Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Απρίλιος 2009

 (Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)

 

Τ Α   Ε Π Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α   Π Α Θ Η   Τ Ο Υ   Κ Υ Ρ Ι Ο Υ

«ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καί ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καί γραμματεῦσι… καί τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.»

                                                                                                (Μαρκ. ι΄ 33 – 34)

 

Ἡ παροῦσα εὐαγγελική περικοπή, ἀγαπητοί ἀδελφοί, περιέχει τήν τρίτη πρόρρηση ἤ φανέρωση τοῦ Κυριακοῦ Πάθους.  Ὅταν ὁ Κύριος ἔκαμε λόγο γιά τό Πάθος πρώτη φορά, ὁ Πέτρος δοκίμασε νά τόν ἀποτρέψει.  (Μαρκ. η΄ 31).  Τή δεύτερη φορά οἱ Μαθητές συζητοῦσαν μεταξύ τους γιά τό ποιός ἀπό αὐτούς εἶναι ἀνώτερος.  (Μαρκ. θ΄ 31)  Στήν τρίτη φανέρωση τοῦ Πάθους παρουσιάζονται οἱ δύο ἀδελφοί, παιδιά τοῦ Ζεβεδαίου, Ἰάκωβος καί Ἰωάννης, οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦν πρωτοκαθεδρία.  Αὐτοί ζήτησαν ὅταν ὁ Κύριος θά βασίλευε, ὡς κοσμικός καθώς νόμιζαν βασιλέας, νά τούς παραχωρήσει τίς δυό καλύτερες θέσεις, δεξιά καί ἀριστερά του.  (Μαρκ. ι΄ 37) 

 

Ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος παρέχει τήν πληροφορία ὅτι ἡ μητέρα τους Σαλώμη, συνοδευομένη ἀπό τούς υἱούς της, μεσολάβησε γιά νά ἐκπληρωθεῖ αὐτό τό αἴτημά τους.  Οἱ ὑπόλοιποι δέκα Μαθητές ἀφοῦ πληροφορήθησαν τή διαγωγή τῶν δύο ἀδελφῶν θύμωσαν μαζί τους.  Τότε ὁ Κύριος τούς δίδαξε ὅτι οἱ κοσμικοί ἄρχοντες κάμνουν κατάχρηση τῆς ἐξουσίας τους, καταπατοῦν τά δικαιώματα τοῦ λαοῦ καί παραβαίνουν τούς νόμους.  Αὐτό ὅμως δέν πρέπει νά συμβαίνει μεταξύ τῶν Μαθητῶν.  Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά κατέχει πρωτεῖο, αὐτό πρέπει νά εἶναι πρωτεῖο θυσίας, πρωτεῖο διακονίας καί προσφορᾶς.  Ὁ Ἴδιος θά πεῖ «Ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι ἀλλά διακονῆσαι καί δοῦναι τήν ψυχήν αὐτοῦ λύτρον ἀντί πολλῶν» (Μαρκ. ι΄ 45)

 

  Ὁ εὐαγγελιστής Μᾶρκος ὅταν ἀναφέρει τήν τρίτη πρόρρηση  παρουσιάζει τόν Κύριο νά πορεύεται μέ προθυμία πρός τήν πόλη τῶν Ἱεροσολύμων καί νά προχωρεῖ στήν πορεία του μέ ἀποφασιστικότητα καί θάρρος.  Οἱ Μαθητές ἐνώπιον αὐτῆς τῆς εἰκόνος ἦταν ἀπορημένοι, γιατί γνώριζαν πόσο ἔντονη ἦταν ἡ ἐχθρική στάση τῶν γραμματέων καί φαρισαίων ἀπέναντι στόν Κύριο.  Αὐτοί ὅμως ἀκολουθοῦσαν κυριευμένοι ἀπό φόβο.

 

                        Ὁ Κύριος κατά τήν τρίτη πρόρρηση ἤ φανέρωση τοῦ Πάθους παίρνει τούς Μαθητές ἰδιαιτέρως καί τούς ὁμιλεῖ γιά τό ἐπικείμενο Πάθος.  Ἡ φανέρωση τοῦ Πάθους ἐπεξηγοῦσε ὅτι αὐτό περιελάμβανε ἕξη φάσεις.  α) Παράδοση στούς ἀρχιερεῖς καί γραμματεῖς, β)  καταδικαστική ἀπόφαση γ) παράδοση ἔπειτα στά χέρια τῶν ἐθνικῶν (Πιλᾶτος) δ) ἐμπαιγμός καί μαστίγωση ε) σταύρωση καί στ) ἀνάσταση.

 

                        Ὁ Κύριος μέ τίς τρεῖς προρρήσεις ἤ φανερώσεις τοῦ Πάθους προσεπάθησε νά προετοιμάσει τούς Μαθητές γιά ὅλα ὅσα θά ἀκολουθοῦσαν.  Παρατηροῦμε ὅμως ὅτι σέ καμιά ἀπό τίς τρεῖς περιπτώσεις ὁ Κύριος ἐγένετο κατανοητός.  Οἱ Μαθητές ἦταν ἐπηρεασμένοι ἀπό τό κοσμικό φρόνημα τοῦ σκλαβωμένου λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἀνέμενε κοσμικό ἐλευθερωτῆ.  Ἐτρέφοντο καί ἐκεῖνοι ἀπό τίς λανθασμένες μεσσιανικές ἰδέες τῶν ἡμερῶν τους.  Τά ὅσα ἤκουσαν τά ἐξέλαβαν ὅτι ἀνεφέροντο στίς θλίψεις καί τά δεινά, τά ὁποῖα θά προηγοῦντο τῆς βασιλείας τοῦ Μεσσίου καί τά ὁποῖα περιεῖχαν οἱ διαστρεβλωμένες μεσσιανικές ἀντιλήψεις τῆς ἐποχῆς.

 

3

                        Πολύ σύντομα ἡ Ἐκκλησία θά ἀνοίξει ἐνώπιον τοῦ ποιμνίου της τήν Ἁγία καί Μ. Ἑβδομάδα.  Θά μᾶς καλέσει νά συμπορευθοῦμε καί νά συναναβοῦμε μέ τόν Κύριο στήν Ἁγία πόλη τῶν Ἱεροσολύμων.  Θά μᾶς καλέσει νά ἀναπλάσουμε μέσα μας «τά πάθη τά σεπτά», τά ὁποῖα ἡ Ἐκκλησία «ὡς φῶτα σωστικά ἀνατέλλει τῷ κόσμῳ».  Ὁ Χριστός φθάνει βιαστικός καί ἀπό ἀγαθότητα συγκατατίθεται καί δέχεται αὐτόβουλα τά πάθη τῆς συλλήψεως, τῆς καταδίκης, τῶν μαστιγώσεων, τῶν ἐμπτυσμῶν, τῆς σταυρώσεως καί τῆς ταφῆς, γιά νά χαρίσει στόν ἄνθρωπο τή σωτηρία, μέ ἐπισφράγισμα τήν Ἀνάσταση.  Ὁ Θεός νά ἀξιώσει ὅλους νά φθάσουμε καί νά διέλθουμε τήν Ἁγία Ἑβδομάδα καί τήν Ἀνάσταση μέ πλούσια χαρά καί πολλή ἐσωτερική ἀγαλλίαση.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σάββατο, 28η Μαρτίου 2009, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό Ναό τῆς κοινότητος, οἱ ἀκόλουθες:

                   Ἡ Ἄννα-Ananta, θυγατέρα τῶν Babubhai P. Patel καί Subhaben, τό γένος Maniben, μέ ἀνάδοχο τή Μυροφόρα Delgrosso, καί

                   Ἡ Μαρία, θυγατέρα τῶν Σάββα Χαραλάμπους καί Stacey, τό γένος Flaming, μέ ἀνάδοχο τό Μιχαήλ Χαραλάμπους. 

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τῆς Ἄννας-Ananta.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στίς νεοφώτιστες νά ζήσουν.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Ἰωάννου Ζαχαρία Ταουσιάνη, τή Δευτέρα, 30η Μαρτίου, Μυριάνθης Σωφρονίου Αἰθέρη, τήν Τρίτη, 31η Μαρτίου καί Μιχάλη Καρύδη τήν Παρασκευή, 3η Ἀπριλίου 2009.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Ζ. Ταουσιάνη.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθησαν, μέ δωρεές τους, τήν Τρίτη, 31η Μαρτίου οἱ κυρίες Μαρία Φαφαλιοῦ καί Εὐθυμία Κωνσταντίνου.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 2α Ἀπριλίου 2009, προσέφερε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ:  Ἡ φιλοξενία τῶν προσφιλῶν μας ἡλικιωμένων τίς ἑπόμενες μέρες διακόπτεται γιά τήν περίοδο τῶν ἑορτῶν.  Θά ἐπαναλειτουργήσει τήν Πέμπτη, 30η Ἀπριλίου 2009.

 

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ:  Τήν Παρασκευή, 10η Ἀπριλίου 2009, (Holy Friday of the Western Christians) οἱ νέοι καί οἱ νέες τῶν κοινοτήτων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς θά πραγματοποιήσουν ἐτήσιο συνέδριο νεολαίας (9.00 πρωί –4.30 μ.μ.).  Τό συνέδριο θά φιλοξενήσει ἡ κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα.  Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει Προηγιασμένη θ. Λειτουργία καί κεντρικές ὁμιλίες: α) Ἡ μετά θάνατο ζωή καί β) Σῶμα καί ψύχη.  Μποροῦν νά συμμετέχουν παιδιά ἡλικίας 14 μέχρι 30 ἐτῶν.  Συμβουλεύουμε τίς οἰκογένειες νά ἐνθαρρύνουν τά παιδιά τους νά προσέλθουν καί νά λάβουν ἐνεργό μέρος στό συνέδριο.

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Τετάρτη, 1η Ἀπριλίου 2009, τό Δ. Συμβούλιο τῆς κοινότητος πραγματοποίησε τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του, στά κεντρικά γραφεῖα, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Τό σῶμα μετά τά καθιερωμένα ἀσχολήθηκε μέ τά ἀκόλουθα:  Ἐργασίες συντηρήσεως καί προστασίας τῶν κοινοτικῶν χώρων, τίς ἑτοιμασίες τοῦ Πάσχα, τά τρέχοντα σχολικά ζητήματα καί διάφορα ἄλλα.  Παρευρέθησαν 27 πρόσωπα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ:  Μπορεῖτε νά προμηθευθεῖτε προγράμματα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί θείων Λειτουργιῶν τῆς Ἁγίας καί Μ. Ἑβδομάδος γιά τούς δύο ναούς τῆς κοινότητος.  Ζητῆστε το ἀπό τά παγκάρια τῶν ναῶν καί τό γραφεῖο.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6η Ἀπριλίου Δευτέρα Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

7η Ἀπριλίου Τρίτη Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

8η Ἀπριλίου Τετάρτη,

Προηγιασμένη θ. Λειτουργία ὥρα 8.30 – 10.30 π.μ. 

Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

9η Ἀπριλίου Πέμπτη Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

10η Ἀπριλίου Παρασκευή πρό τῶν Βαΐων.  Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Γρηγορίου Ε΄ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 

Προηγιασμένη θ. Λειτουργία ὥρα 8.30 -10.30 π.μ. 

Μικρό Ἀπόδειπνο καί Κανόνας Ἁγίου Λαζάρου ὥρα 6.00 μ.μ.

11η Ἀπριλίου Σάββατο Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἁγίου Λαζάρου. 

Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόμου ὥρα 8.30 – 11.00 π.μ.  Ἀπογευματινή θ. Λειτουργία ὥρα 2.30 – 3.30 μ.μ. 

Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

12η Ἀπριλίου Κυριακή τῶν Βαΐων.

              Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόμου. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ. 

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Κλεοπάτρα Creighton                     £ 40.00                     Ἀνώνυμος                 £ 10.00

Ἀνώνυμος                             £ 20.00                     Ἀνώνυμος                 £ 50.00

Ἀνώνυμος                             £ 20.00                     Democratic Rally UK          £300.00

Μαρίτσα Γεωργιάδη                       £ 10.00                     Ἀνώνυμος                 £100.00

Ἀνδρούλα Γεωργίου                       £ 35.00                     Χρῖστος Κωστῆ       £100.00

Ἀνώνυμος                             £ 10.00                     Ἀνώνυμος                 £200.00

Μαρούλα Μενελάου στή μνήμη Χαραλάμπους Ἀργυροῦ                     £ 10.00        

Μαρία Παυλήμπεη στή μνήμη Ἑλένης Παυλήμπεη                   £ 10.00        

 

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

 

 

Read Full Post »

« Newer Posts