Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Σεπτεμβρίου 2012

ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ

 

 

Η   Π Ο Ρ Ε Ι Α   Τ Η Σ   Α Ν Α Γ Ε Ν Ν Η Σ Ε Ω Σ

 

«Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός·»                                       (Γαλ. β΄ 20)

 

                        Ἡ παρούσα Κυριακή, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὀνομάζεται Κυριακή μετά τήν Ὕψωση, γιατί τήν ἑβδομάδα πού μᾶς πέρασε ἡ Ἐκκλησία μας ἑόρτασε πανηγυρικά τήν Παγκόσμια Ὕψωση τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.  Ὁ πιστός λαός εἶχε τήν εὐλογημένη εὐκαιρία νά ἐκκλησιασθεῖ, νά λειτουργηθεῖ καί νά προσκομίσει ἄνθη εὐλαβείας, δάκρυα ἀγάπης καί μύρα λατρείας πρός τον Ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ.  Παράλληλα τά ἀναγνώσματα τῆς Κυριακῆς αὐτῆς, ἀποστολικό καί εὐαγγελικό, σχετίζονται μέ τό πνεῦμα καί τό νόημα τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως, γιατί ζοῦμε ἀκόμη στόν ἀπόηχο τοῦ γεγονότος, τό ὁποῖο μόλις ἑόρτασε ἡ Ἐκκλησία.   

 

                        Νά μνημονεύσουμε ἐπίσης ὅτι ἡ εἴσοδος τοῦ ἀνθρώπου στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας πραγματοποιεῖται μέ ἕνα θάνατο καί μιά ταφή.  Αὐτά λαμβάνουν χώρα μέσα στήν κολυμβήθρα, ὅπου τελεῖται το μυστήριο τῆς βαπτίσεως μέσα σέ  ἁγιασμένο νερό καί λάδι.  Ἐκεῖ στήν κολυμβήθρα, ἡ ὁποία συμβολίζει τή μήτρα τῆς Θεοτόκου, συμβαίνει ταυτόχρονα καί μιά γέννηση ἤ ἀναγέννηση ἤ μιά ἀνάσταση.  Ὁ παλαιός ἄνθρωπος πεθαίνει καί θάπτεται στήν κολυμβήθρα.  Τότε, ἕνας νέος ἄνθρωπος, ἀναγεννημένος, ἐξέρχεται μπολιασμένος στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο σῶμα ἀποτελεῖ τήν καλλιέλαιο, δηλαδή ὅπως συμβαίνει μέ τό ἥμερο δένδρο, τό ὁποῖο προέρχεται ἀπό ἐπέμβαση μέ μπόλι σέ ἄγριο δένδρο, ἔτσι περίπου συμβαίνει καί μέ κάθε νέο μέλος τῆς Ἐκκλησίας.

 

 

 

                        Ὁ Θεῖος Παῦλος μετά τήν ἔκτακτη κλήση, τήν ὁποία δέχθηκε ὁ ἴδιος κατ’ εὐθεῖαν ἀπό τό Χριστό, ἐνῷ κατεδίωκε τούς χριστιανούς, μετεστράφη καί κατέστη ἕνας καινούργιος ἄνθρωπος, ἀναγεννημένος κατά Χριστό, ὥστε νά λέγει: «Χριστῷ συνεσταύρωμαι».  Ὅταν κάποιος ἀσπασθεῖ τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ καθίσταται ἕνας ἐσταυρωμένος.  Ὅλα τά κοσμικά δελεάσματα, φρονήματα καί προκλήσεις καθίστανται γιά αὐτόν ἀνύπαρκτα.  Οὔτε τόν τραβοῦν πλέον οὔτε τόν συγκινοῦν.  Μοιάζουν μέ νεκρά ἀντικείμενα.  Αὐτός ζεῖ πιά γιά τό Χριστό καί πορεύεται μέ τόν Χριστό.

 

                        Ἡ ζωή τοῦ ἀναγεννημένου ἐκδιπλώνεται ἔτσι, ὥστε νά εἶναι πάντοτε εὐάρεστος ἀπέναντι στό Θεῖο Λυτρωτῆ.  Φροντίζει νά ἔχει ὑπακοή στίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου καί ὁ ἀγώνας του ἀποδίδει καρπούς πνευματικούς.  Ἕνας ἀναγεννημένος ἄνθρωπος, μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ἀποτελεῖ μέσα στήν κοινωνία μιά καιομένη λαμπάδα, ἡ ὁποία φωτίζει καί θερμαίνει τήν πίστη τῶν ἀνθρώπων.  Ἀποτελεῖ ἕνα φωτεινό φάρο, ὁ ὁποῖος δείχνει τόν ἐνδεδειγμένο δρόμο πορείας γιά τήν κάθε ἀγωνιζομένη ὕπαρξη.

 

                        Ἡ κοινωνία τῶν ἀνθρώπων ὅλων τῶν αἰώνων ἔχει ἀνάγκη τῆς ὑπάρξεως καί παρουσίας τέτοιων μορφῶν, οἱ ὁποῖες νά τήν ἀναμορφώνουν καί νά ἀποτελοῦν τά φωτεινά παραδείγματα, τά ὁποῖα νά τή βοηθοῦν νά αντιμετωπίζει τούς διαφόρους πειρασμούς καί κρίσεις τῆς ζωῆς.  Οἱ μορφές αὐτές δέν μπορεῖ νά ἀναζητηθοῦν ἔξω ἀπό τό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί μακριά ἀπό τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἀξιώθησαν νά φθάσουν στή θέωση.  Μόνο πού οἱ ἄνθρωποι αὐτοί φροντίζουν νά μιμοῦνται τόν Κύριο στό «λάθαι βιώσας».  Δέν εἶναι οἱ ἄνθρωποι τοῦ θορύβου καί τῆς ἐπιδείξεως μέσα στόν κόσμο.  Ἀντίθετα ἡ ζωή τους «κέκρυπται ἐν τῷ Χριστῷ».

 

                        Εὐτυχῶς ἡ Ἐκκλησία διαθέτει πληθώρα τέτοιων μορφῶν, οἱ ὁποῖες ἀξιώθησαν νά καταστοῦν δοχεῖα τῆς χάριτος καί οἱ ὁποῖες στηρίζουν τούς κλυδωνιζομένους, ἐνισχύουν τούς χλιαρούς στήν πίστη, παραστέκουν στούς πειραζομένους καί ὡς πνευματικά κεφάλαια ἔχουν ἀποταμιευμένα ἀρκετά ἐφόδια γιά τούς ἑαυτούς των καί περίσσευμα γιά τούς ἐνδεεῖς καί στερημένους, ὥστε νά τούς κρατήσουν μέ πολλή ἀγάπη καί πλούσια ἀδελφοσύνη μέσα στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν ταμιοῦχο τῆς θείας χάριτος καί τήν κιβωτό τῆς σωτηρίας.  Ἀμήν!  

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 8ης καί 9ης Σεπτεμβρίου 2012, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς Κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ὁ Χριστόφορος-Γεώργιος, υἱός τῶν Κώστα Παύλου καί Χριστιάνας, τό γένος Παυλίδη, μέ ἀνάδοχο τήν Ἀρίστη Ζορπᾶ.

                   Ἡ Σωφρονία, θυγατέρα τῶν Sebastian Stefan Ailioaie καί Laura, τό γένος Lupu, μέ ἀνάδοχο τή Μαρία Κοϊζᾶ.

                   Ἡ Μαριάννα, θυγατέρα τῶν Σαββάκη Χρίστου καί Λουκίας, τό γένος Παντελῆ, μέ ἀναδόχους τούς Δημήτρη καί Μαρία Βεντούρη.

                   Ὁ Χριστιανός-Ἠλίας, υἱός τῶν Ἀντώνη Ellis καί Δήμητρας-Εὐανθίας, τό γένος Καρανίκη, μέ ἀναδόχους τούς Χριστιανό Καρανίκη καί Χρύσανθο Ellis.

                   Ἡ Ὀλίβια, θυγατέρα τῶν Paolo Di Bernado καί Θέμιδος, τό γένος Μοδέστου, μέ ἀνάδοχο τό Στάκη Μοδέστου, καί

                   Ἡ Ἄννα-Bella, θυγατέρα τῶν Λουκᾶ Ἀντωνίου καί Μαρίας, τό γένος Σπιταλιώτου, μέ ἀνάδοχο τό Δημήτρη Πάτσαλου.

                   Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τοῦ Χριστοφόρου-Γεωργίου.

                   Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΓΑΜΟΙ:  Τήν Παρασκευή, 7η Σεπτεμβρίου, καί τήν Κυριακή, 9η Σεπτεμβρίου 2012, ἀντίστοιχα ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος εὐλόγησε, στόν Καθεδρικό μας ναό, τούς γάμους τῶν:

                   Χριστοδούλου Κουννοῦ καί Ἑλένης, τό γένος Κυπριανοῦ καί

                   Ἀλέξη Πλουτάρχου καί Ἐλισάβετ-Ἄννας, τό γένος Παντελῆ.  

                   Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Στούς ναούς τῆς κοινότητός μας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Χριστάκη Βαρνάβα, τήν Τρίτη, 11η Σεπτεμβρίου, Ἐλευθερίας Δημητρίου, τήν Τετάρτη, 12η Σεπτεμβρίου καί Μιχάλη Χρίστου, τήν Πέμπτη, 13η Σεπτεμβρίου 2012.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς ἀείμνηστης Ἐλευθερίας.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

 

 ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τήν Τρίτη, 18η Σεπτεμβρίου 2012, θά ἀρχίσουν καί πάλι οἱ συνεστιάσεις πρός τιμή τῶν προσφιλῶν μας ἡλικιωμένων.  Τό γεῦμα θά συνεχίσει νά προσφέρεται στήν αἴθουσα τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα ἡ ὥρα 1.00 μ.μ. μόνο κάθε Τρίτη.  Μέ χαρά προσβλέπουμε στόν ἐρχομό τῶν ὁμοτράπεζων καί τήν εὐγενική ἀνταπόκριση τῶν δωρητῶν.

 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: Αὐτές τίς μέρες παρακολουθοῦμε μέ πολλή ἱκανοποίηση καί ἰδιαίτερη χαρά τήν προσέλευση τῶν οἰκογενειῶν στό Ἑλληνικό Σχολεῖο τῆς Ἐκκλησίας συνοδεύοντας τά παιδιά καί τά ἐγγόνια τους.  Τά παιδιά προσέρχονται γιά νά μαθητεύσουν καί νά διδαχθοῦν τήν ἑλληνική γλῶσσα, τήν ὀρθόδοξη πίστη μας καί τόν πολυαιωνόβιο πολιτισμό μας.  Προτρέπουμε ὅσους δέν ἔχουν ἀκόμη προσέλθει στίς ἑλληνικές τάξεις νά σπεύσουν νά ὁδηγήσουν τούς νέους βλαστούς στήν ἀγκάλη τοῦ ἑλληνικοῦ σχολείου.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

17η Σεπτεμβρίου Δευτέρα Ἁγίας Σοφίας καί τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς Πίστεως, Ἀγάπης καί Ἐλπίδος μαρτύρων.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 4.15 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ. 

20η Σεπτεμβρίου Πέμπτη Εὐσταθίου μεγαλομάρτυρος, συζύγου του Θεοπίστης καί τῶν υἱῶν τους Ἀγαπίου καί Θεοπίστου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

22α Σεπτεμβρίου Σάββατο Ἁγίων Φωκᾶ ἱερομάρτυρος καί Φωκᾶ τοῦ κηπουροῦ.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

23η Σεπτεμβρίου Κυριακή Πρώτη Λουκᾶ. 

                  Ἡ Σύλληψη τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

              Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Κυριακή Παντελῆ            £ 10.00                     Ἀνώνυμος                 £ 10.00

Ἀνώνυμος                             £ 40.00                     Οἰκ. Ἀρπάπη             £ 20.00

MartinR. Edwards              £ 25.00                     Μαρία Δημητρίου   £ 20.00        

Ἀγγελική Χρήστου στή μνήμη Ἀνδρέου Κλεάνθους                          £   7.00

Ἀνώνυμος στή μνήμη συζύγου καί υἱοῦ του                                      £100.00       

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Advertisement

Read Full Post »