Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Αύγουστος 2010

 

 

 

«Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοί Παρθένε ἄχραντε⁻  παρθενεύει γάρ τόκος, καί ζωήν προμνηστεύεται θάνατος.  Ἡ μετά τόκον Παρθένος, καί μετά θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀεί, Θεοτόκε, τήν κληρονομίαν σου».         (Καταβασία)   

 

                        Εὑρισκόμεθα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, στόν Αὔγουστο μῆνα.  Ὁ μήνας αὐτός θεωρεῖται ὡς ὁ μήνας τῆς Παναγίας, γιατί τίς πρῶτες δεκατέσσερις μέρες ψάλλουμε εὐλαβικά καί ἐναλλακτικά τίς Παρακλήσεις Μικρή καί Μεγάλη,  Στίς 15 Αὐγούστου γιορτάζουμε τό γεγονός τοῦ θανάτου τῆς Παναγίας, στίς 23 τελοῦμε τήν Ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως (ἐννιάμερα) καί ὁ μήνας τελειώνει μέ τήν ἑορτή τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Παναγίας.

Ἡ Ἐκκλησία σήμερον ἑορτάζει περίλαμπρα καί πανηγυρίζει χαρμόσυνα τήν ἡμέρα τοῦ θανάτου ἤ τῆς ἐνδόξου Κοιμήσεως τῆς Μάνας τοῦ Θεοῦ καί τῆς Μάνας τῆς ἀνθρωπότητος, τῆς Θεοτόκου Μαρίας.   Αὐτή ἡ ἑορτή δεσπόζει ὅλων τῶν ἄλλων ἑορτῶν τοῦ μηνός, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στήν Παναγία καί ἀποτελεῖ τό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ.  Ἡ ἀναχώρηση τῆς Παναγίας ἀπό τή γῆ γεννᾶ ἀπορία καί ἔκπληξη στούς ἀγγέλους τοῦ οὐρανοῦ.

Ἐπιπρόσθετα συγκεντρώνει θαυματουργικά τούς Ἀποστόλους στή Γεθσημανῆ, ἀπό τά πέρατα τῆς Οἰκουμένης, ὅπου εὑρίσκοντο καταπιασμένοι μέ τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου.  Ἡ ἀθάνατη Κοίμηση τῆς Παναγίας πλημμυρίζει μέ χαρά καί σκορπᾶ ἀγαλλίαση τούς οὐρανούς.  Ὅλη ἡ δημιουργία προπέμπει πανηγυρικά καί μέ ἐξόδια καί εὐλαβικά ἄσματα τήν Παναγία Παρθένο τή Μάνα τῆς Οἰκουμένης.

2

 

Ἄν κάποιος παρατηρήσει τίς εἰκόνες τῆς Παναγίας ἐξεταστικά, θά προσέξει ὅτι στό πρόσωπό της ὑπάρχει μιά ἔκφραση χαρᾶς καί λύπης συνάμα.  Γιά τοῦτο λέμε ὅτι στό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου πρυτανεύει τό αἴσθημα τῆς χαρμολύπης.  Συμβαίνει ἔτσι, γιατί ἡ Παναγία εἶναι ἡ Μάνα τοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου, ἀλλά καί τοῦ ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ.  Ἡ ζωή της, συνυφασμένη μέ τή ζωή τοῦ γλυκυτάτου Ἰησοῦ οὐδέποτε ὑπῆρξε στερημένη χαρᾶς, ἀλλά συνάμα ἦταν καί ζυμωμένη μέ τήν παρουσία τῆς λύπης, ἡ ὁποία κουρνιάζει σέ κάθε πτυχή καί ἀπαντᾶ σέ κάθε σελίδα τῆς ἐπιγείου ζωῆς τοῦ Κυρίου.  Τί νά πρωτοαναφέρει κάποιος! 

Ἡ ἐγκυμοσύνη τῆς Παναγίας συνοδεύεται ἀπό τίς σκέψεις τῆς ὑποψίας τοῦ δικαίου Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορα.  Ἡ ἐπίσκεψη στή Βηθλεέμ γιά τήν ἀπογραφή ὁδηγεῖ σ’ ἕνα σπήλαιο-σταῦλο, ὅπου γεννιέται ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ.  Ἡ Προσκύνηση τῶν Μάγων ἀνάβει τό πάθος τῆς ἀντιπαλότητας καί ἐξουσίας τοῦ Ἡρώδη καί προξενεῖ τήν αὐτοεξορία τοῦ θείου Βρέφους καί τῆς Ἁγίας Οἰκογένειας στήν Αἴγυπτο.  Ἡ δημόσια δράση τοῦ Κυρίου καί εὐεργεσία τόσων ἀνθρώπων μέ τό πλῆθος τῶν θαυμάτων, φέρνει τόν Κύριο ἐνώπιον τῶν Ἁγίων Παθῶν, ἀνεβάζει τόν Ἰησοῦ στό σταυρό, ὅπου ἀπό ἐκεῖ ἀκούεται τό τετέλεσται.

            Παρακολουθώντας τούς ποιητές τῆς Ἐκκλησίας συνειδητοποιοῦμε ὅτι συναγωνίζονται μεταξύ τους, ὅταν συνθέτουν ὕμνους ἀναφερομένους στό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου, πῶς νά ἐκφραστοῦν ὅσο τό δυνατό μέ ὑψηλά νοήματα, διαλεγμένες λέξεις καί ξεχωριστές ἐκφράσεις.  Προβαίνουν σ’ αὐτά γιά νά δηλώσουν τό βαθύ σεβασμό, νά τονίσουν τή μεγάλη τιμή, νά προβάλουν τήν πλούσια δόξα καί νά ἐξάρουν τήν ἀσάλευτη μακαριότητα τῆς Παναγίας.  Ἀλλά πῶς εἶναι δυνατό τά πήλινα χείλη νά μιλήσουν γιά τήν τιμιωτέρα τῶν Χερουβείμ καί νά προβάλουν τήν ἐνδοξοτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ καί νά ἀναφερθοῦν στήν τεκοῦσα ἀδιαφθόρως τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ;

 

Ἄς ἐπιδοθοῦμε στή συνέχεια σέ μιά προσπάθεια ἑρμηνείας τοῦ ὕμνου (εἰρμοῦ) τῆς ἐνάτης ᾠδῆς (καταβασίας) τῆς ἑορτῆς.  Ὁ ποιητής τοῦ ὕμνου ἀπευθυνόμενος πρός τήν Παναγία τῆς λέγει: Στό πρόσωπό σου ἀμόλυντη καί ἄσπιλη Παρθένε Κόρη Μαρία ἔχουν νικηθεῖ οἱ φυσικοί νόμοι καί ἔχουν ἀρθεῖ οἱ περιορισμοί.  Εἶναι φυσικό ὅταν μιά γυναίκα γεννᾶ παιδί νά μή γίνεται λόγος γιά τήν ὕπαρξη παρθενίας.  Στήν περίπτωση ὅμως τῆς Θεοτόκου ἔχουμε γέννα ἀλλά καί διατήρηση τῆς παρθενίας της.  Ἔτσι οἱ φυσικοί νόμοι παρέμειναν ἀνενέργητοι καί ἔλαβε χώρα τό θαῦμα, τό ὁποῖο ὑπερβαίνει κάθε λόγο καί ἔννοια.  Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὁμιλοῦν καί ἐκθειάζουν τό πρόσωπο τῆς Παναγίας, ἀναφερόμενοι εἰδικά στό γεγονός τῆς Γεννήσεως λέγοντας: «Πρό τόκου, ἐν τόκῳ καί μετά τόκον Παρθένος».

Ἡ παρθενία στό πρόσωπο τῆς Παναγίας ὑπῆρχε πρίν τή σύλληψη τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, διατηρήθηκε κατά τή σύλληψη καί κυοφορία καί συνεχίσθηκε μετά τή Γέννηση.  Στό πρόσωπο τῆς Παναγίας ἔχουμε φυσικό θάνατο ἀλλά ὕστερα ἀπό τήν τριήμερη παραμονή της στόν τάφο ἀκολούθησε ἡ ἀνάσταση τῆς Παναγίας.  Ἔτσι ἡ Θεοτόκος, μέ ἐξαίρεση τήν ὁποία ἔκαμε ὁ Υἱός καί Θεός της γιά νά τήν τιμήσει καί νά ἐκδηλώσει τήν ἀγάπη του, εἰσῆλθε στήν αἰώνια ζωή. 

 

Ἄς κλείσουμε τήν παροῦσα ἐπικοινωνία πρός τήν ἀγάπης σας, μέ τό μεγαλυνάριο τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως: «Παρέστης Παρθένε ἐκ δεξιῶν, τοῦ Παμβασιλέως, ὡς Βασίλισσα τοῦ παντός, περιβεβλημένη, ἀθανασίας αἴγλην, ἀρθεῖσα μετά δόξης πρός τά οὐράνια.»  Δηλαδή, Παρθένε Μαρία, παρευρέθης στά δεξιά τοῦ Βασιλέα τῶν Βασιλέων Χριστοῦ, ἐσύ ἡ ὁποία εἶσαι Βασίλισσα ὅλης τῆς δημιουργίας, στολισμένη μέ τή δόξα τῆς ἀθανασίας, ἀφοῦ μεταφέρθηκες μέ  δόξα ἀπό τή γῆ πρός τούς οὐρανούς.  Ἀμήν!

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΗ:  Τήν Κυριακή, 8η Αὐγούστου 2010, ἐγένετο μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό μας Ναό, ὁ Ἰωσήφ, υἱός τῶν Gareth White καί Ζωῆς, τό γένος Βιολάρη, μέ ἀνάδοχο τή Σταυρούλα Βιολάρη.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀνάδοχο καί εὐχόμεθα στό νεοφώτιστο νά ζήσει.

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Χρυσταλλένης Λάμπρου, τήν Τρίτη, 10η Αὐγούστου, Ἀδάμου Ἀδάμου, τήν Τετάρτη, 11η Αὐγούστου καί Ἀνδρέα Τσιάταλου τήν Πέμπτη, 12η Αὐγούστου 2010.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἀειμνήστων Ἀδάμου καί Ἀνδρέου.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝΠαρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝΜέ χαρά καί εὐχαρίστηση πληροφοροῦμε τούς γονεῖς καί κηδεμόνες τῶν παιδιῶν σχολικῆς ἡλικίας, ὅτι μποροῦν ἀπό τώρα νά πραγματοποιήσουν τίς ἐγγραφές τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν γιά τό σχολικό ἔτος 2010 – 2011.  Τά γραφεῖα τῆς κοινότητος καί τοῦ σχολείου εἶναι ἀνοιχτά καθημερινά ἀπό 9.00 πρωί – 6.00 μ.μ. (ἐκτός Κυριακῆς).  Τά κανονικά μαθήματα θά ἀρχίσουν τήν Πέμπτη, 9η καί Σάββατο, 11η Σεπτεμβρίου 2010. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ:  Τήν Τρίτη, 3η Αὐγούστου 2010, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος, συνοδευόμενος ἀπό τούς Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Τροπαίου κ. Ἀθανάσιο, τό διάκονο Εὐάγγελο Λιασῆ καί τόν κ. Ἀνδρέα Ἰωάννου μετέβησαν στόν κατασκηνωτικό χῶρο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (στή Νότια Οὐαλλία), ὅπου κατασκήνωσαν 65 παιδιά, ἡλικίας 9 ἐτῶν μέ 17 ἐτῶν γιά δέκα μέρες μαζί μέ τούς ἀρχηγούς τους καί μερικούς κληρικούς. 

                        Ὁ Σεβασμιώτατος βοηθούμενος ἀπό τούς συνοδούς του, τόν         π. Stephen Maxfield καί λοιπούς κατασκηνωτές κληρικούς τέλεσε ἁγιασμό, εὐλόγησε ὅλους, τούς μίλησε καί συνέφαγε μαζί τους.  Ἡ παραδειγματική πειθαρχία τῶν παιδιῶν ἀντικατοπτρίζει τήν καλή καί μεθοδευμένη ἐργασία τῶν Ἀρχηγῶν.  Θερμά συγχαρητήρια σέ ὅλους.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: Ἡ Ἀρχιεπισκοπή ἐπανεξέδωσε πρόσφατα τό δίγλωσσο προσευχητάριο.  Τιμή £ 5.00.  Ζητεῖστέ τό ἀπό τίς ἐκκλησίες καί τό γραφεῖο.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

20η Αὐγούστου Παρασκευή Σαμουήλ Προφήτου, Ρηγίνου καί Ὀρέστου Μεγαλομαρτύρων.  Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ

Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία                ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

21η Αὐγούστου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

22α Αὐγούστου Κυριακή Δεκάτη Τρίτη Ματθαίου.

(Μετά τήν Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου).

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Φρῖξος Κυριάκου                   £200.00           Ἀνώνυμος                   £500.00

Παναγιώτα Χ«Χριστοφῆ      £ 20.00            Αἰμιλία Θεοδώρου     £200.00

Ἀνώνυμος                               £10,000.00           Κ. Νίκη                                 £ 18.00

Ἀγγελική Χρίστου στή μνήμη συζύγου Χρίστου καί γονέων       £ 20.00

Οἰκ. Θεοχάρη Θεοχάρους στή μνήμη Γιαννάκη Πορνάρη                        £ 50.00           

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

Οἱ κοινοτικές ἐπιτροπές μέ πολλή φροντίδα καί πλούσια ἐπιμέλεια προετοιμάζουν τό ἐτήσιο πανηγύρι τῆς κοινότητος.  Στό πανηγύρι θά βρεῖτε λουκουμάδες, σουβλάκια, γλυκά καί ἁλμυρά καί διάφορα ἄλλα.  Ὅσοι ἀπό σᾶς ἐπιθυμοῦν μποροῦν νά βοηθήσουν, γιατί ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη προσώπων, τά ὁποῖα νά ἐνισχύσουν αὐτούς πού ἤδη ὑπηρετοῦν τά κοινά.

ΜΕΘΕΟΡΤΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:  Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί ξεχωριστή χαρά ἑορτάσθηκε καί ἐφέτος ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου ἀπό τήν μεγαλώνυμη κοινότητά μας.  Ὁ μήνας Αὔγουστος ἐγκαινιάσθη μέ τήν τέλεση τῶν μυσταγωγικῶν ἀκολουθιῶν τῶν Ἱερῶν Παρακλήσεων, Μικρῆς καί Μεγάλης, ἀκολούθησε ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου μέ πλῆθος ἐκκλησιάσματος καί οἱ ἑορτασμοί ἐπιστεγάσθησαν τήν παραμονή μέ τόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό ἑσπερινό καί τήν Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς. 

Ὁ θεοσεβής λαός τοῦ Θεοῦ συνέρρευσε κατά ἑκατοντάδες νά τιμήσει τή Μάνα τοῦ Θεοῦ, νά ἐκφράσει τό σεβασμό καί τήν εὐλάβειά του πρός τό πρόσωπό της καί νά ζητήσει τή δική της δέηση καί ἱκεσία γιά τόν ἑαυτό του, γιά τά παιδιά του, γιά τόν τόπο του καί γιά τόν κόσμο τοῦ Θεοῦ.

 

                        Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προεξῆρχε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης ἡμῶν Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος βοηθούμενος ἀπό τούς κληρικούς τῆς κοινότητος καί ἔχοντας συλλειτουργό τό Βοηθό του Ἐπίσκοπο Τροπαίου Ἀθανάσιο. 

 

Παράλληλα οἱ ἐπιτροπές ἀνδρῶν καί γυναικῶν τῆς κοινότητος ὀργάνωσαν μέ ὑποδειγματικό τρόπο καί πολλή ἀφοσίωση ὡραῖο καί πλούσιο πανηγύρι, τό ὁποῖο ὑπῆρξε προσοδοφόρο.  Ἕνεκα τῆς Κυριακῆς ἡμέρας λειτούργησαν καί οἱ δύο ναοί καί ἔτσι τό ποίμνιο ἐξυπηρετήθη μέ ἄνεση.

 

Μέ πλημυρισμένη τήν ψυχή ἀπευθύνουμε θερμή καί εὐγνώμονα προσευχή πρός τήν Παναγία γιά τίς εὐεργεσίες καί τά ἐλέη της καί συνάμα συγχαίρουμε καί εὐχαριστοῦμε ὅλους τούς πρόθυμους δωρητές καί συνεργάτες γιά τήν ἀθρόα ἀνταπόκρισή τους, γιά τά δῶρα, τούς κόπους καί τήν κάθε εἴδους βοήθειά τους.  Χρωστοῦμε σέ ὅλους μεγάλη εὐγνωμοσύνη καί παρακαλοῦμε τήν Παναγία νά τούς σκεπάζει καί νά τούς εἶναι χειραγωγός καί βοηθός στή ζωή τους καί σέ κάθε περίσταση τήν ὁποία ἀντιμετωπίζουν 

Read Full Post »

 

 

Ο  ΠΑΥΛΟΣ  ΥΠΕΡΑΜΥΝΕΤΑΙ  ΤΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ  ΤΟΥ  ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ

«εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμί ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι·  ἡ γάρ σφραγίς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ»

(Α΄ Κορ. θ΄2)

 

                        Ὁ θεῖος Παῦλος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὅταν δέχθηκε τήν κλήση ἀπό τόν οὐρανό, πρόθυμα κατέστη ὑπηρέτης τοῦ ἔργου τοῦ Θεοῦ, διακονῶντας μέ παραδειγματική ἐπιμέλεια καί αὐστηρή πιστότητα τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.  Καταπιάστηκε δέ αὐτός μέ τήν ἀποστολή του, διαθέτοντας σθένος ἀκατάβλητο, ὁπλισμένος μέ ὑπομονή ἰώβειο, ἔχοντας πίστη στό Χριστό ἀκλόνητη καί ἀγωνιζόμενος μέ ἀφοσίωση πλήρη.

 

                        Μέσα δέ στή ροή τοῦ χρόνου ὁ Παῦλος μετέβαινε ἀπό χώρα σέ χώρα, ἀπό πόλη σέ πόλη καί ἀπό χωριό σέ χωριό καί κήρυσσε τό λόγο τοῦ Θεοῦ.  Κήρυσσε πρῶτον πρός τούς ὁμοεθνεῖς του Ἰουδαίους καί ἔπειτα πρός τούς εἰδωλολάτρες, τούς ἐθνικούς.  Τούς μέν Ἰουδαίους ὑπενθύμιζε ὅτι ὁ ἐρχομός τοῦ Σωτῆρα Χριστοῦ ἐπαλήθευσε τίς προφητεῖες, ἐκπλήρωσε τό Μωσαϊκό Νόμο καί παράλληλα ἔφερε τή λήξη τῆς ἀποστολῆς του, ὁδηγῶντας ἔτσι στήν περίοδο τῆς χάριτος.  Αὐτή ἐγένετο στό πρόσωπο τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.  Στούς δέ ἐθνικούς προέβαλλε ὅτι ὁ ἐρχομός τοῦ Χριστοῦ ἔφερε τό φῶς    σ’ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν μέχρι τώρα βυθισμένοι στό σκοτάδι καί τήν πλάνη, στό ψεῦδος καί τήν ἀπάτη.

2

Παράλληλα πρός τή δράση καί τίς ἐπισκέψεις τοῦ Παύλου στούς διάφορους χώρους, τό Ἰουδαϊκό Συνέδριο εἶχε ὀργανώσει δικούς του ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι, μέ τή σειρά τους, μετέβαιναν ἀμέσως στούς ἴδιους τόπους, ὅπου ἐκεῖνος προηγήθηκε.  Αὐτοί τόν κατηγοροῦσαν ὅτι ἐγκατέλειψε τά πατρῷα καί ἀκολούθησε τούς Χριστιανούς.  Δηλαδή οὔτε λίγο οὔτε πολύ τόν θεωροῦσαν ἕναν προδότη τοῦ ἔθνους τους.  Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐπιθυμοῦσαν νά ἀχρηστέψουν τήν προσφορά, νά προσβάλουν τήν ἀποστολή καί νά μηδενίσουν τόν κόπο του γιά τό εὐαγγέλιο.

 

Νά μνημονεύσουμε ἐδῶ ὅτι καί μεταξύ τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρχαν κάποιοι, οἱ ὁποῖοι δέν ἀναγνώριζαν τόν Παῦλο ὡς κανονικόν ἀπόστολο, γιατί δέν προερχόταν ἀπό τόν κύκλο τῶν δώδεκα.  Ἔτσι ἔσπερναν ἀμφιβολίες μέσα στίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν, ὡς πρός τήν ἐγκυρότητα τοῦ ἀποστολικοῦ του ἀξιώματος.  Γνωρίζουμε βέβαια ὅτι ἡ κλήση τοῦ ἀποστόλου Παύλου ὑπῆρξε ἔκτακτη καί ξεχωριστή καί ἐγένετο κατευθεῖαν ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό, γιατί ὁ Παῦλος ἀποτελοῦσε σκεῦος ἐκλογῆς.

 

Ἐνώπιον αὐτῶν τῶν καταστάσεων, τίς ὁποῖες δημιουργοῦσαν κατά καιρούς οἱ διάφοροι ἐχθροί τοῦ Παύλου, ἐκεῖνος ὑπεραμυνόταν τοῦ ἀποστολικοῦ  του ἀξιώματος, καί πιεζόμενος φανέρωνε, μέ ταπείνωση καί πολλές ἐπιφυλάξεις, κάποιες ἀπό τίς ἀποκαλύψεις, τίς ὁποῖες ὁ Θεός τόν ἀξίωσε νά βιώσει προνομιακά.  Προχωρῶντας δέ στήν ἅμυνά του, λέγει πρός τούς νεόφυτους χριστιανούς τῆς ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου, ὅτι ἐσεῖς ἀποτελεῖτε τή σφραγίδα καί τήν ἀπόδειξη, τόν καρπό καί τό ἀποτέλεσμα τοῦ δικοῦ μου ἱεραποστολικοῦ ἔργου στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας.

 

Ἡ σφραγίδα, ὅπως γνωρίζουμε, βεβαιώνει τό γνήσιο ἑνός ἐγγράφου, μαρτυρεῖ τήν αὐτοτέλεια ἑνός κειμένου, κατοχυρώνει τήν κυριότητα κάποιου προϊόντος, προστατεύει τήν αὐθεντία κάποιας μαρτυρίας καί ἐξασφαλίζει τό ἔγκυρο μιᾶς διαθήκης.  Ἐπιπρόσθετα δέ  συνοδεύει τήν ὑπογραφή κάποιου, γιά νά τονίσει τήν ἐγκυρότητα ἑνός ἐγγράφου.  Ἡ ὕπαρξη τῶν Κορινθίων ὡς μελῶν τῆς Ἐκκλησίας ἔδιδε στόν Παῦλο μιά ἀπόδειξη καί ἀποτελοῦσε μιά βεβαιότητα γιά τή γνησιότητα τῆς ἀποστολῆς καί τό ἔγκυρο τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου.

 

3

Στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας δροῦν, διακονοῦν καί ὑπηρετοῦν μόνο κανονικοί κληρικοί, οἱ ὁποῖοι φέρουν ἕναν ἀπό τούς τρεῖς βαθμούς τῆς ἱερωσύνης, δηλαδή εἶναι διάκονοι, ἱερεῖς καί ἐπίσκοποι.  Αὐτοί τοποθετοῦνται ἐπίσημα ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἔχουν ἱερωσύνη κανονική μέ ἀποστολική συνέχεια καί εὑρίσκονται σέ κανονική ἐπικοινωνία καί τάξη μέ τόν τοπικό τους κανονικό ἐπίσκοπο.  Εἶναι περιττό νά ἀναφέρουμε ὅτι ὅσοι ἁλωνίζουν ἀπό μόνοι τους τόν κόσμο χωρίς κανονική ἄδεια, ἔστω καί ἄν ἔχουν κανονική χειροτονία, εὑρίσκονται σέ ἐκκλησιαστική ἀταξία.

                       

Αὐτό εἶναι κάτι τό ὁποῖο χρειάζεται νά γνωρίζουν τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας ὥστε νά μήν ξεγελιοῦνται ἀπό τούς διάφορους καιροσκόπους καί νά κινδυνεύουν ἔτσι νά πέσουν σέ πλάνες καί νά ἀκολουθήσουν ἐπικίνδυνες αἱρέσεις, οἱ ὁποῖες τούς ἀπομακρύνουν ἀπό τήν ἀγκάλη τῆς Ἐκκλησίας καί κατά συνέπεια καί μακράν τῆς σωτηρίας.  Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ τιμή καί ἡ δόξα, τό ἔλεος καί ἡ χάρη στούς αἰῶνες.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο τῶν 31ης Ἰουλίου καί 1ης Αὐγούστου 2010 ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ὁ Κωνσταντῖνος, υἱός τῶν Ἀντώνη Burton καί Denise, τό γένος Watkins, μέ ἀνάδοχο τό Γεώργιο Χατζηνικολάου.

                        Ἡ Ἀναστασία, θυγατέρα τῶν Παντελάκη Χρυσάνθου καί Μαρίνας, τό γένος Ρωσίδη, μέ ἀνάδοχο τή Χριστίνα Στυλιανοῦ, καί

                        Ὁ Γεώργιος-Νικόλαος, υἱός τῶν Φρίξου Κυριάκου καί Μαρούλας, τό γένος Χατζησωτήρη, μέ ἀνάδοχο τήν Πεζούνα Χατζησωτήρη.

                        Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τή βάπτιση τοῦ Γεωργίου-Νικολάου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ:      Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Χριστίνας Ἀντωνίου τήν Τρίτη, 3η Αὐγούστου καί Ἡροῦς Σάββα τήν Παρασκευή, 6η Αὐγούστου 2010.  Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς ἀείμνηστης Ἡροῦς.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν μεταστασῶν καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

              ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ: Οἱ κοινοτικές ἐπιτροπές μέ πολλή φροντίδα καί πλούσια ἐπιμέλεια προετοιμάζουν τό ἐτήσιο πανηγύρι τῆς κοινότητος.  Στό πανηγύρι θά βρεῖτε λουκουμάδες, σουβλάκια, γλυκά καί ἁλμυρά καί διάφορα ἄλλα.  Ὅσοι ἀπό σᾶς ἐπιθυμοῦν μποροῦν νά βοηθήσουν, γιατί ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη προσώπων, τά ὁποῖα νά ἐνισχύσουν αὐτούς πού ἤδη ὑπηρετοῦν τά κοινά.

 

4

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:  Μέ χαρά καί εὐχαρίστηση πληροφοροῦμε τούς γονεῖς καί κηδεμόνες τῶν παιδιῶν σχολικῆς ἡλικίας, ὅτι μποροῦν ἀπό τώρα νά πραγματοποιήσουν τίς ἐγγραφές τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν γιά τό σχολικό ἔτος 2010 -2011.  Τά γραφεῖα τῆς κοινότητος καί τοῦ σχολείου εἶναι ἀνοιχτά καθημερινά ἀπό 9.00 πρωί – 6.00 μ.μ. (ἐκτός Κυριακῆς).  Τά κανονικά μαθήματα θά ἀρχίσουν τήν Πέμπτη, 9η καί Σάββατο, 11η Σεπτεμβρίου 2010.  Σύντομα θά κυκλοφορήσει σχετικό πληροφοριακό φυλλάδιο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  Δ.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:     Τή Δευτέρα, 2α Αὐγούστου 2010, τό          Δ. Συμβούλιο τῆς κοινότητος συνῆλθε γιά τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Τό σῶμα μετά τά καθιερωμένα ἀσχολήθηκε κυρίως μέ τή διοργάνωση τοῦ ἐτησίου κοινοτικοῦ πανηγυριοῦ, ἐνημερώθηκε γιά τίς θεῖες Λειτουργίες τῶν ἡμερῶν καί ἐπίσης καταπιάστηκε μέ διάφορα ἄλλα τρέχοντα κοινοτικά καί σχολικά ζητήματα.  Στή συνεδρία προσῆλθαν 21 πρόσωπα.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

8η Αὐγούστου Κυριακή Μεγάλη Παράκληση καί Ἅγιο Εὐχέλαιο ὥρα 5.30 μ.μ.

9η Αὐγούστου Δευτέρα Μικρή Παράκληση ὥρα 6.00 μ.μ.

10 Αὐγούστου Τρίτη Μεγάλη Παράκληση ὥρα 6.00 μ.μ.

11 Αὐγούστου Τετάρτη Μικρή Παράκληση ὥρα 6.00 μ.μ.

12 Αὐγούστου Πέμπτη Μεγάλη Παράκληση ὥρα 6.00 μ.μ.

13η Αὐγούστου Παρασκευή Μικρή Παράκληση ὥρα 6.00 μ.μ.

14η Αὐγούστου Σάββατο Προεόρτια τῆς Κοιμήσεως

                  Ὄρθρος καί θ. Λειτουργία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.           

Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

15η Αὐγούστου Κυριακή Η  ΚΟΙΜΗΣΗ  ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ

      Καθεδρικός Ναός τῆς Παναγίας ὥρα 9.00-12.30 μ.μ.

      Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία

Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν στόν Καθεδρικό Ναό θά προεξάρχει ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος

                   Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

Ὄρθρος θ. Λειτουργία καί Μνημόσυνα

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἀνώνυμος                               £ 15.00                        Ἀνώνυμος                   £  80.00

Ἀνδρούλα Μιχαηλίδου         £100.00           Δρ Α. Πελενδρίδης    £100.00

Μαρίτσα Γεωργιάδου                        £ 10.00                        Οἰκ. Ἀρπάπη              £  20.00

Πανῖκος Εὐτυχίου                 £ 50.00                        Ἄνδρια Φωτίου         £  20.00

Εὐγενία Νεοκλέους στή μνήμη μητρός                                           £  10.00

                      Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

:  Πληροφοροῦμε τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς ὅτι ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή ἔχει προβεῖ στήν ἐπανέκδοση τοῦ δίγλωσσου Προσευχηταρίου.  Τό βιβλίο τοῦτο ἀποδείχθηκε πολύ προσφιλές στούς πιστούς, γιά τοῦτο ἐξεδόθηκε γιά τρίτη φορά.  Τιμᾶται £5.00.  Ὅσοι θέλουν μποροῦν νά τό ζητήσουν ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο ἑκάστης κοινότητος.

Read Full Post »

 

Ο  ΘΕΙΟΣ  ΛΟΓΟΣ  ΑΝΑΓΕΝΝΑ  ΤΟΝ  ΑΝΘΡΩΠΟ

«ἐν γάρ Χριστῷ Ἰησοῦ διά τοῦ εὐαγγελίου ἐγώ ὑμᾶς ἐγέννησα.»          (Α΄ Κορ. δ΄ 15) 

                        Ὁ θεῖος Παῦλος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μέσα στά πλαίσια τῆς δικῆς του ἀποστολικῆς δραστηριότητος καί προσφορᾶς, παράλληλα πρός ἄλλους τόπους, ἔδρασε μακρόχρονα καί στήν πόλη τῆς ἀρχαίας Κορίνθου.  Φαίνεται δέ ὅτι οἱ Κορίνθιοι, τότε δέν ἦταν ἀπό τούς πιό εὔκολους κατηχουμένους.  Ὡς νεόφυτα δέ μέλη τῆς Ἐκκλησίας ἀντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα, τά ὁποῖα ὀφείλοντο στήν εἰδωλολατρική ὑποδομή τους.  Ἐπιπρόσθετα ἔπρεπε αὐτοί νά ξεπεράσουν πολλές καί μεγάλες δυσκολίες καί νά ἀντιμετωπίσουν νικηφόρα ποικίλους πειρασμούς.

Ὁ ἀγῶνας τους λοιπόν ἦταν ἔντονος, μακρόχρονος καί συνεχής, ὡς πρός τό νά δυνηθοῦν νά ὑποτάξουν τόν παλαιό ἑαυτό τους, νά ἀποβάλουν εἰδωλολατρικές συνήθειες καί νά παραμείνουν συντεταγμένοι σέ ὅσα ἐδιδάχθησαν καί μέ αὐτά τά ὁποῖα διελάμβανε τό εὐαγγέλιο.  Ὁ Παῦλος βέβαια ὡς κέντρο τῆς ἀποστολῆς του θεωροῦσε τή διάδοση τοῦ εὐαγγελίου καί ἐπέμενε πάνω σ’ αὐτό.  Γιά τοῦτο τονίζει πρός τούς Χριστιανούς τῆς Κορίνθου ὅτι ἡ πνευματική ἀναγέννηση, τήν ὁποία ὑπέστησαν, ὀφείλεται στό σωτήριο μήνυμα τοῦ εὐαγγελίου καί τή θεία χάρη, ἡ ὁποία ἐξεπήγαζε ἀπό τό λόγο τοῦ Θεοῦ.

Στήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή ὁ θεῖος Παῦλος μᾶς λέγει: «Ζῶν γάρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καί ἐνεργής καί τομώτερος ὑπέρ πᾶσαν μάχαιραν

3

δίστομον» (Ἑβρ. δ΄ 12).  Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανός καί δραστικός, πιό κοφτερός καί ἀπό δίκοπο σπαθί.

 

 

Ὁ θεῖος Παῦλος ὄχι μόνο δίδασκε τούς ἀνθρώπους ἀλλά ἐπέβλεπε τόν τρόπο τῆς νέας ζωῆς τους καί ζητοῦσε νά πληροφορεῖται συστηματικά γιά τήν πνευματική πρόοδο καί προκοπή τῶν μελῶν ἑκάστης νεόφυτης τοπικῆς Ἐκκλησίας.  Ἀνάλογα δέ μέ τίς πληροφορίες τίς ὁποῖες αὐτός ἐλάμβανε ἀπό διάφορες πηγές ἤ ἀπό δικούς του ἀπεσταλμένους, ἔγραφε ἐπιστολές.  Ἔγραφε γιά νά λύσει ἀπορίες, νά ἐνισχύσει τούς ἀδύνατους, νά ἀντιμετωπίσει προβλήματα καί ὅταν ἡ ἀνάγκη τό ἐπέβαλλε, προγραμμάτιζε ἐπίσκεψη κοντά τους.  Ὁ Παῦλος ἀδιάκοπα κήρυσσε «Ἰησοῦν Χριστόν, καί τοῦτον ἐσταυρωμένον.» (Α΄ Κορ. β΄ 2).

                        Ἡ σχέση τοῦ ἀποστόλου Παύλου μέ τά πνευματικά του παιδιά, ἐκτός τοῦ ὅτι εἶχε μιά συνέχεια, συνοδευόταν ἀπό πατρική τρυφερότητα καί ὅταν ἦταν ἀνάγκη καί ἀπό ἐλαφρά εἰρωνία.  Στούς Γαλάτες λέγει:  «Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε τῇ ἀληθείᾳ μή πείθεσθαι» (Γαλ. γ΄ 1).  Αὐτός ὅμως πάντοτε ἐξέφραζε αἰσθήματα ἄδολης ἀγάπης, δυνατῆς συμπόνιας καί ἰδιαιτέρου σωτηρίου ἐνδιαφέροντος γιά ὅλους μαζί καί γιά τόν καθένα ξεχωριστά.

                        Μέχρι οἱ νεόφυτοι νά σταθεροποιηθοῦν στή νέα πίστη καί νά πραγματώσουν αὐτά τά ὁποῖα ἔλαβαν μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ κατά τή βάπτισή τους, ὁ Παῦλος κοπίαζε σκληρά, ἀγρυπνοῦσε συστηματικά, προσευχόταν πολύ καί προέβαινε σέ θυσίες ποικίλες καί κόπους πολλούς.  Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου παρ’ ὅλα τά προβλήματα, τά ὁποῖα εἶχε μέσα στή ροή τῶν αἰώνων, ἀξιώθηκε νά προσφέρει σημαντικές προσωπικότητες Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι διακόνησαν ποικιλότροπα τήν Ἐκκλησία σέ πολλούς τομεῖς.

                        Οἱ σημερινοί Χριστιανοί ἐπειδή δεχόμεθα τήν πίστη σέ μικρή ἤ παιδική ἡλικία καί μεγαλώνουμε κυρίως μέσα σέ χριστιανικά καί ἐκκλησιαστικά περιβάλλοντα, δημιουργοῦμε στόν ἑαυτό μας τήν ψευδαίσθηση ὅτι γνωρίζουμε τήν πίστη.  Ἡ πραγματικότητα ὅμως εἶναι διαφορετική.  Πολλοί ἀγνοοῦν βασικά ζητήματα τῆς πίστεως.  Δέν ἔχουν σχέση μέ τό λόγο τοῦ Θεοῦ, δέν τόν ἔχουν μελετήσει καί δέν ἐπιδιώκουν νά τόν γνωρίσουν πιό καλά.  Γιά τοῦτο ὅταν βρίσκονται ἀντιμέτωποι μέ διάφορους πλάνους καί αἱρετικούς παρουσιάζονται διστακτικοί καί ἀγνοοῦντες τό θεῖο λόγο.

                        Ἡ συστηματική μελέτη τοῦ θείου λόγου φωτίζει τό νοῦ τοῦ ἀνθρώπου, τόν ἀναγεννᾶ πνευματικά καί ἐπιφέρει ἐπάνω του τή θεία χάρη.  «Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετά πάντων ὑμῶν.»  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο τῶν 24ης καί 25ης Ἰουλίου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στόν Καθεδρικό μας ναό, οἱ ἀκόλουθοι:

                   Ὁ Χαράλαμπος, υἱός τῶν Michael Parrish καί Στέλλας, τό γένος Στυλιανοῦ, μέ ἀνδόχους τούς Μαργαρίτα Ἀποστόλου καί Νίκου καί Χρυσοστόμου Στυλιανοῦ, καί

                   Ὁ Φίλιππος, υἱός τῶν Ἰωάννη Ἰωάννου καί Παρασκευῆς, τό γένος Μιχαήλ, μέ ἀνάδοχο τή Σταματία Βαριπάτη.

                   Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τέλεσε τή βάπτιση τοῦ Φιλίππου.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΓΑΜΟΣ:          Τήν Κυριακή, 25 Ἰουλίου 2010, ὁ Θεοφιλέσττος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος στόν Καθεδρικό μας Ναό εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Μαρίου Γ. Σάββα καί Ἑλένης, τό γένος Πίκκου.  Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ:      Στόν Καθεδρικό μας ναό ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῶν ἀειμνήστων Νίκου Κουμῆ τήν Τρίτη 27η Ἰουλίου καί Φλώρας Κουμῆ τήν Τετάρτη 28η Ιουλίου 2010.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἐκλιπόντων καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους των.\

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:  Μέ χαρά καί εὐχαρίστηση πληροφοροῦμε τούς γονεῖς καί κηδεμόνες τῶν παιδιῶν σχολικῆς ἡλικίας, ὅτι μποροῦν ἀπό τώρα νά πραγματοποιήσουν τίς ἐγγραφές τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν γιά τό σχολικό ἔτος 2010 -2011.  Τά γραφεῖα τῆς κοινότητος καί τοῦ σχολείου εἶναι ἀνοιχτά καθημερινά ἀπό 9.00 πρωί – 6.00 μ.μ. (ἐκτός Κυριακῆς).  Τά κανονικά μαθήματα θά ἀρχίσουν τήν Πέμπτη, 9η καί Σάββατο, 11η Σεπτεμβρίου 2010.  Σύντομα θά κυκλοφορήσει σχετικό πληροφοριακό φυλλάδιο.

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ  ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΥ:  Πληροφοροῦμε τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς ὅτι ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή ἔχει προβεῖ στήν ἐπανέκδοση τοῦ δίγλωσσου Προσευχηταρίου.  Τό βιβλίο τοῦτο ἀποδείχθηκε πολύ προσφιλές στούς πιστούς, γιά τοῦτο ἐξεδόθηκε γιά τρίτη φορά.  Τιμᾶται £5.00.  Ὅσοι θέλουν μποροῦν νά τό ζητήσουν ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο ἑκάστης κοινότητος.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ:  Τήν Τετάρτη, 28η Ἰουλίου 2010, ἔλαβε χώρα συνεδρία τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ.

 
 

Ἀθανασίου.  Τό προεδρεῖο καί τά μέλη μετά τά καθιερωμένα ἀσχολήθησαν ἰδιαίτερα μέ τό πρόγραμμα τῆς ἑτοιμασίας τῶν χώρων καί τοῦ ἐτήσιου πανηγυριοῦ τῆς κοινότητος, τό ὁποῖο λαμβάνει χώρα ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως.  Ὅλες οἱ κυρίες προσέφεραν δωρεά καί δήλωσαν τή συμμετοχή καί προσφορά τους γιά τούς ἑορτασμούς.  Συμμετεῖχαν 21 πρόσωπα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  Δ.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τό Δ. Συμβούλιο τῆς κοινότητος τή Δευτέρα, 2α Αὐγούστου 2010 καί ὥρα 7.30 μ.μ. θά πραγματοποιήσει τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του.  Ἡ παρουσία ὅλων τῶν ἀξιοματούχων καί μελῶν ἐπιβάλλεται.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  ΚΑΙ  ΙΕΡΕΣ  ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ:

1η Αὐγούστου Κυριακή Μεγάλη Παράκληση ὥρα 6.00 μ.μ.

2α Αὐγούστου Δευτέρα Ἀνακομιδή λειψάνων Πρωτομάρτυρος Στεφάνου

      καί Ἁγίας Φωτοῦς τῆς Κυπρίας

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος,

              θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

              Μική Παράκληση ὥρα 6.00 μ.μ.

3η Αὐγούστου Τρίτη Μεγάλη Παράκληση ὥρα 6.00 μ.μ.

4η Αὐγούστου Τετάρτη Μικρή Παράκληση ὥρα 6.00 μ.μ.

5η Αὐγούστου Πέμπτη Πανηγυρικός Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

6η Αὐγούστου Παρασκευή Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

                   Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.

                   Μικρή Παράκληση ὥρα 6.00 μ.μ.

7η Αὐγούστου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

8η Αὐγούστου Ἑνδεκάτη Κυριακή Ματθαίου

                        (Αἰμιλιανοῦ Κυζίκου καί Μύρωνος Κρήτης)

              Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

              Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

              Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Οἰκ. Τάσου Ἡροδότου        £500.00        Ἀνώνυμος                 £100.00

Μαρούλα Χρυσοστόμου    £  10.00        Ἀνώνυμος                 £ 50.00

Οἰκ. Βαριπάτη                                  £100.00        Χαρούλα                    £ 10.00

Ἀνώνυμος ὑπέρ ὑγείας οἰκογένειάς του                                               £ 30.00

Διάφοροι δωρητές στή μνήμη Λάουρας Ἀχιλλέως                            £600.00

                   Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

« Newer Posts