Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for the ‘Διακονία / Diaconia’ Category

Κ Ο Ι Ν Ο Σ Κ Λ Η Ρ Ο Σ Ο Θ Α Ν Α Τ Ο Σ
«Ἐγένετο δέ ἀποθανεῖν τόν πτωχόν καί ἀπενεχθῆναι αὐτόν ὑπό τῶν ἀγγέλων εἰς τόν κόλπον Ἀβραάμ· ἀπέθανε δέ καί ὁ πλούσιος καί ἐτάφη.» (Λουκ. ιστ΄ 22)

Ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς πολύ παραστατικά μᾶς διηγεῖται τήν παραβολή, ἡ ὁποία παραθέτει τήν καθημερινή ζωή ἑνός πλουσίου ἀνθρώπου τῶν ἡμερῶν τῆς ἐπιγείου ζωῆς τοῦ Κυρίου καί παράλληλα ἐκθέτει τή δυστυχία μέσα στήν ὁποία ἐκτυλίσσεται ὁ βίος ἑνός πτωχοῦ μέ τό ὄνομα Λάζαρος. Ὁ πλούσιος διάγει τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς του μέσα στή χλιδή καί τή σπατάλη. Δαπανᾶ τεράστια ποσά γιά τό ντύσιμο καί τίς διασκεδάσεις του. Ἔξω ἀπό τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ του κεῖται ὁ Λάζαρος κουρελής, νηστικός, πληγωμένος καί κατάμονος. Σύντροφοί του τά ἄλαλα ζῶα, τά σκυλιά τῆς γειτονιᾶς, τά ὁποῖα τοῦ γλύφουν τίς πληγές. Τροφή του τά ψίχουλα, τά ὁποῖα πέφτουν ἀπό τό τραπέζι κάτω στή γῆ. Οἱ μέρες κύλησαν καί τό τέλος καί τῶν δύο ἦλθε.

Ὁ Λάζαρος σάν ἔκλεισε τά μάτια, ἡ σκηνή γι’ αὐτόν μετεβλήθη. Οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ κατῆλθαν καί συνόδευσαν τήν ψυχή του στόν παράδεισο. Πέθανε καί ὁ πλούσιος καί μπῆκε καί αὐτοῦ τό σῶμα στή γῆ. Ἡ ψυχή του ὅμως κατέληξε στήν κόλαση. Ἀπό ἐκεῖ περιφέρει τά μάτια καί συνειδητοποιεῖ ὅτι εὑρίσκεται σέ ἀντίθετο μέρος ἀπό τό δύστυχο Λάζαρο, τόν ὁποῖο ἐκεῖνος περιφρονοῦσε. Σηκώνει τά μάτια καί ἀτενίζει τόν Ἀβραάμ καί τό Λάζαρο νά ἀπολαμβάνει τήν εὔνοιά του. Ζοῦν στόν παράδεισο. Τότε ὁ πλούσιος ὑποβάλλει πρός τόν Ἀβραάμ αἴτημα νά σταλεῖ ὁ Λάζαρος νά τοῦ δροσίσει τά στεγνά χείλη, γιατί καιγόταν ἐκεῖ ὅπου εὑρίσκετο.

Ὁ Ἀβραάμ μέ πολλή καλωσύνη καί γλυκύτητα ἀπάντησε ἀποκαλώντας τον παιδί του, ὅτι αὐτός στήν ἐπίγεια ζωή χάρηκε τά ἀγαθά του ἐγωιστικά καί ὁ Λάζαρος μέ ὑπομονή ἔφερε τό σταυρό τῶν βασάνων του. Τώρα ὅμως ἡ σκηνή ἄλλαξε καί οἱ δύο βρέθηκαν ὁ καθένας στό ἀντίθετο στρατόπεδο. Ἦταν λοιπόν ἀδύνατο νά ἱκανοποιηθεῖ τό αἴτημά του.

Τότε ὁ πλούσιος ὑπέβαλε ἄλλο αἴτημα πρός τόν Ἀβραάμ, νά στείλει τό Λάζαρο στή γῆ, γιά νά ἐνημερώσει τούς πέντε ἀδελφούς του, οἱ ὁποῖοι φαίνεται ζοῦσαν μέ τόν ἴδιο τρόπο, γιά νά μετανοήσουν, ὥστε νά μήν ἔχουν παρόμοιο τέλος. Αὐτήν τή στιγμή ὁ Ἀβραάμ ὑπενθύμισε ὅτι ὑπάρχει ἡ Γραφή, ἡ ὁποία περιέχει τό Νόμο τοῦ Θεοῦ, ὅπως τόν διετύπωσε ὁ Μωυσῆς καί τά ὅσα δίδαξαν οἱ προφῆτες. Καλά κάνουν νά τούς ἀκούσουν. Ὁ πλούσιος διετείνετο ὅτι μιά νεκρανάσταση θά τούς ἔπειθε πολύ. Ὁ Ἀβραάμ ὅμως ἀπέρριψε καί τό δεύτερο αἴτημα τοῦ πλουσίου, βεβαιώνοντας ὅτι ἀφοῦ δέ διδάσκονται ἀπό τή Γραφή, ούτε ἡ νεκρανάσταση ἀνθρώπου θά τούς ὠφελήσει.

Κάποιοι ἀκούοντας αὐτήν τήν παραβολή ἴσως νά νομίσουν ὅτι ὁ Θεός στρέφεται ἐναντίον τῶν πλουσίων καί εὐνοεῖ τούς πτωχούς. Οὔτε ὁ Θεός οὔτε ἡ Ἐκκλησία ἀπορρίπτουν τούς μέν καί εὐνοοῦν τούς δέ. Τόσο ὁ πλοῦτος ὅσο καί ἡ πτωχεία ἀποτελοῦν δύο καταστάσεις, τίς ὁποῖες ἐπιτρέπει ὁ Θεός ἤ καί προξενοῦν οἱ ἄνθρωποι. Τόσο τό ἕνα ὅσο καί τό ἄλλο ἀπό μόνα τους εἶναι οὐδέτερα. Ἐκεῖνο τό ὁποῖο ὁδηγεῖ στήν κόλαση ἤ τόν παράδειστο ὀφείλεται στήν ἀντιμετώπιση τῶν δύο αὐτῶν καταστάσεων καί πῶς κάποιος τίς χρησιμοποιεῖ. Μεγάλοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἔκαμαν ὀρθή χρήση τοῦ πλούτου καί τῶν χαρισμάτων τους καί ἀνεδείχθησαν διαπρεπεῖς θεολόγοι στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί εὐεργέτες τῶν ἀνθρώπων θεραπεύοντας τίς ὑλικές ἀνάγκες τους.

Ἄλλοι, ὡς πτωχοί, καλλιέργησαν τήν ταπείνωση καί τήν ὑπομονή καί εὐαρέστησαν στό Θεό, γιατί ἀγαποῦσαν τούς συνανθρώπους τους καί τούς ἐσέβοντο ὡς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, ἀνεξάρτητα τοῦ ποῖοι ἦταν. Τόσο οἱ πλούσιοι ὅσο καί οἱ πτωχοί νά ἐνθυμούμεθα ὅτι εἴμαστε παιδιά τῆς Ἐκκλησίας καί ἀδέλφια τοῦ Χριστοῦ ἀλλά καί μεταξύ μας. Νά σεβόμεθα ὁ ἕνας τόν ἄλλο καί νά συντρέχουμε ὁ καθένας τίς ἀνάγκες τοῦ ἄλλου στό ὄνομα τοῦ Κυρίου. Μόνο ἔτσι μπορεῖ νά κερδίσουμε τήν εὐαρέσκεια στόν Πλάστη μας καί νά ἔχουμε θέση στούς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ, ὅπου ὑπάρχει «ἦχος καθαρός ἑορταζόντων καί βοώντων ἀπαύστως. Κύριε, δόξα σοι». Ἀμήν!

Read Full Post »

“First-enthroned of the apostles, teachers of the universe: Entreat the Master of all to grant peace to the world, and to our souls great mercy!“ (Leave-taking hymn)

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

Last Sunday the Church celebrated the feast of Saints Peter and Paul. These two Apostles worked with devotion and great faith in spreading the Gospel throughout the then known world and under great hardship.

Saint Peter was the brother of the Apostle Andrew. They came from Bethsaida and were fishermen. Their father was Jonah. Peter was led to the Lord by his brother the Protoclete Andrew and heard from the Lord: “You shall be called Cephas” (John 1: 42). Cephas comes from the Syrian language and it means Peter. Peter was married and lived in Capernaeum, where his mother-in-law also lived and whom the Lord healed from a fever.

Peter was a warm character, enthusiastic, easily-changeable in his mood, devoted to the Lord. He had frequent relapses although he was mature in age. He had great love towards his Lord and Teacher and he expressed it at every opportunity. When the soldiers went to arrest the Lord, Peter took out his knife and cut off Malchus’s ear, who was a servant. The Lord immediately healed Malchus and emphatically rebuked Peter. Peter was also called Simon.

At one time when the Lord asked His disciples to tell Him who do the people think He is, others said various things, including John the Baptist, Elijah the prophet, Jeremiah also a prophet and others. Peter, however, made the confession: “You are the Christ, the Son of the living God.” (Matthew 16:16). The Lord blessed Peter’s confession and told him that he would hold the keys to Paradise.

On the eve of the Lord’s passion, Peter, who promised that he would even sacrifice his life for his Lord, if necessary, heard from the Lord that he would deny Him three times before the cockerel crows. Indeed, Peter did deny the Lord three times and when he realised what he had done, he wept bitterly. However, the Lord after His resurrection, reinstated him in his former position, by asking him three times if he truly loved Him with the words: “Simon, son of Jonah, do you love Me?” After the third time the Lord, told him: “Feed my sheep”. (John 21: 17).

After this the Lord prophesied the type of martyrdom Peter would go through. He told him that in his old age, contrary to what he could do in his youth, someone else would look after him and would lead him to a place where he would not wish to be. John the Evangelist tells us that with these words the Lord revealed to Peter “by what death he would glorify God.” (John 21: 19). Peter the Apostle was martyred in Rome after being crucified upside down.

St Paul came from Tarsus of Cilicia. He was a descendant of a Jewish family and in addition to that his father was a Pharisee. Tarsus was a city for education and trade. Paul’s family sent him to Jerusalem, where he studied Judaism by the feet of Gamaliel. There he met and became friends with Barnabas who later became Barnabas the Apostle. Paul was educated in Greek literature and philosophy. After his studies in Jerusalem he proved to be a merciless persecutor of the Christians.
On one occasion, on his way to Damascus, carrying introductory letters for the persecution of Christians, at one point during his journey, he suddenly found himself within a very strong light. He was blinded by the light and fell from his horse. He then heard a voice saying to him: “Saul, Saul, why are you persecuting Me?” and Paul asked “Who are You Lord?”. The Lord answered him saying: “I am Jesus whom you are persecuting… Arise and go into the city, and you would be told what you must do.” (Acts 9: 6). Following this and in agreement with God’s guidance, Paul was baptised by Ananias.

Saint Paul worked as a missionary for the spread of the Gospel with all his soul and with many co-workers. He carried out three journeys and has written fourteen letters. He founded many local Churches in Asia Minor, in Greece and elsewhere. Paul sealed his life with martyrdom in Rome. Lord, save our souls through the prayers of the Holy Apostles. Amen!

C O M M U N I T Y N E W S

MEALS FOR THE ELDERLY: The meals for the elderly during the month of June and the first week in July 2014, were subsidised by an anonymous donor, by the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA and by Estia of London. We thank all the kind donors for their generosity and consideration towards this worthy cause. We inform all our respected elderly that the meals given in their honour will stop on Tuesday, 1st July 2014. The meals will resume once again in September, after the summer holidays. We take this opportunity to thank all our kind donors and helpers for their ceaseless contribution towards this very worthy cause.

RENEWAL OF SUBSCRIPTIONS: The subscriptions for the Community (£50.00), Pantanassa (£25.00) and the Archdiocese Magazine (£15.00) are now due. If you have not already paid your subscriptions or wish to subscribe to any or all of these you may contact our Community’s offices.

END OF YEAR CONCERT: Last Sunday, 29th June 2014, St Barnabas Greek Schools held their end-of-year School Concert in St Mary’s church hall. The concert was attended by many parents and friends of the School. After the hymn of Pentecost and some songs, the Head teacher of the schools, His Grace,
Athanasios, Bishop of Tropaeou gave an account of the school’s activities during the academic year 2013-2014. This was followed by plays, poems, dances and songs. At the end of the concert the annual school raffle was drawn. We take this opportunity to thank all the teachers and pupils who worked very hard to make the concert a huge success.

ST BARNABAS GREEK SCHOOLS, END OF LESSONS: The lessons for the pupils attending St Barnabas Greek Schools will stop on 5th July 2014. They will resume once again, on Saturday, 6th September, 2014. We wish you all an enjoyable holiday and look forward to welcoming you back in September.

ANNUAL SCHOOL RAFFLE: The annual school raffle has now come to an end for this year. The total amount raised through the sale of raffle tickets is £9,210.00. We would like to thank all those who contributed either by selling or buying raffle tickets. The draw took place at the end of the School summer concert. The winning numbers are: 1786, 829, 7506, 4651, 1728, 2856 and 8386. If you hold any of these tickets please call at the school office to collect your prize.

THE 15th EDUCATIONAL CONFERENCE (KES): On Monday, 23rd June 2014, the 15th Central Educational Council conference (KES) of the Archdiocese, took place in the Community’s church hall. His Eminence, Gregorios, Archbishop of Thyateira and Great Britain chaired the conference, with Their Graces, Bishop Chrysostomos of Kyaneae and Bishop Athanasios of Tropaeou. The conference was attended by all the educational members of the communities with their representatives who gave their greeting. The conference was very well organised and the participation of the many educators succeeded our anticipation. Those who wanted to take part but could not attend in person, were benefited by the connection with the internet, which enabled them to express their views.

In accordance with the programme, Mr Panayiotis Tofis, the co-ordinator of KES. welcomed all those present. This was followed by a greeting by His Grace, Athanasios, Bishop of Tropaeou, on behalf of the host community and the representatives of the two educational missions Mrs Barbara Kambouridou and Mrs Maria Papalouca. the representative of OESEKA, Mr Andreas Chimonas and AESL Mr Michael Ellinas. These were sealed by His Eminence, Gregorios, Archbishop of Thyateira, with a lengthy greeting.

Read Full Post »

Π Ο Ι Ο   Κ Α Ι   Π Ο Τ Ε   Τ Ο   Τ Ε Λ Ο Σ   Τ Η Σ   Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ

 

«σύ κατ’ ἀρχάς, Κύριε, τήν γῆν ἐθεμελίωσας, καί ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί·  αὐτοί ἀπολοῦνται, σύ δέ διαμένεις·»        (Ἑβρ. α΄ 10 – 11)

 

                Ὁ ἱερός ψαλμωδός, ἀγαπητοί ἀδελφοί, στόν Ψ102.10 ἀπευθύνεται πρός τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ καί ἀναφέρει ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ δημιουργός τοῦ σύμπαντος κόσμου, δηλαδή ὅλων ὅσα βλέπουμε καί ὅλων ὅσα δέ βλέπουμε.  Πότε ὅμως ἔλαβε χώρα τό γεγονός τῆς δημιουργίας;  Πρέπει νά ἐνθυμούμεθα ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἄχρονος, εἶναι ἔξω ἀπό τό χρόνο καί εἶναι ἐπίσης καί τοῦ χρόνου ὁ δημιουργός.  Προτοῦ ὁ Θεός θέσει σέ λειτουργία τή βούλησή του γιά νά ἔρθει ἡ δημιουργία ἀπό τήν ἀνυπαρξία στήν ὕπαρξη, δέν ὑπῆρχε ἡ ἔννοια χρόνος.  Ὁ χρόνος λοιπόν ἔχει ἀρχή καί ἔτσι κάποτε θά ἔχει καί τέλος.  Τή φράση κατά συνέπεια «κατ’ ἀρχάς» πρέπει νά τήν κατανοήσουμε «μέ τήν ἔναρξη τοῦ χρόνου», μέ τήν ἐμφάνιση τῶν πρώτων δημιουργημάτων, ὡς ἀρχή τοῦ χρόνου.

 

                Ὁ Θεός μέ τό Λόγο του δημιούργησε τά ὁρατά καί τά ἀόρατα.  Στήν Παλαιά Διαθήκη, στίς πρῶτες γραμμές τοῦ βιβλίου τῆς Γενέσεως, διαβάζουμε: «εἶπεν ὁ Θεός γενηθήτω…».  Τά πάντα ἦρθαν στήν ὕπαρξη ἀπό τήν ἀνυπαρξία.  Ἐκτός ἀπό τόν ὑλικό κόσμο ὁ Θεός δημιούργησε προηγουμένως τόν πνευματικό κόσμο, τά Ἀγγελικά τάγματα.  Στό βιβλίο τοῦ Ἰώβ διαβάζουμε: «ὅτε ἐγενήθησαν ἄστρα, ᾔνεσάν με φωνῇ μεγάλῃ πάντες ἄγγελοί μου.» (Ἰωβ ΛΗ 7) 

               

                Τά πλανητικά συστήματα ἀποτελοῦν καί αὐτά καρπό τοῦ ἔργου τῆς δημιουργίας.  Λειτουργοῦν μάλιστα οἱ φυσικοί νόμοι μέ τόση ἀκρίβεια, ὥστε οὐδέποτε συμβαίνουν ἀτυχήματα ἤ συγκρούσεις.  Μόνο μέ τήν ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ οἱ φυσικοί νόμοι ἀναστέλλουν προσωρινά τή λειτουργία τους, ὅταν γίνονται θαύματα, καί μετά ἐπανέρχονται καί συνεχίζουν κανονικά τήν πορεία τους.  Ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη κάνει λόγο γιά τήν ἐλαστικότητα τῶν νόμων τῆς φύσεως, ἡ ὁποία δέ γεννᾶ κανένα πρόβλημα.

 

                Μέ ξεχωριστή ἐνέργεια δημιούργησε ὁ Θεός την κορωνίδα τῆς δημιουργίας, τόν ἄνθρωπο, τήν ἕκτη ἡμέρα.  Σ’ αὐτήν τήν περίπτωση ἡ Γραφή δέν ἔχει τή συνήθη φράση «καί εἶπεν ὁ Θεός» ἀλλά στήν ἐνέργεια τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου συμμετέχουν καί τά τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος.  Ἡ Γραφή λέγει: «ποιήσωμεν».  Τά τρία πρόσωπα συνομιλοῦν καί συναποφασίζουν γιά τή δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος δημιουργήθηκε «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ».  Ἐπίσης πρῶτος δημιουργεῖται ὁ ἄνδρας στό πρόσωπο τοῦ Ἀδάμ καί ἡ γυναίκα ἀκολουθεῖ στό πρόσωπο τῆς Εὔας.  Στήν ἑβραϊκή γλώσσα γιά ὅλη τήν ὑπόλοιπη δημιουργία χρησιμοποιεῖται τό ρῆμα «Μπαρά», ἐνῶ γιά τήν περίπτωση τοῦ ἀνθρώπου τό ρῆμα «ἀσά».

 

                Ὅπως συμβαίνει μέ ὅλα τά πράγματα, νά γερνοῦν καί νά παλιώνουν, τά ζῶα, τά κτίρια καί ὁ ἄνθρωπος, ἔτσι καί ἡ δημιουργία ὁλόκληρη μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου θά ἔρθει στό τέλος της.  Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος μᾶς βεβαιώνει: «Ἥξει δέ ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτί, ἐν ᾗ οὐρανοί ῥοιζηδόν παρελεύσονται, στοιχεῖα δέ καυσούμενα λυθήσονται, καί γῆ καί τά ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται.» (Β΄ Πέτρ. γ΄ 10)

 

                Τό πότε θά συμβεῖ τό τέλος τῆς δημιουργίας δέ γνωρίζουμε κανένας, οὔτε οἱ ἄγγελοι στόν οὐρανό.  Πολλοί πολλές φορές μπῆκαν στόν πειρασμό νά ἐπιζητήσουν τό χρόνο τοῦ τέλους καί νά καθορίσουν ἡμερομηνίες, γιά νά γίνουν τελικά καταγέλαστοι.  Αὐτό τό μυστικό ἀνήκει μόνο στό Θεό.  Ὅσοι ἐπιχειροῦν νά παράσχουν τέτοιες πληροφορίες ἁπλά ψεύδονται καί πλανοῦν.  Μέ τό τέλος τά δημιουργήματα θά ἀλλάξουν καί θά γίνουν καινά (καινούργια).  Ὁ Κύριος εἶπε: «Ἰδού καινά ποιῶ τά πάντα» (Ἀποκ. κα΄ 5).  Μέ τό τέλος θά ἔχουμε μιά νέα κατάσταση, ὅπου θά ἔχουμε ἀνακαίνιση τῆς δημιουργίας σύμφωνα μέ τά σχέδια τοῦ Δημιουργοῦ.  Αὐτοῦ ἡ δόξα καί τό κράτος στούς αἰῶνες.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

 

ΒΑΠΤΙΣΗ:        Τήν Κυριακή, 9η Μαρτίου 2014, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, τέλεσε, στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας, τό μυστήριο τῆς βαπτίσεως τοῦ Βασιλείου-Χρυσοβαλάντη, υἱοῦ τοῦ Χρίστου Γεωργίου καί Ἀντωνίας, τό γένος Πογιατζῆ, μέ ἀναδόχους τούς Γεώργιο καί Λουΐζα Γεωργίου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στό νεοφώτιστο νά ζήσει.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκαν, τήν Τρίτη, 11η Μαρτίου 2014, ἡ οἰκογένεια τῶν Κώστα κα Ἕλλης Κτωρῆ στή μνήμη τῆς ἀείμνηστης θυγατέρας των Εἰρήνης.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς  φιλογενεῖς δωρητές.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Κουμῆ Κυριάκου Χατζητοουλῆ, τή Δευτέρα, 10η Μαρτίου, Μιχαήλ Κυριάκου, τήν Τρίτη, 11η Μαρτίου καί Σωτήρας Γεωργίου, τήν Πέμπτη, 13η Μαρτίου 2014.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Μιχαήλ.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝΠαρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς κοινότητος πραγματοποίησε τήν τακτική μηνιαία συνεδρία του, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, τήν Τετάρτη, 12η Μαρτίου 2014.  Μετά τά καθιερωμένα οἱ σύνεδροι ἀσχολήθησαν μέ τά ἀκόλουθα:  Ἐνημέρωση γιά τίς ἐργασίες στούς κοινοτικούς χώρους, γιά τήν Ἁγία καί Μ. Τεσσαρακοστή, τήν ἐκπαιδευτική συνάντηση (Σάββατο 01/03/14), τό σχολικό λαχνό, τήν καλλιτεχνική γιορτή (Κυριακή, 23/03/14), τόν παμπαροικιακό ἑορτασμό ἐθνικῶν ἐπετείων (Κυριακή, 30/03/14) καί διάφορα ἄλλα.  Παρευρέθησαν περίπου 17 πρόσωπα.

 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ: Ἡ Σχολική Ἐφορεία τῶν Ἑλληνικῶν καί Κατηχητικῶν Σχολείων Ἀπ. Βαρνάβα ἔχει ἑτοιμάσει καί κυκλοφορεῖ τόν ἐτήσιο σχολικό λαχνό.  Αὐτός ἀποτελεῖ τό μοναδικό εἰσόδημα τοῦ σχολείου καί παρακαλεῖσθε νά ἀνταποκριθεῖτε γενναιόδωρα.  Τιμή £ 1.00.  Ἔχουν ἐκδοθεῖ 10,000 λαχνοί.  Μέχρι τώρα ἔχουν διατεθεῖ λαχνοί £ 1,000.00.  Προσβλέπουμε στήν ὑποστήριξή σας.

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ: Τήν Τρίτη, 18η Μαρτίου 2014, ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων  Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ θά πραγματοποιήσει συνεδρία τῆς ὁλομέλειας στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος, ὥρα 7.30 μ.μ.

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ:   Τά Ἑλληνικά καί Κατηχητικά Σχολεῖα Ἀποστόλου Βαρνάβα, θά πραγματοποιήσουν καλλιτεχνικό πρόγραμμα, γιά νά τιμήσουν τίς δύο τρανές ἐπετείους τῆς 25ης Μαρτίου 1821 καί 1ης Ἀπριλίου 1955, τήν Κυριακή, 23η Μαρτίου 2014, στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Παναγίας, ὥρα 4.00 μ.μ.  Αὐτό θά εἶναι διανθισμένο μέ ὁμιλίες, ποιήματα, θεατρικά, τραγούδια καί χορούς.  Θά σᾶς ἀναμένουμε ὅλους νά ἐπαναφέρουμε στή μνήμη μας τίς θυσίες τῶν προγόνων μας πού ἔδωσαν τή ζωή τους στό ὄνομα τῆς ἐλευθερίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ὑπενθυμίζουμε τούς εὐλαβεῖς ἐνορῖτες, ὅπως φέρουν ἄνθη γιά τό στολισμό τοῦ Σταυροῦ καί ἔπειτα τή διανομή αὐτῶν στούς πιστούς τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

17η Μαρτίου Δευτέρα.  Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

18η Μαρτίου Τρίτη.  Ἱερή Παράκληση.  Ναός Ἀπ. Βαρνάβα ὥρα 12.00 μ.μ.

            Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

19η Μαρτίου Τετάρτη.  Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία ὥρα 5.30 – 7.00 μ.μ.

20η Μαρτίου Πέμπτη.  Μεγάλο Ἀπόδειπνο ὥρα 6.00 μ.μ.

21η Μαρτίου Παρασκευή. ΤΡΙΤΗ ΣΤΑΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ. 

            Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 6.00 – 7.15 μ.μ. 

            Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 6.30 – 8.00 μ.μ.

22α Μαρτίου Σάββατο.  Σάββατο Γ΄ Ἑβδομάδος Νηστειῶν.  

            Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 10.30 π.μ. 

            Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

23η Μαρτίου Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.

            Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

            Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

            Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

κος και κα Ἡρακλέους     £ 70.00            Miglena Ivanova      £ 20.00

κος Χρυσάνθου               £ 10.00            Κ. Λύτρας        £200.00

Μαγδαληνή Κυριάκου      £ 20.00            κα Σ. Ε. Σκουφαρίδη        £ 10.00

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Μαρία Θεοχάρους            £ 20.00            Ἕλλη Σταύρου £ 10.00

Διάφοροι ἀνώνυμοι δωρητές στή μνήμη Σταυρούλας             £1,420.00

                Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

Dear Brothers and Sisters in the Lord,

 

W H A T   A N D   W H E N   I S   T H E   E N D   O F   C R E A T I O N

 

“You, Lord, in the beginning laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of Your hands.  They will perish, but You remain.”      (Hebrews 1: 10-11)

 

                        The holy psalmist in Psalm 102: 10 addresses the Son and Logos of God and mentions that He is the creator of the whole world, that is, whatever we see and whatever we cannot see.  However, when did creation take place?  We need to remember that God is timeless, is not limited by time and He is also the Creator of time.  Before God put into operation His will to bring the creation from non-existence into existence, the meaning of time did not exist.  Time, then, has a beginning and in the same manner at some point time will come to an end.  Therefore, by the phrase “in the beginning” we must comprehend that the launch of time took place “with the beginning of time”, as soon as the first created things appeared on earth.

 

                  God, through His Logos, created what is visible and what is invisible.  In the Old Testament in the first chapter of the book of Genesis we read as follows:  “God said, let it be……”  Everything came into existence from the state of non-existence.  Apart from the materialistic world, God beforehand created the spiritual world “the angelic hosts”.  In the book of Job we read as follows:  “When the stars were made and all My angels praised Me in a loud voice.” (Job 38: 7).

 

                        The planetary systems are also a result of the act of creation.  What is more, the physical laws operate with such accuracy that there is hardly ever a collision.  Only through the intervention of God, do the physical laws stop their operation temporarily, when miracles take place and then they return to normality and continue their cycle.  Contemporary science speaks about the elasticity of the law of nature, which does not create any problem.

 

                        God created man, the head of creation, with special care, on the sixth day.  In this instance, the Bible does not use the usual phrase “and God said” because in the case of the creation of man, the Three Persons of the Holy Trinity participated.  The Bible says “let us create”.  The Three Persons converse and decide among themselves for the creation of man, who was created “in the image and likeness of God.”  Additionally, man was created first in the person of Adam and the woman followed in the person of Eve.  In the Hebrew language for the rest of creation, the verb “bara” is used whereas for the creation of man the verb “asa”.

 

                        All created things become old and deteriorate, animals, buildings and man, thus the whole of creation with the passing of time will come to an end.  Apostle Peter confirms: “But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat;  both the earth and the works that are in it will be burned up.” (2 Peter 3: 10).

 

34

                        No one knows when the end of creation will take place, not even the angels in heaven.  Many people have often been tempted to seek when the end of time will take place and to set up a fixed date.  As a consequence they have been proved wrong.  This fact is known only by God.  All those who try to offer this kind of information, simply tell lies and mislead others.  In the end the whole of creation will change and will be renewed.  The Lord said:  “Behold, I make all things new.” (Rev. 21: 5).  With the end of time, we will have a new state where the creation will be renewed, in accordance with the plans of God, the Creator.  Glory and power be to Him for ever.  Amen!

 

                        C O M M U N I T Y   N E W S

 

MEALS FOR  THE  ELDERLY:     The meals for the elderly during the month of March were subsidised by the following:  an anonymous donor in memory of her beloved departed husband Andreas and parents Savvas and Rodou;  Eleni Kapaldi;  Costas and Elli Ktori in memory of their beloved departed daughter Irene;  Evridiki Demetriou in memory of her beloved departed husband Vasos, parents Yiannis, Sophia, Christodoulos, Alexandra, Joakeim and Andreas, Loukia and Maria;  Charalambos Kyriakides and the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA.  We thank all the kind donors for their generosity and consideration towards this cause.

 

MEATFARE  SUNDAY  MEAL  FOR  THE  ELDERLY:  On Meatfare Sunday (23-02-2014) the Ladies’ Auxiliary Society of PANTANASSA with great enthusiasm and generosity served our respected elderly after the Divine Liturgy at both of our community halls.  The meal comprised of a variety of foods, fruit, desserts and drinks.  Members of the Community, cantors, guests and clergy also participated at the meal.  His Grace, Athanasios, Bishop of Tropaeou, led the prayers, greeted all those taking part, thanked all the donors and the workers of goodness and kindness and gave the blessing.

 

ANNUAL  SCHOOL  RAFFLE:     We would like to inform our parishioners that the School Governors of St Barnabas Greek School have once again issued the annual school raffle in order to replenish the school funds.  It is now in circulation. So far we have been able to raise £1,000.00 from this very worthy venture.  If you would like to support this you may purchase some raffles, either from the two churches or from the school office.  Price per ticket £1.00.

 

SCHOOL  CONCERT:  The Greek and Sunday Schools of St Barnabas are preparing a programme to honour the two great events, 25th March 1821 and 1st April 1955.  This programme will consist of speeches, poems, plays, songs and dances and will take place at 4.00 p.m. on Sunday, 23rd March 2014 in St Mary’s Church hall.  We look forward to your participation in remembering the sacrifices of our ancestors who gave their lives in the name of freedom.

 

REMINDER: We remind all our respected parishioners to bring flowers for the decoration of the Cross next Sunday, the Feast of the Veneration of the Cross.  The flowers will then be distributed to the faithful.

 

NEW  VOLUME  OF  THE  GREEK  DIACONIA:  Volume 34 of the Greek Diaconia, which records the sermons and the community activities during the year 2014, is now in circulation.  Those of you who are interested may purchase this from the Community offices.  Price £10.00 each volume.

 

SCHOOL  MAGAZINE:  The Christmas edition of the school magazine “I Phoni tou Scholiou” has now been completed and is in circulation.  This magazine is No. 118 and contains a greeting by His Grace Athanasios, Bishop of Tropaeou, articles by the teachers, various articles by our school pupils, an account of the Schools’ and community’s activities during the early part of the school year, various photographs of the school and community events and advertisements.

 

NEWS  FROM  OUR  BOOKSHOP:   We inform all our parishioners that you may purchase the following books from the community’s bookshop:

 

a)      Holy Week (Greek and English)                                 £25.00

b)      The Akathist Hymn (Greek and English)                   £10.00

c)      The Holy Bible (English only)                                    £50.00

d)     New Testament (English only)                                   £30.00

e)      New Testament (Greek and Modern Greek)  £  6.00

 

A  VISIT  TO  THE  HELLENIC  CENTRE:  About thirty pupils from St Barnabas Greek and Sunday Schools, accompanied by Bishop Athanasios and six teachers, visited the Hellenic Centre to see the exhibition of what Greek women’s costumes were like two hundred years ago.  The exhibition was held in memory of Koula Lemos by her family.  Mrs Ioanna Papantoniou and Mrs Natasa Lemos spoke to the pupils about the costumes in an interesting and informative manner.  At the end of the exhibition the pupils were offered various refreshments.  The Schools of St Barnabas congratulate the Centre for the exhibition, the hospitality and the opportunity given to the pupils to taste a part of Greek history.

 

 

 

 

Read Full Post »

 

Ο   Ν Α Ο Σ   Τ Ο Υ   Θ Ε Ο Υ

«οὐκ οἴδατε ὅτι τό σῶμα ὑμῶν ναός τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπό Θεοῦ, καί οὐκ ἐστέ ἑαυτῶν;»                       (Α΄ Κορ. στ΄ 19)

                        Ἄν, ἀγαπητοί ἀδελφοί, παρακολουθήσουμε τήν ἱστορία καί ζωή τοῦ ἀνθρωπίνου γένους διά μέσου τῶν αἰώνων, δέ θά βροῦμε λαό ἤ λαούς, ὅπως λέγει καί ὁ ἀρχαῖος φιλόσοφος Πλούταρχος, χωρίς νά ἔχουν χῶρο ἀφιερωμένο στή λατρεία τοῦ θείου.  Αὐτό μαρτυρεῖ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀπό τή φύση του στρέφεται πρός τό θεῖο, εἶναι μέ ἄλλα λόγια θρησκευτική καί θρησκεύουσα ὕπαρξη.  Ἄς λένε ὅ,τι θέλουν ὅσοι προσποιοῦνται τούς ἀθέους καί ἐχθρούς τῆς πίστεως.  Πολλοί ἐπολέμησαν ἄλλοτε καί πρόσφατα τήν πίστη, ἀλλά πάντοτε ἐκεῖνοι ὑπῆρξαν οἱ ζημιωμένοι καί τελικά ἡ πίστη θριαμβεύει.

                        Στήν ἀρχαιότητα οἱ ἄνθρωποι λάτρευσαν διάφορα ἀντικείμενα, χώρους, δένδρα, ἀνθρώπους καί στοιχεῖα τῆς φύσεως, εἴτε ὡς ἄτομα εἴτε ὡς ὁμάδες.  Γιά νά μποροῦν δέ νά ἐπιτελοῦν τά θρησκευτικά τους καθήκοντα ἔκτιζαν τά λεγόμενα ἱερά, τά ὁποῖα ἐποίκιλλαν ἀνάλογα μέ τόν πλοῦτο καί τόν πολιτισμό τους.  Οἱ Ἕλληνες ἔκτισαν τό μεγαλοπρεπῆ Παρθενῶνα.  Οἱ Ἑβραῖοι μετά τήν ἀπελευθέρωσή τους εἶχαν ἕναν κινητό ναό, τή σκηνή τοῦ Μαρτυρίου καί ὁ υἱός καί διάδοχος τοῦ Δαυίδ, ὁ Σολομών ἔκτισε τόν περίφημο καί ξακουστό ναό, ὁ ὁποῖος ἐκαλεῖτο Ναός τοῦ Σολομῶντος.  Τοῦτος ὁ ναός κατεστράφη καί ἐκτίσθη ἄλλες δύο φορές.  Μετά τήν ἐξορία στή Βαβυλῶνα καί τήν ἐπιστροφή τοῦ λαοῦ στή γῆ τῆς Ἐπαγγελίας ἔκτισε τό ναό ὁ Ζοροβάβελ, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ κατεστράφη, ἐκτίσθη πάλι ἀπό τό Μεγάλο Ἡρώδη γιά νά καταστραφεῖ καί πάλι ἀπό τό Ρωμαῖο στρατηγό Τῖτο τό 70 μ.Χ.

                        Οἱ χριστιανοί ἐλάτρευσαν κατ’ ἀρχάς τόν Τριαδικό Θεό στίς κατακόμβες καί τίς κατ’ οἶκον ἐκκλησίες.  Μετά ὅμως τό διάταγμα τῶν Μεδιολάνων (313 μ.Χ.) ἄρχισαν νά κτίζουν μεγαλοπρεπεῖς ναούς, τούς ὁποίους ἱεροστόλιζαν μέ κάθε εὐλάβεια καί εὐπρέπεια.  Μέχρι σήμερον οἱ μετανάστες ἀποκτοῦν πρῶτον χῶρο λατρείας στούς τόπους ἐγκαταστάσεώς τους καί ἔπειτα δικές τους κατοικίες.  Ὅπου ὑπάρχουν ἔστω καί λίγοι καταβάλλουν κόπους καί χρήματα γιά δικούς τους χώρους, ὥστε νά μποροῦν νά ἐπιτελοῦν τά θρησκευτικά τους καθήκοντα κατά τόν καλύτερο τρόπο, γιατί ἔτσι ἀναπαύεται ἡ ψυχή τους καί ἀναπτερώνονται οἱ ἐλπίδες τους.

                        Μέχρι τώρα κάναμε λόγο γιά τούς ἐπίγειους ναούς.  Ὁ Θεός βέβαια δέν τούς ἔχει ἀνάγκη.  Τούς χρειάζεται ὅμως ὁ ἄνθρωπος.  Αὐτό ἀποτελεῖ ἀπάντηση σέ ὅσους ἔχουν διαφορετική γνώμη καί κάνουν συνεχῶς κριτική γιά τίς δαπάνες τοῦ κτισίματος καί συντηρήσεως τῶν ναῶν.

                        Ἐπιβάλλεται ὅμως τώρα νά τονίσουμε ὅτι ὁ θεῖος Παῦλος στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα δέν ἀναφέρεται στούς ἐπίγειους ναούς ἀλλά στό ναό τοῦ σώματός μας, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ κατοικία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  Ἄν λοιπόν ἀσχολούμεθα μέ τήν περιποίηση καί τόν καλλωπισμό τοῦ ἐπίγειου ναοῦ, δέν ἔχουμε  δικαίωμα νά παραμελοῦμε τό ναό τοῦ σώματός μας.  Ἐπιβάλλεται νά φροντίζουμε γιά τήν εὐεξία του, τήν καθαριότητα, ὑλική καί πνευματική καί τήν ὅσο γίνεται, καλύτερη ἀπόδοσή του στήν ἐξάσκηση τῶν καθηκόντων του.

                        Ὑπάρχουν ἁμαρτήματα  τά ὁποῖα βαρύνουν τήν ψυχή μας καί ἄλλα τό σῶμά μας ἤ καί τά δύο.  Προορισμός καί τῶν δύο, δηλαδή σώματος και ψυχῆς, εἶναι ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ἡ ὑποταγή στό διάβολο καί τά κελεύσματά του.  Σέ τελευταία ἀνάλυση δέν μᾶς ἀνήκει τό σῶμα οὔτε καί ἡ ψυχή μας καί δέν δικαιούμεθα νά τά καταστρέφουμε.  Ὁ θεῖος Παῦλος ὑπενθυμίζει «ἠγοράσθητε γάρ τιμῆς· δοξάσατε δή τόν Θεόν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καί ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ» (Α΄ Κορ. στ΄ 20).

 

                        Δυστυχῶς στίς μέρες μας τό κοσμικό πνεῦμα, τό ὁποῖο δίνει καί παίρνει ἔπεισε τούς ἀνθρώπους νά ἔχουν ὡς στόχο τους μιά ἠθική πολύ χαμηλοῦ ἐπιπέδου.  Ἰδιαίτερα τοῦτο χαρακτηρίζει τή ζωή καί πολιτεία τῆς νέας γενεᾶς, ἡ ὁποία ἕνεκα τοῦ τρόπου ζωῆς της πληρώνει βαρύ τίμημα στό κεφάλαιο τῆς ὑγείας, τῆς προόδου καί τῆς ἀποκαταστάσεώς της.  Ἄν ὅμως ἐπιστρέψουν στόν οἶκο τοῦ πατρός, ὅπως ὁ ἄσωτος υἱός, τότε οὐδέποτε εἶναι ἀργά.  Ὁ Χριστός τούς περιμένει.  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τήν Κυριακή, 9η Φεβρουαρίου 2014, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας,  οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ἡ Στυλιανή, θυγατέρα τῶν Ἰωάννη Φράγκου καί Καλλιόπης, τό γένος Κουμῆ, μέ ἀνάδοχο τήν Ἀντιγόνη Nixon, καί

                   Ἡ Ζωή-Σοφία, θυγατέρα τῶν Βάσου Βασιλείου καί Χριστίνας, τό γένος Κωστῆ, μέ ἀνάδοχο τή Μελίνα Παναγῆ.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στίς νεοφώτιστες νά ζήσουν.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τήν Τρίτη, 11η Φεβρουαρίου 2014, τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας δεξιώθηκε ἀνώνυμος δωρητής, στή μνήμη τῶν Ἀμαριλλίδος, Φειδία καί Στυλιανοῦ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τόν ἀνώνυμο δωρητή.

 

ΚΗΔΕΙΑ: Τή Δευτέρα, 10η Φεβρουαρίου 2014, στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς ἀειμνήστου Ὀρθοδοξίας Ἀριστείδου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ἐκλιπούσας καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους της.

 

ΝΕΟΣ ΤΟΜΟΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ:  Αὐτές τίς μέρες κυκλοφόρησε ὁ 34ος τόμος τῆς Ἑλληνικῆς Διακονίας, ὁ ὁποῖος καλύπτει τό κήρυγμα καί τίς κοινοτικές δραστηριότητες τοῦ ἔτους 2004.  Οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά τόν ἀποκτήσουν μποροῦν νά τόν ζητήσουν ἀπό τά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος.  Τιμή £10.00.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ:  Σᾶς πληροφοροῦμε ὅτι μπορεῖτε νά προμηθευθεῖτε τά ἀκόλουθα βιβλία ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο τῆς κοινότητος:     

                        α)       Μεγάλη Ἑβδομάδα (Ἑλληνικά/Ἀγγλικά)      – £ 25.00

                                  β)       Ἀκάθιστος Ὕμνος (Ἑλληνικά/Ἀγγλικά)       – £ 10.00

                   γ)       Ἁγία Γραφή (Ἀγγλικά)                             – £ 50.00

                   δ)       Καινή Διαθήκη (Ἀγγλικά)                          – £ 30.00

                        ε)       Καινή Διαθήκη (Νεοελληνική ἑρμηνεία)      – £   6.00

 

ΕΤΗΣΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, 23η Φεβρουαρίου 2014, θά λάβει χώρα τό ἐτήσιο γεῦμα, τό ὁποῖο προσφέρεται πρός τιμή τῶν προσφιλῶν μας ἡλικιωμένων.  Τό τραπέζι ἑτοιμάζουν ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ σέ συνεργασία μέ τά ὑπόλοιπα κοινοτικά σώματα καί ἐπιτροπές καί τούς πολλούς φίλους τῶν

 

ἡλικιωμένων μας. Τό τραπέζι θά δοθεῖ στίς αἴθουσες τῶν δύο ναῶν μας ἀμέσως μετά τή Θ. Λειτουργία:          Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὥρα 11.10 π.μ.

                                                Καθεδρικός Ναός Παναγίας, ὥρα 12.40 μ.μ.

                        Θά περιμένουμε ὅλους τούς σεβαστούς ἡλικιωμένους, ἄνδρες καί γυναῖκες, νά προσέλθουν στή φιλάνθρωπη αὐτή φιλοξενία.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  Ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, τήν Τρίτη, 18η Φεβρουαρίου 2014, διοργανώνει κοινωνική ἐκδήλωση στή μεγάλη αἴθουσα τοῦ Καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας, ὥρα 7.30 μ.μ.  Τιμή εἰσιτηρίου £ 20.00 (συμπεριλαμβανομένων τῶν ποτῶν).  Σκοπός τῆς ἐκδηλώσεως ἡ ἀντιμετώπιση τῶν τρεχουσῶν οἰκονομικῶν ἀναγκῶν τῆς κοινότητος.  Ἀναμένουμε τή γενναιόδωρη ὑποστήριξή σας.

 

Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΙΑΚΟΝΟΥ:  Ἡ ἀκολουθία τῆς κηδείας τοῦ ἀειμνήστου ὑποδιακόνου Κυριάκου Παναγιώτου θά τελεσθεῖ τήν Τετάρτη, 19η Φεβρουαρίου 2014, ὥρα 12.30 μ.μ., στόν Καθεδρικό ναό τῆς Παναγίας.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

17η Φεβρουαρίου Δευτέρα Ἁγίου Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος Τήρωνος.

Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

18η Φεβρουαρίου Τρίτη.  Ἱερή Παράκληση.  Ναός Ἀπ. Βαρνάβα ὥρα 12.00 μ.μ.

19η Φεβρουαρίου Τετάρτη Ἀρχίππου Ἀποστόλου, Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

21η Φεβρουαρίου Παρασκευή.  Πάνδημα Μνημόσυνα ὥρα 6.00 μ.μ.

22α Φεβρουαρίου Ψυχοσάββατο.  Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Πάνδημα Μνημόσυνα ὥρα 8.30 – 10.30 πρωί.

                  Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

23η Φεβρουαρίου Κυριακή τῆς Ἀπόκρεῳ. 

                  Μνείαν ποιούμεθα τῆς δευτέρας καί ἀδεκάστου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν.  Ἁγίου Πολυκάρπου Σμύρνης.

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα.

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                 £ 20.00                     Ἀνώνυμος                             £ 20.00

Ἀνώνυμος                 £ 50.00                     Ἀνώνυμος                             £150.00

Γιώτα Χαραλάμπους           £ 20.00                     Παναγιώτης Δημητρίου    £ 20.00

Οἰκογ. Λεωνίδα καί Μαρίτσας Ἀρπάπη                                      £ 20.00

Μαρούλα Μενελάου στή μνήμη συζύγου καί γονέων της                £ 50.00        

Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

 

Η   Υ Π Ο Δ Ο Μ Η   Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Η

«σύ δέ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καί ἐπιστώθης, εἰδώς παρά τίνος ἔμαθες».                             (Β΄ Τιμ. γ΄ 14)

 

                   Ἀπό σήμερον, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μπαίνουμε στήν ἐκκλησιαστική περίοδο, τή γνωστή ὡς τό Τριῴδιο.  Ἡ παρούσα Κυριακή παίρνει τό ὄνομά της ἀπό τήν εὐαγγελική περικοπή τῆς ἡμέρας, τήν περικοπή τοῦ Τελώνη καί Φαρισαίου.  Παράλληλα ὅμως ἔχουμε τόν καθιερωμένο Ἀπόστολο τῆς ἡμέρας, ἀπό τόν ὁποῖο θά ἀντλήσουμε, γιά νά προσφέρουμε λίγα λόγια στή θέση τοῦ κηρύγματος.

                   Νά ὑπενθυμίσουμε ἐπίσης ὅτι σήμερον κλείνει ὁ κύκλος τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.  Ἔχουμε δηλαδή τήν Ἀπόδοση ἤ ἐπανάληψη τῆς ἑορτῆς αὐτῆς.  Γιά τοῦτο τό λόγο ψάλλονται ὕμνοι, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται  στό περιεχόμενο τῆς ἑορτῆς.  Ὅπως ὅμως εἰπώθηκε θά ἀσχοληθοῦμε γιά λίγο μέ τό ἀποστολικό κείμενο.  Αὐτό προέρχεται ἀπό τή δεύτερη ἐπιστολή τοῦ θείου Παύλου πρός τό μαθητή του καί Ἐπίσκοπο τῆς Ἐφέσου Τιμόθεο.

                   Ὁ Παῦλος συμβουλεύει τόν Τιμόθεο, ὁ ὁποῖος ἀντιμετωπίζει πλῆθος προβλημάτων στήν Ἐκκλησία τῆς Ἐφέσου νά ἔχει θάρρος, νά μήν ὑποχωρεῖ ἐνώπιον τῶν κινδύνων καί τῶν πιέσεων καί νά παραμένει πιστός καί σταθερός σ’ αὐτά τά ὁποῖα διδάχθηκε ἀπό πολύ μικρό παιδί ἀπό τή γιαγιά του Λωΐδα καί τή μητέρα του Εὐνίκη.  Ἡ μητέρα του ἦταν βέβαια Ἰουδαία, ὅμως ἐγένετο χριστιανή.  Οἱ δύο αὐτές γυναῖκες συνέβαλαν τά μέγιστα στήν κατοπινή θρησκευτική ἐξέλιξη καί πρόοδο τοῦ Τιμοθέου.

                   Ὁ Τιμόθεος καταγόταν ἀπό τήν πόλη Λύστρα τῆς Λυκαονίας καί ἐκεῖ γνώρισε τόν ἀπόστολο Παῦλο.  Ὁ πατέρας του ἦταν εἰδωλολάτρης.  Στήν Ἔφεσο, ὅπου ὁ θεῖος Παῦλος τόν τοποθέτησε ὡς Ἐπίσκοπο, ὁ Τιμόθεος ἀντιμετώπιζε διάφορους αἱρετικούς, ψευδοδιδασκάλους καί ἐχθρούς τῆς πίστεως.  Ἡ θρησκευτική ὑποδομή ὅμως τήν ὁποία εἶχε καί τά ὅσα διδάχθηκε ἀπό τόν Παῦλο ἦταν ἀρκετά καί ἱκανά νά τόν στηρίξουν καί νά τόν ἐνισχύσουν, ὥστε νά καταθέτει τήν καλή μαρτυρία.

                   Τό παράδειγμα τοῦ ἀποστόλου Τιμοθέου καί ἡ προτροπή τοῦ θείου Παύλου ἀποτελοῦν πηγή ἐμπνεύσεως καί δείκτη πορείας γιά κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ἰδιαίτερα ὅμως γιά κάθε νεαρή ὕπαρξη μέσα στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς κοινωνίας εὐρύτερα.  Τό ὑψηλό ἀξίωμα τοῦ Τιμοθέου καί ἡ ὑπεύθυνη θέση  στήν Ἐκκλησία ἐπέβαλλαν σ’ αὐτόν νά ἔχει τό ἀνάλογο σθένος καί τήν ψυχική δύναμη, ὥστε νά μπορέσει νά ἀνταποκριθεῖ στίς ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου καί νά ἀντιμετωπίσει μέ ἐπιτυχία τούς διάφορους πλάνους καί αἱρετικούς.

                   Μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι τά σύγχρονα νιάτα ζοῦνε μέσα σ’ ἕνα κυκεώνα καί μιά πολυδαίδαλη σύγχυση, ἀπό τά ὁποῖα θά λυτρωθοῦν μόνο ὅσοι νέοι καί νέες ἔχουν τή σωστή ὑποδομή ἀπό τήν οἰκογενειά τους, τήν Ἐκκλησία καί γενικά τό περιβάλλον τους.  Ὁ ἄνθρωπος τῶν ἡμερῶν μας προοδεύει τεχνολογικά.  Πολλοί ὅμως μένουν πίσω ὡς πρός τήν πνευματική καί θρησκευτική πρόοδο καί προκοπή.  Τά πιό πολλά προβλήματα τῆς ἐποχῆς μας ἑστιάζονται ἐκεῖ.  Καλό εἶναι νά διδαχθοῦμε ἀπό τήν παράδοσή μας καί νά τήν κρατᾶμε ζωντανή γιά τή δική μας σωτηρία καί τή δόξα τοῦ Χριστοῦ.  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:          Τήν Κυριακή, 2α Φεβρουαρίου 2014, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ὁ Κυριάκος-Jacques, υἱός τῶν Dean Adragna καί Ὄλγας, τό γένος Δημητρίου, μέ ἀναδόχους τούς Στέλιο Λεβέντη καί Χρῖστο Δουκάκη, καί

                   Ὁ Βαρνάβας, υἱός τῶν Μιχαήλ Ἰωάννου καί Βασιλικῆς, τό γένος Βαρναβίδη, μέ ἀνάδοχο τό Χρῖστο Παπαγεωργίου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας, τήν Τρίτη, 4η Φεβρουαρίου 2014, δεξιώθηκε ἡ οἰκογένεια τῆς κας Μερόπης Κελεπέσιη, στή μνήμη τοῦ ἀειμνήστου συζύγου της Στέλιου, τῶν γονέων καί κοιμηθέντων ἀδελφῶν τους.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

 

ΚΗΔΕΙΑ:  Τήν Παρασκευή, 7η Φεβρουαρίου 2014, στόν Καθεδρικό μας Ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου Ἀνδρέα Τουμάζου Παντελῆ.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τοῦ ἐκλιπόντος καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους του.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, πραγματοποίησε, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, συνεδρία στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος, τήν Τρίτη, 4η Φεβρουαρίου 2014.  Μετά τά καθιερωμένα τό σῶμα ἀσχολήθηκε, μέ τά ἀκόλουθα:  Ἐτήσιο ἀποκριάτικο τραπέζι Ἡλικιωμένων, (Κυριακή, 23/02/2014), διάφορα σχολικά θέματα, εἴσοδος στό Τριῴδιο καί Ἁγία καί Μ. Τεσσαρακοστή, κοινωνική ἐκδήλωση ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ, (Τρίτη, 18/02/2014) καί ἄλλα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.  Παρευρέθησαν 19 πρόσωπα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τήν Τετάρτη, 5η Φεβρουαρίου 2014, τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος πραγματοποίησε τήν τακτική μηνιαία συνεδρία του, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, στά κεντρικά γραφεῖα.  Μετά τά καθιερωμένα οἱ σύνεδροι ἀσχολήθηκαν μέ τά ἀκόλουθα:  Ἀκολουθίες τῆς περιόδου, τρέχοντα σχολικά ζητήματα, ἐτήσιο ἀποκριάτικο γεῦμα ἡλικιωμένων καί κοινωνική ἐκδήλωση Παντάνασσας καί ἄλλα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.  Παρευρέθησαν 12 πρόσωπα.

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ:  Τήν Πέμπτη, 6η Φεβρουαρίου 2014, προτοῦ δύσει ὁ ἥλιος, ὁ ὑποδιάκονος καί στενός συνεργάτης μας Κυριάκος παρέδωσε τό πνεῦμα.  Ὁ ἀείμνηστος Κυριάκος πρωτοεῖδε τό φῶς τοῦ ἥλιου στό χωριό του, τήν Ὀρόκλινη, τήν 19/07/1935.  Ὁ ἐκλιπών μέ τό θάνατό του μετέστη πρός Κύριο καί ἔτσι ἀπό μέλος τῆς ὁρατῆς καί στρατευομένης Ἐκκλησίας κατέστη μέλος τῆς ἀόρατης καί θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας.

                   Ὁ μεταστάς δημιούργησε οἰκογένεια μετά τῆς Μαγδαληνῆς καταγομένης ἐπίσης ἀπό τήν Ὀρόκλινη.  Μαζί ἀπέκτησαν τρεῖς θυγατέρες, τίς Δέσποινα, Παναγιώτα καί Κυριακή, τίς ὁποῖες ἀποκατέστησαν καί ἀπό τίς ὁποῖες ἀπέκτησαν ἐγγόνια.  Ὁ μ. Κυριάκος συμμετεῖχε στόν ἀπελευθερωτικό ἀγώνα τοῦ 1955 -59.  Ἀργότερα μετανάστευσε στό Λονδῖνο οἰκογενειακῶς, ὅπου παρέμεινε τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς του.  Ὑπῆρξε καλός οἰκογενειάρχης, ἐξασκοῦσε τό ἐπάγγελμα τοῦ ἐπιπλοποιοῦ ἀλλά ὑπηρετοῦσε καί τήν Ἐκκλησία ὡς ἐπίτροπος.

                   Τό ἔτος 2000 ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων χειροθετήθηκε σέ ἀναγνώστη καί τήν 18η Ὀκτωβρίου 2009, ἐγένετο ὑποδιάκονος.  Ἀπό τό ἔτος 1997

ὑπηρέτησε τόν Ἐπίσκοπο Τροπαίου Ἀθανάσιο ὡς ἀναγνώστης, ὑποδιάκονος καί ὁδηγός του, μέ πολλή προθυμία, πιστότητα καί συνέπεια.  Προσευχόμεθα ὁ ἅγιος Θεός νά τό δεχθεῖ, νά τόν ἀμείψει γιά τούς κόπους του πρός τήν οἰκογένειά του, τήν Ἐκκλησία κάι τήν πατρίδα, νά τόν ἀναπαύσει μεταξύ τῶν ἁγίων καί δικαίων καί νά παρηγορήσει τούς οἰκείους του.  ΑΙΩΝΙΑ ΑΥΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ.

 

ΕΤΗΣΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, 23η Φεβρουαρίου 2014, θά λάβει χώρα τό ἐτήσιο γεῦμα, τό ὁποῖο προσφέρεται πρός τιμή τῶν προσφιλῶν μας ἡλικιωμένων.  Τό τραπέζι ἑτοιμάζουν ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ σέ συνεργασία μέ τά ὑπόλοιπα κοινοτικά σώματα καί ἐπιτροπές καί τούς πολλούς φίλους τῶν ἡλικιωμένων μας. Τό τραπέζι θά δοθεῖ στίς αἴθουσες τῶν δύο ναῶν μας ἀμέσως μετά τή Θ. Λειτουργία:

                             Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὥρα 11.10 π.μ.

                             Καθεδρικός Ναός Παναγίας, ὥρα 12.40 μ.μ.

                   Θά περιμένουμε ὅλους τούς σεβαστούς ἡλικιωμένους, ἄνδρες καί γυναῖκες νά προσέλθουν στή φιλάνθρωπη αὐτή φιλοξενία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  Ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, τήν Τρίτη, 18η Φεβρουαρίου 2014, διοργανώνει κοινωνική ἐκδήλωση στή μεγάλη αἴθουσα τοῦ Καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας, ὥρα 7.30 μ.μ.  Τιμή εἰσιτηρίου £ 20.00 συμπεριλαμβανομένων τῶν ποτῶν.  Σκοπός τῆς ἐκδηλώσεως ἡ ἀντιμετώπιση τῶν τρεχουσῶν οἰκονομικῶν ἀναγκῶν τῆς κοινότητος.  Ἀναμένουμε τή γενναιόδωρη ὑποστήριξή σας.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

10η Φεβρουαρίου Δευτέρα Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος. 

              Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 4.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

11η Φεβρουαρίου Τρίτη Ἱερή Παράκληση.  Ναός Ἀπ. Βαρνάβα ὥρα 12.00 μ.μ.

15η Φεβρουαρίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

16η Φεβρουαρίου Κυριακή τοῦ Ἀσώτου.

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα.

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀλεξία Χαραλάμπους £ 20.00            Ἀνδρέας Χαραλάμπους   £ 50.00

Λορέττα                £ 20.00                 Μαρίνα                           £ 10.00

Ἀγγελική Γιαννῆ   £ 20.00                 Ἀνδρέας Σφήκας            £500.00

Γεώργιος Βασιλείου       £ 20.00                 Δρ. Ἀνδρέας Πελενδρίτης        £100.00

Ἑλένη Ἀντωνίου στή μνήμη συζύγου καί κοιμηθέντων συγγενῶν    £ 60.00

Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 

 

Ο   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ   Κ Α Ι   Η   Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η   Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α

 

«ὅταν ὁ Χριστός φανερωθῇ, ἡ ζωή ἡμῶν, τότε καί ὑμεῖς σύν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ.»

                                                                        (Κολ. γ΄ 4)

            Τό παρόν ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἔχει τήν προέλευσή του ἀπό τό γράμμα τοῦ θείου Παύλου πρός τούς χριστιανούς τῆς πόλεως τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τίς Κολασσές.  Αὐτήν τήν Ἐκκλησία ἵδρυσε ὁ Ἐπαφρᾶς, κατ’ ἐντολήν τοῦ θείου Παύλου.  Ἡ ἐπιστολή γράφτηκε καί αὐτή ἀπό τή Ρώμη, ὅπου ὁ Παῦλος ἦταν φυλακισμένος.  Τίς πνευματικές ἀνάγκες, τά προβλήματα καί τίς περιστάσεις αὐτῆς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἐπληροφορεῖτο ὁ Παῦλος ἀπό τόν Ἐπαφρᾶ.  Ἔτσι, καίτοι ὁ Παῦλος ἦταν στή φυλακή διατηροῦσε ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον γιά τήν προκοπή τῶν νεοπαγῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων.  Γιά τοῦτο ἔγραφε νά διαφωτίζει, νά  διδάσκει, νά παρηγορεῖ καί νά ἐνισχύει τούς πιστούς.

            Ὁ Παῦλος στό πιό πάνω χωρίο ἀναφέρεται στή δεύτερη παρουσία τοῦ Κυρίου.  Ξεκινᾶ μέ τή λέξη «ὅταν».  Δέν καθορίζει τό χρόνο τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Κυρίου.  Ὡς ἀποτέλεσμα ὑπενθυμίζει ὅτι κανένας ἄνθρωπος καί κανένας Ἄγγελος δέ γνωρίζουν τό χρόνο τῆς ἐλεύσεως τοῦ Κυρίου κατά τή δεύτερη παρουσία.  Κατά συνέπεια ὅσοι ἰσχυρίζονται, ὅπως οἱ καλούμενοι Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, ὅτι ἡ δεύτερη παρουσία τοῦ Κυρίου θά συμβεῖ σέ χρονολογίες τίς ὁποῖες αὐτοί καθορίζουν, ψεύδονται, πλανοῦν καί πλανῶνται.  Ἡ πρώτη παρουσία καί φανέρωση τοῦ Κυρίου στή γῆ ἔλαβε χώρα πιό πολλά ἀπό δυό χιλιάδες χρόνια πρίν. Τότε κατά τήν ἐνανθρώπηση ἦλθε ταπεινός, πτωχός, ἄγνωστος, κυνηγημένος, περιφρονημένος καί χωρίς καμιά κατά ἄνθρωπο προστασία καί βοήθεια.  Γεννήθηκε στό σπήλαιο – σταῦλο καί σπαργανώθηκε στή φάτνη τῶν ζώων.  Γνώρισε τήν προσφυγιά καί ἐργάσθηκε ὡς ξυλουργός καί ἁπλός ἐργάτης μαζί μέ τόν Ἰωσήφ τόν προστάτη του.  Μέ τήν ἐνανθρώπησή του ἐνεδύθη τήν ἀνθρωπίνη φύση καί ἦλθε κοντά μας μέ καλυμμένη τή Θεότητά του.

2

            Μέ τήν ἔναρξη τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ του ἔργου μᾶς κάλεσε νά ἐπιστρέψουμε στήν ἀγκάλη τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ, νά ἐγκαταλείψουμε τό σκοτάδι, νά παύσουμε νά λατρεύουμε τούς ψευτοθεούς καί νά σταματήσουμε νά ἐπιτελοῦμε τά ἔργα τοῦ διαβόλου.  Μᾶς ὑπέδειξε τό δρόμο τῆς θεώσεως, τοῦ ἐξαγιασμοῦ καί τῆς εὐαρέσκειας στό Θεό.

            Κατά τή δεύτερη παρουσία θά ἔλθει νά μᾶς βαθμολογήσει, θά κληθοῦμε νά δώσουμε ἐξετάσεις.  Ἐκεῖνος εἶναι ἡ ζωή μας.  Θά εἶναι ὁλόλαμπρος καί δοξασμένος.  Ἡ θεότητά του αὐτήν τή φορά δέ θά εἶναι σκεπασμένη ἕνεκα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, τήν ὁποία ἔχει ἐνδυθεῖ, γιατί ἔχει ἤδη αὐτή τεθεωθεῖ καί ἀπαφθαρτισθεῖ μέ τήν Ἀνάστασή του.  Οἱ Ἄγγελοι καί οἱ Ἀπόστολοι, οἱ δίκαιοι καί οἱ μάρτυρες θά τόν περιστοιχίζουν δοξασμένοι καί αὐτοί.  Οἱ δίκαιοι θά καταστοῦν καί αὐτοί κριτές τοῦ κόσμου.

            Μέ αὐτά ὁ θεῖος Παῦλος ἐπιθυμοῦσε νά ἐνθαρρύνει τά νεόφυτα μέλη τῆς Ἐκκλησίας στόν ἀγώνα τους ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας καί τῶν διαφόρων παθῶν, τά ὁποῖα κατατρύχουν τόν κάθε ἄνθρωπο καί σπρώχνουν νά τόν ἀπομακρύνουν ἀπό τό φῶς, πού εἶναι ὁ Χριστός, ἡ ζωή μας.

            Ὁ σκοπός τῆς παρουσίας μας στή γῆ δέν εἶναι γιά νά βασιλεύσουμε καί νά ἑδραιωθοῦμε ἐδῶ παντοτινά.  Ἡ παρουσία καί θητεία μας στή γῆ, εἴτε πρόκειται γιά χρόνια πολλά εἴτε γιά λίγα, εἶναι προσωρινή καί περαστική.  Στόχος μας πρέπει νά εἶναι ἡ προετοιμασία μας γιά νά καταστοῦν καθαρές οἱ καρδιές μας νά ἀνταμώσουμε τόν Κύριο καί νά δεχθοῦμε τό μακαρισμό: «μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται».  (Ματθ. ε΄ 8)

3

            Ἄν ἀνακαλέσουμε στή μνήμη μας τήν παραβολή, ἀπό τό κατά Ματθαῖο ἱερό Εὐαγγέλιο, ἡ ὁποία ὁμιλεῖ γιά τή δευτέρα παρουσία, θά προσέξουμε ὅτι τό πιό βασικό κριτήριο στή ζυγαριά τῆς κατατάξεως τῶν ἀνθρώπων στά δεξιά τοῦ Κυρίου, ἀποτελεῖ ὁ βαθμός τῆς ἀγάπης μέ τήν ὁποία πολιτευόμεθα μέ τούς συνανθρώπους μας.

            Μέσα στή ροή τῆς ζωῆς πολλές φορές μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία νά ἐφαρμόσουμε πρακτικά τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης.  Ἄν ἀνταποκρινόμεθα χωρίς καιροσκοπισμό, τότε ἡ ἐνέργειά μας θεωρεῖται ἐπαινετή καί ἀξιομίμητη.  Ἄν ὅμως ἡ ἐνέργειά μας γίνεται μέ ἄλλες βλέψεις, τότε χάνει τήν ἀξία της.  Μέσα στόν ὕμνο τῆς ἀγάπης ὁ θεῖος Παῦλος μᾶς περιγράφει τά χαρακτηριστικά της «πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει.» (Κορ. Α΄ ιγ΄ 7-8)  Μέ ἁπλᾶ λόγια: Ἐκεῖνος πού ἀγαπάει, ὅλα τά ἀνέχεται· σέ ὅλα ἐμπιστεύεται, γιά ὅλα ἐλπίζει, ὅλα τά ὑπομένει.  Ποτέ ἡ ἀγάπη δέν θά πάψει νά ὑπάρχει.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας, τήν Τρίτη, 14η Ἰανουαρίου 2014, δεξιώθηκε ἡ οἰκογένεια τῆς κας Ἑλένης Ἀντωνίου, στή μνήμη τῶν προσφιλῶν της Εὐαγγέλου, Ἀντωνίου, Εὐτυχίας, Ἀνδρέου, Ἀνδρέου, Σοφίας, Κυριάκου, Προδρόμου καί Ἐλισάβετ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς φιλογενεῖς δωρητές.

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό μας Ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Μιχαήλ Ἀνδρέου, τήν Τρίτη, 14η Ἰανουαρίου, Γεωργίου Ἀνδρέου Καπαλδῆ, τήν Τετάρτη, 15η Ἰανουαρίου, Ἑλένης Ι. Βιολάρη καί Χαμπῆ Κώστα τήν Πέμπτη, 16η Ἰανουαρίου καί Ἀνδρέα Ἀγαθαγγέλου τήν Παρασκευή, 17η Ἰανουαρίου 2014.  Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων κ.κ. Γρηγόριος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης.  Ὁ Θεοφ.  Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἀειμνήστων Γεωργίου καί Ἀνδρέου.  Συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των καί προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστάντων.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:   Ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, πραγματοποίησε τήν πρώτη συνεδρία τοῦ νέου χρόνου 2014, στά κεντρικά γραφεῖα τῆς κοινότητος, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Μετά τήν εὐλογία, κοπή

καί διανομή τῆς ἁγιοβασιλόπιττας, τό σῶμα ἀσχολήθηκε μέ τά ἑξῆς:  Οἱ ἐπί κεφαλῆς κυρίες καί ὁ Ἐπίσκοπος ἔκαναν λόγο γιά τά μεθέορτα τῶν Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιᾶς καί Θεοφανείων καί εὐχαρίστησαν τό σῶμα γιά τούς κόπους καί τήν προσφορά τους.  Ἐγένετο ἀναφορά στά ἐπικείμενα ὀνομαστήρια τοῦ Ἐπισκόπου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί τῶν Ἑλληνικῶν καί Χριστιανικῶν Γραμμάτων, τήν ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς, σχολικά ζητήματα καί διάφορα ἄλλα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.  Ἐπισφράγισμα ἀπετέλεσε ἡ ἐπικείμενη κοινωνική ἐκδήλωση τῆς Παντάνασσας καί τό ἐτήσιο ἀποκριάτικο γεῦμα τῶν ἡλικιωμένων.  Παρευρέθησαν 25 πρόσωπα.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ: Μπορεῖτε νά προμηθευτεῖτε τά ἡμερολόγια τοῦ νέου ἔτους τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, μεγάλο καί μικρό μέγεθος, ἀπό τούς δύο ναούς καί τό γραφεῖο τῆς κοινότητος.  Τιμή £ 6.00 καί £ 1.50 ἀντιστοίχως.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

20η Ἰανουαρίου Δευτέρα Ὁσίου Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου. 

                  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

21η Ἰανουαρίου Τρίτη Ἱερά Παράκληση.

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 12.00 μ.μ.

24η Ἰανουαρίου Παρασκευή Ὁσίας Ξένης.  Ἁγίου Νεοφύτου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

25η Ἰανουαρίου Σάββατο Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.  Τήν παραμονή Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

Σήμερον ἡ Α. Σ. ὁ Ποιμενάρχης ἡμῶν κ.κ. Γρηγόριος ἄγει τά σεπτά Αὐτοῦ ὀνομαστήρια.

Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

26η Ἰανουαρίου Κυριακή Δεκάτη Πέμπτη Λουκᾶ (τοῦ Ζακχαίου). 

                  Ὁσίου Ξενοφῶντος.

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα.

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Φωτεινή                                  £ 15.00                        Κώστας Κοτζιᾶς        £150.00

Κυριακή                                 £ 40.00                        Πέτρος Κόμπου         £100.00

Ἀθηνᾶ Γεωργιάδη                  £ 10.00                        Ἀνώνυμος                   £300.00

Ἀνδρούλα Χαμπῆ                  £ 10.00                        Ἀνώνυμος                   £ 50.00

Εἰρήνη στή μνήμη τοῦ συζύγου της Θεοδώρου                             £100.00

                                   

Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

Older Posts »