Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Ιουνίου 2010

 

ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

Ο Ι   Θ Ε Ι Ο Ι,   Ο Ι   Φ Υ Σ Ι Κ Ο Ι  Κ Α Ι   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Ι   Ν Ο Μ Ο Ι

«ὅσοι γάρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καί ἀπολοῦνται· καί ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διά νόμου κριθήσονται.»                (Ρωμ. β΄ 12)

 

                        Μέσα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, στόν ἐσωτερικό κόσμο κάθε ἀνθρώπου ὁ Θεός τοποθέτησε, ἀπό τή στιγμή τῆς δημιουργίας μας, τόν ἄγραφο νόμο ἤ τό νόμο τῆς συνειδήσεως.  Ὁ νόμος αὐτός ἔχει καθολική ὕπαρξη.  Τόν φέρουν δηλαδή μέσα τους ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἀνεξάρτητα ἀπό φυλή, χρῶμα, γλῶσσα ἤ ὁποιαδήποτε ἄλλη διαφορά καί χαρακτηριστικό συναντᾶ κάποιος σ’ αὐτούς.

 

            Ὅταν, λοιπόν, ὁ νόμος τῆς συνειδήσεως λειτουργεῖ ὀρθά, δέν ἔχει δηλαδή ἀσθενήσει, τότε μᾶς ὑποδεικνύει καί ὑποβάλλει πότε νά ἐνεργοῦμε ἔτσι καί πότε διαφορετικά.  Ὅταν ὅμως δέν προσέξουμε τόν ἄγραφο νόμο καί δέ σεβαστοῦμε τήν ὕπαρξη καί παρουσία του, τότε διατρέχουμε τόν κίνδυνο νά ἀσθενήσει ἡ συνείδησή μας καί νά καταλήξει ὡς περιδεής, δηλαδή νά μᾶς ἐνοχλεῖ μέ τό παραμικρό ἤ καί τό ἀντίθετο.  Νά ὑποστεῖ δηλαδή ἄμβλυνση καί νά μήν τήν ἐνοχλεῖ καμιά παράβαση, ὅσο μεγάλη καί νά εἶναι.

 

            Οἱ ἄνθρωποι ζοῦμε βέβαια μέσα σέ κοινωνίες καί τή ζωή τῶν κοινωνιῶν διέπουν καί ρυθμίζουν οἱ νόμοι τοῦ ἐθίμου ἤ οἱ γραπτοί νόμοι τῆς πολιτείας.  Ὅλοι αὐτοί οἱ νόμοι ὡς ἀνθρώπινα κατασκευάσματα καί εὑρήματα, δέν μποροῦν νά εἶναι τέλειοι.  Αὐτοί ἔχουν πολλές ἐλλείψεις καί μειονεκτήματα.  Ἀρκετές δέ φορές αὐτοί ἀλλάσσουν ἤ ἀντικαθίστανται μέ ἄλλους, ὥστε νά ἀναπροσαρμόζονται μέ τά νέα δεδομένα τοῦ βίου.  Νά μνημονεύσουμε δέ ἐδῶ ὅτι κάθε παράβαση τοῦ ἄγραφου καί εὐγγελικοῦ νόμου ἀλλά καί κάθε νόμου, θεωρεῖται ἁμαρτία.  Ἡ δέ λέξη ἁμαρτία προέρχεται ἀπό τό ρῆμα ἁμαρτάνω καί σημαίνει ἀστοχία.  Τό ἁμαρτάνω δέ  ἑρμηνεύεται ὡς ἀποτυγχάνω νά ἐπιτύχω τό στόχο μου, ἀστοχῶ στό σκοπό μου.

 

            Ἄν δέ τώρα παρατηρήσουμε ἐξεταστικά ὅλη τή δημιουργία, συνειδητοποιοῦμε ὅτι αὐτή λειτουργεῖ καί διέπεται ἀπό κάποιους νόμους, τούς ὁποίους ἀποκαλοῦμε φυσικούς.  Τέτοιοι νόμοι εἶναι ἡ ἀδράνεια, ἡ ἕλξη, ἡ φυγόκεντρη δύναμη, ἡ συστολή, ἡ διαστολή καί ἄλλοι.  Ὁ Θεός ἔθεσε τή λειτουργία τῆς δημιουργίας κάτω ἀπό αὐτούς ὅλους τούς νόμους, οἱ ὁποῖοι λειτουργοῦν τέλεια καί οὐδέποτε συγκρούονται.  Ὅταν ὅμως ὁ Θεός θέλει, τότε ἐπεμβαίνει, ἀναστέλλει τή λειτουργία τῶν φυσικῶν νόμων καί ἔτσι ἔχουμε τήν ἐπιτέλεση θαύματος.  Ἔπειτα ὁ Θεός ἀφήνει τούς φυσικούς νόμους ἐλεύθερους καί αὐτοί ἐπανέρχονται στήν κανονική λειτουργία τους. 

 

Ἡ περιφρόνηση τῶν νόμων τῆς φύσεως ἀπό τόν ἄνθρωπο προκαλεῖ ὁπωσδήποτε ἀνυπολόγιστες ζημιές.  Θά μπορούσαμε ἴσως νά ἐκφραστοῦμε μέ ἕναν ἁπλό τρόπο λέγοντας ὅτι, ὅταν περιφρονοῦμε τή φύση αὐτή μᾶς ἐκδικεῖται πολύ σκληρά.  Ὁ δέ σεβασμός αὐτῆς μᾶς ὠφελεῖ καί μᾶς χαρίζει καλά καί εὐχάριστα ἀποτελέσματα.  Στίς μέρες μας γίνεται πολύς λόγος γιά τό βιασμό τῆς φύσεως, τό οἰκολογικό πρόβλημα, τήν τρύπα τοῦ ὄζοντος καί πολλά ἄλλα.

 

            Ἀκολουθεῖ ἔπειτα ὁ εὐαγγελικός νόμος.  Ὁ νόμος αὐτός εἶναι γνωστός σέ ὅσους μελετοῦν τό Εὐαγγέλιο.  Διέπει δέ τή ζωή τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας.  Ὁ εὐαγγελικός νόμος ἀποτελεῖ τόν τέλειο νόμο, τοῦ ὁποίου ἡ τήρηση φωτίζει τό νοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί τόν ὁδηγεῖ ὅλο καί πιό κοντά στό Θεό.  Ἡ ἐπίμονη δέ καί συστηματική πιστή προσκόλληση στό Εὐαγγέλιο, ἀποβαίνει ὁπωσδήποτε ὁ κατάλληλος ὁδοδείχτης πορείας.  Ἄν δέ ἀκολουθήσουμε αὐτήν τήν πορεία εὐελπιστοῦμε ὅτι μέ τό ἔλεος καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ θά κερδίσουμε τή σωτηρία καί θά ἀπολαύσουμε τήν εἴσοδό μας στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 29ης καί 30ης Μαΐου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ὁ Ἀλέξανδρος, υἱός τῶν Kevin Smith καί Ἑλένης, τό γένος Καριολῆ, μέ ἀνάδοχο τή Μαρίσσα Χατζηθεολόγου.

                        Ὁ Ἰάκωβος-Wilfred, υἱός τῶν Κωνσταντίνου Ἰακωβίδη καί Κατερίνας, τό γένος Γιαννακοῦ, μέ ἀνάδοχο τόν Ἀνδρέα Κυπριανοῦ.

                        Ὁ Ἀναστάσιος, υἱός τῶν Παύλου Στασῆ-Κυριάκου καί Χριστίνας, τό γένος Μούζουρου, μέ ἀναδόχους τούς Πέτρο Ἀντωνίου καί Παναγιώτη Κάϊλου.

                        Ἡ Διαμάντω, θυγατέρα τῶν Γεωργίου Γεωργίου καί Καλλιόπης, τό γένος Περικλέους, μέ ἀνάδοχο τόν Ἀνδρέα Γεωργίου.

                        Ἡ Μάρθα, θυγατέρα τῶν Χριστάκη Παπαδημητρίου καί Ἀνδρούλας, τό γένος Γεωργίου, μέ ἀνάδοχο τό Χρῖστο Ζαχαρίου, καί

                        Ὁ Ἀλέξανδρος-Ἀνδρέας, υἱός τῶν Δημητρίου Χαραλάμπους καί Εἰρήνης, τό γένος Παντελῆ, μέ ἀνάδοχο τήν Ἐλισάβετ Παντελῆ. 

Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ:  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, τό Σαββατοκύριακο τῶν 29ης καί 30ης Μαΐου 2010, στόν Καθεδρικό μας Ναό εὐλόγησε τούς γάμους τῶν:

                        John Leslie-Albert Ambrose καί Ἰωάννας, τό γένος Καλλῆ.

                        Χριστοφόρου Μ. Θεοκλήτου καί Ἄντριας, τό γένος Σάββα, καί

                        Παύλου Σ. Ματθαίου καί Σοφίας, τό γένος Πιερῆ.

                        Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς ἀείμνηστης Κυριακῆς Νικόλα, τήν Παρασκευή, 4η Ἰουνίου 2010.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ἐκλιπούσας καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους της.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας δεξιώθησαν τήν Τρίτη, 1η Ἰουνίου οἱ οἰκογένειες τῶν Γιώργου, Λέλλας, Σωτήρας καί Ἐλευθερίας Ἀρναούτη.  Τό γεῦμα δόθηκε ὑπέρ ὑγείας τῶν οἰκογενειῶν τους καί στή μνήμη τῶν προσφιλῶν τους Δημήτρη, Σοφίας, Παναγιώτας, Χρυσάνθου, Χρυσταλλένης, Νικόλα, Νίκης, Παύλου, Νικόλα.  Τήν Πέμπτη, 3η Ἰουνίου 2010, τό τραπέζι προσέφερε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων μας συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Τετάρτη, 2α Ἰουνίου 2010, τό Δ. Συμβούλιο τῆς Κοινότητος πραγματοποίησε τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Τό σῶμα μετά τά καθιερωμένα ἐνημερώθηκε γιά τίς μέχρι τώρα ἑτοιμασίες γιά τούς ἐπικείμενους ἑορτασμούς, τά τρέχοντα σχολικά πράγματα καί διάφορα ἄλλα.  Προσῆλθαν 12 πρόσωπα.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Μέ τή θετική ἀνταπόκριση τῆς δικῆς σας ἀγάπης πρός τά Ἑλληνικά Σχολεῖα οἱ πωλήσεις τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ ἔχουν φθάσει τό ποσό τῶν £8,300.00.  Τά παιδιά τοῦ σχολείου καί οἱ οἰκογένειές τους εὐχαριστοῦν θερμά ὅλους τούς φίλους τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

10η Ἰουνίου Πέμπτη Παραμονή ἑορτῆς Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου.  Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί Ἀρτοκλασία ὥρα 6.00 – 7.30 μ.μ.

11η Ἰουνίου Παρασκευή Μνήμη Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου.

Ὄρθρος, Πανηγυρική Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία.  Προσευχή καί ἱκεσία γιά τούς δωρητές, ἑορταστές, ἀφιερωτές, ἐπιτρόπους, ἀνακαινιστές, ψάλτες, συνδρομητές, βοηθούς τοῦ Ναοῦ, διδάσκοντες, διδασκομένους, κηδεμόνες, χορηγούς, προστάτες καί εὐεργέτες τῶν κοινοτικῶν μας Ἱδρυμάτων ὥρα 9.00 – 12.00 μεσημέρι.

                  Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες θά τελεσθοῦν στό φερώνυμο Ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.

12η Ἰουνίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

13η Ἰουνίου Κυριακή  Γ΄ Ματθαίου Τριφυλλίου Ἐπισκόπου Λήδρας. 

ΗΜΕΡΑ ΚΥΠΡΟΥ. 

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.30 – 12.00 μεσημέρι.

Ὄρθρος, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.  Πανηγυρικοί ἑορτασμοί, Δέηση γιά τήν Κύπρο, τούς Ἄρχοντες καί τό φιλόθεο Λαό της.

Τόν πανηγυρικό λόγο τῆς ἡμέρας θά ἐκφωνήσει ὁ ἐξοχώτατος Ὕπατος Ἁρμοστής τῆς Κύπρου κ. Ἀλέξανδρος Ζήνωνος.

Ὅλων τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν θά προεξάρχει ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος βοηθούμενος ἀπό Ἱερεῖς καί Διακόνους.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Dr A. A. Penglis                                 £ 15.00                        Ἄντρια           £ 20.00

Σωτηρούλα Χριστοφόρου                 £ 20.00                        Ἀνώνυμος       £700.00

Ἀνώνυμος στή μνήμη Μιχαήλ Κισσιᾶ                                            £ 20.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

Ο Ι   Θ Ε Ι Ο Ι,   Ο Ι   Φ Υ Σ Ι Κ Ο Ι  Κ Α Ι   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Ι   Ν Ο Μ Ο Ι

«ὅσοι γάρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καί ἀπολοῦνται· καί ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διά νόμου κριθήσονται.»                (Ρωμ. β΄ 12)

 

                        Μέσα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, στόν ἐσωτερικό κόσμο κάθε ἀνθρώπου ὁ Θεός τοποθέτησε, ἀπό τή στιγμή τῆς δημιουργίας μας, τόν ἄγραφο νόμο ἤ τό νόμο τῆς συνειδήσεως.  Ὁ νόμος αὐτός ἔχει καθολική ὕπαρξη.  Τόν φέρουν δηλαδή μέσα τους ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἀνεξάρτητα ἀπό φυλή, χρῶμα, γλῶσσα ἤ ὁποιαδήποτε ἄλλη διαφορά καί χαρακτηριστικό συναντᾶ κάποιος σ’ αὐτούς.

 

            Ὅταν, λοιπόν, ὁ νόμος τῆς συνειδήσεως λειτουργεῖ ὀρθά, δέν ἔχει δηλαδή ἀσθενήσει, τότε μᾶς ὑποδεικνύει καί ὑποβάλλει πότε νά ἐνεργοῦμε ἔτσι καί πότε διαφορετικά.  Ὅταν ὅμως δέν προσέξουμε τόν ἄγραφο νόμο καί δέ σεβαστοῦμε τήν ὕπαρξη καί παρουσία του, τότε διατρέχουμε τόν κίνδυνο νά ἀσθενήσει ἡ συνείδησή μας καί νά καταλήξει ὡς περιδεής, δηλαδή νά μᾶς ἐνοχλεῖ μέ τό παραμικρό ἤ καί τό ἀντίθετο.  Νά ὑποστεῖ δηλαδή ἄμβλυνση καί νά μήν τήν ἐνοχλεῖ καμιά παράβαση, ὅσο μεγάλη καί νά εἶναι.

 

            Οἱ ἄνθρωποι ζοῦμε βέβαια μέσα σέ κοινωνίες καί τή ζωή τῶν κοινωνιῶν διέπουν καί ρυθμίζουν οἱ νόμοι τοῦ ἐθίμου ἤ οἱ γραπτοί νόμοι τῆς πολιτείας.  Ὅλοι αὐτοί οἱ νόμοι ὡς ἀνθρώπινα κατασκευάσματα καί εὑρήματα, δέν μποροῦν νά εἶναι τέλειοι.  Αὐτοί ἔχουν πολλές ἐλλείψεις καί μειονεκτήματα.  Ἀρκετές δέ φορές αὐτοί ἀλλάσσουν ἤ ἀντικαθίστανται μέ ἄλλους, ὥστε νά ἀναπροσαρμόζονται μέ τά νέα δεδομένα τοῦ βίου.  Νά μνημονεύσουμε δέ ἐδῶ ὅτι κάθε παράβαση τοῦ ἄγραφου καί εὐγγελικοῦ νόμου ἀλλά καί κάθε νόμου, θεωρεῖται ἁμαρτία.  Ἡ δέ λέξη ἁμαρτία προέρχεται ἀπό τό ρῆμα ἁμαρτάνω καί σημαίνει ἀστοχία.  Τό ἁμαρτάνω δέ  ἑρμηνεύεται ὡς ἀποτυγχάνω νά ἐπιτύχω τό στόχο μου, ἀστοχῶ στό σκοπό μου.

 

            Ἄν δέ τώρα παρατηρήσουμε ἐξεταστικά ὅλη τή δημιουργία, συνειδητοποιοῦμε ὅτι αὐτή λειτουργεῖ καί διέπεται ἀπό κάποιους νόμους, τούς ὁποίους ἀποκαλοῦμε φυσικούς.  Τέτοιοι νόμοι εἶναι ἡ ἀδράνεια, ἡ ἕλξη, ἡ φυγόκεντρη δύναμη, ἡ συστολή, ἡ διαστολή καί ἄλλοι.  Ὁ Θεός ἔθεσε τή λειτουργία τῆς δημιουργίας κάτω ἀπό αὐτούς ὅλους τούς νόμους, οἱ ὁποῖοι λειτουργοῦν τέλεια καί οὐδέποτε συγκρούονται.  Ὅταν ὅμως ὁ Θεός θέλει, τότε ἐπεμβαίνει, ἀναστέλλει τή λειτουργία τῶν φυσικῶν νόμων καί ἔτσι ἔχουμε τήν ἐπιτέλεση θαύματος.  Ἔπειτα ὁ Θεός ἀφήνει τούς φυσικούς νόμους ἐλεύθερους καί αὐτοί ἐπανέρχονται στήν κανονική λειτουργία τους. 

 

Ἡ περιφρόνηση τῶν νόμων τῆς φύσεως ἀπό τόν ἄνθρωπο προκαλεῖ ὁπωσδήποτε ἀνυπολόγιστες ζημιές.  Θά μπορούσαμε ἴσως νά ἐκφραστοῦμε μέ ἕναν ἁπλό τρόπο λέγοντας ὅτι, ὅταν περιφρονοῦμε τή φύση αὐτή μᾶς ἐκδικεῖται πολύ σκληρά.  Ὁ δέ σεβασμός αὐτῆς μᾶς ὠφελεῖ καί μᾶς χαρίζει καλά καί εὐχάριστα ἀποτελέσματα.  Στίς μέρες μας γίνεται πολύς λόγος γιά τό βιασμό τῆς φύσεως, τό οἰκολογικό πρόβλημα, τήν τρύπα τοῦ ὄζοντος καί πολλά ἄλλα.

 

            Ἀκολουθεῖ ἔπειτα ὁ εὐαγγελικός νόμος.  Ὁ νόμος αὐτός εἶναι γνωστός σέ ὅσους μελετοῦν τό Εὐαγγέλιο.  Διέπει δέ τή ζωή τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας.  Ὁ εὐαγγελικός νόμος ἀποτελεῖ τόν τέλειο νόμο, τοῦ ὁποίου ἡ τήρηση φωτίζει τό νοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί τόν ὁδηγεῖ ὅλο καί πιό κοντά στό Θεό.  Ἡ ἐπίμονη δέ καί συστηματική πιστή προσκόλληση στό Εὐαγγέλιο, ἀποβαίνει ὁπωσδήποτε ὁ κατάλληλος ὁδοδείχτης πορείας.  Ἄν δέ ἀκολουθήσουμε αὐτήν τήν πορεία εὐελπιστοῦμε ὅτι μέ τό ἔλεος καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ θά κερδίσουμε τή σωτηρία καί θά ἀπολαύσουμε τήν εἴσοδό μας στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.  Ἀμήν!

 

K O I N O T I K A   N E A

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  Τό Σαββατοκύριακο, τῶν 29ης καί 30ης Μαΐου 2010, ἐγένοντο μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελέσθηκε στούς ναούς τῆς κοινότητός μας, οἱ ἀκόλουθοι:

                        Ὁ Ἀλέξανδρος, υἱός τῶν Kevin Smith καί Ἑλένης, τό γένος Καριολῆ, μέ ἀνάδοχο τή Μαρίσσα Χατζηθεολόγου.

                        Ὁ Ἰάκωβος-Wilfred, υἱός τῶν Κωνσταντίνου Ἰακωβίδη καί Κατερίνας, τό γένος Γιαννακοῦ, μέ ἀνάδοχο τόν Ἀνδρέα Κυπριανοῦ.

                        Ὁ Ἀναστάσιος, υἱός τῶν Παύλου Στασῆ-Κυριάκου καί Χριστίνας, τό γένος Μούζουρου, μέ ἀναδόχους τούς Πέτρο Ἀντωνίου καί Παναγιώτη Κάϊλου.

                        Ἡ Διαμάντω, θυγατέρα τῶν Γεωργίου Γεωργίου καί Καλλιόπης, τό γένος Περικλέους, μέ ἀνάδοχο τόν Ἀνδρέα Γεωργίου.

                        Ἡ Μάρθα, θυγατέρα τῶν Χριστάκη Παπαδημητρίου καί Ἀνδρούλας, τό γένος Γεωργίου, μέ ἀνάδοχο τό Χρῖστο Ζαχαρίου, καί

                        Ὁ Ἀλέξανδρος-Ἀνδρέας, υἱός τῶν Δημητρίου Χαραλάμπους καί Εἰρήνης, τό γένος Παντελῆ, μέ ἀνάδοχο τήν Ἐλισάβετ Παντελῆ. 

Συγχαίρουμε γονεῖς καί ἀναδόχους καί εὐχόμεθα στούς νεοφώτιστους νά ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ:  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, τό Σαββατοκύριακο τῶν 29ης καί 30ης Μαΐου 2010, στόν Καθεδρικό μας Ναό εὐλόγησε τούς γάμους τῶν:

                        John Leslie-Albert Ambrose καί Ἰωάννας, τό γένος Καλλῆ.

                        Χριστοφόρου Μ. Θεοκλήτου καί Ἄντριας, τό γένος Σάββα, καί

                        Παύλου Σ. Ματθαίου καί Σοφίας, τό γένος Πιερῆ.

                        Ἐκφράζονται θερμά συγχαρητήρια πρός τούς νεονύμφους καί τούς εὐχόμεθα νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

ΚΗΔΕΙΕΣ:  Στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς ἀείμνηστης Κυριακῆς Νικόλα, τήν Παρασκευή, 4η Ἰουνίου 2010.  Προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ἐκλιπούσας καί συλλυπούμεθα τούς οἰκείους της.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:  Παρακαλοῦνται ὅσα πρόσωπα εἶναι ἤ ἐπιθυμοῦν νά γίνουν συνδρομητές τῆς Κοινότητος, τῆς Βοηθητικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως καταβάλουν τίς ἐτήσιες συνδρομές τους.  Αὐτές ἔχουν κατά σειρά, ὡς ἑξῆς: Κοινότητα £ 50.00, Παντάνασσα £ 25.00 καί Ὀρθόδοξος Κήρυκας £ 15.00.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:  Τούς σεβαστούς καί προσφιλεῖς ἡλικιωμένους μας δεξιώθησαν τήν Τρίτη, 1η Ἰουνίου οἱ οἰκογένειες τῶν Γιώργου, Λέλλας, Σωτήρας καί Ἐλευθερίας Ἀρναούτη.  Τό γεῦμα δόθηκε ὑπέρ ὑγείας τῶν οἰκογενειῶν τους καί στή μνήμη τῶν προσφιλῶν τους Δημήτρη, Σοφίας, Παναγιώτας, Χρυσάνθου, Χρυσταλλένης, Νικόλα, Νίκης, Παύλου, Νικόλα.  Τήν Πέμπτη, 3η Ἰουνίου 2010, τό τραπέζι προσέφερε ἡ Βοηθητική Ἀδελφότητα Κυριῶν καί Δεσποινίδων Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ.  Ἡ Ἐπιτροπή Προστασίας τῶν Ἡλικιωμένων μας συγχαίρει καί εὐχαριστεῖ θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  Τήν Τετάρτη, 2α Ἰουνίου 2010, τό Δ. Συμβούλιο τῆς Κοινότητος πραγματοποίησε τήν ταχτική μηνιαία συνεδρία του, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου.  Τό σῶμα μετά τά καθιερωμένα ἐνημερώθηκε γιά τίς μέχρι τώρα ἑτοιμασίες γιά τούς ἐπικείμενους ἑορτασμούς, τά τρέχοντα σχολικά πράγματα καί διάφορα ἄλλα.  Προσῆλθαν 12 πρόσωπα.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΝΟΣ:  Μέ τή θετική ἀνταπόκριση τῆς δικῆς σας ἀγάπης πρός τά Ἑλληνικά Σχολεῖα οἱ πωλήσεις τοῦ σχολικοῦ λαχνοῦ ἔχουν φθάσει τό ποσό τῶν £8,300.00.  Τά παιδιά τοῦ σχολείου καί οἱ οἰκογένειές τους εὐχαριστοῦν θερμά ὅλους τούς φίλους τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας.

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

10η Ἰουνίου Πέμπτη Παραμονή ἑορτῆς Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου.  Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί Ἀρτοκλασία ὥρα 6.00 – 7.30 μ.μ.

11η Ἰουνίου Παρασκευή Μνήμη Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου.

Ὄρθρος, Πανηγυρική Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία.  Προσευχή καί ἱκεσία γιά τούς δωρητές, ἑορταστές, ἀφιερωτές, ἐπιτρόπους, ἀνακαινιστές, ψάλτες, συνδρομητές, βοηθούς τοῦ Ναοῦ, διδάσκοντες, διδασκομένους, κηδεμόνες, χορηγούς, προστάτες καί εὐεργέτες τῶν κοινοτικῶν μας Ἱδρυμάτων ὥρα 9.00 – 12.00 μεσημέρι.

                  Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες θά τελεσθοῦν στό φερώνυμο Ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.

12η Ἰουνίου Σάββατο Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.

13η Ἰουνίου Κυριακή  Γ΄ Ματθαίου Τριφυλλίου Ἐπισκόπου Λήδρας. 

ΗΜΕΡΑ ΚΥΠΡΟΥ. 

Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 8.30 – 12.00 μεσημέρι.

Ὄρθρος, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.  Πανηγυρικοί ἑορτασμοί, Δέηση γιά τήν Κύπρο, τούς Ἄρχοντες καί τό φιλόθεο Λαό της.

Τόν πανηγυρικό λόγο τῆς ἡμέρας θά ἐκφωνήσει ὁ ἐξοχώτατος Ὕπατος Ἁρμοστής τῆς Κύπρου κ. Ἀλέξανδρος Ζήνωνος.

Ὅλων τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν θά προεξάρχει ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος βοηθούμενος ἀπό Ἱερεῖς καί Διακόνους.

Καθεδρικός Ναός Παναγίας ὥρα 9.00 – 12.30 μ.μ.

                  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία, Γιορτές καί Μνημόσυνα. 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Dr A. A. Penglis                                 £ 15.00                        Ἄντρια           £ 20.00

Σωτηρούλα Χριστοφόρου                 £ 20.00                        Ἀνώνυμος       £700.00

Ἀνώνυμος στή μνήμη Μιχαήλ Κισσιᾶ                                            £ 20.00

                        Ὁ Ἐπίσκοπος καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητος εὐχαριστοῦν θερμά τούς εὐλαβεῖς δωρητές.

 

Read Full Post »

« Newer Posts