Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Νοέμβριος 2011

 

 

Η   Α Φ Ρ Ο Σ Υ Ν Η   Κ Α Π Ο Ι Ω Ν    Α Π Ο   Τ Ο Υ Σ   Π Λ Ο Υ Σ Ι Ο Υ Σ

«εἶπε δέ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτί τήν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπό σοῦ·  ἅ δέ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;»                                           (Λουκ. ιβ΄ 20)

 

                        Ἀπό τό ἱερό εὐαγγέλιο, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τῆς παρούσας Κυριακῆς διδασκόμεθα γιά τόν ἐγωισμό καί τήν πλεονεξία, ὅτι ὁδηγοῦν στήν καταστροφή καί τό χάος, ὅταν βασιλεύουν στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου.  Ἄς δοῦμε ὅμως τά πλαίσια μέσα στά ὁποῖα εἰπώθηκε αὐτή ἡ παραβολή.  Ὁ Κύριος πορευόταν πρός τό πάθος.  Κάποιος ἄνθρωπος  πλησίασε τόν Κύριο καί τοῦ ζήτησε νά καταστεῖ μεσίτης στή διαφορά, τήν ὁποία ἐκεῖνος εἶχε μέ τόν ἀδελφό του γιά τά περιουσιακά τους στοιχεῖα.  Ὁ Κύριος βεβαίως δέν ἀποδέχθηκε αὐτό τό ρόλο. 

 

                        Τό ἀκροατήριο τοῦ Κυρίου ἀπετελεῖτο στή μεγάλη του πλειοψηφία ἀπό ἀγρότες.  Τούς διηγήθηκε, λοιπόν, αὐτήν τή σύντομη παραβολή, ἡ ὁποία τούς προσέφερε μιά ζωντανή εἰκόνα τῆς ἀγροτικῆς ζωῆς.  Ὁ Κύριος ὀνόμασε τόν πλούσιο ἄφρονα, δηλαδή ἀνόητο.  Φαίνεται ὅτι ἐπρόκειτο γιά κάποιο μεγάλο γαιοκτήμονα. 

 

                        Ὁ Θεός, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τό εὐαγγέλιο, ἔχυσε τό ἔλεος καί τήν εὐλογία του στά κτήματα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου πλουσιοπάροχα.  Ἡ παραγωγή στούς διάφορους τομεῖς ξεπέρασε τίς προσδοκίες τοῦ γεωργοῦ.  Τοῦτο ὅμως δέν τοῦ προξένησε χαρά, ἀνάπαυση καί ἐσωτερική γαλήνη.  Ἀντίθετα, τόν ἔβαλε σέ μεγάλες σκέψεις. «Διελογίζετο ἐν αὐτῷ λέγων»      (Λουκ. ιβ΄ 17)  Ὁ πλούσιος ἔχασε τόν ὕπνο του.  Βημάτιζε καί μονολογοῦσε.  «Ποῦ συνάξω τούς καρπούς μου;» 

 

                        Οἱ ἀποθῆκες, τίς ὁποῖες εἶχε, δέν ἦταν ἀρκετές γιά νά δεχθοῦν τά εἰσοδήματα τῆς χρονιᾶς.  Καμιά ὅμως σκέψη γιά νά παραχωρήσει κάτι σέ ὅσους τοῦ δούλευαν ἔμπιστα, συνειδητά καί ἀδιάκοπα καί ἔτσι συνέβαλαν στήν ἐπιτυχία.  Τίποτε δέ σκέφθηκε νά προσφέρει οὔτε καί πρός τά μέλη τῆς οἰκογένειάς του, στούς πτωχούς, στούς ἀσθενεῖς, στίς χῆρες καί τά ὀρφανά τῆς περιοχῆς του.  Ὅλα τά ἤθελε γιά τόν ἑαυτό του καί μόνο. 

 

                        Ἀποφασίζει, λοιπόν, νά κατεδαφίσει τίς ἀποθῆκες καί νά οἰκοδομήσει ἄλλες πιό μεγάλες, ὥστε νά χωρέσουν τή σοδειά τῆς χρονιᾶς.  Ὅταν δέ ἀποθηκευθοῦν τά πάντα, σκέφθηκε, τότε θά ἔλεγε στήν ψυχή του.  Ἔχεις νά τρῶς, νά πίνεις καί νά διασκεδάζεις γιά πολλά χρόνια.  Ἀκριβῶς τή στιγμή ἐκείνη ἀκούγεται ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ δυνατή, σταθερή κάι ἀποφασιστική.  «ἄφρον», ἀνόητε ἄνθρωπε «ταύτῃ τῇ νυκτί» ἀπόψε κιόλας, «τήν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπό σοῦ», φεύγεις ἀπό τή ζωή αὐτήν παρά τή θέλησή σου, «ἅ δέ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;»  Ὅλα ὅσα συγκέντρωσες καί φύλαξες, σέ ποιό θά μείνουν; καί ἡ παραβολή τελειώνει: «οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καί μή εἰς Θεόν πλουτῶν».  Ἔτσι θά συμβεῖ σέ ὅποιο θησαυρίζει καί περιορίζει τούς στόχους του στή ζωή αὐτήν καί μόνο καί δέν πλουτίζει τόν ἑαυτό του μέ ὅ,τι εὐχαριστεῖ τό Θεό.

 

                        Κάποιοι ἀκούοντας τούτη τήν παραβολή πιθανό νά σκεφθοῦν ὅτι τό εὐαγγέλιο στρέφεται ἐναντίον τῶν πλουσίων καί τοῦ πλούτου.  Αὐτό ὅμως εἶναι λάθος.  Ἄν παρακολουθήσουμε τή ζωή τῆς ἀνθρωπότητος θά συναντήσουμε καλούς καί κακούς πλουσίους ἀλλά καί καλούς καί κακούς πτωχούς.  Ὁ Θεός ἀγαπᾶ καί ἐνδιαφέρεται γιά τή σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

 

                        Ὑπῆρξαν πλούσιοι, οἱ ὁποῖοι ἠγάπησαν καί ὑπηρέτησαν τούς συνανθρώπους τους ποικιλότροπα, ἐξασκώντας ἔργα φιλανθρωπίας καί ἐθνικῆς εὐεργεσίας.  Αὐτοί ἄφησαν καλό ὄνομα μεταξύ τῶν συνανθρώπων τους καί κέρδισαν τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὡς ἀμοιβή γιά τίς ἀγαθοεργίες τους καί τήν καλή χρήση, τήν ὁποίαν ἔκαμαν τῶν ἀγαθῶν τους.  Παραδείγματα ὑπάρχουν πολλά μέσα στήν Παλαιά ἀλλά καί στήν Καινή Διαθήκη καί ἡ ἁλυσίδα τῶν ἐλεημόνων ἀνθρώπων συνεχίζεται μέσα στή ροή τῶν αἰώνων μέχρι σήμερα.  Σ’ αὐτό τό σημεῖο ἐπιβάλλεται νά τονίσουμε ὅτι ὁ πλοῦτος ἀπό μόνος του εἶναι καί αὐτός ἕνα μέσο στά χέρια τῶν ἀνθρώπων.  Ἡ χρήση τοῦ πλούτου κάνει καλά ἤ κακά, ὠφελεῖ ἤ ζημιώνει τούς ἀνθρώπους.  Ἐξαρτᾶται   ἀπό τή διάθεση τοῦ κατόχου του.  Χειριστής τοῦ πλούτου παραμένει ὁ ἄνθρωπος.  Κριτής ὅμως καί ἀθλοθέτης παραμένει ὁ χορηγός τῶν πάντων, ὁ δωρεοδότης Θεός.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 12ης καί 13ης Νοεμβρίου 2011, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ὁ Νικόλαος-Γερόλεμος, υἱός τῶν Χριστάκη Γεωργίου καί Ἀντωνίας, τό γένος Πογιατζιῆ, μέ ἀνάδοχο τήν Κατερίνα Βασιλειάδου.

                   Ἡ Σοφία, θυγατέρα τῶν Ryal Salmon καί Ἐλισάβετ, τό γένος Ἀργυροῦ, μέ ἀνάδοχο τόν Ἀντώνη Ἀργυροῦ.

                   Ἡ Ἀγγελίνα, θυγατέρα τῶν Βασιλείου Ἐλευθερίου καί Λάουρας, τό γένος Κώστα, μέ ἀναδόχους τούς Παναγιώτα Ἐλευθερίου καί Ἀλέξανδρο Γρηγοροπούλου, καί

                   Ὁ Ζαχαρίας, υἱός τῶν Δημητρίου Grech καί Ἑλένης, τό γένος Χρίστου, μέ ἀνάδοχο τόν Ἀνδρέα Παύλου.

                   Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τοῦ Νικολάου-Γερολέμου. 

                   Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας δεξιώθησαν τήν Τρίτη, 15η Νοεμβρίου καί τήν Πέμπτη, 17η Νοεμβρίου 2011, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων εὐχαριστεῖ θερμά τίς εὐλαβεῖς δωρήτριες.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Kohar Lousarian τή Δευτέρα, 14η Νοεμβρίου, Ἠλία Χρυσοστόμου τήν Τετάρτη, 16η Νοεμβρίου καί Ἀνδρέου Νικόλα τήν Παρασκευή, 18η Νοεμβρίου 2011.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Ἠλία Χρυσοστόμου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΠΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: Τό Σάββατο, 5η Νοεμβρίου 2011, τό ἐκπαιδευτικό προσωπικό τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα, πραγματοποίησε τήν πρώτη του ἐκπαιδευτική συνάντηση.  Μετά τά καθιερωμένα τό σῶμα ἀσχολήθηκε μέ τό κεντρικό θέμα, τό ὁποῖο ἦταν: «Προγραμματισμός – Εὐχάριστες δημιουργικές δραστηριότητες».  Τό θέμα παρουσίασε ἡ ἐκπαιδευτικός τῶν σχολείων μας καί μέλος τῆς Κ.Ε.Α. κα Ἀμαλία Λοϊζίδου.  Ὁ διευθυντής τῶν σχολείων ἐκτός ἀπό τόν καθιερωμένο χαιρετισμό, ὑπενθύμισε τίς εὐθύνες καί τά καθήκοντα τῶν ἐκπαιδευτικῶν καί τῶν βοηθῶν.  Συμμετεῖχαν 28 πρόσωπα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ:  Τή Δευτέρα, 21η Νοεμβρίου 2011, ἡ Σχολική μας Ἐφορεία θά πραγματοποιήσει συνεδρία.  Καλοῦνται τό προεδρεῖο καί ὅλα τά μέλη, ὅπως προσέλθουν στά κεντρικά γραφεῖα, ὥρα 7.30 μ.μ.

 

ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ: Ἔφθασαν τά μικρά ἡμερολόγια τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.  Οἱ πληροφορίες εἶναι καί στίς δύο γλῶσσες (Ἑλληνικά καί Ἀγγλικά).  Τιμή £ 1.50.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

21η Νοεμβρίου Δευτέρα ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

              Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

22α Νοεμβρίου Τρίτη Φιλήμονος Ἀποστόλου, Ἀρχίππου, Ὀνησίμου, Κικιλίας μάρτυρος, ὁσίου Σωζομένου τοῦ Κυπρίου. 

              Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 -11.00 π.μ.

23η Νοεμβρίου Τετάρτη Ἀμφιλοχίου Ἐπισκόπου Ἰκονίου, Γρηγορίου Ἀκραγαντίνων, Ἑλένου Ἐπισκόπου Ταρσοῦ. 

              Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

24η Νοεμβρίου Πέμπτη Κλήμεντος Ἐπισκόπου Ρώμης, Πέτρου Ἀλεξανδρείας, Φιλουμένου μάρτυρος.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

25η Νοεμβρίου Παρασκευή Ἀπόδοση  Ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων,

                  Ἁγίας Αἰκατερίνης Μεγαλομάρτυρος. 

              Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

26η Νοεμβρίου Σάββατο Στυλιανοῦ Παφλαγόνος, Ἀλυπίου Κιονίτου, Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε», Ὁσίων.

              Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα      Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.        Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

27η Νοεμβρίου Κυριακή Δεκάτη Τρίτη Λουκᾶ. 

(Ἰακώβου τοῦ Πέρσου, Ναθαναήλ ὁσίου). 

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Ἀνώνυμος                 £ 20.00                     Ἀνδρούλα Ἀλέκου               £ 15.00        

Carla & husband     £ 15.00                     Σωτηρούλα Χ”Χριστοφῆ   £ 20.00        

Χριστίνα Γεωργαλλᾶ          £ 10.00                     Χρῖστος Μολογκούνας       £  7.00

Διάφοροι δωρητές στή μνήμη ἀείμνηστης Χρυστάλλας Goodman           £816.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

Lesson of Catechism

A N N O U N C E M E N T    –   I N V I T A T I O N

 

“Then the people brought little children to Jesus for him to place his hands on them and pray for them.  But the disciples rebuked them.” (Matthew 19: 13)

 

                        The Community of Saint Barnabas exercising its pastoral work, offers catechism to the children of school age.  This task takes place in the church during the Divine Liturgy.  At this point I would like to stress that the land where we live as immigrants, in contrast to the little villages of our origin, unfortunately has great distances between the places we live and the places of worship of each community and parish.  Therefore it is not possible for the children to come to church simply for the lesson of Catechism.  Thus in the community of   St Barnabas, the teaching of catechism is offered towards the end of the Divine Liturgy within the church service, having as audience not only the children but the whole of the congregation.

 

                        The participation of the children in the catechism is a matter which depends primarily on the attitude of the parents.  The children will attend lessons as well as the Divine Liturgy if the family comes to church with their children.  During the current year humanity experienced in various countries, actions of anarchy and moods of destruction.  It is generally accepted that those were due to the children who were deprived from religious education and in our case became estranged from the Greek Orthodox and classical culture where the long-standing values are maintained.

 

                        We therefore warmly invite all the families to lead their children to Church, if possible, every Sunday.  The children receive brief lessons given by the clergy of the community, as follows:

 

a)      St Barnabas Church                   10.20 a.m. – 10.30 a.m.

b)      St Mary’s Cathedral                   11.40 a.m. – 11.50 a.m.

We advise the parents to give the opportunity to their children to participate as much as they can, to receive sufficient religious education, to gain ecclesiastical experiences and learn the truths of the Gospel.  In this way they can cultivate their inner being in the correct manner.

 

With these few words we greet you and look forward to your willing co-operation and your immediate response to the Church’s invitation.

                                                                        Best wishes and blessings in the Lord,

 

 

31st October 2011                                                                  † Bishop Athanasios of Tropaeou

Read Full Post »

Κατηχητικό μάθημα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   –   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

«Τότε προσηνέχθη αὐτῷ παιδία, ἵνα ἐπιθῇ αὐτοῖς, τάς χεῖρας καί προσεύξηται·  οἱ δέ μαθηταί ἐπετίμησαν αὐτοῖς.»                                                                         (Ματθ. ιθ΄ 13)

 

                        Μέσα στά πλαίσια τῆς διεξαγωγῆς τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Κοινότητος Ἀποστόλου Βαρνάβα προσφέρεται καί ἡ κατηχητική διδασκαλία πρός τά παιδιά σχολικῆς ἡλικίας.  Αὐτή ἡ διακονία διεξάγεται στό χῶρο τῆς ἐκκλησίας κατά τήν ὥρα τῆς θείας Λειτουργίας.  Θά ἤθελα ἐδῶ νά τονίσω ὅτι οἱ χῶροι στούς ὁποίους διαβιοῦμε, ὡς μετανάστες, σέ ἀντίθεση πρός τά μικρά μέρη τῆς καταγωγῆς μας, ἔχουν δυστυχῶς μεγάλες ἀποστάσεις μεταξύ τους καί ἐπίσης ἀπέχουν ἀρκετά ἀπό τό ναό ἑκάστης κοινότητος καί ἐνορίας.  Γιά τοῦτο δέν εἶναι δυνατό νά προσέρχονται τά παιδιά στήν ἐκκλησία μόνο γιά τό κατηχητικό μάθημα.  Ἔτσι στήν κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα ἡ κατηχητική διδασκαλία λαμβάνει χώρα, λίγο πρίν τό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας, μέσα στό ναό μέ ἀκροατήριο ὄχι μόνο τά παιδιά ἀλλά ὅλο τό ἐκκλησίασμα.

 

                        Ἡ συμμετοχή τῶν παιδιῶν στό κατηχητικό μάθημα εἶναι ζήτημα τό ὁποῖο ἐξαρτᾶται πιό πολύ ἀπό τούς γονεῖς.  Τά παιδιά θά ἔρθουν στό μάθημα καί τή θ. Λειτουργία ἄν ἡ οἰκογένεια ἐκκλησιάζεται καί τά φέρνει μαζί της.  Τά ὅσα ἔζησε ἡ ἀνθρωπότητα στίς διάφορες χῶρες, ἰδιαίτερα κατά τήν τρέχουσα χρονιά, μέ τίς ἐκδηλώσεις ἀναρχίας καί καταστροφικῆς διαθέσεως, ἀποτελοῦν γενική ὁμολογία ὅτι προέρχονται ἀπό νέα παιδιά τά ὁποῖα ἔχουν στερηθεῖ τή θρησκευτική ἀγωγή καί ἀποξενωθεῖ ἀπό τήν ἑλληνορθόδοξη καί κλασσική παιδεία, ὅπου προβάλλονται οἱ διαχρονικές ἀξίες.

 

                        Ἀπευθύνουμε, λοιπόν, θερμή παράκληση πρός ὅλες τίς οἰκογένειες, ὅπως ὁδηγοῦν τά παιδιά τους στήν ἐκκλησία, ἄν εἶναι δυνατό κάθε Κυριακή.  Τά μαθήματα γίνονται ἀπό τούς κληρικούς τῆς κοινότητος γιά λίγα λεπτά, ὡς ἀκολούθως:

                        α)         Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 10.20  – 10.30 π.μ.

                        β)         Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 11.40 – 11.50 π.μ.

 

                        Συμβουλεύουμε τούς γονεῖς νά δώσουν εὐκαιρία στά παιδιά τους νά λάβουν ὅσο γίνεται ἀρκετή θρησκευτική παιδεία, νά ἀποκτήσουν βιώματα ἐκκλησιαστικά καί νά γνωρίσουν τίς ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου.  Μόνο ἔτσι καλλιεργοῦν μέ τόν ὀρθό τρόπο τήν ψυχή τους.

 

                        Μέ αὐτά σᾶς χαιρετοῦμε καί προσβλέπουμε στήν ἀμέριστη συνεργασία καί τήν ἄμεση ἀνταπόκρισή σας στό κάλεσμα τῆς Ἐκκλησίας.

 

                                                                                                Μέ πλούσιες εὐλογίες καί ἔνθερμες εὐχές,

 

                                                                                                            † Ὁ Τροπαίου Ἀθανάσιος

 

Read Full Post »

 

Ο   Θ Α Ν Α Τ Ο Σ   Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Ο Σ   Υ Π Ν Ο Σ

 

«ἔκλαιον δέ πάντες καί ἐκόπτοντο αὐτήν.  ὁ δέ εἶπε· μή κλαίετε· οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλά καθεύδει.»                                                                       (Λουκ. η΄ 52)

 

                        Ἡ μοναχοκόρη, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τοῦ Ἀρχισυναγώγου, βαρειά ἀσθενής καί εὑρισκομένη στά πρόθυρα τοῦ θανάτου, ὤθησε τόν πατέρα της στήν ἀπόφαση νά ἀναζητήσει τόν Κύριον Ἰησοῦ.  Ἐκεῖνος τόν εὑρίσκει, τόν πλησιάζει καί γονατιστός ἐνώπιόν του τόν θερμοπαρακαλεῖ νά ἐπισκεφθεῖ τό σπίτι του καί νά θεραπεύσει τή δωδεκάχρονη θυγατέρα του. 

 

                        Ὁ Κύριος περιτριγυρισμένος ἀπό τά πλήθη τοῦ κόσμου καί στριμωγμένος ἀπό παντοῦ πορεύεται χωρίς καθυστέρηση γιά τήν κατοικία τοῦ Ἰαείρου.  Φθάνει ὅμως ξαφνικά κάποιος ἀπό τούς δικούς του καί φέρνει τό λυπηρό μαντᾶτο.  Ἡ κόρη ἀπέθανε.  Κατά συνέπεια σταμάτα, τοῦ ὑποβάλλει, νά ἐνοχλεῖς τό διδάσκαλο.  Ἐκείνη τή στιγμή ὁ Κύριος ἀπηύθυνε τό λόγο πρός τόν πονεμένο πατέρα καί τοῦ εἶπε: Μή φοβᾶσαι.  Ἐσύ μόνο νά ἔχεις πίστη καί ἡ κόρη θά σωθεῖ.

 

                        Ὅταν λοιπόν ἔφθασε στό σπίτι τοῦ ἄρχοντα δέν ἄφησε κανένα ἄλλο νά μπεῖ μέσα, παρά μόνο τρεῖς ἀπό τούς Μαθητές, τούς Πέτρο, Ἰωάννη καί Ἰάκωβο καί τούς δύο γονεῖς της.  Αὐτός ὁ ἀριθμός τῶν προσώπων ἦταν ἀρκετός νά καταθέσει τή μαρτυρία του γιά τό θαῦμα.

 

                        Ἐκεῖ στό σπίτι μέσα ὅλοι ὅσοι ἦταν παρόντες κοντά στήν πεθαμένη ἔκλαιγαν καί ἐθρηνοῦσαν ἀπαρηγόρητοι.  Ὁ Κύριος πρόσταξε: Μήν κλαῖτε, δέν πέθανε ἀλλά κοιμᾶται.  Τότε ὅλοι τόν περιγελοῦσαν, γιατί γνώριζαν ὅτι ἡ κόρη πραγματικά ἀπέθανε.  Ἐκεῖνο ὅμως τό ὁποῖο δέ γνώριζαν εἶναι ὅτι εἶχαν ἐνώπιόν τους τόν Κύριο τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου.  Ἐκεῖνον πού εἶπε στή Μάρθα τήν ἀδελφή τοῦ Λαζάρου: «Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή» (Ἰωαν. ια΄ 25).  Ἀφοῦ λοιπόν ὁ Κύριος ἔβγαλε ὅλους ἔξω, πῆρε τήν κοπέλλα ἀπό τό χέρι καί τῆς φώναξε δυνατά: Κοπέλλα, σήκω!

 

                        Ἀμέσως μετά ὁ Κύριος παρήγγειλε στούς γονεῖς τῆς νεκραναστημένης νά τῆς προσφέρουν τροφή.  Γιατί ἆραγε;  Μέσα στά πλαίσια τῆς ἀτμόσφαιρας τῆς χαρᾶς ἴσως ὑπῆρχε περίπτωση νά τήν ξεχάσουν καί νά μήν τῆς προσφέρουν κάτι νά φάει καί νά ἀναζωογονηθεῖ, ἀφοῦ ἦταν ἐξαντλημένη ἀπό τήν ἀσθένεια.  Ἡ πρόσληψη τροφῆς βεβαίωνε ἐπιπρόσθετα ὅτι τό θαῦμα ἦταν πραγματικό καί ὄχι φαινομενικό ἤ φανταστικό.

 

                        Ἡ ἐπαναφορά τῆς κοπέλλας στή ζωή σίγουρα σκόρπισε χαρά στούς γονεῖς της καί τό περιβάλλον τους.  Ἡ ζωή ἐπεβλήθη στό θάνατο.  Αὐτό ἦταν  ἀκόμη μιά εὐκαιρία νά τή χαροῦν οἱ γονεῖς της γιά λίγο, μέσα στά ἀνθρώπινα πλαίσια.  Μετά ἀπό κάποια χρόνια ζωῆς ἡ κόρη θά ἐγκατέλειπε καί πάλι τά πρόσκαιρα καί ἐφήμερα πράγματα.  

 

                        Ἄν ἡ ζωή μας τελείωνε μέ τήν ἐναπόθεση τῆς ταφόπετρας τότε ὁ ἄνθρωπος θά ἦταν ἀπό τά δυστυχέστερα ὄντα.  Ἡ παραμονή στόν τάφο καί ὁ χωρισμός σώματος καί ψυχῆς ἔχουν προσωρινή διάρκεια.  Ὁ ἄνθρωπος ζεῖ καί πεθαίνει μέ τήν ἀναμονή τῆς ἀνάστασης.  Ἡ καθολική ἀνάσταση τῶν νεκρῶν θά συμβεῖ στή δεύτερη τοῦ Χριστοῦ παρουσία. 

 

                        Τό πότε βέβαια αὐτή θά συμβεῖ, δέν τό γνωρίζουμε, οὔτε οἱ ἄνθρωποι οὔτε οἱ ἄγγελοι.  Γιά τοῦτο στή γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας ὁ φυσικός θάνατος χαρακτηρίζεται ὡς προσωρινός ὕπνος.  Ἡ κόρη τοῦ Ἰαείρου ἀναστήθηκε μετά ἀπό κάποιες ὧρες, ὁ φίλος τοῦ Χριστοῦ Λάζαρος μετά ἀπό τέσσερις μέρες καί ὁ Κύριος ἀνέστη τριήμερος.  Ὅλοι οἱ ἄλλοι θά ἀναστηθοῦμε ὅταν σαλπίσει ὁ ἄγγελος Κυρίου κατά τή δεύτερη τοῦ Χριστοῦ παρουσία.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 29ης καί 30ης Ὀκτωβρίου 2011, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ἡ Ἰσαβέλλα-Μελανή, θυγατέρα τῶν Colin Stephen Howard καί Λουκίας, τό γένος Κλεάνθους, μέ ἀνάδοχο τόν Ἰωάννη Κλεάνθους.

                   Ἡ Μαρία-Isabelle, θυγατέρα τῶν Λουκᾶ Λάμπρου καί Μυράντας, τό γένος Ἀλαμπρίτη, μέ ἀνάδοχο τόν Ἀντώνιο Ἀλαμπρίτη.

                   Ὁ Παναγιώτης, υἱός τῶν Κυριάκου Κυριάκου καί Ἄννας-Μαρίας, τό γένος Κωνσταντινίδου, μέ ἀνάδοχο τή Γεωργούλα Πετεινοῦ, καί

                   Ὁ Γεώργιος-Donnie, υἱός τῶν Χρήστου Χριστοδούλου καί Laura, το γένος Bot, μέ ἀναδόχους τούς Ἀνδρέα Χριστοδούλου καί Ζαφείρα Καπνίση.

                   Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας, τήν Τρίτη, 1η Νοεμβρίου, δεξιώθηκε ἡ δίδα Σωτηρούλα Νικολαΐδου, στή μνήμη τῶν μακαριστῶν γονέων της Νικολάου καί Μερόπης.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 3η Νοεμβρίου 2011, προσέφερε ἡ οἰκογένεια Τάσου καί Ἑλένης Ἡροδότου, στή μνήμη τῶν ἀειμνήστων γονέων τους, Ἡροδότου, Λουκίας καί Γεωργίου.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Γεωργούλας Σταύρου, τή Δευτέρα, 31η Ὀκτωβρίου, Χαραλάμπους Εὐθυμίου, τήν Τρίτη, 1η Νοεμβρίου, Ἀνδρέου Χριστοφῆ, τήν Τετάρτη, 2α Νοεμβρίου καί Χαραλάμπους Παστίδη, τήν Παρασκευή, 4η Νοεμβρίου 2011.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ:  Μέ ἐσωτερική ἀνάταση γιορτάστηκε τήν Κυριακή, 30η Ὀκτωβρίου 2011, ἀπό τά Ἑλληνικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα ἡ Ἐθνική ἐπέτειος 28ης Ὀκτωβρίου 1940.  Τά παιδιά μέ τά τραγούδια, τά ποιήματα καί τά θεατράκια τους, ἡ ἐμπνευσμένη ὁμιλία τοῦ φιλολόγου Παναγιώτη Τοφῆ καί ὁ χαιρετισμός τοῦ Ἐπισκόπου καί διευθυντῆ τῶν σχολείων κ. Ἀθανασίου, μέ τά ὁποῖα ἦταν διανθισμένο τό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, ἔδωσαν στό ἀκροατήριο τά σωστά μηνύματα.  Τήν ἑορτή ἐπισφράγισε ὁ Ἐθνικός Ὕμνος.  Θερμά συγχαρητήρια καί εὐχαριστίες στά παιδιά, τίς οἰκογένειες καί τούς δασκάλους, οἱ ὁποῖοι δούλεψαν γιά τή γιορτή καί συμμετεῖχαν σ’ αὐτή.

 

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΑ: Ἀπό τή Δευτέρα, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Φιλίππου τοῦ Ἀποστόλου, 14η Νοεμβρίου 2011, στήν κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα θά τελεῖται καθημερινά ἡ θ. Λειτουργία κάθε πρωί.  Κατά παράδοση οἱ πιστοί δίνουν τά ὀνόματα τῶν οἰκείων τους, ζώντων καί κεκοιμημένων, γιά νά μνημονεύονται στήν Ἁγία Πρόθεση.  Γιά τοῦτο ὑπενθυμίζουμε τούς εὐλαβεῖς ἐνορῖτες νά ἑτοιμάσουν καί νά δώσουν τά ὀνόματα τῶν συγγενῶν καί φίλων τους γιά τήν καθιερωμένη προσευχή.

 

ΝΗΣΤΕΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑΗΜΕΡΟΥ: Ἀπό τήν Τρίτη, 15η Νοεμβρίου 2011, μνήμη τῶν Ἁγίων Ὁμολογητῶν Γουρία, Ἀβίβου καί Σαμωνᾶ ἀρχίζει ἡ νηστεία τῶν σαράντα ἡμερῶν, ἡ ὁποία προηγεῖται τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.  Ὅσων οἱ προσωπικές περιστάσεις καί ἡ ὑγεία ἐπιτρέπουν, καλοῦνται νά ἐξασκοῦν τήν παραδοσιακή νηστεία τῆς ἀποχῆς ἀπό τά ἀρτύσιμα φαγητά.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τήν Τετάρτη, 2α Νοεμβρίου 2011, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, πραγματοποιήθηκε ἡ τακτική μηνιαία συνεδρία τοῦ Δ. Συμβουλίου, στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος.  Οἱ σύνεδροι, μετά τά καθιερωμένα, ἀσχολήθησαν μέ τά ἀκόλουθα: Ἐνημέρωση γιά τίς ἐργασίες στά κοινοτικά κτίρια, ἑορτή Εἰσοδίων τῆς Παναγίας, (21/11/11), σχολικά ζητήματα, Κατηχητικό τῆς Κυριακῆς, Ἐκδήλωση Ἑλληνορθοδόξων (14/11/11), καί διάφορα ἄλλα.  Παρευρέθησαν 14 πρόσωπα.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

8η Νοεμβρίου Τρίτη Σύναξη Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. 

                  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

9η Νοεμβρίου Τετάρτη Νεκταρίου Πενταπόλεως. 

              Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

11η Νοεμβρίου Παρασκευή Μηνᾶ μεγαλομάρτυρος Βίκτωρος καί Βικεντίου μαρτύρων καί Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου.

              Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

12η Νοεμβρίου Σάββατο Ἰωάννου Ἐλεήμονος. 

              Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

13η Νοεμβρίου Κυριακή Ὀγδόη Λουκᾶ.

                  Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Ἀνώνυμος                             £110.00        Κ. Φλουρέντζου        £ 20.00

Ἀνδρέας Χαραλάμπους      £ 50.00                     Ἀνδρέας Παναγῆ       £ 40.00

Σύνδ. Ἀποδ. Τρικωμιτῶν   £ 50.00                     Ἀνώνυμος                   £100.00

Ἀνδρέας Τρύφωνα              £ 10.00                     Ἀνώνυμος                   £1,000.00

Ἀνδρούλα Κυριάκου στή μνήμη τοῦ συζύγου, γονέων, ἀδελφῶν της£ 10.00

 

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

 

Read Full Post »