Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Ιουλίου 2010

 

 

Η   Σ Υ Ν Υ Π Α Ρ Ξ Η  Τ Ω Ν   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ω Ν

 

 «τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι»  (Ρωμ. ιβ΄ 10) 

 

            Ὁ θεῖος Παῦλος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μετά τή μεταστροφή του στή χριστιανική πίστη, ἔκανε ἐπισκέψεις στούς διαφόρους χώρους τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ὅπου μετέδιδε τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ.  Ὡς πρῶτο στόχο εἶχε θέσει τούς Ἰουδαίους ὁμοεθνεῖς του.  Στή συνέχεια ὅμως ἀπευθύνετο πρός τούς ἐθνικούς, δηλαδή τούς εἰδωλολάτρες.  Παράλληλα τό Ἰουδαϊκό Συνέδριο εἶχαν ὀργανώσει δικούς τους ἀνθρώπους, τούς ὁποίους ἀπέστελλαν, ἐκεῖ ὅπου προηγήθηκε ἐπίσκεψη τοῦ Παύλου.  Αὐτοί ἀφοῦ ἔφθαναν στούς τόπους ἱεραποστολῆς τοῦ Παύλου, τόν διέβαλλαν καί ξεσήκωναν τά πλήθη ἐναντίον του.  Ἔτσι ὁ Παῦλος διέτρεχε πολλούς κινδύνους, δεχόταν πλῆθος κατηγοριῶν καί ὑφίστατο ποικίλους διωγμούς καί κατατρεγμούς.

 

            Ὁ Παῦλος παρ’ ὅλα αὐτά δέν ἀπεκόπτετο ἀπό αὐτούς τούς ὁποίους εἶχε ἤδη μυήσει στήν πίστη.  Ἀπέστελλε καί αὐτός μέ τή σειρά του δικούς του, οἱ ὁποῖοι τόν πληροφοροῦσαν γιά τήν πρόοδο καί τά προβλήματα τῶν κοινοτήτων.  Ἔπειτα αὐτός ἔγραφε ἐπιστολές πρός τούς νεόφυτους χριστιανούς γιά νά τούς ὑπενθυμίσει ὅσα τούς δίδαξε καί συνάμα νά τούς ὑποδείξει τήν πρακτική ἐφαρμογή αὐτῶν τῶν διδαγμάτων. 

 

Συνήθιζε δέ ὁ Παῦλος νά διαιρεῖ τίς ἐπιστολές του σέ δύο μέρη.  Στό πρῶτο διετύπωνε τίς ἀλήθειες τῆς πίστεως καί αὐτό ἀποτελοῦσε τό θεωρητικό μέρος.  Στό δεύτερο δέ μέρος προσέφερε πρακτικές συμβουλές ὥστε οἱ παραλῆπτες τῶν ἐπιστολῶν νά διδάσκονται πῶς νά βιώνουν τήν πίστη στήν πράξη καί πῶς νά τήν ἐφαρμόζουν μέσα στά πλαίσια τῆς καθημερινῆς τους ζωῆς.

 

            Μέσα στή ζωή τῶν ἀνθρώπων, τῶν ἐθνῶν, τῶν λαῶν, τῶν φυλῶν, τῶν οἰκογενειῶν, τῶν ἀτόμων, ἐργαζομένων σέ μικρές ἤ μεγάλες ὁμάδες, συναντοῦμε πολλές φορές καυγάδες, παρεξηγήσεις, ἀντιζηλίες, φθόνους, παραγνωρίσεις, ἀλληλοκατηγορίες καί ἄλλα πολλά.  Ὁ Χριστιανισμός, ὅμως, ὡς ἡ θρησκεία τῆς ἀγάπης, προσφέρει τέλειο πρότυπο συνύπαρξης καί συνεργασίας μεταξύ τῶν ἀνθρώπων.  Μέσα σ’ αὐτά τά πλαίσια ὁ θεῖος Παῦλος συμβουλεύει πῶς νά ὑποχωρεῖ κάποιος γιά χάρη τῶν ἄλλων, ὥστε νά τούς προσφέρει τό προβάδισμα καί τήν τιμή.  Ἔτσι ἀποφεύγονται οἱ συγκρούσεις, οἱ παρεξηγήσεις καί οἱ δυσκολίες τῆς συνύπαρξης.

 

Ὅποιος ἀκολουθεῖ αὐτόν τόν τρόπο ζωῆς καλλιεργεῖ τήν εἰρήνη, προσφέρει ἀγάπη, ἐκφράζει τιμή, δείχνει μεγαλεῖο ψυχῆς καί ταπεινώνει τόν ἑαυτό του χάρη τῶν ἄλλων.  Στό πρόσωπό του ἐφαρμόζεται τό λόγιο «φρόνιμος ἀνήρ ἡσυχίαν ἄγει».  Οἱ ἀνεπτυγμένοι πνευματικά ἄνθρωποι δέ δυσκολεύονται νά συμπεριφερθοῦν καί νά ζήσουν μέσα σ’ αὐτά τά πλαίσια. 

 

Ἄν, βέβαια, ἔχουν ἐνώπιόν τους ἀνθρώπους ἀκαλλιέργητους πνευματικά, τότε οἱ ἐνέργειές τους ὄχι μόνο δέ γίνονται κατανοητές ἀλλά ἴσως παρεξηγοῦνται κιόλας.  Ἔτσι παρουσιάζονται στούς ἄλλους ὡς μωροί.  Αὐτοί ὅμως γνωρίζουν καί δέχονται νά θεωροῦνται ὅτι εἶναι μωροί ἀλλά κατά Χριστό.  Ἄν τώρα ἐξετάσουμε τά πράγματα προσεκτικά διαπιστώνουμε ὅτι στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχει ὁλόκληρη στρατιά ἀνθρώπων, γνωστῶν ὡς «κατά Χριστόν σαλοί»  ἤ «μωροί διά Χριστόν» (Α΄ Κορ. δ΄ 10).

 

            Μποροῦμε σ’ αὐτό τό σημεῖο νά ἐπικαλεσθοῦμε κάποια παραδείγματα.  Μέσα στή ζωή τοῦ ἀνδρογύνου, γιά νά ὑπάρχει ὁμόνοια, κατανόηση καί εἰρήνη, ἀπαιτεῖται συγκατάβαση καί θυσία ἀπό μέρους τῶν δύο συζύγων.  Ἄν ὅμως ὁ καθένας ἐπιδιώκει νά ἐπιβληθεῖ τοῦ ἄλλου, τότε τά πράγματα ὁδηγοῦνται σέ τραγωδίες καί περιπέτειες.  Τό ἴδιο συμβαίνει μεταξύ ἀδελφιῶν, συνεφημερίων, ὁμοτέχνων, συναδέλφων καί ἀνταγωνιστῶν στούς διαφόρους τομεῖς τῆς ζωῆς.

 

 Κάπου ἀλλοῦ ὁ θεῖος Παῦλος συμβουλεύει «μηδείς τό ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλά τό τοῦ ἑτέρου ἕκαστος.»  (Α΄ Κορ. ι΄24) 

 

Ἕνα ἄλλο σημεῖο, τό ὁποῖο χρειάζεται νά προσέξουμε εἶναι ἡ ὁδική συμπεριφορά τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου.  Πόσα ἄραγε θανατηφόρα καί ἄλλα ἀτυχήματα καί πολλοί καυγάδες καί κάποτε φόνοι θά ἀπεφεύγοντο, ἄν ὁ κάθε ὁδηγός παραχωροῦσε προτεραιότητα στούς ἄλλους καί φερόταν ὁ ἴδιος μέ ὑποχωρητικότητα.  Ἄς κλείσουμε τή σημερινή μας ἐπικοινωνία μέ τήν ἀκόλουθη σύντομη προσευχή: Κύριε, φώτιζε τόν κόσμο σου νά ζεῖ μέ ὁμόνοια, ταπείνωση, μέ πνεῦμα θυσίας, ἀγάπης, προσφορᾶς καί ἐξυπηρετήσεως τῶν συνανθρώπων του.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 26ης καί 27ης Ἰουνίου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

Ὁ Κωνσταντῖνος, υἱός τῶν Ἀνδρέου Ἀνδρέου καί Παναγιώτας, τό γένος Παπουῆ, μέ ἀνάδοχο τόν Παρθένο Ἐλευθερίου.

Ὁ Παναγιώτης-Λουκᾶς, υἱός τῶν Ignazio Principato καί Σοφίας, τό γένος Βουρλούμη μέ ἀναδόχους τούς Μαίρη-Λουΐζα καί Μάριο Ἀντωνιάδη,

καί ἡ Ἀλεξάνδρα, θυγατέρα τῶν Γεωργίου Γεωργίου καί Jolene, τό γένος Fuller, μέ ἀνάδοχο τή Λουκία Marshall.  Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ:  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος τό Σαββατοκύριακο, τῶν 26ης καί 27ης Ἰουνίου 2010, στόν Καθεδρικό μας ναό εὐλόγησε τούς γάμους τῶν:

Γεωργίου Γερολέμου Γεωργίου καί Λουΐζας, τό γένος Πασχάλη καί

Ἀγγέλου Μ. Χριστοφῆ καί Iwona, τό γένος Pietrzak. 

Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμαστε νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

ΚΗΔΕΙΑ:  Τήν Τετάρτη, 30η Ἰουνίου 2010, στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Ἰωακείμ.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τοῦ μεταστάντος καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους του.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς προσφιλεῖς καί σεβαστούς ἡλικιωμένους μας, τήν Τρίτη, 29η Ἰουνίου καί τήν Πέμπτη, 1η Ἰουλίου 2010, δεξιώθηκε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τίς εὐλαβεῖς δωρήτριες.

 

ΤΡΙΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ:  Τό Σάββατο, 26η Ἰουνίου 2010, οἱ ἐκπαιδευτικοί τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα, μετά τά μαθήματα, ἀφοῦ ἔτυχαν λιτοῦ δείπνου συνῆλθαν σέ κοινή συνεδρία, ὑπό τήν προεδρία τοῦ διευθυντοῦ, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου. Μετά τά καθιερωμένα ὁ κάθε ἐκπαιδευτικός προέβη σέ σύντομη ἔκθεση καί προτάσεις γιά τήν τάξη του.  Ὁ Ἐπίσκοπος εὐχαρίστησε ὅλους γιά τούς κόπους καί τήν ἀγαστή συνεργασία τους, εὐχήθηκε καλό καλοκαίρι καί καλή ἐπάνοδο στίς ἐπάλξεις μέ ἀνανεωμένες τίς δυνάμεις.  

 

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΑΞΗ ΙΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ:  Τήν Παρασκευή, 25η Ἰουνίου 2010, ἔλαβε χώρα ἄτυπη σύναξη τοῦ κλήρου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.  Τή σύναξη φιλοξένησε ὁ Καθεδρικός Ναός τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου στό Νότιο Λονδῖνο.  Προσῆλθαν σχεδόν 40 κληρικοί.  Τῆς συνάξεως προήδρευσε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος ἔχοντας ὡς παρέδρους τούς Ἐπισκόπους Κυανέων κ. Χρυσόστομο καί Τροπαίου κ. Ἀθανάσιο.  Κεντρικό θέμα τῆς συνάξεως ἦταν ἡ ἑτοιμασία τοῦ Κληρικολαϊκοῦ Συνεδρίου, τό ὁποῖο θά λάβει χώρα στίς ἀρχές Νοεμβρίου.  Ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα «Αἱ Μυροφόροι» προσέφεραν Ἀβραμιαία φιλοξενία στούς κοινοτικούς χώρους.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Τά παιδιά  τῶν Ἑλληνικῶν καί Κατηχητικῶν Σχολείων Ἀπ. Βαρνάβα καί οἱ οἰκογένειές τους εὐχαριστοῦν θερμά ὅλους τούς φίλους καί ὑποστηρικτές τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας γιά τήν ἀγάπη καί τή γενναιόδωρη ὑποστήριξή τους.  Οἱ πωλήσεις τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ αὐτήν τή χρόνια κάλυψαν τό στόχο τους φθάνοντας τό ποσό τῶν £11,000.00.  Συγχαρητήρια καί καλή τύχη.

 

ΠΑΝΔΗΜΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ:  Τό Σάββατο, 10η Ἰουλίου 2010, στό Παρεκκλήσι τοῦ κοιμητηρίου τοῦ New Southgate θά τελεσθεῖ Ἀρχιερατική θεία λειτουργία καί θά ἀναπεμφθοῦν δεήσεις ὑπέρ ἀναπαύσεως καί μνημόσυνα γιά ὅλους τούς ἀδελφούς ὁμογενεῖς οἱ ὁποῖοι εἶναι θαμμένοι ἐκεῖ.  Ἀναμένουμε ὅλους τούς οἰκείους τους νά δώσουν τό παρόν.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

7η Ἰουλίου Τετάρτη Κυριακῆς Μεγαλομάρτυρος. 

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

8η Ἰουλίου Πέμπτη Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος. 

Τήν παραμονή ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.  Τήν κυριώνυμη μέρα Ὄρθρος, θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.

10η Ἰουλίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 5.00 μ.μ.

11η Ἰουλίου Κυριακή Ἑβδόμη Ματθαίου.  Εὐφημίας Μεγαλομάρτυρος καί Πανευφήμου καί Ὄλγας βασιλίσσης καί Ἰσαποστόλου.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

                  Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.00 – 11.00 π.μ

                  Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ἐλευθερία Χριστοδούλου    £ 10.00                        Κυριακή                     £ 15.00           

Κωνσταντίνα Γεωργίου        £200.00           Ἰωάννα Μίτση           £ 10.00           

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

Read Full Post »

 

(ἀπό τόν Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενο τῆς κοινότητος καί διευθυντή τῶν Ἑλληνικῶν καί Κατηχητικῶν Σχολείων Ἀποστόλου Βαρνάβα,

Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Τροπαίου κ. Ἀθανάσιο,

Τελική Γιορτή τῶν Ἑξετάσεων, Κυριακή, 4η Ἰουλίου 2010) 

 

 

Ἅγιοι Πατέρες,

Ἀξιότιμη καί ἀγαπητή κα Ἑλένη Βραχιμίδου, ὑπεύθυνη Γραφείου Παιδείας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς στό Βόρειο Λονδῖνο,

Ἀξιότιμες πρόεδροι τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος Κυριῶν καί Δεσποινίδων κα Ἀνδρούλα Χριστάκη καί κα Μαίρη Κυριάκου,

Ἀξιότιμη πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Γονέων/Δασκάλων κα Κούλα Νικολάου,

Ἀγαπητοί Γονεῖς, Δάσκαλοι, Παιδιά καί Φίλοι τῶν Σχολείων μας, 


                   Μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση, ξεχωριστή χαρά καί γενικά φορτισμένο τον ἐσωτερικό μου κόσμο, ἀνέρχομαι στό βῆμα γιά νά προβῶ στόν ἀπολογισμό τῆς ἀπερχόμενης σχολικῆς χρονιᾶς 2009-2010.  Αὐτήν τή στιγμή συγκεντρωμένοι σέ τούτους τούς εὐλογημένους καί γνώριμους χώρους, πραγματοποιοῦμε τήν Τελική Γιορτή τῶν Ἐξετάσεων, μέ τήν ὁποία μιά ἀκόμη ἐκπαιδευτική χρονιά ἔφθασε στό τέρμα της.  Ἔτσι ἡ σχολική μονάδα τῶν ἐκπαιδευτηρίων Ἀποστόλου Βαρνάβα συμπληρώνει αἰσίως τό 45 ἔτος τῆς λειτουργίας καί προσφορᾶς της.

 

                   Καλούμεθα λοιπόν ὅλοι νά δοξολογήσουμε τόν Τριαδικό Θεό γιά τούτη τήν ὡραία εὔνοια καί πλούσια εὐλογία του.  Νά εὐχαριστήσουμε τήν Παναγία, γιατί τελοῦμε κάτω ἀπό τήν ἄγρυπνη προστασία καί ἀδιάκοπη σκέπη της.  Νά τιμήσουμε δέ καί τό θεῖο Βαρνάβα κατάλληλα, γιατί ὡς ἐκπαιδευτήριο ἔχουμε τήν τιμή νά φέρουμε τό ἐπίζηλο ὄνομά του.

 

                   Μπαίνοντας, τώρα, στό κύριο μέρος τοῦ ἀπολογισμοῦ πληροφορῶ ὅτι ὁ σχολικός χρόνος, τόν ὁποῖο ἀποχαιρετοῦμε, ἄρχισε τή λειτουργία του κανονικά, τό Σάββατο στίς 5 Σεπτεμβρίου 2009.  Ὁ ἁγιασμός δέ γιά τό ἐπίσημο ἄνοιγμα τελέσθηκε τό Σάββατο 12η Σεπτεμβρίου, στήν παρουσία ἀρκετῶν ἐπισήμων.

 

                   Κατά τόν ἀπερχόμενο σχολικό χρόνο λειτούργησαν τρία σχολεῖα.  Τό σχολεῖο τῆς Τρίτης-Πέμπτης, τό σχολεῖο τοῦ Σαββάτου πρωί καί τό σχολεῖο τοῦ Σαββάτου ἀπόγευμα.  Ὅλα τά σχολεῖα περιελάμβαναν τά προσχολικά τμήματα, δηλαδή τάξεις Νηπιαγωγείου κάι Προδημοτικῆς, τίς ἕξι τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ, τό Γυμνασιακό τμῆμα μέ δύο τάξεις καί τό Λυκειακό τμῆμα μέ τρεῖς τάξεις.  Μέσα στή ροή τοῦ σχολικοῦ χρόνου ἔδωσαν τήν παρουσία τους καί ἐνεγράφησαν συνολικά 280 μαθητές καί μαθήτριες.

 

                   Στό σχολεῖο δίδαξαν 4 ἐκπαιδευτικοί τῆς Ἑλληνικῆς Ἀποστολῆς, 6 τῆς Κυπριακῆς Ἀποστολῆς, 9 ὡρομίσθιοι τῆς Κυπριακῆς Ἀποστολῆς, 8 ὡρομίσθιοι τῆς κοινότητος καί ἐργοδοτήθησαν ἐπίσης 8 βοηθοί.

 

                   Τά δικά μας ἐκπαιδευτήρια λειτούργησαν συνολικά σαράντα ἑβδομάδες.  Διακοπές εἴχαμε μόνο τά Χριστούγεννα καί τό Πάσχα.  Τά παιδιά ὑπό τήν καθοδήγηση τῶν δασκάλων καί μέ τή βοήθεια τῶν γονιῶν τους ἑτοίμασαν καί παρουσίασαν τίς ἀκόλουθες τέσσερις γιορτές: 28ης Ὀκτωβρίου 1940, Χριστουγέννων, 25ης Μαρτίου 1821 καί 1ης Ἀπριλίου 1955 καί τήν παροῦσα Τελική Γιορτή τῶν Ἑξετάσεων.  Τό σχολεῖο συμμετεῖχε μέ κοινό ἐκκλησιασμό καί δοξολογία στά ἀκόλουθα γεγονότα: Ἐθνική ἐπέτειο 28ης Ὀκτωβρίου 1940, ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί Ἑλληνικῶν Γραμμάτων καί τίς ἐπετείους 25ης Μαρτίου 1821 καί 1ης Ἀπριλίου 1955.

 

                   Τά παιδιά ἐκκλησιάσθησαν ὁμαδικά μιά φορά τό μῆνα.  Σέ κάθε τρίμηνο ἔλαβαν χώρα Συγκέντρωση Γονέων/Δασκάλων καθώς καί Ἐκπαιδευτική Συνάντηση.  Ἐφέτος τό σχολεῖο πραγματοποίησε μέ ἐπιτυχία φθινωπορινό καί καλοκαιρινό πανηγύρι.  Ἡ Λέσχη τῆς Παρασκευῆς λειτούργησε κάπως ὑποτονικά, γιατί ὁ ἀριθμός τῶν παιδιῶν ἐκυμαίνετο μεταξύ 10-15. 

 

Τό σχολεῖο μας συνεχίζει νά ἐργάζεται καί ὡς Ἐξεταστικό Κέντρο γιά τήν Ἑλληνική Γλῶσσα.  Στίς φετινές ἐξετάσεις τῶν GCSE παρεκάθησαν 34 παιδιά, γιά τά A/S 5 παιδιά καί γιά τά GCE A Level 7.  Τούς εὐχόμεθα κάθε ἐπιτυχία.

 

Τά παιδιά λάμβαναν κάθε βδομάδα τό κοινοτικό φυλλάδιο στήν ἑλληνική καί τό κείμενο τοῦ εὐαγγελίου στό πρωτότυπο μέ μεταφράσεις στήν νεοελληνική καί τήν ἀγγλική γλῶσσα.  Μιά φορά δέ τό μῆνα τά παιδιά λάμβαναν τήν ἀγγλική Διακονία.  Τό σχολικό μας περιοδικό συνεχίζει νά ἐκδίδεται Χριστούγεννα, Πάσχα καί Καλοκαίρι καί διανέμεται δωρεάν σέ ὅλα τά παιδιά καί τούς διαφημιστές.  Ἐφέτος οἱ πωλήσεις τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ κάλυψαν τό στόχο τους, δηλαδή 11,000.00.  Γιά τοῦτο αἰσθανόμεθα τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσουμε θερμά καί νά ἐκφράσουμε πλούσια εὐγνωμοσύνη πρός ὅλους ὅσοι ἀγόρασαν πολλούς ἤ λίγους λαχνούς καί ὅλους καί ὅλες πού ἐργάσθησαν γιά νά διατεθοῦν οἱ λαχνοί.

 

Σ’ αὐτό τό σημεῖο ἐπιιθυμῶ νά ἐκφράσω ὁλόθερμες εὐχαριστίες πρός ὅλους τούς ἐκπαιδευτικούς συνεργάτες καί βοηθούς, ἰδιαίτερα δέ πρός τήν ὑποδιευθύντριά μας κα Ἀνδριομάχη Νεοφύτου καί ὅλους ἐσᾶς τούς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐμπιστευθήκατε τά παιδιά σας.  Πιστεύω ὅτι ἀπό δικῆς μας πλευρᾶς ἐπιδιώξαμε νά προσφέρουμε τό καλύτερο δυνατό.

 

Μέ πλούσιο καμάρι παρακολουθοῦμε ὅλοι τά παιδιά ἀπό τή νηπιακή μέχρι τή ἐφηβική καί νεανική τους ἡλικία νά κυκλοφοροῦν καί νά κατακλύζουν τούς χώρους τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ σχολείου καί νά ἐπιδίδονται στήν ἐκμάθηση τῆς ἑλληνικῆς λαλιᾶς, στήν ἐμβάθυνση τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας καί τήν καλλιέργεια τῆς ἀγέραστης παραδόσεώς μας.  Ὅλα αὐτά μάλιστα τήν ὥρα πού οἱ συνομήλικοί τους ξέγνοιαστοι κοιμοῦνται, παίζουν ἤ ἀναπαύονται.  Στά παιδιά τῶν ἑλληνικῶν σχολείων ἀνήκει ὁπωσδήποτε ἕνα μεγάλο μπράβο, ἕνας ξεχωριστός ἔπαινος καί εὐχές θερμές γιά καλή πρόοδο καί κάθε ἐπιτυχία στή μελλοντική τους πορεία.

 

Θά ἦταν δέ παράλειψη νά μή μνημονεύσουμε τό ἱερατικό καί γραμματειακό προσωπικό τῆς κοινότητος καί νά ἀπονέμουμε τίς ἀνάλογες εὐχαριστίες καί τόν πλούσιο ἔπαινο τῆς Ἐκκλησίας γιά τούς κόπους, τούς ὁποίους προσφέρουν ἀφειδώλευτα καί τήν ἄδολη ἀφοσιώσή τους στήν ἑλληνική παιδεία.

 

Εὐχαριστίες καί εὐγνωμοσύνη ὀφείλουμε ἐπίσης πρός τό ἑλληνικό Ὑπουργείο Παιδείας καί Θρησκευμάτων, καθώς καί πρός τό Κυπριακό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Πολιτισμοῦ.  Ἄν δέν εἴχαμε τήν παραχώρηση ἐκπαιδευτικῶν, βιβλίων καί ποικίλου ἄλλου ἐποπτικοῦ ὑλικοῦ ἀπό μέρους τῶν δύο ὑπουργείων, τό ἔργο μας θά ἀντιμετώπιζε πιό πολλές δυσκολίες.  Μνημονεύω τήν ἀγαστή συνεργασία καί κατανόηση, πού εἴχαμε ἀπό μέρους τόσο τῆς συντονίστριας κας Μαρίας Τσιραμπίδου, ὅσο καί ἀπό μέρους τοῦ κου Νίκου Κωνσταντίνου καί τούς εὐχαριστῶ θερμά.  Στήν προσπάθειά μας ἔχουμε τήν ἀμέριστη συμπαράσταση τῆς ὑπεύθυνης τῶν σχολείων τοῦ ΚΕΣ κας Ἑλένης Βραχιμίδου, τήν ὁποία εὐχαριστοῦμε καί συγχαίρουμε συνάμα.

 

Συνυπουργούς στό ἔργο μας ἔχουμε ἀπαραίτητα τούς κοινοτικούς Ἄρχοντες καί Ἀρχόντισσες, μαζί μέ ἐσᾶς τούς φιλόστοργους γονεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμεῖτε καί ἐπιδιώκετε τό καλύτερο γιά τά παιδιά σας.  Εἶστε ἀξιέπαινοι καί θαυμαστοί γιά ὅσα ἀθόρυβα ἐπιτελεῖτε.

 

Τό ἐκπαιδευτικό μας ἔργο ἐπισφραγίζει καί ἐπευλογεῖ ὁ σεπτός ἡμῶν Ποιμενάρχης καί πρόεδρος τοῦ ΕΦΕΠΕ, Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος, πρός τόν ὁποῖο ἀπευθύνουμε βαθυσεβάστως υἱικές εὐχαριστίες καί ζητοῦμε τίς θεοπειθεῖς εὐχές καί πατρικές εὐλογίες του.

 

Τέλος, εὔχομαι σέ ὅλους καί ὅλες καλό καλοκαίρι, ξέγνοιαστες καί ξεκούραστες διακοπές.  Θά σᾶς ἀναμένουμε νά ἐπανέλθετε στίς πνευματικές αὐτές ἐπάλξεις, ἀνανεωμένοι καί δυνατοί, ὥστε νά συνεχίσουμε ἀδιάπτωτα τήν προσφορά μας.  Τά μαθήματα τοῦ νέου σχολικοῦ χρόνου, ὑπενθυμίζω ὅτι ἀρχίζουν τήν Πέμπτη, 9η Σεπτεμβρίου 2010.  Εὐχαριστῶ θερμά γιά τήν ὑπομονή καί ἀκρόασή σας.

 

Read Full Post »

« Newer Posts