Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Φεβρουαρίου 2010

 

Κ Α Ι Ρ Ο Σ   Ν Η Σ Τ Ε Ι Α Σ

«διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τόν ἀδελφόν μου, οὐ μή φάγω κρέα εἰς τόν αἰῶνα, ἵνα μή τόν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω.»            (Α΄ Κορ. η΄ 13)

Εὑρισκόμεθα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἤδη μέσα στήν ἐκκλησιαστική περίοδο τοῦ Τριῳδίου.  Τριῴδιο ὀνομάζονται οἱ ἡμέρες οἱ ὁποῖες περιλαμβάνονται μέσα στό χρονικό διάστημα ἀπό τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου μέχρι τό πρωί τοῦ Ἁγίου καί Μ. Σαββάτου.  Τριῴδιο ὅμως ὀνομάζεται καί τό βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο περιέχει ὅλους τούς κατανυχτικούς ὕμνους τῆς περιόδου.  Τό Τριῴδιο περιλαμβάνει τέσσερις Κυριακές πρίν τή νηστεία, οἱ ὁποῖες περικλείουν τρεῖς ἑβδομάδες.  Ἐπίσης ἀκολουθοῦν οἱ σαράντα ἡμέρες τοῦ νηστησίμου Τριῳδίου, προστίθεται ἡ Ἁγία καί Μ. Ἑβδομάδα καί ἕπεται τό Πεντηκοστάριο ἤ τό Τριῴδιο τῶν Ἀνθέων, ὅπως ἀλλιῶς λέγεται.

Ἀναφερόμεθα στήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, τήν Κυριακή τοῦ Ἀσώτου, τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω καί τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς.  Μετά ἀκολουθοῦν ἄλλες ἕξη Κυριακές, οἱ ὁποῖες ἀντιστοιχοῦν σέ ἕξη ἑβδομάδες καί καλύπτουν τό διάστημα τῆς Ἁγίας καί Μ. Τεσσαρακοστῆς.  Οἱ ἕξη αὐτές ἑβδομάδες ἀποτελοῦν περίοδο νηστείας, προσευχῆς καί μετανοίας.  Ὅλες ὅμως αὐτές οἱ δέκα Κυριακές, ἑκάστη ξεχωριστά τονίζει ἕνα γεγονός ἤ ἀναφέρεται σέ κάποια ἀρετή καί προτροπή γιά τήν πνευματική μας εὐεξία, ὠφέλεια καί προκοπή. 

            Ἡ Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω λαμβάνει ἀφορμή ἀπό τή συμπεριφορά μερικῶν ἀσταθῶν νεόφυτων χριστιανῶν ὡς πρός τά εἰδωλόθυτα, γιά νά ὑποδείξει ποία πρέπει νά εἶναι ἡ ὀρθή στάση ἀπέναντί τους.  Ὑπῆρχαν παράλληλα καί ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι δέν πίστευαν στά εἰδωλόθυτα καί εὔκολα μποροῦσαν νά φᾶνε ἀπό αὐτά, ἄν εἶχαν τήν εὐκαιρία.  Ἔτσι σκανδάλιζαν τούς ἀδύνατους χριστιανούς στή συνείδηση.  Βέβαια πρέπει νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι εἰδωλόθυτα ἦταν τά ψημένα κρέατα, τά ὁποῖα προσφέρθησαν θυσία στά εἴδωλα, δηλαδή τούς ψευτοθεούς καί αὐτά δέν καταναλώθησαν ἀπό τή φωτιά.

            Ὁ θεῖος Παῦλος λέγει, ὅτι θά προτιμοῦσε νά μή γευθεῖ ποτέ κρέας στή ζωή του παρά νά γίνει ἀφορμή καί αἰτία σκανδάλου τῶν ἀδελφῶν του.  Λαμβάνοντες εὐκαιρία ἀπό αὐτό μποροῦμε νά ἀναφερθοῦμε περιληπτικά στό θεσμό τῆς νηστείας, τήν ἄσκηση αὐτῆς τῆς ἀρετῆς ἀπό τούς πιστούς καί τίς ὠφέλειές της. 

            Ἡ Ἐκκλησία ἀρκετές φορές τό χρόνο συστήνει στά μέλη της νά ἀσκοῦν νηστεία.  Βεβαίως ἄν περιορίσουμε τήν ἀρετή τῆς νηστείας μόνο σ’ αὐτά τά ὁποῖα τρῶμε καί σ’ αὐτά τά ὁποῖα πίνουμε, τότε ἡ ἄσκησή μας ὡς πνευματική ἐνέργεια δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὁλοκληρωμένη.  Χρειάζεται, βέβαια, νά προσέχουμε τίς ἐνέργειες, πράξεις, σκέψεις καί αἰσθήματα, τά ὁποῖα βασιλεύουν μέσα μας.  Ἡ ἀποχή ἀπό κάποια εἴδη φαγητοῦ εἶναι φυσικά τό πρῶτο βῆμα.

 Ἡ νηστεία εἶναι ὁπωσδήποτε εὐεργετική στόν πνευματικό μας ἀγῶνα.  Μέ τή νηστεία καθαρίζει τό σῶμα μας, ἐλευθερώνεται ἡ σκέψη μας, δυναμώνει ἡ θέλησή μας καί τροχίζεται ὁ χαρακτήρας μας.  Ἔτσι ὥστε νά μποροῦμε νά ἀντιμετωπίζουμε τά διάφορα πάθη τῆς ψυχῆς, τά ὁποῖα φωλιάζουν μέσα μας καί ἐπίσης νά κατευνάζουμε τά πάθη τοῦ σώματος πιό εὔκολα.

            Ὅταν νηστεύουμε ἀπό φαγητά καί ποτά, παράλληλα χρειάζεται νά ἀπέχουμε καί ἀπό τίς ἁμαρτίες, τίς ὁποῖες διαπράττουμε  μέ τά μάτια, τά χέρια, τά χείλη, τά πόδια, τά αἰσθήματα, τή σκέψη, τά αὐτιά καί ὁ,τιδήποτε ἄλλο ζημιώνει καί λερώνει τό σῶμα καί τήν ψυχή μας.  Γιαὐτό ἡ Ἐκκλησία ψάλλει καί συμβουλεύει: «Νηστεύσωμεν, ἀδελφοί, σωματικῶς, νηστεύσωμεν καί πνευματικῶς».

            Νά εὐχηθοῦμε μέ ὑγεία νά διέλθουμε τίς ὑπόλοιπες μέρες τοῦ μή νηστησίμου Τριῳδίου καί μέ σταθερό φρόνημα καί πρόθυμη διάθεση νά εἰσέλθουμε στήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μ. Τεσσαρακοστῆς.  Αὐτή ὡς στάδιο πνευματικό εἶναι πλησίον γιά νά μᾶς προετοιμάσει νά φθάσουμε, νά ζήσουμε καί νά γιορτάσουμε πανηγυρικά Χριστοῦ τήν Ἀνάσταση.  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τήν Παρασκευή, 29η Ἰανουαρίου καί τήν Κυριακή, 31η Ἰανουαρίου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό μας Ναό, οἱ ἀκόλουθοι:     Ὁ Ἰουστῖνος-Χριστιανός, υἱός τῶν Vasile Anitei καί Elena, τό γένος Feraru, μέ ἀναδόχους τούς Ionut Enea καί Christina Ghita.

                        Ὁ Κωνσταντῖνος, υἱός τῶν Πολυδεύκη Ἀρναούτη καί Tatiana, τό γένος Chekanova, μέ ἀνάδοχο τόν Κυριάκο Ἀρναούτη.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΑ:  Τήν Τετάρτη, 3η Φεβρουαρίου 2010, στόν Καθεδρικό μας Ναό  ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς ἀειμνήστου Πολυξένης Neilson.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ἐκλιπούσας καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους της.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας τήν Τρίτη, 2α Φεβρουαρίου, φιλοξένησε ἡ κα Σοφία Λιβέρα ὑπέρ ὑγείας τῶν τέκνων καί συγγενῶν της καί στή μνήμη τῶν ἀειμνήστων γονέων της Ἀνδρέου καί Ἄννας καί τῆς γιαγιᾶς της Σοφίας.  Τό δέ γεῦμα τῆς Πέμπτης,       4η Φεβρουαρίου 2010, προσέφερε ἡ κα Ἀνδρούλα Ποϊράζη, στή μνήμη τῶν προσφιλῶν της συζύγου μ. Δημητρίου, Χρυσταλλένης, Δημοσθένους, Μαρίας, Ἑλένης καί Σταύρου.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς εὐλαβεῖς δωρήτριες.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:   Τήν Τετάρτη, 3η Φεβρουαρίου 2010, τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς κοινότητος πραγματοποίησε τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Μετά τά καθιερωμένα οἱ σύνεδροι ἀσχολήθησαν μέ τά ἀκόλουθα: Ὁ Ἐπίσκοπος ἐνημέρωσε γιά τήν ἐκκλησιαστική περίοδο τοῦ Τριῳδίου, τά ἐπικείμενα Ψυχοσάββατα καί τίς ἱερές ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας καί Μ. Τεσσαρακοστῆς.  Τό σῶμα τῶν συνέδρων ἐνημερώθηκε ἐπίσης γιά τά σχολικά ζητήματα καί τίς ἐκδόσεις τῆς κοινότητος καί τοῦ σχολείου.  Ὅλοι πληροφορήθησαν γιά τό ἐτήσιο ἀποκριάτικο τραπέζι τῶν ἡλικιωμένων καί προσεκλήθησαν νά συμμετάσχουν. Τέλος ἐγένετο ἀναφορά σέ διάφορα ἄλλα θέματα.  Παρευρέθησαν 14 πρόσωπα.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ:  Τήν Τρίτη ἀπόγευμα, 12η Ἰανουαρίου, μέχρι τήν Πέμπτη 14η Ἰανουαρίου 2010, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος συνοδευόμενος ἀπό τό Βοηθό του Ἐπίσκοπο Τροπαίου κ. Ἀθανάσιο καί τούς ἐκλεκτούς Ὁμογενεῖς κους Διονύσιο Α. Λιβέρα, Κυριάκο Κυριάκου καί Χαράλαμπο Τσιρτσιπῆ μετέβησαν ἀεροπορικῶς στήν Κωνσταντινούπολη γιά προσκυνηματική ἐπίσκεψη στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο.  Μέ τήν ἄφιξή μας ἡ ψυχή ὅλων πλημύρισε ἀπό ἄφατη χαρά καί βαθειά συγκίνηση, γιατί ἀξιωθήκαμε νά ἐπισκεφθοῦμε τή Μητέρα Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, τό Σεπτό μας Κέντρο, νά ἀσπασθοῦμε τό χέρι τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου ἡμῶν Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, νά λάβουμε τήν εὐλογία καί τήν εὐχή του καί νά ζήσουμε γιά λίγοστή Βασιλίδα τῶν πόλεων, τήν Κωνσταντινούπολη.  Τόσο ὁ Παναγιώτατος ὅσο καί ὅλα τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, περιέβαλαν ὅλους μας μέ πολλή φιλάδελφη στοργή, τήν ὁποία ἐξεδήλωσαν πολλές φορές καί μέ ποικίλους τρόπους, ἀπό τή στιγμή τῆς ἀφίξεώς μας μέχρι τήν ἀναχώρησή μας.

                        Κατά τή διάρκεια τῆς σύντομης ἐκεῖ παραμονῆς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά ἐπισκεφθοῦμε, ἐκτός ἀπό τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο καί τόν Πατριαρχικό Ναό, ὅπου ἀσπασθήκαμε τά τίμια λείψανα τά ἀποτεθησαυρισμένα ἐκεῖ καί μερικούς ἄλλους ἱερούς χώρους δειγματοληπτικά, ὅπως τήν Ἁγία Σοφία, τή Μονή τῆς Χώρας μέ τά ψηφιδωτά, τήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή  Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ὅπου εὑρίσκονται οἱ τάφοι τῶν Πατριαρχῶν, τό Ἱερό Ἁγίασμα Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, ὅπου πρωτοψάλη ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος καί διάφορα ἄλλα μέρη.

                        Ἀπό τίς στῆλες τοῦ κοινοτικοῦ μας φυλλαδίου «ΔΙΑΚΟΝΙΑ» ἐκφράζουμε ὁλόθερμες εὐχαριστίες καί πλούσια εὐγνωμοσύνη γιά τήν πατρική καί Πατριαρχική φιλοξενία, ἀγάπη, τιμή καί ἐμπιστοσύνη.  Ὑποβάλλουμε ταπεινά τά σέβη μας καί προσευχόμεθα γιά τή σταθερή ὑγεία καί τήν ἐξ ὕψους παντοειδή ἐνίσχυση τοῦ Αὐθέντου καί Δεσπότου ἡμῶν, Παναγιωτάτου καί Θειοτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου.    

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

8η Φεβρουαρίου Δευτέρα Θεοδώρου Στρατηλάτου καί Μακαρίου ἐπισκόπου Πάφου.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 4.30 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

10η Φεβρουαρίου Τετάρτη Χαραλάμπους Ἱερομάρτυρος. 

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

13η Φεβρουαρίου Σάββατο τῆς Τυρινῆς. 

(Μνήμη πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων).  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία Μνημόσυνα ὥρα 9.00 -10.30 π.μ.  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

14η Φεβρουαρίου Κυριακή τῆς Τυρινῆς.  (Μνεία ποιούμεθα τῆς ἐξορίας τῶν Πρωτοπλάστων ἀπό τόν Παράδεισο).

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Ἀνώνυμος                   £ 20.00                        Εὐθυμία Ἡρακλέους             £100.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 

 

 

Ο Ι   Α Θ Λ Η Τ Ε Σ   Τ Η Σ   Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ο Υ   Π Ι Σ Τ Ε Ω Σ

«Πίστει Μωσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱός θυγατρός Φαραώ.»  (Ἑβρ. ια΄ 24)

 

            Ἡ παρούσα Κυριακή, ἀγαπητοί ἀδελφοί, εἶναι γνωστή τά τελευταῖα χίλια χρόνια καί πιό πολύ, ὡς ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.  Ὡς πρώτη ὅμως Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἑορταζόταν γιά αἰῶνες πρίν καί ἀνεφέρετο στούς ἀγῶνες καί τίς θυσίες τῶν μαρτύρων τῆς πίστεως.  Πρόκειται γιά τούς μάρτυρες τῆς πίστεως τῆς ἐποχῆς, τόσο τῆς Παλαιᾶς ὅσο καί τῆς Καινῆς Διαθήκης καί ὅσους βέβαια ἔζησαν μέσα στή ροή τῶν εἴκοσι αἰώνων καί πλέον τῆς ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας. 

Τόν ἔνατο ὅμως αἰῶνα ἡ Πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν θεσπίσθηκε καί ὡς Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.  Ὁ ἑορτασμός τῆς ἡμέρας αὐτῆς τονίζει τήν ἀληθινή διδασκαλία καί ὀρθή πίστη τῆς Ἐκκλησίας ὡς πρός τό ρόλο καί τήν παρουσία τῶν ἁγίων εἰκόνων μέσα στή λατρεία καί τή ζωή τῶν πιστῶν.

            Τά δύο ὅμως ἀναγνώσματα τῆς ἡμέρας, ἀποστολικό καί εὐαγγελικό, παρέμειναν τά ἴδια.  Τό ἀποστολικό τονίζει τήν πίστη καί μνημονεύει πολλά παραδείγματα ἀνθρώπων πίστεως, ὅπως ὁ Ἀβραάμ, ὁ Μωυσῆς καί ἄλλοι.  Τό δέ εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀναφέρει τό κάλεσμα τῶν πρώτων μαθητῶν, τήν πίστη τήν ὁποία ἐξεδήλωσαν καί τήν προθυμία τους ν’ ἀκολουθήσουν τόν Κύριο.  Ὅλοι αὐτοί προβάλλονται ὡς πρότυπα πρός μίμηση, γιατί ἦταν ἕτοιμοι νά θυσιάσουν ὁ,τιδήποτε ἄλλο, ὄχι ὅμως ν’ ἀποχωρισθοῦν τήν πίστη στόν Ἀληθινό Θεό.

2

 

            Τώρα ὡς πρός τό κεφάλαιο τῶν ἁγίων εἰκόνων χρειάζεται νά ἀναφέρουμε ὅτι τόν ὄγδοο αἰῶνα ὑπῆρξαν καταχρήσεις, τόσο ἀπό τούς εἰκονόφιλους ὅσο καί ἀπό τούς εἰκονοκλάστες.  Ἡ ἐπέμβαση τῆς πολιτείας μέ ἐπί κεφαλῆς, τόν Αὐτοκράτορα Λέοντα Γ΄ (τόν Ἴσαυρο), ὁ ὁποῖος ἐξέδωσε δύο διατάγματα ἐναντίον τῶν εἰκόνων, δέν ἔλυσε τό πρόβλημα.  Ἀντίθετα τό μεγάλωσε καί τοῦ ἔδωσε ἔκταση καί χρονική διάρκεια.

            Τό 787 μ.Χ. ἡ αὐτοκράτειρα Εἰρήνη ἡ Ἀθηναία, ἡ ὁποία ἐπετρόπευε τόν ἀνήλικο τότε υἱό της Κωνσταντῖνο τόν Στ΄, σέ συνεργασία μέ τόν Πατριάρχη Ταράσιο, συνεκάλεσε στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας τήν Ἕβδομη Οἰκουμενική Σύνοδο.  Ἡ σύνοδος υἱοθέτησε τή διδασκαλία γιά τίς εἰκόνες, ἡ ὁποία περιέχεται στούς τρεῖς λόγους τοῦ τότε μοναχοῦ Ἰωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ.  Νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι πρίν τό Δαμασκηνό ἔγραψε λόγους ὑπέρ τῶν εἰκόνων ὁ Λεόντιος, Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως (Λεμεσοῦ).  Δυστυχῶς, σώζονται μόνο μικρά τεμάχια ἀπό τά κείμενά του.  Φαίνεται ὅτι ὁ Δαμασκηνός ὅταν ἔγραφε τά εἶχε ὑπόψη του.

            Δυστυχῶς τό ζήτημα τῆς εἰκονομαχίας συνεχίσθηκε καί ταλαιπώρησε τήν Ἐκκλησία γιά κάποιες ἀκόμη δεκαετίες.  Ἔτσι φθάνουμε στίς μέρες τῆς εἰκονόφιλης Αὐτοκράτειρας Ἁγίας Θεοδώρας, ἡ ὁποία ἦταν ἡ χήρα τοῦ εἰκονομάχου Αὐτοκράτορα Θεόφιλου.  Ἡ Θεοδώρα ἀφοῦ συνεργάσθη μέ τόν Πατριάρχη Μεθόδιο, συνεκάλεσε τήν ἐνδημοῦσα σύνοδο Κωνσταντινουπόλεως τό 843 μ.Χ.  Αὐτή ἡ σύνοδος ἐπανέλαβε τήν ἀπόφαση τῆς Ἑβδόμης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἐπανέφερε τίς εἰκόνες στή ζωή τῶν πιστῶν καί τούς ναούς καί ἐθέσπισε τήν ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας νά τελεῖται τήν πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν.

            Γιά νά φρεσκάρουμε τή μνήμη τῶν πιστῶν ἀναφέρουμε ποιά εἶναι ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ὡς πρός τίς εἰκόνες.  Οἱ Ἅγιες εἰκόνες στολίζουν τούς ναούς μέ τή μορφή καί τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί μέ σκηνές ἀπό τήν ἐπίγεια ζωή του, μέ τή μορφή καί τό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου καί τά γεγονότα τῆς ζωῆς της καί μέ τίς μορφές τῶν Ἁγίων καί τά μαρτύριά τους.  Οἱ πιστοί δέν λατρεύουν τίς εἰκόνες ἀλλά τιμοῦν τά εἰκονιζόμενα πρόσωπα. 

3

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἁγιογραφεῖται, γιατί μέ τόν ἐρχομό του ἀπό τούς οὐρανούς στή γῆ, ἐνανθρώπησε «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου» καί οἱ ἄνθρωποι τόν εἴδαμε, τόν συναναστραφήκαμε, συμφάγαμε μαζί του, τόν ἀκούσαμε καί ἐγίναμε μάρτυρες τῶν θαυμάτων, τῶν παθῶν, τῆς σταυρώσεως, τῆς ἀναστάσεως ἀπό τούς νεκρούς καί τῆς ἀναλήψεώς του στούς οὐρανούς.

Οἱ πιστοί λατρεύουμε μόνο τόν Τριαδικό Θεό.  Στά εἰκονιζόμενα πρόσωπα ἀποδίδουμε τιμή, ἐκφράζουμε σεβασμό καί ὑπενθυμίζουμε τούς δεσμούς τῆς ἀγάπης, οἱ ὁποῖοι ὑφίστανται μεταξύ μας, ὡς μελῶν τῆς ὁρατῆς καί ἀόρατης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἔχει κεφαλή τόν Ἰησοῦ Χριστό.  Τιμή ἀποδίδουμε ἐπίσης στά ἱερά λείψανα, τόν Τίμιο Σταυρό καί τούς Ἁγίους Ἀγγέλους.

Ἀπό τότε, πού ἔχει θεσπισθεῖ ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, οἱ πιστοί τήν ἡμέρα αὐτή φέρνουμε μαζί μας στούς ναούς τίς εἰκόνες, τίς ὁποῖες ἔχουμε στά σπίτια μας.  Τίς φέρνουμε γιά νά ἐκκλησιασθοῦν καί νά λειτουργηθοῦν μαζί μας καί νά διαδηλώσουμε τό θρίαμβο τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.   Οἱ Ἅγιοι καί φίλοι τοῦ Θεοῦ μέ τήν παρρησία, τήν ὁποία ἔχουν στό θρόνο τοῦ Θεοῦ, προσεύχονται γιά ὅλους ἐμᾶς νά παραμένουμε πιστοί καί σταθεροί στήν παραδομένη πίστη καί νά συνεχίζουμε νά δοξολογοῦμε, νά λατρεύουμε καί νά ὑμνοῦμε τόν Ἕναν καί Τριαδικό Θεό.  Ἀμήν!   

 

K O I N O T I K A   N E A

ΚΗΔΕΙΑ:  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, τή Δευτέρα, 15η Φεβρουαρίου 2010, προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς ἀείμνηστης Ἀνδριανῆς Καλοδημητρίου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ἐκλιπούσας καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους της.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε τήν Τρίτη, 16η Φεβρουαρίου, ἡ κα Εὐγενία Χριστοφίδου, στή μνήμη τῶν προσφιλῶν της γονέων Ἀντωνίου καί Μαρίας καί ἀδελφῆς της Γιαννούλας.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 18η Φεβρουαρίου 2010 προσέφερε ὁ Φιλανθρωπικός Σύλλογος Κυριῶν Finchley/Barnet.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Τά Ἑλληνικά Σχολεῖα Ἀπ. Βαρνάβα ἔχουν ἑτοιμάσει καί κυκλοφοροῦν τόν ἐτήσιο σχολικό λαχνό.  Ἐξεδόθησαν 11.000 λαχνοί πρός £ 1.00 ἕκαστος.  Τά παιδιά, οἱ γονεῖς, οἱ κηδεμόνες καί οἱ δάσκαλοι ζητοῦν τή δική σας βοήθεια γιά τή διάθεση τοῦ λαχνοῦ.  Ἡ κλήρωση θά λάβει χώρα στήν Τελική Γιορτή τῶν Ἐξετάσεων, τήν Κυριακή, 4η Ἰουλίου 2010.  Παρακαλοῦμε ὅπως ὑποστηρίξετε γενναιόδωρα τήν προσπάθεια.  Αὐτή γίνεται γιά τό μέλλον τῆς γλώσσας μας καί τῶν παιδιῶν μας.

 

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:  Μέ κάποια καθυστέρηση κυκλοφόρησε ἡ Χριστουγεννιάτικη ἔκδοση τοῦ σχολικοῦ μας περιοδικοῦ.  Αὐτή φέρει τόν ἀριθμό 106, καλύπτει σχεδόν ἑκατό σελίδες καί περιέχει χαιρετισμούς ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο, τούς Προϊσταμένους τῶν δύο Ἐκπαιδευτικῶν Ἀποστολών ΕΕΑ καί ΚΕΑ, κείμενα τοῦ Ἐπισκόπου, τίς προσφωνήσεις τῶν παιδιῶν τήν ἡμέρα τοῦ ἁγιασμοῦ, πανηγυρικό λόγο γιά τήν ἐπέτειο τοῦ Σαράντα, κείμενα τῶν παιδιῶν, τά ὁποῖα ἀναφέρονται σέ ποικιλία θεμάτων, τό χρονικό τοῦ σχολείου καί τῆς κοινότητος, διαφημίσεις ἀπό τούς ὑποστηριχτές τῆς ἑλληνικῆς παιδείας καί φωτογραφικό ὑλικό.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

22α Φεβρουαρίου Δευτέρα  Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

23η Φεβρουαρίου Τρίτη Ἁγίου Πολυκάρπου Σμύρνης. 

Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη θ. Λειτουργία ὥρα 8.45 – 10.30 π.μ.  Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ. 

24η Φεβρουαρίου Τετάρτη Α΄ καί Β΄ Εὕρεση Τιμίας κάρας Ἁγίου Προδρόμου.  Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη θ. Λειτουργία ὥρα 6.00 – 7.15 μ.μ.

25η Φεβρουαρίου Πέμπτη Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

26η Φεβρουαρίου Παρασκευή Β΄ ΣΤΑΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ. 

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 6.00 – 7.15 μ.μ. 

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 6.30 – 8.00 μ.μ.

27η Φεβρουαρίου Σάββατο Β΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν

Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 8.30 – 10.30 π.μ

Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

28η Φεβρουαρίου Κυριακή Β΄ τῶν Νηστειῶν (Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ).

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Εὐάγγελος Λάπα       £ 10.00                        Παναγιώτα Γεωργίου                        £ 10.00

Δρ Α. Πελεντρίδης     £100.00           Κλειώ Παπαευριπίδου          £ 50.00

κος καί κα Σουγλῆ     £500.00           Χρυστάλλα Νικολάου                       £ 20.00

Μαρίνα Νικολάου     £ 10.00                        Ἀνδρούλα Ἰωάννου               £ 50.00

Παναγιώτα Χ¨Χριστοφῆ στή μνήμη συζύγου Κυριάκου              £ 20.00

Σταυρούλα Γεωργίου στή μνήμη υἱοῦ της Ἠλία                           £ 20.00 

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 

THE  CHAMPIONS  OF  THE  ORTHODOX  FAITH

“By faith Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh’s daughter.”

                                                                                    (Hebrews 11: 24)

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

                        The present Sunday has been known for over a thousand years as the Sunday of Orthodoxy.  However, it was celebrated as the first Sunday in Lent for many centuries before that and referred to the struggles and sacrifices of the martyrs of faith.  It includes the martyrs of faith connected to the Old and New Testaments as well as those who lived, of course, in the twenty centuries or more in the Church’s history.

                        However, in the ninth century the First Sunday in Lent was also launched as the Sunday of Orthodoxy.  The celebration of this day stresses the correct teaching and the true faith of the Church regarding the role and the presence of the holy icons during worship of God and in the life of the faithful.

                  However, the two readings of the day, the apostolic and the gospel readings, remained the same.  The apostolic reading stresses the faith and refers to many examples of people of faith, such as Abraham, Moses and others.  The gospel reading refers to the calling of the first disciples, the faith which they expressed and their willingness to follow the Lord.  All these people are presented as good examples to follow because they were prepared to sacrifice everything else but not the faith in the true God.

                        Now, regarding the matter of the holy icons, it is necessary to say that in the eighth century there existed wrong attitudes from both sides, the friends and the enemies of the icons.  The intervention of the state, having as head, Emperor Leo the 3rd, who issued two edicts against the icons, did not solve the problem.  On the contrary, it made it bigger, it broadened it and extended it in time.

                        In the year 787 A.D. the Empress Irene the Athenian, who was the guardian of her minor son Constantine the 6th, in co-operation with Patriarch Tarasios, convened the Seventh Ecumenical Council in Nicene of Bethany.  The Synod adopted the teaching on icons which was included in the three sermons of the then monk, John the Damascene.  Let us recall that prior to Damascene, Leontios, Bishop of Neapolis (Limassol) wrote sermons regarding the icons.  Unfortunately, only fragments of these survived.  However, it seems that Damascene had these writings in mind when he wrote his sermons.

                        Unfortunately, the problem of the iconoclasm continued and troubled the Church for some more decades until we come to the days of the Empress St Theodora, who was in favour of the icons and was the widow of Emperor Theophilos, who was against the icons.  Empress Theodora co-operated with Patriarch Methodios and convened the Synod of Constantinople in the year 843 A.D.  This Synod repeated the teaching of the Seventh Ecumenical Council, returned the icons in the life of the faithful and the churches and arranged for the Feast of Orthodoxy to take place on the First Sunday in Lent.

3

                        In order to refresh the memory of the faithful we are going to recall the teaching of the Church as far as the icons are concerned.  The holy icons decorate the Churches with the image and person of Jesus Christ and the various events of His earthly life;  with the image and person of the Theotokos and the events of her life, and the portraits of the saints and their martyrdoms. 

The faithful do not worship the icons but respect and venerate the persons presented on them.

                        We have icons of Jesus Christ because by His descent from heaven to earth He was incarnate “from the Holy Spirit and the Virgin Mary” and we men, saw Him, associated with Him, ate together, heard Him speaking and became witness of His miracles, His passion, crucifixion, resurrection from the dead and His ascension to heaven.

                        We, the faithful, worship only the Triune God.  To the images presented on the icons we offer only honour, express respect and bring to the surface the bonds of love which exist between us as members of the visible and invisible church which has as her head Jesus Christ.  We also respect the relics of the saints, the venerable Cross and the holy angels.

                        Since the Sunday of Orthodoxy was launched we, the faithful, on this day bring with us to the churches our icons.  We bring them to church them, to participate in the Divine Liturgy with us and declare the triumph of the Orthodox faith.  The saints and the friends of God through their boldness which they have at the throne of God, pray for all of us to remain faithful and steadfast in the given faith and to continue to glorify, worship and sing to the One Triune God.  Amen!

C O M M U N I T Y   N E W S

 

MEALS FOR  THE  ELDERLY:     The meals for the elderly during the months of January and February were subsidised by the following:  Olga Agamemnon in memory of her beloved husband Panayiotis and son Agamemnon;  Christos Ioannides in memory of Costas, Maria, Christos, Sophia, Kyriacos and Eftychia;  Athenoula Anastasiou in memory of her beloved departed;  Meropi Kelepeshi in memory of her beloved husband Stelios, parents and relations;  Maria Fafalios-Dragona;  Angela;  Kyriacos Pattichis;  Pantelitsa Charalambous;  Sophia Livera;  Androula Poirazi in memory of her beloved husband Demetrios and relations Chrystalleni, Demosthenis, Maria, Eleni and Stavros;  Evridiki Demetriou in memory of her loved ones;  Despina for her family’s health;  Eugenia Christophidou in memory of her beloved parents Antonis and Marina and sister Yiannoulla;  the Greek Women’s Philanthropic Association (Finchley & Barnet); 

                  However, the two readings of the day, the apostolic and the gospel readings, remained the same.  The apostolic reading stresses the faith and refers to many examples of people of faith, such as Abraham, Moses and others.  The gospel reading refers to the calling of the first disciples, the faith which they expressed and their willingness to follow the Lord.  All these people are presented as good examples to follow because they were prepared to sacrifice everything else but not the faith in the true God.

 

                        Now, regarding the matter of the holy icons, it is necessary to say that in the eighth century there existed wrong attitudes from both sides, the friends and the enemies of the icons.  The intervention of the state, having as head, Emperor Leo the 3rd, who issued two edicts against the icons, did not solve the problem.  On the contrary, it made it bigger, it broadened it and extended it in time.

 

                        In the year 787 A.D. the Empress Irene the Athenian, who was the guardian of her minor son Constantine the 6th, in co-operation with Patriarch Tarasios, convened the Seventh Ecumenical Council in Nicene of Bethany.  The Synod adopted the teaching on icons which was included in the three sermons of the then monk, John the Damascene.  Let us recall that prior to Damascene, Leontios, Bishop of Neapolis (Limassol) wrote sermons regarding the icons.  Unfortunately, only fragments of these survived.  However, it seems that Damascene had these writings in mind when he wrote his sermons.

 

                        Unfortunately, the problem of the iconoclasm continued and troubled the Church for some more decades until we come to the days of the Empress St Theodora, who was in favour of the icons and was the widow of Emperor Theophilos, who was against the icons.  Empress Theodora co-operated with Patriarch Methodios and convened the Synod of Constantinople in the year 843 A.D.  This Synod repeated the teaching of the Seventh Ecumenical Council, returned the icons in the life of the faithful and the churches and arranged for the Feast of Orthodoxy to take place on the First Sunday in Lent.

 

 

                        In order to refresh the memory of the faithful we are going to recall the teaching of the Church as far as the icons are concerned.  The holy icons decorate the Churches with the image and person of Jesus Christ and the various events of His earthly life;  with the image and person of the Theotokos and the events of her life, and the portraits of the saints and their martyrdoms. 

 

4

Eleni Argyrou in memory of her husband Charalambos and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA.  We thank all the kind donors for their kindness and generosity towards this worthy cause.

RENEWAL  OF  SUBSCRIPTIONS:  The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine (£15.00) are now due.  If you have not already paid your subscriptions or wish to subscribe to any or all of these you may contact our Community’s offices.

ANNUAL  SCHOOL  RAFFLE:     We would like to inform you that the annual school raffle is, once again, in circulation.  The School Governing Body has issued 11,000 raffle tickets.  We would ask you for your support in buying and/or selling these raffle tickets so that we may reach our target of £11,000.00 as soon as possible.

SCHOOL  MAGAZINE  CHRISTMAS  EDITION:            We are pleased to announce that the Christmas edition of our School magazine is now in circulation.  With this issue we have entered the thirty-eighth year since this magazine was first published.  This edition, No. 106, contains messages by His Eminence, Gregorios, Archbishop of Thyateira and Great Britain, the two Educational Inspectors from Greece and Cyprus;  Christmas blessings by the headmaster, His Grace, Athanasios, Bishop of Tropaeou, an address on “The Incarnation of the Divine Word of God”;  greetings by two pupils on the official opening of the School Year 2009-2010;  an address on the event of the 28th October 1940 by Mrs Katerina Papalouka;  several essays by the pupils of the St Barnabas Greek School;  the chronicle of the activities of the school and community together with photographs depicting some of these activities and also the advertisements by the school’s sponsors.  It is worthwhile for you to obtain a copy and read its contents in order for you to see some of the work that our school achieves.

THE  AKATHHIST  HYMN:  We remind our congregation that on the first five Fridays during Lent the Akathist Hymn is sung in both our churches, as follows:

                                    St Barnabas Church: 6.00–7.15 p.m

                                    St Mary’s Greek Cathedral: 6.30–8.00 p.m.

THE  SERVICE  OF  THE  PRESANCTIFIED  GIFTS:             On each Wednesday, either morning or afternoon the Service of the Presanctified Gifts is celebrated in our Cathedral.  Morning: 8.30 – 10.30 a.m. or afternoon 6.00 – 7.30 p.m.

Read Full Post »