Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Ιανουαρίου 2014

 

 

Ο   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ   Κ Α Ι   Η   Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η   Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α

 

«ὅταν ὁ Χριστός φανερωθῇ, ἡ ζωή ἡμῶν, τότε καί ὑμεῖς σύν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ.»

                                                                        (Κολ. γ΄ 4)

            Τό παρόν ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἔχει τήν προέλευσή του ἀπό τό γράμμα τοῦ θείου Παύλου πρός τούς χριστιανούς τῆς πόλεως τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τίς Κολασσές.  Αὐτήν τήν Ἐκκλησία ἵδρυσε ὁ Ἐπαφρᾶς, κατ’ ἐντολήν τοῦ θείου Παύλου.  Ἡ ἐπιστολή γράφτηκε καί αὐτή ἀπό τή Ρώμη, ὅπου ὁ Παῦλος ἦταν φυλακισμένος.  Τίς πνευματικές ἀνάγκες, τά προβλήματα καί τίς περιστάσεις αὐτῆς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἐπληροφορεῖτο ὁ Παῦλος ἀπό τόν Ἐπαφρᾶ.  Ἔτσι, καίτοι ὁ Παῦλος ἦταν στή φυλακή διατηροῦσε ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον γιά τήν προκοπή τῶν νεοπαγῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων.  Γιά τοῦτο ἔγραφε νά διαφωτίζει, νά  διδάσκει, νά παρηγορεῖ καί νά ἐνισχύει τούς πιστούς.

            Ὁ Παῦλος στό πιό πάνω χωρίο ἀναφέρεται στή δεύτερη παρουσία τοῦ Κυρίου.  Ξεκινᾶ μέ τή λέξη «ὅταν».  Δέν καθορίζει τό χρόνο τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Κυρίου.  Ὡς ἀποτέλεσμα ὑπενθυμίζει ὅτι κανένας ἄνθρωπος καί κανένας Ἄγγελος δέ γνωρίζουν τό χρόνο τῆς ἐλεύσεως τοῦ Κυρίου κατά τή δεύτερη παρουσία.  Κατά συνέπεια ὅσοι ἰσχυρίζονται, ὅπως οἱ καλούμενοι Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, ὅτι ἡ δεύτερη παρουσία τοῦ Κυρίου θά συμβεῖ σέ χρονολογίες τίς ὁποῖες αὐτοί καθορίζουν, ψεύδονται, πλανοῦν καί πλανῶνται.  Ἡ πρώτη παρουσία καί φανέρωση τοῦ Κυρίου στή γῆ ἔλαβε χώρα πιό πολλά ἀπό δυό χιλιάδες χρόνια πρίν. Τότε κατά τήν ἐνανθρώπηση ἦλθε ταπεινός, πτωχός, ἄγνωστος, κυνηγημένος, περιφρονημένος καί χωρίς καμιά κατά ἄνθρωπο προστασία καί βοήθεια.  Γεννήθηκε στό σπήλαιο – σταῦλο καί σπαργανώθηκε στή φάτνη τῶν ζώων.  Γνώρισε τήν προσφυγιά καί ἐργάσθηκε ὡς ξυλουργός καί ἁπλός ἐργάτης μαζί μέ τόν Ἰωσήφ τόν προστάτη του.  Μέ τήν ἐνανθρώπησή του ἐνεδύθη τήν ἀνθρωπίνη φύση καί ἦλθε κοντά μας μέ καλυμμένη τή Θεότητά του.

2

            Μέ τήν ἔναρξη τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ του ἔργου μᾶς κάλεσε νά ἐπιστρέψουμε στήν ἀγκάλη τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ, νά ἐγκαταλείψουμε τό σκοτάδι, νά παύσουμε νά λατρεύουμε τούς ψευτοθεούς καί νά σταματήσουμε νά ἐπιτελοῦμε τά ἔργα τοῦ διαβόλου.  Μᾶς ὑπέδειξε τό δρόμο τῆς θεώσεως, τοῦ ἐξαγιασμοῦ καί τῆς εὐαρέσκειας στό Θεό.

            Κατά τή δεύτερη παρουσία θά ἔλθει νά μᾶς βαθμολογήσει, θά κληθοῦμε νά δώσουμε ἐξετάσεις.  Ἐκεῖνος εἶναι ἡ ζωή μας.  Θά εἶναι ὁλόλαμπρος καί δοξασμένος.  Ἡ θεότητά του αὐτήν τή φορά δέ θά εἶναι σκεπασμένη ἕνεκα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, τήν ὁποία ἔχει ἐνδυθεῖ, γιατί ἔχει ἤδη αὐτή τεθεωθεῖ καί ἀπαφθαρτισθεῖ μέ τήν Ἀνάστασή του.  Οἱ Ἄγγελοι καί οἱ Ἀπόστολοι, οἱ δίκαιοι καί οἱ μάρτυρες θά τόν περιστοιχίζουν δοξασμένοι καί αὐτοί.  Οἱ δίκαιοι θά καταστοῦν καί αὐτοί κριτές τοῦ κόσμου.

            Μέ αὐτά ὁ θεῖος Παῦλος ἐπιθυμοῦσε νά ἐνθαρρύνει τά νεόφυτα μέλη τῆς Ἐκκλησίας στόν ἀγώνα τους ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας καί τῶν διαφόρων παθῶν, τά ὁποῖα κατατρύχουν τόν κάθε ἄνθρωπο καί σπρώχνουν νά τόν ἀπομακρύνουν ἀπό τό φῶς, πού εἶναι ὁ Χριστός, ἡ ζωή μας.

            Ὁ σκοπός τῆς παρουσίας μας στή γῆ δέν εἶναι γιά νά βασιλεύσουμε καί νά ἑδραιωθοῦμε ἐδῶ παντοτινά.  Ἡ παρουσία καί θητεία μας στή γῆ, εἴτε πρόκειται γιά χρόνια πολλά εἴτε γιά λίγα, εἶναι προσωρινή καί περαστική.  Στόχος μας πρέπει νά εἶναι ἡ προετοιμασία μας γιά νά καταστοῦν καθαρές οἱ καρδιές μας νά ἀνταμώσουμε τόν Κύριο καί νά δεχθοῦμε τό μακαρισμό: «μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται».  (Ματθ. ε΄ 8)

3

            Ἄν ἀνακαλέσουμε στή μνήμη μας τήν παραβολή, ἀπό τό κατά Ματθαῖο ἱερό Εὐαγγέλιο, ἡ ὁποία ὁμιλεῖ γιά τή δευτέρα παρουσία, θά προσέξουμε ὅτι τό πιό βασικό κριτήριο στή ζυγαριά τῆς κατατάξεως τῶν ἀνθρώπων στά δεξιά τοῦ Κυρίου, ἀποτελεῖ ὁ βαθμός τῆς ἀγάπης μέ τήν ὁποία πολιτευόμεθα μέ τούς συνανθρώπους μας.

            Μέσα στή ροή τῆς ζωῆς πολλές φορές μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία νά ἐφαρμόσουμε πρακτικά τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης.  Ἄν ἀνταποκρινόμεθα χωρίς καιροσκοπισμό, τότε ἡ ἐνέργειά μας θεωρεῖται ἐπαινετή καί ἀξιομίμητη.  Ἄν ὅμως ἡ ἐνέργειά μας γίνεται μέ ἄλλες βλέψεις, τότε χάνει τήν ἀξία της.  Μέσα στόν ὕμνο τῆς ἀγάπης ὁ θεῖος Παῦλος μᾶς περιγράφει τά χαρακτηριστικά της «πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει.» (Κορ. Α΄ ιγ΄ 7-8)  Μέ ἁπλᾶ λόγια: Ἐκεῖνος πού ἀγαπάει, ὅλα τά ἀνέχεται· σέ ὅλα ἐμπιστεύεται, γιά ὅλα ἐλπίζει, ὅλα τά ὑπομένει.  Ποτέ ἡ ἀγάπη δέν θά πάψει νά ὑπάρχει.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας, τήν Τρίτη, 14η Ἰανουαρίου 2014, δεξιώθηκε ἡ οἰκογένεια τῆς κας Ἑλένης Ἀντωνίου, στή μνήμη τῶν προσφιλῶν της Εὐαγγέλου, Ἀντωνίου, Εὐτυχίας, Ἀνδρέου, Ἀνδρέου, Σοφίας, Κυριάκου, Προδρόμου καί Ἐλισάβετ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό μας Ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Μιχαήλ Ἀνδρέου, τήν Τρίτη, 14η Ἰανουαρίου, Γεωργίου Ἀνδρέου Καπαλδῆ, τήν Τετάρτη, 15η Ἰανουαρίου, Ἑλένης Ι. Βιολάρη καί Χαμπῆ Κώστα τήν Πέμπτη, 16η Ἰανουαρίου καί Ἀνδρέα Ἀγαθαγγέλου τήν Παρασκευή, 17η Ἰανουαρίου 2014.  Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων κ.κ. Γρηγόριος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης.  Ὁ Θεοφ.  Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἀειμνήστων Γεωργίου καί Ἀνδρέου.  Συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των καί προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:   Ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, πραγματοποίησε τήν πρώτη συνεδρία τοῦ νέου χρόνου 2014, στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Μετά τήν εὐλογία, κοπή

καί διανομή τῆς ἁγιοβασιλόπιττας, τό σῶμα ἀσχολήθηκε μέ τά ἑξῆς:  Οἱ ἐπί κεφαλῆς κυρίες καί ὁ Ἐπίσκοπος ἔκαναν λόγο γιά τά μεθέορτα τῶν Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιᾶς καί Θεοφανείων καί εὐχαρίστησαν τό σῶμα γιά τούς κόπους καί τήν προσφορά τους.  Ἐγένετο ἀναφορά στά ἐπικείμενα ὀνομαστήρια τοῦ Ἐπισκόπου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί τῶν Ἑλληνικῶν καί Χριστιανικῶν Γραμμάτων, τήν ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς, σχολικά ζητήματα καί διάφορα ἄλλα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.  Ἐπισφράγισμα ἀπετέλεσε ἡ ἐπικείμενη κοινωνική ἐκδήλωση τῆς Παντάνασσας καί τό ἐτήσιο ἀποκριάτικο γεῦμα τῶν ἡλικιωμένων.  Παρευρέθησαν 25 πρόσωπα.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ: Μπορεῖτε νά προμηθευτεῖτε τά ἡμερολόγια τοῦ νέου ἔτους τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, μεγάλο καί μικρό μέγεθος, ἀπό τούς δύο ναούς καί τό γραφεῖο τῆς κοινότητος.  Τιμή £ 6.00 καί £ 1.50 ἀντιστοίχως.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

20η Ἰανουαρίου Δευτέρα Ὁσίου Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου. 

                  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

21η Ἰανουαρίου Τρίτη Ἱερά Παράκληση.

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 12.00 μ.μ.

24η Ἰανουαρίου Παρασκευή Ὁσίας Ξένης.  Ἁγίου Νεοφύτου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

25η Ἰανουαρίου Σάββατο Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

Σήμερον ἡ Α. Σ. ὁ Ποιμενάρχης ἡμῶν κ.κ. Γρηγόριος ἄγει τά σεπτά Αὐτοῦ ὀνομαστήρια.

Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

26η Ἰανουαρίου Κυριακή Δεκάτη Πέμπτη Λουκᾶ (τοῦ Ζακχαίου). 

                  Ὁσίου Ξενοφῶντος.

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα.

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Φωτεινή                                  £ 15.00                        Κώστας Κοτζιᾶς        £150.00

Κυριακή                                 £ 40.00                        Πέτρος Κόμπου         £100.00

Ἀθηνᾶ Γεωργιάδη                  £ 10.00                        Ἀνώνυμος                   £300.00

Ἀνδρούλα Χαμπῆ                  £ 10.00                        Ἀνώνυμος                   £ 50.00

Εἰρήνη στή μνήμη τοῦ συζύγου της Θεοδώρου                             £100.00

                                   

Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Advertisement

Read Full Post »

Ἡ παρούσα Κυριακὴ, ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ, καλεῖται Δεύτερη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν. Ἡ Ἐκκλησία  ὅρισε αὐτήν τή μέρα νά τιμᾶται καί νά προβάλλεται ἡ ἁγία μορφή καί ξεχωριστή προσωπικότητα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Στή συνέχεια θά ἀναφερθοῦμε μέ λίγα λόγια γιά τόν ἅγιο.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὑπῆρξε διαπρεπής θεολόγος καί σπουδαίος διδασκάλος τῆς νοερᾶς καί μονολόγιστης προσευχῆς.  Ὁ Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἦταν ἀπόγονος ἀριστοκρατικῆς οἰκογένειας τοῦ Βυζαντίου καί στίς μέρες τίς ὁποῖες ἔζησε, τό δέκατο τέταρτο αἰῶνα, διέπρεψε ὡς θεολόγος, μοναχός καί Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Οἱ μοναχοί τοῦ Ἁγίου Ὄρους στό πρόσωπό του εὑρῆκαν τό διδάσκαλο καί προστάτη. Ὁ Γρηγόριος ἀντιμετώπισε μέ ἐπιτυχία τίς κακοδοξίες τοῦ δυτικοεπηρεασμένου Βαρλαάμ καί τῶν ὀπαδῶν του καί ἔκαμε λόγο γιά τή διάκριση μεταξύ τῆς οὐσίας καί τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ.

Ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀμέθεκτη καί ἀκοινώνητη. Οἱ ἄκτιστες ἐνέργειες ὅμως τοῦ Θεοῦ εἶναι μεθεκτές. Οἱ μοναχοί ἐμμένοντας στήν προσευχή καθαίρονται, ἀποβάλλουν ἀπό μέσα τους τά σκοτεινά σημεῖα, ἐπικοινωνοῦν μέ τό Θεό καί καταξιώνονται τῆς θέας τοῦ Θαβωρείου καί ἀκτίστου φωτός. Αὐτή ἡ κατάσταση ἀποτελεῖ βίωμα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ποὺ ἀναγινώσκουμε στὴν Θεία Λειτουργία εἶναι παρμένο ἀπὸ τὸ εὐαγγέλιο τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου. Ἡ εὐαγγελικὴ περικοπή ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἰησοῦς «εἰσῆλθε εἰς οἶκον», ὅπου καὶ κήρυττε.  Στὴν οἰκία, μαζεύτηκε ἀρκετὸς κόσμος, ὁ ὁποῖος ἐπιθυμοῦσε νά δροσίσει τήν ψυχή του μέ τό λόγο τοῦ Κυρίου. Καὶ ἐνῶ ὁ Ἰησοῦς «ἐλάλει τὸν λόγον» ἔρχεται μία ὁμάδα ἀποτελούμενη ἀπὸ τέσσερις φίλους «παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων».  Ἐδῶ νά ἀναφερθεῖ ὅτι σύμφωνα μέ μερικούς ἑρμηνευτές αὐτοί οἱ τέσσερις συμβολίζουν τούς τέσσερις εὐαγγελιστές.  Ἐπειδὴ ἦταν ἀδύνατο, ἕνεκα τοῦ πλήθους, νὰ εἰσέλθουν στὸ σπίτι, χάλασαν τὴν πρόχειρη στέγη καὶ κατέβασαν μπροστὰ στὰ πόδια τοῦ Ἰησοῦ τὸν παραλυτικὸ. Ὁ Ἰησοῦς ἀφοῦ διαπίστωσε τήν βαθειά πίστη, ἡ ὁποία διακατεῖχε καί τούς πέντε ἀντιμετώπισε ἀμέσως τό πρόβλημα.  Μέ ἕνα λόγο Του συγχώρησε τίς ἁμαρτίες τοῦ παραλυτικοῦ.  Παρόντες ἦταν καὶ ἐκπρόσωποι τῶν Γραμματέων καὶ τῶν Φαρισαίων, οἱ ὁποῖοι ἐκτός ἀπὸ τὰ διάφορα προβλήματα τὰ ὁποῖα προσπαθοῦσαν νὰ δημιουργοῦν στὸν Κύριο, συγκέντρωναν παράλληλα καὶ στοιχεῖα γιὰ νὰ τὰ χρησιμοποιήσουν μελλοντικά ἐναντίον Του.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία δὲ τελεῖται μόνο γιὰ τοὺς παρόντες, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἀπόντες, δηλαδὴ «ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων», καὶ ὑπὲρ ὅλων ἐκείνων ποὺ αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη γιὰ σωτηρία τῆς ψυχῆς τους.  Ἡ Θεία Λειτουργία, εἶναι ἐκκλησιολογικὸ γεγονὸς καὶ ἀναφέρεται σ’ ὅλο τὸν κόσμο.

Τὸν παραλυτικό τῆς περικοπῆς μεταφέρουν τέσσερις μὲ βαθειὰ πίστη. Ὁ Χριστὸς σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση, παράλληλα πρός τὴν πίστη τοῦ παραλυτικοῦ διαβλέπει καὶ τὴν δυνατὴ πίστη τῶν τεσσάρων, ἡ ὁποία πίστη γίνεται ἀφορμὴ νά θεραπευθεῖ ὁ πρῶτος.  Στὴ ζωή μας ἡ πίστη ἔχει μεγάλη σημασία.  Αὐτή μᾶς στηρίζει καὶ μᾶς ὁδηγεῖ κοντὰ στὸν Ἀρχηγὸ τῆς ζωῆς, ὁ ὁποῖος, δέν εἶναι ἄλλος, παρά ὁ Χριστός.

Στοὺς ναούς μας αὐτὲς τὶς μέρες κάθε ἀπόγευμα διαβάζεται τὸ Μεγάλο Ἀπόδειπνο. Τὶς Παρασκευὲς ψάλλονται οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Παναγίας, τὶς Τετάρτες καὶ Παρασκευὲς τελεῖται ἡ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, τὰ Σάββατα τελεῖται ἡ θ. λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου καὶ τὶς Κυριακὲς τοῦ M. Βασιλείου.  Καλούμαστε νὰ συμμετάσχουμε στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες, ὥστε νὰ λάβουμε πνευματικὲς ἑνέσεις, οἱ ὁποῖες θὰ μᾶς ξυπνήσουν ἀπὸ τὸ λήθαργό τῆς ἁμαρτίας καὶ θὰ μᾶς προσφέρουν ἀκμαιότατο πνευματικὸ ἠθικό.

Αὐτὲς τὶς ἑνέσεις καὶ αὐτὸ τὸ ἠθικὸ εἶχε ὁ φωτισμένος ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Γιὰ τοῦτο καὶ ἀντιμετώπισε εὔστοχα τοὺς πολέμιους τῆς νοερᾶς προσευχῆς. Νά ἐπισφραγίσουμε τοῦτο τό σύντομο κήρυγμα μέ τήν ἀκόλουθη προσευχή, Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε στὸ Δεσπότη Χριστὸ καί γιατρό τῶν ψυχῶν νὰ μᾶς ἐνισχύει  στὴν πιστή καί νά ἐπουλώνει τίς πνευματικές μας πληγές.

π. Κωνσταντίνου Θεοχάρους.

Read Full Post »