Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Ιουλίου 2009

Ο   Ι Η Σ Ο Υ Σ   Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ   Κ Ο Ν Τ Α   Σ Τ Ο Υ Σ   Γ Ε Ρ Γ Ε Σ Η Ν Ο Υ Σ

 

Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μετά τή γαλήνη τήν ὁποία ἐπέβαλε μέ τό λόγο του στά τρικυμισμένα νερά τῆς θάλασσας τῆς Τιβεριάδος ἤ τῆς λίμνης τῆς Γεννησαρέτ, ὅπως διαφορετικά λέγεται, καί τήν κατάπαυση τοῦ ἰσχυροῦ ἀνέμου, κατέβηκε ἀπό τό πλοῖο καί περπάτησε στή γῆ τῶν Γεργεσηνῶν.  Ἐκεῖ βρέθηκε ἀντιμέτωπος μέ δύο δαιμονισμένους ἀνθρώπους.

 

Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΩΝ: Αὐτές οἱ δύο ἀνθρώπινες ὑπάρξεις κατεδυναστεύοντο φοβερά ἀπό τά δαιμόνια.  Ζοῦσαν μέσα σέ τάφους, ἦταν τρομερά ἐπικίνδυνοι καί ἔτσι κανένας ἄνθρωπος δέν τολμοῦσε νά διαβεῖ ἀπό τό δρόμο ἐκεῖνο.  Στό ἀντίκρυσμα τοῦ Ἰησοῦ, οἱ δύο ἄνθρωποι, ἄρχισαν νά κραυγάζουν δυνατά:  Ἰησοῦ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἦρθες ἐδῶ νά μᾶς βασανίσεις πρίν τήν ὥρα μας;  Δηλαδή ἔφθασες κοντά μας πρίν τή δεύτερη παρουσία, ὅπου θά τιμωρηθοῦμε γιά πάντα;

 

Ο ΠΝΙΓΜΟΣ ΤΩΝ ΓΟΥΡΟΥΝΙΩΝ: Κάπου πιό μακρυά ἀπό τόν Κύριο καί τούς δύο δαιμονιζομένους, ἔβοσκε ἕνα μεγάλο κοπάδι γουρούνια.  Οἱ δαίμονες ὑπέβαλαν παράκληση θερμή πρός τόν Κύριο νά τούς ἐπιτρέψει, ἄν ἐπρόκειτο νά τούς ἐκδιώξει ἀπό τούς ἀνθρώπους, νά μποῦν στούς χοίρους.  Ὁ Κύριος συγκατετέθη.  Οἱ δαίμονες κατέλαβαν τούς χοίρους.  Τά γουρούνια κάτω ἀπό τή δαιμονοπληξία τους ὅρμησαν πρός τή θάλασσα, πήδηξαν ἀπό τούς κρημνούς καί πνίγησαν ὅλα μέσα στά νερά.  Ἦταν περίπου δύο χιλιάδες.  Οἱ γουρουνοβοσκοί ἐνώπιον τῆς ἁλυσίδας τῶν γεγονότων φοβισμένοι ἐγκατέλειψαν τόν τόπο, πῆγαν στήν πόλη, διηγήθησαν ὅλα τά συμβάντα καί  ἰδιαίτερα τή θεραπεία τῶν δύο δαιμονιζομένων.

2

 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΩΚΕΤΑΙ: Οἱ ἰδιοκτῆτες τοῦ κοπαδιοῦ, μαζί καί ὅλοι οἱ συμπολῖτες τους, βγῆκαν ἀπό τήν πόλη καί ἔσπευσαν κοντά στό Χριστό.  Ὅταν τόν ἀντίκρυσαν ὅλοι μέ μιά φωνή, τοῦ ζήτησαν νά ἐκαταλείψει τόν τόπο τους.  Ἡ συμπεριφορά τῶν Γεργεσηνῶν γεννᾶ μιά ἀπορία.  Ὅλη ἡ περιοχή ἐδυναστεύετο ἀπό τούς δύο δαιμονόπληκτους.  Ὁ Κύριος τούς θεράπευσε καί ἔτσι τό πρόβλημα τῆς περιοχῆς ἔληξε.  Γιατί οἱ Γεργεσηνοί δέν εὐχαριστήθησαν καί δέν συγκινήθησαν;  Αὐτοί ὡς Ἰουδαῖοι δέν εἶχαν δικαίωμα ἀπό τό θρησκευτικό τους νόμο νά ἐκτρέφουν γουρούνια.  Γιατί τό ἔκαμναν; 

 

Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: Ἡ ἐκτροφή τῶν γουρουνιῶν τούς ἀπέφερε μεγάλα κέρδη, γιατί πουλοῦσαν τό κρέας στούς εἰδωλολάτρες τῆς περιοχῆς καί κέρδιζαν.  Τό πνίξιμο τῶν γουρουνιῶν τούς προκάλεσε οἰκονομική ζημιά.  Θά περίμενε κάποιος, ἕνεκα τούτου, νά συναισθανθοῦν τήν ἐνοχή τους καί νά μετανοήσουν.  Βλέπουμε ὅμως ὅτι ἐπέμεναν νά συνεχίσουν νά εἶναι παραβάτες τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ.  Ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου τούς ὑπενθύμιζε τήν ἐνοχή τους.  Αὐτοί ὅμως δέν ἤθελαν νά μετανοήσουν.  Γιαυτό ζήτησαν ἀπό τό Φῶς νά ἀπομακρυνθεῖ  ἀπό κοντά τους, γιά νά παραμείνουν στό σκοτάδι.

 

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ: Ὕστερα ἀπό αὐτήν τή διαγωγή τῶν Γεργεσηνῶν ὁ Κύριος δέν ἀντιστάθηκε ἀλλά ἀναχώρησε ἀμέσως καί πῆγε σέ ἄλλο μέρος, τήν Καπερναούμ, τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι ἦταν δεχτικοί τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ.  Ἦταν πρόθυμοι νά παραχωρήσουν θέση στό Χριστό μέσα στήν καρδιά τους.  Γιά τοῦτο τό λόγο ὁ Κύριος ἐκεῖ ἐπετέλεσε πολλά θαύματα. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ:  Ἀπό τό σημερινό θαῦμα μαθαίνουμε ὅτι ὁ Θεός παραχωρεῖ στόν κάθε ἁμαρτωλό ἄνθρωπο εὐκαιρίες μετανοίας μέ διάφορους τρόπους.  Ἄν ὅμως οἱ πνευματικές μας κεραῖες δέν εἶναι δεκτικές καί δέ συλλαμβάνουν τά μηνύματα, τότε ὁ Θεός δέν ἐκβιάζει τήν ἐλευθερία τῆς βουλήσεώς μας.  Ὁ Θεός μᾶς ὁδηγεῖ στή σωτηρία μέ τή δική μας συγκατάθεση καί συνεργασία.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 4ης καί 5ης Ἰουλίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας, οἱ ἀκόλουθοι:

3

                   Ὁ Δαυίδ-Θωμᾶς, υἱός τῶν Στέλιου King καί Sarah, τό γένος Booth, μέ ἀναδόχους τούς Ἀθηνᾶ Ματθαίου καί Ἀντώνιο Σανταμᾶ, καί

                   Ἡ Νικολέττα, θυγατέρα τῶν Gersham Thomas καί Ἑλένης, τό γένος Κωστῆ, μέ ἀνάδοχο τή Σαββούλα Κωστῆ.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΓΑΜΟΣ:  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τήν Κυριακή, 5η Ἰουλίου 2009, στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας, εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Ἀνδρέου Χρ. Στυλιανοῦ καί Παναγιώτας, τό γένος Ἀβραάμ.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Ἀνδρέα Παναγιώτη, τή Δευτέρα, 29η Ἰουνίου, Θωμᾶ Ἠλία Καράβη, τήν Πέμπτη, 2α Ἰουλίου καί Μελανῆς Ἀνδρέα Harper, τήν Παρασκευή, 3η Ἰουλίου 2009.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἀκολουθίας τῆς κηδείας τοῦ ἀειμνήστου Θωμᾶ.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: £ 50.00, £ 25.00 καί £ 15.00.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Οἱ πωλήσεις τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ ἔφθασαν τό ποσό τῶν £10,266.00.  Εὐχαριστίες θερμές καί πλούσια εὐγνωμοσύνη ἀπό τά παιδιά καί τίς οἰκογένειές τους πρός ὅλους γιά τήν ἀγάπη καί συμπαράστασή σας.

 

ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  Τήν Κυριακή ἀπόγευμα τῆς 5ης Ἰουλίου 2009, ἔλαβε χώρα μέ θαυμαστή ἐπιτυχία, στή μεγάλη κοινοτική αἴθουσα τῆς Παναγίας, ἡ Τελική Γιορτή τῶν Ἐξετάσεων τῶν Ἑλληνικῶν καί Κατηχητικῶν Σχολείων Ἀπ. Βαρνάβα.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς κοινότητος καί διευθυντής τῶν σχολείων της, ἔκαμε τόν ἐτήσιο σύντομο ἀπολογισμό.  Τό πρόγραμμα διανθίστηκε ἀπό ποιήματα, τραγούδια, χορούς καί θεατράκια, τά ὁποῖα τά παιδιά παρουσίασαν μέ κέφι, πολλή χάρη καί ὡραία ἄνεση. 

 

Τήν ἑορτή τίμησαν μέ τήν παρουσία καί χαιρετισμό τους ὁ Προϊστάμενος – Ἐπιθεωρητής τῆς ΚΕΑ κ. Νῖκος Κωνσταντίνου, ὁ παρεπιδημών στό Λονδῖνο Πρωτ/ρος Σωτήριος Παναγιωτόπουλος μετά τῆς πρεσβυτέρας κας Ἐρασμίας καί τοῦ ἐγγονοῦ τους Σωτηράκη.  Ἐπίσης παρευρέθησαν ἡ κα Ἑλένη Βραχιμίδου, ὑπεύθυνη γραφείου Παιδείας Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς στό Βόρειο Λονδῖνο, οἱ Πρόεδροι τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ κα Ἀνδρούλα Χριστάκη καί κα Μαίρη Κυριάκου καί τοῦ Συλλόγου Γονέων Δασκάλων κα Κούλα Νικολάου καί πλῆθος γονέων καί κηδεμόνων. 

 

Ἡ ἑορτή ἐπισφραγίσθηκε μέ τήν κλήρωση τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ.  Οἱ κάτοχοι τῶν ἀριθμῶν μποροῦν νά ἀποταθοῦν στό γραφεῖο τοῦ σχολείου ὥρα 9.00 – 6.00 μ.μ. Τυχεροί ἀριθμοί: 02980, 10090, 02968, 03706, 09779, 07676. 

 

ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΜΗ 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1821:  Τήν Πέμπτη βράδυ, 9η Ἰουλίου 2009, ἡ κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα, μέ ἐπί κεφαλῆς τή Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, ὀργάνωσε ὁμιλία καί συνεστίαση.  Ἡ ὁμιλία περιεστράφη γύρω ἀπό τά γεγονότα, τά ὁποῖα προηγήθησαν τῶν ἡμερῶν τῆς 9ης Ἰουλίου 1821.  Ἐγένετο δέ σύντομη ἀναφορά στά παρασκήνια τῆς διαδοχῆς τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου ἀπό τόν κατοπινό ἐθνομάρτυρα Κυπριανό καθώς καί τή θυσία τοῦ Κυπριανοῦ καί τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων καί Προκρίτων τῆς Κύπρου.  Ὁμιλητής ἦταν ὁ Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος ἔκανε λόγο γιά τόν ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη καί τό ἀνεπανάληπτο ποίημά του, μέ τό ὁποῖο ἐκεῖνος ἀποθανάτισε τή θυσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τῶν λοιπῶν 470 θυσιασθέντων ἀπό τούς Τούρκους.  Κατά τά ἄλλα ἡ βραδιά κύλησε ὄμορφα καί ἐπισφραγίσθηκε μέ τήν κλήρωση λαχνοῦ.  Ἡ ἐκδήλωση ἀπέφερε ποσό £3,000.00.  Προσῆλθαν 90 πρόσωπα.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: Ὅσοι γονεῖς καί κηδεμόνες ἐπιθυμοῦν νά ἐγγράψουν τά παιδιά τους γιά τό νέο σχολικό ἔτος μποροῦν ἀπό τώρα νά τό πράξουν.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

14η Ἰουλίου Τρίτη Ἀκύλα τοῦ Ἀποστόλου (ἐκ τῶν Ο΄) καί Νικοδήμου Ἀγιορείτου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

17η Ἰουλίου Παρασκευή Ἁγίας Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

18η Ἰουλίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

19η Ἰουλίου Κυριακή Τῶν Ἁγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Τετάρτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου (451).

(Μακρίνης ἀδελφῆς τοῦ Μ. Βασιλείου)

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                 £ 90.00                     Λένια Μαυρομάτη                £ 10.00        

Ἀνδρέας Φρυδᾶ       £ 20.00                     Beth Ἄννα Hollis                 £ 10.00        

Ἀνώνυμος                 £500.00        Ἀνώνυμος                             £300.00

Θεοδώρα Μηναΐδη στή μνήμη τοῦ συζύγου της Γεωργίου                £100.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Advertisements

Read Full Post »

Ο   Ι Η Σ Ο Υ Σ   Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ   Κ Ο Ν Τ Α   Σ Τ Ο Υ Σ   Γ Ε Ρ Γ Ε Σ Η Ν Ο Υ Σ

 

Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μετά τή γαλήνη τήν ὁποία ἐπέβαλε μέ τό λόγο του στά τρικυμισμένα νερά τῆς θάλασσας τῆς Τιβεριάδος ἤ τῆς λίμνης τῆς Γεννησαρέτ, ὅπως διαφορετικά λέγεται, καί τήν κατάπαυση τοῦ ἰσχυροῦ ἀνέμου, κατέβηκε ἀπό τό πλοῖο καί περπάτησε στή γῆ τῶν Γεργεσηνῶν.  Ἐκεῖ βρέθηκε ἀντιμέτωπος μέ δύο δαιμονισμένους ἀνθρώπους.

 

Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΩΝ: Αὐτές οἱ δύο ἀνθρώπινες ὑπάρξεις κατεδυναστεύοντο φοβερά ἀπό τά δαιμόνια.  Ζοῦσαν μέσα σέ τάφους, ἦταν τρομερά ἐπικίνδυνοι καί ἔτσι κανένας ἄνθρωπος δέν τολμοῦσε νά διαβεῖ ἀπό τό δρόμο ἐκεῖνο.  Στό ἀντίκρυσμα τοῦ Ἰησοῦ, οἱ δύο ἄνθρωποι, ἄρχισαν νά κραυγάζουν δυνατά:  Ἰησοῦ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἦρθες ἐδῶ νά μᾶς βασανίσεις πρίν τήν ὥρα μας;  Δηλαδή ἔφθασες κοντά μας πρίν τή δεύτερη παρουσία, ὅπου θά τιμωρηθοῦμε γιά πάντα;

 

Ο ΠΝΙΓΜΟΣ ΤΩΝ ΓΟΥΡΟΥΝΙΩΝ: Κάπου πιό μακρυά ἀπό τόν Κύριο καί τούς δύο δαιμονιζομένους, ἔβοσκε ἕνα μεγάλο κοπάδι γουρούνια.  Οἱ δαίμονες ὑπέβαλαν παράκληση θερμή πρός τόν Κύριο νά τούς ἐπιτρέψει, ἄν ἐπρόκειτο νά τούς ἐκδιώξει ἀπό τούς ἀνθρώπους, νά μποῦν στούς χοίρους.  Ὁ Κύριος συγκατετέθη.  Οἱ δαίμονες κατέλαβαν τούς χοίρους.  Τά γουρούνια κάτω ἀπό τή δαιμονοπληξία τους ὅρμησαν πρός τή θάλασσα, πήδηξαν ἀπό τούς κρημνούς καί πνίγησαν ὅλα μέσα στά νερά.  Ἦταν περίπου δύο χιλιάδες.  Οἱ γουρουνοβοσκοί ἐνώπιον τῆς ἁλυσίδας τῶν γεγονότων φοβισμένοι ἐγκατέλειψαν τόν τόπο, πῆγαν στήν πόλη, διηγήθησαν ὅλα τά συμβάντα καί  ἰδιαίτερα τή θεραπεία τῶν δύο δαιμονιζομένων.

 

 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΩΚΕΤΑΙ: Οἱ ἰδιοκτῆτες τοῦ κοπαδιοῦ, μαζί καί ὅλοι οἱ συμπολῖτες τους, βγῆκαν ἀπό τήν πόλη καί ἔσπευσαν κοντά στό Χριστό.  Ὅταν τόν ἀντίκρυσαν ὅλοι μέ μιά φωνή, τοῦ ζήτησαν νά ἐκαταλείψει τόν τόπο τους.  Ἡ συμπεριφορά τῶν Γεργεσηνῶν γεννᾶ μιά ἀπορία.  Ὅλη ἡ περιοχή ἐδυναστεύετο ἀπό τούς δύο δαιμονόπληκτους.  Ὁ Κύριος τούς θεράπευσε καί ἔτσι τό πρόβλημα τῆς περιοχῆς ἔληξε.  Γιατί οἱ Γεργεσηνοί δέν εὐχαριστήθησαν καί δέν συγκινήθησαν;  Αὐτοί ὡς Ἰουδαῖοι δέν εἶχαν δικαίωμα ἀπό τό θρησκευτικό τους νόμο νά ἐκτρέφουν γουρούνια.  Γιατί τό ἔκαμναν; 

 

Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: Ἡ ἐκτροφή τῶν γουρουνιῶν τούς ἀπέφερε μεγάλα κέρδη, γιατί πουλοῦσαν τό κρέας στούς εἰδωλολάτρες τῆς περιοχῆς καί κέρδιζαν.  Τό πνίξιμο τῶν γουρουνιῶν τούς προκάλεσε οἰκονομική ζημιά.  Θά περίμενε κάποιος, ἕνεκα τούτου, νά συναισθανθοῦν τήν ἐνοχή τους καί νά μετανοήσουν.  Βλέπουμε ὅμως ὅτι ἐπέμεναν νά συνεχίσουν νά εἶναι παραβάτες τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ.  Ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου τούς ὑπενθύμιζε τήν ἐνοχή τους.  Αὐτοί ὅμως δέν ἤθελαν νά μετανοήσουν.  Γιαυτό ζήτησαν ἀπό τό Φῶς νά ἀπομακρυνθεῖ  ἀπό κοντά τους, γιά νά παραμείνουν στό σκοτάδι.

 

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ: Ὕστερα ἀπό αὐτήν τή διαγωγή τῶν Γεργεσηνῶν ὁ Κύριος δέν ἀντιστάθηκε ἀλλά ἀναχώρησε ἀμέσως καί πῆγε σέ ἄλλο μέρος, τήν Καπερναούμ, τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι ἦταν δεχτικοί τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ.  Ἦταν πρόθυμοι νά παραχωρήσουν θέση στό Χριστό μέσα στήν καρδιά τους.  Γιά τοῦτο τό λόγο ὁ Κύριος ἐκεῖ ἐπετέλεσε πολλά θαύματα. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ:  Ἀπό τό σημερινό θαῦμα μαθαίνουμε ὅτι ὁ Θεός παραχωρεῖ στόν κάθε ἁμαρτωλό ἄνθρωπο εὐκαιρίες μετανοίας μέ διάφορους τρόπους.  Ἄν ὅμως οἱ πνευματικές μας κεραῖες δέν εἶναι δεκτικές καί δέ συλλαμβάνουν τά μηνύματα, τότε ὁ Θεός δέν ἐκβιάζει τήν ἐλευθερία τῆς βουλήσεώς μας.  Ὁ Θεός μᾶς ὁδηγεῖ στή σωτηρία μέ τή δική μας συγκατάθεση καί συνεργασία.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 4ης καί 5ης Ἰουλίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας, οἱ ἀκόλουθοι:

 

                   Ὁ Δαυίδ-Θωμᾶς, υἱός τῶν Στέλιου King καί Sarah, τό γένος Booth, μέ ἀναδόχους τούς Ἀθηνᾶ Ματθαίου καί Ἀντώνιο Σανταμᾶ, καί

                   Ἡ Νικολέττα, θυγατέρα τῶν Gersham Thomas καί Ἑλένης, τό γένος Κωστῆ, μέ ἀνάδοχο τή Σαββούλα Κωστῆ.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΓΑΜΟΣ:  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τήν Κυριακή, 5η Ἰουλίου 2009, στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας, εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Ἀνδρέου Χρ. Στυλιανοῦ καί Παναγιώτας, τό γένος Ἀβραάμ.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Ἀνδρέα Παναγιώτη, τή Δευτέρα, 29η Ἰουνίου, Θωμᾶ Ἠλία Καράβη, τήν Πέμπτη, 2α Ἰουλίου καί Μελανῆς Ἀνδρέα Harper, τήν Παρασκευή, 3η Ἰουλίου 2009.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἀκολουθίας τῆς κηδείας τοῦ ἀειμνήστου Θωμᾶ.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: £ 50.00, £ 25.00 καί £ 15.00.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Οἱ πωλήσεις τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ ἔφθασαν τό ποσό τῶν £10,266.00.  Εὐχαριστίες θερμές καί πλούσια εὐγνωμοσύνη ἀπό τά παιδιά καί τίς οἰκογένειές τους πρός ὅλους γιά τήν ἀγάπη καί συμπαράστασή σας.

 

ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  Τήν Κυριακή ἀπόγευμα τῆς 5ης Ἰουλίου 2009, ἔλαβε χώρα μέ θαυμαστή ἐπιτυχία, στή μεγάλη κοινοτική αἴθουσα τῆς Παναγίας, ἡ Τελική Γιορτή τῶν Ἐξετάσεων τῶν Ἑλληνικῶν καί Κατηχητικῶν Σχολείων Ἀπ. Βαρνάβα.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς κοινότητος καί διευθυντής τῶν σχολείων της, ἔκαμε τόν ἐτήσιο σύντομο ἀπολογισμό.  Τό πρόγραμμα διανθίστηκε ἀπό ποιήματα, τραγούδια, χορούς καί θεατράκια, τά ὁποῖα τά παιδιά παρουσίασαν μέ κέφι, πολλή χάρη καί ὡραία ἄνεση. 

 

Τήν ἑορτή τίμησαν μέ τήν παρουσία καί χαιρετισμό τους ὁ Προϊστάμενος – Ἐπιθεωρητής τῆς ΚΕΑ κ. Νῖκος Κωνσταντίνου, ὁ παρεπιδημών στό Λονδῖνο Πρωτ/ρος Σωτήριος Παναγιωτόπουλος μετά τῆς πρεσβυτέρας κας Ἐρασμίας καί τοῦ ἐγγονοῦ τους Σωτηράκη.  Ἐπίσης παρευρέθησαν ἡ κα Ἑλένη Βραχιμίδου, ὑπεύθυνη γραφείου Παιδείας Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς στό Βόρειο Λονδῖνο, οἱ Πρόεδροι τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ κα Ἀνδρούλα Χριστάκη καί κα Μαίρη Κυριάκου καί τοῦ Συλλόγου Γονέων Δασκάλων κα Κούλα Νικολάου καί πλῆθος γονέων καί κηδεμόνων. 

 

Ἡ ἑορτή ἐπισφραγίσθηκε μέ τήν κλήρωση τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ.  Οἱ κάτοχοι τῶν ἀριθμῶν μποροῦν νά ἀποταθοῦν στό γραφεῖο τοῦ σχολείου ὥρα 9.00 – 6.00 μ.μ. Τυχεροί ἀριθμοί: 02980, 10090, 02968, 03706, 09779, 07676. 

 

ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΜΗ 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1821:  Τήν Πέμπτη βράδυ, 9η Ἰουλίου 2009, ἡ κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα, μέ ἐπί κεφαλῆς τή Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, ὀργάνωσε ὁμιλία καί συνεστίαση.  Ἡ ὁμιλία περιεστράφη γύρω ἀπό τά γεγονότα, τά ὁποῖα προηγήθησαν τῶν ἡμερῶν τῆς 9ης Ἰουλίου 1821.  Ἐγένετο δέ σύντομη ἀναφορά στά παρασκήνια τῆς διαδοχῆς τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου ἀπό τόν κατοπινό ἐθνομάρτυρα Κυπριανό καθώς καί τή θυσία τοῦ Κυπριανοῦ καί τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων καί Προκρίτων τῆς Κύπρου.  Ὁμιλητής ἦταν ὁ Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος ἔκανε λόγο γιά τόν ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη καί τό ἀνεπανάληπτο ποίημά του, μέ τό ὁποῖο ἐκεῖνος ἀποθανάτισε τή θυσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τῶν λοιπῶν 470 θυσιασθέντων ἀπό τούς Τούρκους.  Κατά τά ἄλλα ἡ βραδιά κύλησε ὄμορφα καί ἐπισφραγίσθηκε μέ τήν κλήρωση λαχνοῦ.  Ἡ ἐκδήλωση ἀπέφερε ποσό £3,000.00.  Προσῆλθαν 90 πρόσωπα.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: Ὅσοι γονεῖς καί κηδεμόνες ἐπιθυμοῦν νά ἐγγράψουν τά παιδιά τους γιά τό νέο σχολικό ἔτος μποροῦν ἀπό τώρα νά τό πράξουν.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

14η Ἰουλίου Τρίτη Ἀκύλα τοῦ Ἀποστόλου (ἐκ τῶν Ο΄) καί Νικοδήμου Ἀγιορείτου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

17η Ἰουλίου Παρασκευή Ἁγίας Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

18η Ἰουλίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

19η Ἰουλίου Κυριακή Τῶν Ἁγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Τετάρτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου (451).

(Μακρίνης ἀδελφῆς τοῦ Μ. Βασιλείου)

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                 £ 90.00                     Λένια Μαυρομάτη                £ 10.00        

Ἀνδρέας Φρυδᾶ       £ 20.00                     Beth Ἄννα Hollis                 £ 10.00        

Ἀνώνυμος                 £500.00        Ἀνώνυμος                             £300.00

Θεοδώρα Μηναΐδη στή μνήμη τοῦ συζύγου της Γεωργίου                £100.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 

Τ Ο   Ε Ξ Α Τ Ο Μ Ι Κ Ε Υ Μ Ε Ν Ο   Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν

«καί λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ ἐλθών θεραπεύσω αὐτόν.»                          (Ματθ. η΄ 7)

 

            Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, εὑρίσκεται στήν πόλη Καπερναούμ τῆς Γαλιλαίας.  Ἀπό τά ἱερά εὐαγγέλια γνωρίζουμε τή δεχτικότητα, τήν ὁποία εἶχαν ἐπιδείξει οἱ κάτοικοι τῆς Καπερναούμ στή θεία χάρη.  Γιά τοῦτο ὁ Κύριος ἐκεῖ ἐπετέλεσε πλῆθος θαυμάτων.  Ἀπό τήν εὐαγγελική περικοπή σήμερα πληροφορούμεθα γιά τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου.

 

            Ὁ ἑκατόνταρχος ἦταν ἀξιωματικός τοῦ ρωμαϊκοῦ στρατοῦ.  Αὐτός εἶχε ἑκατό στρατιῶτες ὑπό τήν ἐξουσία του.  Ἀπό ἐκεῖ προκύπτει καί ὁ τίτλος του.  Πρόκειται, βέβαια, γιά κάποιο εἰδωλολάτρη ἀλλά μέ πίστη πρός τόν Ἰησοῦ Χριστό.  Ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς ἀναφέρει ὅτι ὁ ἑκατόνταρχος ζήτησε ἀπό τούς πρεσβυτέρους, θά ἐλέγαμε σήμερα ἀπό τούς εὐυπόληπτους ἄνδρες καί ἄρχοντες τοῦ τόπου, νά ἐπισκεφθοῦν αὐτοί τόν Κύριο καί νά ὑποβάλουν γιά λογαριασμό του, αἴτημα θεραπίας τοῦ δούλου του.

 

            Σύμφωνα μέ ὅσα παραθέτει ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς, ὁ ἑκατόνταρχος ἀπέφυγε νά πλησιάσει τόν Κύριο προσωπικά καί νά τοῦ ζητήσει ἐπίσκεψη, γιατί δέ θεωροῦσε τόν ἑαυτό του ἄξιο μιᾶς τέτοιας τιμῆς.  Συμπλήρωσε μάλιστα ὅτι πίστευε πώς ἔστω καί ἕνας λόγος τοῦ Κυρίου, ἦταν ἀρκετός γιά νά ἀποκατασταθεῖ ἡ ὑγεία τοῦ δούλου του. 

 

Κάποιος μπορεῖ νά διατυπώσει τό ἐρώτημα:  Γιατί ὁ ἑκατόνταρχος δέ μετέβη προσωπικά πρός τόν Κύριο;  Ἀπό ὅσα εἶπαν οἱ πρεσβύτεροι πρός τόν Κύριο γιά τό πρόσωπο τοῦ ἑκατοντάρχου φαίνεται ὅτι ἐπρόκειτο γιά ἄνθρωπο καλλιεργημένο, πλουτισμένο μέ λεπτά αἰσθήματα, θρησκευτική φύση ἀλλά ταυτόχρονα καί συνεσταλμένο.

 

            Οἱ πρεσβύτεροι μέ θερμοπαρακάλια ἐπεδίωξαν νά πείσουν τόν Κύριο νά ἐνδιαφερθεῖ γιά τόν ἑτοιμοθάνατο δοῦλο τοῦ ἑκατοντάρχου.  Ἔτσι τόνισαν ὅτι ὁ ἑκατόνταρχος ἔτρεφε μέσα του πλούσια ἀγάπη πρός τό ἰουδαϊκό γένος καί μάλιστα συνέβαλε ὥστε αὐτοί νά ἀποκτήσουν ἰδιόκτητο χῶρο προσευχῆς καί λατρείας τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τούς ἔκτισε τή Συναγωγή τους.

 

            Ἐνῶ ὁ Κύριος φαίνεται προχωροῦσε μέ κατεύθυνση τό σπίτι τοῦ ἑκατοντάρχου, τότε καταφθάνουν ἄλλοι φίλοι του καί ζητοῦν ἀπό τόν Κύριο νά μήν ἐνοχλεῖται καί νά μή μπαίνει στόν κόπο νά πάει σπίτι του.  Ὁ ἑκατόνταρχος πίστευε ὅτι ὅπως ἐκεῖνος διηύθυνε τούς ἀνθρώπους του μέ ἕνα μόνο λόγο του, ἔτσι καί ὁ Κύριος μποροῦσε τόσο ἁπλά καί γρήγορα νά ἀποκαταστήσει τήν ὑγεία τοῦ δικοῦ του δούλου.

 

            Ὁ Κύριος εὑρισκόταν ἀρκετά κοντά.  Ἀφοῦ ἄκουσε τά λόγια τοῦ ἑκατοντάρχου, ἐπαίνεσε τή μεγάλη πίστη του καί θεράπευσε ἀμέσως καί ἀπό ἀπόσταση τό δοῦλο του.  Μποροῦμε ἐδῶ νά προσέξουμε τή στάση τοῦ Κυρίου καί τό ἐνδιαφέρον του νά προτείνει νά μεταβεῖ κοντά σ’ ἕνα ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος τήν ἐποχή ἐκείνη, ὡς δοῦλος, δέ στεκόταν τόσο ψηλά στήν κοινωνία.  Ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς ἀναφέρει ὅτι ὁ δοῦλος αὐτός ἦταν ἔντιμο πρόσωπο.  Κατά συνέπεια τό ἀφεντικό του ἔτρεφε ἐκτίμηση πρός το πρόσωπό του.

 

Γιά τόν Κύριο ὅμως ἡ κάθε ἀνθρώπινη ὕπαρξη ἀξίζει πιό πολλά ἀπό ὅλο τόν ὑπόλοιπο κόσμο.  Ἄς μάθουμε, λοιπόν, νά ἔχουμε προσωπική εὐαισθησία, ἀνάλογη ἐκτίμηση καί ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ὡς πρός τίς περιστάσεις τῶν ἀδελφῶν τοῦ Κυρίου, τῶν συνανθρώπων μας.  Νά γνοιαζόμαστε γιά τόν πόνο καί τίς θλίψεις τους καί νά συμμετέχουμε στίς χαρές τους.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΗ:     Τήν Κυριακή, 28η Ἰουνίου 2009, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, τέλεσε στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τοῦ Σεβαστιανοῦ-Ἀντωνίου, υἱοῦ τοῦ Εὐαγόρα Μανδρίδη καί Ἰφιγένειας, τό γένος Βασιλείου, μέ ἀναδόχους τούς Ἀριστείδη καί Ὑβόνη Oliver.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στό νεοφώτιστο νά ζήσει.

 

 

ΓΑΜΟΙ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 27ης καί 28ης Ἰουνίου 2009, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας, εὐλόγησε τούς γάμους τῶν:

                        Jermaine-Joseph Smith καί Κάτιας, τό γένος Στεφάνου καί

                        Κυριάκου Λοΐζου καί Ἄννας-Ananta, τό γένος Patel.

                        Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε τήν Τρίτη, 30η Ἰουνίου, ἡ οἰκογένεια τῆς κας Ἀρτέμιδος Κακολύρη, στή μνήμη τοῦ ἀειμνήστου συζύγου, πατέρα καί παπποῦ τους Παναγιώτη.  Τήν Πέμπτη, 1η Ἰουλίου 2009, τό γεῦμα προσέφεραν οἱ κυρίες μέλη τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου Finchley/Barnet.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Τετάρτη, 1η Ἰουλίου 2009, πραγματοποιήθηκε ἡ τακτική μηνιαία συνεδρία τοῦ Δ. Συμβουλίου, στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Μετά τά καθιερωμένα οἱ σύνεδροι ἀσχολήθησαν μέ τά ἀκόλουθα θέματα: Μεθέορτα ἑορτασμῶν Ἀποστόλου Βαρνάβα/Ἡμέρας Κύπρου, ἐνημέρωση γιά ἐργασίες στούς κοινοτικούς χώρους, διάφορα σχολικά θέματα, καί ἄλλα.  Παρευρέθησαν 14 πρόσωπα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Πέμπτη, 2α Ἰουλίου 2009, πραγματοποιήθηκε ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, συνεδρία τοῦ σώματος τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, στά κεντρικά γραφεῖα.  Μετά τά καθιερωμένα καί ἀφοῦ ἐγένετο ἐνημέρωση τῶν μελῶν γιά διάφορα τρέχοντα κοινοτικά καί σχολικά ζητήματα, ἐγένετο ἐκτενής συζήτηση γιά τή διοργάνωση τῆς ἐκδήλωσης-δεῖπνο τῆς Πέμπτης, 9η Ἰουλίου 2009.  Παρευρέθησαν 17 πρόσωπα.

 

ΤΡΙΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ:  Τό Σάββατο βράδυ, 27η Ἰουνίου 2009, μετά τό πέρας τῶν μαθημάτων, πραγματοποιήθηκε, στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, ἡ Τρίτη Συνάντηση τῶν Ἐκπαιδευτικῶν τῶν σχολείων Ἀπ. Βαρνάβα.  Μετά τήν προσευχή ὁ Θεοφιλέστατος καλωσόρισε καί χαιρέτισε τούς ἐκπαιδευτικούς καί ἀκολούθησε ἡ ἀνάγνωση καί ἐπικύρωση τῶν πρακτικῶν τῆς Β΄ Συνάντησης.  Στή συνέχεια ἕκαστος ἐκπαιδευτικός προέβη στήν ἀξιολόγηση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου στήν τάξη του.  Τέλος ἐξετέθησαν διάφορες σκέψεις καί ἐγένοντο σχετικές ἀνακοινώσεις. 

 

ΠΑΝΔΗΜΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ:  Τό Σάββατο, 11η Ἰουλίου 2009, στό Παρεκκλήσι τοῦ κοιμητηρίου, New Southgate, θά τελεσθεῖ Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία καί θά γίνουν πάνδημα μνημόσυνα.

 

ΔΙΕΚΟΠΗΣΑΝ:        

                        α)         Τά γεύματα πού προσφέρονται, πρός τιμή τῶν Ἡλικιωμένων μας, κάθε Τρίτη καί Πέμπτη, τήν Πέμπτη, 2α Ἰουλίου 2009.

                        β)         Μετά τήν Τελική Γιορτή τῶν Ἐξετάσεων, τήν Κυριακή, 5η Ἰουλίου 2009, τά μαθήματα τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων Ἀπ. Βαρνάβα.

 

ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΟΥΝ:  Οἱ συγκεντρώσεις τῆς Τρίτης τοῦ Συλλόγου Νεολαίας τῆς Κοινότητος γιά τίς καλοκαιρινές διακοπές, τήν Τρίτη, 7η Ἰουλίου 2009. 

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Οἱ πωλήσεις τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ ἔχουν φθάσει τό ποσό τῶν £9,850.00.  Εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀνταπόκρισή σας.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  Τήν Πέμπτη, 9η ’Ιουλίου 2009, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ προγραμματίζει κοινωνική ἐκδήλωση.  Ἡ ἐκδήλωση αὐτή ἔχει δύο σκοπούς.  Πρῶτος σκοπός νά ἐνθυμηθοῦμε καί νά μνημονεύσουμε μέ εὐγνωμοσύνη τούς Κληρικούς καί τούς Ἄρχοντες, τούς ὁποίους οἱ Τοῦρκοι, τήν 9η Ἰουλίου 1821, ἀπηγχόνισαν, δολοφόνησαν καί καρατόμησαν στήν Κύπρο.  Δεύτερος σκοπός νά συγκεντρώσουμε χρήματα γιά τίς ἐπικείμενες ἐργασίες στό καμπαναριό τοῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας.  Θά ὑπάρχει γεῦμα μέ σουβλάκια κ.λ.π.  Τιμή £20.00. 

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

7η Ἰουλίου Τρίτη Ἁγίας Κυριακῆς Μεγαλομάρτυρος. 

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

8η Ἰουλίου Τετάρτη Ἁγίου Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος. 

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

11η Ἰουλίου Σάββατο Ἁγίων Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος καί Ὄλγας Ἰσαποστόλου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. 

Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία          ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ. 

Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

12η Ἰουλίου Κυριακή Πέμπτη Ματθαίου.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ε. Α. Χριστοδούλου               £ 50.00                        Ἀνώνυμος                   £ 50.00

Γλαῦκος Βασιλείου                £100.00           Κωνσταντίνου                       £100.00

Μαρία                                     £ 20.00                        M. Edwards                £ 25.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

Κ Α Τ Ω Α Π Ο Τ Ο Κ Ε Λ Υ Φ Ο Σ «Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐάν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τό σῶμά σου φωτεινόν ἔσται·» (Ματθ. στ΄ 22)

Τό κείμενο, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς προέρχεται ἀπό τήν Ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία, δηλαδή τή διδασκαλία, τήν ὁποία ὁ Κύριος ἔκανε πάνω στό βουνό. Αὐτήν τή βρίσκομε στά κεφάλαια 5, 6 καί 7, τοῦ κατά Ματθαῖο Ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Μέσα σ’ αὐτήν τήν μακροσκελῆ ὁμιλία ὁ Κύριος μᾶς προσφέρει μεγάλο μέρος τῆς διδασκαλίας του. Ἡ Ἐκκλησία στήν εὐαγγελική περικοπή σήμερα μᾶς προσφέρει μέρος ἀπό αὐτήν τή διδασκαλία. Ἔχουμε ἐπιλέξει, λοιπόν, νά ἐμβαθύνουμε κατά τό δυνατό στό πιό πάνω χωρίο τῆς περικοπῆς. Ὁ πάνσοφος Δημιουργός μας ὅταν ἔπλασε τόν ἄνθρωπο, μᾶς ἔπλασε ψυχοσωματικές ὀντότητες. Γιά τοῦτο ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ τό σύνδεσμο καί τήν κορωνίδα τῆς ὑλικῆς καί πνευματικῆς δημιουργίας. Ὁ Δημιουργός μας ἔθεσε τά φυσικά μας μάτια ψηλά στό κεφάλι γιά νά μποροῦμε νά βλέπουμε μπροστά ἀλλά καί ὅταν ἀτενίζουμε τόν οὐρανό νά μποροῦμε νά βλέπουμε ψηλά. Ὅταν βλέπουμε μπροστά χαιρόμεθα τήν πλάση καί ὅλα τά δημιουργήματα τοῦ Πλάστη Θεοῦ. Ἡ ψυχή μας χαίρεται καί δοξολογεῖ τό μεγαλεῖο καί τόν πλοῦτο τῆς κτίσεως. Ἔτσι βλέπουμε ὅτι ἀναπτύσσεται ἡ ἀρετή τῆς ἀγάπης πρός τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τόν ἄνθρωπο. Αὐτά μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅτι «ἐκ τοῦ ὁρᾶν τίκεται τό ἐρᾶν». Δηλαδή αὐτό τό ὁποῖο συνηθίζει νά βλέπει κάποιος τό ἀγαπᾶ. Γιά τοῦτο οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας συμβουλεύουν, ὅταν ὑπάρχει ψυχρότητα ἀπέναντι σέ κάποιο ἀδελφό, νά συνεχίζουμε νά τόν βλέπουμε γιά νά γεννηθεῖ ἡ ἀγάπη μεταξύ μας καί νά μαλακώσει ἡ ψυχή. Ὅταν βέβαια περιφέρουμε τό κεφάλι μας δεξιά ἤ ἀριστερά μποροῦμε νά βλέπουμε περιοχές τίς ὁποῖες δέ βλέπαμε προηγουμένως. Ὅταν βλέπουμε τούς διάφορους χώρους τῆς φύσεως ἀνθοστολισμένους ἡ ψυχή μας ἀναπαύεται καί ἀγάλλεται. Τότε ἀβίαστα βγαίνει ἀπό τά πήλινα χείλη μας τό: «Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας· ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτίσεώς σου.» (Ψ. ΡΓ΄ (ΡΔ΄) 103.24) Κάνοντας χρήση τῶν φυσικῶν μας ματιῶν μποροῦμε νά προχωροῦμε χωρίς νά σκοντάφτουμε σέ πέτρες ἤ ἄλλα ἐμπόδια. Τά μάτια μᾶς βοηθοῦν νά προχωροῦμε χωρίς φόβο καί μέ βεβαιότητα πορευόμεθα πρός τόν προορισμό μας χωρίς ταλαντεύσεις. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἔλεγαν «νοῦς ὁρᾶ καί νοῦς ἀκούει». Ἴσως μποροῦμε νά ἑρμηνεύσουμε τοῦτο μέ τό ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου βλέπει καί ἡ ψυχή του κατανοεῖ καί ἐμβαθύνει. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος σ’ ἕναν βαθμό ἔχει χάσει αὐτό τό χαρακτηριστικό. Ἐπηρεασμένος ἀπό τόν παρόντα τρόπο ζωῆς τῆς ταχύτητος, τῆς τεχνολογίας καί τῆς προσποίησης, βλέπει τά πιό πολλά πράγματα καί φαινόμενα ἐπιφανειακά καί φευγαλέα. Δέν ἐμβαθύνει στήν οὐσία, δέν ἀναζητεῖ τό βαθύτερο νόημα καί οἱ πνευματικές κεραῖες του ἀδυνατοῦν νά δεχθοῦν καί νά συλλάβουν τά πραγματικά μηνύματα, τά ὁποῖα ἐκπέμπονται ἀπό τό Δημιουργό καί κατευθύνονται πρός τόν ἄνθρωπο. Τό εὐαγγέλιο σέ τοῦτο τό σημεῖο ἀναφέρεται ἄραγε στά φυσικά μας μάτια; Κάτω ἀπό τή λέξη «ὀφθαλμός» σ’ αὐτήν τήν περίπτωση πρέπει νά ἀναζητήσουμε τό νοῦ, ὁ ὁποῖος φωτίζει τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ κάθε ἄνθρωπος φέρει δύο μάτια. Ἐδῶ, ὅμως δέ γίνεται λόγος γιά μάτια, ἀλλά γιά ἕναν ὀφθαλμό, ὁπότε ἐδῶ ὑπονοεῖται ὁ νοῦς, ἡ ψυχή καί ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ λέγει: «Υἱέ, δός μοι σήν καρδίαν» Ὁ Θεός ἐπιζητεῖ νά εἰσέλθει καί νά θρονιαστεῖ στήν καρδία τοῦ ἀνθρώπου, γιά νά τή φωτίσει, νά τή μαλακώσει, νά τήν καθαρίσει καί νά τήν ἐξαγιάσει, ὥστε νά ἀποτελεῖ τόν κατάλληλο θρόνο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἄς κλείσουμε τήν ἐπικοινωνία μας μέ τήν ἀκόλουθη προσευχή: «Κύριε, ἔλα καί σκήνωσε μέσα μας. Καθάρισε τό νοῦν, ἁγίασε τή σκέψη μας καί πλύνε τήν ψυχή μας.» Ἀμήν! K O I N O T I K A N E A ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 20ης καί 21ης Ἰουνίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι: Ἡ Ἐλισάβετ-Bella, θυγατέρα τῶν Murat Güner, καί Εἰρήνης, τό γένος Ζαχαρίου, μέ ἀνάδοχο τήν Ἀναστασία Sulaimen. Ὁ Νικόλαος-Χρῆστος, υἱός τῶν Ἰωάννη Δημητρίου καί Μαρίας, τό γένος Ψαροπούλου, μέ ἀναδόχους τίς Μαρίνα καί Μελίνα Γεωργίου, καί Ἡ Ἀλεξάνδρα-Μαρία, θυγατέρα τῶν Philip Davis καί Βασιλικῆς, τό γένος Χριστοδουλέα, μέ ἀνάδοχο τή Δέσποινα Χρήστου. Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν. ΓΑΜΟΣ: Τό Σάββατο, 20η Ἰουνίου 2009, στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας εὐλογήθησαν οἱ γάμοι τῶν Gerald P. Tudor καί Ζωῆς, τό γένος Νάχλη. Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι. ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε τήν Τρίτη, 23η Ἰουλίου καί τήν Πέμπτη, 25η Ἰουλίου 2009, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ. Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους. Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: £ 50.00, £25.00 καί £ 15.00. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: Ὅσοι γονεῖς καί κηδεμόνες ἐπιθυμοῦν νά ἐγγράψουν τά παιδιά τους στό σχολεῖο γιά τό νέο ἀκαδημαϊκό ἔτος μποροῦν ἀπό τώρα νά τό πράξουν. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ: Οἱ πωλήσεις τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ συνεχίζoνται μέ ἐπιτυχία. Ἔχουν φθάσει τό ποσό τῶν £9,120.00. ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τήν Τετάρτη, 1η Ἰουλίου 2009, τό Δ. Συμβούλιο τῆς κοινότητος θά πραγματοποιήσει τήν τακτική μηνιαία συνεδρία του, στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος, ὥρα 7.30 μ.μ. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ: Τήν Πέμπτη, 2α Ἰουλίου 2009, ὥρα 7.30 μ.μ., τό Προεδρεῖο καί τά Μέλη τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, θά πραγματοποιήσουν συνεδρία μέ κεντρικό σκοπό τήν διοργάνωση τῆς ἐκδήλωσης τῆς 9ης Ἰουλίου. Η ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ἡ Τελική Γιορτή τῶν Ἐξετάσεων τῶν Ἑλληνικῶν καί Κατηχητικῶν Σχολείων Ἀπ. Βαρνάβα θά λάβει χώρα τήν Κυριακή ἀπόγευμα, 5η Ἰουλίου, στίς 4.00 μ.μ., στήν αἴθουσα τελετῶν τῆς κοινότητος. Ὁ Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου, διευθυντής τῶν ἐκπαιδευτηρίων μας, θά προβεῖ στόν καθιερωμένο ἀπολογισμό τῆς ἀπερχόμενης χρονιᾶς. Τά παιδιά θά ἀποχαιρετήσουν τή φετινή σχολική χρονιά μέ θεατρικά, ποιηματάκια, τραγούδια καί χορούς. Στό τέλος θά γίνει ἡ κλήρωση τοῦ λαχνοῦ. ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Τήν Πέμπτη, 9η ’Ιουλίου 2009, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ προγραμματίζει κοινωνική ἐκδήλωση. Ἡ ἐκδήλωση αὐτή ἔχει δύο σκοπούς. Πρῶτο νά ἐνθυμηθοῦμε καί νά μνημονεύσουμε μέ εὐγνωμοσύνη τούς Κληρικούς καί τούς Ἄρχοντες, τούς ὁποίους οἱ Τοῦρκοι, τήν 9η Ἰουλίου 1821, ἀπηγχόνισαν, δολοφόνησαν καί καρατόμησαν στήν Κύπρο γιά νά καταπνίξουν τυχόν ἐπαναστατικό κίνημα ἐναντίον τους. Δεύτερο εἶναι νά συγκεντρώσουμε χρήματα γιά τίς ἐπικείμενες ἐργασίες στό καμπαναριό τοῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας. Θά ὑπάρχει γεῦμα μέ σουβλάκια κ.λ.π. Τιμή £20.00. Θά σᾶς περιμένουμε. ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 29η Ἰουνίου Δευτέρα Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου. Τήν παραμονή πανηγυρικός ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 π.μ. 30η Ἰουνίου Τρίτη Ἡ Σύναξη τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ. 1η Ἰουλίου Τετάρτη Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ. Κωνσταντίνου Ἀλαμάνου. Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Ἀρτοκλασία καί Ἁγιασμός Πρωτομηνιᾶς ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ. 2α Ἰουλίου Πέμπτη Κατάθεση Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Παναγίας. Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ. 4η Ἰουλίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. 5η Ἰουλίου Κυριακή Τετάρτη Ματθαίου. Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ. Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ἀνώνυμος £ 10.00 Ἀνώνυμος £ 10.00 Ἀνώνυμος £ 20.00 Ἀνώνυμος £ 10.00 Χρυστάλλα Βοσκοῦ £ 50.00 Ἀνώνυμος £150.00 Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

« Newer Posts