Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for the ‘Διακονία / Diaconia’ Category

Κ Ο Ι Ν Ο Σ Κ Λ Η Ρ Ο Σ Ο Θ Α Ν Α Τ Ο Σ
«Ἐγένετο δέ ἀποθανεῖν τόν πτωχόν καί ἀπενεχθῆναι αὐτόν ὑπό τῶν ἀγγέλων εἰς τόν κόλπον Ἀβραάμ· ἀπέθανε δέ καί ὁ πλούσιος καί ἐτάφη.» (Λουκ. ιστ΄ 22)

Ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς πολύ παραστατικά μᾶς διηγεῖται τήν παραβολή, ἡ ὁποία παραθέτει τήν καθημερινή ζωή ἑνός πλουσίου ἀνθρώπου τῶν ἡμερῶν τῆς ἐπιγείου ζωῆς τοῦ Κυρίου καί παράλληλα ἐκθέτει τή δυστυχία μέσα στήν ὁποία ἐκτυλίσσεται ὁ βίος ἑνός πτωχοῦ μέ τό ὄνομα Λάζαρος. Ὁ πλούσιος διάγει τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς του μέσα στή χλιδή καί τή σπατάλη. Δαπανᾶ τεράστια ποσά γιά τό ντύσιμο καί τίς διασκεδάσεις του. Ἔξω ἀπό τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ του κεῖται ὁ Λάζαρος κουρελής, νηστικός, πληγωμένος καί κατάμονος. Σύντροφοί του τά ἄλαλα ζῶα, τά σκυλιά τῆς γειτονιᾶς, τά ὁποῖα τοῦ γλύφουν τίς πληγές. Τροφή του τά ψίχουλα, τά ὁποῖα πέφτουν ἀπό τό τραπέζι κάτω στή γῆ. Οἱ μέρες κύλησαν καί τό τέλος καί τῶν δύο ἦλθε.

Ὁ Λάζαρος σάν ἔκλεισε τά μάτια, ἡ σκηνή γι’ αὐτόν μετεβλήθη. Οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ κατῆλθαν καί συνόδευσαν τήν ψυχή του στόν παράδεισο. Πέθανε καί ὁ πλούσιος καί μπῆκε καί αὐτοῦ τό σῶμα στή γῆ. Ἡ ψυχή του ὅμως κατέληξε στήν κόλαση. Ἀπό ἐκεῖ περιφέρει τά μάτια καί συνειδητοποιεῖ ὅτι εὑρίσκεται σέ ἀντίθετο μέρος ἀπό τό δύστυχο Λάζαρο, τόν ὁποῖο ἐκεῖνος περιφρονοῦσε. Σηκώνει τά μάτια καί ἀτενίζει τόν Ἀβραάμ καί τό Λάζαρο νά ἀπολαμβάνει τήν εὔνοιά του. Ζοῦν στόν παράδεισο. Τότε ὁ πλούσιος ὑποβάλλει πρός τόν Ἀβραάμ αἴτημα νά σταλεῖ ὁ Λάζαρος νά τοῦ δροσίσει τά στεγνά χείλη, γιατί καιγόταν ἐκεῖ ὅπου εὑρίσκετο.

Ὁ Ἀβραάμ μέ πολλή καλωσύνη καί γλυκύτητα ἀπάντησε ἀποκαλώντας τον παιδί του, ὅτι αὐτός στήν ἐπίγεια ζωή χάρηκε τά ἀγαθά του ἐγωιστικά καί ὁ Λάζαρος μέ ὑπομονή ἔφερε τό σταυρό τῶν βασάνων του. Τώρα ὅμως ἡ σκηνή ἄλλαξε καί οἱ δύο βρέθηκαν ὁ καθένας στό ἀντίθετο στρατόπεδο. Ἦταν λοιπόν ἀδύνατο νά ἱκανοποιηθεῖ τό αἴτημά του.

Τότε ὁ πλούσιος ὑπέβαλε ἄλλο αἴτημα πρός τόν Ἀβραάμ, νά στείλει τό Λάζαρο στή γῆ, γιά νά ἐνημερώσει τούς πέντε ἀδελφούς του, οἱ ὁποῖοι φαίνεται ζοῦσαν μέ τόν ἴδιο τρόπο, γιά νά μετανοήσουν, ὥστε νά μήν ἔχουν παρόμοιο τέλος. Αὐτήν τή στιγμή ὁ Ἀβραάμ ὑπενθύμισε ὅτι ὑπάρχει ἡ Γραφή, ἡ ὁποία περιέχει τό Νόμο τοῦ Θεοῦ, ὅπως τόν διετύπωσε ὁ Μωυσῆς καί τά ὅσα δίδαξαν οἱ προφῆτες. Καλά κάνουν νά τούς ἀκούσουν. Ὁ πλούσιος διετείνετο ὅτι μιά νεκρανάσταση θά τούς ἔπειθε πολύ. Ὁ Ἀβραάμ ὅμως ἀπέρριψε καί τό δεύτερο αἴτημα τοῦ πλουσίου, βεβαιώνοντας ὅτι ἀφοῦ δέ διδάσκονται ἀπό τή Γραφή, ούτε ἡ νεκρανάσταση ἀνθρώπου θά τούς ὠφελήσει.

Κάποιοι ἀκούοντας αὐτήν τήν παραβολή ἴσως νά νομίσουν ὅτι ὁ Θεός στρέφεται ἐναντίον τῶν πλουσίων καί εὐνοεῖ τούς πτωχούς. Οὔτε ὁ Θεός οὔτε ἡ Ἐκκλησία ἀπορρίπτουν τούς μέν καί εὐνοοῦν τούς δέ. Τόσο ὁ πλοῦτος ὅσο καί ἡ πτωχεία ἀποτελοῦν δύο καταστάσεις, τίς ὁποῖες ἐπιτρέπει ὁ Θεός ἤ καί προξενοῦν οἱ ἄνθρωποι. Τόσο τό ἕνα ὅσο καί τό ἄλλο ἀπό μόνα τους εἶναι οὐδέτερα. Ἐκεῖνο τό ὁποῖο ὁδηγεῖ στήν κόλαση ἤ τόν παράδειστο ὀφείλεται στήν ἀντιμετώπιση τῶν δύο αὐτῶν καταστάσεων καί πῶς κάποιος τίς χρησιμοποιεῖ. Μεγάλοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἔκαμαν ὀρθή χρήση τοῦ πλούτου καί τῶν χαρισμάτων τους καί ἀνεδείχθησαν διαπρεπεῖς θεολόγοι στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί εὐεργέτες τῶν ἀνθρώπων θεραπεύοντας τίς ὑλικές ἀνάγκες τους.

Ἄλλοι, ὡς πτωχοί, καλλιέργησαν τήν ταπείνωση καί τήν ὑπομονή καί εὐαρέστησαν στό Θεό, γιατί ἀγαποῦσαν τούς συνανθρώπους τους καί τούς ἐσέβοντο ὡς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, ἀνεξάρτητα τοῦ ποῖοι ἦταν. Τόσο οἱ πλούσιοι ὅσο καί οἱ πτωχοί νά ἐνθυμούμεθα ὅτι εἴμαστε παιδιά τῆς Ἐκκλησίας καί ἀδέλφια τοῦ Χριστοῦ ἀλλά καί μεταξύ μας. Νά σεβόμεθα ὁ ἕνας τόν ἄλλο καί νά συντρέχουμε ὁ καθένας τίς ἀνάγκες τοῦ ἄλλου στό ὄνομα τοῦ Κυρίου. Μόνο ἔτσι μπορεῖ νά κερδίσουμε τήν εὐαρέσκεια στόν Πλάστη μας καί νά ἔχουμε θέση στούς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ, ὅπου ὑπάρχει «ἦχος καθαρός ἑορταζόντων καί βοώντων ἀπαύστως. Κύριε, δόξα σοι». Ἀμήν!

Read Full Post »

“First-enthroned of the apostles, teachers of the universe: Entreat the Master of all to grant peace to the world, and to our souls great mercy!“ (Leave-taking hymn)

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

Last Sunday the Church celebrated the feast of Saints Peter and Paul. These two Apostles worked with devotion and great faith in spreading the Gospel throughout the then known world and under great hardship.

Saint Peter was the brother of the Apostle Andrew. They came from Bethsaida and were fishermen. Their father was Jonah. Peter was led to the Lord by his brother the Protoclete Andrew and heard from the Lord: “You shall be called Cephas” (John 1: 42). Cephas comes from the Syrian language and it means Peter. Peter was married and lived in Capernaeum, where his mother-in-law also lived and whom the Lord healed from a fever.

Peter was a warm character, enthusiastic, easily-changeable in his mood, devoted to the Lord. He had frequent relapses although he was mature in age. He had great love towards his Lord and Teacher and he expressed it at every opportunity. When the soldiers went to arrest the Lord, Peter took out his knife and cut off Malchus’s ear, who was a servant. The Lord immediately healed Malchus and emphatically rebuked Peter. Peter was also called Simon.

At one time when the Lord asked His disciples to tell Him who do the people think He is, others said various things, including John the Baptist, Elijah the prophet, Jeremiah also a prophet and others. Peter, however, made the confession: “You are the Christ, the Son of the living God.” (Matthew 16:16). The Lord blessed Peter’s confession and told him that he would hold the keys to Paradise.

On the eve of the Lord’s passion, Peter, who promised that he would even sacrifice his life for his Lord, if necessary, heard from the Lord that he would deny Him three times before the cockerel crows. Indeed, Peter did deny the Lord three times and when he realised what he had done, he wept bitterly. However, the Lord after His resurrection, reinstated him in his former position, by asking him three times if he truly loved Him with the words: “Simon, son of Jonah, do you love Me?” After the third time the Lord, told him: “Feed my sheep”. (John 21: 17).

After this the Lord prophesied the type of martyrdom Peter would go through. He told him that in his old age, contrary to what he could do in his youth, someone else would look after him and would lead him to a place where he would not wish to be. John the Evangelist tells us that with these words the Lord revealed to Peter “by what death he would glorify God.” (John 21: 19). Peter the Apostle was martyred in Rome after being crucified upside down.

St Paul came from Tarsus of Cilicia. He was a descendant of a Jewish family and in addition to that his father was a Pharisee. Tarsus was a city for education and trade. Paul’s family sent him to Jerusalem, where he studied Judaism by the feet of Gamaliel. There he met and became friends with Barnabas who later became Barnabas the Apostle. Paul was educated in Greek literature and philosophy. After his studies in Jerusalem he proved to be a merciless persecutor of the Christians.
On one occasion, on his way to Damascus, carrying introductory letters for the persecution of Christians, at one point during his journey, he suddenly found himself within a very strong light. He was blinded by the light and fell from his horse. He then heard a voice saying to him: “Saul, Saul, why are you persecuting Me?” and Paul asked “Who are You Lord?”. The Lord answered him saying: “I am Jesus whom you are persecuting… Arise and go into the city, and you would be told what you must do.” (Acts 9: 6). Following this and in agreement with God’s guidance, Paul was baptised by Ananias.

Saint Paul worked as a missionary for the spread of the Gospel with all his soul and with many co-workers. He carried out three journeys and has written fourteen letters. He founded many local Churches in Asia Minor, in Greece and elsewhere. Paul sealed his life with martyrdom in Rome. Lord, save our souls through the prayers of the Holy Apostles. Amen!

C O M M U N I T Y N E W S

MEALS FOR THE ELDERLY: The meals for the elderly during the month of June and the first week in July 2014, were subsidised by an anonymous donor, by the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA and by Estia of London. We thank all the kind donors for their generosity and consideration towards this worthy cause. We inform all our respected elderly that the meals given in their honour will stop on Tuesday, 1st July 2014. The meals will resume once again in September, after the summer holidays. We take this opportunity to thank all our kind donors and helpers for their ceaseless contribution towards this very worthy cause.

RENEWAL OF SUBSCRIPTIONS: The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine (£15.00) are now due. If you have not already paid your subscriptions or wish to subscribe to any or all of these you may contact our Community’s offices.

END OF YEAR CONCERT: Last Sunday, 29th June 2014, St Barnabas Greek Schools held their end-of-year School Concert in St Mary’s church hall. The concert was attended by many parents and friends of the School. After the hymn of Pentecost and some songs, the Head teacher of the schools, His Grace,
Athanasios, Bishop of Tropaeou gave an account of the school’s activities during the academic year 2013-2014. This was followed by plays, poems, dances and songs. At the end of the concert the annual school raffle was drawn. We take this opportunity to thank all the teachers and pupils who worked very hard to make the concert a huge success.

ST BARNABAS GREEK SCHOOLS, END OF LESSONS: The lessons for the pupils attending St Barnabas Greek Schools will stop on 5th July 2014. They will resume once again, on Saturday, 6th September, 2014. We wish you all an enjoyable holiday and look forward to welcoming you back in September.

ANNUAL SCHOOL RAFFLE: The annual school raffle has now come to an end for this year. The total amount raised through the sale of raffle tickets is £9,210.00. We would like to thank all those who contributed either by selling or buying raffle tickets. The draw took place at the end of the School summer concert. The winning numbers are: 1786, 829, 7506, 4651, 1728, 2856 and 8386. If you hold any of these tickets please call at the school office to collect your prize.

THE 15th EDUCATIONAL CONFERENCE (KES): On Monday, 23rd June 2014, the 15th Central Educational Council conference (KES) of the Archdiocese, took place in the Community’s church hall. His Eminence, Gregorios, Archbishop of Thyateira and Great Britain chaired the conference, with Their Graces, Bishop Chrysostomos of Kyaneae and Bishop Athanasios of Tropaeou. The conference was attended by all the educational members of the communities with their representatives who gave their greeting. The conference was very well organised and the participation of the many educators succeeded our anticipation. Those who wanted to take part but could not attend in person, were benefited by the connection with the internet, which enabled them to express their views.

In accordance with the programme, Mr Panayiotis Tofis, the co-ordinator of KES. welcomed all those present. This was followed by a greeting by His Grace, Athanasios, Bishop of Tropaeou, on behalf of the host community and the representatives of the two educational missions Mrs Barbara Kambouridou and Mrs Maria Papalouca. the representative of OESEKA, Mr Andreas Chimonas and AESL Mr Michael Ellinas. These were sealed by His Eminence, Gregorios, Archbishop of Thyateira, with a lengthy greeting.

Read Full Post »

Π Ο Ι Ο   Κ Α Ι   Π Ο Τ Ε   Τ Ο   Τ Ε Λ Ο Σ   Τ Η Σ   Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ

 

«σύ κατ’ ἀρχάς, Κύριε, τήν γῆν ἐθεμελίωσας, καί ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί·  αὐτοί ἀπολοῦνται, σύ δέ διαμένεις·»        (Ἑβρ. α΄ 10 – 11)

 

                Ὁ ἱερός ψαλμωδός, ἀγαπητοί ἀδελφοί, στόν Ψ102.10 ἀπευθύνεται πρός τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ καί ἀναφέρει ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ δημιουργός τοῦ σύμπαντος κόσμου, δηλαδή ὅλων ὅσα βλέπουμε καί ὅλων ὅσα δέ βλέπουμε.  Πότε ὅμως ἔλαβε χώρα τό γεγονός τῆς δημιουργίας;  Πρέπει νά ἐνθυμούμεθα ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἄχρονος, εἶναι ἔξω ἀπό τό χρόνο καί εἶναι ἐπίσης καί τοῦ χρόνου ὁ δημιουργός.  Προτοῦ ὁ Θεός θέσει σέ λειτουργία τή βούλησή του γιά νά ἔρθει ἡ δημιουργία ἀπό τήν ἀνυπαρξία στήν ὕπαρξη, δέν ὑπῆρχε ἡ ἔννοια χρόνος.  Ὁ χρόνος λοιπόν ἔχει ἀρχή καί ἔτσι κάποτε θά ἔχει καί τέλος.  Τή φράση κατά συνέπεια «κατ’ ἀρχάς» πρέπει νά τήν κατανοήσουμε «μέ τήν ἔναρξη τοῦ χρόνου», μέ τήν ἐμφάνιση τῶν πρώτων δημιουργημάτων, ὡς ἀρχή τοῦ χρόνου.

 

                Ὁ Θεός μέ τό Λόγο του δημιούργησε τά ὁρατά καί τά ἀόρατα.  Στήν Παλαιά Διαθήκη, στίς πρῶτες γραμμές τοῦ βιβλίου τῆς Γενέσεως, διαβάζουμε: «εἶπεν ὁ Θεός γενηθήτω…».  Τά πάντα ἦρθαν στήν ὕπαρξη ἀπό τήν ἀνυπαρξία.  Ἐκτός ἀπό τόν ὑλικό κόσμο ὁ Θεός δημιούργησε προηγουμένως τόν πνευματικό κόσμο, τά Ἀγγελικά τάγματα.  Στό βιβλίο τοῦ Ἰώβ διαβάζουμε: «ὅτε ἐγενήθησαν ἄστρα, ᾔνεσάν με φωνῇ μεγάλῃ πάντες ἄγγελοί μου.» (Ἰωβ ΛΗ 7) 

               

                Τά πλανητικά συστήματα ἀποτελοῦν καί αὐτά καρπό τοῦ ἔργου τῆς δημιουργίας.  Λειτουργοῦν μάλιστα οἱ φυσικοί νόμοι μέ τόση ἀκρίβεια, ὥστε οὐδέποτε συμβαίνουν ἀτυχήματα ἤ συγκρούσεις.  Μόνο μέ τήν ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ οἱ φυσικοί νόμοι ἀναστέλλουν προσωρινά τή λειτουργία τους, ὅταν γίνονται θαύματα, καί μετά ἐπανέρχονται καί συνεχίζουν κανονικά τήν πορεία τους.  Ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη κάνει λόγο γιά τήν ἐλαστικότητα τῶν νόμων τῆς φύσεως, ἡ ὁποία δέ γεννᾶ κανένα πρόβλημα.

 

                Μέ ξεχωριστή ἐνέργεια δημιούργησε ὁ Θεός την κορωνίδα τῆς δημιουργίας, τόν ἄνθρωπο, τήν ἕκτη ἡμέρα.  Σ’ αὐτήν τήν περίπτωση ἡ Γραφή δέν ἔχει τή συνήθη φράση «καί εἶπεν ὁ Θεός» ἀλλά στήν ἐνέργεια τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου συμμετέχουν καί τά τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος.  Ἡ Γραφή λέγει: «ποιήσωμεν».  Τά τρία πρόσωπα συνομιλοῦν καί συναποφασίζουν γιά τή δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος δημιουργήθηκε «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ».  Ἐπίσης πρῶτος δημιουργεῖται ὁ ἄνδρας στό πρόσωπο τοῦ Ἀδάμ καί ἡ γυναίκα ἀκολουθεῖ στό πρόσωπο τῆς Εὔας.  Στήν ἑβραϊκή γλώσσα γιά ὅλη τήν ὑπόλοιπη δημιουργία χρησιμοποιεῖται τό ρῆμα «Μπαρά», ἐνῶ γιά τήν περίπτωση τοῦ ἀνθρώπου τό ρῆμα «ἀσά».

 

                Ὅπως συμβαίνει μέ ὅλα τά πράγματα, νά γερνοῦν καί νά παλιώνουν, τά ζῶα, τά κτίρια καί ὁ ἄνθρωπος, ἔτσι καί ἡ δημιουργία ὁλόκληρη μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου θά ἔρθει στό τέλος της.  Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος μᾶς βεβαιώνει: «Ἥξει δέ ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτί, ἐν ᾗ οὐρανοί ῥοιζηδόν παρελεύσονται, στοιχεῖα δέ καυσούμενα λυθήσονται, καί γῆ καί τά ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται.» (Β΄ Πέτρ. γ΄ 10)

 

                Τό πότε θά συμβεῖ τό τέλος τῆς δημιουργίας δέ γνωρίζουμε κανένας, οὔτε οἱ ἄγγελοι στόν οὐρανό.  Πολλοί πολλές φορές μπῆκαν στόν πειρασμό νά ἐπιζητήσουν τό χρόνο τοῦ τέλους καί νά καθορίσουν ἡμερομηνίες, γιά νά γίνουν τελικά καταγέλαστοι.  Αὐτό τό μυστικό ἀνήκει μόνο στό Θεό.  Ὅσοι ἐπιχειροῦν νά παράσχουν τέτοιες πληροφορίες ἁπλά ψεύδονται καί πλανοῦν.  Μέ τό τέλος τά δημιουργήματα θά ἀλλάξουν καί θά γίνουν καινά (καινούργια).  Ὁ Κύριος εἶπε: «Ἰδού καινά ποιῶ τά πάντα» (Ἀποκ. κα΄ 5).  Μέ τό τέλος θά ἔχουμε μιά νέα κατάσταση, ὅπου θά ἔχουμε ἀνακαίνιση τῆς δημιουργίας σύμφωνα μέ τά σχέδια τοῦ Δημιουργοῦ.  Αὐτοῦ ἡ δόξα καί τό κράτος στούς αἰῶνες.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΗ:        Τήν Κυριακή, 9η Μαρτίου 2014, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, τέλεσε, στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας, τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τοῦ Βασιλείου-Χρυσοβαλάντη, υἱοῦ τοῦ Χρίστου Γεωργίου καί Ἀντωνίας, τό γένος Πογιατζῆ, μέ ἀναδόχους τούς Γεώργιο καί Λουΐζα Γεωργίου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στό νεοφώτιστο νά ζήσει.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκαν, τήν Τρίτη, 11η Μαρτίου 2014, ἡ οἰκογένεια τῶν Κώστα κα Ἕλλης Κτωρῆ στή μνήμη τῆς ἀείμνηστης θυγατέρας των Εἰρήνης.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς  φιλογενεῖς δωρητές.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Κουμῆ Κυριάκου Χατζητοουλῆ, τή Δευτέρα, 10η Μαρτίου, Μιχαήλ Κυριάκου, τήν Τρίτη, 11η Μαρτίου καί Σωτήρας Γεωργίου, τήν Πέμπτη, 13η Μαρτίου 2014.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Μιχαήλ.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝΠαρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς κοινότητος πραγματοποίησε τήν τακτική μηνιαία συνεδρία του, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, τήν Τετάρτη, 12η Μαρτίου 2014.  Μετά τά καθιερωμένα οἱ σύνεδροι ἀσχολήθησαν μέ τά ἀκόλουθα:  Ἐνημέρωση γιά τίς ἐργασίες στούς κοινοτικούς χώρους, γιά τήν Ἁγία καί Μ. Τεσσαρακοστή, τήν ἐκπαιδευτική συνάντηση (Σάββατο 01/03/14), τό σχολικό λαχνό, τήν καλλιτεχνική γιορτή (Κυριακή, 23/03/14), τόν παμπαροικιακό ἑορτασμό ἐθνικῶν ἐπετείων (Κυριακή, 30/03/14) καί διάφορα ἄλλα.  Παρευρέθησαν περίπου 17 πρόσωπα.

 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ: Ἡ Σχολική Ἐφορεία τῶν Ἑλληνικῶν καί Κατηχητικῶν Σχολείων Ἀπ. Βαρνάβα ἔχει ἑτοιμάσει καί κυκλοφορεῖ τόν ἐτήσιο σχολικό λαχνό.  Αὐτός ἀποτελεῖ τό μοναδικό εἰσόδημα τοῦ σχολείου καί παρακαλεῖσθε νά ἀνταποκριθεῖτε γενναιόδωρα.  Τιμή £ 1.00.  Ἔχουν ἐκδοθεῖ 10,000 λαχνοί.  Μέχρι τώρα ἔχουν διατεθεῖ λαχνοί £ 1,000.00.  Προσβλέπουμε στήν ὑποστήριξή σας.

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ: Τήν Τρίτη, 18η Μαρτίου 2014, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων  Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ θά πραγματοποιήσει συνεδρία τῆς ὁλομέλειας στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος, ὥρα 7.30 μ.μ.

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ:   Τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα, θά πραγματοποιήσουν καλλιτεχνικό πρόγραμμα, γιά νά τιμήσουν τίς δύο τρανές ἐπετείους τῆς 25ης Μαρτίου 1821 καί 1ης Ἀπριλίου 1955, τήν Κυριακή, 23η Μαρτίου 2014, στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Παναγίας, ὥρα 4.00 μ.μ.  Αὐτό θά εἶναι διανθισμένο μέ ὁμιλίες, ποιήματα, θεατρικά, τραγούδια καί χορούς.  Θά σᾶς ἀναμένουμε ὅλους νά ἐπαναφέρουμε στή μνήμη μας τίς θυσίες τῶν προγόνων μας πού ἔδωσαν τή ζωή τους στό ὄνομα τῆς ἐλευθερίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ὑπενθυμίζουμε τούς εὐλαβεῖς ἐνορῖτες, ὅπως φέρουν ἄνθη γιά τό στολισμό τοῦ Σταυροῦ καί ἔπειτα τή διανομή αὐτῶν στούς πιστούς τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

17η Μαρτίου Δευτέρα.  Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

18η Μαρτίου Τρίτη.  Ἱερή Παράκληση.  Ναός Ἀπ. Βαρνάβα ὥρα 12.00 μ.μ.

            Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

19η Μαρτίου Τετάρτη.  Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία ὥρα 5.30 – 7.00 μ.μ.

20η Μαρτίου Πέμπτη.  Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

21η Μαρτίου Παρασκευή. ΤΡΙΤΗ ΣΤΑΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ. 

            Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 6.00 – 7.15 μ.μ. 

            Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 6.30 – 8.00 μ.μ.

22α Μαρτίου Σάββατο.  Σάββατο Γ΄ Ἑβδομάδος Νηστειῶν.  

            Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 10.30 π.μ. 

            Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

23η Μαρτίου Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.

            Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

            Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

            Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

κος και κα Ἡρακλέους     £ 70.00            Miglena Ivanova      £ 20.00

κος Χρυσάνθου               £ 10.00            Κ. Λύτρας        £200.00

Μαγδαληνή Κυριάκου      £ 20.00            κα Σ. Ε. Σκουφαρίδη        £ 10.00

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Μαρία Θεοχάρους            £ 20.00            Ἕλλη Σταύρου £ 10.00

Διάφοροι ἀνώνυμοι δωρητές στή μνήμη Σταυρούλας             £1,420.00

                Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

 

W H A T   A N D   W H E N   I S   T H E   E N D   O F   C R E A T I O N

 

“You, Lord, in the beginning laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of Your hands.  They will perish, but You remain.”      (Hebrews 1: 10-11)

 

                        The holy psalmist in Psalm 102: 10 addresses the Son and Logos of God and mentions that He is the creator of the whole world, that is, whatever we see and whatever we cannot see.  However, when did creation take place?  We need to remember that God is timeless, is not limited by time and He is also the Creator of time.  Before God put into operation His will to bring the creation from non-existence into existence, the meaning of time did not exist.  Time, then, has a beginning and in the same manner at some point time will come to an end.  Therefore, by the phrase “in the beginning” we must comprehend that the launch of time took place “with the beginning of time”, as soon as the first created things appeared on earth.

 

                  God, through His Logos, created what is visible and what is invisible.  In the Old Testament in the first chapter of the book of Genesis we read as follows:  “God said, let it be……”  Everything came into existence from the state of non-existence.  Apart from the materialistic world, God beforehand created the spiritual world “the angelic hosts”.  In the book of Job we read as follows:  “When the stars were made and all My angels praised Me in a loud voice.” (Job 38: 7).

 

                        The planetary systems are also a result of the act of creation.  What is more, the physical laws operate with such accuracy that there is hardly ever a collision.  Only through the intervention of God, do the physical laws stop their operation temporarily, when miracles take place and then they return to normality and continue their cycle.  Contemporary science speaks about the elasticity of the law of nature, which does not create any problem.

 

                        God created man, the head of creation, with special care, on the sixth day.  In this instance, the Bible does not use the usual phrase “and God said” because in the case of the creation of man, the Three Persons of the Holy Trinity participated.  The Bible says “let us create”.  The Three Persons converse and decide among themselves for the creation of man, who was created “in the image and likeness of God.”  Additionally, man was created first in the person of Adam and the woman followed in the person of Eve.  In the Hebrew language for the rest of creation, the verb “bara” is used whereas for the creation of man the verb “asa”.

 

                        All created things become old and deteriorate, animals, buildings and man, thus the whole of creation with the passing of time will come to an end.  Apostle Peter confirms: “But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat;  both the earth and the works that are in it will be burned up.” (2 Peter 3: 10).

 

34

                        No one knows when the end of creation will take place, not even the angels in heaven.  Many people have often been tempted to seek when the end of time will take place and to set up a fixed date.  As a consequence they have been proved wrong.  This fact is known only by God.  All those who try to offer this kind of information, simply tell lies and mislead others.  In the end the whole of creation will change and will be renewed.  The Lord said:  “Behold, I make all things new.” (Rev. 21: 5).  With the end of time, we will have a new state where the creation will be renewed, in accordance with the plans of God, the Creator.  Glory and power be to Him for ever.  Amen!

 

                        C O M M U N I T Y   N E W S

 

MEALS FOR  THE  ELDERLY:     The meals for the elderly during the month of March were subsidised by the following:  an anonymous donor in memory of her beloved departed husband Andreas and parents Savvas and Rodou;  Eleni Kapaldi;  Costas and Elli Ktori in memory of their beloved departed daughter Irene;  Evridiki Demetriou in memory of her beloved departed husband Vasos, parents Yiannis, Sophia, Christodoulos, Alexandra, Joakeim and Andreas, Loukia and Maria;  Charalambos Kyriakides and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA.  We thank all the kind donors for their generosity and consideration towards this cause.

 

MEATFARE  SUNDAY  MEAL  FOR  THE  ELDERLY:  On Meatfare Sunday (23-02-2014) the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA with great enthusiasm and generosity served our respected elderly after the Divine Liturgy at both of our community halls.  The meal comprised of a variety of foods, fruit, desserts and drinks.  Members of the Community, cantors, guests and clergy also participated at the meal.  His Grace, Athanasios, Bishop of Tropaeou, led the prayers, greeted all those taking part, thanked all the donors and the workers of goodness and kindness and gave the blessing.

 

ANNUAL  SCHOOL  RAFFLE:     We would like to inform our parishioners that the School Governors of St Barnabas Greek School have once again issued the annual school raffle in order to replenish the school funds.  It is now in circulation. So far we have been able to raise £1,000.00 from this very worthy venture.  If you would like to support this you may purchase some raffles, either from the two churches or from the school office.  Price per ticket £1.00.

 

SCHOOL  CONCERT:  The Greek and Sunday Schools of St Barnabas are preparing a programme to honour the two great events, 25th March 1821 and 1st April 1955.  This programme will consist of speeches, poems, plays, songs and dances and will take place at 4.00 p.m. on Sunday, 23rd March 2014 in St Mary’s Church hall.  We look forward to your participation in remembering the sacrifices of our ancestors who gave their lives in the name of freedom.

 

REMINDER: We remind all our respected parishioners to bring flowers for the decoration of the Cross next Sunday, the Feast of the Veneration of the Cross.  The flowers will then be distributed to the faithful.

 

NEW  VOLUME  OF  THE  GREEK  DIACONIA:  Volume 34 of the Greek Diaconia, which records the sermons and the community activities during the year 2014, is now in circulation.  Those of you who are interested may purchase this from the Community offices.  Price £10.00 each volume.

 

SCHOOL  MAGAZINE:  The Christmas edition of the school magazine “I Phoni tou Scholiou” has now been completed and is in circulation.  This magazine is No. 118 and contains a greeting by His Grace Athanasios, Bishop of Tropaeou, articles by the teachers, various articles by our school pupils, an account of the Schools’ and community’s activities during the early part of the school year, various photographs of the school and community events and advertisements.

 

NEWS  FROM  OUR  BOOKSHOP:   We inform all our parishioners that you may purchase the following books from the community’s bookshop:

 

a)      Holy Week (Greek and English)                                 £25.00

b)      The Akathist Hymn (Greek and English)                   £10.00

c)      The Holy Bible (English only)                                    £50.00

d)     New Testament (English only)                                   £30.00

e)      New Testament (Greek and Modern Greek)  £  6.00

 

A  VISIT  TO  THE  HELLENIC  CENTRE:  About thirty pupils from St Barnabas Greek and Sunday Schools, accompanied by Bishop Athanasios and six teachers, visited the Hellenic Centre to see the exhibition of what Greek women’s costumes were like two hundred years ago.  The exhibition was held in memory of Koula Lemos by her family.  Mrs Ioanna Papantoniou and Mrs Natasa Lemos spoke to the pupils about the costumes in an interesting and informative manner.  At the end of the exhibition the pupils were offered various refreshments.  The Schools of St Barnabas congratulate the Centre for the exhibition, the hospitality and the opportunity given to the pupils to taste a part of Greek history.

 

 

 

 

Read Full Post »

 

Ο   Ν Α Ο Σ   Τ Ο Υ   Θ Ε Ο Υ

«οὐκ οἴδατε ὅτι τό σῶμα ὑμῶν ναός τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπό Θεοῦ, καί οὐκ ἐστέ ἑαυτῶν;»                       (Α΄ Κορ. στ΄ 19)

                        Ἄν, ἀγαπητοί ἀδελφοί, παρακολουθήσουμε τήν ἱστορία καί ζωή τοῦ ἀνθρωπίνου γένους διά μέσου τῶν αἰώνων, δέ θά βροῦμε λαό ἤ λαούς, ὅπως λέγει καί ὁ ἀρχαῖος φιλόσοφος Πλούταρχος, χωρίς νά ἔχουν χῶρο ἀφιερωμένο στή λατρεία τοῦ θείου.  Αὐτό μαρτυρεῖ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀπό τή φύση του στρέφεται πρός τό θεῖο, εἶναι μέ ἄλλα λόγια θρησκευτική καί θρησκεύουσα ὕπαρξη.  Ἄς λένε ὅ,τι θέλουν ὅσοι προσποιοῦνται τούς ἀθέους καί ἐχθρούς τῆς πίστεως.  Πολλοί ἐπολέμησαν ἄλλοτε καί πρόσφατα τήν πίστη, ἀλλά πάντοτε ἐκεῖνοι ὑπῆρξαν οἱ ζημιωμένοι καί τελικά ἡ πίστη θριαμβεύει.

                        Στήν ἀρχαιότητα οἱ ἄνθρωποι λάτρευσαν διάφορα ἀντικείμενα, χώρους, δένδρα, ἀνθρώπους καί στοιχεῖα τῆς φύσεως, εἴτε ὡς ἄτομα εἴτε ὡς ὁμάδες.  Γιά νά μποροῦν δέ νά ἐπιτελοῦν τά θρησκευτικά τους καθήκοντα ἔκτιζαν τά λεγόμενα ἱερά, τά ὁποῖα ἐποίκιλλαν ἀνάλογα μέ τόν πλοῦτο καί τόν πολιτισμό τους.  Οἱ Ἕλληνες ἔκτισαν τό μεγαλοπρεπῆ Παρθενῶνα.  Οἱ Ἑβραῖοι μετά τήν ἀπελευθέρωσή τους εἶχαν ἕναν κινητό ναό, τή σκηνή τοῦ Μαρτυρίου καί ὁ υἱός καί διάδοχος τοῦ Δαυίδ, ὁ Σολομών ἔκτισε τόν περίφημο καί ξακουστό ναό, ὁ ὁποῖος ἐκαλεῖτο Ναός τοῦ Σολομῶντος.  Τοῦτος ὁ ναός κατεστράφη καί ἐκτίσθη ἄλλες δύο φορές.  Μετά τήν ἐξορία στή Βαβυλῶνα καί τήν ἐπιστροφή τοῦ λαοῦ στή γῆ τῆς Ἐπαγγελίας ἔκτισε τό ναό ὁ Ζοροβάβελ, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ κατεστράφη, ἐκτίσθη πάλι ἀπό τό Μεγάλο Ἡρώδη γιά νά καταστραφεῖ καί πάλι ἀπό τό Ρωμαῖο στρατηγό Τῖτο τό 70 μ.Χ.

                        Οἱ χριστιανοί ἐλάτρευσαν κατ’ ἀρχάς τόν Τριαδικό Θεό στίς κατακόμβες καί τίς κατ’ οἶκον ἐκκλησίες.  Μετά ὅμως τό διάταγμα τῶν Μεδιολάνων (313 μ.Χ.) ἄρχισαν νά κτίζουν μεγαλοπρεπεῖς ναούς, τούς ὁποίους ἱεροστόλιζαν μέ κάθε εὐλάβεια καί εὐπρέπεια.  Μέχρι σήμερον οἱ μετανάστες ἀποκτοῦν πρῶτον χῶρο λατρείας στούς τόπους ἐγκαταστάσεώς τους καί ἔπειτα δικές τους κατοικίες.  Ὅπου ὑπάρχουν ἔστω καί λίγοι καταβάλλουν κόπους καί χρήματα γιά δικούς τους χώρους, ὥστε νά μποροῦν νά ἐπιτελοῦν τά θρησκευτικά τους καθήκοντα κατά τόν καλύτερο τρόπο, γιατί ἔτσι ἀναπαύεται ἡ ψυχή τους καί ἀναπτερώνονται οἱ ἐλπίδες τους.

                        Μέχρι τώρα κάναμε λόγο γιά τούς ἐπίγειους ναούς.  Ὁ Θεός βέβαια δέν τούς ἔχει ἀνάγκη.  Τούς χρειάζεται ὅμως ὁ ἄνθρωπος.  Αὐτό ἀποτελεῖ ἀπάντηση σέ ὅσους ἔχουν διαφορετική γνώμη καί κάνουν συνεχῶς κριτική γιά τίς δαπάνες τοῦ κτισίματος καί συντηρήσεως τῶν ναῶν.

                        Ἐπιβάλλεται ὅμως τώρα νά τονίσουμε ὅτι ὁ θεῖος Παῦλος στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα δέν ἀναφέρεται στούς ἐπίγειους ναούς ἀλλά στό ναό τοῦ σώματός μας, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ κατοικία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  Ἄν λοιπόν ἀσχολούμεθα μέ τήν περιποίηση καί τόν καλλωπισμό τοῦ ἐπίγειου ναοῦ, δέν ἔχουμε  δικαίωμα νά παραμελοῦμε τό ναό τοῦ σώματός μας.  Ἐπιβάλλεται νά φροντίζουμε γιά τήν εὐεξία του, τήν καθαριότητα, ὑλική καί πνευματική καί τήν ὅσο γίνεται, καλύτερη ἀπόδοσή του στήν ἐξάσκηση τῶν καθηκόντων του.

                        Ὑπάρχουν ἁμαρτήματα  τά ὁποῖα βαρύνουν τήν ψυχή μας καί ἄλλα τό σῶμά μας ἤ καί τά δύο.  Προορισμός καί τῶν δύο, δηλαδή σώματος και ψυχῆς, εἶναι ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ἡ ὑποταγή στό διάβολο καί τά κελεύσματά του.  Σέ τελευταία ἀνάλυση δέν μᾶς ἀνήκει τό σῶμα οὔτε καί ἡ ψυχή μας καί δέν δικαιούμεθα νά τά καταστρέφουμε.  Ὁ θεῖος Παῦλος ὑπενθυμίζει «ἠγοράσθητε γάρ τιμῆς· δοξάσατε δή τόν Θεόν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καί ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ» (Α΄ Κορ. στ΄ 20).

 

                        Δυστυχῶς στίς μέρες μας τό κοσμικό πνεῦμα, τό ὁποῖο δίνει καί παίρνει ἔπεισε τούς ἀνθρώπους νά ἔχουν ὡς στόχο τους μιά ἠθική πολύ χαμηλοῦ ἐπιπέδου.  Ἰδιαίτερα τοῦτο χαρακτηρίζει τή ζωή καί πολιτεία τῆς νέας γενεᾶς, ἡ ὁποία ἕνεκα τοῦ τρόπου ζωῆς της πληρώνει βαρύ τίμημα στό κεφάλαιο τῆς ὑγείας, τῆς προόδου καί τῆς ἀποκαταστάσεώς της.  Ἄν ὅμως ἐπιστρέψουν στόν οἶκο τοῦ πατρός, ὅπως ὁ ἄσωτος υἱός, τότε οὐδέποτε εἶναι ἀργά.  Ὁ Χριστός τούς περιμένει.  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τήν Κυριακή, 9η Φεβρουαρίου 2014, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας,  οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ἡ Στυλιανή, θυγατέρα τῶν Ἰωάννη Φράγκου καί Καλλιόπης, τό γένος Κουμῆ, μέ ἀνάδοχο τήν Ἀντιγόνη Nixon, καί

                   Ἡ Ζωή-Σοφία, θυγατέρα τῶν Βάσου Βασιλείου καί Χριστίνας, τό γένος Κωστῆ, μέ ἀνάδοχο τή Μελίνα Παναγῆ.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στίς νεοφώτιστες νά ζήσουν.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τήν Τρίτη, 11η Φεβρουαρίου 2014, τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε ἀνώνυμος δωρητής, στή μνήμη τῶν Ἀμαριλλίδος, Φειδία καί Στυλιανοῦ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τόν ἀνώνυμο δωρητή.

 

ΚΗΔΕΙΑ: Τή Δευτέρα, 10η Φεβρουαρίου 2014, στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς ἀειμνήστου Ὀρθοδοξίας Ἀριστείδου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ἐκλιπούσας καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους της.

 

ΝΕΟΣ ΤΟΜΟΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ:  Αὐτές τίς μέρες κυκλοφόρησε ὁ 34ος τόμος τῆς Ἑλληνικῆς Διακονίας, ὁ ὁποῖος καλύπτει τό κήρυγμα καί τίς κοινοτικές δραστηριότητες τοῦ ἔτους 2004.  Οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά τόν ἀποκτήσουν μποροῦν νά τόν ζητήσουν ἀπό τά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος.  Τιμή £10.00.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ:  Σᾶς πληροφοροῦμε ὅτι μπορεῖτε νά προμηθευθεῖτε τά ἀκόλουθα βιβλία ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο τῆς κοινότητος:     

                        α)       Μεγάλη Ἑβδομάδα (Ἑλληνικά/Ἀγγλικά)      – £ 25.00

                                  β)       Ἀκάθιστος Ὕμνος (Ἑλληνικά/Ἀγγλικά)       – £ 10.00

                   γ)       Ἁγία Γραφή (Ἀγγλικά)                             – £ 50.00

                   δ)       Καινή Διαθήκη (Ἀγγλικά)                          – £ 30.00

                        ε)       Καινή Διαθήκη (Νεοελληνική ἑρμηνεία)      – £   6.00

 

ΕΤΗΣΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, 23η Φεβρουαρίου 2014, θά λάβει χώρα τό ἐτήσιο γεῦμα, τό ὁποῖο προσφέρεται πρός τιμή τῶν προσφιλῶν μας ἡλικιωμένων.  Τό τραπέζι ἑτοιμάζουν ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ σέ συνεργασία μέ τά ὑπόλοιπα κοινοτικά σώματα καί ἐπιτροπές καί τούς πολλούς φίλους τῶν

 

ἡλικιωμένων μας. Τό τραπέζι θά δοθεῖ στίς αἴθουσες τῶν δύο ναῶν μας ἀμέσως μετά τή Θ. Λειτουργία:          Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὥρα 11.10 π.μ.

                                                Καθεδρικός Ναός Παναγίας, ὥρα 12.40 μ.μ.

                        Θά περιμένουμε ὅλους τούς σεβαστούς ἡλικιωμένους, ἄνδρες καί γυναῖκες, νά προσέλθουν στή φιλάνθρωπη αὐτή φιλοξενία.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  Ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, τήν Τρίτη, 18η Φεβρουαρίου 2014, διοργανώνει κοινωνική ἐκδήλωση στή μεγάλη αἴθουσα τοῦ Καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας, ὥρα 7.30 μ.μ.  Τιμή εἰσιτηρίου £ 20.00 (συμπεριλαμβανομένων τῶν ποτῶν).  Σκοπός τῆς ἐκδηλώσεως ἡ ἀντιμετώπιση τῶν τρεχουσῶν οἰκονομικῶν ἀναγκῶν τῆς κοινότητος.  Ἀναμένουμε τή γενναιόδωρη ὑποστήριξή σας.

 

Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΙΑΚΟΝΟΥ:  Ἡ ἀκολουθία τῆς κηδείας τοῦ ἀειμνήστου ὑποδιακόνου Κυριάκου Παναγιώτου θά τελεσθεῖ τήν Τετάρτη, 19η Φεβρουαρίου 2014, ὥρα 12.30 μ.μ., στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

17η Φεβρουαρίου Δευτέρα Ἁγίου Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος Τήρωνος.

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

18η Φεβρουαρίου Τρίτη.  Ἱερή Παράκληση.  Ναός Ἀπ. Βαρνάβα ὥρα 12.00 μ.μ.

19η Φεβρουαρίου Τετάρτη Ἀρχίππου Ἀποστόλου, Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

21η Φεβρουαρίου Παρασκευή.  Πάνδημα Μνημόσυνα ὥρα 6.00 μ.μ.

22α Φεβρουαρίου Ψυχοσάββατο.  Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Πάνδημα Μνημόσυνα ὥρα 8.30 – 10.30 πρωί.

                  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

23η Φεβρουαρίου Κυριακή τῆς Ἀπόκρεῳ. 

                  Μνείαν ποιούμεθα τῆς δευτέρας καί ἀδεκάστου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν.  Ἁγίου Πολυκάρπου Σμύρνης.

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα.

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                 £ 20.00                     Ἀνώνυμος                             £ 20.00

Ἀνώνυμος                 £ 50.00                     Ἀνώνυμος                             £150.00

Γιώτα Χαραλάμπους           £ 20.00                     Παναγιώτης Δημητρίου    £ 20.00

Οἰκογ. Λεωνίδα καί Μαρίτσας Ἀρπάπη                                      £ 20.00

Μαρούλα Μενελάου στή μνήμη συζύγου καί γονέων της                £ 50.00        

Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

 

Η   Υ Π Ο Δ Ο Μ Η   Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Η

«σύ δέ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καί ἐπιστώθης, εἰδώς παρά τίνος ἔμαθες».                             (Β΄ Τιμ. γ΄ 14)

 

                   Ἀπό σήμερον, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μπαίνουμε στήν ἐκκλησιαστική περίοδο, τή γνωστή ὡς τό Τριῴδιο.  Ἡ παρούσα Κυριακή παίρνει τό ὄνομά της ἀπό τήν εὐαγγελική περικοπή τῆς ἡμέρας, τήν περικοπή τοῦ Τελώνη καί Φαρισαίου.  Παράλληλα ὅμως ἔχουμε τόν καθιερωμένο Ἀπόστολο τῆς ἡμέρας, ἀπό τόν ὁποῖο θά ἀντλήσουμε, γιά νά προσφέρουμε λίγα λόγια στή θέση τοῦ κηρύγματος.

                   Νά ὑπενθυμίσουμε ἐπίσης ὅτι σήμερον κλείνει ὁ κύκλος τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.  Ἔχουμε δηλαδή τήν Ἀπόδοση ἤ ἐπανάληψη τῆς ἑορτῆς αὐτῆς.  Γιά τοῦτο τό λόγο ψάλλονται ὕμνοι, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται  στό περιεχόμενο τῆς ἑορτῆς.  Ὅπως ὅμως εἰπώθηκε θά ἀσχοληθοῦμε γιά λίγο μέ τό ἀποστολικό κείμενο.  Αὐτό προέρχεται ἀπό τή δεύτερη ἐπιστολή τοῦ θείου Παύλου πρός τό μαθητή του καί Ἐπίσκοπο τῆς Ἐφέσου Τιμόθεο.

                   Ὁ Παῦλος συμβουλεύει τόν Τιμόθεο, ὁ ὁποῖος ἀντιμετωπίζει πλῆθος προβλημάτων στήν Ἐκκλησία τῆς Ἐφέσου νά ἔχει θάρρος, νά μήν ὑποχωρεῖ ἐνώπιον τῶν κινδύνων καί τῶν πιέσεων καί νά παραμένει πιστός καί σταθερός σ’ αὐτά τά ὁποῖα διδάχθηκε ἀπό πολύ μικρό παιδί ἀπό τή γιαγιά του Λωΐδα καί τή μητέρα του Εὐνίκη.  Ἡ μητέρα του ἦταν βέβαια Ἰουδαία, ὅμως ἐγένετο χριστιανή.  Οἱ δύο αὐτές γυναῖκες συνέβαλαν τά μέγιστα στήν κατοπινή θρησκευτική ἐξέλιξη καί πρόοδο τοῦ Τιμοθέου.

                   Ὁ Τιμόθεος καταγόταν ἀπό τήν πόλη Λύστρα τῆς Λυκαονίας καί ἐκεῖ γνώρισε τόν ἀπόστολο Παῦλο.  Ὁ πατέρας του ἦταν εἰδωλολάτρης.  Στήν Ἔφεσο, ὅπου ὁ θεῖος Παῦλος τόν τοποθέτησε ὡς Ἐπίσκοπο, ὁ Τιμόθεος ἀντιμετώπιζε διάφορους αἱρετικούς, ψευδοδιδασκάλους καί ἐχθρούς τῆς πίστεως.  Ἡ θρησκευτική ὑποδομή ὅμως τήν ὁποία εἶχε καί τά ὅσα διδάχθηκε ἀπό τόν Παῦλο ἦταν ἀρκετά καί ἱκανά νά τόν στηρίξουν καί νά τόν ἐνισχύσουν, ὥστε νά καταθέτει τήν καλή μαρτυρία.

                   Τό παράδειγμα τοῦ ἀποστόλου Τιμοθέου καί ἡ προτροπή τοῦ θείου Παύλου ἀποτελοῦν πηγή ἐμπνεύσεως καί δείκτη πορείας γιά κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ἰδιαίτερα ὅμως γιά κάθε νεαρή ὕπαρξη μέσα στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς κοινωνίας εὐρύτερα.  Τό ὑψηλό ἀξίωμα τοῦ Τιμοθέου καί ἡ ὑπεύθυνη θέση  στήν Ἐκκλησία ἐπέβαλλαν σ’ αὐτόν νά ἔχει τό ἀνάλογο σθένος καί τήν ψυχική δύναμη, ὥστε νά μπορέσει νά ἀνταποκριθεῖ στίς ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου καί νά ἀντιμετωπίσει μέ ἐπιτυχία τούς διάφορους πλάνους καί αἱρετικούς.

                   Μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι τά σύγχρονα νιάτα ζοῦνε μέσα σ’ ἕνα κυκεώνα καί μιά πολυδαίδαλη σύγχυση, ἀπό τά ὁποῖα θά λυτρωθοῦν μόνο ὅσοι νέοι καί νέες ἔχουν τή σωστή ὑποδομή ἀπό τήν οἰκογενειά τους, τήν Ἐκκλησία καί γενικά τό περιβάλλον τους.  Ὁ ἄνθρωπος τῶν ἡμερῶν μας προοδεύει τεχνολογικά.  Πολλοί ὅμως μένουν πίσω ὡς πρός τήν πνευματική καί θρησκευτική πρόοδο καί προκοπή.  Τά πιό πολλά προβλήματα τῆς ἐποχῆς μας ἑστιάζονται ἐκεῖ.  Καλό εἶναι νά διδαχθοῦμε ἀπό τήν παράδοσή μας καί νά τήν κρατᾶμε ζωντανή γιά τή δική μας σωτηρία καί τή δόξα τοῦ Χριστοῦ.  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:          Τήν Κυριακή, 2α Φεβρουαρίου 2014, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ὁ Κυριάκος-Jacques, υἱός τῶν Dean Adragna καί Ὄλγας, τό γένος Δημητρίου, μέ ἀναδόχους τούς Στέλιο Λεβέντη καί Χρῖστο Δουκάκη, καί

                   Ὁ Βαρνάβας, υἱός τῶν Μιχαήλ Ἰωάννου καί Βασιλικῆς, τό γένος Βαρναβίδη, μέ ἀνάδοχο τό Χρῖστο Παπαγεωργίου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας, τήν Τρίτη, 4η Φεβρουαρίου 2014, δεξιώθηκε ἡ οἰκογένεια τῆς κας Μερόπης Κελεπέσιη, στή μνήμη τοῦ ἀειμνήστου συζύγου της Στέλιου, τῶν γονέων καί κοιμηθέντων ἀδελφῶν τους.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

 

ΚΗΔΕΙΑ:  Τήν Παρασκευή, 7η Φεβρουαρίου 2014, στόν Καθεδρικό μας Ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου Ἀνδρέα Τουμάζου Παντελῆ.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τοῦ ἐκλιπόντος καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους του.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, πραγματοποίησε, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, συνεδρία στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος, τήν Τρίτη, 4η Φεβρουαρίου 2014.  Μετά τά καθιερωμένα τό σῶμα ἀσχολήθηκε, μέ τά ἀκόλουθα:  Ἐτήσιο ἀποκριάτικο τραπέζι Ἡλικιωμένων, (Κυριακή, 23/02/2014), διάφορα σχολικά θέματα, εἴσοδος στό Τριῴδιο καί Ἁγία καί Μ. Τεσσαρακοστή, κοινωνική ἐκδήλωση ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ, (Τρίτη, 18/02/2014) καί ἄλλα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.  Παρευρέθησαν 19 πρόσωπα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τήν Τετάρτη, 5η Φεβρουαρίου 2014, τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος πραγματοποίησε τήν τακτική μηνιαία συνεδρία του, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, στά κεντρικά γραφεῖα.  Μετά τά καθιερωμένα οἱ σύνεδροι ἀσχολήθηκαν μέ τά ἀκόλουθα:  Ἀκολουθίες τῆς περιόδου, τρέχοντα σχολικά ζητήματα, ἐτήσιο ἀποκριάτικο γεῦμα ἡλικιωμένων καί κοινωνική ἐκδήλωση Παντάνασσας καί ἄλλα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.  Παρευρέθησαν 12 πρόσωπα.

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ:  Τήν Πέμπτη, 6η Φεβρουαρίου 2014, προτοῦ δύσει ὁ ἥλιος, ὁ ὑποδιάκονος καί στενός συνεργάτης μας Κυριάκος παρέδωσε τό πνεῦμα.  Ὁ ἀείμνηστος Κυριάκος πρωτοεῖδε τό φῶς τοῦ ἥλιου στό χωριό του, τήν Ὀρόκλινη, τήν 19/07/1935.  Ὁ ἐκλιπών μέ τό θάνατό του μετέστη πρός Κύριο καί ἔτσι ἀπό μέλος τῆς ὁρατῆς καί στρατευομένης Ἐκκλησίας κατέστη μέλος τῆς ἀόρατης καί θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας.

                   Ὁ μεταστάς δημιούργησε οἰκογένεια μετά τῆς Μαγδαληνῆς καταγομένης ἐπίσης ἀπό τήν Ὀρόκλινη.  Μαζί ἀπέκτησαν τρεῖς θυγατέρες, τίς Δέσποινα, Παναγιώτα καί Κυριακή, τίς ὁποῖες ἀποκατέστησαν καί ἀπό τίς ὁποῖες ἀπέκτησαν ἐγγόνια.  Ὁ μ. Κυριάκος συμμετεῖχε στόν ἀπελευθερωτικό ἀγώνα τοῦ 1955 -59.  Ἀργότερα μετανάστευσε στό Λονδῖνο οἰκογενειακῶς, ὅπου παρέμεινε τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς του.  Ὑπῆρξε καλός οἰκογενειάρχης, ἐξασκοῦσε τό ἐπάγγελμα τοῦ ἐπιπλοποιοῦ ἀλλά ὑπηρετοῦσε καί τήν Ἐκκλησία ὡς ἐπίτροπος.

                   Τό ἔτος 2000 ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων χειροθετήθηκε σέ ἀναγνώστη καί τήν 18η Ὀκτωβρίου 2009, ἐγένετο ὑποδιάκονος.  Ἀπό τό ἔτος 1997

ὑπηρέτησε τόν Ἐπίσκοπο Τροπαίου Ἀθανάσιο ὡς ἀναγνώστης, ὑποδιάκονος καί ὁδηγός του, μέ πολλή προθυμία, πιστότητα καί συνέπεια.  Προσευχόμεθα ὁ ἅγιος Θεός νά τό δεχθεῖ, νά τόν ἀμείψει γιά τούς κόπους του πρός τήν οἰκογένειά του, τήν Ἐκκλησία κάι τήν πατρίδα, νά τόν ἀναπαύσει μεταξύ τῶν ἁγίων καί δικαίων καί νά παρηγορήσει τούς οἰκείους του.  ΑΙΩΝΙΑ ΑΥΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ.

 

ΕΤΗΣΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, 23η Φεβρουαρίου 2014, θά λάβει χώρα τό ἐτήσιο γεῦμα, τό ὁποῖο προσφέρεται πρός τιμή τῶν προσφιλῶν μας ἡλικιωμένων.  Τό τραπέζι ἑτοιμάζουν ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ σέ συνεργασία μέ τά ὑπόλοιπα κοινοτικά σώματα καί ἐπιτροπές καί τούς πολλούς φίλους τῶν ἡλικιωμένων μας. Τό τραπέζι θά δοθεῖ στίς αἴθουσες τῶν δύο ναῶν μας ἀμέσως μετά τή Θ. Λειτουργία:

                             Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὥρα 11.10 π.μ.

                             Καθεδρικός Ναός Παναγίας, ὥρα 12.40 μ.μ.

                   Θά περιμένουμε ὅλους τούς σεβαστούς ἡλικιωμένους, ἄνδρες καί γυναῖκες νά προσέλθουν στή φιλάνθρωπη αὐτή φιλοξενία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  Ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, τήν Τρίτη, 18η Φεβρουαρίου 2014, διοργανώνει κοινωνική ἐκδήλωση στή μεγάλη αἴθουσα τοῦ Καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας, ὥρα 7.30 μ.μ.  Τιμή εἰσιτηρίου £ 20.00 συμπεριλαμβανομένων τῶν ποτῶν.  Σκοπός τῆς ἐκδηλώσεως ἡ ἀντιμετώπιση τῶν τρεχουσῶν οἰκονομικῶν ἀναγκῶν τῆς κοινότητος.  Ἀναμένουμε τή γενναιόδωρη ὑποστήριξή σας.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

10η Φεβρουαρίου Δευτέρα Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος. 

              Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

11η Φεβρουαρίου Τρίτη Ἱερή Παράκληση.  Ναός Ἀπ. Βαρνάβα ὥρα 12.00 μ.μ.

15η Φεβρουαρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

16η Φεβρουαρίου Κυριακή τοῦ Ἀσώτου.

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα.

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀλεξία Χαραλάμπους £ 20.00            Ἀνδρέας Χαραλάμπους   £ 50.00

Λορέττα                £ 20.00                 Μαρίνα                           £ 10.00

Ἀγγελική Γιαννῆ   £ 20.00                 Ἀνδρέας Σφήκας            £500.00

Γεώργιος Βασιλείου       £ 20.00                 Δρ. Ἀνδρέας Πελενδρίτης        £100.00

Ἑλένη Ἀντωνίου στή μνήμη συζύγου καί κοιμηθέντων συγγενῶν    £ 60.00

Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 

 

Ο   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ   Κ Α Ι   Η   Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η   Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α

 

«ὅταν ὁ Χριστός φανερωθῇ, ἡ ζωή ἡμῶν, τότε καί ὑμεῖς σύν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ.»

                                                                        (Κολ. γ΄ 4)

            Τό παρόν ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἔχει τήν προέλευσή του ἀπό τό γράμμα τοῦ θείου Παύλου πρός τούς χριστιανούς τῆς πόλεως τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τίς Κολασσές.  Αὐτήν τήν Ἐκκλησία ἵδρυσε ὁ Ἐπαφρᾶς, κατ’ ἐντολήν τοῦ θείου Παύλου.  Ἡ ἐπιστολή γράφτηκε καί αὐτή ἀπό τή Ρώμη, ὅπου ὁ Παῦλος ἦταν φυλακισμένος.  Τίς πνευματικές ἀνάγκες, τά προβλήματα καί τίς περιστάσεις αὐτῆς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἐπληροφορεῖτο ὁ Παῦλος ἀπό τόν Ἐπαφρᾶ.  Ἔτσι, καίτοι ὁ Παῦλος ἦταν στή φυλακή διατηροῦσε ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον γιά τήν προκοπή τῶν νεοπαγῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων.  Γιά τοῦτο ἔγραφε νά διαφωτίζει, νά  διδάσκει, νά παρηγορεῖ καί νά ἐνισχύει τούς πιστούς.

            Ὁ Παῦλος στό πιό πάνω χωρίο ἀναφέρεται στή δεύτερη παρουσία τοῦ Κυρίου.  Ξεκινᾶ μέ τή λέξη «ὅταν».  Δέν καθορίζει τό χρόνο τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Κυρίου.  Ὡς ἀποτέλεσμα ὑπενθυμίζει ὅτι κανένας ἄνθρωπος καί κανένας Ἄγγελος δέ γνωρίζουν τό χρόνο τῆς ἐλεύσεως τοῦ Κυρίου κατά τή δεύτερη παρουσία.  Κατά συνέπεια ὅσοι ἰσχυρίζονται, ὅπως οἱ καλούμενοι Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, ὅτι ἡ δεύτερη παρουσία τοῦ Κυρίου θά συμβεῖ σέ χρονολογίες τίς ὁποῖες αὐτοί καθορίζουν, ψεύδονται, πλανοῦν καί πλανῶνται.  Ἡ πρώτη παρουσία καί φανέρωση τοῦ Κυρίου στή γῆ ἔλαβε χώρα πιό πολλά ἀπό δυό χιλιάδες χρόνια πρίν. Τότε κατά τήν ἐνανθρώπηση ἦλθε ταπεινός, πτωχός, ἄγνωστος, κυνηγημένος, περιφρονημένος καί χωρίς καμιά κατά ἄνθρωπο προστασία καί βοήθεια.  Γεννήθηκε στό σπήλαιο – σταῦλο καί σπαργανώθηκε στή φάτνη τῶν ζώων.  Γνώρισε τήν προσφυγιά καί ἐργάσθηκε ὡς ξυλουργός καί ἁπλός ἐργάτης μαζί μέ τόν Ἰωσήφ τόν προστάτη του.  Μέ τήν ἐνανθρώπησή του ἐνεδύθη τήν ἀνθρωπίνη φύση καί ἦλθε κοντά μας μέ καλυμμένη τή Θεότητά του.

2

            Μέ τήν ἔναρξη τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ του ἔργου μᾶς κάλεσε νά ἐπιστρέψουμε στήν ἀγκάλη τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ, νά ἐγκαταλείψουμε τό σκοτάδι, νά παύσουμε νά λατρεύουμε τούς ψευτοθεούς καί νά σταματήσουμε νά ἐπιτελοῦμε τά ἔργα τοῦ διαβόλου.  Μᾶς ὑπέδειξε τό δρόμο τῆς θεώσεως, τοῦ ἐξαγιασμοῦ καί τῆς εὐαρέσκειας στό Θεό.

            Κατά τή δεύτερη παρουσία θά ἔλθει νά μᾶς βαθμολογήσει, θά κληθοῦμε νά δώσουμε ἐξετάσεις.  Ἐκεῖνος εἶναι ἡ ζωή μας.  Θά εἶναι ὁλόλαμπρος καί δοξασμένος.  Ἡ θεότητά του αὐτήν τή φορά δέ θά εἶναι σκεπασμένη ἕνεκα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, τήν ὁποία ἔχει ἐνδυθεῖ, γιατί ἔχει ἤδη αὐτή τεθεωθεῖ καί ἀπαφθαρτισθεῖ μέ τήν Ἀνάστασή του.  Οἱ Ἄγγελοι καί οἱ Ἀπόστολοι, οἱ δίκαιοι καί οἱ μάρτυρες θά τόν περιστοιχίζουν δοξασμένοι καί αὐτοί.  Οἱ δίκαιοι θά καταστοῦν καί αὐτοί κριτές τοῦ κόσμου.

            Μέ αὐτά ὁ θεῖος Παῦλος ἐπιθυμοῦσε νά ἐνθαρρύνει τά νεόφυτα μέλη τῆς Ἐκκλησίας στόν ἀγώνα τους ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας καί τῶν διαφόρων παθῶν, τά ὁποῖα κατατρύχουν τόν κάθε ἄνθρωπο καί σπρώχνουν νά τόν ἀπομακρύνουν ἀπό τό φῶς, πού εἶναι ὁ Χριστός, ἡ ζωή μας.

            Ὁ σκοπός τῆς παρουσίας μας στή γῆ δέν εἶναι γιά νά βασιλεύσουμε καί νά ἑδραιωθοῦμε ἐδῶ παντοτινά.  Ἡ παρουσία καί θητεία μας στή γῆ, εἴτε πρόκειται γιά χρόνια πολλά εἴτε γιά λίγα, εἶναι προσωρινή καί περαστική.  Στόχος μας πρέπει νά εἶναι ἡ προετοιμασία μας γιά νά καταστοῦν καθαρές οἱ καρδιές μας νά ἀνταμώσουμε τόν Κύριο καί νά δεχθοῦμε τό μακαρισμό: «μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται».  (Ματθ. ε΄ 8)

3

            Ἄν ἀνακαλέσουμε στή μνήμη μας τήν παραβολή, ἀπό τό κατά Ματθαῖο ἱερό Εὐαγγέλιο, ἡ ὁποία ὁμιλεῖ γιά τή δευτέρα παρουσία, θά προσέξουμε ὅτι τό πιό βασικό κριτήριο στή ζυγαριά τῆς κατατάξεως τῶν ἀνθρώπων στά δεξιά τοῦ Κυρίου, ἀποτελεῖ ὁ βαθμός τῆς ἀγάπης μέ τήν ὁποία πολιτευόμεθα μέ τούς συνανθρώπους μας.

            Μέσα στή ροή τῆς ζωῆς πολλές φορές μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία νά ἐφαρμόσουμε πρακτικά τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης.  Ἄν ἀνταποκρινόμεθα χωρίς καιροσκοπισμό, τότε ἡ ἐνέργειά μας θεωρεῖται ἐπαινετή καί ἀξιομίμητη.  Ἄν ὅμως ἡ ἐνέργειά μας γίνεται μέ ἄλλες βλέψεις, τότε χάνει τήν ἀξία της.  Μέσα στόν ὕμνο τῆς ἀγάπης ὁ θεῖος Παῦλος μᾶς περιγράφει τά χαρακτηριστικά της «πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει.» (Κορ. Α΄ ιγ΄ 7-8)  Μέ ἁπλᾶ λόγια: Ἐκεῖνος πού ἀγαπάει, ὅλα τά ἀνέχεται· σέ ὅλα ἐμπιστεύεται, γιά ὅλα ἐλπίζει, ὅλα τά ὑπομένει.  Ποτέ ἡ ἀγάπη δέν θά πάψει νά ὑπάρχει.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας, τήν Τρίτη, 14η Ἰανουαρίου 2014, δεξιώθηκε ἡ οἰκογένεια τῆς κας Ἑλένης Ἀντωνίου, στή μνήμη τῶν προσφιλῶν της Εὐαγγέλου, Ἀντωνίου, Εὐτυχίας, Ἀνδρέου, Ἀνδρέου, Σοφίας, Κυριάκου, Προδρόμου καί Ἐλισάβετ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό μας Ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Μιχαήλ Ἀνδρέου, τήν Τρίτη, 14η Ἰανουαρίου, Γεωργίου Ἀνδρέου Καπαλδῆ, τήν Τετάρτη, 15η Ἰανουαρίου, Ἑλένης Ι. Βιολάρη καί Χαμπῆ Κώστα τήν Πέμπτη, 16η Ἰανουαρίου καί Ἀνδρέα Ἀγαθαγγέλου τήν Παρασκευή, 17η Ἰανουαρίου 2014.  Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων κ.κ. Γρηγόριος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης.  Ὁ Θεοφ.  Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἀειμνήστων Γεωργίου καί Ἀνδρέου.  Συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των καί προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:   Ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, πραγματοποίησε τήν πρώτη συνεδρία τοῦ νέου χρόνου 2014, στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Μετά τήν εὐλογία, κοπή

καί διανομή τῆς ἁγιοβασιλόπιττας, τό σῶμα ἀσχολήθηκε μέ τά ἑξῆς:  Οἱ ἐπί κεφαλῆς κυρίες καί ὁ Ἐπίσκοπος ἔκαναν λόγο γιά τά μεθέορτα τῶν Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιᾶς καί Θεοφανείων καί εὐχαρίστησαν τό σῶμα γιά τούς κόπους καί τήν προσφορά τους.  Ἐγένετο ἀναφορά στά ἐπικείμενα ὀνομαστήρια τοῦ Ἐπισκόπου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί τῶν Ἑλληνικῶν καί Χριστιανικῶν Γραμμάτων, τήν ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς, σχολικά ζητήματα καί διάφορα ἄλλα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.  Ἐπισφράγισμα ἀπετέλεσε ἡ ἐπικείμενη κοινωνική ἐκδήλωση τῆς Παντάνασσας καί τό ἐτήσιο ἀποκριάτικο γεῦμα τῶν ἡλικιωμένων.  Παρευρέθησαν 25 πρόσωπα.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ: Μπορεῖτε νά προμηθευτεῖτε τά ἡμερολόγια τοῦ νέου ἔτους τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, μεγάλο καί μικρό μέγεθος, ἀπό τούς δύο ναούς καί τό γραφεῖο τῆς κοινότητος.  Τιμή £ 6.00 καί £ 1.50 ἀντιστοίχως.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

20η Ἰανουαρίου Δευτέρα Ὁσίου Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου. 

                  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

21η Ἰανουαρίου Τρίτη Ἱερά Παράκληση.

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 12.00 μ.μ.

24η Ἰανουαρίου Παρασκευή Ὁσίας Ξένης.  Ἁγίου Νεοφύτου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

25η Ἰανουαρίου Σάββατο Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

Σήμερον ἡ Α. Σ. ὁ Ποιμενάρχης ἡμῶν κ.κ. Γρηγόριος ἄγει τά σεπτά Αὐτοῦ ὀνομαστήρια.

Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

26η Ἰανουαρίου Κυριακή Δεκάτη Πέμπτη Λουκᾶ (τοῦ Ζακχαίου). 

                  Ὁσίου Ξενοφῶντος.

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα.

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Φωτεινή                                  £ 15.00                        Κώστας Κοτζιᾶς        £150.00

Κυριακή                                 £ 40.00                        Πέτρος Κόμπου         £100.00

Ἀθηνᾶ Γεωργιάδη                  £ 10.00                        Ἀνώνυμος                   £300.00

Ἀνδρούλα Χαμπῆ                  £ 10.00                        Ἀνώνυμος                   £ 50.00

Εἰρήνη στή μνήμη τοῦ συζύγου της Θεοδώρου                             £100.00

                                   

Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

 

 

«Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυΐδ, υἱοῦ Ἀβραάμ.                                                                                                                         (Ματθ. α΄ 1)

 

                        Μᾶς καλεῖ, ἀγαπητοί ἀδελφοί, καί πάλι ἡ Ἐκκλησία νά μεταφερθοῦμε νοερά στήν Ἁγία Γῆ, ὅπου πάνω ἀπό δυό χιλιάδες χρόνια πρίν ἔλαβαν χώρα τά γεγονότα τῆς ἐπίγειας ζωῆς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί τῆς δικῆς μας σωτηρίας.  Τά ἱερά εὐαγγέλια διηγοῦνται τά γεγονότα τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ στή γῆ καί τῆς προσλήψεως τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἀπό τόν ἄσαρκο Λόγο τοῦ Πατρός, ὥστε νά μᾶς πλησιάσει σαρκοφορεμένος, γιά νά μποροῦμε νά τόν δεχθοῦμε καί νά μήν ξαφνιαστοῦμε ἤ φοβηθοῦμε.

                        Μέσα στούς δύο γενεαλογικούς καταλόγους, αὐτόν τόν ὁποῖο παραθέτει ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος καί ἐκεῖνο τόν ὁποῖο παραθέτει ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς, διαβάζουμε γιά τούς κατά ἄνθρωπο προγόνους τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.  Ἡ ἀναφορά τοῦ πλήθους τῶν ἑβραϊκῶν ὀνομάτων δέν εἶναι καθόλου τυχαία.  Μέσα σέ αὐτά τά πρόσωπα ὑπάρχουν μεγάλοι ἅγιοι ἀλλά καί μεγάλοι ἁμαρτωλοί.  Αὐτά μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅτι ὁ Χριστός ἦλθε στόν κόσμο «σῶσαι πάντας ἀνθρώπους».

 

                        Ὁ Θεός μετά τήν παρακοή καί πτώση τῶν Πρωτοπλάστων, Ἀδάμ καί Εὔας, καί τήν ἔξοδό τους ἀπό τόν Παράδεισο, ἔδωσε στόν ἄνθρωπο ὑπόσχεση μέ τό πρωτευαγγέλιο ὅτι ἀπό τόν ἀπόγονο τῆς γυναίκας ὁ σατανᾶς θά δεχόταν ἦττα.  Ὅταν ὁμιλεῖ γιά ἀπόγονο τῆς γυναίκας, ὑπαινίσσεται καί προφητεύει τή γέννηση τοῦ Μεσσία ἀπό τήν Παναγία.

                        Στό πρόσωπο τοῦ Μεσσία ἐκπληρώθησαν καί ἐπαληθεύθησαν ὅλες οἱ προφητεῖες, οἱ ὁποῖες εἰπώθησαν διά μέσου τῶν αἰώνων καί ἀναφέρονται στόν Ἰησοῦ Χριστό.  Πάρα πολλές λεπτομέρειες γύρω ἀπό τό πρόσωπο τοῦ Μεσσία πληροφορούμεθα ἀπό τόν προφήτη Ἠσαΐα, ὁ ὁποῖος καλεῖται πέμπτος εὐαγγελιστής.  Μέ τήν πάροδο τῶν αἰώνων ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα προσέβλεπε στήν ἐπερχόμενη λύτρωση.  Ἄν ὁ ἰουδαϊκός κόσμος προετοιμάσθηκε μέ τίς προφητεῖες, ὁ εἰδωλολατρικός κόσμος προετοιμάσθηκε μέ τό σπερματικό λόγο τῶν φιλοσόφων, γιά τόν ὁποῖο μᾶς ὁμιλεῖ ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος ὁ φιλόσοφος καί μάρτυρας.

                        Μέσα στά ἑορταστικά πλαίσια τῶν ἡμερῶν αὐτῶν καλούμεθα νά ἐπιδείξουμε φροντίδα καί ἀγάπη γιά τούς γύρω μας καί ἰδιαίτερα γιά ὅσους ἀδελφούς μας εὑρίσκονται κάτω ἀπό ποικίλες περιστάσεις καί ἀνάγκες, ὅπως ἀσθένειες, πτωχεία, χηρεία, ὀρφάνια, ἀπογοητεύσεις καί μοναξιά.

                        Μέ αὐτές τίς λίγες σκέψεις προσκαλούμεθα νά ἑορτάσουμε καί ἐφέτος τά Γενέθλια  τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.  Καλούμεθα νά ἐκκλησιασθοῦμε μέ τήν οἰκογένειά μας, νά προετοιμασθοῦμε μέ νηστεία, μετάνοια καί ἐξομολόγηση γιά νά μεταλάβουμε τῶν ἀχράντων, ζωοποιῶν καί φρικτῶν τοῦ Χριστοῦ Μυστηρίων «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν αἰώνιον» καί νά ἀποδώσουμε λατρεία στό Θεῖο Βρέφος τό τεχθέν, τόν οὐράνιο Λυτρωτῆ μας.  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 14ης καί 15ης Δεκεμβρίου 2013, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό μας ναό, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ἡ Ὀδύσσεια-Ἐλισάβετ, θυγατέρα τῶν Παντελῆ Ἰωσήφ καί Buffy, τό γένος Wood, μέ ἀνάδοχο τό Χριστόφορο Ζαχαρία.

                   Ὁ Ross-Mark, υἱός τῶν Mark Candy, καί Lorraine, τό γένος Stephen, μέ ἀναδόχους τούς Διονύσιο Λιβέρα καί Ἐρωτοκρίτα Λιβέρα, καί

                   Ὁ Ἀλέξανδρος-Νεοκλῆς, υἱός τῶν Ἀνδρέου Ἀντωνίου καί Ἄνθιας, τό γένος Μιχαηλίδου, μέ ἀνάδοχο τό Χριστόφορο Κυπριανοῦ.

                   Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τοῦ Ross-Mark.

                   Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ: Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Ἀνδριανῆς Χατζηπέτρου, τή Δευτέρα, 16η Δεκεμβρίου καί Ἑλένης Τσαγκάρη, τήν Πέμπτη, 19η Δεκεμβρίου 2013.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστασῶν καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε τήν Τρίτη, ἡ Δίδα Ἐρωτοκρίτα Λιβέρα, στή μνήμη τῶν γονέων της Ἀνδρέου καί Ἄννης.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τή φιλογενῆ δωρήτρια.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ: Τά γεύματα πού προσφέρονται πρός τιμή τῶν προσφιλῶν μας ἡλικιωμένων θά διακοποῦν κατά τή διάρκεια τοῦ ἁγίου δωδεκαημέρου.  Θά ἐπαναλειτουργήσουν τήν Τρίτη, 7η Ἰανουαρίου 2014.

ΜΙΚΡΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ:  Μπορεῖτε νά προμηθευτεῖτε τό μικρό ἡμερολόγιο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἀπό τούς δύο ναούς καί τό γραφεῖο τῆς κοινότητος.  Τιμή £ 1.50.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ:  Συμβουλεύουμε καί παρακαλοῦμε τίς Κυρίες καί Δεσποινίδες μέλη τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ καί ὅσες ἄλλες ἐπιθυμοῦν, ὅπως ἑτοιμάσουν τήν παραδοσιακή βασιλόπιττα γιά την Πρωτοχρονιά καί τή μνήμη τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.  Θά ἀναμένουμε νά τίς φέρετε στήν Ἐκκλησία τήν παραμονή ἤ τήν Πρωτοχρονιά γιά νά εὐλογηθοῦν, νά κοποῦν καί νά διανεμηθοῦν στούς πιστούς.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

23η Δεκεμβρίου Δευτέρα Τῶν ἐν Κρήτῃ δέκα μαρτύρων.  Νήφωνος ἐπισκόπου Κωνσταντίνης.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

24η Δεκεμβρίου Τρίτη Παραμονή τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, Εὐγενίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῇ.  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ.  Μέγας Ἑσπερινός καί Θ. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου ὥρα 8.30 – 11.30 π.μ.

25η Δεκεμβρίου Τετάρτη ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία.

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

26η Δεκεμβρίου Πέμπτη Ἡ Σύναξη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

27η Δεκεμβρίου Παρασκευή Στεφάνου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου, Θεοδώρου τοῦ Γραπτοῦ.

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.30 π.μ.

28η Δεκεμβρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ.

29η Δεκεμβρίου Κυριακή μετά τήν Χριστοῦ Γέννηση.  Τῶν θεοπατόρων Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος, Δαυΐδ τοῦ Βασιλέως καί Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τῶν ὑπό τοῦ Ἡρώδου ἀναιρεθέντων νηπίων.

Ὄρθρος, θεία Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία.

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 9.00 – 12.00 π.μ.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Στέλιος Τσαγκαρίδης                     £ 84.00                     Ἀνώνυμος                 £500.00

Νῖκος Γιαννῆ                                    £ 30.00                     Ἀνώνυμος                 £250.00

Κώστας Καραβίας                £ 40.00                     Ridgeway Hotel      £ 50.00

Πρεσβ. Σταυρούλα Γεωργίου

            στή μνήμη συζύγου της πρεσβ. Θεοδώρου                             £100.00

Ἑλένη Εὐαγγέλου στή μνήμη συζύγου της Γεωργίου                      £2,000.00

                               Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 

Dear Brothers and Sisters in the Newly-Born Lord,

The book of the genealogy of Jesus Christ, the Son of David, the Son of Abraham.”             (Matthew 1: 1)

                        Our Church invites us, once again, to transfer ourselves mentally to the Holy Land where more than 2,000 years ago, the events of the life on earth of Christ the Saviour and our salvation took place.  The Holy Gospels narrate the events of the coming of the Son and Logos of God to earth, the fleshless Logos of the Father, taking on the human nature, so that He would come to us bearing flesh in order for us to be able to accept Him and not be surprised or afraid.

                        Within the two genealogical lists, that which is presented by Matthew the Evangelist and that which is presented by Luke the Evangelist we read about the forefathers of Jesus Christ.  The reference to many Hebrew names is not coincidental at all.  Within these persons there are great saints and great sinners as well.  These remind us that Christ came to earth to save every man.

                        God, after the disobedience and fall of the progenitors, Adam and Eve, and their exile from Paradise, gave to man the promise through the pre-announcement of Good News (the Protoevangelio) that Satan would be defeated by the offspring of woman.  When it speaks of the offspring of woman it implies and foretells the birth of the Messiah from the Virgin Mary.

                        In the person of the Messiah all the prophecies which were foretold through the centuries referring to the person of Jesus Christ were fulfilled and proven to be true.  Many details about the person of the Messiah come from the prophet Isaiah, who is called the fifth evangelist.  As the centuries were passing, the whole of humanity was expecting the coming Redeemer.  If the Judaic world was prepared through the prophecies the heathen world was prepared through the spermatic words of the philosophers, about which St Justin the philosopher and martyr speaks.

                        Within this festive atmosphere we are invited to show care and love towards the people who surround us and especially for all our brothers and sisters who are going through a variety of peristases and needs, such as illness, poverty, widowhood and the plight of the orphans, disappointments and isolation.

                        With these few thoughts we are invited to celebrate this year also, the Nativity of Christ the Saviour.  We are invited to attend church with our families, to prepare ourselves with fasting, repentance and confession, to receive the spotless, life-giving and awesome Sacraments of Christ for the forgiveness of sins and eternal life and to offer worship to the newly-born Divine Child, our heavenly Redeemer.  Amen!

C O M M U N I T Y   N E W S

 

MEALS FOR  THE  ELDERLY:     The meals for the elderly during the month of December were subsidised by the following: Soteroula Nicolaides in memory of her beloved parents Nicolas and Meropi;  Erotokrita Liveras in memory of her beloved parents Andreas and Anna and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA.  We thank all the kind donors for their generosity and consideration towards this worthy cause.

CESSATION  OF  MEALS:  We would inform all our respected elderly that the meals will cease on Tuesday, 17th December 2013.  They will resume again after the Christmas festivities on Tuesday, 7th January 2014.

RENEWAL  OF  SUBSCRIPTIONS:  The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine (£15.00) are now due.  If you have not already paid your subscriptions or wish to subscribe to any or all of these you may contact our Community’s offices.

SUNDAY  SCHOOL:             We remind all the families of our Community that Sunday School sessions for the children take place each Sunday during the Divine Liturgy at both our Churches.  We kindly ask all parents and grandparents to bring the children to church every Sunday.

END  OF  SCHOOL  LESSONS:    St Barnabas Greek Schools will stop their lessons for the Christmas festivities on Saturday, 21st December 2013 and will resume once again on Saturday, 11th January, 2014.

44

SMALL  CALENDARS:  The Archdiocese’s small calendars for the new year 2014 are now available.  These may be purchased either from our churches or from the office.  Price:  £1.50 each.

VASILOPITTA:  We kindly request from the ladies of the Community to prepare Vasilopitta for the New Year and for the commemoration of the Feast of St Basil the Great. You may bring it to the church on the day before or on the 1st January 2014.  Following the blessing and the cutting, the Vasilopitta will be distributed to the faithful for celebrating and exchanging greetings and best wishes.

VESPERS  AT  THE  ARCHDIOCESE:    In accordance with the custom, on New Year’s Eve, the Service of Vespers takes place in the Chapel of the Annunciation in our Archdiocese at 6.30 p.m.

                  The Service will be presided by His Eminence, Gregorios, Archbishop of Thyateira and Great Britain, who will bless, cut and distribute the Vasilopitta.  His Grace, Athanasios, Bishop of Tropaeou will deliver the annual homily.

THE  VISIT  OF  THE  HOLY  CROSS:    Towards the end of the year we had the privilege to enjoy a visit of the Holy Cross which came to us from the Holy Land.  The visit of the Holy Cross in the jurisdiction of the Archdiocese of Thyateira and Great Britain, lasted for about fifteen days.  As a result a good number of our communities as well as of the Russian Orthodox Church were blessed to benefit from the visit of the Holy Cross.

                  The faithful responded willingly and with profound devotion in venerating the Holy Cross.  Our Community was blessed to open the doors of its two churches on the 11th December, from very early in the morning until about 3.00 p.m.  The clergy celebrated the Divine Liturgy whereas our faithful came as families, individuals and community members to express their enthusiasm and offer their contribution towards the Church of Jerusalem.

LARGE  CALENDARS:  We trust that before the end of the year the large calendars of the Archdiocese will reach London and be distributed to all our communities so as to enable the faithful to acquire them.  The price of each calendar is £6.00.

Read Full Post »

THE  BLIND  MAN  CONFESSES  THE  TRUE  MESSIAH

 

“Jesus, Son of David, have mercy on me!”(Luke 18: 38)

                        The Lord, dear Brothes and Sisters, was on his way to Jericho.  Somewhere on the edge of the road sat a blind man, who with an outstretched hand, sought help from the passers-by in order to meet his needs.  When he heard the sound of the multitude and the footsteps of the throng, he sought to know what was going on.  He was informed that Jesus the Nazarene was passing by.

                        As soon as the blind man heard this, he called out with a loud voice:  Jesus, son of David, have mercy on me.  Those who preceded the multitude told him to keep quiet.  Instead he began to shout even louder:  Son of David, have mercy on me.  Jesus then stopped and asked for the blind man to be brought to him.

                        When they brought the blind man to Christ, the Lord asked:  What do you want me to do for you?  The blind man replied:  Lord, I wish to gain my sight.  Jesus then replied:  Gain your sight!  Your faith has saved you.  Immediately the blind man received his sight and became a disciple and a follower of Christ, offering praise to God.  All the people who saw him praised God also.

                        One may ask whether the purpose of the narration of this miracle was to add yet another miracle to so many others, which the Lord performed, out of pity towards God’s people.  The answer to this question is given by the prophet Isaiah, who, speaking eight centuries before the coming of the Messiah, mentions that the blind will see, the deaf will hear and the lepers will be healed.

                        One may ask whether the purpose of the narration of this miracle was to add yet another miracle to so many others, which the Lord performed, out of pity towards God’s people.  The answer to this question is given by the prophet Isaiah, who, speaking eight centuries before the coming of the Messiah, mentions that the blind will see, the deaf will hear and the lepers will be healed.

                        Also, when John the Prophet and Baptist sent his disciples to ask the Lord if He was the expected Messiah, the Lord, instead of an answer, said to those who were sent to tell John:  “The blind see and the lame walk, the lepers are cleansed and the deaf hear, the dead are raised up and the poor have the gospel preached to them.” (Matthew 11: 5)

                        With these words from the Lord, John the Baptist, who knew the Scriptures, would indeed understand that they referred to the True Messiah and, therefore, he would be aware that his preparatory role was coming to an end.

                        In the same way when the Lord first appeared at the synagogue in Nazareth following His baptism in the River Jordan, He asked and read the following:  “The Spirit of the Lord is upon Me because He has anointed Me to preach the gospel to the poor;  He has sent Me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind.  To set at liberty those who are oppressed;  to proclaim the acceptable year of the Lord.”  (Luke 4: 18-19).

                        It is important to emphasise that the healing of the blind man has not so much bearing as the fulfillment of the prophesies in the person of Christ, and the undoubted confirmation that the Lord is the expected and the true Saviour of humankind.  Amen!

C O M M U N I T Y   N E W S

34

MEALS FOR  THE  ELDERLY:     The meals for the elderly during the months of October and November were subsidised by the following:  Anastasia Sophocleous in memory of her beloved husband Athanasios;  Christos Joannides on the occasion of the feast of St Sozomenos;  Nicos and Alice Koumettou;  Stelios Tsangarides on the event of his name-day and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA.  We thank all the kind donors for their generosity and consideration towards this worthy cause.

RENEWAL  OF  SUBSCRIPTIONS:  The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine (£15.00) are now due.  If you have not already paid your subscriptions or wish to subscribe to any or all of these you may contact our Community’s offices.

FORTY  DAYS  OF  DIVINE  LITURGY:  In the Community of St Barnabas, for forty days prior to Christmas, the time of fasting, Divine Liturgy is celebrated daily.  During the Liturgy names of loved ones, living and departed, are read in the Holy Prothesis.  If you would like to offer the names of your loved ones for prayer during this time, you may bring the list of names and give it either to one of the clergy or bring it to the office.

SMALL  CALENDARS:  The Archdiocese’s small calendars for the new year 2014 are now available.  These may be purchased either from our churches or from the office.  Price:  £1.50 each.

SCHOOL  CHRISTMAS  BAZAAR:  On Saturday, 30 November 2013, St Barnabas Greek Schools held their Christmas school bazaar.  The Parent/Teachers’ Association worked very hard to make this a very successful event.  Parents, pupils, staff and friends of the school participated on the day.  The event raised the amount of £935.00.  We congratulate and thank the members of the PTA for their hard work to make this event a happy occasion.

SCHOOL  CHRISTMAS  CONCERT:  St Barnabas Greek Schools are preparing their Christmas School Concert which will consist of plays, poems, songs and short dialogues.  The concert will take place at 4.00 p.m. on Sunday, 15th December 2013.  We hope that parents, guardians and friends will attend in order to encourage and support the pupils’ efforts in their endeavour to celebrate the feast of Christmas.

HOLY  CROSS  FROM  JERUSALEM:  It is our pleasure to inform our parishioners that a piece of the Holy Cross has been brought to the United Kingdom from the Holy Land.  The Holy Cross relic has been taken to various churches as well as to the Russian Orthodox Churches.  In our Community we will have the honour and the opportunity to receive it on Wednesday morning, 11th December 2013 at St Mary’s Greek Orthodox Cathedral.  Everyone will be welcome to attend in order to pay our respects and homage to the Holy Cross.  May the grace of the Holy Cross overshadow and strengthen all of us.

HOLY  COMMUNION:  We would advise all families to prepare appropriately their members with fasting and confession and come to Church to attend the Divine Liturgy and receive the Body and Blood of the Newly-Born Lord.  In this way we will celebrate Christmas in the correct way, benefit spiritually and revive their faith in the Lord.  In limiting our activities to clothes and food, our Christmas celebrations will be lacking and incomplete.

YOUR  DONATIONS  TOWARDS  THE  CHURCH:  As Christmas is approaching we take this opportunity to remind all our faithful that our Churches need your love and support in many ways as well as financially.  Those of you who are tax payers can, if you wish, fill in the appropriate form, so that the Church would be able to claim back the tax as Gift Aid.

MEMORIALS:  Many of our faithful ask about the memorial services when they are going to stop for the Christmas celebrations.  We therefore, wish to inform everyone that the last day they can bring kollyva for memorials is the Sunday, 22nd December.  After the celebrations of the twelve days of Christmastide they will start again from the 7th January 2014.

THE  ORDER  OF  THE  MEMORIALS:  The custom of holding memorials for our departed brothers and sisters during the Church services, is as follows:  On the first day of their departure, on the third day, on the ninth day, on the fortieth day, at three months, at six months, at nine months and on the year.  Thereafter every year.  These are the fixed days according to the tradition.

                        Of course, those who feel the need to remember and respect their departed relatives and loved ones can hold a memorial service at any other time they feel the need, provided this does not coincide with any day the Church does not officiate memorials.  It is advisable for those holding memorials for their beloved to prepare themselves through fasting, confession and prayer and receive Holy Communion on the day they have memorials.

Read Full Post »

Older Posts »