Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Απρίλιος 2009

«Οἷς καί παρέστησεν ἑαυτόν ζῶντα μετά τό παθεῖν αὐτόν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι’ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καί λέγων τά περί τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.» (Πραξ. α΄ 3) Περιχαρεῖς γιορτάζουμε καί πάλι μέ λαμπρότητα καί εὐφροσύνη τό γεγονός τῆς κοσμοχαρμόσυνης Ἀναστάσεως τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ καί Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἡ Ἀνάσταση δονεῖ τίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν, γεμίζει μέ χαρά καί ἐλπίδα τίς καρδιές των καί οἱ καμπάνες τῶν Ἐκκλησιῶν μέ τό κροτάλισμά τους διαλαλοῦν παντοῦ τή νίκη τῆς Ζωῆς σέ βάρος τοῦ θανάτου. Ὁ θάνατος κράτησε πεισματικά τήν ἀνθρωπότητα κάτω ἀπό τό δεινό πέλμα του γιά πολλούς αἰῶνες. Τοῦτο ἐγένετο ἔπειτα ἀπό τήν πτώση καί παρακοή τῶν πρωτοπλάστων στό θέλημα τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ, διήρκεσε δέ μέχρι τή Κάθοδο τοῦ Κυρίου στόν Ἅδη καί ἔληξε μέ τήν Ἀνάστασή του πού ἐπακολούθησε. Δέ γνωρίζουμε βέβαια πόσο χρόνο κράτησε τούτη ἡ κατάσταση τῆς θλίψης, τῆς ὑποδούλωσης καί τοῦ σκοταδιοῦ. Δέ γνωρίζουμε πόσο χρόνο ὁ ἄνθρωπος παρέμεινε ἀποχωρισμένος ἀπό τόν Ἀληθινό Θεό καί ἐχθρός τοῦ Πλάστη του. Ἀνεξάρτητα ὅμως ἀπό τή χρονική διάρκεια, τήν ὁποία εἶχε τούτη ἡ διαίρεση, ἡ ἀποξένωση καί ἐχθρότητα, κάποτε αὐτή ἔλαβε τέλος. Τήν τελεία τοποθέτησε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ὕστερα ἀπό τήν τριήμερη παραμονή Του στόν Τάφο. Ὁ Κύριος μετά τά πάθη, τό σταυρικό θάνατο καί τήν ταφή δέν ἔσβησε, δέ χάθηκε, δέν περιῆλθε στή λήθη. Ἀντίθετα, ὁ Κύριος στίς τρεῖς μέρες, μετά τήν ταφή Του, ἀναστήθηκε. Ἀναστήθηκε καί φανέρωσε τόν ἑαυτό Toυ πρός τούς Μαθητές, Ἀναστάντα τώρα καί «ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις». Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου συνοδευότανε ἀπό πλῆθος ἀποδείξεων, ἐμφανίσεων καί ἁλυσίδα θαυμάτων. Ὅλα φανέρωναν καί βεβαίωναν ὅτι ὁ Κύριος ζοῦσε καί συνεχίζει νά ζεῖ, νά διδάσκει, νά συγκινεῖ, νά ἐνθαρρύνει καί νά τονώνει τούς κλυδωνιζομένους καί νά στηρίζει τούς ἀδικημένους. Στή μεταμεσονύχτια ἀναστάσιμη θεία Λειτουργία στή θέση τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος διαβάζουμε ἀπό τό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων. Οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων προέρχονται ἀπό τή γραφίδα τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ καί ἀποτελοῦν τό πρῶτο βιβλίο ἱστορίας τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Μετά τήν Ἀνάσταση ἡ ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου δέν ἤτανε μιά καί μόνη, οὔτε μόνο γιά μιά μέρα, ἀλλά ὑπῆρξαν πολλές ἐμφανίσεις. Αὐτές κράτησαν σαράντα ὁλόκληρες μέρες. Ὁ Κύριος μέσα σ’ αὐτό τό χρονικό διάστημα ἐμφανιζότανε πρός τούς Μαθητές καί φίλους Του καί τούς παρηγοροῦσε. Ὁ Ἀναστάς Κύριος συνέχιζε νά διδάσκει καί νά στηρίζει τούς Μαθητές Του, κατά τίς ἐμφανίσεις Του καί τούς ἔλεγε «τά περί τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.» Ὁ Κύριος κατά τήν τριετῆ δημόσια δράση του μιλοῦσε συνεχῶς γιά τόν ἐρχομό τῆς Οὐρανίου βασιλείας. Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐγκαινιάσθηκε στή γῆ μέ τήν ἐμφάνιση καί παρουσία τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ὅμως καί ἀναμενόμενη μέ τόν ἐρχομό τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου καί τά ἐγκαίνια τῆς ὄγδοης ἠμέρας, δηλαδή τῆς αἰωνιότητος, ἡ ὁποία ἀναμένεται καί θά ἀκολουθήσει. Τόν Ἀναστάντα Κύριο εἶδε ὁπωσδήποτε ἡ Θεοτόκος Μαρία. Μνημονεύεται κάτω ἀπό τό ὄνομα «Μαρία Ἰακώβου». (Λουκ. κδ΄ 10) Τό ἄλλο πρόσωπο, τό ὁποῖο εἶδε τόν Κύριο πρώτη εἶναι ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, τήν ὁποία ὁ Κύριος ἐκαθάρισε καί ἐλευθέρωσε ἀπο τά δαιμόνια, πού κατοικοῦσαν μέσα της. «Ἀναστάς δέ πρωί πρώτη σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, ἀφ’ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτά δαιμόνια.» (Μάρκ. ιστ΄ 9) Ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή μετά τήν ἀποθεραπεία της καί μαζί μέ ἄλλες ἀπό τίς Μυροφόρες, ἕνεκα εὐγνωμοσύνης πρός τόν Κύριο, παρέμειναν πλησίον Του καί διακονοῦσαν τόν Ἴδιο καί τήν Ἀποστολική ὁμάδα. Τόν Ἀναστάντα Κύριο εἶδαν ἐπίσης οἱ ὑπόλοιπες Μυροφόρες μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν ἡ Σαλώμη (Μαρκ. ιε΄ 40), μητέρα τῶν Ἀποστόλων Ἰακώβου καί Ἰωάννου, καί Ἰωάννα, ἡ γυναῖκα τοῦ Χουζᾶ, ὁ ὁποῖος ἦταν Ἐπίτροπος τοῦ Ἡρώδη. Νά ἀναφέρουμε ἐπίσης ὅτι τόν Κύριο εἴδανε οἱ δύο μαθητές, οἱ ὁποῖοι πορευόντουσαν πρός τό χωριό Ἐμμαοί. Πρόκειται γιά τούς Λουκᾶ καί Κλεόπα, οἱ ὁποῖοι ἀνῆκαν στόν κύκλο τῶν ἑβδομήκοντα Μαθητῶν. Μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως ἐγένοντο βέβαια ὅλοι μαζί οἱ ἕνδεκα Μαθητές μέ τήν παρουσία καί τοῦ Θωμᾶ καί οἱ δέκα ἐπίσης κατά τήν ἀπουσία τοῦ Θωμᾶ. Ὁ θεῖος Παῦλος μνημονεύει ὅτι τόν Ἀναστάντα Κύριο εἴδανε πάνω ἀπό πεντακόσιοι ἀδελφοί, μερικοί ἀπό τούς ὁποίους βρισκόντουσαν ἀκόμη στή ζωή, ὅταν ἐκεῖνος ἔγραφε αὐτές τίς πληροφορίες. Μέ βαθειά ταπείνωση ὁ Παῦλος καί παρουσιάζοντας τόν ἑαυτό του σάν ἕνα ἀσχημομούρη, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι εἶχε τό προνόμιο νά δεῖ τόν Ἀναστάντα Κύριο ἔπειτα ἀπό ὅλους καί ὁ ἴδιος. «ἔσχατον δέ πάντων ὡσπερεί τῷ ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί.» (Α΄ Κορ. ιε΄ Ἐμεῖς οἱ σύγχρονοι χριστιανοί εὑρισκόμενοι στήν πρώτη δεκαετία τῆς τρίτης χιλιετίας ἀπό τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, βιώνουμε τήν ὕπαρξη καί παρουσία τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας μέσα στίς ψυχές τόσων πολλῶν ἀνθρώπων. Οἱ Μαθητές μετά τήν Ἀνάσταση ἀπέβαλαν τή δειλία καί τό φόβο, τά ὁποῖα ἐβασίλευαν μέσα τους καί πρόθυμα μετέφεραν τό μήνυμα τῆς χαρᾶς, τῆς ἐλπίδος καί τῆς σωτηρίας ἀνά τά πέρατα τῆς οἰκουμένης. Τό σωτήριο αὐτό ἔργο συνεχίζει ἀδιάπτωτα καί ἀδιάκοπα ἡ Ἐκκλησία στό ὄνομα τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Νεκραναστημένου. Τά πρεσβυγενῆ καί νεώτερα Πατριαρχεῖα, μαζί καί οἱ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, μέ ἐπικεφαλῆς τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο κηρύσσουν ἀδιάκοπα τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως. Ὅλες οἱ ἐκκλησίες κάνοντας χρήση τῶν συγχρόνων μέσων ἐπικοινωνίας, τά ὁποῖα μᾶς προσφέρει ἡ ἐξελιγμένη τεχνολογία, μεταφέρουν καί διαλαλοῦν τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως σ’ ὅλα τά πλάτη καί μήκη τῆς ὑφηλίου. Ἰδιαίτερα τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, τό Σεπτό ἡμῶν Κέντρο, πού κατοικοεδρεύει στό Φανάρι καί καθημερινά βιώνει τά γεγονότα τῶν Παθῶν καί τῆς κενώσεως, κινούμενο μετά πολλῆς σοφίας καί διακριτικῆς συνέσεως, μέσα στά πλαίσια τῶν ποιμαντικῶν εὐθυνῶν καί τῆς ἐνεργουμένης ἀγάπης του, γιά τήν προστασία τοῦ ποιμνίου του, ἔχει ἱδρύσει μέσα στό χῶρο τῆς διασπορᾶς ἀπό τόν περασμένο αἰῶνα ἀλλά καί πρόσφατα, Ἀρχιεπισκοπές, Μητροπόλεις, Ἐπισκοπές καί κοινότητες στήν Εὐρώπη, στήν Ἀμερική, στήν Αὐστραλία, στή Νέα Ζηλανδία, στό Χόνγκ Κόνγκ, στήν Κορέα καί ἀλλοῦ. Μέ τόν τρόπο αὐτό μεταφέρει συνεχῶς τό φῶς καί διαδίδει τό σωτήριο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως ἀνά τήν Οἰκουμένη. Ἔτσι συμβάλλει στό νά ἀρδεύονται ὅλες οἱ καλοδιάθετες ψυχές τῶν ἀνθρώπων μέ τό ζωντανό ὕδωρ τῆς πίστεως, ἡ ὁποία πίστη συνεχῶς ὑπενθυμίζει τό «Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς ἀπό τοῦ τάφου καθώς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τήν αἰώνιον ζωήν καί μέγα ἔλεος.» Μέ αὐτά τά ἁπλά λόγια κατακλείω τούτη τήν ἐπικοινωνία καί εὔχομαι τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως νά φωτίζει ὅλους τούς ἀγωνιστές τῆς πίστεως καί ἡ εὐφροσύνη, ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀγαλλίαση, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν δῶρα τοῦ Νεκραναστημένου Χριστοῦ, νά βασιλεύουν στήν ψυχή καί τήν καρδιά τοῦ κάθε μέλους τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν οἰκείων του ἀλλά καί ὅλου τοῦ κόσμου. Ὁ Ἀναστάς Ἰησοῦς νά κατευθύνει καί νά ποδηγετεῖ τή ζωή καί νά εὐλογεῖ καί ἁγιάζει τά ἔργα ὅλων, ὥστε αὐτά νά ἀποβαίνουν χρήσιμα γιά τή δική μας σωτηρία καί νά συμβάλλουν τή δική Του τιμή καί δόξα.

Advertisement

Read Full Post »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ

WOOD GREEN  και ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

            Χρόνος 44ος                                                  Σχολικό Έτος

            Αριθμός 3                                                         2008-2009

 

SAINT BARNABAS GREEK SCHOOLS

Κεντρικά Γραφεία: 22 TRINITY ROAD,LONDON N22 8LB

Tel:020 8888 2295 / 8889 1122    Fax:020 8881 4455

 

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ –  Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ   2009

 

Προς τους Εκπαιδευτικούς και Βοηθούς

των Ελληνικών Σχολείων Αποστόλου Βαρνάβα    

               

Αγαπητοί Συνεργάτες,

 

                                      Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ   Α Ν Ε Σ Τ Η

 

Έχω τη χαρά να καλωσορίζω όλους και όλες σας πίσω στη σχολική μας έπαλξη για να συνεχίσουμε με ιερό ζήλο το έργο μας και με την ευλογία του Αναστάντος Σωτήρος Χριστού.  Εύχομαι ο Αναστάς Χριστός να σας οδηγεί και να σας χαρίζει  πλούσια τα δώρα Του.  Επιπρόσθετα εύχομαι όπως το Άγιο φως της Ανάστασης του Κυρίου μόνιμα να φωτίζει τη ζωή και σταθερά  να καθοδηγεί και πλουτίζει το έργο σας.

 

Οι Πασχαλινές διακοπές ήλθαν και απήλθαν και βρισκόμαστε όλοι πίσω στον αγώνα να εργασθούμε για το Γ΄ τρίμηνο.  Ελπίζω να είστε ανανεωμένοι και δυνατοί για να συνεχίσουμε, ο καθένας από το πόστο του, να υπηρετούμε και να προσφέρουμε στους νεοσσούς του Γένους με μεγαλύτερη αφοσίωση και περισσότερο κέφι.  Με το σοβαρό επαγγελματισμό που διακρίνει όλους σας θα πρέπει να αξιοποιήσετε τον απομένοντα σχολικό χρόνο για να καλύψετε τις ελλείψεις και τα κενά της τάξης σας και να θεραπεύσετε, κατά το δυνατό, τις αδυναμίες των μαθητών σας.  Με προγραμματισμό, προετοιμασία, εργατικότητα, καλή οργάνωση και σοφή κατανομή του χρόνου του προγράμματος, μπορείτε να προσφέρετε αρκετά ακόμα μέσα στις δέκα εβδομάδες που απομένουν.  Δεν είναι ωραίο να αφήνουμε τα πράγματα χαλαρά και ούτε επιτρέπεται να παραμελούμε έστω κάποιες λεπτομέρειες.  Να λάβετε υπόψη ότι η τελευταία περίοδος που απομένει είναι πολύ σοβαρή και σημαντική.

 

Όλες οι τάξεις, μικρές και μεγάλες, πρέπει να περάσουν από κάποια μορφή τελικής αξιολόγησης.  Έτσι παρουσιαζόμαστε πιο σοβαροί και αυστηροί στην αποστολή μας, αναβαθμίζουμε το έργο του σχολείου αλλά είμαστε και πιο δίκαιοι και ακριβείς στο βαθμό του Ενδεικτικού που θα ετοιμάσουμε για κάθε παιδί στο τέλος του χρόνου.  Παράλληλα πολλά από τα παιδιά θα παρακαθίσουν στις κρατικές εξετάσεις για τα Ελληνικά. 

 

Ένας μεγάλος αριθμός, δικών μας και άλλων μαθητών-μαθητριών, θα παρακαθίσουν στο δικό μας Εξεταστικό Κέντρο για τις εξετάσεις GCSE, AS και A Level.  Επιβάλλεται να τους προωθήσουμε και να τους συμπαρασταθούμε μέχρι το τέλος για να κρατήσουμε την ανοδική πορεία και προσφορά των ελληνικών σχολείων Αποστόλου Βαρνάβα.

 

Μερικοί από σας επιβάλλεται να βοηθήσετε στην επιτήρηση των εξετάσεων.  Ελπίζω να ανταποκριθείτε πρόθυμα σ’ αυτήν την ανάγκη.

 

Οι προφορικές εξετάσεις για το πιστοποιητικό GCSE έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, την Τρίτη, 31/3/09, Τετάρτη, 01/04/09 και Πέμπτη, 02/04/09.  Προσβλέπουμε, ευελπιστούμε και ευχόμεθα να έχουμε ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

 

          Εξετάσεις GCSE

Οι γραπτές θα διεξαχθούν ως εξής:        

1)               Papers 1 & 3       Παρασκευή απόγ., 15η Μαΐου 2009, (1.30 – 3.45 μ.μ.)

2)      Papers 4     Πέμπτη απόγ.,        21η  Μαΐου 2009, (1.30 – 2.45 μ.μ.)

                                                         

Εξετάσεις GCE  A/S και A Level

                   1)  Unit 1   Δευτέρα απόγευμα, 18η Μαΐου 2009 (1.30 – 4.30 μ.μ.)

                   2)  Unit 2   Τρίτη απόγευμα,       9η Ιουνίου 2009 (1.30 – 4.30 μ.μ.)

Τελειώνοντας θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι  από πλευράς δικής μου, ως διευθυντού των σχολείων, καθώς και της υποδιευθύντριας κας Μάχης Νεοφύτου και από μέρους της Σχολικής Εφορείας και του Συλλόγου Γονέων/Δασκάλων, έχετε κάθε συμπαράσταση και βοήθεια στην επιτέλεση του έργου σας, ώστε να αποβαίνει αρτιότερο και λυσιτελέστερο.

                               Με αναστάσιμες ευλογίες και ένθερμες ευχές

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009                                            † Ο Τροπαίου Αθανάσιος

 

 

 

 

ΓΙΟΡΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ – ΗΜΕΡΑ ΚΥΠΡΟΥ

                   Η γιορτή του φωτιστή της Κύπρου και προστάτη της Κοινότητάς μας και των Ελληνικών Σχολείων Αποστόλου Βαρνάβα θα γιορτασθεί όπως κάθε χρόνο με ξεχωριστή τιμή και λαμπρότητα σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 

1.                Την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2009, θα λάβει χώρα ο επίσημος εορτασμός του Αποστόλου Βαρνάβα και Ημέρας Κύπρου.  Της Ιερής Ακολουθίας θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων κ.κ. Γρηγόριος.  Θα προσέλθουν αξιωματούχοι της Ελληνικής Πρεσβείας, της Υπάτης Αρμοστείας, ο Δήμαρχος της περιοχής, βουλευτές, οι αστυνομικές αρχές και πρόεδροι κοινοτήτων.  Μετά τη Θ. Λειτουργία η Κοινότητα θα προσφέρει γεύμα στους επίσημους καλεσμένους.  Ομιλητής της ημέρας θα είναι ο Εξοχώτατος Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου κ. Αλέξανδρος Ν. Ζήνων.

2.                Την Τετάρτη, 10η Ιουνίου, ώρα 6.00 μ.μ., θα τελεσθεί ο πανηγυρικός εσπερινός της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Βαρνάβα και Βαρθολομαίου.  Της ακολουθίας του εσπερινού θα προεξάρχει ο Θεοφ. Επίσκοπος Τροπαίου κ. Αθανάσιος.

3.                Την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρνάβα και Βαρθολομαίου, θα τελεστούν Όρθρος, Αρχιερατική θ. Λειτουργία και Αρτοκλασία, ώρα 9.00 – 12.00 μ.μ.  Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων κ.κ. Γρηγόριος.

 

Την εβδομάδα αυτήν οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται όπως αφιερώσουν χρόνο για τη «γνωριμία με την Κύπρο» αλλά και την ενημέρωση των παιδιών γύρω από τη ζωή και το έργο του Αποστόλου Βαρνάβα.  Να μνημονευθεί ιδιαίτερα το κατεχόμενο μοναστήρι και ο χώρος του μαρτυρίου του.

 

Να τονίσουμε δε ότι την κυριώνυμη ημέρα του Αποστόλου Βαρνάβα τελείται και η μνήμη του Αποστόλου Βαρθολομαίου.  Την ημέρα αυτήν άγει τα σεπτά ονομαστήριά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.  Καλό είναι να πάρουμε την ευκαιρία ν’ αναφερθούμε όλοι μας στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη και γενικά στην Πρωτόθρονη Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

                   Το τρίμηνο τούτο θα λάβει χώρα η Γ΄ Συγκέντρωση Γονέων/ Δασκάλων.  Για ενημέρωση των «καινούριων» αναφέρουμε ότι αυτή η σύναξη έχει μια διαφορετική μορφή.  Οι εκπαιδευτικοί δε θα δουν κατ’  ιδίαν τους γονείς ούτε και θα μοιράσουν «Δελτία Προόδου».  Σε μια κοινή συγκέντρωση, στο χολ του σχολείου, ο Αρχιερατικώς Προϊστάμενος της κοινότητας και διευθυντής των σχολείων Επίσκοπος Τροπαίου            κ. Αθανάσιος θα καλωσορίσει τους γονείς και ύστερα από μια σύντομη έκθεση από μέρους του θα δώσει το λόγο σ’  αυτούς να καταθέσουν γνώμες, σκέψεις και προτάσεις  για την καλύτερη απόδοση του σχολικού έργου.  Οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν το λόγο όπου χρειάζεται για να ενημερώσουν σχετικά. 

                   Οι συναντήσεις θα γίνουν ως εξής:

                   13/6/2009 Γ΄ Ελλ. Σχολ.      Σάββατο πρωί, ώρα 12.00 – 1.00 μ.μ.

                   13/6/2009 Δ΄ Ελλ. Σχολ.      Σάββατο απογ., ώρα 5.15 – 6.00 μ.μ.

18/6/2009 (Α΄+Β΄) Ελλ. Σχολ.      Πέμπτη, ώρα 6.45 – 7.30 μ.μ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

 

                   Η τρίτη και τελευταία εκπαιδευτική συνάντηση των εκπαιδευτικών μας θα λάβει χώρα το Σάββατο, 27 Ιουνίου 2009, ώρα 6.30 μ.μ., στα κεντρικά γραφεία της κοινότητας.  Σε τούτη τη συγκέντρωση ο κάθε εκπαιδευτικός θα δώσει πολύ σύντομα και περιεκτικά την εικόνα της τάξης του και θα προτείνει κάποιες σκέψεις για την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των σχολείων και την ανέλιξη των παιδιών.

 

                   Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να περιοριστούν σε πολύ συγκεκριμένες και απαραίτητες παρατηρήσεις.  Οι εισηγήσεις να μην ξεπερνούν τα 2 με 3 λεπτά.  Αναλυτικότερη έκθεση πρέπει να γραφεί στην τελευταία σελίδα του βιβλίου τάξης.

 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Συστήνουμε σε όλους τους εκπαιδευτικούς να διενεργήσουν κάποια προγραμματισμένη και προσεγμένη αξιολόγηση «εφ’ όλης της ύλης» για να είναι πιο δίκαιοι στην τελική βαθμολογία τους αλλά και για να δουν σε ποιο βαθμό έχουν πετύχει τους εκπαιδευτικούς τους στόχους.  Υπάρχει κάποια σχετική τράπεζα με δοκίμια αξιολόγησης για όλες τις τάξεις στο γραφείο.  Μπορείτε να τη συμβουλευτείτε.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

 

Τα Ενδεικτικά θα δοθούν στα παιδιά την τελευταία ημέρα λειτουργίας του κάθε σχολείου, λίγο πριν την αποχώρησή τους για το σπίτι.  Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να τα συμπληρώσουν έγκαιρα και να τα παραδώσουν στο γραφείο για υπογραφή από τη διεύθυνση το αργότερο μέχρι το Σάββατο, 27 Ιουνίου 2009.

 

                   Θα θέλαμε να τονίσουμε εδώ ότι το Ενδεικτικό είναι επίσημο έγγραφο του σχολείου και έχει ιδιαίτερη σημασία και μεγάλη αξία για το κάθε παιδί στο οποίο απονέμεται.  Όλα τα Ενδεικτικά περνούν από το Θεοφ Επίσκοπο Τροπαίου κ. Αθανάσιο, διευθυντή των σχολείων, για υπογραφή.  Είναι λοιπόν βασικό να το συμπληρώσουμε με ανάλογο σεβασμό δίνοντας προσοχή σε κάθε λεπτομέρειά του.

 

                   Αναμφίβολα αυτό το πιστοποιητικό δίνει προς τα έξω κατά πρώτο την εικόνα του σχολείου μας αλλά πολύ περισσότερο αντικαθρεφτίζει την προσωπικότητα και τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού που το υπογράφει.  Τα ελληνικά σχολεία Αποστόλου Βαρνάβα έχουν χαράξει μια κοινή πολιτική όσο αφορά τη συμπλήρωση των Ενδεικτικών.  Για να είμαστε σύμφωνοι με αυτήν την πολιτική και να κρατήσουμε μια ομοιομορφία πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη τα ακόλουθα:

 

 

 

          1)      Βαθμολογία:     Καλά, Πολύ Καλά, Άριστα.

2)          Τάξη:              Νηπιαγωγείο, Προδημοτική, Α1΄, Α2΄, Β΄, Γ΄,Δ΄

                             Ε΄, Στ΄, Γυμνασιακή, GCSE, AL1, AL2, AL3.

3)      Σχολείο:   Α΄+Β΄(Τρίτη + Πέμπτη) /Γ΄ (Σάββατο πρωί)

και Δ΄ (Σάββατο απόγευμα)

 

 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Η Τελική Γιορτή των Εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 5 Ιουλίου 2009, ώρα 4.00 μ.μ.   Ομιλητής θα είναι ο Διευθυντής των Σχολείων Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου κ. Αθανάσιος.  Στο τέλος της γιορτής η Σχολική Εφορεία θα κάνει την κλήρωση του ετήσιου σχολικού λαχνού.

 

 

ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

 

Όλα τα σχολεία της Κοινότητάς μας θα διακόψουν για τις θερινές διακοπές μετά το τέλος της τελικής Γιορτής των Εξετάσεων, την Κυριακή 5/7/2008.

 

 

ΑΝΟΙΓΜΑ  ΤΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

                   Τα σχολεία θ’  ανοίξουν με την εξής χρονολογική σειρά:

 05/9/2009 Σάββατο πρωί              Γ′  Σχολείο

 05/9/2009 Σάββατο απόγευμα       Δ′  Σχολείο

 08/9/2009 Τρίτη                             Α΄+Β΄Σχολείο

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβουλεύσουν τα παιδιά των τάξεών τους και τις οικογένειές τους να πραγματοποιούν από το τρίμηνο αυτό τις εγγραφές για το νέο σχολικό χρόνο 2009 – 2010.

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

                   Τα Ελληνικά Σχολεία Αποστόλου Βαρνάβα εργάζονται κατά τη διάρκεια του ημιτριμήνου (Halfterm) του Μαΐου-Ιουνίου.  Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτήν τη φορά θα έχουμε μαζί μας όλους τους εκπαιδευτικούς, και από τις δύο Εκπαιδευτικές Αποστολές, καθότι τα σχολεία μας διακόπτουν μια βδομάδα νωρίτερα σε σχέση με τα σχολεία άλλων εκπαιδευτικών φορέων. 

 

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

ΜΑΪΟΣ

                                                          Υπεύθυνη τάξη

28/5/2009 (Α΄+Β΄) Ελληνικό Σχολείο            Β΄+ Δ΄

30/5/2009 Γ΄ Ελληνικό Σχολείο                      Γ΄ + Δ΄

30/5/2009 Δ΄  Ελληνικό Σχολείο                     Γ΄ + Δ΄

 

ΙΟΥΝΙΟΣ

 

25/6/2009 Α΄+Β΄ Ελληνικό Σχολείο               Γυμν. + GCSE

27/6/2009 Γ΄ Ελληνικό Σχολείο                      Ε΄ + Στ΄

27/6/2009 Δ’  Ελληνικό Σχολείο                     Ε΄ + Στ΄

 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν τους μαθητές της τάξης τους όταν αυτή έχει την ευθύνη για τη λειτουργία.

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Σ

 

Γ και Δ΄ Σχολεία

 

Αμέσως μετά την προσευχή για 15 λεπτά:

Α1′, Α2′, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ′

Α′ και Β′ Σχολείο

 

6.40 – 7.00 μ.μ.:

Όλα τα παιδιά μαζί κάθε Τρίτη

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Χ Ο Ρ Ο Υ

 

ΓΣχολείο

 1.00 – 1.30 μ.μ.

Δ΄ Σχολείο

 2.00 – 2.30 μ.μ.

Α′ + Β′ Σχολείο

 Πέμπτη 6.40 -7.00 μ.μ.

 

 

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Π Α Ι Δ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ

 

ΤΡΙΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ)

 

9.20 – 9.30

Προσέλευση και ταχτοποίηση των                                   Ν. Πολυκάρπου 

Μαθητών                                                 

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ

ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

 

11.20 – 11.30

 

Νέο κτίριο                                                                                                                                                                                        

Ε. Σταύρου

Έξοδος Σχολείου (Να μη βγαίνουν τα παιδιά έξω)                

Φ. Αγρότη

Χώρος Καντίνας                                              

Α. Κανιάρη

Σκάλα ( Να μην ανεβαίνουν οι μαθητές πάνω) 

Α. Χαραλάμπους

Χολ (Σκηνή)                                                     

Στ. Ιωαννίδου

Χολ (Είσοδος)                                                  

Ε. Νεοκλέους

                                     

 

11.30 – 11.40

 

Νέο κτίριο                                                         

Στ. Κατσίκας

Έξοδος Σχολείου                                                        

Τ. Μαντζώλα

Χώρος καντίνας                                               

Α. Κουππάνου

Σκάλα (να μην ανεβαίνουν τα παιδιά πάνω)                 

Χ. Λαμπρόπουλος

Χολ (Σκηνή)                                                     

Τ. Σάββα

Χολ (Είσοδος)                                                  

Αικ. Κωνσταντάγκα

                            

 

 

 

1.00  Μέχρι να αποχωρήσουν                        

όλοι οι μαθητές                            

 

Μ. Νεοφύτου

Κ. Θεοχάρους

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Π Α Ι Δ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ

 

ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

 

2. 20 – 2.30

Προσέλευση και ταχτοποίηση                                Μ. Νεοφύτου

των μαθητών

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ

ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

 

4.20 – 4.30

 

Νέο κτίριο                             

Α. Κανιάρη

Έξοδος Σχολείου                           

Α. Κουππάνου

Χώρος Καντίνας                   

Χ. Λαμπρόπουλος

Σκάλα (να μην ανεβαίνουν τα παιδιά πάνω)        

Ι. Αναστασιάδου

Χολ (Είσοδος)                                          

Τ. Μαντζώλα

Χολ (Σκηνή)                                             

Στ. Κατσίκας

 

 

 

 

4.30 – 4.40

 

Νέο κτίριο

Αικ. Κωνσταντάγκα

Έξοδος Σχολείου                                     

Κ. Αθανασίου

Χώρος Καντίνας                            

Ε. Σταύρου

Σκάλα (να μην ανεβαίνουν τα παιδιά πάνω)        

Κ. Σείσου

Χολ (Είσοδος)                                          

Στ. Ιωαννίδου

Χολ (Σκηνή)                                             

Ασπ. Γιακουμάκη

 

 

6.00 μέχρι να αποχωρήσουν                          

όλοι οι μαθητές

                                     

Κ. Θεοχάρους

 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να επιδοθούν με επιμέλεια στην τήρηση του προγράμματος παιδονομίας.  Να είμαστε αυστηροί στην επίβλεψη των παιδιών γι να προλαμβάνονται οι αταξίες, να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των παιδιών και να αποφεύγεται η ρύπανση των σχολικών χώρων.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Π Α Ι Δ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ

 

Α + Β    ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(ΤΡΙΤΗΣ – ΠΕΜΠΤΗΣ)

 

 

5.20 – 5.30

 

 

Προσέλευση και Συγκέντρωση

 

Αικ. Κωνσταντάγκα

 

6.25 – 6.40

 

Διάλειμμα έξω και χολ         

Δ. Στάγκου

Μ. Παπαπερικλέους

Χ. Λαμπρόπουλος

 

7.30

μέχρι ν’ αποχωρήσουν όλοι οι μαθητές                                     

 

 

Μ. Νεοφύτου

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

Α.          ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1)               Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στη θέση τους 10 λεπτά προ της έναρξης των μαθημάτων και να φεύγουν 10 λεπτά μετά την αποχώρηση των μαθητών.

2)               Να τηρούν με σχολαστικότητα το πρόγραμμα παιδονομίας, ώστε να αποφύγουμε οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει είτε σε βάρος των μαθητών είτε σε βάρος των σχολικών χώρων.

3)               Να περιμένουν την αποχώρηση και του τελευταίου μαθητή και μετά να εγκαταλείπουν την τάξη τους, τόσο κατά το διάλειμμα όσο και κατά την αποχώρηση. Αντικείμενα που ξέχασαν οι μαθητές παραδίδονται στο γραφείο.

4)               Να βεβαιώνονται πριν την αποχώρησή τους ότι τα φώτα και τα παράθυρα της τάξης τους είναι κλειστά.

5)               Να παραλαμβάνουν, ενημερώνουν και παραδίδουν το βιβλίο τάξης σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σ’  αυτό.

6)               Να γίνεται συνεργασία και συντονισμός από τους δασκάλους των ιδίων τάξεων για τη διδακτέα ύλη τόσο στα Ελληνικά όσο και στα κοινωνικά θέματα όπως και στα βοηθητικά φυλλάδια ιδιαίτερα στις τάξεις, Γυμνασιακής, GCSE και A LEVEL.

7)               Να φροντίζουν να χρησιμοποιούν εποπτικά μέσα.

8)               Να φροντίζουν για την καθαριότητα, τον αερισμό και γενικά για υγιεινές συνθήκες στην τάξη.

 

Β.      ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

1)               Όλες οι τάξεις και ιδιαίτερα η Γυμνασιακή, GCSE και A LEVEL, με τη βοήθεια των δασκάλων τους, πρέπει να προετοιμάζουν υλικό για το τριμηνιαίο περιοδικό του σχολείου μας.

2)               Οι εκπαιδευτικοί να επιτηρούν την τάξη τους κατά τις παιδικές θείες Λειτουργίες, και να καθοδηγούν τα παιδιά ώστε να αντιλαμβάνονται την ιερότητα του χώρου και της θείας Λειτουργίας.  Όλοι να κοινωνούν και να παίρνουν αντίδωρο από τον ιερέα.  Ο εκπαιδευτικός της υπεύθυνης τάξης θα προετοιμάζει και θα ορίζει τα παιδιά που θα αναλάβουν καθήκοντα στο ιερό και θα υπηρετήσουν σαν επίτροποι.

3)               Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας στις τάξεις, στους διαδρόμους και στην αίθουσα εκδηλώσεων.  Να συμβουλεύουν τα παιδιά προς αυτή την κατεύθυνση.

4)               Ακόμα να παροτρύνουν τους μαθητές/μαθήτριες της τάξης τους να συμμετέχουν στη Λέσχη της Παρασκευής.

5)               Επίσης να βρίσκουν τρόπους και κίνητρα για να τους ενθαρρύνουν να συμμετέχουν στις γιορτές του σχολείου.

 

Γ.      ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

1)      Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί ν’ αναφέρουν στη διεύθυνση:

α)  Τις περιπτώσεις  μαθητών που καθυστερούν πέραν των πέντε λεπτών κατά την προσέλευση αλλά και μετά το διάλειμμα.

β)  Τις περιπτώσεις μαθητών που ατακτούν και εμποδίζουν τη διεξαγωγή του μαθήματος.

2)               Να μην προβαίνουν σε αποβολή μαθητών από την τάξη με δική τους πρωτοβουλία.

3)               Την ώρα του μαθήματος δεν επιτρέπεται με καμμιά δικαιολογία να εγκαταλείπουν την τάξη τους.

4)               Να μη στέλνουν παιδιά στο γραφείο αν δεν είναι επιβεβλημένο.

5)  

12

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

6)   ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ

 

7)   ΝΑ ΜΗ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

8)   ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΜΠΑΛΑ ΣΤΟ ΧΟΛ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΥΛΗ

 

9)   ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ (MOBILE) ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 

 

 

 

Read Full Post »

Τ Ο   Θ Α Υ Μ Α   Σ Τ Η   Ζ Ω Η   Τ Η Σ   Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ

«Πολλά μέν οὖν καί ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἅ οὐκ ἔστι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ»      (Ἰωαν. κ΄ 30)

 

                        Ἡ λέξη «σημεῖο» ἤ στόν πληθυντικό «σημεῖα», ἀγαπητοί ἀδελφοί, στό χῶρο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀναφέρεται στίς θαυματουργικές πράξεις τίς ὁποῖες ἐπιτελοῦσαν οἱ προφῆτες στήν Παλαιά Διαθήκη.  Ἐπιπρόσθετα ἀναφέρεται σέ αὐτές τίς πράξεις, τίς ὁποῖες ἐπιτελοῦσε ὁ Κύριος κατά τό σύντομο ἐπίγειο βίο του καί μνημονεύονται στά ἱερά εὐαγγέλια. Τέλος, ἀναφέρεται σ’ αὐτές τίς ὁποῖες ἐπιτελοῦσαν οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ διάδοχοί τους καί συνεχίζονται στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας μέ τή χάρη καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. 

 

Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή ἀναφέρεται σέ «πολλά» καί «ἄλλα σημεῖα», τά ὁποῖα ὁ Κύριος ἔκαμε μετά τήν Ἀνάστασή του ἀπό τούς νεκρούς, ἐνώπιον τῶν Μαθητῶν.  Αὐτά βοηθοῦσαν τούς Ἀποστόλους νά κατανοήσουν ὅτι ὁ Ἀναστάς Κύριος ἦτο Αὐτός ὁ Ἴδιος ὁ Διδάσκαλός τους, μέ τόν ὁποῖο συναναστράφησαν καί συνέφαγον, τόν εἶδαν καί τόν ἄκουσαν κατά τόν τριετῆ δημόσιο βίο Του.  Ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης σέ ὅλο τό ἱερό εὐαγγέλιό του ἀναφέρει μόνο ἑπτά σημεῖα – θαύματα τοῦ Κυρίου.  α) Τόν πολλαπλασιασμό τῶν ἄρτων (Ἰωαν. στ΄ 1-14).  β) Τόν περίπατο τοῦ Κυρίου στή λίμνη (Ἰωάν. στ΄ 16-21) γ) Τό θαῦμα στήν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας (τό νερό σέ κρασί) (β΄1-11) δ) Τή Θεραπεία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀξιωματούχου (Ἰωαν. δ΄ 46 -54)  ε) Τή θεραπεία τοῦ παραλύτου στήν κολυμβήθρα τῆς Βηθεσδᾶ (Ἰωαν. ε΄ 1-11)  στ) Τή Θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ (Ἰωαν. θ΄ 1-41) καί  ζ) Τήν Ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου (Ἰωαν. ια΄ 1-44).

2

 

Ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὅταν περιγράφει τά ἑπτά θαύματα δίδει ἔκταση στό κείμενό του.  Σ’ αὐτές τίς ἑπτά περιπτώσεις κεντρικός στόχος του παραμένει νά καταδείξει τή θεότητα τοῦ προσώπου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.  «ταῦτα δέ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστός ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ, καί  ἵνα πιστεύοντες ζωήν ἔχησε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.»  (Ἰωαν. κ΄ 31)  Τά εὐαγγέλια ἀναφέρουν γεγονότα καί λόγους τοῦ Κυρίου περιστασιακά καί κηρυκτικά στό χῶρο της λατρείας, γιά νά διδάξουν τό νέο Ἰσραήλ, τό λαό τοῦ Θεοῦ.  Μέ ἄλλα λόγια κηρύσσουν τόν Ἰησοῦ Χριστό καί καλοῦν τόν ἄνθρωπο νά πιστεύσει γιά νά σωθεῖ.  Δέν ἔχουν σκοπό νά συντάξουν μιά πλήρη βιογραφία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ κάθε λεπτομέρεια.  

 

Θαύματα τοῦ Κυρίου ἐγένοντο πάνω στόν ἑαυτό του, πάνω στή φύση καί πάνω σέ ἀνθρώπους.  Ἔχουμε θαύματα προσωπικά ἀλλά καί ὁμαδικά.  Ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης θέλοντας νά τονίσει τό πλῆθος τῶν θαυμάτων τοῦ Κυρίου μᾶς πληροφορεῖ: «ἔστι δέ καί ἄλλα πολλά ὅσα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐάν γράφηται καθ’ ἕν, οὐδέ αὐτόν οἶμαι τόν κόσμον χωρῆσαι τά γραφόμενα βιβλία.  ἀμήν!»  (Ἰωαν. κα΄ 25)  Ἐκτός ἀπό ὅσα ἔχουν γραφεῖ στά ἱερά εὐαγγέλια, ὑπάρχουν πολλά ἄλλα, τά ὁποῖα εἶπε καί ἔκαμε ὁ Κύριος, ὥστε εἶναι ἀδύνατο νά καταγραφοῦν ὅλα.

 

Ὁ εὐαγγελιστής Μᾶρκος μᾶς λέγει ὅτι μετά τήν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου (-δέν ἀναφέρει τήν Πεντηκοστή-) οἱ Μαθητές ἀνέλαβαν τή διάδοση τοῦ εὐαγγελίου στόν τότε γνωστό κόσμο ἔχοντας τήν ἐνίσχυση τοῦ Κυρίου ἄνωθεν «διά τῶν ἐπακολουθούντων σημείων».  (Μαρκ. ιστ΄ 20)  Τό θαῦμα, λοιπόν, ἀποτελεῖ μιά πραγματικότητα στή ζωή τόσο τῶν ἐργατῶν τοῦ εὐαγγελίου ὅσο καί τῶν πιστῶν.  Τούς πρώτους αἰῶνες, πού οἱ πιστοί ἦταν ὀλίγοι, τό θαῦμα γεννοῦσε πίστη στό Χριστό στίς ψυχές τῶν ἀπίστων.  Σήμερα ὅμως ἡ ὕπαρξη τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ συνέχεια τοῦ σωτηριώδους ἔργου της κάτω ἀπό ποικιλία ἀντιξοοτήτων ἀποτελεῖ ἕνα ἀδιαμφισβήτητο θαῦμα μέσα στή ζωή τῆς ἀνθρωπότητος.

 

3

Ὁ εὐαγγελιστής Μᾶρκος μνημονεύει τό λόγο τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται στή ζωή τῶν μελλόντων νά πιστεύσουν ὅτι θά εἶναι γεμάτη «σημεῖα».  «σημεῖα δέ τοῖς πιστεύσασι ταῦτα παρακολουθήσει·  Ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσι· γλώσσαις λαλήσουσι καιναῖς· ὄφεις ἀροῦσι· κἄν θανάσιμόν τι πίωσιν, οὐ μή αὐτούς βλάψει· ἐπί ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσι, καί καλῶς ἕξουσιν»  (Μαρκ. ιστ΄ 17-18).  Ὅσοι πιστέψουν σ’ ἐμέ θά ἔχουν νά παρουσιάσουν τά ἀκόλουθα θαύματα: Μέ τήν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματός μου θά διώχνουν δαιμόνια.  Θά μιλοῦν γλῶσσες νέες καί πνευματικές.  Ἄν στά χέρια τους πιάνουν φίδια ἤ πίνουν κάτι τό δηλητηριῶδες δέν θά παθαίνουν τίποτε.  Θά τοποθετοῦν τά χέρια τους πάνω σέ ἀρρώστους καί θά γίνονται καλά.

 

Παράλληλα νά μνημονεύσουμε ὅτι ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης ἀναφερόμενος στήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στή ζωή τῶν πιστῶν καί τό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τονίζει ὅτι: «ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθώς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοί ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος.» (Ἰωαν. ζ΄ 38) Ὅσοι ἐμφοροῦνται ἀπό ζωντανή πίστη μοιάζουν μέ τούς πλωτούς ποταμούς, οἱ ὁποῖοι ἀρδεύουν τίς ἐκτάσεις τῆς γῆς.  Οἱ πιστοί ποτίζουν τίς διψασμένες ψυχές τῶν ἀνθρώπων μέ τό ὕδωρ τῆς ζωῆς.  Τοῦ ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος Κυρίου ἡ τιμή καί ἡ δόξα στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.  Ἀμήν!

 

 

K O I N O T I K A   N E A

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ:  Τήν Παρασκευή, 20η Ἀπριλίου 2009, ἡ κοινότητά μας φιλοξένησε τήν ἐτήσια Ἡμερίδα τῆς Ἑλληνορθόδοξης Νεολαίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας.  Οἱ ἐργασίες τοῦ συνεδρίου ἄρχισαν μέ Προηγιασμένη θεία Λειτουργία, τήν ὁποία τέλεσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.  Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος προσῆλθε στή θ. Λειτουργία, χαιρέτισε τούς νέους καί τούς ἀπηύθυνε πλούσια καί ἐκτενῆ ὁμιλία.

 

                   Μετά τή θ. Λειτουργία προσφέρθηκε τσάι καί καφές καί ἀκολούθησαν οἱ ἐργασίες τοῦ συνεδρίου.  Ἀφοῦ ἀνεγνώσθη χαιρετισμός ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, ἀκολούθησε καλωσόρισμα ἀπό μέρους τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, ὁ ὁποῖος εὐχήθηκε κάθε ἐπιτυχία στίς προσπάθειες τῆς νεολαίας.  Ὁ πρόεδρος τῆς Νεολαίας τῆς κοινότητος Ἀπ. Βαρνάβα κος Κώστας Ἀντωνίου, καλωσόρισε τούς νέους καί νέες καί τέλος εὐχαρίστησε τήν κοινότητα γιά τήν προσφορά τῶν χώρων της καί τήν ὡραία φιλοξενία.  Ὁ Σεβασμιώτατος μέ πατρικές θερμές εὐχές ἀπηυθύνθηκε καί πάλι πρός τούς νέους. 

 

                   Κύριοι ὁμιλητές ἦταν οἱ Πανοσιολογιώτατοι Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μιχαηλίδης, καί Dr Nicholaos Zacharov μέ θέματα: «Ἡ ζωή μετά τόν θάνατο» καί «Ἡ ψυχή καί τό σῶμα», ἀντίστοιχα.  Ἀκολούθησαν ἐρωτήσεις καί μετά γεῦμα.  Τό ἀπόγευμα οἱ νέοι χωρίστηκαν σέ ὁμάδες (work shops) καί ἀσχολήθηκαν βαθύτερα μέ τά θέματα.  Τό συνέδριο εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία.  Οἱ νέοι εἶχαν μιά μοναδική εὐκαιρία νά συναντηθοῦν σέ φιλική ἀτμόσφαιρα καί νά ἐκφράσουν τίς σκέψεις τους.  Παρευρέθησαν 150 πρόσωπα.

 

ΜΕΘΕΟΡΤΑ ΑΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ:  Μέσα σέ κατανυχτική καί βαθειά εὐλαβική ἀτμόσφαιρα προσέτρεξε καί φέτος τό εὐλαβικό μας ποίμνιο στούς δύο ναούς μας ὅπου συμμετεῖχε στίς Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας καί Μ. Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα.  Οἱ πιστοί ἐκκλησιάσθησαν μαζικά, λάτρευσαν τόν Κύριο καί μετέλαβαν τῶν Ἀχράντων τοῦ Χριστοῦ Μυστηρίων.  Ὅλες οἱ ἡλικίες ἔδωσαν τό παρόν καί βεβαίωσαν «ἑαυτούς καί ἀλλήλους» ὅτι ὁ Χριστός ζεῖ ποδηγετεῖ καί γαλουχεῖ μικρούς καί μεγάλους μέ τά ἀθάνατα νάματα τῆς πίστεως. 

                  

                   Οἱ μακροσκελεῖς ἀκολουθίες τῆς περιόδου προσέφεραν χρόνο αὐτοσυγκεντρώσεως καί εὐκαιρία ἐσωτερικῆς ἀνατάσεως σέ κάθε θρησκεύουσα ψυχή καί λατρεύουσα ὕπαρξη.  Τήν Ἁγία Παρασκευή βράδυ ἡ ὑγρασία καί ἡ βροχή ἡ ὁποία προηγήθηκε, δέν ἐπέτρεψαν νά ἔχουμε τίς πιό κατάλληλες συνθῆκες γιά τήν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου καί ἔτσι δέν ἐγένετο.  Οἱ πιστοί ὅμως μυσταγωγήθησαν μέ τόν πλοῦτο καί τήν κατάνυξη τῆς ἀκολουθίας τῆς ἡμέρας καί ἔμειναν ἱκανοποιημένοι.  Νά εὐχαριστήσουμε ὅλους τούς χορηγούς, τό ἐκκλησίασμα, τά μέλη καί τά προεδρεῖα τῶν ἐπιτροπῶν καί τούς κληρικούς μας.  Νά δοξολογήσουμε τόν Ἀναστάντα Κύριο γιατί μᾶς ἀξίωσε γιά ἄλλη μιά φορά νά γιορτάσουμε τά Ἅγια Πάθη, τή Σταύρωση, τήν Ταφή καί τήν Ἀνάστασή Του.  Τοῦ Ἀναστάντος ἀπό τούς νεκρούς Κυρίου ἡ τιμή καί ἡ δόξα στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.  Ἀμήν!

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τήν Πέμπτη, 30η Ἀπριλίου 2009, θά ἐπαναλειτουργήσουν οἱ συνεστιάσεις πρός τιμή τῶν προσφιλῶν μας ἡλικιωμένων.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1η Μαΐου Παρασκευή Ἁγιασμός Πρωτομηνιᾶς ὥρα 9.30 π.μ.

2α Μαΐου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

3η Μαΐου Κυριακή τῶν Μυροφόρων.

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ. 

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Ἑλένη Πέτρου          £100.00        Κώστας Κουπῆς                      £ 20.00

Μαρία Price                  £100.00        Ἀνδρέας Πελενδρίτης                       £100.00

Π. Χαχολιάδης          £ 10.00                     Νεόφυτος Φερεκίδης                       £100.00

Ἀνώνυμος                 £100.00        Ἀνώνυμος                                £ 20.00

Ἀνώνυμος                 £150.00        Α. Παναγῆ                                £ 40.00

Θεοδώρα Φιλίππου £ 30.00                     Ἀνδριάνα Βασιλειάδη                        £100.00

Κούλα Νικολάου στή μνήμη Νικόλα Πολυδώρου                                    £ 20.00

Ἀνώνυμος στή μνήμη συζύγου Παναγιώτου καί υἱοῦ Ἀγαμέμνονος                £200.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

 

Read Full Post »

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμενον άγιον Κύριον, Ιησούν τόν μόνον αναμάρτητον. Τόν σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν, και τήν αγίαν σου ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν· συ γαρ ει Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν τήν του Χριστού αγίαν ανάστασιν· ιδού γαρ ήλθε διά του σταυρού, χαρά εν όλω τω κόσμω. Διά παντός ευλογούντες τόν Κύριον, υμνούμεν τήν ανάστασιν αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον ώλεσεν (τρις).
     

 Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος (τρίς).
     

Προλαβούσαι τόν όρθρον αι περί Μαριάμ, και ευρούσαι τόν λίθον αποκυλισθέντα του μνήματος, ήκουον εκ του αγγέλου· Τόν εν φωτί αϊδίω υπάρχοντα, μετά νεκρών τί ζητείτε ως άνθρωπον; βλέπετε τα εντάφια σπάργανα· δράμετε και τω κόσμω κηρύξατε, ως ηγέρθη ο Κύριος θανατώσας τόν θάνατον· ότι υπάρχει Θεού Υιός, του σώζοντος το γένος των ανθρώπων.
    

 Ει και εν τάφω κατήλθες, Αθάνατε, αλλά του Άδου καθείλες τήν δύναμιν· και ανέστης ως νικητής, Χριστέ ο Θεός γυναιξί μυροφόροις φθεγξαμένος· Χαίρετε· και τοις σοις αποστόλοις ειρήνην δωρούμενος, ο τοις πεσούσι παρέχων ανάστασιν.
    

Εν τάφω σωματικώς, εν άδου Δε μετά ψυχής, ως Θεός, εν παραδείσω δε μετά ληστού, και εν θρόνω υπήρχες, Χριστέ, μετά Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραπτος.
    

 Δόξα Πατρί και Υϊώ και Αγίω Πνεύματι
   

  Ως ζωηφόρος , ως παραδείσου ωραιότερος, όντως και παστάδος πάσης βασιλικής αναδέδεικται λαμπρότερος, Χριστέ, ο τάφος σου, η πηγή της ημών αναστάσεως.
    

Καί νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
    

Το του Υφίστου ηγιασμένον θείον σκήνωμα, χαίρε· δια σου γαρ δέδοται η χαρά, Θεοτόκε, τοις κραυγάζουσιν·Ευλογημένη συ, εν γυναιξίν υπάρχεις, πανάμωμε Δέσποινα.
    

Κύριε ελέησον (40 φορές)
    

Δόξα Πατρί … Και νυν
    

Τήν τιμιωτέραν των Χερουβίμ, και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των σεραφίμ, τήν αδιαφθόρως Θεόμ Λόγον τεκούσαν, τήν όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.
    

Δι ευχών των αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Ευχή του Μεγ. Βασιλείου

     Ευλογητός ει, Δέσποτα παντοκράτωρ, ο φωτίσας τήν ημέραν τω φωτί τω ηλιακώ και τήν νύκτα φαιδρύνας ταις αυγαίς του πυρός· ο το μήκος της ημέρας διελθείν ημάς καταξιώσας και προσεγγίσαι ταις αρχαίς της νυκτός. Επάκουσον της δεήσεως ημών και παντός του λαού σου· και πάσιν ημίν συγχωρήσας τα εκούσια και τα ακούσια αμαρτήματα, πρόσδεξαι τας εσπερινάς ημών ικεσίας και κατάπεμψον το πλήθος του ελέους και των οικτιρμών σου επί τήν κληρονομίαν σου. Τείχισον ημάς αγιοίς αγγέλοις σου. Όπλισον ημάς όπλοις δικαιοσύνης σου. Περιχαράκωσον ημάς τή αληθεία σου. Φρούρησον ημάς τή δυνάμει σου. Ρύσαι ημάς εκ πάσης περιστάσεως και πάσης επιβουλής του αντικειμένου. Παράσχου δε ημίν και τήν παρούσαν εσπέραν, συν τή επερχομένη νυκτί, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν, αναμάρτητον, ασκανδάλιστον, αφάνταστον, και πάσας τας ημέρας της ζωής ημών· πρεσβείαις της αγίας Θεοτόκου και πάντων των αγίων των απ’ αιώνός σοι ευαρεστησάντων· Αμήν.
    

Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος
    

Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος.

 

 

Read Full Post »

Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου)

’Ηχος Α’

Εν τη Γεννήσει, την παρθενία εφύλαξας, εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε. μετέστης προς την ζωήν, Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, και ταις πρεσβείες ταις σαις λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.

 

Του Αγίου Πολυδώρου (3 Σεπτεμβρίου)

’Ηχος Γ’

Μέγα καύχημα της Λευκωσίας, μέγα στήριγμα πόλεις Εφέσου, μέγα κλέος τε των δύο πόλεων της μεν γαρ γόνος σεπτός εχρημάτισας, την δε τα σα επορφύρωσαν αίματα. Αλλά πρεύσβευε Χριστώ τω Θεώ άγιε Πολύδωρε, ίνα ρυσθώμεν κινδύνων και θλίψεων.

 

Απολυτίκιον του Γενεθλίου της Θεοτόκου. (8 Σεπτεμβρίου)

’Ηχος δ’.

Η Γέννησίς σου, θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη εκ σου γαρ ανέτειλεν ο ’Ηλιος της δικαιοσύνης, χριστός ο θεός ημών. Και λύσας την κατάραν, έδωκε την ευλογίαν. Και καταργήσας τον θάνατον, εδωρήσατο ημίν ζωήν την αιώνιον.

 

 

Της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου)

’Ηχος α’

Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλόγησον την Κληρονομίαν σου, νίκας τοις βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος, και το σον φυλάττων δια του Σταυρού σου πολίτευμα.

 

Της συλλήψεως του Βαπτιστού Ιωάννου (23 Σεπτεμβρίου)

’Ηχος δ’

Η πρώην ου τίκτουσα στείρα, ευφράνθητι, ιδού γαρ συνέλαβες ηλίου λύχνον, σαφώς φωτίζει τον μέλλοντα πάσαν την οικουμένην αβλεψίας νοσούσαν. Χόρευε, Ζαχαρία, εκβοών παρρησία, προφήτης του Υψίστου εστίν ο μέλλων τίκτεσθαι.

 

Του Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου (28 Σεπτεμβρίου)

‘Ηχος α’

Των Λευκάρων τον γόνον, και της Κύπρου το καύχημα, και Μονής Εγκλείστρας το κλέος, θεοφόρον Νεόφυτον, τιμήσωμεν εν ύμνοις και ωδαίς, ως σκεύος ουρανίων αρετών, και ως πρέσβυν ημών μέγαν προς τον Θεόν, από ψυχής κραυγάζοντες. δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.

 

Του Αγίου Κυπριανού (2 Οκτωβρίου)

’Ηχος Δ’

Κατά τρόπων μέτοχος και θρόνων διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος την πράξιν εύρες θεόπνευστε εις θεωρίας επίβασιν, δια τούτο τον λόγον της αληθείας ορθοτομών, και τη πίστει ενήλθησας μέχρις αίματος, ιερομάρτυς Κυπριανέ, συν τη Αγία Ιουστίνη την σύναθλον σου πρεσβεύσατε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών.

 

Του Αγίου Θεοσεβίου (12 Οκτωβρίου)

’Ηχος Γ’

Θείον φρόνημα, έχων παμμάκαρ, εκ νεότητος, εν τη ψυχή σου, θεοφρόνως τω Θεώ ευηρέστησας. Και αρεταίς λαμπρυνθείς Θεοσέβιε, θαυμάτων χάριν θεόθεν απέλαβες. Πάτερ ’Οσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

 

Του Αποστόλου Λουκά (18 Οκτωβρίου)

’Ηχος Γ’

Απόστολε άγιε και Ευαγγελιστή Λουκά, πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν παράσχη ταις ψυχαίς ημών.

 

Οσίου Χριστοδούλου (21 Οκτωβρίου και 16 Μαρτίου)

’Ηχος β’

Τοις των δακρύων σου όμβροις, πάτερ Χριστόδουλε,

των νοσημάτων εξαίρεις τον καύσων Άδιο σε

πιστώς ικετεύομεν, επερχομένων παντοίων κακών

ημάς λύτρωσαι, πρεσβεύων απαύστως υπέρ

πάντων ημών.

 

Αγίου Δημητρίου (26 Οκτωβρίου)

(’Ηχος Γ’)

Μέγα εύρατο εν τοις κινδύνοις σε υπέρμαχον η οικουμένη.

Αθλοφόρε, τα έθνη τροπούμενον. Ως συν Λυαίου, καθείλες την δύναμιν εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως, άγιε μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

 

Αγίου Γεωργίου (23 Απριλίου – 3 Νοεμβρίου)

(’Ηχος Δ’)

Ως των αιχμαλώτων ελευθερωτής Και των πτωχών υπερασπιστής,  Ασθενούντων ιατρός, Βασιλέων υπέρμαχος, Τροπαιοφόρε μεγαλομάρτυς Γεώργιε, Πρέσβευε Χριστώ το Θεώ Σωθήναι τας ψυχάς ημών.

 

Του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (8 Νοεμβρίου)

(’Ηχος Δ’)

Των ουρανίων στρατιών Αρχιστράτηγοι, δυσωπούμεν υμάς ημείς οι ανάξιοι,

ίνα ταις υμών δεήσεσι τειχίσητε ημάς σκέπη των πτερύγων της αύλου υμών δόξης, Φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας εκτενώς και βοώντας εκ των κινδύνων λυτρώσασθαι ημάς ως ταξιάρχαι των άνω Δυνάμεων.

 

Αγίου Νεκταρίου (9 Νοεμβρίου)

(’Ηχος Α’)

Συλληβρίας τον γόνον, και Αιγίνης τον ’Εφορον τον εσχάτοις χρόνοις φανέντα, αρετής φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί ως ένθεον θεράποντα Χριστού αναβλύζει γαρ ιάσεις παντοδαπάς, τοις ευλαβώς κραυγάζουσι, δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε θαυμαστώντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

 

Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου (10 Νοεμβρίου)

(’Ηχος Γ’). Θείας πίστεως.

Βίον ένθεον, καλώς ανύσας, σκεύος τίμιον του Παρακλήτου, Ανεδείχθης θεοφόρε Αρσένιε, και των θαυμάτων την χάριν δεξάμενος, πάσι παρέχεις ταχείαν βοήθειαν, Πάτερ ’Οσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

 

Αγίου Νίκωνος του Μετανοείτε (26 Νοεμβρίου)

’Ηχος γ’. Θείας πίστεως.

Χαίρει έχουσα η Λακεδαίμων, θείαν λάρνακα, των σων λειψάνων, αναβρύουσαν πηγάς των ιάσεων, και διασώζουσα πάντας εκ θλίψεων, τους σοι προστρέχοντας πάτερ εκ πίστεως. Νίκων όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθε ημίν το μέγα έλεος.

 

Του Αποστόλου Ανδρέου (30 Νοεμβρίου)

(’Ηχος Δ’)

Ως των Αποστόλων πρωτόκλητος και του κορυφαίου Αυτάδελφος τω δεσπότη των όλων Ανδρέα ικέτευε ειρήνη τη οικουμένη δωρίσασθαι και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.

 

Της Αγίας Βαρβάρας (4 Δεκεμβρίου)

(’Ηχος Δ’).

Βαρβάραν την αγίαν τιμήσωμεν. Εχθρούς γαρ τας παγίδας συνέτριψε και ως στρουθίον ερρύσθη εξ αυτών βοήθεια και όπλω του Σταυρού η Πάνσεμνος.

 

Του Αγίου Σάββα (5 Δεκεμβρίου)

(’Ηχος Πλ. Δ’)

Ταις των δακρύων σου ροαίς της ερήμου το άγονον εγεώργησας και τους εκ βάθος στεναγμούς. Εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας και γέγονας φωστήρ της οικουμένης λάμπων τοις θαύμασι Σάββα πατήρ ημών, όσιε πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών.

 

Του Αγίου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου)

(’Ηχος Δ’)

Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητας, εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξέ σε την ποιμνή σου. Η των πραγμάτων αλήθεια. Δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια. Πάτερ ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών.

 

Του Αγίου Σπυρίδωνος Τριμυθούντος (12 Δεκεμβρίου)

(’Ηχος Α’)

Της Συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματουργός, Θεοφόρε Σπυρίδων πατήρ ημών, διο νεκτά συ εν τάφω προσφωνείς και όφιν εις χρυσούν μετέβαλες και εν τω μέλπειν τας αγίας σου ευχάς. Αγγέλους έσχες συλλειτουργούντας σοι, Ιερώτατε. Δόξα τω σε δοξάσαντι, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

 

Του Αγίου Ελευθερίου (15 Δεκεμβρίου)

(‘Ηχος πλ. α’)

Ιερέων ποδήρει κατακοσμούμενος, και ιαμάτων τοις ρείθροις επισταζόμενος, τω Δεσπότη σου Χριστώ μάκαρ ανέδραμες, Ελευθέριε σοφέ, καθαιρέτα του σατάν. Διό μη παύση πρεσβεύων, υπέρ των πίστει τιμώντων, την μακαρίαν σου άθλησιν.

 

Της Γεννήσεως του Χριστού

(’Ηχος Δ’)

Η γέννησις σου Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως εν αυτή γαρ οι τοις άστροις λατρεύοντες, υπό αστέρας εδιδάσκοντο, σε προσκυνείν τον ’Ηλιον της δικαιοσύνης και σε γιγνώσκειν εξ ύψους Ανατολήν, Κύριε δόξα σοι.

 

Της Περιτομής του Χριστού (1 Ιανουαρίου)

(’Ηχος Α’)

Μορφήν αναλλοίωτος ανθρώπινην προσέλαβες, Θεός ων κατ’ ουσίαν, πολυεύσπλαχνε Κύριε, και νόμον εκπλ’ηρων, περιτομήν θελήσει καταδέχει σαρκικήν, ίνα παύσης τα σκιώδη και περιέλθης το κάλυμμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότητι τη ση δόξα την ευσπλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστω Λόγε συγκαταβάσει σου.

 

Του Αγίου Βασιλείου (1 Ιανουαρίου)

(’Ηχος Α’)

Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος σου ως δεξαμένην τον λόγον σου δι’ ου θεοπρεπώς εδογμάτισες την φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ιεράτευμα, Πάτερ όσιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών.

 

Της βαπτίσεως του Χριστού (6 Ιανουαρίου)

(’Ηχος Α’)

 Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει σοι, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα. Και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς εβεβαίου του λόγου το ασφαλές. Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσας, δόξα σοι.

 

 

Του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου (11 Ιανουαρίου)

(’Ηχος πλ. Δ’)

Ταις των δακρύων σου ροαίς, της ερήμου το άγονον εγεώργησας. Και τοις εκ βάθους στεναγμοίς, εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας. και γέγονας φωστήρ τη οικουμένη, λάμπων τοις θαύμασιν, ’Οσιε Θεοδόσιε πατήρ ημών. Πρεύσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

 

Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου (15 Ιανουαρίου)

Του Οσίου (’Ηχος Δ’)

Εκ βρέφους τον Κύριον, επιποθήσας θερμώς, τον κόσμον κατέλιπες, και τα εν κόσμω τερπνά, και ήσησας άριστα. Επηξας την καλύβην, προ πυλών σων γονέων. ’Εθραυσας των δαιμόνων, τας ενέδρας παμμάκαρ. Διο σε Ιωάννη Χριστός αξίως εδόξασεν.

 

Προσκύνησις Αλύσεως Απ. Πέτρου (16 Ιανουαρίου)

(’Ηχος Δ’)

Την Ρώμην μη λιπών, προς ημάς επεδήμησας, δι ών εφόρεσας τιμίων αλύσεων, των Αποστόλων πρωτόθρονε. Ας εν πίστει προσκυνούντες δεόμεθα, ταις προς Θεόν πρεσβείαις σου, δώρησαι ημίν το μέγα έλεος.

 

 

Του Αγίου Αντωνίου (17 Ιανουαρίου)

(’Ηχος Δ’)

Τον ζηλωτήν Ηλίαν τοις τρόποις μιμούμενος, τω Βαπτιστή ευθείας ταις τρίβοις επόμενος. Πάτερ Αντώνιε, της ερήμου γέγονας οικιστής, και την οικουμένην εστήριξας ευχαίς σου. Διό πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών.

 

Του Αγίου Νεοφύτου (24 Ιανουαρίου)

(’Ηχος Α’)

Των Λευκάρων το κλέος και Κυπρίων το καύχημα, μονής Εγκλείστρας πολιούχε, Θεοφόρε Πάτερ ημών Νεόφυτε, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή και έγκλειστος εν άντρω καρτερών, θείαν χάριν εκομίσω, ην πιστοίς νυν παρέχει θήκη λειψάνων σου, Δόξα τω ταύτην βραβεύσαντι ημίν, δόξα τω σε δοξάσαντι δόξα τω χορηγούντι δια σου πάσιν ιάματα.

 

Του Ιωάννου του Χρυσοστόμου (27 Ιανουαρίου)

(’Ηχος πλ. Δ’).

Η Του στόματος σου πιρσός ταθάπελ εκλάψασα χάρις την οικουμένην φιλαργυρίας εναπέθετο το ύψος υμήν της ταπεινής υπέδιξας πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό σωθίνε τας ψυχάς ημών.

 

Των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου)

(’Ηχος Α’)

Τους τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισηλίου Θεότητος, τους την οικουμένην ακτίσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τους μελιρρύτους ποταμούς της σοφίας, τους την κτίσιν πάσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας, Βασίλειον τον Μέγαν και τον Θεολόγον Γρηγόριον συν τω κλειστώ Ιωάννη τω την γλώτταν χρυσορρήμονι, πάντες οι των λόγων αυτών ερασταί συνελθόντες ύμνοις τιμήσωμεν, αυτοί γαρ τη Τριάδι υπέρ ημών αεί πρεσβεύσουσι.

 

Της Υπαπαντής του Χριστού (2 Φεβρουαρίου)

Χαίρε κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε. Εκ σου γαρ ανέτειλεν ο ’Ηλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός φωτίζων τους εν σκότει. Ευφραίνου και συ Πρεσβύτα δίκαιε, δεξάμενος εν αγκάλαις τον Ελευθερωτήν των ψυχών ημών χαριζόμενον ημίν και την Ανάστασιν.

 

 

Της Ορθοδοξίας

(’Ηχος Β’).

Την άχραντον εικόνα σου προσκυνούμεν αγαθέ, Αιτούμενοι συγχώρεσιν των πταισμάτων ημών βουλήσει γαρ ηυδόκησας ανελθείν εν τω Σταυρώ ίνα ρύση ους έπλασες εκ της δουλείας του εχθρού όθεν ευχαρίστως βοώμεν χαράς επλήρωσας τα πάντα ο σωτήρ ημών ο παραγενόμενος εις το σώσαι τον κόσμον.

 

 

Του Αγίου Χαραλάμπους (10 Φεβρουαρίου)

(’Ηχος Δ’)

Ως στύλος ακλόνητος της εκκλησίας Χριστού και λύχνος αείφωτος της οικουμένης σοφέ, εδείχθης Χαράλαμπε. ’Ελαμψας εν τω κόσμω, δια του μαρτυρίου, έλυσας των ειδώλων την σκοτόμαιναν, μάκαρ. Διο εν παρρησία Χριστώ πρέσβευε σωθήναι ημάς.

 

Του Αγίου Μύρωνος (20 Μαρτίου)

(’Ηχος πλ. α’)

Ηρακλείου το άνθος το ευωδέστατον, ως ευσεβείας σε μύρον ύμνοις γεραίρομεν, νεομάρτυς του Χριστού Μύρων μακάριε. Συ γαρ νεότητος ακμήν υπερείδες ανδρικώς και ήθλησας στεροψ’υχως. Και νυν απαύστως δυσώπει, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

 

Του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

’Ηχος δ’.

Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον, και του απ’ αιώνος Μυστηρίου η φανέρωσις. Ο υιός του Θεού, Υιός της παρθένου γίνεται, και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διο και ημείς συν αυτώ τη Θεοτόκω βοήσωμεν . Χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου.

 

 

Του Αγίου Λαζάρου

’Ηχος α’.

Την κοινήν ανάστασιν προ του σου πάθους πιστούμενος, εκ νεκρών ήγειρας τον Λάζαρον Χριστέ ο Θεός, όθεν και ημείς, ως οι Παίδες, τα της νίκης σύμβολα φέροντες, σοι τω νικητή του θανάτου βοώμεν. Ωσαννά εν τοις υψίστοις, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

 

Των Βαίων

’Ηχος δ’

Συνταφέντες Σοι δια του βαπτίσματος Χριστέ ο Θεός ημών της Αθανάτου Ζωής ηξιώθημεν Την Ανάστασή Σου και Ανυμνούντες κράξωμεν Ωσαννά εν τοις Υψίστοις  Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

 

Της Αγίας Τριάδος

Ευλογητός ει, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους Αλιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το άγιον, και δι’ αυτών την οικουμένην σαγηνεύσας. Φιλάνθρωπε δόξα σοι.

 

Της Αγίας Κυριακής

Ως βρύσις πολύκρουνος παρθενομάρτυς Χριστού, κατήρδευσας πάνσοφε την Εκκλησίαν αυτού, και ήθλησας άριστα. έσωσας τους εν σκότει της ειδωλομανίας, αίγλητων σων θαυμάτων, Κυριακή αθλοφόρε. διό εν παρρησία Χριστώ πρέσβευε σωθήναι ημάς

Read Full Post »

PASCHAL WISHES AND THANKS Within the frame of the joyous, panegyric and Paschal atmosphere of these days, the clergy as well as the lay officials of the Community, hasten to communicate with you. On this festive occasion we wish to warmly thank you for your ceaseless co-operation, to praise especially your kind understanding and to congratulate you specifically for your unfailing support in our communal matters. Additionally, we express much gratitude for your continuous love and we pray that the blessing of the Risen Lord from the dead will always adorn your life and enrich your deeds. Finally, we wholeheartedly and with much zeal extend the greeting

C H R I S T O S A N E S T I

 

The day of resurrection! O people, let us be radiant. It is Pascha, the Lord’s Passover; for Christ God has carried us over from death to life, from earth to heaven, as we sing a victory hymn. (1st Ode of the Easter Canon) Dear Brothers and Sisters in the Risen Lord, With the help and grace of the Triune God we have once again completed our spiritual journey of the Holy and Great Lent. We celebrated Palm Sunday and went through the great and salvific events of the Holy and Great Week. Our presence at the Divine Services nurtured and renewed us spiritually in order that we may continue our life, being enriched in our faith. Today, full of joy we celebrate the Resurrection of Christ, the Light-giver. The Day of Resurrection creates joyful feelings in the souls of the faithful. Their faces are illumined with the light of the Resurrection. Their souls are saturated with optimism and certainty for life. All of us gather devoutly under the roofs of our majestic churches to celebrate our Passover, the Passover of the Lord and with a loud voice to sing the Resurrection hymn. Let us bear in mind that the word Pascha is a Jewish word and it means ‘pass over’. The Jews, after being set free from the captivity of the Egyptians having Moses as their leader, passed through the Red Sea after the miracle performed by Moses, as it is recorded in the Bible. Their passing was accomplished by the division of the waters of the Red Sea and the Israelites then proceeded to walk on land and cross to the other side. Moses did this using his stick and making the sign of the cross. This movement of Moses prefigured the Lord’s cross. After that the Jews proceeded towards the Promised Land having, of course, many troubles on their way. After wondering for forty years they reached the Promised Land. The Jewish Pascha prefigured our Pascha which is the Pascha of grace. At our Pascha we are invited to leave behind the world of sin, the world of destruction and darkness. The Passover of the Lord frees us from the tentacles of the metaphoric Pharaoh (i.e. the devil). Thus, with the grace and philanthropy of God we enter the state of redemption, the state of joy and illumination. The Jews, prior to their exodus from the land of Egypt and following the instruction of God, each family sacrificed a lamb without blemish. Using the lamb’s blood they painted the frames of their doors so that the angel of the Lord, when he performed his task, could distinguish their homes in contrast to those of the Egyptians and kill their first-born son but not those of the Jews. The Jews were celebrating the Passover in order to remember their liberation from the captivity of Pharaoh in Egypt and also their passing through the Red Sea. At our Passover we remember the bloody sacrifice of the Incarnate Son and Logos of God, our Redeemer, on Golgotha. The Lord is the Lamb of God about whom the Prophet Isaiah spoke eight centuries before the Birth of Christ. Jesus Christ, through His crucifixion, cleanses our sins with His spotless Blood and with His completely pure Body feeds our souls. At each Divine Liturgy the Church performs the bloodless sacrifice through the cutting of the prosphoro (a round loaf of bread made and baked at home) and the preparation of the Cup, which are sanctified on the Holy Altar and then are distributed to the faithful “for the remission of sins and eternal life.” Finally, I wish you to concelebrate in good health with your relatives and friends the light-bearing Resurrection of the Lord. May the joy of the Resurrection conquer your life and the light of the Risen Lord illumine your deeds. Honour and glory be to the Risen Lord for ever and ever. Amen! C O M M U N I T Y N E W S RENEWAL OF SUBSCRIPTIONS: The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine (£15.00) are now due. If you have not already paid your subscriptions or wish to subscribe to any or all of these you may contact our Community’s offices. YOUTH CONFERENCE: On Friday, the 10th April 2009, our Community accommodated the Youth Conference of our Archdiocese. The Youth Conference lasted all day. First and foremost the Service of the Pre-Sanctified Gifts presided by His Grace, Athanasios, Bishop of Tropaeou, was celebrated. His Eminence, Gregorios, Archbishop of Thyateira and Great Britain being present, extended his greetings to the young people and delivered a rich and extensive talk. The pupils of the Gymnasium and the Lyceum of the Greek Embassy attended the Service as well as many other young people. Following the Service, coffee and tea were served. Immediately afterwards the works of the Conference were launched. A letter of greetings from His All Holiness, the Ecumenical Patriarch, Vartholomeos, was read. Bishop Athanasios then spoke on behalf of the hosting Community of St Barnabas, welcoming all the members of the Conference and wishing them every success in their endeavour. The present President of the Youth of St Barnabas, Costas Antoniou, welcomed all the youth, thanked the speakers for accepting to deliver their talks and also thanked our Community for accommodating the Conference as well as for offering hospitality. Finally, a warm and fatherly welcome was given by His Eminence, who spoke extensively to the young people. The keynote speakers were the Very Revd Archimandrite Chrysostomos Michaelides, who spoke on the theme “Life after Death” and the Very Revd Archimandrite Dr Nicholas Zacharov who spoke on the theme “The Soul and Body”. Questions were addressed to both speakers. Lunch was served in the hall of St Barnabas. In the afternoon session the young people were divided into four groups for their workshops, where the themes were dealt with more extensively. The conclusions of the discussions were presented by 4 o’clock. The Conference was extremely successful. About 150 young people participated. On behalf of His Eminence, Bishop Athanasios closed the works of the Conference commenting briefly and congratulating everyone for their contribution. THE SPIRE OF OUR CATHEDRAL: The severe weather of the recent winter brought to the surface problems existing in the stones of the spire of our Cathedral. For this reason the necessary steps have already been taken so as to protect our faithful and prevent people from getting too close to the building. That is why fencing was fixed at the front of the building. Further to this we have asked specialists to give us advice regarding the appropriate works to be taken so as to remedy or replace the damaged stones.

Read Full Post »

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

 

          Μέσα στή χαρούμενη, πανηγυρική και ἀναστάσιμη ἀτμόσφαιρα τῶν ἡμερῶν οἱ κληρικοί καί λαϊκοί ἡγήτορες τῆς κοινότητος σπεύδουμε νά ἐπικοινωνήσουμε μέ τή δική σας ἀγάπη.  Μέ αὐτήν τήν ἐπικοινωνία ἐπιθυμοῦμε νά σᾶς εὐχαριστήσουμε θερμά γιά τήν ἀδιάκοπη συνεργασία, νά σᾶς ἐπαινέσουμε ἰδιαίτερα γιά τήν εὐγενική κατανόηση καί νά σᾶς συγχαροῦμε ξεχωριστά γιά τήν ἀμέριστη συμπαράστασή σας πρός τά κοινοτικά μας πράγματα. 

 

Ἐπίσης ἐκφράζουμε πλούσια εὐγνωμοσύνη γιά τήν ἀδιάπτωτη ἀγάπη σας καί εὐχόμεθα ἡ εὐλογία τοῦ Ἀναστάντος ἀπό τούς νεκρούς Κυρίου μας νά ἀρωματίζει συνεχῶς τή ζωή καί νά πλουτίζει τά ἔργα σας.  Τέλος, σᾶς ἀπευθύνουμε μέ ἰδιαίτερη ζέση καί πλούσια ἐγκαρδιότητα τό χαιρετισμό,

 

 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ   Α Ν Ε Σ Τ Η

 «Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοί· Πάσχα, Κυρίου Πάσχα.  Ἐκ γάρ θανάτου πρός ζωήν, καί ἐκ γῆς πρός Οὐρανόν, Χριστός ὁ Θεός ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας.» (α΄ Ὠ, δή τοῦ Κανόνος)

 

            Μέ τή βοήθεια καί τή χάρη, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ὁλοκληρώσαμε καί ἐφέτος τό πνευματικό μας ταξίδι τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.  Γιορτάσαμε τήν Κυριακή τῶν Βαΐων καί διήλθαμε τά μεγάλα καί σωστικά γεγονότα τῆς Ἁγίας καί Μ. Ἑβδομάδος.  Ἡ θητεία μας στίς Ἱερές Ἀκολουθίες μᾶς ἔχει μυσταγωγήσει καί ἀνανεώσει πνευματικά ὥστε ἐνισχυμένοι νά συνεχίζουμε τή ζωή μας.

 

                        Σήμερον, περιχαρεῖς ἑορτάζουμε τήν Ἀνάσταση Χριστοῦ τοῦ Ζωοδότου.  Ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως προξενεῖ στούς πιστούς χαροποιά αἰσθήματα.  Λαμπρύνει τά πρόσωπά τους μέ τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως.  Πλημυρίζει τίς ψυχές τους μέ αἰσιοδοξία καί σιγουριά γιά τή ζωή.  Ὅλοι μαζί συγκεντρωμένοι εὐλαβικά κάτω ἀπό τούς θόλους τῶν περικαλλῶν ναῶν μας γιορτάζουμε τό δικό μας Πάσχα, τό Πάσχα τοῦ Κυρίου καί μέ στεντόρεια τή φωνή ψάλλουμε τόν παιάνα της Ἀναστάσεως. 

 

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ λέξη Πάσχα εἶναι ἑβραϊκή καί σημαίνει πέρασμα.  Οἱ Ἰουδαῖοι ἀφοῦ ἐλευθερώθησαν ἀπό τή σκλαβιά τῶν Αἰγυπτίων, μέ ἀρχηγό τό Μωυσῆ, διέβησαν τήν Ἐρυθρά θάλασσα, ὕστερα ἀπό τό θαῦμα τοῦ Μωυσέως, τό ὁποῖο ἀναφέρει ἡ Ἁγία Γραφή.  Τοῦτο ἐπετεύχθη μέ τό χωρισμό τῶν ὑδάτων τῆς Ἐρυθρᾶς θάλασσας στά δύο.  Τότε οἱ Ἰσραηλῖτες προχώρησαν σάν νά περπατοῦσαν πάνω σέ ξηρά καί βγῆκαν στήν ἄλλη πλευρά.

 

Ὁ Μωυσῆς προέβη σέ τοῦτο, ἀφοῦ ἔκαμε χρήση τῆς ράβδου του καί σχηματίζοντας τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Ἡ κίνηση τοῦ Μωυσέως προτύπωνε τό σταυρό τοῦ Κυρίου.  Στή συνέχεια οἱ Ἰουδαῖοι πορεύθησαν, μέ πολλές φυσικά ταλαιπωρίες, γιά τή γῆ τῆς ἐπαγγελίας, ὅπου ἀφίχθησαν ὕστερα ἀπό μακρά περιπλάνηση σαράντα ἐτῶν. 

3

Τό Πάσχα τῶν Ἰουδαίων προτύπωνε τό δικό μας Πάσχα, τό Πάσχα τῆς χάριτος.  Ἐμεῖς στό δικό μας Πάσχα καλούμεθα νά ἐγκαταλείψουμε τόν κόσμο τῆς ἁμαρτίας, τῆς φθορᾶς καί τοῦ σκότους.  Τό Πάσχα τοῦ Κυρίου μᾶς ἐλευθερώνει ἀπό τά πλοκάμια τοῦ νοητοῦ Φαραώ (τοῦ διαβόλου).  Ἔτσι μέ τή χάρη καί τή φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ εἰσερχόμεθα στήν κατάσταση τῆς λυτρώσεως, τῆς χαρᾶς καί τοῦ φωτός.

 

            Οἱ Ἑβραῖοι, πρίν τήν ἔξοδό τους ἀπό τή γῆ τῆς Αἰγύπτου καί κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, θυσίασαν ἡ κάθε οἰκογένεια ἕνα ἀρτιμελῆ ἀμνό.  Μέ τό αἷμά του ἔβαψαν τά πλαίσια (τούς παραστατούς) τῶν θυρῶν τους, ὥστε ὁ Ἄγγελος Κυρίου, ὅταν θά προέβαινε στό ἔργο του, νά μπορεῖ νά διακρίνει τίς κατοικίες τους, ἀπό ἐκεῖνες τῶν Αἰγυπτίων καί νά δολοφονήσει μόνο τά πρωτότοκα ἀγόρια ἐκείνων, τά δέ δικά τους νά σωθοῦν.  Οἱ Ἑβραῖοι ἑόρταζαν τό Πάσχα γιά νά θυμοῦνται τήν ἀπελευθέρωσή τους ἀπό τή δουλεία τῶν Φαραώ καί ἐπίσης τό πέρασμά τους ἀπό τήν Ἐρυθρά θάλασσα. 

 

Στό δικό μας Πάσχα μνημονεύουμε τήν αἱματηρή θυσία τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Λυτρωτοῦ μας πάνω στό Γολγοθᾶ.  Ὁ Κύριος ἀποτελεῖ τόν ἀμνό τοῦ Θεοῦ, γιά τόν ὁποῖο μίλησε ὁ  προφήτης Ἡσαΐας ὀκτώ αἰῶνες πρίν.  Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μέ τή σταυρική θυσία του ξεπλένει τίς ἁμαρτίες μας μέ τό πανάσπιλο αἷμά του καί μέ τό πανακήρατο σῶμά του τρέφει τίς ψυχές μας. Ἡ Ἐκκλησία σέ κάθε θεία Λειτουργία τελεῖ τήν ἀναίμακτη θυσία μέ τήν κοπή τῆς προσφορᾶς καί τήν ἑτοιμασία τοῦ ποτηρίου, τά ὁποῖα ἁγιάζονται πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα καί προσφέρονται στούς πιστούς «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν αἰώνιον».

 

Τέλος, εὔχομαι μέ ὑγεία νά συνεορτάσετε μέ τούς δικούς σας τή Λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.  Ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως νά πρυτανεύει στή ζωή σας καί τό φῶς τοῦ Ἀναστάντος Σωτῆρος Χριστοῦ νά φωταγωγεῖ τά ἔργα σας.  Ἡ τιμή καί ἡ δόξα τοῦ Ἀναστάντος Σωτῆρος Χριστοῦ στούς αἰῶνες.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΗ:     Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τό Σάββατο, 11η Ἀπριλίου 2009, τέλεσε στόν Καθεδρικό μας Ναό, τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τοῦ Γαβριήλ-Παύλου, υἱοῦ τῶν Ἄρη Μιχαηλίδη καί Victoria, τό γένος Mohazerin, μέ ἀνάδοχο τό Μάριο Μούστρα.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀνάδοχο καί εὐχόμεθα στό νεοφώτιστο νά ζήσει.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Μετά ἀπό τίς ἑορτές τοῦ Πάσχα, τήν Πέμπτη, 30η Ἀπριλίου 2009, θά ἐπαναλειτουργήσουν οἱ συνεστιάσεις τῶν ἡλικιωμένων μας.  Μαζί μέ τίς εὐχαριστίες μας πρός τούς γενναιόδωρους προστάτες τῶν ἡλικιωμένων νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι αὐτό τό ἔργο ὑφίσταται χάρη στά δικά τους φιλάνθρωπα αἰσθήματα.  Ἀναμένουμε τήν παρουσία ὅλων τῶν προσφιλῶν μας ἡλικιωμένων.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: £ 50.00, £ 25.00 καί £ 15.00.

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:  Μετά ἀπό τίς διακοπές τοῦ Πάσχα, τά Ἑλληνικά Σχολεῖα Ἀπ. Βαρνάβα ἐπαναλειτουργοῦν τήν Πέμπτη βράδυ, 23η Ἀπριλίου 2009.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

19η Ἀπριλίου Κυριακή τῆς Ἀναστάσεως. 

Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου. 

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ. 

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.30 – 12.00 μ.μ. 

Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης καί ἀνάγνωση τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου σέ διάφορες γλῶσσες ὥρα 4.00 – 5.00 μ.μ.

20η Ἀπριλίου Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου.  

Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

21η Ἀπριλίου Τρίτη τῆς Διακαινησίμου Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Νεομαρτύρων. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 -12.00 μ.μ.

23η Ἀπριλίου Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

24η Ἀπριλίου Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου.  Γιορτή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουγία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

25η Ἀπριλίου Σάββατο τῆς Διακαινησίμου. Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

26η Ἀπριλίου Κυριακή τοῦ Θωμᾶ. 

Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα.

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ. 

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                               £10.00             Νίκη Τσιαπαρῆ          £ 50.00

Σωτηρούλα Χριστοφόρου     £ 20.00                        Ἀντωνία Θεοδούλου  £ 10.00

Ἀνδρέας Πακούτα                  £ 90.00                        Μηνᾶς Γ. Γεναγρίτη  £ 40.00

Ἑλένη Δημητρίου                  £ 20.00                        Ἑλένη Γεωργίου        £ 10.00

Ἑλένη Πέτρου                       £100.00           Ἀνώνυμος                   £ 10.00

Ἀνώνυμος                               £ 10.00                        Olivia                         £ 10.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

LIFE AFTER DEATH THE SOUL AND BODY

Read Full Post »

«Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ.»                                                                                    (Ἰωαν. ιβ΄ 13)

 

                        Τό πνευματικό μας ταξίδι, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς σταδιακά καί μέ τή βοήθεια καί τό ἔλεος τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μᾶς ὁδήγησε στήν Κυριακή τῶν Βαΐων.  Αὐτή ἡ ἡμέρα ἀποτελεῖ ἕνα εἶδος γέφυρας, ἡ ὁποία συνδέει τήν Ἁγία καί Μ. Τεσσαρακοστή μέ τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα.  Σήμερον ἡ Ἐκκλησία στό ἱερό εὐαγγέλιο παρουσιάζει τόν Κύριο ἕξη ἡμέρες πρίν ἀπό τό Ἰουδαϊκό Πάσχα, νά εὑρίσκεται στή Βηθανία, τήν πατρίδα τοῦ Ἁγίου καί Δικαίου Λαζάρου, τόν ὁποῖο ὁ Κύριος πρόσφατα εἶχε ἀναστήσει ἀπό τούς νεκρούς.

 

ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΗΣ ΒΗΘΑΝΙΑΣ

                        Ἡ οἰκογένεια τοῦ Ἁγίου Λαζάρου, μετά τήν ἀνάσταση τοῦ υἱοῦ καί ἀδελφοῦ τους, φίλου τοῦ Κυρίου, φρόντισαν νά ἐκφράσουν τήν ἀγάπη, τό σεβασμό, τήν εὐγνωμοσύνη καί τό σύνδεσμό τους μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό.  Γιά τοῦτο τό λόγο ὀργάνωσαν δεῖπνο στή Βηθανία στό σπίτι τοῦ Σίμωνα τοῦ Λεπροῦ.  Τώρα, ἄν τό σπίτι ἀνῆκε στήν οἰκογένεια ἤ ὄχι, τό εὐαγγέλιο δέν τό ἀποσαφηνίζει.  Πιθανόν, ὅμως, ὅπως στίς μέρες μας κάποια σπίτια εἶναι γνωστά κάτω ἀπό διάφορες ὀνομασίες, ἔτσι νά συνέβαινε καί στήν παροῦσα περίπτωση.  Ὑπάρχει καί ἡ ἐκδοχή ὅτι αὐτό ἦταν τό σπίτι τοῦ πατέρα τους, ὁ ὁποῖος ἔφερε τό ὄνομα Σίμωνας ὁ Λεπρός.

                        Ἐκεῖνο ὅμως τό ὁποῖο ἔχει βαρύτητα, εἶναι ὅτι τό δεῖπνο λαμβάνει χώρα μετά τήν ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου.  Ὁ Λάζαρος συμμετέχει στό δεῖπνο καί μάλιστα κάθεται μεταξύ τῶν συνδαιτυμόνων.  Τότε, ὑπῆρχε συνήθεια στούς Ἰουδαίους νά ὑποδέχονται τούς ξένους τους μέ πλύσιμο τῶν ποδῶν τους.  Τοῦτο, βέβαια ἀποτελοῦσε ἔργο τῶν ὑπηρετῶν.  Στήν παροῦσα ὅμως περίπτωση τό ἔργο τοῦτο ἀνέλαβε ἡ ἀδελφή τοῦ Λαζάρου Μαρία.  Αὐτή ἔλαβε ἕνα δοχεῖο γεμᾶτο πανάκριβο μύρο ἰνδικῆς προελεύσεως.  Μέ τό μύρο ἄλειψε τά πόδια τοῦ Κυρίου καί ἀφοῦ ἔλυσε τίς πλεξίδες τῶν μαλλιῶν της, σκούπισε τά πόδια του.  Τό σπίτι γέμισε ἀπό τή δυνατή μυρωδιά.  Ἡ πράξη τῆς Μαρίας πέραν τοῦ ὅτι ἐξέφραζε ὅλα τά αἰσθήματα, γιά τά ὁποῖα ἐγένετο ἤδη λόγος, προτύπωνε τήν ἄλειψη τοῦ σώματος τοῦ Κυρίου μέ μύρο πρίν τήν ταφή του, ὅπως ἦταν ἡ συνήθεια τοῦ τόπου.

 

                        Ἡ πρωτοβουλία τῆς Μαρίας ἐσκανδάλισε τόν Ἰούδα.  Ὁ Ἰούδας ἦταν ἕνας ἀπό τούς δώδεκα Ἀποστόλους καί εἶχε ὡς διακόνημα τή φύλαξη τοῦ ταμείου τῆς ἀποστολικῆς ὁμάδος.  Δυστυχῶς αὐτός κρυφά ἔκλεβε ἀπό τά χρήματα τοῦ ταμείου καί ἡ αἰτία τοῦ σκανδαλισμοῦ του ὀφείλετο ἀκριβῶς στό ὅτι ἤθελε και αὐτά τά χρήματα ὑπό τήν ἐξουσία του.  Ὁ Ἰούδας κάθε ἄλλο παρά ἀγαποῦσε τούς πτωχούς, τούς ὁποίους ἐπεκαλέσθη στήν πρόφασή του.  Ὁ Κύριος ἐπενέβη καί εἶπε μήν τήν ἐνοχλεῖς, γιατί ἡ πράξη της ἀναφέρεται στόν ἐνταφιασμό μου.  Ἡ Μαρία εἶχε ὡς κίνητρο τήν ἀγάπη καί τό πνεῦμα θυσίας.  Ὁ Ἰούδας κατετρύχετο ἀπό τή φιλοχρηματία.  Πολύς λαός γνώριζε γιά τήν παρουσία τοῦ Κυρίου στή Βηθανία καί προσῆλθαν γιά νά τόν δοῦν.  Ἐπιπρόσθετα ἔμαθαν γιά τήν ἀνάσταση τοῦ τετραημέρου Λαζάρου καί ἐπιθυμοῦσαν ὁπωσδήποτε νά δοῦν καί τό Λάζαρο μέ τά μάτια τους.

 

                        Οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων, μετά τήν ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου, διεπίστωσαν ὅτι  πολλοί ἀπό τούς δικούς τους, τούς ἐγκατέλειπαν καί πίστευαν στό Χριστό.  Γιά τοῦτο σχεδίαζαν τήν ἐξόντωση ὄχι μόνο τοῦ Ἰησοῦ ἀλλά καί τοῦ Λαζάρου ὥστε νά ἐξαλείψουν τήν ἀπόδειξη τοῦ θαύματος τῆς ἀναστάσεως τοῦ Λαζάρου.

 

Η ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

                        Τήν ἑπόμενη μέρα τοῦ δείπνου τά πλήθη τοῦ λαοῦ, τά ὁποῖα συνέρρευσαν στά Ἱεροσόλυμα γιά τήν ἑορτή τοῦ ἰουδαϊκοῦ Πάσχα, μόλις ἔμαθαν γιά τόν ἐρχομό τοῦ Κυρίου, ἐξῆλθαν μέ κλαδιά φοινικιᾶς στά χέρια τους νά τόν ὑποδεχθοῦν καί ζητωκραύγαζαν: Δόξα στό Θεό! Εὐλογημένος αὐτός πού ἔρχεται σταλμένος ἀπό τόν Κύριο!  Εὐλογημένος ὁ βασιλιᾶς τοῦ Ἰσραήλ!  Τό πλῆθος ὑποδέχθηκε τόν Κύριο ὡς νά ἦταν ἕνας στρατηγός, ὁ ὁποῖος ἐπέστρεφε νικητής ἀπό πόλεμο.  Τά λόγια τους προέρχονται ἀπό τό μεσσιανικό ψαλμό ριη΄ (118) 26α.

                        Ὁ Κύριος μπῆκε στήν πόλη καθισμένος στή ράχη ἑνός γαϊδουριοῦ.  Ὁ προφήτης Ζαχαρίας στό φερώνυμο βιβλίο του ἀναφέρει τά λόγια: «Μή φοβοῦ, θύγατερ Σιών·  ἰδού ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπί πῶλον ὄνου» (Ἰωαν. ιβ΄ 15)  Τό γαϊδουράκι, τό ὁποῖο χρησιμοποίησε ὁ Κύριος γιά τήν εἴσοδό του στά Ἱεροσόλυμα, πρώτη φορά δεχόταν στή ράχη του φορτίο καί ἐπίσης ἦταν δανεικό.  Ὁ Κύριος δέν εἶχε τίποτε δικό του.  Τό ζῶο αὐτό ἀπό τή μιά συμβόλιζε τήν ταπείνωση τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος δέ χρησιμοποίησε ἄλογο καί ἀπό τήν ἄλλη, ὡς ζῶο ἀτίθασο καί πεισματάρικο, συμβόλιζε τήν εἴσοδο τῶν ἐθνικῶν, δηλαδή τῶν εἰδωλολατρῶν, στήν Ἐκκλησία.

 

                        Στήν ἀρχή οἱ μαθητές ὅλα αὐτά, τά ὁποῖα εἶδαν καί ἄκουσαν δέν τά κατανόησαν.  Ὅταν ὅμως ὁ Ἰησοῦς εἰσῆλθε στή δόξα του, τότε θυμήθηκαν ὅτι ὅλα ὅσα ὑπῆρχαν στή Γραφή, ἀνεφέροντο στό πρόσωπο του καί τοῦ τά ἔκαναν.  Ὅλοι ὅσοι ἦταν παρόντες στήν ἀνάσταση τοῦ τετραημέρου Λαζάρου ἀπό τούς νεκρούς, κατέθεταν τή μαρτυρία τους.  Γιά τοῦτο ὁ κόσμος ἔσπευσε νά τόν προϋπαντήσει, ἀφοῦ εἶχαν μάθει γιά αὐτό τό ξεχωριστό θαῦμα.

 

                        Τό πλῆθος παρακολουθοῦσε τή θριαμβευτική εἴσοδο τοῦ Κυρίου στά Ἱεροσόλυμα σκεπτόμενο γιά ἐγκόσμιο ἐλευθερωτῆ.  Ἐκεῖνος ὅμως πορεύεται πρός τό Πάθος, τήν ταφή, τή σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση.  Καλούμεθα ἐμεῖς ὁ νέος Ἰσραήλ, τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας νά παρακολουθήσουμε τήν εἴσοδο τοῦ Κυρίου στά Ἱεροσόλυμα καί νά συμπορευθοῦμε νοερά μαζί του, ὄχι ὅμως ὡς ὁ ὄχλος ἐκεῖνος ἀλλά ἔχοντας τά ἀγαθά αἰσθήματα τῶν ἀπειρόκακων παίδων, δηλαδή τήν ἀπουσία ἐσωτερικῆς κακίας.  Ἡ Ἐκκλησία μᾶς προετοίμασε μέσα στή ροή τῆς Ἁγίας καί Μ. Τεσσαρακοστῆς γιά νά ἑορτάσουμε τό ἱερό Πάσχα, τό Πάσχα τοῦ Κυρίου.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τήν Κυριακή, 5η Ἀπριλίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ὁ Νικόλαος, υἱός τῶν Ἰωάννου Κώστα καί Samanantha, τό γένος Leatherdale, μέ ἀνάδοχο τό Φίλιππο Φιλίππου.

                   Ὁ Χριστόφορος, υἱός τῶν Ζήνωνος Βρυωνίδη καί Σωτήρας, τό γένος Γιαννῆ, μέ ἀναδόχους τούς Θεοδώρα Γιαννῆ καί Θωμᾶ Ματεΐδη, καί

                   Ἡ Ἀλεξία, θυγατέρα τῶν Ἰωάννου Βάκχου καί Δέσποινας, τό γένος Κάΐζερ, μέ ἀνάδοχο τή Ναταλία Κάϊζερ.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ:  Τά σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα πραγματοποίησαν μέ ἐπιτυχία τίς συγκεντρώσεις Γονέων/Δασκάλων γιά τό δεύτερο τρίμηνο, ὡς ἀκολούθως: α) Τά σχολεῖα Α΄ καί Β΄ τήν Πέμπτη, 2α Ἀπριλίου.  Β) Τό Γ΄ σχολεῖο, Σάββατο πρωί καί τό Δ΄σχολεῖο, Σάββατο ἀπόγευμα, 4η Ἀπριλίου 2009.  Ἡ προσέλευση τῶν γονέων ὑπῆρξε πυκνή.  Ὁ διευθυντής τῶν σχολείων Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος καλωσόρισε τούς συγκεντρωθέντες, τούς χαιρέτισε, τούς ὑπενθύμισε γιά τήν ἀνάγκη ἐνεργότερης συμμετοχῆς τους στίς ἀνάγκες τοῦ σχολείου καί ἀφοῦ τούς κάλεσε νά φοιτήσουν στίς Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Μ. Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα, τούς εὐχήθηκε ὑγεία καί Καλή Ἀνάσταση.  Οἱ γονεῖς παρέλαβαν ἀπό τούς ἐκπαιδευτικούς τά δελτία προόδου τοῦ τριμήνου καί ἄκουσαν τίς ὑποδείξεις τους.

 

ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ:  Τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀπ. Βαρνάβα τίμησαν μέ τήν πρέπουσα λαμπρότητα τίς ἐθνικές ἐπετείους τῆς 25ης Μαρτίου 1821 καί 1ης Ἀπριλίου 1955.  Τήν Κυριακή, 22/3/09 ἐγένετο κοινός ἐκκλησιασμός καί ἐψάλη Δοξολογία στόν Καθεδρικό Ναό. Παρέστησαν οἱ δάσκαλοι καί τά παιδιά τοῦ σχολείου μέ τίς σημαῖες τους.  Τό καλλιτεχνικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή, 29/3/2009.  Τά παιδιά παρουσίασαν πλούσιο πρόγραμμα ἐμπνευσμένο ἀπό τίς δύο ἐπετείους καί διανθισμένο μέ ποιήματα, τραγούδια καί δραματάκια.  Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἡ κα Αἰκατερίνη Κωνσταντάγκα.  Τούς ἑορτασμούς τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, κληρικοί τῆς κοινότητος, μέλη τῶν προεδρείων καί πλῆθος κόσμου.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: £ 50.00, £ 25.00 καί £ 15.00.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ:  Μπορεῖτε νά προμηθευθεῖτε προγράμματα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί θείων Λειτουργιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος γιά τούς δύο ναούς τῆς κοινότητος.  Ζητῆστε το ἀπό τά παγκάρια τῶν ναῶν καί τό γραφεῖο.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                 £700.00        Πολύκαρπος Σαλάτας                     £100.00

Janet                          £100.00        Ἀνώνυμος                             £ 20.00

Ἀνώνυμος                 £ 20.00                     Ἀνώνυμος                             £ 10.00

Ε. Δημητρίου                        £100.00        Ἀνδρούλα Κωνσταντίνου £ 20.00

Δημήτριος Σταύρου            £200.00        Κατερίνα Νεοκλέους                      £100.00

Ἀνώνυμος                 £ 10.00                     Ἀνώνυμος                             £ 20.00

Μιχαήλ Παύλου        £100.00        Ἀνώνυμος                             £ 50.00

Ἀγγέλα Κυριάκου στή μνήμη τῆς μητέρας της                                     £ 10.00        

                  

Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

“Hosanna!  ‘Blessed is He who comes in the name of the Lord’ The King of Israel.”   (John 12’ 13)        

 

 

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

 

                        Our spiritual journey of Holy and Great Lent gradually and with the help and mercy of Holy God has led us to Palm Sunday.  This day is like a bridge, which connects Holy and Great Lent with the Holy and Great Holy Week.  Today’s Gospel read in Church presents the Lord six days prior to the Jewish Passover, in Bethany, the town of Holy and Righteous Lazarus, whom the Lord had recently resurrected from the dead.

 

THE  SUPPER  AT  BETHANY

                        The family of Saint Lazarus, following the resurrection of their son and brother, the friend of the Lord, took the trouble to express their love, their respect, their gratitude and their bond with Jesus Christ.  For this reason they organised a supper at Bethany in the house of Simon the Leper.  The Gospel is not explicit as to whether this house belonged to the family of Lazarus or not.  However, it is possible that as is the case in our days, when some houses are known under various names, the same occurred in the present situation.  There is also an opinion that this house belonged to their father, who bore the name of Simon the Leper.

2

                        However, what is more important is that the supper took place after the resurrection of Lazarus.  Lazarus himself participated at the supper and what is significant, he sat among the guests.  At that time there was a custom by the Jews to welcome their guests by washing their feet.  This task, of course, was performed by the servants.  However, in this case the task was taken by Mary, the sister of Lazarus.  She took a pot full of very expensive perfume from India.  Mary anointed the Lord’s feet with this perfume.  Then she untied her hair and used it to wipe His feet.  The house was filled with the strong smell of the perfume.  The initiative of Mary, apart from expressing all the feelings of which we already mentioned prefigured the washing of the body of the Lord with perfume prior to His burial, as it was the custom of the land.

 

                        The action of Mary scandalised Judas.  Judas was one of the twelve Apostles and had as his task the guarding of the money purse of the apostolic group.  Unfortunately, he himself was stealing secretly from this money and for this reason he was scandalised, since he wanted this amount under his authority.  Judas did not love the poor in reality but he used this excuse to justify his proposition.  The Lord intervened and told him not to disturb Mary since her action referred to His burial.  Mary had as a motive love and a spirit of sacrifice.  Judas was preoccupied by his love of money.  Many people knew about the presence of the Lord in Bethany and turned up on purpose to see Him.  Additionally, they learned about the resurrection of Lazarus who had been dead in the tomb for four days and wished to see Lazarus themselves.

 

                        The Archpriests of the Jews, after the resurrection of Lazarus realised that many of their people left them and followed Christ.  For this reason they planned not only the killing of Jesus but Lazarus also so as to destroy every sign of the miracle of the resurrection of Lazarus.

 

THE  TRIUMPHANT  ENTRY  INTO  JERUSALEM

3

                        The day after the supper the multitude of people who came to Jerusalem for the feast of the Jewish Passover as soon as they learned of the coming of the Lord went into the streets holding branches of palm trees to welcome Him and they shouted:  “Hosanna!  ‘Blessed is He who comes in the name of the Lord’ The King of Israel.”  The people received the Lord as if He were a Colonel and was returning victorious from the war.  Their words belonged to the Messianic psalm.  (Palm 118 26a).

 

                  The Lord entered the city sitting on the back of a donkey.  Prophet Zacharias in his book speaks as follows:  “Fear not, daughter of Zion, Behold, your King is coming, sitting on a donkey’s colt.”  (John 12’ 15)  The colt which was used by the Lord for His entry into Jerusalem accepted a load on his back for the first time.  This colt was lent to the Lord.  The Lord owned nothing.  This animal on the one hand symbolised the humility of the Lord, Who did not use a horse and on the other hand an untamed and obstinate animal symbolised the entry of the gentiles into the Church fold.

 

                        The disciples in the beginning did not comprehend all the things they saw and heard.  However, when Jesus entered His glory then they remembered that all these which are found in the Bible were referring to His Person and have implemented them on Him.  All those who were present at the resurrection from the dead of Lazarus who was in the tomb for four days, submitted their witness.  Thus, the people hastened to meet Him since they have heard of this extraordinary miracle.

 

                        The people attended the triumphant entry of the Lord into Jerusalem considering Him as a circular redeemer.  However, He Himself walks towards the Passion, the Crucifixion, the Burial and the Resurrection.  We, the New Israel, the members of the Church, are invited to follow the entry of the Lord into Jerusalem and walk mentally with Him, not as those people but having the good feelings of the innocent children, who were free from internal wickedness.  The Church prepared us during the Holy and Great Lent so as to celebrate the Holy Pascha, the Pascha of the Lord.  Amen!

                       

C O M M U N I T Y   N E W S

 

MEALS FOR  THE  ELDERLY:     The meals for the elderly during the months of March were subsidised by the following:  Melitsa Stavrou in memory of her beloved husband Yiannakis and Elli Ktori in memory of her beloved daughter Irene;  Eleni Argyrou in memory of her beloved husband Charalambos;  Efthymia Constantinou;  Maria Fafalios-Dragonas and the LadiePANTANASSA.  We thank all the kind donors for their generosity and consideration towards this cause.  The meals have now ceased for the Easter celebrations and they will commence again on Thursday, 30th April 2009.

 

RENEWAL  OF  SUBSCRIPTIONS:  The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine are now due.  If you have not already paid your subscriptions or wish to subscribe to any of all of these you may contact our Community’s offices.

 

SCHOOL  RAFFLE:              We are pleased to inform you that the sale of the school raffle has now reached the amount of £4,500.00.  We take this opportunity to thank all our supporters for their generosity and trust that they will continue contributing towards this worthy cause.

 

YOUR  GIFT  FOR  THE  FLOWERS:      Please contribute generously towards the purchasing of flowers needed by our two Churches during Holy Week, especially for the Epitaphions.

 

PARKING  IN  THE  AREA:           May we ask you please to pay special attention when and where you park your cars when you come to Church these Holy days.  You may make use of our two existing car parks as well as the car park of the town hall on Sundays and public holidays.  Please avoid creating traffic congestion or any other trouble with our neighbours.

 

HOLY  COMMUNION: Bearing in mind all the problems you face regarding parking as well as the narrow margin of time of the working people, our two Churches will be open very early in the morning on Holy Thursday and Holy Saturday.  In this way we hope to facilitate those of you who are in need of receiving Holy Communion before the Service begins.  Those of you who are able to attend the Services and receive Holy Communion on other days do so.

 

NEWS  FROM  OUR  SCHOOL:    The Schools of St Barnabas will break up their lessons only for one week.  On Thursday, the 23rd April as well as on Saturday, the 25th April 2009 the classes will operate normally.

 

TIME-TABLE  FOR  HOLY  WEEK: We advise you to collect your copy of the programme for the services during Holy Week and Easter when you visit our two Churches.

 

Read Full Post »

Older Posts »