Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Μαΐου 2010

 

Η   Ε Π Α Γ Ρ Υ Π Ν Η Σ Η   Τ Ω Ν   Π Ο Ι Μ Ε Ν Ω Ν

«Προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καί παντί τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ, ἥν περιεποιήσατο διά τοῦ ἰδίου αἵματος.»  (Πράξ. κ΄ 28)

            Αὐτήν τήν Κυριακή, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἡ Ἐκκλησία ὥρισε νά τιμοῦμε τή χορεία τῶν Ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι συνῆλθαν στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας τό ἔτος 325 μ.Χ.  Οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἦταν 318 τόν ἀριθμό καί  συγκεντρώθησαν κατόπιν συμβουλῆς καί προτροπῆς τοῦ αὐτοκράτορα Μεγάλου Κωνσταντίνου γιά νά ἀντιμετωπίσουν τήν αἵρεση τοῦ πρεσβυτέρου τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας Ἀρείου.  Ὁ Ἄρειος μέ τή διδασκαλία του ἀρνιόταν τή θεότητα τοῦ προσώπου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

            Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μέ ἐπί κεφαλῆς ἅγιες καί ἐξέχουσες μορφές, ὅπως ὁ Ἅγιος Νικόλαος Ἀρχιεπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας, ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Ἅγιος Σπυρίδων Ἐπίσκοπος Τριμυθοῦντος, ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας, ὁ διάκονος τοῦ Ἀλεξανδρείας Ἀθανάσιος ὁ Μέγας καί ἄλλοι διετύπωσαν μέ σθένος τήν ὀρθή πίστη καί τήν κατέγραψαν περιληπτικά στά πρῶτα ἑπτά ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, τοῦ γνωστοῦ ὡς «Πιστεύω».  Προφορικά δέ καί γραπτά ἀπέρριψαν τίς κακοδοξίες τοῦ Ἀρείου καί ὑπεραμύνθησαν τῆς ὀρθῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας.

            Ὁ Ἄρειος ὡς γνωστό καί οἱ ὁμόφρονές του δέν ὑποχώρησαν καί δέν ὑπάκουσαν στίς ὑποδείξεις τῆς Ἐκκλησίας.  Ἔτσι ὁ Ἄρειος ἀπέθανε βυθισμένος μέσα στίς κακοδοξίες του.  Ἐπιβάλλεται νά εἰπωθεῖ ὅτι οἱ ὀπαδοί τοῦ Ἀρείου ταλαιπώρησαν τήν Ἐκκλησία γιά μεγάλο χρονικό διάστημα.  Μέχρι σήμερα οἱ κακοδοξίες τους προβάλονται ἀπό τούς Ἰεχωβάδες ἤ Χιλιαστές, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται τή θεότητα τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου.

            Γιά τοῦτο τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας χρειάζεται νά ἐπαγρυπνοῦν καί νά ἀποφεύγουν νά δέχονται μαθήματα εὔκολα καί γρήγορα ἀπό ὁποιονδήποτε τούς πλησιάζει μέ σκοπό νά τούς θολώσει τήν πίστη καί νά τούς παρασύρει στίς κακοδοξίες καί τά ψεύδη, πού ἔχει σπείρει ὁ Σατανᾶς στό νοῦ καί τήν ψυχή του. 

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος καί Εὐαγγελιστής συμβουλεύει τούς πιστούς ὡς ἑξῆς: «Ἀγαπητοί, μή παντί πνεύματι πιστεύετε, ἀλλά δοκιμάζετε τά πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοί ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τόν κόσμον.» (Α΄ Ἰωαν. δ΄ 1)  Μέ ἁπλά λόγια:  Ἀγαπητοί μου, μήν ἐμπιστεύεστε ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίζονται ὅτι κατέχουν τό Πνεῦμα, ἀλλά δοκιμάζετέ τους γιά νά διαπιστώσετε ἄν το πνεῦμα, τό ὁποῖο ἔχουν προέρχεται ἀπό τό Θεό.  Γιατί πολλοί ψευδοπροφῆτες ἔχουν ξεχυθεῖ μέσα στόν κόσμο.

            Κατά τόν ἴδιο τρόπο μέσα στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα καί ὁ θεῖος Παῦλος συμβουλεύει τούς ἱερεῖς τῆς Ἐφέσου, τούς ὁποίους κάλεσε κοντά του στήν πόλη Μίλητο.  Τούς προτρέπει νά ἐπαγρυπνοῦν τόσο γιά τούς ἑαυτούς των ὅσο καί γιά τά ποίμνια, ὅπου τό Ἅγιο Πνεῦμα τούς καταξίωσε νά ποιμαίνουν, νά διδάσκουν καί νά εὐλογοῦν ὡς πρεσβύτεροι.  Ὁ Κύριος ὡς κεφαλή καί Ἀρχηγός τῆς Ἐκκλησίας τήν ἔκαμε δική του μέ τό αἷμά του, τό ὁποῖο ἔχυσε στό σταυρό καί μέ τό ὁποῖο ὑπέγραψε τή νέα συμφωνία, τήν Καινή Διαθήκη, τόν Εὐαγγελικό Νόμο, μεταξύ Θεοῦ καί Νέου Ἰσραήλ, δηλαδή τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας.

            Μέσα στή ροή τῶν αἰώνων τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξαν ἐσωτερικοί καί ἐξωτερικοί ἐχθροί, οἱ ὁποῖοι διέστρεψαν τίς ἀλήθειες τῆς πίστεως καί ἐπεδίωξαν νά διαδόσουν τίς κακοδοξίες τους μέ πολλούς τρόπους.  Γιά τοῦτο ἡ ἐπαγρύπνηση τῶν ποιμένων καί ἡ προστασία τῶν πιστῶν καθίστανται ἀπαραίτητες.  Στόν Ἰησοῦ Χριστό πρέπει κάθε τιμή καί δόξα στούς αἰῶνες.  Εἴη τό ὄνομά Κυρίου εὐλογημένον, διά τῶν ἱκεσιῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τήν Κυριακή, 9η Μαΐου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητος μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ὁ Δημήτριος, υἱός τῶν Κωνσταντίνου Δημοσθένους καί Laura, τό γένος Tarpey, μέ ἀναδόχους τούς Φίλιππο καί Βαρβάρα Κυπριανοῦ, καί

                        Ἡ Ζωή, θυγατέρα τῶν Γερολέμου Εὐσταθίου καί Μαριάννας, τό γένος Μιχαήλ, μέ ἀναδόχους τούς Σταῦρο Μιχαήλ καί Σωκράτη Εὐσταθίου. Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἀειμνήστων Βέλας Κυριάκου Μακρῆ, τή Δευτέρα, 10η Μαΐου, Ἕλλης Ράλλη, τήν Πέμπτη, 13η Μαΐου καί Στυλιανοῦ Φ. Λουκαΐδη, τήν Παρασκευή, 14η Μαΐου 2010.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας, τήν Τρίτη, 11η καί Πέμπτη, 13η Μαΐου 2010,  δεξιώθηκε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων εὐχαριστεῖ θερμά τίς πρόθυμες καί φιλογενεῖς συνεργάτισσες στόν τομέα τῆς φιλανθρωπίας.

150 ΧΡΟΝΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΟ MANCHESTER:  Αὐτές τίς μέρες ἡ ἀρχαιότερη Ἐκκλησία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς (1860) στή Μ. Βρετανία ἡ ἑλληνορθόδοξη κοινότητα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στό Manchester ἑόρτασε τά πρῶτα 150 χρόνια ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της.  Γιά τό σκοπό αὐτό μετέβησαν ἐκεῖ καί λειτούργησαν τήν Κυριακή, 9η Μαΐου 2010, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος μετά τοῦ ἐκ τῶν Βοηθῶν του Ἐπισκόπων Θεοφ. Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου μέ συμμετοχή πρεσβυτέρων καί διακόνων.

                        Στούς ἑορτασμούς προσῆλθαν ἐπίσης οἱ ἐντιμότατοι Γενικοί Πρόξενοι Ἑλλάδος κ. Εὐθύμιος Παντζόπουλος καί Κύπρου κ. Εὐάγγελος Σάββα.  Παρέστησαν βέβαια, ἐκτός ἀπό τό τοπικό ποίμνιο, ἐκπρόσωποι ἀπό τίς πλησιόχωρες κοινότητες δικοί μας καί ξένοι.  Οἱ ἑορτασμοί ἐπισφραγίσθησαν μέ γεῦμα, ὅπου συμμετεῖχαν περίπου τριακόσια πρόσωπα.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενο Πανοσιολ. Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Νικόλαο Σεργάκη καί τούς συνεργάτες του γιά τούς κόπους τους.  Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά τούς συνοδεύει καί ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά τούς ἐπισκιάζει. 

 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ προετοιμάζει φιλανθρωπική ἐκδήλωση-δεῖπνο, γιά τήν Τρίτη, 25η Μαΐου 2010.  Σκοπός τῆς ἐκδηλώσεως εἶναι ἡ συγκέντρωση χρημάτων γιά τήν κάλυψη τῶν δαπανῶν τῶν γευμάτων, τά ὁποῖα προσφέρονται πρός τιμή τῶν ἡλικιωμένων μας κάθε Τρίτη καί Πέμπτη.  Πρόκειται γιά τίς περιπτώσεις στίς ὁποῖες δέν ὑπάρχουν δωρητές.  Μέ τήν εὐκαιρία αὐτήν εὐχαριστοῦμε τούς ὑποστηριχτές αὐτῆς τῆς δραστηριότητος.  Τιμή εἰσιτηρίου £ 20.00 (περιλαμβάνει φαγητό καί ποτό), ὥρα 7.30 μ.μ.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Ἡ διάθεση τοῦ ἐτήσιου σχολικοῦ λαχνοῦ μέχρι τώρα ἔχει ἀποφέρει ποσό £ 6,6780.00Τά παιδιά τοῦ σχολείου προσβλέπουν στήν ἀδιάπτωτη ὑποστήριξη, τήν ἄδολη ἀγάπη καί τήν ἀδιάκοπη ἐνθάρρυνσή σας.  Τέλος, ἐκφράζονται θερμές εὐχαριστίες καί πλούσια συγχαρητήρια πρός ὅλους τούς ὑποστηριχτές τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας. 

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

17η Μαΐου Δευτέρα Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀνδρονίκου καί Ἰουνίας Θεοφάνους.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

19η Μαΐου Τετάρτη Μνήμη τῶν 13 ὁσίων Μοναχῶν μαρτύρων τῆς Μονῆς Καντάρας ἔτος 1231 μ.Χ.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία      ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

21η Μαΐου Παρασκευή Ἀπόδοση ἑορτῆς Ἀναλήψεως Ἁγίων Βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία          ὥρα 9.00 – 12.00 μεσημέρι.

22α Μαΐου Ψυχοσάββατο.  Τήν παραμονή ἑσπερινός καί Πάνδημα Μνημόσυνα ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα ὥρα 8.30 – 10.30 π.μ.  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

23η Μαΐου Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς. Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Μνημόσυνα καί Μέγας Ἑσπερινός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 7.30 – 11.30 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 8.30 – 1.00 μ.μ.

24η Μαΐου Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Μιχαήλ Ἰακωβίδης                £ 80.00                        Ἀνώνυμος                   £100.00

Ἀντώνης Βιολάρης                 £ 20.00                        Ἀνώνυμος                   £ 50.00

Ἀνδρούλα Κωνσταντίνου     £ 20.00                        Ἀνώνυμος                   £160.00

Ἀνώνυμος                               £1,000.00        Σωτήρης Παρασκευᾶ            £ 20.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

:  Τήν Τρίτη, 25η Μαΐου 2010, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ προετοιμάζει φιλανθρωπική ἐκδήλωση-δεῖπνο.  Σκοπός τῆς ἐκδηλώσεως εἶναι ἡ συγκέντρωση χρημάτων γιά τήν κάλυψη τῶν δαπανῶν τῶν γευμάτων, τά ὁποῖα δίδονται πρός τιμή τῶν ἡλικιωμένων μας κάθε Τρίτη καί Πέμπτη.  Πρόκειται γιά τίς περιπτώσεις στίς ὁποῖες δέν ὑπάρχουν δωρητές.  Μέ τήν εὐκαιρία αὐτήν εὐχαριστοῦμε ὅλους τούς ὑποστηριχτές αὐτῆς τῆς δραστηριότητος.  Τιμή εἰσιτηρίου £ 20.00 (περιλαμβάνει φαγητό καί ποτό).

Read Full Post »

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΛΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ

«καί προαγαγών αὐτούς ἔξω ἔφη·  Κύριοι, τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ;»                                                              (Πραξ. ιστ΄ 30)

 

                        Οἱ δύο Ἀπόστολοι, ἀγαπητοί ἀδελφοί, Παῦλος καί Σίλας, μετά τό κήρυγμα τους στήν πόλη τῶν Φιλίππων καί τήν εἴσοδο στό χριστιανισμό τῆς πορφυροπώλιδος Λυδίας, συναντοῦν καί θεραπεύουν τή δαιμονισμένη νέα, τήν ὁποία βασάνιζε μαντικό πνεῦμα.  Ἡ ἐπέμβαση τῶν δύο Ἀποστόλων στέρησε τά ἀφεντικά της ἀπό τό χρηματισμό, τόν ὁποῖο ἐκεῖνοι ἀπολάμβαναν μέ αὐτά τά ὁποῖα ἐπέβαλλε τό δαιμόνιο στή νέα νά λέγει στόν κόσμο.

            Στή συνέχεια τά ἀφεντικά τῆς νέας ἐγένοντο κατήγοροι τῶν Ἀποστόλων, ὅτι ὡς Ἰουδαῖοι δῆθεν γεννοῦσαν προβλήματα καί φασαρίες στόν τόπο καί εἰσήγαγαν καινούργια ἔθιμα, ἀπαράδεκτα σ’ αὐτούς ὡς Ρωμαίους.  Ἔτσι τούς συνέλαβαν καί τούς ὁδήγησαν στήν ἀγορά ἐνώπιον τῶν ἀρχῶν.  Οἱ ἄρχοντες ἀκούοντας τίς κατηγορίες θύμωσαν ὑπερβολικά, ξέσχισαν τά ροῦχα τους καί διέταξαν νά τούς κτυπήσουν ἄγρια.  Ἀφοῦ τούς κτύπησαν ἀνηλεῶς, μετά τούς φυλάκισαν καί μάλιστα ἐζήτησαν ἀπό τό δεσμοφύλακα νά τούς κλείσει στήν βαθύτερη φυλακή.  Ὁ δεσμοφύλακας ὄχι μόνο ὑπάκουσε ἀλλά τούς ἐκλείδωσε  καί τά πόδια μέσα σέ ξύλο, γιά νά ἀποκλείσει τή φυγή τους στά σίγουρα.

            Οἱ Ἀπόστολοι ἀργά τό βράδυ ἔψαλλαν καί προσηύχοντο.  Τότε συνέβη δυνατός σεισμός.  Ἡ φυλακή σείσθηκε ἐκ θεμελίων, τά σίδερα ἔσπασαν καί οἱ πόρτες ἄνοιξαν.  Ὁ δεσμοφύλακας ἀφοῦ ξύπνησε τρομαγμένος καί εἶδε τά γενόμενα πίστεψε ὅτι ὅλοι οἱ κρατούμενοι ἔφυγαν.  Θεώρησε ὅτι ἡ μόνη διέξοδος γιά τόν ἴδιο, ἦταν ἡ αὐτοκτονία.  Τή στιγμή ὅμως κατά τήν ὁποία τράβηξε τό μαχαίρι, ἀκούστηκε πολύ δυνατή ἡ φωνή τοῦ Παύλου: «μηδέν πράξῃς σεαυτῷ κακόν· ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε».  (Πραξ. ιστ΄ 28)  Μή βλάψεις τόν ἑαυτό σου.  Ὅλοι εἴμαστε παρόντες.

            Ὕστερα ἀπό αὐτά ὁ δεσμοφύλακας ζήτησε φῶτα ἀπό τούς βοηθούς του,  ὅρμησε στή φυλακή καί τρομαγμένος γονάτισε μπροστά στούς Ἀποστόλους.  Ἔπειτα τούς ὁδήγησε ἔξω καί τούς ρώτησε: «Κύριοι, τί πρέπει νά κάμω γιά νά σωθῶ;»  Τότε οἱ Ἀπόστολοι τοῦ ὑπέδειξαν νά πιστέψει στό Χριστό καί θά σωθεῖ τόσο ἐκεῖνος ὅσο καί ἡ οἰκογένειά του.  Ἀμέσως δίδαξαν στόν ἴδιο τήν πίστη καί σ’ ὅλη τήν οἰκογένειά του.  Στή συνέχεια ἐκεῖνος τούς ὁδήγησε στό σπίτι του, ἔπλυνε τίς πληγές τους καί προχώρησε στό προσωπικό του βάπτισμα καί ἐκεῖνο ὅλων τῶν δικῶν του.  Ἀμέσως μετά προητοίμασε τραπέζι πλούσιο, ὅπου τούς φιλοξένησε.  Εἶχε πιστέψει στό Θεό καί ἦταν πανευτυχής τόσο ὁ ἴδιος ὅσο καί ὅλη ἡ οἰκογένειά του.

            Μελετῶντας τή δράση τῶν δύο Ἀποστόλων, Παύλου καί Σίλα, στήν πόλη τῶν Φιλίππων διαπιστώνουμε πόσα πολλά ἐκεῖνοι πέτυχαν μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία τούς σκέπαζε καί ἐπίσης πόσο θάρρος καί εὐθυκρισία τούς διέκριναν κατά τήν ἐξάσκηση τῆς ἀποστολῆς τους.  Αὐτοί παρά τό γεγονός ὅτι ἦταν ξένοι καί καταδιωκόμενοι δέ δίστασαν νά διαδώσουν τήν πίστη σέ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἕτοιμοι νά τούς δεχθοῦν καί νά τούς ἀκούσουν.  Οἱ ἀρχές καί ἐξουσίες ὅμως τοῦ τόπου τούς φυλακίζουν καί τούς κακομεταχειρίζονται.  Αὐτοί μέ τήν προσευχή τους κάνουν θαύματα καί πείθουν ἀκόμη καί τούς δημίους τους νά ἀσπασθοῦν τήν πίστη καί νά τούς προσφέρουν θαλπωρή καί φροντίδα στίς περιστάσεις καί περιπέτειές τους.  Εὔκολα ἀναβαίνουν στά χείλη τοῦ κάθε πιστοῦ τά λόγια τοῦ ψαλμωδοῦ: «Κύριε ὁ Κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστόν τό ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ.»  (Ψ. Η (8) 10)  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 1ης καί 2ας Μαΐου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ὁ Γεώργιος-Ἀνδρέας, υἱός τῶν Κωνσταντίνου Γαβριήλ καί Dana, τό γένος Galiuc, μέ ἀναδόχους τούς Σοφία Νικόλα καί Ἀνδρέα Γαβριήλ.

                        Ὁ Ζαχαρίας, υἱός τῶν Στέλιου Στυλιανοῦ καί Margarida, τό γένος Silva, μέ ἀνάδοχο τό Μιχαήλ Παναγιώτου.

                        Ἡ Ἰωάννα, θυγατέρα τῶν Μιχαήλ Βασιλείου καί Χριστίνας, τό γένος Μανώλη, μέ ἀνάδοχο τή Χριστίνα Ἀνδρέου.

                        Ἡ Διονυσία-Χρυστάλλα, θυγατέρα τῶν Μιχαήλ Καψάλη καί Χρυστάλλας, τό γένος Δήμου, μέ ἀνάδοχο τήν Παρασκευούλα Κυριάκου.

                        Ἡ Ἀνδριανή-Μαρία, θυγατέρα τῶν Shando Williams καί Ἑλένης, τό γένος Χριστοδούλου, μέ ἀνάδοχο τή Λίντα Χριστοδούλου.

                        Ἡ Σοφία, θυγατέρα τῶν Μιχαήλ Ἀνδρέου καί Katarzyna, τό γένος Pasternak, μέ ἀναδόχους τό Νῖκο Λογγῖνο καί τήν Παναγιώτα Salem.

                        Ὁ Λεονάρδος, υἱός τῶν Κωστάκη Κυριάκου καί Ἀθηνᾶς, τό γένος Λουκᾶ, μέ ἀνάδοχο τόν Παναγιώτη Παπαμιχαήλ, καί

                        Ὁ Στέφανος, υἱός τῶν Χρίστου Χριστοδούλου καί Ἀγγελικῆς, τό γένος Κρομμύδια, μέ ἀνάδοχο τό Μιχαήλ Συνέση.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΓΑΜΟΣ:  Τήν Κυριακή, 2α Μαΐου 2010, στόν Καθεδρικό μας ναό εὐλογήθησαν οἱ γάμοι τῶν Κύπρου Σταματάκη καί Τασούλας, τό γένος Χριστοφόρου.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στούς ναούς τῆς κοινότητός μας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Ἀνδρέα Πλακίδη, τήν Τρίτη, 4η Μαΐου, Γιάννη Ψαρᾶ τήν Πέμπτη, 6η Μαΐου καί Λαμπριανῆς Χρυσάφη, τήν Παρασκευή, 7η Μαΐου 2010. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς ἀείμνηστης Λαμπριανῆς.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας, τήν Τρίτη, 4η καί Πέμπτη, 6η Μαΐου 2010,  δεξιώθηκε Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων εὐχαριστεῖ θερμά τίς πρόθυμες καί φιλογενεῖς συνεργάτισσες στόν τομέα τῆς φιλανθρωπίας.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Πέμπτη, 6η Μαΐου 2010, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ πραγματοποίησε συνεδρία, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Ἐπισκόπου κ. Ἀθανασίου.  Τό σῶμα ἀσχολήθηκε μέ τά ἀκόλουθα: Μεθέορτα Ἁγίας Ἑβδομάδος καί Πάσχα, πορεία ἐργασιῶν στούς κοινοτικούς χώρους, γιορτή Ἀπ. Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου (11-06-10) καί Ἡμέρα Κύπρου, (Κυριακή, 13-06-10), φιλανθρωπική ἐκδήλωση ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ (Τρίτη, 25-05-10) καί ἄλλα.  Παρευρέθησαν 21 πρόσωπα.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Τρίτη, 25η Μαΐου 2010, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ προετοιμάζει φιλανθρωπική ἐκδήλωση-δεῖπνο.  Σκοπός τῆς ἐκδηλώσεως εἶναι ἡ συγκέντρωση χρημάτων γιά τήν κάλυψη τῶν δαπανῶν τῶν γευμάτων, τά ὁποῖα δίδονται πρός τιμή τῶν ἡλικιωμένων μας κάθε Τρίτη καί Πέμπτη.  Πρόκειται γιά τίς περιπτώσεις στίς ὁποῖες δέν ὑπάρχουν δωρητές.  Μέ τήν εὐκαιρία αὐτήν εὐχαριστοῦμε ὅλους τούς ὑποστηριχτές αὐτῆς τῆς δραστηριότητος.  Τιμή εἰσιτηρίου £ 20.00 (περιλαμβάνει φαγητό καί ποτό).

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Ἡ διάθεση τοῦ ἐτήσιου σχολικοῦ λαχνοῦ μέχρι τώρα ἔχει ἀποφέρει ποσό £ 6,050.00Τά παιδιά τοῦ σχολείου προσβλέπουν στήν ἀδιάπτωτη ὑποστήριξη, τήν ἄδολη ἀγάπη καί τήν ἀδιάκοπη ἐνθάρρυνσή σας.  Τέλος, ἐκφράζονται θερμές εὐχαριστίες καί πλούσια συγχαρητήρια πρός ὅλους τούς ὑποστηριχτές τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας. 

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

11η Μαΐου Τρίτη Ἁγίων Μεθοδίου καί Κυρίλλου Ἰσαποστόλων καί φωτιστῶν τῶν Σλαύων.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

12η Μαΐου Τετάρτη Ἀπόδοση τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα.  Μνήμη Ἁγίων Ἐπιφανίου Κύπρου καί Γερμανοῦ Κωνσταντινουπόλεως.  Τήν παραμονή ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς Ἀποδόσεως ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα καί Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία ὥρα 5.30 – 8.00 μ.μ.

13η Μαΐου Πέμπτη Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.  

Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

15η Μαΐου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

16η Μαΐου Κυριακή Ἑβδόμη ἀπό τοῦ Πάσχα. 

Ἁγίων Πατέρων Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

                                   

Γεωργούλα Ν. Παρασκευᾶ   £ 20.00                        Δρ. Ἀ. Πελενδρίτης    £100.00

Μιχαήλ Συνέση                     £ 60.00                        Χρῖστος Πιππίας        £ 50.00

Ἀνώνυμος                               £500.00           Λοΐζος Λοΐζου                        £ 20.00

Δάφνη Ἠλιάδου                    £100.00           Ἀνώνυμος                   £ 20.00

Ἑλένη Σταύρου                     £ 60.00                        Χριστίνα Γεωργαλλᾶ £ 10.00

Ἀνδρούλα Κυριάκου στή μνήμη συζύγου, γονέων, ἀδελφῶν       £ 10.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

Read Full Post »

« Newer Posts