Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Μαρτίου 2009

«ὅστις θέλει, ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ, καί ἀκολουθείτω μοι.»                           (Μάρκ. η΄ 34)

 

                        Ὅταν ὁ Κύριος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἔκαμε πρώτη φορά λόγο πρός τούς ἀκολούθους καί Μαθητές του γιά τό ἐπικείμενο Πάθος του, τότε ὅλοι ἀπογοητεύθησαν καί σκανδαλίσθησαν.  Ἦταν βαθιά ἐπηρεασμένοι ἀπό τίς ὑλιστικές καί κοσμικές Μεσσιανικές ἰδέες τῶν ἡμερῶν, οἱ ὁποῖες ἐπεκράτησαν καί ταλάνιζαν τήν ἰουδαϊκή συνείδηση.  Ποῖο ἦταν τό περιεχόμενο τους;

 

Οἱ Ἰουδαῖοι σκλαβωμένοι κάτω ἀπό τό πέλμα τῆς Ρωμαϊκῆς ἐξουσίας ἀνέμεναν ἕναν κοσμικό Σωτῆρα καί ἀνθρώπινα ἰσχυρό Λυτρωτῆ γιά νά ἀποβάλουν τή δουλεία.  Οὔτε οἱ δώδεκα Μαθητές δέν ἦταν ἀπαλλαγμένοι καί ἐλεύθεροι ἀπό αὐτόν τόν πειρασμό.  Γιά τοῦτο τό λόγο ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, μόλις ἄκουσε γιά τό ἐπικείμενο Πάθος ἔβλεπε τό δικό του ὄνειρο καί ὅλων τῶν ἄλλων, νά διαλύεται καί τήν ἐλπίδα τους γιά ἐλευθερία νά συντρίβεται.  Ἔτσι ἐπεχείρησε νά ἀποτρέψει τόν Κύριο ἀπό τό νά δεχθεῖ νά ὑποστεῖ τό Πάθος, τό ὁποῖο Ἐκεῖνος ἐξήγγειλε.

 

Τότε ὁ Κύριος παρετήρησε πολύ ἔντονα τόν Ἀπόστολο Πέτρο γιά τήν πρωτοβουλία του καί μάλιστα τοῦ εἶπε: «ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· ὅτι οὐ φρονεῖς τά τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τά τῶν ἀνθρώπων.» (Μαρκ. η΄ 33)  Μέ ἁπλᾶ λόγια: Φύγε ἀπό μπροστά μου σατανᾶ!  Δέν σκέπτεσαι ὅπως θέλει ὁ Θεός ἀλλά ὅπως θέλουν οἱ ἄνθρωποι.

2

 

Ἔπειτα ἀπό αὐτό τό ἐπεισόδιο ὁ Κύριος δίδαξε ποῖος εἶναι ὁ κλῆρος ἐκείνου, ὁ ὁποῖος ἀποφασίζει πραγματικά νά τόν ἀκολουθήσει καί τί τόν ἀναμένει.  Ὅποιος ἀποφασίσει νά γίνει δικός τοῦ Ἰησοῦ, ἡ ἀπόφασή του ἀπαιτεῖται νά ἐμφορεῖται ἀπόλυτα ἀπό πνεῦμα ἐλευθερίας.  Μιά τέτοια ἀπόφαση ἔχει φυσικά τίς συνέπειες καί προεκτάσεις της.  Λαμβάνεται μέν μέσα σέ πλαίσια ἐλεύθερης ἐπιλογῆς ἀλλά συνεπάγεται ἀπάρνηση τοῦ κακοῦ καί ἁμαρτωλοῦ ἑαυτοῦ μας καί τήν ἀγαπητική προβολή τῶν ἀδελφῶν μας. 

 

Ἡ συμβουλή τοῦ θείου Παύλου στήν Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολή λέγει: «μηδείς τό ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλά τό τοῦ ἑτέρου ἕκαστος.» (Α΄ Κορ. ι’΄ 24) Τούτο ἴσως διαφωτίζει αὐτήν τήν πτυχή.  Δέν πρέπει κανείς νά ἐπιδιώκει ὅ,τι  βολεύει τόν ἴδιο, ἀλλά ὅ,τι βοηθάει τόν ἄλλο.  Ἐπίσης ἀπό τήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή, διδασκόμεθα: «τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι» (Ρωμ. ιβ΄ 10) Νά συναγωνίζεσθε ποιός θά δείξει περισσότερη ἐκτίμηση στόν ἄλλο.

 

Ἐπιπρόσθετα ὁ ἀκόλουθος τοῦ Κυρίου χρειάζεται νά εἶναι διατεθειμένος και ἕτοιμος νά σηκώσει πρόθυμα καί νά μεταφέρει ἀγόγγυστα τό δικό του σταυρό μέχρι τό δικό του Γολγοθᾶ.  Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ὅλο τό διάστημα τῆς ἐπίγειας ζωῆς του ἔζησε μέ ἄκρα ταπείνωση καί μέ πνεῦμα προσφορᾶς καί θυσίας.  «ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλά διακονῆσαι καί δοῦναι τήν ψυχήν αὐτοῦ λύτρον ἀντί πολλῶν.»  (Ματθ. κ΄ 28)  Ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου δέν ἦρθε γιά νά τόν ὑπηρετήσουν, ἀλλά γιά νά ὑπηρετήσει καί νά προσφέρει τή ζωή του λύτρο γιά ὅλους.  Ὑπενθυμίζουμε ὅτι τά λύτρα εἶναι τά χρήματα, τά ὁποῖα ἀπαιτοῦν οἱ ἀπαγωγεῖς γιά νά ἐλευθερώσουν κάποιο τόν ὁποῖο συνέλαβαν αἰχμάλωτο.

 

Ἀπαγωγέας τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Παράδεισο εἶναι ὁ σατανᾶς.  Μεταφορικά, τά λύτρα, τά ὁποῖα προσέφερε ὁ Κύριος, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ὁ ἴδιος ὁ Ἑαυτός του.  Μέ τόν τρόπο αὐτόν ὁ Κύριος λαφυραγώγησε τόν Ἅδη, δηλαδή νίκησε τό θάνατο καί ἐλευθέρωσε τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Ἅδη. Εὑρισκόμεθα στήν Τρίτη Κυριακή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ ὁποία εἶναι γνωστή καί ὡς Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.  Οἱ πιστοί καταπιασμένοι μέ τόν πνευματικό ἀγῶνα τῆς περιόδου, ἔχουν ἤδη ἀρχίσει νά ἀποκάμνουν.  Ἡ Ἐκκλησία ἐπιθυμεῖ νά τούς στηρίξει καί νά τούς ἐνθαρρύνει νά συνεχίσουν φιλότιμα τήν προσπάθειά τους. 

 

3

Νά ἐνθυμηθοῦμε ὅτι στήν Παλαιά Διαθήκη ὁ Μωυσῆς ὅταν εὑρισκόταν μέ τούς ὁμοεθνεῖς του στήν ἔρημο, ἐκεῖνοι ἄρχισαν νά μεμψιμοιροῦν καί νά τά βάζουν, τόσο μέ τό Θεό ὅσο καί μαζί του.  Τότε ὁ Θεός γιά νά τιμωρήσει τήν ἀχαριστία τους, ἔστειλε φίδια δηλητηριώδη, τά ὁποῖα τούς δάγκωναν καί  ἐκεῖνοι πέθαιναν.  Ὁ Μωυσῆς ζήτησε ἀπό τό Θεό βοήθεια καί ὁ Θεός τοῦ ὑπέδειξε τήν προτύπωση τοῦ σταυροῦ μέ τό χάλκινο φίδι, τοποθετημένο ψηλά στήν ἄκρη τῆς ράβδου του.  Οἱ Ἑβραῖοι μετά τά δαγκώματα ἀτένιζαν τό χάλκινο φίδι καί ἐσώζοντο.  Ἐμεῖς, ἀτενίζοντας τό σταυρό, ἐνθυμούμεθα ὅτι ὁ θάνατος τοῦ Κυρίου ἐπάνω σ’ αὐτόν, ἔφερε τή νίκη τῆς ζωῆς σέ βάρος τοῦ θανάτου καί κατέστησε τό σταυρό σύμβολο τῆς χαρᾶς καί τῆς Ἀναστάσεως.

 

Γιά τοῦτο τό λόγο ἡ Ἐκκλησία σήμερα στολίζει τόν Τίμιο καί Ζωοποιό σταυρό τοῦ Κυρίου μέ ἄνθη καί μέ κατανυκτική ψαλμωδία καί ἄκρα ταπείνωση τόν λιτανεύει ἐντός τοῦ ναοῦ γιά νά τόν ἀτενίσουν οἱ πιστοί.  Νά ἐνθυμηθοῦν ὅτι ἤδη τό μισό στάδιο τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνα ἔχει παρέλθει.  Ἀφοῦ εὑρισκόμεθα στό μέσο μποροῦμε μέ κουράγιο νά προσβλέπουμε στό τέρμα.  Ὁ Τριαδικός Θεός καί ἡ Χάρη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ νά μᾶς ἀξιώσουν.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΗ:     Τήν Κυριακή, 15η Μαρτίου 2009, ἐγένετο μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στό ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὁ Ἀνδρέας-Κωνσταντῖνος, υἱός τῶν Κυριάκου Κυριάκου καί Ἑλένης, τό γένος Δημητρίου, μέ ἀνάδοχο τόν Παναγιώτη Σταύρου. Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀνάδοχο καί εὐχόμεθα στό νεοφώτιστο νά ζήσει.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τήν Τρίτη, 17η Μαρτίου, τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε ἡ κα Χριστίνα Δημητρίου, ὑπέρ ὑγείας τῶν Χριστίνας, Κώστα, Φιλίππου καί Μιλτιάδου καί στή μνήμη τῶν προσφιλῶν της θυγατρός Πηνελόπης, μητρός Πηνελόπης καί θείου Ἰωάννου.  Τό γεῦμα τῆς Πέμπτης, 19η Μαρτίου 2009, προσέφερε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς φιλογενεῖς δωρήτριες.

 

ΚΗΔΕΙΑ:  Τήν Παρασκευή, 20η Μαρτίου 2009, στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς ἀείμνηστης Ἑλένης Χρ. Παυλήμπεη.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ἐκλιπούσας καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους της.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: £ 50.00, £ 25.00 καί £ 15.00.

 

4

Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Μέχρι τώρα ἔχουν πουληθεῖ λαχνοί ἀξίας £3,200.00.  Εὐχαριστοῦμε τήν ἀγάπη σας γιά τήν ὑποστήριξη.  Μᾶς δίνετε πολύ θάρρος καί κουράγιο νά συνεχίζουμε μέ χαρά τό ἔργο τοῦ σχολείου καί τῆς Ἐκκλησίας.

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΕΤΕΙΩΝ:  Τήν Κυριακή, 29η Μαρτίου 2009, τά Ἑλληνικά Σχολεῖα Ἀπ. Βαρνάβα θά τιμήσουν τίς ἐθνικές ἐπετείους 25ης Μαρτίου 1821 καί 1ης Ἀπριλίου 1955, μέ πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.  Πανηγυρικό λόγο θά ἐκφωνήσει ἡ ἐκπαιδευτικός τῆς Ε.Ε.Α. κα Αἰκατερίνη Κωνσταντάγκα.  Ἀναμένουμε τήν παρουσία σας γιά νά ἐνθαρρύνουμε τήν προσπάθεια τῶν παιδιῶν καί νά ἀποδώσουμε τήν προσήκουσα τιμή στούς ἀγωνιστές καί πεσόντες.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

23η Μαρτίου Δευτέρα Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

24η Μαρτίου Τρίτη Πανηγυρικός Ἑσπερινός Εὐαγγελισμοῦ ὥρα 6.00 μ.μ.

25η Μαρτίου Τετάρτη Ὁ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. 

Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ. 

Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν θά προεξάρχει ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος. 

Ἑσπερινός ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς ὥρα 6.00 μ.μ.

26η Μαρτίου Πέμπτη Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

27η Μαρτίου Παρασκευή ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΑΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ. 

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 6.00 – 7.00 μ.μ. 

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 7.00 – 8.00 μ.μ.

28η Μαρτίου Σάββατο Τέταρτο τῶν Νηστειῶν. 

Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόμου ὥρα 8.30 -10.30 π.μ.  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

29η Μαρτίου Κυριακή Τετάρτη τῶν Νηστειῶν

(Ἰωάννου συγγραφέως τῆς Κλίμακος)

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ. 

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σύνδεσμος Ἄσσιας Ἀγγλίας          £100.00        Παντελίτσα Ἰακωβίδου      £ 60.00

Μάριος Σταύρου                  £ 10.00                     Ἀνώνυμος                         £ 10.00

Ἀνώνυμος                             £ 10.00                     Ἀνδρέας Γεωργίου          £100.00

Ἀνδρούλα Σιακαλλῆ                        £ 50.00                     Ἀνώνυμος                         £ 20.00

Ἀνδρούλα Κωνσταντίνου £ 20.00                     Ἀνώνυμος                         £ 20.00

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΧΡΥΣΗΛΙΟΥ

Νῖκος Ἰακωβίδης                            £ 20.00                     Γεωργία Λιονταρῆ           £ 20.00

Ἑλένη Πρωτοπαπᾶ              £ 20.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

 

Read Full Post »

 

 

 

 

Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης σκηλίδος, και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών

Read Full Post »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ

SAINT BARNABAS CHURCH: Finsbury Road, London N22 8PA.

 

ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

SAINT MARY’S CATHEDRAL: Trinity Road, London N22 8LB.

 

Headquarters: 22 Trinity Road, London N22 8LB.

TELEPHONES: 020 8888 2295/8889 1122 FAX:020 8881 4455

E_mail: St.Barn.Greek.οrth@googlemail.com

www.stbarnabascommunity.wordpress.com

 

***********

 

 

 

 

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

 

11 26 Ἀπριλίου 2009

 

 

 

RESURRECTION/EASTER WEEK: 11 – 26 APRIL 2009

PROGRAMME OF SERVICES FOR HOLY AND EASTER WEEK


Ι Ε Ρ Ο Σ   Ν Α Ο Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ   Β Α Ρ Ν Α Β Α

Ι Ε Ρ Ε Σ   Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Ε Σ

 

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Θεία Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου,                   02.30 -3.30 μ.μ.

Θεία Κοινωνία τῶν παιδιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου

 

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία Ἰ. Χρυσοστόμου.  Εὐλογία καί

διανομή τῶν βαῒων (σταυρῶν φοινικόδενδρου)                         08.00 -11.00 π.μ.

 

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, Μνεία Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου

καί τῆς Παραβολῆς τῆς ὑπό τοῦ Κυρίου

καταρασθείσης καί ξηρανθείσης συκῆς                                        06.00 -08.00 μ.μ.

 

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.  Μνεία τῶν 10 Παρθένων                06.00 – 08.00 μ.μ.

 

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

Μνεία τῆς γυναίκας πού ἄλειψε τόν Κύριο μέ μύρο  06.00 – 08.00 μ.μ.

 

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία                        09.00 -11.00 π.μ.

Τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου                           06.00 – 08.00 μ.μ.

 

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

Ἑσπερινός καί Θ. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου   08.00 – 10.00 π.μ.

Ἀκολουθία τῶν Παθῶν.  Τά δώδεκα Εὐαγγέλια. 

Ἡ Σταύρωση τοῦ Κυρίου                                                 6.00 – 10.00 μ.μ.

 

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μεγάλες Ὧρες, Ἑσπερινός καί Ἀποκαθήλωση                          08.00 – 10.00 π.μ.

 

Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου.  Ταφή τοῦ Κυρίου

Λιτανεία στούς δρόμους τῆς Περιοχῆς                                          06.45 -10.00 μ.μ.

 

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Ἑσπερινός καί Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου                           08.00 -10.00 π.μ.

Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως ΚΑΛΟΣ ΛΟΓΟΣ                          10.00 -12.00 μεσάνυχτα

 

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ὄρθρος καί Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία                                09.00 -11.00 π.μ.

 

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καί Μνημόσυνα                 08.00 -11.00 π.μ.

 

********************

 

 

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Μ Ο Σ   Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ,   Ε Υ Χ Ε Σ   Κ Α Ι   Ε Υ Χ Α Ρ Ι  Σ Τ Ι Ε Σ

 

                        Ὁ Ἐπίσκοπος, οἱ λοιποί Κληρικοί καί ἡ Ἡγεσία τῆς κοινότητος σᾶς χαιρετοῦν, σᾶς εὐχαριστοῦν μέ ἄπειρα αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης, ἀναστάσιμης χαρᾶς καί πλούσιας καί φιλάδελφης ἀγάπης καί σᾶς ἀπευθύνουν τό

     

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ   Α Ν Ε Σ Τ Η !


S T   B A R N A B A S   C H U R C H

H O L Y   S E R V I C E S

 

11 APRIL SATURDAY OF ST LAZAROS

Divine Liturgy of St John Chrysostom                                         2.30 – 03.30 p.m.

 

12 APRIL PALM SUNDAY

Matins and Divine Liturgy of St John Chrysostom,

Blessing and distribution of Palm Crosses                                     08.00 – 11.00 a.m.

 

Service of Christ the Bridegroom. Commemoration of the

Blessed and Noble Joseph; also commemoration of the Cursing

and Withering of the Fruitless Fig Tree                                         06.00 – 08.00 p.m.

 

13 APRIL HOLY MONDAY

Service of Christ the Bridegroom. Remembrance of the

Parable of the Ten Virgins                                                 06.00 – 08.00 p.m.

 

14 APRIL HOLY TUESDAY

Service of Christ the Bridegroom.  Commemoration of the Anointing

of the Lord with myrrh by the woman who was a sinner         06.00 – 08.00 p.m.

 

15 APRIL HOLY WEDNESDAY

The Service of the Presanctified Gifts                                            09.00 – 11.00 a.m.

The Sacrament of Holy Unction                                                     06.00 – 08.00 p.m.

 

16 APRIL HOLY THURSDAY

Vespers and Divine Liturgy of St Basil the Great                        08.00 – 10.00 a.m.

 

Service of the Passion and the Crucifixion of Our Lord

The Reading of the 12 Gospels                                                         06.00 – 10.00 p.m.

 

17 APRIL HOLY FRIDAY

The Imperial Hours, Apokathelosis

(Taking down the body of Christ from the Cross)                      08.00 – 10.00 a.m.

 

Service of Lamentations: Procession through

Finsbury Road, Trinity Road and Bounds Green Road              06.45 – 10.00 p.m.

 

18 APRIL HOLY SATURDAY

Vespers and Divine Liturgy of St Basil                                          08.00 – 10.00 a.m.

The Service of Resurrection and KALOS LOGOS                     10.00 – 12.00 Midnight

 

19 APRIL EASTER SUNDAY

Matins and Paschal Divine Liturgy                                                09.00- 11.00 a.m.

 

26 APRIL SUNDAY OF ST THOMAS DIDYMOS THE APOSTLE

Matins, Divine Liturgy and Memorials                                         08.00 – 11.00 a.m.

 

*****************************

 

 

P A S C H A L   G R E E T I N G S,   W I S H E S   A N D   T H A N K S

 

The Bishop, the rest of our Clergy and the community officials greet you and thank you with much gratitude, paschal joy, and much fraternal love and extend to you,

 

C H R I S T   I S   R I S E N !

 


ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟY

Ι Ε Ρ Ε Σ  Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Ε Σ
 
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου                            08.30 -11.00 π.μ.

Θεία Κοινωνία τῶν παιδιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου

 

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.  Εὐλογία καί

διανομή τῶν βαῒων (σταυρῶν φοινικόδενδρου)                                         09.00 -12.30 μ.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. 

Μνεία Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου καί τῆς Παραβολῆς τῆς

ὑπό τοῦ Κυρίου καταρασθείσης καί ξηρανθείσης συκῆς                         07.00 – 09.00 μ.μ.

 

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία                                        09.00 – 11.00 π.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.  Μνεία τῶν 10 Παρθένων                                07.00 – 09.00 μ.μ.

 

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία                                        09.00 – 11.00 π.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

Μνεία τῆς γυναίκας πού ἄλειψε τόν Κύριo μέ μύρο                  07.00 – 09.00 μ.μ.

 

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου                                           06.30 – 08.30 μ.μ.

 

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

Ἑσπερινός καί Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἀκολουθία Νιπτῆρος      09.00 -12.00 μ.μ.

Ἀκολουθία τῶν Παθῶν.  Τά δώδεκα Εὐαγγέλια.

Ἡ Σταύρωση τοῦ Κυρίου                                                                 06.00 -10.00 μ.μ.

 

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μεγάλες Ὧρες, Ἑσπερινός καί Ἀποκαθήλωση                                          09.00 -12.00 μ.μ

Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου.  Ταφή τοῦ Κυρίου        

Λιτανεία στούς δρόμους τῆς Περιοχῆς                                                          07.00 -10.00 μ.μ.

 

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΓΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Ἑσπερινός καί Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου                                           10.00 -12.30 μ.μ.

Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως

ΚΑΛΟΣ ΛΟΓΟΣ μεσονύχτια Θ. Λειτουργία                                               10.00 -01.30 π.μ.

               

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ὄρθρος καί Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία                                                10.00 -12.30 μ.μ.

Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης καί

Ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου σέ διάφορες γλῶσσες                                     04.00 -05.00 μ.μ.

 

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Ἀρτοκλασία καί Λιτανεία                 09.00-12.00 μ.μ.

 

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης τῶν Νεομαρτύρων

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Ι. Χρυσοστόμου καί Ἀρτοκλασία                09.00-11.30 π.μ.

 

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Γεωργίου Τροπαιοφόρου, Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία                   09.00-12.00 μ.μ.

 

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.  Γιορτή Ζωοδόχου Πηγῆς                              09.00-11.30 π.μ.

 

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ, Ὄρθρος Θ. Λειτουργία                                       09.00-11.30 π.μ.

 

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καί Μνημόσυνα                                 09.00-12.30 μ.μ.


S T   M A R Y ’S   C A T H E D R A L

H O L Y   S E R V I C E S

 

11 APRIL SATURDAY OF ST LAZAROS

Matins and Divine Liturgy of St John Chrysostom                                    08.30–11.00 a.m.

 

12 APRIL PALM SUNDAY

Matins and Divine Liturgy with the blessing

and distribution of Palm Crosses                                                                    09.00–12.30 p.m.

Service of Christ the Bridegroom.

Commemoration of the Blessed and Noble Joseph;

also the Cursing and Withering of the Fruitless Fig Tree                           07.00–09.00 p.m.

 

13 APRIL HOLY MONDAY

The Service of the Presanctified Gifts                                                            09.00–11.00 a.m.

Service of Christ the Bridegroom.  Remembrance

of the Parable of the Ten Virgins                                                                     07.00–09.00 p.m.

 

14 APRIL HOLY TUESDAY

The Service of the Presanctified Gifts                                                            09.00–11.00 a.m.

Service of Christ the Bridegroom. Commemoration of the Anointing

of the Lord with myrrh by the woman who was a sinner                         07.00–09.00 p.m.

 

15 APRIL HOLY WEDNESDAY

The Sacrament of Holy Unction                                                                     06.30–08.30 p.m.

 

16 APRIL HOLY THURSDAY

Vespers and Divine Liturgy of St Basil the Great – Nipter                       09.00 12.00 p.m.

Service of the Passion and the Crucifixion of Our Lord

The Reading of the 12 Gospels                                                                         06.00–10.00 p.m.

 

17 APRIL HOLY FRIDAY

The Imperial Hours.  Vespers and Apokathelosis

(Taking Down the Body of Christ from the Cross)                                     09.00–12.00 p.m.

Service of Lamentations: Procession through Trinity – High Road,

Bounds Green and Finsbury Road                                                                  07.00–10.00 p.m.

 

18 APRIL HOLY SATURDAY

Vespers and Divine Liturgy of St Basil the Great                                        10.00–12.30 p.m.

Service of the Resurrection.  KALOS LOGOS.

Divine Liturgy of St John Chrysostom                                                         10.00–01.30 a.m.

 

19 APRIL EASTER SUNDAY

Matins and Divine Liturgy of St John Chrysostom                                    10.00–12. 30 p.m.

Easter Vespers of Agape

Reading of the Gospel in various languages                                  04.00–05.00 p.m.

 

20 APRIL EASTER MONDAY

Matins, Divine Liturgy and Procession                                                         09.00–12.00 p.m.

 

21 APRIL EASTER TUESDAY

Feast of Saints Raphael, Nicolaos and Irene the Neomartyrs

Matins, Divine Liturgy and Procession                                                         09.00–11.30 a.m.

 

23 APRIL EASTER THURSDAY

Saint George’s the Great Martyr, Divine Liturgy                                            09.00-12.00 p.m.

 

24 APRIL EASTER FRIDAY

Matins, Divine Liturgy of St John Chrysostom,

Feast of Zoodochos Pege                                                                                  09.00–11.30 a.m.

 

25 APRIL EASTER SATURDAY

Mark Apostle and Evangelist, Divine Liturgy                                             09.00-11.30 p.m.

 

26 APRIL SUNDAY OF ST THOMAS DIDYMOS THE APOSTLE

Matins, Divine Liturgy and Memorials                                                         09.00–12.30 p.m.

 

 

 

«Οἷς καί παρέστησεν ἑαυτόν ζῶντα μετά τό παθεῖν αὐτόν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, διἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καί λέγων τά περί τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ                                                                  (Πραξ. α΄ 3)

 

            Περιχαρεῖς γιορτάζουμε καί πάλι μέ λαμπρότητα καί εὐφροσύνη τό γεγονός τῆς κοσμοχαρμόσυνης Ἀναστάσεως τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ καί Σωτῆρος Χριστοῦ.  Ἡ Ἀνάσταση δονεῖ τίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν, γεμίζει μέ χαρά καί ἐλπίδα τίς καρδιές των καί οἱ καμπάνες τῶν Ἐκκλησιῶν μέ τό κροτάλισμά τους διαλαλοῦν παντοῦ τή νίκη τῆς Ζωῆς σέ βάρος τοῦ θανάτου. 

 

Ὁ θάνατος κράτησε πεισματικά  τήν ἀνθρωπότητα κάτω ἀπό τό δεινό πέλμα του γιά πολλούς αἰῶνες.  Τοῦτο ἐγένετο ἔπειτα ἀπό τήν πτώση καί παρακοή τῶν πρωτοπλάστων στό θέλημα τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ, διήρκεσε δέ μέχρι τή Κάθοδο τοῦ Κυρίου στόν Ἅδη καί ἔληξε μέ τήν Ἀνάστασή του πού ἐπακολούθησε.

 

            Δέ γνωρίζουμε βέβαια πόσο χρόνο κράτησε τούτη ἡ κατάσταση τῆς θλίψης, τῆς ὑποδούλωσης καί τοῦ σκοταδιοῦ.  Δέ γνωρίζουμε πόσο χρόνο ὁ ἄνθρωπος παρέμεινε ἀποχωρισμένος ἀπό τόν Ἀληθινό Θεό καί ἐχθρός τοῦ Πλάστη του.  Ἀνεξάρτητα ὅμως ἀπό τή χρονική διάρκεια, τήν ὁποία εἶχε τούτη ἡ διαίρεση, ἡ ἀποξένωση καί ἐχθρότητα, κάποτε αὐτή ἔλαβε τέλος.  Τήν τελεία τοποθέτησε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ὕστερα ἀπό τήν τριήμερη παραμονή Του στόν Τάφο.

 

            Ὁ Κύριος μετά τά πάθη, τό σταυρικό θάνατο καί τήν ταφή δέν ἔσβησε, δέ χάθηκε, δέν περιῆλθε στή λήθη.  Ἀντίθετα, ὁ Κύριος στίς τρεῖς μέρες, μετά τήν ταφή Του, ἀναστήθηκε.  Ἀναστήθηκε καί φανέρωσε τόν ἑαυτό Toυ πρός τούς Μαθητές, Ἀναστάντα τώρα καί «ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις».  Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου συνοδευότανε ἀπό πλῆθος ἀποδείξεων, ἐμφανίσεων καί ἁλυσίδα θαυμάτων.  Ὅλα φανέρωναν καί βεβαίωναν ὅτι ὁ Κύριος ζοῦσε καί συνεχίζει νά ζεῖ, νά διδάσκει, νά συγκινεῖ, νά ἐνθαρρύνει καί νά τονώνει τούς κλυδωνιζομένους καί νά στηρίζει τούς ἀδικημένους.

 

            Στή μεταμεσονύχτια ἀναστάσιμη θεία Λειτουργία στή θέση τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος διαβάζουμε ἀπό τό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων.  Οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων προέρχονται ἀπό τή γραφίδα τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ καί ἀποτελοῦν τό πρῶτο βιβλίο ἱστορίας τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.

 

            Μετά τήν Ἀνάσταση ἡ ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου δέν ἤτανε μιά καί μόνη, οὔτε μόνο γιά μιά μέρα, ἀλλά ὑπῆρξαν πολλές ἐμφανίσεις.  Αὐτές κράτησαν σαράντα ὁλόκληρες μέρες.  Ὁ Κύριος μέσα σ’ αὐτό τό χρονικό διάστημα ἐμφανιζότανε πρός τούς Μαθητές καί φίλους Του καί τούς παρηγοροῦσε.  Ὁ Ἀναστάς Κύριος συνέχιζε νά διδάσκει καί νά στηρίζει τούς Μαθητές Του, κατά τίς ἐμφανίσεις Του καί τούς ἔλεγε «τά περί τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.»

 

            Ὁ Κύριος κατά τήν τριετῆ δημόσια δράση του μιλοῦσε συνεχῶς γιά τόν ἐρχομό τῆς Οὐρανίου βασιλείας.  Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐγκαινιάσθηκε στή γῆ μέ τήν ἐμφάνιση καί παρουσία τῆς Ἐκκλησίας.  Εἶναι ὅμως καί ἀναμενόμενη μέ τόν ἐρχομό τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου καί τά ἐγκαίνια τῆς ὄγδοης ἠμέρας, δηλαδή τῆς αἰωνιότητος, ἡ ὁποία ἀναμένεται καί θά ἀκολουθήσει.

 

            Τόν Ἀναστάντα Κύριο εἶδε ὁπωσδήποτε ἡ Θεοτόκος Μαρία.  Μνημονεύεται κάτω ἀπό τό ὄνομα «Μαρία Ἰακώβου».  (Λουκ. κδ΄ 10)  Τό ἄλλο πρόσωπο, τό ὁποῖο εἶδε τόν Κύριο πρώτη εἶναι ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, τήν ὁποία ὁ Κύριος ἐκαθάρισε καί ἐλευθέρωσε ἀπο τά δαιμόνια, πού κατοικοῦσαν μέσα της.  «Ἀναστάς δέ πρωί πρώτη σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, ἀφ’ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτά δαιμόνια.» (Μάρκ. ιστ΄ 9)  Ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή μετά τήν ἀποθεραπεία της καί μαζί μέ ἄλλες ἀπό τίς Μυροφόρες, ἕνεκα εὐγνωμοσύνης πρός τόν Κύριο, παρέμειναν πλησίον Του καί διακονοῦσαν τόν Ἴδιο καί τήν Ἀποστολική ὁμάδα. 

 

Τόν Ἀναστάντα Κύριο εἶδαν ἐπίσης οἱ ὑπόλοιπες Μυροφόρες μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν ἡ Σαλώμη (Μαρκ. ιε΄ 40), μητέρα τῶν Ἀποστόλων Ἰακώβου καί Ἰωάννου, καί Ἰωάννα, ἡ γυναῖκα τοῦ Χουζᾶ, ὁ ὁποῖος ἦταν  Ἐπίτροπος τοῦ Ἡρώδη.

 

            Νά ἀναφέρουμε ἐπίσης ὅτι τόν Κύριο εἴδανε οἱ δύο μαθητές, οἱ ὁποῖοι πορευόντουσαν πρός τό χωριό Ἐμμαοί.  Πρόκειται γιά τούς Λουκᾶ καί Κλεόπα, οἱ ὁποῖοι ἀνῆκαν στόν κύκλο τῶν ἑβδομήκοντα Μαθητῶν.  Μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως ἐγένοντο βέβαια ὅλοι μαζί οἱ ἕνδεκα Μαθητές μέ τήν παρουσία καί τοῦ Θωμᾶ καί οἱ δέκα ἐπίσης κατά τήν ἀπουσία τοῦ Θωμᾶ. 

 

Ὁ θεῖος Παῦλος μνημονεύει ὅτι τόν Ἀναστάντα Κύριο εἴδανε πάνω ἀπό πεντακόσιοι ἀδελφοί, μερικοί ἀπό τούς ὁποίους βρισκόντουσαν ἀκόμη στή ζωή, ὅταν ἐκεῖνος ἔγραφε αὐτές τίς πληροφορίες.  Μέ βαθειά ταπείνωση ὁ Παῦλος καί παρουσιάζοντας τόν ἑαυτό του σάν ἕνα ἀσχημομούρη, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι εἶχε τό προνόμιο νά δεῖ τόν Ἀναστάντα Κύριο ἔπειτα ἀπό ὅλους καί ὁ ἴδιος. «ἔσχατον δέ πάντων ὡσπερεί τῷ ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί.»  (Α΄ Κορ. ιε΄ 8)

 

            Ἐμεῖς οἱ σύγχρονοι χριστιανοί εὑρισκόμενοι στήν πρώτη δεκαετία τῆς τρίτης χιλιετίας ἀπό τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, βιώνουμε τήν ὕπαρξη καί παρουσία τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας μέσα στίς ψυχές τόσων πολλῶν ἀνθρώπων.  Οἱ Μαθητές μετά τήν Ἀνάσταση ἀπέβαλαν τή δειλία καί τό φόβο, τά ὁποῖα ἐβασίλευαν μέσα τους καί πρόθυμα μετέφεραν τό μήνυμα τῆς χαρᾶς, τῆς ἐλπίδος καί τῆς σωτηρίας ἀνά τά πέρατα τῆς οἰκουμένης.  Τό σωτήριο αὐτό ἔργο συνεχίζει ἀδιάπτωτα καί ἀδιάκοπα ἡ Ἐκκλησία στό ὄνομα τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Νεκραναστημένου. 

 

            Τά πρεσβυγενῆ καί νεώτερα Πατριαρχεῖα, μαζί καί οἱ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, μέ ἐπικεφαλῆς τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο κηρύσσουν ἀδιάκοπα τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως.  Ὅλες οἱ ἐκκλησίες κάνοντας χρήση τῶν συγχρόνων μέσων ἐπικοινωνίας, τά ὁποῖα μᾶς προσφέρει ἡ ἐξελιγμένη τεχνολογία, μεταφέρουν καί διαλαλοῦν τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως σ’ ὅλα τά πλάτη καί μήκη τῆς ὑφηλίου.

 

Ἰδιαίτερα τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, τό Σεπτό ἡμῶν Κέντρο, πού κατοικοεδρεύει στό Φανάρι καί  καθημερινά βιώνει τά γεγονότα τῶν Παθῶν καί τῆς κενώσεως, κινούμενο μετά πολλῆς σοφίας καί διακριτικῆς συνέσεως, μέσα στά πλαίσια τῶν ποιμαντικῶν εὐθυνῶν καί τῆς ἐνεργουμένης ἀγάπης του, γιά τήν προστασία τοῦ ποιμνίου του, ἔχει ἱδρύσει μέσα στό χῶρο τῆς διασπορᾶς ἀπό τόν περασμένο αἰῶνα ἀλλά καί πρόσφατα, Ἀρχιεπισκοπές, Μητροπόλεις, Ἐπισκοπές καί κοινότητες στήν Εὐρώπη, στήν Ἀμερική, στήν Αὐστραλία, στή Νέα Ζηλανδία, στό Χόνγκ Κόνγκ, στήν Κορέα καί ἀλλοῦ.

 

Μέ τόν τρόπο αὐτό μεταφέρει συνεχῶς τό φῶς καί διαδίδει τό σωτήριο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως ἀνά τήν Οἰκουμένη.  Ἔτσι συμβάλλει στό νά ἀρδεύονται ὅλες οἱ καλοδιάθετες ψυχές τῶν ἀνθρώπων μέ τό ζωντανό ὕδωρ τῆς πίστεως, ἡ ὁποία πίστη συνεχῶς ὑπενθυμίζει τό «Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς ἀπό τοῦ τάφου καθώς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τήν αἰώνιον ζωήν καί μέγα ἔλεος.»

 

            Μέ αὐτά τά ἁπλά λόγια κατακλείω τούτη τήν ἐπικοινωνία καί εὔχομαι τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως νά φωτίζει ὅλους τούς ἀγωνιστές τῆς πίστεως καί ἡ εὐφροσύνη, ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀγαλλίαση, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν δῶρα τοῦ Νεκραναστημένου Χριστοῦ, νά βασιλεύουν στήν ψυχή καί τήν καρδιά τοῦ κάθε μέλους τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν οἰκείων του ἀλλά καί ὅλου τοῦ κόσμου.  Ὁ Ἀναστάς Ἰησοῦς νά κατευθύνει καί νά ποδηγετεῖ τή ζωή καί νά εὐλογεῖ καί ἁγιάζει τά ἔργα ὅλων, ὥστε αὐτά νά ἀποβαίνουν χρήσιμα γιά τή δική μας σωτηρία καί νά συμβάλλουν τή δική Του τιμή καί δόξα.

 

Χ Ρ Ι Σ ΤΟ Σ   Α Ν Ε Σ Τ Η !

 

****

«Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον

πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος».

 

«Christ is risen from the dead, trampling death by death,

and bestowing life to those in the tombs.”

 

Dear Brothers and Sisters in the Risen Lord,

 

                                Our Church celebrates once again the Holy and Great Week, the Divine Passion and the Resurrection of Christ the Lord.  We invite all of you to join us.  Come to Church with your families and attend the illuminating and stimulating services.  Make the necessary arrangements to participate in the fasting, prayer and confession.  Apart from these it is necessary to prepare yourselves and your families to receive Holy Communion.  The exceptional and unrepeatable events are commemorated by our Church once a year.  Please take the opportunity to attend and benefit.

 

 

P A R K I N G

                                We kindly bring to your attention that you can make use of the car parks behind the Civic Centre and opposite St Barnabas Church if available.  The Local Authorities allow us to do so when they do not need them and we are thankful for that.  Additionally the community created two small car parks for you.  Please use them wisely and with consideration.  We would also ask you to be discreet and try to avoid creating traffic congestion in the area when you visit the churches for your spiritual needs.  Finally, please bear in mind that on the one side of Trinity Road there is now double yellow line covering the two bays as well.  Do not park there.  Unfortunately the regulations for parking outside both of our churches have changed.  Please be aware of that.

Read Full Post »

Ἅγιε Ἄγγελε, ὁ ἐφεστὼς τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς καὶ ταλαιπώρου μου ζωῆς, μὴ ἐγκαταλίπῃς με τὸν ἁμαρτωλόν, μηδὲ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ διὰ τὴν ἀκρασίαν μου· μὴ δώῃς χώραν τῷ πονηρῷ δαίμονι κατακυριεῦσαί μου τῇ καταδυναστείᾳ τοῦ θνητοῦ τούτου σώματος· κράτησον τῆς ἀθλίας καὶ παρειμένης χειρός μου, καὶ ὁδήγησόν με εἰς ὁδὸν σωτηρίας. Ναί, ἅγιε Ἄγγελε τοῦ Θεοῦ, ὁ φύλαξ καὶ σκεπαστὴς τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, πάντα μοι συγχώρησον, ὅσα σοι ἔθλιψα πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, καὶ εἴ τι ἥμαρτον τὴν σήμερον ἡμέραν· σκέπασόν με ἐν τῇ παρούσῃ νυκτὶ καὶ διαφύλαξόν με ἀπὸ πάσης ἐπηρείας τοῦ ἀντικειμένου, ἵνα μὴ ἔν τινι ἁμαρτήματι παροργίσω τὸν Θεόν· καὶ πρέσβευε ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Κύριον τοῦ ἐπιστηρίξαι με ἐν τῷ φόβῳ αὐτοῦ καὶ ἄξιον ἀναδεῖξαί με δοῦλον τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος. Ἀμήν.

 

Read Full Post »

Our Father, Who art in heaven,
Hallowed be Thy Name.
Thy Kingdom come.
Thy Will be done, on earth as it is in Heaven. Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.

Read Full Post »

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ ΤΟΥ Αγίου Νεκταρίου


(Από Ωδή β’)

Ήχος πλ.α΄

1. Αγνή Παρθένε Δέσποινα Άχραντε Θεοτόκε Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε Παρθένε Μήτηρ Άνασσα Πανένδροσε τε πόκε Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

2. Υψηλοτέρα ουρανών ακτίνων λαμπροτέρα Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε Χαρά Παρθενικών Χορών αγγέλων υπερτέρα Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

3. Εκλαμπροτέρα ουρανών φωτός καθαρωτέρα Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε των ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

(από Ωδή ε΄)

4. Μαρία Αειπάρθενε Κόσμου παντός Κυρία Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε Άχραντε Νύμφη πάναγνε Δέσποινα Παναγία Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

5. Μαρία Νύμφη Άνασσα χαράς ημών αιτία Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε Κόρη σεμνή Βασίλισσα Μήτηρ υπεραγία Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

6. Τιμιώτερα Χερουβείμ υπερενδοξοτέρα. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε των ασωμάτων Σεραφείμ των θρόνων υπερτέρα Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

(από Ωδή δ’)

7. Χαίρε το άσμα Χερουβείμ χαίρε ύμνος Αγγέλων Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε Χαίρε ωδή των Σεραφείμ χαρά των Αρχαγγέλων Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

8. Χαίρε ειρήνη και χαρά λιμήν της σωτηρίας Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε Παστάς του Λόγου ιερά άνθος της αφθασίας Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

9. Χαίρε Παράδεισε τρυφής ζωής τε αιωνίας Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε Χαίρε το ξύλον της ζωής Πηγή αθανασίας Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

(Από Ωδή ε’)

10. Σε ικετεύω Δέσποινα Σε νυν επικαλούμαι Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε Σε δυσωπώ,Παντάνασσα Σην χάριν εξαιτούμαι Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

(Από Ωδή β΄)

11. Κορή σεμνή και άσπιλε Δέσποινα Παναγία Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε Θερμώς επικαλούμαι Σε Ναέ ηγιασμένε Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

(Από Ωδή ε΄)

12 Αντιλαβού μου, ρύσαι με από τού πολεμίου Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε Και κληρονόμον δείξον με ζωής της αιωνίου Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Read Full Post »

Ὁμιλία ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κυρίου Ἀθανασίου,

στήν Ἑλληνορθόδοξη Κοινότητα Ἁγίου Πεντελεήμονος Harrow,

ὡς συμβολή στό ἔτος Ἀποστόλου Παύλου.  

Κυριακή, 16η Νοεμβρίου 2008

 

 

Αἰδεσιμολογιώτατε καί Ἀγαπητέ π. Ἀναστάσιε,

Ἐντιμολογιώτατε καί Ἀγαπητέ Πρόεδρε τῆς Κοινότητος

Ἁγίου Παντελεήμονος κ. Παντελῆ Δημοσθένους,

Ἔντιμη Μορφωτική Σύμβουλος τῆς Ὑπάτης Κυπριακῆς Ἁρμοστείας

δρ Νίκη Κατσαούνη,

Αἰδεσιμολογιώτατε καί Ἀγαπητέ π.  Ἀνδρέα Μιχαηλίδη,

Λοιποί Ἀγαπητοί Ἅγιοι Πατέρες,

Ἀγαπητέ συντονιστά κ. Κώστα Καββάδα,

Ἀγαπητά Μέλη τῶν κοινοτικῶν συμβουλίων,

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές,

 

 

                        Μέ πολλή χαρά χαιρετῶ τήν παροῦσα συγκέντρωση, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται γιά νά συναποτελέσουμε τό 16ο Πνευματικό Συμπόσιο, τό ὁποῖο διοργανώνει μέ περισσή φροντίδα ἡ Ἑλληνορθόδοξη Κοινότητα Ἁγίου Παντελεήμονος Harrow καί ὑπό τήν πρωτοβουλία τοῦ Ἱερατικῶς Προϊσταμένου της Οἰκον. π. Ἀναστασίου Σαλαπάτα. 

 

Προτοῦ προχωρήσω σέ ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά μεταφέρω καί νά διερμηνεύσω τά θερμά συγχαρητήρια, τίς εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καί Ποιμενάρχου ἡμῶν κ.κ Γρηγορίου ἀλλά συνάμα νά ἐπισυνάψω καί τά προσωπικά μου συγχαρητήρια.

 

                        πως ἤδη εἶναι γνωστόν τό τρέχον ἔτος ἔχει ἀνακηρυχθεῖ ἀπό τήν Μητέρα Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, ὡς ἔτος Ἀποστόλου Παύλου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως δύο χιλιάδων ἐτῶν ἀπό τή γέννησή του.  Μέσα  σέ αὐτά τά πλαίσια εὑρισκόμεθα ἀπόψε ἐδῶ.  Tίς ἑπόμενες ἑβδομάδες, σύν Θεῷ, θά ὁμιλήσουν σχετικά μέ τό πρόσωπο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἄλλοι ὁμιλητές, σέ τακτές ἡμερομηνίες, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα καί τήν ἐντολή τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας.

 

ταν κάποιος τολμᾶ νά ἀσχοληθεῖ μέ τό πρόσωπο τοῦ θείου Παύλου, αὐτός ἐπιβάλλεται, νομίζω, νά ἐνθυμεῖται ὅτι ὁ Παῦλος ἀποτελεῖ ἕνα οὐρανομήκη γίγαντα γνώσεως καί ἕνα μέγεθος μορφώσεως ἀπροσπέλαστο.  Παράλληλα δέ ὁ Παῦλος παραμένει ἕνα ἐκμαγεῖο ἁγιότητος καί ἀρετῆς.  Κατά συνέπεια δέν εἶναι καθόλου εὔκολο νά ἀναφερθεῖ κάποιος σέ τούτη τήν πολυεδρική προσωπικότητα, νά τήν περιγράψει, νά τήν ἀναλύσει καί νά ἐξαντλήσει ἐπαρκῶς τό θέμα του.

 

                        Μέσα, λοιπόν, στά περιωρισμένα πλαίσια τοῦ χρόνου, τόν ὁποῖο ἔχουμε στή διάθεσή μας, θά ἐπιχειρήσω νά σᾶς προσφέρω μιά ἀμυδρά εἰκόνα τοῦ Πρώτου μετά τόν Ἕνα, ὅπως συνηθίζεται νά χαρακτηρίζουν οἱ θεολόγοι τήν προσωπικότητα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἐπαναλαμβάνοντας ἔτσι τόν Ἅγιο Ἰωάννη τό Χρυσόστομο. 

 

                        μεγάλος γερμανός συγγραφέας τοῦ Παύλου, John Holzner, λέγει ὅτι ὁ θεῖος Παῦλος ἴσως δέν θά ἦταν δυνατό νά ἐπιτελέσει ὅσα ἐπετέλεσε, ἄν δέν εἶχε τή βοήθεια καί τή συμπαράσταση τῶν ἑλληνίδων γυναικῶν, οἱ ὁποῖες ὡς συνεργάτιδές του, ὑπηρέτησαν τό εὐαγγέλιο μέ πολλή ἀφοσίωση, πλατειά στοργή καί ὑψηλό φρόνημα προσφορᾶς. 

 

Παράλληλα χρειάζεται νά ἔχουμε ὑπόψη ὅτι τό ἕνα πέμπτο τῆς Καινῆς Διαθήκης κατέχουν τά κείμενα τῶν δεκατεσσάρων ἐπιστολῶν τοῦ θείου Παύλου.  Ἄν δέ προσθέσουμε καί τό δεύτερο μισό ἀπό τό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, τό ὁποῖο ἀσχολεῖται μέ τή δράση τοῦ Παύλου, τότε τό ἕνα τέταρτο τῆς Καινῆς Διαθήκης, συνδέεται μέ τό πρόσωπο καί τήν προσφορά τοῦ θείου Παύλου.  Τώρα νομίζω ὅτι εἶναι πιά καιρός νά εἰσέλθω στό θέμα, πάνω στό ὁποῖο μοῦ ἐζητήθη νά ὁμιλήσω:

 

 

 

Παῦλος γεννήθηκε στήν Ταρσό τῆς Κιλικίας καί περηφανευόταν ὅτι δέν ἦταν «ἀσήμου πόλεως πολίτης» (Πραξ. κα΄ 39).  Παράλληλα γεννήθηκε ὡς ρωμαῖος πολίτης  (Πραξ. κβ΄ 28), γιατί φαίνεται ὅτι κάποιος πρόγονός του ἀπέκτησε αὐτή τήν ἰδιότητα καταβάλλοντας τό σχετικό ἀντίτιμο.  Βέβαια ὁ Παῦλος παρέμενε Ἰουδαῖος τό γένος. Ὁ ἴδιος λέγει: «καί γάρ ἐγώ Ἰσραηλίτης εἰμί, ἐκ σπέρματος Ἀβραάμ, φυλῆς Βενιαμίν.» (Ρωμ. ια΄ 1)

 

                        Ταρσός, ὅπου γεννήθηκε ὁ Παῦλος, τήν ἐποχή ἐκείνη ἦταν μιά πόλη, ἡ ὁποία βούιζε ἀπό ἑλληνική αὔρα καί γεύση.  Μετά τήν Ἀθήνα καί τήν Ἀλεξάνδρεια, αὐτή κατεῖχε τήν τρίτη θέση ἀπό πλευρᾶς ἑλληνικότητος.  Οἱ σχολές της, τά μνημεῖα της καί ἡ ὅλη ἀτμόσφαιρά της συνέβαλαν πάρα πολύ στήν ἀνάπτυξη τοῦ ἐσωτερικοῦ κόσμου τοῦ Σαύλου, ὁ ὁποῖος ὄντας γόνος Ἰουδαϊκῆς οἰκογένειας τῆς Διασπορᾶς, εἶχε ἐστραμμένη τήν ψυχή του στά Ἱεροσόλυμα, ὅπου ἔπειτα ἐστάλη ἀπό τήν οἰκογένειά του, γιά νά γαλουχηθεῖ μέ τά νάματα τῆς Ἰουδαϊκῆς θρησκείας.

 

                        κεῖ στά Ἱεροσόλυμα διετέλεσε μαθητής τοῦ ξακουστοῦ ραββίνου Γαμαλιήλ καί ἐπίσης συμμαθήτευσε μέ τόν Ἰωσῆ, τόν κατοπινό Ἀπόστολο Βαρνάβα, τοῦ ὁποίου ἡ φιλία θά ἀποδειχθεῖ πολύ χρήσιμη στόν Παῦλο μετά τήν μεταστροφή του.  Φαίνεται ὅτι ὁ Βαρνάβας γνώρισε πρῶτος τόν Ἰησοῦ Χριστό καί κατέστη σύμφωνα μέ τό Ἀπολυτίκιό του «τῶν ἑβδομήκοντα πρῶτος, τῶν δώδεκα ἰσοστάσιος».

 

                        Σαῦλος ὑπῆρξε φανατικός Ἰουδαῖος.  Αὐτό φαίνεται ἀπό τήν παρουσία του κατά τό λιθοβολισμό ἐναντίον τοῦ Πρωτομάρτυρα καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου.  Ἐπειδή τότε ὁ Σαῦλος ἦταν ἀκόμη ἀνήλικος, δέν ἐπιτρεπόταν νά συμμετέχει στό λιθοβολισμό τῆς δολοφονίας τοῦ Στεφάνου.  Ὁ Ἀπόστολος Λουκᾶς στίς Πράξεις ἀναφέρει: «Σαῦλος δέ ἦν συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ»  (Πραξ. ζ΄ 60).  Ὁ Σαῦλος ἐπικροτοῦσε τή θανάτωση τοῦ Στεφάνου.  Ἕνεκα δέ τοῦ φανατισμοῦ καί τῆς παρουσίας του, τοῦ ἀνετέθη ἡ φύλαξη τῶν ἐνδυμάτων ὅσων πετοῦσαν πέτρες κατά τοῦ Στεφάνου.  Μέ τόν τρόπο αὐτό ἱκανοποιήθηκε ἴσως τό πάθος τοῦ μίσους του ἐναντίον τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ.

 

φοῦ ὁ Παῦλος ἐνηλικιώθηκε, ἀνεδείχθηκε σέ φοβερό διώκτη τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας.  Ὁ Ἴδιος στήν πρός Γαλάτας ἐπιστολή ἀναφέρει: «Ἠκούσατε γάρ τήν ἐμήν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ’ ὑπερβολήν ἐδίωκον τήν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καί ἐπόρθουν αὐτήν, καί προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπέρ πολλούς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτής ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων.» (Γαλ. α΄ 13-14) Ἀσφαλῶς ἔχετε ἀκούσει γιά τή διαγωγή μου ὅσον καιρό ἀνῆκα στήν Ἰουδαϊκή θρησκεία, ὅτι καταδίωκα μέ πάθος τήν ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ καί προσπαθοῦσα νά τήν ἐξαφανίσω.  Καί πρόκοβα στόν Ἰουδαϊσμό πιό πολύ ἀπό πολλούς συνομήλικους συμπατριῶτες μου, γιατί εἶχα μεγαλύτερο ζῆλο γιά τίς προγονικές μου παραδόσεις. 

 

φοῦ, λοιπόν, ὁ Παῦλος κάποτε ζήτησε καί ἔλαβε ἔγκριση ἀπό τό Ἰουδαϊκό συνέδριο, πῆρε μαζί του ἀνθρώπους καί ἐξῆλθε γιά νά μεταβεῖ στή Δαμασκό, ὅπου ἦταν ἕτοιμος νά συλλάβει χριστιανούς, νά τούς ἁλυσοδέσει καί νά τούς ὁδηγήσει ἐνώπιον τῶν Ἰουδαίων γιά ἀνακρίσεις καί τελικά στή φυλακή.

 

                        πιπρόσθετα θέλοντας νά τονίσει τή γνησιότητα τοῦ Ἀποστολικοῦ του ἀξιώματος καί τό σημαντικό βάρος καί τό ἔγκυρο τοῦ κηρύγματός του, θά ἐπικαλεσθεῖ τόσο τήν ἔκτακτη καί μοναδική του κλήση ὅσο καί τήν ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου σ’ αὐτόν.  «Γνωρίζω δέ ὑμῖν, ἀδελφοί, τό εὐαγγέλιον τό εὐαγγελισθέν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατά ἄνθρωπον˙  οὐδέ γάρ ἐγώ παρά ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλά δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.»  (Γαλ. α΄ 11-12) Πρέπει νά ξέρετε, ἀδελφοί μου, πώς τό εὐαγγέλιο πού σᾶς κήρυξα ἐγώ δέν προέρχεται ἀπό ἄνθρωπο.  Γιατί κι ἐγώ οὔτε τό παρέλαβα οὔτε τό διδάχθηκα ἀπό ἄνθρωπο, ἀλλά μοῦ τό ἀποκάλυψε ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

 

                        πιβάλλεται νά μνημονεύσουμε ὅτι οἱ συνθῆκες κάτω ἀπό τίς ὁποῖες ὁ θεῖος Παῦλος ἐδέχθη τήν κλήση ἀπό τόν Κύριο στό Ἀποστολικό ἀξίωμα, ὑπῆρξαν ἔκτακτες καί ἀνθρωπίνως ἀπρόβλεπτες.  Αὐτά πληροφορούμεθα μέσα ἀπό ὅσα ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς παραθέτει στό ἔνατο κεφάλαιο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, σχετικά μέ τήν κλήση καί τή μεταστροφή τοῦ Παύλου.  Ὁ Παῦλος μετά τήν κλήση του ἀπό ἀπηνής διώκτης τῶν χριστιανῶν μετετράπη σέ διαπρύσιο κήρυκα τοῦ εὐαγγελίου.  Ἐπίσης στήν πρός Γαλάτας ἐπιστολή, (κεφ. α΄11-24), σύμφωνα μέ ὅσα σκιαγραφεῖ μέ τή γραφίδα του ὁ ἴδιος ὁ Παῦλος, μᾶς προσφέρει πολύ περιληπτικά, ὅλη τήν προσωπική ζωή καί δράση του.

 

                        Οἱ ἄλλοι Ἀπόστολοι, κατά τό τριετές διάστημα τοῦ κοσμοσωτηρίου ἔργου τοῦ Κυρίου, εἶχαν τήν εὐκαιρία νά γνωρίσουν τόν Κύριο καί νά τόν συναναστραφοῦν προσωπικά.  Ὁ Παῦλος ὅμως γνώρισε τόν Κύριο ἀργότερα καί μάλιστα τήν ὥρα κατά τήν ὁποία ἐξασκοῦσε ἔργο ἀπηνοῦς διώκτη τῶν χριστιανῶν.  Ἡ θεία Πρόνοια τόν προητοίμασε ἀπό τά σπλάχνα τῆς μητέρας του γιά τήν ἀποστολή του.  Μᾶς λέγει: «Ὅτε δέ εὐδόκησεν ὁ Θεός ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καί καλέσας διά τῆς χάριτος αὐτοῦ ἀποκαλύψαι τόν υἱόν αὐτοῦ ἐν ἐμοί,» (Γαλ. α΄ 15) Ὁ χῶρος δέ τῆς Ταρσοῦ, στόν ὁποῖο γεννήθηκε, τοῦ προσέφερε τά ἀπαραίτητα ἐφόδια γιά τήν κατανόηση τοῦ ἐθνικοῦ κόσμου ὥστε νά ἔχει ἀποτελεσματική δράση καί τήν ὁποία ἔμελλε νά ἐξασκήσει κατόπιν μεταξύ τῶν εἰδωλολατρῶν.  Ἡ δέ μαθητεία του κοντά στό ραββῖνο Γαμαλιήλ στά Ἱεροσόλυμα τόν ὁδήγησε νά γνωρίσει σέ βάθος τό Μωσαϊκό Νόμο καί τίς ἰουδαϊκές παραδόσεις.

 

Μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ὁ Θεός δέν ἀνέμενε τήν καρδιά τοῦ Παύλου νά μαλακώσει καί ἔπειτα νά τόν καλέσει καί νά τοῦ ἀναθέσει κάποια ἀποστολή.  Ἀντίθετα, ὅταν ἐκεῖνος ἐξοργισμένος καί πάνοπλος πορευόταν μέ συνοδεία πρός τή Δαμασκό, γιά νά συλλάβει καί νά ἁλυσοδέσει τούς ἀκολούθους τοῦ εὐαγγελίου, τότε ὁ Θεός παρουσιάζεται ἐνώπιόν του.  Ὁ Παῦλος χάνει τό φῶς του.  Πέφτει στή γῆ καί ἀκούει τό: «Σαούλ, Σαούλ τί με διώκεις;» Γιά νά ἐρωτήσει: «Τίς εἶ Κύριε;» καί νά ἀκούσει:  «ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὅν σύ διώκεις˙»  (Πραξ. θ΄ 4 ἑξ.)  Ἀπό τή στιγμή ἐκείνη ὁ Παῦλος μεταστρέφεται καί μεταβάλλει πορεία. 

 

πό τή μεταστροφή τοῦ Παύλου καί ἔπειτα, ὁ ἴδιος εἶναι πιά νεκρός γιά τό Μωσαϊκό νόμο καί τό κοσμικό φρόνημα.  Αὐτά ὑποδηλώνει μέ τά παρακάτω: «ἐγώ γάρ διά νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσῳ.  Χριστῷ συνεσταύρωμαι˙  ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός˙» (Γαλ. β΄ 19-20)  Κι ἀληθινά, μέ κριτήριο τόν νόμο, ἔχω πεθάνει γιά τή θρησκεία τοῦ νόμου, γιά νά βρῶ τή ζωή κοντά στόν Θεό.  Ἔχω πεθάνει στόν σταυρό μαζί μέ τόν Χριστό.  Τώρα πιά δέν ζῶ ἐγώ, ἀλλά ζεῖ στό πρόσωπό μου ὁ Χριστός.

 

μέσως μετά τήν κλήση του ὁ Παῦλος μεταβαίνει στή Δαμασκό, ὅπου συναντᾶται μέ τόν Ἀνανία σέ κάποιου τό σπίτι, ὁ ὁποῖος λεγόταν Ἰούδας.  Ὁ Ἀνανίας τήν ὥρα τῆς μεταστροφῆς τοῦ Παύλου εὑρισκόταν γονατιστός καί προσευχόμενος στή Δαμασκό.  Ὁ Θεός φανέρωσε τά πάντα στόν Ἀνανία καί τοῦ ἔδωσε ὁδηγίες γιά τή θεραπεία καί βάπτιση τοῦ Παύλου.  Ὁ Θεός ἐπίσης  πληροφόρησε τόν Ἀνανία ὅτι ἐπρόκειτο γιά «σκεῦος ἐκλογῆς» καί ὅτι ὁ Παῦλος ἔμελλε «βαστάσαι τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἐνώπιον ἐθνῶν καί βασιλέων υἱῶν τε Ἰσραήλ.»  (Πραξ. θ΄ 10-18)  Ὁ Θεός τόν διάλεξε γιά νά τόν χρησιμοποιήσει ὡς ὄργανο, τό ὁποῖο θά ἔκανε γνωστό τόν Κύριο στά ἔθνη καί στούς ἄρχοντές τους καί στόν Ἰσραηλιτικό λαό.

 

Παῦλος μετά τήν μεταστροφή του εὑρέθη ἀντιμέτωπος, τόσο μέ τούς ὁμοεθνεῖς καί ὁμοθρήσκους του Ἰουδαίους ὅσο καί μέ τούς χριστιανούς.  Οἱ μέν Ἰουδαῖοι τόν θεωροῦσαν προδότη καί τόν κατηγοροῦσαν.  Οἱ δέ χριστιανοί δέν τόν ἐμπιστευόντουσαν ἕνεκα τῆς προτεραίας του διαγωγῆς ἀπέναντί τους.  Σ’ αὐτό ἀκριβῶς τό σημεῖο τῆς ζωῆς τοῦ Παύλου ἔπαιξε τό σημαντικό ρόλο της ἡ παιδική καί νεανική φιλία μέ τό Βαρνάβα.  Ὁ Βαρνάβας μεσολάβησε ὥστε ὁ Παῦλος νά γίνει δεχτός ἀπό τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας.  Ἀργότερα δέ ὅταν ὁ Βαρνάβας ἐστάλη στήν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας, ὅπου διεπίστωσε τήν ἐξάπλωση τοῦ εὐαγγελίου μεταξύ τῶν κατοίκων της, σέ μεγάλη ἔκταση, ἔσπευσε στήν Ταρσό καί ἔφερε μαζί του τόν παιδικό του φίλο γιά νά τόν βοηθήσει.

 

θεῖος Παῦλος οὐδέποτε ξέχασε ὅτι ὑπῆρξε διώκτης τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ.  Μνημονεύει πολλές φορές τοῦτο τό γεγονός καί ἔτσι συντηρεῖ μέσα του τό ταπεινό φρόνημα.  Ἀναφέρει ὅτι εἶδε τόν Κύριο καί γιά νά μή θεωρηθεῖ ὅτι καυχᾶται, ἀποκαλεῖ τον ἑαυτό του «ἔκτρωμα», δηλαδή ἀσχημομούρη.  Μνημονεύει ἐπίσης γιά τίς ἀποκαλύψεις τίς ὁποῖες ἐδέχθη κατ’ εὐθεῖαν ἀπό τόν Κύριο, ἀφοῦ ἀνέβη «μέχρι τρίτου οὐρανοῦ», δηλαδή στόν Παράδεισο.  Ἐκεῖ ἄκουσε «ἄρρητα ρήματα, ἅ οὐκ ἐξόν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι.» (Β΄ Κορ. ιβ΄ 4)  Ἐκεῖ στόν παράδεισο ἄκουσε λόγια τά ὁποῖα ἀνθρώπινη γλῶσσα δέν μπορεῖ νά διατυπώσει καί τά ὁποῖα δέν ἐπιτρέπεται στόν ἄνθρωπο νά τά πεῖ καί νά τά ἀποκαλύψει.

 

Παῦλος τονίζει ὅλα αὐτά γιά νά ὑπεραμυνθεῖ τῆς γνησιότητος τοῦ Ἀποστολικοῦ του ἀξιώματος καί νά διακυρήξει ὅτι δέν αἰσθάνεται κατώτερος τῶν ἄλλων Ἀποστόλων, ὅπως θά ἤθελαν οἱ ἐχθροί του.  Ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀνέλαβε ἱεραποστολική δράση στήν Ἀραβία καί ἔπειτα ἐπέστρεψε στή Δαμασκό.  Στούς πρώτους τῶν Ἀποστόλων, δηλαδή τούς Πέτρο, Ἰάκωβο καί Ἰωάννη, ἐξέθεσε τό εὐαγγέλιο, τό ὁποῖο δίδασκε καί δέν προσέθεσαν σ’ αὐτό τίποτε, οὔτε τό διώρθωσαν.  Συνεφώνησαν μόνο νά συνεχίσει τήν ἱεραποστολική του δράση μεταξύ τῶν ἐθνικῶν. Σύμφωνα δέ μέ τήν ἀπόφαση τῆς Ἀποστολικῆς συνόδου οἱ ἐξ ἐθνῶν χριστιανοί ἔπρεπε νά ἀπέχουν ἀπό τά εἰδωλόθυτα, τό αἷμα, τό κρέας ἀπό πνιγμένα ζῶα καί τήν πορνεία. 

 

θεῖος Παῦλος ἦταν βαθύς γνώστης τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς.  Αὐτό φαίνεται ἀπό ὅσα παραθέτει στήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή καί ἀπό ὅπου φαίνεται ἡ πάλη, ἡ ὁποία διεξάγεται μέσα στόν διχασμένο μεταπτωτικό ἄνθρωπο σχετικά μέ τήν ἐφαρμογή τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ ἤ τοῦ θελήματος τοῦ κακοῦ ἑαυτοῦ μας, ὅπου λέγει: «συνήδομαι γάρ τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ κατά τόν ἔσω ἄνθρωπον, βλέπω δέ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσί μου ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου καί αἰχμαλωτίζοντά με ἐν τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσί μου.  Ταλαίπωρος ἐγώ ἄνθρωπος!   τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου; εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ διά Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν.  ἄρα οὖν αὐτός ἐγώ τῷ μέν νοΐ  δουλεύω νόμῳ Θεοῦ, τῇ δέ σαρκί  νόμῳ ἁμαρτίας.» (Ρωμ. ζ΄ 22 -25)

 

Συνεπῶς, ἡ πεῖρα δείχνει ὅτι, ἐνῶ ἐγώ θέλω νά κάνω τό καλό, οἱ πράξεις μου δείχνουν πώς κάνω τό κακό.  Ἐσωτερικά συμφωνῶ καί χαίρομαι μέ ὅσα λέει ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ.  Διαπιστώνω ὅμως πώς ἡ πράξη μου ἀκολουθεῖ ἕναν ἄλλο νόμο, πού ἀντιστρατεύεται τόν νόμο μέ τόν ὁποῖο συμφωνεῖ ἡ συνείδησή μου:  Εἶναι ὁ νόμος τῆς ἁμαρτίας πού κυριαρχεῖ στήν ὕπαρξή μου καί μέ κάνει αἰχμάλωτό της.  Τί δυστυχισμένος, ἀληθινά, πού εἶμαι!  Ποιός μπορεῖ νά μέ λυτρώσει ἀπό τήν ὕπαρξη αὐτή, πού ἔχει ὑποταχθεῖ στόν θάνατο;  Ἄς εὐχαριστήσουμε τόν Θεό πού τό ἔκανε αὐτό, μέ τό σωτήριο ἔργο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.  Ἄρα, λοιπόν, ἐγώ ὁ ἴδιος, ἐνῶ συμφωνῶ θεωρητικά μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, στήν πράξη εἶμαι ὑποταγμένος στόν νόμο τῆς ἁμαρτίας.

 

ἐπίσκεψη τοῦ Παύλου στήν Ἀθήνα ὅπου τοῦ προκάλεσε μεγάλη κατάθλιψη στήν ψυχή ἡ κατείδωλος πόλη, φέρνει στήν ἐπιφάνεια τήν ἐξυπνάδα του, γιατί βρῆκε ἐκεῖ σημεῖο ἐπικοινωνίας μαζί μέ τούς Ἀθηναίους ἀπευθύνοντάς τους πρῶτο ἔπαινο γιά τή θρησκευτικότητά τους καί ἔπειτα ἀποκαλύπτοντάς τους τόν ἄγνωστο Θεό, τόν ὁποῖο αὐτοί ἤδη τιμοῦσαν.  «διερχόμενος γάρ καί ἀναθεωρῶν τά σεβάσματα ὑμῶν εὗρον καί βωμόν ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο, ἀγνώστῳ Θεῷ.  ὅν οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτον ἐγώ καταγγέλλω ὑμῖν.» (Πραξ. ιζ΄ 237)  Πράγματι, ἐνῶ περιδιάβαζα τήν πόλη σας καί ἔβλεπα τούς ἱεροῦς σας τόπους, βρῆκα ἀνάμεσα σ’ αὐτούς κί ἕνα βωμό, μέ ἐπιγραφή: στόν ἄγνωστο Θεό.  Αὐτόν, λοιπόν, πού ἐσεῖς λατρεύετε χωρίς νά τόν γνωρίζετε, αὐτόν ἐγώ τώρα σᾶς τόν κάνω γνωστό.

 

νώπιον δέ τῶν δυσκόλων περιστάσεων, μέ τίς ὁποῖες εὑρέθη ἀντιμέτωπος στήν Κόρινθο, καί ὁ λογισμός του τόν προέτρεπε νά τούς ἐγκαταλείψει, ἔρχεται ὁ Κύριος μέ ὅραμα μέσα στή νύκτα καί τοῦ λέγει: «μή φοβοῦ, ἀλλά λάλει καί μή σιωπήσης, διότι ἐγώ εἰμι μετά σοῦ, καί οὐδείς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε, διότι λαός ἐστί μοι πολύς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.»  (Πράξ. ιη΄ 9-10)

 

τρυφερότητα τῆς ψυχῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί τά πατρικά του αἰσθήματα ἔρχονται στήν ἐπιφάνεια ὅταν συναντᾶ τούς πρεσβυτέρους τῆς Ἐφέσου στήν πόλη Μίλητο.  Ἐκεῖ δέ φανερώνει ὅτι μέ τήν ἐξάσκηση τῆς τέχνης τοῦ σκηνοποιοῦ συντηροῦσε καί τόν ἑαυτό του καί τούς συνεργάτες του.  «αὐτοί γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καί τοῖς οὖσι μετ’ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται.» (Πράξ. κ΄ 34)

 

Νά ἀναφέρουμε ὅτι ὁ Παῦλος ἀγαποῦσε τόσο τούς συμπατριῶτες του ὅσο καί τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας.  Τό πρῶτο φαίνεται ἀπό τά αἰσθήματα πού ἔτρεφε μέσα του γιά τή σωτηρία τῶν ὁμοεθνῶν καί συγγενῶν του Ἰουδαίων, ὥστε ἔλεγε: «ηὐχόμην γάρ αὐτός ἐγώ ἀνάθεμα εἶναι ἀπό τοῦ Χριστοῦ ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν μου, τῶν συγγενῶν μου κατά σάρκα… » (Ρωμ. θ΄ 1-5)  Μέ βάση αὐτά μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ὁ καλός Χριστιανός ἀποβαίνει ὁπωσδήποτε καί καλός πατριώτης. Διά δέ τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, φρόντιζε νά τά χειραγωγεῖ καί νά λύνει τίς ἀπορίες καί τά προβλήματά τους, μέ τίς ἐπιστολές του.  Χάριν δέ τῶν πτωχῶν χριστιανῶν τῶν Ἱεροσολύμων ἐξασκοῦσε τή λογία, δηλαδή τή συλλογή χρημάτων ἀπό τά πιό εὔπορα μέλη τῶν κοινοτήτων, γιά νά καλύψει τίς ἀνάγκες τῶν πτωχῶν χριστιανῶν τῶν Ἱεροσολύμων.  (Α΄ Κορ. ιστ΄ 1)

 

Ἀπόστολος Παῦλος καλλιεργοῦσε συνεχῶς μέσα του τήν ταπείνωση, ἐπαναλαμβάνοντας: «χάριτι δέ Θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι˙ καί ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμέ οὐ κενή ἐγενήθη, ἀλλά περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, οὐκ ἐγώ δέ, ἀλλ’ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σύν ἐμοί.»  (Α΄ Κορ. ιε΄ 10) Μέ τή χάρη ὅμως τοῦ Θεοῦ ἔγινα αὐτό πού ἔγινα˙  κι αὐτή ἡ χάρη πρός ἐμένα δέν ὑπῆρξε ἄκαρπη: ἐργάστηκα περισσότερο ἀπ‘ ὅλους τούς ἀποστόλους, ὄχι βέβαια ἐγώ, ἀλλά ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ πού μέ συνοδεύει. 

 

Θεός ὅμως γιά νά τόν προστατεύσει ἐπέτρεψε νά εἶναι μόνιμα ἀσθενής.  «Καί τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μή ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ ἵνα μή ὑπεραίρωμαι.»  (Β΄ Κορ. ιβ΄ 7) Γιά νά μήν ὑπερηφανεύομαι ὅμως, ὁ Θεός μοῦ ἔδωσε ἕνα ἀγκάθι στό σῶμα μου, ἕναν ὑπηρέτη τοῦ σατανᾶ νά μέ ταλαιπωρεῖ, ὥστε νά μήν ὑπερηφανεύομαι.

 

θεῖος Παῦλος, φαίνεται ὅτι, διακρινόταν γιά τήν εὐθυκρισία τοῦ χαρακτῆρος του.  Ὅταν ὁ Ἰωάννης-Μᾶρκος ἐγκατέλειψε, κατά τήν πρώτη ἱεραποστολική περιοδεία στή Μικρά Ἀσία, τούς Βαρνάβα καί Παῦλο, ὁ Παῦλος ἀρνήθηκε ἔντονα νά τόν δεχθεῖ γιά τή δεύτερη περιοδεία, μεταξύ τῶν συνοδῶν του. Τοῦτο προκάλεσε παροξυσμό μεταξύ τῶν δύο ἀποστόλων καί χωρισμό.  Ἀργότερα ὅμως ὅταν ἦταν φυλακισμένος στή Ρώμη, ζήτησε ἀπό τόν Τιμόθεο, νά μεταβεῖ κοντά του ὁ Μᾶρκος.  «Μᾶρκον ἀναλαβών ἄγε μετά σεαυτοῦ˙ ἔστι γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν» (Β΄ Τιμ. δ΄ 11) Ἐρχόμενος πάρε τόν Μᾶρκον καί φέρε τον μαζί σου, γιατί μοῦ εἶναι χρήσιμος στήν ἐξυπηρέτησή μου.

 

Πρέπει δέ νά ἀναφερθεῖ ὅτι ὅταν οἱ περιστάσεις τό ἔφερναν δέ δίσταζε νά συγκρουσθεῖ μετά τῶν συναποστόλων του.  «Ὅτε δέ ἦλθε Πέτρος εἰς Ἀντιόχειαν, κατά πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν.  πρό τοῦ γάρ ἐλθεῖν τινας ἀπό Ἰακώβου μετά τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν˙ ὅτε δέ ἦλθον, ὑπέστελλε καί ἀφώριζεν ἑαυτόν, φοβούμενος τούς ἐκ περιτομῆς.  καί συνυπεκρίθησαν αὐτῷ καί οἱ λοιποί Ἰουδαῖοι, ὥστε καί Βαρνάβας συναπήχθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει.  ἀλλ’ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσι πρός τήν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῷ Πέτρῳ ἔμπροσθεν πάντων˙ εἰ σύ Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς ζῇς καί οὐκ Ἰουδαϊκῶς, τί τά ἔθνη ἀναγκάζεις ἰουδαΐζειν;»  (Γαλ. β΄ 11-14)

 

Στή συνέχεια ἄς ἀκούσουμε τά πιό πάνω σέ ἁπλούστερη γλῶσσα: Ὅταν ἦρθε ὁ Πέτρος στήν Ἀντιόχεια, τοῦ ἀντιμίλησα κατά πρόσωπο, γιατί ἦταν ἀξιοκατάκριτος.  Γιατί πρίν ἔρθουν μερικοί ἄνθρωποι τοῦ Ἰακώβου, ἔτρωγε στά κοινά δεῖπνα μαζί μέ τούς ἐθνικούς˙  ὅταν ὅμως ἦρθαν, ὑποχωροῦσε καί διαχώριζε τή θέση του, ἐπειδή φοβόταν τούς Ἰουδαίους.  Μαζί του ἄρχισαν νά ὑποκρίνονται καί οἱ ὑπόλοιποι Ἰουδαῖοι, σέ σημεῖο πού παρασύρθηκε στήν ὑποκρισία τους ἀκόμα και ὁ Βαρνάβας! Ἐγώ ὅμως ὅταν εἶδα πώς δέν βαδίζουν σύμφωνα μέ τήν ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου, εἶπα στόν Πέτρο μπροστά σέ ὅλους: Ἐάν ἐσύ πού εἶσαι Ἰουδαῖος συμπεριφέρεσαι σάν ἐθνικός κι ὄχι ὡς πιστός στόν νόμο Ἰουδαῖος, τότε γιατί ἐξαναγκάζεις τούς ἐθνικούς νά συμπεριφέρονται σάν Ἰουδαῖοι;

 

ς πρός τή σωματική του διάπλαση ἡ παράδοση θέλει τόν Παῦλο φαλακρό καί κάπως μικρόσωμο.  Πρέπει, ὅμως, ὅπως ὁ χαριτωμένος Βαρνάβας καί ὁ Παῦλος νά εἶχε τή δική του ὀμορφιά, γι’ αὐτό μετά τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ ἐκ γενετῆς χωλοῦ στά Λύστρα τῆς ἐπαρχίας τῆς Λυκαονίας στή Μικρά Ἀσία, ὁ λαός τούς ἐξέλαβε ὡς Θεούς, τόν μέν Βαρνάβα ὡς τό Δία, τόν δέ Παῦλο ὡς τόν Ἑρμῆ καί ὁ ἱερέας τοῦ ναοῦ τοῦ Δία ἔφερε βόδια καί στεφάνια καί ἦταν ἕτοιμος νά τούς προσφέρει θυσία, τήν ὁποία βέβαια οἱ Ἀπόστολοι ἀπέρριψαν καί ἀπέφυγαν μέ θυμό καί αὐστηρότητα (Πραξ. ιδ΄ 8-15).

 

Ἀπόστολος Πέτρος στή δεύτερη Καθολική ἐπιστολή του μᾶς λέγει: «Διό, ἀγαπητοί, ταῦτα προσδοκῶντες σπουδάσατε ἄσπιλοι καί ἀμώμητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ, καί τήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε, καθώς καί ὁ ἀγαπητός ἡμῶν ἀδελφός Παῦλος κατά τήν αὐτῷ δοθεῖσαν σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν, ὡς καί ἐν πάσαις ταῖς ἐπιστολαῖς ἐν αὐταῖς περί τούτων, ἐν αἷς ἐστι δυσνόητά τινα, ἅ οἱ ἀμαθεῖς καί ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καί τάς λοιπάς γραφάς πρός τήν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν.»  (Β΄ Πετρ. γ΄ 14-16)  Γι’ αὐτό, ἀγαπητοί μου, προσμένοντας τόν ἐρχομό τοῦ Κυρίου, φροντίστε νά βρεθεῖτε μπροστά του μέ εἰρήνη, χωρίς κηλίδες καί ψεγάδια.  Θεωρῆστε τή μακροθυμία τοῦ Κυρίου μας ὡς εὐκαιρία σωτηρίας, ὅπως σᾶς ἔγραψε κι ὁ ἀγαπητός μας ἀδελφός ὁ Παῦλος, μέ τή σοφία πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός.  Τό λέει ἄλλωστε καί σ’ ὅλες του τίς ἐπιστολές, ὅταν ἀναφέρεται σ’ αὐτό τό Θέμα.  Ὑπάρχουν σ’ αὐτές μερικά δυσνόητα σημεῖα, τά ὁποῖα οἱ ἀμαθεῖς καί ταλαντευόμενοι, τά διαστρεβλώνουν.  Τό ἴδιο κάνουν καί μέ τήν ὑπόλοιπη Γραφή, μέ ἀποτέλεσμα νά προκαλοῦν τήν καταστροφή τους.

 

3

πό ὅσα ἔχουν ἀναφερθεῖ μέσα ἀπό τή ζωή τοῦ θείου Παύλου ἀποκτοῦμε μιά εἰκόνα τῆς ζωῆς τῆς πρώτης Ἐκκλησίας.  Στίς μέρες μας, ὅπου ἔθνη καί λαοί συναγελάζονται συνεχῶς, πολλές φορές ἔχει κάποιος  τήν αἴσθηση ὅτι βιώνει παρόμοια γεγονότα.  Φυσικά, κάποιος μπορεῖ νά μνημονεύσει ὅτι: «τό Πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει ὑπέρ ἡμῶν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις˙» (Ρωμ. η΄ 26)  Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο μεσιτεύει γιά μᾶς στό Θεό, μέ στεναγμούς πού δέν μποροῦν νά ἐκφραστοῦν μέ λόγια. 

 

πιλέξαμε νά κλείσουμε τήν παροῦσα ὁμιλία μέ ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό ὅσα γράφει στά ὑπομνήματά του ὁ ἀοίδιμος Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, θέλοντας νά τονίσει τήν ἰδιοσυγρασία τῆς προσωπικότητος τοῦ Παύλου. «Καρδία πυρίνη, τό πῦρ σφοδροῦ συναισθήματος καί φαντασίας, ὅπερ συνεχώνευεν εἰς ἕν τάς μυστικάς του ἐνοράσεις καί τάς λογικάς του συλλήψεις, ἡ λεπτή του εὐαισθησία, ἡ ἀποφασιστική του θέλησις, ἡ ἀνδρική του  εἰλικρίνεια καί τό θάρρος, ἡ μητρική του τρυφερότης, ἡ ζωηρότης του, ἡ εὐστροφία του καί ἡ εὐθυμολογία (τό χιοῦμορ), ὁ πλούσιος ἀνθρωπισμός του καί ἡ ὀξεῖα ἠθική παρατηρητικότης του, ἡ δεξιότης καί ἑτοιμότης του, τό ὀργανωτικόν του πνεῦμα καί ἡ ἔμφυτος δύναμις τοῦ ἄρχειν, καί τό ἰσχυρόν καί δημιουργικόν, καίτοι οὐχί εὔκολον, χάρισμα τοῦ ἐκφράζεσθαι, ὅπερ ἐπρομήθευε τό κατάλληλον ἔνδυμα, τό πρωτότυπον ἐξ ἴσου πρός τάς ἰδέας, τάς ὑπ’ αὐτό καλυπτομένας, ὅλαι αὐταί αἱ ἰδιότητες καί δυνάμεις συνέτρεξαν εἰς τό νά ἀναδείξωσι τόν ἀπόστολον τῶν ἐθνῶν τόν ἀρχιτέκτονα τῆς οἰκουμενικῆς ἐκκλησίας καί τῆς χριστιανικῆς θεολογίας». (Findlay σελ. 699)

 

 

Πηγαί καί Βοηθήματα

 

                    Καινή Διαθήκη, ἔκδοση Ἑλληνικῆς Βιβλικῆς Ἑταιρίας 2006.

 

                    An Introduction to the letters of St Paul, A. W. Heathcote

First Published 1963.

 

                    Σ. Ἀγουρίδου Εἰσαγωγή εἰς τήν Καινή Διαθήκην. 

Ἐκδόσεις Γρηγόρη 1971.

 

                    Ἰωάννου Θ. Κολιτσάρα Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί οἱ Ἕλληνες.

Ἀδελφότης θεολόγων Η «ΖΩΗ» Ἀθῆναι 1966.

 

                    John Holzner ΠΑΥΛΟΣ Μετάφρασις Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου, ἀπό τήν 21η ἔκδοση. 

Ἐκδόσεις Δαμασκός Ἔκδοσις Ὄγδοη Ἀθῆναι 1972.

 

                    Π.Ν. Τρεμπέλα Ὑπόμνημα εἰς τάς Ἐπιστολάς τῆς Κ. Διαθήκης χρυσόδετος Τόμος Α΄, Ἀδελφότης Θεολόγων Η «ΖΩΗ»,

Ἔκδοσις δευτέρα, ἐπηυξημένη, Ἀθῆναι1956.

 

                    Ν. Ι. Λούβαρι Εἰσαγωγή εἰς τάς περί Παῦλον Σπουδᾶς ἔκδοσις Β΄ Ἐκδοτικός οἶκος «ΑΣΤΗΡ» Ἀθῆνα 1960.

 

 

           

 

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »