Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Απρίλιος 2009

LIFE AFTER DEATH THE SOUL AND BODY

Read Full Post »

«Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ.»                                                                                    (Ἰωαν. ιβ΄ 13)

 

                        Τό πνευματικό μας ταξίδι, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς σταδιακά καί μέ τή βοήθεια καί τό ἔλεος τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μᾶς ὁδήγησε στήν Κυριακή τῶν Βαΐων.  Αὐτή ἡ ἡμέρα ἀποτελεῖ ἕνα εἶδος γέφυρας, ἡ ὁποία συνδέει τήν Ἁγία καί Μ. Τεσσαρακοστή μέ τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα.  Σήμερον ἡ Ἐκκλησία στό ἱερό εὐαγγέλιο παρουσιάζει τόν Κύριο ἕξη ἡμέρες πρίν ἀπό τό Ἰουδαϊκό Πάσχα, νά εὑρίσκεται στή Βηθανία, τήν πατρίδα τοῦ Ἁγίου καί Δικαίου Λαζάρου, τόν ὁποῖο ὁ Κύριος πρόσφατα εἶχε ἀναστήσει ἀπό τούς νεκρούς.

 

ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΗΣ ΒΗΘΑΝΙΑΣ

                        Ἡ οἰκογένεια τοῦ Ἁγίου Λαζάρου, μετά τήν ἀνάσταση τοῦ υἱοῦ καί ἀδελφοῦ τους, φίλου τοῦ Κυρίου, φρόντισαν νά ἐκφράσουν τήν ἀγάπη, τό σεβασμό, τήν εὐγνωμοσύνη καί τό σύνδεσμό τους μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό.  Γιά τοῦτο τό λόγο ὀργάνωσαν δεῖπνο στή Βηθανία στό σπίτι τοῦ Σίμωνα τοῦ Λεπροῦ.  Τώρα, ἄν τό σπίτι ἀνῆκε στήν οἰκογένεια ἤ ὄχι, τό εὐαγγέλιο δέν τό ἀποσαφηνίζει.  Πιθανόν, ὅμως, ὅπως στίς μέρες μας κάποια σπίτια εἶναι γνωστά κάτω ἀπό διάφορες ὀνομασίες, ἔτσι νά συνέβαινε καί στήν παροῦσα περίπτωση.  Ὑπάρχει καί ἡ ἐκδοχή ὅτι αὐτό ἦταν τό σπίτι τοῦ πατέρα τους, ὁ ὁποῖος ἔφερε τό ὄνομα Σίμωνας ὁ Λεπρός.

                        Ἐκεῖνο ὅμως τό ὁποῖο ἔχει βαρύτητα, εἶναι ὅτι τό δεῖπνο λαμβάνει χώρα μετά τήν ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου.  Ὁ Λάζαρος συμμετέχει στό δεῖπνο καί μάλιστα κάθεται μεταξύ τῶν συνδαιτυμόνων.  Τότε, ὑπῆρχε συνήθεια στούς Ἰουδαίους νά ὑποδέχονται τούς ξένους τους μέ πλύσιμο τῶν ποδῶν τους.  Τοῦτο, βέβαια ἀποτελοῦσε ἔργο τῶν ὑπηρετῶν.  Στήν παροῦσα ὅμως περίπτωση τό ἔργο τοῦτο ἀνέλαβε ἡ ἀδελφή τοῦ Λαζάρου Μαρία.  Αὐτή ἔλαβε ἕνα δοχεῖο γεμᾶτο πανάκριβο μύρο ἰνδικῆς προελεύσεως.  Μέ τό μύρο ἄλειψε τά πόδια τοῦ Κυρίου καί ἀφοῦ ἔλυσε τίς πλεξίδες τῶν μαλλιῶν της, σκούπισε τά πόδια του.  Τό σπίτι γέμισε ἀπό τή δυνατή μυρωδιά.  Ἡ πράξη τῆς Μαρίας πέραν τοῦ ὅτι ἐξέφραζε ὅλα τά αἰσθήματα, γιά τά ὁποῖα ἐγένετο ἤδη λόγος, προτύπωνε τήν ἄλειψη τοῦ σώματος τοῦ Κυρίου μέ μύρο πρίν τήν ταφή του, ὅπως ἦταν ἡ συνήθεια τοῦ τόπου.

 

                        Ἡ πρωτοβουλία τῆς Μαρίας ἐσκανδάλισε τόν Ἰούδα.  Ὁ Ἰούδας ἦταν ἕνας ἀπό τούς δώδεκα Ἀποστόλους καί εἶχε ὡς διακόνημα τή φύλαξη τοῦ ταμείου τῆς ἀποστολικῆς ὁμάδος.  Δυστυχῶς αὐτός κρυφά ἔκλεβε ἀπό τά χρήματα τοῦ ταμείου καί ἡ αἰτία τοῦ σκανδαλισμοῦ του ὀφείλετο ἀκριβῶς στό ὅτι ἤθελε και αὐτά τά χρήματα ὑπό τήν ἐξουσία του.  Ὁ Ἰούδας κάθε ἄλλο παρά ἀγαποῦσε τούς πτωχούς, τούς ὁποίους ἐπεκαλέσθη στήν πρόφασή του.  Ὁ Κύριος ἐπενέβη καί εἶπε μήν τήν ἐνοχλεῖς, γιατί ἡ πράξη της ἀναφέρεται στόν ἐνταφιασμό μου.  Ἡ Μαρία εἶχε ὡς κίνητρο τήν ἀγάπη καί τό πνεῦμα θυσίας.  Ὁ Ἰούδας κατετρύχετο ἀπό τή φιλοχρηματία.  Πολύς λαός γνώριζε γιά τήν παρουσία τοῦ Κυρίου στή Βηθανία καί προσῆλθαν γιά νά τόν δοῦν.  Ἐπιπρόσθετα ἔμαθαν γιά τήν ἀνάσταση τοῦ τετραημέρου Λαζάρου καί ἐπιθυμοῦσαν ὁπωσδήποτε νά δοῦν καί τό Λάζαρο μέ τά μάτια τους.

 

                        Οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων, μετά τήν ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου, διεπίστωσαν ὅτι  πολλοί ἀπό τούς δικούς τους, τούς ἐγκατέλειπαν καί πίστευαν στό Χριστό.  Γιά τοῦτο σχεδίαζαν τήν ἐξόντωση ὄχι μόνο τοῦ Ἰησοῦ ἀλλά καί τοῦ Λαζάρου ὥστε νά ἐξαλείψουν τήν ἀπόδειξη τοῦ θαύματος τῆς ἀναστάσεως τοῦ Λαζάρου.

 

Η ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

                        Τήν ἑπόμενη μέρα τοῦ δείπνου τά πλήθη τοῦ λαοῦ, τά ὁποῖα συνέρρευσαν στά Ἱεροσόλυμα γιά τήν ἑορτή τοῦ ἰουδαϊκοῦ Πάσχα, μόλις ἔμαθαν γιά τόν ἐρχομό τοῦ Κυρίου, ἐξῆλθαν μέ κλαδιά φοινικιᾶς στά χέρια τους νά τόν ὑποδεχθοῦν καί ζητωκραύγαζαν: Δόξα στό Θεό! Εὐλογημένος αὐτός πού ἔρχεται σταλμένος ἀπό τόν Κύριο!  Εὐλογημένος ὁ βασιλιᾶς τοῦ Ἰσραήλ!  Τό πλῆθος ὑποδέχθηκε τόν Κύριο ὡς νά ἦταν ἕνας στρατηγός, ὁ ὁποῖος ἐπέστρεφε νικητής ἀπό πόλεμο.  Τά λόγια τους προέρχονται ἀπό τό μεσσιανικό ψαλμό ριη΄ (118) 26α.

                        Ὁ Κύριος μπῆκε στήν πόλη καθισμένος στή ράχη ἑνός γαϊδουριοῦ.  Ὁ προφήτης Ζαχαρίας στό φερώνυμο βιβλίο του ἀναφέρει τά λόγια: «Μή φοβοῦ, θύγατερ Σιών·  ἰδού ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπί πῶλον ὄνου» (Ἰωαν. ιβ΄ 15)  Τό γαϊδουράκι, τό ὁποῖο χρησιμοποίησε ὁ Κύριος γιά τήν εἴσοδό του στά Ἱεροσόλυμα, πρώτη φορά δεχόταν στή ράχη του φορτίο καί ἐπίσης ἦταν δανεικό.  Ὁ Κύριος δέν εἶχε τίποτε δικό του.  Τό ζῶο αὐτό ἀπό τή μιά συμβόλιζε τήν ταπείνωση τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος δέ χρησιμοποίησε ἄλογο καί ἀπό τήν ἄλλη, ὡς ζῶο ἀτίθασο καί πεισματάρικο, συμβόλιζε τήν εἴσοδο τῶν ἐθνικῶν, δηλαδή τῶν εἰδωλολατρῶν, στήν Ἐκκλησία.

 

                        Στήν ἀρχή οἱ μαθητές ὅλα αὐτά, τά ὁποῖα εἶδαν καί ἄκουσαν δέν τά κατανόησαν.  Ὅταν ὅμως ὁ Ἰησοῦς εἰσῆλθε στή δόξα του, τότε θυμήθηκαν ὅτι ὅλα ὅσα ὑπῆρχαν στή Γραφή, ἀνεφέροντο στό πρόσωπο του καί τοῦ τά ἔκαναν.  Ὅλοι ὅσοι ἦταν παρόντες στήν ἀνάσταση τοῦ τετραημέρου Λαζάρου ἀπό τούς νεκρούς, κατέθεταν τή μαρτυρία τους.  Γιά τοῦτο ὁ κόσμος ἔσπευσε νά τόν προϋπαντήσει, ἀφοῦ εἶχαν μάθει γιά αὐτό τό ξεχωριστό θαῦμα.

 

                        Τό πλῆθος παρακολουθοῦσε τή θριαμβευτική εἴσοδο τοῦ Κυρίου στά Ἱεροσόλυμα σκεπτόμενο γιά ἐγκόσμιο ἐλευθερωτῆ.  Ἐκεῖνος ὅμως πορεύεται πρός τό Πάθος, τήν ταφή, τή σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση.  Καλούμεθα ἐμεῖς ὁ νέος Ἰσραήλ, τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας νά παρακολουθήσουμε τήν εἴσοδο τοῦ Κυρίου στά Ἱεροσόλυμα καί νά συμπορευθοῦμε νοερά μαζί του, ὄχι ὅμως ὡς ὁ ὄχλος ἐκεῖνος ἀλλά ἔχοντας τά ἀγαθά αἰσθήματα τῶν ἀπειρόκακων παίδων, δηλαδή τήν ἀπουσία ἐσωτερικῆς κακίας.  Ἡ Ἐκκλησία μᾶς προετοίμασε μέσα στή ροή τῆς Ἁγίας καί Μ. Τεσσαρακοστῆς γιά νά ἑορτάσουμε τό ἱερό Πάσχα, τό Πάσχα τοῦ Κυρίου.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τήν Κυριακή, 5η Ἀπριλίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ὁ Νικόλαος, υἱός τῶν Ἰωάννου Κώστα καί Samanantha, τό γένος Leatherdale, μέ ἀνάδοχο τό Φίλιππο Φιλίππου.

                   Ὁ Χριστόφορος, υἱός τῶν Ζήνωνος Βρυωνίδη καί Σωτήρας, τό γένος Γιαννῆ, μέ ἀναδόχους τούς Θεοδώρα Γιαννῆ καί Θωμᾶ Ματεΐδη, καί

                   Ἡ Ἀλεξία, θυγατέρα τῶν Ἰωάννου Βάκχου καί Δέσποινας, τό γένος Κάΐζερ, μέ ἀνάδοχο τή Ναταλία Κάϊζερ.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ:  Τά σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα πραγματοποίησαν μέ ἐπιτυχία τίς συγκεντρώσεις Γονέων/Δασκάλων γιά τό δεύτερο τρίμηνο, ὡς ἀκολούθως: α) Τά σχολεῖα Α΄ καί Β΄ τήν Πέμπτη, 2α Ἀπριλίου.  Β) Τό Γ΄ σχολεῖο, Σάββατο πρωί καί τό Δ΄σχολεῖο, Σάββατο ἀπόγευμα, 4η Ἀπριλίου 2009.  Ἡ προσέλευση τῶν γονέων ὑπῆρξε πυκνή.  Ὁ διευθυντής τῶν σχολείων Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος καλωσόρισε τούς συγκεντρωθέντες, τούς χαιρέτισε, τούς ὑπενθύμισε γιά τήν ἀνάγκη ἐνεργότερης συμμετοχῆς τους στίς ἀνάγκες τοῦ σχολείου καί ἀφοῦ τούς κάλεσε νά φοιτήσουν στίς Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Μ. Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα, τούς εὐχήθηκε ὑγεία καί Καλή Ἀνάσταση.  Οἱ γονεῖς παρέλαβαν ἀπό τούς ἐκπαιδευτικούς τά δελτία προόδου τοῦ τριμήνου καί ἄκουσαν τίς ὑποδείξεις τους.

 

ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ:  Τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀπ. Βαρνάβα τίμησαν μέ τήν πρέπουσα λαμπρότητα τίς ἐθνικές ἐπετείους τῆς 25ης Μαρτίου 1821 καί 1ης Ἀπριλίου 1955.  Τήν Κυριακή, 22/3/09 ἐγένετο κοινός ἐκκλησιασμός καί ἐψάλη Δοξολογία στόν Καθεδρικό Ναό. Παρέστησαν οἱ δάσκαλοι καί τά παιδιά τοῦ σχολείου μέ τίς σημαῖες τους.  Τό καλλιτεχνικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή, 29/3/2009.  Τά παιδιά παρουσίασαν πλούσιο πρόγραμμα ἐμπνευσμένο ἀπό τίς δύο ἐπετείους καί διανθισμένο μέ ποιήματα, τραγούδια καί δραματάκια.  Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἡ κα Αἰκατερίνη Κωνσταντάγκα.  Τούς ἑορτασμούς τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, κληρικοί τῆς κοινότητος, μέλη τῶν προεδρείων καί πλῆθος κόσμου.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: £ 50.00, £ 25.00 καί £ 15.00.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ:  Μπορεῖτε νά προμηθευθεῖτε προγράμματα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί θείων Λειτουργιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος γιά τούς δύο ναούς τῆς κοινότητος.  Ζητῆστε το ἀπό τά παγκάρια τῶν ναῶν καί τό γραφεῖο.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                 £700.00        Πολύκαρπος Σαλάτας                     £100.00

Janet                          £100.00        Ἀνώνυμος                             £ 20.00

Ἀνώνυμος                 £ 20.00                     Ἀνώνυμος                             £ 10.00

Ε. Δημητρίου                        £100.00        Ἀνδρούλα Κωνσταντίνου £ 20.00

Δημήτριος Σταύρου            £200.00        Κατερίνα Νεοκλέους                      £100.00

Ἀνώνυμος                 £ 10.00                     Ἀνώνυμος                             £ 20.00

Μιχαήλ Παύλου        £100.00        Ἀνώνυμος                             £ 50.00

Ἀγγέλα Κυριάκου στή μνήμη τῆς μητέρας της                                     £ 10.00        

                  

Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

“Hosanna!  ‘Blessed is He who comes in the name of the Lord’ The King of Israel.”   (John 12’ 13)        

 

 

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

 

                        Our spiritual journey of Holy and Great Lent gradually and with the help and mercy of Holy God has led us to Palm Sunday.  This day is like a bridge, which connects Holy and Great Lent with the Holy and Great Holy Week.  Today’s Gospel read in Church presents the Lord six days prior to the Jewish Passover, in Bethany, the town of Holy and Righteous Lazarus, whom the Lord had recently resurrected from the dead.

 

THE  SUPPER  AT  BETHANY

                        The family of Saint Lazarus, following the resurrection of their son and brother, the friend of the Lord, took the trouble to express their love, their respect, their gratitude and their bond with Jesus Christ.  For this reason they organised a supper at Bethany in the house of Simon the Leper.  The Gospel is not explicit as to whether this house belonged to the family of Lazarus or not.  However, it is possible that as is the case in our days, when some houses are known under various names, the same occurred in the present situation.  There is also an opinion that this house belonged to their father, who bore the name of Simon the Leper.

2

                        However, what is more important is that the supper took place after the resurrection of Lazarus.  Lazarus himself participated at the supper and what is significant, he sat among the guests.  At that time there was a custom by the Jews to welcome their guests by washing their feet.  This task, of course, was performed by the servants.  However, in this case the task was taken by Mary, the sister of Lazarus.  She took a pot full of very expensive perfume from India.  Mary anointed the Lord’s feet with this perfume.  Then she untied her hair and used it to wipe His feet.  The house was filled with the strong smell of the perfume.  The initiative of Mary, apart from expressing all the feelings of which we already mentioned prefigured the washing of the body of the Lord with perfume prior to His burial, as it was the custom of the land.

 

                        The action of Mary scandalised Judas.  Judas was one of the twelve Apostles and had as his task the guarding of the money purse of the apostolic group.  Unfortunately, he himself was stealing secretly from this money and for this reason he was scandalised, since he wanted this amount under his authority.  Judas did not love the poor in reality but he used this excuse to justify his proposition.  The Lord intervened and told him not to disturb Mary since her action referred to His burial.  Mary had as a motive love and a spirit of sacrifice.  Judas was preoccupied by his love of money.  Many people knew about the presence of the Lord in Bethany and turned up on purpose to see Him.  Additionally, they learned about the resurrection of Lazarus who had been dead in the tomb for four days and wished to see Lazarus themselves.

 

                        The Archpriests of the Jews, after the resurrection of Lazarus realised that many of their people left them and followed Christ.  For this reason they planned not only the killing of Jesus but Lazarus also so as to destroy every sign of the miracle of the resurrection of Lazarus.

 

THE  TRIUMPHANT  ENTRY  INTO  JERUSALEM

3

                        The day after the supper the multitude of people who came to Jerusalem for the feast of the Jewish Passover as soon as they learned of the coming of the Lord went into the streets holding branches of palm trees to welcome Him and they shouted:  “Hosanna!  ‘Blessed is He who comes in the name of the Lord’ The King of Israel.”  The people received the Lord as if He were a Colonel and was returning victorious from the war.  Their words belonged to the Messianic psalm.  (Palm 118 26a).

 

                  The Lord entered the city sitting on the back of a donkey.  Prophet Zacharias in his book speaks as follows:  “Fear not, daughter of Zion, Behold, your King is coming, sitting on a donkey’s colt.”  (John 12’ 15)  The colt which was used by the Lord for His entry into Jerusalem accepted a load on his back for the first time.  This colt was lent to the Lord.  The Lord owned nothing.  This animal on the one hand symbolised the humility of the Lord, Who did not use a horse and on the other hand an untamed and obstinate animal symbolised the entry of the gentiles into the Church fold.

 

                        The disciples in the beginning did not comprehend all the things they saw and heard.  However, when Jesus entered His glory then they remembered that all these which are found in the Bible were referring to His Person and have implemented them on Him.  All those who were present at the resurrection from the dead of Lazarus who was in the tomb for four days, submitted their witness.  Thus, the people hastened to meet Him since they have heard of this extraordinary miracle.

 

                        The people attended the triumphant entry of the Lord into Jerusalem considering Him as a circular redeemer.  However, He Himself walks towards the Passion, the Crucifixion, the Burial and the Resurrection.  We, the New Israel, the members of the Church, are invited to follow the entry of the Lord into Jerusalem and walk mentally with Him, not as those people but having the good feelings of the innocent children, who were free from internal wickedness.  The Church prepared us during the Holy and Great Lent so as to celebrate the Holy Pascha, the Pascha of the Lord.  Amen!

                       

C O M M U N I T Y   N E W S

 

MEALS FOR  THE  ELDERLY:     The meals for the elderly during the months of March were subsidised by the following:  Melitsa Stavrou in memory of her beloved husband Yiannakis and Elli Ktori in memory of her beloved daughter Irene;  Eleni Argyrou in memory of her beloved husband Charalambos;  Efthymia Constantinou;  Maria Fafalios-Dragonas and the LadiePANTANASSA.  We thank all the kind donors for their generosity and consideration towards this cause.  The meals have now ceased for the Easter celebrations and they will commence again on Thursday, 30th April 2009.

 

RENEWAL  OF  SUBSCRIPTIONS:  The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine are now due.  If you have not already paid your subscriptions or wish to subscribe to any of all of these you may contact our Community’s offices.

 

SCHOOL  RAFFLE:              We are pleased to inform you that the sale of the school raffle has now reached the amount of £4,500.00.  We take this opportunity to thank all our supporters for their generosity and trust that they will continue contributing towards this worthy cause.

 

YOUR  GIFT  FOR  THE  FLOWERS:      Please contribute generously towards the purchasing of flowers needed by our two Churches during Holy Week, especially for the Epitaphions.

 

PARKING  IN  THE  AREA:           May we ask you please to pay special attention when and where you park your cars when you come to Church these Holy days.  You may make use of our two existing car parks as well as the car park of the town hall on Sundays and public holidays.  Please avoid creating traffic congestion or any other trouble with our neighbours.

 

HOLY  COMMUNION: Bearing in mind all the problems you face regarding parking as well as the narrow margin of time of the working people, our two Churches will be open very early in the morning on Holy Thursday and Holy Saturday.  In this way we hope to facilitate those of you who are in need of receiving Holy Communion before the Service begins.  Those of you who are able to attend the Services and receive Holy Communion on other days do so.

 

NEWS  FROM  OUR  SCHOOL:    The Schools of St Barnabas will break up their lessons only for one week.  On Thursday, the 23rd April as well as on Saturday, the 25th April 2009 the classes will operate normally.

 

TIME-TABLE  FOR  HOLY  WEEK: We advise you to collect your copy of the programme for the services during Holy Week and Easter when you visit our two Churches.

 

Read Full Post »

 (Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)

 

Τ Α   Ε Π Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α   Π Α Θ Η   Τ Ο Υ   Κ Υ Ρ Ι Ο Υ

«ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καί ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καί γραμματεῦσι… καί τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.»

                                                                                                (Μαρκ. ι΄ 33 – 34)

 

Ἡ παροῦσα εὐαγγελική περικοπή, ἀγαπητοί ἀδελφοί, περιέχει τήν τρίτη πρόρρηση ἤ φανέρωση τοῦ Κυριακοῦ Πάθους.  Ὅταν ὁ Κύριος ἔκαμε λόγο γιά τό Πάθος πρώτη φορά, ὁ Πέτρος δοκίμασε νά τόν ἀποτρέψει.  (Μαρκ. η΄ 31).  Τή δεύτερη φορά οἱ Μαθητές συζητοῦσαν μεταξύ τους γιά τό ποιός ἀπό αὐτούς εἶναι ἀνώτερος.  (Μαρκ. θ΄ 31)  Στήν τρίτη φανέρωση τοῦ Πάθους παρουσιάζονται οἱ δύο ἀδελφοί, παιδιά τοῦ Ζεβεδαίου, Ἰάκωβος καί Ἰωάννης, οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦν πρωτοκαθεδρία.  Αὐτοί ζήτησαν ὅταν ὁ Κύριος θά βασίλευε, ὡς κοσμικός καθώς νόμιζαν βασιλέας, νά τούς παραχωρήσει τίς δυό καλύτερες θέσεις, δεξιά καί ἀριστερά του.  (Μαρκ. ι΄ 37) 

 

Ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος παρέχει τήν πληροφορία ὅτι ἡ μητέρα τους Σαλώμη, συνοδευομένη ἀπό τούς υἱούς της, μεσολάβησε γιά νά ἐκπληρωθεῖ αὐτό τό αἴτημά τους.  Οἱ ὑπόλοιποι δέκα Μαθητές ἀφοῦ πληροφορήθησαν τή διαγωγή τῶν δύο ἀδελφῶν θύμωσαν μαζί τους.  Τότε ὁ Κύριος τούς δίδαξε ὅτι οἱ κοσμικοί ἄρχοντες κάμνουν κατάχρηση τῆς ἐξουσίας τους, καταπατοῦν τά δικαιώματα τοῦ λαοῦ καί παραβαίνουν τούς νόμους.  Αὐτό ὅμως δέν πρέπει νά συμβαίνει μεταξύ τῶν Μαθητῶν.  Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά κατέχει πρωτεῖο, αὐτό πρέπει νά εἶναι πρωτεῖο θυσίας, πρωτεῖο διακονίας καί προσφορᾶς.  Ὁ Ἴδιος θά πεῖ «Ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι ἀλλά διακονῆσαι καί δοῦναι τήν ψυχήν αὐτοῦ λύτρον ἀντί πολλῶν» (Μαρκ. ι΄ 45)

 

  Ὁ εὐαγγελιστής Μᾶρκος ὅταν ἀναφέρει τήν τρίτη πρόρρηση  παρουσιάζει τόν Κύριο νά πορεύεται μέ προθυμία πρός τήν πόλη τῶν Ἱεροσολύμων καί νά προχωρεῖ στήν πορεία του μέ ἀποφασιστικότητα καί θάρρος.  Οἱ Μαθητές ἐνώπιον αὐτῆς τῆς εἰκόνος ἦταν ἀπορημένοι, γιατί γνώριζαν πόσο ἔντονη ἦταν ἡ ἐχθρική στάση τῶν γραμματέων καί φαρισαίων ἀπέναντι στόν Κύριο.  Αὐτοί ὅμως ἀκολουθοῦσαν κυριευμένοι ἀπό φόβο.

 

                        Ὁ Κύριος κατά τήν τρίτη πρόρρηση ἤ φανέρωση τοῦ Πάθους παίρνει τούς Μαθητές ἰδιαιτέρως καί τούς ὁμιλεῖ γιά τό ἐπικείμενο Πάθος.  Ἡ φανέρωση τοῦ Πάθους ἐπεξηγοῦσε ὅτι αὐτό περιελάμβανε ἕξη φάσεις.  α) Παράδοση στούς ἀρχιερεῖς καί γραμματεῖς, β)  καταδικαστική ἀπόφαση γ) παράδοση ἔπειτα στά χέρια τῶν ἐθνικῶν (Πιλᾶτος) δ) ἐμπαιγμός καί μαστίγωση ε) σταύρωση καί στ) ἀνάσταση.

 

                        Ὁ Κύριος μέ τίς τρεῖς προρρήσεις ἤ φανερώσεις τοῦ Πάθους προσεπάθησε νά προετοιμάσει τούς Μαθητές γιά ὅλα ὅσα θά ἀκολουθοῦσαν.  Παρατηροῦμε ὅμως ὅτι σέ καμιά ἀπό τίς τρεῖς περιπτώσεις ὁ Κύριος ἐγένετο κατανοητός.  Οἱ Μαθητές ἦταν ἐπηρεασμένοι ἀπό τό κοσμικό φρόνημα τοῦ σκλαβωμένου λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἀνέμενε κοσμικό ἐλευθερωτῆ.  Ἐτρέφοντο καί ἐκεῖνοι ἀπό τίς λανθασμένες μεσσιανικές ἰδέες τῶν ἡμερῶν τους.  Τά ὅσα ἤκουσαν τά ἐξέλαβαν ὅτι ἀνεφέροντο στίς θλίψεις καί τά δεινά, τά ὁποῖα θά προηγοῦντο τῆς βασιλείας τοῦ Μεσσίου καί τά ὁποῖα περιεῖχαν οἱ διαστρεβλωμένες μεσσιανικές ἀντιλήψεις τῆς ἐποχῆς.

 

3

                        Πολύ σύντομα ἡ Ἐκκλησία θά ἀνοίξει ἐνώπιον τοῦ ποιμνίου της τήν Ἁγία καί Μ. Ἑβδομάδα.  Θά μᾶς καλέσει νά συμπορευθοῦμε καί νά συναναβοῦμε μέ τόν Κύριο στήν Ἁγία πόλη τῶν Ἱεροσολύμων.  Θά μᾶς καλέσει νά ἀναπλάσουμε μέσα μας «τά πάθη τά σεπτά», τά ὁποῖα ἡ Ἐκκλησία «ὡς φῶτα σωστικά ἀνατέλλει τῷ κόσμῳ».  Ὁ Χριστός φθάνει βιαστικός καί ἀπό ἀγαθότητα συγκατατίθεται καί δέχεται αὐτόβουλα τά πάθη τῆς συλλήψεως, τῆς καταδίκης, τῶν μαστιγώσεων, τῶν ἐμπτυσμῶν, τῆς σταυρώσεως καί τῆς ταφῆς, γιά νά χαρίσει στόν ἄνθρωπο τή σωτηρία, μέ ἐπισφράγισμα τήν Ἀνάσταση.  Ὁ Θεός νά ἀξιώσει ὅλους νά φθάσουμε καί νά διέλθουμε τήν Ἁγία Ἑβδομάδα καί τήν Ἀνάσταση μέ πλούσια χαρά καί πολλή ἐσωτερική ἀγαλλίαση.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σάββατο, 28η Μαρτίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό Ναό τῆς κοινότητος, οἱ ἀκόλουθες:

                   Ἡ Ἄννα-Ananta, θυγατέρα τῶν Babubhai P. Patel καί Subhaben, τό γένος Maniben, μέ ἀνάδοχο τή Μυροφόρα Delgrosso, καί

                   Ἡ Μαρία, θυγατέρα τῶν Σάββα Χαραλάμπους καί Stacey, τό γένος Flaming, μέ ἀνάδοχο τό Μιχαήλ Χαραλάμπους. 

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τῆς Ἄννας-Ananta.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στίς νεοφώτιστες νά ζήσουν.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Ἰωάννου Ζαχαρία Ταουσιάνη, τή Δευτέρα, 30η Μαρτίου, Μυριάνθης Σωφρονίου Αἰθέρη, τήν Τρίτη, 31η Μαρτίου καί Μιχάλη Καρύδη τήν Παρασκευή, 3η Ἀπριλίου 2009.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Ζ. Ταουσιάνη.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθησαν, μέ δωρεές τους, τήν Τρίτη, 31η Μαρτίου οἱ κυρίες Μαρία Φαφαλιοῦ καί Εὐθυμία Κωνσταντίνου.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 2α Ἀπριλίου 2009, προσέφερε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ:  Ἡ φιλοξενία τῶν προσφιλῶν μας ἡλικιωμένων τίς ἑπόμενες μέρες διακόπτεται γιά τήν περίοδο τῶν ἑορτῶν.  Θά ἐπαναλειτουργήσει τήν Πέμπτη, 30η Ἀπριλίου 2009.

 

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ:  Τήν Παρασκευή, 10η Ἀπριλίου 2009, (Holy Friday of the Western Christians) οἱ νέοι καί οἱ νέες τῶν κοινοτήτων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς θά πραγματοποιήσουν ἐτήσιο συνέδριο νεολαίας (9.00 πρωί –4.30 μ.μ.).  Τό συνέδριο θά φιλοξενήσει ἡ κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει Προηγιασμένη θ. Λειτουργία καί κεντρικές ὁμιλίες: α) Ἡ μετά θάνατο ζωή καί β) Σῶμα καί ψύχη.  Μποροῦν νά συμμετέχουν παιδιά ἡλικίας 14 μέχρι 30 ἐτῶν.  Συμβουλεύουμε τίς οἰκογένειες νά ἐνθαρρύνουν τά παιδιά τους νά προσέλθουν καί νά λάβουν ἐνεργό μέρος στό συνέδριο.

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Τετάρτη, 1η Ἀπριλίου 2009, τό Δ. Συμβούλιο τῆς κοινότητος πραγματοποίησε τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του, στά κεντρικά γραφεῖα, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Τό σῶμα μετά τά καθιερωμένα ἀσχολήθηκε μέ τά ἀκόλουθα:  Ἐργασίες συντηρήσεως καί προστασίας τῶν κοινοτικῶν χώρων, τίς ἑτοιμασίες τοῦ Πάσχα, τά τρέχοντα σχολικά ζητήματα καί διάφορα ἄλλα.  Παρευρέθησαν 27 πρόσωπα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ:  Μπορεῖτε νά προμηθευθεῖτε προγράμματα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί θείων Λειτουργιῶν τῆς Ἁγίας καί Μ. Ἑβδομάδος γιά τούς δύο ναούς τῆς κοινότητος.  Ζητῆστε το ἀπό τά παγκάρια τῶν ναῶν καί τό γραφεῖο.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6η Ἀπριλίου Δευτέρα Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

7η Ἀπριλίου Τρίτη Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

8η Ἀπριλίου Τετάρτη,

Προηγιασμένη θ. Λειτουργία ὥρα 8.30 – 10.30 π.μ. 

Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

9η Ἀπριλίου Πέμπτη Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

10η Ἀπριλίου Παρασκευή πρό τῶν Βαΐων.  Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Γρηγορίου Ε΄ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 

Προηγιασμένη θ. Λειτουργία ὥρα 8.30 -10.30 π.μ. 

Μικρό Ἀπόδειπνο καί Κανόνας Ἁγίου Λαζάρου ὥρα 6.00 μ.μ.

11η Ἀπριλίου Σάββατο Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἁγίου Λαζάρου. 

Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόμου ὥρα 8.30 – 11.00 π.μ.  Ἀπογευματινή θ. Λειτουργία ὥρα 2.30 – 3.30 μ.μ. 

Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

12η Ἀπριλίου Κυριακή τῶν Βαΐων.

              Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόμου. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ. 

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Κλεοπάτρα Creighton                     £ 40.00                     Ἀνώνυμος                 £ 10.00

Ἀνώνυμος                             £ 20.00                     Ἀνώνυμος                 £ 50.00

Ἀνώνυμος                             £ 20.00                     Democratic Rally UK          £300.00

Μαρίτσα Γεωργιάδη                       £ 10.00                     Ἀνώνυμος                 £100.00

Ἀνδρούλα Γεωργίου                       £ 35.00                     Χρῖστος Κωστῆ       £100.00

Ἀνώνυμος                             £ 10.00                     Ἀνώνυμος                 £200.00

Μαρούλα Μενελάου στή μνήμη Χαραλάμπους Ἀργυροῦ                     £ 10.00        

Μαρία Παυλήμπεη στή μνήμη Ἑλένης Παυλήμπεη                   £ 10.00        

 

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

 

 

Read Full Post »

« Newer Posts