιανοί ἐλάτρευσαν κατ’ ἀρχάς τόν Τριαδικό Θεό στίς κατακόμβες καί τίς κατ’ οἶκον ἐκκλησίες.  Μετά ὅμως τό διάταγμα τῶν Μεδιολάνων (313 μ.Χ.) ἄρχισαν νά κτίζουν μεγαλοπρεπεῖς ναούς, τούς ὁποίους ἱεροστόλιζαν μέ κάθε εὐλάβεια καί εὐπρέπεια.  Μέχρι σήμερον οἱ μετανάστες ἀποκτοῦν πρῶτον χῶρο λατρείας στούς τόπους ἐγκαταστάσεώς τους καί ἔπειτα δικές τους κατοικίες.  Ὅπου ὑπάρχουν ἔστω καί λίγοι καταβάλλουν κόπους καί χρήματα γιά δικούς τους χώρους, ὥστε νά μποροῦν νά ἐπιτελοῦν τά θρησκευτικά τους καθήκοντα κατά τόν καλύτερο τρόπο, γιατί ἔτσι ἀναπαύεται ἡ ψυχή τους καί ἀναπτερώνονται οἱ ἐλπίδες τους.

                        Μέχρι τώρα κάναμε λόγο γιά τούς ἐπίγειους ναούς.  Ὁ Θεός βέβαια δέν τούς ἔχει ἀνάγκη.  Τούς χρειάζεται ὅμως ὁ ἄνθρωπος.  Αὐτό ἀποτελεῖ ἀπάντηση σέ ὅσους ἔχουν διαφορετική γνώμη καί κάνουν συνεχῶς κριτική γιά τίς δαπάνες τοῦ κτισίματος καί συντηρήσεως τῶν ναῶν.

                        Ἐπιβάλλεται ὅμως τώρα νά τονίσουμε ὅτι ὁ θεῖος Παῦλος στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα δέν ἀναφέρεται στούς ἐπίγειους ναούς ἀλλά στό ναό τοῦ σώματός μας, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ κατοικία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  Ἄν λοιπόν ἀσχολούμεθα μέ τήν περιποίηση καί τόν καλλωπισμό τοῦ ἐπίγειου ναοῦ, δέν ἔχουμε  δικαίωμα νά παραμελοῦμε τό ναό τοῦ σώματός μας.  Ἐπιβάλλεται νά φροντίζουμε γιά τήν εὐεξία του, τήν καθαριότητα, ὑλική καί πνευματική καί τήν ὅσο γίνεται, καλύτερη ἀπόδοσή του στήν ἐξάσκηση τῶν καθηκόντων του.

                        Ὑπάρχουν ἁμαρτήματα  τά ὁποῖα βαρύνουν τήν ψυχή μας καί ἄλλα τό σῶμά μας ἤ καί τά δύο.  Προορισμός καί τῶν δύο, δηλαδή σώματος και ψυχῆς, εἶναι ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ἡ ὑποταγή στό διάβολο καί τά κελεύσματά του.  Σέ τελευταία ἀνάλυση δέν μᾶς ἀνήκει τό σῶμα οὔτε καί ἡ ψυχή μας καί δέν δικαιούμεθα νά τά καταστρέφουμε.  Ὁ θεῖος Παῦλος ὑπενθυμίζει «ἠγοράσθητε γάρ τιμῆς· δοξάσατε δή τόν Θεόν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καί ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ» (Α΄ Κορ. στ΄ 20).

 

                        Δυστυχῶς στίς μέρες μας τό κοσμικό πνεῦμα, τό ὁποῖο δίνει καί παίρνει ἔπεισε τούς ἀνθρώπους νά ἔχουν ὡς στόχο τους μιά ἠθική πολύ χαμηλοῦ ἐπιπέδου.  Ἰδιαίτερα τοῦτο χαρακτηρίζει τή ζωή καί πολιτεία τῆς νέας γενεᾶς, ἡ ὁποία ἕνεκα τοῦ τρόπου ζωῆς της πληρώνει βαρύ τίμημα στό κεφάλαιο τῆς ὑγείας, τῆς προόδου καί τῆς ἀποκαταστάσεώς της.  Ἄν ὅμως ἐπιστρέψουν στόν οἶκο τοῦ πατρός, ὅπως ὁ ἄσωτος υἱός, τότε οὐδέποτε εἶναι ἀργά.  Ὁ Χριστός τούς περιμένει.  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τήν Κυριακή, 9η Φεβρουαρίου 2014, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας,  οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ἡ Στυλιανή, θυγατέρα τῶν Ἰωάννη Φράγκου καί Καλλιόπης, τό γένος Κουμῆ, μέ ἀνάδοχο τήν Ἀντιγόνη Nixon, καί

                   Ἡ Ζωή-Σοφία, θυγατέρα τῶν Βάσου Βασιλείου καί Χριστίνας, τό γένος Κωστῆ, μέ ἀνάδοχο τή Μελίνα Παναγῆ.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στίς νεοφώτιστες νά ζήσουν.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τήν Τρίτη, 11η Φεβρουαρίου 2014, τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε ἀνώνυμος δωρητής, στή μνήμη τῶν Ἀμαριλλίδος, Φειδία καί Στυλιανοῦ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τόν ἀνώνυμο δωρητή.

 

ΚΗΔΕΙΑ: Τή Δευτέρα, 10η Φεβρουαρίου 2014, στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς ἀειμνήστου Ὀρθοδοξίας Ἀριστείδου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ἐκλιπούσας καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους της.

 

ΝΕΟΣ ΤΟΜΟΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ:  Αὐτές τίς μέρες κυκλοφόρησε ὁ 34ος τόμος τῆς Ἑλληνικῆς Διακονίας, ὁ ὁποῖος καλύπτει τό κήρυγμα καί τίς κοινοτικές δραστηριότητες τοῦ ἔτους 2004.  Οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά τόν ἀποκτήσουν μποροῦν νά τόν ζητήσουν ἀπό τά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος.  Τιμή £10.00.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ:  Σᾶς πληροφοροῦμε ὅτι μπορεῖτε νά προμηθευθεῖτε τά ἀκόλουθα βιβλία ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο τῆς κοινότητος:     

                        α)       Μεγάλη Ἑβδομάδα (Ἑλληνικά/Ἀγγλικά)      – £ 25.00

                                  β)       Ἀκάθιστος Ὕμνος (Ἑλληνικά/Ἀγγλικά)       – £ 10.00

                   γ)       Ἁγία Γραφή (Ἀγγλικά)                             – £ 50.00

                   δ)       Καινή Διαθήκη (Ἀγγλικά)                          – £ 30.00

                        ε)       Καινή Διαθήκη (Νεοελληνική ἑρμηνεία)      – £   6.00

 

ΕΤΗΣΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, 23η Φεβρουαρίου 2014, θά λάβει χώρα τό ἐτήσιο γεῦμα, τό ὁποῖο προσφέρεται πρός τιμή τῶν προσφιλῶν μας ἡλικιωμένων.  Τό τραπέζι ἑτοιμάζουν ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ σέ συνεργασία μέ τά ὑπόλοιπα κοινοτικά σώματα καί ἐπιτροπές καί τούς πολλούς φίλους τῶν

 

ἡλικιωμένων μας. Τό τραπέζι θά δοθεῖ στίς αἴθουσες τῶν δύο ναῶν μας ἀμέσως μετά τή Θ. Λειτουργία:          Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὥρα 11.10 π.μ.

                                                Καθεδρικός Ναός Παναγίας, ὥρα 12.40 μ.μ.

                        Θά περιμένουμε ὅλους τούς σεβαστούς ἡλικιωμένους, ἄνδρες καί γυναῖκες, νά προσέλθουν στή φιλάνθρωπη αὐτή φιλοξενία.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  Ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, τήν Τρίτη, 18η Φεβρουαρίου 2014, διοργανώνει κοινωνική ἐκδήλωση στή μεγάλη αἴθουσα τοῦ Καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας, ὥρα 7.30 μ.μ.  Τιμή εἰσιτηρίου £ 20.00 (συμπεριλαμβανομένων τῶν ποτῶν).  Σκοπός τῆς ἐκδηλώσεως ἡ ἀντιμετώπιση τῶν τρεχουσῶν οἰκονομικῶν ἀναγκῶν τῆς κοινότητος.  Ἀναμένουμε τή γενναιόδωρη ὑποστήριξή σας.

 

Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΙΑΚΟΝΟΥ:  Ἡ ἀκολουθία τῆς κηδείας τοῦ ἀειμνήστου ὑποδιακόνου Κυριάκου Παναγιώτου θά τελεσθεῖ τήν Τετάρτη, 19η Φεβρουαρίου 2014, ὥρα 12.30 μ.μ., στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

17η Φεβρουαρίου Δευτέρα Ἁγίου Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος Τήρωνος.

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

18η Φεβρουαρίου Τρίτη.  Ἱερή Παράκληση.  Ναός Ἀπ. Βαρνάβα ὥρα 12.00 μ.μ.

19η Φεβρουαρίου Τετάρτη Ἀρχίππου Ἀποστόλου, Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

21η Φεβρουαρίου Παρασκευή.  Πάνδημα Μνημόσυνα ὥρα 6.00 μ.μ.

22α Φεβρουαρίου Ψυχοσάββατο.  Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Πάνδημα Μνημόσυνα ὥρα 8.30 – 10.30 πρωί.

                  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

23η Φεβρουαρίου Κυριακή τῆς Ἀπόκρεῳ. 

                  Μνείαν ποιούμεθα τῆς δευτέρας καί ἀδεκάστου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν.  Ἁγίου Πολυκάρπου Σμύρνης.

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα.

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                 £ 20.00                     Ἀνώνυμος                             £ 20.00

Ἀνώνυμος                 £ 50.00                     Ἀνώνυμος                             £150.00

Γιώτα Χαραλάμπους           £ 20.00                     Παναγιώτης Δημητρίου    £ 20.00

Οἰκογ. Λεωνίδα καί Μαρίτσας Ἀρπάπη                                      £ 20.00

Μαρούλα Μενελάου στή μνήμη συζύγου καί γονέων της                £ 50.00        

Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

Τήν Πέμπτη, 6η Φεβρουαρίου 2014, προτοῦ δύσει ὁ ἥλιος, ὁ ὑποδιάκονος καί στενός συνεργάτης μας Κυριάκος παρέδωσε τό πνεῦμα.  Ὁ ἀείμνηστος Κυριάκος πρωτοεῖδε τό φῶς τοῦ ἥλιου στό χωριό του, τήν Ὀρόκλινη, τήν 19/07/1935.  Ὁ ἐκλιπών μέ τό θάνατό του μετέστη πρός Κύριο καί ἔτσι ἀπό μέλος τῆς ὁρατῆς καί στρατευομένης Ἐκκλησίας κατέστη μέλος τῆς ἀόρατης καί θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας.

Ὁ μεταστάς δημιούργησε οἰκογένεια μετά τῆς Μαγδαληνῆς καταγομένης ἐπίσης ἀπό τήν Ὀρόκλινη.  Μαζί ἀπέκτησαν τρεῖς θυγατέρες, τίς Δέσποινα, Παναγιώτα καί Κυριακή, τίς ὁποῖες ἀποκατέστησαν καί ἀπό τίς ὁποῖες ἀπέκτησαν ἐγγόνια.  Ὁ μ. Κυριάκος συμμετεῖχε στόν ἀπελευθερωτικό ἀγώνα τοῦ 1955 -59.  Ἀργότερα μετανάστευσε στό Λονδῖνο οἰκογενειακῶς, ὅπου παρέμεινε τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς του.  Ὑπῆρξε καλός οἰκογενειάρχης, ἐξασκοῦσε τό ἐπάγγελμα τοῦ ἐπιπλοποιοῦ ἀλλά ὑπηρετοῦσε καί τήν Ἐκκλησία ὡς ἐπίτροπος.

Τό ἔτος 2000 ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων χειροθετήθηκε σέ ἀναγνώστη καί τήν 18η Ὀκτωβρίου 2009, ἐγένετο ὑποδιάκονος.  Ἀπό τό ἔτος 1997 ὑπηρέτησε τόν Ἐπίσκοπο Τροπαίου Ἀθανάσιο ὡς ἀναγνώστης, ὑποδιάκονος καί ὁδηγός του, μέ πολλή προθυμία, πιστότητα καί συνέπεια.  Προσευχόμεθα ὁ ἅγιος Θεός νά τό δεχθεῖ, νά τόν ἀμείψει γιά τούς κόπους του πρός τήν οἰκογένειά του, τήν Ἐκκλησία κάι τήν πατρίδα, νά τόν ἀναπαύσει μεταξύ τῶν ἁγίων καί δικαίων καί νά παρηγορήσει τούς οἰκείους του.  ΑΙΩΝΙΑ ΑΥΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ.

Read Full Post »

 

Η   Υ Π Ο Δ Ο Μ Η   Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Η

«σύ δέ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καί ἐπιστώθης, εἰδώς παρά τίνος ἔμαθες».                             (Β΄ Τιμ. γ΄ 14)

 

                   Ἀπό σήμερον, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μπαίνουμε στήν ἐκκλησιαστική περίοδο, τή γνωστή ὡς τό Τριῴδιο.  Ἡ παρούσα Κυριακή παίρνει τό ὄνομά της ἀπό τήν εὐαγγελική περικοπή τῆς ἡμέρας, τήν περικοπή τοῦ Τελώνη καί Φαρισαίου.  Παράλληλα ὅμως ἔχουμε τόν καθιερωμένο Ἀπόστολο τῆς ἡμέρας, ἀπό τόν ὁποῖο θά ἀντλήσουμε, γιά νά προσφέρουμε λίγα λόγια στή θέση τοῦ κηρύγματος.

                   Νά ὑπενθυμίσουμε ἐπίσης ὅτι σήμερον κλείνει ὁ κύκλος τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.  Ἔχουμε δηλαδή τήν Ἀπόδοση ἤ ἐπανάληψη τῆς ἑορτῆς αὐτῆς.  Γιά τοῦτο τό λόγο ψάλλονται ὕμνοι, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται  στό περιεχόμενο τῆς ἑορτῆς.  Ὅπως ὅμως εἰπώθηκε θά ἀσχοληθοῦμε γιά λίγο μέ τό ἀποστολικό κείμενο.  Αὐτό προέρχεται ἀπό τή δεύτερη ἐπιστολή τοῦ θείου Παύλου πρός τό μαθητή του καί Ἐπίσκοπο τῆς Ἐφέσου Τιμόθεο.

                   Ὁ Παῦλος συμβουλεύει τόν Τιμόθεο, ὁ ὁποῖος ἀντιμετωπίζει πλῆθος προβλημάτων στήν Ἐκκλησία τῆς Ἐφέσου νά ἔχει θάρρος, νά μήν ὑποχωρεῖ ἐνώπιον τῶν κινδύνων καί τῶν πιέσεων καί νά παραμένει πιστός καί σταθερός σ’ αὐτά τά ὁποῖα διδάχθηκε ἀπό πολύ μικρό παιδί ἀπό τή γιαγιά του Λωΐδα καί τή μητέρα του Εὐνίκη.  Ἡ μητέρα του ἦταν βέβαια Ἰουδαία, ὅμως ἐγένετο χριστιανή.  Οἱ δύο αὐτές γυναῖκες συνέβαλαν τά μέγιστα στήν κατοπινή θρησκευτική ἐξέλιξη καί πρόοδο τοῦ Τιμοθέου.

                   Ὁ Τιμόθεος καταγόταν ἀπό τήν πόλη Λύστρα τῆς Λυκαονίας καί ἐκεῖ γνώρισε τόν ἀπόστολο Παῦλο.  Ὁ πατέρας του ἦταν εἰδωλολάτρης.  Στήν Ἔφεσο, ὅπου ὁ θεῖος Παῦλος τόν τοποθέτησε ὡς Ἐπίσκοπο, ὁ Τιμόθεος ἀντιμετώπιζε διάφορους αἱρετικούς, ψευδοδιδασκάλους καί ἐχθρούς τῆς πίστεως.  Ἡ θρησκευτική ὑποδομή ὅμως τήν ὁποία εἶχε καί τά ὅσα διδάχθηκε ἀπό τόν Παῦλο ἦταν ἀρκετά καί ἱκανά νά τόν στηρίξουν καί νά τόν ἐνισχύσουν, ὥστε νά καταθέτει τήν καλή μαρτυρία.

                   Τό παράδειγμα τοῦ ἀποστόλου Τιμοθέου καί ἡ προτροπή τοῦ θείου Παύλου ἀποτελοῦν πηγή ἐμπνεύσεως καί δείκτη πορείας γιά κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ἰδιαίτερα ὅμως γιά κάθε νεαρή ὕπαρξη μέσα στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς κοινωνίας εὐρύτερα.  Τό ὑψηλό ἀξίωμα τοῦ Τιμοθέου καί ἡ ὑπεύθυνη θέση  στήν Ἐκκλησία ἐπέβαλλαν σ’ αὐτόν νά ἔχει τό ἀνάλογο σθένος καί τήν ψυχική δύναμη, ὥστε νά μπορέσει νά ἀνταποκριθεῖ στίς ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου καί νά ἀντιμετωπίσει μέ ἐπιτυχία τούς διάφορους πλάνους καί αἱρετικούς.

                   Μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι τά σύγχρονα νιάτα ζοῦνε μέσα σ’ ἕνα κυκεώνα καί μιά πολυδαίδαλη σύγχυση, ἀπό τά ὁποῖα θά λυτρωθοῦν μόνο ὅσοι νέοι καί νέες ἔχουν τή σωστή ὑποδομή ἀπό τήν οἰκογενειά τους, τήν Ἐκκλησία καί γενικά τό περιβάλλον τους.  Ὁ ἄνθρωπος τῶν ἡμερῶν μας προοδεύει τεχνολογικά.  Πολλοί ὅμως μένουν πίσω ὡς πρός τήν πνευματική καί θρησκευτική πρόοδο καί προκοπή.  Τά πιό πολλά προβλήματα τῆς ἐποχῆς μας ἑστιάζονται ἐκεῖ.  Καλό εἶναι νά διδαχθοῦμε ἀπό τήν παράδοσή μας καί νά τήν κρατᾶμε ζωντανή γιά τή δική μας σωτηρία καί τή δόξα τοῦ Χριστοῦ.  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:          Τήν Κυριακή, 2α Φεβρουαρίου 2014, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ὁ Κυριάκος-Jacques, υἱός τῶν Dean Adragna καί Ὄλγας, τό γένος Δημητρίου, μέ ἀναδόχους τούς Στέλιο Λεβέντη καί Χρῖστο Δουκάκη, καί

                   Ὁ Βαρνάβας, υἱός τῶν Μιχαήλ Ἰωάννου καί Βασιλικῆς, τό γένος Βαρναβίδη, μέ ἀνάδοχο τό Χρῖστο Παπαγεωργίου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας, τήν Τρίτη, 4η Φεβρουαρίου 2014, δεξιώθηκε ἡ οἰκογένεια τῆς κας Μερόπης Κελεπέσιη, στή μνήμη τοῦ ἀειμνήστου συζύγου της Στέλιου, τῶν γονέων καί κοιμηθέντων ἀδελφῶν τους.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

 

ΚΗΔΕΙΑ:  Τήν Παρασκευή, 7η Φεβρουαρίου 2014, στόν Καθεδρικό μας Ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου Ἀνδρέα Τουμάζου Παντελῆ.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τοῦ ἐκλιπόντος καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους του.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, πραγματοποίησε, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, συνεδρία στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος, τήν Τρίτη, 4η Φεβρουαρίου 2014.  Μετά τά καθιερωμένα τό σῶμα ἀσχολήθηκε, μέ τά ἀκόλουθα:  Ἐτήσιο ἀποκριάτικο τραπέζι Ἡλικιωμένων, (Κυριακή, 23/02/2014), διάφορα σχολικά θέματα, εἴσοδος στό Τριῴδιο καί Ἁγία καί Μ. Τεσσαρακοστή, κοινωνική ἐκδήλωση ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ, (Τρίτη, 18/02/2014) καί ἄλλα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.  Παρευρέθησαν 19 πρόσωπα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τήν Τετάρτη, 5η Φεβρουαρίου 2014, τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος πραγματοποίησε τήν τακτική μηνιαία συνεδρία του, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, στά κεντρικά γραφεῖα.  Μετά τά καθιερωμένα οἱ σύνεδροι ἀσχολήθηκαν μέ τά ἀκόλουθα:  Ἀκολουθίες τῆς περιόδου, τρέχοντα σχολικά ζητήματα, ἐτήσιο ἀποκριάτικο γεῦμα ἡλικιωμένων καί κοινωνική ἐκδήλωση Παντάνασσας καί ἄλλα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.  Παρευρέθησαν 12 πρόσωπα.

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ:  Τήν Πέμπτη, 6η Φεβρουαρίου 2014, προτοῦ δύσει ὁ ἥλιος, ὁ ὑποδιάκονος καί στενός συνεργάτης μας Κυριάκος παρέδωσε τό πνεῦμα.  Ὁ ἀείμνηστος Κυριάκος πρωτοεῖδε τό φῶς τοῦ ἥλιου στό χωριό του, τήν Ὀρόκλινη, τήν 19/07/1935.  Ὁ ἐκλιπών μέ τό θάνατό του μετέστη πρός Κύριο καί ἔτσι ἀπό μέλος τῆς ὁρατῆς καί στρατευομένης Ἐκκλησίας κατέστη μέλος τῆς ἀόρατης καί θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας.

                   Ὁ μεταστάς δημιούργησε οἰκογένεια μετά τῆς Μαγδαληνῆς καταγομένης ἐπίσης ἀπό τήν Ὀρόκλινη.  Μαζί ἀπέκτησαν τρεῖς θυγατέρες, τίς Δέσποινα, Παναγιώτα καί Κυριακή, τίς ὁποῖες ἀποκατέστησαν καί ἀπό τίς ὁποῖες ἀπέκτησαν ἐγγόνια.  Ὁ μ. Κυριάκος συμμετεῖχε στόν ἀπελευθερωτικό ἀγώνα τοῦ 1955 -59.  Ἀργότερα μετανάστευσε στό Λονδῖνο οἰκογενειακῶς, ὅπου παρέμεινε τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς του.  Ὑπῆρξε καλός οἰκογενειάρχης, ἐξασκοῦσε τό ἐπάγγελμα τοῦ ἐπιπλοποιοῦ ἀλλά ὑπηρετοῦσε καί τήν Ἐκκλησία ὡς ἐπίτροπος.

                   Τό ἔτος 2000 ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων χειροθετήθηκε σέ ἀναγνώστη καί τήν 18η Ὀκτωβρίου 2009, ἐγένετο ὑποδιάκονος.  Ἀπό τό ἔτος 1997

ὑπηρέτησε τόν Ἐπίσκοπο Τροπαίου Ἀθανάσιο ὡς ἀναγνώστης, ὑποδιάκονος καί ὁδηγός του, μέ πολλή προθυμία, πιστότητα καί συνέπεια.  Προσευχόμεθα ὁ ἅγιος Θεός νά τό δεχθεῖ, νά τόν ἀμείψει γιά τούς κόπους του πρός τήν οἰκογένειά του, τήν Ἐκκλησία κάι τήν πατρίδα, νά τόν ἀναπαύσει μεταξύ τῶν ἁγίων καί δικαίων καί νά παρηγορήσει τούς οἰκείους του.  ΑΙΩΝΙΑ ΑΥΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ.

 

ΕΤΗΣΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, 23η Φεβρουαρίου 2014, θά λάβει χώρα τό ἐτήσιο γεῦμα, τό ὁποῖο προσφέρεται πρός τιμή τῶν προσφιλῶν μας ἡλικιωμένων.  Τό τραπέζι ἑτοιμάζουν ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ σέ συνεργασία μέ τά ὑπόλοιπα κοινοτικά σώματα καί ἐπιτροπές καί τούς πολλούς φίλους τῶν ἡλικιωμένων μας. Τό τραπέζι θά δοθεῖ στίς αἴθουσες τῶν δύο ναῶν μας ἀμέσως μετά τή Θ. Λειτουργία:

                             Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὥρα 11.10 π.μ.

                             Καθεδρικός Ναός Παναγίας, ὥρα 12.40 μ.μ.

                   Θά περιμένουμε ὅλους τούς σεβαστούς ἡλικιωμένους, ἄνδρες καί γυναῖκες νά προσέλθουν στή φιλάνθρωπη αὐτή φιλοξενία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  Ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, τήν Τρίτη, 18η Φεβρουαρίου 2014, διοργανώνει κοινωνική ἐκδήλωση στή μεγάλη αἴθουσα τοῦ Καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας, ὥρα 7.30 μ.μ.  Τιμή εἰσιτηρίου £ 20.00 συμπεριλαμβανομένων τῶν ποτῶν.  Σκοπός τῆς ἐκδηλώσεως ἡ ἀντιμετώπιση τῶν τρεχουσῶν οἰκονομικῶν ἀναγκῶν τῆς κοινότητος.  Ἀναμένουμε τή γενναιόδωρη ὑποστήριξή σας.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

10η Φεβρουαρίου Δευτέρα Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος. 

              Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

11η Φεβρουαρίου Τρίτη Ἱερή Παράκληση.  Ναός Ἀπ. Βαρνάβα ὥρα 12.00 μ.μ.

15η Φεβρουαρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

16η Φεβρουαρίου Κυριακή τοῦ Ἀσώτου.

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα.

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀλεξία Χαραλάμπους £ 20.00            Ἀνδρέας Χαραλάμπους   £ 50.00

Λορέττα                £ 20.00                 Μαρίνα                           £ 10.00

Ἀγγελική Γιαννῆ   £ 20.00                 Ἀνδρέας Σφήκας            £500.00

Γεώργιος Βασιλείου       £ 20.00                 Δρ. Ἀνδρέας Πελενδρίτης        £100.00

Ἑλένη Ἀντωνίου στή μνήμη συζύγου καί κοιμηθέντων συγγενῶν    £ 60.00

Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »